Page 1

1


2


Günümüzde son derece hızlı süreçler içerisinde yaĢadığımız ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve teknoloji alanlarında görülen yeniliklere örgütsel düzeyde uyum sağlama zorunluluğu içerisindeyiz. DeğiĢim sürecini yönetmede çağdaĢ yönetim anlayıĢında en etkili yöntem olarak ifade edilen stratejik planlama, geleceği doğru tahmin etmeye çalıĢarak karĢılaĢılması muhtemel sorunları özgün çözümlerle aĢabilmeyi ve elde edilebilecek fırsatları etkin kullanmayı öngören bir yönetim anlayıĢı olarak kabul görmüĢtür. Stratejik planlama yakın tarihte gerçekleĢtirilen yasal düzenlemelerle birlikte, Türk Yönetim Sistemi’ne 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu kuruluĢlarını planlama sürecine dâhil etmektedir. ÇağdaĢ yönetim anlayıĢına göre; kurumların hizmet yöntemlerinin, olağan ve belirli bir rutin dâhilinde iĢleyiĢten ziyade mükemmele doğru yönelen bir yapı içerisinde olması ve belirlenen hedeflere planlı stratejilerle ulaĢması beklenmektedir. Sorunları geçici tedbirlerle zamana yaymak değil, belirli zaman dilimleri içerisinde uygun faaliyetlerle etkili ve kalıcı çözüme ulaĢtıran süreci yönetmek kamu yönetiminde baĢarının yegâne yolu olarak görülmektedir. Bundan dolayı kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında ileri görüĢlü vizyon sahibi yönetici ve çalıĢanlardan bu yönde daha fazla yararlanma anlayıĢı, katılımcılık ve uzlaĢma ilkeleri ile de tutarlı bir gereklilik haline gelmiĢtir. Stratejik Planlama, kurumun misyonunu, gelecekteki vizyonuna ulaĢmak için en uygun yol haritasını belirlenen zaman dilimlerinin içerisinde, amaçlar ve amaçlara ulaĢtıran hedefler, hedefler ve hedeflere ulaĢmayı sağlayacak faaliyetleri planlar. Stratejik Plan süresince bütçenin, kurum önceliklerindeki amaç ve hedeflere göre harcanmasına rehberlik edip yol gösteren eylem planları yürütülmekle beraber, faaliyetlere yönelik projeler ve performans göstergeleri ile sürekli bir izleme-değerlendirme ve aynı zamanda da sürekli bir iyileĢtirmegeliĢtirme süreci yaĢanmaktadır. Bugün sahip olunan kaynağın, gelecekte ortaya çıkabilecek durumlara göre yönlendirilmesi amacıyla stratejik planlamayı yapmak, baĢarıyı hedefleyen ve stratejik yönetim sürecini benimseyen bir kurumun öncelikli görevidir.

3


Bu bilinçle yola çıkan Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı Stratejik Planda, mevcut durum ortaya konmuĢ, geleceğe yönelik amaçlar belirlenmiĢ, amaçlara ulaĢmanın yolunu çizen faaliyetler planlanmıĢ ve sonuçta ölçülebilir belirgin stratejiler geliĢtirilmiĢtir. Stratejilerin uygulanmasında net biçimde ortaya konulan birimler ve geliĢmelerin izlenmesi amacıyla oluĢturulan mekanizmalar Stratejik Planımızın gerçekçiliğini ortaya koymaktadır. ÇalıĢmanın, ilçemizin içinde bulunduğu eğitim-öğretim sürecine büyük katkı sağlayacağına inancıyla konu ile ilgili tüm paydaĢları, Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20112014 Stratejik Planı’nın uygulanması sürecine aktif katkılarını ve desteklerini vermeye davet ediyorum. Stratejik planın hazırlanmasında katkıları bulunan Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yöneticilerine ve stratejik plan hazırlama ekibine teĢekkür eder, planın Suluova’mızın eğitim yaĢantısına fark yaratan süreçler kazandırmasını dilerim. Harun SARIFAKIOĞULLARI Kaymakam

4


Geleneksel kamu yönetimi anlayıĢından çağdaĢ kamu yönetimi anlayıĢına geçmek yönünde ülkemizde görülen kararlılık, ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulamaya geçmesi ile kurumlarımızda hayat bulmaktadır. Bu çerçevede 10/12/2003 tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesinde belirlenen kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları zorunluluğu da kurumlarımızın çalıĢmalarını, plan ve program çerçevesinde sürecin izlenip değerlendirilmesini katılımcı yöntemlerle yönlendirmelerini gerekli kılmıĢtır. Yönetim sorumluluğu ile birlikte; hedef, süreç ve sonuç odaklı, gelecek yönelimli, katılımcı ve paylaĢımcı, hantal olmayan ve hızlı karar alabilen, Ģeffaf ve hesap verebilen çağdaĢ bir eğitim yönetimi oluĢturma gayretlerimiz, Bakanlığımızın belirlediği hedefler doğrultusunda AB’ye üye ülkelerin eğitim ortalamasını yakalayabilme gayreti ile birlikte demokratik bir toplum perspektifinde sürmektedir. Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediğimiz temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarımızı oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansımızı önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak suretiyle 2011-2014 Stratejik Plan çalıĢmamızı tamamlamıĢ bulunmaktayız. Eğitim yönetiminde; risk ve zayıflıkları belirleyerek, güçlü yönlerimiz ve fırsatlarla hatalara karĢı önleyici strateji yürütmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaĢtırmak, eğitim sistemimizin tüm paydaĢlarına değer katmak amacıyla daha kaliteli hizmet üretme eğilimimizin yürütülmesinde Stratejik Planımız temel bir araç olacaktır. Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2011-2014 Stratejik Planı’nın; ilçemizin dinamik eğitim uygulamalarına, gelecek dört yıllık dönemdeki uygulamalarına ıĢık tutacağına, her kademedeki eğitim personelimizin sahip çıkması ile baĢarıya ulaĢacağına inancım sonsuzdur. Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen stratejik plan koordinasyon ekibine ve teĢkilatımızın tüm çalıĢanlarına teĢekkür ederim. Fatih ÜÇOK Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

5


SUNUġ

Bulunduğumuz nokta ile ulaĢmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yolu belirlemek, plan ve denetim süreçlerini de kapsayan “Stratejik Yönetim” çağdaĢ yönetim anlayıĢının bir gereğidir. Nitekim bulunduğumuz yeri bilmemiz, nereye gideceğimizi belirleme sürecinde ilk adım olmalıdır. Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama çalıĢmalarımızın baĢlangıç noktası tam da bu amacın merkezinde yer almıĢtır. Uzun ve detaylı inceleme ve araĢtırmalar sonucunda “Mevcut Durumumuz” ortaya konmuĢtur. Mevcut durumun belirlenmesi çalıĢmasının sonrasında, kurumumuzun misyon ve vizyonunun Ģekillendirilmesi, “Geleceğe Yönelim” sürecini belirleyen stratejik amaçlar, stratejik amaçlara götüren stratejik hedefler ve stratejik hedefleri gerçekleĢtiren faaliyetlerin analizi yapılmıĢtır. Son olarak da, hedeflere ulaĢabilmeye imkân sağlayacak olması bakımından, stratejik planlama kadar önem taĢıyan bir süreç olan “Ġzleme ve Değerlendirme” kriterleri belirlenerek 2011-2014 Stratejik Planı tamamlanmıĢtır. Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi olarak, birbirine bağlı ve sürekli iliĢkili aĢamaların bir orkestra Ģefinin idaresine benzer bir çabayla, uyum içerisinde bütünleĢip tek bir seste buluĢmalarını sağlayacak uzun ve yorucu bir süreç yaĢadık. Stratejik Planın oluĢturulması çalıĢmaların sonucunda, ilçemiz için önemli bir noktaya ulaĢmıĢ bulunmaktayız. Planlı, dinamik, olumlu ve olumsuz koĢulları kontrolü altında tutmakta insiyatif sahibi, kalite sunan ve etkili hizmet üreten bir Milli Eğitim teĢkilatı olma yolunda önemli bir adım atılmıĢtır. Ġlçemiz Milli Eğitim TeĢkilatının yanı sıra tüm halkımızın planı benimseyerek takipçisi olmaları katılımcı bir toplumsal yapının gereği olacaktır. Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı’nın hazırlanması süreci boyunca desteklerini gördüğümüz Sayın Kaymakamımız Harun SARIFAKIOĞULLARI’na, Milli Eğitim Müdürümüz Fatih ÜÇOK’a, ġube Müdürlerimize tüm Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalıĢanlarına, Stratejik Planlama sürecinin tüm aĢamalarında yakın çalıĢma arkadaĢlığı yürüttüğümüz okul ve kurumlarımızın değerli Stratejik Planlama Ekiplerine teĢekkür ve saygılarımızı sunarız. Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

6


İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM .................................................................................................................................................. 9 Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Süreci ............................................................... 10 1. 2.

Yasal Çerçeve ..................................................................................................................................... 10 Stratejik Plan çalışmaları .................................................................................................................. 10 2.1. Kurul ve Ekiplerin Oluşturulması.................................................................................................. 10 2.2. Eğitim Dönemi ............................................................................................................................... 11 2.3. Planın Hazırlanması ...................................................................................................................... 11 2.3.1. Durum Analizi.................................................................................................................... 11 2.3.2. Plan Unsurlarının Oluşturulması ...................................................................................... 12 2.3.3. Planın Uygulanması İzleme ve Değerlendirme ................................................................. 12

2.BÖLÜM ................................................................................................................................................ 13 Mevcut Durum Analizi............................................................................................................................. 14 Suluova’nın Tarihsel Gelişimi ve Yapısı ............................................................................................ 14 1.1. Suluova’nın Tarihçesi ................................................................................................................. 14 1.2. Coğrafi Yapı ve Ulaşım ............................................................................................................... 14 1.3. Sosyo-Ekonomik Durum.............................................................................................................. 15 1.4. Nüfus ve İdari Yapı ..................................................................................................................... 16 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı ................................................................................................................. 17 2.1. Kurumun Tarihçesi ...................................................................................................................... 17 2.2. Kurumun Yapısı ........................................................................................................................... 17 Yasal Yükümlülükler .............................................................................................................................. 18 3.1. Yönetim Hizmetleri ...................................................................................................................... 18 3.2. Personel Hizmetleri ..................................................................................................................... 18 3.3. Eğitim Öğretim Hizmetleri........................................................................................................... 19 3.4. Bütçe-Yatırım Hizmetleri ............................................................................................................. 22 3.5. Araştırma Planlama Hizmetleri .................................................................................................. 22 3.6. Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri ...................................................................................... 23 3.7. Sivil Savunma Hizmetleri ............................................................................................................. 23 Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler ........................................................................................................ 23 Paydaş Analizi......................................................................................................................................... 24 5.1. Paydaş Analizi Tablosu ................................................................................................................ 25 5.2. Ürün-Hizmet Matrisi Tablosu ...................................................................................................... 26 Kurum İçi Analiz ve Eğitim Durum Analizi ............................................................................................... 27 6.1. Kurum İçi Analiz .......................................................................................................................... 27 6.1.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilatı ........................................................................ 27 6.1.2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması ............................................................. 28 6.1.3. Kurum İçi İletişim ...................................................................................................... 29 6.1.4. Teknolojik Düzey ....................................................................................................... 29 6.1.5. Mali Kaynaklar ......................................................................................................... 29 6.2. Eğitim Durum Analizi .................................................................................................................. 30 6.2.1. Okul Öncesi Eğitim .................................................................................................... 30 6.2.2. İlköğretim ................................................................................................................. 32 6.2.3. Ortaöğretim .............................................................................................................. 33 6.2.4. Yaygın Eğitim ............................................................................................................ 34 6.2.4.1. Halk Eğitim Merkezi ...................................................................................... 34 6.2.4.2. Mesleki Eğitim Merkezi ................................................................................. 34

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7


6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 6.2.9. 6.2.10.

7.

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi .......................................................................... 37 Bilgi Teknoloji Sınıfı (BTS) Durumu ............................................................................ 39 Taşımalı Eğitim ......................................................................................................... 41 Projeler ..................................................................................................................... 42 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Okullaşma Oranı ..................................................... 45 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Durumu ........................................................ 46 6.2.10.1. 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı SBS Başarı Durumu...................................... 46 6.2.10.2. 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı LYS-YGS Başarı Durumu .............................. 47 6.3. Çevre Analizi ................................................................................................................................ 48 6.3.1. Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı .......................................................................... 48 6.3.1.1. Örgün Eğitim ................................................................................................. 48 6.3.1.2. Yaygın Eğitim ................................................................................................ 49 6.3.2. Dünyada ve AB Ülkelerinde Genel Durum ve Eğilimler ............................................. 50 6.3.3. Eğitimde Yeniden Yapılanma .................................................................................... 50 6.3.4. Eğitimde Sosyal Diyalog............................................................................................ 51 6.3.5. PEST(Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) Analiz ............................................... 52 6.3.6. Üst Politika Belgeleri ile Stratejik Planın Uyumlaştırılması ...................................... 53 GZFT (SWOT) Analizi ............................................................................................................................... 54 7.1. Güçlü Yönler ................................................................................................................................ 54 7.2. Zayıf Yönler.................................................................................................................................. 54 7.3. Fırsatlar ....................................................................................................................................... 55 7.4. Tehditler ...................................................................................................................................... 55

3.BÖLÜM ............................................................................................................................................... 56 Geleceğe Yönelim ................................................................................................................................... 57 1.

2.

Misyon, Vizyon, İlkeler ve Temel Değerler ............................................................................................. 57 1.1. Misyon............................................................................................................................................ 57 1.2. Vizyon ............................................................................................................................................. 58 1.3. İlkeler ve Temel Değerler................................................................................................................ 59 Temalar, Stratejik Amaç ve Hedefler ...................................................................................................... 60 2.1. Okul Öncesi Eğitim ......................................................................................................................... 61 2.2. İlköğretim ....................................................................................................................................... 65 2.3. Ortaöğretim ................................................................................................................................... 70 2.4. Özel Öğretim .................................................................................................................................. 77 2.5. Özel Eğitim ve Rehberlik ................................................................................................................. 80 2.6. Hayat Boyu Öğrenme ..................................................................................................................... 86 2.7. Uluslar arası İlişkiler ve AB Projeler ................................................................................................ 92 2.8. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ............................................................................................... 95

8


1.BÖLÜM

SULUOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

9


1.BÖLÜM SULUOVA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 1. YASAL ÇERÇEVE Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 5018 sayılı Kanun’da öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma programları ve programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (26/05/2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete) yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, 2006/55 sayılı Genelge ile stratejik planlama sürecini baĢlatmıĢtır. Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Stratejik Planı yönetmelikte öngörüldüğü Ģekilde 2011–2014 yıllarını kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢtır. 2. STRATEJĠK PLAN ÇALIġMALARI 2.1. Kurul ve Ekiplerin oluĢturulması Ġlçe MEM bünyesinde kurulan AR-GE birimi ilçe ve okul düzeyinde çalıĢmalar yürüterek, stratejik yönetim anlayıĢının en alt düzeye kadar yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarını sürdürmektedirler. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü baĢkanlığında bir ġube Müdürü, her birimden bir personel, Ġlçe AR-GE ekibi koordinatörlerinin katılımıyla stratejik plan hazırlama ekibi oluĢturulmuĢtur.

