Page 1

≠ the all- n ight vigil VSENO! „ Noe BD?! N ^e

Russian Orthodox Church of the Nativity of Christ Erie, Pennsylvania 2010


VSENO!„ Noe BD?! N ^e

the all-night vigil


NAÇA! L O VSENO! „ NAG} BD?! N 6{ si1r/ç\ veli1k'[ veçe1rni. pº zahºje1n'i ï3b] sl>nca, priho1ditq paraéklis'a1rhq kœ nastº[1tel÷, tvºri1tq pºklºne1n'e. i` vze1mq blgßve1n'e, i`zwe1dq bl>gºv/sti1tq vœ veli1k'i kanba1nq, si1r/ç\ ko1lºkºlq, do1ndeje nastº[1tel\ i` bra1t'[ sºberï1ts[ vº st>Ë÷ cr>kv\. Kadilºvœjiga1tel\ je, vœjigaetq sv/∑i2 po1çinu, i` ï`gºtº vl[1etq kadi1lnicu. Pºse1mq, ï`dar[1÷tq vº vs[2 t[jça1¥wa[ kanba1ny. i` nastº[1tel÷je i` bra1t'i s/d[1∑iµ ko1jdº na svºeµ m¤st/. Èére1¥ je sœ paraeklis'a1rhºµ, priho1ditq predq st>y1[ dve1ri. tvºr[tq g>, pºklo1ny. ta∆. pºklºn[1÷ts[ nastº[1tel÷ ø3ba vœkï1p/ ra1vnº. a3∑e n¤st\ nastº[1tel[, tº2 na1º`ba li1ka pºklºn[1÷ts[. i` vœwe1dq vº st>y1i º`lta1r\, vºzlºga1etq Èére1¥ nas[2 patrahi1l\. i` pr'eµ kadi1lº, i` ƒim'[1nq. gl>etq ml>tvu, kadi1lnu÷ vœ ta1¥n/ seb‹. i` kadi1tq ]3krßtq st>a1g] prßto1la, i` je1rtvenikq, i` ve1s\ st>y1i º`lta®. paraé`klis'a1rhq je vœze1mq sv/∑÷2,

the beginning of the all-night vigil That is, of Great Vespers. After sunset, the ponomar comes to the superior and makes a bow. Having received a blessing, he goes and rings the call to prayer on the large bell, as the superior and the brethren assemble in the holy church. Meanwhile, the lamplighter lights the candles in order and prepares the censer. Next all the largest bells are rung. By now, both the superior and the brethren are seated at their places. The priest, together with the ponomar, comes before the holy doors. They make three bows and then they bow together to the superior. If the superior is absent, they bow to both choirs. Having entered the sanctuary, the priest puts on the epitrachelion. Taking the censer and incense, he says the prayer over the censer to himself silently. He censes the holy altar on all sides as well as the table of oblation and the entire sanctuary. The ponomar takes a candle, goes


pre∂ho1ditq Èére1÷ s¤vernymi dve11rmi. i` vºzœ glasi1tq velegla1sn]. Kelevsa1¥te. re1kwe, vºsta1nite. i`gï1menuje i` bra1t'[µ vºsta1vwiµ. Èére1¥ je priwe∂, pre∂st>y1[ dve1ri. tvºritq pºklºnq skadi1lºmµ kº i`gï1menu. gl>[, vseb‹.

blgßvi2 vl∂kº kadi1lº i` ƒim'[1nq. i` ]`bra1∑s[ kaditq krßtºø`bra1z nº st>y1[ dve1ri. ta1je. na desno1¥ stran‹, nastº[1∑'i ø3bra=. pºtºµ i` nal¤vº¥ stran‹, i` nanalo1e ø3bra= pra1zœdnika, i` nastº[1tel[, pºseµ priwe∂ pre∂ st>y1[ dve1ri. gl>etq Èére1¥ veleglßnº. Gdßi blgßvi. ta∆.

Sla1va st≥¤¥ é`dinºsË∑n/¥ i` jivºtvºr[1∑e¥ i` nerazd/li1m/¥, tr’c/, vsegda2 i` nn>/ i` prßn] i` vo1v/ki v/kºµ. Naçina1etq dºmesti1kq, re1kwe gºlºv∑i˚.

out the north door ahead of the priest, and exclaims in a loud voice:

Kelevsaite, i.e., Arise! The abbot and the brethren stand up. The priest stands before the holy doors and makes a bow to the abbot, holding the censer and saying to himself:

Bless, master, the censer and incense. Turning around, he censes the holy doors in the form of a cross, and then the icon to the right of the holy doors, the icon to their left, the icon of the feast on the analogion and the superior. Having returned to the holy doors,

Lord, holy, consubstantial, life-giving and undivided Trinity, always, now and ever, and unto the ages of ages. The priest says in a loud voice: bless. And then: Glory to the

The domesticos, that is the choir director, responds:

a`mi1n\. Pr'id¤te pºklºniµs[ cr>vi na1wemu bg>u, g∆.

Amen. Come, let us worship God our King. (thrice).

i` pa1ki gl>etq é`di1nº∑i, velegla1sn] p¤n'eµ.

And then he sings in a loud voice, in the 8th tone, these words again, thus:

6

7


Pr'id¤te pºklºni1ms[ i` pripadeµ, to1ç'÷ vo1glaß, i≥. Blgßbi2 dw>e mº[2 g>a. prip¤√. blgßve1nq é`si2 gdßi, sºglawa1÷∑iµ je kli1rik]µ, gdßi bj>e mo1¥ vºzœveli1çils[ é`si2 Ω/l]2. i` prºçee, πalma2 tºg]2, pº÷tq na1 ]`ba kli1rºsa. Èére1¥ je kadi1tq vtº2 vre1m[ st>y1[ i`ko1ny, i` nastº[1tel[ i` kli1rºsy i` vs÷2 bra1t'÷ po1çinu. pºse1mq, kadi1tq pa1ki st>y1[ dve1ri, i` nastº[1∑'i ø3bra=. i` pra1zdni˚ nanalo1e. i` nastº[1tel[ to1ç'÷ é`di1nºgº. i` †ho1ditq vº ø`lta1r\. i` †da1vq kadi1lº, i` sne1mq patrahi1l\. vºzlaga1÷tq nasebe2 klºbuki2. i` sta1vwe pre∂st>y1mi dve1rmi, tvºr[tq, g>, pºklo1ny. ta∆, i` nastº[1tel÷ pºklºnq dºzeµli2. a3∑e n¤st\ nastº[1tel[, tº2 na ø3ba kli1rºsa. i` † we1dq sta1nïtq ko1jdº na svºe1mq m¤st/. é`gda1 je re∑i2, sti˙, †ve1rzœwu teb‹ rï1ku vs[1çeska[, i` tºgda2 tvºritq gºlºv∑1i˚ pºklºne1n'e kº i`gï1menu, i` vºv=ywa1etq glßa vysºça¥we. ta∆ Èére1¥, pa1ki, vºzlaga1etq nas[2 patrahi1l\. i` sta1vq pre∂st>y1mi dve1rmi, pºklan[1ets[, g∆, do1pº[sa. ta1je nastº[1tel÷. i` gl>etq ml>tvy veçe1rn'[ †krºve1nº÷ glavo1÷.

Come let us worship and fall down [before Him]. followed by: Bless the Lord, O my soul. And all the chanters join in the refrain: Blessed art Thou, O Lord. O Lord my God, Thou hast been magnified exceedingly.

8

9

And both choirs sing the rest of the psalm (Psalm 103). Meanwhile, the priest censes the holy icons, the superior, the choirs and all the brethren in order; afterwards, he again censes the holy doors, the principal icons and the icon of the feast on the analogion, and the superior once again. He returns to the sanctuary, gives back the censer, takes off the epitrachelion. He and the ponomar put on their hats (klobuk), stand before the holy doors, make three bows and then a prostration to the superior; if the superior is absent, to the two choirs. Each goes to his usual place. When the singers come to the verse, “When Thou openest Thy hand, all things shall be filled with goodness,” the choir director makes a bow to the abbot, and raises his voice higher. The priest again puts on his epitrachelion, stands before the holy doors, makes three bows from the waist and a bow to the superior, and says the Evening Prayers with head uncovered.


a3∑e vl∂çen\ pra=dnikœ, i`li2 bc∂y, i`li2 nastº[1∑ag] hra1ma, tºgda2. Èére1¥, d¤¥ stvu÷tq sº d'[1kºnºµ na vseno1∑nºµ bd¤n'i, ]`blaça1÷tœs[ vº s∑>e1nny[ ø`de1jdi. i` d¤¥stvu÷tq po1çinu, å3kºje predi2 napi1sanº. na gdßi vozva˙, kadi1tq ø3brazy, i` na sto[1tel[ i` kli1riko√. i` vs÷2 bra1t'÷ po1çinu. d'[1konq je predni1mq sº sv/∑e1÷ ho1ditq. ta1kºje i` na bl>je1ni neporo1çn'i, i` na veliça`n'i ho1ditq i` na p/1sni.po πalm/1je, i> mq, kadi1tq d'[1konq, predni1mq je pono ma1r\ ho1ditq sºsv/∑e1÷. a3∑eli vq de1n\ voskrßnyi, priluçi1ts[ pol'é`le‘1sq, tºgda2 na bl>je1ni nepºro1çn'i nekad[1tq. Mºli1tvy Veçe1rny[. Mºli1tva a`ntifo1na, pe1rvagº.

If, however, it is a feast of the Lord, or of the Mother of God, or of the patron saint of the church, the priest celebrates the AllNight Vigil with a deacon. They vest in priestly vestments and do all in order, as set forth before; At “Lord I have cried,” he censes the icons, the superior and choirs, and the brethren in order. the deacon going before him with a candle. Likewse, at “Blessed are the blameless,” at the Magnification, and at the hymn after the 50th Psalm, the deacon censes, with the ponomar preceding him with a candle. If it be a Sunday on which the Polyeleos is sung, then there is no censing at “Blessed are the Blameless.”

G

Lord, compassionate and merciful, long-suffering and plenteous in mercy: Give ear unto our prayer and attend unto the voice of our supplication. Work in us a sign unto good, and guide us in Thy way, that we may walk in Thy truth. Make glad our hearts, that we may fear Thy holy name.

dßi ∑e1dryi, i` mi1lºstivyi, dºlgºterp/li1ve i` mnºgº mlßtive vnuwi2 ml>tvu na1wu, i` vºnmi2 gla1sq mºle1n'[ na1weg], i` sºtvºri2 sœna1mi zna1men'e vo1 bl>gº, i` nasta1vi na1sq na pï1t\ tvo1¥, é3je we1stvºvati vºi1stin/ tvºe1¥. vºzœveseli2 sr∂ca2 na1wa, é3je bº[110

The Evening Prayers Prayer of the First Antiphon

O

11


tis[ i3mene tvºeg]2 st>a1g]. zane1je veli˚ é`si2 ty2. i` tvºr[1i çudesa2, ty2 é`si2 bg>q é`di1nq. i` n¤st\ pºdo1benq teb‹ vœbºz¤hq gdßi si1lenq vœ mi1lºste˙, i` bl>gq vœ si1l/ é3je pºmºga1ti i` ï`t/wa1ti, i` spasa1ti vs¤hq ï`pºva1÷∑i˙ vo1 i`m[ tvºe2 st>o1e. vºg=la1sq. Å#k] pºdºba1etq ti2 vs[1ka sla1va çe1st\ i` pºklºn[1n'e, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

For Thou art great, and workest wonders; Thou alone art God, and there is none like unto Thee among the gods, O Lord, mighty in mercy, gracious in strength, to help and to comfort and to save all that hope in Thy holy name. Exclamation: For unto Thee is due all glory, honour and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Prayer of the Second Antiphon

ml>tva. a`ntifo1na, v> gº.

dßi, da ne[1rºst'÷ tvºe1÷ ]`bliçi1wi na1sq, nije2 gn¤vºµ tvºi1mq pºka1jewi naß. nº sºtvºri2 sœna1mi pº mlßti tvºe1¥, vraç÷2 i` i`sc/li1tel÷ dw>q na1wihq, nastavl[1[ na1sq kº prista1ni∑u hºt¤n'[ tvºeg]2. prºsv/ti2 ø3çi sr∂cq na1wi˙, vœ pºzna1n'e tvºe[2 i3stiny. i` da1ru¥ na1mq pro1çee nastº[1∑ag] dne2,

Lord, rebuke us not in Thine anger, nor chasten us in Thy wrath, but deal with us according to Thy mercy, O Physician and Healer of our souls, and guide us to the haven of Thy will. Enlighten the eyes of our hearts to the knowledge of Thy truth, and grant unto us that the remainder of the present day, and every year of our

12

13

G

O


mi1rn] i` be=gr¤wn], i` vs[1kºe l¤tº jivºta2 na1weg], ml>tvami prest>y1[ bc∂y, i` vs¤hq st>y1hq tvºi1hq. vºzœgla1sq. Å#k] tvº[2 derja1va, i` tvºe2 é3st\ crßtvº, i` si1la i` sla1va, ø`c>a i` sn>a i` st>a1g] dh>a, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\.

life, may be peaceful and sinless, through the prayers of the most holy Mother of God and of all Thy saints. Exclamation: For Thine is the dominion, and Thine is the kingdom, and the power, and the glory, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

ml>tva. a`ntifo1na, g> gº.

G

Prayer of the Third Antiphon

dßi bj>e na1wq, pºm[ni2 na1sq gr¤wnyhq, i` nedºsto1¥nyhq ra1bq tvºi1hq, vnegda2 prizyva1ti na1mq st>o1e i` pºklºn[1emºe i3m[ tvºe2. i` da nepºsrami1wi na1sq †ça1[n'[ mlßti tvºe[2, nº da1ru¥ na1mq gdßi vs[2 å3je kº sp>se1n'÷ prºwe1n'[. i` spºdo1bi na1sq l÷bi1ti, i` bº[1tis[ tebe2 † vseg]2 sr∂ca na1weg], i` tvºri1ti vº vse11mq vo1l÷ tvº÷2 st>Ë÷. vºzœgla1sq. Å#k] bl>gq i` çl>kºl÷becq bg>q é3si2, i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq,

Lord our God, remember us Thy sinful and unworthy servants, when we call upon Thy holy and venerable name; and turn us not away in shame from the expectation of Thy mercy, but grant us, O Lord, all our petitions which are unto salvation, and vouchsafe that we may love and fear Thee with our whole heart, and may do Thy holy will in all things. Exclamation: For Thou art a good God and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory, to the Father and

14

15

O


ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Prayer of the Fourth Antiphon

ml>tva. a`ntifo1na, d> gº.

I#

je nemo1lçnymi p¤sn\mi, i` nepresta1nnymi slavºslo1ven\mi, vœ vy1wni˙ † st>y1hq si1lq vºsp/va1emyi, i`spo1lni ï`sta2 na1wa p¤n'[ tvºeg]2, é3je pºda1ti veli1çestv'e i3meni tvºemï2 st>o1mu. i` da1jd\ naµ ï`ça1st'e i` nasl¤d'e, sº vs¤mi bº[1∑imis[ tebe2 i3stinº÷, i` hran[1∑imi za1pºv/di tvº[2, ml>tvami prßty1[ bc∂y, i` vs¤hq st>y1hq tvºi1hq; vºzœgla1sq. Å#k] pºdºba1etq ti vs[1ka sla1va, çe1st\ i` pºklºn[1n'e ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\;

Thou Who art hymned on high by the holy hosts in never-silent songs and never-ending doxologies, fill our mouths with Thy praise, that we may magnify Thy holy name. And grant us a portion and inheritance with all them that fear Thee in truth and keep Thy commandments, through the prayers of the most holy Mother of God and of all Thy saints. Exclamation: For unto Thee is due all glory, honour, and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

O

Prayer of the Fifth Antiphon

ml>tva, a`ntifo1na, é> g].

B

lgßlvenq é`si2 gdßi bj>e vsederji1tel÷, sœ v¤dyi ï3mq 16

lessed art Thou, O Lord God Almighty, Who knowest the mind of man, Who knowest that

B

17


çelºv¤ç\. sv¤dyi i3hje pºtre1bu i`m¤emq, ]` mno1gº mn]1jae, i3hœje pro1simq, i`li2 razum/va1emq. sa1mq `çl>kºl÷1bçe cr>÷, i` vºvse1mq bl>gî1i, ï`dºvli2 na1sq vºmno1jestv/ ∑edro1tq tvºi˙, nepºsty1dnº÷ so1v/st'÷ prizyva1ti st>o1e i3m[ tvºe2 i` ne vœvedi2 na1sq vºi`skuwe1n'e, nº i`z ba1vi na1sq † luka1vag]. i` vs[ å3je kœ pºle1z nºmu naµ ï`stro1¥. vºzœgla1sq. Å#k] pºdºba1etq ti vs[1ka sla1va, çe1st\ i` pºklºn[1n'e, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

we have need of much more than we ask or understand: Do Thou Thyself, O King Who lovest mankind, and Who art good in all things, in the multitude of Thy bounties enable us to call upon Thy holy name with conscience unashamed. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one; and order all things to our profit. Exclamation: For unto Thee is due all glory, honour and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages, Amen. Prayer of the Sixth Antiphon

ml>tva. a`ntifo1na, Ω> gº.

G

dßi gdßi, i3je prçßtº÷ ti si1lº÷ sºderja1i vs[1çeska[, dºlgºterp[1i ]` vs¤hq na1sq, i` ka1[s[ ]` Ωlo1ba˙ na1wi˙, i` ï`dal[1[ † na1sq be˝œzako1n'[ na1wa, pºm[ni2 18

Lord, Lord, Who upholdest all things by Thy most pure power; Who art long-suffering toward us all, and repentest Thee of our evils, and puttest our iniquities far from us: Remember Thy

O

19


∑edro1tq tvºi1hq, i` mlßti tvº[2, i` pºs/ti2 na1sq tvºe1÷ bl>gºst'÷. i` da1jd\ na1mq i` pro1çee nastº[1∑ag] dne2, i`zœb/ja1ti † luka1vag] mnºgºplete1nnyhq kºzne1¥, i` nenav¤tenq jivo1tq na1wq sºbl÷di2, blg>ºda1t'÷ st>a1g] ti dh>a. vºzœgla1sq. Bl>gºda1t'÷ i` çl>kºl÷1b'emq é`dinºro1dnag] ti sn>a. sni1mje bl>gºslºve1nq é`si2, i` sqprest>y1mq i` bl>gi1mq i` jivºtvºr[1∑imq ti2 dh>ºmq nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\;

compassions and Thy mercies, and visit us with Thy goodness. And grant that for the remainder of the present day we may escape the many snares woven by the evil one; and through the grace of Thy Holy Spirit keep our life unassailed. Exclamation: Through the grace and love toward man of Thine Only-begotten Son, with Whom Thou art blessed, together with Thy most holy, good and lifegiving Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

ml>tva, a`ntifo1na, z> g].

Prayer of the Seventh Antiphon

j>e veli1k'i i` di1vnyi, i3je ne i`z reçe1nnº÷ bl>gºsty1ne÷, i` bºga1tyµ pro1myslºmq ï`strº[1[ çl>çesk'i jivo1tq, i3je i` mirska1[ naµ bl>ga1[ darºva1vq, i` pºruçi1vq na1mq ]`b/tºva1nnºe crßtvº, ra1di ï3je darºva1nny˙

great and wonderful God, Who with ineffable goodness and abundant providence orderest the lives of men; Who hast also granted us earthly good things, and hast given us a pledge of the promised kingdom through the benefits already bestowed upon us;

20

21

B

O


na1mq bl>gq, sºtvºri1vyi naß, i` nn>/wn[g] dne2 mimºwe1dwu÷ ça1st\, † vs[1kºg] ï`klºni1tis[ Ωla2, da1ru¥ na1mq i` ]`sta1vwee, be=zaro1ka sºverwi1ti pre∂st>o1÷ sla1vº÷ ti2, sla1viti t[2 é`di1nºgº bl>gagº, i` çl>kºl÷bi1vagº bg>a na1wegº. vºzœgla1sq. Å#k] mlßtivq i` çl>kºl÷1be( bg>q é`si2. i` teb‹ sla1vu vºs=yla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\;

Who hast caused us to shun all evil during that part of today which is past: Grant that we may complete the remainder [of this day] blamelessly before Thy holy glory, and may glorify Thee, Who alone art our good God and lovest mankind. Exclamation: For Thou art a merciful God and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Prayer of the Eighth Antiphon

ml>tva. a`ntifo1na, i> gº.

B

j>e veli1k'i i` vyso1k'i, i3je é`di1nq i`m¤[i be=smr>t'e, i` vº sv¤t/ jivy1i nepristï1pn/. i3je vs÷2 tva1r\ premËdrºst'÷ so1zdavq. razœd/li1vyi pºsred‹ sv¤ta, i` pºsred‹ tmy2. i` sl>nce ï3b] pºlºji2 vº ø3blast\ dne1vi, lunï1 je i` Ωv¤zdy vº ]3blast\ no1∑i. spºdo1bivyi na1sq gr¤wny22

great and most high God, Who alone hast immortality and dwellest in light unapproachable, Who hast fashioned all creation in wisdom; Who didst divide the light from the darkness, and didst appoint the sun to rule the day, and the moon and the stars to rule the night, Who hast vouchsafed also unto us sinners at this

O

23


hq, i` vœ nastº[1∑'i ça1sq predœvari1ti lice2 tvºe2 vº i`spºv¤dan'i, i` veçe1rn÷÷ ti slï1jbu prinesti2. Sa1mq çl>kºl÷1bçe gdßi, i`spra1vi ml>tvu na1w÷ å3k] kadi1lº pre∂tºbo1÷, i` pr'imi2 ÷4 vœ vºn÷2 bl>gºuha1n'[, pºda1jd\ na1mq ve1çerq se1¥, i` prihºd[1∑u÷ no1∑\ mi1rnu. ]`d¤¥ na1sq ø`r¨j'eµ sv¤ta, i` i`z ba1vi na1sq 5 straha nº∑na1g], i` vs[1k'[ ve1∑i vºtm‹ prihºd[1∑'[. i` da1jd\ na1mq so1nq, é`go1je vºupºkºe1n'e ne1mº∑i na1we¥ darºva1lq é`si2, vs[1kºg] b/so1vskag] meçta1n'[ prem/ne1nyi. é3¥ vl∂kº bl>gi˙ pºda1tel÷, da i` nalo1j/hq na1wihq i` vœ nº∑i2 ï`mil[1emi, pºmina1emq prest>o1e i3m[ tvºe2. i` pºuçe1n'eµ tvºi1mq zapºv/dé1¥ ]`s'[va1emi, vœ ra1dºsti dw>e1vn/¥ vºsta1nemq, kœslavºslo1v'÷ tvºe[2 bl>gºsti, mºl\by2 i`

present hour to come before Thy countenance with thanksgiving and to offer Thee [our] evening service; Do Thou Thyself, O Lord Who lovest mankind, direct our prayers as incense before Thee, and accept it as an odour of sweet savour. Grant unto us that this evening and the coming night may be peaceful. Clothe us with the armour of light. Deliver us from the terror of the night, and from everything that walketh in darkness. And grant that our sleep, which Thou hast given for the repose of our weakness, may be free from every phantasy of the demons. Yea, O Master, Giver of [all] that is good, may we be touched by compunction upon our beds in the night and remember Thy most holy name enlightened by meditation on thy commandments; may we arise in joyfulness of soul to glorify Thy goodness, offering prayers and supplications to Thy loving-

24

25


mºle1n'[ kq tvºemï2 bl>gºutro1b'÷ prinºs[1∑e, ]`svºi1hq sºgr/we1n'ihq, i` vs¤hq l÷1déhq tvºi1hq. i3hje ml>tvami prest>y1[ bc∂y, vœ mlßti pºs/ti2 i` na1sq. vºzœgla1sq. Å# k ] bl> g q i` çl> k ºl÷1 b ecq bg>q é`si2. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

kindness for our own sins and for those of all Thy people. In Thy mercy do Thou visit them and us, through the prayers of the most holy Mother of God. Exclamation: For Thou art a good God and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

ml> t va, ƒ> å3je gl>ets[ vœta1¥, vnegda2 é3st\ vœho1dq.

