Page 1


< Β ε ρ ν ι κ ό χ ρ ω μ α ν ε ρ ο ύ > Α κ ρ υλ ι κ ό υ π ό σ τ ρ ω μ α ν ε ρ ο ύ > ∆ ι α φ α ν έ ς β ε ρ ν ί κ ι ν ε ρ ο ύ > Α κ ρ υλ ι κ ό ς σ τ ό κ ο ς > Α σ τ ά ρ ι ν ε ρ ο ύ > Α σ τ ά ρ ι ν ε φ τ ι ο ύ > Π λ α σ τ ι κ ό χ ρ ώ μ α > Υ δ ρ ό χ ρ ω μ α > Α


α > Α κ ρ υλ ι κ ό χ ρ ώ μ α > Ρ ε λ ι έ φ > Μ ο ν ω τ ι κ ό > Ε λ α σ τ ο μ ε ρ έ ς > Αν τ ι σ κω ρ ι α κ ό > Β ε λ α τ ο ύ ρ α > Ρ ι π ο λ ί ν η > Ν τ ο υ κ ό χ ρ ω μ α >Μ υ κ η τ ο κ τ ό ν ο > Β ε ρ ν ί κ ι θ α λ ά σ σ η ς > Β α σ ι κ ό χ ρ ώ μ α <

Βερνικόχρωμα νερού σελ. 4 > Ακρυλικό υπόστρωμα νερού σελ. 5 > ∆ιαφανές βερνίκι νερού σελ. 5 > Ακρυλικός στόκος σελ. 6 > Αστάρι νερού σελ. 7 > Αστάρι νεφτιού σελ. 7 Πλαστικό super σελ. 8 > Πλαστικό delicato σελ. 9 > Πλαστικό easy σελ. 10 > Υδρόχρωμα σελ. 11 > Ακρυλικό super σελ. 12 > Ακρυλικό delicato σελ. 13 Ακρυλικό easy σελ. 14 > Ρελιέφ σελ. 15 > Μονωτικό σελ. 16 > Ελαστομερές σελ. 17 > Αντισκωριακό σελ. 18 > Βελατούρα σελ. 18 > Ριπολίνη σελ. 19 > Ντουκόχρωμα σελ. 19 Μυκητοκτόνο σελ. 20 > Βερνίκι θαλάσσης σελ. 20 > Βασικό χρώμα σελ. 21 >


∆ιατίθεται σε γυαλιστερό και σατινέ.

Σύστημα αποχρώσεων CHROMA

4

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή

κ α ι

ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή

χ ρ ή σ η


ÁÊÑÕËÉÊÏ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁ ÑÉÐÏËÉÍÇÓ ÍÅÑÏÕ

ÄÉÁÖÁÍÅÓ ÂÅÑÍÉÊÉ ÍÅÑÏÕ

Το VERNICHROMA AQUAPRIMER είναι ακρυλικό υπόστρωμα νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσεως. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, σοβά, γυαλιού κ.λ.π. και σε επιφάνειες βαμμένες με παλιά χρώματα. Προσφύεται γερά στην επιφάνεια και δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόσφυσης για το τελικό χρώμα. ∆ουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και είναι άοσμο.

Το VERNICHROMA AQUAVARNISH είναι υδατοδιαλυτό ακρυλικό διαφανές βερνίκι ξύλου κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι εξαιρετικά ελαστικό και ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην υγρασία. ∆ουλεύεται μαλακά και δημιουργεί ένα τέλειο φινίρισμα. Είναι άοσμο και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

Απόδοση:

10 - 12 m2/lit.

Απόδοση:

10 - 12 m2/lit.

Στέγνωμα:

1-2 ώρες. Επαναβαφή μετά από 6 ώρες.

Στέγνωμα:

1-2 ώρες.

Αραίωση:

10% νερό(πινέλο/ρολό), ή 20%νερό(πιστόλι).

