Page 1

º¿-¦·²¿¬±«®

ͽ¸«´°®±¹®¿³³ îðïð

Û®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·µ Û®´»¾»² «²¼ Ô»®²»² º$® ͽ¸$´»®ô ͬ«¼»²¬»² «²¼ ߦ«¾·-


׸®» ß²-°®»½¸°¿®¬²»® º$® ¼¿- ͽ¸«´°®±¹®¿³³ Ü»·¼®» Ú®»²¦ Þ¿½¸»´±® ±º и§-·½¿´ Û¼«½¿¬·±²ô Ú·¬²»--¬®¿·²»®·²ô ر½¸-»·´¹¿®ó ¬»²óß«-¾·´¼»®·²ô D¾«²¹-´»·¬»®·² ʱ´´»§¾¿´´ô Ì<¬·¹µ»·¬»² ·² ¼»® Ô»¸®»®¿«-¾·´ó ¼«²¹ «²¼ Ô»¸®»®º±®¬¾·´¼«²¹ô Ì»¿³¬®¿·²»®·²ò Ë´´· Ú®»²¦ λ¿´-½¸«´´»¸®»® º$® Í°±®¬ «²¼ »ª¿²¹»´·-½¸» λ´·¹·±² ø¿² ¼»® ͬ<¼ó ¬·-½¸»² λ¿´-½¸«´» ·² Õ»³°¬»²ô ß´´¹<«÷ô -¬¿¿¬´·½¸ ¹»°®$º¬»® οº¬ó «²¼ Ý¿²§±ó ²·²¹óÙ«·¼»ô ر½¸-»·´¹¿®¬»²óß«-¾·´¼»®ô D¾«²¹-´»·¬»® º$® Í°±®¬µ´»¬¬»®² «²¼ ͵·º¿¸®»²ô Ì<¬·¹µ»·¬»² ·² ¼»® Ô»¸®»®¿«-¾·´¼«²¹ «²¼ Ô»¸®»®º±®¬¾·´¼«²¹ò

î


»®´»¾»² ±«¬¼±±®

¤ Û®´»¾²·-ó «²¼ ß¾»²¬»«»®½¿³°-

Ü·» »®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·-½¸»² Ю±¹®¿³³» ª±² º¿-¦·²¿¬±«® »·¹²»² -·½¸ ª±® ¿´´»³ º$® ͽ¸«´ó µ´¿--»² «²¼ ß«-¾·´¼«²¹-°®±¹®¿³³» ¿² Ð<¼¿ó ¹±¹·-½¸»² ر½¸-½¸«´»² «²¼ ˲·ª»®-·¬<¬»²ò

Û®´»¾²·-°¿µ»¬ Ø¿·³·²¹ñ α°°»²ñÍ¿«¬»²-

¿¾ ïçèôó

Ò¿¬«®ó «²¼ ß¾»²¬»«»®-°±®¬ ³·¬ Õ¿²«¬±«®ô ÓÌÞ «²¼ οº¬·²¹

Û®´»¾²·-°¿µ»¬ ß®¦´

¿¾ ïççôó

Û®´»¾²·-ó «²¼ ß¾»²¬»«»®-°±®¬ ³·¬ ÓÌÞô É¿´¼-»·´°¿®µ «²¼ οº¬·²¹

Û®´»¾²·-°¿µ»¬ к«²¼-

¿¾ ïçèôó

Ô»®²»² ¼«®½¸ Û®´»¾»² ³·¬ Û®´»¾²·-óп®½±«®-ô É¿´¼-»·´°¿®µ «²¼ οº¬·²¹

Û®´»¾²·-°¿µ»¬ ß´´¹<«

¿¾ ïçìôó

Û®´»¾²·-½¿³° ³·¬ Ô»®²»ºº»µ¬ Ñ®·»²¬·»®«²¹-óο´´§»ô Õ¿²«¬±«® «²¼ ر½¸-»·´¹¿®¬»²

Ì»-¬©±½¸»²»²¼»² »¨µ´«-·ª º$® Ô»¸®»®×²²»² Û²¬¼»½µ»² Í·» οº¬·²¹ «²¼ ©»·¬»®» Ø·¹¸´·¹¸¬¿«- ¼»® Û®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·µò Ö»¬¦¬ ¿²³»´¼»² ¦« «²-»®»² Ì»-¬©±½¸»²»²¼»² ·² Ì·®±´ ª±³ ïìò ¾·ïêò Ó¿· îðïð «²¼ îìò ¾·- îêò Í»°¬»³¾»® îðïð ø³¿¨ò ì Ô»¸®»®×²²»² °®± ͽ¸«´»÷ ççôó ñл®-±²ò ß´¬»®²¿¬·ª ¾·»¬»² ©·® «²-»® Ú«²µ±³¾· ɱ½¸»²ó »²¼» øÕ±³º±®¬÷ ·² Ø¿·³·²¹ ¦«³ ͱ²¼»®°®»·ª±² ²«® ïìëôŠ ¿²ò ß¾ è л®­±²»² ³·¬ ·²¼·ª·ó ¼«»´´»® Þ»¬®»««²¹ò Ü·» Þ»-½¸®»·¾«²¹ ¼»- Ю±ó ¹®¿³³- º·²¼»² Í·» ·³ º¿-¦·²¿¬±«® ß¼ª»²¬«®» Ù«·¼» îðïð ±¼»® «²¬»® ©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»ò Í°»¦·»´´» ß²¹»¾±¬» º$® ߦ«¾·- º·²¼»² Í·» ·² «²­»®»® ߦ«¾·óÞ®±­½¸$®» œ Ô»®²»² ³·¬ Ô»·¼»²ó -½¸¿º¬• ±¼»® ·³ ײ¬»®²»¬ «²¬»®æ ©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»ñ¿¦«¾·-

©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»

í


»®´»¾»² ±«¬¼±±®

¤ Û®´»¾²·-°¿µ»¬ Ø¿·³·²¹ñα°°»²ñÍ¿«¬»²-

Ò¿¬«®ó «²¼ ß¾»²¬»«»®-°±®¬ Ø·»® -¬»¸»² Í°¿A «²¼ ß½¬·±² ·³ ʱ®¼»®¹®«²¼ò Ü¿- Ю±ó ¹®¿³³ »·¹²»¬ -·½¸ ¿¾ ¼»® èò Ö¿¸®¹¿²¹--¬«º» «²¼ ©·®¼ ¶» ²¿½¸ ß´¬»® ·²¼·ª·¼«»´´ ¹»-¬¿´¬»¬ò Û·²» -°¿²²»²¼» Õ¿²¿¼·»®ó ¬±«® ¿«º ¼»³ ³<½¸¬·¹»² ײ²ô »·²» ¬±´´» Ó±«²¬¿·²¾·µ»¬±«® ·² ¼¿- ¹»©¿´¬·¹» J¬¦¬¿´ «²¼ »·²» °¿½µ»²¼» οº¬·²¹¬±«® ¼«®½¸ ¼·» ׳-¬»® ͽ¸´«½¸¬ô ¼»³ ¾»-¬»² οº¬·²¹º´«-- Û«®±°¿-ò ß´´»°®±º»--·±²»´´ ¹»º$¸®¬ ª±² ·²¬»®²¿¬·±²¿´ »®º¿¸®»²»² Ù«·¼»-ò Æ«-<¬¦´·½¸ ¾·»¬»² ©·® ¶»¼»® ͽ¸«´¹®«°°» »·² Ó¿´ °®± ɱ½¸» »·²» µ±-¬»²´±-» Þ»¬®»««²¹ ·² «²-»®»® ¹®±A»² ß¼ª»²¬«®» Ô±«²¹» ³·¬ Õ´»¬¬»®©¿²¼ «²¼ ß¾-»·´°·-¬» ·³ º¿-¦·²¿¬±«® Ñ«¬ó ¼±±®¦»²¬®«³ Ø¿·³·²¹ ¿²ò Û®´»¾²·--»ô ¼·» Þ»©»¹«²¹ ·² ¶»¼» Õ´¿--»²¹»³»·²-½¸¿º¬ ¾®·²¹»²ÿ Ô¿¹» Ø¿·³·²¹ ´·»¹¬ ·³ Ѿ»®·²²¬¿´ ¦©·-½¸»² ׳-¬ øïë µ³÷ «²¼ ײ²-¾®«½µ øìë µ³÷ô ·² «²³·¬¬»´¾¿®»® Ò<¸» ¼»® J¬¦³$²¼«²¹ò Û- ·-¬ »·²»- ¼»® ¹®*A¬»² Ñ«¬¼±±®¦»²¬®»² Û«®±°¿- «²¼ º$® -»·² ³·´¼»- «²¼ ®»¹»²¿®³»- Õ´·³¿ ¾»µ¿²²¬ò Ю±¹®¿³³ó Ó±²¬¿¹æ ß²®»·-»ô Ï«¿®¬·»®¾»¦«¹ô Þ»¹®$A«²¹ «²¼ ʱ®-¬»´ó ¿¾´¿«º ´«²¹ ¼»- Ю±¹®¿³³-ò Ü·»²-¬¿¹ ó ܱ²²»®-¬¿¹æ Õ¿²«¬±«® øͽ¸´¿«½¸¾±±¬µ¿²¿¼·»®÷ ¿«º ¼»³ ײ² ¿¾ Ø¿·³·²¹ Š³·¬ ·²¬»²­·ª»® Û·²©»·­«²¹ «²¼ ͽ¸«´«²¹ò Ù»º$¸®¬» Ó±«²¬¿·²¾·µ»¬±«® ·²- J¬¦¬¿´ Š¿«º É«²-½¸ ³·¬ »®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·-½¸»² D¾«²¹»² ©<¸®»²¼ ¼»® ̱«®ò οº¬·²¹ ׳-¬»® ͽ¸´«½¸¬ ¿«º ¼»³ ײ² ³·¬ -¬¿¿¬´·½¸ ¹»ó °®$º¬»² Ù«·¼»-ò Ú®»·¬¿¹æ ß¾®»·-» Í¿·-±² íò Ó¿· Š ïëò ѵ¬±¾»® îðïð Ô»·-¬«²¹»² ì D¾»®²¿½¸¬«²¹»² ³·¬ ʱ´´°»²-·±²ô ßµ¬·ª·¬<¬»² ³·¬ µ±³ó °´»¬¬»® ß«-®$-¬«²¹ «²¼ Þ«-¬®¿²-º»®ò Õ±-¬»²´±-» ß¾¸±´«²¹ ¾»· Æ«¹¿²®»·-» ²¿½¸ Ø¿·³·²¹ ±¼»® J¬¦¬¿´óÞ¿¸²¸±ºò Þ»¬®»«ó «²¹ ¼«®½¸ º¿-¦·²¿¬±«® Ù«·¼»ò ß¾ î𠦿¸´»²¼»² Ì»·´²»¸³»®² °®± Õ´¿--» »·² Ú®»·°´¿¬¦ º$® Ô»¸®»®ò Ú$® »·²» ©»·¬»®» Þ»¹´»·¬ó °»®-±² -·²¼ ¼·» ßµ¬·ª·¬<¬»² º®»·ò

ì


˲¬»®µ«²º¬ Ù¿-¬¸±º Õ¿®´-®«¸» ñα°°»² ïççôó êð Þ»¬¬»² ·² îó ¾·- ìóÞ»¬¬¦·³³»®²ô ¿´´» ³·¬ ÜËñÉÝò ß«º»²¬ó ¸¿´¬-®¿«³ô Ì·-½¸¬»²²·-ô Ì·-½¸º«A¾¿´´ «²¼ ¹®±A»® Ù¿®¬»²ò ÉóÔßÒô Í´¿½µ´·²»ô Ú»«»®-¬»´´»ò Ù¿-¬¸±º α°°»²»® رº ñα°°»² ïçèôó ìð Þ»¬¬»² ·² îó ¾·- ìóÞ»¬¬¦·³³»®²ô ¬»·´©»·-» ³·¬ ÜËñÉÝò ß«ºó »²¬¸¿´¬-®¿«³ô Ì·-½¸¬»²²·- «²¼ Ì·-½¸º«A¾¿´´ò ß¾»²¼»--»² ·³ Ù¿-¬¸±º Õ¿®´-®«¸» ¹»¹»²$¾»®ò Ù<-¬»¸¿«- Ú»®²¾´·½µ ñÍ¿«¬»²ïççôó íî Þ»¬¬»² ·² îóô íó «²¼ Ó»¸®¾»¬¬¦·³³»®² ¿´´» ³·¬ ÜËñÉÝô ÌÊò ß«º»²¬¸¿´¬-®¿«³ô Ì·-½¸¬»²²·-ô ¹®±A»® Ù¿®¬»² ³·¬ ͱ²ó ²»²¬»®®¿--»ô Í©·³³·²¹°±±´ò Æ«-¿¬¦ó ¿²¹»¾±¬»

