Page 1

7 zile: esen\ial

Puiul mamei

Deja v-a\i convins, stima\i cititori, c= redac\ia noastr= sus\ine din plin tinerele ([i nu numai tinerele) talente de la noi. Despre virtuosul acordeonist, elevul Andrei |urcanu din {old=ne[ti, am mai scris. Am f=cut-o totdeauna cu bucurie, deoarece ne-am convins c= e talentat... Pag. 3

De Ispas, la Tarasova, a fost convocat= adunare general= a localnicilor de c=tre primarul Anatolie Chirtoac=, fiind invita\i pre[edintele raionului Rezina, dna Eleonora Graur, [i procurorul raionului, dl Tudor Banu...

Pag. 2

Ce mare-i lumea pentru tine, Ca un flutura[ s= zbori ai vrea, S= vezi p=m`ntul p`n-la mare C-o m`n= sprijinit de-o r`ndunea. {mecheri copacii r`d de tine C`nd tu te-apropii repejor Cu g`nd s-ajungi ]ntr-o clipit= }n v`rful lor, ]n v`rful lor. Copile, timpul rapid trece, Tu, h=rnicu\ de-i fi mereu, Cu r`ndunica te-i ]ntrece {i cerul \i-a da harul s=u. Zinaida CIBOTARUCERNELEV, satul Gordine[ti

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti Apare de la 03 aprilie 1948

Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012 {old=ne[ti

Rezina

{edin\a Euroregiunii "Nistru" - la Rezina

S`mb=ta trecut=, raionul Rezina a g=zduit un eveniment de o amploare mai rar ]nt`lnit= pe la noi - [edin\a a IV-a a Euroregiunii "Nistru", ]n cadrul c=reia au

Dragi copii ai raionului {old=ne[ti!

De ziua voastr= [i-ntotdeauna, v= dorim s= fi\i s=n=to[i [i ferici\i. S-ave\i parte de c`t mai multe clipe de bucurie [i noroc, s= fi\i exemplu ]n toate activit=\ile participat pre[edin\ii a 6 raioane din Re- cotidiene, a[a, ]nc`t p=rin\ii [i buneii, publica Moldova [i reprezentan\i ai mai fra\ii [i surorile mai mari s= se m`ndreasc= multor raioane [i localit=\i din regiunea cu voi. Vini\a. Sunte\i speran\ele de m`ine ale satului, (Citi\i pag. 2) ora[ului, raionului, \=rii. Noi ne vom str=dui s= facem ce ne este ]n puteri pentru

ca voi s= ave\i o copil=rie mai u[oar= [i chiar fericit=, cer`ndu-v= ]n schimb doar s= fi\i ascult=tori [i s= ]nv=\a\i bine. A[a, cu for\e comune, vom cre[te schimbul de m`ine al societ=\ii, maturii pun`ndu-[i mari speran\e ]n voi. S= ne tr=i\i mul\i ani ferici\i, scumpii no[tri! Consiliul raional {old=ne[ti

Realiz=ri ce ne ]nc`nt=

Onora\i pedagogi, dragi elevi, stima\i p=rin\i! La finele lui Florar, clopo\elul sun= nostalgic ultima dat= pentru elevii claselor absolvente. "Adio, [coal=, adio, scumpi pedagogi, dar nu pentru totdeauna, c=ci vom fi mereu cu g`ndul la dumneavoastr=", vor rosti plini de emo\ii viitorii absolven\i, ]nm`n`ndu-le iubi\ilor dasc=li toate florile recuno[tin\ei. S=rb=toarea "Ultimul sunet" ]ncununeaz= parcursul unui drum defel u[or spre cucerirea unor culmi ale form=rii poten\ialului uman, spre cultivarea valorilor moral-spirituale [i culturale ale copiilor no[tri. Cu to\ii ]mp=rt=[im sentimente de recuno[tin\= [i respect pentru pedagogi, pentru cei care f=uresc cet=\ile cunoa[terii, care modeleaz= personalit=\i [i percep ca pe o art= activitatea de a-i ]nv=\a pe al\ii binele [i frumosul. V= urez, stima\i pedagogi, mult= s=n=tate, ani

]ndelunga\i [i realiz=ri notorii, bun=stare familiilor dvs, putere pentru continuarea activit=\ii profesionale [i ]n\elegere din partea celor ce v= ]nconjoar=. Dragi elevi! S=rb=toarea "Ultimul sunet" e punctul culminant al unui an de munc= asidu= [i eforturi depuse pentru ob\inerea rezultatelor mult a[teptate... Totodat=, "Ultimul sunet" marcheaz= ]nceputul vacan\ei mari. V= doresc s= ave\i parte de odihn= pl=cut= [i diverse activit=\i de agrement, pentru ca la ]nceput de an [colar s= reveni\i cu noi for\e de munc= [i dorin\= nem=rginit= de carte. Dragi absolven\i! V= urez ca tot ce a\i acumulat ]n anii de ]nv=\=m`nt s= v= permit= s= p=[i\i ]n via\= siguri, s= v= bucura\i de realiz=ri deosebite. Da\i dovad= de ]n\elepciune [i curaj ]n alegerea profesiei, mult= flexibilitate ]n abordarea problemelor vie\ii, mult= s=n=tate, succes la examenele de absolvire [i noroc ]n via\=. Cu considera\iune, Eleonora GRAUR, pre[edintele raionului Rezina

