Page 1

7 zile: esen\ial

V= mai propunem:

}n calitate de oaspe\i [i participan\i ai Festivalului folcloric "Vetre str=mo[e[ti" de la Lalova au fost invitate [i dou= forma\ii folclorice din raionul {old=ne[ti: "Bondi\a" din {estaci [i "Cum=tri\ele" din Rogojeni, aplaudate [i chemate la bis de c=tre spectatori... Pag. 3

La 19 august curent, ]n satul Lalova, prin efortul sec\iei raionale Cultur=, cu sus\inerea Consiliului raional Rezina, s-a desf=[urat cea de-a 12-ea edi\ie a Festivalului folcloric "Vetre str=mo[e[ti".

Pag. 2

}n discu\ie problemele raionului

Pag. 2 Ïóñòü ñâèíüÿì íå ãðîçèò ÷óìà

Pag. 4 Modific=ri [i complet=ri ]n legisla\ia muncii, inclusiv sanc\iuni mai dure Beneficiarii au pierdut dreptul la compensa\ii nominative

Pag. 5

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti Apare de la 03 aprilie 1948

Nr. 32 (7574), 24 august 2012

Pag. 6 {old=ne[ti

Rezina

Stima\i locuitori ai raionului Rezina!

Fi\i demni [i m`ndri de faptul c= locui\i ]ntr-un stat independent [i, ]mpreun=, construim un drum european spre fericirea copiilor no[tri. Cu ocazia Zilei Indepen-

den\ei, V= doresc mult= s=n=tate, fericire [i r=bdare, deoarece nu totul ]nc= este a[a cum ne dorim. Dar dac= vom fi uni\i, dac= vom ]n\elege c= totul depinde de noi, vom reu[i s= construim acest stat a[a, cum ni-l dorim. Nu poate deveni un popor liber si independent, dac= nu are oameni ca Dumneavoastr= - oameni cu respect de \ar= [i care pledeaz= pentru un viitor luminos. Noi ne-am declarat inde-

penden\a nu pentru a schimba trecutul, ci pentru a ne f=uri viitorul. S= ne ajute Dumnezeu s= consolid=m aceast= statalitate. A fi ]mpreun= e un ]nceput, A r=m`ne ]mpreun= e un progres, A munci ]mpreun= e un succes. Cu profund respect pentru Dumneavoastr=, Eleonora GRAUR, pre[edintele raionului Rezina

Ziua Independen\ei - s=rb=toare sf`nt= a fiec=rui stat, a fiec=rei na\iuni, piatra de temelie a stabilit=\ii, democra\iei [i dezvolt=rii \=rii

Stima\i locuitori ai ora[ului Rezina [i ai localit=\ilor rurale ale prim=riei! V= felicit cu prilejul marc=rii a 21 de ani de la proclamarea Independen\ei Republicii Moldova. Este o s=rb=toare na\ional=, legat= de cele mai luminoase [i curate aspira\ii de prosperare [i progres ale \=rii [i neamului, aduc`ndu-v= satisfac\ia realiz=rilor, noroc [i bucurii cotidiene, dar [i prilej de bilan\ pentru ]ntreaga noastr= societate mol-

doveneasc=, spre a aprecia cele ob\inute [i a realiza aspira\iile sincere spre integrarea european=, ob\iune multr`vnit= de fiecare dintre noi. }nc= o dat= - sincere, calde felicit=ri cu ocazia Zilei Independen\ei, dragi or=[eni! V= doresc s=n=tate, nest=vilit= for\= creatoare [i optimism, at`t de necesare pentru edificarea unei patrii prospere [i cu nume bun ]n ]ntreaga lume. Cu respect deosebit, Mihail CEBOTAR, primarul de Rezina

Programul ac\iunilor culturale, sportive [i de agrement, dedicate s=rb=torilor na\ionale "Ziua Independen\ei" [i "Limba Noastr=" Luni, 27 august 2012 Orele 09.30-10.00 - muzic= cu orchestra de fanfar=. Ora 10.00 - reportaj de s=rb=toare cu genericul "S= tr=ie[ti, Moldov=, vatra noastr= sf`nt=!" (alocu\iuni, mesaje de felicitare). Ora 10.30 - depunere de flori la placa comemorativ= din scuarul pie\ei centrale a ora[ului. Ora 11.00 - spectacol de s=rb=toare, sus\inut de forma\iile artistice de la casa de cultur= Rezina, cu genericul "Juca\i hora neamului". Ora 11.00 - expozi\iet`rg a lucr=rilor me[terilor populari. Ora 11.00 - competi\ii sportive la probele: - [ah (b=rba\i, femei,

Pia\a local= a muncii: realit=\i [i a[tept=ri

elevi, eleve); - tenis de mas= (b=rba\i, femei, elevi, eleve); - ridicarea greut=\ii de 24 kg. Locul desf=[ur=rii - pia\a central= a ora[ului. Orele 11.00-23.00 - organizarea v`nz=rii b=uturilor r=coritoare, frig=ruilor, ]nghe\atei etc (pia\a central= a ora[ului). Orele 18.00-23.00 - hor= ]n aer liber. Joi, 30 august 2012 Orele 20.00-23.00 - discotec= tematic= pentru tineret "Limba rom`n= este Patria mea". }n program: concursuri, victorin=, jocuri distractive, dansuri. Locul desf=[ur=rii - casa de cultur= Rezina, etajul II,

sala de discotec=. Intrarea - cu plat=. Vineri, 31 august 2012 Ora 09.00 - reportaj de s=rb=toare. Ora 10.00 - "Mult e dulce [i frumoas=..." - recital de poezie [i c`ntece patriotice, dedicate limbii rom`ne. Depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu. Orele 18.00-24.00 - organizarea v`nz=rii b=uturilor r=coritoare, frig=ruilor, ]nghe\atei etc (pia\a central= a ora[ului). Orele 18.00-24.00 - hor= ]n aer liber. Sec\ia Cultur= Rezina, Prim=ria ora[ului Rezina

Stima\i concet=\eni! Au trecut 21 de ani de la proclamarea Independen\ei Republicii Moldova. }n ace[ti ani \ara [i-a consolidat puterile ]n plan socio-economic [i cultural, a devenit mai cunoscut= pe plan mondial. {i cet=\enii ei s-au maturizat ]n plan politico-moral, ]ncerc`nd s= afle [i s= cunoasc= c`t mai multe despre istoria acestui p=m`nt [i a neamului s=u. Raionul nostru, de asemenea, [i-a consolidat for\ele pe toate t=r`murile, Consiliul raional str=duindu-se s= rezolve c`t mai

operativ [i eficace problemele cet=\enilor din teritoriu [i pe cele legate de infrastructur=, economice, de ]nv=\=m`nt [i de cultur=. }n aceast= ordine de idei, venim cu cele mai sincere felicit=ri [i ur=ri de bine, de s=n=tate, dorindu-v= s= tr=i\i [i de-acum ]nainte ]ntr-o \ar= suveran=, independent=, prosper= [i democratic=, dornic= de a se ]ncadra ]n planurile de integrare european= [i ]n alte structuri interna\ionale pentru beneficiul cet=\enilor s=i. La mul\i ani cu demnitate, suveranitate, democra\ie [i independen\=. Consiliul raional {old=ne[ti

Festivalul dinastiilor [i familiilor artistice la S=m=[cani

"Familia este o [coal= a iubirii" Lilia Gavrilan:

E [tiut c= Guvernul a dat aviz pozitiv unei ini\iative legislative privind marcarea pe 15 mai a Zilei Familiei. Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protec\iei Sociale [i Familiei, a men\ionat c= obiectivul principal al acestei s=rb=tori este de a sublinia importan\a familiilor ]n societate [i de a promova asemenea valori, ca egalitatea, ]mp=r\irea responsabilit=\ilor ]n familie, dragostea, respectul, combaterea tuturor formelor de violen\= ]mpotriva femeilor, copiilor [i persoanelor ]n etate. Familia reprezint= piatra de temelie a oric=rei societ=\i umane. Dar, ]n ultimul timp, ]n \=ri[oara noastr= temelia multor familii d= fisuri grave sau chiar se n=ruie. Iat= de ce s-a [i luat decizia de a s=rb=tori Ziua Familiei, iar la {old=ne[ti, din ini\iativa sec\iei Cultur=, cu suportul financiar al Consiliului raional [i al prim=riei S=m=[cani, a fost pus= temelia unui Festival raional inedit al familiilor [i dinastiilor artistice "Familie unit= - societate prosper=", av`nd frumosul generic "Valorile creeaz= familia familia creeaz= valori". Ideea de a organiza o asemenea s=rb=toare s-a n=scut din dragostea fa\= de frumos [i de folclorul autentic, de arta popular=. E ]mbucur=tor c`nd tradi\iile muzicale din familie sunt transmise din genera\ie ]n genera\ie, mai ales c`nd talentul este vizibil [i conving=tor. Amploarea evenimentului a depins mult [i de contribu\ia parteneri-

De diminea\= colectivele artistice veneau [i veneau...

...iar primarul Lilia Gavrilan ]i primea pe to\i cu placin\ele [i vini[or din poam= aleas=

lor implica\i ]n organizarea [i desf=[urarea s=rb=torii. Un rol major l-a avut administra\ia public= local=, echipa prim=riei satului S=m=[cani, condus= cu mult= abilitate de primarul Lilia Gavrilan. Nu ]n zadar, c`nd a fost deschis= s=rb=toarea

propriu-zis=, prima i s-a dat cuv`nt doamnei ]n cauz=. Primarul de S=m=[cani a felicitat c=lduros to\i oaspe\ii prezen\i la festival, inclusiv forma\ia "Nistreanca" a dinastiei Cazacu din (Sf`r[it ]n pag. 3)


2

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Dispozi\ie nr. 116 din 17 august 2012, ora[ul Rezina

"Cu privire la convocarea [edin\ei Consiliului raional"

}n baza art. 45, alin. (3), art. 53, pct. 1, lit. f) ale Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 24, alin. (3) al Legii Republicii Moldova privind Statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, pre[edintele raionului Rezina DISPUNE: 1. Se convoac= [edin\a Consiliului raional pentru data de 29 august 2012 (ordinea de zi se anexeaz=). 2. Locul desf=[ur=rii - sala de [edin\e a Consiliului raional Rezina, str. 27 August, 1, ora[ul Rezina. 3. Ora desf=[ur=rii - 10.00. 4. Responsabil pentru ]ndeplinirea prezentei dispozi\ii se nume[te secretarul Consiliului raional Rezina, dl Vasile Gobjil=. Eleonora GRAUR, pre[edintele raionului Rezina

Anex= la dispozi\ia nr. 116 din 17 august 2012

Ordinea de zi

1. Informa\ie referitoare la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional pe perioada iulie 2011-iulie 2012. Raportor: Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina. 2. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Rezina pentru perioada august 2012-august 2013. Raportor: Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina. 3. Informa\ie privind totalurile activit=\ii procuraturii raionului Rezina pentru perioada 01.01.2012-30. 06.2012. Raportor: Andrian Ro[ca, procurorul raionului Rezina. 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire [i func\ionare a Consiliului raional Rezina. Raportor: Vasile Gobjil=, secretarul Consiliului raional. 5. Cu privire la executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2012. Raportor: Arcadie Mu[inschi, [eful direc\iei Finan\e. 6. Cu privire la aprobarea limitei de personal ]n prim=riile raionului [i subdiviziunile Consiliului raional. Raportor: Arcadie Mu[inschi, [eful direc\iei Finan\e. 7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerv=. Raportor: Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina. 8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Raportor: Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina. 9. Cu privire la acordarea ajutoarelor financiare. Raportor: Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina. 10. Cu privire la conferirea gradului de calificare func\ionarului public. Raportor: Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina. 11. Cu privire la acceptarea acord=rii unor premii [i ajutoare materiale. Raportor: Valeriu Ciorici, vicepre[edintele raionului Rezina.

12. Cu privire la demisionarea din func\ie a managerului-[ef al }M "RezinaTur". Raportor: Valeriu Ciorici, vicepre[edintele raionului Rezina. 13. Cu privire la acordul transmiterii unor seturi de echipament tehnic de la balan\= la balan\=. Raportor: Boris Artin, [eful direc\iei asisten\= social= [i protec\ia familiei. 14. Cu privire la solicitarea transmiterii ]n comodat a unui bun imobil din proprietatea Consiliului or=[enesc Rezina. Raportor: Boris Artin, [eful direc\iei asisten\= social= [i protec\ia familiei. 15. Cu privire la numirea ]n func\ie a [efului serviciului de Proiectare [i Asisten\= Investi\ional=. Raportor: Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina. 16. Cu privire la numirea ]n func\ie a directorului IMSP "Centrul Medicilor de Familie" Rezina. Raportor: Valeriu Ciorici, vicepre[edintele raionului Rezina. 17. Cu privire la aprobarea actelor privind casarea planta\iilor perene din comuna Horodi[te. Raportor: Nicolae Josan, vicepre[edintele raionului Rezina. 18. Cu privire la aprobarea unor m=suri de reducere a afec\iunilor determinate de deficien\a de fier [i acid folic ]n raionul Rezina p`n= ]n anul 2017. Raportor: Ion Cheptene, medic-[ef sanitar de stat. 19. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C [i D pentru anii 2012-2016. Raportor: Ion Cheptene, medic-[ef sanitar de stat. 20. Cu privire la aprobarea Planului teritorial de ac\iuni pentru anul 2012, ]ntru realizarea Programului na\ional privind controlul tutunului pentru anii 20122016. Raportor: Ion Cheptene, medic-[ef sanitar de stat.

Anun\

pre\ul - 800 de euro, ce apar\in debitorului }I "Ceban Ghenadie". Doritorii de a participa la licita\ie sunt obliga\i s= depun= cerere la executorul judec=toresc [i s= achite acontul de 5% din valoarea bunului scos la licita\ie. Acontul va fi depus pe contul executorului judec=toresc: c/b - 225153551; c/ f - 32188766, BC "Moldindconbank" SA, filiala Rezina. Taxa de participare la licita\ie - 60 de lei. Telefon pentru informa\ii adi\ionale: (0254) 2-57-47.

Pe data de 12.09.2012, la ora 10.00, ]n incinta biroului executorului judec=toresc, situat ]n ora[ul Rezina, str. {ciusev, 2A, biroul 41, va fi desf=[urat= licita\ia public= cu strigare de v`nzare a bunurilor sechestrate: - camion Mercedes1840, a. f. 1997, RZ AH873, pre\ul - 4800 de euro; - semiremorc= SCHMITZ S01, a. f. 1997, RZ AA-604,

}n discu\ie - problemele raionului {i ]n ziua de luni a acestei s=pt=m`ni, conduc=torii serviciilor desconcentrate ]n teritoriu, ]n cadrul unei [edinte, i-au vorbit pre[edintelui raionului despre starea de lucruri din domeniile pe care le administreaz= (]n imagine). Astfel, potrivit dnei Ala Budurin, [eful direc\iei de Statistic= Rezina, angaja\ii structurii de referin\= muncesc conform planului de activitate [i se str=duie s= fac= fa\= lucrului. De la [eful Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Rezina am aflat c= indicii acumul=rilor la Bugetul de stat mai las= de dorit, iar fiscali[tii rezineni depun eforturi ]n scopul ]ndeplinirii obiectivelor [i \in ]n vizor agen\ii economici, ]n special pe cei din comer\ [i din transport. Seceta din anul acesta i-a afectat considerabil pe agricultori, fapt care, ]n opinia dnei Larisa Cotun, [eful IFS Rezina, va conduce, probabil, [i la cre[terea restan\ei la plata anumitor impozite. Potrivit dnei Svetlana Gangan, [ef-adjunct al CTAS Rezina, angaja\ii acestui serviciu activeaz= potrivit unui program flexibil, a[a ]nc`t solicitan\ii se pot adresa chiar [i ]n timpul pauzei de mas=. Dna Galina Rotaru, [eful Agen\iei pentru Ocuparea For\ei de Munc= Rezina, a prezentat o informa\ie ampl= referitoare la situa\ia atestat= pe pia\a for\ei de munc= a raionului ]n cele 7 luni trecute ale anului ]n curs. Informa\ia o pute\i afla din interviul acordat de doamna director publica\iei noastre, chiar ]n paginile acestui num=r al s=pt=m`nalului. }ntreb=ri mai multe a avut dna Eleonora Graur, dar [i unii dintre [efii prezen\i, fa\= de Inspectoratul Ecologic raional. Dna pre[edinte a dorit s= afle cum

procedeaz= inspectorii serviciului ]n cazurile, ]n care primarii, dup= ce au fost aten\iona\i vizavi de existen\a ]n teritoriul administrat a gunoi[tilor neautorizate, nu au luat nici o atitudine [i nu au ]ntreprins nici o ac\iune ]n scopul lichid=rii acestora. Dl Grigore Carpov, inspector principal la IE Rezina, a spus c= ]n asemenea cazuri primarii sunt pedepsi\i, r=spuns ce nu a satisf=cut-o pe dna pre[edinte, care a men\ionat c= mult= lume i se pl`nge pe multitudinea de gunoi[ti neautorizate, care ]mp`nzesc localit=\ile noastre. Dumneaei a solicitat din partea serviciului respectiv, c`t de cur`nd, o not= informativ= despre activitatea lui de la ]nceputul anului ]n curs [i num=rul de persoane pedepsite. Dl Vasile Gajiu a dorit s= afle detalii asupra situa\iei din cariera de la Lipceni, din care anumite persoane extrag, neautorizat, nisip. Aici opinii au fost mai multe: c= de situa\ia creat= se face vinovat primarul, c= este necesar= instalarea semnelor de avertisment referitoare la neadmiterea extragerii nisipului, ca p`n= la urm= s= afl=m c= este vor-