ïëôó îèôó œ Í·´ª»®­´·¼»Œ œ Ø¿½¸´»­½¸´«½¸¬Œ œ ß´°»²µ*²·¹Œ ø¿¾ïðòÕ´ò÷ Ú±¬±¾»¹´»·¬«²¹ ¾»· οº¬·²¹ «²¼ Ý¿²§±²·²¹

Ú®»·¦»·¬ó ³*¹´·½¸µ»·¬»²

íçôó ìçôó ìçôó Ю»·- ¿«º ß²º®¿¹»

ó ´»§¾¿´´ô ͵¿¬»®°¿®µô Ú«A¾¿´´ó «²¼ Ì»²²·-°´<¬¦» ó -»®µ´±-¬»® ͬ·º¬ ͬ¿³-ò

©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»

ë


»®´»¾»² ±«¬¼±±®

¤ Û®´»¾²·-°¿µ»¬ ß®¦´

Û®´»¾²·-ó «²¼ ß¾»²¬»«»®-°±®¬ Û·²» ¹»´«²¹»²» Õ±³¾·²¿¬·±² ¿«- ß¾»²¬»«»®-°±®¬ «²¼ Û®ó ´»¾²·-°<¼¿¹±¹·µô ¼·» -·½¸ ¿¾ ¼»® éò Ö¿¸®¹¿²¹--¬«º» »·¹²»¬ò ׳ ²»« »®®·½¸¬»¬»² É¿´¼-»·´°¿®µ ·² Ö»®¦»²- ¿³ Ú«A» ¼»Ø±½¸¦»·¹»® »®©¿®¬»² «²- $¾»® ëð -°¿²²»²¼» D¾«²¹»²ô ¾»· ¼»²»² Ì»¿³¹»·-¬ô Ù»-½¸·½µ´·½¸µ»·¬ «²¼ Ó«¬ ¹»º®¿¹¬ -·²¼ò Þ»· ¼»® οº¬·²¹¬±«® ¾»©<´¬·¹»² ¼·» Ì»·´²»¸³»® ¹»³»·²-¿³ ³·¬ ¼»³ -¬¿¿¬´·½¸ ¹»°®$º¬»² οº¬¹«·¼» ¼·» ׳-¬»® ͽ¸´«½¸¬ò ß«º ¼»³ Ó±«²¬¿·²¾·µ» ¹»¸¬ »- $¾»® ´¿²¼-½¸¿º¬´·½¸ ¿¬¬®¿µó ¬·ª» É»¹» ·²- ¸»®®´·½¸» Ù«®¹´¬¿´ ±¼»® ¦«³ з¾«®¹»® Í»»ò Ô¿¹» ß®¦´ ´·»¹¬ ¿³ Û·²¹¿²¹ ¼»- 符¬¿´-ô ²«® ïë ß«¬±³·²«¬»² ª±³ Ñ«¬¼±±®¦»²¬®«³ Ø¿·³·²¹ »²¬º»®²¬ò Ü»® Û·²-¬·»¹ ¦«® οº¬·²¹ó ¬±«® µ¿²² °®±¾´»³´±- ¦« Ú«A »®®»·½¸¬ ©»®¼»²ò Ü»® Þ¿¸²¸±º ׳-¬ ·-¬ »¾»²-± ´»·½¸¬ ¦« Ú«A »®®»·½¸¾¿®ò Ò¿½¸ ׳-¬ -·²¼ »²«® í µ³ò Ю±¹®¿³³ó Ó±²¬¿¹æ ß²®»·-»ô Ï«¿®¬·»®¾»¦«¹ô Þ»¹®$A«²¹ «²¼ ʱ®-¬»´ó ¿¾´¿«º ´«²¹ ¼»- Ю±¹®¿³³-ò Ü·»²-¬¿¹ ó ܱ²²»®-¬¿¹æ Ù»º$¸®¬» Ó±«²¬¿·²¾·µ»¬±«® Ù«®¹´ó ¬¿´ ·²µ´ò Þ»­«½¸ ¼»® Õ²¿°°»²©»´¬ «²¼ Õ²»·°°¬±«® Š ¿«º É«²­½¸ ³·¬ »®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·-½¸»² D¾«²¹»² ©<¸®»²¼ ¼»® ̱«®ò Ö» ²¿½¸ Ú·¬²»-- µ¿²² ¼·» ̱«® ¿«½¸ ¦«³ з¾«®¹»® Í»» º$¸®»²ò οº¬·²¹ ׳-¬»® ͽ¸´«½¸¬ ¿«º ¼»³ ײ²ò Ò¿½¸ »·²»® ©±¸´ª»®ó ¼·»²¬»² п«-» µ¿²² ³¿² ¿³ Ò¿½¸³·¬¬¿¹ «²-»®» Õ´»¬¬»®©¿²¼ «²¼ ß¾-»·´°·-¬»² ·² ¼»® ß¼ª»²¬«®» Ô±«²¹» «²¬»® ß²´»·¬«²¹ «²ó -»®»® »®º¿¸®»²»² Ù«·¼»- ¾»²«¬¦»²ò ÒÛË œ ر½¸¦»·¹»®¬¿¹æ Ô±- ¹»¸¬- ·³ ²»«»² É¿´¼-»·´°¿®µ ·² Ö»®ó ¦»²-ò Ò¿½¸ ¼»® Ó·¬¬¿¹-°¿«-» ©¿²¼»®² ©·® ¦«³ ¹®¿²¼·±-»² ͬ«·ó ¾»²©¿--»®º¿´´ò ß«º ¼»³ É»¹ ª»®¬·»º»² Ì»¿³-°·»´» ¼·» Ù®«°°»²ó ¼§²¿³·µ «²¼ Õ´¿--»²-¬®«µ¬«®ò Ú®»·¬¿¹æ ß¾®»·-» Í¿·-±² íò Ó¿· Š ïëò ѵ¬±¾»® îðïð

ê


Ô»·-¬«²¹»² ì D¾»®²¿½¸¬«²¹»² ³·¬ ʱ´´°»²-·±²ô ßµ¬·ª·¬<¬»² ³·¬ µ±³ó °´»¬¬»® ß«-®$-¬«²¹ «²¼ Þ«-¬®¿²-º»®ò Þ»· ß²®»·-» ³·¬ ¼»® Þ¿¸² µ±-¬»²´±-»® Ù»°<½µ-¬®¿²-º»® ª±³ Þ¿¸²¸±º ׳-¬ øÚ«Aó ©»¹ ¦«³ ر¬»´ ½¿ò íð Ó·²«¬»² ±¼»® Ò«¬¦«²¹ *ºº»²¬´·½¸»® Ê»®µ»¸®-³·¬¬»´÷ò Þ»¬®»««²¹ ¼«®½¸ º¿-¦·²¿¬±«® Ù«·¼»ò ß¾ î𠦿¸´»²¼»² Ì»·´²»¸³»®² °®± Õ´¿--» »·² Ú®»·°´¿¬¦ º$® Ô»¸®»®ò Ú$® »·²» ©»·¬»®» Þ»¹´»·¬°»®-±² -·²¼ ¼·» ßµ¬·ª·¬<¬»² º®»·ò ïççôó ˲¬»®µ«²º¬ ر¬»´ б-¬ ·² ß®¦´ Ü¿- ر¬»´ ª»®º$¹¬ $¾»® ½¿ò ïîð Þ»¬¬»² ·² îó ¾·- ìó Þ»¬¬¦·³ó ³»®²ô ¿´´» ³·¬ ÜËñÉÝò Ê·»® Õ´¿--»² ¸¿¾»² ³$¸»´±- д¿¬¦ ·² ¼»® ¹®±A¦$¹·¹»² ß²´¿¹»ò Ö»¼» Õ´¿--» ¸¿¬ »·²»² »·¹»²»² ß«ºó »²¬¸¿´¬-®¿«³ô ¼»² -·» ¼·» ¹¿²¦» ɱ½¸» ¾»²«¬¦»² µ¿²²ò Û·²» Ô·»¹»©·»-» ³·¬ µ´»·²»³ ͽ¸©·³³¾»½µ»² -¬»¸¬ »¾»²-± ¦«® º®»·»² Ê»®º$¹«²¹ ©·» Ì·-½¸¬»²²·-°´¿¬¬» «²¼ Ì·-½¸º«A¾¿´´ò Æ«-¿¬¦ó Í·´ª»®­´·¼» ¿²¹»¾±¬» œ œ Ø¿½¸´»­½¸´«½¸¬Œ Ú±¬±¾»¹´»·¬«²¹ ¾»· οº¬·²¹ «²¼ Ý¿²§±²·²¹ Ú®»·¦»·¬ó ³*¹´·½¸µ»·¬»²

íçôó ìçôó íçôó îèôó Ю»·- ¿«º ß²º®¿¹»

Ú®»·¦»·¬¦»²¬®«³ ³·¬ Þ»¿½¸ª±´´»§¾¿´´ô ͱ½½»®½±«®¬ô Þ¿-µ»¬ó ¾¿´´ «²¼ Ì»²²·- øë Ù»¸³·²«¬»²÷ ͬ»·¹ô ¼»® ¿² ¼»® ïðð ³ ¸±¸»² Þ»²²·óο·½¸óØ<²¹»¾®$½µ» ª±®¾»·º$¸®¬ µ´±-¬»® ͬ·º¬ ͬ¿³-ò

©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»

é


»®´»¾»² ±«¬¼±±®

¤ Û®´»¾²·-°¿µ»¬ к«²¼-

Ô»®²»² ¼«®½¸ Û®´»¾»² ײ к«²¼- ´·»¹¬ ¼»® ͽ¸©»®°«²µ¬ ¿«º ¼»³ »®´»¾²·-°<¼¿¹±ó ¹·-½¸»² ß-°»µ¬ »·²»® ·²¬»²-·ª»² Ò¿¬«®»®º¿¸®«²¹ò Ù»»·¹²»¬ ¿¾ ¼»® éò Ö¿¸®¹¿²¹--¬«º»ò Æ«»®-¬ ¹·¾¬ »- Õ²±¬»²µ«²¼» «²¼ п®½±«®-»·²©»·-«²¹ ¿³ ײ¼±±®óп®½±«®-ò Ü¿²¿½¸ -¬¿®¬»² ©·® ³·¬ Õ´»¬¬»®¹«®¬ô Õ¿®¿¾·²»® «²¼ Í»·´ $¾»® ¼»² ¿¾»²¬»«»®ó ´·½¸»² Û®´»¾²·-óп®½±«®- ¿³ ײ²ò Ü¿- Ø·¹¸´·¹¸¬ ¿³ É¿´¼-»·´ó °¿®µ ·­¬ ¼»® ïðð ³ ´¿²¹» œ Ú´§·²¹ Ú±¨ $¾»® ¼»² Ú´«­­ò Æ«®$½µ ¹»¸¬­ $¾»® ¼·» ²»« »®®·½¸¬»¬» œ Í»·´¾®$½µ»ò Ü»® É¿´¼­»·´°¿®µ ³¿½¸¬ ²·½¸¬ ²«® ®·»-·¹»² Í°¿Aô -±²¼»®² ´»¸®¬ ¹´»·½¸¦»·¬·¹ Ê»®¿²¬©±®¬«²¹ô Ê»®¬®¿«»² «²¼ λ-°»µ¬ò Þ»·³ οº¬·²¹ ¿«º ¼»³ ײ² øͬ®»½µ» ¶» ²¿½¸ ß´¬»®÷ °¿½µ»² ¿´´» ¹»³»·²-¿³ ¿²ò Ü·» Õ®¿º¬ ¼»® Ò¿¬«®ô ¼·» Ù»³»·²-½¸¿º¬ «²¼ ­·½¸ ­»´¾­¬ ²»« µ»²²»²´»®²»² Š­·½¸»® ¹»º$¸®¬ ª±² «²­»®»² °®±º»--·±²»´´»² º¿-¦·²¿¬±«® Ù«·¼»-ò Ô¿¹» к«²¼- ¾»º·²¼»¬ -·½¸ ¿³ Ѿ»®´¿«º ¼»- ײ² ·³ Ü®»·´<²¼»®»½µ J-¬»®®»·½¸óͽ¸©»·¦ó׬¿´·»²ô «³®¿¸³¬ ª±² ¸±¸»² Þ»®¹»² ¿² ¼»® ¸·­¬±®·­½¸»² Î*³»®­¬®¿A» œ Ê·¿ Ý´¿«¼·¿ ß«¹«­¬¿ò Ю±¹®¿³³ó Ó±²¬¿¹æ ß²®»·-»ô Ï«¿®¬·»®¾»¦«¹ô Þ»¹®$A«²¹ «²¼ ʱ®-¬»´ó ¿¾´¿«º ´«²¹ ¼»- Ю±¹®¿³³-ò Ü·»²-¬¿¹ ó ܱ²²»®-¬¿¹æ Û®´»¾²·-óп®½±«®- «²¼ É¿´¼-»·´°¿®µ ³·¬ œ Ú´§·²¹ Ú±¨ò οº¬·²¹ ¿«º ¼»³ ײ²æ ß´¬º·²-¬»®³$²¦»® ±¼»® Ì*-»²»® ͽ¸´«½¸¬ò Ú®»·¬¿¹æ ß¾®»·-» Í¿·-±² íò Ó¿· Š ïëò ѵ¬±¾»® îðïð