10


SULUOVA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLAN KOORDĠNASYON EKĠBĠ

Sıra No

Adı Soyadı

Unvanı

1

Fatih ÜÇOK

Milli Eğitim Müdürü

2

Ramazan MUTLU

ġube Müdürü

3

Pınar AyĢe KAVUNCUOĞLU

4

ġahin ÖZDEMĠR

5

Emine ĠLHAN

ġef

6

Murat KAFLI

ġef

7

Ali Osman ĠNAN

ġef

8

Ġsmail ÖKSÜZ

Memur

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni (AR-GE Stratejik Planlama Birimi) Elektrik Öğretmeni (AR-GE Projeler Planlama Birimi)

2.2.Eğitim Dönemi Stratejik planlama ekiplerinde görevlendirilen Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Stratejik Planlama Koordinasyon ekibi, iç dıĢ analiz, amaç ve hedef belirleme, strateji oluĢturma ve geliĢtirme çalıĢmalarını sürdürmektedirler. Hazırlık dönemi boyunca da okul ve kurumlarımızda stratejik plan hazırlanması ve stratejik yönetim döngüsü içerisinde bulunan kavramlarla ilgili eğitimler düzenlenecektir. 2.3. Planın Hazırlanması 2.3.1. Durum Analizi Durum analizi aĢaması, kurum içi çalıĢanların görüĢ ve önerileri ve bağlı okullarda görevli tüm personel(yönetici, öğretmen, hizmetli vs.) ile yapılan durum analizi çalıĢması ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan analizler değerlendirilerek Stratejik Planlama Ekibi tarafından belirli baĢlıklar altında toplanmıĢ ve düzenlenmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda; tarihsel geliĢim, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, paydaĢ analizi, kurum içi analiz ve çevre analizi çalıĢmaları yapılmıĢtır.

11


2.3.2. Plan Unsurlarının OluĢturulması Bu aĢamada Müdürlüğümüzün kurumsal kimliği yeniden tanımlanmıĢtır. Stratejik Planlamanın temel unsurlarından olan vizyon, misyon, temel değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler belirlenmiĢtir. Misyon ve vizyonla uyumlu stratejik amaçlar ve hedefler ile izlenecek politika ve stratejiler belirlenmiĢtir. Öncelikli stratejik hedefler ve bunlara iliĢkin yıllık performans hedefleri belirtilerek faaliyet ve proje düzeyinde bütçe ile iliĢkilendirilmesi yapılacaktır. 2.3.3. Planın Uygulanması, Ġzleme ve Değerlendirme Stratejik planda ortaya konulan hedeflere iliĢkin gerçekleĢmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması için izleme, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi amacıyla değerlendirme çalıĢmaları yapılacaktır. Ġzleme ve değerlendirme; planın gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması aĢamalarından oluĢacaktır. Bu amaçla Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi bünyesinde Stratejik Plan Ġzleme ve Değerlendirme Ekibi oluĢturulacaktır. Sürecin etkinliğini artırmak amacıyla ekte sunulan hedef-sorumluluk tablosu hazırlanmıĢtır.

12


2.BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

13


2.BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 1. SULUOVA’NIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ve YAPISI 1.1. Suluova’nın Tarihçesi Miladın ilk yıllarında “Arguma” (Sulakyurt) adıyla anılan bölge 1902 yılında “Suluca” ismiyle bucak olur. 1946 yılında “Suluova” ismini almıĢtır. Suluova’nın tarihi M.Ö. 2000’li yıllara dayanmaktadır. “Doğukent” mahallesinde bulunan Kümbettepe’ de yapılan kazılarda çıkan envantere göre ilçe tarihi, kalkolitik çağ ve Hititler devrine kadar uzanmaktadır. Selçuklular döneminde Türk idaresine (egemenliğine) girmiĢtir.1386 yılında Osmanlı idaresine geçmiĢtir. Zengin bir linyit kaynağına sahip ilçe merkezi 1954 yılında ġeker Fabrikasının kurulması ile hızlı bir geliĢme göstermiĢtir. Suluova 1957 yılında ilçe olmuĢtur. 1.2.

Coğrafi Yapı ve UlaĢım

Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısmında yer alan Suluova, Amasya’nın 25 km batısındadır. Ġlçenin yüz ölçümü 516 km², rakımı 510 metredir. Akdağ, ilçenin en yüksek dağı olup yüksekliği 2.064 m. dir. Suluova’nın batısı Merzifon ovası ile bağlantılıdır. Suluova, Ġç Anadolu karasal iklimi ile Karadeniz iklimi arasında kaldığından geçiĢ iklimi özelliğine sahiptir. Tersakan Çayı ilçenin en önemli akarsuyudur. Çevrenin en büyük sulama barajı olan Yedikır Göleti 60 milyon m³ hacimlidir. Gölet, aynı zamanda Yedi Kuğular KuĢ cenneti adıyla koruma altına alınmıĢtır. Derinöz Barajı; ilçenin doğu kısmında Derinöz deresi üzerinde kurulmuĢ sulama amaçlı suni bir gölettir. Ġlçe Sivas-Samsun karayolu ve demiryolu üzerindedir. Kara ve demiryolları ile yurdun her tarafına bağlantılıdır. Ġlçemiz Amasya'ya 24 km., Merzifon'a 18 km., Samsun'a 100 km., Ankara'ya 335 km. uzaklıktadır. Ġlçe sınırları dâhilinde 2 adet tren istasyonu vardır. Bunlardan birisi Ģehir merkezinde, diğeri Hacı bayram mahallesindedir.

14


1.3.

Sosyo-Ekonomik Durumu Suluova ikliminin sahip olduğu Mikroklima özelliği sayesinde, Fransa’da Nerac, Ġtalya’da Cesena dan sonra Türkiye’de Suluova Ģeker pancarı tohumu yetiĢtiriciliğinde dünya üzerinde 3 önemli merkez arasında yer alır. Ayrıca Ġçanadolu ve Karadeniz geçit bölgesi olması sebebiyle Türkiye’de yetiĢen çoğu kültür bitkisi Suluova’da da yetiĢtirilebilmektedir. Suluova 40.000 hektar alan ile Amasya’nın en büyük ikinci ovasıdır.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi kurulması amacıyla Suluova Kayadüzü mevkiinde imar planı yapılmıĢ ve proje uygulama çalıĢmaları devam etmektedir. Suluova Ġlçesinde Organize Besi Bölgesi kurulması amacıyla Çardaklı merası yeri SeçilmiĢ olup, mülkiyeti ilgili OSB’ye devredilmiĢ ve proje halen devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesi ile hem ekonomik katkı sağlanmıĢ olacak hem istihdam imkânları geniĢleyecek hem de bir taraftan hayvancılık iĢletmeciği modernize edilirken diğer taraftan da çevrecilik açısından ilçenin önemli problemleri çözülmüĢ olacaktır. Suluova Küçük Sanayi Sitesi’nde 185 iĢyerinden 159 tanesi dolu olup bu iĢ yerlerinde 235 kiĢiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. Amasya ilinde bulunan 4 Ticaret ve Sanayi Odasından biri de Suluova’da bulunmaktadır. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası’nda 492 adet kayıtlı iĢyeri bulunmaktadır. Amasya’da bulunan toplam 28 adet esnaf ve sanatkârlar odasından 3 adedi 1.321 kayıtlı iĢyeri ile Suluova’da bulunmaktadır. Mermer-taĢ-kum-stabilize malzeme ve kireç ocakları açısından potansiyeli olan Amasya’da iĢletmedeki 3 adet maden sanayi tesislerinden bulunmaktadır. Merkez, Suluova ve Merzifon’daki taĢ ve mermer ocaklarının ilin ve TR83 Bölgesi’nin maden sanayisinde önemli rolü olduğu görülmektedir. Amasya ilinde çıkarılan linyit kömürünün büyük çoğunluğu Suluova Yeni Çeltek’te çıkarılmaktadır. Yeni Çeltek’te çıkarılan linyit kömürü iĢletilmekte olup 19.791.000 ton rezerve sahiptir. Yeni Çeltek’ten sonra linyit çıkarılan bir baĢka iĢletme de yine Suluova Eski Çeltek’te bulunmakta olup iĢletimi Ġl Özel Ġdaresi tarafından yürütülmektedir. Eski Çeltek’te iĢletilen linyit kömürünün rezervi 4.000.000 tondur. Suluova ilçesinde özellikle besi ağırlıklı iĢletmeler yoğunlukta olup ilçe merkezinde 1.000 civarında irili ufaklı besicilik iĢletmesi bulunmaktadır. Ġlçede tarım iĢletmelerinin %26,8’inin sadece hayvansal üretim yapmaktadır. Ġlde hayvansal üretimden elde edilen ürünler et, süt, yoğurt, deri, peynir, tereyağı, yumurta, bal ve balmumudur. Ġlde özellikle Ġl Tarım Müdürlüğünün destekleri ve 80’li yıllardan itibaren devam eden Damızlık Sığır ithal çalıĢmaları ile hayvan popülâsyonunun iyileĢtirilmesine çalıĢılmıĢtır. Buna göre; ilde toplam 11.993 adet iĢletme ve bu iĢletmelerde toplam 157.461 hayvan yetiĢtirilmektedir. Ġlde en fazla iĢletme sayısı Merkez ilçede ve Suluova’da bulunmaktadır. Üretilen süt miktarı açısından da Merkez ilçeden sonra en büyük payı Suluova almaktadır.

15


1.4.

Nüfus ve Ġdari Yapı

2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı sonuçlarına göre Suluova’nın nüfusu, ilçe merkezinde 37.151, belde ve köylerde 10.297 olmak üzere toplam 47.448’dir. KADIN

ERKEK

TOPLAM

İLÇE MERKEZİ

18.729

18.422

37.151

KÖY/KASABA

5.108

5.189

10.297

İLÇE TOPLAMI*

23.837

23.611

47.448

*(TÜİK 2009 ADNKS SONUÇLARINA GÖRE)

Ġlçeye bağlı bir belde (Eraslan Beldesi) ve 39 köy bulunmaktadır. TÜĠK 2009 yılı ADNKS sonuçlarına göre belde ve köy nüfusları tabloda belirtilmiĢtir.

SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BELDE/KÖY ADI Akören Alabedir Arucak AĢağıkarasu Ayrancı Bayırlı Boyalı Çayüstü Çukurören DerebaĢalan Deveci Eğribük Eraslan Harmanağılı Kanatpınar Karaağaç Kazanlı Kerimoğlu KıranbaĢalan Kolay

NÜFUSU

SIRA NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

615 42 257 145 276 416 180 239 81 284 276 149 1.287 102 140 111 109 235 60 444

TOPLAM*

BELDE/KÖY ADI Kulu Kurnaz Kuzualan Küpeli Oğulbağı Ortayazı Salucu Saygılı Seyfe Soku Özalakadı Uzunoba Yolpınar Yüzbeyi Armutlu Kutlu Kılıçaslan Kapancı Ağılı Dere Cürlü

10.297

* 2009 TÜİK ADNKS(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) VERİ TABANI

16

NÜFUSU 82 439 47 53 362 249 410 255 32 125 56 347 255 276 599 40 223 382 313 304


2. KURUMUN TARĠHÇESĠ ve YAPISI 2.1. Kurumun Tarihçesi Kurumumuz; Suluova’da eski adıyla Alevi Mevkii yeni adıyla Bireylül Mahallesi’nde 1957 yılında Ġlköğretim Müdüriyeti olarak kuruldu. 1960 yılında Merkez Ġlkokulu (ġehit Aydın Korkmaz Ġlköğretim Okulu) bünyesinde boĢ bulunan lojmanda faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Daha sonra Hükümet Konağının yapılmasıyla Kaymakamlıkla aynı kata taĢındı. Burada 1980 yılında Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü adıyla hizmette bulunmuĢtur. 1989 yılında Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden ayrılarak Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adını aldı. Ġlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz 1991 yılında 793 m2 lik binasına taĢınmıĢ olup halen aynı binada eğitim öğretim hizmetlerini yürütmektedir. 2.2.Kurumun Yapısı Her ilçede Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri merkez ilçe haricinde tüm ilçelerde bulunmaktadır. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre Ģubeler, bürolar, kurul ve komisyonlardan oluĢur ve kendisine bağlı okulların da hizmetlerini yürütür. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, 1 Milli Eğitim Müdürü, 3 ġube Müdürü, 7 ġef, 1 Eğitici BiliĢim Tek. Formatörü, 2 Ar-Ge Birimi Görevlisi, 3 Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni, 4 Memur, 1 Tekniker Yardımcısı, 3 Hizmetli ve 1 ġoför görev yapmaktadır. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teĢkilatı ise 1 Milli Eğitim Müdürü, 3 ġube Müdürü, 97 okul yöneticisi, 507 öğretmen, 89 diğer kadrolardaki personel ve yaklaĢık 10.678 öğrenci ile toplam 11.375 kiĢilik bir insan kaynağına sahiptir.

17


3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre Milli Eğitim Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları aĢağıda belirtilmiĢtir. 3.1. Yönetim Hizmetleri Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün görevleri Ģunlardır;  Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak,  Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek,  Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliĢtirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak,  Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaĢtırılmasını sağlamak,  Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iĢ bölümünün yapılmasını, yazıĢma ve iĢlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir Ģekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,  Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,  Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak. 3.2. Personel Hizmetleri Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri Ģunlardır;  Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek,  Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün baĢarıları tespit edilenlerin taltif edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak,  Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dâhilinde bulunan cezaları vermek,  Görev alanındaki personelin iĢ verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak,  "Sicil Amirleri Yönetmeliği" gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil iĢlemlerini zamanında yürütmek,  Atama ve nakillere ait iĢleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak,  Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına iliĢkin iĢlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak,

18


Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır;  Ġhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini Ġl Makamına teklif etmek ve alınacak onay doğrultusunda iĢlem yapmak,  ÇeĢitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boĢ geçmemesi için gerekli tedbirleri almak, 3.3. Eğitim-Öğretim Hizmetleri Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri Ģunlardır;  Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleĢtirilmesini sağlamak,  Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,  Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalıĢmalar ile yakından ilgilenerek, çalıĢmaların faydalı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak,  Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi artırmak için gerekli tedbirleri almak,  Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuĢturucu maddeler ve yasaklanmıĢ yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek,  Öğretim yılı baĢında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yönetici ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzurlu ve verimli çalıĢması için gerekli programları hazırlamak, çalıĢmaları değerlendirmek,  DanıĢma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalıĢmasını sağlamak,  Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini inceletmek ve yaygın görülen problemler hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak,  Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak,  Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği öneyici tedbirler almak, öğrenci üst disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek,  Aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karĢılaĢtırma yapma imkânını sağlamak amacıyla karĢılaĢtırmalı sınavlar yaptırmak ve diğer ilgili iĢlemleri yürütmek,  Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalıĢma ve hizmetleri yürütmek,  Gençler ve öğrenciler için kamplar ve spor tesislerinin kurulmasını sağlamak, faaliyetler yapmak ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile iĢ birliği içinde bulunmak,

19


     

 

 

      

Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek, Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlerine ait araç-gereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçları sağlamak, Millî ve mahallî bayramların programlarının yapılması uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine iliĢkin iĢlerle ilgili verilen görevleri yapmak, Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dıĢında yapılacak her türlü faaliyetlere katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin iĢlerini yürütmek, Gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu sağlamak, Halk eğitim merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve çıraklık eğitim merkezlerinin açılmasını, çalıĢmasını, geliĢmesini, denetlenmesini sağlamak, çalıĢmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik iĢleri yapmak, Görev alanındaki toplum kalkınmasına iliĢkin plân ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı iĢ birliği yapmak, Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için gerekli olan bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeĢitli kurumların bina, tesis ve imkânlarından yararlanmak, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'na ve bu Kanuna göre çıkarılmıĢ diğer mevzuata göre iĢleri yürütmek, eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak, Örgün eğitim sistemine girmemiĢ herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmıĢ veya bitirmiĢ vatandaĢların yaygın eğitim yoluyla, genel, meslekî ve teknik alanlarda eğitilmelerini sağlamak, hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek, VatandaĢların genel, meslekî ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için yetiĢtirici mahiyette kurs ve seminerler düzenlemek, Sağlık eğitim merkezleri açılması için gereğini yapmak, sağlık hizmetlerinin en iyi Ģekilde yürütülmesi, sağlık personelinin verimli çalıĢması için gerekli tedbirleri almak, Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aĢılama iĢlemlerinin zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, Öğretmen ve diğer personeli sağlık hizmetlerinden en iyi Ģekilde yararlandırmak, Sağlık eğitim merkezi ve öğretmen hastanelerinden Bakanlık emirlerine uygun olarak her türlü fiĢ, belge ve dosyaların tutulması, kayda geçirilmesi ve saklanmasını sağlamak, Beslenme eğitim faaliyetlerini takip etmek,

20


      

 

Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri bakımından geliĢtirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak, Okullarda özel eğitim sınıflarının açılması ve bunların ihtiyaca göre sayılarının artırılması için tedbirler almak, Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak, Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmî ve özel okul, kurum ve birimler arasında iĢ birliği ve koordinasyonu sağlamak, Özel eğitim okul ve kurumlarının çalıĢmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek, Ġlkokuldan itibaren öğrencilerin meslekî ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalıĢma alıĢkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak, Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak ve dağıtımını sağlamak, Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların kullanılması ile ilgili tedbirler almak, Okul müzelerinin kuruluĢ donatım ve iĢleyiĢiyle ilgili tedbirler almak.

Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır;  Bakanlığa bağlı resmî, özel okul ve kurumların verdikleri diploma ve belgeleri incelemek, onaylamak, bunlara ait evrakı arĢivlemek,  Sınıf ve okul kitaplıklarının kurulmasını, zenginleĢtirilmesini, öğretmen ve öğrencilerin faydalanmasını sağlamak,  Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim programlarının uygulanması için tedbirler almak,  Okul-Aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalıĢmalarını sağlamak,  Mecburî öğrenim çağındaki çocukların okullara, okuma-yazma bilmeyenlerin yetiĢtirici ve tamamlayıcı sınıflara ve kurslara devamlarını sağlamak,  Okul ve diğer eğitim kurumlarının yöneticilerinin belirlenen esaslara göre düzenledikleri sınav günlerine ve komisyonlarına iliĢkin programları inceleyip onaylamak, gerekenleri il millî eğitim müdürlüğüne göndermek,  Ġlk ve orta dereceli okullarda aynı sınıf veya dersi okutan öğretmenlerin zaman zaman toplanarak program değerlendirmesi ve verimliliği artırıcı çalıĢmalar yapmalarını sağlamak,  Her öğretim yılı baĢında okullardan her birinin hangi semtlerin çocuklarını veya hangi okulların mezunlarını alacağını belirlemek, öğrencilerin bazı okullarda yığılmamaları için okullar arasında dengeli öğrenci dağılımını sağlamak, böylece okullara alabileceklerinden fazla öğrenci kayıt olmasına engel olmak ve ilçede sistem dıĢında öğrenci bıraktırmamak,  Okul ve kurumlarda eğitici çalıĢmalar yönetmeliğine göre yapılan çalıĢmaları denetlemek, örnek çalıĢmaları çevreye duyurmak ve teĢvik edici yarıĢmalar düzenlemek,

21


3.4. Bütçe-Yatırım Hizmetleri Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri Ģunlardır  Ġl sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile Bakanlığın diğer imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dâhilinde dengeli olarak faydalanmasını sağlamak,  Okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim tesislerinin yapım, bakım ve onarım iĢlerini yürütmek,  Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak,  Genel ve özel idare bütçelerinden, müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım ve sarf iĢlemlerini yaptırmak ve bu konudaki iĢlemleri denetlemek,  Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak hazırlamak ve zamanında ilgili makamlara iletmek,  Personelin özlük haklarına iliĢkin tahakkuk ve mutemetlik iĢlerini yürütmek,  Diğer her türlü parasal iĢler ve öğrencilerin burs ve benzeri iĢlerini yapmak,  Ayniyat talimatnamesi gereği olan iĢleri yapmak, Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır  Genel ve özel idare bütçesinden verilen ödeneğin ve sarf edilen miktarın bu iĢ için ayrılan defterlere iĢlenmesini ve harcamaların kontrolünü sağlamak,  Avans olarak alınan ödeneklerin usulüne uygun olarak sarf edilmesini, alınan avansın zamanında kapatılmasını ve bu hususlar için bir defter tutulmasını sağlamak, 3.5. AraĢtırma-Plânlama-Ġstatistik Hizmetleri Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri Ģunlardır;  Millî eğitim müdürlüğünün Ģubeleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,  Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artıĢı ve ilgisini tespit etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını plânlamak,  Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları hazırlamak ve geliĢtirmek,  Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların tutulmasını sağlamak ve takip etmek,  Ġl ve ilçe genelinde öğrencilerin baĢarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek ve değerlendirmek,  Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibarıyla dengeli bir Ģekilde dağılımını sağlamak için gerekli araĢtırmayı yapmak,  Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araĢtırma ve plânlama yapmak.

22


3.6. TeftiĢ-Rehberlik-SoruĢturma Hizmetleri Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri Ģunlardır;  Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plân içinde denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak,  Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruĢturma yapmak ve yaptırmak,  Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak veya uygulanmasını sağlamak. Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır  Ġlçede teftiĢ, soruĢturma ve rehberlik hizmetlerinin en iyi Ģekilde yürütülmesi için gerekli iĢleri yapmak,  Ġnceleme ve soruĢturma için gerektiğinde il millî eğitim müdürlüğünden talepte bulunmak. 3.7. Sivil Savunma Hizmetleri Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri Ģunlardır  Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak,  Sivil savunma teĢkilâtı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini temin etmek. 4. FAALĠYET ALANLARI, ÜRÜN VE HĠZMETLER Ġl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunması gereken baĢlıca bölümler Ģunlardır; 1) Özlük Bölümü 2) Atama Bölümü 3) Ġnceleme SoruĢturma ve Değerlendirme Bölümü 4) Kültür Bölümü 5) Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ĠĢleri Bölümü 6) Program GeliĢtirme Bölümü 7) Hizmet Ġçi Eğitim Bölümü 8) Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü 9) Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 10) Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 11) Okul Ġçi Beden Eğitimi Spor Bölümü 12) Öğretmene Hizmet ve Sosyal ĠĢler Bölümü 13) Burslar ve Yurtlar Bölümü 14) Özel Öğretim Kurumları Bölümü 15) Sağlık ĠĢleri Bölümü 16) Yaygın Eğitim Bölümü 17) Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Bölümü 18) AraĢtırma, Plânlama ve Ġstatistik Bölümü 19) Bütçe-Yatırım ve Tesisler Bölümü 20) Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü 21) ArĢiv ve Ġdare Bölümü 22) Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü 23) Basın ve Halkla ĠliĢkiler Bölümü 24) AR-GE Bölümü

23


Bölümler, il veya ilçenin millî eğitim Ģube müdürü kadro sayısına göre tek tek veya hizmet benzerliğine göre birleĢtirilerek veya ayrılarak Ģubeler Ģeklinde oluĢturulur. Bu görevler Ģube müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür ve hizmetin gerektirdiği hallerde yeni bölümler kurulabileceği gibi bölümlere yeni görevler de ilâve edilebilir. Bu düzenlemeler Ģube müdürü sayısına göre Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlerince yapılır. 5. PAYDAġ ANALĠZĠ Stratejik Planlamanın temel unsurları; katılımcılık ve plana sahipliktir. Planın uygulanmasının etkinliğini artırmak amacıyla, müdürlüğümüzün etkileĢim içerisinde olduğu tarafların görüĢleri dikkate alınmıĢtır. ĠĢbirliği ve etkileĢimin tam anlamıyla belirlenmesi amacıyla görsel anlatım sağlayan PaydaĢ Analizi Tablosu ve Ürün Hizmet Matrisi oluĢturulmuĢtur. PaydaĢ Analizi Tablosunda, müdürlüğümüzün ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, doğrudan veya dolaylı etkilenen veya etkileyen kiĢi, grup veya kurumlar paydaĢ olarak belirlenmiĢtir. Belirlenen paydaĢlar da çeĢitli özelliklerine göre; iç paydaĢ, dıĢ paydaĢ ve yararlanıcı olarak sınıflandırılmıĢtır. Ayrıca neden paydaĢ olduğu açıklanarak, öncelik sıralaması da rakamlarla tabloda belirtilmiĢtir. Ürün Hizmet Matrisinde ise paydaĢların hizmetlerle bağlantısı açıklanmıĢtır.

24


PaydaĢ Analizi Tablosu: PAYDAŞ ADI

İÇ PAYDAŞ

DIŞ PAYDAŞ

YARARLANICI

NEDEN PAYDAŞ?

ÖNCELİK

Milli Eğitim Bakanlığı

X

Bağlı Olduğumuz Merkezi İdare

11

Valilik

X

Bağlı Olduğumuz Mülki İdare

9

Kaymakamlık

X

Bağlı Olduğumuz Mülki İdare

7

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

X

Bağlı Olduğumuz Üst İdare

8

İl Özel İdaresi

X

Tedarikçi Mahalli İdare

10

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları

X

X

Tedarikçi, Hizmet Alan İşbirliği

1

Diğer Okul/Kurum Müdürleri

X

X

2

Öğretmenler

X

X

Tedarikçi, Hizmet Alan İşbirliği Hizmet Üreten ve Hizmet alan Üretilen Hizmetin Niteliğini Belirleyen Hizmet Alanlara Ulaştıran

Öğrenciler

X

X

Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan

4

3

Veliler

X

X

Tedarikçi Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan

5

Aile Birlikleri

X

X

6

Sivil Toplum Örgütleri

X

X

Sanayi Kuruluşları

X

X

Basın Yayın Kurumları

X

X

Yerel Yönetimler

X

X

Hayırseverler

X

Tedarikçi Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar

Tüm İlçe Halkı

X

X

Sosyal Çevre

25

15 16 14 12 13 17


Hizmetiçi Eğitim Denetim ve Değerlendirme Basın Ve Halkla İlişkiler Arşiv ve İdare

Eğitim Araçları Ve Donatım Kültür

Donatım Araştırma Planlama İstatistik

Özlük Mutemetlik Evrak Kayıt

MÜŞTERİ/ YARARLANICI

İlçe M.E. M. çalışanları Diğer Okul / Kurum Müdürleri Öğretmenler X X X X X O O

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X O O O X O X X X X X

Öğrenciler O X O X X X O O

Veliler X X O X

Aile Birlikleri X O O X

Sivil Toplum Örgütleri Sanayi Kuruluşları Basın Yayın Kurumları Yerel Yönetimler

Hayırseverler

X: TÜMÜ X X X

O O

X X X

X X X

X X X

O

X

X

O

O: BAZILARI

26 O

O X O O

O O X O

O O

O O

O O O

O O

O X X

O O

O

O X

Sosyal, Kültürel, Sportif E.H.

Sağlık Hizmetleri

Burslar ve Yurt Hizmetleri

Sosyal İşler

Sivil Savunma

Taşıma Hizmetleri

Bütçe Yatırım

Çıraklık ve Mes. Tek. Eğitim

Yaygın Eğitim

Bilgisayar ve Sınav Hizm.

Program Geliştirme

Özel Öğretim

Özel Eğitim ve Rehberlik

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

ÜRÜN/HİZMET

Okul Öncesi Eğitim

Atama Hizmetleri

Ürün-Hizmet Matrisi Tablosu:

O

O

O

X


6. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ VE EĞĠTĠM DURUM ANALĠZĠ 6.1.

Kurum Ġçi Analiz

6.1.1. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TeĢkilatı Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

:

Fatih ÜÇOK

Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürü Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürü Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürü

: : :

Aziz DURGUN Hasan Basri ĠNAN Ramazan MUTLU

Eğitici BiliĢim Teknolojileri Formatörü Ar-Ge Birimi / Stratejik Planlama Ar-Ge Birimi / Projeler

: : :

Fatih LAFÇI P. AyĢe KAVUNCUOĞLU ġahin ÖZDEMĠR

Ġlçe Mili Eğitim ġefi Ġlçe Mili Eğitim ġefi Ġlçe Mili Eğitim ġefi Ġlçe Mili Eğitim ġefi Ġlçe Mili Eğitim ġefi Ġlçe Mili Eğitim ġefi Ġlçe Mili Eğitim ġefi

: : : : : : :

Ahmet KOYUNCU Ali Osman ĠNAN Emine ĠLHAN Fatih YANGINCI Hüseyin LEYLEK Murat KAFLI Nazmiye TOPAL

Memur (V.H.K.Ġ) Memur Memur Memur Memur (V.H.K.Ġ) Memur(V.H.K.Ġ) Memur

: : : : : : :

Ahmet SEVĠNDĠK Behiye ÖZDEMĠR Ġsmail ÖKSÜZ Ġbrahim YURTTAġ Orhan BAġ Osman BOZ Recep ÇAVUġ

ġoför

:

Eyüp KARAKOÇ

Teknisyen Yardımcısı

:

Mustafa AYDIN

Yardımcı Hizmetler Yardımcı Hizmetler Yardımcı Hizmetler

: : :

Fazlı ÇAVUġ Nevzat AKMAN Ġsmail SĠNOPLU

27


6.1.2. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TeĢkilat ġeması

Fatih ÜÇOK Milli Eğitim Müdürü

Aziz DURGUN Şube Müdürü

Atama Bölümü (Norm Kadro) Özel Eğitim Hizmetleri ve Rehberlik Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bölümü Yatırım-Taşınır İşlem İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü Genel Bütçe ve Özel Bütçe Gerçekleştirme Görevlisi Sivil Savunma Bölümü Bilgi Edinme Bölümleriyle İlgili İstatistik Hazırlama

Hasan Basri İNAN Şube Müdürü

Özlük ve Sicil Hizmetleri Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü Yaygın Eğitim Bölümü Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü Ulusal Eğitime Destek Kampanyası İlçe Milli Eğitim Komisyonu Sağlık ve İzin İşleri Özel Öğretim Kurumları Bölümü Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü DPY ve Bursluluk ve Eğitim Yardımları Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurumları Bölümleriyle İlgili İstatistik Hazırlama

28

Ramazan MUTLU Şube Müdürü

Kültür İşleri Okul İçi Beden Eğitim ve Spor Bölümü-Okul Gezileri Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Taşımalı Eğitim Hizmetleri MEBBİS Evrak Kayıt ve Arşiv Hizmetiçi Eğitim Her Türlü Proje Çalışmaları Strateji Geliştirme AR-GE, TKY, İç Kontrol Okul Aile Birlikleri, Vakıflar, Dernekler, Okul KantinleriSalonları Bölümleriyle İlgili İstatistik Hazırlama


6.1.3. Kurum Ġçi ĠletiĢim Kurum içi iletiĢim, belirlenen yazıĢma kurallarına uygun hiyerarĢik bir düzende yürütülmektedir. Karar alma süreçlerinde katılımcılık esaslı çalıĢmalar uygulanmaktadır. 6.1.4.Teknolojik Düzey Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarda tüm idari iĢlemler teknolojik alt yapının kullanılması ile gerçekleĢtirilmektedir. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ġlçemizdeki okul ve kurumlarla bilgi alıĢ veriĢi internet üzerinden sağlanmakta, “Acil Duyurular” ve “Performans Göstergeleri” modülleri müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımızca etkin biçimde kullanılmaktadır. Tüm kurumlarla e-posta ağı ve T.T.Net Cep Mesaj Servisi aracılığıyla hızlı ve etkin iletiĢim sağlanmaktadır. Ġlçemizde biliĢim teknolojisi sınıfına sahip okullarımızın oranı yaklaĢık olarak %91 olmakla beraber diğer okullarımızın da BT sınıfına sahip olmaları için çalıĢmalar sürdürülmektedir. 6.1.5. Mali Kaynaklar Kurumumuz Özel Ġdare Bütçesi ile Genel Bütçe payından yararlanmaktadır. Bunun dıĢında okullarımızda kurulan Okul-Aile Birliklerinin çalıĢmaları sonucu gönüllü maddi destekler, “KardeĢ Okul-KardeĢ Kurum” gibi projelerle okullarımızın ihtiyaçları karĢılanmaktadır.