Ninth Prayer, Which is said silently when the Entrance is made.

e1çerq i` zaï3tra i` pºlËdne, hva1limq bl>gºslo1vimq bl>gºdari1mq i` mo1lims[ ti2 vl∂kº vs[1çeski˙. i`spra1vi ml>tvu na1w÷, å3k] kadi1lº pre∂tºbo1÷. i` da ne ï`klºni1wi sr∂ca2 na1wa vq slºvesa2 luka1vstv'[, nº i`z ba1vi na1sq † vs¤hq lºv[1∑i˙ dw>[ na1w[. å3k] kœteb‹ gdßi gdßi ø3çi na1wi, i` nat[2 ï`pºva1hºmq, da

vening, morning and noonday, we praise Thee, we bless Thee, we give thanks unto Thee, and we pray unto Thee, O Master of all: Direct our prayer as incense before Thee, and incline not our hearts unto words of evil, but deliver us from all that seek to ensnare our souls. For unto Thee, O Lord, O Lord, are our eyes; in Thee have we

26

27

V

E


nepºsra1miwi na1sq bj>e na1wq. vºzœgla1sq. Å#k] pºdºba1etq ti vs[1ka sla1va çe1st\ i` pºklºn[1n'e, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\; Pºveçe1rnemœ je πl>m‹, pº blgßvi2 dw>e mº[2 g>a. i` pºskºnça1n'i mºli1tvq. d'a1kºnœstva veli1ka[. Mi1rºµ gdßu pºmo1lims[. P/vcy2 je po÷1tq, Gdßi pomi1lu¥, p/1n'emq.

}` svy1wnemq mi1r/, i` ]`sp>se1n'i dw>q na1wihq, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }~ mir/ vseg]2 mi1ra, i` ]` bl>gºstº[1n'i st>y1hq bj>'ihq cr>kva˙, i` ]` sºvºkuple1n'i vs¤hq, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }` st>¤mq hra1m/ se1mœ, i` é3je sœ v¤rº÷ i` bl>gºgºv¤n'emq, i` so1strahºµ bj>'imq vœ hºd[1∑ihq vo1n\, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. 28

hoped; let us not be put to shame, O our God. Exclamation: For unto Thee is due all glory, honour and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. After the evening psalm, (Psalm 103: Bless the Lord, O my soul...) and after the prayers are completed, the Great Litany is said.

In peace, let us pray to the Lord. The chanters sing: Lord have mercy.

For the peace from on high, and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord have mercy, For the peace of the whole world, for the good estate of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord. Lord have mercy,

For this holy temple and them that with faith, reverence and the fear of God enter herein, let us pray to the Lord. Lord have mercy, 29


}` patr'a1rh/ na1weµ, Èm®kœ, 9i` ]`

For our Patriarch N., [and for our

mitropoli1t/ na1wemq Èm®kœ, ]` a`rh'é`pßkºp/ na1wemq Èm®k, ]` é`pßkp/ na1wemq, Èm®kœ0,

Metropolitan N., for our Archbishop N., for our

çestn¤mq prezvi1terœstv/, i` é3je ]` hrßt‹ d'a1kºnœstv/, i` ]`vse1mq pri1çt/, i` ]3l÷déhq, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }` stran‹ se1¥, i` vlaste1hq i` vo1´hq é`[2, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥.

for the honourable priesthood, the diaconate in Christ, and for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Lord have mercy, Bishop

N.]

For this country, its civil authorities and its armed forces, let us pray to the Lord. Lord have mercy,

}~ i`z ba1viti l÷1di svo[2 † vra1gq, vi1dimyhq i` nevi1dimyhq, vq na1sqje o`≈tverdi1ti é`dinomy1sl'e, bratol÷1b'e i` bl>goçe1st'e, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }~ gra1d/ seµ 9a3∑e monastyr\: ]` st>¤¥ º`bi1teli se1¥.0 i` ]`vs[1kºµ gra1d/ i` strana1hq, i3je v¤rº÷ jivï1∑ihq vœni1hq, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥.

}` bl>gºrastvºre1n'i vºzdï`hq, i` 30

That He may deliver His people from enemies visible and invisible, and confirm in us oneness of mind, brotherly love and piety, let us pray to the Lord. Lord have mercy,

For this city (if in a monastery: and for this holy house) and for every city and country and them that with faith dwell therein, let us pray to the Lord. Lord have mercy, For favourable weather, for the 31


]` ï`mnºje1n'i plºd]1vq zemny˙, i` ]`v remene1hq mi1rny˙, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }` pla1va÷∑i˙, i` pËt\ we1stvu÷∑i˙ nedï1gu÷∑i˙, stra1jdu∑i˙ pl/ne1ny˙, i` ]`sp>se1n'i i˙, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }` i`z ba1vitis[ na1mq †vs[1k'[ sko1rbi, gn¤va i` nï1jdy, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. Zastupi2 spasi2, pºmi1lu¥, i` sºhrani2 na1sq bj>e svºe1÷ bl>gºda1t'÷.

increase of the fruits of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord have mercy, For them that sail and them that travel, for the sick, the suffering and the captive, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord have mercy,

Gdßi pomi1lu¥.

That we may be delivered from all tribulation, wrath and need, let us pray to the Lord. Lord have mercy, Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Lord have mercy,

Prest>ï1÷ çßtu÷ i` preblgßve1nu÷ vl∂çcu na1w÷ bc∂u i` prßn] dv>u m>rî1÷, sºvs¤mi st>y1mi pºm[nï1vwe, sa1mi sebe2, i` drï1gq drï1ga, i` ve1s\ jivo1tq na1wq hrßtï2 bg>u predadi1mq. Teb/2 gdßi. Vozgla1sq: Å#k] podoba1etq ti2 vs[1ka sla1va, çe1st\ i` poklon[1nî¯e,

Calling to remembrance our most holy, pure and most blessed Lady, the Mother of God and evervirgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. To Thee, O Lord. Exclamation: For unto Thee is due all glory, honour and worship, to

32

33


ø`c˘ã i` sn˘u i` st˘o1mu dh˘u, nn˘/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq. A~mi1n\. pºseµ, ka&, gl>emq. i` pº kaƒi1sm/ é`kten'a2 ma1la[,

Pa1ki i` pa1ki mi1romq gdßu pomo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. Zastupi2, spasi2, pomi1lu¥, i` sohrani2 na1sq bj˘e svoe1÷ bl˘goda1t'÷. Gdßi pomi1lu¥.

Prest˘¨÷, çtßu÷ i` prebl˘goslove1nu÷ vl∂çcu na1wu bc∂u i` prßnod˘vu mr˘î1÷, so vs¤mi st˘y1mi pom[n¨vwe, sa1mi sebe2 i` dr¨gq dr¨ga, i` ve1s\ jivo1tq na1wq hrßtã bg˘u predadi1mq. Teb‹ gdßi. vºzœgla1sq. Å#k] tvº[2 derja1va, i` tvºe2 é3st\ cr>tvº, i` si1la i` sla1va ø`c>a i` sn>a i` st>a1g] dh>a, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq. a`mi1n\. 34

the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Then we say the kathisma, and after the kathisma, the Little Litany:

Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Lord have mercy. Calling to remembrance our most holy, pure and most blessed Lady, the Mother of God and evervirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. To Thee, O Lord. For Thine is the dominion, and Thine is the kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Exclamation:

35


pºse1mq, na g>i vºzva1hq, kadi1tq Èére1¥, prestº¬, i` je1rtvenikq, i` ve1s\ ø`lta1r\, i` vq cr>kvi ø3brazy. ta1je. nastº[1tel[, i` vs÷2 bra1t'÷ po1çinu i3hq. é`gda2 je byva1etq vy1hºdq, na veçe1rni sœkadi1lºmq, Èére1¥ gl>etq ml>tvu vœho1du, ve1çerq i` za ï3tra i` pºlËdne, pi1sana vœ veçe1rnihq ml>tvahq pre1je. a` gl>etq stº[2 pre∂ ca1r\skimi dve1rmi. d'[1kºnq je kadi1tq st>y1[ i`ko1ny, i` nastº[1tel[, i` priho1ditq kq cr>\skimœ dve1remq. a3∑eli n¤st\ d'[1kºna tº2 kadi1tq Èére1¥, a` ml>tvu g>letq vœho1du vo1v rem[ kaje1n'[. i` pºskºnça1n'i, bg®º. zna1menaetq kadi1lºµ krßtºø`bra=n] crßk'[ dve1ri. gl>[,

premï1drºst\ pro1sti, sv¤te ti1h'i. kli1ricy je pº÷1tq, st>y1[ sla1vy. pºto1mq gl>etq d'[1kºnq. vo1nmemq. Èére1¥, mi1rq vs¤mœ. d'[1kºnq. premr∂ºst\, vo1nmemq. prºki1menq. πalo1mq, dv>dºvq. 36

Next, at “Lord I have cried...” the priest censes the altar, the table of oblation, the whole sanctuary, the icons in the church, the superior and all the brethren in order. When at Vespers there is an entrance with the censer, the priest says the Prayer of the Entrance (Evening, morning and noonday.). standing before the royal doors, while the deacon censes the holy icons and the superior, and then comes before the royal doors. But if there is no deacon, the priest censes; he says the Prayer of the Entrance while censing. After the completion of the Theotokion he makes the sign of the Cross with the censer at the royal doors, saying:

Wisdom! Upright! O gentle Light, The chanters take up the hymn, singing: ...of the holy glory... Afterwards, the deacon says:

Let us at-

tend. The priest:

Peace be unto all.

Wisdom! Let us attend. The prokeimenon. Psalm of David. Deacon:

37


8

8

8

Prºki1mny veçe1rn'i vn∂l÷, ve1çerq. Se2 nn>/ bl>gºslºvi1te gdßa vsi2 rabi2 gdßni. s˙. stº[1∑'i vœh ra1m/ gdßni, vºdvo1r/hq do1mu bg>a na1weg]. vœ pn∂e, ve1çerq. Gdß\ ï`sly1witq m[ vnegda2 vzºvü knemï2. s˙. vnegda2 vºzva˙ ï`sly1wa m[ bj>e pra1vdy mºe[2. vº vtº˚. ve1çe®. Mlßt\ tvº[2 g>i pºjenetq m[ vº vs[2 dni2 jivºta2 mºeg]2. sti˙. gdß\ pase1tq m[, i` niçto1je m[ liwi1tq. vq sre1du. veçe®. Bj>e vo1im[ tvºe2 spasi2 m[ i` vœsi1l/ tvºe1¥ sudi1 mi. sti˙. bj>e ï`sly1wi ml>tvu mº÷2, vnuwi2 gl>y ï3stq mºi1hq. vœ çetve˚, ve1çerq. Po1mº∑\ mº[2 † gdßa sºtvºri1vwagº nb>º i` ze1ml÷. sti1hq. vºzœvedo1hq ø3çi mºi2 vœgo1ry, †n÷1du je pr'i1detq po1mº∑\ mº[2. vœ p[˚, ve1çerq. Bj>e zastï1pnikq mo1¥ é`si2 ty2, i` mlßt\ tvº[2 pre∂vari1tq m[2. sti˙. i`zmi1 m[ †bra1gq mºi1hq bj>e, i` † vºsta1÷∑i˙ nam[2 i`z ba1vi m[. 38

8 8 8 The Evening Prokeimena On Sunday evening: Behold now, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord. Verse: Ye that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. On Monday evening: The Lord will hearken unto me when I cry unto Him. Verse: When I called upon Thee, O God of my righteousness, Thou didst hearken unto me. On Tuesday evening: Thy mercy, O Lord, shall pursue me all the days of my life. Verse: The Lord is my shepherd, and I shall not want. On Wednesday evening: O God, in Thy name save me, and in Thy strength do Thou judge me. Verse: O God, hearken unto my prayer, give ear unto the words of my mouth. On Thursday evening: My help cometh from the Lord, Who hath made heaven and the earth. Verse: I have lifted up mine eyes to the mountains, from whence cometh my help. On Friday evening: Thou, O God, art my helper, and Thy mercy shall go before me. Verse: Rescue me from mine enemies, O God, and from them that rise up against me redeem me. 39


vœ s∫u, ve1çerq. Gdß\ vºcr>i1s[, vœl¤pºtus[ ]`bleçe2. sti˙. ]`bleçe1s[ gdß\ vœsi1lu i` prepº[1sas[. sti˙. i3bº ï`tverdi2 vsele1nnu÷ å3je nepºdvi1jits[. sti˙. do1mu tvºemï2 pºdºba1etq st>y1ni gdßi vœ dºlgºtü dnî1i. A#∑e n¤st\ tr*ºr[ st>o1mu. tºgda2 na veçerni vœ m¤st] prºki1mna, pºetqs[, a`llilï1'a, na glaß, Ω>. vœ pn∂e, ve1çerq. Gdßi ne å3rºst'÷ tvºe1÷ ]`bliçi2 mene2, ni gn¤vºmq tvºi1mq pºkaji2 mene2. vº vtº˚, ve1çerq. i` vçetverto1kq, ve1çerq. Vºznºsi1te gdßa bg>a na1wegº, i` kla1n[¥tes[ pºdno1j'÷ no1gu é`g]2 å3k] st>º é3st\. vsr∂e, ve1çerq. Vº vs÷2 ze1ml÷ i`zydo1wa v/∑a1n'a i˙. vœp˚[, ve1çe®. Bj>e zastËpnikq mo1¥ é`si2 ty2, s˙. i`zmi1 m[ † vra© mºi˙. zri2: a3∑e subo1ta zadï1wna[. pºéµ, a`lli¬, na glßa, i>. s˙. Bl>je1ni å3je i`z bra2 i` pr'[1tq [4

On Saturday evening: The Lord is King, He is clothed with majesty. Verse: The Lord is clothed with strength and He hath girt Himself. Verse: For He established the world which shall not be shaken. Verse: Holiness becometh Thy house, O Lord, unto length of days. If there is no troparion for the saint of the day, then Alleluia is sung at Vespers in the place of the prokeimenon, in the sixth tone [with these verses:] On Monday evening: O Lord, rebuke me not in Thine anger, nor chasten me in Thy wrath. On Tuesday evening and Thursday evening: Exalt ye the Lord our God, and worship the footstool of His feet: for He is holy. On Wednesday evening: Their sound hath gone forth into all the earth On Friday evening: Thou, O God, art my helper. Verse: Rescue me from mine enemies. [On the eve of a ] Saturday of the dead, we sing Alleluia, in the eighth tone: Verse: Blessed are they whom the Lord

40

41


gdß\. s˙. pa1m[t\ i3hq 5 rºda vr]∂. sti˙. dw>[ i3hq vº bl>gi1hq vºdvºr[1ts[.

8

8

8

pºse1mœ, é`kten'[2. Rce1mq vsi2. Gdßi pomi1lu¥.

% vse[2 dw>i2, i` † vseg]2 pºmywle1n'[, rceµ vsi2. Gdßi pomi1lu¥. Gdßi vsederji1tel÷ bj>e ø`c>q na1wi˙, mo1limtis[. Gdßi pomi1lu¥. Pºmi1lu¥ na1sq bj>e pºveli1c/¥ mi1lºsti tvºe1¥, mo1lims[ ti2 gdßi ï`sly1wi i` pºmi1lu¥. Gdßi pomi1lu¥, g.∆

hath chosen and taken. Verse: Their remembrance is from generation to generation. Verse: Their souls shall dwell among good things.

8

8

8

Then the litany. say. Lord have mercy.

Let us all With all our soul and all our mind, let us all say. Lord have mercy. O Lord Almighty, God of our fathers, we pray Thee. Lord have mercy. Have mercy on us, O God, according to Thy great mercy; we pray Thee, O Lord, hearken and have mercy. Lord have mercy, 3.

E~∑e2 mo1lims[ ]` stran‹ se1¥, i` vlaste1hq i` vo1éhq é`[2, i` ]` pravosla1vnyhq jiv¨∑ihq vœne1¥, i` ]` ]`stavle1n'i gr/hº√ i3hq, i` ]` é3je i`z ba1viti gdßevi l÷1di svo[2 † vra1gq, vi1dimyhq i` nevi1dimyhq, vq na1sqje o`≈tverdi1ti é`dino-

Furthermore we pray for this country, its civil authorities and armed forces; and for its Orthodox people and for the remission of their sins, and that He might deliver His people from enemies, visible and invisible, and confirm in us oneness of mind,

42

43


my1sl'e, bratol÷1b'e i` bl>goçe1st'e, rce1mq vsi2. Gdßi pomi1lu¥, v>î Èére1¥ gl>etq, mºli1tvu s'÷2, pril¤jnagº mºle1n'[. vta1¥.

G

dßi bj>e na1wq, pril¤jnºe se2 mºle1n'e pr'imi2 † svºi1hq ra1bq, i` pºmi1lu¥ naß pºmno1jestvu mlßti tvºe[2, i` ∑edro1ty tvº[2 nizœpºsli2 nany2, i` na vs[2 l÷1di tvº[2, ça1÷∑i˙ é3je † tebe2 bºga1ty[ mlßti; E~∑e2 mo1lims[ ]` patr'a1rh/ na1weµ, Èm®kœ, 9i` ]` mitropoli1t/ na1wemq Èm®kœ, ]` a`rh'é`pßkºp/ na1wemq Èm®k, ]` é`pßkp/ na1wemq, Èm®kœ0, ]` zdra1v'i i` ]`spase1n'i. Gdßi pomi1lu¥, g∆

brotherly love and piety.

Lord have

mercy, 12. The priest prays this Prayer of Fervent Supplication, secretly:

Lord our God, accept this fervent supplication from Thy servants, and have mercy on us according to the multitude of Thy mercies, and send down Thy bounties upon us and upon all Thy people who await of Thee rich mercy.

O

Furthermore, we pray for our Patriarch N., and for our Metropolitan N., [and for our Archbishop N., or for our Bishop N.,) for health and for salvation. Lord have mercy, 3.

E~∑e2 mo1lims[ gdßu bg>u na1wemu, pºmi1lºvati ra1bq svºi1hq Èm®kœ, ï`mno1jiti l¤tq jivºta2 i3hq, i` i`z ba1viti i3hq † vs[1k'[ sko1rbi gn¤va i` n¨jdi, i` †vs[1k'[ bºl¤zni, duwe1vny[ i`

Furthermore, we pray to the Lord our God, that He would have mercy on His servants NN., and that He would increase the years of their lives, and deliver them from all tribulation, wrath and need,

44

45


t/le1sny[, i` prºsti1ti i3mœ vs[1kºe sºgr/we1n'e vo1lnºe i` nevo1lnºe, rce11mq vsi2. Gdßi pomi1lu¥, v>î

E~∑e2 mo1lims[ ]` bl>gºprebyva1n'i, ]3mir/, i` ]` tiwin‹, i` ]` ï`strºe1n'i, i` ]` º`stavle1n'i gr/h]1vq vseg]2 pravºsla1vnag] hrist'[1nstva, rce1mq vsi2. Gdßi pomi1lu¥, v>î a#∑e li é3st\ mºnasty1r\, rcy2 s'e2. E~∑e2 mo1lims[ ]` ø`c>/ na1weµ i`gï1men/ Èm®kœ, i` ]` vse1¥, å3je ]` hrßt‹ bra1t'i na1we¥, ]` zdra1v'i i` ]`spase1n'i. Gdßi pomi1lu¥, g∆.

E~∑e2 mo1lims[ ]` vs¤hq sluja1∑i˙ i` ]` pºsluji1vwihœ vº st>¤mq hra1m/ se1mœ. 9 a3∑e é3st\ mºnastyr\, rcy. vº st>¤¥ º`bi1teli se1¥,0 ]` zdra1v'i i` ]` sp>se1n'i. Gdßi pomi1lu¥. g∆. a3∑e é3st\ krºm‹ prilºji1mq i` s'e2: 46

and from every disease of soul and body, and that they may be forgiven every transgression, voluntary and involuntary. Let us all say: Lord have mercy, 12.

Furthermore, we pray for the prosperity, peace, tranquility, order, and remission of sins of all Orthodox Christendom: Let us all say. Lord have mercy, 12. If in a monastery, add this petition: Furthermore, we pray for our father, Abbot (or Archimandrite) N.; for all our brethren in Christ; and for their health and salvation. Lord have mercy, 3

Furthermore we pray for all who serve or have served in this holy temple (if in a monastery: in this holy house) and for their health and salvation. Lord have mercy, 3.

mºnastyr[2, Outside a monastery we add this: 47


E~∑e2 mo1lims[ ]` predœstº[1∑ihq l÷1dehq, i` ça1÷∑ihq é3je † tebe2 veli1k'[ mlßti, ]` zdra1v'i i` ]` sp>se1n'i. Gdßi pomi1lu¥. g∆. E~∑e2 mo1lims[ ]` tvºr[1∑i˙ mi1lºstyn÷, ]` zdra1v'i i` ]` sp>se1n'i. Gdßi pomi1lu¥. g∆. E~∑e2 mo1lims[ za vs÷2 bra1t'÷ i` za vs[2 hrßt'[1ny, ]` zdra1v'i i` ]` sp>se1n'i. Gdßi pomi1lu¥. g∆. vºzœgla1sq. Å#k] mlßtivq i` çl>kºl÷1becq bg>q é`si2. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ. a`mi1n\. pº spºdo1bi gdßi vœ ve1çerq se1¥. gl>etq d'a1kºnq.

I~spo1lnimq veçe1rn'[ mºli1tvy na1w[ gdßvi. Gdßi pomi1lu¥. Zastupi2, sp>si2, pºmi1lu¥, i` sºhrani2 na1sq bj>e svºe1÷ bl>gºda1t'÷. Gdßi pomi1lu¥. 48

Furthermore, we pray for the people here present; for them that await of Thee great mercies; and for their health and salvation. Lord have mercy, 3.

Furthermore, we pray for those who give alms; and for their health and salvation. Lord have mercy, 3. Furthermore, we pray for all the brethren and for all Christians; and for their health and salvation. Lord have mercy, 3. Exclamation: For

Thou art a merciful God and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. After Vouchsafe, O Lord, the deacon says:

Let us complete our evening prayers to the Lord. Lord have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Lord have mercy. 49


Ve1çera vseg]2 sºverwe1na, sv[1ta mi1rna i` be=gr¤wna, ï3gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi.

A#g>gla mi1rna v¤rna nasta1vnika, hrani1tel[ dw>[1mq i` t¤l]mq na1wiµ, ï3gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi. Mlßti i` ]`stavle1n'[ gr/h]1vœ, i` sºbla1z n]mq na1-wimq ï3gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi. Do1bryhq i` pºle1z nyhq dw>[1mq na1wimœ, i` mi1ra mi1rºvi, ï3gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi. Pro1ça[ l¤ta jivºta2 na1weg], vœmi1r/ i` vœ pºka[1n'i kºnça1ti ï3gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi. Hrist'[1 n qski kºnça1ti jivo1tq na1wq, bezœstra1stnyi, ne pºsty1dnyi mi1rnyi, i` do1bryi †v¤tq, é3je na stra1wn/mq sud‹ hrßto1v/ pro1simq. Poda1¥ gdßi. Pres>tË÷ çi1stu÷ i` prebl>gºslº50

That the whole evening may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord.

An angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord.

Pardon and remission of our sins and offences, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Things good and profitable for our souls, and peace for the world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord.

That we may complete the remaining time of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. A Christian ending to our life, painless, blameless and peaceful, and a good defense at the dread judgement of Christ, let us ask. Grant this, O Lord.

Calling to remembrance our 51


ve1nu÷ vl∂çcu na1w÷ bc∂u i` prßn] dv>u m>rî1÷, sºvs¤mi st>y1mi pºm[nï1vwe, sa1mi sebe2 i` drï1gq drï1ga, i` ve1s\ jivo1tq na1wq hrßtï2 bg>u predadi1mœ. Teb‹ gdßi. vºzœgla1sq. Å#k] bl>gq i` çl>kºl÷1becq bg>q é`si2. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ. A~mi1n\. Èére1¥, Mi1rq vs¤mq. Li1kq: I` dh>ovi tvoem¨. d'a1kºnq. Glavy2 va1w[

gdßevi

preklºni1te.

most holy, pure and most blessed Lady, the Mother of God and EverVirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. To Thee, O Lord. Exclamation: For Thou art a good God and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Priest: Peace be unto all. Chanters: And to thy spirit. Deacon: Bow your heads

unto the

Lord.

Li1kq: Teb‹ gdßi. ml>tva, glavºpreklo1nna[. gl>etq Èére1¥. preklºn[2 glavï2, vœta1¥

Chanters: To Thee, O Lord. Prayer at the bowing of heads, which the priest says secretly while bowing his head.

.

G

dßi bj>e na1wœ, preklºni1vyi nb>sa2, i` sºwe1dq na sp>se1n'e ro1du çl>ç÷, pri1z ri na raby2 svº[2, i` na dºstº[1n'e tvºe2. teb‹ bº stra152

Lord our God, Who didst bow down the heavens and come down for the salvation of the human race: Look upon Thy ser-

O

53


wnºmu i` çl>kºl÷1bcu sud'i2, tvºi2 rabi2 svº[2 preklºni1wa glavy2, i` svº[2 pºkºri1wa vy1[, ne † çl>kq ]`jida1÷∑e po1mº∑i, nº tvº÷2 ça1÷∑e mi1lºst\, i` tvºe2 ]`jida1÷∑e sp>se1n'e. i3hqje sºhrani2 vº vs[1kº vre1m[, i` vœ nastº[1∑'i ve1çerq, i` vq prihºd[1∑u÷ no1∑\, † vs[1kºg] vraga2, i` † vs[1kºg] sºprºti1vna d¤¥stva, i` †po1myslq sï1etny˙, i` vºspºmina1n'i luka1vyhq; vºzœgla1sq. Bï1di derja1va crßtv'[ tvºeg]2 blgßve1na i` preprºsla1vlena, sº ø`c>e1mq i` sºst>y1mq dh>ºmœ, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\.

vants and upon Thine inheritance. For unto Thee, the awesome Judge Who yet lovest mankind, have Thy servants bowed their heads and humbled their necks, not awaiting help from man, but expecting Thy mercy and looking for Thy salvation. Guard them at all times, both during the present evening and during the approaching night, from every enemy, from every hostile action, from vain thoughts and evil memories.

A#∑e sluçi1ts[ by1ti lit¤i. pºvº=gla1s/ i`sho1ditq Èére1¥ sq d'a1kºnºmœ crßkimi dve1rmi. a` pre1je pºstavl1[etq pºnama1r\ sredi2 cr>kve sv/∑÷2 na sv¤∑nic/. i` pºe1mq, str˙y, st>o1mu, é`mï1je é3st\ hra1mq. Ta1je, pra1zœdnu-

If there is to be a litya, after the exclamation the priest and the deacon go out through the royal doors. The ponomar first places a candle on a lampstand in the middle of the church. We sing the stichera of the patron saint of the church, followed by the stichera to

54

55

Exclamation: Blessed

and most glorified be the dominion of Thy kingdom, together with the Father and with the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.


emºmu st>o1mu. A#∑e li pra=, vl∂çn'i, i`li2 bc∂/, i`li2 dva1 pra=, pr∂tçevy, i`li2 petra2 i` pa1vla, tº2 hra1mu stih¤rq nepºeµ, nº pºeµ str˙y, nalitî1i, pra= é`di1nºmu. ta∆, d'a1kºnq kadi1tq st>y1[ i`ko1ny, i` nastº[1tel[, i` vs¤hq pº÷1∑ihq. i` sta1netq na svºe1mq m¤st/. i` pºsºverwe1n'i stih¤rq i` sla1vnikºvœ. vº=glawa1etq, d'[1kºnq. vœ slï1hq vs¤mq. ml>tvu s'÷2, stat'[2 a>.

the saint whose feast is being celebrated. If, however, it is a feast of the Lord, of the Mother of God, of Saint John the Baptist (either feast), or of Saints Peter and Paul, we do not sing the stichera of the church; we sing only the stichera at the litya of the feast. Then the deacon censes the holy icons, the superior and all who are singing, and then takes his place. When the stichera are all finished, the deacon declaims this prayer in the hearing of all:

S

God, save Thy people and bless Thine inheritance. Visit Thy world with mercy and bounties. Exalt the horn of Christians, and send down upon us Thy rich mercies, through the prayers of our most pure and most blessed Lady, the Mother of God and Ever-Virgin Mary (if the

bc∂y, çßtna1gº i` sla1vnag] é`[2, Èm®kœ.

church is dedicated to the Mother of God, add: and of her honourable and glorious N.;)

pasi2 bj>e l÷1di svº[2 i` blßgvi2 dºstº[1n'e tvºe2. pºs/ti2 mi1rq svo1¥ mlßt'÷ i` ∑edro1tami. vºzœvy1si ro1gq hrßt'[1nsk'i, i` nizœpºsli2 na na1sq mlßti tvº[2 bºga1ty[. mºli1tvami preçßty[ i` preblßgve1ny[ vl∂çcy na1we[ bc∂y i` prßn] dv>y m>rî1i. a3∑e é3st\ hra1mq

si1lº÷ çßtna1g] i` jivºtvºr[1∑agº krßta2. zastuple1n'eµ çßtny1hq nbßnyhq si°lq besplo1tny˙. çßtna1g] i` sla1vnag] prr’ka i` pr∂te1çi krßtl[ 56

O

by the power of the precious and life-giving Cross; through the intercession of the honourable, heavenly, Bodiless Powers; of the 57


È]a1nna. st>y1hq sla1vnyhœ i` vsehva1lnyhq a`pßtlq. st>y˙ dºbrºpºb¤dny˙ mç>nkq. prp∂bny˙ i` bg>ºno1snyhœ ø`c>q na1wihœ. st>y1hq pra1vedny˙ bg>ºø`c>q È]aki1ma i` a3nny. I~ st>a1gº, Èm®kœ, é`go1je é3st\ hra1mq. i` i3je vº st>y˙ ø`c>q na1wihq vsele1nœskihq ï`çi1tele¥, vasi1l'a veli1kag], grigo1r'a bg>ºslo1va, i` È]a1nna zlatºËstag]. i` i3je vº st>y1hq ø`c>q na1wihq a`rh'é`pßp]vq a`lexanœdr¤¥skihq, a`ƒana1s'[ veli1kag] i` kiri1la. i` i3je vº st>y1hq ø`c>a na1weg] niko1ly a`rh'é``pßpa mi1rœ likî1¥ski˙ ç÷dºtvo1rca. i` i3je vº st>y˙ ø`c>q na1wihq pres∑>e1nnyhq mitrºpºli1t]vq kî1evqskihq, i` vse[2 rusî1i ç÷dºtvo1rcevq, petra2, i` a`lexî1[ i` È]1ny. i` i3je vº st>y1hq ø`c>a na1weg] È]a1nna a`rh'é``pßpa nºvºgºro1dœskag] ç÷dºtvo1rca. i` i3je vº st>y˙ ø`c>a na1wegº

honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist John; of the holy, glorious and all-praised Apostles; of the holy and victorious Martyrs; of our venerable and God-bearing Fathers; of the holy, righteous Forebears of God Joachim and Anna; (and of Saint N., to whom the church is dedicated) and of our Fathers among the saints, the oecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; of our Fathers among the saints, Athanasius the Great and Cyril, Archbishops of Alexandria; of our Father among the saints Nicholas the Wonder-worker, Archbishop of Myra in Lycia; of our Fathers among the saints Peter, Alexis and Jonah, the most reverend Metropolitans of Kiev and Wonder-workers of all Russia; of our Father among the saints John, Archbishop of Novgorod, the

58

59


leo1nt'[ é`pßpa rºsto1vskag] ç÷dºtvo1rca. prepºdo1bnyhq i` bg>ºno1snyhq ø`c>q na1wihœ, a`nto1n'[, i` ƒeºd‘1s'[, i` é`vfi1m'[, i` sa1vy, i` È]a1nna sœpisa1tel[ l¤stvicy. pp∂bnyhq i` bg>ºno1sny˙ ø`c>q na1wihq, se1rg'[ i` varlaa1ma, i` kiri1la, i` ni1kºna, i` pafnï1t'[. i` st>a1g] prp∂bnºmç>nka niki1ty sto1lpnika pereasla1vskag] ç÷dºtvo1rca. i` dimi1tr'[ i3je na prilï1c/ vo1lºgºdskag] ç÷dºtvo1rca. i` prp∂bnyhq i` bg>ºno1snyhq ø`c>q na1wihq zºsi1my i` savatî1[ sºlºve1cœkihq ç÷dºtvo1rcevœ. i` a`lexa1ndra sv/rska1g] ç÷dºtvo1rca. i` st>y1hq i` bl>je1nny˙ hrßta2 ra1di ï`ro1divy˙, maxi1ma i` vasi1l'[, mºsko1vskihq ç÷dºtvo1rcevq, 9i` st>a1g] é`go1je é3st\ de1n\ i` hra1mq Èm®kœ0 i` vs¤hq st>y1hq, mo1limq t[ mnºgºmlßtive gdßi

Wonder-worker. of our Father among the saints Leontius, bishop of Rostov, the Wonder-worker; of our venerable and God-bearing Fathers Anthony, Theodosius, Euthymius, Sabbas and John Climacus; of our venerable and God-bearing Fathers Sergius, Barlaam, Cyril, Nicon and Paphnutius; of the venerable Martyr Nicetas the Stylite, Wonderworker of Pereyaslav; of [our venerable Father] Demetrius of Priluki, Wonder-worker of Vologda; of our venerable and Godbearing Fathers Zosimas and Sabbatius, Wonder-workers of Solovetsky Island, and Alexander, Wonder-worker of Svir; and of the holy, blessed Fools for Christ’s sake Maximus and Basil, Wonderworkers of Moscow; (and the saints of this day NN.) and of all the saints: We beseech Thee, O most merciful Lord, hearken unto us sinners

60

61


ï`sly1wi naß gr¤wny˙ mºl[1∑ihs[ teb‹, i` pºmi1lu¥ na1sq, rceµ vsi2. p/vcy1 je: Gdßi pºmi1lu¥, m>. stat'[2 v>. ta1je. E~ ∑ e2 mo1 l ims[ ]` stran‹ se1¥, vlaste1hq i` vo1instv/ é`[2, i` ]` pravosla1vnyhq l÷1dehq é`[2, prebyva1n'i, mi1ra, zra1v'i, i` sp>se1n'i, i` ]` é3je gdßu bg>u na1wemu, na i` pa1çe pºsp/wi1ti, i` na pra1viti i3hq vº vse1mq, i` ]` ]`stavle1n'i gr/h]1vq i4hq, i` ]` é3je i`z ba1viti l÷1di svo[2 † vra1gq, vi1dimyhq i` nevi1dimyhq, vq na1sqje o`≈tverdi1ti é`dinomy1sl'e, bratol÷1b'e i` bl>goçe1st'e, rce1mq vsi2. gdßi pºmi1lu¥, l>. i` pa1ki d'a1kºnq gl≥etq. stat'[2 g>.

who pray unto Thee, and have mercy on us; let us all say: Chanters: Lord have mercy, 40.

Furthermore, we pray for this country, its civil authorities and armed forces and for its Orthodox people and for their well-being, peace, health and salvation; and that the Lord our God would hasten and direct them in all things and grant them the remission of their sins; and that He might deliver His people from enemies, visible and invisible, and confirm in us oneness of mind, brotherly love and piety, let us all say: Lord have mercy . 30. Stasis 2:

The deacon says the third stasis:

E~∑e2 mo1lims[ ]` º`stavle1n'i gr/ho1vq, 9rabï2 bj>'÷ ø`c>u na1wemu i`gï1menu, Èm®kœ, i`0 vse1 ¥ é3 j e ]` hrßt‹ bra1t'i na1we¥, i` ]` vs[1kº¥

Furthermore, we pray for the remission of the sins (of the servant of God, our father Abbot N., and) of all our brethren in Christ; and for

62

63


dw>i2 hrßt'[1nst/¥, skºrb[1∑e¥ je i` ]`Ωlo1blen/¥. mlßti bj>'i, i` po1mº∑i tre1bu÷∑ihœ. i` pºkrºve1nu by1ti st>o1mu m¤stu semï2, i` jivï1∑imq vœne1mq. ]3mir/ i` ]` ï`strºe1n'i vseg]2 mi1ra. ]` bl>gºstº[1n'i st>y1mq bj>'imq cr>kvamq. ]` sp>se1n'i i` po1mº∑i é3je sºt∑a1n'emq, i` so1strahºmq bj>'imq truja1÷∑ims[, i` sluja1∑imq ø`c>é1mq i` bra1t'[mq na1wimq. ]` po1slannyhq na slï1jbu, ø`c>q i` bra1t'i na1wihq. ]` ]`sta1vwihq é3je vº ]`we1stv'i sï1∑ihq. ]` i`sc/le1n'i, i3je vœ ne1mº∑ehq sœleja1∑i˙. ]` pºko1i, i` ]` º`slable1n'i bl>je1nn/¥ pa1m[ti, i` ]` ]`stavle1n'i gr/h]1vq, vs¤mq pre1je †we1dwimq ø`c>é1mq i` bra1t'[mq na1wimq, i3je zd‹ leja1∑ihq, i` pºvs÷1du pravºsla1vnyhœ. ]` i`z bavle1n'i, i3je

every Christian soul that is sorrowful and afflicted; for them that need the mercy and help of God; for the protection of this holy place and them that dwell therein; for the peace and order of the whole world; for the welfare of the holy churches of God; for the salvation and help of our fathers and brethren who labour and serve with diligence and the fear of God; for our fathers and brethren sent to serve elsewhere; for them that are absent or abroad; for the healing of them that lie in sickness; for the repose, refreshment, blessed memory and remission of the sins of all our Orthodox fathers and brethren who have already departed this life, and who are laid to rest here and in every place; for the deliverance of them

64

65


vœpl/ne1n'i sï1∑ihq, i` ]` bra1t'[hq na1wihq, i3je vq slï1jbahq sï1∑ihq, i` ]` vs¤hq sluja1∑ihq i` ]`pºsluji1vwihq vº st>¤¥ º`bi1teli se1¥, rce1mq vsi2. gdßi pºmi1lu¥, n>. ta1je, Èére1¥, vºzœgla1sq.

O≈`sly1wi ny bj>e spasi1tel÷ na1wq, ï`pºva1n'e vs¤mq kºncé1mq zemli2, i` sï1∑imq vœ mo1ri dale1çe, mlßtive mi1lºstivœ bï1di ]` gr/s¤hq na1wihq, i` pºmi1lu¥ na1sq. mlßtivq bº i` çl>kºl÷1becq bg>q é`si2, i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ; my1 je. rce1mq, a`mi1n\. Èére1¥, Mi1rq vs¤mq. Li1kq: I` dh>ovi tvoem¨. d'a1kºnq. Glavy2 va1w[

preklºni1te.

gdßevi

that are in captivity; for our brethren who serve, and for all who serve and have served in this holy temple [ in a monastery: holy house ] let us all say: Lord have mercy , 50. Hearken unto us, O God our Saviour, Thou hope of all the ends of the earth and of them that be far off at sea. O Merciful One, be merciful to our sins, and have mercy on us. For Thou art a merciful God and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. And we say: Amen. Then the priest says, aloud:

Priest: Peace be unto all. Chanters: And to thy spirit. Deacon: Bow your heads

Lord.

Li1kq: Teb‹ gdßi.

Chanters: To Thee, O Lord. 66

67

unto the


Èére1¥ ]`bra1∑qs[ kœza1padºmœ. gl>etq, ml>tvu s'÷2 vºusly1wan'e vs¤mq. †krºve1nº÷ glavo1÷.

V

l∂kº mnºgºmlßtive, gdßi î`se> hrßte2 bj>e na1wq, mºli1tvami preçßty[ i` preblßgve1ny[ vl∂çcy na1we[ bc∂y i` prßn] dv>y m>rî1i.

a3∑e hra1mq bc∂y, çßtna1gº i` sla1vnag] é`[2, Èm®kœ. si1 l º÷ çß t na1 g ] i`

jivºtvºr[1∑agº krßta2. zastuple1n'eµ çßtny1hq nbßnyhq si1lq be=plo1tny˙. çßtna1g] i` sla1vnag] pr'rka i` pr∂te1çi krßtl[ È]a1nna. st>y1hq sla1vnyhœ i` vsehva1lnyhq a`pßtlq. st>y˙ dºbrºpºb¤dny˙ mç>nkq. prp∂bny˙ i` bg>ºno1snyhœ ø`c>q na1wihœ. i` st>y1hq pra1vedny˙ bg>ºø`c>q È]aki1ma i` a3nny. I~ st>a1gº, Èm®kœ, é`go1je é3st\ hra1mq. i` i3je vº st>y˙ ø`c>q na1wihq vsele1nœskihq ï`çi1tele¥, vasi1l'a veli1kag], grigo1r'a bg>ºslo1va, i` 68

The priest turns toward the west and says this prayer with uncovered head, in the hearing of all:

most merciful Master, Lord Jesus Christ our God, through the prayers of our most pure and most blessed Lady, the Mother of God and Ever-Virgin Mary (if the church is dedicated to the

O

Mother of God, add: and of her honourable and glorious N.;) by the power of the

precious and life-giving Cross; through the intercession of the honourable, heavenly, Bodiless Powers; of the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist John; of the holy, glorious and all-praised Apostles; of the holy and victorious Martyrs; of our venerable and God-bearing Fathers; of the holy, righteous Forebears of God Joachim and Anna; (and of Saint N., to whom the church is dedicated) and of our Fathers among the saints, the oe69


È]a1nna zlatºËstag]. i` i3je vº st>y1hq ø`c>q na1wihq a`rh'é``pßp]vq a`lexanœdr¤¥skihq, a`ƒana1s'[ veli1kag] i` kiri1la. i` i3je vº st>y1hq ø`c>a na1weg] niko1ly a`rh'é``pßpa mi1rœ likî1¥ski˙ ç÷dºtvo1rca. i` i3je vº st>y˙ ø`c>q na1wihq pres∑>e1nnyhq mitrºpºli1t]vq kî1evqskihq, i` vse[2 rusî1i ç÷dºtvo1rcevq, petra2, i` a`lexî1[ i` È]1ny. i` i3je vº st>y1hq ø`c>a na1weg] È]a1nna a`rh'é``pßpa nºvºgºro1dœskag] ç÷dºtvo1rca. i` i3je vº st>y˙ ø`c>a na1wegº leo1nt'[ é`pßpa rºsto1vskag] ç÷dºtvo1rca. prepºdo1bnyhq i` bg>ºno1snyhq ø`c>q na1wihœ, a`nto1n'[, i` ƒeºd]1s'[, i` é`vfi1m'[, i` sa1vy, i` È]a1nna sœpisa1tel[ l¤stvicy. pp∂bnyhq i` bg>ºno1sny˙ ø`c>q na1wihq, se1rg'[ i` varlaa1ma, i` kiri1la, i` ni1kºna, i` pafnï1t'[. i` st>a1g] prp∂bnº-

cumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; of our Fathers among the saints, Athanasius the Great and Cyril, Archbishops of Alexandria; of our Father among the saints Nicholas the Wonder-worker, Archbishop of Myra in Lycia; of our Fathers among the saints Peter, Alexis and Jonah, the most reverend Metropolitans of Kiev and Wonder-workers of all Russia; of our Father among the saints John, Archbishop of Novgorod, the Wonder-worker. of our Father among the saints Leontius, bishop of Rostov, the Wonder-worker; of our venerable and God-bearing Fathers Anthony, Theodosius, Euthymius, Sabbas and John Climacus; of our venerable and Godbearing Fathers Sergius, Barlaam, Cyril, Nicon and Paph-

70

71


mç>nka niki1ty sto1lpœnika pereasla1vskag] ç÷dºtvo1rca. i` dimi1tr'[ i3je na prilï1c/ vo1lºgºdskag] ç÷dºtvo1rca. i` prp∂bnyhq i` bg>ºno1snyhq ø`c>q na1wihq zºsi1my i` savatî1[ sºlºve1cœkihq ç÷dºtvo1rcevœ. i` a`lexa1ndra sv¤rskag] ç÷dºtvo1rca. i` st>y1hq i` bl>je1nny˙ hrßta2 ra1di ï`ro1divy˙, maxi1ma i` vasi1l'[, mºsko1vskihq ç÷dºtvo1rcevq, 9i` st>a1g] é`go1je é3st\ de1n\ i` hra1mq Èm®kœ0 i` vs¤hq st> y 1 h q tvºi1hq, bl>gºpr'[1tnu sºtvºri2 mºli1tvu na1wu, i` da1ru¥ na1mq º`stavle1n'e pregr/we1n'emq na1wimq. pºkry1i na1sq kro1vºmq krilï2 tvºe1÷, i` †jeni2 † na1sq vs[1kºgº vraga2 i` sºpºsta1ta, i` ï`miri2 na1w÷ ji1z n\ gdßi, i` pºmi1lu¥ na1sq, i` mi1rq svo1¥, i` sp>si2 dw≥[ na1w[, å3k] bl>gq i` çl>kºl÷1becq;

nutius; of the venerable Martyr Nicetas the Stylite, Wonderworker of Pereyaslav; of [our venerable Father] Demetrius of Priluki, Wonder-worker of Vologda; of our venerable and Godbearing Fathers Zosimas and Sabbatius, Wonder-workers of Solovetsky Island, and Alexander, Wonder-worker of Svir; and of the holy, blessed Fools for Christ’s sake Maximus and Basil, Wonder-workers of Moscow; (and the saints of this day NN.) and of all the saints: Make our prayers acceptable, and grant us forgiveness of our transgressions. Shelter us in shelter of Thy wings; drive away from us every enemy and adversary; make our life peaceful, O Lord; have mercy on us and on Thy world, and save our souls, for Thou art good and lovest mankind.