ba de c`teva persoane, pe care mul\i le cunosc [i care nu extrag "o c=ru\=-dou= de nisip" ]n scopuri personale, ci ]l car= cu autocamioanele [i ]l v`nd. Dna Graur a solicitat Inspec\iei Ecologice s= calculeze c`t nisip a fost extras neautorizat de la ultima verificare "[i apoi ne vom determina cine e st=p`n ]n prim=rie". Reprezentantul de la re\elele electrice a vorbit despre mai multe lucr=ri de montare a liniilor electrice noi, dup= care dna pre[edinte i-a solicitat detalii asupra unui recent incident, c`nd, din cauza lipsei de operativitate din partea echipei de interven\ie, SRL "Max-Victor" a suportat pierderi considerabile ]n urma unei deconect=ri de durat= a energiei electrice. Bine]n\eles, domnul a ]ncercat s= se justifice [i s=-[i justifice colegii, mai spun`nd c= au g=sit deja limbaj comun [i cu agentul economic, fapt cu care nu a fost de acord pre[edintele raionului, spun`nd c= agentul economic a fost la dumneaei dup= ]nt`lnirea cu cei de la re\elele electrice [i c= nu este mul\umit. "Am s= m= mai ]nt`lnesc cu dumnea-

lui", i s-a r=spuns. Situa\ia epidemiologic= ]n raion, potrivit dlui Ion Cheptene, [eful Centrului de S=n=tate Public= Rezina, este una favorabil=, indicii epidemiologici fiind sub media republican=. Angaja\ii institu\iei \in ]n vizor activitatea obiectelor ce prezint= risc sporit ]n perioada de var=, onor`ndu-[i, ]n acela[i timp, [i celelalte obliga\iuni. Dl Gheorghe Pasat de la sec\ia Situa\ii Excep\ionale a spus c= s=pt=m`na precedent= a trecut ]n raionul nostru f=r= cazuri de incendii [i situa\ii excep\ionale. O parte din corpul de ofi\eri este antrenat= la verificarea preg=tirii institu\iilor de ]nv=\=m`nt pentru activitate ]n noul an de studii. Dl Pasat a men\ionat c= circa 80% din institu\ii nu dispun de inventar pentru stingerea incendiilor, nici una din ele nu are un sistem de alarm= (din cauza lipsei de bani). La care fapt, dna Eleonora Graur a reac\ionat, ]ntreb`ndu-l de ce nu au f=cut o not= informativ= ]nc= din anul trecut, "c= dac= a\i fi informat, a\i fi solicitat, m=car ]n c`teva institu\ii am fi putut solu\iona problema". I s-a r=spuns c= note informative au fost f=cute [i la nivel de raion, [i de republic=, dar nu sa reac\ionat. Dna pre[edinte a promis s= verifice. Dl Vasile Gajiu de la Inspec\ia Muncii a vorbit despre mic[orarea num=rului de peti\ii, venite ]n adresa serviciului pe care-l reprezint=, dar [i despre modific=ri ]n legisla\ia muncii, inclusiv sanc\iuni mai dure pentru anumite contraven\ii de munc=. {i la acest capitol pute\i citi un material mai amplu ]n num=rul de azi al s=pt=m`nalului nostru. Reporter "FN"

"Vetre str=mo[e[ti" a adunat din nou ]ndr=gosti\ii de folclor

Din pomul neamului eu vin Pe-acest frumos picior de plai, Cobor u[or dintr-o balad= C-o miori\= [i un nai. Din pomul neamului eu vin S= c`nt acest p=m`nt str=bun, Din [ez=tori, sub clar de lun=, S= c`nt aceast= datin= str=bun=, a[a a ]nceput festivalul folcloric al obiceiurilor [i tradi\iilor populare "Vetre str=mo[e[ti", care a fost organizat de c=tre sec\ia raional= Cultur= cu sus\inerea Consiliului raional Rezina [i s-a desf=[urat la data de 19 august 2012 ]n lunca Nistrului, ]n satul Lalova. Festivalul c`ntecului folcloric demonstreaz= o mare dorin\= [i o for\= nem=rginit= a poporului de a-[i c`nta graiul, p=m`ntul, neamul Eleonora GRAUR, prin lacrimi [i bucurie.

pre[edintele raionului Rezina

Nr. 32 (7574), 24 august 2012

C`ntecul folcloric este un sprijin al culturii noastre na\ionale, care se sprijin= pe mo[tenirea tradi\iilor [i obiceiurilor neamului. Colectivele folclorice, at`t din raionul Rezina, c`t [i din raioanele vecine, {old=ne[ti, Orhei [i Telene[ti au manifestat ampl= dorin\= de a participa la valorificarea [i promovarea tradi\iilor [i obiceiurilor str=mo[ilor no[tri. R=d=cinile culturii neamului nostru sunt foarte viguroase. Noi suntem o fiin\=, un codru, o doin=, un plai, avem aceea[i credin\=, s=dit= ]n datini [i grai. Plugarul nu poate cre[te p`inea f=r= a ]ng`na o melodie, un c`ntec pe care la auzit de la buzele mamei, atunci c`nd fr=m`nt= sau scoate p`inea din cuptor. C`ntecul nu poate exista f=r= aburii p`inii, f=r= molcoma doinire a horelor.

1

Prin evoluarea lor ]n scen=, cele 33 de forma\ii folclorice participante la festival, ne-au bucurat ochiul, ne-au m`ng`iat auzul, ne-au alinat sufletul, construind tezaurul existen\ei noastre. Obiceiurile [i tradi\iile culese de la str=mo[ii no[tri au trezit interesul publicului spectator. Forma\iile au adus ]n scen= obiceiuri [i tradi\ii at`t de ritual, de munc=, c`t [i din cadrul s=rb=torilor cre[tine, a[a cum au fost forma\ia folcloric= "Trandafirii" de la casa de cultur= din satul Trife[ti, forma\iile folclorice "Amurgul" [i "Flori de dor" de la c=minul de cultur= din satul Lalova, forma\iile folclorice din satele Ghiduleni, Peci[te, |`pova, Cuiz=uca, S`rcova, |areuca, |ahn=u\i, Bu[=uca. O simpatie aparte la publicul spectator au avut-

o forma\iile-oaspe\i "Bondi\a" din satul {estaci [i "Cum=tri\ele" din Rogojeni, raionul {old=ne[ti, "Sem=n=torii" din Cucuruzeni, Orhei [i "Mo[tenitorii" din Suhuluceni, Telene[ti, care au adus ]n scen= frumoasele obiceiuri, ca "Scoaterea fetei la joc", "Dr=gaica", "Sf`ntul Gheorghe", "La scr`nciob". Fiecare dintre noi este dator s=-[i aplece urechea la vorbele b=tr`nilor pentru a str`nge nestematele, s= le [tearg= de praf [i mucegai [i s= le transmit= ca pe o relicv= sf`nt= nepo\ilor [i str=nepo\ilor. Liuba GODONOAG+ specialist principal la sec\ia raional= Cultur= }n imagini: cur=\atul f`nt`nilor la Trife[ti (foto 1) [i claca la Peci[te (foto 2)

2


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 32 (7574), 24 august 2012

"Familia este o [coal= a iubirii" Lilia Gavrilan:

(}nceput ]n pag. 1)

satul Bo[erni\a (unii membri ai c=reia se trag de la S=m=[cani), dar [i pe cele 12 dinastii [i familii artistice din raion, pe to\i me[terii populari, invita\i cu expozi\iile lucr=rilor proprii, pe elevii de la cercul de rachetomodelism de la casa de crea\ie din Cotiujenii Mari, pe mul\imea de proprietari de unit=\i comerciale, prezen\i cu tot ce au mai bun la s=rb=toare, pe jurnali[tii din presa local= [i de la c`teva posturi de televiziune na\ional=, pe to\i cet=\enii care treceau pe al=turi de pitorescul loc de l`ng= izvor [i nu se mai duceau ]ncotro s-au pornit, fiind captiva\i de manifestarea din acea minunat= zi de Sf`nt= duminic=, care a coincis cu s=rb=toarea religioas= "Schimbarea la fa\= a M`ntuitorului". Frumoase cuvinte de felicitare a rostit Lilia Gavrilan, dar noi am r=mas frapa\i de o fraz= care poate servi drept t=m=duire pentru orice suflet: "Familia este o [coal= a iubirii". Prin organizarea primei edi\ii a acestei manifest=ri culturale s-a dorit, [i se mai dore[te, s= se sporeasc= gradul de con[tientizare a participan\ilor cu privire la valorile de familie, precum [i capacitatea de reac\ie a autorit=\ilor publice locale fa\= de problemele cu care se confrunt= familiile ]n ziua de azi. Iat= ce a spus din scen= vicepre[edintele raionului, Svetlana Rotundu: - Cuplul familial dintotdeauna s-a f=cut remarcat ca mo[tenitor [i transmi\=tor al diferitor aspecte ale creativit=\ii artistice muzic=, dans, povestitul ]n familie etc. C`ntatul ]n grup are o tradi\ie foarte veche [i s-a dezvoltat la [ez=tori, la clac=, ]n cadrul acelor spectacole de familie, care sunt obiceiurile de nunt=, botez, cumetrii, petrecerea tinerilor la armat= [. a. Necesitatea organiz=rii acestei s=rb=tori este motivat= de provoc=rile la adresa familiei (rata ]nalt= a divor\urilor, abandonul copiilor, copii n=scu\i ]n afara c=s=toriei, violen\a ]n familie...). Cuplurile prefer= s= tr=iasc= ]n concubinaj, tinerii c=s=tori\i se limiteaz= doar la na[terea unui singur copil. Noi dorim s= relu=m promovarea mo[tenirii culturale printr-un act de calitate, ce va servi ca modalitate de contracarare a non-valorilor, care se bucur= ]n prezent de promovare ]n exces. Familia ]nseamn= mult mai mult dec`t un cuplu cu copii, care ]mpart un anume spa\iu locativ [i un buget financiar. Familia este respectarea [i sus\inerea dreptului fiec=ruia la evolu\ie, libertate, copil=rie si educa\ie s=n=toas=, transmiterea peste genera\ii a tradi\iilor de familie, inclusiv cele culturale. Familia ]nseamn= dragoste, stim=, respect. Din p=cate, mai avem unele familii unde persist= [i chiar predomin= violen\a, abuzul prin neglijen\=, abuzul sexual [i alte forme de abuz. S=rb=toarea de azi este o oportunitate de a ar=ta societ=\ii unele din aceste probleme [i de a contribui la solu\ionarea lor prin mobilizarea comunit=\ii pentru dezvoltarea unor rela\ii de

1

2

3

4 familie s=n=toase [i armonioase, prin sus\inerea familiilor vulnerabile, ]n special a celor cu poten\ial artistic, prin schimbarea comportamentului [i spiritului valorilor supreme pe care se bazeaz= familia: dragostea, respectul reciproc, ]mp=r\irea egal= a responsabilit=\ilor ]ntre to\i membrii ei, combaterea tuturor formelor de violen\= ]mpotriva femeilor, copiilor, persoanelor ]n etate etc. Unul din obiectivele principale ]n activitatea Consiliului raional, a sec\iei Cultur=, este desf=[urarea manifest=rilor culturale cu caracter raional ]n c`t mai multe localit=\i din raion, de a aduce la to\i cet=\enii ac\iuni culturale de calitate. Nu ]nt`mpl=tor pentru desf=[urarea acestei s=rb=tori a fost selectat satul S=m=[cani. De veacuri localitatea ]n cauz= se bucur= de cele mai multe izvoare, at`t la propriu, c`t [i la figurat. Numai de aici, din localitate,

jarea prin solu\ii practice ]n vederea dep=[irii lor... }n acea zi din nou neam odihnit sufletul la auzul [i vizionarea celor mai frumoase, str=mo[e[ti c`ntece [i dansuri, ne-am delectat cu piesele de artizanat, confec\ionate de cei mai buni me[teri populari din raion. }ndeosebi, pe unul dintre noi, l-a mi[cat evoluarea dinastiei C`rstea din Cu[mirca, dar [i a familiei protoiereului Ghenadie Serbenciuc, care, cu so\ia [i cei 9 copii ai lor, au interpretat ni[te c`ntece despre mam=, familie [i dragostea de aproapele at`t de frumos [i calitativ, dar mai ales emotiv, ]nc`t mai mult= lume din "sal=" nu [i-a putut st=p`ni lacrimile de duio[ie. De asemenea, ne-au pl=cut mult evolu=rile dinastiilor Goroh din Rece[ti, comuna Dobru[a, Roga [i Urschi din Cotiujenii Mari, Surucinschi [i Beschieru din S=m=[cani, Sandic din {ipca, P`r=u din {estaci - de fapt toate au interpretat c`ntece, au dansat, au declamat cu m=iestrie. Ne-a surprins [i poezia compus= [i citit= de profesorul universitar, Titus Lupu, care actualmente locuie[te la ba[tina sa Pohoarna. Poezia era dedicat= fostului locuitor al S=m=[canilor, fost primar aici, fost subprefect de Orhei, fost vicepre[edinte al raionului, prietenului s=u [i al multora dintre noi, regretatului Vasile Bordeniuc... Cu urechea la scen=, cu ochiul la articolele de artizanat ale harnicilor me[teri populari sau cu m`na pe un pahar cu vin sau cu bere, cu o g=lu[c= moldoveneasc= dup= el, s=m=[c=nenii [i oaspe\ii lor s-au odihnit de minune ]n ziua ceea. Poate doar primarul era prea obsit= s= se bucure din plin de ceea ce vedea [i auzea. Munca ei [i a colectivului prim=riilor, a angaja\ilor tuturor institu\iilor din teritoriu, chiar [i a familiei proprii, au extenuato de-a binelea. Un lucru ]i era ca un balsam pe suflet - faptul c= munca n-a fost ]n zadar, c= s=rb=toarea a reu[it... Au urmat ]nm`n=ri de diplome [i premii. Nu v= spunem cine [i ce loc a ocupat, ce premiu a ]ncasat, pentru a nu v= obosi. V= inform=m doar c= scopul pus a fost atins, oamenii au r=mas mul\umi\i, solicit`nd noi [i noi s=rb=tori de asemenea gen. Apropo, pe 28 august, la R=spopenii vestitei Nadejda Cepraga, va mai avea loc un festivalconcurs. Dar despre asta v= vom scrie cu alt= ocazie.

Stima\i cet=\eni! La s=rb=torile na\ionale "Ziua Independen\ei" [i "Limba Noastr=", ]ncep`nd cu 24 august p`n= la 31 august, ]n localit=\ile raionului vor avea loc diferite manifest=ri cultural-artistice, precum expozi\ii de carte "Limba matern=, floare etern=" [i "Limba noastr= cea rom`n=", vitrine de carte, articole din ziare [i reviste sub genericul "Stat suveran, independent [i democratic, liber s=-[i ho-t=rasc= prezentul [i viitorul", recitaluri de poezie "Sf`nt ni-i plaiul cel iubit, scump ni-i graiul cel vorbit", "Mult e dulce [i duioas=", "Limba noastr=-i o comoar=" [i "Imn limbii rom`ne", o mas= rotund= dedicat= Zilei Independen\ei Republicii Moldova [i s=rb=torii "Limba noastr=", o revist= bibliografic= "Din istoria neamului", victorina "Cine sunt str=bunii no[tri", de asemenea, serata tematic= "Unde ni-i traiul, acolo nii graiul" [i concursul de desene "Plaiule - vatr= frumoas=", plus disputa "Adev=rul istoric al neamului". Vor mai avea loc o expozi\ie "Moldova ]n viziunea copiilor" [i revista oral= "Moldova - floare m`ndr=, liber= ve[nic s= fii", ore literare "Limba unui popor este istoria lui" [i "Ziua Independen\ei", serata literar-muzical= "O \ar=, o

limb=, un destin". }n afar= de aceasta, va fi organizat un ciclu de manifest=ri culturale, desf=[urate ]n perioada S=rb=torilor Na\ionale "Ziua Republicii" [i "Limba noastr=", pe 26 august: concerte festive cu genericele "Eu sunt neam de moldovean, alt p=m`nt pe lume n-am", recitaluri de poezie, competi\ii sportive (tragerea otgonului, [ah, tr`nt=) ]n localit=\ile Cur=tura, Clim=u\ii de Jos, Cot, Oli[cani, Rogojeni, {estaci. De ziua satului Fuz=uca vor fi organizate concert festiv, iarmaroc, competi\ii sportive (tr=nt=, volei), hora satului; pe 28 august: s=rb=toarea-concurs raional= a c`ntecului "C`nta\i ca la R=spopeni", edi\ia anului 2012, din satul R=spopeni, succedat= de competi\ii sportive, hora satului; de asemenea, un concert festiv "Eu sunt neam de moldovean, alt p=m`nt pe lume n-am" [i hora satului la Mihuleni, Chipe[ca; la 31 august - concerte festive "O \ar=, un grai, o gur= de rai", competi\ii sportive (volei, fotbal, alerg=ri, ridicarea greut=\ii, aruncarea grenadei, tragerea otgonului), discoteci ]n localit=\ile {old=ne[ti, Cotiujenii Mari, Zahorna, Poiana, Cu[mirca, Vadul-Ra[cov etc. Sec\ia Cultur= {old=ne[ti

Ai no[tri - din nou printre primii La 19 august curent, ]n satul Lalova, raionul Rezina, s-a desf=[urat cea de 12ea edi\ie a Festivalului folcloric "Vetre str=mo[e[ti". }n calitate de oaspe\i [i participan\i au fost invitate [i dou= forma\ii folclorice din raionul nostru: "Bondi\a" din {estaci (conduc=tor artistic Violeta Rudei) [i "Cum=tri\ele" din Rogojeni (conduc=tor artistic Alexandru Gore). Sub acompaniamentul muzicii de fanfar=, gazdele au ]nt`mpinat oaspe\ii [i participan\ii cu p`ine [i sare. Apropo, ]n acea zi fanfara s-a manifestat de mai multe ori. C`t despre festival, ]n scen= au evoluat 33 de colective folclorice.

