Page 1

TOP URBAN MARKET

st yl i s t a


SÚŤAŽ

f ot o: svar t svanur


KDE?KEDY? Čerstvéovoci e,n.o.Vássrdečnepozývana

f ot o: mel i sami nca

URBAN MARKET 2013( Wi nterEdi ti on) dátum konani a:6. 8. 12. 2013 mi estokonani a:StaráTržni ca |Čerstvéovoci en. o.| |WEB:ht t p: / / www. cer st veovoci e. sk|FB:ht t ps: / / www. f acebook. com/ cer st veovoci e?f r ef =t s| |UrbanMarket| |WEB:ht t p: / / www. cer st veovoci e. sk/ ur banmar ket|FB:ht t ps: / / www. f acebook. com/ ur banmar ket of f i ci al ?f r ef =t s| |Fashi onUrbanMarket| |WEB:ht t p: / / cer st veovoci e. sk/ f ashi onur banmar ket|FB: ht t ps: / / www. f acebook. com/ Fashi onUr banMar ket|


KTO? URBAN MARKET

f ot o: zuzanaf aj t a

Ur banMar ketj enaj výr aznej ší m anaj väčší m al t er nat í vnym poduj at í m naSl ovensku,zamer aným napr ezent áci usúčasnej módy,kr eat í vneamat ér skej ,al eajpr of esi onál nejt vor by,di zaj nu,st r eet ar t uaml adéhoumeni a. Odr oku2010sanaUr banMar ket ezúčast ni l omnožst vosl ovenskýchazahr ani čnýchmódnychnávr hár ov,di zaj nér ov, kr eat í vcov,handmadevýr obcov,kt or ýchpočetsanaďaľ ejzvyšuj eaškál asar ozši r uj e.Okr em di zaj nuar učnevyr ábaných or i gi nál ovodmnožst vaaut or ov,ponúkameajmožnosťzúčast ni ťsawor kshopov,pr ednášok,di skusi í ,koncer t ov,výst av,či zhl i adnuťst r eetar tagr af f i t i ,vďakačomumôžet ezaži ťvšet kydr uhykul t úr ynaj ednom mi est e.

Fashi onURBAN MARKET Fashi onUr banMar ketj esúčasťoupr oj ekt uUr banMar ket .Jet ozmes módnychpr ehl i adok,t anečnýchvyst úpení ,di skusi ía hl avnevychut nani asiur banmódy.Naši m ci eľ om j eukázať,akot onanaši chul i ci achskut očnechodí ,akt oudávat r endy. Smeot vor eníši kovným di zaj nér om,ur banznačkám avšet kému,čokdobr émuži vot némušt ýl upat r í .


VEĽA ŠŤASTI A pr aj eFashi onURBAN MARKET t eam

TOP URBAN MARKET STYLIST winter 2013