72

73


pºse1mq. Èére1¥ sº d'[1kºnºµ. †ho1d[tq vº st>y1i º`lta1r\, i` zatvºr[1÷tq dve1ri. p/vcy1 je pº÷tq stiho1vnu. i` nn>/ †pu∑a1ewi raba2 svºegº2. i` trßto1e. i` pº ø3ç>e na1wq. Èére1¥ vºzœgla1sq. Å#k] tvºe2 é3st\ crßtvº i` si1la. i` my gl>emq. trºpa1r\. glßa, d>. bc∂e dv>º ra1duis[, tri1jdy. i` pºse1mq pºstavl[1etq paraé`klisia1rhq stºle1cq, natº2 ï`stro1enq. Kela1r\je pºstavl1[etq nane1mq bl÷~dº. nane1mœje ma1lº pweni1cy. i` verhü é`[2 p[1t\ hl¤bœ, natº2 ï`stro1enyhq. i` sºsËd\ca dva2, pºo1b/ stran‹, i`m¤[ é`di1nq ma1slº dre1v[nº, a` drugî1i vinº2. tºgda2 Èére1¥ kadi1tq ø3krßtq stºla2. ta1je. i`gï1mena to1kmº. †da1vq kadi1lº, gl>etq ml>tvu velegla1sn]. na bl>gºslºve1n'e hl¤b]mœ.

G

dßi î~s>e hrßte2 bj>e na1wq, blgßvi1vyi p[1t\ hl¤bq, i` p[1t\ ty1s[∑\ naro1da nasy1∑œ, saµ i` nn>/ blgßvi2 hl¤by s'[2, pweni1cu, i` vinº2, i` ma1slº, i` ï`mno1ji [4 vo gra1d/ se1mq 9a3∑e monasty1r\: vº st>¤¥ 74

Then the priest and the deacon return to the sanctuary and close the doors, while the chanters sing the stichera at the verses, followed by Lord now lettest Thou Thy servant depart in peace... the Trisagion prayers and Our Father, after which the priest says the exclamation: For Thine is the kingdom and the power, and the glory. And we say the troparion in the fourth tone: Virgin Mother of God, rejoice... (thrice). The the ponomar puts in place a little table which is used [for the blessing of the loaves]. On this table the cellarer places a dish containing a little wheat; above it are placed five loaves, and two little vessels, one on each side; one contains olive oil; the other, wine. The priest censes all around the table, he also censes the abbot alone. After giving up the censer, he says this Prayer for the Blessing of the Loaves, aloud:

Lord Jesus Christ our God, Who didst bless the five loaves and satisfy five thousand people, do Thou Thyself bless these loaves, the wheat, the wine and the oil; and multiply them always in this city (if in a monastery: in

O

75


º`bi1teli se1¥0,

i` vº vseµ mi1r/ tvºeµ vsegda2, i` †ni˙ vœkuwa1÷∑i˙ v¤rny˙ ]`st>i2. å3k] ty2 é`si2 blgßv[2 i` º`s∑≥a1[ vs[1çeska[ hrßte2 bj>e na1wœ.

and in all Thy world, and sanctify the faithful that partake of them. For Thou art He Who blessest and sanctifiest all things, O Christ our God,

Èére1¥. vºzma2 sve1rhu é`di1nq hl¤bq. bl>gºslºvi1tq i3mq pro1ça[ hl¤by krßtº]`bra1z nº. gl>etq.

Here the priest takes one of the loaves, lifts it up and with it blesses the other loaves crosswise, as he continues

I~ teb‹ sla1vu vºzœsyla1emqœ, sºbezœnaça1lnymq ti2 ø`c>é1mq, i` sq prest>y1mq i` bl>gi1mq i` jivºtvºr[1∑imq dh>ºmq. nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/ko1mq.

And unto Thee do we send up glory, together with Thine unoriginate Father and with the most holy, good and life-giving Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.

p/vcy1 je, a`mi1n\. i` pº÷1tq.

this holy house)

Chanters: Amen. They sing:

Bï1di i3m[ gdßne blgßve1nº † nn>/ i` do1v/ka. g∆. na1 glßa d>.

Blessed be the name of the Lord, from henceforth and forevermore. (thrice, in the fourth tone.)

ta∆. πl>o1mq, l>g. bl>gºslo1vl÷ gdßa na vs[1kº vre1m[. gl>emq é`gº2, dº neliwa1ts[ † vs[1kºg] bl>ga.

And the 33rd Psalm: I will bless the Lord at all times... as far as [verse 10] ...but they that seek the Lord shall not be deprived of any good thing.

Èére1¥ je we1dq sta1netq vœ cr>\skihq dve1rehq. zr[2 kq za1padºµ. gl>etœ.

The priest goes and stands at the royal doors. facing westward, he says:

76

77


Blgßve1n'e gdßne na vs¤hq vaß, vsegda2 i` nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\. i` ta1kº s[1dutq vsi2, ko1¥jdº na svºe1mq m¤ste. kela1r\ je vzima1etq † hl¤bq blgßve1nyhq. i` ra=drºbi1vq na bl÷1d/, razdae1tq bra1t'i. i` pºçerpa1etq pº e`di1nº¥ ça1wi vina2, vs¤mq ravnº2, †nastº[1tel[ i` dºpºsl¤dni˙. i` pºto1mq pre∂lºji1ts[ çte1n'e. † çasa2 je ]3nºgº. niktº2 je i3mat\ vo1li pi1ti vºdy2, ni i1nº çtº2 vœkusi1ti. priça∑e1n'[ ra1di st>y1hq i` preçßtyhq ta1inq. Si1cevºe je ra=drºble1n'e hl¤bºmq, i` pºçerpa1n'e tvºri1mq, † pe1rvag] dne2 mcßa septe1v r'[, dº, k>e g] dne2 mcßa ma1rta. a` å3je na bd¤n'ihq l¤tnihq, bl>gºslºve1ny[ hl¤by razœdae1tq kela1r\ na trape1z/. i` pre1jde ø`b¤da vœkuwa1÷tq i3hq bra1t'[. a3∑e li n¤st\ d'[1kºna, tº2 Èere1¥ pre∆ pi1sanna[ naveçe1rni vs[2 sa1mq da d¤¥stvuetq, i` d'[1kºnqska[ da gl>etq. paraé`klis'a1rhq je, vœzemq bl>gºslºve1n'e †nastº[1tel[, zvºnitq vº vs[2 kºlºkºla2, e`gda1je na1çnutq zvºni1ti, tre1t'i ça1sq, tºgda2 çte1cq, ]`stavl[1etq çte1n'e. 78

The blessing of the Lord be upon all of you, always, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. And then all sit down, each in his proper place. The cellarer takes the blessed loaves, breaks them up on a dish, and distributes them to the brethren. He also pours out one cup of wine for each [and distributes it] to all equally, from the superior to the last. Then the reading begins. From this time on no one is at liberty to drink water or to eat anything, because of the communion of the holy and most pure Mysteries. We observe this breaking of bread and pouring of wine from the first of September until the twenty-fifth of March. Otherwise, at summer vigils, the cellarer distributes the blessed loaves at the dinner table, and the brethren eat them before dinner. If there is no deacon, then let the priest himself perform all that is written above at Vespers, including what is usually said by the deacon. The ponomar gets a blessing from the superior and goes and rings all the bells. When the bells are rung for the third time, the reader stops reading. 79


E~KTEN6{@ vq naça1l/ ï3treni, i` na ma1la[ veçe1rn[. 9† ø`kta1[0.

LITANY At the Beginning of Matins, and at Small Vespers (from the Oktai)

E~∑e2 mo1lims[ ]` stran‹ se1¥, vlaste1hq i` vo1instv/ é`[2, i` ]` pravosla1vnyhq l÷1dehq é`[2, prebyva1n'i, mi1ra, zra1v'i, i` sp>se1n'i, i` ]` é3je gdßu bg>u na1wemu, na i` pa1çe pºsp/wi1ti, i` na pra1viti i3hq vº vse1mq, i` ]` ]`stavle1n'i gr/h]1vq i4hq, i` ]` é3je i`z ba1viti l÷1di svo[2 † vra1gq, vi1dimyhq i` nevi1dimyhq, vq na1sqje o`≈tverdi1ti é`dinomy1sl'e, bratol÷1b'e i` bl>goçe1st'e. gdßi pºmi1lu¥, g∆. E~∑e2 mo1lims[ za vs÷2 bra1t'÷ i` za vs[2 hrßt'[1ny, ]` zdra1v'i i` ]`spase1n'i. gdßi pºmi1lu¥, g∆. vºzglaß. Å#k] mi1lºstivq i`

Have mercy on us, O God, according to Thy great mercy; we pray Thee, O Lord, hearken and have mercy. Lord have mercy, 3. Furthermore, we pray for this country, its civil authorities and armed forces and for its Orthodox people and for their well-being, peace, health and salvation; and that the Lord our God would hasten and direct them in all things and grant them the remission of their sins; and that He might deliver His people from enemies, visible and invisible, and confirm in us oneness of mind, brotherly love and piety. Lord have mercy. 3. Furthermore, we pray for all the brethren and for all Christians; and for their health and salvation. Lord have mercy (thrice). Exclamation: For Thou art a merci-

80

81

Pºmi1lu¥ na1sq bj>e pº veli1c/¥ mlßti tvºe1¥, mo1lims[ ti2 gdßi ï`sly1wi i` pºmi1lu¥. gdßi pºmi1lu¥, g∆.


çl>kºl÷1becq bg>q é`si2, i` teb‹ sla1vu vºzsyla1éµ. ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ. 9ta∆, na º≈3treni vºzglaß0 sla1va st≥¤¥ é`dinºsË∑n/¥ i` jivºtvºr[1∑e¥ i` nerazd/li1m/¥, tr’c/, vsegda2 i` nn>/ i` prßn] i` vo1v/ki v/kºµ.

ful God and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. (At Matins the priest says:) Glory to the holy, consubstantial, life-giving and undivided Trinity, always now and ever, and unto the ages of ages

82

83


pºskºnça1n'i je tre1t'[g] zvo1nu, a`mi1n\ gl>etq πalo1m∑ikq, i` sla1va vœ vy1wnihq bg>u. i` gdßi ï`stn‹ mºi2. i` é`xa2 πalmy2. tºgda2, Èére1¥, gl>etq.

After the third ringing of the bells, the reader says: Amen. Glory to God in the highest... O Lord Thou shalt open my lips...And the Six Psalms. At this time, the priest says the

ml>tvy ï3tren[[.

Morning Prayers

ml>tva, a>, [.

B

l>gºdari1mq t[2 gdßi bj>e na1wq, vº=dvi1gwagº ny2 †lo1je¥ na1wihq, i` vœlºji1vwagº vºusta2 na1wa slo1vº hvale1n'[, é3je pºklºn[1tis[ i` prizyva1ti i3m[ tvºe2 st>o1e. i` mo1limq tvº[2 ∑edro1ty i` tvº÷2 bl>gºda1t\, ÷3je vsegda2 vºspr'[1lq é`si2 ]` na1wemq jivºt‹. i` nn>/ nizœpºsli2 po1mº∑\ tvº÷2 na pre∂stº[1∑y[ predœlicé1mq st>y1[ sla1vy tvºe[2, i` ça1÷∑i˙ é3je † tebe2 bºga1ty[ mlßti. i` da1jd\ na1mq so1strahºmq i` l÷bo1v'÷ vsegda2 teb‹ sluja1∑imq, hvali1ti, p¤ti, pºklºn[1tis[, neskaza1nn/¥

First Prayer of Matins

e give thanks unto Thee, O Lord our God, Who hast raised us up from our beds and hast put into our mouths the word of praise, that we may worship and invoke Thy holy name. And we beseech Thy bounties and Thy grace, which Thou hast always shown in our life: Now also do Thou send down Thy help unto them that stand in the presence of Thy holy glory and await of Thee rich mercies. And grant unto us that, always serving Thee with fear and love, we may praise, hymn and worship Thine untold goodness.

W


ti2 bl>gºsti; vºzœgla1sq. Å#k] pºdºb1aetq ti2 vs[1ka sla1va çe1st\ i` pºklºn[1n'e, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

For unto Thee is due all glory, honour and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Exclamation:

Second Prayer of Matins

ml>tva. ï3tren[[, v>, [.

nº∑i ï3tren÷etq dh>q na1wq, kœ teb‹ bj>e, zane2 sv¤tq pºvel¤n'[ tvº[2 na zemli2. pra1vdu i` st>y1n÷ sºverwa1ti vo1 stras/ tvºe1mq nauçi2 na1sq. tebe1 bº sla1viµ vºi1stinu sË∑agº bg>a. priklºni2 ï3hº tvºe2 i` ï`sly1wi ny. i` pºm[ni2 gdßi sï1∑i˙ sna1mi. i` mºl[1∑i˙s[ sna1mi vs¤hq pºm[ni2, i` spasi2 i˙ si1lº÷ tvºe1÷. blgßvi2 l÷1di svº[2, i` ]`st>i2 dºstº[1n'e tvºe2, mi1rq mi1rºvi tvºemï2 da1ru¥, cr>kvaµ tvºi1mœ i` s∑>e1nnik]µ, cr>é1mq, i` vs¤mq l÷1déµ tvºi1mq. vºzœgla1sq. Å#k] tvº[2 derja1va, i`

ut of the night our spirit waketh at dawn unto Thee, O God, for Thy commandments are a light upon the earth. Teach us to fulfill righteousness and holiness in the fear of Thee; for we glorify Thee Who art truly God. Incline Thine ear and hear us; and remember, O Lord, those that are with us, and remember all those that pray with us; and save them by Thy power. Bless Thy people and sanctify Thine inheritance. Grant peace to Thy world, to Thy churches, to Thy priests, and to all Thy people. Exclamation: For Thine is the dominion, and Thine is the

86

87

ˇ

O


tvºe2 é3st\ crßtvº i` si1la i` sla1va, ø`c>a i` sn>a i` st>a1g] dh>a, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\;

Kingdom and the power and the glory, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Third Prayer of Matins

ml>tva, ï3tren[[, g>, [.

nº∑i ï3tren÷etq dh>q na1wq, k` teb‹ bj>e, zane2 sv¤tq pºvel¤n'[ tvº[2. nauçi2 na1sq bj≥e pra1vd/ tvºe1¥, i` za1pºv/deµ i` ]`pravda1n'eµ tvºi1mq. prºsv/ti2 º3çi my1sle¥ na1wi˙, da neËsnemq kºgda2 vº gr/s¤hq vq sme1rt\. † jeni2 vs[1kq mra1kq † serdé1cq na1wi˙, i` da1ru¥ naµ pra1vdy tvºe[2 sl>nce. ne nav¤teñ jivo1tq na1wq sºbl÷di2, zna1men'emq i` peça1t'÷ st>a1g] ti dh>a. i`spra1vi stºpy2 na1wa na pï1t\ mi1renq, da1jd\ vi1d/ti na1mq ï3tren÷ i` de1n\ vq vºzœra1dºvan'i, å3k] da teb‹ vºzœsle1mq za ï3tren'[ ml>tvy; vºzœgla1sq. Å#k]

ut of the night our spirit waketh at dawn unto Thee, O God, for Thy commandments are a light. Teach us, O God, Thy righteousness, Thy commandments and Thy statutes. Enlighten the eyes of our minds, that we may never fall asleep unto death in sins. Dispel all darkness from our hearts, and bestow upon us the sun of Thy righteousness. keep our life secure by the sign and seal of Thy Holy Spirit. guide our steps into the way of peace. Grant us to behold the dawn and the day with rejoicing, that we may send up morning prayers unto Thee. Exclamation: For Thou art a good God

88

89

ˇ

O


bl>gq i` çl>kºl÷1becq bg>q é`si2. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

ml>tva, ï3tren[[, d>, [.

V

l∂kº bj>e st>y1i i` nepºsti1jimyi, rekî1i i`zœtmy2 sv¤tu vº=s'[1ti, ï`pºko1ivyi na1sq vœ nº∑n/µ sn‹, vº=sta1vivyi kœslavºslo1v'÷ i` mºlb‹ tvºe[2 bl>gºsti, ï`mºle1nq byva1[ svºi1mq ti bl>gºutro1b'eµ, pr'i`mi2 na1sq i` nn>/ pºklºn[1÷∑ihs[ ti2, i` pºsi1l/ bl>gºdar[1∑i˙ t[2, i` da1ru¥ na1mq vs[2 å3je kº spase1n'÷ prºwe1n'[. pºkaji2 na1sq sn>y dne1vi, i` nasl¤dniki v¤çny˙ tvºi1hq bl>gq. pºm[ni2 gdßi vºmno1jestv/ ∑edrºtq tvºi1hq vs[2 l÷1di tvº[2, sï1∑ihq sœna1mi i` mºl[1∑ihs[, i` ne sï1∑ihq sœna1mi bra1t'i na1we[, 90

Fourth Prayer of Matins

Master, God holy and incomprehensible, Who badest light shine forth from darkness; Who hast given us rest in the sleep of night; Who hast raised us up to glorify and to entreat Thy goodness: Moved by Thine own lovingkindness, do Thou receive us, who even now bow down in adoration before Thee and render thanks unto Thee according to our strength; and grant us all our petitions which are unto salvation. Show us to be children of the day and heirs of Thine eternal good things. Remember, O Lord, in the multitude of Thy bounties all Thy people who are with us in prayer,

O

91


i3je na zemli2 i` na1 mºri, i` na vs[1k]µ m¤st/ vlady1çestv'[ tvºegº2. hºt[1∑i˙ tvºegº2 çl>kºl÷1b'[ i` po1mº∑i, i` vs¤mq pºda1¥ veli1ku÷ tvº÷2 mlßt\. å3k] da spase1ni dw>e1÷ i` t¤lºmq vsegda2 prebyva1÷∑e, sq derœz nºve1n'eµ sla1vimq ç÷1dnºe i` bl>gºslºve1nºe i3m[ tvºe2. vºzœgla1sq. Å#k] bl>gºslºvi1s[ i` prºsla1vis[ preçßtno1e i` velikºl¤pºe i3m[ tvºe2, ø`c>a i` sn>a i` st>a1g] dh>a. nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\;

and also our brethren who are not with us: [all who are] on land or at sea, and in every place of Thy dominion, who desire Thy love toward man and Thy help; upon all bestow Thy great mercy, that always remaining safe in body and soul, we may with boldness glorify Thy wondrous and blessed name. Exclamation: For blessed and glorified is Thy most honourable and majestic name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.

ml>tva, ï3tren[[, é>, [.

B

l>gi1hq sºkro1vi∑e, i`sto1çnikq bl>gºsty1ni prßnºtekË∑y[. ø3çe st>y1i ç÷dºtvo1rçe, vsesi1lne, vsederji1tel÷, vsi2 teb‹ pºklºn[1ems[, i` teb‹ mo1lims[. tvºe[2 mlßti, i` tvºihq ∑edr]~tq prizyva1÷∑e na1 pºmº∑\ i` zastuple1n'e na1wemu smire1n'÷. Pºm[ni2 ï3b] 92

Fifth Prayer of Matins

Treasury of good things, Fountain of goodness everflowing, Father, holy wonderworker, all-powerful, almighty: We all adore Thee and pray unto Thee, calling upon Thy mercy and Thy bounties for the help and defense of our lowliness. Remember,

O

93


gdßi tvºi˙ ra1bq, i` pr'imi2 vs¤hq na1sq ï3tren'[ mºl\by2, å3k] i` kadi1lº pre∂tºbo1÷, da n'edi1nagºje naß ne i`sk¨sna sºtvºri1wi, nº vs¤hq na1sq snabdi2, ∑edr]~tq ra1di tvºi1hq. Pºm[ni2 gdßi bd[1∑i˙ i` pº÷1∑i˙ vœ sla1vu tvº÷, i` é`dinºro1dnagº ti sn>a i` bg>a na1wegº, i` st>a1g] ti dh>a. bï1di t¤mq pºmo1∑ni˚ i` zastËpnikq. i` pr'imi2 t¤hq mºlby2, vœ prenbßnyi, i` my1slenyi tvo1¥ je1rtvenikq. vºzœgla1sq. Å#k] ty2 é`si2 bg>q na1wq, bg>q mi1lºvati i` spasa1ti. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

O Lord, Thy servants, and accept the morning prayers of us all as incense before Thee; let none of us be found unfit, but safeguard us all for the sake of Thy generosity. Remember, O Lord, them that keep vigil and sing to the glory of Thee, and of Thine Only-begotten Son, our God, and of Thy Holy Spirit. Be Thou their helper and defender, and accept their prayers at Thy supracelestial and noetic altar. Exclamation: For Thou art our God, the God of mercy and salvation, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

ml>tva, ï3tren[[, Ω>, [.

B

lg>ºdari1mq t[ gdßi bj>e sp>se1n'i na1wi˙, å3k] vs[2 tvºri1wi vº bl>gºd¤tel\stvº jivºta2 na1wegº. 94

Sixth Prayer of Matins

e give thanks unto Thee, O Lord God of our salvation, for Thou doest all things to the

W

95


å3k] da vsegda2 kœteb‹ vœz ira1éµ, spasi1tel÷ i` bl>gºda1tel÷ dw>q na1wi˙, i` å3k] prepºko1ilq é`si2 na1sq vœmimºwe1dœwee no1∑i çislº2, i` vºzœsta1vilq é`si2 na1sq † lo1je¥ na1wihq, i` pºsta1vilq é`si2 vœ pºklºne1n'e çestna1g] i3mene tvºeg]2. é`g]1je ra1di mo1limq t[2 gdßi, da1jd\ na1mq bl>gºda1t\ i` si1lu, da spºdo1bleni bï1demq p¤ti t[2 razï1mn], i` mºli1tis[ nepresta1nn] vq stra1s/ i` tre1pet/, svºe2 spase1n'e sºd/va1÷∑e, zastuple1n'éµ hrßta2 tvºeg]2. pºm[ni2 gdßi i` i3je 5nº∑i kœ teb‹ vºp'÷1∑ihq, ï`sly1-wi i3hq i` pºmi1lu¥, i` sºkruwi2 po1dnºz/ i3mq ne vi1dimy˙ i` bºri1telnyhq vra~gq. vºzœgla1sq. Ty1 bº é` s i2 cr> \ mi1 r ºvi, i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

benefit of our life, that we may always look to Thee, the Saviour and Benefactor of our souls; for Thou hast given us rest in that part of the night which is past, and hast raised us up from our beds, and hast placed us [here] to worship Thine honourable name; wherefore, we entreat Thee: O Lord, give us grace and strength, that we may be counted worthy to hymn Thee with understanding, and to pray without ceasing, working out our salvation with fear and trembling, by the help of Thy Christ. Remember also, O Lord, them that cry to Thee in the night; hear them and have mercy; and crush under their feet invisible and belligerent enemies. Exclamation: For Thou art the King of peace, and unto Thee do we send up glory, to the Father , and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

96

97


ml>tva. ï3tren[[, z>, [.

