Page 1

7 zile: esen\ial

V= mai propunem:

De o hab= de vreme se discut= c= Azilul de b=tr`ni s= fie mutat ]n alt= cl=dire, ce apar\ine spitalului raional. Iat= de ce c`teva min\i luminate au decis s= s=deasc= ]n preajm= cop=cei pentru a pune baza unui scuar, ca, ]n viitor, s= aib= lumea unde se da la umbr= pe timp de ar[i\=. Pag. 3

}n cadrul [edin\ei din 21 noiembrie, [efi [i reprezentan\i ai serviciilor desconcentrate ]n teritoriul raionului Rezina au informat pre[edintele raionului despre starea de lucruri ]n institu\iile corespunz=toare. .. Pag. 2

Dona\ie de carte de la "Adev=rul"

Pag. 3 Çäîðîâüå äîðîæå áîãàòñòâà

Pag. 4 "Nistru", Lalova de\in=toarea Supercupei raionului la fotbal

Noi ]n[ine putem schimba realitatea ]n bine

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti Apare de la 03 aprilie 1948

Nr. 45 (7587), 23 noiembrie 2012

Pag. 5 {old=ne[ti

R ezina

Stima\i truditori ai c`mpului din raionul Rezina!

Planul e ]ndeplinit, dar...

Conform datelor statistice, pe parcursul a 9 luni curente, planul de acumul=ri ]n bugetul de asigur=ri sociale de stat (BASS) pe raionul {old=ne[ti a fost ]ndeplinit [i a constituit 101%. }n total au fost achitate contribu\ii de asigur=ri sociale ]n sum= de 20255,3 mii de lei, inclusiv prin transfer 18633,5 mii [i prin achitarea indemniza\iilor pentru incapacitatea temporar= de munc= - 1621,8 Cu mult= considera\iune, Eleonora mii. }ndeplinirea planului GRAUR, pre[edintele raionului Rezina pentru 9 luni ale anului curent a devenit posibil= ]n mare m=sur= gra\ie m=surilor ]ntreprinse de Inspectoratul Fiscal de Stat din {old=ne[ti. }ndeosebi s-a ]nregistrat o cre[tere a ]ncas=rilor restan\elor de la proprietarii de teren agricol. Astfel, pentru 9 luni ale remiterea proiectului statusiliului raional Rezina". De men\ionat c=, potrivit tului Institu\iei Publice "Incudnei pre[edinte a raionului batorul de Afaceri Rezina" Eleonora Graur, dar [i rapor- pentru "o examinare mai torului, dl Eugeniu Postu, am=nun\it= ]n scopul core}n ultimul timp parc= se [eful sec\iei Economie, ]n l=rii cu prevederile legisla\iei acord= mai mult= aten\ie varianta final= a statutului ]n vigoare", nu a ]ntrunit cre=rii spa\iilor verzi. Chiar institu\iei s-a \inut cont abso- num=rul necesar de voturi, recent a fost organizat= o lut de toate propunerile f=- fiind votat, cu unele ad=ugiri, campanie de s=dire a pucute de c=tre membrii co- proiectul aflat ]n discu\ie. ie\ilor de copaci [i arbu[ti misiei pe probleme Social- P`n= la votare, dna pre[e- pentru a ne face domeniile Culturale, }nv=\=m`nt, Tu- dinte Eleonora Graur a oferit publice mai verzi [i atr=g=rism [i Culte. "Este un mo- mai multe detalii pe margi- toare. Am v=zut ]ns= [i un de barbarism, deoarece del de statut tip, pe care ni nea subiectului, argumen- caz individ a t=iat, chiar de l-a propus finan\atorul, dar t`nd din care cauz= apro- un un teren public din spaam introdus ]n con\inutul barea statutului nu poate fi pe tele Consiliului raional, 5 lui absolut toate propunerile am`nat=. zarz=ri mari (]n imagine). La consumarea eveni- Dac= are document c= venite de la membrii comisiei de specialitate, aspect care mentului, am ]ncercat s= acolo-i este repartizat lot a fost votat unanim, primind aflu opiniile mai multor con- pentru gr=din= - norocul avizul pozitiv al comisiei", a silieri raionali vizavi de cele lui, dac= nu - trebuie pedepmai men\ionat ]n context produse la [edin\a de lunea sit. Cei de la Inspec\ia Ecotrecut=. Iat= cum au comen- logic= [tiu cum. Altfel, m`idna pre[edinte. ne-poim`ine va defri[a [i Supus= votului, propune- tat dumnealor situa\ia: alte f=[ii forestiere din ora[. rea dlui Ion Burciu privind (Sf`r[it ]n pag. 2)

Poim`ine, 25 noiembrie, ve\i marca s=rb=toarea dumneavoastr= profesional= - Ziua lucr=torilor din Agricultur= [i Industria Alimentar=, prilej potrivit de-a v= ura s=n=tate c`t= p`ine aduna\i an de an ]n hambare. Defel ]nt`mpl=tor c= a\i fost boteza\i "talpa \=rii", deoarece sf`nta p`ine a constituit, constituie [i va constitui chintesen\a existen\ei unui popor. Au devenit arhaisme unele profesii, no\iuni, dar niciodat= nu va nimeri la periferiile lexicului cuv`ntul "plugar", c=ci f=r= p`ine pe mas= n-ar avea cine scrie, c`nta, ope-

ra la calculator, zbura ]n cosmos, adopta legi, fabrica automobile, televizoare etc. V= doresc ca anul care vine s= v= aduc= mult= z=pad= pe c`mpuri, ]n mare parte deja ]nverzite de culturile de toamn=, ploi curate [i la timpul potrivit [i, desigur, roade bogate pe potriva a[tept=rilor dumneavoastr=. Pace, ]n\elegere ]n familii [i ]n societate, fericire al=turi de cei dragi, satisfac\ie de la munca depus=, apreciere la justa valoare a eforturilor [i priceperii dumneavoastr= de-a cre[te p`ine v= mai doresc. La mul\i ani [i to\i ]mbel[uga\i!

Inten\iile bune se materializeaz= greu? Luni, ]ntr-o [edin\= extraordinar=, Consiliul raional Rezina, cu 17 voturi "pentru" [i 11 ab\ineri, a decis ]nfiin\area Institu\iei Publice "Incubatorul de Afaceri Rezina", a aprobat Statutul institu\iei [i componen\a Consiliului de administrare (]n imagine). Dar, p`n= la adoptare, chestiunea a st`rnit un adev=rat val de discu\ii, ini\iat, ]n principal, de c=tre membrii frac\iunii PLDM. }n discursul s=u, dl Ion Burciu, pre[edintele acesteia, a cerut o pauz= pentru a discuta pe marginea statutului institu\iei, care, ]n opinia d`nsului [i a colegilor s=i, ]n mai multe cazuri "contravine unor prevederi ale legisla\iei ]n vigoare, inclusiv ale Regulamentului de func\ionare a Con-

anului curent acestea au fost de 3 ori mai mari dec`t ]n perioada respectiv= a anului precedent. Conform datelor din 1 octombrie curent, datoriile ]n BASS constituie 5801,6 mii de lei, din ele 1103,8 mii de lei sunt datorii ale agen\ilor economici, care au ini\iat procesul de lichidare [i ale c=ror datorii au fost luate ]n eviden\= special=. Aceste datorii practic r=m`n a fi dubioase. Soldul lor, f=r= obliga\iunile luate ]n eviden\= special=, la situa\ia din 1 octombrie, sunt de 4697,8 mii de lei, din care 506 mii de lei sunt datorii ale proprietarilor de teren agricol din anii preceden\i. Planul de acumul=ri ]n BASS pentru trimestrul patru este mai mare ]n compara\ie cu ce-

lelalte trimestre ]n parte [i alc=tuie[te 30% din planul total. Aceast= situa\ie treze[te o ]ngrijorare pentru ]ndeplinerea planului pe anul de gestiune. }n plus, unii dintre agen\ii economici au admis datorii mari la bugetul de asigur=ri sociale. Sper=m ca p`n= la sf`r[itul anului situa\ia s= se ]mbun=t=\easc=, deoarece neachitarea contribu\iilor de asigur=ri sociale este ]n defavoarea viitorului pensionar [i va atrage dup= sine excluderea perioadei respective din stagiul de cotizare, respectiv, va influen\a negativ [i la m=rimea pensiei. Svetlana BALABAN, [eful sec\iei Venituri la CTAS {old=ne[ti

Unii s=desc copaci, al\ii ]i taie

Silviu BUSUIOC

"Enigmatici [i cumin\i, Scumpii no[tri, dragi p=rin\i..." Acesta a fost genericul mesei rotunde recent=, organizat= la biblioteca public= a satului Glinjeni, dedicat= oamenilor ]n etate. La ea au fost invitate vreo 15 persoane. }n calitate de organizatori au fost angajatele asisten\ei sociale din sat, biblioteca, casa de cultur= [i prim=ria. Lucr=torii din cultur= au preg=tit un vast program de c`ntece [i poezii pentru bunei [i bunicu\e, unde au fost [i lucr=ri ale poetului nostru Dumitru Matcovschi, dar [i c`ntece de-ale cons=teanului nostru vestit, Mihai Volontir. Chiar din start, cumin\ii no[tri bunei [i

p=rin\i s-au ]ncadrat ]n activitate: m=tu[a Irina Popu[oi ne-a recitat o poezie despre {tefan cel Mare [i Sf`nt, lelea Domnica Mu\u\chi a interpretat un c`ntec de pe vremea tinere\ii sale, iar mo[ Toader Burduja, cel mai cu experien\= albinar al satului, ne-a recitat o poezie de pe vremea c`nd ]nv=\a el la [coal=. Frumo[ii b=tr`ni [i-au amintit despre poznele din copil=ria lor, de prima dragoste, despre cum ie[eau la hor= duminica, cum ocheau fetele mai codane. Asistentele (Sf`r[it ]n pag. 3)


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti 2 Stima\i locuitori ai satelor Ciorna [i Bo[erni\a! Cu prilejul Hramului localit=\ilor dumneavoastr= - "Soborul Sfin\ilor Arhangheli Mihail [i Gavriil", v= doresc ca atmosfera zilei de s=rb=toare s= v= ]nso\easc= p`n= la urm=toarea edi\ie a Hramului, apoi - iar [i iar. Fie ca acest sf`r[it de toamn=, unul de bun augur, cu lanuri ]nverzite de gr`u [i de alte culturi, s= v= umple sufletele cu bucurii, s= v= inspire ]ncredere ]n ziua de m`ine, ]n viitorul luminos al copiilor [i nepo\ilor dumneavoastr=, c=ci p`inea ]ntotdeauna a fost, este [i va fi cheia existen\ei unui popor. V= doresc s= mai ave\i parte de pace [i ]n\elegere ]n familii, de vecini buni [i s=ritori la nevoie, de copii de[tep\i [i ascult=tori, de multe dolean\e realizate [i de ocrotire dumnezeiasc=. Hram fericit! Cu mult respect pentru dumneavoastr=, primarul Mihail CEBOTAR

Stima\i agricultori ai raionului Rezina! Ziua lucr=torilor din Agricultur= [i Industria Alimentar=, s=rb=torit= de c=tre oamenii gliei ]n ultima duminic= a lunii noiembrie, este un bun prilej de-a totaliza rezultatele anului agricol, de-a schi\a noi sarcini pentru viitor. Deja sunte\i cu g`ndul la roadele viitoare, c=ci a\i sem=nat cu gr`u, orz [i rapi\= de toamn= respectiv 9200, 633 [i 610 ha, a\i ]nf=ptuit aratul de z=ble pe cca 1400 ha etc. Beneficiind de un mic repaos ]n timpul iernii, dorim s= v= restabili\i puterile de munc=, s= v= ]ntrema\i ni\el s=n=tatea, ca ]n prim=var=, cu for\e proaspete, s= lucra\i cu mult= d=ruire, precum a\i procedat de c`nd exist= glia, ]ntru bun=starea familiilor dvs [i a societ=\ii ]n genere. S=n=tate, bune [i chiar notorii rezultate, pace [i bucurie ]n suflet, p`ine ]ndeajuns pe mas= [i bani mul\i ]n pung= v= dorim ]n anul care vine. S=rb=toare profesional= vesel= [i doar cuvinte de laud= ]n adresa dvs s= auzim. La mul\i ani! Cu respect deosebit, sec\ia Agricultur= [i Alimenta\ie a Consiliului raional Rezina

Nr. 45 (7587), 23 noiembrie 2012

Serviciile desconcentrate activeaz= ]n regim normal

}n cadrul [edin\ei din 21 noiembrie, [efi [i reprezentan\i ai serviciilor desconcentrate ]n teritoriul raionului Rezina au informat pre[edintele raionului despre starea de lucruri ]n institu\iile corespunz=toare (]n imagine). Dna pre[edinte, Eleonora Graur, ]n debutul [edin\ei, i-a rugat pe cei prezen\i s= vorbeasc= despre activit=\ile desf=[urate pe moment ]n institu\iile respective [i problemele ce necesit= implicarea Consiliului raional, pre[edintelui raionului, unor speciali[ti etc. To\i vorbitorii, pe r`nd, au relatat c= serviciile pe care le reprezint= activeaz= ]n regim obi[nuit, problemele ce apar pe parcurs ei se str=duie s= le solu\ioneze de sine st=t=tor, iar la ceea ce nu le st= ]n puteri solicit= ajutorul autorit=\ilor publice. }n timpul prezent=rii notelor informative, pre[edintele raionului ]i ]ntrerupea pe vorbitori, cer`nd explica\ii suplimentare referitor la unele aspecte. Accentul a fost pus pe cele mai arz=toare probleme la momentul de fa\=, cele ce \in de preg=tirea pentru iarn=, adic= crearea condi\iilor favorabile de lucru ]n organiza\ii [i de trai pentru to\i oamenii din

localit=\ile raionului, mai cu seam= pentru categoriile de popula\ie socialmentevulnerabile. La fel, dna pre[edinte a cerut ca speciali[tii de la Centrul de S=n=tate Public= s= verifice toate gr=dini\ele [i [colile din teritoriu c`t prive[te alimenta\ia copiilor (calitatea [i termenul de valabilitate ale produselor, respectarea legisla\iei la acest capitol etc), speciali[tii de la filiala Rezina a "RED-Nord" - s= ]ntreprind= ac\iunile necesare pentru a exclude deconect=ri de la re\ele ]n peri-

Inten\iile bune se materializeaz= greu? (}nceput ]n pag. 1)

Andrei G`rlea, PLDM, membru al Consiliului de administrare al Incubatorului de Afaceri din Rezina: - Am studiat [i am discutat proiectul Statutului Incubatorului de Afaceri ]n cadrul frac\iunii noastre, analiz`nd prevederile lui ]n contextul corespunderii cu cele din Regulamentul de func\ionare al Consiliului raional Rezina, Codul Civil al RM, Legea cu privire la ]ntreprinderile municipale, statutul acestora... }n urma discu\iilor am avut, ini\ial 13, apoi 18 propuneri care urm=reau excluderea, din statut, a momentelor care intr= ]n contradic\ie cu legisla\ia ]n vigoare. Din aceast= cauz= pre[edintele frac\iunii PLDM, dl Ion Burciu, a [i cerut o pauz= - ca s= discut=m [i s= ]mbun=t=\im con\inutul Statutului Incubatorului de Afaceri. Ni s-a r=spuns c= este un statuttip, propus de finan\ator,

fapt cu care nu sunt de acord, doar fiecare teritoriu are specificul s=u, de care ar trebui s= se \in= cont ]n asemenea situa\ii. Nu am insistat exclusiv pe pozi\ia noastr=, am dorit doar s= discut=m, dup= cum am mai spus - ]n scopul ]mbun=t=\irii con\inutului statutului. Dar n-a fost s= fie, dup= cum a[a [i n-am aflat m=rimea capitalului statutar al Incubatorului de Afaceri, mai bine zis, ni s-a spus c= este zero. Vladimir Don\u, consilier raional, frac\iunea PDM: Sincer, nu ]n\eleg pozi\ia colegilor din Consiliul raional ]n situa\ia c`nd donatorul ]\i d=ruie[te c`teva milioane de lei, iar tu te ab\ii de la votarea statutului ]ntreprinderii. Vorba ceea - fie oricum, numai nu bine. }n cazul dat, cred, colegii care s-au ab\inut sau nu au participat la vot nu se pot ]mp=ca cu statutul d`n[ilor de consilieri ]n opozi\ie. Vladimir Donica, consi-

lier raional, frac\iunea PL, pre[edintele comisiei pe probleme Social-Culturale, }nv=\=m`nt, Turism [i Culte: - La comisie propunerile f=cute au fost acceptate, dar, cred c= ]n cazul [edin\ei Consiliului raional, trebuia de luat o pauz= [i de discutat propunerile frac\iunii PLDM. Serafima Borgan, pre[edintele frac\iunii PCRM din Consiliul raional Rezina: Ceea ce s-a f=cut prin crearea Incubatorului de Afaceri ]n Rezina este un lucru foarte bun pentru raion. Pe bani dona\i s-a reparat o cl=dire care se distrugea, iar mai multor tineri li s-a oferit [ansa de a dezvolta o afacere aici, acas=, de a crea locuri de munc= [i de a-[i asigura existen\a. Alta e c=, ]n opinia mea, ar fi trebuit de incubat acolo doar agen\i economici care abia se lanseaz= ]n afaceri, dar nu din cei care activeaz= de mai mult timp. C`t prive[te pozi\ia frac-