Forma\ia "Cum=tri\ele" a prezentat obiceiul "Sf. Gheorge", iar "Bondi\a" (maturi [i copii) a venit ]n fa\a spectatorilor cu c`teva dansuri, care i-au f=cut s= aplaude [i s=-i cheme la bis (]n imagini). Ca [i celorlalte colective artistice, [i forma\iilor noastre le-au fost ]nm`nate diplome [i premii b=ne[ti din partea Consiliului raional Rezina, ele ocup`nd locuri de frunte ]n clasament. Arti[tii no[tri amatori au r=mas satisf=cu\i de participare [i sper= s= fie invita\i [i la urm=toarea edi\ie. Galina POTOROAC+, specialist la sec\ia Cultur= {old=ne[ti

Valentina ROTARU,

au dat acord de participare specialist principal la sec\ia raional= Cultur=, trei dinastii: Surucinschi, Sergiu CUMATRENCO, Beschieru [i Cazac. Spejurnalist - membri ai r=m mult la o re]nt`lnire cu veteranii dinastiilor C`rstea juriului din Cu[mirca, Sandic din {ipca [i Urschi din Cotiuje}n imagini: p`na la nii Mari... Credem c= s=rb=]nceperea p=r\ii artistice a toarea ]n cauz= va reprefestivalului lumea admira, zenta un minunat prilej de revitalizare a forma\iilor ar- cump=ra exponate ale me[terilor populari sau se uita tistice, constituite din membrii familiilor [i dinastiilor, cu aten\ie la panoul cu fotoiar spectatorii vor avea grafii din anii preceden\i ocazia s= descopere noi ale dinastiilor (foto 1); familii [i dinastii cu tradi\ii ]n ceea ce prive[te transmi- b=rba\ii din dinastia Goroh terea, promovarea crea\iei au fost aplauda\i tare [i ]nartistice autentice. Prin delung (foto 2); la evoluarea desf=[urarea unei astfel familiei Serbenciuc mul\i au de s=rb=tori, de r`nd cu pl`ns (foto 3); diplomele [i speran\a consolid=rii famipremiile au curs g`rl= ]n liilor, vom ]ncerca s= contracar=m tendin\ele de alacea zi, fiind ]nm`nate de terare, poluare, vulgarizare pre[edintele juriului, Svetlaa folclorului, a dansului [i na Rotundu, [i ini\iatorul portului popular, vom reu[i festivalului, [eful sec\iei s= sensibiliz=m societatea, opinia public= [i factorii de Cultur=, Grigore Z=noag= decizie cu privire la proble(foto 4) mele cu care se confrunt= ]n prezent familia [i ]ncura- Foto de Sergiu Cumatrenco

3

Responsabil de pagin= - Sergiu CUMATRENCO


4

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Âîçíèêíîâåíèå îïàñíîñòè - Îñíîâíàÿ áîëåçíü ñâèíåé, - ãîâîðèò Âèòàëèé Êóçóåê, - ýòî òàê íàçûâàåìàÿ êëàññè÷åñêàÿ ÷óìà, êîòîðàÿ ñïîñîáíà ïðèíåñòè íåìàëî áåä è óíè÷òîæèòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñâèíåé â õîçÿéñòâå. Îäíàêî ïîíà÷àëó ðàññêàæåì î òîé îïàñíîñòè, êîòîðàÿ âîçíèêëà ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. Ýòî ïîÿâëåíèå â ÑÍÃ, â ÷àñòíîñòè, â Ðîññèè è íà òåððèòîðèè ãðàíè÷àùåé ñ íàøåé ðåñïóáëèêîé Óêðàèíû òàêîãî çàáîëåâàíèÿ, êàê àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé. Äåëî â òîì, ÷òî â Çàïîðîæñêîé îáëàñòè Óêðàèíû, â êîíöå èþëÿ, âïåðâûå çà ïî÷òè çà 50 ëåò, áûëè çàôèêñèðîâàíû âñïûøêè àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé. Ïåðâàÿ îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î âîçíèêíîâåíèè ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ïîñòóïèëà 1 àâãóñòà. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïðåäïðèíèìàþòñÿ âñå âîçìîæíûå ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ çàíîñà âèðóñà çàáîëåâàíèÿ ñâèíåé íà òåððèòîðèþ Ìîëäîâû.  íàøåé ðåñïóáëèêå àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé íå çàôèêñèðîâàíà. Êñòàòè, êàê ãîâîðèòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå Ïðîäîâîëüñòâåííîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè ÎÎÍ (ÔÀÎ), áëèæàéøèå ê Óêðàèíå ñòðàíû - òàêèå, êàê Ìîëäîâà, Êàçàõñòàí è Ëàòâèÿ, êîòîðûå ðàçâîäÿò â äîìàøíèõ õîçÿéñòâàõ èëè íà ñåìåéíûõ ôåðìàõ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñâèíåé è èìåþò ïðè ýòîì î÷åíü ñëàáûé óðîâåíü áèîëîãè÷åñêîé çàùèòû, òàêæå íàõîäÿòñÿ â çîíå ïîâûøåííîãî ðèñêà çàðàæåíèÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì íàöèîíàëüíûå è ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè âî âñåõ ðåãèîíàõ äîëæíû óñèëèòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàáîëåâàíèÿ. Óêðàèíà áûñòðî îòðåàãèðîâàëà íà ñîîáùåíèÿ î ïîÿâëåíèè çàáîëåâàíèÿ âíåäðÿÿ ñàíèòàðíûå ìåðû, óíè÷òîæàÿ çàðàæåííûõ ñâèíåé è óñòàíàâëèâàÿ êàðàíòèííûå çîíû âîêðóã î÷àãîâ ýïèäåìèé.  ñîîáùåíèè ÔÀÎ ïðèâîäÿòñÿ ïðàâèëà, êîòîðûå íóæíî ñîáëþäàòü â ñëó÷àå îïàñíîñòè âñïûøêè À×Ñ: ïðåæäå âñåãî, íå êîðìèòü æèâîòíûõ ïðîäóêòàìè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîòåíöèàëüíî çàðàæåíû. ÔÀÎ ðåêîìåíäóåò ââåñòè ñòðîãèé çàïðåò íà êîðìëåíèå ïèùåâûìè îòõîäàìè, òàê êàê ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò 97% íîâûõ çàðàæåíèé äîìàøíèõ

Ìíîãèå æèòåëè íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà äåðæàò íà äîìàøíèõ ïîäâîðüÿõ, à òî è â ñâîèõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ ñâèíåé. Ýòî ïîëåçíîå äîìàøíåå æèâîòíîå óæå î÷åíü äàâíî ñîïóòñòâóåò ÷åëîâåêó, êîòîðûé â ïîëíîé ìåðå îöåíèë âêóñ ñâèíèíû è íàó÷èëñÿ ãîòîâèòü è çàïàñàòü åå ìíîæåñòâîì ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ. Íî åñòü ðàçíèöà ìåæäó òåì, ÷òîáû êóïèòü ñâèíîå ìÿñî íà ðûíêå èëè â ìàãàçèíå è òåì, ÷òîáû âûðàñòèòü ñâèíåé íà ñâîåì ïîäâîðüå. Êàê èçâåñòíî, ðàçâåäåíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ, â òîì ÷èñëå è ñâèíåé, òðåáóåò ïîñòîÿííîãî óõîäà, âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ, ñîáëþäåíèÿ íàäëåæàùèõ òåõíîëîãèé â èçãîòîâ-

Nr. 32 (7574), 24 august 2012 ëåíèè êîðìîâ è äðóãèõ çíàíèé. È êàê æå áûâàåò îáèäíî õîçÿèíó, êîãäà ñâèíüÿ, íà âûðàùèâàíèå êîòîðîé áûëî ïîòðà÷åíî ñòîëüêî âðåìåíè è ñèë, âäðóã çàáîëåâàåò è óìèðàåò! À äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, íàäî áûòü âíèìàòåëüíûì è îòâåòñòâåííûì õîçÿèíîì è, êàê ãîâîðèòñÿ, íå ïóñêàòü çäîðîâüå äîìàøíåãî æèâîòíîãî íà ñàìîòåê. Î òîì, êàêîâû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå áîëåçíè ñâèíåé, î òîì, êàê íóæíî âåñòè ñåáÿ õîçÿåâàì, ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó äèðåêòîð Óïðàâëåíèÿ âåòåðèíàðíîé ñàíèòàðèè è áåçîïàñíîñòè ïðîäóêòîâ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Ðåçèíñêîãî ðàéîíà Âèòàëèé Êóçóåê.

Ïóñòü ñâèíüÿì íå ãðîçèò ÷óìà ñâèíåé. Ïðèóñàäåáíûå ó÷àñòêè, ãäå ðàçâîäÿò 34% âñåõ äîìàøíèõ ñâèíåé, îáû÷íî çàðàæàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, à ïîòîì ïåðåäàþò âèðóñ ìåëêèì òîâàðíûì õîçÿéñòâàì è ïðîìûøëåííûì ôåðìàì. Òàêæå ïî äàííûì ÔÀÎ, â 2011 ãîäó äî 300 òûñÿ÷ ãîëîâ ñâèíåé óìåðëè èëè áûëè çàáèòû â ðåçóëüòàòå ýïèäåìèè À×Ñ â Ðîññèè, ÷òî ïîâëåêëî ýêîíîìè÷åñêèå óáûòêè â ðàçìåðå ïðèìåðíî 240 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé (áîëåçíü Ìîíòãîìåðè) âïåðâûå áûëà çàôèêñèðîâàíà â 1903 ãîäó â Þæíîé Àôðèêå. Ýòî îñòðîå âèðóñíîå çàáîëåâàíèå ñ 95-100% ñìåðòíîñòüþ äîìàøíèõ è äèêèõ ñâèíåé. ×åëîâåê äàííûì çàáîëåâàíèåì íå áîëååò. Ýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ðàçðàáîòàíî. Ïðåäóïðåæäåíèå çàáîëåâàíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ â îñíîâíîì êàðàíòèííûìè ìåðàìè.  ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ âèðóñà ïðàêòèêóåòñÿ òîòàëüíîå óíè÷òîæåíèå â î÷àãå èíôåêöèè áîëüíîãî ñâèíîïîãîëîâüÿ áåñêðîâíûì ìåòîäîì, à òàêæå ëèêâèäàöèÿ âñåõ ñâèíåé â ðàäèóñå 10-15-òè êèëîìåòðîâ.  åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ê çàáîëåâàíèþ âîñïðèèì÷èâû äîìàøíèå è äèêèå ñâèíüè.  ñâÿçè ñ ýòèì íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óñèëåíèè êîíòðîëÿ â ïóíêòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó íàä ïåðåìåùåíèåì ïðîäóêöèè æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðó÷íîé êëàäè ïàññàæèðîâ, ñëåäóþùèõ èç Óêðàèíû è îñîáåííî Çàïî-

Èç ïîäáîðêè íîâîñòåé ïî ðåñïóáëèêå

Öåíû íà ãàç

Íà äàííûé ìîìåíò íèêàêèõ îáúåêòèâíûõ ïðåäïîñûëîê äëÿ ïîâûøåíèÿ öåí íà ãàç äëÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé íåò. Íåçíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå öåí âî âòîðîì êâàðòàëå íà ïîñòàâëÿåìûé "Ãàçïðîìîì" ãàç íèêàê íå âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèå öåíû äëÿ ïîòðåáèòåëåé, çàÿâèë â ïîíåäåëüíèê ÈÀ Íîâîñòè-Ìîëäîâà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óðåãóëèðîâàíèþ â ýíåðãåòèêå Âèêòîð Ïàðëèêîâ. "Àãåíòñòâî íå îïåðèðóåò ñëóõàìè. Ìû æå íå èìååì íèêàêèõ äîêóìåíòàëüíûõ ïîäòâåðæäåíèé î çíà÷èòåëüíîì ïîâûøåíèè öåí íà ïîñòàâëÿåìûå ýíåðãîðåñóðñû", - îòâåòèë ðóêîâîäèòåëü íà âîïðîñ î ðàñïðîñòðàíÿåìûõ â îáùåñòâå ñëóõàõ î ñêîðîì ïîâûøåíèè öåí íà ãàç. Îí ïîÿñíèë, ÷òî íà êîíå÷íóþ öåíó âëèÿþò îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ ãîëóáîãî òîïëèâà â ïåðâîì è ÷åòâåðòîì êâàðòàëàõ, êîãäà 60% óõîäèò íà îòîïëåíèå. Íî íèêàê íå öåíû âòîðîãî è òðåòüåãî, äàæå ïðè èõ íåçíà÷èòåëüíîì ïîâûøåíèè. "Êðîìå òîãî, öåíû íà íåôòü íà ìèðîâûõ ðûíêàõ âàðüèðóþòñÿ â ïðîãíîçèðóåìûõ ïðåäåëàõ, êàêèõëèáî ðåçêèõ èçìåíåíèé êîòèðîâîê íå íàáëþäàåòñÿ. Ïëþñ êî âñåìó - ñòàáèëüíîñòü íà ïðîòÿæåíèè äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè êóðñà äîëëàðà ïî îòíîøåíèþ ê íàöèîíàëüíîé âàëþòå. Òàê ÷òî, íà ìîé âçãëÿä, êàêèõ-ëèáî îáúåêòèâíûõ ïðåäïîñûëîê äëÿ ïîâûøåíèÿ öåí íà ãàç äëÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé íåò", - ïîäûòîæèë Ïàðëèêîâ.

ðîæñêîé îáëàñòè. Òîâàðû, ïîäêîíòðîëüíûå ãîñóäàðñòâåííîìó âåòåðèíàðíîñàíèòàðíîìó êîíòðîëþ, äîëæíû îáÿçàòåëüíî èìåòü âåòåðèíàðíûå ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû. Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ À×Ñ ÿâëÿþòñÿ áîëüíûå æèâîòíûå, âûäåëÿþùèå â îêðóæàþùóþ ñðåäó âèðóñ ñ ñåêðåòàìè. Æèâîòíûå çàðàæàþòñÿ ÷åðåç ïèùó, äûõàòåëüíûå ïóòè è ïîâðåæäåííóþ êîæó. Ïåðåíîñ÷èêè âèðóñà - ïòèöû, äîìàøíèå è äèêèå æèâîòíûå, ãðûçóíû, íàêîæíûå ïàðàçèòû (íåêîòîðûå âèäû êëåùåé, âøè è êîìàðû).  ìÿñå îò áîëüíîãî æèâîòíîãî ïðè õðàíåíèè â çàìîðîæåííîì ñîñòîÿíèè âèðóñ ñîõðàíÿåòñÿ äî 155 ñóòîê, â êîï÷åíîé âåò÷èíå - äî 6 ìåñÿöåâ. Ñèìïòîìû çàáîëåâàíèÿ: êðàñíîâàòî-ñèíåâàòûå ïÿòíà íà óøàõ, ãîëîâå, øåå, âíóòðåííåé ÷àñòè ïåðåäíèõ è çàäíèõ êîíå÷íîñòåé, ïîäâçäîøíîé âïàäèíå è ó îñíîâàíèÿ õâîñòà. Íàðóøåíèå êîîðäèíàöèè, øàòêàÿ ïîõîäêà, âûãíóòàÿ ñïèíà, ñêðåæåò