B

j≥e ø3ç>e g>a na1weg] î~s>a h>a, vº=sta1vivyi na1sq † sna2, i` sºbra1vyi vça1sq se[2 ml>tvy, da1jd\ na1mq bl>gºda1t\ vº †verze1n'e ï3stq na1wi˙, i` pr'imi2 na1wa å3je pºsi1l/ bl>gºdare1n'[. i` naï`çi2 na1sq ]`pravda1n'emq tvºi1mq, å3k] nedºum¤emq mºli1tis[, å3kºje dºsto1itq, a3∑e nety2 gdßi st>y1mq ti2 dh>ºmq nasta1viwi na1sq. é`go1je ra1di mo1limœtis[, é`li1k] sºgr/wi1hºµ, da1je dºnastº[1∑ag] çasa2, slo1vºµ i`li2 d¤lºµ, i`li2 pºmywle1n'eµ, vo1le÷ i`li2 nevo1le÷, ]`sla1bi ]`sta1vi prºsti2. a3∑e bº be=zako1n'[ na1z riwi gdßi, gdßi ktº2 pºstºi1tq. å3k] † tebe2 ]`çi∑e1n'e, i` † tebe2 i`z bavle1n'e. ty2 é`si2 é`di1nq st>q, pºmo1∑nikq derja1vnyi, za∑i1titel\ jivºta2 na1wegº, i` †tebe2 p¤n'e na1we vsegda2. vºzœgla1sq. Bï1di 98

Seventh Prayer of Matins

God, Father of our Lord Jesus Christ, Who hast raised us up from sleep, and hast gathered us together at this hour of prayer: Give us grace to open our mouths, and accept the thanksgiving which we offer as best as we are able, and teach us Thy statutes. For we know not how to pray as we ought, unless Thou, O Lord, guide us by Thy Holy Spirit. Wherefore, we pray to Thee: Absolve, remit and pardon whatsoever sins we have committed until this present hour, in word, deed or thought, willingly or unwillingly. For if Thou shouldest mark iniquities, O Lord, O Lord, who shall stand? For with Thee there is forgiveness; with Thee there is redemption. Thou alone art holy, a mighty Helper, and the Defender of our life, and our song is continually of Thee. Exclamation:

O

99


derja1va crßtv'[ tvºeg]2 bl>gºslºve1na i` preprºsla1vlena, sº é`dinºro1dnyµ ti2 sn>ºmq i` sœ prest>y1mq i` bl>gi1mq i` jivºtvºr[1∑imq dh>o1mq, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\.

Blessed and glorified be the might of Thy kingdom, together with Thine Only-begotten Son, and with the most holy, good and lifegiving Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

ml>tva. ï3tren[[, i> [.

G

dßi bj>e na1wq, i3je so1nnag] ï`ny1n'[ †lºji1vq †na1sq. i` prizva1vq na1sq zva1n'emq st>y1mq, é3je i` vœ nº∑i2 vºzœd/va1ti rï1ki na1wa, i` i`spºv¤dºvatis[ ]`sudba1hq pra1vdy tvºe[2, pr'imi2 na1wa mºl\by2 i` mºle1n'[, i` ispºv¤dan'[ nº∑ny1[ slï1jby. i` da1ru¥ na1mq bj>e, v¤ru nepºsty1dnu, nade1jdu kr¤pku÷, i` l÷bo1v\ ne licem¤rnu. blgßvi2 na1wa vœ ho1dy i` i`sho1dy, d/[1n'[ i` d¤la, slºvesa2 i` pºmina1n'[, i` da1jd\ na1mq pºsti1gnuti vœ naça1lº dne2vi, hva1l[∑ihq pº÷1∑ihq bl>gºslºv[1∑ihq tvºe[2 nei`z reçe1nny[ si1ly 100

Eighth Prayer of Matins

Lord our God, Who hast banished from us the weariness of sleep and hast summoned us by a holy bidding, that in the night also we may lift up our hands and make thankful acknowledgement of Thy righteous judgements. Accept our prayers, supplications, confessions and nocturnal services. And grant unto us, O God, faith unashamed, hope unwavering and love unfeigned. Bless our coming in and our going out, our acts and our deeds, our words and our memories. And grant that we may reach the beginning of the day praising, singing and blessing the goodness of Thine unutterable

O

101


bl>gºst\. vºzœgla1sq. Å#k] bl>gºslºvi1s[ i3m[ tvºe2, i` prºsla1vis[ crßtvº tvºe2, ø`c>a i` sn>a i` st>a1g] dh>a, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\.

might. Exclamation: For blessed is Thy name and glorified is Thy kingdom, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

ml>tva, ï3tren[[, ƒ> [.

G

i> bj>e na1wq, i3je pºka[1n'[ ra1di ]`stavle1n'e çl>k]mq darºva1vq, i` vº ]`braje1n'e na1mq razum¤n'[ gr/h]1mq i`spºv¤dan'e, prr’ka dv>da pºka[1n'e kœ prº∑e1n'÷ pºkaza1vq. sa1mq bl∂kº, mno1gimq na1mq i` veli1kimq vœ pa1dwihq sºgr/wen'émq, pºmi1lu¥ pºveli1c/¥ tvºe1¥ mi1lºsti, i` pºmno1jestvu ∑edr]~tq tvºi1hq ]`çi1sti be=zako1n'[ na1wa, å3k] kœ teb‹ sºgr/wi1hºmq gdßi, i3je be=v¤stna[ i` ta1¥na[ sr∂cq na1wi˙ v¤du∑emu, i` é`di1nºmu i`m¤÷∑emu vla1st\ ]`stavl[1ti sºgr/102

Ninth Prayer of Matins

Lord our God, Who hast granted men forgiveness through repentance, and Who hast shown us, as an example of the consciousness of sin and [its] confession, the repentance of the Prophet David, which was unto pardon. Do Thou Thyself, O Master, have mercy, according to Thy great mercy, upon us who have fallen into sins many and great; and according to the multitude of Thy compassions blot our our transgressions. Against Thee have we sinned, O Lord Who knowest the hidden and secret things of our hearts and Who

O

103


we1n'[. sr∂ca1je çi1sta sºzida1¥ vœ naß, i` dh>o1mq vl∂çnºµ ï`kr/pi1vq na1sq, i` vºzra1dºvan'[ spase1n'[ tvºeg]2 å`vi1vq na1mq, ne †ve1rzi na1sq †lica2 tvºeg]2, nº bl>gºvºli2 å3k] bl>gq i` çl>kºl÷1becq bg>q, da je dºpºsl¤dn[g] na1weg] i`d=yha1n'[, prinºsi1ti ti je1rtvu pra1vdy i` prinºwe1n'[, vº st>y˙ ti2 je1rtvenic/hq. vºzœgla1sq. Mi1lºst'÷ i` çl>kºl÷1b'emq é`dinºro1dnag] ti sn>a. sœni1mq je bl>gºslºve1nq é`si2, i` sq prest>y1mq blg>i1mq i` jivºtvºr[1∑imq ti dh>ºmq, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\.

alone hast power to remit sins. Having created in us clean hearts, and renewed a right spirit within us, and restored unto us the joy of Thy salvation, cast us not away from Thy presence, but, as Thou art a good God and lovest mankind, deign that even unto our last breath we may offer Thee the sacrifice of righteousness and oblations upon Thy holy altars. Exclamation: Through the mercy and love toward man of Thine Only-begotten Son, with Whom Thou art blessed together with Thy most holy, good, and life-giving Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Tenth Prayer of Matins

ml>tva, ï3tren[[, Ô, [.

B

j>e bj>e na1wq, i3je ï3mny[ i` slºve1sny[ predœsta1vivyi si1ly, svºe÷ vo1le÷, tebe2 pro1siµ, i` teb‹ mo1lims[, pr'imi2 na1we 104

God, our God, Who by Thy will didst create the intelligent and rational Powers: We ask Thee and we pray to Thee: Accept

O

105


sºvs¤mq sº=da1n'éµ tvºi1mq, é3je pºsi1l/ slavºslo1v'e, i` bºga1tymi tvºe[2 bl>gºsti vºzda1jd\ darºva1n\mi, å3k] teb‹ preklan[1ets[ vs[1kº kºl¤nº nbßnyhq, i` zemny1hq i` prei`spo1dnnhq, i` vs[1kº dyha1n'e i` sºzda1n'e hva1litq, nepºsti1jimu÷ ti2 si1lu, é`di1nq bº é`si2 b>gq i3stinnyi i` mnºgºmi1lºstivq. vºzœgla1sq. Å#k] t[2 hva1l[tq vs[2 si1ly nbßny[, i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

the glorification which together with all Thy creation we [offer Thee] according to our ability, and requite us with the rich bestowal of Thy goodness. For unto Thee every knee doth bow, in heaven, on earth and under the earth; and every creature, every breath doth praise Thine incomprehensible power. For Thou alone art the true God, great in mercy. Exclamation: For all the powers of heaven praise Thee, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

ml>tva, ï3tren[[, a>î.

V

ºzs'[1¥ vœ sr∂ca1hq na1wi˙ vl∂kº, nepristï1pnyi sv¤tq, bg>ºrazï1m'[ tvºeg]2, i` my1sli na1we[ ø3çi †ve1rzi, vºé1je razum¤ti é`«©a1l\ska[ tvº[2 106

Eleventh Prayer of Matins

Master, make the unapproachable light of Thy divine knowledge to shine in our hearts, and open the eyes of our mind to understand the preaching of Thy Gospel. Instill in us also the

O

107


prºpºv¤dan'[ vœlºji2 je na1mq i` stra1hq bjßtvenyhq ti2 za1pºv/de¥, å3k] da t/le1sna[ jela1n'[ pºpra1vwe, dh>o1vnºe ji1telstvº pro1¥demq, vsegda2 å3je kº bl>gºugºjde1n'÷ tvºemï2, i` mï1drstvuéµ i` tvºriµ. vºzœgla1sq. Ty1 bº é`si2 prºsv/∑e1n'e dw>q na1wi˙, h>e bj>e. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, sºbe=naça1lnyµ ti ø`c>emq i` prest>yµ i` bl>gi1mq i` jivºtvºr[1∑iµ dh>ºµ, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\. i` pº skºnçan'i westi2 πl>mo1vq, a3b'e d'[1kºnstva veli1ka[: Mi1rºµ gdßu pºmo1lims[. P/vcy2 je po÷1tq, Gdßi pomi1lu¥, p/1n'emq.

fear of Thy divine commandments, that trampling down all bodily desires, we may pursue a spiritual life, and that we may both think and do always that which is wellpleasing to Thee. Exclamation: For Thou art the enlightenment of our souls, O Christ our God, and unto Thee do we send up glory, together with Thine unoriginate Father, and Thy most holy, good and lifegiving Spirit, now and ever, and unto the ages of ages, Amen. After the completion of the Six Psalms, the Great Litany immediately follows:

In peace, let us pray to the Lord. The chanters sing: Lord have mercy.

}` svy1wnemq mi1r/, i` ]`sp>se1n'i dw>q na1wihq, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }~ mir/ vseg]2 mi1ra, i` ]` bl>gºstº[1n'i st>y1hq bj>'ihq cr>kva˙,

For the peace from on high, and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord have mercy, For the peace of the whole world, for the good estate of the holy churches of God, and for the

108

109


i` ]` sºvºkuple1n'i vs¤hq, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }` st>¤mq hra1m/ se1mœ, i` é3je sœ v¤rº÷ i` bl>gºgºv¤n'emq, i` so1strahºµ bj>'imq vœ hºd[1∑ihq vo1n\, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }` patr'a1rh/ na1weµ, Èm®kœ, 9i` ]`

union of all, let us pray to the Lord.

mitropoli1t/ na1wemq Èm®kœ, ]` a`rh'é`pßkºp/ na1wemq Èm®k, ]` é`pßkp/ na1wemq, Èm®kœ0,

Metropolitan N., for our Archbishop N., for

çestn¤mq prezvi1terœstv/, i` é3je ]` hrßt‹ d'a1kºnœstv/, i` ]`vse1mq pri1çt/, i` ]3l÷déhq, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }` stran‹ se1¥, i` vlaste1hq i` vo1´hq é`[2, gdßu pºmo1lims[. Gdßi

Lord have mercy,

For this holy temple and them that with faith, reverence and the fear of God enter herein, let us pray to the Lord. Lord have mercy, For our Patriarch N., [and for our for the honourable priesthood, the diaconate in Christ, and for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Lord have mercy,

our Bishop N.]

pomi1lu¥.

For this country, its civil authorities and its armed forces, let us pray to the Lord. Lord have mercy,

}~ i`z ba1viti l÷1di svo[2 † vra1gq, vi1dimyhq i` nevi1dimyhq, vq na1sqje o`≈tverdi1ti é`dinomy1sl'e, bratol÷1b'e i` bl>goçe1st'e, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥.

That He may deliver His people from enemies visible and invisible, and confirm in us oneness of mind, brotherly love and piety, let us pray to the Lord. Lord have mercy,

110

111


}~ gra1d/ seµ 9a3∑e monastyr\: ]` st>¤¥ º`bi1teli se1¥.0 i` ]`vs[1kºµ gra1d/ i` strana1hq, i3je v¤rº÷ jivï1∑ihq vœni1hq, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥.

}` bl>gºrastvºre1n'i vºzdï`hq, i` ]` ï`mnºje1n'i plºd]1vq zemny˙, i` ]`v remene1hq mi1rny˙, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }` pla1va÷∑i˙, i` pËt\ we1stvu÷∑i˙ nedï1gu÷∑i˙, stra1jdu∑i˙ pl/ne1ny˙, i` ]`sp>se1n'i i˙, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. }` i`z ba1vitis[ na1mq †vs[1k'[ sko1rbi, gn¤va i` nï1jdy, gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. Zastupi2 spasi2, pºmi1lu¥, i` sºhrani2 na1sq bj>e svºe1÷ bl>gºda1t'÷. Gdßi pomi1lu¥.

Prest>ï1÷ çßtu÷ i` preblgßve1nu÷ vl∂çcu na1w÷ bc∂u i` prßn] dv>u 112

For this city (if in a monastery: and for this holy house) and for every city and country and them that with faith dwell therein, let us pray to the Lord. Lord have mercy, For favourable weather, for the increase of the fruits of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord have mercy, For them that sail and them that travel, for the sick, the suffering and the captive, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord have mercy,

That we may be delivered from all tribulation, wrath and need, let us pray to the Lord. Lord have mercy, Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Lord have mercy, Calling to remembrance our most holy, pure and most blessed 113


m>rî1÷, sºvs¤mi st>y1mi pºm[nï1vwe, sa1mi sebe2, i` drï1gq drï1ga, i` ve1s\ jivo1tq na1wq hrßtï2 bg>u predadi1mq. Teb/2 gdßi. Vozgla1sq: Å#k] podoba1etq ti2 vs[1ka sla1va, çe1st\ i` poklon[1nî¯e, ø`c˘ã i` sn˘u i` st˘o1mu dh˘u, nn˘/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq. A~mi1n\. I~ pºvº=gla1s/. pºe1mq.

Lady, the Mother of God and evervirgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. To Thee, O Lord. Exclamation: For unto Thee is due all glory, honour and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. After the exclamation, we sing:

Bg>q gdß\ i` å`vi1s[ na1mq, bl>gºslºve1nq gr[dy1i vo1 i`m[ gdßne. sti1hq a>. I~spºv¤da¥tes[ gdßvi, å3k] bl>gq å3k] vœ v¤kœ mlßt\ é`g]2. sti˙, v>. O~bywe∂we ]`bydo1wa m[2 i` i3menemq gdßnimq prºtivl[1hs[ i2mq. sti˙, g>. Ne ï`mrü nº ji1vq bï1du, i` pºv¤µ d¤la gn>[. sti˙, d≥. Ka1men\ é`go1je nebrego1wa zi1jdu∑'i, se1¥ by1st\ vº glavü ï3glu. † g>a by1st\ sî1¥, i` é3st\ di1vna vº º3ç'÷ na1we÷.

God is the Lord and hath appeared unto us. Blessed is He that cometh in the name of the Lord.

114

115

Verse 1: O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Verse 2: Surrounding me they compassed me round about, and by the name of the Lord I warded them off. Verse 3: I shall not die, but live, and I shall tell of the works of the Lord. Verse 4: The Stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes.


trºpa1r\, dn÷2. i`li2 pra1zœdniku. A#∑e li é3st\ po1stq. pºe1mq, a`llilï1'a. na1 glasq ø`kta1¥ka. gl>[ stihi2 s'[2. sti˙, a>. % 1nº∑i ï3tren÷etq dï1hq mo1¥ kœ teb‹ bj>e, zane2 sv¤tœ pºvel¤n'[ tvº[2 na zemli2. sti˙, v>. Pra1vd/ na ï`çi1tes[ jivï1∑'i na zemli2. sti˙, g>. Gdßi bj>e na1wq, mi1rq da1jd\ na1mq, vs[1 bº vo1zdalq é`si2 na1mq. sti1hq, d>. Ta1k] by1hºmq vº=l÷1blenºmu tvºemï2. ta1je. tro1içny, vº ø`kta1¥ke, g>. pº pe1rvº¥ kaƒi1sm/. ma1la[ d'[1kºn\stva.

Pa1ki i` pa1ki mi1rºµ gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. Zastupi2, spasi2, pºmi1lu¥, i` sºhrani2 naß bj>e svºe1÷ blg∂t'÷. Gdßi pomi1lu¥.

Prest>ï1÷ çßtu÷ i` preblgßve1nu÷ vl∂çcu na1w÷ bc∂u i` prßn] dv>u m>rî1÷, sºvs¤mi st>y1mi pºm[nï1vwe, sa1mi sebe2, i` drï1gq drï1ga, 116

And the troparion of the feast or of the day. But if it is a lenten service, we sing: Alleluia, in the tone of the Octoechos, with these verses: Verse 1: Out of the night my spirit waketh at dawn unto Thee, O God, for Thy commandments are a light upon the earth. Verse 2: Learn righteousness, ye that dwell upon the earth. Verse 3: O Lord our God, bestow peace upon us: for Thou hast given all things unto us. Verse 4: So have we become in the presence of Thy beloved one. And the Triadica from the Octoechos. After the first kathisma, the little Litany:

Again and again in peace let us pray to the Lord. Lord have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Lord have mercy. Calling to remembrance our most holy, pure and most blessed Lady, the Mother of God and EverVirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one an117


i` ve1s\ jivo1tq na1wq hrßtï2 bg>u predadi1mq. Teb‹ gdßi. Å#k] tvº[2 derja1va, i` tvºe2 é3st\ cr>tvº, i` si1la i` sla1va ø`c>a i` sn>a i` st>a1g] dh>a, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq, a`mi1n\. vºzœgla1sq.

pº vtºro1¥, ka&. vºzœgla1sq.

Å#k] bl>gq i` çl>kºl÷1becq b>gq é`si2. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

other and all our life unto Christ our God. To Thee, O Lord. Exclamation: For Thine is the dominion, and Thine is the kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. After the second kathisma, this exclamation:

For Thou art a good God and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory, to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

pºnepºro1çnahœ. i` pº blgßve1nq é`si2 gdßi. vºzœgla1sq.

After “Blessed are the blameless.,” and “Blessed art Thou, O Lord...,” this exclamation:

Å#k] blgßvi1s[ i` prºsla1vis[, preçestno1e i` velikºl¤pºe i3m[ tvºe2, ø`c>a i` sn>a i` st>a1g] dh>a, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq,

For blessed and glorified is Thy most precious and magnificent name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

a`mi1n\. 118

119


ta1je. i`pako1¥, gla1su. a3∑e li é3st\ st>o1mu mnºgºmlßtivº, i` pº mnºgºmlßtivºµ. d'[1kºn\stva ma1la[. ta1je. vºzœgla1sq.

Then the Hypakoe of the tone. If the Polyeleos is appointed to be sung, the Little Litany is said after it, with this exclamation:

Å#k] ty2 é`si2 ]`s∑>e1n'e na1we, i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

For Thou art our sanctification, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.

pºseµ. s/da1lny, pra=dnuemºmu st>o1mu. ta∆. ste*, gla1su. paraé`klis'a1rhq je, vœze1mq blgßve1n'e † nastº[1tel[, kle1petq vœ t[1jka[. a3∑e li mºnasty1r\, vœ dva2 ko1lºkºla, me1n\wihq. ta1je. d'[1kºnq, vo1nœmemq. Èére1¥, mi1rq vs¤mq. d'[1kºnq, premï1drºst\ vo1nmeµ. prº˚, πl>o1mq, dv>dºvq. gla1su, vºskre1snu. i`li2 pra=dniku. i`li2 st>o1mu. 8

8

8

prºki1mny, ï3tren'i, vºskrßny. na i>, glasºvq. 120

Amen. Then the sessional hymns to the saint whose feast is being celebrated. And the Gradual Hymns of the tone. The Ponomar, having first received a blessing from the superior, rings the large bell. (In a monastery, he rings the two smaller bells). Then the deacon says: Let us attend. Priest: Peace be unto all. Deacon: Wisdom. Let us attend. And the prokeimenon from the Psalms of David is chanted, appropriate to the tone of the Sunday, or to the feast or saint being celebrated. 8

8

8

The Prokeimena of Sunday Matins,in the Eight Tones 121


prº˚, glßa, a>. Nn>/ vºskrßnü gl>etq gdß\, pºlºj÷1s[ vº sp>se1n'e, ne ]`binï1[s[ ]`ne1mq. sti1hq. slºvesa2 gdßn[ slºvesa2 çi1sta. prº˚. glßa, v>. Vºsta1ni gdßi bj>e mo1¥ pºvel¤n'emq i3mœje zapºv¤da. i` so1n\mq l÷dé1¥ ]`by1detq t[2. sti˙, gdßi bj>e mo1¥ na t[2 ï`pºva˙ spasi1 m[. prº˚, glßa, g>. Rcy1te vº å`zy1c/hœ å3k] gdß\ vºcr>i1s[, i3bº i`spra1vi vœsele1nnu÷ å3je nepºdvi1jits[. sti˙. vºspo1¥te gdßvi p¤sn\ no1vu, vºspo1¥te gdßvi vs[2 zeml[2. prº˚. glßa, d>. Vºskrßni2 gdßi pºmºzi2 naµ, i` i`z ba1vi naß i3mene tvºegº2 ra1di. sti˙. bj>e ï`wi1ma na1wima ï`sly1wahºmq. prº˚. glßa, é>. Vºskrßni2 gdßi bj>e mo1¥ da vºznese1ts[ ruka2 tvº[2, å3k] ty2 crßtvuewi vo1 v/ki. sti˙. i`spºv¤ms[ teb‹ gdßi bj>e mo1¥ vs¤mq sr∂cemq mºiµ. prº˚. glßa, Ω>. Gdßi vºzdvi1gni si1lu tvº÷2, pr'idi2 i` spase1wi ny. sti1hq. pasy1i î`i>l[ vºnmi2, nastavl[1[i å3k] ø`vça2 î`]1sifa. 122

1st Tone: Now will I arise, saith the Lord; I will establish them in salvation, I will be manifest therein. Verse: The words of the Lord are pure words. 2nd Tone: Arouse Thyself, O Lord my God, in the commandment which Thou hast enjoined, and the congregation of peoples shall surround Thee. Verse: O Lord my God, in Thee have I put my hope; save me. 3rd Tone: Say among the nations that the Lord is King; for He hath established the world which shall not be shaken. Verse: O sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth. 4th tone: Arise, O Lord, help us, and redeem us for Thy name’s sake. Verse: O God, with our ears have we heard. 5th tone: Arise, O Lord my God, let Thy hand be lifted high, for Thou shalt be King forever. Verse: I will confess Thee, O Lord, with my whole heart. 6th Tone: O Lord, stir up Thy might, and come to save us. Verse: O Shepherd of Israel, attend, Thou that leadest Joseph like a sheep. 123


prº˚. glßa, z>. Vºskrßni2 gdßi bj>e mo1¥ da vºznese1ts[ ruka2 tvº[2, nezabï1di ni1∑i˙ svºi1hq dº kºnca2. sti˙, i`spºv¤ms[ teb‹ gdßi bj>e mo1¥ vs¤mq sr∂cemq mºi1mq. prº˚. glßa, i>. Vºcr>i1ts[ gdß\ vo1 v/ki, bg>q tvo1¥ s']1ne vœ rº∂ i` ro1dq, sti˙, hvali2 dw>e mº[2 gdßa, vºshval÷2 g>a vœ jivºt‹ mºeµ. 8

8

7th Tone: Arise, O Lord my God, let Thy hand be lifted high; forget not Thy paupers to the end. Verse: I will confess Thee, O Lord, with my whole heart. 8th Tone: The Lord shall be king unto eternity; Thy God, O Sion, unto generation and generation. Verse: Praise the Lord, O my soul, I will praise the Lord in my life.