29


6.2 . Eğitim Durum Analizi 6.2.1. Okul Öncesi Eğitim 2009–2010 Eğitim Öğretim döneminde Suluova’da 2 bağımsız Okul Öncesi Eğitim Kurumu ve 17 kurumun ana sınıfında toplam 40 derslikte, 39’u kadrolu 14’ü ücretli 53 öğretmen ile 1173 öğrenciye Okul Öncesi Eğitim hizmeti verilmiĢtir.

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMDE MEVCUT DURUM Okul Öncesi Eğitim Kurumları Bağımsız Okul Öncesi Eğitim Kurumu Ġlköğretim Okulu Bünyesinde Okul Öncesi KURUM Eğitim Sınıfı SAYILARI Kız Meslek Lisesi Uygulama Okul Öncesi Eğitim Sınıfı

SULUOVA

AMASYA

2

7

16

183

1

5

18

195

ġUBE SAYISI

53

386

DERSLĠK SAYISI

40

300

ÖĞRETMEN SAYISI

53

340

36–48 Ay Öğrenci Sayısı

47

208

48–60 Ay Öğrenci Sayısı

473

2.497

60–72 Ay Öğrenci Sayısı

653

4.427

Toplam Öğrenci Sayısı

1.173

7.132

48–72 Ay Çağ Nüfusu

1.348

8.492

48–72 Ay Öğrenci Sayısı

1.126

6.924

48–72 Ay OkullaĢma Oranı

%83,53

%81,53

Toplam Kurum Sayısı

ÖĞRENCĠ SAYILARI

OKULLAġMA ORANI

30


2009–2010 Eğitim Öğretim yılı verilerine göre: ilçemizdeki bağımsız ve diğer kurum bünyelerinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarımızda; 36-48 ay gurubunda 47, 48-60 ay gurubunda 473, 60-72 ay gurubunda 653 olmakla birlikte toplam 1.173 öğrencimiz eğitim almıĢtır.

48–72 ay arası çağ nüfusu 1.348 olup Okul Öncesi Eğitime devam eden öğrenci sayısı 1.126 olarak belirlenmiĢtir. Verilere göre 48–72 ay arası çocuklarımızın okullaĢma oranı %83,53 dür.

31


6.2.2. Ġlköğretim ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARI

SAYI

MERKEZ ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI

18

KÖY ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI

9

KASABA ĠLKÖĞRETĠM OKULU

1 28

TOPLAM

Ġlçemizde 28 ilköğretim okulu bulunmaktadır. Ġlköğretim okullarının 18’i merkezde, 1’i Eraslan Kasabasında ve 9’u köylerde bulunmaktadır. ĠLÇE MERKEZĠ

KÖY

KASABA

TOPLAM

DERSLĠK SAYISI

18 245

9 21

1 14

28 280

ġUBE SAYISI

265

143

16

424

6302

188

292

6782

25

8

20

24

MEVCUT DURUM OKUL SAYISI

ÖĞRENCĠ SAYISI DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI

Ġlçe merkezindeki okullarımızda bulunan 18 ilköğretim okulunda; 245 derslik ve 265 Ģubede 6302 öğrenci öğrenim görmektedir. Ġlçe merkezindeki ilköğretim okullarımızda derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 25 dir. Esaslan Kasabasında bulunan ilköğretim okulunda; 14 derslik ve 16 Ģubede 292 öğrenci öğrenim görmektedir. Esaslan kasabasında derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 20 dir. Köylerimizde bulunan 9 ilköğretim okulunda 21 derslik ve 143 Ģubede 188 öğrenci öğrenim görmektedir. Köy ilköğretim okullarımızda derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 8 dir.

32


6.2.3. Ortaöğretim ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI

SAYI

Genel Lise

1

Anadolu Lisesi

2

Anadolu Öğretmen Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

1

TOPLAM

9

1 1 1 1 1

Ġlçemizde 1 Genel Lise, 2 Anadolu Lisesi, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 Anadolu Ġmam Hatip Lisesi, 1 Kız Meslek Lisesi ve 1 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere toplam 9 ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARI Okul Sayısı

Derslik Sayısı

ġube Sayısı

9

105

129

Öğrenci Sayısı 2770

Derslik BaĢına Öğrenci Sayısı 26

Ortaöğretim okullarımızda toplam 105 derslik, 129 Ģube, 2770 öğrenci bulunmaktadır ve derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 26’dır Ġlçemizde ortaöğretime devam eden 2770 öğrenciden 870’i genel ortaöğretim kurumlarına, 1900’ü de mesleki ortaöğretim kurumlarına kayıtlıdır. Okul türlerine göre öğrenci dağılımına bakacak olursak %68,6’ini mesleki ortaöğretim kurumları, %31,4’ünü genel ortaöğretim kurumları oluĢturmaktadır. Okul Türlerine Göre Öğrenci Dağılımı Genel Ortaöğretim

%31,4

Mesleki Ortaöğretim

%68,6

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ SAYILARI ÖĞRENCĠ SAYISI

Genel Ortaöğretim Kurumları

Mesleki Ortaöğretim Kurumları

Toplam

870

1900

2770

33


6.2.4. Yaygın Eğitim 6.2.4.1. Halk Eğitim Merkezi

SULUOVA HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖĞRETMEN SAYISI DERSLĠK SAYISI

109 9

AÇILAN KURS SAYISI

203

ÖĞRENCĠ SAYISI

4267

Suluova Halk Eğitim Merkezi, 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılında 109 Öğretmenle (kısmi zamanlı usta öğreticiler dâhil), kendi bünyesinde ve diğer eğitim kurumlarında açılan 203 kursta toplam 4267 öğrenciye eğitim hizmeti vermiĢtir. HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ KURS TÜRÜ Mesleki ve Teknik Sosyal ve Kültürel Okuma-Yazma TOPLAM

KURS SAYISI 27 56 103 186

KURSĠYER SAYISI 534 2225 1508 4267

Halk Eğitim Merkezimizde açılan toplam 186 kursta; 103 Okuma-Yazma kursunda 1508 kursiyere, 56 Sosyal ve Kültürel kursta 2225 kursiyere, 27 Mesleki ve Teknik kursta 534 kursiyere ve toplamda 4267 kursiyere eğitim verilmiĢtir.

34


YAġ GRUPLARINA GÖRE OKUMA-YAZMA BĠLMEYEN VATANDAġLAR* 15-25

26-45

56 yaĢ üzeri

46-55

TOPLAM

KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK

0

0

0

0

0

0

639

425

639

425

*Eylül 2010 tarihli H.E.M. verilerine göre. Ġlçemiz Halk Eğitim Merkezi Eylül 2010 verilerine göre ilçemizde 15-55 yaĢ üzeri okuma yazma bilmeyen vatandaĢımız kalmamıĢ olup, 56 yaĢ üzeri 639 kadın 425 erkek olmak üzere toplam 1064 vatandaĢımız okuma yazma bilmemektedir. Bunun ilçe nüfusuna oranına bakılırsa %2,2 okuma yazma bilmeyen 56 yaĢ üzeri vatandaĢımız, %97,8 okuma yazma bilen vatandaĢımız bulunmaktadır.

35


6.2.4.2.

Mesleki Eğitim Merkezi

MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖĞRETMEN SAYISI

3

DERSLĠK SAYISI

3

AÇILAN MESLEK KURSU SAYISI ÇIRAK ÖĞRENCĠ VE EĞĠTĠME DEVAM EDEN KALFA SAYISI MESLEK KURSLARINA DEVAM EDEN KURSĠYER SAYISI

6 110

60

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Suluova Mesleki Eğitim Merkezimizden, 1074 kiĢi Ustalık Belgesi, 786 kiĢi Kalfalık Belgesi, 280 kiĢi Usta Öğreticilik Belgesi, 23 kiĢi de ĠĢyeri Açma belgesi almıĢtır. Mesleki Eğitim Merkezinde, 60 kiĢi Çıraklık kursuna, 50 kiĢi de Kalfalık kursuna devam etmektedir. (05.10.2010 tarihi itibari ile.) 2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde, daha önce uygulanmamıĢ bir eğitim sürecinin Mesleki Eğitim Merkezimizde uygulanma planı yapılmıĢtır. Planlamaya göre; ĠĢyerlerinde hâlihazırda hizmet veren ve üretim yapan çırak, kalfa ve ustalara; GiriĢimcilik Eğitimi, Ölçme Kontrol Eğitimi, Maliyet Hesabı Eğitimi, Halkla ĠliĢkiler ve MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi konularında eğitim seminerleri verilecek, verilen eğitimler fuar gezileri ile zenginleĢtirilerek mesleki geliĢimi arttırma çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir.

36


6.2.5. Özel Eğitim ve KaynaĢtırma Eğitimi Ġlçemizde bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran iki okulumuz mevcuttur. Okullarımızda 14 kız 16 erkek olmak üzere toplam 30 öğrencimize eğitim verilmektedir. Öğrenci Sayısı

ÖZEL EĞĠTĠM

Kız

Erkek

Toplam

TOKĠ Çelebi Mehmet ĠÖO

9

12

21

ġeker ĠÖO

4

3

7

Suluova ĠÖO (Otistik Alt Sınıf)

1

1

2

TOPLAM

14

16

30

Özel eğitim sınıfı bulunan okullarımızdan TOKĠ Çelebi Mehmet Ġlköğretim Okulu’nda 9 kız, 12 erkek olmak üzere toplam 21 öğrenciye 4 öğretmen ile eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Özel eğitim sınıfı bulunan diğer okulumuz olan ġeker Ġlköğretim Okulu’nda 4 kız, 3 Erkek olmak üzere 7 öğrenci, Suluova Ġlköğretim Okulu otistik alt sınıfında 1 kız, 1 erkek olmak üzere 2 öğrenci eğitim görmektedir.

Öğrenci Sayısı KAYNAġTIRMA EĞĠTĠMĠ

Okul Sayısı 20

Kız

Erkek

Toplam

18

26

52

Rehberlik AraĢtırma Merkezi tarafından kaynaĢtırma eğitimine devam etmesi uygun bulunan 16 kız, 26 erkek olmak üzere 52 öğrencimiz ilçemizin muhtelif 20 okulunda eğitim görmektedir.

37


Sağlık durumu engeli nedeniyle eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde eğitim hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, 20092010 EğitimÖğretim yılında ilçemizde görevlendirilen iki rehber öğretmen tarafından iki öğrencimize “Evde Eğitim” hizmeti uygulamıĢtır.

Süregelen sağlık problemleri nedeni ile eve mahkûm olan çocukların eğitimden geri kalmaması için Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce organize edilen “Evde Eğitim” uygulaması sayesinde okula devam edemeyen çocuklar, zil sesiyle evlerine gelen öğretmenleri ile derslerinden geri kalmamanın mutluluğunu yaĢamaktadırlar.

38


6.2.6. Bilgi Teknolojisi Sınıfı (BTS) Durumu

Ġlçemizde bulunan iki bağımsız okul öncesi eğitim kurumumuzda ve ilköğretim okullarımızda bilgisayar, projeksiyon, tarayıcı ve yazıcı sayıları ile ilgili 01/11/2010 tarihi itibarı ile mevcut durum aĢağıdaki tablolarda belirtilmiĢtir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI Bilgisayar Sayıları

Sıra No

Okul Adı

1 2

İdare

Sınıflar

Projeksiyon Cihazı

Mihri Hatun Anaokulu

1

3

1

Suluova Anaokulu

2

BT Sınıfı

Yazıcı Tarayıcı

1

1

Lazer

Inkjet

2

1

Nokta Vuruşlu

1

İLKÖĞRETİM OKULLARI Bilgisayar Sayıları

Sıra No

Okul Adı

BT Sınıfı

İdare

1

Hacıbayram İÖO

20

3

2

Bolat İÖO

12

2

3

Gazi İÖO

5

3

4

Eraslan ŞFMK İÖO

20

3

5

Atatürk İÖO

12

6

Murat Deniz İÖO

7

Yazıcı

Projeksiyon Cihazı

Tarayıcı

1

1

3

3

1

2

5

1

1

9

10

1

2

2

8

6

1

6

21

3

5

6

2

5

Mehmet Bilgili İÖO

21

3

4

2

2

2

8

Hürriyet

21

3

11

6

2

3

9

Şht.A.KORKMAZ İÖO

16

5

12

12

1

4

10

Yunus Emre İÖO

2

3

6

11

Suluova İÖO

16

4

12

8

1

3

12

Çeltek Madeni İÖO

21

2

3

2

2

1

13

Zübeyde Hanım İÖO

15

2

4

4

1

3

14

Cumhuriyet İÖO

16

3

5

4

15

H. Osman Otçu İÖO

21

2

1

1

1

1

16

Şeker İÖO

15

4

17

18

2

6

17

Cevizdibi ŞSY İÖO

18

3

2

2

1

3

18

Toki Ç.M. İÖO

3

9

9

Sınıflar

3

39

Lazer

Inkjet

Nokta Vuruşlu

1

1

2 1

4

2

1

1


Ġlçemizdeki köy ilköğretim okulları ve ortaöğretim okullarımızdaki bilgisayar, projeksiyon, tarayıcı ve yazıcı sayıları ile ilgili 01/11/2010 tarihi itibarı ile mevcut durum aĢağıdaki tablolarda belirtilmiĢtir.

KÖY İLKÖĞRETİM OKULLARI Bilgisayar Sayıları

Yazıcı Projeksiyon Tarayıcı BT Nokta Cihazı İdarede Sınıflarda Lazer Inkjet Sınıfında Vuruşlu

Sıra No

Okul Adı

1

Akören

1

6

1

2

1

1

2

Bayırlı

1

2

1

1

2

1

3

Armutlu

2

1

1

1

4

Cürlü

1

1

1

2

5

Derebaşalan

1

1

1

1

6

Eymir

1

2

1

1

1

1

7

Arucak

1

1

1

2

1

1

8

Kerimoğlu

1

2

1

1

2

9

Kolay

1

2

1

1

1

10

Salucu

1

2

1

2

1

1 1

1 1

1

ORTAÖĞRETİM OKULLARI Bilgisayar Sayıları

Sıra No

Okul Adı

BT Sınıfı

İdare

1

Şht.M.Atmaca Anad.Lisesi

30

2

Ticaret Meslek Lisesi

3

Yazıcı

Projeksiyon Cihazı

Tarayıcı

6

4

41

7

2

AnadoluSağlık Meslek Lisesi

16

5

2

4

Kız Teknik ve Meslek Lisesi

55

6

4

1

6

5

Fatih Lisesi

15

5

9

1

4

1

6

Anadolu Öğretmen Lisesi

7

6

1

2

1

7

Anadolu İmam Hatip Lisesi

14

6

5

1

6

1

8

Teknik ve End. Mes. Lisesi

62

7

5

6

9

Suluova Anadolu Lisesi

12

4

1

3

40

Sınıflar

9

4

Lazer

Inkjet

2

3

1

1

6

Nokta Vuruşlu

2 2 1 2 1


6.2.7. TaĢımalı Eğitim 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılında, 10 taĢıma merkezi okula, 42 yerleĢim biriminden 69 araçla taĢıma yapılmaktadır.

TaĢıması yapılan öğrencilerimizin toplam sayısı, 445’i kız 498’i erkek olmak üzere 943 dür.

TaĢıma kapsamındaki 943 öğrenci ve taĢıma kapsamında olmayan ancak evinin okuluna olan uzaklığı dolayısıyla öğle yemeği verilen 114 öğrenciyle birlikte toplam 1060 öğrenciye öğle yemeği verilmektedir.