è


Ô»·-¬«²¹»² ì D¾»®²¿½¸¬«²¹»² ³·¬ ʱ´´°»²-·±²ô ßµ¬·ª·¬<¬»² ³·¬ µ±³ó °´»¬¬»® ß«-®$-¬«²¹ «²¼ Þ«-¬®¿²-º»®ò Þ»¬®»««²¹ ¼«®½¸ º¿-¦·²¿¬±«® Ù«·¼»ò ß¾ î𠦿¸´»²¼»² Ì»·´²»¸³»®² °®± Õ´¿--» »·² Ú®»·°´¿¬¦ º$® Ô»¸®»®ò Ú$® »·²» ©»·¬»®» Þ»¹´»·¬°»®-±² -·²¼ ¼·» ßµ¬·ª·¬<¬»² º®»· ˲¬»®µ«²º¬ Ö«¹»²¼¸±¬»´ ß«-¬®·¿ ñк«²¼ïçèôó ïêð Þ»¬¬»² ·² îó «²¼ êóÞ»¬¬¦·³³»® ³·¬ ÜËñÉÝô ß«º»²¬¸¿´¬-ó ®<«³»ô Õ»¹»´¾¿¸² øï¨ µ±-¬»²´±-÷ô Þ»¿½¸ª±´´»§¾¿´´óд¿¬¦ô Þ¿-ó µ»¬¾¿´´ô ¹®±A»- Ú®»·¦»·¬¿²¹»¾±¬ò Ö«¹»²¼¹<-¬»¸¿«- Ù¿¾®·»´» ñк«²¼ïçèôó ëì Þ»¬¬»² ·² îóô ìó «²¼ êóÞ»¬¬¦·³³»® ³·¬ ÜËñÉÝò ß«º»²¬¸¿´¬-ó «²¼ ﮬ§®¿«³ô Ì·-½¸¬»²²·-ô µ±-¬»²´±-» Ó·¬¾»²«¬¦«²¹ ¼»Ú®»·¦»·¬¿²¹»¾±¬»- ·³ Ö«¹»²¼¸±¬»´ ß«-¬®·¿ò Æ«-¿¬¦ó ¿²¹»¾±¬»

îèôó ܱ²²»®-¬¿¹ ø·²µ´ò î Ù»¬®<²µ»÷ Ú±¬±¾»¹´»·¬«²¹ ¾»· οº¬·²¹ «²¼ É¿´¼-»·´°¿®µ

ëôó Ю»·- ¿«º ß²º®¿¹»

Ú®»·¦»·¬ó ³*¹´·½¸µ»·¬»² ó ¬¿´»® Ù´»¬-½¸»® ±¼»® Í¿³²¿«² øß´°»²¯«»´´ Û®´»¾²·-¾¿¼ «²¼ ¦±´´º®»·»- Ù»¾·»¬ ·² ¼»® ͽ¸©»·¦÷

©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»

ç


»®´»¾»² ±«¬¼±±®

¤ Û®´»¾²·-°¿µ»¬ ß´´¹<«

Û®´»¾²·-½¿³° ³·¬ Ô»®²»ºº»µ¬ ׳ ß´´¹<« ´·»¹¬ ¼»® ͽ¸©»®°«²µ¬ ¿«º ¼»³ »®´»¾²·-°<¼¿¹±ó ¹·-½¸»² ß-°»µ¬ »·²»® ·²¬»²-·ª»² Ò¿¬«®»®º¿¸®«²¹ò Ù»»·¹²»¬ ¿¾ ¼»® éò Ö¿¸®¹¿²¹--¬«º»ò Ü·» -°¿²²»²¼»² ͬ¿¬·±²»² ¾»· ¼»® Ñ®·»²¬·»®«²¹-óο´´§» ¾»¹»·-¬»®² »¾»²-± ©·» ¼·» -½¸*²» Õ¿ó ²«¬±«® ¿«º ¼»® ±¾»®»² ×´´»®ò Ü»® ·³°±-¿²¬» ر½¸-»·´¹¿®¬»² ³¿½¸¬ ²·½¸¬ ²«® ®·»-·¹»² Í°¿Aô -±²¼»®² ´»¸®¬ ¹´»·½¸¦»·¬·¹ Ê»®¿²¬©±®¬«²¹ô Ê»®¬®¿«»² «²¼ λ-°»µ¬ò Ü·» °®±º»--·±²»´´ ¿«-¹»¾·´¼»¬»² Ì®¿·²»® -·²¼ ¼·» ·¼»¿´»² Þ»¹´»·¬»® ¼«®½¸ ¼·»-» »®´»¾²·-®»·½¸»² Ì¿¹»ò Ô¿¹» Ü¿- ß´´¹<«æ Ô¿²¼ ¼»® Þ»®¹» «²¼ Í»»²ô Ø$¹»´ «²¼ Ú´$--»ò Ü·» -$¼´·½¸-¬» Û½µ» Ü»«¬-½¸´¿²¼- ·-¬ ¼¿- Ì®¿«³¦·»´ º$® ¿´´»ô ¼·» Û®´»¾²·-ô Í°±®¬ «²¼ ß¾»²¬»«»® ·²³·¬¬»² ¿´°·²»® Ò¿¬«®ó «²¼ Õ«´¬«®´¿²¼-½¸¿º¬»² -«½¸»²ò Ù¿²¦ ¾»¯«»³ «²¼ ¹$²-¬·¹ ¹»ó ´¿²¹»² Í·» ³·¬ ¼»® Þ¿¸² ·²- ß´´¹<«ò Ю±¹®¿³³ó Ó±²¬¿¹æ ß²®»·-»ô Ï«¿®¬·»®¾»¦«¹ô Þ»¹®$A«²¹ «²¼ ʱ®-¬»´ó ¿¾´¿«º ´«²¹ ¼»- Ю±¹®¿³³-ò Ü·»²-¬¿¹ ó ܱ²²»®-¬¿¹æ Ñ®·»²¬·»®«²¹-óο´´§»æ Ó·¬ Ø·´º» ª±² Õ¿®¬» «²¼ Õ±³°¿-- ©»®¼»² ͬ¿¬·±²»² ¹»º«²¼»²ô ¾»· ¼»²»² »- «²¬»®-½¸·»¼´·½¸» ß«º¹¿¾»² ¦« ´*-»² ¹·´¬ò Ø·¹¸´·¹¸¬ ¼»- Ì¿ó ¹»- ·-¬ »·²» îë ³ ¸±¸» ß¾-»·´-¬»´´»ò Õ¿²«¬±«® ¿«º ¼»® ×´´»®æ Ò¿½¸ »·²»® ·²¬»²-·ª»² Û·²©»·-«²¹ «²¼ ͽ¸«´«²¹ º$¸®¬ «²¼·» Ø¿´¾¬¿¹»-¬±«® ¼«®½¸ ¼·» ¸»®®´·½¸» ß´´¹<«»® ʱ®¿´°»²´¿²¼ó -½¸¿º ¬ò Ì»¿³»®´»¾²·- ¿³ ر½¸-»·´¹¿®¬»² ³·¬ Ù·¿²¬ Í©·²¹ «²¼ п³°»® б´» ±¼»® ß¼ª»²¬«®» п®½±«®- ³·¬ É¿´¼-»·´°¿®µ «²¼ Ú´§·²¹óÚ±¨óп®µò Ú®»·¬¿¹æ ß¾®»·-» Í¿·-±² îêò ß°®·´ Š îîò ѵ¬±¾»® îðïð Ô»·-¬«²¹»² ì D¾»®²¿½¸¬«²¹»² ³·¬ ʱ´´°»²-·±² øöÞ»¬¬©<-½¸» ³«-- -»´¾-¬ ³·¬¹»¾®¿½¸¬ ©»®¼»²÷ò ßµ¬·ª·¬<¬»² ³·¬ µ±³°´»¬¬»® ß«-®$-¬«²¹ «²¼ Þ«-¬®¿²-º»®ò Þ»¬®»««²¹ ¼«®½¸ º¿-¦·²¿¬±«® Ù«·¼»ò ß¾ î𠦿¸´»²¼»² Ì»·´²»¸³»®² °®± Õ´¿--» »·² Ú®»·°´¿¬¦ º$® Ô»¸®»®ò Ú$® »·²» ©»·¬»®» Þ»¹´»·¬°»®-±² -·²¼ ¼·» ßµ¬·ª·¬<¬»² º®»·ò Ë²ó ¬»® îð Ì»·´²»¸³»®² Õ´»·²¹®«°°»²¦«-½¸´¿¹ò

ïð


˲¬»®µ«²º¬

Ú¿´µ»²´¿¹»® ñͱ²¬¸±º»² ö ïçìôó Ù®±A» Í°·»´©·»-»ô Þ±´¦°´¿¬¦ôÌ·-½¸¬»²²·- ¼®·²²»² «²¼ ¼®¿«A»²å ë Ó·²ò ¦«³ Þ¿¹¹»®-»»ò íî Þ»¬¬»² ·² îó ¾·- ìóÞ»¬¬¦·³³»®² ³·¬ Û¬¿¹»²¼«-½¸»²ñÉÝò Ø¿«- ¿³ Þ®«²²»²¾¿½¸ ñÑ®¬©¿²¹ ö ïçéôó íè Þ»¬¬»² ·² íó ¾·- ìóÞ»¬¬¦·³³»®² ³·¬ Û¬¿¹»²¼«-½¸»²ñÉÝô ß«º»²¬¸¿´¬-®¿«³ «²¼ Ì·-½¸¬»²²·-ò ïð Ó·²ò ¦«³ Þ¿¹¹»®-»»ò Ù<-¬»¸¿«- ͽ¸´»¹»´ ñÙ«²¦»-®·»¼ ö ïçéôó íð Þ»¬¬»² ·² îó ¾·- ëóÞ»¬¬¦·³³»®²ô ¹®±A¬»·´- ³·¬ ÜËñÉÝô ß«ºó »²¬¸¿´¬-®¿«³ô Ì·-½¸¬»²²·-ô Ì·-½¸º«A¾¿´´ô Í°·»´©·»-»ô Þ±´¦°´¿¬¦ øë Ó·²ò÷ò Ø¿«- É·»¼³¿²² ñÞ¿¼ Ø·²¼»´¿²¹ ö îððôó íð Þ»¬¬»² ·² îó ¾·- ëóÞ»¬¬¦·³³»®² ³·¬ ÜËñÉÝò ß«º»²¬¸¿´¬-ó ®¿«³ô Ì·-½¸¬»²²·-ô Ì·-½¸º«A¾¿´´ô Þ±´¦°´¿¬¦ øë Ó·²ò÷ò Ù<-¬»¸¿«- Ù¿³-¾´·½µ ñ Þ¿¼ Ø·²¼»´¿²¹ îðîôó íí Þ»¬¬»² ·² ïó ¾·- èóÞ»¬¬¦·³³»®² ³·¬ Û¬¿¹»²¼«-½¸»ñÉÝô ß«º»²¬¸¿´¬-®¿«³ô ÌÊô Ì·-½¸¬»²²·- «²¼ Í°·»´©·»-»ò

