Page 1

7 zile: esen\ial

Roman Z=noag= a pornit spre culmile succesului la care a ajuns ]n prezent ca mul\i al\ii. Actualmente SC "La Roman [i Svetlana" SRL are 7 angaja\i, dispune de 1340 m2 de spa\ii comerciale, pe care sunt amplasate 5 magazine [i un co[cogea depozit de m=rfuri.

Ast=zi, echipa PP "Farul Nistrean" ][i ia r=mas bun de la dumneavoastr=, stima\i cititori. Dar v= dore[te un an fericit, cu s=n=tate, p=str`nd vie flac=ra speran\ei unei noi re]nt`lniri...

Semne pe indigo

Pag. 3

Pag. 2

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti Apare de la 03 aprilie 1948

Prin ninsorile celeste, Care vin dintr-o poveste, Sufletul se zbenguie ferice. Ne-a umplut Calea Lactee Cu sclipire [i sc`nteie, Mai u[or spre cer s= ne ridice. }n galopuri fulgerate Pic= ]n eternitate Clipele din care am crescut. {i p=[im din nou hotarul, Ce-mpline[te calendarul, Alt= u[= spre necunoscut. Iar speran\e luminoase Bat ]n geam la orice cas=, Risipind pe loc melancolia. {i prime[te fiecare De sus binecuv`ntare S=-[i urmeze ]mp=cat solia. Fra\ii mei ]ntru vecie, La mul\i ani cu bucurie S=-mplinim m=surile Drept=\ii! La mul\i ani, P=m`nt [i Cer, Ve[nic nep=truns mister, Semn=tur= a Divinit=\ii.

Nr. 50 (7592), 28 decembrie 2012

Margareta GU|AN

{old=ne[ti

R ezina

Stima\i locuitori ai raionului Rezina! Anul 2012 devine deja istorie. }n anul care a trecut am avut parte de zile de medita\ii asupra viitorului nostru [i al copiilor no[tri, zile de fr=m`nt=ri din cauza instabilit=\ii politice. V= aduc mul\umiri pentru r=bdare [i ]n\elepciune, pentru atitudinea civic=, de care a\i dat dovad=, datorit= c=reia au fost dep=[ite multe greut=\i. }n ajunul s=rb=torilor de iarn=, ]mi doresc, ]mpreun= cu Dumneavoastr=, s= privim ]napoi cu iertare, ]nainte cu speran\=, ]n jos cu ]n\elegere [i ]n sus cu recuno[tin\=! Doresc s= ie[im din acest an f=r= regrete, dar cu ]nv=\=minte, care s= ne ajute s= devenim mai buni, mai ]n\elep\i, mai r=bd=tori [i mai harnici ]n anul care vine. Doresc fiec=ruia dintre Dumneavoastr= s=n=tate [i noroc. Fie ca anul 2013 s=

aduc= elevilor rezultate bune [i descoperiri interesante, tinerilor - perspective frumoase [i realizabile, celor mai maturi - rezultate pe potriva a[tept=rilor, v`rstnicilor - grija [i aten\ia celor apropia\i. Tuturor le doresc s= aib= ]ncredere ]n puterile lor. E bine de [tiut c= succesele [i bucuriile nu sunt man= cereasc=. Ele rezult= din profesionalismul, activitatea cu d=ruire a cet=\enilor, de priceperea, responsabilitatea [i spiritul organizatoric ale conduc=torilor de toate nivelurile, de atmosfera ]n colectivele de munc=, de materializarea priorit=\ilor. Fie ca spiritul s=rb=torilor de iarn= s= p=trund= ]n casa [i ]n sufletul Dumneavoastr= [i al tuturor celor dragi! Bucuria, ]n\elepciunea [i generozitatea s= V= fie c=l=uz= ]n 2013! S=rb=torile de iarn= s= V= dea lini[tea din ceruri, pentru c= ]n ceea ce face\i e suflet, e via\=, e lacrim=, e speran\=! Tuturor locuitorilor raionului Rezina un g`nd bun, mult= s=n=tate [i La mul\i ani!

Stima\i colegi!

Deja se scurg ultimele zile ale anului 2012, ]nainte ne a[teapt= altul nou, cu diverse ]ncerc=ri, griji [i bucurii. Anul cea trecut a fost bun pentru majoritatea cet=\enilor no[tri, a adus multe realiz=ri, bucurii [i noroc. V= dorim, la to\i, ca cel care vine s= fie nu mai r=u ca 2012. }n ajunul s=rb=torilor de iarn=, va dorim at`ta caldur= (]n suflet [i-n cas=) de c`t= ave\i nevoie, putere pentru a face fa\= provoc=rilor [i curaj de a spune lucrurilor pe nume. Cr=ciun Fericit [i un An Nou minunat!

Nu l=s\i nici o clip= s= treac= f=r= s= lua\i ce-i mai bun [i mai frumos din ea. V= dorim mult= pace [i fie ca Anul Nou s=-l avem a[a cum ni-l dorim! Colind curat, sear= luminat=, mas= bogat=, s=n=tate [i bani, g`nduri ]mplinite, s=rb=tori fericite. La anul [i la mul\i ani!

b=torilor s= ne ]nal\e la fapte bune, zurg=l=ii s= ne mi[te acordul sufletului, iar cetele de copii s= nu se mai termine cu ur=rile de s=n=tate, bel[ug, lini[te [i ]mplinirea tuturor viselor.

Consiliul raional {old=ne[ti

Copiii s-au veselit pe cinste }n institu\iile de ]nv=\=m`nt preuniversitar [i cele pre[colare din raionul {old=ne[ti au avut loc manifest=ri cultural-artistice, legate de obiceiurile [i tradi\iile de iarn=. Copiii s-au veselit pe cinste, c`nt`nd, dans`nd [i recit`nd poezii tematice pentru Mo[ Cr=ciun, Alba ca Z=pada, p=rin\i, fra\i [i surori, bunei [i profesori (]n imagine). De fericirea lor s-au bucurat din plin [i maturii, organiz`ndu-le s=rb=toarea la nivel, asigur`ndu-l pe Mo[ Cr=ciun cu tot necesarul pentru sacul s=u.

Cu considera\iune, ]n numele ]ntregii administra\ii a raionului Rezina, Eleonora GRAUR, pre[edintele raionului

Stima\i locuitori ai raionului Rezina! Dragi lucr=tori ai sferei sociale, care zi de zi sunte\i cu g`ndul [i cu grijile ]ndreptate spre dolean\ele [i problemele cet=\enilor! V= felicit [i v= spun cu certitudine c= oamenii simpli a[teapt= entuziasm, profesionalism, punctualitate [i omenie din partea dumneavoastr=. Ei a[teapt= o educa\ie calitativ=, tratament la nivel, s= fie ap=ra\i [i ocroti\i. Suntem la hotarul anilor: unul pleac= cu problemele [i bucuriile lui, altul vine cu iz de prospe\ime, a[tept=ri, cu vise ce ni le dorim ]mplinite. Fie ca mireasma s=r-

Dragii no[tri locuitori ai raionului {old=ne[ti!

Sergiu CUMATRENCO

Toat= vegeta\ia forestier= s= fie p=zit=

Cu tot respectul pentru dumneavoastr=, P=durile sunt un factor antrena\i colaboratori ai po- c`ntat cu fluiera[ul", nu [iLivia SCUTARU, vicepre[edintele raionului Rezina stabilizator de mediu, ]n li\iei din raion, ]ntreprinderii au preg=tit lemne pentru ]n probleme sociale stare s= asigure protec\ia silvice, Societ=\ii v`n=torilor foc. Deci, vor ]ncerca s= se

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ âåòåðàíîâ è ïåíñèîíåðîâ ãîðîäà Ðåçèíà ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Asocia\ia Sindical= teritorial= a Federa\iei "Sindasp" v= ureaz=, cu prilejul Sfintelor s=rb=tori de iarn=, un Cr=ciun fericit [i un An Nou plin de speran\e, armonie [i bel[ug. Fie ca aceste s=rb=tori s= ]nsemne pentru Dumneavoastr= echilibru, prosperitate [i optimism, iar anul 2013 s= V= aduc= numai s=n=tate, succese ]n activitate, pace ]n \ar=, lini[te ]n suflet [i realiz=ri frumoase ]n toate domeniile. La mul\i ani!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â òðóäå è ëè÷íîé æèçíè, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé! Ïóñòü Íîâûé ãîä âàì ñ÷àñòüå ïðèíåñåò, È ñáóäóòñÿ âñå ñìåëûå ìå÷òû, Ïóñêàé óäà÷à íà ïîðîã ïðèäåò,  ñèÿíèè äîáðà è êðàñîòû!

Cu profund respect, Ludmila COSENCO, pre[edintele AST Rezina

Îò èìåíè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ - ïðåäñåäàòåëü Ëþäìèëà ÊÎÇËÎÂÀ

]mpotriva alunec=rilor de teren [i eroziunii solului, s= men\in= un climat s=n=tos pentru lumea vegetal= [i animal=, pentru omenire. Suprafa\a silvic=, acoperit= cu p=duri, a raionului {old=ne[ti este de 11228,1 ha. }n hotarele lui administrative este prezent= ]ntreprinderea silvic= {old=ne[ti, care gestioneaz= o suprafa\= de 9367 ha. Din ea fac parte [i p=durile gestionate de prim=rii (1266 ha), f`[iile forestiere de protec\ie (355,6 ha), spa\iile verzi din localit=\i (81,6 ha), cele ale SA "Drumuri-{old=ne[ti" [i ale c=ii ferate (158 ha). Pe parcursul anului 2012, inspec\ia noastr= a depistat ]n hotarele raionului 15 cazuri de t=ieri ilicite ale arborilor. Pentru depistarea lor a fost ]ntocmit un plangrafic de activitate, fiind

[i pescarilor, care au participat la raidurile de contracarare a cazurilor de braconaj [i t=ere ilicit= a arborilor. Au dat gerurile cele mari. Mul\i cet=\eni din sate [i ora[ toat= vara "au

aprovizioneze cu lemne, practic`nd t=ierea ilicit= a arborilor de unde le va veni mai bine. Cel mai tare va fi distrus=, prin t=iere, vegeta\ia (Sf`r[it ]n pag. 3)

P=zi\i mai ales brazii la Anul Nou


2

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 50 (7592), 28 decembrie 2012

Mul\umim tuturor prietenilor adev=ra\i, p`n= la noi ]nt`lniri... Dragii no[tri cititori! Iat= c= a sosit [i clipa desp=r\irii noastre - jinduit= de unii, regretat= de foarte mul\i. Au fost 8 ani [i jum=tate de prietenie str`ns= ]ntre noi, echipa s=pt=m`nalului, [i dumneavoastr=, cititorii, dar [i de o lupt= continu= cu cei, care, sistematic, s-au ]mpotrivit activit=\ii noastre, de[i o f=ceam absolut legal, lucru pe care, deseori, aveam impresia c= nici d`n[ii nu-l ]n\elegeau, ac\ion`nd sub influen\a [i moftul cuiva. }n timpul de la urm= nea\i telefonat, cu zecile, cu sutele chiar, [i ne-a\i exprimat regretul pentru ceea ce se va ]nt`mpla dup= 1 ianuarie 2013, mai ]ndemn`ndu-ne s= nu ced=m, s= activ=m ]n continuare. Dragii no[tri, nu este exclus c= ne vom re]nt`lni, tot pe paginile unei publica\ii, deoarece nu este normal ca pe o pia\= mediatic=, fie ea [i de m=rimea unei regiuni a Republicii Moldova, s= existe doar o singur= surs= de informare scris=. Dar, ast=zi, la acest popas, \in s= mul\umesc foarte mult pentru colaborare [i ani frumo[i, tr=i\i ]n lumea cuv`ntului scris, ]n primul r`nd, membrilor echipei, al=turi de care am activat [i sus\inerea c=rora am sim\it-o chiar [i ]n cele mai dificile momente; consilierilor raionali, conducerii raioanelor noastre, care au fost capabili s= ]n\eleag= c= o surs= alternativ= de informa\ie nu face dec`t bine ]n societate; tuturor factorilor po[tali din raioanele Rezina [i {old=ne[ti; dumneavoastr=, cititorilor, care ne-a\i fost al=turi [i pentru care ne-am str=duit s= ne facem lucrul c`t mai bine [i onest; coresponden\ilor netitulari, inclusiv func\ionari publici; angaja\ilor tipografiilor, la care a fost editat= publica\ia noastr=... Ar fi de spus aici un cuv`nt de bine [i pentru cei, care, ne-au tot stat ]n cale, jinduind aceast= clip= - datorit= dumnealor am devenit mai combativi, mai rezisten\i, mai ]ncrez=tori ]n sine, deprinz`ndu-ne chiar s= ne ap=r=m drepturile ]n instan\a de judecat= [i s= c`[tig=m. Aici voi pune punct regretelor [i voi zice c= au fost, ]n cele din urm=, opt ani [i jum=tate de via\= tr=it= interesant cu [i pentru oameni, opt ani [i jum=tate de experien\= acumulat=, experien\=, care nu ne va permite s= nu ne re]nt`lnim, ci ne va obliga, ]n sensul frumos al cuv`ntului, s= revenim la dumneavoastr=, stima\i cititori, fie [i de pe paginile altor publica\ii regionale, pentru c=, spuneam anterior, nu este normal s= nu-i oferi cititorului pluralitate

de surse ]n informare. Multst ima\i Acum, la sf`r[it de an, v= docititori! }n r`nresc, ]n numele ]ntregii echipe a durile ce urmea"Farului Nistrean", mult= s=n=tate, z= adresez fiec=un an bogat, ]ndurare de la rui dintre DumDomnul [i tot El fie cel, care s= neavoastr= cune ofere [ansa noilor ]nt`lniri. Or, vinte de mul\ualtfel nu se poate, c=ci lucrurile mire pentru susbune [i dorite, mai devreme sau \inere [i apreciemai t`rziu, numaidec`t re]nvie. re pe parcursul Spre bucuria celor care le fac [i activit=\ii mele la a celor care beneficiaz= de ele. publica\ia periodic= "Farul NistrePe cur`nd. an". De[i de profesie sunt pedaCu mult drag [i recuno[tin\= gog, aproape toat= activitatea pentru to\i prietenii adev=ra\i de munc= am desf=[urat-o ]n ai PP "Farul Nistrean", gazet=rie. Am venit la "Farul Nisredactorul-[ef Aculina POPA trean" (a[a destinul a h=r=zit) ]n 1989, ]n calitate de corector, pe atunci ziarul ap=rea de trei ori pe s=pt=m`n= [i ]n dou= variante moldoveneasc= [i rus=. Cunos}n preajma c`nd mai profund buc=t=ria ziariss=rb=torilor de ticii, am ]ndr=git-o [i ]ntotdeauna iarn=, le urez mi-am ]ndeplinit obliga\iunile de cititorilor "FN" serviciu nu doar din datorie, ci [i s=n=tate c`t= cu pl=cere. M-am str=duit s= ]nz=pad= era deu- su[esc jurnalismul anume pracn=zi pe ]ntinsul tic`nd, av`nd al=turi colegi [i cu \=rii. Anul 2013 studii, [i cu experien\= bogat= ]n s= le aduc= domeniu. O perioad= am lucrat [i dumnealor opti- ca traduc=tor la "Farul Nistrean", mism, nu atmos- alta - la ziarul raionului {old=ne[ti fer= de sf`r[it al lumii, trai de- "Nout=\ile meleagului", [i apoi cent, fericire, }nger p=zitor [i iar am revenit la "Farul Nistrean". realizarea visurilor. Eram ]n componen\a colectivului Trist s= constat=m: ]ncep`nd redac\iei [i ]n anul 1998, c`nd a cu 01 ianuarie 2013, "FN" nu va fost suspendat= apari\ia ziarului, mai ap=rea vinerea ]n casele pe motivul reformei teritorialactualilor no[tri abona\i. Legea e administrativ=. dur=, dar e lege, trebuie s= ne }n anul 2004, precum s-au conform=m prevederilor ei, r=s- bucurat mult rezinenii-cititori fideli pundeam anterior, prin intermediul ai "Farului Nistrean", ce-[i doreau s=pt=m`nalului, corespondentului s= revin= ]n casele lor publica\ia nostru netitular Nicolae Nalbu[, ]ndr=git=, m-am bucurat [i eu c= care aidoma mai multor cititori [i ne-am adunat din nou, inclusiv o simpatizan\i ai ziarului, regret= bun= parte dintre fo[tii colegi, c= nu vom mai activa ]n continuare. ne-am unit ]ntr-o echip= ca s= "Farul" a mai fost stins o dat=, restabilim rela\iile cu cititorii no[tri ]n '98, dar nu pe vecie: ]n iunie [i s= le oferim informa\ie veridic= 2004 [i-a reluat activitatea. Greu din via\a raionului. Fiind numit= la de presupus c`t timp nu va acti- ]nceput ]n func\ia de redactorva de ast=-dat= "FN". Evident [ef interimar, mai apoi activ`nd este altceva: unii care au tr`mbi\at ]n calitate de redactor de comparp`n= mai ieri c= suntem mari timent, ]mpreun= cu ]ntreaga consumatori de buget, ast=zi so- echip= a PP "Farul Nistrean", Vlicit= bani publici "pentru plata am servit informa\ie veridic=, serviciilor ]n scopul asigur=rii f=r= schimonosiri, util=, ne-am transparen\ei autorit=\ilor publice implicat, la solicit=rile Dumnealocale"; al\i trubaduri au tupeul voastr=, ]n solu\ionarea multor s= cear= formarea de fonduri probleme, V-am povestit despre speciale, de asemenea din bani oamenii no[tri deosebi\i, despre publici, ]ntru sus\inerea presei evenimentele produse ]n localit=\ile independente. Satur=-i, Doamne, raionului etc, str=duindu-ne s= [i d=-le mult= s=n=tate! fim corec\i ]n toate. V= mul\umesc C`t m= prive[te, ]mi iau r=mas tuturor pentru colaborare, pentru bun de la stima\ii no[tri cititori, ]ncre-derea acordat= [i apreciere unii dintre dumnealor totodat= [i [i pentru c= ne-a\i fost al=turi ]n coresponden\i netitulari, mul\umin- pofida ]ncerc=rii multora s= ne du-le din tot sufletul pentru sus\i- compromit=. nere [i conlucrare eficient=, pentru }n cuv`ntul de r=mas bun, cuvintele sincere [i calde, fie [i aflat= ]n situa\ia c`nd sunt nevoit= rareori spuse ]n adresa-mi, dar s= ]ntrerup (sper, s= ]ntrerup [i pentru obiec\iile critice, care ]nc= o dat= [i nu s= rup definitiv) m-au ajutat s= m= debarasez de rela\iile colaborator de redac\ieunele lacune. }nc= o dat= mul\u- cititor, ]mi doresc s= men\in ]n mesc pentru toate [i la mul\i ani! continuare cu to\i Dumneavoastr= Cu mult= stim= de rela\ii bune omene[ti. {i V= ]ndumneavoastr=, Ion ANTON demn pe fiecare s= g=zdui\i c`t