41


6.2.8. Projeler Avrupa Birliği Projeleri 2009 ve 2010 yıllarında Leonardo Da Vinci Projesi kapsamında 5 proje hazırlanmıĢ, aralarından kabul edilen olmamıĢtır. Comenius Projeleri Kapsamımda 1 proje sunulmuĢ, kabul edilmiĢ ve Amasya ili içerisinde Comenius türünde kabul edilen tek proje olarak uygulanmaya baĢlamıĢtır. Gruntvig ve Gençlik Projeleri Kapsamında Proje hazırlanmamıĢtır. 8 Hibe Projesi hazırlanmıĢ bu projelerden bir tanesi kabul edilmiĢ, altısı reddedilmiĢ, bir tanesi de değerlendirme aĢamasındadır.

Proje Türü

Hazırlanan Proje Sayısı

Hazırlanan Bütçe

Kabul Edilen Proje Sayısı

Kabul Edilen Bütçe

Leonardo Da Vinci

5

-

-

-

Comenius

1

-

1

13.000,00 €

Gruntvig Gençlik Projesi

-

-

-

-

-

-

-

-

Hibe Projesi

8

970.033,06 €

1

Toplam

14

970.033,06 €

1

42

143.640,40 €


Bu Benim Eserim Projeleri

43

7 2 2 1 1 1 -

10 3 4 1 3 1 -

TOPLAM PROJE

3 1 2 2 -

FEN PROJE

38 16 16 12 12 3 2 99

ANKARA FİNAL SERGİSİNE DAVET EDİLEN PROJE SAYILARI

MATEMATİK PROJE

28 12 8 9 6 3 2 68

TOPLAM PROJE

10 4 8 3 6 31

FEN PROJE

TOPLAM PROJE

178 133 100 80 61 41 8 601

BÖLGE SERGİSİNE DAVET EDİLEN PROJE SAYILARI

MATEMATİK PROJE

FEN PROJE

355 251 231 176 99 69 33 1214

BÖLGE ÇALIŞMA GURUBU TARAFINDAN KABUL EDİLEN PROJE SAYILARI

MATEMATİK PROJE

TOPLAM PROJE

MERKEZ MERZİFON SULUOVA TAŞOVA G.HACIKÖY GÖYNÜCEK HAMAMÖZÜ TOPLAM

İÇG TARAFINDAN KABUL EDİLEN PROJE SAYILARI

TOPLAM PROJE

İLÇELER

2009–2010 Eğitim–Öğretim yılında ilçemiz ilköğretim okullarından 231 proje Bu Benim Eserim Projesine baĢvuru yapmıĢtır. Ġl Proje ÇalıĢma Gurubu tarafından yapılan değerlendirme sonucu 100 proje bölgeye sunulmuĢtur. Samsun’da yapılan Bölge Proje ÇalıĢma Gurubu değerlendirmesinde 8 Fen Bilimleri, 8 Matematik Projesi olmak üzere 16 projemiz kabul edilmiĢtir. Bölge Proje ÇalıĢma Grubunca kabul edilen 16 projeden; 2 si Fen Bilimleri, 2 si Matematik alanında olmak üzere 4 proje sergilemeye değer bulunmuĢtur.

1 1

1 1

1 1 2


GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESĠ

Ülkemiz; doğal güzelliklerinin yanında birçok medeniyete de ev sahipliği yaptığından, doğusundan batısına her köĢesinin tarihi zenginliklerle dolu olduğunu göstermek, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın zihinlerindeki doğu-batı ayrımını kaldırmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonu ile Turkcell sponsorluğunda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Orta Öğretim Burs ve Yurtlar Dairesi BaĢkanlığının katkıları ile gönül köprülerinin kurulmasını sağlamak amacı ile “Gönül Köprüsü Projesi” yürütülmektedir. Gönül Köprüsü Projesi kapsamında ilçemiz Ortaöğretim kurumlarından 22 öğrenci Amasya grubuna dâhil olarak Erzincan iline gitmiĢlerdir Gönül Köprüsü Projesi Kapsamında, KahramanmaraĢ’tan gelen 12 öğretmen ve 200 öğrenci ilçemize 1 günlük ziyarette bulunmuĢtur. Ziyaret kapsamında ilçemizin tarihi ve turistik yerleri konuklarımıza gezdirilmiĢtir. CUMHURĠYET EĞĠTĠM GEZĠLERĠ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “Cumhuriyet Eğitim Gezileri” projesi, 01–06 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢ olup, ilçemizden 13 Öğrenci Çanakkale iline gönderilmiĢtir.

DEMOKRASĠ EĞĠTĠMĠ VE OKUL MECLĠSLERĠ Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” kapsamında 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılında yapılan seçimlerde ilçemiz Anadolu Öğretmen Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi Halime BALAKAN Ġl Öğrenci Meclisinde Ġlçemizi temsil edecektir.

44


6.2.9. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı OkullaĢma Oranı Ġlçemizdeki okullaĢma oranları; okul öncesi eğitimde, %83,53, ilköğretimde %99, ortaöğretimde %89 olarak gerçekleĢmiĢtir. (OkullaĢma oranlarına Açık Ġlköğretim ve Açık Ortaöğretim dahil değildir.)

OKUL ÖNCESĠ Öğrenci Sayısı

1.126

Çağ Nüfusu

1.348

OkullaĢma Oranı (48–72 Ay)

%83,53

ĠLKÖĞRETĠM Öğrenci Sayısı

6.594

Çağ Nüfusu

6.789

OkullaĢma Oranı

%99

ORTA ÖĞRETĠM Ġlköğretimden Mezun Olan Öğrenci Sayısı

793

Ortaöğretim Kurumuna Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

886

OkullaĢma Oranı

%89

45


6.2.10. BaĢarı Durumu 6.2.10.1. 2009–2010 SBS BaĢarı Durumu 2009-2010 SBS sonuçlarına göre Suluova ilçesinde sınava giren 797 öğrencinin sınav ortalaması 308,381 olarak belirlenmiĢtir. Bu sonuca göre Suluova ilçesi SBS sınav ortalamasında ilde 3.sırada yer almıĢtır.

GümüĢhacıköy

TaĢova

Hamamözü

Göynücek

Ġl Geneli

Ġl Geneli Ortalaması

SP Ortalaması

Suluova

Sınav Ortalaması

Merkez

YBP Ortalaması

Merzifon

Merzifon Ġlçe Ortalaması Merkez Ġlçe Ortalaması Suluova Ġlçe Ortalaması GümüĢhacıköy Ġlçe Ortalaması TaĢova Ġlçe Ortalaması Hamamözü Ġlçe Ortalaması Göynücek Ġlçe Ortalaması

Sınava Giren Öğrenci Sayısı

ĠLÇELER

Okul Adı

2010 YILI ĠL GENELĠ SBS BAġARI SIRALAMASI

1050

72,58

328,712

342,360

2015

72,38

317,299

333,786

797

68,56

308,381

323,226

299

70,19

308,200

326,563

447

70,39

305,239

325,227

63

67,16

293,826

314,922

174

67,31

270,240

297,096

4838

71,18

314,44

330,93

46


6.2.10.2. 2009–2010 LYS-YGS BaĢarı Durumu 2009-2010 LYS-YGS sonuçlarına göre okullar bazında öğrenci yerleĢtirme durumu aĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi gerçekleĢmiĢtir.

SINAVA GĠREN

MEZUN

LĠSANS PROGRAMINA YERLEġEN

ÖNLĠSANS PROGRAMINA YERLEġEN

SINAVSIZ ÖNLĠSANS PROGRAMINA YERLEġEN

AÖF YE YERLEġEN

KIZ

ERKEK

TOPLAM

KIZ

ERKEK

TOPLAM

KIZ

ERKEK

TOPLAM

KIZ

ERKEK

TOPLAM

KIZ

ERKEK

TOPLAM

KIZ

ERKEK

TOPLAM

OKUL ADI

TĠCARET MESLEK LĠSESĠ

29

60

89

28

58

86

_

2

2

1

1

2

17

28

45

1

_

1

ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ

0

108

108

0

100

100

0

1

1

0

0

0

0

55

55

0

5

5

SULUOVA SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ

35

10

45

4

0

4

3

0

3

0

0

0

4

3

7

0

0

0

SULUOVA KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ

75

-

75

73

-

73

-

-

-

5

-

5

12

-

12

8

-

8

ġht. METEHAN ATMACA ANADOLU LĠSESĠ

55

29

84

55

29

84

36

12

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SULUOVA ANADOLU LĠSESĠ

41

52

93

44

54

98

13

9

22

0

5

5

0

0

0

1

0

1

SULUOVA ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ

32

10

42

24

5

29

11

2

13

1

1

2

6

2

8

3

-

3

FATĠH LĠSESĠ

27

28

55

25

24

49

5

4

9

2

2

4

0

0

0

1

0

1

SULUOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LĠSESĠ *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Suluova Anadolu Öğretmen Lisesi 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında açılmıĢ olduğundan mezun vermemiĢtir.

47


6.3.

Çevre Analizi

Bu bölümde Türk eğitim sisteminin genel yapısı, eğitim alanında dünyadaki genel durum ve eğilimler, eğitim sisteminde yeniden yapılanma ihtiyacı, eğitimde sosyal diyalog, Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik (PEST) analizi ve üst politika belgelerinde yer alan eğitimle ilgili hedefler analiz edilmiĢtir. 6.3.1. Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı 6.3.1.1. Örgün Eğitim Örgün eğitim, belirli yaĢ grubunda ve aynı seviyedeki bireylere göre hazırlanmıĢ programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. A) Okul Öncesi Eğitim Okul öncesi eğitim; ilköğretim çağına gelmemiĢ çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı ana sınıfları hâlinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfı olarak da açılabilmektedir. Okul öncesi eğitimin amacı; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, çocukların beden, zihin, duygu geliĢimini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, Ģartları elveriĢsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme zemini temin edilmesini, Türkçenin doğru ve güzel konuĢulmasını sağlamaktır. Ġlçemizde 2009–2010 Eğitim Öğretim yılı verilerine göre okul öncesi eğitimde okullaĢma oranı; 48-72 ay için %83,53 lük değer ile Amasya ili içerisinde birinci sırada yer almaktadır. B) Ġlköğretim Ġlköğretim, 6-14 yaĢ grubundaki çocukların eğitim-öğretimini kapsar. Ġlköğretimin amacı; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, her Türk çocuğunun iyi birer vatandaĢ olabilmesi için gerekli temel bilgi, beceri, davranıĢ ve alıĢkanlık kazanmasını, millî ahlâk anlayıĢına uygun olarak yetiĢmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. Ġlçemizde 2009–2010 Eğitim Öğretim yılı verilerine göre ilköğretimde okullaĢma oranı; % 99 olarak gerçekleĢmiĢtir. C) Ortaöğretim Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretim, çeĢitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. Ġlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak

48


kazanmıĢ olan her öğrenci ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. Ortaöğretimin amaç ve görevleri; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hem yüksek öğretime hem de mesleğe veya hayata ve iĢ alanlarına hazırlamaktır. Ġlçemizde 2009–2010 Eğitim Öğretim yılı verilerine göre ortaöğretimde okullaĢma oranı; % 89 olarak gerçekleĢmiĢtir. Ortaöğretime devam eden öğrencilerin okul türlerine göre dağılıma bakıldığında; öğrencilerin genel ortaöğretimdeki yüzdesi % 31,4 iken mesleki ortaöğretimdeki yüzdesi %68,6 olarak gerçekleĢmiĢtir. 6.3.1.2. Yaygın Eğitim Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ, herhangi bir eğitim kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmıĢ olan bireylere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dıĢında,  Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak,  Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel geliĢmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,  Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliĢtirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak,  Toplu yaĢama, dayanıĢma, yardımlaĢma, birlikte çalıĢma ve teĢkilatlanma anlayıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak,  Ġktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaĢama Ģekil ve usullerini benimsetmek,  BoĢ zamanları iyi bir Ģekilde değerlendirme ve kullanma alıĢkanlıkları kazandırmak,  Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin geliĢmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak,  ÇeĢitli mesleklerde çalıĢmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde geliĢmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim; halk eğitimi, mesleki eğitim ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. Ġlçemizde 1 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere iki yaygın eğitim kurumu bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezi tarafından 20092010 eğitim öğretim yılında mesleki-teknik, sosyal-kültürel, okuma-yazma alanlarında açılan 186 kursundan, toplam 4267 kursiyer sertifika almayı hak etmiĢtir. Mesleki Eğitim Merkezi tarafından 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 1074 kiĢi Ustalık Belgesi, 786 kiĢi Kalfalık Belgesi, 280 kiĢi Usta Öğreticilik Belgesi, 23 kiĢi de ĠĢyeri Açma Belgesi almıĢtır.

49


6.3.2. Dünyada ve AB Ülkelerinde Genel Durum ve Eğilimler 1980’li yıllarda eğitime ayrılan kaynaklardaki azalma eğilimleri,1990’lı yıllarda tersine dönmeye baĢlamıĢtır. Bu eğilimin oluĢmasında eğitimde “hayat boyu öğrenme” yaklaĢımının önemli rol oynadığı bilinmektedir. Nitekim 1990’lı yılların baĢından itibaren, geliĢmiĢ ülkelerin eğitim sistemlerini hayat boyu öğrenme yaklaĢımıyla yeniden yapılandırmak için harekete geçtikleri ve yasal düzenlemeleri gerçekleĢtirdikleri görülmektedir. “Hayat boyu öğrenme” yaklaĢımıyla, sanayi toplumunun değerlerine göre oluĢmuĢ eğitime iliĢkin kavram, değer ve ilkelerin bilgi toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tanımlandığı söylenebilir. AB ülkeleri arasında eğitim konusunda ortak politikalar olmamakla beraber, yüksek standartlara ulaĢma hedefleri vardır. Bu bağlamda AB üye ülkeleri belirlenen hedeflere ulaĢılması için gerekli adımları atmaya çağırmaktadır. Sözü edilen hedefler; kiĢi baĢına yapılan eğitim harcamalarının yükseltilmesi, okulu erken (lise mezuniyetinden önce) terkin azaltılması, internet bağlantısına sahip eğitim kurumlarının herkesin faydalanabileceği öğrenme merkezleri hâline getirilmesi, dijital okuryazarlığın geliĢtirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin AB sınırlarındaki değiĢim programlarından daha fazla yararlanması, hizmet sektörünün ekonomi ve istihdam içindeki artan payını göz önüne alan politikalar geliĢtirilmesi, kazanılmıĢ bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi Ģeklinde özetlenebilir. Bu bağlamda bahsi geçen konularda geliĢme sağlamak amacıyla, stratejik hedefler belirlenmiĢ ve uygun faaliyetlerle gerçekleĢtirme planları yapılmaktadır. Ayrıca Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlardan AB ve yerel fon kaynaklarına baĢvurulan proje sayısının arttırılması çalıĢmaları da sürdürülmektedir. 6.3.3. Eğitimde Yeniden Yapılanma Eğitim sistemleri “açık sistem” özelliğini taĢır. Bu sebeple ulusal ve uluslar arası düzeydeki ekonomik, sosyal, kültürel ve politik değiĢme ve geliĢmelerden etkilenirler. Ancak, bu çok yönlü geliĢme ve değiĢmelere uyum sağlamak, bir sistem olarak istikrar ve etkinlikleri de sürdürmek zorundadır. Türk eğitim sisteminin kendisinden beklenileni yerine getirebilmesi için aĢağıdaki politikaları izlemesi öngörülmektedir:  Türk eğitim sistemi ve yönetiminin ülkemizin insan kaynaklarının en etkin biçimde geliĢmesini destekleyecek yapı ve iĢleyiĢe kavuĢturulması: Türk eğitim sistemi ve yönetimine iliĢkin düzenlemeler, bireysel ve kurumsal öğrenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılarak öğrenmenin teĢvik edilmesine odaklanmalıdır.  Eğitim fırsat ve imkânlarının herkes için eriĢilebilir kılınması: Her ne sebeple olursa olsun, hiç kimse yetenek ve yeterlilikleriyle ulaĢabileceği yaĢam standartlarının altında bir yaĢam sürdürmek zorunda bırakılmamalıdır. Bunun için kamu tarafından sunulan eğitim fırsatlarının herkesin eriĢebileceği yaygınlıkta ve miktarda olması sağlanmalıdır.