Αραίωση:

5-10% νερό.

Καθαρισμός:

Με νερό και απορρυπαντικό.

Καθαρισμός:

Με νερό.

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή

κα ι

ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή

χ ρ ή σ η

5


ÁÊÑÕËÉÊÏÓ ÓÔÏÊÏÓ Το CHROMA STUC είναι ακρυλικός στόκος σπάτουλας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικός για στοκάρισμα ή σπατουλάρισμα οποιασδήποτε επιφάνειας από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο ή μέταλλο. Το CHROMA STUC είναι ένα μαλακό υλικό, που δουλεύεται εύκολα και χρησιμοποιείται κυρίως για να γεμίσει ρωγμές και σκασίματα, δημιουργώντας λείες, ανθεκτικές και μη απορροφητικές επιφάνειες. Χαρακτιρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, γρήγορο στέγνωμα και δίνει ανθεκτικό αποτέλεσμα. ∆εν περιέχει μόλυβδο ή υδράργυρο. Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

6

Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α

ε π ι φ α ν ε ι ώ ν


íåöôéïý

ÁÓÔÁÑÉ ÁÊÑÕËÉÊÙÍ ÑÇÔÉÍÙÍ 100%

ÁÄÉÁÂÑÏ×Ï ÕÐÏÓÔÑÙÌÁ ÄÉÁËÕÔÉÊÏÕ

Το CHROM ASTARI είναι 100% ακρυλικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών εφαρμογών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι άοσμο, φιλικό προς το περιβάλλον, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Είναι κατάλληλο για την προετοιμασία καινούργιων και παλιών επιφανειών (σοβάς - μπετόν - τούβλα - σπατουλαριστοί τοίχοι). Ισχυροποιεί και μονώνει τις πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή χαμηλής ποιότητας παλαιά χρώματα. Στεγνώνει ταχύτατα και δεν προκαλεί κιτρίνισματα στα τελικά χρώματα, ενώ αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για CHROMAPLAST - CHROMACRYL - CHROMAELASTIC - CHROMAMONOTICO - CHROMARELIEF. Έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα, δεν απορροφά νικοτίνη και λεκέδες και εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα για το τελικό χρώμα.

Το CHROMASTARI νεφτιού είναι διαφανές ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Αδιαβροχοποιεί και μονώνει παλιές και καινούργιες επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα, σπατουλαριστοί τοίχοι, αφήνοντάς τες να αναπνέουν. Στεγνώνει ταχύτατα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στα τελικά χρώματα. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για CHROMAPLAST - CHROMACRYL - CHROMAELASTIC - CHROMAMONOTICO CHROMARELIEF.

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò: Απόδοση:

13 - 15 m2/lit. (τοίχο), 8-10 m2/lit. (ταράτσες).

Στέγνωμα:

1 ώρα. Επαναβαφή σε 2-3 ώρες

Αραίωση:

100% WhiteSpirit (τοίχους). 30% WhiteSpirit (ταρατσες).

Καθαρισμός:

Με WhiteSpirit, σαπούνι και απορρυπαντικό.

Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α

ε π ι φ α ν ει ώ ν

7


Απόδοση:

12 - 15 m2/lit. σε προετοιμασμένη επιφάνεια.

Στέγνωμα:

1 ώρα, επαναβαφή σε 3 ώρες.

Αραίωση:

10-15% νερό.

Καθαρισμός:

Νερό.

Σύστημα αποχρώσεων CHROMA

8

Ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς

ε π ι φ ά ν ε ι ε ς


Ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς

ε π ι φ ά ν ε ι ε ς

9


10

Ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς

ε π ι φ ά ν ε ι ε ς


Ο ρ ο φ έ ς

κ α ι

ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ί

χ ώ ρ ο ι

11


Απόδοση:

12 - 15 m2/lit. σε προετοιμασμένη επιφάνεια.