çóáàìè, ðâîòà, êðîâÿíèñòûå èñòå÷åíèÿ èç íîñà è ïðÿìîé êèøêè, ãíîéíûå âûäåëåíèÿ èç ãëàç, îòå÷íîå âîñïàëåíèå â îáëàñòè ãëîòêè, èñòîùåíèå. Æèâîòíûå ïîãèáàþò ÷åðåç 2-5 äíåé ïîñëå çàðàæåíèÿ. Ñèìïòîìû êëàññè÷åñêîé ÷óìû Ïðè êëàññè÷åñêîé ÷óìå ñâèíüè çàðàæàþòñÿ ÷åðåç ïèùåâàðèòåëüíûé òðàêò ñ èíôèöèðîâàííûìè êîðìàìè è âîäîé, à òàêæå ÷åðåç äûõàòåëüíûå ïóòè è ïîâðåæäåííóþ êîæó. Áîëüøîå çíà÷åíèå â ðàñïðîñòðàíåíèè èìåþò òàêæå ìåõàíè÷åñêèå ïåðåíîñ÷èêè âèðóñà ÷óìû ñîáàêè, ïòèöû, ãðûçóíû è äàæå äîæäåâûå ÷åðâè. ×óìîé áîëåþò ñâèíüè âñåõ ïîðîä è âîçðàñòíûõ ãðóïï, íî îñîáåííî ÷óâñòâèòåëüíû ê âèðóñó æèâîòíûå êóëüòóðíûõ ïîðîä è ìîëîäûå. Ïîñëå ïîïàäàíèÿ â îðãàíèçì âèðóñ áûñòðî ðàçìíîæàåòñÿ è ïðîíèêàåò âî âñå îðãàíû è òêàíè. Âñå ýòî ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ êðîâîèçëèÿíèé, òðîìáîâ, èíôàðêòîâ â ñåëåçåíêå. Èíêóáàöèîííûé

Ñâèíüÿì íóæíî âîâðåìÿ äåëàòü ïðèâèâêè

Ïóøêèí â Ïýóëåøòü Èçâåñòíûé ïóøêèíèñò, ó÷åíûé ñåêðåòàðü êèøèíåâñêîãî äîìà-ìóçåÿ Ïóøêèíà Âèêòîð Êóøíèðåíêî ñîîáùèë â ïÿòíèöó àãåíòñòâó Íîâîñòè-Ìîëäîâà î òîì, ÷òî â àâãóñòå èñïîëíÿåòñÿ 190 ëåò ñî âðåìåíè ïîåçäêè "Ñîëíöà ðóññêîé ïîýçèè" â ñåëî Ïýóëåøòü. " ïåðèîä ñ 13 ïî 23 àâãóñòà ïîýò ïîñåòèë ñåëî ïî ïðèãëàøåíèþ ÷ëåíà Âåðõîâíîãî ñîâåòà Áåññàðàáñêîé îáëàñòè, êîëëåæñêîãî àñåññîðà Äèíó Ðóññî, âëàäåâøåãî èì ñ 1821 ãîäà. Âîçìîæíî, ïî ïóòè â Ïýóëåøòü, Ðóññî è Ïóøêèí ïîáûâàëè â ñåëàõ Ïýíýøåøòü è Òýòýðåøòü, êîòîðûå òàê æå ïðèíàäëåæàëè òîãäà ýòîìó èçâåñòíîìó è âëèÿòåëüíîìó áîÿðèíó. Ó Äèíó Ðóññî áûë áðàò - ßíêó, îòåö áóäóùåãî íàøåãî êëàññèêà Àëåêó Ðóññî. Ïóøêèí õîðîøî çíàë è ñåìåéñòâî Ðóññî è ñåìåéñòâî Äîíè÷, íàõîäèâøèõñÿ â áëèçêîì ðîäñòâå", - ñêàçàë Êóøíèðåíêî. Ýòó çíàìåíàòåëüíóþ äàòó â êóëüòóðíîé æèçíè ðîññèéñêîãî è ìîëäàâñêîãî íàðîäîâ Ðóññêàÿ îáùèíà ÐÌ ïðè ñîäåéñòâèè Ïîñîëüñòâà ÐÔ â ÐÌ îòìåòèëà ïåðâîé îðãàíèçîâàííîé ýêñêóðñèåé â ýòî äîðîãîå òåïåðü âñåì íàì ìåñòî.  íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ÷ëåíû Ðóññêîé îáùèíû ÐÌ âî ãëàâå ñ åå ïðåäñåäàòåëåì Ëþäìèëîé Ëàùåíîâîé, ñîòðóäíèêè äîìàìóçåÿ Ïóøêèíà, ïåäàãîãè è ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè ñåëà Ïýóëåøòü, æóðíàëèñòû, ñòóäåíòû. Âåë ýêñêóðñèþ Âèêòîð Êóøíèðåíêî. Ó÷àñòíèêîâ ýêñêóðñèè ïðèâåòñòâîâàë íûíåøíèé âëàäåëåö ýòèõ ìåñò, ïðåäïðèíèìàòåëü, àâòîð ðÿäà êíèã, â òîì ÷èñëå è ïî èñòîðèè ñåëà Ïýóëåøòü Âàñèëå Áàðáýíÿãðý. Ïîäíÿâøèñü íà ðîäíèêîâóþ ãîðó,

ïåðèîä êîëåáëåòñÿ îò 3 äî 20 äíåé, â ñðåäíåì îí ðàâåí 5-7 äíÿì. Åñëè âèðóñ ïðîíèê â îðãàíèçì ÷åðåç êîæó ñâèíüè, îñëàáëåííîé ïëîõèìè óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ, êîðìëåíèÿ èëè äðóãèìè ïðè÷èíàìè (áîëåçíè), ÷óìà ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ î÷åíü áûñòðî. ×åðåç 2-3 äíÿ ïîâûøàåòñÿ òåìïåðàòóðà òåëà, à íà 3-4-é äåíü óõóäøàåòñÿ îáùåå ñîñòîÿíèå è ðåçêî ñíèæàåòñÿ àïïåòèò. Ïðè îñòðîì òå÷åíèè ÷óìû òåìïåðàòóðà òåëà ïîâûøàåòñÿ äî 41,0°41,9°. Ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû î÷åíü ÷àñòî ðàçâèâàåòñÿ êîíúþíêòèâèò. ×åðåç 2-3 äíÿ ïîñëå ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû îáùåå ñîñòîÿíèå æèâîòíîãî óõóäøàåòñÿ, àïïåòèò óìåíüøàåòñÿ, ðàçâèâàåòñÿ îáùàÿ ñëàáîñòü. Èç íîçäðåé ïîÿâëÿåòñÿ ñëèçèñòî-ãíîéíîå èñòå÷åíèå ñ ïðèìåñüþ êðîâè. Áîëüíûå æèâîòíûå áîëüøå ëåæàò, çàðûâøèñü â ïîäñòèëêó, âÿëî ïîäíèìàþòñÿ è ñ òðóäîì ïåðåäâèãàþòñÿ, áûñòðî óñòàþò. Îòìå÷àþò ñëàáîñòü çàäíèõ êîíå÷íîñòåé, øàòêîñòü ïîõîäêè, ãîëîâà îïóùåíà, õâîñò ðàñêðó÷åí, ñïèíà ñãîðáëåíà, óñèëåíà æàæäà. Íà êîæå â îáëàñòè âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè áåäåð, íà æèâîòå, øåå, ó îñíîâàíèÿ óøåé çàìåòíû êðîâîèçëèÿíèÿ, îíè êðàñíî-ôèîëåòîâîãî öâåòà. Íà 4-5-é äåíü ñâèíüè ëåæàò íà ãðóäè, çàðûâøèñü ìîðäîé â ïîäñòèëêó, ñ òðóäîì âñòàþò è ïåðåäâèãàþòñÿ, áûñòðî óñòàþò è ïàäàþò. Ïðè îñòðîì òå÷åíèè ÷óìû ñâèíüè îáû÷íî ïîãèáàþò íà 7-8-å ñóòêè. Îñîáåííî âåëèêà ñìåðòíîñòü ñðåäè ïîðîñÿò-ñîñóíîâ (90-100%). Ñðåäè ïîäñâèíêîâ è âçðîñëûõ ñâèíåé îò ÷óìû ïîãèáàåò äî 80-90%. Âûçäîðàâëèâàþò íàèáîëåå êðåïêèå æèâîòíûå. Ê 14-

15-ìó äíþ áîëåçíè óëó÷øàåòñÿ îáùåå ñîñòîÿíèå, òåìïåðàòóðà òåëà íîðìàëèçóåòñÿ. Î ÷åì ñëåäóåò ïîìíèòü Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â õîçÿéñòâàõ ãîðîäà è ðàéîíà, à òàêæå íà ÷àñòíûõ ïîäâîðüÿõ ñîäåðæèòñÿ ïðèìåðíî 15 òûñ. ñâèíåé.  öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèÿ ðàáîòíèêè Óïðàâëåíèÿ âåòåðèíàðíîé ñàíèòàðèè è áåçîïàñíîñòè ïðîäóêòîâ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïðîâîäÿò âàêöèíàöèþ æèâîòíûõ, à òàêæå îòáèðàþò ïðîáû ñûâîðîòêè äëÿ ïðîâåðêè.  ýòîì ãîäó áûëî îòîáðàíî 5 ïðîá ñûâîðîòêè, êîòîðûå çàòåì áûëè îòïðàâëåíû â ðåñïóáëèêàíñêèé äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð â Êèøèíýó. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî âïåðâûå ïîðîñåíîê âàêöèíèðóåòñÿ â âîçðàñòå 60 äíåé, çàòåì - â âîçðàñòå 120 äíåé. Ïîñëåäóþùåå âàêöèíèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ è îñóùåñòâëÿåòñÿ äâà ðàçà â ãîä.  ñâÿçè ñ ýòèì íàïîìèíàåì âñåì õîçÿåâàì î íåîáõîäèìîñòè âàêöèíèðîâàíèÿ! Âëàäåëüöàì æèâîòíûõ, ïðè óãðîçå ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïàñíîãî çàáîëåâàíèÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåéòè íà ñîäåðæàíèå ïîãîëîâüÿ ñâèíåé çàêðûòûì ñïîñîáîì, íå äîïóñêàòü âûãóëà ñâèíåé íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âáëèçè ëåñíîé çîíû èëè ìåñò âûâîçà ìóñîðà è ïèùåâûõ îòáðîñîâ. Åæåäåêàäíî îáðàáàòûâàòü ñâèíåé è ïîìåùåíèå äëÿ èõ ñîäåðæàíèÿ îò êðîâîñîñóùèõ íàñåêîìûõ (êëåùåé, âøåé, áëîõ), âåñòè áîðüáó ñ ãðûçóíàìè. Íå ïðèîáðåòàòü æèâûõ ñâèíåé, ìÿñî è ìÿñîïðîäóêòû áåç âåòåðèíàðíûõ ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîïóñêàòü âåòåðèíàðíûõ âðà÷åé íà òåððèòîðèþ õîçÿéñòâ äëÿ îñìîòðà ñâèíåé. È íå âûáðàñûâàòü òðóïû æèâîòíûõ, îòõîäû îò ñîäåðæàíèÿ è ïåðåðàáîòêè íà ñâàëêå, îáî÷èíàõ äîðîã, íå õîðîíèòü èõ íà ñâîåì îãîðîäå. Î ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ çàáîëåâàíèÿ ñâèíåé ñ ñèìïòîìàìè àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé èëè âíåçàïíîãî ïàäåæà æèâîòíûõ, à òàêæå ïðè îáíàðóæåíèè òðóïîâ ñâèíåé è äèêèõ êàáàíîâ, ñëåäóåò íåìåäëåííî èíôîðìèðîâàòü ñïåöèàëèñòîâ Óïðàâëåíèÿ âåòåðèíàðíîé ñàíèòàðèè è áåçîïàñíîñòè ïðîäóêòîâ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

ó÷àñòíèêè ïîåçäêè ñ âîñõèùåíèåì âçèðàëè, êàê êîãäà-òî è Ïóøêèí, íà æèâîïèñíûå îêðåñòíîñòè ñåëà â öåíòðå Êîäð, âîñïåòûå â ëåãåíäàõ, - õîëìû, ëåñà, âèíîãðàäíèêè, ñàäû, ïîëÿ, ðûáíûå îçåðà, çàïðóäû è ðîäíèêè. Ó âõîäà â óñàäüáó òîò, êòî ïåðåñòðàèâàë åå â 1979 ãîäó ïîä ëàãåðü òðóäà è îòäûõà äåòåé, ñ ëþáîâüþ âûëîæèë èç öâåòíîé ïëèòêè äàòû "17911979". Ïåðâàÿ - äàòà ñîîðóæåíèÿ óñàäüáû Òîìîé Ðóññî, îòöîì Äèíó Ðóññî. Ïîäíÿëàñü îíà ðÿäîì ñ ïëàòàíîì, êîòîðîìó òåïåðü óæå ïî÷òè 300 ëåò, íåïîäàëåêó îò ðîäíèêà, íàä êîòîðûì òåïåðü óâåêîâå÷åíî íàçâàíèå "Ïóøêèí", òàê æå âûëîæåííîå èç öâåòíîé ïëèòêè. Âñåõ èõ îáúåäèíÿåò ñòàðûé, íî ïî-ïðåæíåìó ïðåêðàñíûé ñàä. Çà äîðîãîé, ïîä ãîðîé - ïîëÿíà ñ ñîëíå÷íûì ÷àñàìè èç ñîñåí, âîçðàñò êîòîðûõ ïðèáëèæàåòñÿ ê 220 ãîäàì. Íà ýòîé ïîëÿíå ñòîÿë áîëüøîé áîÿðñêèé ñòîë, çà êîòîðûì îáåäàëè Ðóññî è Ïóøêèí. Ñþðïðèçîì äëÿ âñåõ ñòàëî çíàêîìñòâî ñ äðåâíèì îãðîìíûì ïîãðåáîì, â äâà ýòàæà, â êîòîðîì, êàê óòâåðæäàåò Âàñèëå Áàðáýíÿãðý, íåïðåìåííî áûâàë Ïóøêèí, è çäåñü îí äåãóñòèðîâàë ïðåâîñõîäíîå ìåñòíîå âèíî. "ß ïîìíþ, êàê â ýòîò ïîãðåá, â ãîäû ìîåé þíîñòè, çàåçæàëè ïîäâîäû, íàïîëíåííûå óðîæàåì. Ðàçâåðíóòüñÿ èì áûëî íåóäîáíî, è äëÿ èõ âûåçäà ïðîäåëàëè ïðîåì â ñòåíå", - ðàññêàçàë Áàðáýíÿãðý. Çäåñü æå, â îäíîé èç ñòåí, óñòðîåíà íåáîëüøàÿ ñòàðèííàÿ êîìíàòà äëÿ ïðèåìà ãîñòåé. Ïî äðåâíåé òðàäèöèè, â íåé Áàðáýíÿãðý è óãîñòèë âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïåðâîé ýêñêóðñèè ìåñòíûì âèíîì. Страницу подготовила Марина ШОВА


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 32 (7574), 24 august 2012

Modific=ri [i complet=ri ]n legisla\ia muncii, inclusiv sanc\iuni mai dure Stima\i cititori, ]n continuare v= voi informa ]n detalii despre modific=rile [i complet=rile operate ]n legisla\ia muncii a Republicii Moldova. Aduc la cuno[tin\a cet=\enilor c=, prin ordinul ministrului Finan\elor al RM nr. 55 din 11 mai 2012, a fost aprobat un nou formular-tip al schemelor de ]ncadrare pentru personalul angajat ]n sectorul bugetar, care a fost publicat ]n Monitorul Oficial, nr. 119 din 8 iunie 2012, iar conduc=torii tuturor institu\iilor bugetare sunt obliga\i s=-l urmeze din data public=rii. Prin Conven\ia colectiv= de nivel na\ional nr. 12 din 9 iulie 2012, care a fost semnat=: din partea Guvernului RM de c=tre viceprimministrul Mihail Moldovanu, din partea Patronatelor de pre[edintele Confedera\iei Na\ionale a Patronatelor din RM Leonid Cerescu, din partea Confedera\iei Na\ionale a Sindicatelor din Moldova - de c=tre Oleg Budza, este asigurat= aplicarea uniform= a prevederilor art. 10, alin. (2), lit. c) [i d) din Codul Muncii al RM. Semnatarii au convenit asupra urm=toarelor: Art. 1 - se aprob= modelul formularului statelor de personal ale unit=\ii [i modelul permisului nominal de acces la locul de munc=; Art. 2 - se recomand= angajatorilor s= utilizeze modelul formularului statelor de personal ale unit=\ii existente la locul de munc= conform anexelor Conven\iei colective de referin\= (anexa nr. 1 [i anexa nr. 2); Art. 3. prezenta Conven\ie colectiv= (nivel na\ional) intr= ]n vigoare la data public=rii ei ]n Monitorul Oficial al RM, adic= la 20 iulie 2012 (MO nr. 149-154, din 20.07.2012, art. 571). Conform modific=rilor ]n Codul Muncii al RM, art. 10 alin. (2), lit. c) [i d), formularul statelor de personal al unit=\ilor [i permisul nominal de acces la locul de munc= este obligatoriu. Aten\ionez conduc=torii unit=\ilor economice. Prin Hot=r`rea de Guvern nr. 95 din 5 februarie 2009 a

fost aprobat Regulamentul privind modul de protec\ie a lucr=torilor la locul de munc= [i prevenire a riscurilor profesionale, care urmeaz= s= fie respectat ]ntocmai, pe c`nd marea majoritate a conduc=torilor nici nu cunosc faptul ]n cauz=. Regulamentul a fost publicat ]n Monitorul Oficial nr. 34-36 din 17 februarie 2009. }n Regulament sunt introduse modelele fi[ei de eviden\= a zonelor cu risc profesional grav [i specific [i planului de protec\ie [i prevenire. La fel, au fost publicate Regulamentul-cadru de organizare [i func\ionare a comitetului pentru s=n=tate [i securitate ]n munc= la ]ntreprindere [i con\inutul minim al cursului de instruire ]n domeniul s=n=t=\ii [i securit=\ii ]n munc=, corespunz=tor nivelului I [i II de preg=tire. }ns=, spre regret, ]n timpul efectu=rii controlului, la marea majoritate a ]ntreprinderilor a[a ceva nu a fost depistat, unii dintre conduc=torii [i speciali[tii ]n domeniul s=n=t=\ii [i securit=\ii ]n munc= nici n-au auzit despre aceste prevederi ale legisla\iei muncii. }n circa 75% din unit=\ile economice din teritoriu nu sunt evaluate riscurile profesionale la locurile de munc= [i nu este ]ntocmit planul de protec\ie [i prevenire a riscurilor, la fel, nu sunt constituite comitetele de s=n=tate [i securitate ]n munc=. Totodat=, vreau s= atrag aten\ia agen\ilor economici, care au angajate p`n= la 10 persoane. Mul\i dintre angajatorii respectivi nu duc eviden\a calcul=rii salariilor sau dac= o duc, ]n timpul controlului, la cererea inspectorului, ace[tia nu [tiu unde se afl= c=r\ile de salariu pe ani ]ntregi. Spre exemplu, la }I "Ani[oara-C=t=lina Ple[co", ]n timpul controlului, persoanele responsabile n-au putut prezenta calcularea [i achitarea salariului pe anii 2010-2011, pentru care fapt, ]mpotriva administratorului prin procur= Ple[co Aurel a fost ]ntocmit proces-verbal cu privire la

