Issuu on Google+

premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info

Style S tyle # #458MKA 458MK R Ref.NS-458 ef.NS-4

Bartacks

De:09 D e:09 0 03 3 0 02 2(


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info

Style #462 Ref.

De: 09-03 462M


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info

)


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info

De: 09-03-02(M) 464MKA.ai


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info

S Style tyle #475MKA #475MKA R Ref. ef. N NJ-475 J-475

D

0 09 9 0 04-02(M) 4 02(M) 4


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info

Style S tyle #472MKA #472MKA Ref. R ef. N NA-472 A-472

iinside nside self self facing facing


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info

scallop scallop Edge Edge Stitching Stitching


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info


premium_technical_sketch_package_1v7 www.fashiontech.info

R Ref ef # #0002 0002

8-29-02(M) De: De: 0 08-29-02(M) 0 002.ai 0002.ai


Premium Technical Sketch Package 1v7