Page 1

‫آﻗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪه‬ ‫ﺯوﺯﺍ ورﺑﺎوﺍ ‪ .‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ آﺷﻨﺎ‬

‫‪1‬‬


‫ﺁﮪﺎﯼ ﺳﻼﻡ‬ ‫ﻣﻥ ﺁﻗﺎ ﮔﻭﺳﻔﻧﺩﻡ ! ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺎ ﻣزﻩ ﺍﻡ‬


‫ﺁﮪﺎﯼ ﺳﻼﻡ‬ ‫ﻣﻥ ﺁﻗﺎ ﮔﻭﺳﻔﻧﺩﻡ ! ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺎ ﻣزﻩ ﺍﻡ‬


‫رﻭزﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺷﺎﻭرز ﺧﻭﺍﺳت ﭘﺷﻡ ﮪﺎﯼ ﻣرﺍ ﺑﭼﻳﻧﺩ‬


‫ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﭼﻳﺩ ﺳرﺩﻡ ﺷﺩ‬


‫ﺧﺎﻧﻡ ﮔﺎﻭﻩ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺎﻣزﻩ ﺳﻌﯽ ﮐرﺩ ﮔرﻣﻡ ﮐﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺗﻭﺍﻧﺳت ﮪﻧﻭز ﺳرﺩﻡ ﺑﻭﺩ‬


‫ﺁﻗﺎ ﺍﺳﺑﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺎﻣزﻩ ﺳﻌﯽ ﮐرﺩ ﮔرﻣﻡ ﮐﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺗﻭﺍﻧﺳت ﮪﻧﻭز ﺳرﺩﻡ ﺑﻭﺩ‬


‫ﺁﻗﺎ ﮔﺎﻭﻩ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺎﻣزﻩ ﺳﻌﯽ ﮐرﺩ ﮔرﻣﻡ ﮐﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺗﻭﺍﻧﺳت ﮪﻧﻭز ﺳرﺩﻡ ﺑﻭﺩ‬


‫ﺁﻗﺎ ﺧﻭﮐﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺎﻣزﻩ ﺳﻌﯽ ﮐرﺩ ﮔرﻣﻡ ﮐﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺗﻭﺍﻧﺳت ﮪﻧﻭز ﺳرﺩﻡ ﺑﻭﺩ‬


‫رﻭز ﺑﻌﺩش ﻣﻭﻟﯽ ﻳﮏ ﺷﺎﻝ ﭘﺷﻣﯽ ﻧﻭ‬ ‫ﻭ ﻳﮏ ﮐﻼﻩ ﭘﺷﻣﯽ ﻧﻭ ﺑرﺍﻳﻡ ﺑﺎﻓت ﺑرﺍﯼ ﺧﻭﺩ ﺧﻭﺩﻡ‬


‫ﺁﻧﻬﺎ رﺍ ﭘﻭﺷﻳﺩﻡ ﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﮔرﻣﻡ ﻧﺷﺩ‬

آقا گوسفنده  

book stoory1