Page 1

PORTFOLIO Fatme Hodroy Chahrour


0707360286 Kadettgatan 66B, 25455 Helsingborg Fatme.Hodroy@gmail.com


PROJEKT

1 2 3

sid3

BENN-RECYCLING IKEA PRODUCTS

sid5

MINI BIBLIOTEKET

sid11

ROUL WALLENBERGS MINI TEATER

4 5 6

sid17

EKENS FÖRSKOLA

sid25

AMBIENCE

sid31

LiveStayWork Amiralstaden


Kurs: Gestaltnings process och prototyp Årskurs: 2, HT 2016 TYP: Enskild arbete Examinator: Lars Henrik stål I kursen Gestaltnings process och prototyp gick uppgiften ut på att skapa en möbel i skala 1:1. Huvudingridiensen i uppgiften var att utgå från en redan existerande möbel. Stolen Benn är skapad genom återvunnet ikea material som införskaffades från olika inköpskanaler. Jag lyckades hitta och använde mig av skärbrädan Lämplig, underredet Broringe och stålbenen Utby därav namnet Benn.

BENN

Recycling IKEA products


LÄMPLIG skärbräda + BRORINGE underrede + UTBY ben = BENN


Handskiss : Vy mot väst


MINI BIBLIOTEKET Kurs: Baskurs C Årskurs: 2, VT 2017 TYP: Enskild arbete Examinator: Jesus Mateo Hjälpmedel: Skechup, Auto Cad, Photoshop, Illustrator, Handskisser

I Kursen Baskurs C utgick uppgiften på att skapa ett mindre bibliotek på enbart 100m2 i den södra delen av Bo01 i västrahamnen, Malmö. Genom att följa befintliga flöden på platsen skapas de yttre formerna av byggnaden. Till detta skapas en inre kärna i byggnaden där rum som personalrum samt toalett placeras. Kärnans ytterväggar omfamnas genom en skräddarsydd inredning där tidskrifter, litteratur samt reception placeras. På ett sådant sätt skapades en öppen planlösning med helglasade fasader mot den vacker utsikten över Havet.

1.Följer befintlig väg och byggnads struktur.

2.Följer befintligt mänskligt flöde på platsen

3.Konturer av ny byggnation tar form.

4.Utökar och förtydligar det södra flödet ner till vatten genom tillägg av trappor samt utökat grönområden.


Handskiss: Vy mot reception


PLAN 1:100


Handskiss: Vy mot sรถder


SEKTION 1:100


RAOUL WALLENBERGS MINI TEATER Kurs: Baskurs D Årskurs: 2, Vt 2017 TYP: Enskild arbete Examinator: Jesus Mateo Hjälpmedel: Skechup, Auto Cad, V-rey, Photoshop, Illustrator Rendering: Fågelperspektiv

I Kursen Baskurs D utgick uppgiften på att skapa en mindre teater på 1000 m2 på Raoul Wallenbergs Park i Malmö. Min utgångspunkt var att behålla parkkänslan men i en ny utformning där teater och park samverkade.


SITUATIONSPLAN 1:800


Rendering: Vy från Cafe’


B C

D

A E

C

C

B D

Raoulwallenbergs mini teater är placerad i Raoul wallenbergspark. Projektet utgår ifrån flödet som kopplar samman parken med Gustav Adolfs torg och vidare ut mot Studentgatan samt Drottningsgatan i Malmö.

Flödet på tomten förstärks genom att mark A höjs och mark B sänks och tillsammans bildar rum.

Röd linje(C) ett öppet offentligt rum som skapas och tar sig igenom byggnaden och över till den norra sidan av tomten. Grön linje(D) detta offentliga rum kan fungera som amfiteater i stadsplanen och skapa funktioner som kan väcka stadens invånares kreativitet. Blå linje(E)det slutna offentliga rummet som är byggnadens kärna och teater

En fusion mellan park och byggnad skapas. Parken görs tillgänglig från alla väderstreck och i alla flöden på tomten. Träd och grönska planteras för att bibehålla den vackra parkkänslan. Byggnaden skapar ett offentligt gröntrum i staden.

SEKTION A-A 1:200


Rendering: Fågelperspektiv från söder


9

8

10

7 4

4

5 1 4

5 6

3

9

2 4

1. Entre/Garderob 2. Cafe´ 3. Kök 4. Wc 5. Loge 6. Kontor 7. Teknikrum 8. Förråd 9 . Kuliss 10. Blackbox/Teaterscen

PLAN 1:200


Handskiss: Fatme Hodroy Chahrour


EKENS FÖRSKOLA

VILD ZON

TRYGG ZON

Kurs: Hållbar Arkitektonisk Gestaltning Årskurs: 3, HT 2017 TYP: Grupparbete, Fatme Hodroy Chahrour, Li-Marie Kåkneryd Examinator: Marie Claude, Marie Frans Hjälpmedel: Skechup, Revit, V-rey, Photoshop, Illustrator, Handskisser