mai mult= bun=tate ]n suflete, c=ci, ]ncep`nd de la sine schimbarea ]n bine, se va schimba toat= lumea din jur. "Bun=tatea ]nfrumuse\eaz= via\a, ]mp=c`nd toate ne]n\elegerile: ea limpeze[te ceea ce e ]ncurcat, u[ureaz= ceea ce e greu, ]nvesele[te ceea ce e trist." "Bun=tatea este limbajul pe care surdul ]l poate auzi [i orbul ]l poate vedea." Ajun[i la finele lui 2012, c`nd ultimele zile ale anului sunt gata s= treac= prin clepsidra timpului, cu pace ]n g`nd [i c=ldur=-n suflet, V= urez ca sufletele ]ntotdeauna s= V= vibreze ]n armonie [i pace, iubirea s= V= primeasc= ]n bra\ele-i pline de c=ldur=, iar norocul s= V= urmeze oriunde. Anul ce vine s= V= ajute s= descoperi\i minunea unei vie\i ]mplinite! Cu profund respect, Violeta PISTRUI

Dragi cititori, scumpi p=m`nteni! Marele poet Goethe spunea: "Nimic nu e mai de pre\uit dec`t valoarea zilei". Iubi\ii mei cititori, fra\i de cuget [i idei! Am mai petrecut un an. Am tr=it o perioad= de timp c`t o ve[nicie pentru unii, ca o zi pentru al\ii. Dar ce-a fost nu mai returnezi. Trebuie s= ne ]ndrept=m privirile ]nainte [i s= ne tr=im anii, zilele, clipele ce ne-au mai r=mas cu destoinicie. Da, pentru majoritatea cov`r[itoare dintre noi e greu s= ]nfrunte intemperiile timpului, ]ns= a[a e via\a [i nu e cazul s= ced=m. Hora\ius spunea: "Via\a nu d= muritorilor nimic f=r= munc= grea". Iat= de ce e cazul s= ne ]narm=m ]ntotdeauna cu r=bdare [i, cutez`nd, s= mergem ]nainte. S= nu ne repezim la multe lucruri odat=: dac= le iei pe r`nd - le reu[e[ti pe toate, iar dac= alergi dup= doi iepuri... Vestitul Machiavelli era de p=rere c= "Cine se g`nde[te la prea multe lucruri, nu ajunge niciodat= la o concluzie". Iar poporul nostru a zis-o [i mai de[tept: "Cu r=bdarea treci [i marea". Am mai ad=uga aici: [i cu perseveren\a! Dragii no[tri! A dat Domnul [i n-a fost sf`r[itul lumii, precum ne speriaser= ni[te fana\i sminti\i. Slav= Celui de Sus! Dar, vorba popular=, "Dumnezeu d=, ]ns= ]n traist= nu pune". }nainte ne a[teapt= un nou an, cu alte [i, poate, mai grele ]ncerc=ri. Dat fiind c= suntem deprin[i cu greut=\ile, cred c= o s= ]nvingem [i toate obstacolele anului 2013: nu e pentru prima oar=! Principalul -

s= fim harnici, r=bd=tori, perseveren\i, principiali [i cu demnitate. Or, c`nd e[ti mai disciplinat parc= ]\i reu[esc toate mai bine [i via\a nu-\i pare at`t de grea. {i mai principal e s= avem grij= de cei dragi, pe care ni i-a dat soarta, s= le demonstr=m c=-i iubim [i c= ne pas= de d`n[ii, c= ne sunt scumpi. Iar unui om cum s=i demonstrezi c=-l iube[ti dec`t prin lucruri bune, prin sus\inere, ajutor [i mult= iubire. {i nu numai declarativ, dar prin fapte... M= indignez la culme c`nd v=d pe drum cum merge c`te-o femeie cu dou= gen\i mari, iar al=turi p=[e[te so\ul - cu o m`n= \ine \igara, cu alta trage dup= el un copil (am v=zut [i unul cu c`inele de curea, iar so\ia abia de opintea dou= torbe ca burta so\ului de mari)... Bine-a zis Sigmund Freud: "Omul fericit este acela care st=p`ne[te [i munca, [i dragostea". }n cazul nostru so\ia a ales munca, iar so\ul - "dragostea", de unde fericire?.. De fapt, dragii mei, vroiam s= v= felicit cu prilejul sosirii Anului Nou 2013, s= v= mul\umesc multora c-a\i f=cut parte din via\a mea, s=-i ]ndemn pe al\ii s= mearg= [i mai departe cu mine (cu dragoste, bun=tate, r=bdare [i ]n\elegere) spre un viitor pe care s= ni-l construim singuri, cu m`inile proprii. N-avem de unde alege - ]nainte ni-i calea. Tudor Octavian spunea: "De[tep\ii sunt de[tep\i nu pentru c= s-au n=scut a[a, ci pentru c= au ]nv=\at s= ]nve\e". S= ]nv=\=m a tr=i, scumpilor, s= ascult=m de cei b=tr`ni, s= plec=m urechea [i la cei tineri de multe ori ei spun ni[te lucruri at`t de de[tepte, c= te cruce[ti de asta. {i s= ]nv=\=m a fi toleran\i, a iubi, a ierta, a tr=i. V= doresc mult= fericire (dar nu mai mult dec`t pute\i duce!), s=n=tate, noroc [i bucurii. La mul\i, mul\i ani! Al dumneavoastr= Sergiu CUMATRENCO

P. S. }ncep`nd cu ianuarie 2013 v= voi scrie din paginile s=pt=m`nalului "Opinia liber=". Mai multe informa\ii - la po[t=. Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Âîò è ïðèøåë òîò ÷àñ, êîãäà íàì ñ âàìè ïðèäåòñÿ ðàñòàâàòüñÿ. È, îòêðîâåííî ãîâîðÿ, âñå ýòî î÷åíü ïå÷àëüíî. Íî æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå, âñå ìåíÿåòñÿ. È â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ñïîêîéñòâèÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, áëàãîïîëó÷èÿ è ëþáâè! Áóäüòå ñ÷àñòëèâû â íîâîì ãîäó, áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ, ïóñòü âàñ âñåãäà ñîïðîâîæäàåò óäà÷à è ñáûâàþòñÿ âñå âàøè ìå÷òû!

Feerie de Cr=ciun la bibliotec= Clinchetul zurg=l=ilor, ur=rile de An Nou, bucuria [i satisfac\ia au fost st=p`ne ]n ziua de 24 decembrie ]n sala de festivit=\i a Bibliotecii Publice raional= "Mihai Eminescu". Acolo, prin efortul angajatelor institu\iei, cca 30 de copii s-au bucurat, al=turi de pomul ]mpodobit [i eroul principal al s=rb=torilor de iarn= - Mo[ Cr=ciun, de tot farmecul pe care ]l aduc aceste zile de la cump=na anilor. S-a c`ntat, sa dansat, s-au spus poezii cu mult= bucurie, pentru care fapt, din partea mo[ului, a venit [i r=splata ]n chip de dulciuri. Cuvintele colindelor, c`ntate cu tandre\e de copila[i, au mi[cat pe bune sufletele spectatorilor, ]n special cele care chemau la sus\inerea nevo-

ia[ilor, ca s= fie s=rb=toare [i ]n casa lor, doar e ziua Na[terii Pruncului Iisus! Administra\ia bibliotecii a avut grij= ca mo[ul s= fie darnic - cu eforturi proprii [i cu ajutorul sponsorilor, tuturor copiilor le-a fost d=ruite cadouri (]n imagine). }n a doua parte a manifest=rii de s=rb=toare, dna Galina Dav`dic, directorul BPR "Mihai Eminescu", a anun\at totalurile concursurilor desf=[urate ]n cadrul Festivalului Na\ional al C=r\ii [i Lecturii, edi\ia anului 2012. Astfel, potrivit dumneaei, cei mai buni cititori adul\i s-au dovedit a fi: Elena Mu[inschi, Valeriu Melnic [i Nina Mu[inschi. Cei mai buni cititori-copii (clasele Iia-a IV-a) ai fost desemna\i: Emanuela Rotaru, Drago[

Gauga[ [i Diana Dolghi, to\i elevi ai liceului teoretic "{tefan cel Mare". }n urm=toarea categorie - cel mai bun cititor-copil (clasele a V-ea-a XI-ea) ]nving=torii sunt: Romina Godoroja (l/t "Alexandru cel Bun"), Veronica Bucea\chi [i Adriana Carp, ambele de la l/t "{tefan cel Mare". Alexandru Zaharia (l/t "Alexandru cel Bun"), Aldalati Halid (l/t "Alexandr Pu[kin") [i Vladislav Cebotari (l/t "{tefan cel Mare"), pe parcursul verii, au fost cei mai activi copii ai Taberei de Var= de Lectur= [i Agrement. Drept cei mai activi vizitatori ai S=lii Multimedia au fost desemna\i Andrei Bor[ [i Andrian G`rlea (ambii de la l/t "Alexandru cel Bun")

[i Radu Hodoroja de la {coala polivalent= din ora[. To\i ]nving=torii au primit diplome [i ]ndemnul de a r=m`ne prieteni ai biblio-

tecii, iar Lafarge-Ciment (Moldova) SA a fost apreciat= drept filantropul principal al bibliotecii din Rezina. Aculina POPA

Ìàðèíà ØÎÂÀ

S= aducem bucuria ]n toate casele! Stima\i locuitori ai raionului Rezina! }n preajma s=rb=torilor de iarn=, vin c=tre dumneavoastr= cu ]ndemnul de a colecta juc=rii, haine, dulciuri, rechizite pentru membrii organiza\iei teritoriale a orbilor [i cei ai organiza\iei teritoriale a invalizilor, inclusiv copila[i. Astfel ]i vom ajuta s= guste [i ei din frumuse\ea s=rb=torilor [i le vom aduce bucuria ]n case, z`mbetul pe fe\e. }n speran\a c= voi fi auzit=, v= mul\umesc anticipat tuturor celor cu inim= mare. Vera NICA, pre[edintele OTSI [i OTSO Rezina


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 50 (7592), 28 decembrie 2012

De la o tarab= - la 5 magazine [i la locurile de frunte ]n topuri Roman Z=noag= a pornit spre culmile succesului la care a ajuns ]n prezent ca mul\i al\ii. C`nd, pe la finele anilor "90 ai secolului trecut, salariul din cultur= nu-i mai asigura o via\= decent=, s-a angajat la Fabrica de fermentare a tutunului. Dar, ]n scurt timp, [i acolo treburile au ]nceput s= mearg= din ce ]n ce mai r=u salariul le era achitat cu ]nt`rziere sau ]n loc de bani angaja\ii primeau \ig=ri. Ajung`nd cam la sap= de lemn cu asemenea atitudine a conduc=torilor fa\= de salaria\i, mul\i dintre ace[tia erau nevoi\i s= v`nd= \ig=rile pe unde nimereau, uneori mai ieftin dec`t costau, pentru a scoate un ban [i a ]ntre\ine familia. Locuitorii mai vechi ai ora[ului [i raionului poate mai \in minte cum, ]ntr-o vreme, l`ng= gara auto din {old=ne[ti, pe o m=su\=

portativ= (numit= la noi [i tarab=), Roman Z=noag= ][i vindea "salariul", adic= \ig=rile primite ]n contul acestuia. Apoi a ]nceput s= mai v`nd= ni[te lanterne, s-au ad=ugat l=mpi cu gaz, alte m=run\i[uri casnice... A[a a ]ncropit o sum= mizer= de bani [i a lansat o afacere care l-a f=cut s=[i revin= din s=r=cia lucie, chiar s=-i ajute [i pe al\ii s= c`[tige o bucat= de p`ine... cu unt. Actualmente Societatea Comercial= "La Roman [i Svetlana" SRL are 7 angaja\i, dispune de 1340 m2 de spa\ii comerciale, pe care sunt amplasate 5 magazine [i un co[cogea depozit de m=rfuri. Volumul v`nz=rilor anuale este de circa 2 milioane de lei. Numai impozit la stat achit= anual peste 50 de mii de lei, nelu`ndu-se ]n calcul diferite taxe, salariul angaja\ilor, ac\iunile de caritate.

Iar la capitolul "Caritate" capul acestei ]ntreprinderi, Roman Z=noag=, a fost [i este printre primii binef=c=tori ai oamenilor oropsi\i din ora[, dar [i sponsorul mai multor ac\iuni culturale, al elevilor dota\i... Pe parcursul anilor practic n-a fost nici un caz de refuz pentru ajutorare - fie persoanelor fizice, fie forma\iilor artistice sau chiar persoanelor juridice. Numai c`teva cazuri aducem: Centrul de crea\ie a copiilor a primit de la Societatea Comercial= "La Roman [i Svetlana" SRL 2 centre muzicale, [coala primar=-gr=dini\= "Andrie[" - un televizor, gr=dini\a "M=r\i[or" - televizor [i centru muzical... Au fost sus\inute din gros ac\iuni culturale organizate de liceul teoretic "Alexei Mateevici", de prim=ria ora[ului, de {coala de Muzic= [i de alte institu\ii. Printre

cele mai mari ac\iuni de caritate au fost sponsoriz=ri cu bani grei ai diferitor festivaluri, competi\ii sportive. Ast=zi aceast= ]ntreprindere comercial=, dirijat= cu pricepere de Roman Z=noag=, este cea mai vizitat= din toate ]ntreprinderile similare din ora[ [i raion, aici po\i g=si practic orice marf= din categoria celor necesare gospodarului. Acum SC "La Roman [i Svetlana" SRL prosper=, ajut`nd mai mult= lume de la noi s= economiseasc= banii [i s=-[i g=seasc= aici aproape tot necesarul din m=rfurile nealimentare, f=r= s= se deplaseze ]n alte ora[e. Sergiu CUMATRENCO }n imagini: c`nd e cazul, Roman Z=noag= st= la tejghea [i azi (foto 1); unul din magazinele ]ntreprinderii (foto 2)