50


 Kaliteli eğitim fırsat ve imkânlarının yaygınlaĢtırılması: Her Türk vatandaĢının AB ülkelerindeki yaĢıtlarıyla eĢit Ģartlarda rekabet etmeleri fırsatını sağlayacak kaliteli eğitim alma hakkının verilmesi gerektiği düĢünülmektedir. Bu bağlamda sunulan eğitim fırsatlarının kalitesinin yükseltilmesi ve kaliteli eğitime talebin artırılması gerekir.  Eğitimde kalite güvence sisteminin oluĢturulması: Eğitim sistemleri; eğitimin yasayla tanımlanmıĢ ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarını gerçekleĢtireceği hususunda topluma ve çıktılarını kullanacak kesimlere güven vermelidir. Eğitim alan birey ise sistemin kendisini yetenekleri, yeterlilikleri ve çevre koĢulları içerisinde en yüksek yaĢam kalitesine hazırlayacağına inanmalıdır. 6.3.4. Eğitimde Sosyal Diyalog Eğitimin içeriği belirlenirken pedagojik ve akademik gerekler yanında ilgili tarafların görüĢlerinin alınarak planlanması, Türk eğitiminin geleneğinde var olan bir olgudur. Okul ile iĢ yaĢamı arasındaki iĢ birliğinin mesleki ve teknik eğitim boyutu anlamlı olmakla birlikte, her tür ve kademedeki eğitimde bu iĢ birliğinin yaygınlaĢtırılması önem arz etmektedir. Bireyler hangi okula devam ederlerse etsinler, sonunda iĢ yaĢamının bir parçası olacaklardır. Parçası olacakları bu yaĢamı erken yaĢlardan itibaren tanımalarının büyük faydası bulunmaktadır. Okul-Aile birliklerinin yasal çerçeve içinde kurumsal bir yapıya kavuĢturulması, özellikle velilerin okul ve eğitimle iliĢkilerine etkinlik kazandırmıĢtır. Öğrenci meclislerinin bir projeyle hayata geçirilmesi, demokratik eğitime önemli bir boyut kazandırmıĢtır. Veli ve öğrencilerle okul arasında karĢılıklı sözleĢme uygulamaları da sosyal diyalog açısından önemli bir geliĢme olarak değerlendirilmektedir. Eğitimde sosyal diyaloğun arttırılması amacıyla da stratejiler belirlenmiĢ ve bahsi geçen tüm amaçları destekleyici Ģekilde Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2011-2014 Stratejik Planı’nda yerini bulmuĢtur.

51


6.3.5. PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik) Analiz Bu aĢamada bölgemizdeki politik, ekonomik, sosyal-kültürel ve teknolojik faktörler analiz edilmiĢtir. ÇEVRE ANALĠZĠ Politik/Hukuki Eğilimler     

Çocukların değiĢik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma. Erken eğitimin çocukların geliĢimi ve örgün eğitimdeki baĢarıları üzerindeki önemli etkilerinin farkındalığındaki artıĢ. Toplumun, eğitime ve öğretime eriĢebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aĢan beklentileri. Eğitim politikalarının belirlenmesinde yerel yönetimlerin katkısının artması gereğinin gündeme gelmesi. Ġlçemizde Mesleki eğitimin genel eğitime oranının Türkiye ortalamasının üstünde olmasına karĢın mezunların istihdamında zorlukların yaĢanması. Ekonomi (Bilgi ve Ekonomi Eğilimleri)

  

Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaĢmada ana itici güç olarak belirmesi. Ġstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayıĢ. ĠĢ hayatında kaliteli ve kalifiye eleman ihtiyacının artmıĢ olması. Sosyal/Kültürel ( Sosyal Eğilimler )

  

Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaĢma etkisiyle değiĢen aile yapısı ve sosyal yapı. ParçalanmıĢ ve ilgisiz ailelerin okul hayatına olumsuz etkileri. Toplumun tüketici eğilimlerindeki hızlı artıĢ. Teknolojik (Teknolojik Eğilimler)

  

Teknolojinin ilerlemesinin ve benimsenmesinin artması ile hayatın her alanında kullanılır hale gelmesi. Ġnternet kullanımının artması sonucu bilginin hızlı üretimi, eriĢilebilirlik ve kullanılabilirliğinin geliĢmesi. Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileĢim/paylaĢım olanakları.

52


6.3.6. Üst Politika Belgeleri ile Stratejik Planının UyumlaĢtırılması Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2011-2014 Stratejik Planının hazırlanmasında Amasya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan hedefleri ve Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı hedefleri birbiri ile karĢılaĢtırılarak uyumlaĢtırılmıĢtır. Aynı zamanda MEB stratejik planında yer alan diğer üst politika belgelerindeki hedeflerin gerçekleĢtirilmesine de katkıda bulunulacak Ģekilde çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ 

9. Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan

_ AB Müktesebatına Uyum Programı

60. Hükümet Programı

60. Hükümet Programı Eylem Planı

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi Sonuç Raporu

Bilgi Toplumu Stratejisi

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı (2008-2012)

Millî Eğitim Strateji Belgesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Millî Eğitim ile ilgili mevzuat

17. Millî Eğitim Şûrası Kararları

Türkiye Turizm Stratejisi 2023

Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı

53


7.

GZFT (SWOT) Analizi

7.1. Güçlü Yönler 1. Okulların donanımlarının standartlara uygun olması 2. UlaĢım rahatlığı (taĢımalı eğitime uygunluk) 3. Ġlçemizde Okul Öncesi Eğitimde okullaĢma oranının %83,53’lük değer ile Türkiye genelinde en yüksek değer olması 4. e-Okul, e-Veli gibi teknolojik yazılımların etkin Ģekilde kullanılıyor olması 5. Ġlçe merkezindeki tüm okulların ısınmasında kalorifer kullanılıyor olması 6. Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısının(23 öğrenci) eğitim-öğretim açısından uygun olması 7. Tüm okullarda ekli öğretime geçilmiĢ olması 8. BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapan okullarımızın sayısının il geneline göre az sayıda olması

7.2. Zayıf Yönler 1. Okullarımızda depreme karĢı yeterli tedbir alınmamıĢ olması 2. Okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin yetersizliği 3. Mesleki Eğitim Kurumlarımızda, verilen eğitimin kalitesinin düĢük olmasından dolayı yeterli istihdamın sağlanamaması 4. Özel eğitim ve kaynaĢtırma öğrencileri için destek odalarının okullarımızda kurulamamıĢ olması 5. Okullarımızda engelli öğrencilere uygun donanım ve fiziki Ģartların bulunmayıĢı 6. Okullardaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterli olmaması 7. Personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerinden yeterince yararlanamaması 8. Okul sağlığı ve hijyenik ortam sağlama konusunda yaĢanan eksiklikler 9. LYS ve LGS baĢarısının düĢük olması 10. Performansa dayalı izleme ve değerlendirmenin sağlıklı yürütülememesi 11. Okul-Aile iĢbirliğinin etkin yürütülememesi 12. BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapan okullarımızda öğretmen motivasyonu ve öğrenci baĢarısının düĢük olması 13. Yönetici, Öğretmen ve Personelin yeni mevzuata ve müfredata uyum problemi

54


7.3. Fırsatlar 1. Ġlçe genelinde genç nüfusun fazla ve eğitim almaya istekli olması 2. Yeni eğitim müfredatının uygulanmakta olması 3. Proje kültürünün okullarımızda yaygınlaĢmaya baĢlamıĢ olması 4. Okul Öncesi Eğitimin öneminin ilçemiz halkı tarafından anlaĢılmıĢ olması 5. Hayat boyu öğrenme imkânlarının giderek yaygınlaĢması 6. Ġlçe ve köylerimizde internet kullanma imkânının bulunması 7. Ülkemiz çapında uygulanmakta olan eğitim kampanyaları

7.4. Tehditler 1. Yardımcı hizmet personelinin yetersiz olması 2. Eğitime destek olacak yatırımcıların bulunmaması 3. Özel eğitim ve rehberlik alanında öğretmen sayısının mevcut ihtiyaca cevap verememesi 4. Ġlçe genelinde (bazı okullarımızda daha yoğun olarak) hissedilen ahır kokuları 5. Zorunlu öğrenim çağındaki çocukların ve gençlerin mevsimlik geçici tarım iĢçisi olarak çalıĢtırılmaları 6. Velilerimizin eğitim ve gelir düzeyinin düĢük olması nedeniyle eğitime olumsuz bakıĢ açıları 7. Ġlçe ve il dıĢına yaĢanan göç sonucu oluĢan nüfus hareketliliği 8. BiliĢim araçlarının kontrolsüz, amacı dıĢında kullanılması 9. Ġlçe ve il dıĢına yaĢanan hızlı öğretmen değiĢimi

55


3.BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİM 56


3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM 1. MĠSYON, VĠZYON, TEMEL DEĞERLER 1.1. Misyon

57


1.2. Vizyon

58


1.3. Temel DeÄ&#x;erler

59


2. TEMALAR, STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen hizmetlerle ilgili stratejik alanlar, 8 tema baĢlığı altında gruplandırılmıĢtır. Temaların altında, stratejik amaçlara ulaĢmak için belirlenen stratejik hedefler ve bu hedeflere ulaĢmada kullanılacak faaliyetler belirtilmiĢtir.

1. TEMA:

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM

2. TEMA:

ĠLKÖĞRETĠM

3. TEMA:

ORTAÖĞRETĠM

4. TEMA:

ÖZEL ÖĞRETĠM

5. TEMA:

ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK

6. TEMA:

HAYAT BOYU ÖĞRENME

7. TEMA:

AB PROJELER

8. TEMA:

KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

/

60


1.TEMA

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 61


OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ

Okul öncesi eğitimi; 0–5 yaĢ grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliĢmelerini destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve temel eğitim bütünlüğü içinde ilköğretime hazırlayan eğitim sürecidir. Örgün eğitimin ilk basamağı okul öncesi eğitimdir. 3–5 yaĢ grubundaki çocuklar bu eğitimi alır. Bu eğitim çocukların zihinsel, bedensel, duygusal geliĢimini ve iyi

alıĢkanlık

kazanmalarını

ilköğretime

hazırlanmasını,

elveriĢsiz çevreden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme ortamı hazırlanmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuĢulmasını amaçlar. Öğrenim sürecinin en önemli basamağı olan bu dönemde edinilen beceriler yaĢantının bütün evrelerini etkiler. Okul öncesi eğitimle ilgili stratejik amaç ve hedefler, bu amaçları gerçekleĢtirecek düĢünceleri destekleyecek mahiyette belirlenmiĢtir.

62


Stratejik Amaç–1 Çağ nüfusunun, giderek fazlalaĢan oranda okul öncesi eğitime dâhil edilmesini sağlamak. Okul öncesi eğitim ve öğretim çalıĢanlarının kiĢisel geliĢimini sağlamak ve eğitimin kalitesini arttırmak.

Stratejik Hedef 1.1. Okul Öncesi Eğitimde okullaĢma oranının, Stratejik Planın uygulama süresi bitimine kadar, 36–48 ay için %7 den %10’a, 48–60 ay için % 68,55 den %75 e çıkarılmasını sağlamak ve 60–72 ay için de mevcut olan %100’lük oranı korumak. Faaliyet 1.1.1. Ġlçemizde, Okul Öncesi Eğitim velilerine yönelik eğitim bilincinin oluĢturulması amacıyla seminerler düzenlenmesi. Faaliyet 1.1.2. Ġlçemizde, halkın görebileceği yerlere afiĢler asılması, halka broĢürler dağıtılması ve yerel basının desteğinin alınması ile okul öncesi eğitimin öneminin akılda kalıcılığının sağlanması. Faaliyet 1.1.3. Sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocuklarının, yapılacak projelerle(SYDV, AB) okul öncesi eğitim sistemine ücretsiz biçimde dâhil edilmesi.

Stratejik Amaç: 1

SH

PG

1.1.

1

1.1.

2

1.1.

3

Performans Göstergeleri

Önceki Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Cari Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SP Dönemi Hedefi

Tüm ilköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında düzenlenen veli bilgilendirme seminerleri sayısı

1

1

2

2

2

2

8

Düzenlenen tanıtım kampanyaları sayısı

1

1

2

2

2

2

8

36-48 Ay

-

7%

8%

9%

10%

10%

10%

68,55%

70%

72%

74%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

OkullaĢma oranındaki artıĢ

48-60 Ay %90,3 60-72 Ay

63


Stratejik Hedef 1.2. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan, öğretmen, usta öğretici ve okul yöneticilerinin eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılmayan iĢbirlikli çalıĢma ve ortak seminerleri stratejik plan dönemi sonuna kadar yılda dört kez uygulanır hale getirmek. Faaliyet 1.2.1. Öğretmen, usta öğretici ve kurumdaki okul öncesi eğitimden sorumlu yöneticilere konu ile ilgili kapsamlı bir bilgi verilmesi için eğitim-öğretim yılı boyunca periyodik olarak katılacakları eğitim seminerleri uygulanması. Faaliyet 1.2.2. Ġlçedeki tüm okulların öğretmen, usta öğretici ve kurumdaki okul öncesi eğitimden sorumlu yöneticilerin, eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem ikiĢer kez olmak üzere bir araya gelecekleri paylaĢım ve bilgi alıĢ veriĢi toplantılarının yapılması. PERFORMANS HEDEFLERİ Stratejik Amaç: 1

Önceki Yıllar

Cari Yıl

Performans Göstergeleri SH

1.2.

Sonraki Yıl Hedefleri

PG

1

2009 Okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢan yönetici, öğretmen ve personel ile yapılan seminer ve toplantı sayısı

0

64

2010 2011 2012 2013 2014

0

2

2

2

2

SP Dönemi Hedefi

8


2. TEMA

İLKÖĞRETİM 65


ĠLKÖĞRETĠM

Ġlköğretim, eğitim sisteminin en temel yapı taĢıdır. Ġlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir. Öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, devlet okullarında parasızdır. Ġlköğretimde ana hedef çocuğa vatandaĢlık bilinci kazandırılmasıdır. Bunun yanı sıra bu eğitim kademesinde, çocuğun toplum içindeki diğer fertlerle uyum içinde yaĢamasına yönelik tutum ve becerilerle donatılmasına yönelik eğitim verilmektedir. Çocuklara hayatını daha iyi sürdürmeleri için gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bu evre, tüm ülkelerde çocuklar için zorunlu hâle getirilmiĢtir. 18 Ağustos 1997 tarih ve 23084 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 4306 sayılı Kanun gereği 1997–1998 öğretim yılından itibaren ülke genelinde sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretime geçilmiĢtir.

66


Stratejik Amaç–2 Tüm öğrencilerimizin Ġlköğretim sürecinde; kendisi ve çevresiyle uyumlu bir kimlik kazanması, ruhsal bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli, özgüven sahibi bireyler olarak yetiĢmelerini güvenli ortamlarda, fırsat ve imkân eĢitliği içerisinde sağlamak. Stratejik hedef 2.1. Ortaöğretime GeçiĢ Sistemi verilerine göre Amasya ili genelinde üçüncü sırada yer alan ilçemizin, Stratejik Plan dönemi sonuna kadar il baĢarı sıralamasında ilk üç deki yerini korumasını sağlamak. Faaliyet 2.1.1. Dershaneye gidemeyen öğrencilerimiz için, Halk Eğitim Merkezi desteğiyle SBS hazırlık kurslarının açılması. Faaliyet 2.1.2. Öğrenciler için düzenlenen OGES hakkında rehberlik toplantıları yapılması. Faaliyet 2.1.3. Düzenli aralıklarla, okul yöneticileri ve öğretmenlerle değerlendirme ve motivasyon toplantıları yapılması.

Stratejik Amaç: 2

SH

PG

2.1.

1

2.1.