Στέγνωμα:

1 ώρα, επαναβαφή σε 3 ώρες.

Αραίωση:

10-15% νερό.

Καθαρισμός:

Νερό.

Σύστημα αποχρώσεων CHROMA

12

Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ί

χ ώ ρ ο ι


Ε ξ ω τ ε ρ ι κο ί

χ ώ ρ ο ι

13


hr

h

r re

ch

14

Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ί

χ ώ ρ ο ι


relief

chroma

chroma

f e i l re chroma f e i l e a r m chro f e i l e r f e i l elief re ÁÍÁÃËÕÖÏ ÅÐÉ×ÑÉÓÌÁ

chromCHROMA RELIEF

Το είναι διακοσμητικό επίχρισμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που χαρίζει ανάγλυφες τελικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για καινούργιες και παλιές επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, ξύλο, νοβοπάν, χαρτόνι. Κύρια χαρακτηριστικά του, η μεγάλη του αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η εξαιρετική του πρόσφυση και το εύκολο άπλωμα που δίνουν ένα εξαιρετικό και πρωτότυπο τελικό αποτέλεσμα.

relief

chroma

relief

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò: Απόδοση:

1-1,5 m2/kg.

Στέγνωμα:

2-3 ώρες. Επαναβαφή σε 24 ώρες.

Αραίωση:

∆εν απαιτείται.

Καθαρισμός:

Με νερό.

chroma

chroma

chroma relief

l e r hroma

chroma

c

f e i l e r

re f

chroma

a lmiaefchrorem lief Αν ά γλυ φ ε ς

ε π ι φ ά ν ει ε ς

15


16

Στ ε γ ά ν ω σ η


Το CHROMAELASTIC είναι μονωτικό νερού κάθετων επιφανειών, που χρησιμοποιείται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Στις εξωτερικές επιφάνειες που βρίσκονται σε συνθήκες πολύ υψηλών και αντίστοιχων χαμηλών θερμοκρασιών, που εμφανίζουν υγρασία ή ρωγμές περνάμε μία επίστρωση CHROMASTARI (χωρίς αραίωση), CHROMASTARI íåöôéïý και αφού στεγνώσει περνάμε 2 χέρια CHROMAELASTIC. ×ρησιμοποιείται ως χρώμα προστασίας για κτίρια - βιομηχανίες σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.

Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ί

χ ώ ρ ο ι

σ ε

π ο λ ύ

υ ψη λ έ ς

κ α ι

χ α μ η λ έ ς

θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί ε ς

17


18

ÁÍÔÉÓÊÙÑÉÁÊÏ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁ ÌÅÔÁËËÉÊÙÍ ÅÐÉÖÁÍÅÉÙÍ

ÕÐÏÓÔÑÙÌÁ ÂÅÑÍÉÊÏ×ÑÙÌÁÔÙÍ

Το CHROMANTIRUST είναι αντισκωριακό υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών, κατάλληλο για την προετοιμασία τους για την τελική βαφή. Κύρια χαρακτηριστικά του το εύκολο άπλωμα, η μεγάλη καλυπτικότητά και η ελαστικότητα του. Η επίστρωση με CHROMANTIRUST δημιουργεί επιφάνειες ανθεκτικές στο χρόνο, τη σκουριά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το CHROMAVELATURA είναι λευκό υπόστρωμα ξύλινων επιφανειών, ιδανικό για την προετοιμασία τους για την τελική βαφή. Προσφέρει προστασία, υψηλή λευκότητα και ένα μάτ αποτέλεσμα. Είναι εύκολη στο άπλωμα και το τρίψιμο, άοσμη και στεγνώνει γρήγορα. Μπορεί, ακόμη να χρησιμοποιηθεί ώς υπόστρωμα και σε σπατουλαριστούς τοίχους, που θέλουμε να βαφούν με λαδομπογιά.

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

Απόδοση:

11-12 m2/lit.