3

Merit= din plin ]nalta decora\ie Prin Decretul pre[edintelui Republicii Moldova nr. 390 din 30.11.2012, privind conferirea de distinc\ii de stat, publicat la 07.12.2012 ]n Monitorul Oficial nr.-nr. 248-251, Vasile BELOUS (]n imagine), conduc=torul SRL "Vagadi" din comuna Alcedar, raionul {old=ne[ti, a fost decorat cu Ordinul "Gloria Muncii" - pentru munc= ]ndelungat= [i prodigioas= ]n complexul agroindustrial, merite ]n sporirea eficien\ei produc\iei agricole [i contribu\ie la dezvoltarea infrastructurii social-economice. Ar p=rea c= nu mai ai ce s= adaogi la aceste cuvinte seci. Dar, dac= p=trunzi atent ]n esen\a chestiunii, vezi dup= ea un om cu liter= mare, un cet=\ean cu mult= demnitate, care a servit, pe parcursul zecilor de ani de activitate ]n agricultur=, dar [i ]n administra\ia public=, drept exemplu pentru mai multe genera\ii de oameni din comuna Alcedar [i din tot raionul {old=ne[ti. Pu\in= lume [tie c= acest om a trecut prin valul deport=rilor staliniste, petrec`ndu[i copil=ria ]n siberii de ghea\=, c= a fost primar (pe atunci pre[edinte de soviet s=tesc), c=-i unul dintre cei mai buni lideri agricoli din raion [i republi-

c=, c= are un fecior, tot Vasile ]i zice, care activeaz= de asemenea ]n agricultur= [i deja ]nregistreaz= rezultate ]nalte, lu`ndu-se, deseori, la ]ntrecere cu bunul s=u p=rinte. Badea Vasile (pot s=-i zic a[a, deoarece e mai mare de v`rst=) are acas= mai multe decora\ii de stat, are [i vreo doi saci de Diplome de laud= [i de merit, dar aceast= decora\ie (credem c= nu va fi ultima) ]i mai compenseaz= din chinurile suflete[ti pe care lea suferit de-a lungul anilor. Deci, haide\i s= ne bucur=m [i noi de meritele frumoase ale p=m`nteanului nostru, s=-i dorim mult= s=n=tate, fericire, noroc [i bucurii. Sergiu CUMATRENCO

Consilierul raional Iurie B=dicu - laureat 1

2

"Sf`r[itul lumii" [i bunul sim\ Oficiile Stare Civil= sunt institu\ii de stat, cu reguli de joc strict reglementate de cadrul normativ legal [i de specialitate, oferind cet=\enilor o gam= complex= de servicii: minim dou= pentru fiecare - ]nregistrarea na[terii [i a decesului. Evident, ]ns=, c= ele sunt mult mai variate: ]nregistrarea c=s=toriei, a divor\ului, stabilirea paternit=\ii, schimbarea numelui [i/sau a prenumelui, transcrierea, reconstituirea [i modificarea actelor de stare civil=, eliberarea duplicatelor [. a. Nu-i noutate pentru nimeni c= la Oficiile Stare Civil= este mereu lume, c= perfectarea actelor dureaz=, uneori, mai mult dec`t [i-au rezervat cet=\enii timp pentru aceasta, c= [i costurile serviciilor variaz= ]n dependen\= de complexitatea lor sau a termenelor solicitate pentru executare, c= uneori se a[teapt= prea mult deciziile altor instan\e [i c=, ]n final, [i aici muncesc oameni vii, cu plusuri [i minusuri, dar nu robo\i superperforman\i. Suntem cu to\ii mici universuri diferite, valorile unora fiind nonvalori pentru ceilal\i: unii - [mecheri [i r=zb=t=tori, al\ii (}nceput ]n pag. 1)

forestier= din subordinea prim=riilor, deoarece n-au fost numite persoane speciale s= fie responsabile de paza f=[iilor forestiere [i a spa\iilor verzi. Cu totul alt= situa\ie avem la p=durile din gestiunea ]ntreprinderii silvice: aici au fost numite persoane de r=spundere, este paz=. Speciali[tii ]ntreprinderii ]nf=ptuiesc ]n permanen\= raiduri de combatere a t=ierilor ilicite. Inspec\ia Ecologic= aten\ioneaz= to\i primarii din raion s= intensifice [i ei paza vegeta\iei fores-

Vera CUMATRENCO

timizi p`n= la prostie; unii - cu ambi\ii, al\ii - cu frustr=ri; unii calmi, al\ii - enervan\i; unii - cu fi\e de mari vedete, dar cu restan\e mari la capitolul "Omenie", al\ii - cumin\i, cu chip de ]nger. {irul sinonimic [i antonimic al acestor universuri ar putea fi mult mai lung. M= rog, ne calc= pragul oameni de tot soiul. Unora li se pare c= problemele lor sunt cele mai grave [i cele mai importante [i c= nu ar suferi deloc am`nare, altfel ar fi sf`r[itul lumii. Iar ca s=

[i le rezolve, deseneaz= ni[te tablouri sinistre, inventeaz= istorii c`t mai picante, dorind s= ne impresioneze, dar nelu`nd ]n calcul simplul adev=r, c= minciuna trebuie s-o crezi m=car tu pe jum=tate. Iar dac= noi nu ced=m implor=rilor, nu pentru c= nu vrem, dar fiindc= ceea ce ni se cere este ilegal sau amoral, atunci se trece la [antaj, murd=rii [i etichet=ri de genul c= suntem f=r= inim=, c= nu d=m dovad= de ]n\elegere [i compasiune. Recent, o cet=\eanc= ]ncerca s= ne conving= s= modific=m numele copilului [i al tat=lui ]n actul de na[tere al unui minor dup= numele celui de-al doilea so\, neav`nd acordul tat=lui copilului [i nici hot=r`rea de judecat= privind adop\ia. Verific`nd actele prezentate, s-a mai depistat c= a doua c=s=torie a cet=\encei a fost ]nregistrat= cu ]nc=lc=ri grave a legisla\iei, adic= prima c=s=torie nefiind desf=cut=, cet=\eanca prezent`nd, ]ntr-un raion vecin, acte de identitate nevalabile, s-a mai m=ritat o dat=. Ba mai mult, inten\ia ei era de a scoate din \ar= copilul f=r= [tirea tat=lui. La refuzul

Toat= vegeta\ia forestier= s= fie p=zit= tiere din gestiune, numind persoane concrete responsabile de lucrul acesta. La fiecare ]ntrunire cu cet=\enii s= le explice consecin\ele ce pot urma t=ierilor ilicite, adic=, prejudiciile [i amenzile care vor fi stabilite pentru ]nc=lcarea legii. }n aceast= perioad= este necesar de a organiza grupuri operative de combatere a t=ierilor ilicite din angaja\ii prim=riilor, de ase-

menea, mai ales de s=rb=torile de iarn=, trebuie de luat sub paz= arborii de conifere din teritoriile fiec=rei prim=rii. Amintim tuturor doritorilor de t=ieri ilicite c= ]n perioada dat= amenzile pentru t=ierea arborilor de conifere, conform legisla\iei ]n vigoare, sunt dublate: 50 de unit=\i conven\ionale pentru persoane fizice [i 200 pentru persoane juridice, adic= 1000 [i 4000 de lei.

nostru categoric de a-i ]ndeplini mofturile, a f=cut o criz= de isterie [i o scen= de prost gust, c= eram gata de a chema medicii de la Urgen\= [i poli\ia s-o lini[teasc=. Auzind despre inten\ia noastr=, ca prin minune i-a trecut "boala", [i-a luat documentele [i a plecat, amenin\`nd s=-[i revendice drepturile ]n instan\a de judecat=. Posibil s= poat= motiva [i proba ceva ]n istan\=, fapt de care nu suntem siguri, dar, cert e c=, la lec\iile de Omenie [i Respect nu a fost prezent=. Cazuri de acest gen sunt pu\ine, unice chiar. Dar ele ne marcheaz= pe mult timp, fiindc= ]ntrec orice m=sur= la obr=znicie, cinism [i b=d=r=nism. Zicea bine Chateaubriand, c= "nu putem ]mpiedica na[terea [i nici moartea, dec`t s= profit=m de perioada care le separ=". Sunt sigur= c= a zis s= profit=m c`t mai mult de ocazii de a face bine [i de a l=sa ceva bun ]n urm=, dar nu de a-\i atinge cu orice pre\ scopul, c=lc`nd peste tot [i toate. Vera CUMATRENCO, [efa OSC {old=ne[ti

Dup= aplicarea amenzii urmeaz= [i achitarea prejudiciului... Pentru p=strarea ]ntr-o stare bun= a f=[iilor forestiere, p=durilor [i spa\iilor verzi ale prim=riilor este necesar ca to\i ]mpreun= s= conlucr=m la ]mbun=t=\irea st=rii lor - s= organiz=m raiduri de combatere a braconajului [i t=ierilor ilicite ]n orice anotimp al anului, fiecare dintre noi s= se implice m=car c`tu[i de pu\in la paza, protec\ia vegetaiei forestiere. Leonid PAIERELE, [eful IE {old=ne[ti

Concertul "{lag=rul anului" e un eveniment muzical de mare amploare. }n cadrul lui sunt premiate cele mai bune hit-uri ale anului. La spectacolul din acest an, din incinta Palatului Na\ional, au evoluat din nou cei mai buni arti[ti ai anului, spectatorii av`nd noroc de momente de neuitat. Piesele interpretate ]n acea sear= au r=sunat la cele mai importante posturi de radio din \ar=, de\in`nd locuri de top pe parcursul anului! }n anul curent festivalul a ]mplinit 5 ani [i a fost, ]ntr-un fel, deosebit. Iar pentru noi, locuitorii raionului {old=ne[ti, a fost deosebit fiindc= p=m`nteanul nostru, cob`leanul Iurie B=dicu, consilier raional, care locuie[te mai mult la Chi[in=u, a ob\inut dou= premii na\ionale ]n domeniul muzicii u[oare: unul ]n calitate de autor de text [i muzic=

pentru piesa "Fata care nu m= las=", interpretat de Boris Covali, [i altul - pentru textul la piesa "Poiana mea", interpretat de Ion Ra\=. {i mai mare ne este m`ndria pentru p=m`nteanul nostru c`nd afl=m c= el, ]n anii 2010 [i 2011 a mai ob\inut, ]n cadrul aceluia[i eveniment, ]nc= cinci premii pentru muzic= [i text la c`ntecele interpretate de D. Marchitan, D. Sulac, S. Cuzencoff [i forma\ia "Akord". Iar piesele "M= doare", "}mi spune inima" [i "C`nd te visam", au fost apreciate cu Premiul "Potcoava de Aur" la "Radio Noroc" [i "Noroc TV" ]n 2010 [i 2011. Aici vrem s= mai inform=m c= Iu. B=dicu, ]n afar= c=-i poet, compozitor, mai este om de afaceri, un consilier foarte activ [i un familist de calitate. Silviu BUSUIOC

"Eliberarea"- calea spre o not= maxim= De ce oare am ajuns la situa\ia c`nd cel mai solicitat, cel mai frecventat [i cel mai folositor obiect pentru s=n=tatea omului din studiul [colar, educa\ia fizic=, a devenit un obiect, care, cum g`ndesc unii elevi, "stric= nota medie". De ce predomin= "hipodinamia" (deficitul mi[c=rii)? Unde sunt copiii cu ochii str=lucitori, cu spiritul de biruin\=? Se impune ]ntrebarea: cine este de vin=? Elevii, pe care deloc nu-i intereseaz= sportul, modul s=n=tos de via\=, dezvoltarea armonioas= a corpului [i tot ce este legat de mi[care! P=rin\ii, care, de dragul odraslelor, fac tot posibilul ca s=-i asigure cu certificate medicale fictive, cu diferite diagnose! Sau noi, profesorii, care, poate, c`te o dat= nu mai avem r=bdare s= suport=m capriciile false ale fiec=rui elev, poate cerin\ele sunt exagerate, sau, poate, lec\iile nu sunt destul de variate [i interesante!

Cine, totu[i, e vinovat? A venit timpul s= unim toate eforturile pentru ob\inerea rezultatelor pozitive, performan\elor ]n domeniul sportului. Numai to\i ]mpreun= vom face a[a ca lec\ia de educa\ie fizic= s= fie dorit=, s= corespund= particularit=\ilor individuale, de v`rst= [i de gen. A[a, ]nc`t ]n viitor s= ne putem m`ndri cu o na\iune s=n=toas=: cu osta[ii, care ap=r= hotarele \=rii [i ne vegheaz= somnul; cu mamele tinere, care ]n viitor o s= nasc= copii s=n=to[i; cu p=rin\ii care stau lini[ti\i c= copilul lor este la sala de sporturi, dar nu ]n strad=, [i cu el nu se va ]nt`mpla nimic. S= ac\ion=m ]mpreun=, dac= vrem s= p=str=m s=n=tatea viitorilor cet=\eni activi ai \=rii. Ludmila ROTARU, profesoar= de educa\ie fizic=, grad didactic II, l/t "A. Mateevici", {old=ne[ti

Responsabil de pagin= - Sergiu CUMATRENCO


4

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Êàê áûëî îòìå÷åíî â âûñòóïëåíèÿõ ãîñòåé òóðíèðà, áëàãîäàðÿ ìàñòåðó ñïîðòà Àíàòîëèþ Êîòîâó ïðè äåòñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå â Ðåçèíå áûëà îòêðûòà ñåêöèÿ äçþäî. Ïðîèçîøëî ýòî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå â 1980 ãîäó. Çàíÿòèÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà ñðàçó íà÷àëè ïîëüçîâàòüñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó þíûõ ðåçèí÷àí. È óæå ÷åðåç òðè ãîäà, â èþíå 1983 ãîäà, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ðàéîííîé âëàñòè, â íàøåì ãîðîäå áûë ïðîâåäåí ïåðâûé ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî äçþäî íà ïðèç ðàéîííîé ãàçåòû "Farul Nistrean". Çàòåì, â ÿíâàðå 1984 ãîäà, áûë ïðîâåäåí âòîðîé òóðíèð. Ïîñòåïåííî ïðîâåäåíèå òàêèõ òóðíèðîâ ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé è â íèõ ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå þíûå äçþäîèñòû ñî âñåé ðåñïóáëèêè. Íî ñî âðåìåíåì, â ñâÿçè ñ îïðåäåëåííûìè ñîáûòèÿìè â ñòðàíå, ýòà òðàäèöèÿ ïðåêðàòèëàñü. È âîò, îñåíüþ 2010 ãîäà â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Farul Nistrean" îáðàòèëñÿ èçâåñòíûé àêòèâèñò è ïîïóëÿðèçàòîð ñïîðòèâíûõ èäåé Ïåòðó Ãóëüêà ñ ïðåäëîæåíèåì î âîçðîæäåíèè äîáðîé òðàäèöèè è âîçîáíîâëåíèè ïðîâåäåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêèõ òóðíèðîâ ïî äçþäî.  èòîãå ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà â äåêàáðå 2010 ãîäà áûë ïðîâåäåí ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 43 þíûõ äçþäîèñòà. È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íàêàíóíå âûïàë ñèëüíûé ñíåã, âñå ó÷àñòíèêè ïðåîäîëåëè òðóäíîñòè è ñîáðàëèñü äëÿ ñâîåãî ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà. ×åðåç ãîä, 23 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, â ðåñïóáëèêàíñêîì òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå óæå 84 þíûõ ñïîðòñìåíà - ïî÷òè âäâîå áîëüøå. Êàê îòìåòèë Ïåòðó Ãóëüêà, ñëàâíàÿ òðàäèöèÿ ïðîâåäåíèÿ òóðíèðîâ ñ îäíîé ñòîðîíû ñïîñîáñòâóåò ïðîïàãàíäå ñïîðòèâíîé áîðüáû äçþäî, à ñ äðóãîé - ïîçâîëÿåò äåòÿì âñòðå÷àòüñÿ íå òîëüêî â õîäå ñîðåâíîâàíèÿ, à

Íà ìèíóâøåé íåäåëå, 22 äåêàáðÿ, â ñïîðòèâíîì çàëå ãîðîäñêîãî òåîðåòè÷åñêîãî ëèöåÿ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà ñîñòîÿëñÿ ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî äçþäî, ïîñâÿùåííûé ãàçåòå "Farul Nistrean".  òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷åòûðå êîìàíäû - èç Ôëîðåøòü, Äîíäþøåíü, Øîëäýíåøòü è Ðåçèíû.  òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âèöåïðåäñåäàòåëü ðàéîíà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì

Ëèäèÿ Ñêóòàðó, íà÷àëüíèê ðàéîííîãî Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ëèëèÿ Ëàçàðü, ñïåöèàëèñò ïî ïðîáëåìàì ñïîðòà Êñåíîôîíò ×åáàí, äèðåêòîð ãîðîäñêîãî ò/ë èì. À.Ñ. Ïóøêèíà Àíàòîëèé Êàðàéâàí, ïðåïîäàâàòåëè ëèöåÿ. À òàêæå òðåíåðû ïî äçþäî Ñåðãåé Ñòàìàòè è Äìèòðèé Ñòàâèëý.  ñàìîì òóðíèðå, êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ ïî ðàçëè÷íûì âåñîâûì êàòåãîðèÿì, ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 60 þíûõ äçþäîèñòîâ.