1

\iunii PLDM, cred c= au fost ni[te motive inventate cu c`t mai r=u, cu at`t mai bine, cum se spune. La [edin\a comisiei de specialitate, consilierul PLDM Anatolie Popa a venit cu propunerea ca managerul Incubatorului de Afaceri s= fie numit ]n func\ie de c=tre Consiliul raional Rezina, ]n fa\a c=ruia s= fac= [i d=ri de seam= cu privire la activitatea sa [i a institu\iei. Propunerea a fost acceptat=. Dar, dac= va fi necesar, putem s= ne ]ntoarcem la statutul adoptat, doar prevederile lui nu sunt b=tute ]n cuie. Acum, ]ns=, trebuie s= apreciem crearea institu\iei respective, suntem printre primele raioane din republic= care au aplicat la proiectul dat [i l-au c`[tigat, prin aceasta oferind [anse reale mai multor tineri. Solicitat= s= comenteze [i dumneaei situa\ia, dna pre[edinte al raionului Eleonora Graur a men\ionat: Orice finan\are, care vine

oada rece a anului, ca drumarii s= depoziteze material antiderapant pe toate drumurile locale [i s= preg=teasc= tehnica necesar= pentru lucr=ri de desz=pezire. Iar c`nd a venit vorba despre agen\ii economici din teritoriu, care au acumulat datorii la diferite capitole, dna Graur a cerut s= fie ]ntocmite [i prezentate listele restan\ierilor la Bugetul Public Na\ional, inclusiv BASS [i altele, fa\= de }M "Servicii comunal-locative", filiala "Rezina-Gaz" [i va fi alc=tuit un orar de audiere a dator-

nicilor la comisia raional= pentru restan\ieri. Pe final, dna Eleonora Graur a invitat asisten\a la ceremonia de deschidere oficial= a Incubatorului de Afaceri, care va avea loc vineri, 23 noiembrie, iar dl Valeriu Ciorici, vicepre[edintele ]n probleme sociale - la spectacolul din 25 noiembrie "Casa M", spectacol-document despre violen\a ]n familie, care va fi prezentat pe scena casei raionale de cultur=.

]ntr-un raion, trebuie acceptat= [i sus\inut=; ]n orice aspect trebuie apreciate p=r\ile bune. Consider ]nfiin\area Incubatorului de Afaceri din Rezina un succes al ]ntregului Consiliu raional, indiferent de faptul cine [i cum a votat. Chiar dac=, pe moment, unii nu con[tientizeaz= importan\a Incubatorului de Afaceri ]n dezvoltarea economic= a raionului, ]n scurt timp se vor convinge de avantajele pe care le ofer= institu\ia de referin\=. Numai datorit= insisten\ei am reu[it s= c`[tig=m [i s= implement=m proiectul dat, prin care fapt am adus ]n raion 7000000 de lei, donate de c=tre Uniunea European= ]n baza Matricei de Politici pentru Programul de Suport Sectorial "Stimularea economic= ]n zonele rurale". Cu ace[ti bani am reu[it s= repar=m 4 blocuri ale edificiului unei foste gr=dini\e, aflat ]n stadiu avansat de distrugere, dar [i s= amenaj=m teritoriul din preajm=. Din cele trei raioane, care au fost acceptate pentru a crea Incubatoare de Afaceri (S`ngerei, Dub=sari, Rezina), noi suntem primii care am finisat lucr=rile [i azi vom participa la ceremonia de deschidere a institu\iei.

Pe aceast= cale mul\umesc mult consilierilor care con[tientizeaz= ce ]nseamn= s= aduci o investi\ie ]n raion. Sigur, ]n orice lucru este suficient pozitiv [i negativ, dar noi trebuie s= facem bine [i s=-l ]nmul\im pe viitor, s= nu c=ut=m doar r=ul. La fel, mul\umesc tuturor structurilor, care, prin implicare nemijlocit=, au contribuit ca incubatorul s= fie deschis ]ntr-un termen at`t de mic. Consider c= este un beneficiu enorm pentru noi, deoarece pentru fiecare raion au fost acceptate c`te 5000000 de lei ]n scopul cre=rii incubatorului, ]n cazul nostru donatorul a investit 7000000, dovad= a flexibilit=\ii [i disponibilit=\ii finan\atorului, deschiderii lui ]ntr-o ac\iune pozitiv= pentru agen\ii no[tri economici [i pentru raion ]n ]ntregime.

Relatare de Violeta PISTRUI

Pentru conformitate, Aculina POPA }n imagini: cam a[a (foto 1) ar=ta cl=direa actualului Incubator de Afaceri din Rezina (foto 2) p`n= la repara\ia din toamna acestui an

2


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 45 (7587), 23 noiembrie 2012

E interesant [i-i bine s= [ti\i asta }n temeiul Hot=r`rii Cur\ii Constitu\ionale nr. 5 din 10. 04.2012, prin Legea nr. 202 din 27 septembrie 2012 (Monitorul Oficial nr.nr. 234236 din 09 noiembrie 2012), a fost modificat art. 4, alin. 2, literele a) [i b) din Legea nr. 289 XV din 22.07.2004 privind indemniza\iile pentru incapacitate temporar= de munc= [i alte presta\ii de asigur=ri sociale. Astfel, literele a) [i b) din art. 4 vor avea urm=torul cuprins: a) prima, a doua [i a

treia zi calendaristic= de incapacitate temporar= de munc= se pl=te[te din mijloacele financiare ale angajatorului, iar ]n cazul [omerilor - din mijloacele bugetului asigur=rilor sociale de stat; b) ]ncep`nd cu a patra zi calendaristic= de incapacitate temporar= de munc=, indemniza\ia se pl=te[te din bugetul asigur=rilor sociale de stat. Indemniza\iile stabilite pentru incapacitate temporar= de munc=, survenite

dup= 10 aprilie 2012, se reexamineaz= ]n condi\iile prezentei legi. Din acest motiv, ]n prezent este necesar de a efectua recalcularea indemniza\iilor pentru concediile medicale pentru prima zi calendaristic= suportat= din contul persoanei angajate ]n perioada de dup= 10 aprilie 2012 p`n= la intrarea ]n vigoare a prezentei legi (data public=rii ]n Monitorul Oficial nr.nr. 234-236 din 09 noiembrie 2012). Cheltuielile legate

de recalcularea indemniza\iilor vor fi suportate din contul bugetului asigur=rilor sociale [i nu din contul angajatorului. }ncep`nd cu anul 2013, plata indemniza\iei pentru incapacitate temporar= de munc= se va efectua ]n modul urm=tor: a) primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporar= de munc= se pl=tesc din mijloacele financiare ale angajatorului, iar [omerilor - din mijloacele bugetului asigur=rilor sociale de stat; b) ]ncep`nd cu a [asea zi calendaristic= de incapacitate temporar= de munc=, indemniza\ia se pl=te[te din mijloacele bugetului asigur=rilor sociale de stat.

3

{tiri pe scurt *Conducerea raionului recomand=, chiar cere, diriguitorilor de la "Regia Ap= {old=ne[ti" s= instaleze plase speciale la \evile din unele f`nt`ni de canalizare, dat fiind c= unii reprezentan\i ai popula\iei noastre nu au nivelul necesar de cultur= [i ]ngunoiaz= cu tot ce trebuie [i ce nu trebuie aceste puncte de distribu\ie a apelor reziduale ale ora[ului. Din aceast= cauz= traseul se duple[te cu g`[te pierite, vase din plastic [i alte obiecte, iar apa ur`t mirositoare curge pe str=zile ora[ului, f=c`ndu-ne o imagine nu tocmai potrivit= ]n fa\a oaspe\ilor din alte localit=\i ale \=rii [i de peste hotare. {i-apoi cur=\area acestor f`nt`ni sau por\iuni de conduct= de canalizare a apelor reziduale cost= foarte scump, banii fiind "rup\i" de la alte lucr=ri importante. Se face impresia c= la {old=ne[ti ac\ioneaz= un grup de sabotori sau diversioni[ti economici.

Elizaveta ERHAN, [eful direc\iei CTAS {old=ne[ti

"Enigmatici [i cumin\i, Scumpii no[tri, dragi p=rin\i..." (}nceput ]n pag. 1)

sociale Olga Boico [i Nina Burduja au vorbit despre grija ce-o poart= b=tr`nilor, despre importan\a Zilei oamenilor ]n etate. M-a mirat faptul c= la aceast= ]nt`lnire ace[ti oameni cumin\i [i cump=ta\i n-au adus vorba

despre problemele vie\ii: c= le este pensia mic=; c= n-au lemne; c= sunt bolnavi; c= medicamentele sunt scumpe etc. Au mul\umit pentru toate lui Dumnezeu [i-[i doreau s=n=tate ca s= ajung= [i la anul la aceast= zi, ]ntreb`ndu-se retoric: "Cine [tie cine va [edea pe

scaunul ista anul viitor?". To\i organizatorii ]nt`lnirii le-au adresat cele mai frumoase cuvinte. "La anul vom s=rb=tori ]ntr-o atmosfer= mai altfel, ]ntr-un anturaj mai mare, vom face ca aceast= s=rb=toare s= devin= tradi\ie", - a spus dna Olga Boico ]n final.

Da, era s= uit: prim=ria ne-a oferit pentru aceasta o sum= de bani [i scumpii b=tr`nei au fost servi\i cu 1 ceai, dulciuri, cu c`te o gust=ric= [i chiar cu c`te un *Potrivit directorului Spitalului raional, Veaceslav Papahar cu vin. lii, centrala lor termic= consum= acum c`te 900 de m3 Liuba LAUR, corespondent de gaze naturale, iar c`nd vor da gerurile cantitatea de voluntar, Glinjeni combustibil "albastru", "]nghi\it=" de aceast= CTA, se va ridica [i la 1400-1500 m3. Dac= ]nmul\im 900 cu 30 de zile ob\inem 2700 m3, iar ]nmul\it= cantitatea cu 6.185 lei pentru 1m3 (acesta e tariful pentru spital), suma lunar= se ridic= la 166995 de lei. Dac= ]nmul\im cu 1400 [i cu 30 de zile, ob\inem pentru o lun= [i mai mult - aproape 260000 de lei. E scump, dar face, or, gar=, Valentina Rotaru, Lucia de la aceast= CTA se ]nc=lzesc toate sec\iile spitalului, Mustea\=. De asemenea, s- inclusiv a administra\iei, Centrul Medicilor de Familie, au implicat activ la transpor- serviciul medical Urgen\=, sec\ia Asisten\= Social= [i tarea literaturii ]n teritorii Protec\ie a Familiei, Azilul de b=tr`ni [i persoane cu to\i primarii satelor din raion. disabilit=\i, alte edificii. Mul\umim donatorilor. Sper=m c= cititorii no[tri vor sorbi cu nesa\ tot ce au scris autorii c=r\ilor, astfel ob\in`nd informa\ii de valoare [i deprinderi frumoase de via\=.

Dona\ie de carte de la "Adev=rul" Faptul c= bibliotecile noastre sunt s=race ]n carte bun=, mai ales ]n limba rom`n=, cu grafie latin=, nu e un secret. Iat= de ce neam bucurat nespus de mult c`nd raionul {old=ne[ti a primit un lot de literatur=, cu dona\ie de carte artistic=, de la biblioteca "Adev=rul" Holding din Rom`nia. Acum avem de la ei ]nc= 4692 de exemplare de carte executat= la cel mai ]nalt nivel edi-

torial. Fiecare carte din cele 108 titluri era ]nvelit= ]n pelicul= de polietilen= [i a ajuns la noi ]ntr-o stare impecabil=. Cel mai mare pre\ al unei c=r\i e de 68 de lei, cel mai mic - de 4,38 lei, de[i pre\ul lor real e de 5 [i chiar 10 ori mai mare. }n total am primit de data aceasta de la donatorul de carte ]n cauz= literatur= de circa 26 de mii de lei. Printre autorii de carte din lite-

ratura universal= ]i putem men\iona pe A. Dumas, F. Herbet, O. Balzac, A. Bronte, O. Wide [. a. Tot lotul de carte a fost ]mp=r\it celor 33 de biblioteci din raion de c=tre specialistul principal la sec\ia Cultur= {old=ne[ti Galina Potoroac=. Au ajutat-o mult angajatele bibliotecii publice or=[ene[ti, condus= de directorul lor Ludmila Glinjinschi: Rita Melnic, Stela Ne-

Sergiu CUMATRENCO

Sincere mul\umiri donatorilor Recent, am fost invitat= sebite. la biblioteca public= or=[eAceste neasc= din {old=ne[ti. Am do na \i i, participat la gestionarea ajunse ]n colec\iei de carte, oferit= biblioteci, raionului {old=ne[ti drept ne vor dona\ie de c=tre fra\ii de cre[te [i peste Prut. Bibliotecii pubdezvolta lice din Glinjeni i-au revenit copiii. Or, peste 100 de c=r\i, ele fiind ei, citind o adev=rat= comoar= pentru c=r\ile denoi. spre care M= bucur= faptul c= ]n este vorlumea asta mai sunt [i oaba, vo r meni buni, care au grij= [i doresc s= descopere lumea deveni ni[te oameni deo\in cont c= ]n spa\iile lor lui Gogol [i Dostoievski, sebi\i. mai sunt genera\ii noi, ce afl`nd multe lucruri deoCalitatea c=r\ilor este

perfect=, at`t la exterior, c`t [i la con\inut. Vreau s= le mul\umesc mult oamenilor genero[i de peste Prut, care au d=ruit bibliotecilor noastre aceste bog=\ii irefutabile, ele fiind pe placul cet=\enilor de orice v`rst=, ]ndeosebi celor tineri. Rug=m toat= lumea s= viziteze biblioteca, deoarece cine are carte, are [i parte!

2

*Miercuri, 21 noiembrie curent, ]n 9 localit=\i din raion a fost s=rb=torit hramul bisericilor "Sfin\ilor Arhangeli Mihail [i Gavriil". {eful sec\iei raionale Cultur=, Grigorie Z=noag=, spunea c= ]n toate localit=\ile ]n cauz= lucr=torii din cultur= au organizat manifest=ri cultural-artisLa {old=ne[ti, bun=oar=, a evoluat (pe scena din Tatiana |URCANU, tice. fa\a g=rii auto) fanfara raional= "Dumbrava", apoi un [ir [efa bibliotecii publice de colective artistice din ora[, iar pentru sear= un partid din Glinjeni politic preconizase s= sponsorizeze ni[te manifest=ri culturale, care s= dureze c`teva ore. Dup= aceasta a fost organizat= tradi\ionala hor= de hram. acest teren, plantat cu viitori Sergiu CUMATRENCO arbori viguro[i, scuar al genera\iilor. Sper=m c= anul }n imagini: CTA a spitalului din {old=ne[ti (foto 1); ce vine nu va fi secetos [i "Deocamdat= lucreaz= numai un cazan", zice V. Palii cop=ceii se vor prinde, ]m(foto 2) t= social-educativ= mai ma- plinind speran\ele celor cu re, au invitat la s=ditul pu- ideea ]n cauz=. ie\ilor nu numai locatari ai Sergiu CUMATRENCO azilului, dar [i elevi din cla}n imagini: secven\e de la Judec=toria {old=ne[ti anun\= concurs pentru ocusele superioare ale liceului punerea bazei scuarului parea func\iei publice vacant= - specialist principal ]n teoretic "Alexe Mateevici". genera\iilor din {old=ne[ti serviciul Resurse Umane. Data-limit= de depunere a Astfel, cred, putem numi documentelor - 17 decembrie 2012. Informa\ii suplimentare pute\i afla apel`nd: (0272) 2-22-67 (Pavlovschi Dina).