Cu drag pentru to\i copiii raionului! Iubi\i copii! Cu prilejul Zilei Interna\ionale a Ocrotirii Copiilor, v= doresc ca ]n aceast= zi deosebit= s= ave\i parte numai de clipe frumoase [i fericite. Dea Domnul ca atmosfera din 1 iunie, atmosfer= de vis [i de basm, s-o sim\i\i mereu pe parcursul vie\ii. V= doresc s= fi\i pururea s=n=to[i, veseli, ingenio[i, de[tep\i, disciplina\i, iar Bunul Dumnezeu s= v= trimit= ]n permanen\= ]ngeri, care s= v= ocroteasc= de

boli, de primejdii [i de oameni r=i. Voi sunte\i viitorul [i m`ndria \=rii de m`ine, de aceea, p=rin\ii, educatorii, pedagogii, conducerea \=rii etc fac [i vor face tot ce le st= ]n puteri pentru a v= asigura o copil=rie vesel= [i fericit=. }nc= o dat= - s=n=tate, cer senin [i fericire de poveste. Eleonora GRAUR, pre[edintele raionului Rezina

Se spune c= ceea ce a dob`ndit profesorul prin experien\a vie\ii sale [i ceea ce-l face s= vad= lumea altfel este un fel de manifestare al bunului sim\ [i al intelectului s=u impecabil. Binecuv`nta\i de c=tre Dumnezeu, motiva\i de dragostea p=tima[= pentru profesia lor uman=, profesorii fac fa\= oriunde [i oric`nd, educ`nd t`n=ra genera\ie prin exemplul propriu. M= refer la experien\a de via\= a profesorilor din cele dou= institu\ii de ]nv=\=m`nt din satul Cotiujenii Mari, care, ]n pofida tuturor timpurilor, au [tiut s=-[i p=streze calmul [i onestitatea, s= pun= ]n valoare frumosul, cre`nd bun= dispozi\ie celor ce-i ]nconjoar= (]n imagine). Anume ei sunt acele persoane, c=rora li-s cunoscute a[tept=rile [i dezam=girile, bucuriile [i men\inerea spiritului pozitiv, renovator, spirit care este at`t de necesar ]n aceast= tranzi\ie de timpuri. A devenit o tradi\ie ca s= fie transmis= cu pietate aceast= dragoste fa\= de tezaurul artistic, tipic= nou=, moldovenilor, de c=tre genera\ia de profesori, cu merite [i cu ani de experien\=, celor tineri [i dornici de a se afirma, de a cre[te

[i ei odat= cu performan\ele lor. }n cadrul festivalului republican al crea\iei artistice a colectivelor de profesori, edi\ia a XIII-ea, care s-a desf=[urat la {old=ne[ti [i la care au participat colective pedagogice din satele raionului, roadele muncii [i ale efortului depus de c=tre cotiujeneni nu s-au l=sat mult a[teptate: cu un fior de nostalgie [i cu r=suflarea oprit= au fost ascultate piesele profesorului de educa\ie fizic= din liceu Valeriu Popa, piese interpretate la acordeon, iar "|=r=ncu\ei" cotiujenene ia fost dat s= r=sune [i pe

scena republican=. Profesorii din liceu, care au creat colectivul de dansatori, i-au f=cut pe spectatori s= le tresar= inimile ]ntr-un ritm de hor= moldoveneasc=, s= le mai aduc= aminte o dat= ]n plus c= unde joac= moldovenii - acolo p=m`ntul geme. Prin intermediul acestui articol \inem s= le aducem mul\umiri doamnelor R. Leporda, A. Ivaniu[ [i tuturor profesorilor din liceu [i din gimnaziu, ce au g=sit timp [i puteri pentru a ne bucura ochiul [i a ne satisface admira\ia. Tamara G~RLEA, psiholog [colar, l/t Cotiujenii Mari

Abona\i-v= la "Farul Nistrean"! Pre\ul unui abonament la ziarul Multstima\i cititori! A demarat campania de abonare. V= ]ndem- "Farul Nistrean" pentru a doua jun=m s= merge\i la oficiile po[tale m=tate a anului 2012: - pentru 6 luni - 54 de lei; sau s= veni\i la redac\ie, ca s= per- pentru 3 luni - 27 de lei; fecta\i un abonament la "Farul Nis- pentru 1 lun= - 9 lei. trean". Astfel, ve\i avea la dispozi\ie, Indice de abonament: PM 67870. s=pt=m`nal, informa\ie variat=, veridic= [i operativ= despre activitatea R=m`ne\i cu noi, ca s= fi\i inraioanelor Rezina [i {old=ne[ti. forma\i, ca s= fi\i puternici!