Vasile GAJIU contraven\ie, prev=zut= de art. 55, alin. (1) [i 57, alin (1), Cod Contraven\ional al RM. }n context, aten\ionez [i primarii din teritoriu c=, ]n conformitate cu legea ]n vigoare, nu au dreptul s= administreze nici o ]ntreprindere economic=, chiar [i prin procur=. Astfel, prin decizia nr. 5-40/2012 din 13 august 2012 Judec=toria Rezina l-a recunoscut pe dl Ple[co Aurel, primar de Lipceni, care, prin procur=, administreaz= }I "Ani[oara-C=t=lina Ple[co", vinovat de comiterea contraven\iilor prev=zute de art. 55, alin. (1) [i 57, alin. (1) CC RM [i i-a fost aplicat= pedeaps= cu amend= ]n m=rime de 150 u. c., ceea ce constituie 3000 de lei. }n baza celor expuse mai sus, ]ndemn conduc=torii de unit=\i economice s= atrag= aten\ie sporit= [i exemplului cu }I "Ani[oara-C=t=lina Ple[co", dar [i celorlalte modific=ri [i complet=ri ]n legisla\ia muncii, mai cu seam= c= prin Legea nr. 169 din 11 iulie 2012 a fost modificat [i completat art. 55 din CC RM "}nc=lcarea legisla\iei muncii, a legisla\iei cu privire la s=n=tatea [i securitatea ]n munc=": la alineatul (1) ]n sanc\iune textul "de la 40 la 50 u. c." a fost substituit cu textul "de la 100 la 140", textul "de la 50 la 75" - cu textul "de la 200 la 350", iar textul "de la 80 la 120" - cu textul "de la 350 la 450"; ]n sanc\iunea alineatului (2), textul "de la 50 la 80" a fost substituit cu textul "de la 120 la 150", textul "de la 100 la 150" a

fost substituit cu textul "de la 250 la 350", iar textul "de la 120 la 180" - cu textul "de la 400 la 480 u. c.". Codul Contraven\ional al RM a fost completat cu art. 551 cu urm=torul cuprins: "Utilizarea muncii nedeclarate Utilizarea muncii nedeclarate se sanc\ioneaz= pentru fiecare persoan= identificat= cu amend= de la 100 la 150 de unit=\i conven\ionale, aplicat= persoanei fizice, cu amend= de la 250 la 350 de unit=\i conven\ionale, aplicat= persoanei cu func\ie de r=spundere, cu amend= de la 350 la 500 de unit=\i conven\ionale aplicat= persoanei juridice." Articolul 58 al CC RM are urm=torul cuprins (intrat ]n vigoare de la 1 august 2012): "Admiterea minorului la locuri de munc= care prezint= pericol pentru via\a [i s=n=tatea lui sau atragerea minorului la munci care prezint= pericol pentru via\a [i s=n=tatea lui. Admiterea minorului la locuri de munc= care prezint= pericol pentru via\a [i s=n=tatea lui sau atragerea minorului la executarea unei munci interzise de legisla\ie se sanc\ioneaz= cu amend= de la 100 la 150 u. c., aplicat= persoanei fizice, cu amend= de la 250 la 400 u. c., aplicat= persoanei cu func\ii de r=spundere, cu amend= de la 400 la 500 u. c., aplicat= persoanei juridice cu sau f=r= privarea, ]n toate cazurile, de dreptul de a desf=[ura o anumit= activitate pe un termen de la 6 luni la un an". Modific=ri ]n Codul Muncii Art. 7 se completeaz= cu art. 71 (intrat ]n vigoare de la 1 august 2012) "Interzicerea muncii nedeclarate 1. Munca nedeclarat= este interzis=. Prin munc= nedeclarat= se ]n\elege orice munc= prestat= de o persoan= fizic= pentru [i sub autoritatea unui angajator, f=r= a fi respectate prevederile prezentului cod, referitoare la ]ncheierea Contractului individual de munc=." Pe final, [i de data aceasta ]ndemn to\i angajatorii [i angaja\ii s= respecte legisla\ia muncii, fapt care conduce la ]ntre\inerea unor rela\ii bune [i cu Inspec\ia Muncii.

Miercuri, 15 august, ]n incinta Consiliului raional Rezina s-a desf=[urat seminarul instructiv cu tematica "Aspectele legislative ]n procesul integr=rii IMMurilor [i Planificarea Afacerii". Seminarul a fost realizat de reprezentan\ii proiectului ENTRANSE [i cei ai Organiza\iei pentru Dezvoltarea

}ntreprinderilor Mici [i Mijlocii (ODIMM). Evenimentul este una din etapele de instituire a incubatorului de afaceri ]n Rezina. }n cadrul seminarului au fost prezentate urm=toarele subiecte: - formele organizatorico-juridice ale ]ntreprinderilor, avantajele [i dez-

avantajele; - procedura ]nregistr=rii ]ntreprinderilor; - pa[ii care urmeaz= dup= ]nregistrarea ]ntreprinderii; - prezentarea general= a planului de afaceri; - necesitatea elabor=rii unui plan de afaceri; - beneficiarii planului de afaceri; - etapele de ]ntocmire a unui plan de afaceri; - informa\ia necesar= pentru a ]ntocmi un plan de afaceri. Participan\ii la seminar s-au ar=tat foarte interesa\i de tematica prezentat=, au fost foarte activi, au adresat multe ]ntreb=ri, unii au recunoscut c=, de[i au deja o afacere, foarte multe lucruri nu le cunosc. Amintim c= incubatorul de afaceri Rezina are ca scop cre[terea sectorului IMM competitiv ]n condi\ii favorabile [i facilitarea me-

Beneficiarii au pierdut dreptul la compensa\ii nominative }n conformitate cu Legea nr. 160 din 5 iulie 2012, a fost abrogat= Legea nr. 933-XIV din 14.04.2000 "Cu privire la protec\ia social= special= a unor categorii de popula\ie". Reie[ind din noile prevederi legale, ]ncep`nd cu 1 iulie curent, beneficiarii au pierdut dreptul la compensa\ii nominative. Conform legii vizate, se acord= posibilitatea, p`n= ]n luna decembrie 2012, numai pentru reluarea, la solicitarea beneficiarilor, a compensa\iilor nominative neachitate ]n decurs de 3 luni consecutive [i restituite la contul Casei Na\ionale de Asigur=ri Sociale (CNAS). }ncep`nd cu 1 ianuarie 2013, persoanele care nu [i-au ridicat sumele rambursate la CNAS vor pierde dreptul de a primi aceste pl=\i. Totodat=, beneficiarilor

diului de afaceri, precum [i servicii de asisten\= ca motor de expansiune [i dezvoltarea durabil= a economiei raionului Rezina. }n contextul dat, sec\ia Economie ]ncurajeaz= toate persoanele interesate s= se implice ]n ac\iunile desf=[urate ]n acest sens de c=tre Consiliul raional Rezina [i ODIMM. Urm=toarea ]ntrunire a agen\ilor economici cu reprezentan\ii Consiliului raional [i ai ODIMM este planificat= pentru data de 29 august. La seminar sunt invita\i to\i cei interesa\i ]n a-[i dezvolta sau a ini\ia o afacere. Pentru o informa\ie mai ampl= pute\i s= v= adresa\i la sec\ia Economie a Consiliului raional Rezina. Adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, tel.: (0254) 216-44, (0254) 2-18-25.

de aloca\ii lunare de stat, stabilite ]n temeiul Legii nr. 121-XV din 03.05.2001 cu privire la protec\ia social= suplimentar= a unor categorii de popula\ie, li s-a majorat cuantumul aloca\iei lunare cu 100 de lei. Iar dreptul la aloca\ia lunar= (]n m=rime de 100 de lei pe moment) s-a extins [i asupra: - persoanelor participante la ac\iunile de lupt= din Afganistan [i pe teritoriul altor state; - participan\ilor la ac\iunile de lupt= pentru ap=rarea integrit=\ii teritoriale [i independen\ei Republicii Moldova; - victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 19171990. Svetlana GANGAN, [efadjunct al CTAS Rezina

O pagin= nou= ]n istoria bibliotecilor

Miercurea trecut=, sec\ia raional= Cultur= a ]ntrunit [efii bibliotecilor publice din raionul Rezina pentru a face cuno[tin\= cu formularul de ]nscriere ]n Programul "Novateca", ini\iat de Programul "Biblioteci Globale ]n Moldova" (]n imagine). Formularele de aplicare pentru bibliotecile locale urmeaz= a fi prezentate bibliotecii coordonatoare, care va fi Biblioteca public= raional= "M. Eminescu", [i sec\iei raionale Cultur=, la ]nceputul lunii septembrie, ca ulterior, dintre toi aplican\ii s= fie selectate p`n= la 10 biblioteci publice locale din raion, dosarele c=rora vor fi prezentate la Programul "Novateca". Proiectul presupune asigurarea bibliotecilor cu p`n= la 6 calculatoare [i crearea a 5 Centre regionale Vasile GAJIU, de formare, care vor organiinspector principal, za cursuri de perfec\ionare [i informare de durat= penITM Orhei tru coordonatori [i bibliotecile publice locale.

Seminar pentru to\i cei interesa\i ]n a-[i dezvolta sau a ini\ia o afacere

5

}n cadrul seminarului bibliotecarii au primit [i Regulamentul pentru organizarea [i desf=[urarea Festivalului Na\ional al C=r\ii [i Lecturii, edi\ia a II, care se va desf=[ura ]n perioada de la 31.08.2012 p`n= la 05.09.2012 [i la care sunt invita\i s= participe to\i doritorii de diferite v`rste. Cei interesa\i de art=, lectur= [i frumos, s= se adreseze [efilor bibliotecilor din localitate. Bibliotecarii s-au convins c= este nevoie de foarte mult= munc=, exigen\= [i perseveren\= [i, neap=rat, trebuie s= conlucreze, s= conving= autorit=\ile locale de nivelul I s= le mearg= ]n ]nt`mpinare, sus\in`ndu-i at`t material, c`t [i spiritual. Activ`nd cot la cot, va avea de c`[tigat comunitatea, iar biblioteca va deveni [i un Centru de Internet pentru public. Angela RACU, [eful sec\iei raionale Cultur=

Cita\ie public= ]n judecat=

}n conformitate cu dispozi\ia art. 108 al Codului de Procedur= Civil= al R. Moldova, judec=toria {old=ne[ti (or. {old=ne[ti, str. Victoriei, 18) solicit= prezentarea ]n [edin\= de judecat=, ]n calitate de p`r`t, a cet. Zugrav Slavic, n=scut la 14.10.1962, locuitor al satului Rece[ti, comuna Dobru[a, raionul {old=ne[ti, pentru data de 21 septembrie 2012, ora 09.00, pe dosarul civil la cererea de chemare ]n judecat= a cet. Zugrav Maria privind partajarea ]n natur= a bunurilor imobile cu drept de proprietate comun= ]n dev=lm=[ie. }n caz de neprezentare, cererea va fi examinat= ]n Eugeniu POSTU, [eful sec\iei Economie lipsa p`r`tului. Judec=tor - Alexandru Mandraburca.


6

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Informeaz= colaboratorii Biroului de Eviden\= [i Documentare a Popula\iei

Documentarea cet=\enilor minori Buletinul de identitate al cet=\eanului Republicii Moldova-minor se elibereaz=: - de la na[tere p`n= la 10 ani; - de la 10 p`n= la 16 ani; La documentarea cet=\enilor cu v`rsta de p`n= la 16 ani sunt necesare urm=toarele documente: - certificatul de na[tere; - buletinul de identitate (dac=-l de\ine); - actul de identitate al reprezentantului legal (unul dintre p=rin\i, tutore etc); - documentul ce atest= grupa sanguin=. Pentru copiii minori cererea de eliberare a buletinului de identitate este depus= de c=tre reprezentantul legal, care face ]n scris o declara\ie, prin care certific= identitatea, statutul juridic, domiciliul sau re[edin\a copilului [i atest= faptul c= documentele prezentate ]i apar\in. Buletinul de identitate se ]nm`neaz= personal titularului sau reprezentantului legal contra semn=tur=. Eliberarea pa[aportului pentru minori Copiilor cu v`rsta sub 18 ani li se elibereaz= pa[aport ]n temeiul cererii unuia dintre reprezentan\ii legali (p=rin\i/tutel=/curatel=), care va confirma ]n scris identitatea copilului. La depunerea cererii se prezint= urm=toarele documente: - certificatul de na[tere al minorului (actele de stare civil= ale solicitan\ilor, eliberate de autorit=\ile unui stat str=in dup= 17 august 2001, urmeaz= a fi trecute ]n registrele de stare civil= ale Republicii Moldova); - actul de identitate al

reprezentantului legal; - buletinul de identitate al minorului (de la 16 ani); - certificatul medical ce atest= grupa sanguin= (la prima documentare); - certificatul de c=s=torie/divor\ al p=rin\ilor (dup= caz); - decizia autorit=\ii tutelare cu privire la instituirea tutelei/curatelei (dup= caz); - acordul reprezentantului legal privind eliberarea pa[aportului persoanei reprezentate, autentificat notarial (original). }n caz de prezentare a acordului ambilor p=rin\i (autentificat notarial) nu este necesar= prezentarea certificatului de c=s=torie/ divor\. }n cazul divor\ului p=rin\ilor, se prezint= hot=r`rea instan\ei de judecat= cu privire la divor\. Dac= instan\a de judecat= a stabilit locul de trai al minorului cu unul dintre p=rin\i, pentru perfectarea pa[aportului pe numele minorului trebuie prezentat= declara\ia acestui p=rinte, semn=tura c=ruia este autentificat= ]n ordinea stabilit= de lege. }n caz de refuz ]n eliberarea pa[aportului, examinarea repetat= va avea loc dup= lichidarea motivelor care au generat refuzul. Rezultatele examin=rii se aduc la cuno[tin\= solicitantului ]n scris. Pa[aportul se elibereaz= pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu v`rsta de p`n= la 7 ani - pe un termen de 4 ani. Costurile [i termenele de perfectare a actelor sus-men\ionate au fost publicate ]n nr. 20 din anul curent al PP "Farul Nistrean". Svetlana BORGAN, [eful BEDP Rezina

Cupa raionului Rezina la fotbal, edi\ia a IX-a

Rezultatele meciurilor din 1/2 de final= Duminica trecut= au fost desf=[urate meciurile etapei 1/2 de final= ale competi\iei sportive "Cupa raionului Rezina la fotbal", ]n cadrul c=rora au fost ]nregistrate urm=toarele rezultate: "Dacia", Mateu\i 0:0 "Avangard", Pripiceni. "Sc`nteia", |areuca 0:3 "Steaua SCL", Rezina. Meciurile retur vor avea loc duminica viitoare [i acele echipe, care vor marca (]n sum=) mai multe goluri, pe data de 31 august vor juca finala, iar echipele ]nvinse, ]n aceea[i zi vor ]mp=r\i locurile III [i IV. La fel, au dost disputate [i meciurile de baraj: "Furtuna", Echim=u\i 1:3 "Nistru", Lalova. "Stilconstruct", Peci[te 1:3 "Tezaur", Minceni. Astfel, echipele ]nving=toare (suma a dou= meciuri) ]n anul viitor vor evolua ]n divizia superioar=, iar echipele ]nvinse, respectiv, ]n divizia a doua. Vasile GOBJIL+, secretarul Consiliului raional Rezina

A[tept=m finala, ne dorim victorie Cunoa[te\i deja, stima\i cititori, c= personal nu lipsesc nici de la un meci de fotbal cu participarea echipei pripicenene "Avangard". Pe 19 august, pe stadionul satului Solonceni, a fost disputat meciul ordinar dintre echipele "Dacia", Mateu\i [i "Avangard", Pripiceni. Clar c= am fost prezent. }nainte de plecarea din sat, antrenorul echipei pripicenene ][i cam f=cea griji din cauza lipsei c`torva fotbali[ti. Dar p`n= la plecare au ap=rut to\i cei a[tepta\i. A[ vrea s= men\ionez [i faptul c= exprimarul Vitalie Ciugui, de[i unii cons=teni ]i repro[au (Sf`r[it ]n pag. 8)

