Page 1

SULIT*

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (nrRravsreN EXAMNATIoNS couNctr-)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (ualavsra

HTcHER scHoot- crRrm.rcarn)

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KBRTAS SOALAN INI SBHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan dalam Bahagian l, lima soalan daripocla Bahagian B, dua soalan daripada Bahagian C, dan dua soalan daripada Bahagian D.

Ada tiga puluh soalan dalam Bahagian A. Tiap-tiap soqlqn diihtti oleh empat pilihan iawapan. Pilih satuiawapan yang betul dan tandakan jawapan itu pacla Borang Jaw)pan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan iti rlengan teliti. Gunekan lembaran kertas yang berasingan bagi tiap-riap Bahagian B, C, dan D. Tunjukkan semua penghitungon dan berikan jawapan anda betul hingga clua tempat perpuluhan.

Markah untuk soalan atatr bahagian soalqn dttlam Bahagian B, C, clan D diberikan clalam I l.

tanda kurung

NOTA Bersama dengan kertas soalan ini ando harus menerima kertas graf. Jika tidctk, sila minta daripada pengaw*as peperiksaan.

E

---E

Kertas soalan ini terdiri daripada l3 halaman bercetak dan 3 halaman kosong. O Majlis Peperiksaan Malaysia 2010

STPM

94411

*Kerlas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*


SULIT*

2

Bahagian Al30 markahl Jawab semua soalan dolam bahagian ini. Anda dinasihati supaya menguntukkan masa selama 60 minit yang pertamo bagi menjawab bahagian ini. Sewa adalah ganjaran kepada faktor pengeluaran yang

A B C D

menawarkan perkhidmatan dari segi mental dan fizikal merupakan anugerah sumber semula jadi dan penawarannya tetap

diciptakan oleh manusia untuk digunakan dalam proses pengeluaran berlanggungjawab menggabungkan input untuk menghasilkan output

Apakah kebaikan sistem ekonomi perancangan pusat?

A B C D

Agihan pendapatan lebih adil. Perkembanganteknologimeningkat. Keputusan pengeluaran lebih cepat dibuat. Pengguna mempunyai lebih banyak pilihan.

Mengapakah keluk penawaran beralih ke kiri?

A B C D

Kos pengeluaran meningkat.

Bilangan pengeluar bertambah. Harga barang berkenaan meningkat.

Teknologipengeluaranberkembang.

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran kereta. Harga

Kuantiti

Peralihan keluk penawaran kereta dari

A B C D

SoS.,

ke S,S, mungkin disebabkan oleh peningkatan

harga kereta

subsidi petrol

cukai eksais kereta bilangan pengedar kereta

9441r

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*


SULIT*

5

Kuantiti barang Z yang ditawarkan akan bertambah apabila

A B C D 6

harga barang Z meningkat

permintaan barang Zbertambah harga input barang Z meningkat pendapatan pengguna bertambah

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan (DD) dankeluk penawaran (SS) bagi DD dan keluk ,SS yang asal adalah DnDn dan SnSn.

suatu barang. Keluk

Harga

Kuantiti Jika pendapatan pengguna meningkat, titik keseimbang an y angbaharu ialah

AH BJ CK DM 7

Persamaan permintaan dan persamaan penawaran bagi suatu barang masing-masing ialah

P:50 2Q, P: l0 + 3Q, dengan P ialahharga (RM) dan Q ialah kuantiti barang 40 - 3Q,harga keseimbangan akan

menjadi P

A B C D

:

(unit). Jika persamaan permintaan berubah

menurun sebanyak RM3.00 menurun sebanyak RM9.00

meningkat sebanyak RM25.00 meningkat sebanyak RM34.00

944t1

*Keftas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*


SULIT*

8

Dalam pasaran sesuatu barang, harga keseimbangan akan meningkat manakala kuantiti keseimbangan akan menurun jika pertambahan permintaan

A B C D 9

melebihi pengurangan penawaran melebihi pertambahan penawaran lebih kecil daripada pertambahan penawaran lebih kecil daripada pengurangan penawaran

Jadual di bawah menunjukkan harga, permintaan, dan penawaranbarangX di pasaran.

Harga

(RM) r 0.00 20.00 30.00 40.00 s0.00

Permintaan (unit) 80 60 40 20 00

Penawqran (unit) 145

r60 175

r90 105

Kenaikan pendapatan telah meningkatkan permintaan terhadap barang X sebanyak 25oh pada setiap tingkat harga dalam pasaran. Berapakah harga keseimbangan selepas kenaikan pendapatan?