2

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Pa[i concre\i spre ]mbun=t=\ire

De Ispas ("}n=l\area Domnului"), la Tarasova, a fost convocat= adunare general= a localnicilor de c=tre primarul Anatolie Chirtoac=, fiind invita\i pre[edintele raionului Rezina, dna Eleonora Graur, [i procurorul raionului, dl Tudor Banu (foto 1). La fel a fost prezent la adunare dl Ion Lupa[cu, consilier raional, care, ]n permanen\=, prime[te ]n audien\= tarasoveni la prim=ria Solonceni [i, ]mpreun= cu primarul, contribuie la solu\ionarea problemelor abordate. La deschidere, dl primar a men\ionat c= ]n teritoriu s-au acumulat foarte multe probleme, solu\ionarea c=rora necesit= interven\ia autorit=\ilor publice locale de nivelul II [i a unor instan\e de talie raional=. Doamna pre[edinte i-a salutat cu respect pe locuitorii satului Tarasova aduna\i ]n incinta institu\iei de ]nv=\=m`nt, spun`ndu-le ca a acceptat invita\ia (fiind pentru prima oar= ]n Tarasova) ca prin dialog direct s= le fie de ajutor. Dl primar a identificat drept principal= problema aprovizion=rii cu ap= potabil=, ]nfiin\area Asocia\iei respective. A abordat apoi problema por\iunii de drum care cere interven\ie urgent=, la fel problema referitoare la transportul public care circul= pe ruta TarasovaRezina. Dna Eleonora Graur a intervenit c= este la curent cu aceste probleme, a ]ntreprins deja [i unele ac\iuni pentru a fi solu\ionate [i va contribui la rezultatul a[teptat. Asupra problemelor nominalizate au st=ruit [i c`\iva localnici, exprim`ndu-[i unele opinii, sugestii. }n continuare discu\ia a trecut ]ntr-un atac cu pl`ngeri, aproape fiecare dintre cei prezen\i ]mp=rt=[indu[i nepl=cerile cu pre[edintele [i procurorul raionului. Cei prezen\i [i-au ar=tat nemul\umirea fa\= de multe fenomene ce \in de activitatea arenda[ului Igor Mar-

dari, care arendeaz= propriet=\i agricole ]n teritoriu. S-au pl`ns de multe tarasovenii (foto 2). }n adresa agentului economic care gestioneaz= cotele mari de teren ale tarasovenilor au r=sunat cuvinte nepl=cute. Unii s-au pl`ns ca nu au la m`n= contracte de arend= a terenului, al\ii c= pe cota de p=m`nt a fost plantat= livad= f=r= acordul proprietarului, unii - c= liderul \ine la d`nsul o parte din titlurile de proprietar ale unor cota[i. Aici procurorul Tudor Banu a venit cu explica\ii c= aceasta-i ]nc=lcare grav=. Dna Galina Rotari a spus deschis: "...c`nd lam luat la rost pe lider c= nu-[i onoreaz= obliga\iunile fa\= de cota[i, mi-a zis s= merg s= vorbesc cu dumnealui ]n parte, nu fa\= de to\i, m-am dus la toc [i acolo mi-a dat ]nc= 600 kg de gr`u". S-au f=cut auzite multe cuvinte ur`te: referitor la plata mic= ]n natur= pentru arenda cotei, la restan\a la salariu fa\= de angaja\i, la terenuri nelucrate, contracte de arend= semnate de cota[i pe h`rtie curat=, fiind ]nscris pe urm= termenul de arend= f=r= acordul proprietarului, referitor la contracte ]ncheiate [i cu persoane decedate... Pre[edintele [i procurorul raionului s-au str=duit s= aplaneze situa\ia, ]ndemn`ndu-i pe cei prezen\i s= a[tearn= ]n detalii pl`ngerile pe h`rtie [i s= le adreseze pre[edintelui [i procurorului, promi\`ndu-le c= ]n baza lor vor fi ini\iate controale de c=tre organele competente [i c= vor reveni ]n teritoriu cu ve[ti bune [i rezultate ]mbucur=toare. Pe final, dna pre[edinte i-a rugat pe prezen\ii la adunare s= le transmit= [i celorlal\i cons=teni, cu toate problemele s= se adreseze direct dumneaei [i neap=rat vor fi ]ntreprinse ac\iunile necesare. Reporter "FN"

(}nceput ]n pag. 1)