Scuarul genera\iilor De o hab= de vreme se discut= c= Azilul de b=tr`ni s= fie mutat ]n alt= cl=dire, ce apar\ine spitalului raional, la vreo 20 de metri de Serviciul Medical de Urgen\=. Iat= de ce c`teva min\i lu-

minate au decis s= s=deasc= ]n preajm= cop=cei pentru a pune baza unui scuar, ca, ]n viitor, s= aib= lumea unde se da la umbr= pe timp de ar[i\=. Iar ca s= i se dea evenimentului o ten-

Aviz

Cita\ie public= ]n judecat= }n conformitate cu dispozi\ia art. 108 al Codului de Procedur= Civil= al R. Moldova, Judec=toria {old=ne[ti (or. {old=ne[ti, str. Victoriei, 18) solicit= prezentarea ]n [edin\= de judecat=, ]n calitate de p`r`t=, a cet. Cump=t= Cristina Igor, n=scut= la 23 august 1990, locuitoare a satului Pohoarna, raionul {old=ne[ti, pentru data de 7 decembrie 2012, ora 09.30, pe dosarul civil la cererea reclamantului Lupu Nicolai Ion privind ]ncasarea prejudiciului material. }n caz de neprezentare, cererea va fi examinat= ]n lipsa p`r`tei. Judec=tor - A. Mandraburca. Responsabil de pagin= - Sergiu CUMATRENCO


4

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

- Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà - íåóæåëè ìåäèêè íèêàê íå ìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñî ÑÏÈÄîì? -  ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïî äàííûì ÎÎÍ, íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé ñïàä êîëè÷åñòâà çàðàæåíèé ÂÈ×-èíôåêöèåé âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Ñðåäè íîñèòåëåé âèðóñà áîëüøå ëþäåé ïîëó÷àþò íåîáõîäèìîå ëå÷åíèå. Ïîñòåïåííî ïîâûøàåòñÿ è êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ñåãîäíÿ áîëåå ïîëîâèíû ëþäåé èíôèöèðîâàííûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà óæå ïîëó÷àþò íåîáõîäèìûå ìåäèêàìåíòû. - Íî ïðîáëåìà ñ ÂÈ×èíôåêöèåé âñå æå îñòàåòñÿ íà ãëîáàëüíîì óðîâíå? - Äà, óðîâåíü çàðàæåíèé âñå åùå îñòàåòñÿ âûñîêèì â âîñòî÷íîé Åâðîïå, ñåâåðíîé Àôðèêå è íà Áëèæíåì Âîñòîêå. - À êàê îáñòîÿò äåëà â íàøåé ðåñïóáëèêå? - Ïî äàííûì ïðåñññëóæáû Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, çà 9 ìåñÿöåâ ñ íà÷àëà íûíåøíåãî ãîäà â Ìîëäîâå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 572 íîâûõ ñëó÷àÿ çàðàæåíèÿ ÂÈ×. Èç îáùåãî ÷èñëà âûÿâëåííûõ ñëó÷àåâ 279 çàðåãèñòðèðîâàíû ñðåäè ìóæ÷èí è 293 - ñðåäè æåíùèí. À ÑÏÈÄ áûë âûÿâëåí ó 206 ÷åëîâåê. - À â êàêèõ ðàéîíàõ ïîÿâèëèñü íîâûå áîëüíûå? - Íîâûå èíôèöèðîâàííûå âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà çàðåãèñòðèðîâàíû â ìóíèöèïèÿõ Êèøèíýó è Áýëöü, à òàêæå â Òèðàñïîëå, Áåíäåðàõ, Ðûáíèöêîì, Ñëîáîçåéñêîì è Êàõóëüñêîì ðàéîíàõ. - Ñðåäè áîëüíûõ åñòü äåòè è áåðåìåííûå æåíùèíû? - Ê ñîæàëåíèþ, ÂÈ×èíôåêöèÿ áûëà ïîäòâåðæäåíà ó 63 áåðåìåííûõ æåíùèí è ó 10 íîâîðîæäåííûõ îò ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûõ ìàòåðåé. È ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî, êàê è â 2011 ãîäó, ïðåîáëàäàåò ãåòåðîñåêñóàëüíûé ïóòü çàðàæåíèÿ. - Åñòü ëè ñðåäè áîëüíûõ ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæè? - Äà, âèðóñ áûë îáíàðóæåí ó 89 ÷åëîâåê â âîçðàñòå îò 15 äî 24 ëåò, ÷òî ñîñòàâëÿåò 15,5% îò îáùåãî ÷èñëà âûÿâëåííûõ ñëó÷àåâ. - À ÷òî ìîæíî ñêàçàòü î ðàñïðîñòðàíåíèè ýòîãî çàáîëåâàíèÿ â íàøåì ãîðîäå è ðàéîíå? - Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íå ïðîâîäèòñÿ ìàññîâîå îáñëåäîâàíèå æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà ïî ïîâîäó ýòîãî çàáîëåâàíèÿ. Òî åñòü, âûÿâëåííûå ñëó÷àè ÂÈ×-èíôåêöèè áûâàþò îáíàðóæåíû ïîïóòíî - ïðè ñäà÷å àíàëèçîâ êðîâè â êàêèõ-ëèáî äðóãèõ öåëÿõ. Òåì íå ìåíåå, â ýòîì ãîäó áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 5 òàêèõ ñëó÷àåâ. - À êàêîâà ñòàòèñòèêà ïî ïðîøëûì ãîäàì? -  ÷àñòíîñòè, â ìèíóâøåì ãîäó áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 3 ñëó÷àÿ ÂÈ×èíôåêöèè, à â 2009 ãîäó, ê ïðèìåðó - 17 ñëó÷àåâ. - Åñòü ëè ïðåäïîëîæåíèÿ íàñ÷åò òîãî, îòêóäà áûëà çàíåñåíà èíôåêöèÿ? - Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè â íàøåì ãîðîäå è ðàéîíå ÿâëÿåòñÿ ôàêò îòúåçäà íàøèõ ãðàæäàí â ñòðàíû äàëüíåãî è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ íà çàðàáîòêè. Çà÷àñòóþ îíè âîçâðàùàþòñÿ ê ðîäíîìó ïîðîãó, äàæå íå ïîäîçðåâàÿ î òîì, ÷òî

Îáùåèçâåñòíî, ÷òî çäîðîâüå - ýòî âåëè÷àéøàÿ öåííîñòü, êîòîðóþ ïîòîì íåëüçÿ ïðèîáðåñòè íè çà êàêèå äåíüãè. Êàê ãîâîðèë åùå äðåâíåãðå÷åñêèé ó÷åíûé Ãåðîäîò: "Êîãäà íåò çäîðîâüÿ, ìîë÷èò ìóäðîñòü, íå ìîæåò ðàñöâåñòè èñêóññòâî, íå èãðàþò ñèëû, áåñïîëåçíî áîãàòñòâî è áåññèëåí ðàçóì". Èçäàâíà ëþäè ñïðàâëÿëèñü ñ áîëåçíÿìè, ðàçâèâàÿ ìåäèöèíó, äîñòèãàÿ ïðîãðåññà â èçãîòîâëåíèè ëåêàðñòâ. Îäíàêî ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè, ïî ìåðå ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè, ÷åëîâå÷åñòâî óçíàëî íîâûå, íåâèäàííûå ðàíåå áîëåçíè, îäíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ÑÏÈÄ è ê òîìó æå èçîáðåëî òàêîå êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâ, ÷òî ïðèíÿëîñü çëîóïîòðåáëÿòü èìè. Ýïèäåìèÿ ÑÏÈÄà äëèòñÿ áîëåå 20 ëåò: ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïåðâûå ìàññîâûå ñëó÷àè çàðàæåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèåé ïðîèçîøëè â êîíöå 1970-õ ãîäîâ. Õîòÿ ñ òåõ ïîð ÂÈ× áûë èçó÷åí ëó÷øå, ÷åì ëþáîé âèðóñ â ìèðå,

Nr. 45 (7587), 23 noiembrie 2012 ìèëëèîíû ëþäåé ïðîäîëæàþò óìèðàòü îò ÑÏÈÄà, è ìèëëèîíàì ëþäåé ñòàâèòñÿ äèàãíîç ÂÈ×-èíôåêöèÿ. ÑÏÈÄ îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó ïÿòè ãëàâíûõ áîëåçíåéóáèéö, óíîñÿùèõ íàèáîëüøåå ÷èñëî æèçíåé íà íàøåé ïëàíåòå. Ýïèäåìèÿ ïðîäîëæàåò ðàñòè, îõâàòûâàÿ âñå íîâûå ðåãèîíû. Òåì íå ìåíåå, çà ýòè ãîäû èçìåíèëèñü íå òîëüêî çíàíèÿ î ÂÈ× è ÑÏÈÄå, íî è îòíîøåíèå îáùåñòâà ê ýòîé ïðîáëåìå. Îò íåâåæåñòâà è ñëåïîãî ñòðàõà ïåðåä íåèçâåñòíîé áîëåçíüþ ÷åëîâå÷åñòâî ïðèøëî ê ÷àñòè÷íîé ïîáåäå íàóêè íàä âèðóñîì, à çäðàâîãî ñìûñëà - íàä èñòåðèåé è ñïèäîôîáèåé. Î òîì, íàñêîëüêî îïàñåí ñåãîäíÿ ñèíäðîì ïðèîáðåòåííîãî èììóíîäåôèöèòà, î âîçäåéñòâèè àíòèáèîòèêîâ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó âðà÷-ãèãèåíèñò Öåíòðà îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ Âëàäèìèð Ñåíêåâè÷.

Çäîðîâüå äîðîæå áîãàòñòâà óæå çàðàæåíû. È, êàê ñëåäñòâèå, çàðàæàþò ñâîèõ æåí è ìóæåé. - Äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü çàðàæåíèå, íóæíî ïðîéòè îáñëåäîâàíèå. Íî çà÷àñòóþ ó ëþäåé íå âîçíèêàåò ìûñëè îá ýòîì... - ÂÈ×-èíôåêöèÿ ñ÷èòàåòñÿ î÷åíü êîâàðíîé. Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî ÷àùå âñåãî âíåäðåíèå â îðãàíèçì ÷åëîâåêà âèðóñà èììóíîäåôèöèòà è åãî ðàçìíîæåíèå íå âûçûâàåò íèêàêèõ ñèìïòîìîâ ÂÈ×èíôèöèðîâàíèÿ. Åäèíñòâåííûé íàäåæíûé ñïîñîá îïðåäåëèòü ÂÈ×-ñòàòóñ ÷åëîâåêà - ýòî ïðîõîæäåíèå òåñòà íà ÂÈ×. - Ïðè êàêèõ ñèìïòîìàõ íóæíî áèòü òðåâîãó? - Ïåðâûå ïðèçíàêè ÂÈ× íåÿâíûå. Íàïðèìåð, ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü ïîñëå èíôèöèðîâàíèÿ ÂÈ× ó çàðàæåííîãî ÷åëîâåêà ìîæåò ïîâûñèòüñÿ òåìïåðàòóðà äî 37,5-38 ãðàäóñîâ, óâåëè÷èâàþòñÿ ëèìôàòè÷åñêèå óçëû, "æåëåçêè", èíîãäà âîçíèêàåò íåïðèÿòíîå îùóùåíèå â ãîðëå, áîëè ïðè ãëîòàíèè, ïîÿâëÿþòñÿ êðàñíûå ïÿòíà íà êîæå, íåðåäêî áûâàåò ïîíîñ. - Íî òàêèå ïðèçíàêè òðóäíî îòëè÷èòü îò ñèìïòîìîâ îáû÷íîé ïðîñòóäû èëè ãðèïïà? - Òåì áîëåå, ÷òî ýòè ïåðâîíà÷àëüíûå ñèìïòîìû ÂÈ× áûâàþò íå ó âñåõ çàðàçèâøèõñÿ è äîâîëüíî áûñòðî èñ÷åçàþò... Îäíàêî, â ñëó÷àå, åñëè îíè áûëè âûçâàíû äåéñòâèòåëüíî ÂÈ×-èíôåêöèåé, èõ èñ÷åçíîâåíèå îçíà÷àåò òîëüêî òî, ÷òî ðàçâèòèå èíôåêöèè èäåò äàëüøå. Ïîýòîìó åäèíñòâåííûé âûõîä - ïðè ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè íà èíôåêöèþ îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó è íå ðèñêîâàòü çäîðîâüåì ñâîèõ áëèçêèõ. - Èçâåñòíî, ÷òî ïðèñóòñòâèå ÂÈ× â îðãàíèçìå ìîæåò áûòü ñîâåðøåííî íåçàìåòíûì â òå÷åíèå 1012 ëåò. Òàêîå âðåìÿ, êàê ïðàâèëî, ïðîõîäèò îò ìîìåíòà çàðàæåíèÿ ÂÈ× äî ðàçâèòèÿ ÑÏÈÄà ïðè îòñóòñòâèè ëå÷åíèÿ. À êàêîâû ïðèçíàêè ÑÏÈÄà? - ÑÏÈÄ è åãî ñèìïòîìû - ýòî ïîñòîÿííî âîçíèêàþùèå çàáîëåâàíèÿ: ïíåâìîíèÿ, òóáåðêóëåç, öèòîìåãàëîâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ, ãåðïåñ è äðóãèå, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ îïïîðòóíèñòè÷åñêèìè èíôåêöèÿìè. Íà ýòîé ñòàäèè ÂÈ×-èíôåêöèÿ ïåðåðîæäàåòñÿ â òÿæåëóþ áîëåçíü, ïðè êîòîðîé áîëüíîé èíîãäà äàæå íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî âñòàâàòü è âûïîëíÿòü äàæå ýëåìåíòàðíûå ñàìîñòîÿòåëüíûå äåéñòâèÿ. Óõîä çà òàêèì áîëüíûì îáû÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ ðîäíûìè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. - Òåì íå ìåíåå, òàêîãî èñõîäà ìîæíî èçáåæàòü? -  íàñòîÿùåå âðåìÿ,

íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðå÷ü îá èçëå÷èâàíèè ÂÈ×-èíôåêöèè ïîêà íå èäåò, âîâðåìÿ ïîñòàâëåííûé äèàãíîç è ãðàìîòíîå ëå÷åíèå ÂÈ× ìîæåò íà íåîïðåäåëåííî äîëãèé ñðîê îòîäâèíóòü ðàçâèòèå ÂÈ×-èíôåêöèè äî ñòàäèè ÑÏÈÄà, à çíà÷èò, ñîõðàíèòü æèçíü áîëüíîìó è åå êà÷åñòâî. - À êàê óáåðå÷üñÿ îò ÑÏÈÄà? - Èçáèòàÿ èñòèíà "áîëåçíü ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü" îòíîñèòñÿ ê ÑÏÈÄó â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì ê ëþáîìó äðóãîìó çàáîëåâàíèþ. Ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá óáåðå÷üñÿ îò ÑÏÈÄà - ýòî èçáåæàòü çàðàæåíèÿ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×). Ê ñ÷àñòüþ, ýòîò âèðóñ íå ïåðåäàåòñÿ íè áûòîâûì,

êîòîðûõ ìîãóò ñîõðàíÿòüñÿ ñëåäû êðîâè (íîæíèöû, ùèïöû, áðèòâåííûå ñòàíêè).  ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñòåðèëèçàöèÿ èíñòðóìåíòà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé, òàê æå êàê è òåñòèðîâàíèå íà ÂÈ× äîíîðñêîé êðîâè. - Çà÷àñòóþ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûé ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ èçãîåì... - Ïîýòîìó âàæíà âûðàáîòêà ïðàâèëüíîãî ïîäõîäà è ðåàãèðîâàíèÿ, åñëè âäðóã ïîäòâåðäèòñÿ ïîëîæèòåëüíûé òåñò íà ÂÈ×, ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ è äåéñòâèÿ, êîòîðûå ñëåäóåò ïðåäïðèíÿòü íåìåäëåííî. Îãðîìíóþ ðîëü èãðàåò è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ðîäíûõ è áëèçêèõ èíôèöèðîâàííîãî ÷åëîâåêà. - Åñòü ëè ïðîáëåìû ñ

íè âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì, åãî íå ðàñïðîñòðàíÿþò íàñåêîìûå. Âñå ïóòè ïåðåäà÷è ÂÈ× õîðîøî èçó÷åíû. - Ïðè ýòîì ïðîôèëàêòèêà çàðàæåíèÿ ïîëîâûì ïóòåì ïðåäñòàâëÿåò îñîáóþ âàæíîñòü? - Íåñîìíåííî, ÷òî ê ãðóïïå ðèñêà îòíîñèòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìîëîäîå ïîêîëåíèå. Ñåãîäíÿ ïðîôèëàêòèêà ÂÈ× çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ, ðàçúÿñíåíèÿõ î âàæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðåçåðâàòèâà äëÿ çàùèòû îò âîçìîæíîãî èíôèöèðîâàíèÿ. Ìîëîäîå ïîêîëåíèå äîëæíî çíàòü âñå î ñïîñîáàõ ïåðåäà÷è áîëåçíè è òîì, êàê ìîæíî áëàãîïîëó÷íî èçáåæàòü çàðàæåíèÿ ÂÈ× èíôåêöèåé. - Åñòü åùå ïðîôèëàêòèêà èíôèöèðîâàíèÿ ÷åðåç êðîâü? - Êîíå÷íî, íåîáõîäèìî ïîìíèòü î ïðàâèëàõ ëè÷íîé ãèãèåíû ïðè ïîëüçîâàíèè òóàëåòíûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè.  ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî êàñàåòñÿ ïðåäìåòîâ, êîòîðûìè ìîæíî ïîðåçàòüñÿ, è íà