A B c D

RM20.00 RM30.00 RM40.00 RMs0.00

10 Andaikan fungsi permintaan Qo:

100

Q":60

dan fungsi penawaran bagi suatu barang masing-masing adalah

- 5P,

+ 3P,

denganP ialah harga (RM) dan Qialahkuantiti barang (unit). Apabila kos pengeluaran meningkat dan fungsi penawaran yang baharu adalah sebanyak

A B C D

10

Q,:30 +2P,makaktantiti

keseimbangan akan menurun

unit

25 lunit 50 unit 75 unit

11

Jika keanjalan permintaanharga bagi perkhidmatan kaunseling ialah-3.3, maka jumlah hasil boleh ditingkatkan dengan

A B C D

menurunkan harga perkhidmatan kaunseling meningkatkan harga perkhidmatan kaunseling mengurangkan kuantiti perkhidmatan kaunseling meningkatkan kuantitiperkhidmatan kaunseling

94411

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*


SULIT*

12

Jadual di bawah menunjukkan jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan seorang pengguna terhadap suatu barang pada tahun 2008 dan 2009.

Jumlah pendapatan

Jumlah perbelanjaan

(RM)

(RM)

2008

r0 000

2009

15 000

2000.00 3000.00

Tahun

Jika harga barang tidak berubah, apakah jenis barang tersebut?

A B C D

Barang normal Barang bawahan Barang pengganri Barang penggenap

13 Andaikan fungsi permintaan adalah P : 40A - Qo, dengan P ialah harga (RM) dan iatah e kuantiti barang (unit). Jika harga meningkat daripada RM4.00 kepada RM8.00, maka permintaan barang itu adalah

A B C D

anjal

tak anjal anjal sempurna tak anjal sempurna

14

Jadual di bawah menunjukkan kuantiti diminta terhadap barang tingkat harga barang X.

Harga

X

(RM)

Kuantiti diminta (unit)

X

X

danbarang

y padapelbagai

Kuantiti diminto Y (unit)

3.00

20

4.00

16

t5 I2

5.00

10

9

6.00

8

6

Berapakah nilai keanjalan silang apablla harga barang Xmeningkat daripada RM4.00 kepada

RM5.00, dan apakah kaitan antarabarangXdengan barangy?

A B C D

-1.65 dan barang pengganti -1.00 dan barang penggenap 1.33 dan barang penggenap 1.50 dan barang pengganti

94411

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

ILihat sebelah SULIT*


SULIT*

15 Andaikan penawaran kelapa sawit adalah tak anjal sempurna. Jika terdapat

peftambahan

terhadap permintaan kelapa sawit, maka

A B C D 16

harga kelapa sawit akan jatuh

untung pengeluar kelapa sawit berkurang

jumlah pendapatan pengeluar kelapa sawit meningkat kuantiti permintaan terhadap kelapa sawit meningkat

Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti ditawarkan bagi suatu barang.

(RM)

Kuantiti ditqwarkan (unit)

6.00

180

7.00

185

8.00

190

Harga

Berapakah keanjalan penawaran jika harga meningkat daripada RM6.00 kepada RM7.00?

A B c D l7

0.t4 0.17 0.19

6.00

Jad.ual

di bawah menunjukkan utiliti sut yang diperoleh oleh

penggunaan barang

seorang pengguna daripada

Y.

Kuantiti barang Y (unit)

Utiliti sut (util)

I

24 20

2 3

4

I6 I2

5

8

6

4 0

7

Sekiranya harga barang Y ialah RM8.00 seunit, berapakah jumlah tingkat keseimbangan pengguna?

A B C D

60

utiliti yang diperoleh pada

util

72il11 80 util 84

util

944^ *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*


SULIT*

18

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan (DD) dan keluk penawaran (S^! bagi suatu barang. Keseimbangan asal di titik t0. Harga

J P1

Po

K

P2

L

Q'

Qo Qr

Kuantiti

Sekiranya harga faktor pengeluaran turun, lebihan pengguna akan

A B C D

meningkat daripada JPo4okepada JprE, meningkat danpada LP&okepada Mp2E2 berkurang daripada JPuEokepada JprE, berkurang daripada MP2E2kepada Lp&o

19 Dalam teori pengellaran,jangka

A B C D 20

pendek merujuk kepada keadaan apabila

pengeluaran melibatkan masa kurang daripada satu tahun kos pengeluaran terdiri daripadakos berubah dan kos sut pengeluaran dilakukan dengan semua input boleh ditambah pengeluaran melibatkan penggabungan input tetap dan input berubah

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kos purata (MC) dalamjangka pendek.

(lQ,

dan keluk kos sut

keluk kos berubah purata (AVq,

KosAlasil (RM)

15.00

7.00 5.00

0

120

Berapakah jumlah kos tetap pada tingkat kuantiti 120 RM240.00

A B c D

Kuanriti (unit) urrrit?