Dup= cum se obi[nuie[te la moldoveni, oaspe\ii au fost ]nt`mpina\i cu p`ine [i sare de c=tre conducerea raionului, dup= care, ]n debutul [edin\ei au fost saluta\i de c=tre dna pre[edinte al raionului Rezina, Eleonora Graur. Dumneaei a men\ionat importan\a evenimentului [i a prezen\ei ]nal\ilor oaspe\i, precum [i a activit=\ilor care vor urma dup= consumarea acestuia, ]n urma semn=rii acordurilor de colaborare. "Ne vom conjuga eforturile ]n scopul dezvolt=rii regiunilor noastre. Suntem disponibili pentru cooperare ]n domeniile ]nv=\=m`ntului, culturii, turismului, sportului, protec\iei mediului, amelior=rii situa\iei ecologice a bazinului r`ului Nistru, diminu=rii [omajului... Dispunem de o strategie de dezvoltare, deci, inten\iile noastre au [anse reale s= se ]ncununeze cu succes", a men\ionat ]n cadrul [edin\ei gazda, dna Eleonora Graur. Dup= ce partea ucrainean= a procedat la o totalizare a ac\iunilor desf=[urate ]n perioada ce a urmat ultimei [edin\e, s-a procedat la semnarea acordurilor de colaborate. Astfel, 6 raioane [i 2 sate din regiunea ucrainean= Vini\a au semnat acorduri de colaborare cu structuri teritorial-administrative similare din Republica Moldova. Oficial vor prieteni raioanele Iampol [i Soroca, {argorod [i {old=ne[ti, Murovanocurilove\ [i Dondu[eni, Toma[pol [i Rezina, Moghiliov-Podolsc [i Ocni\a, Barsc [i Flore[ti. Satele Balanovca din raionul Ber[adsc [i Clembovca din raionul Iampol (Ucraina) s-au ]mprietenit, respectiv, cu satele Oclanda [i C=inarii Vechi din raionul Soroca. Condi\iile acordurilor de colaborare prev=d realizarea bilateral= a ac\iunilor cu diferit caracter - de la economic [i de infrastructur= p`n= la cultural-sportiv. La r`ndul s=u, pre[edintele Euroregiunii "Nistru", Serghei Tatuseac, a men\ionat c=, ]n continuare structura de referin\= inten\ioneaz= s= extind= num=rul p=r\ilor: reprezentan\ii regiunii Vini\a ]i vor invita ca parte component= ]n Euroregiune pe polonezi, cu care, pe moment, au ]ncheiate circa 200 de acorduri de colaborare, iar moldovenii, la r`ndul lor, vor deveni intermediari ]ntre rom`ni [i cei din Vini\a. Primul proiect, care va cunoa[te realizare ]n cadrul acordurilor semnate, va fi schimbul de copii pentru odihn= [i ]ntremare ]n timpul vacan\ei de var=. Unele raioane sunt disponibile s= primeasc= copii chiar ]n prima tur=, celelalte - ]n urm=toarele. Vicepre[edintele Euroregiunii "Nistru", pre[edintele raionului Soroca, Victor S=u, a comunicat c= Uniunea European= a propus implementarea unui proiect de evacuare din teritoriu a chimicalelor inutilizabile [i interzise: "Este ]n plin= desf=[urare un proiect, ]n care am inclus condi\ia ca procesul de evacuare a chimicalelor inutilizabile [i interzise s= se produc= at`t din teritoriul

Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012

{edin\a Euroregiunii "Nistru" - la Rezina

Republicii Moldova, c`t [i din cel al regiunii Vini\a". }n cadrul celei de-a IV-a [edin\e a Euroregiunii "Nistru" au fost prezen\i [i reprezentan\i ai raioanelor R`bni\a [i Camenca din regiunea transnistrean=, care, anterior, [i-au f=cut public= inten\ia de a deveni membri ai Euroregiunii, chem`nd s= se fac= abstrac\ie de politic= ]n acest caz.

"Euroregiunea "Nistru" nu este un proiect politic, iar noi suntem bucuro[i s= v= avem parteneri. Dac= la nivel oficial Republica Moldova [i Transnistria ]nc= nu g=sesc limbaj comun, apoi comunit=\ile pot deja s= contacteze, faptul fiind numai ]n favoarea dumneavoastr=", a men\ionat Serghei Tatuseac. }n luna septembrie, la

Aparatul pre[edintelui raionului {old=ne[ti anun\= concursul pentru suplinirea func\iei publice de conducere vacant= de [ef al se単\iei Administra\ie Public= Informa\ia privind condi\iile de desf=[urare a concursului este plasat= pe panoul informa\ional la sediul consiliului raional [i pe pagina web: www.soldanesti.md Cerin\e specifice: - studii superioare licen\iate sau echivalente ]n domeniul administra\iei publice, drept; - cursuri de perfec\io-

nare profesional= ]n domeniul administrat [i administra\ie public=. Experien\= profesional=: se admite participarea la concurs a persoanelor cu o experien\= profesional= ]n domeniu nu mai mic= de 2 ani. Cuno[tin\e: - cunoa[terea legisla\iei ]n domeniul administra\iei publice, drept; - cunoa[terea modului

de func\ionare a sec\iei; - cuno[tin\e de operare la calculator: Word, Excel; - cunoa[terea limbii de stat la nivel avansat citit/ scris/vorbit. Persoanele interesate pot depune personal/prin e-mail dosarul de concurs: - formularul de participare; - copia buletinului de identitate;

