Page 1

13

Ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan pula terdiri daripada ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan dalaman dan luaran. Ekonomi bidangan dalaman ialah faedah yang dimicnati oleh sesebuah firma hasil perkembangan firma ifu sendiri. Tak ekonomi bidangan dalaman pula ialah beban yang drtanggung oleh sesebuah firma hasil perkembangan firma ihr sendiri.

14

Ekonomi bidangan luaran merujuk faedah yang dinikmati oleh sesebuah firma hasil perkembangan luaran atau persekitaran firma seperti faedah infrastrukhrr. Sebaliknya, tak ekonomi bidangan luaran pula merupakan beban yang ditanggung oleh sesebuah firma hasil perkembangan luaran atau persekitaran firma itu sendiri.

Praktis Peperiksaan STPM 6

BAHAGIAN A: SOALAN ANEKA PILIHAN

1

Jumlah kos berubah bagi sebuah firma A ialah RM120 untuk 5 unit keluaran dan RM140 untuk 7 unit keluaran. Kos tetap bagi firma tersebut ialah RM250. Kirakan kos sut bagi firmaAtersebut untuk pengeluaran unit ke-7. C RM1O RM14O D RM5 RM2O

A B 2

Keluk kos purata jangka panjang berbentuk

'U'

kerana

A B C D

hukumpulanganbertambahkurang. harga input tetap tidak berubah. firma menggunakan input berubah sahaja. berlakunya ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan. Kos (RM)

Berapakah jumlah kos tetap yang ditanggung oleh firma jika ia menjalankan pemiagaan? A C,Co x OQ, C OC, x OQ, B OCo x OQ,, D CrC, x OQ,

Kos purata bagi mengeluarkan 50 buah motosikal ialah RM3000 sebuah. Jika keluaran ini meningkat daripada 50 kepada 5 I buah, tambahan pengeluaran motosikal ini telah menurunkan kos tetap sebanyak RM20 dan kos berubah purata sebanyak RM15. Berapakah kos sut bagi tambahan motosika1 ini?

A B C D

Q2

RM25OO

RM325O

output (unit)

Firma tidak boleh beroperasi jika A APP adalah sama dengan negatif. B MPP adalah sama dengan negatif. C MPP berada di titik minimum.

D

;

RM2OOO

Kos berubah ialah jumlah kos yang ditanggung oleh fima atas penggunaan input berubah yang mempunyai hubungan dengan tingkat keluaran berkadar secara A malar C sifar D langsung B songsang

"o. Teks EJekriJ STP lll

RM1215

M

ikroekotroni

MPP:APP.


A B C D

Kos (RM)

Output (unit)

Keluaran yang dihasilkan oleh setiap unit input berubah merupakan A fungsi pengeluaran. B jumlah keluaran. C keluaran purata. D keluaran sut.

t2

Loji digunakan dalam

BB DD

A B C D

I

2

--)

4

5

6

7

15

10

9

8

8

l

8

)"1

JfrlcrZn'',.::11

Fe(udt

proses pengeluaran bagi pengeluaran barangan dan perkhidm atan yang merupakan satu unit pengeluaran. Antara contoh

loji

Jadual di bawah menunjukkan keluaran purata bagi sebuah firma.

Engan

13

-:s

C D

10 14

A B

C D

t6

Pada input buruh berubah 5 unit, keluaran purata bagi sebuah firma ialah 25 unit. Apabila input

Output (unit) Q2

buruh berubah meningkat kepada 6 unit, keluaran puratanya ialah22 unit. Berapakah keluaran sut bagi buruh ke-6?

I-AC mengalami tak ekonomi bidangan

A B C D

ang lebih besar. r-nna mengalami kerugian dalam penge-raran.

ru: r,:.s berub&h purata lebih kecil daripada kos : !-:ia output sedang meningkat, ini bermakna

r.

-rlLl;

"\

l

buruh yang homogen. trngkat kemahiran yang sama cekap.

Perbelanjaan tunai sebenar firma ke atas input yang digunakan bagi pengeluaran barangan dalam proses pengeluaran merupakan A kos eksplisit. B kos implisit. C kos berubah purata. D jumlah kos berubah.

'"

llt

ekonomi berada pada tahap guna tenaga

15

UO2

-

tingkatteknologiadalahtetap.

Jika keluaran sut melebihi keluaran purata, keadaan keluaran purata sedang A menurun B meningkat C malar D mencapai tingkat maksimum

LAC

::.,:.: tingkat keluaran output 0Q, AC, lebih tinggi :nada LAC kerana n kapasiti optimum loji 1 ialah 0Q,. n, pasaran untuk keluaran lebih tinggi pada

kilang pejabat kereta

l4

I

Q1

mesin

penuh.

unit unit

{RM)

adalah seperti berikut, kecuali

Fungsi pengeluaran dalam jangka masa pendek mempunyai beberapa andaian berikut, kecuali

Berapakah keluaran sut untuk buruh ke-7?

\ l unit B 8 unit

purata sedang meningkat. purata sedang memrrun. berubah purata sedang meningkat. berubah purata sedang menurun.

11

Berdasarkan gambar rajah di atas, firma akan menutup operasi pengeluarannya pada titik

AA CC

kos kos kos kos

l7

5 unit 7 unit 10 15

unit unit

Jadual di sebelah menunjukkan tingkat keluaran dan jumlah kos bagi sebuah Firma X.

Teks EJbktiJ STPM:

Mikroekonomi


Kos (RM)

Berdasarkan maklumat tersebut, kirakan kos berubah untuk tingkat keluaran pada 3 unit. A RMIO C RM2O

B 18

RM15

D

RM55

Jadual berikut menuryukkan tingkat keluaran dan kos berubah bagi sebuah Firma Y.

15

17

Keluaran (unit)

Berapakah kos tetap bagi Firma B? RM15O RM17O Jika kos tetap Firma Y ialah RM500, berapakah jumlah kos pada keluaran 2 unit?

A B C D 19

RM5OO

RM56O RM62O RM74O

A B C D

22

RM225 RM255

Gambar rajah berikut menunjukkan keluk kos purata dan keluk kos berubah purata bagi Firma P

Kos (RM) AC

Jadual berikut menunjukkan tingkat keluaran dan jumlah kos bagi FirmaZ.

Keluaran (unit)

Berapakah kos tetap bagi Firma P pada keluaran

Berdasarkan maklumat tersebut, berapakah kos tetap purata pada tingkat keluaran 2 untt?

A B C D 20

25 unit?

A B

RM15 RM2O RM3O

RM65

Persamaan kos pengeluaran sebuah Firma A ialah

23

RM25O RM3OO

C D

RM375 RM75O

Gambar rajah berikut menunjukkan keluk kos tetap purata bagi Firma Q.

Kos (RM)

500 + 25QA di mana C : kos pengeluaran QA: kuantiti keluaran Firma A (unit). Jika keluaran ialah 20 unit, kirakan jumlah kos C

:

(RM) dan

bagi FirmaA.

A B C D 2t

Teks

RM5OO

RM75O RMIOOO RM2OOO

Gambar rajah berikut menunjukkan keluk jumlah kos berubah dan kos tetap purata bagi Firma B.

Efektif STPM: Nfiboekonomi

AFC

Keluaran (unit)

Teori Pengeluaran  

Teori Pengeluaran dan kos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you