Nr. 32 (7574), 24 august 2012

Situa\ia pe pia\a muncii raionului r=m`ne ]n continuare tensionat=. Continu= s= persiste fenomenele negative pentru societatea noastr= precum: reducerea statelor de personal, concediile for\ate, ocuparea ]n munc= ]n sectorul informal, program de lucru redus zilnic [i s=pt=m`R.: - Dn= director, ast=zi AOFM Rezina, prin activit=\ile ce le realizeaz=, ]ndrept=\e[te a[tept=rile beneficiarilor? G. R.: - Obiectivul principal al Agen\iei pentru Ocuparea For\ei de Munc= a raionului Rezina este sporirea gradului de ocupare a for\ei de munc= [i de reducere a ratei [omajului prin majorarea num=rului de [omeri angaja\i ]n c`mpul muncii, tinz`nd ]n permanen\= la atingerea unor indici de performan\= ]n activitate. Pia\a for\ei de munc= a raionului este o pia\= derivat= [i reflect= integral dinamica real= a sistemului economic ]n ansamblu [i este caracterizat= de indicele principal - rata [omajului. Pia\a for\ei de munc= ]n raionul Rezina se afl= ]nc= ]n proces tranzitoriu [i genereaz= puternice dezechilibre structurale, ocupa\ionale [i profesionale, legate de reorganiz=rile, reformele [i optimiz=rile, care au loc ]n ultimul timp. R.: - Criza economic= din ultimul deceniu, legat= de trecerea la economia de pia\=, reformele din agricultur= [i criza economic= mondial=, a provocat reducerea considerabil= a locurilor de munc=, [omajul ]n mas= [i, ca urmare, migra\ia for\ei de munc= peste hotare. Reducerea num=rului locurilor de munc= a determinat mic[orarea nivelului popula\iei ocupate. Oferi\ine cifre concrete c`t prive[te ocuparea popula\iei ]n teritoriul raionului. G. R.: - }n anul 2011 popula\ia ocupat= a constituit 17,4 mii de persoane, fa\= de 18,9 mii de persoane ]n anul 2009. Este ]mbucur=tor faptul c= ]n anul 2011, fa\= de anul 2009 a crescut nivelul popula\iei economic active, datorit= tinerilor cu v`rsta de la 16 p`n= la 29 de ani, cu 3200 de persoane. Dar este regretabil c=, din num=rul total al acestei categorii de v`rst=, economic active, de 10,1 mii de persoane, pot fi raportate la popula\ia ocupat= numai 4660, ceea ce alc=tuie[te 46,1%, acest indice fiind ]n sc=dere. R.: - Cum este caracterizat= pia\a oficial= de ]nregistrare a persoanelor aflate ]n c=utarea unui loc de munc= la Agen\ie? G. R.: - Este caracterizat= printr-un nivel spontan de ]nregistrare. Astfel, ]n 2009 am ]nregistrat ]n c=utarea unui loc de muc= 1668 de persoane, rata [omajului constituind 7,1%, ]n 2010 2301, rata [omajului fiind de 7,0%, ]n 2011 - 1391 de persoane, rata [omajului alc=tuind 4,3% [i ]n primul semestru al anului 2012 705 persoane, rata [omajului constituind 4,0%. Motiva\ia acestei situa\ii este criza economic=, care a condus la mic[orarea num=rului de locuri de munc= [i la posibilit=\ile limitate de plasare ]n c`mpul muncii ]n general [i ]n special al tinerilor speciali[ti, absolven\i ai institu\iilor de ]nv=\=m`nt. R.: - Care sunt persoanele cele mai afectate de [omaj? G. R.: - Potrivit nivelului de studii, cele mai afectate de [omaj sunt persoanele cu studii gimnaziale, medii generale - 53,2%, secundar profesionale - 31,2%, [i numai 15,7% din r`ndul [omerilor le constituie persoanele cu studii medii de specialitate [i superioare. R=m`ne majorat, printre persoanele

nal [. a. Astfel prezent`ndu-se lucrurile, i-am solicitat un interviu dnei Galina Rotaru, directorul Agen\iei pentru Ocuparea For\ei de Munc= Rezina, pentru a oferi cititorilor mai multe detalii cu privire la plasarea ]n c`mpul muncii.

Pia\a local= a muncii: realit=\i [i a[tept=ri aflate ]n c=utarea unui loc de munc=, num=rul persoanelor provenite din munc= (52,7%) sau 372 de persoane, ceea ce constat= faptul c= mai continu= disponibiliz=rile, preval`nd angaj=rile, iar motivul afl=rii ]n [omaj ]n majoritatea cazurilor ]l constituie demisia. Num=rul [omerilor care se afl= pentru prima dat= ]n c=utarea unui loc de munc= constituie 47,2% sau 333 de persoane. Asta ne vorbe[te [i despre condi\ii nesatisf=c=toare de lucru, salarii joase, locuri de munc= neatractive, imagini proaste ale agen\ilor economici [. a. R.: - Cum pot fi caracterizate rela\iile AOFM-beneficiari? G. R.: - Reu[ita implement=rii m=surilor active, ]n mare m=sur=, depinde de colaborarea cu persoanele aflate ]n c=utarea unui loc de munc=, colaborarea cu agen\ii economici, de rela\iile stabilite cu partenerii sociali. Implicarea [i sus\inerea eficient= din partea partenerilor sociali ]n realizarea politicilor pe pia\a muncii conduce la ]mbun=t=\irea situa\iei. Activitatea de baz= ]n lucrul cu [omerii o constituie medierea muncii, fapt prin care se realizeaz= punerea ]n leg=tur= a angajatorilor cu persoanele aflate ]n c=utarea unui loc de munc= ]n vederea stabilirii unor raporturi de munc=. Astfel de servicii, pe parcursul I semestru al anului 2012, au fost acordate pentru 1220 de persoane. Indicatorul de baz=, ce caracterizeaz= eficacitatea activit=\ii Agen\iei, este num=rul [omerilor plasa\i ]n c`mpul muncii. Astfel, ]n 2010 au fost plasa\i ]n c`mpul muncii 303 [omeri, ]n 2011 - 351 de [omeri, [i pe parcursul primului semestru al anului ]n curs au fost plasa\i ]n c`mpul muncii 192 de [omeri. Acest lucru se datoreaz= conlucr=rii noastre cu angajatorii [i ofertelor parvenite la Agen\ie. }n a[a fel, Agen\ia a avut ]n gestiunea sa: ]n 2010 - 418 locuri vacante, ]n 2011 - 718 locuri, parvenite de la 96 de agen\i economici. Iar ]n primul semestru al anului 2012 am gestionat 364 de locuri vacante, declarate de 84 de agen\i economici. Ofertele prezentate de c=tre agen\ii economici, ]n majoritatea lor con\in locuri de munc= pentru muncitori, profesii ]n mas=, care sunt pl=tite cu salarii joase [i mai pu\ine locuri pentru func\ionari. La prima vedere situa\ia este bun=, indicii pozitivi, ]n cre[tere. Dar, dac= analiz=m mai profund, p=trunz`nd ]n esen\=, apar la suprafa\= problemele [i viciile situa\iei care predomin= ]n ultimul timp pe pia\a muncii locale, ca urmare a crizei economice ce ne-a afectat. }n asemenea condi\ii, se simt bine persoanele care activeaz= la negru, nu se gr=besc s=-[i legalizeze nici activitatea pe care o desf=[oar=, nici persoanele care muncesc. Astfel, peste tot predomin= lucrul neformal. R.: - Ce ]ntreprinde\i, la concret, ]n aceast= situa\ie? G. R.: - }n scopul colabor=rii ]n vederea promov=rii m=surilor active pe pia\a

Galina ROTARU muncii [i amelior=rii situa\iei, colaboratorii Agen\iei au vizitat de la ]nceputul anului un [ir de prim=rii din raion [i 50 de agen\i economici, pentru identificarea locurilor vacante. Cu p=rere de r=u, din partea prim=riilor nu a parvenit nici o ofert= a locurilor vacante, cu excep\ia prim=riilor comunelor Saharna Nou= [i S`rcova, unde am angajat persoane ]n calitate de ]ngrijitoare de ]nc=peri de serviciu. Dac= [i apar locuri vacante, angajeaz= de sinest=t=tor, dar nu prin intermediul Agen\iei. Neav`nd oferte de locuri vacante la sat, am propus unor [omeri de lucru ]n ora[. Desigur, majoritatea a refuzat. Ca urmare, dup= 2 refuzuri, au fost exclu[i din eviden\a agen\iei [i, ulterior, exclu[i din lista beneficiarilor de ajutor social, ceea ce a trezit nemul\umirea multora. Drept rezultat, am avut peti\ii. Astfel, au fost excluse din eviden\a agen\iei, de la ]nceputul anului curent, 366 de persoane. R.: - Poate gre[esc, dar, la p=rerea mea, [omerii afla\i ]n eviden\a AOFM, beneficiari de ajutoare sociale, nici nu-[i prea doresc un loc de lucru... G. R.: - Pe majoritatea [omerilor ]i aranjeaz= aceast= situa\ie, chiar sunt ferici\i dac= nu avem ce le propune, [i inten\ionat continu= s= beneficieze de ajutorul social stabilit. La una din [edin\ele operative am abordat problema privind conlucrarea primarilor cu agen\ii economici din teritoriu [i ]naintarea de c=tre ei a ofertelor de angajare. Au reac\ionat 2 primari - de Me[eni [i de Lalova, ]naint`nd c`teva oferte. Prim=riile slab lucreaz= cu agen\ii economici din teritoriu, mai ales, cu cei din agricultur=. La lucr=rile agricole oamenii sunt angaja\i neoficial [i pl=ti\i cu ziua sau pl=ti\i cu produc\ie agricol=. La acest capitol exist= un c`mp de munc= vast [i pentru Agen\ia noastr=, dar [i mai mult pentru Inspec\ia Muncii [i speciali[tii din prim=rii. Totodat=, la p=rerea noastr=, se cer modific=ri la Regulamentul cu privire la modul de stabilire [i plat= a ajutorului social. R.: - Informa\i-ne ]n mai multe detalii despre activit=\ile organizate ]n cadrul AOFM Rezina. G. R.: - Pe parcursul anului curent a continuat diversificarea activit=\ilor [i serviciilor prestate persoanelor aflate ]n c=utarea unui loc de munc= [i anga-

jatorilor: am organizat un microt`rg al locurilor de munc=, un seminar informativ cu agen\ii economici, unde am informat despre procedura de conlucrare cu Agen\ia, despre serviciile acordate, oportunit=\ile de integrare pe pia\a muncii. De instruirea ]n metode [i tehnici de c=utare a unui loc de munc=, pe parcursul I semestru au beneficiat 36 de persoane, aflate ]n c=utarea unui loc de munc=, particip`nd la [edin\ele Clubului Muncii. }n scopul diminu=rii [omajului [i facilit=rii integr=rii pe pia\a muncii a persoanelor care nu de\in o meserie ori dob`ndirii de noi competen\e, Agen\ia pentru ocuparea for\ei de munc= se ocup= cu orientarea, formarea [i recalificarea profesional=. Agen\ia ]ntre\ine rela\ii de colaborare privind preg=tirea profesional= a [omerilor cu 13 institu\ii de ]nv=\=m`nt cu diferite forme de proprietate, care au posibilitatea de a instrui peste 30 de meserii, profesii solicitate pe pia\a muncii. Pe parcursul a 6 luni ale anului curent, au absolvit cursurile de formare profesional= 26 de [omeri, 15 fiind din mediul rural. Din num=rul persoanelor instruite, au fost plasate ]n c`mpul muncii 12 persoane. La moment mai urmeaz= cursurile ]nc= 11 [omeri. La acest capitol au fost cheltuite 57,76 mii de lei. O importan\= deosebit= ]n activitatea AOFM constituie [i organizarea, de comun cu organele administra\iei publice locale, a lucr=rilor publice remunerate. A fost efectuat ]n acest aspect un volum mare de lucru organizatoric, care a permis ]ncheierea a 8 contracte cu diferite institu\ii bugetare [i prim=rii, ]n rezultat fiind antrena\i pe parcursul acestor 6 luni, pe diferite perioade, de la 2 p`n= la 12 luni, 23 de [omeri, dintre care 10 femei [i 17 persoane din mediul rural. Pentru stimularea acestora au fost achitate 51,65 mii de lei pentru lucr=rile efectuate de amenajare a localit=\ilor. Pe parcursul anului ]n curs, de c=tre Agen\ie au fost implementate urm=toarele m=suri pasive pe pia\a muncii a raionului Rezina: - din r`ndul [omerilor care [i-au pierdut locul de munc= la momentul adres=rii la Agen\ie, au beneficiat de ajutorul de [omaj, de la ]nceputul anului, 68 de persoane, cheltuind la acest compartiment 242,81 mii de lei, m=rimea medie a ajutorului de [omaj constituind 994,94 lei; - 30 de persoane au beneficiat de aloca\ii de integrare sau reintegrare profesional=, cheltuielile alc=tuind 52,01 mii de lei. }n conformitate cu legisla\ia ]n vigoare, am continuat promovarea parteneriatului social pe pia\a muncii. Au fost desf=[urate 2 [edin\e ale Consiliului Consultativ, ]n cadrul c=rora au fost examinate probleme ce \in de activitatea Agen\iei ]ntru ameliorarea situa\iei pe pia\a for\ei de munc=. R.: - V= mul\umesc pentru informa\ie. A dialogat Violeta PISTRUI


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 32 (7574), 24 august 2012

Programe TV

13.25 Ôàçåíäà. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè. 14.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 15.30 ÆÊÕ. 16.25 Õî÷ó çíàòü. 17.00 "Àëåêñàíäð Áàðûêèí: " ïëåíó ñîáñòâåííîé ñëàâû". 18.30 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè. neagului. Spectacol. 19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 12.50 Program muzical. 20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò. 14.00 L=utarii. 21.40 Âðåìÿ. 15.05 Desen animat. 22.15 Ò/ô "×èñòàÿ ïðîáà". 16.30 La mul\i ani! 17.15 Studio Art Plus (rus). 00.25 Ò/ô "Âîñêðåñøèå òåíè". 17.50 Un sfert de vorb= cu Ilona Sp=taru. Ñðåäà, 29 àâãóñòà 18.10 Erudit cafe. 05.00 Äîáðîå óòðî. 19.00 Mesager. 09.00, 12.10, 15.10, 18.10 19.35 Povestea de sear=. Íîâîñòè. 19.50 O sear= ]n familie. 09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 21.25 Omul de l`ng=... 09.55 Æèòü çäîðîâî! 22.20 L=utarii. Film. 11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 00.15 Fii t`n=r! 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.15 Primele [tri. Duminic=, 02 septembrie 12.30 Ò/ô "Ñåðäöå Ìàðèè". 06.00, 17.00, 21.00, 22.00, 13.25 Ôàçåíäà. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè. 00.00 {tiri. 06.15, 11.00, 14.50 Docu- 14.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 15.30 ÆÊÕ. mentar. 16.25 Õî÷ó çíàòü. 07.15 Cuvintele Credin\ei. 17.00 "Â. Ýòóø: "Âñå, ÷òî íà08.00 Templul muzicii. 08.40 Cunoa[te-\i \ara prin æèòî íåïîñèëüíûì òðóäîì". cei care i-au marcat istoria. 18.30 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè. 09.05 Desen animat. 19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 10.00 Ring Star. 20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò. 11.30 La datorie. 21.40 Âðåìÿ. 12.00 Portrete ]n timp. 22.15 Ò/ô "×èñòàÿ ïðîáà". 12.30 Natura ]n obiectiv. 00.25 Õ/ô "Äåëîâûå ëþäè". 13.00 Fenta. 13.35 Parteneriate pentru fiecare copil. ×åòâåðã, 30 àâãóñòà 14.00 Ba[tina. 05.00 Äîáðîå óòðî. 15.20 L=utarii. 09.00, 12.10, 15.10, 18.10 Íî16.30 La mul\i ani! âîñòè. 17.15 Cultura azi. 09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 18.00 La noi ]n sat 18.40 Loteria "Milioane pentru 09.55 Æèòü çäîðîâî! 11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. Moldova". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 19.00 Mesager. 00.15 Primele [tri. 19.35 Povestea de sear=. 12.30 Ò/ô "Ñåðäöå Ìàðèè". 19.50 Vedete la bis. 13.25 Ôàçåíäà. 21.20 Focus. Magazin TV. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè. 23.50 Erudit cafe. 14.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 01.00 TVM I. 15.30 ÆÊÕ. 16.25 Õî÷ó çíàòü. ORT 17.00 "Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé: "Óêðàäåííàÿ æèçíü". Ïîíåäåëüíèê, 27 àâãóñòà 18.30 Ìåæäó íàìè, äåâî÷05.00 Äîáðîå óòðî. êàìè. 09.00, 12.10, 15.10, 18.10 19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! Íîâîñòè. 20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò. 09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 21.40 Âðåìÿ. 09.55 Æèòü çäîðîâî! 22.15 Ò/ô "×èñòàÿ ïðîáà". 11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 00.25 "Ðàçâîä. ß òåáå íè÷åãî 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, íå îòäàì " 00.15 Primele [tri. 12.30 Ò/ô "Ñåðäöå Ìàðèè". Ïÿòíèöà, 31 àâãóñòà 13.25 Ôàçåíäà. 05.00 Äîáðîå óòðî. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè. 09.00, 12.10, 15.10, 18.10 14.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. Íîâîñòè. 15.30 ÆÊÕ. 09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 16.25 Õî÷ó çíàòü. 17.00 "Òàòüÿíà Òàðàñîâà: "Ó 09.55 Æèòü çäîðîâî! 11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. ìåíÿ íå ëåäÿíîå ñåðäöå". 18.30 Ìåæäó íàìè, äåâî÷- 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.15 Primele [tri. êàìè. 12.30 Ò/ô "Ñåðäöå Ìàðèè". 19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 13.25 Ôàçåíäà. 20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè. 21.40 Âðåìÿ. 22.15 Ò/ô "×èñòàÿ ïðîáà". 14.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 00.25 Ò/ô "Âîñêðåñøèå òåíè". 15.30 ÆÊÕ. 16.25 Õî÷ó çíàòü. 16.55 "Æäè ìåíÿ". Âòîðíèê, 28 àâãóñòà 17.00 "Àëåêñàíäð Áàðûêèí: 05.00 Äîáðîå óòðî. " ïëåíó ñîáñòâåííîé ñëàâû". 09.00, 12.10, 15.10, 18.10 18.30 Ìåæäó íàìè, äåÍîâîñòè. âî÷êàìè. 09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 19.00 "Ïîëå ÷óäåñ". 09.55 Æèòü çäîðîâî! 20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò. 11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 21.40 Âðåìÿ. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 22.15 "ÄÎ ÐÅ". Ëó÷øåå. 00.15 Primele [tri. 00.25 Õ/ô "Ìîÿ ìàìà Äèàíà". 12.30 Ò/ô "Ñåðäöå Ìàðèè".