ïðèíÿòèåì áîëåçíè ó òåõ, êòî åé çàðàçèëñÿ? - Äà, è âåñüìà ïîêàçàòåëüíûå. Ê ïðèìåðó, â íàøåì ðàéîíå ïðîæèâàåò ÷åëîâåê, êîòîðûé êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñåí ñ äèàãíîçîì çàðàæåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèåé, íåñìîòðÿ íà óáåäèòåëüíûå ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ. È, ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî îí âåäåò ñåáÿ äîñòàòî÷íî ñâîáîäíî, íå çàäóìûâàÿñü î òîì, ÷òî ìîæåò êîãî-òî çàðàçèòü. - Íî âåäü äàííûé äèàãíîç ìîæåò áûòü îøèáî÷íûì? - Íåò, ýòî èñêëþ÷åíî. Âðà÷è ïîíèìàþò âñþ âàæíîñòü òàêîãî äèàãíîçà, è ïîýòîìó ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ íåîäíîêðàòíî è ñàìûì òùàòåëüíûì îáðàçîì. - Åñëè áåðåìåííàÿ æåíùèíà çàðàæåíà ÂÈ×, ãðîçèò ëè ýòî åå ðåáåíêó? - Íå îáÿçàòåëüíî. Êåñàðåâî ñå÷åíèå, çàìåíÿþùåå åñòåñòâåííûå ðîäû, èñêóññòâåííîå âñêàðìëèâàíèå ìëàäåíöà, ïîÿâèâøåãîñÿ íà ñâåò îò èíôèöèðîâàííîé ìàòåðè - ýòî òàêæå ñïîñîáû ïðîôèëàê-

òèêè ÂÈ×. - Íî âàêöèíà ïðîòèâ ÂÈ× åùå íå ðàçðàáîòàíà? - Ìíîãèå îïàñíûå âèðóñû óäàëîñü óêðîòèòü ñ ïîìîùüþ âàêöèí, îäíàêî ìå÷òà î ïðèâèâêå, êîòîðàÿ çàùèòèëà áû ëþáîãî ÷åëîâåêà îò çàðàæåíèÿ ÂÈ×èíôåêöèåé, ïîêà ëèøü ìå÷òà, õîòÿ ïîèñê âàêöèíû ïðîäîëæàåòñÿ. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïðîùå èçáåæàòü èíôèöèðîâàíèÿ ÂÈ×, ÷åì âûëå÷èòü ïðèîáðåòåííîå çàáîëåâàíèå. Íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé, ÷òîáû ýòà ñòðàøíàÿ áåäà ïðîøëà ñòîðîíîé îò íàñ è íàøèõ áëèçêèõ. - Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, è íàïîñëåäîê õîòåëîñü áû îñâåòèòü âîïðîñ î äåéñòâèè àíòèáèîòèêîâ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ê ïðèìåðó, ñ 19 îêòÿáðÿ áûëî ââåäåíî îãðàíè÷åíèå ïðîäàæè ëåêàðñòâ áåç ðåöåïòà. À âåäü íå ñåêðåò, ÷òî îáû÷íîé ïðàêòèêîé äëÿ ìíîãèõ ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ïîêóïêà àíòèáèîòèêîâ áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à è èõ íåêîíòðîëèðóåìîå óïîòðåáëåíèå - ÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå... - Ýòîò âîïðîñ ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíûì äëÿ îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ Åâðîïåéñêîãî àãåíòñòâà ïî ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâàì áîëåå 380 òûñ. ÷åëîâåê â Åâðîïå åæåãîäíî ñòðàäàþò îò áîëåçíåé, âûçâàííûõ ëåêàðñòâåííî-óñòîé÷èâûìè áàêòåðèÿìè è îêîëî 25 òûñ. èç íèõ óìèðàþò. - Ýòî âñå ïðîèñõîäèò îò íåóìåðåííîãî óïîòðåáëåíèÿ àíòèáèîòèêîâ? - Íó äà, áàêòåðèè îáðåòàþò èììóíèòåò çà ñ÷åò íåêîíòðîëèðóåìîãî ââåäåíèÿ àíòèáèîòèêîâ ïðè ëþáîì çàáîëåâàíèè, äàæå åñëè ýòî âèðóñíàÿ áîëåçíü.  òî æå âðåìÿ ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå îáùèõ çàáîëåâàíèé, òàêèõ êàê ôàðèíãèò, áðîíõèò èëè ïèùåâîå îòðàâëåíèå, âûçâàííûõ áàêòåðèÿìè, òåðïèò íåóäà÷ó èç-çà óâåëè÷åíèÿ ââåäåíèÿ àíòèáèîòèêîâ. - À åñòü ëè ñòàòèñòèêà äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè, ïîäòâåðæäàþùàÿ ýòè äàííûå? - Èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå Íàöèîíàëüíûì öåíòðîì îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèìèêðîáíûì ïðåïàðàòàì âîçáóäèòåëåé îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé, âûÿâèëî èõ èììóíèòåò â äèàïàçîíå ïðèìåðíî îò 20 äî 60% äëÿ áîëüøèíñòâà àíòèáèîòèêîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â íàøåé ñòðàíå. - À ïðè êàêèõ åùå áîëåçíÿõ îòìå÷àåòñÿ òàêàÿ êàðòèíà?

-  îñíîâíîì ïðè ïàðàçèòàðíûõ çàáîëåâàíèÿõ, îñòðûõ æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ èíôåêöèÿõ. Ê ïðèìåðó, ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåíèÿ àíòèìèêðîáíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè âîçáóäèòåëåé îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé â òå÷åíèå 2007-2009 ãîäîâ, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî èõ óñòîé÷èâîñòü ê àíòèáèîòèêàì âàðüèðóåò â ïðåäåëàõ 1196% äëÿ íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ ëåêàðñòâåííûõ ôîðì. - Îòíîñèòñÿ ëè ýòî ê òóáåðêóëåçó? - Ïî äàííûì ÂÎÇ, åæåãîäíî â ìèðå âîçíèêàåò îêîëî 440 òûñ. íîâûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ òóáåðêóëåçîì ñ ìíîæåñòâåííîé ëåêàðñòâåííîé óñòîé÷èâîñòüþ (ÌËÓ-ÒÁ), ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé îêîëî 15 òûñ. ñìåðòåé. - Òàêèå äàííûå íå ìîãóò íå âûçûâàòü òðåâîãè. È ìåäèêè íà÷àëè ïðèíèìàòü ìåðû? - Äëÿ òîãî, ÷òîáû êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ, ÂÎÇ îïóáëèêîâàëà ãëîáàëüíóþ ñòðàòåãèþ è ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû, ÷òîáû ïîìî÷ü ñòðàíàì â ðåàëèçàöèè áåçîïàñíûõ ñèñòåì äëÿ ìîíèòîðèíãà ðåçèñòåíòíîñòè ê àíòèáèîòèêàì è ïðèíÿòèÿ ìåð - òàêèõ, êàê îãðàíè÷åíèå ïðîäàæè àíòèáèîòèêîâ áåç ðåöåïòà. - À êàêèå ðåêîìåíäàöèè ñëåäóåò ñîáëþäàòü ãðàæäàíàì â ýòîì îòíîøåíèè? - ×òîáû ñíèçèòü ðèñê áåñêîíòðîëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àÿ àíòèáèîòèêè, ðåêîìåíäóåòñÿ ïîìíèòü î òîì, ÷òî àíòèáèîòèêè - íå ïàíàöåÿ îò âñåõ çàáîëåâàíèé. Ëå÷åíèå èìè ÿâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûì, è òîëüêî âðà÷ ìîæåò åãî ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü, îðèåíòèðóÿñü íà äàííûå îáñëåäîâàíèÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå. - Î ÷åì åùå ñëåäóåò ïîìíèòü, ïðèìåíÿÿ àíòèáèîòèêè? - Î÷åíü âàæíî ñîáëþäàòü ðåêîìåíäàöèè ïî äîçèðîâêå è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ëå÷åíèÿ àíòèáèîòèêàìè. È âñåì íåîáõîäèìî ÷åòêî óÿñíèòü ñåáå, ÷òî íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå è çëîóïîòðåáëåíèå àíòèáèîòèêàìè ñïîñîáñòâóåò âûðàáàòûâàíèþ ó âîçáóäèòåëåé áîëåçíè óñòîé÷èâîñòè ê ïðîòèâîìèêðîáíûì ïðåïàðàòàì. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ñëó÷àåâ òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé è ñìåðòåé, êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû èçáåæàòü. - Òåì íå ìåíåå, â àïòåêàõ ìîæíî ïðèîáðåñòè áåç ðåöåïòà äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâ? - Ñðåäè 6124 íàèìåíîâàíèé ìåäèêàìåíòîâ, êîòîðûå ïðîäàþòñÿ â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà, 1752 ïî-ïðåæíåìó îòïóñêàþò áåç ðåöåïòà. Ñðåäè íèõ àñïèðèí, ïàðàöåòàìîë, íåêîòîðûå àíàëüãåòèêè è äðóãèå ïðåïàðàòû. Ïîëíûé ñïèñîê ýòèõ ëåêàðñòâ ìîæíî íàéòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àãåíòñòâà ïî ìåäèêàìåíòàì. À âîò àíòèáèîòèêè áóäóò îòïóñêàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî ðåöåïòó. ×òîáû ïàöèåíò íå ïðèõîäèë ñ îäíèì è òåì æå ðåöåïòîì â ðàçíûå àïòåêè, ïðè ïîêóïêå îí áóäåò àííóëèðîâàòüñÿ èëè ïåðåäàâàòüñÿ ôàðìàöåâòó. È íàïîñëåäîê õîòåëîñü áû ïîæåëàòü ÷èòàòåëÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ðàçóìíîãî ïîäõîäà ê åãî ñîõðàíåíèþ, ïàìÿòóÿ î òîì, ÷òî çäîðîâüå - äîðîæå ëþáîãî áîãàòñòâà.

Страницу подготовила Марина ШОВА


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 45 (7587), 23 noiembrie 2012

}n perioada 03-25 noiembrie 2012, Centrul de Arte "Coliseum" particip= la campania social= dedicat= prevenirii violen\ei domestice, desf=[urat= de misiunea OSCE ]n Moldova. Campania const= din prezentarea spectacolului "Casa M" des-

pre violen\a domestic= ]n 9 ora[e din RM [i organizarea unor discu\ii cu publicul la tema violen\ei ]n familie, la sf`r[itul reprezenta\iei, ]n prezen\a unui psiholog de talie na\ional= [i a unor speciali[ti din domeniu.

Noi ]n[ine putem schimba realitatea ]n bine

}n context, o delega\ie a Misiunii OSCE ]n Moldova (dna Valentina Bodrug-Lungu [i dl Veaceslav Balan, ]mpreun= cu dna Mariana

Postic=, managerul Centrului de Arte "Coliseum"), a vizitat ora[ul Rezina, unde a avut o ]nt`lnire de lucru cu vicepre[edintele raionu-

lui, dl Valeriu Ciorici, [i reprezentan\ii mai multor structuri ale Consiliului raional (]n imagine). Acest eveniment face parte din obiectivele generale strategice dedicate drepturilor omului ]n Moldova, cre=rii unei societ=\i bazat= pe ]n\elegere, respect reciproc [i egalitate ]n drepturi. Spectacolul are mai multe obiective: informarea societ=\ii despre problema violen\ei, sus\inerea moral= a victimelor violen\ei, schimbarea mentalit=\ii ]n societate. Spectacolul de referin\= are o ]nalt= \inut= artistic= [i a fost apreciat la festivaluri prestigioase din Bucure[ti, Timi[oara, Moscova, Tbilisi [i Edinburg (Marea Britanie). Este un spectacol-do-

cument, creat pe baza interviurilor, discu\iilor, ]nt`lnirilor colectivului de crea\ie cu victime ale violen\ei. A fost prezentat (spectacolul) ]n ora[ele Cead`r-Lunga, B=l\i, Comrat, Vulc=ne[ti, Taraclia, Congaz, Criuleni. La Rezina (Casa raional= de cultur=, sala mare, ora 15.00), va fi prezentat pe 25 noiembrie (duminic=). Dup= prezentarea lui, vor fi ini\iate dezbateri, vor fi date r=spunsuri la ]ntreb=ri etc). Spectacolul este dur, dar legat de realitate. Rezult= c= trebuie s= schimb=m ni\el realitatea, c= s= nu ne fie fric= de ea. Intrarea va fi liber= (]n Occident - 5070 euro/persoan=). A[adar, la spectacolul "Casa M" de duminic= este invitat= c`t mai mult= lume de la 16 ani ]n sus. "Casa M" a fost scris= [i regizat= de Lumini\a |`cu. Din echip= fac parte actri\ele Mihaele Str`mbeanu, Snejana Puic=, Ina Surdu [i Irina Vacarciuc. Din 2012, proiectul "Casa M" face parte din Programul Antitrafic [i Gender al Misiunii OSCE ]n Moldova.

"Cu privire la convocarea [edin\ei Consiliului raional"

Ordinea de zi a [edin\ei Consiliului raional din 30 noiembrie 2012

"Nistru", Lalova de\in=toarea Supercupei raionului la fotbal

Duminic=, 18 noiembrie Moldovene[ti de Fotbal. Momentul culminant al din satul Pripiceni-R=ze[i evenimentului sportiv desf=s-a disputat Supercupa raio- [urat l-a constituit ]nm`nanului Rezina la fotbal. }n rea, de c=tre pre[edintele meciul decisiv s-au ]nt`lnit raionului Rezina, dna Eleoechipele "Steaua SCL", Re- nora Graur, echipei c`[tig=zina, campioana raionului toare - "Nistru", Lalova, a Rezina ]n cadrul edi\iei a Supercupei raionului Rezina IX-a a Cupei raionului Rezina la fotbal, edi\ia anului 2012. De premii b=ne[ti, acorla fotbal, [i "Nistru", Lalova, de\in=toarea Cupei pre[e- date de Consiliul raional dintelui raionului Rezina. Rezina, au beneficiat ambeDup= o partid= echilibrat=, le echipe. Iar din partea fofotbali[tii din Lalova au re- rului fotbalistic, c=pitanilor purtat victorie, cu scorul echipelor - Alexandru P=dude 1:0, gra\ie golului marcat re\ ("Nistru", Lalova) [i de Ion Basarab. Lauren\iu Iurcu ("Steaua La ceremonia de premie- SCL", Rezina) - le-au fost re au fost prezente oficialit=- ]nm`nate mingi [i cadouri. \ile: dna Eleonora Graur, Vasile GOBJIL+, secretarul pre[edintele raionului ReziConsiliului raional Rezina na, subsemnatul, [i ]n calitate de pre[edinte al Aso}n imagine: pre[edintele cia\iei raionale de Fotbal, [i raionului Rezina, dl Mircea Cojocari, [eful dna Eleonora Graur, Departamentului Protocol ]nm`neaz= Supercupa Administrativ al Federa\iei