2.1.

Önceki Yıllar

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFLERİ

Cari Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

SP Dönemi Hedefi

2009

2010 2011 2012 2013 2014

H.E.M. ĠĢbirliği ile açılan kurslara devam eden öğrenci sayısı(8.sınıflar)

380

385

390

400

420

440

1650

2

Öğrenciler için düzenlenen(OGES hakkında) rehberlik amaçlı seminer sayısı

2

2

3

3

3

3

12

3

Okul yöneticileri ve öğretmenler için düzenlenen rehberlik amaçlı seminer sayısı

1

2

2

2

2

2

8

67


Stratejik hedef 2.2. Ġlköğretim okullarımızda nitelikli bir fiziki ortam oluĢturmak amacıyla, okullarımızda yeĢil alan için ayrılan alanın stratejik plan dönemi sonuna kadar %25 arttırılması. Faaliyet 2.2.1. Okullarımızın bahçe düzenlemesinin iyileĢtirilmesi için ilköğretim okulları arası kampanya ve ödüllü yarıĢmalar düzenlenmesi.

Stratejik Amaç: 2

Stratejik Hedef

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi

2.2

1

Okulların bahçesinde yeşil alan için ayrılan m2 miktarı

Önceki Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERİ

Cari Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1500

1500

1700

1800

1900

2000

SP Dönemi Hedefi

2000

Stratejik hedef 2.3. Sınıf tekrarı yapan öğrencilere özel rehberlik çalıĢmaları uygulayarak, stratejik plan dönemi sonuna kadar sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısını %20 azaltmak. Faaliyet 2.3.1. Ġlköğretim okullarımızda sınıf tekrarı yapan öğrencilerimizin baĢarısızlık nedenlerinin tespit edilmesi, tespit edilen nedenlerin öğrencilerin okulları ve aileleri ile paylaĢıldığı seminerler düzenlenmesi ile sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısının düĢürülmesi.

Stratejik Amaç: 2

Önceki Yıllar

Performans Göstergeleri

Stratejik Performans Hedef Göstergesi 2.3.

1

2009 Sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısı

68

22

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

2010 2011 2012 2013 2014 20

19

18

17

16

SP Dönemi Hedefi

16


Stratejik hedef 2.4. Öğrencilerimizin bir yılda okuduğu ortalama kitap sayısını stratejik plan dönemi sonuna kadar 12 den 24 e çıkararak, öğrenci baĢına kitap okuma oranında %100 lük bir artıĢ sağlamak. Faaliyet 2.4.1. ÇeĢitli yarıĢma ve etkinliklerle öğrencilerimizin bir yılda okuduğu kitap sayısının artırılması.

PERFORMANS HEDEFLERİ Stratejik Amaç: 2

Önceki Cari Yıllar Yıl Performans Göstergeleri

Sonraki Yıl Hedefleri

Stratejik Performans Hedef Göstergesi 2.4

1

2009 Öğrenci baĢına bir yılda okunan kitap sayısı

2010 2011 2012 2013 2014

9

12

15

18

20

SP Dönemi Hedefi

24

Stratejik hedef 2.5. Ġlköğretim okullarımızda güvenli bir yaĢam alanı oluĢturmak amacıyla, stratejik plan dönemi boyunca öğrencilere yılda bir kez seminer verilmesini ve okullarımızda yılda bir kez deprem tatbikatı yapılmasını sağlamak. Faaliyet 2.5.1. Öğrencilerimize yılda bir kez depremden korunma konulu seminer verilmesi. Faaliyet 2.5.2. Okullarımızda yılda bir kez depremden korunma amaçlı tatbikat yapılması.

Stratejik Amaç: 2

Öncek i Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERİ

Cari Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

Performans Göstergeleri 2011

2012

2013

2014

Performans Göstergesi

2010

Stratejik Hedef

2009

SP Dönemi Hedefi

2.5

1

Öğrencilerimize depremden korunma konulu verilen seminer sayısı

-

-

1

1

1

1

4

2

Okullarımızda depremden korunma amaçlı yapılan tatbikat sayısı

-

-

1

1

1

1

4

2.5

69

24


3. TEMA

ORTAÖĞRETİM 70


ORTAÖĞRETĠM Ortaöğretim; genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik ortaöğretim olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Ortaöğretim, ilköğretim üzerine en az dört yıl öğrenim vermekte olup Genel liseler, Anadolu liseleri, Fen liseleri, Sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Güzel sanatlar ve spor liselerinden oluĢmaktadır. Mesleki ve teknik ortaöğretim; iĢ ve meslek alanlarına iĢgücü yetiĢtiren ve öğrencileri yükseköğretime hazırlayan erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimi ve din öğretimi okullarından oluĢmaktadır.

71


GENEL ORTAÖĞRETĠM :

Stratejik Amaç–3 Ortaöğretim Kurumlarına Yönlendirme Ġlköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerimize etkin biçimde yönlendirilme yaparak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına devamlarını sağlamak.

Stratejik hedef 3.1. Ġlçemizde örgün eğitimde %89 olan okullaĢma oranının stratejik plan dönem sonunda %100’e çıkarmak. Faaliyet 3.1.1. Rehber öğretmenler tarafından öğrenciler ve ailelerine yönelik seminerler düzenleyerek, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmelerine destek olmak.

Stratejik Amaç: 3 Performans Göstergeleri

Önceki Cari Yıllar Yıl

Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

3.1.

1

Düzenlenen seminer sayısı

1

3.1.

2

Ortaöğretim okullaşma oranı

%85

2009

72

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

2010 2011 2012 2013 2014 1

2

2

2

2

89% 90% 95% 98% 100%

SP Dönemi Hedefi

8 100%


Stratejik hedef 3.2. Sınıf tekrarı yapan ve okulu terk eden öğrencilere özel rehberlik çalıĢmaları uygulayarak, stratejik plan dönemi sonuna kadar sınıf tekrarı yapan ve okulu terk eden öğrenci sayısını %20 azaltmak. Faaliyet 3.2.1. Ortaöğretim okullarımızda sınıf tekrarı yapan ve okulu terk eden öğrencilerimizin baĢarısızlık nedenlerinin tespit edilmesi, tespit edilen nedenlerin öğrencilerin okulları ve aileleri ile paylaĢıldığı seminerler düzenlenmesi ile sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısının düĢürülmesi.

Stratejik Amaç: 3

Önceki Yıllar

Performans Göstergeleri

Stratejik Performans Hedef Göstergesi

2009

PERFORMANS HEDEFLERİ

Cari Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

2010 2011 2012 2013 2014

SP Dönemi Hedefi

3.2.

1

Sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısı

42

40

38

35

33

32

32

3.2.

2

Okulu terk eden öğrenci sayısı

33

30

29

28

26

24

24

Stratejik hedef 3.3. Genel ve Mesleki Ortaöğretim Okullarımızda güvenli bir yaĢam alanı oluĢturmak amacıyla, stratejik plan dönemi boyunca öğrencilere yılda bir kez seminer verilmesini ve okullarımızda yılda bir kez deprem tatbikatı yapılmasını sağlamak. Faaliyet 3.3.1. Öğrencilerimize yılda bir kez depremden korunma konulu seminer verilmesi. Faaliyet 3.3.2. Okullarımızda yılda bir kez depremden korunma amaçlı tatbikat yapılması. Stratejik Amaç: 2

Öncek i Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERİ

Cari Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

Performans Göstergeleri 2011

2012

2013

2014

Performans Göstergesi

2010

Stratejik Hedef

2009

SP Dönemi Hedefi

2.5

1

Öğrencilerimize depremden korunma konulu verilen seminer sayısı

-

-

1

1

1

1

4

2.5

2

Okullarımızda depremden korunma amaçlı yapılan tatbikat sayısı

-

-

1

1

1

1

4

73


Stratejik Amaç–4 Mevcut Kurumların Kalitesini Arttırma Ortaöğretim kurumlarımızın mevcut koĢullarını iyileĢtirerek, öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve zihinsel yönden geliĢimlerini arttırmak. Stratejik hedef 4.1. Ortaöğretim kurumlarımızda nitelikli bir fiziki ortam oluĢturmak amacıyla, okullarımızın mevcut bahçe düzenlerinin iyileĢtirilmesi için çalıĢmalar yapmak. Faaliyet 4.1.1. Okullarımızın bahçe düzenlemesinin iyileĢtirilmesi için ortaöğretim okulları arası kampanya ve ödüllü yarıĢmalar düzenlenmesi.

Stratejik Amaç: 4 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

4.1.

1

Okulların bahçesinde yeşil alan için ayrılan m2 miktarı

Önceki Yıllar

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

2009

2010 2011 2012 2013 2014

500

520

550

580

610

650

SP Dönemi Hedefi

650

Stratejik hedef 4.2. Öğrencilerimizin bir yılda okuduğu ortalama kitap sayısını stratejik plan dönemi sonuna kadar 12 den 24 e çıkararak, öğrenci baĢına kitap okuma oranında %100 lük bir artıĢ sağlamak. Faaliyet 4.2.1. ÇeĢitli yarıĢma ve etkinliklerle öğrencilerimizin bir yılda okuduğu kitap sayısının artırılması. PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar

Stratejik Amaç: 4

Cari Yıl

Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

4.2.

1

Sonraki Yıl Hedefleri 2009

Öğrenci baĢına bir yılda okunan kitap sayısı

9

74

2010 2011 2012 2013 2014 12

15

18

20

24

SP Dönemi Hedefi

24


MESLEKĠ ORTAÖĞRETĠM

:

Stratejik Amaç–5 Mesleki Ortaöğretim Kurumlarımızda yetiĢen insan gücünün niteliğini ve sektörle olan iĢbirliğinin arttırılması ile teknolojik altyapısı güçlü bir mesleki teknik eğitim yapısına ulaĢmak.

Stratejik hedef 5.1 Sektörle iĢ birliği içerisinde, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip iĢ gücünü yetiĢtirmek ve mezunları istihdama hazırlamak amacıyla stratejik plan dönemi boyunca her yıl iki seminer ve iki toplantı düzenlenmesi. Faaliyet 5.1.1. Eğitim öğretim dönemi içerisinde belirli aralıklarla iĢverenler ve öğrencilerin bir araya gelecekleri mesleki tanıtım seminerlerin düzenlenmesi. Faaliyet 5.1.2. Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının, ortaöğretime baĢlayacak öğrencilere ve velilere kendi okullarını tanıtan seminerler düzenlenmesi.

Stratejik Amaç: 5 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

5.1.

1

5.1.

2

Önceki Yıllar

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

SP Dönemi 2011 2012 2013 2014 Hedefi

2009

2010

Veli ve öğrencilere verilen seminer sayısı

0

0

2

2

2

2

8

İşverenlerle yapılan toplantı sayısı

0

1

2

2

2

2

8

75


Stratejik hedef 5.2 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının niteliğinin arttırılması için, Leonardo da Vinci mesleki eğitim programı çerçevesinde proje çalıĢmalarına ilçemizden yapılan üç baĢvuru sayısını stratejik plan dönemi süresince yıllık dört baĢvuru sayısına ulaĢtırmak. Faaliyet 5.2.1. Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarına, uluslar arası projelerin tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi. Faaliyet 5.2.2. Yerel, ulusal ve uluslar arası projelere baĢvuru sayısını arttırıcı tanıtım ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi.

Stratejik Amaç : 5 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

Önceki Cari Yıllar Yıl

2009

5.2.

1

Uluslar arası projelerin mesleki eğitim kurumlarına tanıtım faaliyetleri

5.2.

2

Yerel, ulusal ve uluslararası projelere başvuru sayısı

76

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

2010 2011 2012 2013 2014

SP Dönemi Hedefi

1

1

4

4

4

4

12

3

3

4

4

4

4

16


4. TEMA

ÖZEL ÖĞRETİM

77


ÖZEL ÖĞRETĠM Özel öğretim kurumları, maliyeti, gelir ve gideri gerçek veya tüzel kiĢilerce karĢılanan, denetim ve gözetimi ise Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan kurumlardır. Her kademe ve türdeki özel okullar, özel dershaneler, özel mesleki ve teknik kurslar, özel motorlu taĢıt sürücü kursları ile özel öğrenci etüt eğitim merkezleri özel öğretim kurumları kapsamına girmektedir. Bu kurumlar 5580 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Kanunu”na göre açılmakta ve faaliyet göstermektedir. Özel öğretim kurumlarının örgün eğitim kurumları içindeki payı, okul sayısına göre % 8,48 (ancak SHÇEK’e bağlı olarak çalıĢan 1505 okul öncesi eğitim kurumu dâhil edilmediğinde bu oran % 5.21 olmaktadır), öğrenci sayısına göre % 2.76 ve öğretmen sayısına göre % 7,04’dür (ġubat 2009, MEB Ġstatistikleri). Bu oran geliĢmiĢ dünya ülkelerinin çok altındadır. Millî Eğitim Bakanlığının stratejileri arasında özel sektörün eğitim alanında yatırım yapmasının teĢvik edilmesi daha çok vatandaĢın özel öğretim kurumlarından yararlanmasının sağlanması ve özel öğretim kurumlarındaki eğitim, öğretim ve yönetim kalitesinin yükseltilmesi yer almaktadır.

78


Stratejik Amaç–6 Özel Öğretim Kurumları ile iĢbirliği sağlanması.

Stratejik hedef 6.1 Özel öğretim kurumlarıyla iĢbirliği sağlamak amacıyla yılda bir kez düzenlenen ortak toplantı sayısını stratejik plan dönemi boyunca, yıllık dört ortak toplantı sayısına ulaĢtırmak. Faaliyet 6.1.1. Ġlçemizde faaliyet gösteren özel dershaneler ve etüt merkezlerinin yetkilileri ile periyodik toplantılar düzenlenmesi.

PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Cari Yıllar Yıl

Stratejik Amaç : 6 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

6.1.

1

Sonraki Yıl Hedefleri 2009

Özel dershaneler ve etüt merkezlerinin yetkilileri ile yapılan toplantı sayısı

79

1

2010 2011 2012 2013 2014

1

2

2

2

2

SP Dönemi Hedefi

8


5. TEMA

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK 80


ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK Özel eğitim alanında verilen hizmetler kamu ve özel sektör eliyle olmak üzere iki farklı kanaldan yürütülmektedir. Bu ayrım gözetilerek kamu alanına özgü stratejiler aĢağıda verilmiĢtir. Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri verilirken, temel olarak bireyin topluma uyumunu ve etkin katılımını sağlayarak yaĢam kalitesini arttırmak hedeflenmektedir. Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde bu hizmetler öğrencilerin yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim sürecinden en üst düzeyde yararlanmalarına, kendilerini gerçekleĢtirmelerine ve geliĢtirmelerine yöneliktir. Öğrenciye yönelik gerçekleĢtirilen sunulan özel eğitim rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri bu çerçevede değerlendirilip, geliĢmeye açık yönleri 5 yıllık plan dönemi için gerçekleĢtirilecek amaç ve hedefler olarak ifade edilmiĢ; aĢağıdaki hedef ve stratejiler doğrultusunda amaca ulaĢılması planlanmıĢtır.

81


ÖZEL EĞĠTĠM

:

Stratejik Amaç–7 Özel Eğitim ve KaynaĢtırma eğitimine devam eden öğrencilere yönelik verilen eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla mevcut fiziki ortamların iyileĢtirilmesi.

Stratejik hedef 7.1, Destek eğitim odalarından yararlanan öğrenci sayısını stratejik plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak. Faaliyet 7.1.1. KaynaĢtırma eğitimine devam eden öğrencilere yönelik hizmet verilen destek eğitim odalarının kalitesini ve iĢlevselliğini arttırmak. PERFORMANS HEDEFLERİ Stratejik Amaç: 7 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

7.1.