Bruxelles va avea loc prezentarea Euroregiunii "Nistru". Conducerea organiza\iei inten\ioneaz= s= o prezinte mai multor europarlamentari, fondurilor interna\ionale [i structurilor donatoare. Pentru o mai mare putere de convingere, este planificat= expunerea a 10 standuri cu informa\ie despre p=r\ile componente ale Euroregiunii, dar [i o expozi\ie a produselor fabricate ]n teritoriul regiunii Vini\a [i al celor 6 raioane componente din Republica Moldova. Potrivit lui Vladimir Merejco, directorul Centrului coordonator al Euroregiunii "Nistru", sunt ]n plin= preg=tire invita\iile pentru conduc=torii institu\iilor europene, reprezentan\ii corpului diplomatic al UE, organiza\iilor neguvernamentale etc. Pre[edintele Euroregiunii "Nistru", Serghei Tatuseac, a men\ionat c=, din partea Uniunii Europene, se observ= un interes sporit fa\= de euroregiunea noastr=, faptul a fost demonstrat, ]n special, de c=tre 12 ambasadori ai \=rilor europene, care, pe 19 mai, s-au aflat la Vini\a, ]n cadrul Zilelor Europei. Euroregiunea "Nistru" a fost fondat= la ]nceputul lunii februarie curent, ]n capitala ucrainean=, Kiev. Evenimentul a avut loc ]n cadrul vizitei oficiale a Primministrului Vlad Filat ]n Ucraina, ]n prezen\a premierilor [i a delega\iilor guvernamentale ale Republicii Moldova [i Ucrainei. Acordul a fost semnat de c=tre reprezentan\ii administra\iei regiunii Vini\a, din partea Ucrainei, [i conduc=torii a 6 raioane din Republica Moldova (Dondu[eni, Ocni\a, Rezina, Soroca, Flore[ti, {old=ne[ti. Documentul prevede crearea Euroregiunii "Nistru" ca organ al cooper=rii transfrontaliere ]ntre unit=\ile teritoriale men\ionate mai sus, ]n cadrul c=ruia urmeaz= a fi organizate diverse ac\iuni, ]n conformitate cu legisla\iile na\ionale ale \=rilor semnatare [i regulile convenite. De asemenea, ca parte component= a Acordului, au fost aprobate Statutul Euroregiunii "Nistru" [i Regulamentul privind organizarea activit=\ii Consiliului [i Centrului coordonator al organiza\iei respective. Scopul acordului de creare a Euroregiunii "Nistru" const= ]n consolidarea [i dezvoltarea rela\iilor de bun= vecin=tate, parteneriat [i cooperare ]n domeniul economic, social, cultural [i umanitar dintre cele dou= state, la nivel regional. Prin Acord, p=r\ile s-au pronun\at pentru conjugarea resurselor materiale [i financiare, inclusiv din cadrul programelor de asisten\= european=, pentru realizarea proiectelor comune ]n interesul dezvolt=rii social-economice a regiunilor respective. Aculina POPA

- copiile diplomelor de studii [i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfec\ionare profesional= [i/sau de specializare; - copia carnetului de munc=; - certificatul medical, dup= caz; - cazierul judiciar/declara\ia pe propria r=spundere. Data-limit=, p`n= la care poate fi depus dosarul de concurs - 22 iunie 2012 (inclusiv), p`n= la ora 17.00. Contacte la telefonul (0272) 2 54 6 0 [i e- m a i l : consiliu@ mtc-sd.md


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012

Cum a activat raionul ]n ianuarie-martie 2012 }ntreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat produc\ie ]n valoare de 2123,7 mii de lei sau cu 18 mii de lei (cu 1%) mai pu\in dec`t ]n ianuarie-martie 2011. Valoarea cifrei de afaceri (venituri din v`nz=ri) pe tipuri de activit=\i a alc=tuit 5025,4 mii de lei - cu 8,7% mai pu\in dec`t ]n perioada similar= a anului precedent. }n sectorul zootehnic (f=r= gospod=riile auxiliare ale popula\iei), ]n raport cu aceea[i perioad= a anului precedent, s-a mic[orat produc\ia (cre[terea) vitelor [i p=s=rilor ]n mas= vie cu 69% (produc\ia de cre[tere a porcinelor - cu 51,3%, a bovinelor - cu 84,4%) ca rezultat al sc=derii efectivului de bovine cu 50,5% [i al celui de porcine cu 42,3%. Efectivul de ovine [i caprine a ]nregistrat o cre[tere cu 27,6% comparativ cu perioada de raport similar= a anului 2011. }n I trimestru al anului 2012 cantitatea medie de lapte de la o vac= (217 kg) s-a mic[orat cu 20,8% fa\= de perioada respectiv= a anului precedent, ca rezultat al reducerii, cu 39%, a efectivului de vaci mulg=toare. Conform situa\iei din 1 martie 2012, ]n gospod=riile popula\iei [i cele \=r=ne[ti (de fermier) s-a

]nregistrat o mic[orare esen\ial= a efectivului de animale comparativ cu perioada similar= a anului precedent. El se prezint= astfel: bovine (total) - 4749 de capete, din ele vaci (total) - 3601 capete; porcine (total) - 5997 de capete; ovine [i caprine (total) 6691 de capete [i cele \=r=ne[ti (de fermier) - 36298 de capete; cabaline (total) - 1673 de capete; p=s=ri (total) - 94838 de capete). }n gospod=riile popula\iei [i gospod=riile \=r=ne[ti (de fermier) s-au concentrat 97,9% din efectivul de bovine (inclusiv vaci 98,7%), 97,6% de porcine, 94,1% de ovine [i caprine, 99,9% de cabaline [i 100% p=s=ri... Volumul investi\iilor ]n capital fix a constituit 549,3 mii de lei - cu 71,3% mai pu\in fa\= de nivelul ]nregistrat ]n anul 2011. Lucr=rile de construc\ii-montaj ]n volumul total al investi\iilor au constituit cu 30,2% mai pu\in comparativ cu ianuarie-martie 2011. }n structura investi\iilor ]n capital fix 79,7% revin agen\ilor economici cu forma de proprietate public=, 20,3% revenind agen\ilor economici din sectorul nestatal al economiei raionale. Sursele principale de finan\are a activit=\ii investi\ionale sunt mijloacele bugetului de stat