Reporter "FN" 2012, pe terenul de sport

Dispozi\ie nr. 162 din 20 noiembrie 2012, or. Rezina raionului Rezina. 8. Cu privire la preg=tirea institu\iilor de ]nv=\=m`nt pentru perioada rece a anului. Raportor - Valeriu Ciorici, vicepre[edinte al raionului. Coraportor - Ion Ciorb=, [eful sec\iei Construc\ii, Gospod=rie Comunal= [i Drumuri. 9. Cu privire la modificarea componen\ei comisiei pentru protec\ia copilului aflat ]n dificultate. Raportor Valeriu Ciorici, vicepre[edinte al raionului. 10. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare [i func\ionare a Centrului de zi pentru copii cu disabilit=\i "Pic=turi de suflet" din s. Pripiceni-R=ze[i. }n baza art. 45, alin. (3), art. 53, pct. 1, lit. f) ale Legii Raportor - Valeriu Ciorici, vicepre[edinte al raionului. Republicii Moldova privind administra\ia public= local= 11. Cu privire la transmiterea automobilului "{codanr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 24, alin. (3) al Legii Re- Octavia" ]n administrarea sec\iei raionale Cultur=. Rapublicii Moldova privind Statutul alesului local nr. 768- portor - Valeriu Ciorici, vicepre[edinte al raionului. XV din 02.02.2000, pre[edintele raionului Rezina dispune: 12. Cu privire la aprobarea Regulamentului de func\i1. Se convoac= [edin\a Consiliului raional pentru data onare a Aparatului pre[edintelui raionului Rezina. Raporde 30 noiembrie 2012 cu ordinea de zi: tor - Ruslan Socol, [eful sec\iei Administra\ie Public=. - cu privire la aprobarea bugetului raional pentru 13.Cu privire la modificarea Regulamentului de funcanul 2013 ]n prima lectur= (raportor - Arcadie Mu[inschi, \ionare a sec\iei Agricultur= [i Alimenta\ie. Raportor Nicolae Josan, vicepre[edinte al raionului. [eful direc\iei Finan\e). 14. Cu privire la modificarea Regulamentului de func2. Locul desf=[ur=rii - sala de [edin\e a Consiliului \ionare a sec\iei Construc\ii, Gospod=rie Comunal= [i raional Rezina, str. 27 August, 1. Drumuri. Raportor - Ion Ciorb=, [eful sec\iei Construc\ii, 3. }nceputul desf=[ur=rii [edin\ei - ora 10.00. 4. Responsabil de ]ndeplinirea prezentei dispozi\ii Gospod=rie Comunal= [i Drumuri. 15. Cu privire la modificarea Regulamentului de funcse nume[te secretarul Consiliului raional Rezina, Vasile \ionare a serviciului Arhitectur=, Rela\ii Funciare [i CaGobjil=. Pre[edintele raionului Rezina, Eleonora GRAUR dastru. Raportor - Alexandru Ucrainciuc, [eful serviciului Arhitectur=, Rela\ii Funciare [i Cadastru. 16. Cu privire la modificarea Regulamentului de funcDispozi\ie nr. 163 din 20 noiembrie 2012, or. Rezina \ionare a direc\iei Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei. Raportor - Boris Artin, [eful direc\iei Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei. 17. Cu privire la primirea ]n folosin\= gratuit= (comodat) a unui bun imobil. Raportor - Boris Artin, [eful direc\iei Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei. 18. Cu privire la modificarea Regulamentului de func\ionare a direc\iei }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport. Raportor - Lidia Laz=ri, [eful direc\iei }nv=\=m`nt, Tineret }n baza art. 45, alin. (3), art. 53, pct. 1, lit. f) ale [i Sport. 19. Cu privire la modificarea Regulamentului [i comLegii Republicii Moldova privind administra\ia public= ponen\ei nominale ale Consiliului Consultativ al direc\iei local= nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 24, alin. (3) al Le- }nv=\=m`nt, [i Sport. Raportor - Lidia Laz=ri, [egii Republicii Moldova privind Statutul alesului local nr. ful direc\iei Tineret }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport. 768-XV din 02.02.2000, pre[edintele raionului Rezina 20. Cu privire la crearea [i aprobarea Regulamentului dispune: de organizare [i func\ionare a serviciului de asisten\= 1. Se convoac= [edin\a Consiliului raional pentru data psihopedagogic=. Raportor - Lidia Laz=ri, [eful direc\iei de 30 noiembrie 2012 (ordinea de zi se anexeaz=). }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport. 2. Locul desf=[ur=rii [edin\ei - sala de [edin\e a Con21. Cu privire la aprobarea re\elei raionale de ]nv=\=siliului raional Rezina, str. 27 August, 1. m`nt pentru anul 2012-2013. Raportor - Lidia Laz=ri, 3. }nceputul desf=[ur=rii [edin\ei - ora 11.00. [eful direc\iei }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport. 4. Responsabil de ]ndeplinirea prezentei dispozi\ii se 22. Cu privire la transmiterea unei garnituri de mobinume[te secretarul Consiliului raional Rezina, Vasile l= de la balan\= la balan\=. Raportor - Lidia Laz=ri, [eful Gobjil=. direc\iei }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport. 23. Cu privire la modificarea Regulamentului de funcPre[edintele raionului Rezina, Eleonora GRAUR \ionare a sec\iei Economie. Raportor - Eugeniu Postu, [eful sec\iei Economie. 24. Cu privire la crearea Fondului pentru sus\inerea antreprenoriatului [i dezvoltarea sectorului ]ntreprinderilor mici [i mijlocii. Raportor - Eugeniu Postu, [eful sec\iei Economie. 25. Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desf=[urarea concursului "Cel mai bun antreprenor din 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru sectorul ]ntreprinderilor mici [i mijlocii". Raportor - Eu9 luni ale anului 2012. Raportor - Arcadie Mu[inschi, geniu Postu, [eful sec\iei Economie. 26. Cu privire la transmiterea unui set de echipament [eful direc\iei Finan\e. 2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru tehnic de la balan\= la balan\=. Raportor - Eugeniu Posanul 2013 ]n a doua lectur=. Raportor - Arcadie tu, [eful sec\iei Economie. 27. Cu privire la modificarea Regulamentului de Mu[inschi, [eful direc\iei Finan\e. 3. Cu privire la modificarea Regulamentului de func- func\ionare a sec\iei raionale Cultur=. Raportor - Angela \ionare a direc\iei Finan\e. Raportor - Arcadie Mu[inschi, Racu, [eful sec\iei Cultur=. 28. Cu privire la aprobarea taxei pentru instruirea ]n [eful direc\iei Finan\e. 4. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru [colile de muzic= [i arte plastice pentru anul 2013. Raanul 2012. Raportor - Eleonora Graur, pre[edintele portor - Angela Racu, [eful sec\iei Cultur=. 29. Cu privire la ]nfiin\area filialei Trife[ti a [colii de raionului Rezina. 5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din muzic=. Raportor - Angela Racu, [eful sec\iei Cultur=. 30.Cu privire la preg=tirea [i organizarea lucrului de fondul de rezerv=. Raportor - Eleonora Graur, pre[edintele luare ]n eviden\= militar= a tinerilor n=scu\i ]n anul 1997. raionului Rezina. 6. Cu privire la completarea fi[ei de evaluare a sec- Raportor - Iurie Tom[a, [eful sec\iei administrativ-militaretarului Consiliului raional. Raportor - Eleonora Graur, re Rezina. 31. Cu privire la modificarea programului teritorial de pre[edintele raionului Rezina. 7. Cu privire la desemnarea reprezentantului ]n in- profilaxie [i combatere a diabetului zaharat pentru anii stan\a de judecat= ]n litigiile privind legalitatea deciziilor 2011-2015. Raportor - Parascovia |`mbuc-Popovici, aprobate [i ]n cele care rezult= din raporturile cu alte medic-endocrinolog. autorit=\i publice. Raportor - Eleonora Graur, pre[edintele Pre[edintele raionului Rezina, Eleonora GRAUR

"Cu privire la convocarea [edin\ei Consiliului raional"

5

S= fie orheienii mai buni dec`t rezinenii? Ne-a vizitat zilele trecute la redac\ie rezineanul Vasile Petrachi. Era bine dispus [i avea de ce omul. Bloc`ndui-se o u[= a autoturismului, s-a dus s-o deblocheze la servicii specializate din teritoriul raionului Rezina, unde i-a fost solicitat= suma de 700 de lei. P=r`ndu-i-se prea scump, s-a deplasat la SRL "TVG-COM" din ora[ul Orhei, ]ntreprindere care se ocup= cu diagnosticarea [i repararea sistemelor electrice [i electronice ale automobilelor. Pl=tind doar 170 de lei pentru serviciul prestat (deblocarea u[ii autoturismului), a r=mas foarte satisf=cut, dumnealui dorind cu tot dinadinsul s= le mul\umeasc= prin intermediul "Farului Nistrean" domnilor Gheorghe Harea [i Serghei Midrigan, respectiv director [i l=c=tu[ ai SRL "TVG-COM" din Orhei. "P=i, n-avem abona\i ai "FN" ]n raionul Orhei", iam spus noi. "Binele n-are hotare, domnilor jurnali[ti, s-a revoltat u[or Vasile Petrachi. Voi cump=ra la chio[c 2-3 exemplare "FN" [i le voi expedia la Orhei, c=ci merit= oamenii". Argument forte [i incontestabil. P. S. Deosebit de important s= fii ajutat la momentul oportun. }ntr-o joi din prim=vara anului curent, la ie[irea din Chi[in=u, s-a defectat [i transportul redac\iei "FN" (un "Jiguli" r=bl=git, care, de muuult timp [i-a epuizat resursele de exploatare).

Cu greu am ajuns p`n= la Step-Soci. Ziua se ]ng`na cu noaptea. Am pus-o de m=m=lig= (3 colaboratori "FN" [i [oferul). Deodat=, ]n dreptul nostru, stop= un autoturism. {oferul nostru Sergiu Pistrui s-a apropiat de automobilul care sem=na a automobil, fiind ]ntrebat ceva de c=tre proprietarul lui. Dup= un scurt schimb de vorbe, necunoscutul, care se ]ndrepta spre Chi[in=u, a f=cut cale ]ntoars= spre o periferie a satului Step-Soci, Sergiu urm`ndu-l la volanul rablei noastre. G`nduri diferite, majoritatea negre, ne treceau prin cap, mai ales, ][i f=cea mari griji so\ia [oferului, Violeta Pistrui. Trecuse mai bine de-o or=, Serioja nu-i [i nu-i. De ce nam scris barem num=rul de ]nmatriculare al autoturismului necunoscut? G`ndurile negre au disp=rut odat= cu apari\ia ambelor unit=\i de transport. Mul\umiri multe din partea noastr= binef=c=torului, care a dorit s=[i p=streze anonimatul. {tim doar c= e conduc=torul unei ]ntreprinderi individuale din Step-Soci [i, probabil, locuie[te la Chi[in=u. {i ]n num=rul curent al "FN" ]i aducem sincere mul\umiri binef=c=torului anonim, care ne-a ]ntins o m`n= de ajutor dezinteresat la momentul oportun. Dea Domnul s= avem c`t mai mul\i atare oameni ]n preajm=. Ion ANTON


6

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Ziua Mondial= a Diabetului a fost instituit= ]n anul 1991 de Federa\ia Interna\ional= de Diabet [i OMS drept r=spuns la cre[terea alarmant= a num=rului bolnavilor cu diabet zaharat ]n toat= lumea. Ulterior, aceast= dat= a fost aprobat= oficial [i de Asambleea Na\iunilor Unite. Diabetul zaharat prezint= pentru Republica Moldova o problem= stringent= at`t medical=, c`t [i socialeconomic=, prin cre[terea num=rului de bolnavi, modificarea structurii morbidit=\ii, afectarea tinerilor [i a copiilor cu pierderea capacit=\ii de munc=, invalidizare [i mortalitate prematur=. Conform datelor Organiza\iei Mondiale a S=n=t=\ii (OMS), c=tre anul 2025, num=rul diabeticilor ]n lume va constitui 380 de milioane. }n anul 2025 prevalen\a diabetului zaharat va atinge 10% [i chiar 20% ]n anumite grupuri de popula\ie cu factori de risc. Num=rul bolnavilor cu diabet cre[te progresiv [i se dubleaz= cu fiecare deceniu. Diabetul zaharat reprezint= una din cauzele principale de invalidizare precoce a popula\iei: fiecare a treia persoan= cu cecitate [i insuficien\= renal= sufer= de diabet zaharat, 70% din amput=ri ale membrelor inferioare sunt cauzate de diabet. Actualmente, ]n RM sunt

Nr. 45 (7587), 23 noiembrie 2012

14 noiembrie - Ziua Mondial= a Diabetului

"Controleaz=-\i diabetul" ]nregistra\i peste 67400 de bolnavi cu diabet zaharat, dintre care 350 sunt copii. }n acela[i timp, num=rul persoanelor cu diabet "latent" este de 2-3 ori mai mare. Astfel, num=rul total al diabeticilor dep=[e[te 100 de mii. }n structura pacien\ilor cu diabet zaharat 20% sunt copii [i adolescen\i cu diabet tip 1, iar 80% persoane cu v`rsta de peste 40 de ani cu diabet tip 2. La ]nceputul anului 2012, ]n raionul Rezina erau ]n eviden\= 1126 de bolnavi cu diabet zaharat manifest, dintre care: tip 1 ID - 107; tip 2 - 1011; tip 2 IN - 85; copii - 8. }n RM diabetul zaharat reprezint= 46-48% din toate bolile endocrine, bolile de nutri\ie [i metabolism. }n ultimii 10 ani, ]n republic= s-a ]nregistrat o cre[tere de peste 2 ori a inciden\ei prevalen\ei [i, concomitent, a invalidiz=rii [i mortalit=\ii prin diabet zaharat. Inciden\a diabetului zaharat ]n anul 2011 a constituit 25,7 la 10 mii de popula\ie, iar prevalen\a - 189,2 la 10 mii de popula\ie. }n r`ndul copiilor inci-

den\a a atins o valoare de 0,9 la 10 mii, prevalen\a fiind de 4,9 la 10 mii de popula\ie. Diabetul zaharat este mult mai r=sp`ndit ]n mediul urban, ]n compara\ie cu mediul rural. Diferen\a poate fi explicat= prin diversitatea de obiceiuri nutri\ionale ale popula\iei urbane [i rurale. Endocrinologii subliniaz= c= diabetul zaharat poate fi controlat prin respectarea unor reguli elementare. Astfel, 9 din 10 cazuri de diabet pot fi prevenite prin: men\inerea greut=\ii sub control, exerci\ii fizice regulate, diet= s=n=toas= [i renun\area la fumat. Doar 30 de minute pe zi de exerci\ii fizice moderate sunt asociate cu o reducere a greut=\ii cu 5-10%, iar la cei cu greutate ideal= determin= o reducere a riscului de diabet cu 58%. Astfel, prin respectarea unor pa[i simpli, pot fi evitate o serie de consecin\e grave. }n afara faptului c=, odat= ap=rut, diabetul r=m`ne pentru ]ntreaga via\=, el schimb= stilul de via\= [i alimenta\ia. Maladia scade speran\a de via\= ]n medie cu 5-10 ani, este cauza in-

validiz=rii precoce a pacien\ilor [i este una din cauzele majore de moarte prematur= ]n lume. Diabetul ucide o persoan= la fiecare 8 secunde! Tu cum ]\i controlezi diabetul? De mentionat, c= anul 2012 este al patrulea an dintr-un cincinal al campaniei WDD (World Diabetes Day), dedicat programelor de educa\ie [i preven\ie a diabetului, stabilit pentru perioada 2009-2013 cu urmatoarele obiective: fortificarea politicilor ]n prevenirea diabetului [i controlul complica\iilor, diseminarea materialelor educative privind controlul diabetului [i complica\iilor sale, ]ncurajarea diagnostic=rii precoce, cunoa[terea factorilor de risc pentru cele dou= tipuri de diabet [i/sau am`narea ]n timp a apari\iei complica\iilor. }n acest context, doresc s= aduc ]n aten\ia tuturor adul\i [i copii, persoane afectate de diabet sau persoane s=n=toase, urm=toarele mesaje-cheie: 1. Nu uita! Diabetul poate afecta persoanele de orice v`rst=.