âûì ñîäåðæàíèåì, îáúÿâèâ îñíîâîé "ïóòü ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ", à íå ñàìó òåõíèêó áîðüáû. Âûáîðîì òàêîãî íàçâàíèÿ Êàíî õîòåë ïîä÷åðêíóòü ãóìàíèñòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü äçþäî. Òàêæå â 1882 îí îñíîâàë ñâîþ øêîëó äçþäî "Êîäîêàí", ñòàâøóþ âïîñëåäñòâèè êðóïíåéøèì â ìèðå öåíòðîì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî áîðüáå äçþäî. Ïîñëå îñíîâàíèÿ ýòîé øêîëû Äçèãîðî Êàíî ïðè ïîìîùè äçþäî íà÷àë ñîçäàâàòü íîâóþ ñèñòåìó âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, ïîýòîìó òåõíèêè åäèíîáîðñòâà ðàññìàòðèâàëèñü èì íå êàê ðàçíîâèäíîñòü âðåìÿïðîâîæäåíèÿ, à â êà÷åñòâå ñðåäñòâà äëÿ âîñïèòàíèÿ ÷åëîâåêà. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ Êàíî ïèñàë, ÷òî áîðüáà äçþäî ìîæåò ñòàòü ñïîñîáîì ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåëà è äóõà, à ñóùíîñòü åäèíîáîðñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â îçíàêîìëåíèè ñ èñêóññòâîì îáîðîíÿòüñÿ è íàïàäàòü. Âûðàæàÿ âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå â íîâîé ñèñòåìå âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, Êàíî îñíîâûâàëñÿ íà óïîðíûõ òðåíèðîâêàõ, ïîçâîëÿþùèõ âîñïèòûâàòü âîëþ ñâîèõ ó÷åíèêîâ è ýôôåêòèâíî çàêàëÿòü èõ òåëà.  èþëå 1951 ãîäà áûëà îñíîâàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ äçþäî, åå ïðåçèäåíòîì íàçíà÷åí åäèíñòâåííûé ñûí Äçèãîðî Êàíî, Ðèñýé.  1956 ãîäó â Òîêèî ïðîøåë ïåðâûé ÷åìïèîíàò ìèðà, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå 31 ïðåäñòàâèòåëü èç 21 ñòðàíû. È óæå â 1964 ãîäó äçþäî âîøëî â ïðîãðàììó Îëèìïèéñêèõ èãð. ×òî êàñàåòñÿ Ìîëäîâû, òî ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ Ôåäåðàöèè

äçþäî â íàøåé ðåñïóáëèêå ñòîÿë Âàëåíòèí Ãóöó, êîòîðûé â 60-70-å ãîäû áûë îäíèì èç ñèëüíåéøèõ ñàìáèñòîâ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå, íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäàÿ ñâîé êëàññ íà áîðöîâñêîì êîâðå. À êîãäà â Ìîëäîâå ñîçäàâàëñÿ Íàöèîíàëüíûé îëèìïèéñêèé êîìèòåò, Âàëåíòèí Ãóöó èñïîëíÿë ôóíêöèè åãî âèöå-ïðåçèäåíòà. Âî âðåìÿ ñîñòîÿâøåãîñÿ òóðíèðà ðåáÿòà ïîêàçàëè âûñîêèé êëàññ ìàñòåðñòâà, à ñàìî çðåëèùå ñïîðòèâíûõ åäèíîáîðñòâ ïîëó÷èëîñü óâëåêàòåëüíûì è çàõâàòûâàþùèì, ÷òî â ïîëíîé ìåðå ñìîãëè îöåíèòü ñîáðàâøèåñÿ áîëåëüùèêè. Þíûå ñïîðòñìåíû âèõðåì ïðîíîñèëèñü ïî ïëîùàäêå äëÿ áîÿ, ïðîâîäÿ èçÿùíûå áðîñêè è çàõâàòû. È êîíå÷íî æå êàê ïîáåäèòåëè, òàê è ïîáåæäåííûå íå ñêðûâàëè ñâîåãî ýíòóçèàçìà è ïðèâåðæåííîñòè ê ýòîìó íåîáû÷àéíî ýôôåêòíîìó âèäó åäèíîáîðñòâ. Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèÿ ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè â êàòåãîðèè 24 êã - Èîí Ñîêîë (Ðåçèíà), 27 êã Êðèñòèàí Áîðù (Ðåçèíà), 29 êã - Íèêîëàé Äîí÷èëà (Ðåçèíà), 30 êã - Êðèñòèàí Ñóäà÷ åâñêè (Ø îëäýíåøòü), 34 êã - Âèêòîð Àðàïàí (Ðåçèíà), 42 êã Ãðèãîðèå Òàáàí (Ðåçèíà). À òàêæå â êàòåãîðèè 46 êã ñðåäè ó÷àñòíèêîâ 20002001 ãîäîâ ðîæäåíèÿ Àíäðèàí Êðûæàíîâñêè (Ðåçèíà), ñðåäè ó÷àñòíèêîâ 1998-1999 ãîäîâ ðîæäåíèÿ - Ïàâåë Ñóñàê (Øîëäýíåøòü), â êàòåãîðèè 50 êã - Èîí Ïåòðîâ (Ðåçèíà), 60 êã - Äóìèòðó Êàçàê (Ðåçèíà), 66 êã - Êîðíåëèó Ñêóòåëüíèê (Ðåçèíà). Êàê âèäèì, â ýòîì òóðíèðå ëèäèðîâàëè ðåçèí÷àíå. È ýòî ëèøíèé ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî êàê óðîâåíü ïîäãîòîâêè þíûõ ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå óñïåøíî îäîëåâàþò óäèâèòåëüíûé ïóòü äçþäî, òàê è îðãàíèçàöèÿ ïîäîáíûõ ñîðåâíîâàíèé íàõîäèòñÿ ó íàñ íà âûñîòå. Ïîáåäèòåëè òóðíèðà áûëè íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè, äèïëîìàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè.

ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå òàêèõ óñëîâèé â ñòðàíå, ÷òîáû â íåé êîìôîðòíî è ðàäîñòíî æèëîñü âñåì - è ìîëîäåæè, è ñòàðèêàì, è ðàáî÷èì, è ñëóæàùèì, è ïðåäñòàâèòåëÿì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, è ðàáîòíèêàì ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, è ìåäèêàì, è ó÷èòåëÿì. Òî åñòü, âðåìÿ íå ñòîèò íà ìåñòå è ïîñòîÿííî èäåò ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî îáùåñòâà, â êîòîðîì ïðåäñòîèò æèòü íàøèì äåòÿì è âíóêàì.  ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî âñå çàâîåâàíèÿ ïðîøëîãî íóæíî áåðåæíî ñîõðàíÿòü è ðàçâèâàòü, à òàêæå âîñïèòûâàòü ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ óâàæåíèå è ëþáîâü ê òîìó îãðîìíîìó òðóäó è ê òîìó ïîòåíöèàëó, êîòîðûå áûëè îñóùåñòâëåíû ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. - Íà êàêèå åùå âîïðîñû ñîâðåìåííîñòè ñëåäîâàëî áû îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå? - Ñëåäóåò ñîõðàíèòü çàâîåâàíèÿ è óâàæåíèå ê òåì âîèíàì, êîòîðûå çàùèùàëè ÷åñòü è äîñòîèíñòâî íàøåãî ãîñóäàðñòâà, èñïîëíÿÿ ñâîé ïàòðèîòè÷åñêèé äîëã â Àôãàíèñòàíå, â Ïðèäíåñòðîâüå, íà ïîëÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. À âåäü çà÷àñòóþ îíè âñòðå÷àþò ê ñåáå ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå, ÷òî ãîâîðèò î

òîì, ÷òî ýòîìó âîïðîñó íå óäåëÿåòñÿ äîëæíîå âíèìàíèå íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.  ýòîé ñâÿçè âàæíî, ÷òî â íàøåì ãîðîäå åñòü ïàìÿòíèêè, ïîñâÿùåííûå òåì, êòî ïîãèá ïðè èñïîëíåíèè ýòîãî âûñîêîãî äîëãà.  òî æå âðåìÿ âàæíûì ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ îáúåäèíåíèÿ íàøåé ðåñïóáëèêè. Âåäü íàðîä, ïðîæèâàþùèé íà ëåâîì è ïðàâîì áåðåãàõ Äíåñòðà, ñîåäèíÿåò ìíîæåñòâî ðîäñòâåííûõ, äðóæåñêèõ, äåëîâûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé. Íî ïðè ýòîì íåëüçÿ çàáûâàòü î òîì, ÷òî æèçíü â Ìîëäîâå äîëæíà ñòàòü íàñòîëüêî ïðèâëåêàòåëüíîé, ÷òîáû ëþäè ñàìè çàõîòåëè ñäåëàòü ýòîò âûáîð. - ×òî áû âû õîòåëè ïîæåëàòü ðåçèí÷àíàì è æèòåëÿì ðàéîíà â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà? - Ïðåæäå âñåãî, õî÷åòñÿ ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, âåðû â ëó÷øóþ æèçíü è ñèëû äóõà. Áûëè è áîëåå òÿæåëûå âðåìåíà, êîòîðûå íàø íàðîä ïåðåæèë ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì. È áóäåì íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî è â ýòîò ðàç ó âñåõ íàñ áóäåò äîñòàòî÷íî ëþáâè ê ðîäíîé çåìëå, ê íàøåé ïðåêðàñíîé è öâåòóùåé Ìîëäîâå, êîòîðàÿ îáëàäàåò âñåìè áîãàòñòâàìè äëÿ ìèðíîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè áóäóùèõ ïîêîëåíèé.

Óäèâèòåëüíûé ïóòü äçþäî ñâîáîäíî îáùàòüñÿ è ñîçäàâàòü äðóæåñêèå ñâÿçè, îáìåíèâàÿñü îïûòîì ñâîèõ ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé. Äàëåå, êàê ïîä÷åðêíóëà â ñâîåì âûñòóïëåíèè âèöå-ïðåäñåäàòåëü ðàéîíà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ëèäèÿ Ñêóòàðó, ñàì äóõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé ïîçâîëÿåò ðåáÿòàì â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè è ñïîðòèâíûå òàëàíòû, ïîáóæäàåò èõ ê ðàçâèòèþ êîììóíèêàòèâíûõ ñâÿçåé, à òàêæå óòâåðæäàåò ïðèîðèòåòû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.  ñâÿçè ñ ýòèì îñîáåííî âàæíà ðîëü ïîïóëÿðèçàöèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà â äåëå âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. È îòðàäíî, ÷òî áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîíà Åëåîíîðû Ãðàóð, ñîâåòíèêîâ êîíñèëèóìîâ, äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé âëàñòè, Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ, â íàøåì ãîðîäå è ðàéîíå óäåëÿåòñÿ òàêîå áîëüøîå âíèìàíèå ñïîðòèâíîìó âîñïèòàíèþ äåòåé - áóäóùèõ ñòðîèòåëåé íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Êàê ðàññêàçàë òðåíåð ïî äçþäî Ñåðãåé Ñòàìàòè, ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè äçþäî ðàçâèâàåòñÿ â 198ìè ñòðàíàõ ìèðà. Âñåãî èì çàíèìàþòñÿ îêîëî 28 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê è ïî êîëè÷åñòâó "ïîñâÿùåííûõ" äçþäî óñòóïàåò òîëüêî ôóòáîëó. Ñàìî íàçâàíèå ýòîãî âèäà ñïîðòà, íà ÿïîíñêîì ÿçûêå "judo", ñêëàäûâàåòñÿ èç äâóõ ñëîâ: "ju" - áëàãîðîäíûé, íåæíûé è "do" - ïóòü. Ðàííÿÿ èñòîðèÿ äçþäî íåîòäåëèìà îò èñòîðèè æèçíè åãî ñîçäàòåëÿ Äçèãîðî Êàíî, âûäàþùåãîñÿ

Æèçíü ïîñòåïåííî èäåò âïåðåä è âîò åùå îäèí íîâûé ãîä ñòîèò íà ïîðîãå ïåðåä íàìè. ×òî îí íàì ïðèíåñåò, êàê áóäåì ìû æèòü â ýòîì ãîäó - âî ìíîãîì ýòî çàâèñèò èìåííî îò íàñ, îò íàøåãî ñòðåìëåíèÿ ê ëó÷øåìó, îò òîé âåðû â ëó÷øåå áóäóùåå, êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð åùå íå èññÿêàåò â íàøèõ ñåðäöàõ.  òî æå âðåìÿ î÷åíü âàæíî ñîõðàíèòü è ïðîäîëæèòü òå äîáðûå äåëà, êîòîðûå áûëè íà÷àòû â ïðîøëîì è íàïðàâëåíû íà óëó÷øåíèå æèçíè ëþäåé, íà áëàãî íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Î çàâîåâàíèÿõ

Ñ ïðèâåòñòâèåì îáðàòèëèñü ïî÷åòíûå ãîñòè òóðíèðà

Ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè âûñîêèé êëàññ èãðû

ÿïîíñêîãî îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ è ïåäàãîãà, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü áûëà îòìå÷åíà îðäåíîì Âîñõîäÿùåãî ñîëíöà. Äçèãîðî Êàíî ñ äåòñòâà èíòåðåñîâàëñÿ ñïîðòèâíûìè åäèíîáîðñòâàìè, â þíîñòè èçó÷àë

èõ, à ïîòîì ðàçðàáîòàë íîâóþ ñèñòåìó áîðüáû, êîòîðîé äàë íàçâàíèå "Êîäîêàí äçþäî". Ïðè ýòîì Äçèãîðî Êàíî íàïîëíèë ñâîþ ñèñòåìó, îñíîâàííóþ íà ïðèåìàõ áîðüáû äæèó-äæèòñó, íî-

ïðîøëîãî, î òîé âàæíîñòè, êîòîðóþ îíè ïðåäñòàâëÿþò äëÿ áóäóùåãî, ðàññêàçûâàåò íàøåìó êîððåñïîíäåíòó Ñåðàôèìà Íèêîëàåâíà Áîðãàí, êîòîðàÿ íà ïðîòÿæåíèè 8 ëåò, ñ 2001 ïî 2009 ãîä, áûëà äåïóòàòîì Ïàðëàìåíòà ÐÌ, àêòèâíî çàíèìàëàñü ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì ãîðîäà è ðàéîíà. Äà è ñåé÷àñ, âîçãëàâëÿÿ ðàéîííóþ îðãàíèçàöèþ âåòåðàíîâ, Ñåðàôèìà Íèêîëàåâíà äåëàåò ìíîãî äîáðîãî äëÿ ïðîñòûõ ëþäåé, ïîëüçóåòñÿ ó íèõ çàñëóæåííûì äîâåðèåì è àâòîðèòåòîì.

âîåííîãî êîíôëèêòà â Àôãàíèñòàíå, â Ïðèäíåñòðîâüå. Òàêæå íå áûëè çàáûòû äåòè èç íåáëàãîïîëó÷íûõ è íåïîëíûõ ñåìåé, äëÿ íèõ íà÷àëè ñîçäàâàòü öåíòðû ïîääåðæêè.  òî æå âðåìÿ ïðîâîäèëàñü îãðîìíàÿ ðàáîòà ñ ëþäüìè íà ìåñòàõ. Æèòåëè íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà ïîñòîÿííî îáðàùàëèñü ïî ïîâîäó ðåøåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ïðîáëåì, ïîëó÷àëè êâàëèôèöèðîâàííóþ è êîìïåòåíòíóþ ïîìîùü. Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, ïîðîé ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü áåç âûõîäíûõ äíåé. Íî ñèë ïðèäàâàëî ñîçíàíèå òîãî, ÷òî ìû ïðèíîñèì ïîëüçó ëþäÿì. - ×òî, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì äëÿ áóäóùåãî íàøåãî ãîñóäàðñòâà? - Äóìàþ, ÷òî îñíîâîé ñóùåñòâîâàíèÿ è óñëîâèåì óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïàòðèîòèçì, îñîçíàíèå äëÿ êàæäîãî ãðàæäàíèíà ñâîåé íóæíîñòè è ïîëåçíîñòè â äàííûõ óñëîâèÿõ. Âåäü íå ñåêðåò, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ëþäè òåðÿþò âåðó â áóäóùåå, óåçæàþò íà çàðàáîòêè â áëèæíåå è äàëüíåå çàðóáåæüå, à ïîòîì è îñòàþòñÿ òàì, ïåðåâîçÿ ñâîè ñåìüè. Êàê ãîâîðèòñÿ, "ðûáà èùåò, ãäå ãëóáæå, à ÷åëîâåê - ãäå ëó÷øå". È íèêàê íåëüçÿ âèíèòü â ýòîì ëþäåé. Íàîáîðîò, îñíîâíîé çàäà÷åé ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Ñîõðàíèòü çàâîåâàíèÿ ïðîøëîãî - Ñåðàôèìà Íèêîëàåâíà, ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàêèå èìåííî çàâîåâàíèÿ ïðîøëûõ ëåò âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå çíà÷èìûìè äëÿ áóäóùåãî? - Åñëè âñïîìíèòü ïðîøëûå ãîäû, òî ìîæíî îòìåòèòü ñðàâíèòåëüíî òÿæåëûé ïåðèîä ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü, êîòîðûé ïðîäîëæàëñÿ äî 2001 ãîäà.  òî âðåìÿ ïåðåä ïðåäñòàâèòåëÿìè âëàñòè è ïåðåä ïðîñòûìè ëþäüìè ñòîÿëà ñëîæíàÿ çàäà÷à âîññòàíîâëåíèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, ëèêâèäàöèè áîëüøèõ çàäîëæåííîñòåé ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è ïåíñèÿì, ðåìîíòó îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-áûòîâîé ñôåðû. Îñîáåííî ýòî áûëî àêòóàëüíî â ñåëàõ ðàéîíà, ãäå ïðèøëîñü çàíîâî êàïèòàëüíî ðåìîíòè-