Æ«-¿¬¦¿²¹»¾±¬»

Ú®»·¦»·¬ó ³*¹´·½¸µ»·¬»²

Õ¿²« Ì¿¹»-¬±«® -¬¿¬¬ Ø¿´¾¬¿¹»-¬±«®

Ю»·- ¿«º ß²º®¿¹»

Þ¿¼»-°¿A ¾»· ¶»¼»³ É»¬¬»® ó ¾¿¸²»²ô Þ»®¹¾¿¸²»²ô Þ·µ»°¿®µ

©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»

ïï


»®´»¾»² ±«¬¼±±®

¤ ß¾»²¬»«»® ³¿½¸¬ ͽ¸«´»

Û®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·µ Ü»® Û®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·µ µ±³³¬ ¾»· ¼»® Û²¬©·½µ´«²¹ ª±² ͽ¸´$--»´¯«¿´·º·µ¿¬·±²»² ©·» Ì»¿³º<¸·¹µ»·¬ô Ê»®¿²¬©±®ó ¬«²¹-¾»©«--¬-»·²ô ͱ¦·¿´µ±³°»¬»²¦ «²¼ Û·¹»²ª»®¿²¬©±®ó ¬«²¹ »·²» »²¬-½¸»·¼»²¼» Þ»¼»«¬«²¹ ¦«ò Ü»® Û®¦·»¸«²¹-ó «²¼ Þ·´¼«²¹-¿«º¬®¿¹ô ¼»® ¼«®½¸ ¼·» ͽ¸«´»² «³¹»-»¬¦¬ ©»®¼»² -±´´ô º±®¼»®¬ ±¾»² ¹»²¿²²¬» Ú<¸·¹µ»·¬»² »·²ò Ü·» Ò¿¬«® œ ¸¿«¬²¿¸Œ µ»²²»²´»®²»²ô *µ±´±¹·­½¸» ß­°»µ¬» ¾»®$½µ­·½¸¬·¹»² «²¼ ª·»´ Í°¿A ¼¿¾»· ¸¿¾»² Š¼¿­ ·­¬ «²­»® Ю±¹®¿³³ò

Û²¹¿¹»³»²¬ «²¼ Õ±³°»¬»²¦ Ü»·¼®» «²¼ Ë´´· Ú®»²¦ ¾»¬®»«»² -»·¬ ïççð ³·¬ ª·»´ Û²¹¿¹»ó ³»²¬ ¼¿- º¿-¦·²¿¬±«® ͽ¸«´°®±¹®¿³³ «²¼ ª»®º$¹»² $¾»® ´¿²¹¶<¸®·¹» Û®º¿¸®«²¹ ·³ ͽ¸«´óô Ö«¹»²¼ó «²¼ ر½¸-½¸«´ó -°±®¬ò ׳ Þ»®»·½¸ ¼»® Û®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·µ ´»·¬»² -·» ¦¿¸´®»·½¸» Õ«®-» «²¼ Ú±®¬¾·´¼«²¹»²ò Ü¿¾»· ©»®¼»² -·» «²¬»®-¬$¬¦¬ ª±² ¸»®ª±®®¿¹»²¼ ¿«-¹»¾·´¼»¬»²ô -¬¿¿¬´·½¸ ¹»°®$º¬»² Ù«·¼»-ô ¼·» ²»¾»² »·²»® °<¼¿¹±¹·-½¸»² ͽ¸«´«²¹ $¾»® »·² ¾®»·¬¹»º<½¸ó »®¬»- Û¨°»®¬»²©·--»² ª»®º$¹»²ò Í·½¸»®¸»·¬ -¬»¸¬ ¾»· º¿-¦·²¿¬±«® ·³³»® ¿² »®-¬»® ͬ»´´»æ Ü·» Û·¹»²ª»®¿²¬©±®¬«²¹ ¼»® Ì»·´²»¸³»® ©·®¼ ¾»· ¿´´»² ßµ¬·ª·ó ¬<¬»² ¹»º*®¼»®¬ «²¼ ¹»º±®¼»®¬ò Ü¿¾»· ¿®¾»·¬»² «²-»®» »®º¿¸ó ®»²»² Ì®¿·²»® ·³³»® ²¿½¸ ¼»³ Ó±¬¬±æ ­¿º»¬§ º·®­¬ Š¼¿³·¬ ¾»· ¿´´»³ ß¾»²¬»«»®¹»·-¬ ²·½¸¬- -½¸·»º ¹»¸¬ò

Ú´»¨·¾·´·¬<¬ «²¼ ײ¼·ª·¼«¿´·¬<¬ ˲-»®» Û®´»¾²·-°¿µ»¬» -·²¼ ²«® ¿´- ʱ®-½¸´¿¹ ¦« ª»®-¬»¸»² «²¼ µ*²²»² ¾»´·»¾·¹ ª¿®··»®¬ ©»®¼»²ò Ò«® »·²»² Ì¿¹ ±¼»® ¦©»· ɱ½¸»² ´¿²¹ô ïðô íð ±¼»® ïëð Ì»·´²»¸³»®ô ¹»<²¼»®¬»-ô ¹»µ$®¦¬»- ±¼»® ª»®´<²¹»®¬»- Ю±¹®¿³³ô Ø$¬¬»ô Í»´¾-¬ª»®-±®ó ¹»®¸¿«­ ±¼»® ³±¼»®²»® Ù¿­¬¸±º Š ­½¸·´¼»®² Í·» «²­ ׸®» ʱ®ó -¬»´´«²¹ò Ù»³»·²-¿³ »²¬©»®º»² ©·® ׸® ¹¿²¦ ·²¼·ª·¼«»´´»Ð®±¹®¿³³ò

ïî


©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»

ïí


»®´»¾»² ±«¬¼±±®

¤ ßµ¬·ª·¬<¬»²

οº¬·²¹ ײ »·²»³ ¹®±A»² ͽ¸´¿«½¸¾±±¬ ³·¬ è ¾·- ïð л®-±²»² ¼·» ·²ó ¬»®»--¿²¬»-¬»² οº¬·²¹-¬®»½µ»² Û«®±°¿- »®´»¾»²ô ¼·» ׳-¬»® ͽ¸´«½¸¬ô Ì*-»²»® ͽ¸´«½¸¬ ±¼»® ¼·» ß´¬º·²-¬»®³$²¦»®ò Ì»¿³ó ¹»·-¬ ·-¬ ¿²¹»-¿¹¬ô ©»²² ©·® ¹»³»·²-¿³ °¿¼¼»´² «²¼ ¼·» Ô¿²¼-½¸¿º¬ ª±³ Þ±±¬ ¿«- »·²»³ ¹¿²¦ ²»«»² Þ´·½µ©·²µ»´ »²¬¼»½µ»² «²¼ ¹»²·»A»²ò Í°¿A «²¼ ß½¬·±² -¬»¸»² ¾»· ¼·»-»® Í°±®¬¿®¬ ·³ ʱ®¼»®¹®«²¼ò Ö»¼»® Ì»·´²»¸³»® »®¸<´¬ »·²» µ±³ó °´»¬¬» Í·½¸»®¸»·¬-¿«-®$-¬«²¹ «²¼ »·²» ¿«-º$¸®´·½¸» Û·²©»·ó -«²¹ ¼«®½¸ «²-»®» -¬¿¿¬´·½¸ ¹»°®$º¬»² οº¬¹«·¼»-ò

Õ¿²« ñ ͽ¸´¿«½¸¾±±¬µ¿²¿¼·»® Ü·» Û²¬©·½µ´«²¹ µ·°°-¬¿¾·´»® «²¼ ´»·½¸¬ ´»²µ¾¿®»® ͽ¸´¿«½¸ó ¾±±¬µ¿²¿¼·»® »®³*¹´·½¸¬ »- ¿«½¸ ß²º<²¹»®²ô -·½¸ -»´¾-¬<²ó ¼·¹ «²¼ -·½¸»® ¿«º ¼»³ É¿--»® ¦« ¾»©»¹»²ò ͱ µ*²²»² ¼·» »·²º¿½¸»²ô ¿¾»® ´¿²¼-½¸¿º¬´·½¸ ®»·¦ª±´´»² ͬ®»½µ»² ¿«º ¼»³ ײ² ±¼»® ¼»® ×´´»® ª±² ¼»² Ö«¹»²¼´·½¸»² °®±¾´»³´±- ¾»©<´ó ¬·¹¬ ©»®¼»²ò ˲-»®» »®º¿¸®»²»² Õ¿¶¿µ´»¸®»® ¾»¹´»·¬»² ¼·»-» ̱«® «²¼ -±®¹»² º$® ¼·» ²*¬·¹» Í·½¸»®¸»·¬ò ß«½¸ ª±® ¼·»-»³ ß¾»²¬»«»® ¹·¾¬ »- »·²» ¿«-º$¸®´·½¸» ¬¸»±®»¬·-½¸» «²¼ °®¿µó ¬·-½¸» Û·²º$¸®«²¹ò

Ý¿²§±²·²¹ Þ»·³ Ý¿²§±²·²¹ ©·®¼ »·²» ͽ¸´«½¸¬ ¼»³ É¿--»®´¿«º º±´¹»²¼ ¼«®½¸-¬·»¹»²ò Ò¿½¸ »·²»® ¿«-º$¸®´·½¸»² Û·²©»·-«²¹ ¹»¸¬ »- ¼¿²² ·² ¼»® ͽ¸´«½¸¬ $¾»® ͬ±½µ «²¼ ͬ»·² ¼«®½¸- É¿-ó -»®ò Ü»® É»¹ ·-¬ ¼¿- Æ·»´ô ¼»² -·½¸ ¶»¼»® «²¬»® ß²´»·¬«²¹ ¼»® -¬¿¿¬´·½¸ ¹»°®$º¬»² Ý¿²§±²·²¹óÙ«·¼»- -»´¾»® -«½¸¬ò Õ´»·²» Í°®$²¹»ô ß¾-»·´-¬»´´»² «²¼ É¿--»®®«¬-½¸»² ³¿½¸»² ¼·»-»² Ì¿¹ ¦« »·²»³ «²ª»®¹»--´·½¸»² ß¾»²¬»«»®ò Ü·» ¼¿¦« ²±¬©»²ó ¼·¹» ß«-®$-¬«²¹ øÒ»±°®»²¿²¦«¹ô Ø»´³ô Õ´»¬¬»®¹«®¬÷ ©·®¼ ª±² «²- ¹»-¬»´´¬ò

ïì


Ó±«²¬¿·²¾·µ» ˲-»®» ÓÌÞó̱«®»² º$¸®»² ¿«--½¸´·»A´·½¸ $¾»® ª±®¸¿²¼»²» É»¹» «²¼ к¿¼»ò Ò¿½¸ »·²»® ¬»½¸²·-½¸ó¬¸»±®»¬·-½¸»² Û·²ó º$¸®«²¹ µ*²²»² ³·¬ «²-»®»² ÍÝÑÌÌ îéóÙ¿²¹óÎ<¼»®² ͬ»·ó ¹«²¹»² «²¼ ͽ¸±¬¬»®©»¹» º¿-¬ ³$¸»´±- ¾»©<´¬·¹¬ ©»®¼»²ò Û- ´±½µ»² ¬®¿«³¸¿º¬» ᫬»²ô ¼·» º$® ¶»¼»² ͽ¸$´»® ³¿½¸¾¿® -·²¼ò ˲-»® Õ´¿--·µ»® º$¸®¬ ¼«®½¸ Ú*¸®»²©<´¼»® »²¬´¿²¹ ¼»® J¬¦¬¿´»® ß½¸» ²¿½¸ з¾«®¹ò Ø·»® ´<¼¬ ¼»® ©<®³-¬» Þ»®¹-»» Ì·®±´- ¦« »·²»³ »®º®·-½¸»²¼»² Þ¿¼ »·²ò Ò»« ·³ Ю±¹®¿³³ ·-¬ ¼·» Þ·µ»¬±«® ·²- Ù«®¹´¬¿´ò