VIDLYFTIG ZON

VIDLYFTIG ZON I Kursen Hållbar arkitektonisk gestaltning gavs vi uppgiften att skapa en Förskola. Tomten är ett större grönområde som befinner sig i ett relativt nybyggt område på Fiolvägen i Lund. I våra höjdstudier upptäckte vi att tomten innehar ganska stora höjdskillnader och sluttar ca 4meter mot norr. Vi beslutade oss för att använda oss av denna höjdskillnad och fram utkristalierades en byggnad med stora gröna kvaliteter. Byggnadens huvudkoncept handlar om siktlinjer. Genom stora glaspartier ska det dels vara enkelt för pedagogerna att ha uppsikt över barnen, men även vara möjligt för barnen att se och lära av varandra. Förskolan har även en tydlig in- och utsida, där utsidan är sluten och insidan är öppen. Förskolan har formen av en hästsko, som ”kramar om” en innergård. Planlösningen följer ett tydligt rumsligt system. Handskisser: Fatme Hodroy Chahrour

Förskolan är tänkt att inhysa 90 barn, fördelade i 2 större avdelningar, med vardera tre grupper. Varje grupp har varsitt allrum, vilrum och anslutande skötrum med två toaletter. Avdelningarna har varsin entré och varsitt torg, vilka sammanlänkas av ett utrymme som vätter mot innergården. Allrummen går i sin tur att öppna upp mot det inre rummet vid behov, med hjälp av skjutdörrar. Förskolan har en rymlig innergård som öppnar sig mot nordväst. Innergården är tänkt som en trygg plats för barnen att leka på i alla väder. Om sommaren när vädret tillåter är det möjligt att öppna upp glasparter in mot gården och nyttja gården som ett extra rum. Höjdskillnaden på tomten tillåter oss att använda taket som ytterligare ett grönområde för barnen att vistas på.


1

Park på tak sammanlänkas med park på mark med tanke på höjdskillnaden som finns tomten

2

SKALA 1:200

Förskolan omfamnar innergård

1. Slutet torg 2. Öppet torg

Hemvister med respektive entre & Kontor

Torg & Gemensamma utrymmen SKALA 1:200

Park på tak sammanlänkas med park på mark med tanke på höjdskillnaden som finns tomten

Allrummen öppna mot Gaturummet

SKALA 1:200

Fritidsgård


Rendering: Li-Marie KĂĽkneryd


4 5

13

12

11

3 8

14

10

4

7 9

5 3

A

6 4 5

5

3 4 5 2

3 4

1 5 11

3

4 3 1. Kapprum 2. Wc 3. Allrum/lekrum 4. Vilrum 5. Skötrum 6. kök+ Matplats 7. Kontor 8. Vilrum 9. Wc

2 1 11

A

PLAN 1:200

0

2

4

6

10. Atelje 11. Teknikrum 12. Förråd 13. Städrum 14. Matplats

8

10

20


Rendering: Li-Marie KĂĽkneryd


SEKTION A - A 1:200 Sektion 1 1 : 200

FASAD MOT NORDVÄST 1:200


AMBIENCE Kurs: Kandidat Projekt, I Samtid Årskurs: 3, VT 2018 TYP: Enskild arbete Examinator: John Stack Ross Hjälpmedel: Rhino, Grasshoper, V-rey, Autocad, Photoshop, Illustrator

Kandidat Kursen i samtid utgick på att med hjälp av den digitala designprocessen utveckla nya rumsliga och strukturella typolpgier genom att använda sig av digitala metoder. Projektet gick ut på att skapa ett nytt krematorium i Malmö stad. Tomten som valdes av examinatorn blev på valfri plats i Limhamns Kalkbrott. Efter att ha studerat kontexten i området så föll mitt val på att skapa en byggnad som en direkt förlägning av Sunnaväg. Denna förlägning behövde komma så långt in mot kalkbrottets mitt som möjligt för att kunna uppleva detta mäktiga rum på bästa sätt.

Rendering: Vy från väst


SUNNAVÄG

1

2

3

6

4

5

SITUATIONSPLAN 1:1000


Rendering: Vy frĂĽn auditorium


2 1

8 4 3 7

5

6

7

6

8

5 9 4

10

3 1

11 1. Kremering 2. Ask Hantering 3. Urn utlämning 4. Personal Kommunikation 5. Publik Kommunikation 6. WC 7. Publik entre’/ Reception 8. kapell 1 9. kapell 2 10. Flöde 11. Kylrum 2 12. Wc 13. Stora Auditorium

2

12

13

Plan -1.0 1:500

11. Kylrum 12. Wc 13. Kapell 3 14. Liten Auditorium 15. Reception 16. Kolumbarium 17. Publik Kommunikation 18. Teknik rum