(27 august-02 septembrie) TVM Luni, 27 august

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.05, 00.00 {tiri. 06.10 Noile aventuri ale lui Black Beauty. Serial. 07.10, 08.15 Bun= diminea\a! 09.00, 09.45, 13.10, 14.40, 14.55, 18.00, 19.50, 20.00, 22.25 Ziua Independen\ei RM. 11.05 Prob= de independen\=. 12.00 Vedete la bis. 14.05 "B`za-b`z`ita". 17.15 Drumul spre independen\=. 19.00 Mesager. 19.05 Adio, tovar=[i. Documentar. 00.10 Evantai folcloric. 01.00 TVM I.

18.30 19.00 19.40 21.25 22.20 deni. 22.50 23.10

Desen animat. Mesager. Povestea de sear=. A doua [ans=. Serial. Moldovenii de pretutinAlternative. Dora. Serial.

Joi, 30 august

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.30, 22.00, 00.00 {tiri. 06.15 Svitanok. 06.45 C`ntecele Independen\ei. 07.10, 08.15 Bun= diminea\a! 09.10, 17.15 Noile aventuri ale lui Black Beauty. Serial. 09.40 A doua [ans=. Serial. 10.10, 11.00 Documentar. 10.15 Chi[in=ul de ieri [i de azi. 10.30 Natura ]n obiectiv. 11.50 Profil de savant. 12.00 O sear= ]n familie. Mar\i, 28 august 13.10 Desen animat. 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 13.35 Gagauz ogeea. 17.00, 21.00, 22.00, 00.05 14.05, 23.10, 00.10 Dora. {tiri. Serial. 06.15 Drumul spre indepen- 15.35 Se caut= un paznic. den\=. 16.45 Videoteca copiilor. 07.10, 08.15 Bun= diminea\a! 17.45 Filler. Cum e corect? 08.30 Domnului s= ne rug=m. 18.00 "O, liberate, sf`nt= li09.10 Programul emisiunilor. berate...". 10.20 Cultura azi. 19.00 Mesager. 11.05 Se caut= un paznic. 19.40 Povestea de sear=. 12.15 Accente economice. 21.25 Super-loto 5 din 35. 12.45 Profil de savant. 21.50 Filler. Cum e corect? 13.10 Dor. 22.20 Reporterul de gard= 13.40 Zack [i dul=ii miracu- 01.00 TVM I. lo[i. 16.00 "Hai s= ne distr=m". Vineri, 31 august Program muzical. 17.15 Noile aventuri ale lui 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00. Black Beauty. Serial. 17.40 Minunile lumii. Docu- 00.01 {tiri. 06.15 Noile aventuri ale lui mentar. 17.45 C`ntecele Independen- Black Beauty. Serial. 07.10, 08.15 Bun= diminea\a! \ei. 10.00, 17.15, 19.55, 21.25 18.00 Gagauz ogeea. 18.30 Erky perky. Desen S=rb=toarea Na\ional= "limba Nostr= cea rom`n=". animat. 11.35 C`ntecele Independen19.00 Mesager. \ei. 19.40 Povestea de sear=. 19.55 Prob= de independen- 12.00 La noi ]n sat. 12.50 Maria Mirabela. \=. 21.25 A doua [ans=. Serial. 13.10 Desen animat. 13.35 Filler. Cum e corect? 22.20 Youth Orchestra. 13.40 C`ntecele Independen23.20 Dora. Serial. \ei. 13.50 Moldovenii de pretutinMiercuri, 29 august deni. 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 14.25 Festival. 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 15.00, 16.00 Program muzical. 00.00 {tiri. 19.00 Mesager. 06.15 Gagauz ogeea. 19.40 Povestea de sear=. 06.45 C`ntecele Independen- 22.20 Fii t`n=r! \ei. 23.05 L=utarii. Film. 07.10, 08.15 Bun= diminea\a! 00.20 Documentar. 09.10, 17.15 Noile aventuri ale lui Black Beauty. Serial. S`mb=t=, 01 09.40 A doua [ans=. Serial. 10.10 Un sfert de vorb= cu septembrie Ilona Sp=taru. 06.00, 17.00, 21.00, 22.00, 10.30 Respiro. 10.45 Zack [i dul=ii miracu- 00.05 {tiri. 06.10, 07.05, 09.00, 13.35, lo[i. 12.05, 17.45, 19.55 Docu- 16.00, 18.05, 23.30 Documentar. mentar. 07.55 Vedete la bis. 12.15 Ba[tina. 10.00 Magazinul copiilor. 13.10 Desen animat. 13.35 Tehnologiile viitorului. 10.30 P=rin\i [i copii. 11.00 Casa mea. 14.30 Dora. Serial. 16.05 Moldova - gur= de rai. 11.30 Focus TV. 12.00 Fata babei [i fata mo[18.00 Svitanok.

}n conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea [i desf=[urarea concursului pentru ocuparea func\iei de director ]n institu\iile de ]nv=\=m`nt pre[colar, primar, secundar, special, complimentar, secundar profesional [i mediu de specialitate

direc\ia }nv=\=m`nt, Tineret, Sport Rezina

ANUN|+ concurs repetat pentru ocuparea func\iei de director al gimnaziului Lalova

La func\ia de director al institu\iei de ]nv=\=m`nt poate candida persoana care ]ntrune[te urm=toarele criterii: de\ine cet=\enia Republicii Moldova, studii pedagogice superioare, vechime ]n munc= pedagogic= de cel pu\in 5 ani, nu a ]mplinit v`rsta necesar= ob\inerii dreptului la pensie, posed= limba de stat [i este apt= din punct de vedere medical (fizic [i neurologic). Candida\ii pentru ocuparea func\iei de conduc=tor al institu\iei de ]nv=\=m`nt prezint= comisiei de concurs, ]n termen de 30 de zile din ziua public=rii anun\ului ]n pres=, urm=toarele acte obligatorii pentru participare la concursul repetat:

- cererea de ]nscriere; - copia actului de identitate; - copia legalizat= a actului de studii; - copiile legalizate ale actelor ce confirm= gradul didactic/managerial; - curriculum vitae; - copia legalizat= a carnetului de munc=; - certificatul medical, din care rezult= c= este apt medical, fizic [i neuropsihic; - certificat de cazier judiciar; - programul de activitate ]n viitoarea func\ie, pentru 5 ani; - cuprinsul dosarului ]n 2 exemplare. Informa\ii suplimentare la telefonul: (0254) 2-2748; 2-57-32.

Ñóááîòà, 01 ñåíòÿáðÿ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè. 06.10 Õ/ô "Ãîðîä ìàñòåðîâ". 07.40 Õ/ô "Êîíòðîëüíàÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè". 08.55 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä. 09.05 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 10.30 Ñìàê. 11.05 "Íàøåñòâèå". 12.15 Õ/ô "Ïîëîñàòûé ðåéñ". 13.45 Ò/ô "Õèðîìàíò". 15.30 Íîâûé "Åðàëàø". 16.10, 18.15 Ò/ô "Áîëüøàÿ ïåðåìåíà". 21.00 Primele stri. 21.25 Âðåìÿ. 21.50 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì". 23.30 Õ/ô "×åðíûé ëåáåäü". 01.25 "Ðåïîðòàæ".

7

15.00 Ò/ñ "Õîçÿéêà ìîåé ñóäüáû". 16.40 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 17.20 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. 19.30 Ò/ñ "Áåëûé íàëèâ". 21.20 Ò/ñ "Öâåò ÷åðåìóõè". 23.05 Ò/ñ "Ìå÷". 00.05 Âåñòè@. 00.20 Õ/ô "Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ". 01.40 Ìîÿ ïëàíåòà. 01.55 Âåñòè.ru.

×åòâåðã, 30 àâãóñòà

05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.15 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 09.30 Ò/ñ "Èçìåíà". 13.00, 19.00 Âåñòè. 14.00 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" 15.00 Ò/ñ "Õîçÿéêà ìîåé ñóäüáû". Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. ÒàÂîñêðåñåíüå, 02 ñåíòÿáðÿ 16.40 åæíàÿ ëþáîâü". 06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. 17.20 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 06.10 "Ãåíèè è çëîäåè". 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. 06.40 Õ/ô "Âñòóïëåíèå". 19.30 Ò/ñ "Áåëûé íàëèâ". 08.20 Ñëóæó Îò÷èçíå! 21.20 Ò/ñ "Öâåò ÷åðåìóõè". 08.50 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä. 23.05 Ò/ñ "Ìå÷". 09.05 Çäîðîâüå. 00.05 Âåñòè@. 10.30 Ïîêà âñå äîìà. 00.20 Õ/ô "Ïî÷òè ñìåøíàÿ 11.05 "1812. Ïðîòèâîñòîÿ- èñòîðèÿ". íèå". 01.55 Âåñòè.ru. 12.15 Õ/ô "Âîéíà è ìèð". 16.15 Õ/ô "Ñòðÿïóõà". Ïÿòíèöà, 31 àâãóñòà 17.25 Õ/ô "Íåïîáåäèìûé". 19.25 "Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ". 05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.15 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 21.00 "Sinteza s=pt=m`nii". 09.30 Ò/ñ "Èçìåíà". 21.40 Âðåìÿ. 13.00, 19.00 Âåñòè. 23.50 Õ/ô "Ãðèíáåðã". 01.40 Õ/ô "Ðàç íà ðàç íå 14.00 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" 15.00 Ò/ñ "Õîçÿéêà ìîåé ïðèõîäèòñÿ". ñóäüáû". 16.40 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. ÒàÐÒÐ-Ïëàíåòà åæíàÿ ëþáîâü". Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". Ïîíåäåëüíèê, 27 àâãóñòà 17.20 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. 05.00 Óòðî Ðîññèè. 19.30 "Áàáóøêà íà ñíîñÿõ". 08.15 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 22.50 "Àðèôìåòèêà ïîä09.30 Ò/ñ "Ïóòåéöû-2". ëîñòè". 13.00, 19.00 Âåñòè. 00.30 Õ/ô "Åñëè áû ÿ òåáÿ 14.00 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" ëþáèë..." 15.00 Ò/ñ "Õîçÿéêà ìîåé 02.20 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà. ñóäüáû". 16. 40 Ò/ñ " Åôðîñ èíüÿ. Ñóááîòà, 01 ñåíòÿáðÿ Òàåæíàÿ ëþáîâü". 17.20 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 04.55 "Ãèìí Ðîññèè". 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. 05.00 "Îáûêíîâåííûé 19.30 Ò/ñ "Ñàëÿìè". êîíöåðò". 21.20 Ò/ñ "Öâåò ÷åðåìóõè". 05.30 "Þðìàëà". 23.05 Ò/ñ "Ìå÷". 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 00.05 Âåñòè+. Âåñòè. 00.20 Õ/ô "Òåàòð". 07.15 Õ/ô "Åñëè áû ÿ òåáÿ 01.39 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò. ëþáèë " 01.55 Âåñòè.ru. 09.00 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà. 09.20 "Òàíöóþùàÿ ïëàíåòà. Âòîðíèê, 28 àâãóñòà Âåíà". 10.15 Ò/ñ "Ãàèøíèêè". 05.00 Óòðî Ðîññèè. 13.20 Õ/ô "Áåëûå ðîçû íà08.15 "Î ñàìîì ãëàâíîì". äåæäû". 09.30 Ò/ñ "Ïóòåéöû-2". 17.15 Ñóááîòíèé âå÷åð. 13.00, 19.00 Âåñòè. 19.30 "Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ " 14.00 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" 23.40 Äåâ÷àòà. 15.00 Ò/ñ "Õîçÿéêà ìîåé 00.15 Õ/ô "Åå ñåðäöå". ñóäüáû". 02.00 Õ/ô "Îòöû è äåäû". 16.40 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". Âîñêðåñåíüå, 02 ñåíòÿáðÿ 17.20 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 18.10 Ïðÿìîé ýôèð. 04.45 "Ãèìí Ðîññèè". 19.30 Ò/ñ "Ñàëÿìè". 04.50 "ÕÀ". Ìàëåíüêèå êî21.20 Ò/ñ "Öâåò ÷åðåìóõè". ìåäèè. 23.05 Ò/ñ "Ìå÷". 05.40 "Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ " 00.05 Âåñòè@. 09.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. 00.20 Õ/ô "Òåàòð". 10.15 Ò/ñ "Ãàèøíèêè". 01.44 Ìîÿ ïëàíåòà. 13.00, 19.00 Âåñòè. 01.55 Âåñòè.ru. 13.17 Ïðîìî. 13.20 Õ/ô "Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå". Ñðåäà, 29 àâãóñòà 17.05 "Êðèâîå çåðêàëî". 05.00 Óòðî Ðîññèè. 19.30 "Æåíà Øòèðëèöà". 08.15 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 23.30 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå 09.30 Ò/ñ "Ïóòåéöû-2". äîìîé". 13.00, 19.00 Âåñòè. 01.10 Õ/ô "Æèâåò òàêîé 14.00 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" ïàðåíü".

A[tept=m finala, Ast=zi, la Rezina, se desf=[oar= ne dorim victorie (}nceput ]n pag. 6)

uneori c=-[i face griji pentru fotbalul din sat doar din considerentul c= ambii feciori joac= ]n echipa "Avangard", ast=zi, c`nd unul dintre feciori, devenind preot, nu joac= defel, iar al doilea tot mai rar [i mai rar iese pe teren, dumnealui tot aceea[i atitudine o are fa\= de echipa de fotbal din Pripiceni - este al=turi ]n permanen\=, cu toat= sus\inerea. De data aceasta a mai men\ionat o dat= c= trebuie preg=tite cadrele tinere din localitate [i nu ]mprumuta\i legionari, aduc`nd drept exemplu echipa din Ign=\ei. A[adar, duminic= am urm=rit meciul dintre echipele "Dacia" [i "Avangard" pe terenul de sport din Solonceni. Ajun[i la fa\a locului, am aflat c= de data aceasta ]n componen\a echipelor nu vor juca legionari [i ambele echipe sper= la victorie. Meciul a decurs interesant, faze de gol au fost multe, dar ambii portari au fost la nivel ]nalt [i[i ap=rau poarta cu d`rzenie. Nu vreau s= sup=r pe nimeni, dar, la p=rerea mea, fotbali[tii pripiceneni au demonstrat un fotbal performant, cu procedee tehnice, cu atacuri spectaculoase, dar, scorul final a fost de 0:0. A[ vrea s= men\ionez [i evoluarea arbitrului Ro[ca Oleg, care, am aflat c= vreo doi ani ]n urm= a jucat ]n echipa "Steaua SCL", a demonstrat un arbitraj de calitate. Bravo lui! S-a descurcat de minune. R=m`nem s= a[tept=m rezultatele meciului din 26.08.2012, de[i unii spectatori au zis c= urm=torul meci pripicenenii sunt datori s=-l c`[tige. Sper [i eu.

Conferin\a cadrelor didactice

Ast=zi, 24 august 2012, ]ncep`nd cu ora 10.00, ]n incinta Centrului comunitar Rezina (etajul II, sala mic=), ]n conformitate cu planul de activitate al Consiliului raional [i cel al direc\iei }nv=\=m`nt, Tineret, Sport Rezina, se desf=[oar= Conferin\a cadrelor didactice cu genericul "Dezvoltarea ]nv=\=m`ntului din Republica Moldova prin asigurarea accesului la o educa\ie de calitate". Sunt invita\i to\i [efii de sec\ii [i direc\ii, primarii, directorii institu\iilor de ]nv=\=m`nt, cadrele didactice din institu\iile de ]nv=\=m`nt preuniversitar, consilierii raionali [i mass-media local=.