(45,5%), bugetului unit=\ilor administ rativ-teritoriale (32,7%) [i mijloacele proprii ale agen\ilor economici (20,3%). Transportul de pasageri. Cu autobuzele [i microbuzele au fost transporta\i 81,7 mii de pasageri - cu 6,1% mai mult comparativ cu ianuarie-martie 2011. Parcursul pasagerilor transporta\i a alc=tuit 3490,7 mii de pasageri/km - cu 3,8% mai mare dec`t ]n perioada similar= a anului precedent. Venitul (f=r= TVA) din transportul pasagerilor a constituit 1464,8 mii de lei - cu 8,6% mai mult comparativ cu ianuarie-martie 2011. Volumul cifrei de afaceri la ]ntreprinderile cu activitate principal= de comer\ cu am=nuntul a crescut cu 0,4% (]n pre\uri comparabile) comparativ cu luna martie 2011... C`[tigul salarial mediu brut a fost de 2249,3 lei, ]nregistr`nd o cre[tere cu 9,5% fa\= de luna martie 2011, [i 0,2% ]n compara\ie cu luna precedent= (februarie 2012). }n luna ianuarie salariul mediu a constituit 2282,7 lei (115% fa\= de ianuarie 2011) [i ]n luna februarie - 2243,8 lei (112,6% fa\= de februarie 2011). }n sfera bugetar= c`[tigul salarial mediu a

c o ns t i t ui t 2 346, 1 l ei (@20,3% fa\= de ianuarie 2011). }n sectorul economic real datele respective se prezint= dup= cum urmeaz=: ]n ianuarie - 2152,3 lei (@4,6% fa\= de ianuarie 2011), ]n februarie - 2105,3 lei (@6,4% fa\= de februarie 2011), ]n martie - 2276,6 lei (@4,4% fa\= de martie 2011). Conform datelor statistice, ]n ianuarie-martie 2012 rata natalit=\ii constituie 8,0 n=scu\i-vii la 1000 de locuitori. Num=rul n=scu\ilor vii e de 85 de persoane, constituind 103,4 procente fa\= de perioada corespunz=toare a anului precedent. Mortalitatea general= s-a mic[orat comparativ cu perioada similar= a anului trecut cu 9,5%, rata mortalit=\ii constituind 16,0 deceda\i la 1000 de locuitori. Rata nup\ialit=\ii a constituit 2,1 c=s=torii la 1000 de locuitori, num=rul c=s=toriilor fiind ]n descre[tere cu 29% fa\= de perioada similar= a anului 2011. Rata divor\ialit=\ii ]n perioada de referin\= a alc=tuit 2,2 divor\uri la 1000 de locuitori, num=rul divor\urilor a fost ]n cre[tere cu 4,5% fa\= de ianuariemartie 2011. Tatiana {EMPERED, [efa sec\iei Statistic= a raionului {old=ne[ti

N-am crezut c-o s= ajung la Roma Sincer s= fiu, la ]nceput n-am crezut nici eu c= se va ]nt`mpla a[a ceva. Asocia\ia noastr= (AO "INFOTERRA") din satul VadulRa[cov a fost selectat=, unica din Moldova, pentru a trimite un reprezentant la conferin\a interna\ional= de la Roma (Italia), care a luat ]n dezbatere chestiuni ce vizeaz= lupta cu rasismul [i discriminarea persoanelor cu dizabilit=\i ]n sportul European "FARE 2012". Vreau s= men\ionez c= AO "INFO-TERRA" organizeaz=, deja de 5 ani, competi\ii sportive regionale cu tinerii din c`teva prim=rii de pe ambele maluri ale Nistrului, promov`nd egalitatea ]ntre genuri [i neadmi-

\`nd discriminarea persoanelor cu dizabilit=\i. Competi\iile au loc anual ]n luna octombrie, c`nd este anun\at= decada luptei cu rasismul ]n sportul European... Iat= de ce am fost cuprins de emo\ii pozitive c`nd ni s-a comunicat c= un membru al asocia\iei noastre va pleca la conferin\a "FARE 2012" pentru o s=pt=m`n=. La ]nceput nu-mi venea s= cred (doar ]n Internet sunt multe am=geli de acest gen). M= g`ndeam c= e imposibil c= o Funda\ie cu sediul la Londra (Marea Britanie) va finan\a ]n totalitate o persoan= de la noi pentru a pleca la Roma. M-am convins c= nu e ]n[el=torie tocmai c`nd am

primit confirmarea de plat= a tichetelor electronice la avion, pentru hotelul [i sala unde avea s=-[i \in= lucr=rile conferin\a - toate pe numele meu... Evenimentul a avut loc ]n sala Guvernului Italiei. Discu\iile au fost traduse ]n 6 limbi. Au participat 158 de delega\i din 48 de \=ri. Conferinta a avut scopul de a atrage aten\ia guvernelor din Eurasia asupra problemelor oamenilor cu dizabilit=\i [i celor de discriminare ]n sport. A fost realeas= conducerea Funda\iei FARE pentru 4 ani [i adoptat= o declara\ie la tem=, trimis= conducerilor a 65 de \=ri ale lumii. A fost un vis. Nu-mi