Plan -2.0 1:500


Rendering: Vy frรฅn รถst


SEKTION B-B 1:400


Rendering: Fatme Hodroy Chahrour

LIVE STAY WORK AMIRALSSTADEN

Kurs: Advanced Architecture and Design Årskurs: 4, HT 2018 TYP: Grupparbete, Fatme Hodroy Chahrour, Linda Wiberg Examinator: Christer Malmström, Maria Rasmussen, Alex van de Beld Hjälpmedel: Revit, Sketchup, v-ray, Illustrator, Photoshop

Vår strävan att ge mer liv och rörelse åt det befintliga industriområdet ledde oss till att addera funktioner som ger människan möjlighet att stanna, jobba och träffas. Vårt förslag till volym innehåller hotellrum och kontorsplatser. Viktiga funktioner som kommer komplettera denna stadsdel när nu den nya statinonen på Rosengård har byggts och fått en ökad betydelse i Malmö stads stadsnät. Byggnadens speciella karaktär och volym kommer fungera som en generator för den fortsatta utvecklingen av området. Vi har försökt utmana den traditionella synen på hotell och kontor som fristående från varandra, fram växer en ny volym med olika funktioner staplade i höjd. En fusion mellan kontor, hotell, restauranger samt gröna rum som gör att byggnaden ständigt kommer generera liv och rörelse.


SITUATIONSPLAN 1:1000

Byggn ad caféer en erbjude , r möt esplats som ka restaurange er, r n möjligh användas in och olika fö fria öppna fö et till sp re ontana r eveneman läsnings/kon utrymmen, g. Des eller p sa funk ferenslokale lanera Med s r tioner de mö in diag ger ten. onala parken placer s ing på gröna träcka sig in rum oc tomten mot b yggna h kopp öppna dens n kan den b la sam torgläg efint orra m öppna e a sig mo möjliggör att n ett nytt flöd sida, skapa liga t och ca funktio e. Söd olika r nerna féer. To torget och s i botte a sidans kapa u och an rget ka nvånin te n dra ev ge enema också anvä servering fö r resta n kan ndas fö ng. u r r utom husma anger rknade r


Rendering: Fatme Hodroy Chahrour


11 7 12

8

10

13

9 18 15

14

16

11 7

17

12

8

10

13

9 18 15

14

16

PLAN 1 1:200 17

3

6 5

1

4 6 2

BYGGNAD 1 1. Reception Hotel 2. Lobby 3. Café/bar 4. Kök 5. Flöde 6. Wc

BYGGNAD 2/3 7. Café 8. Kök 9. Privat Wc 10. Offentlig Wc 11. Kontor 12. Wc

13. Förvaring 14. Wc 15. Kök 16. Kontor 17. Konferans rum 18. Flöde


STAPLA VOLYM Blanda olika funktioner.

DELA UPP VOLYM För att undvika en monoton byggnadsvolym.

SKAPA RUM MELLAN VOLYMERNA Anpassar volymerna till befintlig kontext.

ANPASSAR HÖJDER Anpassar höjder till befintlig kontext samt solförhållanden.

GRÖNA RUM SKAPAS Parkens grönska kopplas visuellt samman med byggnaden.

ENHETER FÖRTYDLIGAS I VOLYM Enheter modifieras för att skapa mer gröna rum.

FLÖDE MELLAN VOLYMERNA

HORISONTEL KOMMUNIKATION För att skapa ett bättre flöde mellan funktionerna i byggnaden.

GRÖNSKA ADDERAS Parkens/byggnadens grönska flyter visuellt ihop

TRÄDÄCK KONSTRUKTION

ISOLERING

BÄRANDE LINJE I HUS

UNDERTAK/TEKNIK

KONSTRUKTION UNDERTAK/TEKNIK

ISOLERING SKIVMATERIAL

KONSTRUKTIONS DETALJ 1:100


SEKTION 1:200


TYPER AV RUM Hotellet kommer erbjuda tre typer av rum, där två av dom kombinerar funktionen mellan kontor och hotell.

13 11

10

KONTORSPLATS/BOENDE typ 1 Lägenhet där boende och kontorsplats kombineras.

13

7

9

7

12

7

9

7

PLAN 3 1:200 8

7

7

6

2

3 4

3

5

6

VOLUME 1 VOLUME 2 1. Kontorsplats/boende 4. Kommunikation 7. Kontor typ 1 5. Gemensamt utrymme 8. Kök 2. Kontorsplats/boende 6. Gemensamt utymme 9. Wc typ 2 utomhus. 10. Kontors landskap 3. Kontorsplats/boende 11. Konferansrum typ 2 12. Kommunikation

VOLUME 3 13. Kontor 14. KöK 15. Wc 16. Kontors landskap 17. Konferansrum 18. Kommunikation


Profile for fatmehodroychahrour

Portfölj Arkitektur- Fatme Hodroy Chahrour  

Portfölj Arkitektur- Fatme Hodroy Chahrour