Í·½¸»®¸»·¬ ײ ¼»² ª»®¹¿²¹»²»² Ö¿¸®»² ¸¿¾»² ©·® $¾»® íëòððð ͽ¸$´»® ²¿¸»¦« «²º¿´´º®»· ¾»¬®»«¬ò Ü·»- ·-¬ ¦«³ »·²»² ¼»® Ï«¿´·º·µ¿ó ¬·±² «²-»®»® Ù«·¼»- ¦« ª»®¼¿²µ»²æ Ò»¾»² ¼»® º¿½¸´·½¸»² ß«-¾·´¼«²¹ øͬ¿¿¬´·½¸ ¹»°®$º¬»® Þ±±¬-º$¸®»®ô ͬ¿¿¬´·½¸ ¹»ó °®$º¬»® ͽ¸´«½¸¬»²º$¸®»® «²¼ ر½¸-»·´¹¿®¬»²¬®¿·²»®÷ ¸¿¬ º¿-¦·²¿¬±«® ¶<¸®´·½¸» Ú±®¬¾·´¼«²¹-³¿A²¿¸³»² ¦«® к´·½¸¬ ¹»³¿½¸¬ò Æ«³ ¿²¼»®»² ¬®¿¹»² ¼·» ±°¬·³¿´»ô º«²µ¬·±²»´´» ß«-®$-¬«²¹ «²¼ «²-»®» Í·½¸»®¸»·¬-³¿A²¿¸³»² øµ»·²» ̱«ó ®»² ¾»· ر½¸©¿--»®÷ ¼¿¦« ¾»·ô ¼¿-- ©·® µ»·²» -½¸©»®»² ˲ó º<´´» ¦« ª»®¦»·½¸²»² ¸¿¾»²ò Û·² λ-¬®·-·µ± ·-¬ô ©·» ¾»· ¶»¼»® ¿²¼»®»² Í°±®¬¿®¬ô ¿«½¸ ¾»· «²-»®»² ßµ¬·ª·¬<¬»² ²·½¸¬ ¿«-ó ¦«-½¸´·»A»²ò Ó·¬ Í·½¸»®¸»·¬ ·-¬ ¼·»-»- ¶»¼±½¸ ²·½¸¬ ¹®*A»® ¿´- ¾»· ¼»² ²±®³¿´»² ͽ¸«´-°±®¬¿®¬»² «²¼ ¹»®·²¹»® ¿´- ¦òÞò ¾»·³ ͵·º¿¸®»²ò

©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»

ïë


»®´»¾»² ±«¬¼±±®

¤ ßµ¬·ª·¬<¬»²

ر½¸-»·´¹¿®¬»² Í»´¾-¬ª»®¬®¿«»²ô µ*®°»®´·½¸» Õ±±®¼·²¿¬·±²ô Ì»¿³¹»·-¬ «²¼ Õ±³³«²·µ¿¬·±²-º<¸·¹µ»·¬ -·²¼ ¼·» ©·½¸¬·¹-¬»² Ô»®²»ºº»µ¬» ¿«º ر½¸-»·´¹¿®¬»² «²¼ É¿´¼-»·´°¿®µò Ü·» ß²´¿¹»² *ºº²»² ²»«» É»¹» «²¼ ݸ¿²½»² º$® ¼·» Û®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·µò Þ»-±²ó ¼»®- ¹»º*®¼»®¬ ©»®¼»² ¼¿¾»· ©·½¸¬·¹» ß-°»µ¬» ¼»® ͱ¦·¿´ó µ±³°»¬»²¦ «²¼ Ê»®¿²¬©±®¬´·½¸µ»·¬ò Ê»®-½¸·»¼»²» Û´»³»²¬» «²¼ D¾«²¹»² -·²¼ ·² è ó ïð ³ Ø*¸» ³·¬ »·²·¹»³ Ó«¬ «²¼ ß¾»²¬»«»®´«-¬ ¦« ¾»©<´¬·¹»²ò Í°»¦·»´´ ¿«-¹»¾·´¼»¬» Ì®¿·²»® ¾»¬®»«»² ¼·» Ù®«°°» ²¿½¸ ¸*½¸-¬»² Í·½¸»®¸»·¬--¬¿²¼¿®¼-ò Û·²» µ$²-¬´·½¸» Õ´»¬¬»®©¿²¼ô ¼»® Ù·¿²¬ Í©·²¹ «²¼ »·² п³°»® б´» -·²¼ ©»·¬»®» Þ»-¬¿²¼¬»·´» «²ó -»®»- ر½¸-»·´¹¿®¬»²-ò

Û®´»¾²·-óп®½±«®Í½¸±² ¼»® É»¹ ¦« «²-»®»³ п®½±«®- ©·®¼ ¦«³ Û®´»¾²·-ò ß«º ¼»² Í°«®»² ¼»® ¿´¬»² Î*³»® º$¸®¬ «²­ ¼·» œ Ê·¿ Ý´¿«¼·¿ ß«ó ¹«-¬¿• »·² ͬ$½µ ¼¿- ײ²¬¿´ ¸·²¿«ºò Ò»¾»² »·²»® -°¿²²»²¼»² Ô¿²¼-½¸¿º¬ »®©¿®¬»² ¼·» ͽ¸$´»® »®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·-½¸» ß«ºó ¹¿¾»²ô ¼·» ¿´´» Í·²²» ¿²-°®»½¸»² «²¼ ²«® ·³ Ì»¿³ ³·¬ ¹«ó ¬»² ×¼»»² ¦« ³»·-¬»®² -·²¼ò ˲-»®» Ù«·¼»- »®µ´<®»² «²¼ ¸»´ó º»² ¾»· ¼»² ß«º¹¿¾»² ©·» Í°·²²»²²»¬¦ô Ù±®¼·-½¸»® Õ²±¬»²ô É¿--»®¬®»¬»² ±¼»® »´»µ¬®·-½¸»® Æ¿«²ò ß³ Õ´»¬¬»®°¿®½±«®¿²¹»´¿²¹¬ ¹»¸¬ »- ²¿½¸ ¼»® Û·²©»·-«²¹ ¹«¬ ¹»-·½¸»®¬ ³·¬ Õ¿®¿¾·²»®ô Õ´»¬¬»®¹«®¬ «²¼ Ø»´³ ¸·²»·² ·²- ß¾»²¬»«»®ò Ü»® ©·´¼» Í¿³²¿«²óÞ¿½¸ ·³ Ù®»²¦¹»¾·»¬ ¦©·-½¸»² J-¬»®®»·½¸ «²¼ ¼»® ͽ¸©»·¦ ·-¬ «²-»® Þ»¹´»·¬»®ô ©»²² ¼»® -½¸³¿´» ͬ»·¹ «²- ¿³ Ú»´- »²¬´¿²¹ º$¸®¬ô ©·® ¼»² Þ¿½¸ ¿«º »·²»³ ͬ¿¸´-»·´ $¾»®¯«»®»² «²¼ $¾»® »·²» ½¿ò ïë ³ ¸±¸» Ô»·¬»® ¼»² É»¹ ¦«®$½µ ¦«® œ Ê·¿ Ý´¿«¼·¿ ß«¹«­¬¿ ­«½¸»²ò Ò¿½¸ ¾»­¬¿²¼»²»® Ø»®¿«-º±®¼»®«²¹ ¾®·²¹¬ «²- »·² Þ«- ¦«®$½µ ²¿½¸ к«²¼-ò

ïê


ß¼ª»²¬«®» п®½±«®-æ É¿´¼-»·´°¿®µ ú Ú´§·²¹ Ú±¨ п®µ ر½¸ $¾»® ¼»³ É¿´¼¾±¼»² ¸¿¾»² ©·® -°¿²²»²¼» Í»·´ó $¾«²¹»² ¦©·-½¸»² ³<½¸¬·¹»² Þ<«³»² ª»®¿²µ»®¬ò Ø·»® µ¿²² ³¿² ¾»·³ Þ¿´¿²½·»®»²ô ͽ¸©·²¹»²ô Ϋ¬-½¸»² ±¼»® Í°®·²¹»² -»·²» °»®-*²´·½¸»² Ù®»²¦»² ·² ¼»® Ø*¸» $¾»®©·²¼»²ò Ü»® Ú´§·²¹ Ú±¨ п®µ ·-¬ ¼·» ³±¼»®²» Ê¿®·¿²¬» ¼»- ¿«- Í$¼¿³»®·ó µ¿ ¾»µ¿²²¬»² Ý¿²±°§ Ì®¿·´-ò Þ»· ¼·»-»® ²»«¿®¬·¹»² ߬¬®¿µ¬·±² ¹´»·¬»² ¼·» Ì»·´²»¸³»® $¾»® ïë ¾·- ïðð Ó»¬»® ´¿²¹» Í»·´®«¬ó -½¸»² ª±² Þ¿«³ ¦« Þ¿«³ò

Ñ®·»²¬·»®«²¹-óο´´§» Ó·¬ Õ¿®¬» «²¼ Õ±³°¿-- -«½¸»² ©·® «²-»®»² É»¹ «²¼ ´»®ó ²»² «²- ·² ¼»® º®»·»² Ò¿¬«® ¦« ±®·»²¬·»®»²ò Ü¿¾»· ³$--»² ª»®-½¸·»¼»²» ͬ¿¬·±²»² ¹»º«²¼»² ©»®¼»²ô ¿² ¼»²»² «²ó ¬»®-½¸·»¼´·½¸» ß«º¹¿¾»² ¿«º ¼·» Ù®«°°» ©¿®¬»²ò Ü·»-»® Ì¿¹ »·¹²»¬ -·½¸ ¾»-±²¼»®- º$® ¼·» ͬ<®µ«²¹ ¼»® Õ´¿--»²¹»³»·²ó -½¸¿º¬ô ¼¿ Ì»¿³¹»·-¬ «²¼ ¹«¬» ×¼»»² º$® ¼·» Ô*-«²¹--¬®¿¬»ó ¹·»² ²*¬·¹ -·²¼ò Ö» ²¿½¸ Ù®*A» ©·®¼ ¼·» Õ´¿--» ·² ¦©»· Ù®«°ó °»² ¿«º¹»¬»·´¬ò

׸®» ʱ®¬»·´» ß´´» µ*²²»² ³·¬³¿½¸»²å ͽ¸©·³³µ»²²¬²·--» -·²¼ ¼·» »·²¦·¹» ʱ®¿«--»¬¦«²¹ò ß«-®$-¬«²¹ ©·®¼ µ±³°´»¬¬ ª±² «²- ¹»-¬»´´¬ò ˲¬»®µ$²º¬» -·²¼ -½¸$´»®¹»®»½¸¬ ¿«-¹»-¬¿¬¬»¬ò ̱«®»² µ*²²»² ª±®¿¾ µ±-¬»²´±- »®µ«²¼»¬ ©»®¼»²ò ß´´» Û®´»¾²·-°¿µ»¬» ³·¬ ì¨ Ê±´´°»²-·±² «²¼ í¨ ßµ¬·ª·¬<¬»²ò

©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»

ïé


»®´»¾»² ±«¬¼±±®

¤ λ·-»¾»¼·²¹«²¹»²

ïò

ß¾-½¸´«-- ¼»- λ·-»ª»®¬®¿¹»-

ïòï

Ó·¬ ׸®»® λ·-»¿²³»´¼«²¹ ¾·»¬»² Í·» «²- ¼»² ß¾-½¸´«-- ¼»- λ·-»ª»®¬®¿¹»- ª»®¾·²¼´·½¸ ¿²ô ¼·» ß²³»´¼«²¹ µ¿²² °»®ó -*²´·½¸ô ¬»´»º±²·-½¸ ±¼»® -½¸®·º¬´·½¸ »®º±´¹»²ò ß² ׸®» ß²³»´¼«²¹ -·²¼ Í·» ¾·- ¦«® Þ»-¬<¬·¹«²¹ ¼«®½¸ «²-ô ¶»¼±½¸ ´<²¹ó -¬»²- ïð Ì¿¹»ô ¹»¾«²¼»²ò Ü»® λ·-»ª»®¬®¿¹ µ±³³¬ »®-¬ ¼«®½¸ «²-»®» λ·-»¾»-¬<¬·¹«²¹ñλ½¸²«²¹ ¦«-¬¿²¼»ò É»·½¸¬ ¼»® ײ¸¿´¬ ¼»® λ·-»¾»-¬<¬·¹«²¹ñλ½¸²«²¹ ª±³ ײ¸¿´¬ ¼»® ß²³»´¼«²¹ ¿¾ô ©»·´ ©·® ¦òÞò ׸®»² Þ«½¸«²¹-©«²-½¸ ²·½¸¬ ³»¸® »®º$´´»² µ±²²¬»²ô ´·»¹¬ ª±² «²- »·² ²»«»- ß²¹»¾±¬ ª±®ô ¿² ¼¿- ©·® ïð Ì¿¹» ¹»¾«²¼»² -·²¼ò Ü»® Ê»®¬®¿¹ µ±³³¬ ¿«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹» ¼·»-»- ²»«»² ß²¹»¾±¬»- ¦«-¬¿²¼»ô ©»²² Í·» «²- ·²²»®¸¿´¾ ¼·»-»® Ú®·-¬ ¼·» ß²²¿¸³» »®µ´<®»²ô ©¿¿«½¸ ¼«®½¸ ß²¦¿¸´«²¹ ¾¦©ò Æ¿¸´«²¹ »®º±´¹»² µ¿²²ò