1

Önceki Yıllar

2009 Destek eğitim odalarından yararlanan öğrenci sayısı

15

Cari Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

2010 2011 2012 2013 2014 30

35

40

43

45

Stratejik hedef 7.2, Eğitilebilir Zihinsel engelli öğrencilerin, aldıkları eğitimin kalitesinin arttırılması ve eğitim ortamlarının iyileĢtirilmesi. Faaliyet 7.2.1. Eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin ve aldıkları eğitimin kalitesini arttırmak için ilçemizde Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Ġlköğretim Okulu açılması ve Ġlköğretim okulları bünyesinde eğitimini sürdüren Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli öğrencilerin bu okula devamının sağlanması.

82

SP Dönemi Hedefi

45


REHBERLĠK

:

Stratejik Amaç–8 Sosyal devlet anlayıĢı içinde, kiĢilerin bireysel ve sosyal geliĢimlerine katkıda bulunan ve hayata hazırlayan etkin bir rehberlik ve yönlendirme sisteminin geliĢtirilmesi, bireylerin potansiyelini en uygun eğitim ortamlarında en üst düzeyde gerçekleĢtirebilmelerine yönelik olarak; tanıma, tanılama ve yöneltme hizmetlerinin niteliğini geliĢtirmek.

Stratejik hedef 8.1 Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık hizmetlerine tüm öğrencilerin eriĢimini sağlamak amacıyla, stratejik plan dönemi boyunca her yıl iki kez rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlemek. Faaliyet 8.1.1. Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık hizmetlerinin önemi hakkında öğrencilere seminerler verilmesi.

PERFORMANS HEDEFLERİ Stratejik Amaç: 8 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

8.1.

Performans Göstergesi

1

Önceki Cari Yıllar Yıl

2009 Rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık hizmetleri hakkında yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı

0

83

Sonraki Yıl Hedefleri 2010 2011 2012 2013 2014

0

2

2

2

2

SP Dönemi Hedefi

8


Stratejik hedef 8.2 Ġlköğretim 6-8. Sınıf öğrencileri ile ortaöğretim öğrencileri ve velilerine yönelik, meslekler ve mesleklere ulaĢtıran ortaöğretim programları hakkındaki bilgilendirme toplantılarına katılan kiĢi sayısını stratejik plan dönemi sonuna kadar %20 arttırmak. Faaliyet 8.2.1. 6–8.sınıf öğrencilerinin meslekler ve ilgili ortaöğretim programları ile ilgili bilgilendirilecekleri seminerler düzenlenmesi. Faaliyet 8.2.2. 6–8.sınıf öğrencilerinin meslekler ve ilgili ortaöğretim programları ile ilgili bilgilendirilecekleri seminerler düzenlenmesi.

Stratejik Amaç: 8 Performans Göstergeleri

Önceki Cari Yıllar Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

SP Dönemi 2010 2011 2012 2013 2014 Hedefi

Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

8.2.

1

Rehberlik ve yönlendirme çalıĢmalarına katılan öğrenci sayıları

45

50

52

55

58

60

60

2

Rehberlik ve yönlendirme çalışmalarına katılan veli sayıları

35

50

52

55

58

60

60

8.2.

2009

Stratejik hedef 8.3 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısını stratejik plan dönemi sonunda %10 arttırmak. Faaliyet 8.3.1. Okullarımızdaki lisanslı öğrenci sayısının arttırılması. Faaliyet 8.3.2. Okullarımızdaki izci öğrenci sayısının arttırılması. Faaliyet 8.3.3. Okullarımızdaki kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayısının arttırılması. Stratejik Amaç: 8 Performans Göstergeleri

Önceki Cari Yıllar Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

SP Dönemi 2010 2011 2012 2013 2014 Hedefi

Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

8.3.

1

Lisanslı sporcu öğrenci sayısı

700

700

720 730

740 750

770

8.3.

2

İzci öğrenci sayısı

102

100

102

104

106

108

110

3

Düzenlenen kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayısı (Resim, Şiir, Kompozisyon, Röportaj, Afiş, Hikaye vs.)

790

800

810

830

850

880

880

8.3.

2009

84


Stratejik hedef 8.4 Güvenli ve Ģiddetten uzak eğitim ortamları sağlamak amacıyla stratejik plan dönemi boyunca her yıl dört kez toplumsal duyarlılığı artırıcı seminerler düzenlemek. Faaliyet 8.4.1. Okullarımızda yaĢanan Ģiddet olaylarını azaltmak için rehber öğretmenler tarafından seminerler düzenlenmesi.

Önceki Yıllar

Stratejik Amaç: 8 Performans Göstergeleri Stratejik Performans Hedef Göstergesi 8.4.

1

2009 Okullarımızda Ģiddeti önlemeye yönelik seminer verilen öğrenci sayısı

4

85

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

2010 2011 2012 2013 2014 4

4

4

4

4

SP Dönemi Hedefi

16


6. TEMA

HAYAT BOYU ÖĞRENME 86


HAYAT BOYU ÖĞRENME Toplumumuzun rekabet gücünü arttırmak için gerek duyacağı insan kaynaklarının

yetiĢtirilip

geliĢtirilmesi

iĢi

sadece

okuldan,

üniversiteden

beklenmemelidir. Okul eğitimi aynı zamanda bireylere eğitimlerini hayat boyu sürdürmelerini sağlayacak beceri de kazandırmalıdır. Diğer taraftan, yetiĢkinlerin yeni beceriler kazanıp yeni mesleklere geçiĢ yapmalarına imkân sağlayacak değiĢik eğitim ortamlarını da toplumumuza sunabilmemiz gerekir. Ayrıca bu bağlamda, iĢveren kurumlarının çalıĢanlarına geliĢmiĢ toplumlardaki düzey ve yoğunlukta hizmetiçi eğitim imkânları sunmalarını özendirecek koĢullar da oluĢturulmalıdır. Ayrıca kiĢilerin yeni beceriler edinmesine imkân sağlayan sertifika programlarının yaygınlaĢtırılması özendirilmelidir. Bireylerin kendilerini sürekli geliĢtirme ihtiyacını duyabilmeleri bir ölçüde çalıĢma hayatlarında bilgi, beceri ve performansın önemli olduğuna inanmalarına bağlıdır. Bu bağlamda, bireylerin iĢlendirilmelerinde, liyakat dıĢında baĢka ölçütlerin geçerli olmadığı bir iĢlendirme sistemi kurulması amaçlanmalıdır. Bu iĢlendirme

sistemi,

çocukların

iĢlendirilmesini

tamamen

önlemek

çalıĢanların istismarını önleyebilecek koĢulları da yaratabilmelidir.

87

dâhil,


HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ

:

Stratejik Amaç–9 Eğitim çağı dıĢına çıkmıĢ kiĢilerin açık öğretim fırsatlarından yararlanmalarını teĢvik etmek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerini arttırmak, toplumda yaĢam boyu eğitim anlayıĢının benimsenmesi amacıyla yaygın eğitim imkânlarını geliĢtirmek.

Stratejik hedef 9.1 Meslek edindirme kurs sayısını stratejik plan dönemi sonuna kadar her yıl %10 arttırmak. Faaliyet 9.1.1. Meslek edindirme kursları düzenlenmesi.

Stratejik Amaç: 9 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

9.1.

1

Önceki Yıllar

2009 Meslek edindirme kurslarının sayısı

25

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

SP Dönemi 2010 2011 2012 2013 2014 Hedefi

27

30

33

36

40

139

Stratejik hedef 9.2 YaĢam kalitesini yükseltmek amacıyla açılan sosyal ve kültürel kurs sayısını stratejik plan dönemi sonuna kadar her yıl %10 artırmak. Faaliyet 9.2.1. Sosyal ve Kültürel kurslarının düzenlenmesi

Stratejik Amaç: 9 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

9.2.

1

Önceki Yıllar

2009 Sosyal ve kültürel kurs sayısı

50

88

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

SP Dönemi 2010 2011 2012 2013 2014 Hedefi

56

61

67

74

81

283


Stratejik hedef 9.3 Ġlçemizdeki Halk Eğitim Merkezince tespit edilen %97,8 lik okur yazarlık oranını stratejik plan dönemi sonunda %98 e ulaĢtırmak. Faaliyet 9.3.1. Ġlçemizde okuma yazma becerisi kazandırmak amacıyla açılan okuma-yazma kurs sayısını arttırmak.

Stratejik Amaç: 9 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

9.3.

1

Okuma-yazma kurs sayısı

9.3.

2

Okuryazarlık oranı

Önceki Yıllar

Cari Yıl

2009

2010

10

17

%97,2

89

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri 2011 2012 2013 2014 18

19

%97,5 %98

SP Dönemi Hedefi

20

21

78

-

-

%98


MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

:

Stratejik Amaç–10 Hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda kiĢisel geliĢim taleplerinin karĢılanmasının yanı sıra değiĢen ve geliĢen ekonomiye iĢ gücü duyarlılığının artırılması için bireylerin kiĢisel bilgi ve istihdam becerilerini geliĢtirerek iĢ ve yaĢam kalitelerini arttırmak.

Stratejik hedef 10.1. ĠĢyerlerinde hizmet ve üretim sunan çırak, kalfa ve ustaların günümüz teknolojisine göre mesleki eğitimlerini, mesleki geliĢmelerini sağlamak için stratejik plan dönemi boyunca her yıl dört eğitim semineri, iki fuar ziyareti gerçekleĢtirmek. Faaliyet 10.1.1. Mesleki geliĢim sağlayıcı seminerler düzenlenmesi. Faaliyet 10.1.2. Mesleki geliĢim sağlayıcı fuar gezileri düzenlenmesi.

Stratejik Amaç: 10 Performans Göstergeleri

Önceki Yıllar

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

SP Dönemi 2010 2011 2012 2013 2014 Hedefi

Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

10.1.

1

Verilen seminer sayısı

-

-

4

4

4

4

16

10.2.

2

Gerçekleştirilen fuar gezileri sayısı

-

-

2

2

2

2

8

2009

90


Stratejik hedef 10.2. Yerel ve Ulusal fon kaynaklarından yararlanarak esnaf ve sanatkarların güçlendirilmesi amacıyla stratejik plan dönemi boyunca yılda bir kez yatırım ve eğitim projeleri gerçekleĢtirmek. Faaliyet 10.2.1. Yerel ve Ulusal kaynaklı projeler hazırlanması.

Stratejik Amaç: 10 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

10.2.

1

Önceki Yıllar

2009 Yerel ve Ulusal kaynaklı projelere yapılan başvuru sayısı

91

4

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

SP Dönemi 2010 2011 2012 2013 2014 Hedefi

4

4

4

4

4

16


7. TEMA

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER AB PROJELERİ 92


ULUSLAR ARASI ĠLĠġKĠLER-AB PROJELERĠ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI(LLP) Ülkemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına "tam üye" olarak 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren katılmıĢtır. Yoğun bir ilgi ve talebin gerçekleĢtiği ve 31 Aralık 2006'da sona erecek bu ilk dönemde, Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Gençlik programları çerçevesinde, gerek katılım öncesi AB fonlarından gerekse ulusal katkı paylarından oluĢan toplam 67 milyon Avro'luk bir bütçe oluĢturulmuĢ, ülkemiz eğitim ve gençlik sektörüne karĢılıksız hibe olarak kullandırılmıĢtır. Hibe kullandırma oranı, % 100'e yaklaĢan bir seyir izlemiĢtir. Programların uygulandığı bu ilk üç yıl itibariyle toplam 3.035 proje desteklenmeye değer bulunmuĢtur. YaklaĢık 40.000 vatandaĢımız, Avrupa Birliği ülkelerinde gerek Programlar gerekse bireysel faaliyetler çerçevesinde bilgi ve deneyim artırma amaçlı değiĢim ve yerleĢtirmelere katılmıĢ, yenilikçi yaklaĢımların ülkemize kazandırılmasında önemli katkılar sağlamıĢtır. Genel ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaĢımla tek bir programda toplayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), yeni kuralları, basitleĢtirmeleri ve ülke merkezli faaliyetlerdeki artıĢ nedeniyle özel bir önem taĢımaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin LPP'yi yasalaĢtıran 15 Kasım 2006 ve 1720/2006/EC sayılı Kararı, Hayatboyu Öğrenme Programı'nın genel amacını Ģöyle ifade etmektedir: 'Hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iĢ imkânı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliĢtirmek; çevrenin gelecek kuĢaklar için daha iyi korunmasını sağlamak; özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüĢmelerini temin etmek amacıyla Topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karĢılıklı değiĢim, iĢbirliği ve hareketliliği güçlendirmek". Hayatboyu Öğrenme Programı, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimizden yetiĢkinlere, mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde geliĢme imkânları ve karĢılıksız mali katkı sağlayacaktır. AVRUPA BĠRLĠĞĠ HĠBE PROJELERĠ Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA, Avrupa Birliği’nin 2007–2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağladığı tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir çerçevede topladığı programın adıdır. 2002–2006 yılları arasında programlanan bu yardımlardan, sadece AB’ye uyum amacıyla tanımlanan projeler yararlanabilmiĢtir.

93


Stratejik Amaç–11 AB uyum süreci çerçevesinde AB eğitim sistemlerini, programlarını tanıtmak, eğitim kalitemizi yükseltmek amacıyla, AB destekli projelere baĢvuru sayısını ve proje niteliğini arttırmak.

Stratejik hedef 11.1 Tüm eğitim kurumlarımızda AB projelerinin etkili bir Ģekilde tanıtımını yapmak ve plan dönemi sonuna kadar ilçemizden 39 okuldan 20 okulun proje baĢvurusu yapmasını sağlamak. Faaliyet 11.1.1. AB Projeleri tanıtımı, proje baĢvuru ve yazımı konusunda seminerler düzenlenmesi.

Stratejik Amaç: 11 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

11.1.

1

11.1.

2

Önceki Yıllar

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

SP Dönemi 2011 2012 2013 2014 Hedefi

2009

2010

Uluslar arası projelerin eğitim kurumlarına tanıtım faaliyetleri

2

10

15

20

25

30

90

Yerel, ulusal ve uluslararası projelere başvuru sayısı

10

4

5

10

15

20

20

94


8. TEMA

KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 95


KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ GeliĢen teknoloji ile birlikte yaĢanan değiĢim, teĢkilatlanma ve daha etkin iĢ yapma ihtiyacı, yeni yönetim yaklaĢımlarında giderek daha yalın ve hareket kabiliyeti yüksek yapılanmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, çağdaĢ eğitim yönetimi açısından sadece günümüzün değil geleceğin de öngörülebilen Ģartlarına göre, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluĢ amacına ve toplumun eğitimden beklediği iĢlevine uygun bir Bakanlık merkez teĢkilatı yapısının oluĢturulması zorunluluk hâline gelmiĢtir.

Eğitim sistemimizin idari ve teĢkilat yapısında yaĢanan sorunları belirlemek, temel iĢlevlerin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlayacak teĢkilat yapısının oluĢturulması için planlama çalıĢmaları için gereklilik arz etmektedir

96


.

Stratejik Amaç–12 Kurumumuzun Misyon ve Vizyon ifadeleri aracılığıyla belirlenen tüm amaç, hedef ve faaliyetleri gerçekleĢtirmek üzere gerekli olan insan kaynakları, fiziki kapasite, AR-GE çalıĢmalarını geliĢtirmek ve uygulamak.

Stratejik hedef 12.1 Kurumumuzun çalıĢanlarını, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla yapılan AR-GE bilgilendirme toplantılarını stratejik planı dönemi boyunca her yıl 4 kez yapılmasını sağlamak. Faaliyet 12.1.1. Kurumumuz çalıĢanlarının, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesine katkı sağlayıcı bilgi ve becerileri edinmeleri amacıyla sağlayıcı seminer ve toplantılar düzenlemek.

Stratejik Amaç: 11 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

12.1.

1

Önceki Yıllar

2009 AR-GE bilgilendirme toplantılarının sayısı

1

97

Cari Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri

2010 2011 2012 2013 2014 1

4

4

4

4

SP Dönemi Hedefi

16

Stratejik Plan  

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you