RM600.00 RM840.00 RM960.00

944tr *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*


SULIT*

21 Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kos sut jangka panjang (LMC), keluk kos purata jangka panjang(LAC), keluk hasil sut (MR), dan keluk hasil purata (lR) firma persaingan sempuma dan monopoli. Harga

MR.: AR,

Kuantiti

Apabila pasaran persaingan sempurna menjadi pasaran monopoli, tingkat harga akan meningkat daripada

A B C D

P, kepada P, P, kepada P,

P,kepadaP' Prkepada P,

22 Kebaikan pasaran persaingan sempurna adalah mencapai

A B C D

kecekapan peruntukan sahaja kecekapan pengeluaran sahaja perkembangan teknologi yang berkembang pesat kecekapan pengeluaran dan kecekapan peruntukan

23 Yang berikut adalah persaingan bukan harga kecuali

A B C D

iklan sewa beli

tawaran istimewa

khidmat lepas jualan

9441t

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*


SULIT*

24

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kos purata (,4C), kos sut dan hasil sut (MR) sebuah firma pasaran persaingan bermonopoli.

(MQ, hasil purata (lR),

Hasil/Kos

P1

Po

Output Pada tingkat output keseimbangan, firma itu mencapai

A B C D 25

untung lebih normal sebanyak

PtJY

untung lebih normal sebanyak P,tP4W untung kurang normal sebanyak PTPJW untung kurang normal sebanyak PaPtZY

Jadual di bawah menunjukkan jumlah kos berubah sebuah firma pasaran persaingan sempurna.

Keluarqn (unit)

Jumlcth kos berubqh

6

350.00

7

440.00

8

550.00

9

680.00

t0

830.00

(RM)

Sekiranya harga keluaran ialah RMl0.00 seunit, berapakah tingkat keluaran yang akan memaksimumkan untung?

A B C D

7

unit

8

unit

9

unit

l0 unit

9441t

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*


l0

SULIT*

26 Firma pasaran persaingan

bermonopoli memperoleh untung normal dalam jangka panjang

kerana

A B C D

berlaku persaingan bukan harga

wujud kebebasan keluar masuk firma mencapai kecekapan pengeluaran firma hanya mempunyai sedikit kuasa menentukan harga

27

Keluk penawaran firma jangka pendek adalah keluk kos sut yang bermula pada titik minimum keluk

A B C D 28

kos sut kos purata kos tetap purata kos berubah purata

Seorang juruterbang sebuah syarikat penerbangan menerima gaji sebanyak RM60 000 setahun.

Jika beliau memilih pekerjaan lain, gaji tertinggi yang dapat diperolehnyaialahRM25 000 setahun.

Ini bermakna bahawa

A B C D 29

sewa ekonominya ialah RM35 000 dan tidak ada pendapatan pindahan pendapatan pindahannyaialah RM35 000 manakala sewa ekonominya ialah RM25 000 sewa ekonominya ialah RM35 000 manakala pendapatan pindahannyaialah RM25 000

Faktor yang manakah yang menyebabkan kerajaan campur tangan dalam ekonomi?

A B C D 30

pendapatan pindahannya ialah RM35 000 dan tidak ada sewa ekonomi

Kejatuhan kadar inflasi

Kewujudan pasaran monopoli Kewujudan pengangguran geseran Timbulnya kesan eksternaliti positif

Kerajaan melaksanakan kawalan harga dengan tujuan untuk membanfu pengguna melalui

A B C D

dasar harga minimum dasar harga maksimum dasar diskriminasi harga dasar kawalan pengeluaran

9441t

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*


SULIT*

11

Bahagian B 130 markahl .Iawab lima soalan sahaja. Anda dinasihati supaya menguntukkan masa selqma 50 minit bagi menjawab bahagian ini.

1 Dengan menggunakan gambar rajah keluk kemungkinan pengeluaran, jelaskan konsep kekurangan dankos lepas./ t6] Jelaskan dua sebab harga dan kuantiti diminta berhubungan secara

:

negatif.--.

t6]

' ;lTfijff::T#J-*-:1TTff?apasaw*apablta(6) keluasan penanaman kelapa sawit meningkat, dan (c) kemajuan teknologi pengeluaran minyak kelapa sawit

l2l

meningkat.

4

Terangkan tiga faktor yang menyebabkan keluk permintaan sesuatu barang

5

(a) Apakah yang dimaksudkan

dengan kos sut dan kos

12)

12]

anjal. ,

t6]

purata?

t2)

(b) Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan hubungan antara keluk kos sut dengan keluk kos purata dalamjangka pendek. t4l

6

Nyatakan dua sebab diskriminasi harga dilakukan. Terangkan syarat melakukan disknmmasr

harga.

I6l

7

Huraikan tiga ciri pasaran oligopoli.

t6l

8

(o) Apakah yang dimaksudkan dengan harga maksimum dan harga minimum? (b) Huraikan dasar harga maksimum dan dasar harga minimum.

l2l 14)

Bahagian C 120 markahl

Jcmab dua soalan sahaia. Ande dinasihati supaya menguntukkan masa selama 35 minit bagi menjawab bahagian ini.