ïòî

\²¼»®²¼» ±¼»® »®¹<²¦»²¼» ß¾®»¼»² ¦« ¼»² ·³ ¿µ¬«»´´»² Ю±-°»µ¬ ¾»-½¸®·»¾»²»² Ô»·-¬«²¹»² -±©·» ¦« ¼»² λ·-»¾»ó ¼·²¹«²¹»² ¾»¼$®º»² »·²»® ¿«-¼®$½µ´·½¸»² Ê»®»·²¾¿®«²¹ ³·¬ «²-ò Í·» -±´´¬»² ¿«- Þ»©»·-¹®$²¼»² -½¸®·º¬´·½¸ ¹»¬®±ºº»² ©»®¼»²ò λ·-»¾$®±- -·²¼ ²·½¸¬ ¾»ª±´´³<½¸¬·¹¬ô ª±³ ײ¸¿´¬ ¼»- ¿µ¬«»´´»² Ю±-°»µ¬»- ±¼»® ¼»® λ·-»¾»¼·²¹«²¹»² ¿¾ó ©»·½¸»²¼» Æ«-·½¸»®«²¹»² ¦« ¹»¾»² ±¼»® ¿¾<²¼»®²¼» ±¼»® »®¹<²¦»²¼» Ê»®»·²¾¿®«²¹»² ¦« ¬®»ºº»²ò

ïòí

Û®º¿--¬» Ü¿¬»² ©»®¼»² ¿«--½¸´·»A´·½¸ ¦«® Ê»®¬®¿¹-¿¾©·½µ´«²¹ô ¦«³ Õ¿¬¿´±¹ª»®-¿²¼ô -±©·» ¦«® Õ«²¼»²¾»¬®»««²¹ ª»®ó ©»²¼»¬ò Æ«® ß«-$¾«²¹ ¼»- É·¼»®-°®«½¸-®»½¸¬- ²¿½¸ y îè Þ«²¼»-¼¿¬»²-½¸«¬¦¹»-»¬¦ ¹»²$¹¬ »·²» µ«®¦» Ó·¬¬»·´«²¹ ¿² ¼·» ¿³ Û²¼» ¼»® Þ»¼·²¹«²¹»² ¿²¹»¹»¾»²» ß²-½¸®·º¬ò

îò

Ú<´´·¹µ»·¬ ¼»® Æ¿¸´«²¹»²

îòï

Ü¿«»®¬ ¼·» λ·-» ²·½¸¬ ´<²¹»® ¿´- îì ͬ«²¼»²ô -½¸´·»A¬ -·» µ»·²» D¾»®²¿½¸¬«²¹ »·² «²¼ $¾»®-¬»·¹¬ ¼»® λ·-»°®»·- ÛËÎ éëôðð °®± л®-±² ²·½¸¬ô -± -·²¼ Æ¿¸´«²¹»² ¿«½¸ ±¸²» ß«-¸<²¼·¹«²¹ »·²»- Í·½¸»®«²¹--½¸»·²»- º<´´·¹ò Þ»· ¿´´»² -±²ó -¬·¹»² λ·-»² ·-¬ ¼·» D¾»®¹¿¾» ¼»- Í·½¸»®«²¹--½¸»·²-ô ¼»² ©·® ׸²»² ³·¬ ¼»® λ·-»¾»-¬<¬·¹«²¹ñλ½¸²«²¹ $¾»®-»²¼»²ô ʱ®¿«--»¬¦«²¹ ¼»® Ú<´´·¹µ»·¬ò Ó·¬ Û®¸¿´¬ ¼»® λ·-»¾»-¬<¬·¹«²¹ñλ½¸²«²¹ ·-¬ »·²» ß²¦¿¸´«²¹ ª±² ïð û ¼»- λ·-»°®»·-»-ô ³·²¼»-¬»²- ¶»¼±½¸ ÛËÎ ïëôððô ¸*½¸-¬»²- ÛËÎ îêðôðð º<´´·¹ò Ü·» λ-¬¦¿¸´«²¹ $¾»®©»·-»² Í·» «²- ¾·¬¬» -°<¬»-¬»²- ïì Ì¿¹» ª±® λ·-»¿²¬®·¬¬ ±¸²» ²±½¸³¿´·¹» Æ¿¸´«²¹-¿«ºº±®¼»®«²¹»²ò Þ»· Þ«½¸«²¹»² ·²²»®¸¿´¾ ¦©»· ɱ½¸»² ª±® λ·-»¾»ó ¹·²² ·-¬ ¼»® ¹»-¿³¬» λ·-»°®»·- -±º±®¬ º<´´·¹ò Ѹ²» ª±´´-¬<²¼·¹» Æ¿¸´«²¹ ¼»- λ·-»°®»·-»- ·-¬ º¿-¦·²¿¬±«® ¾»®»½¸¬·¹¬ô »·² Æ«®$½µ¾»¸¿´¬«²¹-®»½¸¬ ¹»³<A y îéí ÞÙÞ ¿² -»·²»® ¹»-½¸«´¼»¬»² Ô»·-¬«²¹ ¿«-¦«$¾»²ô ¼ò¸ò Í·» ª±² ¼»® Ì»·´²¿¸³» ¿² ¼»® ¹»¾«½¸¬»² ̱«® ¿«-¦«-½¸´·»A»²ò

îòî íò

ͬ±®²±»²¬-½¸<¼·¹«²¹»² «²¼ Þ»¿®¾»·¬«²¹-¹»¾$¸®»² ¾»· ˳¾«½¸«²¹ -·²¼ -±º±®¬ º<´´·¹ò Ê»®¬®¿¹-·²¸¿´¬ Ü·» ª»®¬®¿¹´·½¸ ª»®»·²¾¿®¬»² Ô»·-¬«²¹»² »®¹»¾»² -·½¸ ¿«- ¼»® λ·-»¾»-¬<¬·¹«²¹ñλ½¸²«²¹ô ¼·» ¿«º ¼»² Ю±-°»µ¬ Þ»¦«¹ ²·³³¬ô -±º»®² ²·½¸¬ ·² ¼»® λ·-»¾»-¬<¬·¹«²¹ ¿«-¼®$½µ´·½¸ »¬©¿- ¿²¼»®»- ª»®³»®µ¬ ·-¬ò

ìò

Î$½µ¬®·¬¬ ¼«®½¸ ¼»² Õ«²¼»²ô ˳¾«½¸«²¹ô Û®-¿¬¦°»®-±²»²

ìòï

Í·» µ*²²»² ¶»¼»®¦»·¬ ª±® λ·-»¾»¹·²² ª±² ¼»® λ·-» ¦«®$½µ¬®»¬»²ò Ó¿A¹»¾´·½¸ ·-¬ ¼»® Æ«¹¿²¹ ¼»® Î$½µ¬®·¬¬-»®µ´<®«²¹ ¾»· «²-ô ¦«® Ê»®³»·¼«²¹ ª±² Ó·--ª»®-¬<²¼²·--»² »³°º»¸´»² ©·®ô ¼»² Î$½µ¬®·¬¬ -½¸®·º¬´·½¸ ¦« »®µ´<®»²ò Ì®»¬»² Í·» ª±³ λ·-»ª»®¬®¿¹ ¦«®$½µô µ*²²»² ©·® ²¿½¸ «²-»®»® É¿¸´ »²¬©»¼»® ¼·» Î$½µ¬®·¬¬-»²¬-½¸<¼·¹«²¹ µ±²µ®»¬ »²¬ó -°®»½¸»²¼ y êëï · ß¾-ò î ÞÙÞ ¾»®»½¸²»² ±¼»® ¼·» º±´¹»²¼»² °¿«-½¸¿´·»®¬»² Î$½µ¬®·¬¬-µ±-¬»² ¹»´¬»²¼ ³¿½¸»²æ ¾·- íðò Ì¿¹ ª±® λ·-»¿²¬®·¬¬ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿¾ îçò Ì¿¹ ¾·- îîò Ì¿¹ ª±® λ·-»¿²¬®·¬¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿¾ îïò Ì¿¹ ¾·- ïëò Ì¿¹ ª±® λ·-»¿²¬®·¬¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿¾ ïìò Ì¿¹ ¾·- ðéò Ì¿¹ ª±® λ·-»¿²¬®·¬¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿¾ ðêò Ì¿¹ ª±® λ·-»¿²¬®·¬¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿³ λ·-»¬¿¹ -»´¾-¬ ±¼»® ¾»· Ò·½¸¬¿²¬®·¬¬ ¼»® λ·-» ±¸²» ª±®¸»®·¹» Ó·¬¬»·´«²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

ïð û ïë û îë û ìð û ëð û çë û

Ü»® Ò¿½¸©»·-ô ¼¿-- «²- »·² ¹»®·²¹»®»® ±¼»® ¹¿® µ»·² ͽ¸¿¼»² »²¬-¬¿²¼»² ·-¬ô ¾´»·¾¬ ׸²»² ¿«-¼®$½µ´·½¸ ª±®¾»¸¿´¬»²ò ò ìòî

׸®»² ˳¾«½¸«²¹-©$²-½¸»² ø\²¼»®«²¹ ª±² λ·-»¬»®³·²ô ˲¬»®µ«²º¬ô λ·-»¦·»´ »¬½ò÷ »²¬-°®»½¸»² ©·® ª±®¾»¸¿´¬´·½¸ ¼»® Ü«®½¸º$¸®¾¿®µ»·¬ ·²²»®¸¿´¾ ¼»® ²¿½¸-¬»¸»²¼ ¹»²¿²²¬»² Ú®·-¬»² ¹»¹»² Þ»®»½¸²«²¹ »·²»® ¦«-<¬¦´·½¸»² Þ»¿®¾»·¬«²¹-ó ¹»¾$¸® ª±² ÛËÎ êôðð ø²»¾»² »¬©¿·¹»² Ю»·-¼·ºº»®»²¦»² ¦©·-½¸»² ¿´¬»® «²¼ ²»«»® Þ«½¸«²¹÷ò i ¾»· Ø¿´¾¬¿¹»-óô Û·²¬¿¹»-¿®®¿²¹»³»²¬- ¾·- ïì Ì¿¹» ª±® λ·-»¿²¬®·¬¬ i ¾»· Ó»¸®¬¿¹»-¿®®¿²¹»³»²¬- ¾·- íð Ì¿¹» ª±® λ·-»¿²¬®·¬¬ Ò¿½¸ ß¾´¿«º ¼·»-»® Ú®·-¬»² µ*²²»² ˳¾«½¸«²¹»² ²«® ¼«®½¸ Î$½µ¬®·¬¬ ª±³ λ·-»ª»®¬®¿¹ ø-·»¸» ¸·»®¦« ±¾»²÷ «²¼ Ò»«ó ¿²³»´¼«²¹ »®º±´¹»²ò

ìòí

Þ·- ¦«³ λ·-»¾»¹·²² µ*²²»² Í·» ª»®´¿²¹»²ô ¼¿-- ¿² ׸®»® ͬ»´´» »·² Ü®·¬¬»® ·² ¼·» λ½¸¬» «²¼ к´·½¸¬»² ¿«- ¼»³ λ·-»ó ª»®¬®¿¹ »·²¬®·¬¬ò É·® µ*²²»² ¼»³ Û·²¬®·¬¬ ¼»- Ü®·¬¬»² ©·¼»®-°®»½¸»²ô ©»²² ¼·»-»® ¼»² ¾»-±²¼»®»² λ·-»»®º±®¼»®²·--»² ²·½¸¬ ¹»²$¹¬ ±¼»® -»·²»® Ì»·´²¿¸³» ¹»-»¬¦´·½¸» ʱ®-½¸®·º¬»² ±¼»® ¾»¸*®¼´·½¸» ß²±®¼²«²¹»² »²¬¹»¹»²-¬»¸»²ò Ì®·¬¬ »·² Ü®·¬¬»® ·² ¼»² Ê»®¬®¿¹ »·²ô -± ¸¿º¬»² »® «²¼ Í·» ¿´- Ù»-¿³¬-½¸«´¼²»® º$® ¼»² λ·-»°®»·- «²¼ ¼·» ¼«®½¸ ¼»² Û·²¬®·¬¬ ¼»Ü®·¬¬»² »²¬-¬»¸»²¼»² Ó»¸®µ±-¬»²ò