8

pº prºki1mn/, d'[1kºnq, gl>etq, pºmo1lims[, ti1hº. ta1je Èére1¥, gdßi pºmi1lu¥.

8

gdßu

8

8

After the prokeimenon, the deacon says in a loud voice: Let us pray to the Lord. The priest responds:

Lord have mer-

cy.

i` gl>etq, ml>tvu, vœ ta1¥. vºs'[1¥ vq sr∂ca1hq na1wihq vl∂kº, bg>ºrazï1m'[. pi1sana vºËtrenihq mºli1tvahq, a>î.

And he says secretly the prayer given as the Eleventh Prayer of Matins, O Master, make the unapproachable light...

Å#k] st>q é`si2 gdßi bj>e na1wq, i` na st>y1hq pºçiva1ewi. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ.

For Holy art Thou, O Lord our God, and Thou restest in the holies, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.

124

125

vºzœgla1sq.

Exclamation:


a`mi1n\. vs[1kº dyha1n'e, da hva1litq gdßa. stihq.

Amen. Let every breath praise the Lord. Verse: Praise ye God in

hvali1te b>ga vº st>y1hq é`g]2, hvali1te é`g]2 vo º≈`tverje1n'i si1lq é`g]2. ta1je. vs[1kº

His saints, praise Him in the firmament of His power. And again: Let every breath .

d'[1kºnq, glago1letq.

dyha1n'e.

Deacon:

And that we may be vouchsafed worthily to listen to the Holy Gospel, in peace let us beseech the Lord God. Lord have mercy. (3) Deacon: Wisdom! upright! Let us hear the Holy Gospel. Priest: Peace be unto all. A reading from the Holy Gospel according to N. Deacon: Let us attend! Deacon:

i` ]`spºdo1bitis[ naµ dºsto1¥n] pºslï1-wati st>a1g] é`«©a1l'a, mi1rºmq gdßa b>ga mo1limq. gdßi pºmi1lu¥, g∆. d'[1kºnq: premï1drºst\ pro1sti ï`sly1wiµ st>a1g] é`«©a1l'a. Èére1¥ mi1rq vs¤mq. † Èm®kœ st>a1g] é`«©a1l'[ çte1n'e. d'[1kºnq, vo1nmemq. d'[1kºnq, gl>etq.

é`«©a1l'e, vºskrßnº, r[1du. i` pº é`«©a1l'i, vºskr>se1n'e hrßto1vº vi1d/vwe. πl>o1mq, n>. ta1je, c/lï1etq é`«©a1l'e, pe1rv'e i`gï1menq é`di1nq, i` tvºri1tq meta1n'e pre∂ é`«©a1l'emq, v∆, dºpºlü. derji1mu Èére1ºmq é`«©a1l'÷, stº[1∑u pre∂ st>y1mi dve1rmi. D'a1kºnu stº[1∑u sºsv/∑e1÷, pºstranï2 Èére1[. i` pºc/lºva1n'i é`di1nq pºklo1nq, 126

And the proper Gospel of the Resurrection is read. And after the Gospel: Having beheld the Resurrection of Christ... and Psalm 50. Then the kissing of the Gospel follows, first by the abbot alone. He makes two prostrations before the Gospel, which is held by the priest, who stands before the Holy Doors, while the deacon stands to one side, holding a candle. And after kissing the Gospel, the ab127


dºpºlü. i` pºkry1lºsºµ pº é`di1nºmu pºklo1nu, dºzemli2 pºlºga1etq. i` pºseµ, bra1t'[, dva2 dva2, tvºr[1∑e i` tî1i pºklo1na dva2, pre1je c/lºva1n'[. i` pºc/lºva1n'i é`dinq pºklºnq. i` pºtºµ nastº[1tel÷. a3∑e n¤st\ nastº[1tel[, tvºr[tq bra1t'[ pº é`di1nºmu pºklo1nu, pº kry1lºsºµ. i` pºskºnça1n'i πl>ma2, sl√a, ml>tvq ra1di a`pßlq, mlßtive ]`çi1sti mno1jestvº sºgr/we1né¥ nawi˙. i` nyn/, ml>tvq ra1di bc∂y. ta∆, st˙i. pºmi1lu¥ na1sq bj>e. ta1je st˙ra, vºskrßna. vºskr>sq î`s> 5 grºba, å3kºje prºreçe2. pºc/lºva1n'i je st>a1g] é`«©a1l'a, vœho1ditœ Èére1¥ sº é`«©a1l'emq vº st>y1i º`lta1r\. a3∑e li krºm‹ nl∂i, c/lºva1n'e é`«©a1l'÷ nebyva1etq. pºto1mq d'[1kºnq sta1vq pre∂st>y1mi dve1rmi gl>etq ml>tvu s'÷2 velegla1sn],

S

pasi2 bj>e l÷1di svº[2 i` blßgvi2 dºstº[1n'e tvºe2. pºs/ti2 mi1rq svo1¥ mlßt'÷ i` ∑edro1tami. 128

bot makes one prostration, and then he makes a prostration to each of the choirs. Next the brethren come forward, two by two. They likewise make two prostrations before kissing the Gospel, and one after kissing it, and then a prostration to the superior. In the absence of the superior, the brethren make a prostration to each of the choirs. After the Psalm: Glory: Through the prayers of the holy apostles, O Merciful One, blot out the multitude of our sins. Now and ever... Through the prayers of the Theotokos: And this verse: Have mercy on us, O God… And this sticheron of the Resurrection: Jesus, having risen from the grave as He foretold… After the kissing of the Holy Gospel, the priest returns to the sanctuary with the Gospel. On a day other than Sunday, there is no kissing of the Gospel. Next, the deacon stands before the Holy Doors, and says this prayer in a loud voice:

God, save Thy people and bless Thine inheritance. Visit Thy world with mercy and bounties. Exalt the horn of Christians,

O

129


vºzœvy1si ro1gq hrßt'[1nsk'i, i` nizœpºsli2 na na1sq mlßti tvº[2 bºga1ty[. mºli1tvami preçßty[ i` preblßgve1ny[ vl∂çcy na1we[ bc∂y i` prßn] dv>y m>rî1i. a3∑e é3st\ hra1mq

and send down upon us Thy rich mercies, through the prayers of our most pure and most blessed Lady, the Mother of God and EverVirgin Mary (if the church is dedicated to

bc∂y, çßtna1gº i` sla1vnag] é`[2, Èm®kœ.

the Mother of God, add: and of her honourable and glorious N.;) by the power of

si1lº÷ çßtna1g] i` jivºtvºr[1∑agº krßta2. zastuple1n'eµ çßtny1hq nbßnyhq si1lq be=plo1tny˙. çßtna1g] i` sla1vnag] prr'ka i` pr∂te1çi krßtl[ È]a1nna. st>y1hq sla1vnyhœ i` vsehva1lnyhq a`pßtlq. st>y˙ dºbrºpºb¤dny˙ mç>nkq. prp∂bny˙ i` bg>ºno1snyhœ ø`c>q na1wihœ. st>y1hq pra1vedny˙ bg>ºø`c>q È]aki1ma i` a3nny. I~ st>a1gº, Èm®kœ, é`go1je é3st\ hra1mq. i` i3je vº st>y˙ ø`c>q na1wihq vsele1nœskihq ï`çi1tele¥, vasi1l'a veli1kag], grigo1r'a bg>ºslo1va, i` È]a1nna zlatºËstag]. i` i3je vº st>y1hq ø`c>q na1wihq a`rh'é``pßp]vq a`lexanœdr¤¥skihq, a`ƒana1s'[ veli1-

the precious and life-giving Cross; through the intercession of the honourable, heavenly, Bodiless Powers; of the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist John; of the holy, glorious and all-praised Apostles; of the holy and victorious Martyrs; of our venerable and God-bearing Fathers; of the holy, righteous Forebears of God Joachim and Anna; (and of Saint N., to whom the church is dedicated) and of our Fathers among the saints, the oecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; of our Fathers among the saints, Athanasius the Great

130

131


kag] i` kiri1la. i` i3je vº st>y1hq ø`c>a na1weg] niko1ly a`rh'é`pßpa mi1rœ likî1¥ski˙ ç÷dºtvo1rca. i` i3je vº st>y˙ ø`c>q na1wihq pres∑>e1nnyhq mitrºpºli1t]vq kî1evqskihq, i` vse[2 rusî1i ç÷dºtvo1rcevq, petra2, i` a`lexî1[ i` È]1ny. i` i3je vº st>y1hq ø`c>a na1weg] È]a1nna a`rh'é`pßpa nºvºgºro1dœskag] ç÷dºtvo1rca. i` i3je vº st>y˙ ø`c>a na1wegº leo1nt'[ é`pßpa rºsto1vskag] ç÷dºtvo1rca. prepºdo1bnyhq i` bg>ºno1snyhq ø`c>q na1wihœ, a`nto1n'[, i` ƒeºd]1s'[, i` é`vfi1m'[, i` sa1vy, i` È]a1nna sœpisa1tel[ l¤stvicy. pp∂bnyhq i` bg>ºno1sny˙ ø`c>q na1wihq, se1rg'[ i` varlaa1ma, i` kiri1la, i` ni1kºna, i` pafnï1t'[. i` st>a1g] prp∂bnºmç>nka niki1ty sto1lpnika pereasla1vskag] ç÷dºtvo1rca. i` dimi1tr'[ i3je na prilï1c/ vo1lºgºdskag] ç÷dºtvo1rca. i` prp∂bnyhq i` bg>ºno1snyhq

and Cyril, Archbishops of Alexandria; of our Father among the saints Nicholas the Wonderworker, Archbishop of Myra in Lycia; of our Fathers among the saints Peter, Alexis and Jonah, the most reverend Metropolitans of Kiev and Wonder-workers of all Russia; of our Father among the saints John, Archbishop of Novgorod, the Wonder-worker. of our Father among the saints Leontius, bishop of Rostov, the Wonder-worker; of our venerable and God-bearing Fathers Anthony, Theodosius, Euthymius, Sabbas and John Climacus; of our venerable and God-bearing Fathers Sergius, Barlaam, Cyril, Nicon and Paphnutius; of the venerable Martyr Nicetas the Stylite, Wonder-worker of Pereyaslav; of [our venerable Father] Demetrius of Priluki, Wonder-worker of Vologda; of our venerable and

132

133


ø`c>q na1wihq zºsi1my i` savatî1[ sºlºve1cœkihq ç÷dºtvo1rcevœ. i` a`lexa1ndra sv/rska1g] ç÷dºtvo1rca. i` st>y1hq i` bl>je1nny˙ hrßta2 ra1di ï`ro1divy˙, maxi1ma i` vasi1l'[, mºsko1vskihq ç÷dºtvo1rcevq, 9i` st>a1g] é`go1je é3st\ de1n\ i` hra1mq Èm®kœ0 i` vs¤hq st>y1hq, mo1limq t[ mnºgºmlßtive gdßi ï`sly1wi naß gr¤wny˙ mºl[1∑ihs[ teb‹, i` pºmi1lu¥ na1sq, rceµ vsi2.

God-bearing Fathers Zosimas and Sabbatius, Wonder-workers of Solovetsky Island, and Alexander, Wonder-worker of Svir; and of the holy, blessed Fools for Christ’s sake Maximus and Basil, Wonderworkers of Moscow; (and the saints of this day NN.) and of all the saints: We beseech Thee, O most merciful Lord, hearken unto us sinners who pray unto Thee, and have mercy on us; let us all say:

a3∑e n¤st\ d'[1kºna, gl>etq sa1mq Èére1¥, pre∂ presto1lºmq stº[2. p/vcy1 je pº÷1tq, gdßi pºmi1lu¥, v>î. Èére1¥ je gl>etq velegla1sn], vºzœgla1sq.

If there is no deacon, the priest says this prayer himself, standing before the altar. The chanters sing: Lord have mercy (12 times). Then, the priest says the exclamation in a loud voice: Through the mercy, and

Mlßt'÷ i` ∑edro1tami i` çl>kºl÷1b'emq é`dinºro1dnag] sn>a tvºeg]2, sœni1mje bl>gºslºve1nq é`si2, i` sq prßty1mq i` bl≥gi1mq i` jivºtvºr[1∑imq ti dh>ºmq, i` nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq. p/vcy1 je, a`mi1n\..

bounties and love toward man of Thine Only-begotten Son, with Whom Thou art blessed, together with Thy most holy, good and lifegiving Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Chanters: Amen.

134

135


i` pº÷tq, i`rmºß. i` gl>÷tq, kano1nq, å3kºje vº ï`sta1v/ ï`ka1zan]. pº g>, p¤sni. d'[1kºn\stva.

Pa1ki i` pa1ki mi1rºµ gdßu pºmo1lims[. Gdßi pomi1lu¥. Zastupi2, spasi2, pºmi1lu¥, i` sºhrani2 naß bj>e svºe1÷ blg∂t'÷. Gdßi pomi1lu¥.

Prest>ï1÷ çßtu÷ i` preblgßve1nu÷ vl∂çcu na1w÷ bc∂u i` prßn] dv>u m>rî1÷, sºvs¤mi st>y1mi pºm[nï1vwe, sa1mi sebe2, i` drï1gq drï1ga, i` ve1s\ jivo1tq na1wq hrßtï2 bg>u predadi1mq. Teb‹ gdßi. vºzœgla1sq. Å#k] ty2 é`si2 b>gq na1wq, i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

And they sing the first heirmos and read the canon as indicated by the Typicon. After the Third Ode, the Little Litany:

Again and again in peace let us pray to the Lord. Lord have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Lord have mercy. Calling to remembrance our most holy, pure and most blessed Lady, the Mother of God and EverVirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. To Thee, O Lord. Exclamation: For Thou art our God, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

pº Ω>, p¤sni d'[1kºn\stva, vºzœgla1sq.

After the Sixth Ode, this exclamation:

Ty1 bº é`si2 cr>\ mi1rºvi, i` sp>sq dw>[1mq na1wimq. i` teb‹ sla1vu

For thou art the King of peace and the Saviour of our souls, and unto

136

137


vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

v¤dºmº je bï1di i` s'e2. å3k] vsegda2 na i>- ¥, p¤sni, kano1na. vq m¤stº sla1vy, gl>emq. blgßviµ ø`c>a i` sn>a i` st>a1g] dh>a gdßa. i` pºskºnça1n'i i> [ p¤sni pºeµ. hva1liµ blgßvi1mq klan[1ems[ gdßvi pºe1mq i` prevºzno1siµ é`gº2 vo1v/ki. ta1je i`rmºso1mq pºkry1ti, i> [, p¤sni. i` pºklo1nq dºzemli2. a3∑e li nl∂[, i` pra1zdnuemyi st>y1i sœ pºl'éleo1sºmq, tºgda2 pºklo1nq tvºri1mq vq po1[sq. pºse1mq, Èére1¥, pºkadi1tq st>Ë÷ trape1zu, vºzœglsi1tq. bc∂u p¤sn\mi vºzveli1çimq. i` my2 pºe1mq, p¤sn\ bc∂y velegla1sn]. veli1çitq duwa2 mº[2 gdßa. i` pro1ç'[ stihi2 sq prip¤vy, çßtn¤iw÷ heruvi1mq. tvºr[1∑e pºklo1ny, do1pº[sa. ø3ba li1ka, vœ subo1tu, i` vœ nl∂÷, i` vœ kºto1ry[ dni2 pºklo1ny ne tvºr[1ts[. a` na kºne1çnº¥, çßtn¤¥w÷, i` pºklo1nq dºzemli2. a` vœ pro1çy[ dni2, i` vœ po1stq pºe1mq,

Let it be known, that at the Eighth Ode of the Canon, in place of Glory... we always say: We bless the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord. And after completing the Eighth Ode, we sing: We praise, we bless and we worship the Lord; we hymn and exalt Him unto the ages. And we sing the Heirmos (which is the Katavasia) of the Eighth Ode, and we make a prostration. But if it is Sunday, or the feast of a saint which is observed with the singing of the Polyeleos, we make a bow from the waist. After this, the priest censes the holy altar and exclaims: The Mother of God let us magnify in hymns. And we sing in a loud voice the Canticle of the Mother of God: My soul doth magnify the Lord... And the verses following, with the refrain: More honourable than the cherubim... On Saturdays, Sundays, and days when prostrations are not done, both choirs make a bow to the waist after each refrain, but a full prostration after the final refrain. On the other

138

139


çßtn¤¥wu÷, sœ veli1kimi pºklo1ny, i` pºskºnça1n'i, ƒ> [, p¤sni, pºe1mq, ø3ba li1ka vœ kï1p/. dºsto1¥n] é3st\. i` tvºriµ, pºklº1nq vœkï1p/ dºzemli2. A#∑e priluçi1ts[ rjßtvº2 hrßto1vº i` b>gº[`vle1n'e vœ nl∂÷, i`li2 vœ kako1¥ l÷bº2 de1n\, tº2 pºeµ vsegda2 na pra1zdnikq, prip¤vy. a3∑e li priluçi1ts[ pra1zdni˚, bl>gºv¤∑en'[, i`li2 ï`spe1n'e, i`li2 vœvede1n'e, i`li2 str¤ten'e, krºm‹ nl∂i, i` tºgda2 pºé1mq na ƒ> p¤sni, ta1kº je prip¤vy. A#∑eli priluçi1ts[ †si˙ pra=, kºto1ryi nibï1di vœ nl∂÷, tº2 prip¤vº√ ne pºé1mq, nº pºé1mq, çßtn¤¥w÷, zane1je pre∂var[1etœ vºskrßnº.

days, and at lenten services, we accompany all the refrains with prostrations. And after completing the Ninth Ode, both choirs together sing It is truly Meet..., and we all make a prostration. If the feast of the Nativity of Christ, or of the Theophany falls on Sunday, or on any other day, we always sing the refrains proper to the feast. If the feast of the Annunciation, the Dormition, the Entry of the Mother of God, or the Meeting of the Lord falls on any day except Sunday, we also sing the festal refrains at the Ninth Ode of the Canon. If, however, one of these four feasts falls on a Sunday, then we do not sing the refrains, but rather, More honourable than the cherubim..., since the service of the Resurrection takes precedence.

i` we1dq kadi1tq st>y1i ø`lta1r\, i` vs÷2 cr>kv\, i` bra1t'÷. pº ƒ> pß/, i` pº dºsto1¥n/, Pa1ki i` pa1ki.

And (the priest) goes and censes the sanctuary, the whole church and the brethren. After the Ninth Ode and It is truly meet, the Little Litany is said as above.

Å#k] t[2 hva1l[tq vs[2 si1ly nbßny[, i` teb‹ sla1vu vº=syla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

For all the powers of heaven praise Thee, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

140

141

vºzœgla1sq.

Exclamation:


a3∑e li é3st\ nl∂[, gl>etq Èére1¥, st>q gdß\ bg>q na1wq, pº gl>su trº*r[2. st˙i, a>. å3k] st>q gdß\ bg>q na_. s˙, v>. nadºvs¤mi l÷dmi2 bg>q na_. pºslavºslo1v'i, i` pº st>y1i bj>e, Èére1¥ gl>etq. Å#k] tvºe2 é3st\ crßtvº i`

si1la i` sla1va ø`c>a i` sn>a i` st>a1g] dh>a, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq. my1je, a`mi1n\. tr*º vºskrßnq, po1glasu. dneß spßn'e vseg]2 mi1ra. i`li2 vºskr>sq 5grºba. a3∑e krºm‹ nl∂i, gl>emœ, tr*º, st>a1gº i` bº©. A#∑eli pra= g>\sk'i, i`li2 bc∂y tº2 gl>emq, tr*º, é`di1nq. pºse1mœ, é`kten'[2.

Pºmi1lu¥ na1sq bj>e pºveli1c/¥ mi1lºsti tvºe1¥, mo1lims[ ti2 gdßi ï`sly1wi i` pºmi1lu¥. Gdßi pomi1lu¥, g.∆

E~∑e2 mo1lims[ ]` stran‹ se1¥, i` 142

If it is Sunday, the priest says:

Holy is the Lord our God. (In the tone of the troparion) Verse: For holy is the Lord our God. Verse: Over all men is our God. After the Doxology and the Trisagion, the priest says: For Thine is the kingdom,

and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. And we say: Amen. There follows the troparion of the Resurrection, according to the tone, either Today salvation hath come to all the world... or When Thou didst rise from the grave... If it is a day other than Sunday, we say the troparion of the saint with its Theotokion; but if it is a feast of the Lord or of the Mother of God, we say only the troparion of the feast. Then the Litany is said:

Have mercy on us, O God, according to Thy great mercy; we pray Thee, O Lord, hearken and have mercy. Lord have mercy, 3. Furthermore we pray for this 143


vlaste1hq i` vo1éhq é`[2, i` ]` pravosla1vnyhq jiv¨∑ihq vœne1¥, i` ]` ]`stavle1n'i gr/hº√ i3hq, i` ]` é3je i`z ba1viti gdßevi l÷1di svo[2 † vra1gq, vi1dimyhq i` nevi1dimyhq, vq na1sqje o`≈tverdi1ti é`dinomy1sl'e, bratol÷1b'e i` bl>goçe1st'e, rce1mq vsi2. Gdßi pomi1lu¥, v>î Èére1¥ gl>etq, mºli1tvu s'÷2, pril¤jnagº mºle1n'[. vta1¥.

country, for its civil authorities and armed forces; and for the Orthodox who dwell therein, and for the remission of their sins; and that the Lord deliver His people from enemies, visible and invisible, and confirm in us oneness of mind, brotherly love and piety, let us all say: Lord have mercy, 12.. The priest prays this Prayer of Fervent Supplication, secretly:

G

dßi bj>e na1wq, pril¤jnºe se2 mºle1n'e pr'imi2 † svºi1hq ra1bq, i` pºmi1lu¥ naß pºmno1jestvu mlßti tvºe[2, i` ∑edro1ty tvº[2 nizœpºsli2 nany2, i` na vs[2 l÷1di tvº[2, ça1÷∑i˙ é3je † tebe2 bºga1ty[ mlßti; E~∑e2 mo1lims[ ]` patr'a1rh/ na1weµ, Èm®kœ, 9i` ]` mitropoli1t/

Lord our God, accept this fervent supplication from Thy servants, and have mercy on us according to the multitude of Thy mercies, and send down Thy bounties upon us and upon all Thy people who await of Thee rich mercy. Furthermore, we pray for our Patriarch N., [and for our Metropolitan N.,

na1wemq Èm®kœ, ]` a`rh'é`pßkºp/ na1wemq Èm®k, ]` é`pßkp/ na1wemq, Èm®kœ0, ]` zdra1v'i i` ]`spase1n'i. Gdßi pomi1lu¥, g∆

and for our Archbishop N., or our Bishop N.]