Aparatul pre[edintelui raionului {old=ne[ti anun\= concursul pentru ocuparea func\iei publice de conducere vacant= de [ef al serviciului Arhiv= Informa\ia privind condi\iile de desf=[urare a concursului este plasat= pe panoul informa\ional la sediul Consiliului raional [i pe p a gi n a we b : www.soldanesti.md Cerin\e specifice: - studii superioare licen\iate sau echivalente pedagogice, drept, administra\ie public=, economice-financiare. - constituie un avantaj

studiile superioare licen\iate sau echivalente ]n domeniul Istorie [i Arhivistic=. Experien\= profesional=: se admite participarea la concurs a persoanelor cu o experien\= profesional= ]n domeniul arhiv=rii documentelor nu mai mic= de 1 an. Cuno[tin\e: - cunoa[terea legisla\iei ]n domeniul arhiv=rii documentelor;

- cunoa[terea modului de func\ionare a serviciului; - cuno[tin\e de operare la calculator: Word, Excel; - cunoa[terea limbii de stat la nivel avansat citit/ scris/vorbit. Persoanele interesate pot depune personal/prin e-mail dosarul de concurs: - formularul de participare; - copia buletinului de identitate;

imaginam c= poate fi realizat, dar el, totu[i, s-a ]mplinit. }n paralel cu faptul c= am participat la aceast= conferin\= interna\ional=, am avut prilejul s= v=d ni[te lucruri fenomenale, inclusiv s= vizitez vestitul Vatican. Mul\umesc mult Funda\iei FARE, ]n special doamnei Pamela Lubowa [i lui King Regrds, pentru apreciere. Vasile O|EL, director executiv al AO "INFO-TERRA", Vadul-Ra[cov

Delicven\a juvenil= o problem= a societ=\ii contemporane Copil=ria se consider= perioada cea mai fericit= [i lipsit= de griji din via\a omului. }ns=, adesea, copiii sunt membrii societ=\ii expu[i pericolului de a s=v=r[i fapte nechibzuite, ca rezultat risc`nd s= fie sanc\iona\i la o v`rst= fraged= cu priva\iune de libertate, care, inevitabil, va conduce la limitarea dezvolt=rii personalit=\ii. }n context, am putea relata c= Biroul de proba\iune este una din institu\iile care are drept scop corectarea [i reeducarea minorilor care au s=v=r[it infrac\iuni, a resocializ=rii [i reintegr=rii ]n societate a persoanelor condamnate, pentru a pre]nt`mpina o s=v=r[ire repetat= a infrac\iunilor. La moment, ]n eviden\a Biroului de proba\iune {old=ne[ti se afl= 2 (doi) minori: unul este locuitor al satului Cotiujenii Mari, iar altul e domiciliat ]n satul Curatura, comuna Alcedar. Pentru a atinge scopul pus

]n fa\=, consilierul de proba\iune sprijin= [i ]ncurajeaz= periodic minorii supraveghea\i, implic= [i atrage comunitatea, [coala ]n procesul de reintegrare social= [i supraveghere a infractorului. 1 iunie - Ziua Interna\ional= a Copilului, a venit s= ne aminteasc= ]nc= o dat= de necesitatea ap=r=rii drepturilor [i intereselor celor mai tineri locuitori ai planetei. Ea ne ofer= un prilej ]n plus s= medit=m asupra ac\iunilor [i faptelor orientate spre ameliorarea situa\iei genera\iei ]n cre[tere. Pentru ca viitorul s= fie unul sigur [i prosper, s= se bazeze pe siguran\a, armonia [i colaborarea ]n societate, via\a copiilor trebuie s= fie asigurat= din punct de vedere at`t material, c`t [i spiritual. Galina PRODAN, [eful Biroului Proba\iune {old=ne[ti

Virtuosul din {old=ne[ti a ob\inut medalia de aur

1 }n imagini: moldoveanul Vasile O\el Deja v-a\i convins, sti]n ora[ul Roma ma\i cititori, c= redac\ia

noastr= sus\ine din plin tinerele ([i nu numai tinerele) talente de la noi. Despre virtuosul acordeonist, elevul Andrei |urcanu din {old=ne[ti, am mai scris. Am f=cut-o totdeauna cu bucurie, deoarece ne-am convins c= e talentat [i ne va duce faima nu numai ]n \ar=, ci [i departe de hotarele ei. A[a a [i f=cut, particip`nd la un [ir de concursuri raionale, na\ionale [i interna\ionale. Iar nu demult s-a ]ntors din Ungaria cu medalia de aur, ob\inut= ]n cadrul Festivalului-concurs "Jocuri de prim=var=", edi\ia a VI-ea, ora[ul Veszprem. Au mai participat [i dansatori, vocali[ti, ansam-

- copiile diplomelor de studii [i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfec\ionare profesional= [i/sau de specializare; - copia carnetului de munc=; - certificatul medical, dup= caz; - cazierul judiciar/ declara\ia pe propria r=spundere. Data-limit=, p`n= la care poate fi depus dosarul de concurs - 22 iunie 2012 (inclusiv), p`n= la ora 17.00. Contacte la telefonul (0272) 25460 [i e-mail: consiliuďź mtc-sd.md