Libertate

Libertate, pas=re rar=, Ai ales al meu popor, S=-[i dicteze singur soarta, De tine s= aib= dor. Libertate, val de mare, Cine poate ]ndr=zni, C`nd s=ru\i \=rmul fierbinte, Un minut a te opri. Nicolae NALBU{, corespondentul nostru netitular, Ce frumoas= ar fi via\a satul Pripiceni-R=ze[i De-am avea un ritm [i noi

De a merge ]nainte, De a nu da ]napoi. Libertate - cal ]n goan=, Care [tii unde \inte[ti, D=-ne bun= cugetare {i ]n veci s= ne tr=ie[ti. Zinaida CEBOTARICERNELEV, satul Gordine[ti


8

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Din raza soarelui lucind Mai rupe calendaru-o fil=... Un ales buchet de trandafiri pentru Gheorghe Gauga[ din Rezina! Scumpul nostru t=tic [i so\! Au trecut anii ca clipele [i iat= c-ai ajuns s= ]ntorci a 55-ea fil= din calendarul vie\ii. Cu aceast= ocazie, te felicit=m din suflet [i-\i aducem ]n dar aceste cuvinte, ce au izvor`t din inima noastr=. Dac= exist= dragoste - s= ai parte de ea, dac= exist= r=bdare - s= nu\i lipseasc= niciodat=, iar dac= exist= oameni deosebi\i - s= [tii c= tu, t=ticul nostru, faci parte dintre ei. E[ti via\a, sufletul, inima noastr=, e[ti pilonul de n=dejde, pe care se \ine familia noastr= pe acest p=m`nt. Fie ca Bunul Dumnezeu s= te aib= ]n paza Sa [i s= te ocroteasc= de tot cei r=u [i d=un=tor sufletului t=u, iar }ngerul p=zitor s=-\i lumineze calea pe care vei c=lca, mereu s= te fereasc= de orice primejdie. Iar noi cu to\ii ]i mul\umim c= avem parte de un a[a suflet drag [i scump.

toririi unei anivers=ri frumoase, V= adres=m felicit=ri sincere [i ur=ri din cele mai alese. S= V= ]nso\easc= pretutindeni s=n=tatea trainic=, puterile nesecate, succesele frumoase, norocul, iar bucuriile mereu s= V= ]nsenineze sufletul. La mul\i ani! Angaja\ii prim=riei Ign=\ei [i consilierii locali

Cu mult drag, na[ul de cununie Ilie Mereacre, fra\ii, surorile, cumnatele, cumna\ii [i nepo\ii

Sincere felicit=ri pentru dl Ion Gheorghe S`rbu din Me[eni Cu ocazia s=rb=toririi zilei de na[tere [i ie[irii la odihna binemeritat=, scumpul nostru omagiat, ]\i aducem ]n dar cele mai selecte cuvinte [i mai frumoase flori. }\i dorim, ]n primul r`nd, s=n=tate, energie [i succese ]n toate. }n drumul vie\ii Angaja\ii prim=riei Ign=\ei s= ai parte numai de bucurii, de spor ]n [i consilierii locali toate [i de credin\= ]n mai bine, iar sufletul s=-\i ]nfloreasc= ca un trandafir [i s=-\i radieze ca un soare. La mul\i ani!

Pedagogului

Florile lumii s= fii, S= educi mul\i copii, Prin cuno[tin\e s= ne duci, Dragoste de carte s= ne educi.

Dragul nostru Grigore Mereacre din Rezina! La sf`r[it de var= ne adun=m din nou ]n jurul mesei de s=rb=toare pentru a marca ]nc= o ]mplinire ]n via\a ta [i pentru a-\i dori din suflet mult=, mult= s=n=tate. De[i pare a fi ca at`tea altele, acest popas ]n timp este unul mai deosebit, marc`nd [i ie[irea ta la odihna binemeritat=. Azi [i ]n toate zilele h=r=zite de Bunul Dumnezeu pe acest p=m`nt ]\i dorim s= ai parte de mult=, mult= s=n=tate, de multe bucurii, s=-\i vezi realizate toate visele, iar noi ]\i vom fi al=turi cu sus\inere [i ajutor. Mul\i ani ]n paza Domnului!

Stimat= doamn= Sofia Petrache, consilier local ]n satul Ign=\ei! V= felicit=m din suflet cu prilejul zilei de na[tere. V= dorim s=n=tate, ]mplinirea tuturor viselor nobile, succese ]n activit=\ile cotidiene, dragoste [i ]n\elegere ]n familie, respect de la cei care V= cunosc. Cuteza\i [i ve\i ob\ine noi performan\e! Mul\i ani [i to\i frumo[i!

Felicit=ri pentru dna Zoia Marian, asistent social ]n satul Ign=\ei! Onorat= coleg=! V-a p=[it pragul o aniversare frumoas=. Suntem foarte buCu drag de tine, so\ia Antonina, curo[i c= V= avem al=turi cu mult= ]n\elegere [i r=bdare. V= dorim [i pentru viifiica Alionu[ca, feciorul Vitalic tor s= fi\i ]nso\it= de optimism [i dragoste de via\=, s= ave\i parte de multe bucurii de la cei dragi [i toate visele s= Vi se realizeze. S= ave\i bun=stare ]n cas=, s= 55 de trandafiri pentru t=ticul ave\i ]n\elegere ]n familie [i lini[te sufleteasnostru drag, c=. La mul\i ani [i to\i ferici\i! Gheorghe Gauga[ din Rezina Angaja\ii prim=riei Ign=\ei Ne e[ti t=ticul cel mai drag, [i consilierii locali Cum altu-n lume nu e, De toate te apuci s= faci, Le reu[e[ti minune. T=ticul nostru, dragul nostru, Stimat= doamn= Ai m`ini de aur, tu s= [tii, primar Maria Macrii! M=mica-i l`ng= tine,-i bine Degrab=, ]n compania rudelor apropia{i noi, iubi\ii t=i copii. Tot timpul s=-\i fie sete de via\=. S= te [i a prietenilor, ve\i marca ziua de na[te avem al=turi s=n=tos [i plin de voie bu- tere, av`nd parte ]n acea zi de multe, n=, noi mul\umindu-i Bunului Dumnezeu multe flori [i ur=ri de bine. Cu ocazia s=rc= ne-a dat un tat= bun, ]n\elept, sf=tos b=toririi zilei de na[tere, V= d=ruim [i noi un frumos buchet de flori, odat= cu el [i gata pentru ajutor. dorindu-V= mul\i ani [i to\i cu s=n=tate, Cu drag de tine, t=ticule, noi realiz=ri ]ntru binele comunit=\ii, ]n Alionu[ca [i Vitaliu[ slujba c=reia V= afla\i. Entuziasmul, energia creatoare [i stima s=tenilor s= nu V= p=r=seasc= nicic`nd, fericirea, bucuriile din partea celor dragi - de asemenea. La Pentru primarul de Pohoarna, mul\i ani! Victor Ou[, viceprimarul de Angaja\ii prim=riei Saharna Nou= {old=ne[ti, Svetlana Zai\ev, [i consilierii locali secretarul consiliului comunal Alcedar, Ala Stratulat Primi\i, dragii no[tri, [i sincerele Stimat= doamn= Vera Cibotar, noastre felicit=ri cu prilejul zilelor de na[tere. V= dorim s= vi se ]mplineasc= consilier local din Saharna Nou=! tot ce v-a\i pus ]n plan de acum ]nainte, Cu cele mai senine g`nduri venim s= s= cuceri\i noi [i noi culmi ale des=v`r[irii V= felicit=m, ]n acest sf`r[it de var=, cu [i bun=st=rii, dar mai ]nt`i de toate - s= prilejul zilei de na[tere. V= cunoa[tem fi\i s=n=to[i, tineri, viguro[i at`ta c`t v= caracterizat= de h=rnicie, generozitate [i dori\i. V= mai ur=m noroc [i fericire. inepuizabil= dragoste de oameni [i V= Consiliul raional {old=ne[ti dorim doar binele ]n continuare. S= V= aib= Domnul ]n paz= ]nc= mul\i ani ]nainte, s= V= dea puteri [i ]ncredere. S= nu cunoa[te\i nicic`nd e[ecul, iar condrume\i Sincere felicit=ri pentru fideli prin ast= lume s= V= fie mereu s=dna Martina M=cinoi, consilier n=tatea [i fericirea! local ]n satul Ign=\ei Angaja\ii prim=riei Saharna Nou= Stimat= omagiat=! Cu prilejul s=rb=[i consilierii locali

}\i arunc flori pe jos S= mergi cu pasul ml=dios. Foarte mult te stimez eu Pedagogul meu, pedagogul meu.

Nr. 32 (7574), 24 august 2012

Mereu s= str=luce[ti, Via\a-i scump=, s-o iube[ti, S= fii cea mai frumoas= stea, Domnul s= te conduc= pe calea Sa.

Membrii colectivului }I "Ilie Mereacre" din Me[eni

Dragul nostru Ion Gheorghe S`rbu din Me[eni Cu deosebit= stim= ]\i adres=m felicit=ri cordiale cu prilejul s=rb=toririi zilei de na[tere. }\i apreciem calit=\ile ce te caracterizeaz= [i vrem s= te [tim [i ]n continuare energic, binevoitor, pornit la fapte m=re\e. S= ai parte de tot ce-i mai frumos pe lume, s=-\i realizezi toate n=zuin\ele, iar s=n=tatea trainic= s= te ]nso\easc= ]ntotdeauna.

Membrii Consiliului raional Rezina

Doritorii de a pleca pe 30.08.2012, ora 19.00, ]n pelerinaj la locurile sfinte din Ucraina (Lavra Poceaev, Schitul Poceaev, cimitirul Lavrei, m=n=stirile "Sf`nta Ana", "Sf`ntul PanteleCu ]nalt= considera\iune pentru mon" Cremene\, Hre[ciatnic, Boiani (icoana f=to\i pedagogii raionului, c=toare de minuni)), se pot adresa la telefonul: Elena Borzin din ora[ul Rezina 079451709.

Redactor-[ef: Aculina POPA Fondatori: Consiliile raionale Rezina [i {old=ne[ti. Rechizitele bancare: cod: BSOCMD2X794 cont: 222479400418 cod fiscal: 1004606004128

(tel.: 067323715). Redactori de compartimente: Violeta PISTRUI - 060142452, Ion ANTON - 068579688, Sergiu CUMATRENCO - 069000965. Contabil-[ef: Elena |VIGUN - 067322678.

Membrii Consiliului raional Rezina

Sincere felicit=ri pentru doamna Maria Macrii, primarul de Saharna Nou=! Stimat= omagiat=! }n zi de aniversare V= dorim mult= s=n=tate, un viitor luminos, inten\ii frumoase [i realiz=ri notorii ]ntru binele celor ce V= ]nconjoar=. S= ave\i parte de stim= [i recuno[tin\= din partea cons=tenilor, sus\inere [i ]n\elegere din partea membrilor familiei Dumneavoastr=. S= V= fie ]ntotdeauna g`ndurile curate, pa[ii fermi, iar faptele - alese. Membrii Consiliului raional Rezina

Stimate domnule primar de Me[eni Efim Mardari! Venim ]n casa Dvs pentru a V= oferi cel mai frumos buchet de flori cu ocazia s=rb=toririi zilei de na[tere. Fie ca anii care vin s= V= aduc= mult= s=n=tate, noi realiz=ri ]n activitatea dificil=, dar foarte necesar=, bucurii infinite din partea celora care V= iubesc [i-i iubi\i, ]mplinirea tuturor visurilor. La mul\i ani [i to\i ferici\i! Membrii Consiliului raional Rezina

Alese cuvinte de felicitare pentru directorul gimnaziului Pripiceni, doamna Ludmila Negar=! Cu mult drag, cumna\ii, cumnatele Ziua Dumneavoastr= de na[tere este [i nepo\eii din Me[eni motivul de a V= adresa cuvinte mult duioase, z`mbete sincere [i plec=ciuni de respect. Äèðåêòîðà ðàéîííîé áîëüíèöû Fie ca ]ntotdeauna parfumul neasemuit al florilor s= V= ]nmiresmeze inima [i sufÐåçèíà Ìàðèþ Ôëîðþ îò âñåé letul, c`ntecele p=s=rilor s= V= aline doäóøè ïîçäðàâëÿåì ñ rul [i s= V= ]nso\easc= o s=n=tate trainic= çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì ]nc= mul\i ani ]nainte. äíåì ðîæäåíèÿ! Membrii Consiliului raional Rezina Ïóñòü ãîäû áûñòðî òàê áåãóò, Äóøà, êàê ïðåæäå, ìîëîäà! Ïóñòü óëûáêè â äîì ïðèäóò, È ðàäîñòü áóäåò â íåì âñåãäà. Multstimata noastr= doamn= Ìû ñ âîñõèùåíüåì è ëþáîâüþ primar de Saharna Nou=, Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì Maria Macrii! Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ }n ziua c`nd mai ad=uga\i o fil= ]n cuÈ ñ÷àñòüÿ, è äîáðà âî âñåì! nuna vie\ii, zi sf`nt= de Adormirea Maicii Ñ óâàæåíèåì, ñåìüÿ Âîëîøåíêî, Domnului, avem [i noi pl=cerea de a V= Ëèëèàíà è Âèêòîð felicita din suflet. V= dorim ]nt`i de toate s= fi\i totdeauna s=n=toas=, plin= de energie, s= ob\ine\i de la via\= ceea ce dori\i, s= ave\i parte de stim=, recuno[tin\= Felicit=ri pentru doamna Tatiana [i sprijin de la cei din preajm=. Totodat=, Batist], directorul CTAS Rezina s= ave\i parte [i de fericire, [i de pace, Stimat= doamn=! }n aceste zile avem [i ]nc= de tot ce este mai frumos ]n aceprilej de a V= trece imaginar pragul ca- ast= via\=. {i fie ca Bunul Dumnezeu [i sei cu felicit=ri [i ur=ri deosebite - este Preasf`nta N=sc=toare s= V= d=ruiasc= ziua Dumneavoastr= de na[tere. Fie ca, }nger p=zitor pentru a V= feri de primejpe unde ve\i merge, flori s= V= r=sar= ]n dii, [i bun=]n\elegere ]n casa Dumneacale, binele s= ]nving= r=ul, bucuria s= voastr=. Fie ca ]n anii urm=tori s= ave\i alunge triste\ea. S= ave\i parte de o via- parte de bucurii infinite [i de mul\i oa\= ]ndelungat=, de s=n=tate mult=, iar voia meni de n=dejde ]n preajm=. Mul\i ani ]nainte, multstimata noastr= bun= [i cumsec=denia s= V= fie mereu doamn= primar! svetnici. La mul\i ani!

}n aten\ia doritorilor de a pleca ]n pelerinaj!

Echipa de crea\ie:

Stimat= doamn= Maria Florea, directorul Spitalului raional! Venim c=tre Dumneavoastr= cu sincere felicit=ri cu prilejul zilei de na[tere, cu ur=ri de s=n=tate, voie bun= [i noi realiz=ri ]n activitate [i ]n via\a de toate zilele. S= fi\i ]ntotdeauna energic=, voioas=, s=n=toas= [i r=bd=toare. Noi V= apreciem munca [i V= mul\umim pentru toate. S= ave\i parte de prieteni m=rinimo[i, s= V= ocoleasc= necazurile, s= ]nfrunta\i cu u[urin\= greut=\ile vie\ii, iar cei din jur s= V= poarte respectul.

Cu respect deosebit, monahia Paisia [i familia Botnari din satul Buciu[ca

Mica publicitate *V`nd garaj ]n or. Rezina, l`ng= p=dure. Tel.: 060711457. *Ïðîäàåòñÿ äîì â ã. Ðåçèíà, óë. ×îêûðëèÿ, 14. Ó÷àñòîê 4, 37 ñîòêè, ïëîùàäü äîìà 112 êâ. ì, èìååòñÿ ó÷àñòîê äëÿ ãàðàæà, ïîäâàë, êàíàëèçàöèÿ, âîäà, ãàç. Öåíà - 17000 åâðî. Òîðã óìåñòåí. Çâîíèòü ïî òåë.: 022-75-46-56, ìîá.: 079772131, 079130716. *V`nd VAZ-21011, anul fabric=rii - 1989, ]nregistrat ]n Republica Moldova. Telefon: 069283563, Ion. *Familie t`n=r=, f=r= copii, ]nchiriaz= gazd=. Telefoane: (0254) 92-0-50; 068843175; 079328925.

Adresele noastre: or. Rezina: str. 27 August, 1. Tel.: (254) 2-10-74. or. {old=ne[ti: str. Trandafirilor, 17. Tel.: (272) 2-21-31. e-mail: farul-nistrean@mail.ru (Rezina); cvasiom@mail.ru ({old=ne[ti)

Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la }SFE-P "Tipografia Central=". Com. 8416. Tirajul: 1040 de exemplare. PP "Farul Nistrean" }M apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 67870.

Farul Nistrean  

Farul Nistrean 24 august

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you