ëò

Ò·½¸¬ ·² ß²-°®«½¸ ¹»²±³³»²» Ô»·-¬«²¹»² Ò»¸³»² Í·» ²¿½¸ ß²¬®·¬¬ ¼»® λ·-» »·²¦»´²» λ·-»´»·-¬«²¹»² ·²º±´¹» ª±®¦»·¬·¹»® Î$½µ®»·-» ±¼»® ¿«- -±²-¬·¹»² ¼®·²ó ¹»²¼»² Ù®$²¼»² ²·½¸¬ ·² ß²-°®«½¸ô -± ©»®¼»² ©·® «²- ¾»· «²-»®»³ Ô»·-¬«²¹-¬®<¹»® «³ Û®-¬¿¬¬«²¹ »®-°¿®¬»® ß«º©»²ó ¼«²¹»² ¾»³$¸»²ò Ü·»-» Ê»®°º´·½¸¬«²¹ »²¬º<´´¬ô ©»²² »- -·½¸ «³ ª*´´·¹ «²»®¸»¾´·½¸» Ô»·-¬«²¹»² ¸¿²¼»´¬ ±¼»® ©»²² »·²»® Û®-¬¿¬¬«²¹ ¹»-»¬¦´·½¸» ±¼»® ¾»¸*®¼´·½¸» Þ»-¬·³³«²¹»² »²¬¹»¹»²-¬»¸»²ò

ïè

êò

׸®» λ½¸¬» ¾»· λ·-»³<²¹»´²

êòï

É·®¼ ¼·» λ·-» ²·½¸¬ ª»®¬®¿¹-¹»³<A »®¾®¿½¸¬ô -± µ*²²»² Í·» ß¾¸·´º» ª»®´¿²¹»²ò É·® µ*²²»² ¼·» ß¾¸·´º» ª»®©»·¹»®²ô ©»²² -·» »·²»² «²ª»®¸<´¬²·-³<A·¹»² ß«º©¿²¼ »®º±®¼»®¬ò

êòî

Ú$® ¼·» Ü¿«»® »·²»® ²·½¸¬ ª»®¬®¿¹-¹»³<A»² λ·-»´»·-¬«²¹ µ*²²»² Í·» »·²»² ß²-°®«½¸ ¿«º Ø»®¿¾-»¬¦«²¹ ¼»- λ·-»ó °®»·-»- øÓ·²¼»®«²¹÷ ¹»´¬»²¼ ³¿½¸»²ò Ü·»-»® ß²-°®«½¸ »²¬º<´´¬ ¶»¼±½¸ô -±©»·¬ Í·» »- -½¸«´¼¸¿º¬ «²¬»®´¿--»²ô «²- ¼»² Ó¿²¹»´ ¿²¦«¦»·¹»²ò

êòí

É·®¼ ¼·» λ·-» ·²º±´¹» »·²»- Ó¿²¹»´- »®¸»¾´·½¸ ¾»»·²¬®<½¸¬·¹¬ ±¼»® ·-¬ ׸²»² ·²º±´¹» »·²»- Ó¿²¹»´- ¼·» λ·-» ±¼»® ׸®» Ú±®¬-»¬¦«²¹ ¿«- ©·½¸¬·¹»³ Ù®«²¼ ²·½¸¬ ¦«³«¬¾¿®ô -± µ*²²»² Í·» ·³ ο¸³»² ¼»® ¹»-»¬¦´·½¸»² Þ»-¬·³³«²¹»² ¼»² λ·-»ª»®¬®¿¹ µ$²¼·¹»²ò Æ«ª±® ¸¿¾»² Í·» «²- »·²» ¿²¹»³»--»²» Ú®·-¬ ¦«® ß¾¸·´º» ¦« -»¬¦»²ò Ü»® Þ»-¬·³³«²¹ »·²»® -±´ó ½¸»² Ú®·-¬ ¾»¼¿®º »- ¼¿²² ²·½¸¬ô ©»²² ß¾¸·´º» «²³*¹´·½¸ ·-¬ ±¼»® ª±² «²- ª»®©»·¹»®¬ ©·®¼ ±¼»® ©»²² ¼·» -±º±®¬·¹» Õ$²¼·¹«²¹ ¼»- λ·-»ª»®¬®¿¹»- ¼«®½¸ »·² ¾»-±²¼»®»- ײ¬»®»--» ׸®»®-»·¬- ¹»®»½¸¬º»®¬·¹¬ ©·®¼ò


éò

Î$½µ¬®·¬¬ «²¼ Õ$²¼·¹«²¹ ¼«®½¸ ¼»² λ·-»ª»®¿²-¬¿´¬»®

éòï

Þ·- ¦©»· ɱ½¸»² ª±® λ·-»¿²¬®·¬¬ µ*²²»² ©·® ª±³ λ·-»ª»®¬®¿¹ ¦«®$½µ¬®»¬»²ô ©»²² ¼·» ·² ¼»® λ·-»¿«--½¸®»·¾«²¹ ±¼»® -±²-¬·¹»² ˲¬»®´¿¹»²ô ¼·» Ê»®¬®¿¹-·²¸¿´¬ ¹»©±®¼»² -·²¼ô º»-¬¹»´»¹¬» Ó·²¼»-¬¬»·´²»¸³»®¦¿¸´ ²·½¸¬ »®®»·½¸¬ ©«®¼»ò Í·» µ*²²»² ·² ¼·»-»³ Ú¿´´ ¼·» Ì»·´²¿¸³» ¿² »·²»® ³·²¼»-¬»²- ¹´»·½¸©»®¬·¹»² ¿²¼»®»² λ·-» ª»®´¿²¹»²ô ©»²² ©·® »·²» -±´½¸» ±¸²» Ó»¸®°®»·- ¿«- «²-»®»³ ß²¹»¾±¬ ¿²¾·»¬»² µ*²²»²ò Ü¿- Ê»®´¿²¹»² ³«-- «²ª»®¦$¹´·½¸ ¹»´¬»²¼ ¹»³¿½¸¬ ©»®¼»²ò

éòî

É·® -·²¼ ¾»®»½¸¬·¹¬ô ¿«A»®±®¼»²¬´·½¸ «²¼ ¹¹ºò ±¸²» Û·²¸¿´¬«²¹ »·²»® Ú®·-¬ ¦« µ$²¼·¹»²ô ©»²² Í·» ¼·» Ü«®½¸º$¸®«²¹ ¼»® λ·-» «²¹»¿½¸¬»¬ «²-»®»® ß¾³¿¸²«²¹»² ²¿½¸¸¿´¬·¹ -¬*®»² ±¼»® -·½¸ »·²»³ -±´½¸»² Ó¿A» ª»®¬®¿¹-©·¼®·¹ ª»®¸¿´¬»²ô ¼¿-- ¼·» -±º±®¬·¹» Õ$²¼·¹«²¹ ±¸²» ß¾³¿¸²«²¹ ¹»®»½¸¬º»®¬·¹¬ ·-¬ò

èò

Ø¿º¬«²¹-¾»-½¸®<²µ«²¹»²

èòï

˲-»®» ª»®¬®¿¹´·½¸» Ø¿º¬«²¹ ׸²»² ¹»¹»²$¾»® º$® ͽ¸<¼»²ô ¼·» ²·½¸¬ Õ*®°»®-½¸<¼»² -·²¼ô ·-¬ ¿«º ¼»² ¼®»·º¿½¸»² λ·-»ó °®»·- ¾»-½¸®<²µ¬ô -±©»·¬ i »·² ͽ¸¿¼»² ©»¼»® ¹®±¾ º¿¸®´<--·¹ ²±½¸ ª±®-<¬¦´·½¸ ¸»®¾»·¹»º$¸®¬ ©·®¼ ±¼»® i ©·® º$® »·²»² ׸²»² »²¬-¬»¸»²¼»² ͽ¸¿¼»² ¿´´»·² ©»¹»² ¼»- Ê»®-½¸«´¼»²- »·²»- Ô»·-¬«²¹-¬®<¹»®- ª»®¿²¬©±®¬´·½¸ -·²¼ò

èòî

çò

˲­»®» Ø¿º¬«²¹ º$® ͽ¸<¼»² ¿«­ «²»®´¿«¾¬»® Ø¿²¼´«²¹ ©·®¼ Š ­±©»·¬ ­·» ²·½¸¬ ¿«º ʱ®­¿¬¦ ±¼»® ¹®±¾»® Ú¿¸®´<­­·¹µ»·¬ ¾»®«¸¬ Š º$® ͽ¸<¼»²ô ¼·» ²·½¸¬ Õ*®°»®­½¸<¼»² ­·²¼ô ¿«º ¼»² ¼®»·º¿½¸»² λ·­»°®»·­ ¾»­½¸®<²µ¬ô ¼·» ¦«® Ê»®º$¹«²¹ ­¬»ó ¸»²¼» Ø¿º¬«²¹--«³³» ¾»¬®<¹¬ ¶»¼±½¸ ³·²¼»-¬»²- ÛËÎ ìòïððôðð Ê»®-·½¸»®«²¹»² Ù»¹»² ¼·» ·² Æ·ºº»® ë ¹»²¿²²¬»² Î$½µ¬®·¬¬-µ±-¬»² øͬ±®²±»²¬-½¸<¼·¹«²¹÷ µ*²²»² Í·» -·½¸ ¼«®½¸ »·²» λ·-»®$½µ¬®·¬¬-ó µ±-¬»²óÊ»®-·½¸»®«²¹ ª»®-·½¸»®²ò É·® »³°º»¸´»² ¿«½¸ ¼»² ß¾-½¸´«-- »·²»® Ê»®-·½¸»®«²¹ ¦«® Ü»½µ«²¹ ¼»® Î$½µº$¸ó ®«²¹-µ±-¬»² ¾»· ˲º¿´´ ±¼»® Õ®¿²µ¸»·¬ò ͱ´½¸» Ê»®-·½¸»®«²¹»² µ*²²»² ¿¾¹»-½¸´±--»² ©»®¼»² $¾»® ÛÔÊ×ß Î»·-»ª»®-·ó ½¸»®«²¹-óÙ»-»´´-½¸¿º¬ô Ô«¼³·´´¿-¬®ò îêô èïëìí Ó$²½¸»² ±¼»® ©©©ò»´ª·¿ò¼»

ïðò

ß²-°®«½¸-¬»´´«²¹ô Ê»®¶<¸®«²¹ Ê»®¬®¿¹´·½¸» ß²-°®$½¸» ©»¹»² ª*´´·¹»® ±¼»® ¬»·´©»·-»® Ò·½¸¬»®¾®·²¹«²¹ ±¼»® ³¿²¹»´¸¿º¬»® Û®¾®·²¹«²¹ ª±² λ·-»´»·ó -¬«²¹»² ³$--»² Í·» ·²²»®¸¿´¾ »·²»- Ó±²¿¬- ²¿½¸ ª»®¬®¿¹´·½¸ ª±®¹»-»¸»²»® Þ»»²¼·¹«²¹ ¼»® λ·-» «²- ¹»¹»²$¾»® «²ó ¬»® ¼»® ¿³ Û²¼» ¼»® Þ»¼·²¹«²¹»² ¿²¹»¹»¾»²»² ß²-½¸®·º¬ ¹»´¬»²¼ ³¿½¸»²ò Ò¿½¸ Ú®·-¬¿¾´¿«º µ*²²»² ß²-°®$½¸» ²«® ¹»´¬»²¼ ¹»³¿½¸¬ ©»®¼»²ô ©»²² Í·» ±¸²» Ê»®-½¸«´¼»² ¿² ¼»® Ú®·-¬»·²¸¿´¬«²¹ ¹»¸·²¼»®¬ ©¿®»²ò Ê»®¬®¿¹´·½¸» ß²-°®$½¸»ô ¼·» Õ*®°»®-½¸<¼»² ¾»¬®»ºº»² ±¼»® ¿«º ʱ®-¿¬¦ ±¼»® ¹®±¾»® Ú¿¸®´<--·¹µ»·¬ ¾»®«¸»²ô ª»®¶<¸®»² ·² ¦©»· Ö¿¸®»²ò Ü·» -±²-¬·¹»² ±¾»² ¾»¦»·½¸²»¬»² ª»®¬®¿¹´·½¸»² ß²-°®$½¸» ª»®¶<¸®»² ·² »·²»³ Ö¿¸®ò Ü·» Ê»®¶<¸®«²¹ ¾»¹·²²¬ ³·¬ ¼»³ Ì¿¹ô ¿² ¼»³ ¼·» λ·-» ¼»³ Ê»®¬®¿¹ ²¿½¸ »²¼»² -±´´¬»ò