Nr. 50 (7592), 28 decembrie 2012

ðîâàòü è îòêðûâàòü øêîëû è äåòñêèå ñàäû, çàíèìàòüñÿ îáåñïå÷åíèåì ìåäèöèíñêèõ óñëóã, âîññòàíîâëåíèåì êóëüòóðíîé æèçíè ñåëü÷àí, îáåñïå÷åíèåì øêîëüíèêîâ ïèòàíèåì. Ïðåæäå âñåãî ðåøàëèñü âîïðîñû îòîïëåíèÿ è âîäîîáåñïå÷åíèÿ, äëÿ ÷åãî áûëè çàäåéñòâîâàíû ñðåäñòâà è ñèëû äëÿ ðåìîíòà ñîîòâåòñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé. -  òî æå âðåìÿ ïî ðàéîíó íà÷àëèñü øèðîêîìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè? - Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â òî âðåìÿ áûëî ðàçðàáîòàíî íåñêîëüêî ãëîáàëüíûõ ïðîãðàìì ïî âîññòàíîâëåíèþ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå è ïðåäóñìîòðåíà ãàçèôèêàöèÿ ñåë, â ïåðâóþ î÷åðåäü

- ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ - äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, ñåëüñêèõ ìåäèöèíñêèõ àìáóëàòîðèé. Óäåëÿëîñü âíèìàíèå ñòðîèòåëüñòâó äîðîã. Îñíîâîé äëÿ ãàçèôèêàöèè ðàéîíà ïîñëóæèëî ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà Ïðèïè÷åíü-Ðýçeøü-Ïå÷èøòå-ÈãíýöåéÌåøåíü, îò êîòîðîãî çàòåì áûëè ïîñòðîåíû ãàçîïðîâîäû ê äðóãèì íàñåëåííûì ïóíêòàì ðàéîíà. Áûëà íà÷àòà îãðîìíàÿ ðàáîòà, êîòîðàÿ áûëà î÷åíü âàæíîé äëÿ âñåãî ãîñóäàðñòâà. - À êàê ðåøàëèñü âîïðîñû ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ? - Áîëüøîå âíèìàíèå íà÷àëè óäåëÿòü ïðîáëåìàì èíâàëèäîâ, ïåíñèîíåðîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

Страницу подготовила Марина ШОВА


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 50 (7592), 28 decembrie 2012

- R.: - Stimat= dn=, sunte\i satisf=cut= de bogata Dvs biografie de munc=? - L. L.: - Satisf=cut= pe deplin nu, fiindc= ]n orice biografie de munc=, oric`t de bogat= ar fi ea, este loc pentru mai mult [i mai mare... - R.: - }n paginile 18-19 ale c=r\ii "Balad= Rezinei", semnat= de Lidia Lisnic, lu=m cuno[tin\= de numele (]nso\ite de imagini) a 16 cet=\eni de onoare ai ora[ului Rezina (Vera Gheorgheico, Pavel Dolidovici, Nicolae Lupov, Panteleimon Gavrili\a, Teodor |urcanu, Nicolae Ian[in [. a.) {i satul S`rcova a avut parte de personalit=\i notorii, inclusiv de un Erou al Muncii Socialiste (pre[edinte de colhoz), ]ns= cet=\ean de onoare al acestei pitore[ti a[ez=ri a\i devenit deocamdat= doar Dvs, pentru care merite? - L. L.: - O remarc=: acel Erou al Muncii Socialiste, Dumnezeu s=-l ierte, a condus o perioad= scurt= gospod=ria agricol= colectiv= "Zorile", nedovedind s=-i cunoasc= bine pe oameni. Eu pentru care merite? De[i modestia nu stric= nim=nui, voi ]ncerca, totu[i, s= r=spund la aceast= dificil= ]ntrebare. }nainte de-a r=spunde, prin intermediul "FN", ]mi exprim profundami recuno[tin\= fa\= de fo[tii colegi de la [coala din S`rcova (mul\i trecu\i din via\=). Pentru ce? Pentru c= mi-au apreciat calit=\ile (profesionale, organizatorice, gospod=re[ti [. a.). Adev=rat c=, la ]nceputul biografiei de munc=, pe l`ng= ore de limb= francez= [i dirigen\ie, administra\ia ]mi ]ncredin\a [i a[a-zise func\ii ob[te[ti, neremunerate, onorate de c=tre pedagogi precum erau pl=tite. V=z`nd colegii mei, printre care deputa\i ai sovietului s=tesc, membri ai organiza\iei primare de partid din institu\ie, c= sunt persoan= zeloas= ]n activitatea remunerat=, dar, mai ales, ]n cea ob[teasc= (organizam excursii, TVC-uri, lec\ii la diferite sectoare de producere etc), au propus candidatura mea la func\ia de director, propunerea lor fiind sus\inut= de organele ierarhic-superioare. - R.: - Unii directori parc= erau ]n[uruba\i ]n fotoliile lor, Dvs a\i de\inut postul suprem ]n [coal= numai 2 ani, de ce? - L. L.: - V= spun de ce. Colegii mei, printre care deputa\i ai sovietului s=tesc, membri ai organiza\iei primare de partid din institu\ie, au f=cut tot ce le-a stat ]n puteri ca s= nimeresc ]n vizorul (rezerva de cadre) CR de partid [i a executivului raional. Persoane sus-puse nu o dat= mi-au solicitat consim\=m`ntul la func\ia de pre[edinte al sovietului s=tesc S`rcova. Sincer vorbind, nu vroiam, deoarece pe seama unor predecesori se f=ceau glume de prost gust, dar adev=rate. De exemplu, cut=ric= pre[edinte ][i ]ncepe ziua de lucru de la magazin (atunci distan\at la vreo 200 m de cl=direa sovietului s=tesc). A[tepta bietul om acolo, ca s= aplice [tampila pe un certificat, dou= contra 100 de grame. Nu vroiam [i basta! M-au convins totu[i, eu con[tientiz`nd c= n-are rost s= opui rezisten\= for\ei c=l=uzitoare [i ]ndrum=toare a societ=\ii. Ulterior auzeam ]n adresa mea: "Dac= omul e gospodar la d`nsul acas=, va face ordine [i ]n sat". Ce aveau ]n vedere c`nd ][i d=deau cu p=rerea: "Dac= omul e gospodar la d`nsul acas=..."? Probabil, spiritul meu gospod=resc [i cel organizatoric, exemplul prop-

Originar= din localitatea Horodi[te, a absolvit facultatea de limbi str=ine a Institutului Pedagogic "Alecu Russo" din B=l\i, dup= care ani buni a trudit pe ogorul anevoios al pedagogiei ([coala medie S`rcova). Din '78 p`n=-n '89, comunitatea a dorit s-o vad= ]n func\ia de pre[edinte al sovietului s=tesc S`rcova, ultimul mandat neonor`ndu-[i-l p`n= la cap=t, deoarece a fost promovat= ]n alt post (secretar, CR al sindicatelor din complexul agroindustrial); din '93 p`n= la pensionare, a predat limba

francez= la [coala nr. 1 Rezina. La momentul realiz=rii acestui material, dna Lidia Lisnic, interlocutoarea mea, era manager al Companiei de asigur=ri "Exim-Asint", reprezentan\a Rezina. De mai men\ionat: dumneaei este autoarea a trei c=r\i: "Balad= Rezinei" (2011), "Floricica, opera de aur a maestrului Nicolae Lupov", "Eu cred..." (2012); din august 2012 este cet=\ean de onoare al satului S`rcova.

"Versurile-mi sunt o rev=rsare a sufletului..."

Lidia Lisnic:

Pozele din arhiva familiei sunt pentru dna Lidia Lisnic alinare [i surs= de inspira\ie

riu... }n context, o pild=. Ridic`ndu-mi salariul, indemniza\iile concediale (nu eram ]nc= director de [coal=), am cump=rat cotile\, ciment, sc`ndur=, ca s=-mi construiesc cas=. Slab= n=dejde s= fiu ajutorat= de so\, fiindc= era bolnav (mai mult prin spitale, sanatorii). }mpreun= cu socru-meu, Dumnezeu s=-l ierte, am extras c`teva remorci de piatr= dintr-o r`p= de la marginea satului (de atunci m= doare spinarea), dup= care, ]n termene restr`nse, am ridicat cas=, s=pat f`nt`n=, s=dit vi\=-de-vie, pomi [. a. Dar s= revenim la "pentru care merite?" C`t timp am de\inut func\ia de pre[edinte al sovietului s=tesc S`rcova (11 ani), ]n aceast= localitate au fost construite: casa de cultur=, estrada de var=, un stadion, cl=direa actualei prim=rii, un magazin, o cas= pentru speciali[ti, poduri, f`nt`ni, a demarat repara\ia capital= a bisericii, timp de 30 de ani ]nchis=. Un cuv`nt aparte despre cum a fost construit= cl=direa [colii din S`rcova. Procesul educa\ional era desf=[urat ]n 5 cl=diri vechi, cu acoperi[urile [i podelele deteriorate, cu fisuri ]n pere\i, care nu mai puteau fi supuse repara\iilor. La recrea\ii, colegii mei, ]n loc s= se odihneasc= pu\in, erau nevoi\i s= umble prin glod 300-500 m, la a[a distan\= fiind situate cl=dirile una de alta. Primul meu scop, ]n calitate de pre[edinte al sovietului s=tesc, a fost dea ]mbun=t=\i condi\iile de activitate ale pedagogilor [i elevilor din S`rcova. Afl`ndu-m= timp de o lun= la cursuri de perfec\ionare, am b=tut la multe u[i p`n= am fost auzit=. Proiectul [colii fiind elaborat, aflu c= autorit=\ile respective raionale n-au introdus viitorul obiect ]n planul de construc\ii pentru anul 1984. Indignat=, am pornit din nou spre capital=, ajung`nd ]n biroul pre[edintelui Sovietului de Mini[tri al RSSM Ion Ustian. M-a impresionat profund stilul dumnealui de-a solu\iona problemele. Chestiunea construirii edificiului educa\ional S`rcova a figurat pri-

ma (cu prezen\a mea) ]n agenda [edin\ei Sovietului de Mini[tri. I-a ridicat pe c`\iva barosani (mini[tri), solicit`ndu-le solu\ii referitoare la demararea construc\iei ]n acel an. Unul dintre dumnealor a propus s= fie "ciupite" c`te 10% finan\e de la fiecare din cele 5 obiecte ([coli) ]n curs de construc\ie din raionul Rezina. "Bun= solu\ie", a c=zut de acord pre[edintele Ustian, spun`ndu-mi: "Dac= ve\i valorifica ace[ti bani p`n= la finele lui '84, ]n anul urm=tor construc\ia edificiului va continua de r`nd cu celelalte [coli din Rezina". Revenind ]n raion, mi-au spus c= nu ajung constructori (erau ocupa\i la obiectele planificate). Disperat=, m-am dus la [eful preventoriului antialcoolic Pavel Dolidovici, care m-a ]ncurajat: "Ne perejivaite, Lidia Timofeevna, pomojem liudmi..." }ntr-adev=r, ne-a ajutat la momentul oportun, cu sprijinul acelei institu\ii fiind construit= [i cl=direa [colii, [i cea a casei de cultur=. Prin intermediul s=pt=m`nalului "FN", le mul\umesc mult actualilor consilieri locali, primarului comunei S`rcova, dna Nadejda Cioban, tuturor oamenilor care mi-au apreciat munca, conferindu-mi titlul onorific "Cet=\ean de Onoare al satului S`rcova". }i ]ndemn pe unii dintre actualii primari s= contribuie prin fapte concrete, nu prin promisiuni goale, la solu\ionarea problemelor oamenilor. Contribuind prin fapte concrete, ]nso\ite de cuvinte sincere, calde, la rezolvarea problemelor comunit=\ii, oamenii te ]nt`mpin=: "Vine mama noastr=!", sau "Vine tat=l nostru!" - R.: - De unde V-a\i inspirat z=mislind "Balad= Rezinei?" - L. L.: - Prin '63, la Vinerea Mare (ziua Hramului satului S`rcova), mi-au venit mai mul\i oaspe\i, printre care [i o nepoat= de-a socru-meu din Valea Rezinei. Ea mi-a povestit c= Rezina provine de la "Regina", o prea frumoas=, m`ndr= fat=, care purta pe cap o coroni\= din floricele de alb=s-

tri\e. Deoarece purta coroni\=, a fost numit= "Regina" de viitorul ei so\ R=zvan sau R=zan. Pl=c`ndu-le tinerilor ]ndr=gosti\i locul, apa, au devenit primii locuitori ai a[ez=rii noastre. Cu mare p=rere de r=u, n-au fost mult timp ferici\i: o ceat= de t=tari a r=pit-o pe Zina (Regina). - R.: - Sublime [i, ]n acela[i timp, pline de tragism versurile: R=zvan mult s-a ]ntristat,/ R`u de lacrimi a v=rsat./ Nici nu bea, nici nu m`nca,/ Doar la soa\= se g`ndea/ {i ca iarba se usca./ {i c`t e ziua cu soare/ O striga ]n gura mare,/ C= de-acu-[i pierduse glasul/ {i doar at`t repeta:/ Regina, Regina, dragostea mea! Pe final, de dorul ei, t`n=rul s-a topit ca lum`narea. - L. L.: - M= bucur c`nd unii cititori ]mi mul\umesc c= Rezina provine de la "Regina", nu de la "rezinca" (gum=), cum sus\in r=uglumitorii. - R.: - Viitorul Rezinei cum Vi-l imagina\i? - L. L.: - Cum [i-l imagineaz= majoritatea locuitorilor urbei: cu centru impresionant, cu pia\a-i bine amenajat=, nu unde [i unde c`rpit= cu asfalt, cu havuz a lea Vini\a (Ucraina), cu zg`r`ie nori, c=ci n-avem unde ne extinde elimin`nd terenuri fertile din circuitul agricol, cu ]ntreprinderi moderne care func\ioneaz= ]n 2-3 schimburi, cu parc atr=g=tor, unde m-a[ plimba cu nepo\ii [i str=nepo\ii, cu ecologie curat=, cu str=zi f=r= gropi, bine iluminate, cu clumbe cu flori, cu veceuri publice, nu improvizate, cu oameni merituo[i sco[i din anonimat, cu... - R.: - F=r= sus\inerea sponsorilor ar fi fost posibil= editarea c=r\ii "Balad= Rezinei"? - L. L.: - Ar fi fost, dar nu cu tirajul de 2500 de exemplare, ci de 100-200. Le mul\umesc ]nc= o dat=, prin intermediul gazetei noastre, oamenilor s=ritori la nevoie [i, nu ]n ultimul r`nd, le mul\umesc cump=r=torilor, care m-au ajutat s= editez urm=toarele dou= c=r\i. - R.: - Ce ]nseamn= pentru Dvs "Floricica" [i maestrul Nicolae Lupov? - L. L.: - }nseamn= oameni veni\i din balad=, dorin\= a sufletului meu... P`n= a fi admirat [i aplaudat, un dans autentic necesit= munc= asidu= [i nu mai pu\in= voca\ie din partea dansatorilor [i a coregrafului. U[or s= admiri miracolul, dar c`t= sudoare v=rsat= ]n culisele lui! M-au impulsionat s= scriu despre forma\ie [i maestru nu numai succesele ob\inute ]n \ar= [i peste hotare, ci [i apropierea unei date remarcabile - 8 ianuarie 2013, c`nd maestrul Lupov ar fi ]mplinit 85 de ani. - R.: - Unor personalit=\i cunoscute ]n cultura raionului [i nu doar: Ludmila Chirilici, Igor {ve\, Ludmila Panfilii, Tatiana Lupova, Aculina Popa, Ion Ilie[, le mul\umi\i pentru c= "au contribuit, prin amintiri [i

cuvinte a[ternute din suflet pe h`rtie, la apari\ia acestei c=r\i" ("Floricica", opera de aur a maestrului Nicolae Lupov"). }n a patra Dvs carte nu dori\i s= le mul\umi\i autorilor care au scris despre corala "Doina Nistrului" [i maestrul Teodor |urcanu? - L. L.: - Cu mare pl=cere le-a[ mul\umi, dle Ion, c=ci "Doina Nistrului", condus= de maestrul |urcanu, ne-a prosl=vit raionul ]n toat= lumea. Autori, preponderent discipoli ai maestrului, sunt destui, dar cu nimica nu faci nimic. C`t timp prin portmoneul meu [uier= v`ntul, imposibil s= editez a patra carte. S= umblu iar cu m`na ]ntins=, mi-i ru[ine. - R.: - }n versurile [i proza Dvs predomin= tema culturii (diverse aspecte)... - L. L.: - Dac= nu este cultur=, nimic nu e. "Cultura ne va salva!", sus\inea renumitul savant rus, academicianul Dmitri Lihaciov. }n opinia mea, cultura este r=d=cina vie\ii noastre. De aceea, scriu mult despre oamenii care promoveaz= zi de zi cultura. Cu c`t mai mul\i oameni de cultur= alde Nicolae Lupov, Teodor |urcanu, Ivan Grigoriev, Ion Scutelnic, Maxim Frunz=, Ion Caraman, Ana Burduja,