Απόδοση:

16-18 m2/lit.

Στέγνωμα:

1 ώρα. Επαναβαφή σε 8-10 ώρες.

Στέγνωμα:

1-2 ώρες. Επαναβαφή σε 16-18 ώρες.

Αραίωση:

5% White Spirit.

Αραίωση:

5% White Spirit.

Καθαρισμός:

White Spirit.

Καθαρισμός:

White Spirit.

Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α

γ ι α

τ η ν

τ ε λ ι κ ή

β α φ ή


ÑÉÐÏËÉÍÇ ÃÉÁ ÌÅÔÁËËÁ ÊÁÉ ÎÕËÁ

ÍÔÏÕÊÏ×ÑÙÌÁ ÃÉÁ ÌÅÔÁËËÁ ÊÁÉ ÎÕËÁ

Το CHROMOIL PAINT είναι υψηλής ποιότητας ριπολίνη για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά και σε τοίχους. Η μεγάλη του καλυπτικότητα προσφέρει άψογο φινίρισμα, ενώ η ελαστικότητά του προστασία στις τελικές επιφάνειες. ∆εν κιτρινίζει με το χρόνο και έχει εξαιρετική αντοχή στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. ∆ιατίθεται σε γυαλιστερό, σατινέ, μάτ.

Το DUCOCHROMA είναι βερνικόχρωμα υψηλής γυαλάδας, κατάλληλο για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η σκληρότητα του υλικού προστατεύει τις επιφάνειες, καθιστώντας τες ανθεκτικές στο χρόνο και τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Το εύκολο άπλωμα και η μεγάλη καλυπτικότητά του προσφέρουν άψογο φινίρισμα και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα, στους χρωματισμούς της αρεσκείας σας.

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

Απόδοση:

14-16 m2/lit.

Απόδοση:

14-16 m2/lit.

Στέγνωμα:

4-5 ώρες. Επαναβαφή σε 16-18 ώρες.

Στέγνωμα:

3 ώρες. Επαναβαφή σε 16-18 ώρες.

Αραίωση:

5% White Spirit.

Αραίωση:

5% White Spirit.

Καθαρισμός:

White Spirit.

Καθαρισμός:

White Spirit.

Μ ε τ α λ λ ι κ έ ς

Σύστημα αποχρώσεων CHROMA

κ α ι

ξ ύλ ι ν ε ς

ε π ι φ ά ν ε ι ε ς

19


ÌÕÊÇÔÏÊÔÏÍÏ ÂÅÑÍÉÊÉ ÅÌÐÏÔÉÓÌÏÕ

ÂÅÑÍÉÊÉ ÈÁËÁÓÓÇÓ

Το CHROMAPROTECT είναι βερνίκι εμποτισμού για την προστασία, συντήρηση και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων κατασκευών. Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία. Περιέχει ειδικά μυκητοκτόνα για προστασία του ξύλου από σαράκι και μύκητες. ∆ιατίθεται σε διάφανο και 12 standard αποχρώσεις. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

Το CHROMAWOODVARNISH είναι υψηλής ποιότητας βερνίκι ξύλου με βάση αλκυδικές ρητίνες για εσωτερική και εξωτερική χρήση. ∆ίνει διαφανές ελαστικό φίλμ με υψηλή στιλπνότητα, άριστη πρόσφυση και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην υγρασία. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò:

Απόδοση:

10-12 m2/lit.

Απόδοση:

10-12 m2/lit.

Στέγνωμα:

2-3 ώρες. Επαναβαφή σε 24 ώρες.

Στέγνωμα:

2-3 ώρες. Επαναβαφή σε 24 ώρες.

Αραίωση:

Έτοιμο προς χρήση.

Αραίωση:

Έτοιμο προς χρήση.

Καθαρισμός:

White Spirit.

Καθαρισμός:

White Spirit.