ïïò

˲¿¾¼·²¹¾¿® º$® ¼·» Í·½¸»®¸»·¬ ͽ¸©·³³µ»²²¬²·--» -·²¼ º$® ¿´´» ©¿--»®¾»¦±¹»²»² ß²¹»¾±¬» ¿¾-±´«¬» ʱ®¿«--»¬¦«²¹ò ׳ ײ¬»®»--» ¼»® Í·½¸»®¸»·¬ ¿´´»® Ì»·´²»¸³»® ³$--»² Í·» ¼»² ß²©»·-«²¹»² ¼»® Ù«·¼»- «²¼ Ì®¿·²»® ¶»¼»®¦»·¬ Ú±´¹» ´»·-¬»²ò

ïîò

п--ó «²¼ Ù»-«²¼¸»·¬-¾»-¬·³³«²¹»²

ïîòï Ü·» Þ»µ¿²²¬¹¿¾» ¼»® ±¾»² ¹»²¿²²¬»² Þ»-¬·³³«²¹»² ׸²»² ¹»¹»²$¾»® ¾»· Þ«½¸«²¹ »·²»® λ·-» ¾»¦·»¸¬ -·½¸ ¿«º ¼»² ͬ¿²¼ ¦«³ Æ»·¬°«²µ¬ ¼»® Þ«½¸«²¹ò É·® ©»®¼»² Í·»ô -±©»·¬ ³*¹´·½¸ô ¿«½¸ ª±² -°<¬»® »·²¬®»¬»²¼»² \²¼»®«²¹»² «²¬»®ó ®·½¸¬»²ò É·® «²¬»®-¬»´´»² ¼¿¾»·ô ¼¿-- Í·» ͬ¿¿¬-¾$®¹»® ¼»- ͬ¿¿¬»- -·²¼ô ·² ¼»³ ¼·» λ·-» ¿²¹»¾±¬»² ©·®¼ô »- -»· ¼»²²ô ¼¿-- ¼·» Æ«¹»¸*®·¹µ»·¬ ¦« »·²»³ ¿²¼»®»² ͬ¿¿¬ »®µ»²²¾¿® ·-¬ò ײ ׸®»® л®-±² ¾»¹®$²¼»¬» °»®-*²´·½¸» ˳-¬<²¼» µ*²ó ²»² ¼¿¾»· ²·½¸¬ ¾»®$½µ-·½¸¬·¹¬ ©»®¼»²ô -±©»·¬ -·» ²·½¸¬ ¿«-¼®$½µ´·½¸ ª±² ׸²»² ³·¬¹»¬»·´¬ ©±®¼»² -·²¼ò ïîòî Ü·» ³»·-¬»² ¿²¹»¾±¬»²»² ̱«®»² «²¼ λ·-»² ¸¿¾»² »·²»² -°±®¬´·½¸»² «²¼ ¿¾»²¬»«»®´·½¸»² ݸ¿®¿µ¬»® «²¼ -¬»´´»² ¼¿ó ³·¬ »®¸*¸¬» ß²º±®¼»®«²¹»² ¿² Ú·¬²»-- «²¼ Ù»-«²¼¸»·¬ò D¾»® ׸®» ¹»-«²¼¸»·¬´·½¸» Û·¹²«²¹ º$® ¼·» ß²º±®¼»®«²¹»² ¼»® ̱«®ô »ª»²¬«»´´»² ײº»µ¬·±²-ó «²¼ ׳°º-½¸«¬¦ô -±©·» ¿²¼»®» Ю±°¸§´¿¨»³¿A²¿¸³»² -±´´¬»² Í·» -·½¸ ®»½¸¬¦»·¬·¹ ·²º±®³·»®»² «²¼ ¹¹ºò <®¦¬´·½¸»² ο¬ ¦« ̸®±³¾±-»ó «²¼ ¿²¼»®»² Ù»-«²¼¸»·¬-®·-·µ»² »·²¸±´»²ò ß«º ¼·» ¿´´¹»³»·²»² ײº±®³¿¬·±²»²ô ·²-¾»-±²¼»®» ¾»· ¼»² Ù»-«²¼¸»·¬-<³¬»®²ô ®»·-»ó «²¼ -°±®¬³»¼·¦·²·-½¸ »®º¿¸®»²»² \®¦¬»²ô ®»·-»³»¼·¦·²·-½¸»² ײº±®³¿¬·±²-¼·»²-¬»² ±¼»® ¼»® Þ«²¼»-¦»²¬®¿´» º$® ¹»-«²¼¸»·¬´·½¸» ß«ºµ´<®«²¹ ©·®¼ ª»®©·»-»²ò ïíò

Ù$´¬·¹µ»·¬ ª±² Ю±-°»µ¬¿²¹¿¾»² Ü·» ·³ Ю±-°»µ¬ »²¬¸¿´¬»²»² ß²¹¿¾»² ¦« «²-»®»² λ·-»² µ*²²»² ¼«®½¸ ¼»² ¦»·¬´·½¸»² ß¾-¬¿²¼ ¦©·-½¸»² Ü®«½µ´»ó ¹«²¹ ¼»- Ю±-°»µ¬»- «²¼ Ê»®¬®¿¹--½¸´«-- ©»¹»² Ü®«½µº»¸´»® ±ò<ò ²·½¸¬ ³»¸® ¦«¬®»ºº»²¼ -»·²ò É·® ¾»¸¿´¬»² «²- ¼»-¸¿´¾ \²¼»®«²¹»² ¼»- Ê»®¬®¿¹-·²¸¿´¬»- ª±® Ê»®¬®¿¹--½¸´«-- ª±®ò Ó¿A¹»¾´·½¸ ¸·²-·½¸¬´·½¸ ¼»® ¹»-½¸«´¼»¬»² Ô»·-¬«²¹ ·-¬ ª±®ó ®¿²¹·¹ ¼»® ײ¸¿´¬ ¼»® λ·-»¾»-¬<¬·¹«²¹ñλ½¸²«²¹ ·² Ê»®¾·²¼«²¹ ³·¬ -±²-¬·¹»²ô ©·®µ-¿³ ¹»¬®±ºº»²»² ß¾®»¼»²ò

ïìò

Ù»®·½¸¬--¬¿²¼ Ü»® λ·-»²¼» µ¿²² ¼»² λ·-»ª»®¿²-¬¿´¬»® ¿² ¼»--»² Í·¬¦ ª»®µ´¿¹»²ò Ú$® Õ´¿¹»² ¼»- λ·-»ª»®¿²-¬¿´¬»®- ¹»¹»² ¼»² λ·ó -»²¼»² ·-¬ ¼»® ɱ¸²-·¬¦ ¼»- λ·-»²¼»² ³¿A¹»¾´·½¸ô »- -»· ¼»²²ô ¼¿-- ¼·» Õ´¿¹» -·½¸ ¹»¹»² ʱ´´µ¿«º´»«¬» ±¼»® л®ó -±²»² ®·½¸¬»¬ô ¼·» ²¿½¸ ß¾-½¸´«-- ¼»- Ê»®¬®¿¹»- ·¸®»² ɱ¸²-·¬¦ ±¼»® ¹»©*¸²´·½¸»² ß«º»²¬¸¿´¬-±®¬ ·²- ß«-´¿²¼ ª»®´»¹¬ ¸¿¾»² ±¼»® ¼»®»² ɱ¸²-·¬¦ ±¼»® ¹»©*¸²´·½¸»® ß«º»²¬¸¿´¬-±®¬ ·³ Æ»·¬°«²µ¬ ¼»® Õ´¿¹»»®¸»¾«²¹ ²·½¸¬ ¾»µ¿²²¬ ·-¬ò ײ -±´½¸»² Ú<´´»² ·-¬ ¼»® Í·¬¦ ¼»- λ·-»ª»®¿²-¬¿´¬»®- ³¿A¹»¾´·½¸ò

ïëò

ͱ²-¬·¹»Û®¹<²¦»²¼ ¹»´¬»² ¼·» Þ»-¬·³³«²¹»² ¼»- Þ$®¹»®´·½¸»² Ù»-»¬¦¾«½¸»-ô ·²-¾»-±²¼»®» yy êëï ¿ ºº ÞÙÞò

Ê»®¿²-¬¿´¬»®æ º¿-¦·²¿¬±«® ß³¬-¹»®·½¸¬ Õ»³°¬»² ØÎÞ ííêî

©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»

ïç


º¿-¦·²¿¬±«®

ͽ¸«´°®±¹®¿³³ îðïð

Ñ«¬¼±±®óÛ®´»¾²·--» ª»®<²¼»®² «²-»® Ü»²ó µ»²ô Ø¿²¼»´² «²¼ Ú$¸´»² ²¿½¸¸¿´¬·¹ò Þ»· º¿-¦·²¿¬±«® ¸¿¾»² íë º»-¬» «²¼ îð𠺮»·» Ó·¬¿®¾»·¬»® ·¸®» Ô»·¼»²-½¸¿º¬ ¦«³ Þ»®«º ¹»ó ³¿½¸¬ò ß´- »«®±°<·-½¸»® Ó¿®µ¬º$¸®»® ¾·»¬»² ©·® ±°¬·³¿´» Ô*-«²¹»² º$® ¶»¼» Æ·»´¹®«°°»æ

Þ»®¿¬«²¹ ú Ì®¿·²·²¹ Ú«²¼·»®¬» Ì»¿³ó «²¼ Ú$¸®«²¹-µ®<º¬»»²¬©·½µ´«²¹

ßµ¿¼»³·» ß«-ó «²¼ É»·¬»®¾·´¼«²¹ô Í»³·²¿®»ô ɱ®µ-¸±°-

ײ½»²¬·ª» ú Ûª»²¬ Ó±¬·ª¿¬·±² «²¼ ²¿½¸¸¿´¬·¹» Û®´»¾²·--» º$® Ú·®³»²

ß¼ª»²¬«®» ú Í°±®¬Î¿º¬·²¹ô Ý¿²§±²·²¹ «²¼ ر½¸-»·´¹¿®¬»² º$® »½¸¬» ß¾»²¬»«®»®

Û®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·µ Û®´»¾»² «²¼ Ô»®²»² º$® ͽ¸$´»®ô ͬ«¼»²¬»² «²¼ ߦ«¾·-

Õ±²¦»°¬·±² ú Þ¿« ر½¸-»·´¹<®¬»²ô Ì»¿³°¿®½±«®-ô ͵§Ì®¿·´- «²¼ Ú®»·¦»·¬¿²´¿¹»²

Û®´»¾²·-°<¼¿¹±¹·µ Û®´»¾»² «²¼ Ô»®²»² º$® ͽ¸$´»®ô ͬ«¼»²¬»² «²¼ ߦ«¾·-

º¿-¦·²¿¬±«® ̱«®·-¬·µóÌ®¿·²·²¹óÛª»²¬ Ù³¾Ø ß´´»»-¬®¿A» ï i Üóèéëðç ׳³»²-¬¿¼¬ Ì»´ õìç øð÷ èí îí ó çê ëêóð ©©©òº¿-¦·²¿¬±«®ò¼»ñ»®´»¾²·-°¿»¼¿¹±¹·µ Þ$®± Ë´´· ú Ü»·¼®» Ú®»²¦ øÓ±óÚ®ô ¾·- ïè ˸®÷ Ì»´òæ õìç øð÷ èí îéó çí ïð ïï Ú¿¨æ õìç øð÷ èí îéó çí ïð ïî

Erlebnispädagogik  

Klassenfahrt, Schullandheim, Rafting, Canyoning, Tirol, Allg...