144

O

for health and for salvation. have mercy, 3. 145

Lord


E~∑e2 mo1lims[ gdßu bg>u na1wemu, pºmi1lºvati ra1bq svºi1hq Èm®kœ, ï`mno1jiti l¤tq jivºta2 i3hq, i` i`z ba1viti i3hq † vs[1k'[ sko1rbi gn¤va i` n¨jdi, i` †vs[1k'[ bºl¤zni, duwe1vny[ i` t/le1sny[, i` prºsti1ti i3mœ vs[1kºe sºgr/we1n'e vo1lnºe i` nevo1lnºe, rce11mq vsi2. Gdßi pomi1lu¥, v>î E~∑e2 mo1lims[ ]` bl>gºprebyva1n'i, ]3mir/, i` ]` tiwin‹, i` ]` ï`strºe1n'i, i` ]` º`stavle1n'i gr/h]1vq vseg]2 pravºsla1vnag] hrist'[1nstva, rce1mq vsi2. Gdßi

Furthermore, we pray to the Lord our God, that He have mercy on His servants NN., and that He increase the years of their lives, and deliver them from all tribulation, wrath and need, and from every disease of soul and body, and forgive them every transgression, voluntary and involuntary, let us all say: Lord have mercy, 12. Furthermore, we pray for the prosperity, peace, tranquility, order, and remission of sins of all Orthodox Christendom, let us all say: Lord have mercy, 12.

pomi1lu¥, v>î a#∑e li é3st\ mºnasty1r\, rcy2 s'e2. E~∑e2 mo1lims[ ]` ø`c>/ na1weµ i`gï1men/ Èm®kœ, i` ]` vse1¥, å3je ]` hrßt‹ bra1t'i na1we¥, ]` zdra1v'i i` ]`spase1n'i. Gdßi pomi1lu¥, g∆.

If in a monastery, add this petition: Furthermore, we pray for our father, Abbot N.; for all our brethren in Christ; and for their health and salvation. Lord have mercy, 3

E~∑e2 mo1lims[ ]` vs¤hq sluja1∑i˙ i` ]` pºsluji1vwihœ vº

Furthermore we pray for all who serve or have served in this

146

147


st>¤mq hra1m/ se1mœ. 9 a3∑e é3st\ mºnastyr\, rcy. vº st>¤¥ º`bi1teli se1¥,0 ]` zdra1v'i i` ]` sp>se1n'i. Gdßi

holy temple (if in a monastery: in this holy house) and for their health and salvation. Lord have mercy, 3.

pomi1lu¥. g∆. a3∑e é3st\ krºm‹ mºnastyr[2, prilºji1mq i` s'e2: E~∑e2 mo1lims[ ]`

Outside a monastery we add this:

predœstº[1∑ihq l÷1dehq, i` ça1÷∑ihq é3je † tebe2 veli1k'[ mlßti, ]` zdra1v'i i` ]` sp>se1n'i. Gdßi pomi1lu¥. g∆.

Furthermore, we pray for the people here present; for them that await of Thee great mercies; and for their health and salvation. Lord have mercy, 3. Furthermore, we pray for those who give alms; and for their health and salvation. Lord have mercy, 3.

E~∑e2 mo1lims[ ]` tvºr[1∑i˙ mi1lºstyn÷, ]` zdra1v'i i` ]` sp>se1n'i. Gdßi pomi1lu¥. g∆. E~∑e2 mo1lims[ za vs÷2 bra1t'÷ i` za vs[2 hrßt'[1ny, ]` zdra1v'i i` ]` sp>se1n'i. Gdßi pomi1lu¥. g∆. vºzœgla1sq. Å#k] mlßtivq i` çl>kºl÷1becq bg>q é`si2. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ. a`mi1n\.

For Thou art a merciful God and lovest mankind, and unto Thee do we send up glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

148

149

Furthermore, we pray for all the brethren and for all Christians; and for their health and salvation. Lord have mercy, 3. Exclamation:


And the Litany:

i` é`kten'a2;

I~spo1lnimq za¨tren'[ mºli1tvy na1w[ gdßvi. Gdßi pomi1lu¥. Zastupi2, sp>si2, pºmi1lu¥, i` sºhrani2 na1sq bj>e svºe1÷ bl>gºda1t'÷. Gdßi pomi1lu¥.

Den\ ve1s\ sºverwe1nq, sv[1tq mi1renq i` be=gr¤wenq, ï3gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi. A#g>gla mi1rna v¤rna nasta1vnika, hrani1tel[ dw>[1mq i` t¤l]mq na1wiµ, ï3gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi. Mlßti i` ]`stavle1n'[ gr/h]1vœ, i` sºbla1z n]mq na1wimq ï3gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi. Do1bryhq i` pºle1z nyhq dw>[1mq na1wimœ, i` mi1ra mi1rºvi, ï3 gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi. Pro1ça[ l¤ta jivºta2 na1weg], vœmi1r/ i` vœ pºka[1n'i kºnça1ti ï3gdßa pro1simq. Poda1¥ gdßi. 150

Let us complete our morning prayers to the Lord. Lord have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Lord have mercy. That the whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. An angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord.

Pardon and remission of our sins and offences, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Things good and profitable for our souls, and peace for the world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That we may complete the remaining time of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. 151


Hrist'[1nqski kºnça1ti jivo1tq na1wq, bezœstra1stnyi, ne pºsty1dnyi mi1rnyi, i` do1bryi †v¤tq, é3je na stra1wn/mq sud‹ hrßto1v/ pro1simq. Poda1¥ gdßi. Pres>tË÷ çi1stu÷ i` prebl>gºslºve1nu÷ vl∂çcu na1w÷ bc∂u i` prßn] dv>u m>rî1÷, sºvs¤mi st>y1mi pºm[nï1vwe, sa1mi sebe2 i` drï1gq drï1ga, i` ve1s\ jivo1tq na1wq hrßtï2 bg>u predadi1mœ. Teb‹ gdßi. ta1je, vºzœgla1sq. Å#k] bg>q mlßtemq i` ∑edr]~tq i` çelºv/kºl÷1b'[ é`si2. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ. a`mi1n\. Èére1¥, Mi1rq vs¤mq. Li1kq: I` dh>ovi tvoem¨. d'a1kºnq. Glavy2 va1w[

A Christian ending to our life, painless, blameless and peaceful, and a good defense at the dread judgement of Christ, let us ask. Grant this, O Lord.

Calling to remembrance our most holy, pure and most blessed Lady, the Mother of God and EverVirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. To Thee, O Lord. And this Exclamation: For Thou art a God of mercies, bounties and love toward man, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Priest: Peace be unto all. Chanters: And to thy spirit.

gdßevi

Deacon:

Bow your heads unto the

Lord.

preklºni1te. Li1kq: Teb‹ gdßi. 152

Chanters: To Thee, O Lord. 153


Prayer at the bowing of heads:

Mºli1tva, glavºpreklo1nna[.

dßi st>y1i, i3je vœ vyso1kihq jivy1i, i` vsezri1telnymq ti2 ø3kºµ prizira1[ na vs÷2 tva1r\, teb‹ preklºni1hºmq vy1[ sr∂ca i` t¤la i` mo1limœtis[, prºstri2 rï1ku tvº÷2 nevi1dimu÷, † st>a1g] jili1∑a tvºeg]2, i` blgßvi2 vs¤hq naß. i` a3∑e çtº2 sºgr/wi1h]µ vo1le÷ i`li2 nevo1le÷, å3k] bl>gq i` çl>kºl÷1becq bg>q prºsti2, da1ru¥ naµ i` å3je vœmi1r/ bl>ga1[ tvº[2; vºzœgla1sq. Tvºe1 bº é3st\ é3je mi1lºvati i` spasa1ti bj>e na1wq, i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, ø`c>u i` sn>u i` st>o1mu dh>u, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/kºµ, a`mi1n\.

Holy Lord, Who dwellest on high, and Who with Thine all-seeing eye lookest down upon all creation, unto Thee have we bowed our necks, in body as also in heart, and we pray to Thee: Stretch forth Thine invisible hand from Thy holy dwelling-place, and bless us all. And if in aught we have sinned, whether willingly or unwillingly, do Thou forgive us, inasmuch as Thou art a good God and lovest mankind; and grant us also Thy good things which are in this world. Exclamation: For Thine it is to have mercy and to save, O our God, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

A#∑elije vœ nl∂÷. i`li2 vœ gdß\sk'[ pra1zdniki. i`li2 slavºslo1v'[, ko1emu st>o1mu. pº vnegda2 re∑i2 Èére1÷, vºzœgla1sq, pºsl¤dne¥

On Sundays, feasts of the Lord, or whenever the Doxology has been sung in honour of any saint, after the priest has said the excla-

154

155

G

O


é`kten\i2 reçe1tq,

mation of the last litany, he says:

Sy1i blgßvenq i` preprºsla1vlenq hrßto1sq bg>q na1wq vsegda2 i` nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq.

Blessed and most glorified be He Who is, Christ our God, always, now and ever, and unto the ages of ages.

i` my2, a`mi1n\. O¨`tverdi2 bj>e v¤ru hrßt'[1nœsku÷. sºbl÷di2 gdßi i` pºmi1lu¥ patr'arha na1wego Èm®kœ., i` mitropoli1ta na1wego Èm®kœ, 9i` a`rh'é`pßpa na1wegº Èm®kœ. i` épßkopa na1wego Èm®kœ. i` ø`c>a na1wegº i`gï1mena, Èm®kœ.0 å3je ]` hrßt‹ zœbra1t'e÷. i` vs[2 hrßt'[1ny gdßi spasi2. d'[1kºnq: Premï1drºst\. a3∑e n¤st\ d'[1kºna, tº2 Èére1¥ gl>etq sa1mq, premï1drºst\. ta1je Èére1¥, Prßta1[ gjße bc∂e spasi2

And we say: Amen. Confirm, O God, the Christian faith. Preserve, O Lord, and have mercy on our Patriarch N., and on our Metropolitan N., [and on our Archbishop N., or: and on our Bishop N., and on our father, the Abbot N.,] with the brethren in Christ. and save, O Lord, all Christians.

na1sq.

And we say: More honourable than the cherubim, Priest: Glory to Thee, our God,

i` my2, Çestn¤¥w÷ heruvi1mq. Èére1¥. Sla1va teb‹ bj>e

na1wq

Deacon: Wisdom! If there is no deacon, the priest himself says, Wisdom. Priest: Most Holy Lady Mother of

God, save us.

ï`pºva1n'e na1we sla1va teb‹.

our Hope, glory to Thee.

i` my2. Sla1va, i` nn>/, gdßi pºmi1lu¥, dva1jdy. gdßi bl>gºslºvi2. Èére1¥, †pï1stq. ta1je pr'id¤te pºklºni1ms[. g∆. gl>emq, ça1sq, a>. i` πalmy2, ]`by1çny[.

And we say: Glory... Now and ever...Lord have mercy. (twice). Lord, bless. And the priest gives the dismissal.

156

157

Afterwards, we say the First Hour with its usual psalms.


pºpervo1mq je ças‹. †pï1stq, menwe1¥. Èére1¥, Sla1va teb‹ bj>e na1wq,

º≈`~pova1n'e na1we, sla1va teb‹. my1 je, Sla1va, i` nn>/, gdßi pºmi1lu¥, v∆, gdßi blgßvi2. Èére1¥ je, tvºri1tœ †pï1stq. Vºskr>sq

i`zœme1rtvyhq, hrßto1sq i3stinnyi bg>q na1wq, ml>tvami preçßty[ é`g]2 mt>re, i` prp∂bnyhq i` bg>ºno1snyhq ø`c>q na1wihq, i` vs¤hq ra1di st>y1hq, pºmi1luetœ i` spasetq na1sq, å3k] bl>gî1i çl>kºl÷1becq; a3∑e krºm‹ nl∂i. Hrßto1sq i3stinnyi bg>q na1wq, ml>tvami. i` kºnça1etq ta1kº je. Gdßi pºmi1lu¥, g∆. a3∑e é3st\ vœ nl∂÷. i`li2 krºm‹ nl∂i bï1detq bd¤n'e, tvºri1tq, prº∑e1n'e, å3kº je napºlËnº∑nic/. a3∑e é3st\ po1stq, i`li2 vq pro1ça[ dni2, kºgda2 n¤st\ veli1kag] slavºslo1v'[. tºgda2 tvºri1tq, Èére1¥ é`di1nq †pï1stq, pºpe1rvºmq ças‹ gl>etq, 158

After the First Hour, the lesser dismissal is said:

Glory to Thee, our God our Hope, glory to Thee. Priest:

And we say: Glory...Now and ever... Lord have mercy (twice), Lord, bless.

May He who is risen from the dead, Christ our true God, through the prayers of His most pure Mother, of our venerable and God-bearing Fathers, and of all the saints, have mercy on us and save us, for He is good and loveth mankind. On days other than Sunday: May Christ our true God, through the prayers... Lord have mercy (thrice). The priest says the dismissal:

If it is Sunday, or if a vigil is celebrated on another day, [the priest] asks forgiveness, as is done at the Midnight Service. If the order of services for the day is Lenten, of if the Great Doxology is not sung, then the priest gives the dismissal only once. After the First Hour he says: 159


Sla1va teb‹ bj>e na1wq, ï`pºva1n'e na1we sla1va teb‹.

Glory to Thee our God, our Hope, glory to Thee.

my1je, Sla1va, i` nn>/, gdßi pºmi1lu¥, v∆. gdßi blgßvi2. Èére1¥ tvºri1tq †pï1stq. Hrßto1sq

And we say: Glory...Now and ever...Lord have mercy (twice), Lord, bless.

i3stinnyi bg>q na1wq, i` st>a1gº pºmina1etq é`g]1 je é3st\ de1n\.

Priest: May Christ our true God... (Commemorating also the Saint of the day).

i` mnºgºl¤tny. i` tvºri1mœ litî1÷, ]` ï`so1pwihq

And the “Many Years” is sung, and we offer the Litya for the dead.

160

161


q pº †pï1st/ je veçe1rn/mq, i`li2 za ï1tren/mœ. Pºé1mq litî1÷ za ï`pºko1¥. Pºstavl[1etq paraéklis'a1rhq, sv/∑÷2 na pºdqsv¤∑nic/, sred‹ cr>kve, i` pº÷tq nasho1d/ kli1riki. sl√a, i` nn>/. str˙u, hra1mu. Èére1¥ je, sta1vq prºti1vq sv/∑i2, gl>etq, é`kten'÷2, zaï`pºko1¥.

Pºmi1lu¥ na1sq bj>e pºveli1c/¥ mi1lºsti tvºe1¥, mo1limœtis[ gdßi ï`sly1wi i` pºmi1lu¥. p/vcy1 je pº÷1tq, Gdßi pºmi1lu¥, g∆

E~∑e2 mo1limœs[ ]` ]`stavle1n'i sºgr/we1n'émœ, i3je vºbl>je1nn/¥ pa1m[ti presta1vl\wihs[ ra1bq tvºi1hq, Èm®kœ. 9zd‹, Èére1¥ prºçita1etq, senadi1kq. i` pºprºçte1n'i senadika2, kºnça1etq, é`kten'÷2.0 i3 # j e zd‹

After the dismissal of Vespers or Matins, we sing the Litya for the Dead thus: The ponomar places a candle on a lampstand in the middle of the church. The choirs join together and sing: Glory...Now and ever...and the sticheron of the church. The priest stands facing the candle and says the Litany for the Departed:

Have mercy on us, O God, according to Thy great mercy; we pray Thee, O Lord, hearken and have mercy. Chanters: Lord have mercy (thrice). Furthermore, we pray for the remission of the sins of Thy servants who have departed in blessed memory: NN. (Here the priest reads the synodicon, after which he finishes and Orthodox the petition:)

leja1∑ihq, i` pºvs÷1du pravºsla1vny˙

Christians who lie here and in every place, for whom we make

162

163


this commemoration. Lord have mercy ( thrice ) .

hrist'[1nq, ]`ni1hq je pºmina1n'e tvºri1mq. Gdßi pºmi1lu¥, g∆ }` prºsti1ti i3mq vs[1kº sºgr/we1n'e vo1lnºe, i` nevo1lnºe. Gdßi pºmi1lu¥, g∆. Å#k] da gdß\ bg>q na1wq ï`çinitq dw>[2 i3hq vœ m¤st/ sv¤tl/ vœ m¤st/ zla1çn/, vœ m¤st/ pºko1¥n/, vœ n¤dr/hœ a`v raa1ma i`saa1ka i` î`å1kºva. Gdßi pºmi1lu¥, g.∆

That the Lord our God would establish their souls in a place of light, a place of green pasture, a place of rest, in the bosom of Abraham, Isaac and Jacob. Lord have mercy (thrice).

Mlßt\ bj>'÷ i` crßtvº nbßnºe, i` ]`stavle1n'e gr/h]1vœ, i`sprºsi1vwe t¤mœ, i` sa1mi seb‹, i` drï1gq drï1gu. i` ve1s\ jivo1tq na1wq hrßtï2 bg>u predadiµ. p/vcy1 je, Teb‹ gdßi.

Having implored for them the mercy of God, the kingdom of heaven and the remission of sins, let us commit ourselves and one another and all of our life unto Christ our God. Chanters: To Thee, O

That they may be forgiven every transgression, voluntary and involuntary. Lord have mercy (thrice).

Lord.

d'[1kºnq: Gdßu pomo1lims[. Gdßi pºmi1lu¥, m>. Èére1¥ je, gl>etq, ml>tvu s'÷2, vœta1¥. 164

Let us pray to the Lord. Lord have mercy (forty times).

Deacon:

The priest says the Prayer for the Departed, secretly. 165


B

j>e dh>ºv]1mq, i` vs[1kº¥ plo1ti, i3je sme1rt\ pºpra1vyi, i` d'[1vºla ï`prazdni1vq, i` jivo1tq mi1ru vsemï2 darºva1vœ, sa1mq pºko1¥ gdßi dw>[2, i3je vº bl>je1nn/¥ pa1m[ti presta1vl\wihs[ ra1bq tvºi1hq, Èm®kœ, vœm¤st/ sv¤tl/, vœm¤st/ zla1çn/, vœm¤st/ pºko1¥n/. †n÷1duje † b/je2 vs[1ka bºl¤zn\, i` peça1l\ i` vºzœdyha1n'e. i` vs[1kº sºgr/we1n'e sºd¤[nºe i3mi, slo1vºmq i` d¤lºmq i` pºmywle1n'emœ, å3k] bl>gî1i çl>kºl÷1becq bg>q prºsti2. å3k] n¤st\ çl>ka i3je ji1vq by1vœ, i` kœteb‹ nesºgr/wi2; to1km] ty2 é`dinq é`si2 krºm‹ vs[1kºg] gr/ha2. pra1vda tvº[2 pra1vda vo1v/ki, i` slo1vº tvºe2 i3stina; vºzœgla1sq. Å# k ] ty2 é` s i2 vºsk>rse1n'e i` jivo1tœ i` pºko1¥, i3je 166

God of spirits and of all flesh, Who hast trampled down death and defeated the devil and given life unto all the world: Do Thou Thyself, O Lord, give rest to the souls of Thy servants , NN., who have departed in blessed memory, in a place of brightness, a place of green pasture, a place of rest, whence all sickness, sadness, and sighing have fled away. Inasmuch as Thou art God, Who art good and lovest mankind, forgive every transgression committed by them, in word, deed and thought. For there is no man that hath lived and not sinned against Thee; Thou alone art without sin; Thy righteousness is an everlasting righteousness, and Thy word is truth.

O

For Thou art the resurrection and the life and the rest Exclamation:

167


vº bl>je1nn/¥ pa1m[ti presta1vl\wihs[ ra1bq tvºi1hq, Èm®kœ, ]`ni1hq je pºmina1n'e tvºri1mœ hrßte2 bj>e na1wq. i` teb‹ sla1vu vºzœsyla1emq, sºbe=naça1lnymq ti2 ø`c>e1mq, i` sprest>y1mq i` bl>gi1mœ, i` jivºtvºr[1∑imq dh>ºmœ, nn>/ i` prßn] i` vo1 v/ki v/k]1mq; p/vcy1 je rekï1tq, a`mi1n\. Èére1¥, gl>etq, Premr∂ºst\,

The chanters say: Amen.

prßta1[

gjße bc∂e spasi2 na1sq. p/vcy1 je, Çtßn/¥w÷ heruvi1mq. Èére1¥, Sla1va teb‹ bj>e na1wq,

ï`pºva1n'e na1we sla1va teb‹. p/vcy1 je, Sl√a, i` nn>/, gdßi pºmi1lu¥, dv∆a. gdßi blgßvi2. Èére1¥, gl>etq, †pï1stq. I# j e

jivy1mi i` mr>tvymi ]`blada1[i, hrßto1sq i3stinnyi bg>q na1wq, ml>tvami preçßty[ é`g]2 mt>re, i` vs¤hq st>y1hq, dw>[2 ï`pºko1itq, 168

of Thy servants NN., who have departed in blessed memory, for whom wemake this commemoration, O Christ our God, and unto Thee do we send up glory, with Thine unoriginate Father and Thy most holy, good and life-giving Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Wisdom! Most holy Lady, Mother of God, save us. Priest:

Chanters: More honourable than the cherubim...

Glory to Thee, our God, our Hope, glory to the Thee. Priest:

And we say: Glory...Now and ever... Lord have mercy (twice). Lord, bless.

May He Who hath dominion over the living and the dead, Christ our true God, through the prayers of His most pure Mother, and of all the saints, give rest to the souls of His And the priest says the dismissal:

169


i3je vºbl>je1nn/¥ pa1m[ti presta1vl\wihs[ ra1bq svºi1hq, Èm®kœ, vœ n¤dr/hq a`v raama i` i`saa1ka i` i`å1kºva, vœ se1l/hq pra1vednyhq ï`çini1tq i` na1sq pºmi1luetq, i` sp>se1tq dw>[ na1w[, å3k] bl>gq i` çl>kºl÷1becq; p/vcy1 je, pº÷1tq, v¤çna[ pa1m[t\,

servants NN., who have departed in blessed memory, in the bosom of Abraham, Isaac and Jacob, and establish them in the dwellings of the righteous, and have mercy on us and save our souls, for He is good and loveth mankind. The chanters sing: Eternal memory, (3).

g∆;

170

171


At Sunday Nocturn

Pºl¨nº∑nica vºskre1sna Mºli1tva prest>¤¥ tr'c/. tvºre1n'e ma1rka i3nºka.