Σύστημα αποχρώσεων CHROMA

20

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή

κ α ι

ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή

χ ρ ή σ η

Σύστημα αποχρώσεων CHROMA


ÂÁÓÉÊÏ ×ÑÙÌÁ Το CHROMABASIC χρησιμοποιείται για το βάψιμο διαφόρων επιφανειών, αλλά και το χρωματισμό των πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Η μεγάλη του χρωστική δύναμη και η χρωματική του καθαρότητα δίνουν αποχρώσεις αναλλοίωτες στο χρόνο, με εξαιρετική αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και το συχνό πλύσιμο. Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò: Απόδοση:

10-12 m2/lit.

Στέγνωμα:

1-2 ώρες. Επαναβαφή σε 3 ώρες.

Αραίωση:

5-10% νερό.

Καθαρισμός:

Νερό.

Β ά ψι μ ο

δ ι α φ ό ρ ω ν

ε π ι φ α ν ει ώ ν

21


VERNICHROMA AQUAPRIMER

Ακρυλικό υπόστρωμα νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσεως. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, σοβά, γυαλιού κ.λ.π. και σε επιφάνειες βαμμένες με παλιά χρώματα.

VERNICHROMA AQUAVARNISH

Νέας γενιάς γυαλιστερή ριπολίνη νερού 100% ακρυλικών ρητινών, άοσμη για ξύλα μέταλλα, κ.λ.π. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό διαφανές βερνίκι ξύλου κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Ακρυλικός στόκος σπάτουλας για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

∆ιαφανές ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Οδηγίες υγιεινής και προστασίας: Μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο των δοχείων στην αποχέτευση. Μην χρησιμοοιείτε τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασία άνω των 450C και κάτω των 50C.


CHROMOILPAINT DUCOCHROMA

Γυαλιστερό βερνικόχρωμα υψηλής σκληρότητας, κατάλληλο για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

CHROMAPROTECT

Βερνίκι εμποτισμού για την προστασία, συντήρηση και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων κατασκευών. Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία, μύκητες, σαράκι και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Λευκό υπόστρωμα ξύλινων επιφανειών, ιδανικό για την προετοιμασία τους για την τελική βαφή. Προσφέρει προστασία, υψηλή λευκότητα.

CHROMABASIC

CHROMANTIRUST

Αντισκωριακό υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών, κατάλληλο για την προετοιμασία τους για την τελική βαφή. ∆ημιουργεί επιφάνειες ανθεκτικές στο χρόνο, τη σκουριά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

CHROMAVELATURA

CHROMAWOOD VARNISH

CHROMARELIEF

∆ιακοσμητικό επίχρισμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που χαρίζει ανάγλυφες τελικές επιφάνειες.

Υψηλής ποιότητας ριπολίνη για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. ∆εν κιτρινίζει με το χρόνο και έχει εξαιρετική αντοχή στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Υψηλής ποιότητας βερνίκι ξύλου αλκυδικών ρητινών κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χρησιμοποιείται για το βάψιμο διαφόρων επιφανειών, αλλά και το χρωματισμό των πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, με εξαιρετική αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και το συχνό πλύσιμο.

Στεγνώνει σε 1-3 ώρες

Το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό

Για χρήση με πινέλο ή ρολό

Οι βαμένες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με νερό

Για μεγάλες επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιστόλι βαφής

Καλυπτικότητα ανά λίτρο χρώματος


CHROMA Ε.Π.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 23990 20515, 51678-9 FAX. 23990 20516 CHROMA LTD INDUSTRY OF COLOUR PAINTS, INDUSTRIAL AREA OF LAKKOMA TEL. +30 23990 20515, 51678-9 FAX. +30 23990 20516 e-mail: info@e-chroma.gr www.e-chroma.gr

Σύστημα αποχρώσεων CHROMA

E-Chroma Catalogue  
E-Chroma Catalogue  

Product Catalogue

Advertisement