5

cred s= le plac= celora cu musca pe c=ciul=. De exemplu: Unde ni-i remunerarea?/ Iat-aici e [i ispita,/ C= prea rar= este sita/ Cel ce-mparte, parte-[i face./ {i de r=m`ne ceva,/ Te-alegi [i tu cu-o para,/ Dar dac= mai zici ceva/ {i f=r= aceea-i r=m`nea. - L. L.: - Dac= nu le place, s= se debaraseze de apuc=turile d=un=toare. Educat= ]n duhul "s= spui doar adev=rul", "s=-\i c`[tigi cinstit banul", "s=-l aju\i pe cel nimerit la str`mtoare" etc, m= bucur nespus c`nd unii (de dorit c`t mai mul\i) las= sau sunt impu[i s= lese ]n trecut apuc=turile rele. Zilele trecute, m-am bucurat foarte mult afl`nd c= Legislativul Republican le-a sub\iat salariile conduc=torilor de mari ]ntreprinderi, adic= monopoli[tilor. Le-a sub\iat cu scopul de-a majora salariile angaja\ilor de r`nd. Dac= a venit vorba de ale[ii no[tri de sus, [i unii dintre dumnealor, fo[ti [i actuali, merit= tra[i ]n \eapa criticii. Afl`ndu-se o doamn= deputat ]ntr-o vizit= de lucru ]n raionul nostru, am rugat-o s= contribuie la solu\ionarea unei probleme, care-mi cariaz= [i-mi va caria toat= via\a sufletul. Mi-a ascultat cu aten\ie p=sul, f=c`ndu[i ]nsemn=ri ]n blocnotes [i promi\`ndu-mi toat= sus\inerea dumneaei "]n timpul apropiat". Barem un r=spuns formal s=-mi fi dat... Exemplu clasic de grij= aparent=, s= nu zic de nep=sare, fa\= de electori. - R.: - Pentru Dvs versurile sunt...? - L. L.: - ...o alinare, o rev=rsare a sufletului, ]n care de-a lungul vie\ii au fost acumulate [i bucurii, [i triste\e profund=, cauzat= de pierderea unor fiin\e dragi [i a averii agonisit= ]n sudoarea frun\ii, [i multe dezam=giri...

P=rin\ii - cei mai buni pov=\uitori ai dnei Lidia Lisnic [i urma[ilor dumneaei.

Igor {ve\, Elena Platon, Ion Ilie[, Tatiana Lupova, Galina Dav`dic, Petru Gemna, Ludmila Chirilici etc vom avea, cu at`t vom fi mai aproape de lumea civilizat=. - R.: - De ce a\i intitulat una din apari\ille Dvs editoriale "Eu cred...?" - L. L.: - Deoarece cred ]n ]nv=\=tura p=rin\ilor mei, ]n datinile [i obiceiurile neamului nostru, ]n educa\ia corect=, ]n lumina adev=rului... }nc= fiind copil (perioad= grea), mi-au intrat ]n s`nge cuvintele tatei [i ale mamei: "C`t vei tr=i, s= spui numai adev=rul". - R.: - Capitolul XI, intitulat "St`rpi\i ura [i minciuna", con\ine 7 poezii, care condamn= l=comia, pseudodemocra\ia, f=\=rnicia, ura, minciuna, nep=sarea, demagogia... Stihurile aluzive, pe alocuri violente, nu

- R.: - V= mul\umesc pentru c= a\i binevoit s= participa\i la acest dialog, dorindu-V=, ]n pragul s=rb=torilor de iarn=, din bel[ug s=n=tate, bucurii infinite de la cei dragi [i mul\i bani ]n pung=, ca s= V= ajung= s= edita\i cel pu\in c`te o carte ]n fiecare an. V= mai mul\umim c= a\i fost cu noi p`n= la ultimul num=r al "FN". - L. L.: - {i eu mul\umesc echipei "FN" pentru c= mia publicat din poezii, astfel sus\in`ndu-m= ]n clipele de rev=rsare a sufletului. Tuturor, inclusiv cititorilor mei, fiului, norei, nepo\ilor etc le doresc c`t mai mult= s=n=tate, pace, p`ine pe mas= [i ]n\elegere ]n cas=, [i visuri multe ]mplinite. La mul\i ani [i s=rb=tori fericite! A dialogat Ion ANTON


6

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

S= nu permitem ruinarea C`nd vine vorba despre putea schimba ceva ]n destreptele ce leag= toate trei terase ale ora[ului Rezina, mul\i dintre cei care circul= pe acolo o via\= tr=iesc ni[te sentimente de triste\e [i regret - ceea ce a fost c`ndva frumos ]n ora[ul nostru ast=zi se pierde ]n tabloul dezastruos al pietrelor, care, la cea mai mic= atingere de picior, se desprind din scar= [i-[i fac loc peste celelalte ruinate deja. Buruieni, arbu[ti [i cop=cei r=s=ri\i din puterea timpului ]nv=luie v=zul oric=rui trec=tor, care dore[te s=-[i scurteze drumul spre cas= sau s=-[i aminteasc=, pur [i simplu, de anii din trecut, ai tinere\ii. Fiind c`ndva m`ndria ora[ului, filmate [i-n filmul "Ofi\erii", sc=rile au ajuns a r=m`ne ale nim=nui (]n imagine), cu strig=tul infernal spre noi, or=[enii, care am

tinul lor. }mi este dureros c=, zi de zi, pierdem c`te ceva din localitatea noastr=, a[ezat= at`t de mioritic "pe un picior" de deal [i pe malurile verzi, ]n timp de var= plas`ndu-ne ]ntr-o imagine paradiziac=, de care sunt ]nc`nta\i acei care ne viziteaz= plaiul. A[ vrea ca icoana ora[ului nostru s= aib= o finalitate prin sc=rile reparate, cur=\ate [i ]ngrijite ]n permanen\= de lucr=torii gospod=riei comunale. E cazul s= nu pierdem, din indiferen\a noastr=, ceea ce am avut frumos. Elena CATARAGA, profesoar= la l/t "{tefan cel Mare" din Rezina, domiciliat= pe terasa a doua a ora[ului

Colaborarea eficient= - chez=[ia succesului

}n cadrul [edin\ei Comisiei pentru Situa\ii Excep\ionale a Consiliului raional Rezina, membrii c=reia sau ]ntrunit luni, 24 decembrie, fiecare [ef de serviciu desconcentrat ]n teritoriu a informat despre starea de lucruri de moment ]n activitatea organiza\iilor pe care le reprezint=. Informa\ii detaliate au prezentat: dl Petru Bahn= - directorul SA "Drumuri-Rezina", dl Ghenadie Moiseenco - [eful SSE, dl Vitalie Cuiban - comisaradjunct al CPR Rezina, dl Alexei Gornea - directorul filialei Rezina a SA "REDNord", dna Vera Andria[ directorul filialei "RezinaGaz", dl Vladislav Morari [eful sec\iei SERI a filialei Rezina a SA "Moldtelecom", dna Valentina Renchez medic la IMSP Spitalul raional, dna Silvia Popov - directorul IMSP CMF Rezina, dl Ion Cheptene - directorul IMSP CSP, dna Lidia Lazari - [eful DG} Rezina, dl Vasile Fedorenciuc - directorul SA "Transcom", dna Dina Rudaca - specialist la sec\ia Militar-Administrativ=. Pe parcurs, pre[edintele raionului, dna Eleonora Graur, [i vicepre[edin\ii, dna Livia Scutaru [i dl Gheorghe Botnaru, au intervenit cu unele concretiz=ri, ad=ug=ri [i propuneri privind solu\ionarea problemelor identificate. Dna Eleonora Graur, pre[edintele raionului, pre[edintele Comisiei pentru Situa\ii Excep\ionale a Consiliului raional, a men\ionat c= ]n raionul nostru continu= s= persiste regimul de alert=, determinat= de condi\iile meteorologice, de[i au fost desz=pezite drumul na\ional [i o bun= parte din cele locale, a fost restabilit= circula\ia pe drumuri, acordat ajutorul necesar persoanelor [i familiilor sinistrate, au fost ]ntreprinse ac\iunile ne-

cesare pentru buna func\ionare a tuturor institu\iilor medicale, de ]nva\=m`nt, a organelor administrative din localit=\ile raionului, pentru aprovizionarea ne]ntrerupt= a popula\iei cu energie electric=, gaze naturale etc. Dna pre[edinte a mai dispus amplasarea, ]n caz de o nou= sc=dere a temperaturilor, a dou= corturi - unul la gara auto [i al doilea ]n centrul ora[ului - cu ceai fierbinte pentru popula\ie. La fel, dna Graur [i al\i vorbitori au mul\umit tuturor celor care au ajutat necondi\ionat la deblocarea drumurilor, cele mai multe cuvinte de mul\umire fiind rostite ]n adresa dlui Victor Anici, p=durar, angajat al ocolului silvic Cini[eu\i, care, ]n timpul ninsorii puternice [i viscolului din 16-17 decembrie, a oferit ad=post [i hran= la circa 30 de persoane, printre care [i mul\i copii. Membrii comisiei de referin\= au votat unanim Planul protec\iei civile ]n situa\ii excep\ionale, care prevede ca ]n caz de pericol sau declan[are a ninsorilor abundente s= fie anun\at regim de alert= pentru serviciile respective, astfel, ]nc`t acestea s= intervin= operativ [i plenar. {i, ]n parte, au votat, la fel, unanim, un punct cu privire la crearea unui stoc cu rezerve de produse alimentare (ceai, zah=r, biscui\i etc) pentru minim 500 de persoane, care vor fi puse la dispozi\ie, ]n caz de necesitatea de a acorda ajutor cet=\enilor afla\i ]n condi\ii meteorologice complicate. }n acest scop au fost alocate, cu aprobarea ulterioar= la [edin\a ordinar= a Consiliului raional, 27 de mii de lei din fondul de rezerv=. Relatare de Violeta PISTRUI

Nr. 50 (7592), 28 decembrie 2012

Un an rodnic, ]ncununat cu bucuria realiz=rilor Pe 26 decembrie curent, AO "Nuf=rul" din Rezina, ]mpreun= cu membrii Clubului Tinerilor, au f=cut totalurile implement=rii proiectului "Dezvoltarea abilit=\ilor ]n r`ndul tinerilor de utilizare a metodelor creative ]n promovarea drepturilor [i obliga\iilor" (]n imagine). Proiectul a fost finan\at de c=tre ministerul Tineretului [i Sportului, av`ndu-i ca parteneri pe administra\ia public= local= de nivelele I [i II [i Casa raional= de Cultur=, iar ]n calitate de coordonator - pe dl Nicu Stavinschi. Datorit= acestui proiect, ]n ora[ul nostru a fost fondat Clubul Tinerilor din Rezina (CTR), prin intermediul c=ruia a ap=rut posibilitatea dezvolt=rii la tineri a abilit=\ilor esen\iale de via\=, ce completeaz= cuno[tin\ele c=p=tate ]n [coal=. }n prezen\a partenerilor de implementare, a maturilor, care le-au fost al=turi pe parcursul a [ase luni, c`t a durat implementarea, tinerii din CTR, r`nd pe r`nd, au vorbit despre activit=\ile desf=[urate ]n acest timp, dar [i despre cuno[tin\ele, abilit=\ile c=p=tate ]n cadrul instruirilor [i vizitelor de studiu. Alocu\iunile au fost ]nso\ite [i de proiectarea mai multor imagini foto [i video. Dna Livia Scutaru, vicepre[edintele raionului Rezina ]n probleme sociale, prezent= la [edin\a de totalizare, a apreciat ]nalt activitatea [i eforturile AO "Nuf=rul", ale dnei Liuba Stavinschi ]n calitate de pre[edinte al organiza\iei respective, av`nd cuvinte de aleas= pre\uire [i pentru echipa

CTR. Dumneaei i-a ]ncurajat [i le-a propus o mai str`ns= colaborare pe viitor, asigur`ndu-i [i de sus\inerea maturilor, a administra\iei publice. }n contextul celor men\ionate deja, ar mai fi de spus c= anul care se duce a fost unul foarte bun pentru AO "Nuf=rul" din Rezina. }n anul 2012, ne spune dna Liuba Stavinschi, asocia\ia a aplicat [i c`[tigat, implement`nd ulterior, mai multe proiecte. Este vorba despre proiectul "Cet=\eanul ]n primul r`nd" ]n parteneriat cu Asocia\ia Cet=\enilor cu Ini\iativ= din ora[ul Cantemir (donator - Funda\ia Friedrich Ebert). }n cadrul lui a fost desf=[urat= o instruire de trei zile a cet=\enilor din comuna Saharna Nou= cu dezbatere public= la tema: "Crearea sistemului centralizat de aprovizionare cu ap= potabil= din satul Saharna Nou=". La fel, proiectul "Re\eaua de avoca\i ]n domeniul

violen\ei ]n familie" ]n parteneriat cu Asocia\ia }mpotriva Violen\ei [i "Casa M=rioarei" (donator - Ambasada SUA ]n Republica Moldova). }n rezultatul acestui proiect, noi, cei de la Rezina, avem avocat al familiei pe doamna Ana Atamanenco. Acestor dou= proiecte le-a urmat cel despre care v-am spus deja - "Dezvoltarea abilit=\ilor ]n r`ndul tinerilor de utilizare a metodelor creative ]n promovarea drepturilor [i obliga\iilor". Mai aproape de sf`r[itul anului, AO "Nuf=rul", ]n cadrul programului "Sporirea transparen\ei [i responsabilit=\ii autorit=\ilor prin activit=\i comune ale mass-media [i societ=\ii civile", c`[tig= ]nc= dou= proiecte: "Ameliorarea situa\iei ecologice din raion prin crearea condi\iilor adecvate de depozitare a de[eurilor menajere solide

[i responsabilizarea popula\iei privind neadmiterea depozit=rii arbitrare a acestora" [i "Sensibilizarea opiniei publice pentru reintegrarea ]n societate a copiilor r=ma[i f=r= c=ldura [i ]ngrijirea p=rinteasc=". {i, pe final, la sf`r[it de an, Mo[ Cr=ciun a mai adus o veste bun= pentru echipa AO "Nuf=rul": c`[tigarea proiectului "Casa de cultur= - model de consolidare a comunit=\ii locale printr-un parteneriat civil" (donator - SOROS Moldova). Dna Liuba Stavinschi ne spune: "Pe parcursul unui an ]ntreg am lucrat cu echipa "Trio" (AO "Nuf=rul", Casa raional= de cultur= [i Consiliul raional Rezina) la elaborarea Cartografierii resurselor culturale ale raionului Rezina [i editarea unei h=r\i. De asemenea, echipa noastr= a beneficiat de mai multe instruiri, organizate de donator, av`nd ]n calitate de formatori exper\i interna\ionali. Concursul a fost foarte dur, am trecut prin mai multe etape, ca ]ntr-un final s= ie[im ]nving=tori. Totodat=, prin lucrul pe care l-am f=cut, am scos din anonimat mai mul\i oameni, mai multe valori ale localit=\ilor noastre. Consiliul de administrare al AO "Nuf=rul" felicit= to\i beneficiarii, mul\umind donatorilor pentru contribu\ia oferit=. Pentru anul 2013 ne punem mari speran\e ]ntr-o colaborare fructuoas= cu societatea civil=, cu fiecare cet=\ean, care dore[te s= se implice", a mai spus pe final dna Liuba Stavinschi. Aculina POPA

Tinerii - cu drag pentru copila[i Miracolul s=rb=torilor de iarn= ne face s= fim mai buni, mai milostivi, mai r=bd=tori, mai omeno[i, mai darnici ]n clipe de fericire [i bucurie. Dup= cum v-am mai informat deja, acum c`tva timp, membrii Clubului Tinerilor din Rezina (CTR) au ini\iat o colect= de juc=rii pentru copii din familiile defavorizate "Doneaz= o juc=rie [i f= un copil fericit". A fost o activitate neprev=zut= de proiectul, ]n care sunt antrena\i tinerii din CTR, ci venit= din propria lor ini\iativ=, din dorin\a de a aduce bucuria s=rb=torilor de iarn= [i ]n casele celor mai tri[ti. Ini\iativa tinerilor s-a bucurat de sus\inere considerabil= printre semeni [i, pe 25 decembrie, c`nd la sediul Centrului de Informare [i Instruire, au fost invita\i 25 de copila[i ]mpreun= cu p=rin\ii lor, o bun= parte din suprafa\a ]nc=perii era acoperit= cu

juc=rii de plu[. Acolo, Mo[ Cr=ciun [i cu Alba ca Z=pada au sem=nat din bel[ug feeria s=rb=torilor de iarn=, au ascultat c`ntece [i poezii, au dansat ]mpreun= cu cei mici, oferindu-le ]n schimb dulciuri [i aduc`ndu-le mult= bucurie. Donarea juc=riilor de plu[, colectate de tineri, au fost ]n capacitate s= aduc= pe fe\ele copiilor [i mamelor lor lacrimi de bucurie, unii copila[i spun`nd chiar c=, p`n= ]n anul acesta, Mo[ Cr=ciun n-a fost pe la ei nici o dat=... Copila[ii au promis c= vor veni [i la anul la Centru, c= p`n= atunci vor ]nv=\a multe c`ntece, poezii [i dansuri [i c= le-a pl=cut mult la serbare (]n imagine). Mi[ca\i p`n= la lacrimi de bucuria pe care au adus-o copiilor, dna Liuba Stavinschi, pre[edintele AO "Nuf=rul", membrii CTR au mul\umit tuturor celor care i-au sus\inut ]n inten\ia nobi-

Membrii colectivului Centrului de S=n=tate Ign=\ei exprim= sincere condolean\e colegelor Elizaveta Burduja [i Violeta Tr`mbaci ]n clipe de profund= durere sufleteasc=, cauzat= de moartea soacrei/mamei Eugenia. Dumnezeu s= odihneasc= r=posata cu to\i drep\ii S=i, iar cei vii, care i-au cunoscut cuv`ntul [i fapta, s= tr=iasc= [i numai de bine s-o pomeneasc=.