V

Prayer To The Most Holy Trinity By the Monk Mark

semºg¨∑a[ i` jivºtvºr[1∑a[ st>a1[ tr'ce, i` sv/tºnaça1lna[, å3je mi1rnu÷ vs[1ku÷ i` premi1rnu÷ tva1r\, za é`di1nu bl>gºst\ † nesï1∑i˙ privedy1i. i` prºmywl[1[ i` sºderja1∑i, i3je pºpro1çihq tvºi1hq ne i`z reçe1nnyhq ]` zemno1mq ro1d/ bl>gºd/[1n'ihq i` pºka[1n'e na1mq ra1di plºt\ska1g] nemºje1n'[ dº sme1rti darºva1vyi, ne ]`sta1vi na1sq ø`ka[1nnyhq, vq luka1vyhq na1wihq d/[1n'ihq ï3mreti, nije2 Ωlºnaça1l\niku i` zavi1st\cu, i` gubi1tel÷ pºsm¤w\stvº by1ti. zri1wi bº blagºse1rde, é`li1kq ï3b] ø3nºg] na na1sq nav¤tq i` vrajda2, é`li1kº je i` na1we strastºva1n'e, i`

omnipotent and life-giving and light-originating Holy Trinity. Who broughtest out of nonexistence every creature that is in this world and beyond this world, solely because of Thy goodness, and Who dost sustain and take care of them; and Who, after Thine other ineffable benefactions towards the earthly race, hast also granted us, on account of the weakness of our flesh, repentance, even till the hour of death: Suffer not us wretches to die in our evil deeds or to become a laughing-stock for him who is the founder of evil, the envier, the destroyer. For Thou seest, O Merciful One, how great are his hatred and

172

173

O


sla1bºst\ i` nebreje1n'e, nº ne ]`skï1dny[ ti2 bla1gºsti sºd¤la¥ na na1sq. mo1limq navs[1k'¥ de1n\ i` ça1sq prºgn¤va÷∑'i t[, çestny1hq i` jivºtvo1rnyhq za1pºv/d´¥ tvºi1hq prestuple1n'emq. i` vs[2 ï3bº vseg]2 prewe1dwag] jivºta2 na1wegº, i` dº ny1n/wn[g] çasa2, sºgr/we1nna[ na1mi, vq d/[1n'ihq, i`li2 glago1lan'ihq, i`li2 pºmywle1n'ihq, ]`sta1vi i` prºsti2. Spºdo1bi je na1sq, i` pro1çee skºnça1ti jit'é2 vq pºkº[1n'i, i` ï`mile1n'i, i` vœsºbl÷de1n'i st>y1hq tvºi1hq pºvel¤n'¥. a3∑e ï3b] sla1dºst'÷ prel\sti1vwes[ mnºgº]bra1zn/ sºgr/wi1hºmq, i`li2 mirski1mi pºhºt\mi2 nepºle1z nymi i` vre1dnymi ]`bºl\sti1vwes[ preprºvºdi1hºmœ. a3∑e gn¤vºmq i` å3rºst'÷ pºdvi1gwes[ bezœslºve1snº÷, kºgº2 bra1ta na1wegº ]`skºrbi1hºmq. a3∑e [`zy1kºmq ne i`z b¤jnyhq i` stro1pºtnyhq i`

treachery against us, and how great are our struggles and weakness and negligence; yet show Thine inexhaustible goodness towards us. lnasmuch as we anger Thee every day and every hour by breaking Thine honourable and life-giving commandments, we beseech Thee to pardon and forgive all the sins which we have committed throughout our lives, in the past and till this very hour. whether in deeds, words or thoughts.Vouchsafe also that we may complete the rest of our lives in repentance and compunction. and in the keeping of Thy holy ordinances. If, then, being allured by pleasure, we have sinned in many ways; or if we have spent our time in being beguiled by useless and harmful worldly desires; if, being aroused by irrational wrath and anger, we have insulted any of our brothers; if we have been caught by the tongue in ineluctable, insidious

174

175


kr¤pkihq s/té1¥ ]`bq[1hºms[. a3∑e kºi1mq ç÷1vœstvq na1wihq, i`li2 vs¤mi, vo1le÷, i`li2 nevo1le÷, v¤d[∑e, i`li2 nev¤d[∑e, †vºshi∑e1n'[ i`li2 pºuçe1n'[ bezï1mn] pºpºlzo1h]ms[. a3∑e je luka1vymi po1mysly i` sï1etnymi, so1v¤st\ ]`skverni1hºmq. a3∑e li ko1imq drugi1mq ø3brazºmq pregr/wi1hºmq, †predqpr'[1t'[ i` º`by1ça[ tºmi1mi Ωla1g], prºsti2 na1mq i` ]`sta1vi vs[2 vse∑e1dre, prebla1je i` mnºgºmi1lºstive, i` da1ru¥ na1mq pro1çeé bo1drºst\ i` si1lu, vº é3je tvºri1ti vo1l÷ tvº÷2 bl>gu, i` bl>gºugo1dnu i` sºverwe1nu. da nº∑na1g] i` mra1çnagº Ωla2, sv/tºvi1dnymq pºka[1n'emq prem¤n\wes[. i` å3k] vo1 dne bl>gº]`bra1z n] hºd[1∑e, i` ]`çi∑e1ni ]`b\[vi1ms[ çl>kºl÷1b'÷ tvºemü nedºsto1¥n'i, vºsp/va1÷∑e t[ i` veliça1÷∑e vo1 v/ki, a`mi1n\. 9† çasºslo1va0;

and strong snares; if we have foolishly slipped [into sin] through any of our senses or through all of them, whether willingly or unwillingly, knowingly or unknowingly, on impulse or by design; if we have defiled our consciences with vain and wicked thoughts: or if we have transgressed in any other way, being overcome by a new undertaking or a bad habit: Pardon us and forgive all these sins, O Thou who art all-compassionate, most benign and greatly merciful; and henceforth bestow upon us the alacrity and strength to do Thy will, which is good, and acceptable, and perfect: that, having passed through the dark evil of the night with luminous repentance, and walking honestly as in the day, we who are unworthy may be purified and appear before Thy love for mankind, praising and magnifying Thee unto the ages, Amen. (from the Horologion)

176

177


NA PA! V EÇERNICY; vœm¤stº, †pï1sta, gl>etq Èé`re1¥ ml>tvu s'÷2.

AT GREAT COMPLINE, Instead of the dismissal the priest says this prayer:

mnºgºmlßtive, gdßi î`se> hrßte2 bj>e na1wq, mºli1tvami preçßty[ i` preblßgve1ny[ vl∂çcy na1we[ bc∂y i` prßn] dv>y m>rî1i. si1lº÷ çßtna1g] i` jivºtvºr[1∑agº krßta2. zastuple1n'eµ çßtny1hq nbßnyhq si1lq be=plo1tny˙. çßtna1g] i` sla1vnag] pr’rka i` pr∂te1çi krßtl[ È]a1nna. st>y1hq sla1vnyhœ i` vsehva1lnyhq a`pßtlq. st>y˙ dºbrºpºb¤dny˙ mç>nkq. prp∂bny˙ i` bg>ºno1snyhœ ø`c>q na1wihœ. i` st>y1hq pra1vedny˙ bg>º ø`c>q È]aki1ma i` a3nny. 9I~ st>a1gº, Èm®kœ, é`go1je é3st\ hra1mq.0 i` vs¤hq st>y1hq tvºi1hq, bl>gºpr'[1tnu sºtvºri2 mºli1tvu

Most Merciful Master, Lord Jesus Christ our God, through the prayers of our most pure and most blessed Lady, the Mother of God and Ever-Virgin Mary; by the power of the precious and life-giving Cross; through the intercession of the honourable, heavenly, Bodiless Powers; of the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist John; of the holy, glorious and all-praised Apostles; of the holy and victorious Martyrs; of our venerable and God-bearing Fathers; of the holy, righteous Forebears of God Joachim and Anna; (and of Saint N., to whom the church is dedicated) and of all Thy saints: Make our prayers ac-

178

179

Vl∂kº

O


na1wu, i` da1ru¥ na1mq º`stavle1n'e pregr/we1n'emq na1wimq. pºkry1i na1sq kro1vºmq krilï2 tvºe1÷, i` †jeni2 † na1sq vs[1kºgº vraga2 i` sºpºsta1ta, i` ï`miri2 ji1z n\ na1w÷ gdßi, i` pºmi1lu¥ na1sq, i` mi1rq svo1¥, i` sp>si2 dw≥[ na1wa, å3k] bl>gq i` çl>kºl÷1becq; PRO„E!N6E i` ta1k] preklo1n\s[ Èé`re1¥ gl>etq,

Bl>gºslºvi1te m[ o`c≥y2 st>âi, i` prºsti1te m[ gr¤wnagº, é`li1k] sºgr/wi1hq slo1vºmq i` d¤lºµ i` pºmywle1n'eµ, i` vs¤mi ç÷1vstvy mºi1mi. i` †v/∑a1÷tq é`mï2 bra1t'[, Bg>q da prºsti1tq t[2 i` pºmi1luetœ. ta1kºje i` sa1mi sºtvºr[1÷tq prºti1vu é`mï2 meta1n'e dº zemli2, gl>÷∑e ko1jdº i3hq vœseb‹, Prºsti1 m[ º3ç>e st>y1i i` bl>gºslºvi2, é`li1ka 180

ceptable, and grant us the forgiveness of our transgressions. Shelter us in shelter of Thy wings; drive away from us every enemy and adversary; make our life peaceful O Lord; have mercy on us and on Thy world, and save our souls, for Thou art good and lovest mankind. THE FORGIVENESS And being thus bowed down, the priest says:

Bless me, holy fathers, and forgive me a sinner, for whatever sins I have committed in word, and deed and thought, and through all of my senses. And the brethren reply to him: May God forgive and have mercy on thee. Likewise they make a metania to the ground toward him, each saying to himself: Forgive me, holy father, and bless me, 181


sºgr/wi1hq vº vs[2 dni2 jivºta2 mºeg]2. i` vœ s⥠de1n\ besçisla2 sºgr/wi1hq duwe1÷ i` t¤lºmq, sno1mq i` l¤nºst'÷, pºmraçe1n'emq b/so1vskiµ. vq my1sl/hq ne çi1styhq, vœ zaby1t'i ï`ma2, i` vº ]`sujde1n'i. sºgr/wi1hq se1rdcemq, i` vs¤mi mºi1mi ç÷1vstvy, slï1hºmq i` vi1dºµ, vo1le÷, i` ne vo1le÷, i` n¤st\ tºgº2 gr/ha2, é`go1je ne sºtvºri1hq. nº ]` vs¤hq ka1÷s[, prºsti1 m[ º3ç>e st>y1i i` bl>gºslºvi2, i` pºmºli1s[ ]` mn‹ gr¤wn/mq. pºse1mq nastº[1tel\ gl>etq,

for whatever sins I may have committed in all the days of my life, and on this day. I have sinned immeasurably in soul and body, in sleep and idleness, by demonic darkness, by impure thoughts, by forgetfulness, and by judging. I have sinned in my heart and by all my senses, by hearing and sight, voluntarily and involuntarily; and there is no sin which I have not committed. But I repent of all these; forgive me, holy father, and bless me, and pray for me a sinner.

Bl>gºda1t'÷ svºe1÷ bg>q da prºsti1tq i` pºmi1luetq vs¤hq na1sq.

May God, through His grace, forgive and have mercy on us all.

pº †pï1st/, i` pº prº∑e1n'i, kºl/nºpreklo1nnºmq, † nastº[1tel[ kq bra1t'i, gl>ema, † Èére1[ é`kten'[2, s'[2. 9† çasºslo1va0

After the dismissal, and after the forgiveness on bended knees from the superior to the brethren, this litany is said by the priest. [from the Horologion]

Pºmo1lims[ ]` stran‹ se1¥, i` ]` vlaste1hq i` ]` vo1instv/ é`[2.

Let us pray for this country, its civil authorities and armed forces. [May God preserve and have mercy on them]*. For the ever-memorable and blessed founders of this holy tem-

9Bg˘q da sºhrani1tq i` ï`kr/pi1tq ÷4.08

}` prßnºpa1m[tny˙, i` bl>je1nnyhq sºzda1tele¥ st>a1g] hra1ma 182

Then the rector says:

183


seg]2. a3∑e li mºnasty1r\ gl>i, st>y1[ º`bi1teli se[2. 9Bg>q da spase1tq i` pºmi1luetq i3hq.0

}` patr'a1rh/ na1wemq, Èm®kœ, i` ]` mitropoli1t/ na1wemq Èm®kœ, 9]` a`rh'é`pßkop/, Èm®kœ, i` ]` é`pßkºp/ na1wemq, Èm®kœ.0 9Bg>q da spase1tq i` pºmi1luetq i4hq.0

}` pºsluji1telehq cr>ko1vnyhq. 9Bg>q da spase1tq i` pºmi1luetq i3hq.0

}` ø`c>¤hq na1wihq dh>o1vnyhq,

ple. (If it is a monastery, say: this holy house.) [May God save and have mercy on them.] For our Patriarch N. and for our Metropolitan N., (and for our archbishop N., and for our bishop N.), [May God save and have mercy on them.]. For those who are servants of the church. [May God save and have mercy on them.] For our spiritual fathers. (If it is a

9a3∑e mºnasty1r\ }` ø`c>‹ na1wemq i`gï1men/, Èm®kœ,0 i` vse1¥ é3je ]` hrßt‹ bra1t'i na1we¥. 9Bg>q da spase1tq i` pºmi1luetq i3hq.0

monastery: For our father, Abbot N., and for all our brethren in Christ.) [May God save and have mercy on them.]

}` po1slannyhq naslï1jbu, ø`c>/hq i` bra1t'i na1wi˙. 9Bg>q da

For our fathers and brethren who have been sent off to serve. [May God hasten and have mercy on them.]

pºsp/wi1tq i` pºmi1luetq i3hq.0

}` pºsluji1vwi˙, i` nn>/ sluja1∑i˙ vº st>¤mq hra1m/ se1mq. 9i`li2, vº sv[t¤¥ º`bi1teli se1¥.0 9Bg>q da spase1tq i` pºmi1luetq i3hq.0 184

For those who have served and for those who now serve in this holy temple ( Or: In this holy house). [May God save and have mercy on them.] 185


}` nenavi1d[∑ihq, i` l÷1b[∑ihq na1sq. 9Bg>q da prºsti1tq i` pºmi1luetq i3hq.0

}` da1vwihq na1mq mlßtyn÷, i` zapºv¤davwihœ na1mq nedºsto1¥nymq, mºli1tis[ ]`ni1hq. 9Bg>q da prºsti1tq i` pºmi1luetq i3hq.0

}` vs¤hq skºrb[1∑ihq, i` vœ ne1mº∑ehq sleja1∑ihœ, i` vœ temni1cahq s/d[1∑ihq. 9Bg>q da vºzsta1vitq, i` i`sc/li1tq i` pºmi1luetq i3hq.0

}` nedËgu÷∑ihq, i` stra1jdu∑ihq. 9Bg>q da spase1tq i` pºmi1luetq

For Those who hate us and for those who love us. [May God forgive and have mercy on them.] For those who have given us alms, and charged us, unworthy though we be, to pray for them. [May God forgive and have mercy on them.] For all those who sorrow, and those who lie in infirmities, and those imprisoned. [May God raise them up and heal them and have mercy on them.] For those who are sick and suffering. [May God save and have mercy on them.]

i3hq.0

}` i`z bavle1n'i pl/ne1nyhq. 9Bg>q da svºbºdi1tq i` pºmi1luetq i3hq.0

}` i3je pºvºda1mq pla1va÷∑ihq, i` vœputi2 we1stvu÷∑ihœ. 9Bg>q da spase1tq i` pºmi1luetq i3hq.0

}` vœs[1kº¥ dw>i hrßt'[1nœskº¥. 9Bg>q da prºsti1tq i` pºmi1luetq i3hq.0 186

For the deliverance of those in captivity. [May God free them and have mercy on them.] For those that sail the waters and those that travel. [May God save and have mercy on them.] And for every Christian soul. [May God forgive and have mercy on them.] 187


I~ ]` ï`mnºje1n'i plºd]1vq zemny1hq. 9†v/∑a1emq, Bg>q da ï`mn]1jitq plºdy2 zemny1[.0 A#∑e krºm‹ nl∂i, i`li2 prazdnestva2, gl>emq za ï`pºko1¥:.

Pºm[1nemq pre1jde ï`so1pwihq presta1vleny[ † jit'[2 seg]2, pravºsla1vny[ cr>i i` kn>z i vœkï1p/, i` sºzda1teli st>a1g] hra1ma seg]2, 9i`li2 st>y1[ º`bi1teli se[2.0 9my1 je †v/∑a1emq, Bg>q da pºm[ne1tq i` ï`pºko1itq i3hq.0

Patr'a1rhi, 9i` mitrºpºli1ty0 i` a`rh'é`pßpy, i` é`pßpy i` ø`c>y dh>o1vny[. 9Bg>q da pºm[ne1tq i`

And for the abundance of the fruits of the earth. [And we reply: May God increase the fruits of the earth.] If it is not Sunday or a feast, we say these for the departed:

Let us remember those who before have departed this life: Orthodox rulers, together with the founders of this holy temple (Or: of this holy house.) [We reply: May God remember them and grant them rest.] Patriarchs, Metropolitans, archbishops and bishops, and spiritual fathers. [ May God remember them and grant them rest.]

ï`pºko1itq i3hq.0

Rºdi1teli i` sœro1dniki na1w[ po1plºti. 9Bg>q da pºm[ne1tq i`

Our parents and relatives. [ May God remember them and grant them rest.]

ï`pºko1itq i3hq.0

And all who before have gone to rest, our forefathers, fathers and brethren. [May God remember them and grant them rest.]

I~ vs¤hq pre1jde pºçi1vwi˙, praø`c>q i` ø`c>q i` bra1t'i na1wihq. 9Bg>q da pºm[ne1tq i` ï`pºko1itq i3hq.0 188

189


I~ pºsluji1vwihq vº st>¤mq hra1m/ se1mq, 9i`li2, vº st>¤¥ º`bi1teli se1¥.0 9Bg>q da pºm[ne1tq i` ï`pºko1itq i3hq.0

I~ i3je zd‹ leja1∑ihœ, i` pºvs÷1du pravºsla1vnyhq hrist'[1nq. 9Bg>q da pºm[ne1tq i` ï`pºko1itq i3hq.0

Za ml>tvq preçßty[ tvºe[2 mt>re, i` st>y1hq ø`c>q na1wihq, gdßi î`s>e hrßte2 bj>e na1wq pºmi1lu¥ na1sq. li1kq, a`mi1n\.. ta1je i`gï1menq, reçetq.

pºse1mq, nastº[1tel\, tvºri1tq pºkl]1ny, g>, dºzemli2. ta1je, prº∑e1n'e kœ bra1t'i gl>etq.

And those who served in this holy temple (or: in this holy house). [ May God remember them and grant them rest.] And for those Orthodox Christians who lie here and everywhere. [ May God remember them and grant them rest.] Then the Abbot says: Through the prayers of Thy most pure Mother, and of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy on us. Amen. Then the superior makes three bows to the ground, and then says the forgiveness to the brethren:

Bl>gºslºvi1te ø`c>y s>tî1i, i` bra1t'[, i` prºsti1te m[2 gr¤wnagº, é`li1ka sºgr/wi1hq vº vs[2 dni2 jivºta2 mºeg]2, d>we1÷ i` t¤lºmq, slo1vºmq i` d¤lºmœ i` pºmywle1n'emq, i` vs¤mi mo1imi ç÷1v\stvy.

Bless, holy fathers and brethren, and forgive me a sinner, for everything wherein I have sinned in all the days of my life, in soul and body, by word, deed and thought, and through all of my senses.

190

191


i` pºklo1nq. dºzemli2. i` †v/∑a1÷tq bra1t'[. Bg>q da prºsti1tq t[2 çßtny1i ø`ç>e. ta1kºje i` bra1t'[ tvºr[tq pºkl]1ny kœ nastº[1tel÷. i` gl>÷tq ko1jdº i3hq. Prºsti2 m[ ø3ç>e st>y1i i` bl>gºslºvi2 gr¤wnag], i` pro1çee po1r[du.

Bl>gºda1t'÷ svºe1÷ bg>q da prºsti1tq, i` pºmi1luetq vs¤hq na1sq. nastº[1tel\ je reçe1tq.

i` †ho1d[tq kœ k¤l'[ svº[2. byva1etq je, s'e2 prº∑e1n'e. pºvs[1 kºmq pra1vil/; 8

And he bows to the ground. And the brethren reply: May God forgive you, honourable father. Likewise, the brethren make bows to the superior. And each says: Forgive me, holy father, and bless me a sinner....and the rest in order.

May God, through His grace,forgive and have mercy on us all.

The superior says:

And they go to their cells. This [rite of ] Forgiveness occurs after every rule.

88 8 *

192

193


Petitions from the Litanies which are presently not used. From the Litany for the Authorities:

Pºmo1lims[ ]` bg≥ºhrani1m/¥ stran‹ se1¥. Bg˘q da sºhrani1tq i` ï`kr/pi1tq ÷4. }` vlaste1hq i` vo1instv/ é`[2. Bg˘q da sºhrani1tq i` ï`kr/pi1tq i4hq. }` pºsºble1n'i, i` ï`kr/ple1n'i, hrßtºl÷bi1vag] vo1in\stva. Bg>q da pºsp/wi1tq i` pºmi1luetq i3hq. 9Pºmo1lims[ ]` derja1vnºmq pravºsla1vnºmq cr>/ i` veli1kºmq kn>z/, Èm®kœ. 9my1 je †v/∑a1emq, bg>q da prºsti1tq i` pºmi1luetq.0Bg>q da sºhrani1tq derja1vu crßtv'[ é`g]2. 9}` bl>gºv¤rnº¥ cr>c/ i` veli1kº¥ kn[gi1n/, Èm®kœ. Bg>q da sºhrani1tq i` pºmi1luetq é`[2. 9I~ ]` i3hq bl>gºro1dnyhq ça1d/hq. }` bl>gºv¤rnºmq cr>e1viç/ kn>z/, Èm®kœ. Bg>q da sºhrani1tq i` pºmi1luetq é`gº2. }` bl>gºv¤rnº¥ cr>e1vn/ i` veli1kº¥ kn[jn‹, Èm®kœ. Bg>q da sºhrani1tq i` pºmi1luetq é`[2. 194

}` vs¤hq bl>gºçesti1vyhq kn[z¤hq pravºsla1vnyhq. Bg>q da spase1tq i` pºmi1luetq i3hq. From the sug¨ba[: E~∑e2 mo1lims[ ]`bl>gºv¤rnºµ i` bg>ºmq hrani1mºmq cr>/ veli1kºmq kn>z/, Èm®kœ, ]`derja1v/ i` ]` pºb¤d/ prebyva1n'a mi1ra, zdra1v'[, sp>se1n'[, i` ]` ]`stavle1n'i gr/hº√ é`g]2. i` ]` e3je gdßu bg>u na1wemu, na i`pa1çe pºsp/wi1ti é`mï2, i` napra1viti é`gº vº vseµ i` pºkºri1ti pº∂ nºz/ é`gº2 vs[1kºgº vraga2, i` sºpºsta1ta, rce1mq vsi2. E~∑e2 mo1lims[ gdßu bg>u na1wemu, pºmi1lºvati, gdßr[ na1wegº bl>gºv¤rnagº i` hrßtºl÷bi1vagº cr>[ i` veli1kºgº kn>z[, Èm®kœ, vse[2 rusî1i. i` é`g]2 bl>gºv¤rnu÷ i` hrßtºl÷bi1vu÷ cr>cu veli1ku÷ kn[gi1n÷, Èm®kœ, ï`mno1jiti l¤tq jivºta2 i3hq. i` pºsla1ti i3mq, bl>gºro1dny[ ça1da vq nasl¤d'e ro1da i3hq, i` i`z ba1viti i3hq † vs[1k'[ sko1rbi gn¤va i` nï1ji, i` †vs[1k'[ bºl¤zni, duwe1vny[ i` t/le1sny[, i` prºsti1ti i3mœ vs[1kºe sºgr/we1n'e vo1lnºe i` nevo1lnºe, rce11mq vsi2. E~∑e2 mo1lims[ ]` mlßti bj>'i, 195


]`po1mº∑i, i` ]`pºsp/we1n'i, i` ]` ï`kr/ple1n'i i` ]` pºsºble1n'i, i` ]` spºdºble1n'i, é3je navragi2 pºb¤dy i` º`dºl¤n'i, bl>gºv¤rnag] i` hrßtºl÷bi1vagº cr>[ i` veli1kag] kn>z[, Èm®kœ, vo1in\stvu. These petitions occur in the original text of the Great Litany instead of

}~ i`z ba1viti

l÷1di svo[2:: }` bl>gºv¤rnºmq i` bg>ºmœh rani1mºµ cr>/ veli1kºµ kn>z/, Èm®kœ, i` ]`vs¤˙ bºl[1r¤˙ i` ]`vo1ehq e`g]2, gdßu pºmo1lims[. }` pºsºbi1ti i` pºkºri1ti pº∂nºz/ e`g]2, vs[1kºgº vraga2 i` sºpºsta1ta, gdßu pºmo1lims[.

196

The Christian Old Orthodox Vigil  

The,Christian,Old,Orthodox,Vigil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you