2. Informeaz=-te asupra primelor simptome ale bolii spre a-l descoperi din timp. 3. |ine-\i greutatea sub control. 4. Un stil de via\= s=n=tos te ap=r= de boal=. Diabetul nu se manifest= prin dureri, principalul simptom care ne trimite la medic. Semnele-i sunt mult mai greu de interpretat de c=tre omul obi[nuit [i pot p=rea inofensive. Iat= care sunt acestea: sete exagerat= [i urinare frecvent=; foame exagerat=, pentru c=, ]n lipsa insulinei, mu[chii [i organele interne nu primesc energia de care au nevoie, chiar dac= m=n`nci mult; pierdere ]n greutate, ]n ciuda meselor bogate, pentru c= glucidele consumate nu sunt transformate ]n energie, iar organismul folose[te depozitele de gr=sime; oboseal=, pentru c= celulele sunt lipsite de energia necesar=. Urmeaz= sfaturile: - c`nd \i-e sete, bea ap=; - consum= zilnic micul dejun; - consum= zilnic por\ia de 3 legume [i 2 fructe; - ia-\i zilnic por\ia de 60 min de mi[care energic=. Un mottou al vie\ii s=n=toase este: "Un m=r m`ncat pe zi \ine doctorul la distan\=". Diabetul zaharat este o boal= cronic=. Nu poate fi

Suport ]n atenuarea afect=rii sectorului agricol de c=tre dezastrele naturale

Tudor GORE Schimb=rile climatice adverse aduc anual pagube economiei na\ionale de peste 50 mln de dolari. Secetele din anii 2007 [i 2012 au prejudiciat bugetele public [i privat respectiv cu peste 12,5 [i 2,5 miliarde de lei. Afectarea sever= de c=tre hazardele naturale din ultimele decenii a sectorului agricol a impus necesitatea elabor=rii [i implement=rii unui Sistem opera\ional-informa\ional ]n domeniul Managementului Dezastrelor [i R is c urilor Climat eric e (MDRC), bazat pe platforme de avertizare [i informare timpurie ]n Republica Moldova, cu informarea ]n timp util a produc=torilor [i antreprenorilor rurali. La ini\iativa ministerului Agriculturii [i Industriei Alimentare, ]n cadrul Proiectului MDRC, implementat ]n baza acordului de finan\are semnat

]ntre Guvernul RM [i Asocia\ia Interna\ional= pentru Dezvoltare (AID), a fost creat= [i se afl= ]n etapa de testare-dezvoltare opera\ional= Platforma de Avertizare [i Comunicare Timpurie (PACT), gestionarea c=reia este asigurat= de Agen\ia Na\ional= de Dezvoltare Rural= (ACSA). Solu\iile tehnice din ultimele decenii, bazate pe sisteme de urm=rire a evolu\iei timpului prin sateli\i, radare [i sta\ii meteorologice, integrate cu programe specializate, permit de a prognoza [i de a anticipa eventualele riscuri de declan[are a hazardelor naturale, iar prin intermediul Internetului [i a telefoniei mobile - de a disemina ]n timp util informa\iile cu privire la m=suri specifice de prevenire, combatere [i post-reabilitare ]n urma dezastrelor naturale. Func\ionalitatea PACTSIMA este asigurat= prin preluarea informa\iilor operative publice transmise cu anticipare de c=tre Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), Serviciul Protec\iei Civile [i Situa\iilor Excep\ionale (SPCSE) [i Departamentului de marketing agricol ACSA, mediate de solu\iile tehnice [i informa\ionale ale portalului www.acsa.md [i retransmiterea instant a informa\iilor ]n formate: SMS (mesaje scurte prin telefonie mobil=), IVR (mesagerie vocal= prin telefonie mobil=), e-mail (RSS) [i accesului la 5 Interfe\e ale portalului

Cu locul I pe \ar=, cu diplome de recunoa[tere la congresul vr=jitoarelor din Fran\a, este adev=rat= dezleg=toare de farmece [i blesteme, scoate argintul viu, dezleag= cununii legate, vindec= epilepsia, impoten\a, alcoolismul, depresiile de orice fel, aduce armonie [i ]n\elegere ]n familii dezbinate, vindec= copiii bolnavi, aduce spor ]n afaceri [i ]n case. Rezolv= orice problem= [i prin telefon pe baza zodiei [i numelui chiar de la distan\=.

specializat. Specifica\iile tehnice ale portalului www.acsa.md (PACT-SIMA) asigur= recep\ionarea operativ= a notific=rilor privind calamit=\ile naturale, tehnogene [i biologice, precum [i a informa\iilor din domeniul agromarketingului. Pentru accesul cet=\enilor [i agen\ilor economici la documentele cu caracter public [i destinat abona\ilor sunt dezvoltate [i asigurate 5 tipuri de servicii: 1. Acces 5 Interfe\e specializate web: Prognoza Meteo, Producerea Agricol=, Studii Agricole, Export Moldova, Prognoza Boli [i D=un=tori. - Interfa\a Prognoze Meteo - con\ine informa\ii privitor la alerte, prognoze [i m=suri pre [i post-afectare de hazardele naturale [i tehnogene [i este dezvoltat= ]n parteneriat cu SHS [i SPCSE. Accesul la aceast= interfa\= este on-line public [i prin abonare, cu transmiterea datelor ]n format RSS e-mail, SMS [i IVR-SMS (prognoze [i alerte meteo) pentru utilizatorii abona\i; - Interfa\a Producerea Agricol= - con\ine informa\ii operative despre pia\a agricol= din \ar=, ]n termeni de: oferte, cereri, companii, produse, servicii [i v`nz=ri On-Line. Interfa\a este dezvoltat= [i men\inut= de c=tre Departamentul de marketing agricol ACSA; - Interfa\a Studii Agricole - con\ine informa\ii opera-

tive cu privire la tendin\ele a 10 pie\e de referin\= din \ar= (Edine\, Soroca, {old=ne[ti, B=l\i, Orhei, Ungheni, Chi[in=u, Comrat, Cahul [i C=u[eni) ]n termeni de pre\uri la 98 de produse agricole [i oportunit=\i de comercializare a lor. Interfa\a este dezvoltat= [i men\inut= de c=tre Departamentul de marketing agricol ACSA; - Interfa\a Export Moldova - con\ine informa\ii despre cerin\ele [i poten\ialele pie\elor de export. Este dezvoltat= [i men\inut=, ca [i precedentele 3, de acela[i departament; - Interfa\a Prognoze Boli [i D=un=tori - va con\ine informa\ii privitor la alerte, prognoze [i m=suri pre [i post-afectare de epifitotii (boli [i d=un=tori) [i va fi dezvoltat= ]n parteneriat cu IGSFCS. 2. SMS - alerte, prognoze, pre\uri [i informa\ii: expedierea informa\iilor scurte de p`n= la 159 de caractere prin operatorii de telefonie mobil= Orange Moldova SA, Moldcell SA [i Unite Moldtelecom SA ]n termeni de alerte, prognoze, pre\uri la produse agricole [i informa\ii agricole. 3. IVR - servicii combinat cu livrarea informa\iei ]n format SMS: printr-un sistem interactiv de informa\ii vocale cu automatizarea proces=rii cererilor de la client [i solicit=rii serviciului dorit prin meniu interactiv vocal [i SMS. La momentul

actual acest serviciu, prin apelul la num=rul de billing 0905 55555 cu servicii contra plat=, este dezvoltat pentru abona\ii Unite-Moldtelecom, iar ]n perspectiv= - [i pentru cei ai Orange Moldova [i Moldcell. 4. Servicii RSS e-mail abona\ilor: cu informa\ii detaliate privitor la alerte, hazardele naturale, tehnogene [i informa\ii operative de pia\= ]n domeniul agromarketingului. 5. Servicii de publicitate: cu informa\ii (distribu\ie [i informare a clien\ilor) privitor la produc=torii [i distribuitorii de inputuri (semin\e, ]ngr=[=minte, produse fitosanitare, tehnic= agricol=, unelte etc), produse [i produc=tori din sectorul agricol. Acest serviciu este disponibil agen\ilor economici prin oferirea: campaniilor informative sau publicitare cu expedierea de SMS [i reclama banner plasat la PACT-SIMA. Portalul integrat PACTSIMA (www.acsa. md) pune la dispozi\ia clien\ilor, ]n dependen\= de profilul [i necesit=\ile lor, 5 op\iuni pachete de abonament, cu informa\ii publice [i contra plat= ]n termeni de alerte acces Interfa\=, expediere RSS via e-mail abonat [i SMS cu informa\ii specializate ]n domeniul managementului riscurilor dezastrelor, agromarketing [i managementul integrat de protec\ie contra bolilor [i v=t=m=torilor, prin urm=toarele

vindecat complet, dar poate fi \inut sub control prin medica\ie [i un regim de via\= potrivit. Mesajul, pe care doresc s=-l transmit clar tuturor oamenilor, este c= trebuie s= lupt=m ]mpotriva diabetului, boal= care afecteaz= din ce ]n ce mai multe persoane, at`t la nivel na\ional, c`t [i la nivel mondial. Sper=m c= toate activit=\ile, pe care le desf=[ur=m ]n cadrul Zilei Mondiale a Diabetului [i ]n fiecare zi, vor ]ndemna la con[tientizarea acestei probleme [i vor determina at`t persoanele cu diabet, c`t [i autorit=\ile cu responsabilitate ]n domeniu s= controleze eficient aceast= afec\iune. Diabetul zaharat, depistat precoce [i monitorizat, protejeaz= viitorul nostru. Macedonski, un poet rom`n, remarca: "Majoritatea oamenilor g=sesc c= e mai u[or s= cer[e[ti cerul prin rug=ciune, dec`t s=-l meri\i prin ac\iuni". Parascovia |~MBUC-POPOVICI, medic endocrinolog, categorie superioar=

pachete de abonare: - ALERT - administra\iei publice locale, prin abonarea primarului, secretarului sau membrilor consiliilor locale/raionale/municipale; - INFORMA|IONAL - speciali[tilor direc\iilor MAIA [i DRAA; - EXTENSIUNE - consultan\ilor Serviciului de Extensiune Rural=-ACSA; - SPECIAL - entit=\i juridice din sectorul proces=rii produselor agricole; - PROFESIONAL - entit=\i fizice [i juridice din sectorul de producere agricol= din \ar=. Recent a fost finalizat= testarea PACT-SIMA pentru 100 de entit=\i juridice [i fizice din sectorul agroalimentar al RM, iar p`n= la finele anului curent - vor fi abona\i suplimentar la solicitare peste 1000 de utilizatori, care vor avea la dispozi\ie un spectru larg de servicii ]n baza celor 5 pachete de abonare sus-scrise. Abonarea clien\ilor va fi efectuat= ]n cadrul campaniei de informare prin ]ncheierea unui contract bilateral ]ntre ACSA [i poten\ialul beneficiar de servicii. Agen\ia Na\ional= de Dezvoltare Rural= (ACSA) invit= entit=\ile fizice [i juridice, produc=torii agricoli [i antreprenorii rurali, produc=torii [i distribuitorii de mijloace de produc\ie la o colaborare reciproc avantajoas=, iar prin Platforma de Avertizare [i Comunicare Timpurie [i Sistemul Informa\ional de Marketing Agricol (PACT-SIMA) v= asigur=m o diseminare operativ= de informa\ie ]n timp util. Tudor GORE, coordonator de proiect ACSA Rezina

Cea mai puternic= t=m=duitoare [i clarv=z=toare at`t ]n \ar=, c`t [i peste hotare este Rodica - prin\esa magiei albe, premiat= de nenum=rate ori Tanea din Drochia: "Aveam dureri ]ngrozitoare ]n m`ini [i-n picioare. Am fost la mul\i doctori, dar nu mi-au g=sit leacul. Sporul de la cas= ]mi lipsea, nu puteam dormi noaptea. Particip`nd la o [edin\= a dnei Rodica, mi-a scos argintul viu din corp [i acum sunt bine [i s=n=toas=, cu poft= de via\=. Mul\umesc dnei Rodica". Natalia din Rezina: "Mii [i mii de mul\umiri dnei Rodica. Aveam v`rsta de 37 de ani [i nu m= puteam c=s=tori. Cu pu-

teri miraculoase, dna Rodica mi-a eliminat blestemul pe care ]l purtam [i mi-a dezlegat cununia chiar la prima [edin\=". Andrei din Chi[in=u: "Aveam v`rsta de 38 de ani, nu puteam suporta ideea singur=t=\ii, am ]ncercat multe c=i s= nu fiu singur, dar f=r= succes. Cu puteri miraculoase, m-a dezlegat de acel blestem, acum sunt c=s=torit [i fericit. Mul\umesc dnei binef=c=toare de minuni". Tanea din Briceni: "So\ul m= p=r=sise

pentru o alt= femeie. Ajunsesem ]n pragul disper=rii, inten\ionam s=-mi pun cap=t zilelor. O minune dumnezeiasc= a f=cut s= aflu de binef=c=toarea de minuni Rodica. De la prima [edin\= prin telefon, mi-a readus armonie [i ]n\elegere ]n familie, mia vindecat so\ul de alcoolism [i acum suntem o familie fericit=. Sincere mul\umiri dnei Rodica". Apela\i cu maxim= ]ncredere [i rezultatul va fi garantat 100%. Tel.: 0040745485828.


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 45 (7587), 23 noiembrie 2012

12.10, 15.10, 18.15, 01.10 "Íîâîñòè". 12.25 "Âðåìÿ îáåäàòü!". 13.05 "Äåøåâî è ñåðäèòî". 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 14.30 "Ïîíÿòü è ïðîñòèòü". 15.30 "Óáîéíàÿ ñèëà". 17.10 "Íåðàâíûé áðàê". 16.30 La mul\i ani! 18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 17.15 Studio Art Plus. (rus.) 19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 17.50 Un sfert de vorb= cu 21.40 "Âðåìÿ". Ilona Sp=taru. 22.15 "Äîðîãà â ïóñòîòó". 18.10 Erudit cafe. 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 19.00 Mesager. 01.20, 01.45 "Ãîðîäñêèå 19.35 Poveste. ïèæîíû". 19.50 O sear= ]n familie. 21.15 Eurovision Junior Song Ñðåäà, 28 íîÿáðÿ Contest 2012. 23.35, 0.30 Secretarul. Serial. 05.00 "Äîáðîå óòðî". 07.00, 02.00 "Prima or=". 12.00, 15.00, 18.00, Duminic=, 02 decembrie 09.00, 21.00, 00.15 "Primele [tiri". 6.00, 17.00, 21.00, 22.00, 09.15 "Teleshopping". 0.40 {tiri. 09.50 "Æèòü çäîðîâî!". 6.10, 13.05, 23.50 Documen- 10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". tar. 12.10, 15.10, 18.15, 01.10 7.05 Respiro. "Íîâîñòè". 7.15 Cuvintele Credin\ei. 12.25 "Âðåìÿ îáåäàòü!". 8.00 Templul muzicii. 13.05 "Äåøåâî è ñåðäèòî". 8.45 ...pe urmele lui {tefan 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". cel Mare. 14.30 "Ïîíÿòü è ïðîñòèòü". 9.05 Farhat - prin\ul Persiei. 15.30 "Óáîéíàÿ ñèëà". 10.00 Ring Star. 17.10 "Íåðàâíûé áðàê". 11.00 Prin istorie - spre vic- 18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". torie! 19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 11.35 La datorie. 21.40 "Âðåìÿ". 12.00 Portrete ]n timp. 22.15 "Äîðîãà â ïóñòîòó". 12.30 Natura ]n obiectiv. 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 13.00 Medalion muzical. 01.20 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû". 13.30 Parteneriate pentru fiecare copil. ×åòâåðã, 29 íîÿáðÿ 14.00 Ba[tina. 14.45 Chi[in=ul de ieri [i de 05.00 "Äîáðîå óòðî". azi. 07.00, 02.05 "Prima or=". 15.00 Crim= ]n ]nalta socie- 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, tate. Film. 21.00, 00.15 "Primele [tiri". 16.15 Chi[in=ul de ieri [i de 09.15 "Teleshopping". azi. 09.50 "Æèòü çäîðîâî!". 16.30 La mul\i ani! 10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 17.15 Cultura azi. 12.10, 15.10, 18.15, 01.10 18.00 La noi ]n sat. "Íîâîñòè". 18.40 Loteria "Milioane pentru 12.25 "Âðåìÿ îáåäàòü!". Moldova". 13.05 "Äåøåâî è ñåðäèòî". 19.00 Mesager. 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 19.35 Poveste. 14.30 "Ïîíÿòü è ïðîñòèòü". 19.50 Vedete la bis. 15.30 "Óáîéíàÿ ñèëà". 21.20 S=pt=m`na sportiv=. 17.10 "Íåðàâíûé áðàê". 22.20 Anatol Dumitra[ la 30 18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". de ani de activitate artistic=. 19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 21.40 "Âðåìÿ". 22.15 "Äîðîãà â ïóñòîòó". ORT 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 01.20 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû".