Licita\ie Prim=ria Ign=\ei anun\= licita\ie de v`nzare cu strigare a 4 tone de c=rbuni cu suma de 10400 de lei, ce se afl= ]n eviden\a contabil= a liceului teoretic Ign=\ei, conform deciziei nr. 7.13 din 14 decembrie 2012 a consiliului s=tesc Ign=\ei. Licita\ia se va desf=[ura la 10.01.2013, la ora 14.00, ]n incinta prim=riei. Telefon pentru informa\ii: (0254) 48-2-36.

l=, asigur`ndu-i c=, de acum ]ncolo, juc=riile donate de ei se vor bucura de o nou= via\=. }n aceea[i zi, membrii CTR au reu[it s= mearg= cu colindul [i la elevii din clasele superioare ale {colii internat-auxiliar= din Rezina, unde, la fel, au adus

din bucuria s=rb=torilor de iarn=, mai organiz`nd [i jocuri distractive ]n cadrul discotecii. Prin asemenea ac\iuni, tinerii no[tri demonstreaz= c= sunt o for\=, una util=, capabil= s= schimbe multe lucruri ]n mai bine. Reporter "FN"

Drept r=splat= ne trimite Sf`ntul }nger p=zitor, Ca prin El s= ne invite Au venit colind=torii, }n l=ca[ul cu mult dor. L`ng= geam s-au adunat... {i cu multe fapte bune, Vin micu\i [i-adolescen\i, Daruri de nepre\uit. {i, cu post [i rug=ciune, }ntrec`ndu-se-n colinde {i-ascult`ndu-i, Vin copii la El gr=bit, parc=-L vezi {i cu ei aduc de m`n= Pe Iisus cum ]i cuprinde. Pe bolnav, s=rman, fl=m`nd, Pe orfan, b=tr`n, b=tr`n= Scara spre cer suie, S=-i bucure c-un colind. Suflete descuie E Cr=ciun, e s=rb=toare, {i la El ne cheam=, Ninge puhav [i smerit, L`ng-a noastr= Mam=. Leru-i ler cu dalba-i floare, }ngerii s-adun=, Gazdele s-au preg=tit. Clopo\elul sun=, La tot geamul lumineaz= Aprind policandrul Dulci priviri ner=bd=toare, {i colind to\i tandru. Pruncu-n ea se oglinde[te Nici le pas= c=-nsereaz=, Cu-al s=u chip dulce, senin Fie gerul c`t de mare. {i de sus ne m`nuie[te, Lumini\a MELNIC, M`ng`indu-ne blajin. satul P=p=u\i

Colind


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 50 (7592), 28 decembrie 2012

Tezaurul neamului s= d=inuie ve[nic "S= v= fie casa - cas= }ntru toate mai frumoas=, S= v= fie masa - mas= }ntru toate mai bogat=!" Perioada fermec=toare a s=rb=torilor de iarn=, caracterizat= de albul imaculat al z=pezii, de tradi\ionalele colinde [i ur=turi, de clinchete de zurg=l=i, mai fiind ]nso\it= [i de miracolul cadourilor, ne face s= percepem via\a altfel. {i la hotarul anilor 2012-2013 colectivele artistice din raion au evoluat ]n cadrul Festivalului obiceiurilor, tradi\iilor [i ritualurilor s=rb=torilor de iarn= "Cad fulgi de nea pe clinchete de clopo\ei", care a demarat cu o parad= a portului popular (]n imagine). }n casa raional= de cultur= Rezina, la 26 decembrie a dominat atmosfera de s=rb=toare, tainic= [i feeric=, sufletele celor prezen\i au fost inundate de emo\ii minunate [i de nenum=rate ori a r=sunat tradi\ionalul "S= tr=i\i, s= ]nflori\i, ]ntru mul\i ani ferici\i!", urarea multa[teptat= de fiecare dintre noi. }n cadrul Festivalului, ]n total, 27 de forma\ii artistice din raion au prezentat ]n

scen= ur=turi, colinde, ]nscen=ri ale obiceiurilor autentice, caracteristice s=rb=torilor de iarn=. A impresionat foarte mult publicul spectator faptul c= nici unul din colindele, ur=turile interpretate nu s-a repetat [i evolu=rile tuturor colectivelor au fost impozante. Merit= cuvinte de laud= toate cetele de ur=tori, toate colectivele ce-au evoluat, pentru interpretare bun= a colindelor autentice [i prezentare teatralizat= a obiceiurilor.

Menirea Festivalului raional "Cad fulgi de nea pe clinchete de clopo\ei" este de a valorifica tradi\iile, obiceiurile [i ritualurile populare autentice ale s=rb=torilor de iarn= [i de a promova aceste perle str=mo[e[ti. Fie ca manifestarea ]n cauz= s= devin= o tradi\ie frumoas= [i s= perpetueze peste ani. Dna Angela Racu, [eful sec\iei Cultur=, prin intermediul acestei relat=ri, mul\ume[te arti[tilor rezineni ce s-au prezentat la s=rb=toare

O duminic= cu mult sport la Ign=\ei "C`nd e[ti pe drum spre fapte mari, nu trebuie s= te ]mpiedici de lucruri m=runte", spunea Ch. Fr. Hebbel. Se pare c= mul\i ign=\eneni, \in`nd cont anume de aceast= spus=, s-au adunat duminic=, 16 decembrie, ]n sala de sport a liceului teoretic din localitate (]n imagine). Nu s-au adunat pentru a da o petrecere sau s= desf=[oare o sedin\=, dar pentru a-[i demonstra iscusin\a la jocul de volei. Toti conduc=torii-agen\i economici din teritoriu, ]mpreun= cu c`te 5 coechipieri, au acceptat ini\iativa s= demonstreze c= au capacit=\i nu doar de conduc=tori iscusi\i, dar [i de sportivi buni. Fulgii care c=deau din abunden\=, troienele imense nu au fost un obstacol pentru localnici [i, f=r= s= ne d=m seama, sala de sport a liceului a devenit ne]nc=p=toare pentru 6 echipe amatoare: a SRL "Ignat-Duas", G| "Ion Ba-

lan", SRL "Valea-Cuciurcii", SRL "Igna-Service", o echip= a angaja\ilor primariei [i, desigur, echipa liceului teoretic Ign=\ei. Chiar dac= de la ]nceput participan\ilor li se p=rea totul o glum=, dup= partida disputat= spiritele s-au ]ncins [i fiecare echip= tindea spre victorie. Dup= c`teva ore de suspans, at`t suporterii afla\i

]n sal=, c`t [i participan\ii au ]mp=r\it momente de glorie. A fost un succes adev=rat pentru toate cele 6 echipe participante, ]ns= de succes mai mare s-a bucurat ]n mod special echipa liceului teoretic Ign=\ei, care s-a ]nvrednicit de locul I, av`nd ]n componen\a sa profesorii de educa\ie fizic=: dna Vera Balan [i dl

[i care contribuie ]n permanen\= la perpetuarea patrimoniului spiritual al neamului nostru, iar colegilor de breasl= [i cititorilor no[tri le-a adresat o urare: "Cu toat= stima, ]n ajunul luminoaselor sarbatori de Cr=ciun [i An Nou, v= urez save\i parte de simple bucurii, de sentimente curate, de vise adevarate, de s=n=tate, prosperitate, bun=stare [i frumoase realiz=ri! Fie ca fulgii credin\ei, iubirii, drept=\ii s= v= troieneasc= la nesf`r[it ca ]ntr-o poveste minunat=. Fie ca Steaua Sf`nt= a Cr=ciunului s= v= c=l=uzeasc= pa[ii pe un drum plin de ]mpliniri. Cr=ciun fericit al=turi de cei dragi! S= ierta\i, s= d=rui\i, sa primi\i, s= iubi\i [i s= v= bucura\i de tot ce este ]n jur. S= ave\i tot ce v= dori\i!" Doar c`teva zile au mai r=mas p`n= la sf`r[itul anului 2012... Doar c`teva zile p`n= la ]nceputul anului 2013... }nchei [i eu cu o urare: De Sfintele S=rb=tori V= doresc: Mult bel[ug ]n cas=, P`inea mai gustoas=, Datorii pu\ine }n anul care vine. Pace-n inimi, rod bogat, Bucurie, g`nd curat, Din a voastr= cas= Binele s= nu mai ias=. La mul\i ani! Violeta PISTRUI

Petru Chiri\a [i pe profesorul de fizic= dl Sergiu Coc`rl=, pe locul II s-a clasat echipa G| "Ion Balan", iar voleibali[tii de la SRL "Valea-Cuciurcii" s-au ales cu locul III. Chiar dac= participan\ii au avut la dispozi\ie doar o s=pt=m`n= pentru a se antrena, ei au ar=tat jocuri frumoase, c=ci nu conteaz= ce faci, dar cum o faci, iar ei au facut-o cu mult= dragoste [i interes. A[ vrea s= mul\umesc, din numele celor prezen\i ]n sal=, profesorilor de educa\ie fizic=, care au organizat acest eveniment, dar [i dnei directoare a liceului teoretic Ign=\ei Galina Platon, care a venit cu ini\iativa, [i care pe tot parcursul competi\iei a sus\inut echipa colegilor de breasl=. Mul\umim [i dlui primar Ion Balan, care nea onorat cu prezen\a, [i care a evoluat ]n competi\ii concomitent pentru dou= echipe. Sper c= aceasta va fi o zi de neuitat pentru to\i participan\ii, dar [i un ]ndemn pentru al\i s=teni de a reveni mai des ]n sala de sport, c=ci ]n prim=vara anului viitor vom repeta experien\a de duminic=. Lucia CHIRI|A, eleva clasei a XII-ea, l/t Ign=\ei

Spovedindu-ne [i ]mp=rt=[indu-ne, vom nimeri ]n rai C`nd devine matur, omul se simte destul de bine, este s=n=tos, supra]nc=rcat de energie [i se g`nde[te cum ar putea, ]ntr-o perioad= scurt= de timp, s= acumuleze c`t mai multe averi. Doar c`nd ]mb=tr`ne[te [i-i pu\in observat de al\ii, fiindc=-i neputincios, se ]ntreab=: "Doamne, de ce am alergat toat= via\a dup= bog=\ii materiale, care s-au dovedit a fi lucruri goale? Mai bine acumulam averi spirituale pentru ve[nicie, c=ci ele nu putrezesc niciodat=". Con[tientiz`nd, fie [i la v`rst= ]naintat=, acest lucru, oamenii ][i ]ndreapt= tot mai des pa[ii spre l=ca[ul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru a se

poc=i [i mic[ora num=rul p=catelor adunate pe parcursul vie\ii. Cu deosebit= pl=cere frecventeaz= sf`nta biserica, mai ales acum, ]n Postul Cr=ciunului, cre[tinii ortodoc[i din comuna PripiceniR=ze[i. Multstimatul [i neobositul nostru p=rinte, ocrotitorul [i slujitorul bisericii locale, Serghei Botnari, ]mpreun= cu preoteasa Ana, fac tot ce le st= ]n puteri ca enoria[ii pripiceneni s= se simt= satisf=cu\i spiritual. Slujbele [i ]naltele rug=ciuni ne ajut= s= ne debaras=m sim\itor de p=cate, ne feresc de cumpene, ne alin= sufletele. Dac= ninge sau plou=, dac= e furtun= sau e tare frig, enoria[ii nu fac cale

]ntoars= spre cas=, vin la sf`nta biseric=, [tiind c= aici ]i mai a[teapt= o sobu[oar= bine ]nc=lzit= de p=rintele Serghei. La sfin\irea bisericu\ei de iarn= [i a trapez=riei, protopopul raionului Igor Cojocari a men\ionat: "De acum ]nainte, pripicenenii nu vor mai avea motive s= nu frecventeze biserica, exist= toate condi\iile necesare". "Se zvone[te de mult timp prin satele noastre c=, pe 21 decembrie 2012, va fi sf`r[itul lumii, ce ne pute\i spune ]n aceast= privin\=?", l-a ]ntrebat mai deun=zi cineva pe p=rintele Serghei. "Sunt zvonuri goale, a r=spuns p=rintele. Ceea ce se

aude o s= fie, doar unul Dumnezeu [tie c`nd". }n aceast= perioad= de post, cre[tinii se gr=besc s= se spovedeasc= [i s= se ]mp=rt=[easc=. Cu siguran\=, nu to\i [tiu: dac= se ]nt`mpl= s= moar= cineva dup= ce prime[te sf`nta ]mp=rt=[anie, se duce drept ]n rai, oric`t de multe p=cate ar fi avut. }i ]ndemn, deci, pe to\i cre[tinii s= se debaraseze de lucrurile rele [i s= se spovedeasc= curat [i f=r= nici o ]ndoial=. Nicolae NALBU{, corespondentul nostru netitular, satul PripiceniR=ze[i

7

2013 Stima\i locuitori ai satului Ign=\ei! La r=sp`ntie de ani, c`nd imensitatea cerului se tope[te ]n clinchete de clopo\ei, venim la poarta sufletelor dumneavoastr= cu sincere ur=ri de bine, de via\= ]ndelungat= [i bel[ug. Fie ca sfintele s=rb=tori de Cr=ciun [i de Anul Nou s= v= umple inima de ]mp=carea [i lini[tea unui ]nceput tutelat de Na[terea Pruncului Iisus [i puritatea Fecioarei Maria. }n prag de s=rb=tori, V= dorim s= ave\i parte de zile minunate, de un Mo[ Cr=ciun darnic [i bun, s= v= bucura\i [i s= a[tepta\i anul care vine. V= dorim s= fie un an mai bogat ]n ]mpliniri, mai ]nalt ]n aspira\ii [i plin de succese. Cr=ciun fericit [i la mul\i ani! Cu mult respect pentru to\i dumneavoastr=, primarul Ion BALAN, angaja\ii prim=riei [i consilierii locali

Sitima\i primari [i secretari ai consiliilor locale din raionul Rezina! }n prag de s=rb=tori, Iarna d=ruie[te Lumii noastre o alt= poveste. }n acest anotimp, c`nd toamna doarme cu amintirile ei, vara este plecat= s= se r=coreasc= de prea mult= ar[i\=, prim=vara este a[teptat= cu speran\a rena[terii, Regina Iarn=, z`mbind prin fulgii de z=pad=, depune coroan= dalb= unui nou an ce se na[te. Fie ca toate visele, pe care le f=uri\i ]n aceste Zile Magice de S=rb=toare, s= se ]mplineasc=, iar drumul str=b=tut pentru realizarea lor s= v= aduc= satisfac\ie. V= dorim capacitatea de a imagina un 2013 superb [i puterea de a tr=i la ]n=l\imea imagina\iei. La mul\i ani!