,.9

(a)

Terangkan dua kelebihan ekonomi perancanganpusat berbanding dengan ekonomi pasaran

bebas.

(b) Huraikan bagaimana kerajaan boleh campur

t4l tangan untuk mengatasi kelemahan

pasaran bebas.

10 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan penawaran tak anjal? (b) Terangkan empat faktor yang dapat menyebabkan penawaran menjadi tak 11 Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan

ekonomi l6l l2l

anjal.

t8l

bagaimana penentuan output firma pasaran

sempurna berlaku dalam jangka panjang.

[10]

12 (a) Huraikan tiga kelemahan pasaran persaingan bermonopoli. (6) Terangkan mengapa pasaran persaingan bermonopoli lebih baik daripada monopoli. 944t1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

t6l pasaran

l4l [Lihat sebelah SULIT*

,..


SULIT*

I2 Bahagian D 120 markahl

Jawab dua- soalan sahaia. Anda dinasihati supaya menguntukkan mqsa selama 35 minit bagi menjawab bahagian ini.

13

Persamaan permintaan dan penawaran bagi barang

: Q":

X adalah

150-5P,, 30t3P",

Qu dengan

P, : po : p, :

hargabarangX(RM), kuantiti dimintabarangX(unit), kuantiti ditawarbarangX(unit).

ltl

(o) Hitung harga dan kuantiti keseimbang an barang X.

(b) Andaikan kerajaan melaksanakan dasar harga minimum pada RM20.00. hitung

(i) kuantiti diminta dan kuantiti ditawarkan, (ii) perbelanjaan pengguna sekiranya semua lebihan barang Xdalam pasaran dibeli. (iii) jumlah perbelanjaan kerajaan, dan (iv) perubahanpendapatanpengeluar.

rtt Ljl t1l t2l ral

lrl

14 Persamaan penawaran pasaran bagi suafu barang adalah

P:10+0.5Q, dengan

P:

hargabarang (RM),

a: kuantiti barang (unit). (a) Hitung keanjalan penawaran barang tersebut apabila harga meningkat daripada RM50.00 kepada RM I 00.00. Tafsirkan pekali keanj alan penawarannya.

l4l

(D) Sekiranyakeralaan memberikan subsidi sebanyak RM2.00 kepada setiap unit pengeluaran barang tersebut,

(i) dapatkan persamaan penawaran yang baharu bagi barang tersebut, (ii) hitung kuantiti ditawarkan apabila harga meningkat daripada RM50.00 RM100.00. (c) Dengan menggunakan kertas graf, lukis selepas subsidi

diberikan.

11]

kepada

l2l

gambar rajah keluk penawaran sebelum dan

t3l

9441r

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*


SULIT*

13

15 Jadual di bawah menunjukkan data permintaan dan jumlah kos sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna. Kuontiti diminta (unit) 0

I 2 J

4 5

6 7 8

(a) Jika

Jumlah

ko,s

(RM) 100.00 150.00 184.00

208.00 221.00 250.00 280.00 318.00 366.00

9

425.00

l0

495.00

harga pasaran ialah RM30.00 seunit,

(i) hitung jumlah hasil, hasil sut, dan kos sut firma, (ii) nyatakan tingkat keluaran pada tingkat keseimbangan, (iii) hitung kos purata pada tingkat keseimbangan. (6) Hitung sama ada firma mendapat untung atau rugi.

t4l

tzl t1l

Jelaskan kesannya terhadap firma

tersebut.

t3l

16 Jadual di bawah menunjukkan kuantiti buruh yang digunakan dan jumlah output yang dikeluarkan oleh sebuah firma. Kuontiti buruh (unit)

Jumloh output (unit)

0

0

1

I7

2 a

31

J

42

4

51

5

58

6

63

7

66 67

8

(a) Jika upah ialah RM700.00 dan harga output ialah RMl00.00, hitung hasil keluaran sut flrma. Nyatakan kuantiti buruh yang digunakan oleh firma itu. t3l

(.b) (i) Andaikan kesatuan sekerja berjaya menuntut kenaikan upah sebanyak RM400.00, nyatakan kuantiti buruh yang digunakan oleh firma itu. l2l

(ii) Dengan

menggunakan kertas graf, lukis gambar rajah keluk permintaan buruh

sebelum dan selepas kenaikan upah.

(iii)

t3l

Apakah kesan terhadap pasaran buruh akibat kejayaan tindakan kesatuan buruh l2l

menuntut kenaikan upah? 944t1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

soalan STPM 2010 - mikro  

soalan stpm mikro ekonomi tahun 2010

soalan STPM 2010 - mikro  

soalan stpm mikro ekonomi tahun 2010

Advertisement