Programe TV (26

noiembrie-02

19.40 Poveste. TVM 19.55 Moldova ]n direct. 21.25 Moldovenii de pretutinLuni, 26 noiembrie deni. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 22.20 Alternative. Discrimina13.00, 17.00, 21.00, 22.00, rea pe ]n\elesul tuturor. 0.00 {tiri. 23.05 Secretarul. Serial. 6.15 Ba[tina. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! Joi, 29 noiembrie 9.10, 17.15 ERKY PERKY. 9.35 Farhat - prin\ul Persiei. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 Serial ]n desen animat. 10.30 Reporterul de gard=. {tiri. 6.10 Russkii mir. 11.00 Bun= seara! 6.40 Respiro. 12.00 Vedete la bis. 13.10, 18.30 Bebelu[ii de la 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! zoo. Documentar pentru copii. 9.10, 17.15 ERKY PERKY. 9.35, 15.00 Documentar. 13.40 Cultura azi. 10.30 Natura ]n obiectiv. 14.25 Dora. Serial. 11.00 Moldova ]n direct. 16.00 Documentar. 12.00 O sear= ]n familie. 16.25 Fotbal non-stop. 13.10, 18.30 Bebelu[ii de la 17.40 Respiro. zoo. Documentar pentru copii. 18.00 Petalo romano. 13.40 Gagauz ogea. 19.00 Mesager. 14.10 A doua [ans=. Serial. 19.40 Poveste. 15.00 Festivalul "M. Dr=gan". 19.55 Moldova ]n direct. 15.30 Videoteca copiilor. 21.25 Dor. 22.20 Eugen Doga. "Toamna 15.45 P=rin\i [i copii. 16.15 Erudit cafe. Romantic=". Concert. 17.40 Pic=turi de "Dor". 18.00 Vector european. Mar\i, 27 noiembrie 19.00 Mesager. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.40 Poveste. 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 19.55 Moldova ]n direct. 0.00 {tiri. 20.50 Super-loto 5 din 35. 6.10 Petalo romano. 21.25 Artelier. 6.40, 17.40 Respiro. 22.20 Reporterul de gard=. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 22.45 Un sfert de vorb= cu 9.10, 17.15 ERKY PERKY. Ilona Sp=taru. Desen animat. 23.05 Secretarul. Serial. 9.40 Farhat - prin\ul Persiei. Serial ]n desen animat. Vineri, 30 noiembrie 10.35, 14.10, 15.00, 23.50 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, Documentar. 17.00, 21.00, 22.00 {tiri. 11.00 Moldova ]n direct. 12.00 Accente economice. 6.15 Cuvintele credin\ei. 13.10, 18.30 Bebelu[ii de la 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! zoo. Documentar pentru copii. 9.10, 17.15 ERKY PERKY. 9.40, 16.35, 21.25 Documen13.40 Dor. tar. 16.00 Ring Star. 10.30 Vector european. 18.00 Gagauz ogea. 11.00 Edi\ie special= dedicat= 19.00 Mesager. vizitei lui Jose Manuel Barro19.40 Poveste. so, pre[edintele CE. 19.55 Moldova ]n direct. 12.00 Evantai folcloric. 21.25 Medalion muzical. 12.40 Un sfert de vorb= cu 21.50 Cum e corect? Ilona Sp=taru. 22.20 Cultura azi. 13.10, 18.30 Bebelu[ii de la 23.05 Secretarul. Serial. zoo. Documentar pentru copii. Russkii mir. Miercuri, 28 noiembrie 13.40 14.10 A doua [ans=. Serial. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00 Moldovenii de pretutin13.00, 17.00, 21.00, 22.00, deni. 0.00 {tiri. 15.30 Vivat, Valentina! 6.15 Gagauz ogea. 17.40 Chi[in=ul de ieri [i de 6.45 Respiro. azi. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 18.00 Accente economice. 9.10, 17.15 ERKY PERKY. 19.00 Mesager. Desen animat. 19.40 Poveste. 9.40 Festivalul-concurs "Ma- 19.55 Bun= seara! ria Dragan". 22.20 Fii t`n=r! 10.10 ...pe urmele lui {tefan 23.05 Secretarul. Serial. cel Mare. 10.30 {tiin\= [i inovare. S`mb=t=, 01 decembrie 11.00 Moldova ]n direct. 6.00, 17.00, 21.00, 23.15, 12.00 Ba[tina. 0.20 {tiri. 12.45 Pic=turi de "Dor". 13.10, 18.30 Bebelu[ii de la 6.10 Crim= ]n ]nalta societate. zoo. Documentar pentru copii. 7.40, 9.05, 16.00 Documentar. 13.40 Petalo romano. 14.10 A doua [ans=. Serial. 8.05 Vedete la bis. 10.00 Magazinul copiilor. 15.50 Cum e corect? 10.30 P=rin\i [i copii. 15.55 Magazinul copiilor. 16.25 Prin Istorie - spre 11.00 Casa mea. 11.30 Dor. Victorie. 12.00 "Ochiul magic". 17.40 Profil de savant. 13.50 Sala cu Org= prezint=. 18.00 Russkii mir. 15.05 Farhat - prin\ul Persiei. 19.00 Mesager.

Licita\ii repetate

decembrie)

Ïîíåäåëüíèê, 26 íîÿáðÿ

05.00 "Äîáðîå óòðî". 07.00, 02.15 "Prima or=". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.15 "Primele [tiri". 09.15 "Teleshopping". 09.50 "Æèòü çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 12.10, 15.10, 18.15, 02.00 "Íîâîñòè". 12.25 "Âðåìÿ îáåäàòü!". 13.05 "Äåøåâî è ñåðäèòî". 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 14.30 "Ïîíÿòü è ïðîñòèòü". 15.30 "Óáîéíàÿ ñèëà". 17.10 "Íåðàâíûé áðàê". 18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 21.40 "Âðåìÿ". 22.15 "Äîðîãà â ïóñòîòó". 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 01.05 "Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü".

Âòîðíèê, 27 íîÿáðÿ 05.00 07.00, 09.00, 21.00, 09.15 09.50 10.55

"Äîáðîå óòðî". 02.15 "Prima or=". 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 "Primele [tiri". "Teleshopping". "Æèòü çäîðîâî!". "Ìîäíûé ïðèãîâîð".

Ñóááîòà, 01 äåêàáðÿ 06.00, 18.00 06.10 07.10 08.10

10.00, 12.00, 15.00, "Íîâîñòè". "Ïîëå ÷óäåñ". "Àëåêñåé Áóëäàêîâ". "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

Timpul

Âîñêðåñåíüå, 02 äåêàáðÿ 06.00, 10.00, 12.00 "Íîâîñòè". 06.10 "Íîííà Ìîðäþêîâà". 07.10 "Ýäóàðä Àðòåìüåâ". 08.15 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí". 08.55 "Çäîðîâüå". 10.15 "Teleshopping". 10.30 "Íåïóòåâûå çàìåòêè". 10.45 "Ïîêà âñå äîìà". 11.30 "Ôàçåíäà". 12.20 "Áåëûå ðîñû". 14.25 "Òàéíà çàïèñíîé êíèæêè". 15.55 "Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâåòà". 17.00 "Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö". 18.30 "Replica". 20.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ". 21.00 "Sinteza s=pt=m`nii". 21.40 "Âðåìÿ". 22.50 "Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò". 01.30 "Þáèëåéíîå øîó Åâãåíèÿ Ïëþùåíêî".

Ñðåäà, 28 íîÿáðÿ 05.00 "Óòðî Ðîññèè". 08.00 "1000 ìåëî÷åé". 08.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 09.30, 19.35 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè "âñåãäà"-8". 11.20 Ò/ñ "Áåç ñëåäà". 13.00, 19.00 Âåñòè. 14.00 "Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ". 15.00 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 15.50 Ò/ñ "Äàð". 17.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. 21.20 Ò/ñ "Èãðà". 23.00 Ò/ñ "Áîìáèëà". 23.55 Âåñòè@. 00.10 "Ãîðîäîê".

×åòâåðã, 29 íîÿáðÿ 05.00 "Óòðî Ðîññèè". 08.00 "1000 ìåëî÷åé". 08.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 09.30, 19.35 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè "âñåãäà"-8". 11.20 Ò/ñ "Áåç ñëåäà". 13.00, 19.00 Âåñòè. 14.00 "Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ". 15.00 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 15.50 Ò/ñ "Äàð". 17.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. 21.20 Ò/ñ "Èãðà". 23.00 Ò/ñ "Áîìáèëà". 23.50 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà". 00.35 Âåñòè@.

Ïÿòíèöà, 30 íîÿáðÿ

05.00 "Óòðî Ðîññèè". 08.00 "1000 ìåëî÷åé". 08.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 09.30, 19.35 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè "âñåãäà"-8". 11.20 Ò/ñ "Áåç ñëåäà". ÐÒÐ-Ïëàíåòà 13.00, 19.00 Âåñòè. 14.00 "Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå Ïîíåäåëüíèê, 26 íîÿáðÿ ïðîäîëæàåòñÿ". 15.00 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. 05.00 "Óòðî Ðîññèè". Òàåæíàÿ ëþáîâü". 08.00 "1000 ìåëî÷åé". 08.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 15.50 Ò/ñ "Äàð". 17.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 09.30 Õ/ô "Êóêëû". 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. 11.20 Ò/ñ "Áåç ñëåäà". 19.35 Íîâû é êîíöåðò 13.00, 19.00 Âåñòè. 14.00 "Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå Ìàêñèìà Ãàëêèíà. 21.55 "Áèòâà õîðîâ". ïðîäîëæàåòñÿ". 15.00 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæ- 00.15 Õ/ô "ß ñ÷àñòëèâàÿ!" íàÿ ëþáîâü". 15.50 Ò/ñ "Äàð". Ñóááîòà, 01 äåêàáðÿ 17.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 05.00 Õ/ô "Õëåáíûé äåíü". 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. 19.35 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè 07.00, 09.00, 13.00, 19.00 Âåñòè. "âñåãäà"-8". 07.15 Õ/ô "Óëûáíèñü, êîãäà 21.20 Ò/ñ "Èãðà". ïëà÷óò çâåçäû". 23.00 Ò/ñ "Áîìáèëà". 08.45 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà". 23.50 Äåâ÷àòà. 09.20 Ñóááîòíèê. 00.35 Âåñòè@. 00.50 "Æèçíü Ê. Ñàìãèíà". 10.15 "Ìèíóòíîå äåëî". 13.20 Ò/ñ "Áîìáèëà". 16.30 "Íîâàÿ âîëíà-2012". Âòîðíèê, 27 íîÿáðÿ 18.00 Âåñòè â ñóááîòó. 18.55 "Òàíöû ñî çâåçäàìè". 05.00 "Óòðî Ðîññèè". 21.20 Õ/ô "Ýòî ìîÿ ñîáàêà". 08.00 "1000 ìåëî÷åé". 08.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 23.20 Õ/ô "Êîãäà íå õâàòàåò 09.30, 19.35 Ò/ñ "Âñåãäà ëþáâè". 01.00 Õ/ô "Íà ñåìè âåòðàõ". ãîâîðè "âñåãäà"-8". 11.20 Ò/ñ "Áåç ñëåäà". 13.00, 19.00 Âåñòè. Âîñêðåñåíüå, 02 äåêàáðÿ 14.00 "Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 05.00 "Âñÿ Ðîññèÿ". ïðîäîëæàåòñÿ". "Ãîðîäîê". 15.00 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæ- 05.10 06.30 "Äîì áåç âûõîäà". íàÿ ëþáîâü". 10.00, 13.00, 19.00 Âåñòè. 15.50 Ò/ñ "Äàð". 10.45, 13.20 Ò/ñ "Áîìáèëà". 17.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 15.55 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. "50 ëåò íà ýñòðàäå". 21.20 Ò/ñ "Èãðà". 18.00 Âåñòè íåäåëè. 23.00 Ò/ñ "Áîìáèëà". "Êîñòåð íà ñíåãó". 23.50 "Ñïåöèàëüíûé êîððåñ- 19.30 23.15 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ïîíäåíò". ñ Â. Ñîëîâüåâûì". 01.00 Âåñòè@. 01.20 "×åñòíûé äåòåêòèâ". 01.05 "Óáåãàþùèé àâãóñò".

Ion COTOVI|CHI

Timpule, t=cutule, Nimic nu mi-ai spus, Dar trec`nd, cu tine Anii mei i-ai dus. I-ai dus pe aceia Ce-s mai u[urei, L=s`ndu-mi-i Pe cei mai grei, De[i m= apas=, Merg [i tac, C=ci sunt ai mei {i-a[a ]mi plac. Timpule, t=cutule, C`nd vii pe la noi, Anii tinere\ii Ad=-mi-i ]napoi. }ns= timpul trece Nev=zut [i tace Pe data de 12.12.2012, ora 10.00, ]n incinta biroului {i eu cred c= toate executorului judec=toresc, situat ]n ora[ul Rezina, strada Nu le poate face. {ciusev, 2A, biroul 41, va fi desf=[urat= licita\ia public= de v`nzare a bunurilor sechestrate, ce apar\in debitorului }I "Ceban Ghenadie", Ceban Ghenadie, ora[ul Rezina, strada 27 August, 64/1: - autoturism "Peugeot-Partner", a. f. - 2000, num=rul de ]nmatriculare - RZ AG 990, pre\ul ini\ial - 11520 de Via\a este-o r=suflare {i pl=cut=, [i te doare, lei. Doritorii de-a participa la licita\ie sunt obliga\i s= {i te-mbat= ca un vin, depun= cerere la executorul judec=toresc [i s= achite Ce-i cu gustul de pelin. acontul de 5% din valoarea bunului scos la licita\ie. Acontul va fi depus pe contul executorului judec=toresc: Via\a este o c=rare c/b 225153551, c/f 32188766, BC "Moldindconbank" SA, Ce te-ndeamn=-n dep=rtare filiala Rezina. Taxa de participare la licita\ie - 60 de lei. {i-\i pare - sf`r[it nu are, }n fa\=-i albastr= zare. Tel.: (0254) 2-57-47.

Pe 12 decembrie 2012, ora 11.00, ]n incinta biroului executorului judec=toresc, situat ]n ora[ul Rezina, strada {ciusev, 2A, biroul 41, va fi desf=[urat= licita\ia public= de v`nzare a bunurilor sechestrate, ce apar\in debitorului SRL "Midus-Agro", satul Cuiz=uca, raionul Rezina: - construc\ie nefinisat= 60 x 10 m, pre\ul ini\ial - 25200 de lei; - automobil "GAZ-24", a. f. - 1987, num=rul de ]nmatriculare - OR AM 258, pre\ul ini\ial - 1440 de lei. Doritorii de-a participa la licita\ie sunt obliga\i s= depun= cerere la executorul judec=toresc [i s= achite acontul de 5% din valoarea bunului scos la licita\ie. Acontul va fi depus pe contul executorului judec=toresc: c/b 225153551, c/f 32188766, BC "Moldindconbank" SA, filiala Rezina. Taxa de participare la licita\ie - 60 de lei. Tel.: (0254) 2-57-47.

Ïÿòíèöà, 30 íîÿáðÿ 05.00 "Äîáðîå óòðî". 07.00, 03.40 "Prima or=". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.05 "Primele [tiri". 09.15 "Teleshopping". 09.50 "Æèòü çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 12.10, 15.10, 18.15, 02.00 "Íîâîñòè". 12.25 "Âðåìÿ îáåäàòü!". 13.05 "Äåøåâî è ñåðäèòî". 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 14.30 "Ïîíÿòü è ïðîñòèòü". 15.25 "Óáîéíàÿ ñèëà". 16.55 "Æäè ìåíÿ". 18.50 "Ïîëå ÷óäåñ". 19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 21.40 "Âðåìÿ". 22.15 "Ìåæäó íåáîì è çåìëåé". Êîíöåðò. 00.20 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 01.10 "Ïîñëå øêîëû".

áèìàÿ!". 08.50 "Óìíèöû è óìíèêè". 09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ". 10.15 "Teleshopping". 10.30 "Ñìàê". 11.00 "Ýäóàðä Àðòåìüåâ". 12.20 "Àáðàêàäàáðà". 14.30, 15.15 "Òàéíà "×åðíûõ äðîçäîâ". 16.25 "Àëåøêèíà ëþáîâü". 18.15 "×åëîâåê è çàêîí". 19.15 "Ìèíóòà ñëàâû". 21.00 "Primele [tiri". 21.25 "Âðåìÿ". 21.50 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì". 23.30 "×òî? Ãäå? Êîãäà?". 00.35 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû". 01.25 "Ìàêñ Ïýéí". 02.55 "Æèçíü õóæå îáû÷íîé". 04.35 "Ñâÿçü".

7

Fiecare-n lumea mare Fiecare-n lumea mare O m=icu\= drag= are {i doar v`ntul nu o are {i-i mereu ]n c=utare.

Lini[tea nu [i-o g=se[te {i-apoi iar la drum porne[te, Trece codru [i c`mpie: "Undeva trebuie s= fie!"

Fie iarn=, fie var=, Trece el gr=bit pe-afar=, G`ndind c= pe-undeva Maica drag= [i-o vedea.

C=ci sub cerul plin de soare Numai el m=icu\= n-are, Chiar [i cucul singurel Are m=icu\= [i el.

}ns= nimenea nu [tie Unde maica lui s= fie {i, cuprins de disperare, Pl`nge uneori el tare.

Bietul v`nt nu mai [tie Unde ea poate s= fie {i de ce nu d= vreo veste Dac= este, este, este?

Via\a Via\a este o \igar= Ce-o fumezi ultima oar=, Care se destram=-n fum {i se-mpr=[tie ]n scrum. Via\a este-o lum`nare Lumin`nd ]n noaptea mare, Care-ncet, ]ntruna pl`nge, Fiindc= simte c= se stinge.