Cu respect, Oficiul Stare Civil= Rezina

Stima\i membri de sindicat din toate ramurile! Cr=ciunul este acea s=rb=toare minunat=, care ne d= putere s= fim mai buni, mai genero[i [i mai curajo[i. S= ]ndr=znim s= vis=m [i s= sper=m mai mult, s= credem cu t=rie c= anul ce va ]ncepe va fi mai rodnic [i mai fericit. Anul care vine s= v= d=ruiasc= mult= c=ldur= ]n suflet [i ]n cas=, bucurie ]n inim=, mult= s=n=tate [i putere de munc=. S= ne adun=m ]n jurul Pomului de Cr=ciun al=turi de cei dragi, s= l=s=m lumina Sfintelor s=rb=tori s= ne p=trund= ]n case [i s= ne bucur=m de magia lor. Cr=ciun fericit [i un An Nou mai bun! La mul\i ani! Cu drag, Vera PLATON, pre[edintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Rezina

Stima\i membri ai Societ=\ii Invalizilor [i ai Societ=\ii Orbilor din raionul Rezina! Dragii mei! }n aceste clipe de poveste, doresc s= fiu [i eu al=turi de dumneavoastr=, prin intermediul cuv`ntului scris, pentru a v= felicita din suflet [i a v= dori din toat= inima s=n=tate, lini[te sufleteasc=, pace, speran\= ]ntr-o via\= mai bun=. Tuturor v= doresc s=rb=tori fericite, cu oaspe\i ale[i, scumpi [i dragi ]n jurul meselor [i cu ]ndurare de la Domnul. S= ne-adune bun cu bun, Sf`nta sear= de Cr=ciun, C=-i mai Sf`nt= dec`t toate, La mul\i ani cu s=n=tate! Cu drag, Vera NICA, pre[edintele OTSI [i OTSO Rezina

}n conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea [i desf=[urarea concursului pentru ocuparea func\iei de director ]n institu\iile de ]nv=\=m`nt pre[colar, primar, secundar, special, complimentar, secundar profesional [i mediu de specialitate direc\ia }nv=\=m`nt, Tineret, Sport Rezina

ANUN|+ concurs pentru ocuparea func\iei de [ef sec\ie serviciu Asisten\= Psihologic= La func\ia de [ef sec\ie serviciu Asisten\= Psihologic= poate candida persoana care ]ntrune[te urm=toarele criterii: de\ine cet=\enia Republicii Moldova, studii pedagogice superioare, vechime ]n munc= pedagogic= de cel pu\in 5 ani, nu a ]mplinit v`rsta necesar= ob\inerii dreptului la pensie, posed= limba de stat [i este apt= din punct de vedere medical (fizic [i neurologic). Candida\ii pentru ocuparea func\iei de conduc=tor al institu\iei de ]nv=\=m`nt prezint= comisiei de concurs, ]n termen de 30 de zile din ziua public=rii anun\ului ]n pres=, urm=toarele acte obligatorii pentru participare la concursul repetat:

- cererea de ]nscriere; - copia actului de identitate; - copia legalizat= a actului de studii; - copiile legalizate ale actelor ce confirm= gradul didactic/managerial; - curriculum vitae; - copia legalizat= a carnetului de munc=; - certificatul medical, din care rezult= c= este apt medical, fizic [i neuropsihic; - certificat de cazier judiciar; - programul de activitate ]n viitoarea func\ie, pentru 5 ani; - cuprinsul dosarului ]n 2 exemplare. Informa\ii suplimentare la telefonul: (0254) 2-2748; 2-57-32.


8

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Din raza soarelui lucind Mai rupe calendaru-o fil=... Pentru [eful direc\iei generale }nv=\=m`nt Gheorghe Dandara, ex-pre[edintele raionului Vasile Savca, consilierul raional Iurie B=dicu }n aceste frumoase zile de iarn=, primi\i [i sincerele noastre felicit=ri, cu ur=ri de bine, ]n leg=tur= cu zilele dumneavoastr= de na[tere. V= dorim mul\i ani cu s=n=tate, noroc, fericire, bucurii [i realiz=ri c`t mai frumoase. La mul\i ani! Consiliul raional {old=ne[ti

Dragul nostru so\ [i t=tic Vasile Stoian din Pripiceni-R=ze[i! A mai trecut un an [i vei mai ]ntoarce o fil= din calendar, a 48-a. Deci, noi, cei care nespus te iubim, din suflet ]\i dorim ani mul\i ]nainte, plini de g`nduri [i fapte bune ]mplinite. S= fii ]ntotdeauna fericit, Domnul de primejdii s= te fereasc=, noroc [i numai bucurii s=-\i d=ruiasc=. S=-\i dea de la soare c=ldur=, De la lun= - lumin=, De la v`nt - alinare, La mai mult [i la mai mare! Cu mult drag, so\ia [i copiii

Stimate Veaceslav Burdujan, directorul gimnaziului |areuca! Cu prilejul s=rb=toririi zilei de na[tere, V= dorim mul\i ani ]nainte [i to\i cu s=n=tate trainic=. Succesele ]n activitatea cotidian=, stima colegilor de munc=, onestitatea, modestia, sinceritatea etc s= V= ]nso\easc= [i ]n continuare. Anul care vine s= V= aduc= speran\a unui nou ]nceput, energia necesar= pentru ]ndeplinirea tuturor obiectivelor, ]n\elepciunea de-a aprecia fiecare lucru f=cut. La mul\i ani!

Draga noastr= Nadejda Suholitco din G=uzeni! }n aceast= zi de iarn=, c`nd razele soarelui se ivesc vioi de sub nori, noi, cei care te iubim mult, ]\i dorim s=n=tate, fericire, noroc, bucurii [i mari succese. Vrem s= te [tim mereu t`n=r=, frumoas=, z`mbitoare, iar ]n fiecare zi s= ai: }n cuget - lumin=, }n suflet - pace, }n inim= - iubire, }n corp - s=n=tate, }n via\= - fericire, Consiliul raional Rezina }n lume - armonie, }n cas= - soare...

Stimate domn Alexandru Cosenco, directorul {colii de sport pentru copii [i juniori din Rezina! A\i mai ad=ugat o petal= la floarea vie\ii [i nu exist= motiv de ]ntristare: anii tr=i\i cu sens ]l ]nnobileaz= pe om, ]i aduc stim= [i recuno[tin\= din partea celora care ]l cunosc [i-i apreciaz= faptele frumoase. Fie ca perioada ce vine s= V= aduc= realiz=ri ]n activitate, bucurii nem=rginite de la cei dragi, pace, ]n\elegere [i bel[ug ]n cas=, vise ]mplinite [i mult=, mult= s=n=tate. La mul\i ani!

Cu mult drag, so\ul Dumitru, p=rin\ii [i feciora[ul Nichita

Dragii no[tri s=rb=tori\i Tudor H`ncu, Boris Artin, Efim Libacov, Anatolie Popa, Serghei {ova! Venim [i noi cu cele mai calde felicit=ri [i ur=ri de bine cu prilejul zilelor de na[tere. Fie ca aceste s=rb=tori, ]mbinate cu s=rb=torile de iarn=, s= v= aduc= numai bucurie, s=n=tate [i prosperitate. S= ave\i parte de tot ce e mai bun [i curat ]n via\=, g`ndul bun s= va ]nso\easc= pretutindeni, z`mbetul s= nu Consiliul raional Rezina v= dispar= niciodata de pe buze. Cr=ciun fericit [i la mul\i ani! Consiliul veteranilor MAI Rezina

Cine-i mai activ ]n campania "Un cadou - o mie de z`mbete"? Direc\ia Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei a Consiliului raional Rezina aduce la cuno[tin\a tuturor oamenilor de bun=-credin\=: cu prilejul s=rb=torilor de iarn=, ministerul Muncii, Protec\iei Sociale [i Familiei, ]n comun cu }ntreprinderea de Stat "Po[ta Moldovei", a lansat campania "Un cadou - o mie de z`mbete". Inten\ia campaniei de referin\= este de a colecta daruri - juc=rii, c=r\i, rechizite [colare, vestimenta\ie, ]nc=l\=minte pentru copiii din familiile ]n dificultate. Campania va fi desf=[urat= p`n= la 10 ianuarie 2013. Cadourile, aduse la oficiile po[tale teritoriale, vor fi repartizate, la 11 ianua-

rie 2013, de c=tre angaja\ii acestor oficii, ]mpreun= cu asisten\ii sociali comunitari, ]n baza listelor ]ntocmite de direc\ia Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei (coordonate cu ministerul de resort). }n context, ]ndemn oamenii de bun=credin\= din teritoriul raionului s= participe activ ]n campania "Un cadou - o mie de z`mbete". V= mai informez: procesul de colectare [i distribuire a cadourilor va fi mediatizat pe larg de Publika TV. Boris ARTIN, [eful direc\iei Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei a Consiliului raional Rezina

Aten\ie, concursul pentru ocuparea func\iei publice temporara vacant= continu=! Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina anun\= prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru participare la concursul pentru ocuparea func\iei publice temporar vacant= de inspector principal (jurist) al Sec\iei urm=rirea pl=\ilor din cadrul Direc\iei administrare fiscal=, p`n= la data de 18 ianuarie 2013. Informa\ia privind condi\iile de

desf=[urare a concursului este plasat= pe panoul informa\ional din incinta IFS Rezina [i pe pagina web: www.fisc.md. Documentele pentru participare la concurs vor fi prezentate pe adresa: or. Rezina, str. 27 August, 5, bir. 32. Rela\ii la tel.: (0254) 2-16-58, 2-3476. {eful Inspectoratului Fiscal pe raionul Rezina, Larisa COTUN

Echipa de crea\ie: Redactor-[ef: Aculina POPA Fondatori: Consiliile raionale Rezina [i {old=ne[ti. Rechizitele bancare: cod: BSOCMD2X794 cont: 222479400418 cod fiscal: 1004606004128

(tel.: 067323715). Redactori de compartimente: Violeta PISTRUI - 060142452, Ion ANTON - 068579688, Sergiu CUMATRENCO - 069000965. Contabil-[ef: Elena |VIGUN - 067322678.

Nr. 50 (7592), 28 decembrie 2012

2013 Stima\i pedagogi ai raionului Rezina! Deschide\i larg u[a sufletului [i l=sa\i s= fie p=truns de lumina misterioas= a s=rb=torilor de iarn=. Oferi\i posibilitate celor dragi s= se bucure de ]mbr=\i[area dumneavoastr= cald=, de cuvintele sincere [i g`ndurile bune. V= doresc ca atmosfera divin= a s=rb=torilor de iarn= s= v= ridice sufletele spre noi trepte spirituale. Iubirea, ]n\elepciunea, ]ncrederea [i generozitatea s= v= c=l=uzeasc= pa[ii ]n noul an, bel[ugul [i bucuriile s= se reverse asupra dumneavoastr=, s=n=tatea [i fericirea s= nu v= ocoleasc=. La mul\i ani!

roc. La mul\i ani! Cu profund respect, primarul Igor MARCO

Dragii mei cons=teni, locuitori ai satului Cog`lniceni!

Au venit fermec=toarele s=rb=tori de iarn= [i m= simt obligat=, dar [i onorat=, s= v= felicit din inim= cu acest prilej. V= doresc, [i cred c= [i dumneavoastr= v= dori\i acela[i lucru, s= fi\i s=n=to[i, s= ave\i parte de fericire, noroc, bucurii [i noi ]mpliniri. Fie ca anul 2013 s= v= aduc= mult= baft=, numai [i numai realiz=ri notorii, s= Cu respect deosebit, Lilia LAZARI, [eful avem [i noi, to\i ]mpreun=, parte de o viadirec\iei }nv=\=m`nt, Tineret, Sport Rezina \= mai bun=, demn= de a fi tr=it= ]ntre cei dragi [i apropia\i. Cu mult drag, primarul Teodora BOTNARENCO

Sincere felicit=ri tuturor angaja\ilor din institu\iile de ]nv=\=m`nt din raion! Lumina sfintelor s=rb=tori de iarn= creeaz= un tablou feeric, irepetabil, care ne ]ndeamn= spre purificarea sufletelor, spre fapte m=re\e ]ntru binele nostru [i al urma[ilor no[tri, ]ntru stabilirea p=cii [i ]n\elegerii ]ntre oameni. Doresc ca pacea [i ]n\elegerea s= prevaleze ]n familiile dumneavoastr=. Fie ca anul 2013 s= v= aduc= mult= s=n=tate, succese ]n munc=, satisfac\ie de la eforturile depuse, c`t mai multe bucurii de la cei dragi etc. Fie ca toate visele din aceste zile magice de s=rb=toare s= se ]mplineasc= [i drumul str=b=tut pentru realizarea lor s= v= aduc= bucurie ]n inimi, iar ]n case - fericire [i bel[ug. La mul\i ani, cu mult bine!

Stima\i membri ai sindicatului "Viitorul" din raionul Rezina!

}n zile de splendide s=rb=tori, intr=m ]n casele dumneavoastr= prin intermediul unei pagini de ziar, pentru a v= ura mul\i ani [i to\i cu s=n=tate durabil=, dar [i boga\i, [i plini de fericire. Cr=ciunul este acea s=rb=toare minunat=, care ne d= puteri s= fim mai buni, mai genero[i [i mai curajo[i. Deci, fie ca sfintele s=rb=tori de iarn= s= ne disciplineze ]n toate, s= ne purifice sufletele, s= ne ]nSilvia STRATAN, pre[edintele Consiliului curajeze doar la fapte bune [i frumoase. Cr=ciun fericit [i un An Nou mai bun! raional al sindicatului Educa\iei [i {tiin\ei

Sincere felicit=ri pentru efectivul CPR Rezina [i veteranii MAI din raion! Colindul [i Plugu[orul, c`ntate ]n dulcea limb= matern=, ne unesc [i ne fac s= ne sim\im un popor m`ndru [i frumos. V= doresc ]n ajunul Anului Nou 2013 s=n=tate, fericire, realiz=ri pe potriva a[tept=rilor [i ]mplinirea celor mai luminoase speran\e. Via\a s= v= fie Numai bucurie, Sf`nta S=rb=toare Numai ]n=l\are, Anul care vine Numai cu mult bine! La mul\i ani! Cu stim=, Petru MOT~CAILO, pre[edintele consiliului veteranilor MAI Rezina

Stima\i locuitori ai satului Echim=u\i! Acum, c`nd ur=turile [i colindele revin s= ne coloreze via\a, ]ntregind atmos fera minu nat=, magic= a sfintelor s=rb=tori de iarn=, g`ndurile noastre se ]ndreapt= spre bine, spre lumin=, iar tot ce ne-a ]ntristat, cum se cuvine de s=rb=tori, este l=sat ]n vechiul an. Fi\i ferici\i de aceste s=rb=tori [i ]n noul an, bucura\i-v= ]n m=sura a[tept=rilor de s=n=tatea familiei [i apropia\ilor, de realiz=ri [i vise ]mplinite, de oameni buni ]n preajm=, de bel[ug, fericire [i mult no-

Adresele noastre: or. Rezina: str. 27 August, 1. Tel.: (254) 2-10-74. or. {old=ne[ti: str. Trandafirilor, 17. Tel.: (272) 2-21-31. e-mail: farul-nistrean@mail.ru (Rezina); cvasiom@mail.ru ({old=ne[ti)

Cu mult drag, Mihail LA{CU, pre[edintele sindicatului "Viitorul", doctor ]n drept; Ludmila GHERASIMENCO, pre[edintele Asocia\iei sindicale Rezina a angaja\ilor din }nv=\=m`nt [i Educa\ie "Viitorul"

Multstima\i locuitori ai satului Mateu\i [i to\i locuitorii raionului Rezina! Prin colindul de Cr=ciun V= dorim un an mai bun! Flori domne[ti Pe la u[i, pe la fere[ti, Pe la por\i de gospodari S= v= spunem La mul\i ani! S= fie an cu bel[ug, S-ave\i voie bun=-n cas= {i colaci frumo[i pe mas=. {i noroc v= mai ur=m, C-a[a-i datu din b=tr`ni S= ur=m la oameni buni: Baft= [i cu s=n=tate, De ur=tori s-ave\i parte! V= urez ca s=rb=toarea Na[terii Domnului s= v= aduc= ]n suflet lumina feeric= [i puterea de a ne ]mplini aspira\iile; s= ne aminteasc= s= fim mai genero[i [i solidari cu cei care au nevoie de ajutorul nostru, ]n aceala[i timp, s= ne p=streze speran\a ]ntr-un viitor mai bun. S= v= ajute Dumnezeu ca inimile dumneavoastr=, ]n care-l ve\i primi pe Pruncul Iisus, s= fie construite pe nisipul r=bd=rii [i pe temelia cea neclintit= a adev=ratei credin\e, zidit= din c=r=mizile faptelor bune, legate ]ntre ele prin smerenie, [i s= aib= acoperi[ul dragostei. Fie ca fiorul s=rb=torilor de iarn= s=l tr=i\i al=turi de cei dragi. S=rb=tori fericite [i La mul\i ani! Cu profund respect, Mihail M~RZENCO, primarul de Mateu\i

Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la }SFE-P "Tipografia Central=". Com. 9554. Tirajul: 1160 de exemplare. PP "Farul Nistrean" }M apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 67870.

Farul Nistrean 28 decembrie 2012  

Farul Nistrean 28 decembrie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you