Privirea m=icu\ei M=icu\a mea demult De-acas= e plecat= {i pe aici, adev=rat, Nu va c=lca vreodat=.

Doar via\a-i via\= [i ]n ea E noapte [i lumin=, Po\i ca s= zbori {i po\i c=dea, Calea-i de hopuri plin=.

Dar privirea ei o simt Pe unde sunt {i unde m-a[ duce, {i m= ]nchin ]n fa\a ei, Precum m=-nchin la cruce.

De-at`t privirea mamei e Busol= ce m=-ndreapt=, S= trec prin via\=-o raz= Luminoas=, dreapt=.


8

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Din raza soarelui lucind Mai rupe calendaru-o fil=... Pentru cei mai frumo[i, mai dulci [i mai scumpi copila[i M=d=lin [i M=d=lina Stog din Rezina la o nou= aniversare Azi e o zi c`nd sufletul ]nvinge orice urm= de triste\e, c`nd tot ce a fost greu se pare u[or. E ziua c`nd voi, ]ngera[ii no[tri scumpi, a\i venit pe lume. {i dac= exist= ceva mai scump dec`t via\a, dac= exist= ceva mai minunat dec`t un r=s=rit de soare, dac= exist= ceva mai dulce dec`t un vis realizat, s= [ti\i c= ace[tia sunte\i voi, florile prea frumoase ale vie\ii noastre. Fie ca aceast= zi s= v= deschid= poarta unui viitor plin de succese. Dumnezeu s= v= dea un curcubeu la fiecare furtun=, un z`mbet la fiecare lacrim=, o promisiune la fiecare grij=, o binecuv`ntare la fiecare pas. S= c=lca\i mereu pe trandafiri [i flori nemuritoare, S=-nt`lni\i ]n via\= numai priviri calde ca razele de soare, S= ave\i o via\= ca-n pove[ti, cu vise ]mplinite, S= d=rui\i celor ce v= iubesc doar clipe fericite. La mul\i ani [i to\i ferici\i, scumpii no[tri!

nat= de faptul vaccin=rii lor profilactice sistematice, conform Calendarului vaccin=rilor ]n R. Moldova. Mai mult ca at`t, Legea privind drepturile copilului nr. 338XIII din 15.12.1994, art. 4 prevede dreptul copilului la folosirea celor mai bune tehnologii de tratament, recuperare [i profilaxie a bolilor. Astfel, statul nu poate s= permit= neacoperirea popula\iei cu imuniz=ri, at`t din considerente de s=n=tate public= [i umane, c`t [i din considerente economice [i de securitate, ]ntruc`t r=sp`ndirea maladiilor infec\ioase amenin\= stabilitatea economic= [i social= a societ=\ii. Este necesar de men\ionat c= ]n ultima perioad= tot mai frecvent sunt vehiculate, prin sursele de internet, re\ele sociale, diferite opinii privind consecin\ele negative ale vaccinurilor pe termen mediu [i lung. Reprezentan\i ai grupurilor religioase, adep\i ai medicinii alternative aduc diferite argumente cu privire la riscurile vaccinurilor. Ideile [i opiniile sus-men\ionate se bazeaz= ]n mare parte pe mituri prezentate tenden\ios, fiind exploatate la maxim cazurile de ]nr=ut=\ire a s=n=t=\ii drept consecin\e ale imuniz=rii. Argumentele celor care refuz= vaccinarea sunt: dac= azi la noi ]n \ar= nu sunt cazuri de boal=, de ce trebuie s= mergem la vaccinare? Logica e simpl=, dar gre[it=. Diminuarea procentului cuprins cu vaccin=ri cu anii conduce la acumularea unor contingente semnificative de popula\ie neprotejat= [i la importul masiv al infec\iei se declan[eaz= o nou= epidemie. Nu au nici o baz= [tiin\ific= [i sunt lipsite de orice temei afirma\iile celor care propag= dauna vaccin=rilor. Tendin\a de diminuare a nivelului cuprinderii cu vaccin=ri sub influen\a propagandei antivaccinale, reap=rut= din anul 2009, creeaz= un pericol de declan[are a epidemiilor. Activitatea cercurilor predispuse s= destabilizeze procesul de imunizare a popula\iei, sesiz`nd opinia public= contra procesului de imunizare, mai cu seam= a copiilor, poate influen\a negativ asupra situa\iei epidemiologice din raion. {tiin\a medical= global= se afl= mereu ]n cercetare [i creare a vaccinurilor noi pentru a preveni un [ir mai mare de infec\ii. Sunt implementate vaccinuri noi care sporesc speran\a de via\= [i s=n=tate: imunizarea contra infec\iei cu Haemophilus influenze, tip B, agentul cauzal al meningitelor bacteriene, infec\iei cu rotavirus, pneumococi, contra pneumoniilor severe, infec\iei cu Papilomavirusul uman-provocator al cancerului de col uterin etc. Vaccinurile sunt calitative, eficiente [i inofensive, care trec un control riguros ]nainte de a fi administrate popula\iei. Prin serviciile de vaccin=ri sistemul medical ofer= s=n=tate [i via\=. Dou= mesaje simple pot asigura bun=starea s=n=t=\ii: - popula\ia s= accepte vaccin=rile, s= se prezinte la institu\iile medico-sanitare publice [i s= insiste la vaccinare; - lucr=torii medicali s= promoveze vaccin=rile [i s= presteze servicii de vaccinare de ]nalt= calitate.

Colectivul liceului teoretic "Simion Cibotaru" din Cob`lea exprim= cele mai sincere condolean\e profesorului Tudor Anghelinici ]n leg=tur= cu marea sa pierdere irecuperabil= - decesul fratelui Vladimir. Fie-i r=posatului \=r`na u[oar=, Domnul s=-l odihneas= ]n tihn= ]n }mp=r=\ia Sa.

Acum ne pute\i citi [i ]n variant= electronic=, pe Internet. Pentru aceasta, accesa\i pagina oficial= a Consiliului raional Rezina, la adresa: www. consiliu.rezina.md

Colectivele pedagogic [i de lucr=tori tehnici ale liceului teoretic Ign=\ei sunt profund ]ndurerate de trecerea ]n lumea celor drep\i a lui Fiodor Pistrui, fost bun lucr=tor tehnic al acestei institu\ii preuniversitare. }n zile de grea ]ncercare, membrii lor exprim= cu mult= compasiune cele mai sincere condolean\e familiei [i altor rude ]ndoliate ale r=posatului. Dumnezeu s=-l odihneasc= ]n tihn= ]n }mp=r=\ia Sa pe cel care a fost p`n= mai ieri Fiodor Pistrui, fie-i \=r`na u[oar= [i luminoas= amintirea printre cei care i-au cunoscut cuv`ntul [i fapta ]n trecerea prin aceast= vale a pl`ngerii.

Echipa de crea\ie:

Adresele noastre:

re vin s= ]nregistra\i rezultate bune ]n domeniul profesat, domeniu dificil, dar deosebit de necesar societ=\ii noastre, c=ruia Dvs i-a\i dedicat o bun= parte din via\= [i V= dorim s=-i dedica\i ]nc= cel pu\in o jum=tate de veac, pentru aceasta av`nd nevoie de-un car de s=n=tate, ceea ce V= dorim foarte mult. S= V= bucura\i [i-n continuare de stima colegilor de activitate, ]nv=\=ceilor [i p=rin\ilor lor. Consiliul raional {old=ne[ti Fericire, oameni de n=dejde ]n preajm=, p`ine pe mas= [i ]n\elegere ]n cas= V= mai dorim. Mul\i ani ]nainte!

Pentru primarul comunei Alcedar Victor {ve\ [i directorul "Impuls TV" Victor Sofroni Primi\i cele mai sincere, din inim=, felicit=ri cu prilejul zilelor de na[tere. V= dorim [i pentru viitor s= ave\i parte de s=n=tate, pace, bucurii [i noroc, succesele s= v= ]nso\easc= totdeauna, fericirea s= v= fie al=turi mereu. La mul\i ani!

De la colectivul pedagogic al gimnaziului Trife[ti

Sincere ur=ri de bine domnului Iurie Dolghii! Stimatul nostru omagiat! Ai mai desprins o fil= din calendarul vie\ii, dar nu exist= motiv de ]ntristare. De ce? Faptele\i frumoase vorbesc cu de la sine putere despre anii tr=i\i cu mult sens. Vor urma, credem, ]nc= multe fapte frumoase, realizarea c=rora necesit= noi puteri de De la familiile Condrea [i Cornovan munc=, optimism, s=n=tate, pace, r=bdare, insisten\= etc, ceea ce-\i dorim din bel[ug. S= ne fii energic [i ]n continuare, s=ritor la nevoie, fericit [i satisf=cut de toaUn imens [i frumos buchet te c`te le faci bune [i frumoase. La mul\i de flori pentru Maxim Frunz= ani [i trai decent! din Trife[ti la 60 de ani Consiliul veteranilor MAI Rezina Stimate jubilar! V= dorim [i ]n anii ca-

Áëàãîäàðíîñòü Ïðèìýðèÿ è âñå æèòåëè êîììóíû Ñîëîí÷åíü âûðàæàþò ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü äèðåêòîðó SRL "LPCV" Àíàòîëèþ Êó÷åðåíêî è âñeìó êîëëåêòèâó ïðåäïðèÿòèÿ çà íóæíîå è áëàãîðîäíîå äåëî - ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè ñ áåòîííûì ïîêðûòèåì ê òàêèì îáúåêòàì, êàê öåðêîâü, êëàäáèùå è ïðèìýðèÿ. Ïðîòÿæåííîñòü äîðîãè ñîñòàâëÿåò 370 ì, à ïëîùàäü åå ïîêðûòèÿ - 172 ì3. Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû áûëè îñóùåñòâëåíû çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ SRL "LPCV" â âèäå áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè. Äîðîãà çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëà êîìôîðòíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ äëÿ æèòåëåé ñåëà, è âñå ñåëü÷àíå î÷åíü ïðèçíàòåëüíû çà òàêóþ ïîìîùü, æåëàþò Àíàòîëèþ Êó÷åðåíêî è âñìó êîëëåêòèâó ïðåäïðèÿòèÿ SRL "LPCV" êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ! Ôèðìå íà ðàáîòó òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, çíàíèåì ìîëäàâñêîãî ÿçûêà, ïðîãðàìì Excel, 1-Ñ. Âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà.

Çâîíèòü ïî òåë. ìîá.: 068877611.

Mul\umesc medicilor care m-au salvat }naltul profesionism [i grija sporit= ale medicilor de la Spitalul raional Rezina Vitalie Nani ([eful sec\iei Chirurgie), Ala Matcovschi (medic-ginecolog) [i Iurie Golubenco (medic-anesteziolog) mi-au salvat via\a pe data de 12 noiembrie 2012. Le mul\umesc din tot sufletul acestor profesioni[ti ]n halate albe, dorindu-le mult=, mult= s=n=tate, fericire, pace sufleteasc=, bucurii infinite [i trai decent. Cu mult respect fa\= de dumnealor, Melania PAVEL din satul Ign=\ei

Stima\i cititori [i prieteni ai PP "Farul Nistrean"!

Redactor-[ef: Aculina POPA Fondatori: Consiliile raionale Rezina [i {old=ne[ti. Rechizitele bancare: cod: BSOCMD2X794 cont: 222479400418 cod fiscal: 1004606004128

Realiz=ri [i obstacole ]n prevenirea maladiilor infec\ioase Prevenirea bolilor transmisibile prin intermediul vaccin=rilor prezint= cea mai eficient= investi\ie ]n s=n=tatea public=, care contribuie at`t la stabilirea echit=\ii sociale, la consolidarea social-economic= a familiei [i societ=\ii, c`t [i la sc=derea substan\ial= a morbidit=\ii [i mortalit=\ii popula\iei. Prin imuniz=ri se promoveaz= s=n=tatea [i sunt diminuate prejudiciile de ordin medical, social [i economic, cauzate de bolile prevenibile. Aspectul moral al imuniz=rilor, recunoscut de comunitatea mondial=, const= ]n faptul, c= fiecare om n=scut ]n rezultatul chinurilor sarcinii [i na[terii are dreptul la o via\= lung= [i fericit= f=r= prejudicii cauzate de boal= [i consecin\ele acesteia. }n aspect economic este considerat c= cel mai pre\ios capital este omul, ]n care se fac investi\ii pentru cre[tere, educa\ie, instruire ]n scopul de a reproduce bunurile materiale [i de a asigura continuitatea speciei umane. Anume din aceste considerente imuniz=rile sunt recunoscute [i se realizeaz= ]n toate \=rile lumii. Reformele social-economice care au loc ]n \ar= oblig= Serviciul Supravegherii de Stat a S=n=t=\ii Publice s= revad= sporirea operativit=\ii practice, diminuarea morbidit=\ii somatice, infec\ioase, parazitare [i profesionale. Realizarea Programului teritorial de imuniz=ri, aprobat prin decizia Consiliului raional Rezina pentru anii 2011-2015, unde sunt determinate activit=\ile de planificare, achizi\ionare a vaccinurilor [i consumabililor, de asigurare permanent= a tuturor institu\iilor medico-sanitare din raion cu necesarul. }n ultimii ani acoperirea vaccinal= a copiilor de v`rsta 0-15 ani la majoritatea maladiilor infec\ioase dirijabile constituie 95-98%, ceea ce contribuie la men\inerea situa\iei epidemice favorabile la a[a maladii ca difteria, rujeola, rubeola, poliomielita, tetanosul, hepatita viral= B, tusea convulsiv= etc. Datorit= vaccin=rilor \ara noastr= este liber= de poliomielit=, nu au loc cazuri de rubeol= congenital=, tetanos obstetrical al nou-n=scutului. Contra hepatitei virale B este vaccinat= peste 98% din popula\ia cu v`rsta de p`n= la 24 de ani, num=rul bolnavilor cu aceast= infec\ie groaznic= la copii fiind redus la cazuri unice. Prevederile privind obligativitatea vaccin=rilor sunt incluse ]n actele legislative din considerente c= bolile contagioase au proprietatea de a se r=sp`ndi pe larg la popula\ie, aduc`nd enorme prejudicii sociale, cheltuieli de resurse materiale, financiare [i umane, care dep=[esc de mii de ori resursele necesare pentru executarea m=surilor de prevenire. Pentru a asigura prevenirea [i controlul bolilor dirijabile, potrivit art. 29 al Legii R. Moldova nr. 10-XVI din 03.02.2009 "Privind supravegherea de Stat a s=n=t=\ii publice", persoanele fizice ]n m=sura ]n care le permite capacitatea juridic=, sunt obligate s=-[i protejeze s=n=tatea proprie, a familiilor [i a copiilor s=i, s= asigure educa\ia pentru s=n=tatea acestora, folosind posibilit=\ile oferite de societate. Art. 52 al aceleia[i Legi prevede c= admiterea copiilor ]n colectivit=\i [i institu\ii educa\ionale [i de recreere este condi\io-

P=rin\ii, buneii [i nanii de botez

Calde felicit=ri pentru Maxim Frunz= din Trife[ti Stimate s=rb=torit! Cu ocazia frumoasei anivers=ri, V= ur=m c`t dori\i s=n=tate, mai necesar= dec`t toate, ca s= devin= realitate ]nc= multe inten\ii nobile ale Dvs. }n zi deosebit=, V= mai dorim s= fi\i fericit ani mul\i ]nainte al=turi de cei dragi, optimist precum sunte\i, plin de voie bun= [i lansator de idei valoroase. La mul\i ani [i to\i prodigio[i!

Nr. 45 (7587), 23 noiembrie 2012

(tel.: 067323715). Redactori de compartimente: Violeta PISTRUI - 060142452, Ion ANTON - 068579688, Sergiu CUMATRENCO - 069000965. Contabil-[ef: Elena |VIGUN - 067322678.

o r. Rezina: str. 27 August, 1. Tel.: (254) 2-10-74. or. {old=ne[ti: str. Trandafirilor, 17. Tel.: (272) 2-21-31. e-mail: farul-nistrean@mail.ru (Rezina); cvasiom@mail.ru ({old=ne[ti)

Nicolae BENCHECI, medic-epidemiolog, CSP Rezina

Mica publicitate *V`nd apartament ]nmobilat, 1 camer=, etajul 3, situat pe strada Mihai Eminescu, 14 (bloc locativ din cotile\). Rela\ii la telefoanele: (0254) 2-18-48, 068579688. Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la }SFE-P "Tipografia Central=". Com. 9231. Tirajul: 1050 de exemplare. PP "Farul Nistrean" }M apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 67870.

Farul Nistrean  

Farul Nistrean

Farul Nistrean  

Farul Nistrean

Advertisement