3

bluri vocale, pictori, instrumenti[ti. Andrei s-a deplasat ]ncolo cu orchestra de la liceul-internat republican de muzic= "Ciprian Porumbescu" din municipiul Chi[in=u, condus= de compozitorul Alexei St`rcea. Fiecare membru a avut numere solo, dar a c`ntat [i cu orchestra. B=iatul nostru, scump [i brav, ]n calitate de solist, a ob\inut medalia de aur, iar orchestra cu care a evoluat - premiul mare al concursului. Au fost participan\i din Rusia (mai multe ora[e), din Belarus, Ucraina, Polonia, Serbia, Georgia, Ungaria, Moldova... De la Andrei am aflat c=, dup= concurs, agen\ia de turism, cu care au plecat ]n Ungaria, le-a organizat o excursie prin Europa. Au vizitat marile [i vestitele ora[e Budapesta, Viena, Paris, Praga. Pretutindeni erau caza\i ]n hotel, aveau ghizi, hran= [i deservire la cel mai ]nalt nivel. "A fost foarte bine", a concluzionat aurul nostru de b=iat, aurit la concurs, Andrei Cojocaru. Sergiu CUMATRENCO }n imagini: Andrei nu se desparte de acordeonul s=u (foto 1); Cojocaru al nostru a ob\inut [i medalie, dar [i Diplom= (foto 2)

2 Responsabil de pagin= - Sergiu CUMATRENCO


4

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Èäåàëüíûé ó÷èòåëü Â÷åðà âî âñåõ øêîëàõ íàøåé ðåñïóáëèêè ïðîçâó÷àë ïîñëåäíèé çâîíîê. È â ìîåé æèçíè îí ïðîçâó÷àë 34 ãîäà íàçàä, êîãäà ÿ îêîí÷èëà ðóññêóþ ñðåäíþþ øêîëó ¹2. È åùå ðàç ïðîçâó÷àë çâîíîê - 30 ëåò íàçàä. Äà, èìåííî 30 ëåò íàçàä ÿ ïîëó÷èëà äèïëîì. ß - ó÷èòåëü! È ýòèì çâàíèåì ãîðæóñü. Ãîðæóñü òåì, ÷òî â ìîåé æèçíè áûëè ïðåêðàñíûå ó÷èòåëÿ: ßíøèí Í.Ò., Áóãóëîâà (Àáîåâà) Í.Ê., Âèåðó À.Ô., Áîðîäàåâà Î.Ô., ßíøèíà Í.Ô., Òêà÷ Ï.Ñ., Áóðèìîâà Ï.È. Ìíîãèõ èç íèõ óæå íåò ñ íàìè. Íî èõ âäîõíîâåííûé òðóä, èõ óðîêè íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â ìîåé ïàìÿòè. Ýòî îíè, ìîè äîðîãèå ó÷èòåëÿ, ïîâëèÿëè íà âûáîð ìíîþ ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ. Ó÷èòåëü... Èäåàëüíûé ó÷èòåëü... Ýòî òîò, î êîòîðîì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îí ó÷èòñÿ âñþ æèçíü, èçî äíÿ â äåíü íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî òîò ó÷èòåëü, êîòîðûé ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû åãî ó÷åíèêè øëè â êëàññ íà óðîêè ñ èíòåðåñîì. À, ïðèõîäÿ è ñàäÿñü çà ñâîþ ïàðòó, âèäåëè íà ëèöå ñâîåãî ó÷èòåëÿ ïðèâåòëèâóþ óëûáêó, ÷óâñòâîâàëè íà ñâîåì ïëå÷å ìÿãêîå è íåæíîå ïðèêîñíîâåíèå ðóêè, âñåãäà çíàëè î òîì, ÷òî ó÷èòåëü ïîìîæåò, îáúÿñíèò çàäàíèå ïîíÿòíî è ïðîñòî, îáîäðèò è ñäåëàåò óðîê íåîáû÷àéíî óâëåêàòåëüíûì. Ó÷èòåëü... Èäåàëüíûé ó÷èòåëü... Êàæäîå óòðî îí ñïåøèò â øêîëó. Î ÷åì îí äóìàåò ïðè ýòîì? ×òî åãî òðåâîæèò? ×òî íåñåò îí äåòÿì â ñâîèõ ìûñëÿõ, ÷åì íàïîëíåíà åãî äóøà? ×òî ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåãî ãëàâíûì â ñâîåé ïðîôåññèè? Íåñîìíåííî, ÷òî îòâåò íà ïîñëåäíèé âîïðîñ àáñîëþòíî ÿñåí ãëàâíûì äëÿ èäåàëüíîãî ó÷èòåëÿ âñåãäà ÿâëÿþòñÿ åãî ó÷åíèêè, ÷üè ïûòëèâûå è âíèìàòåëüíûå ãëàçà ñìîòðÿò íà íåãî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî óðîêà. Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ìàòåðèàë óðîêà áûë ìàêñèìàëüíî ïîíÿòåí ó÷åíèêàì? Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âñå, î ÷åì ãîâîðèëè íà óðîêå, âñå, ÷òî ñòàðàòåëüíî ó÷èëè ðåáÿòà, çàïîìíèëîñü èì ïîòîì íà âñþ æèçíü è ñîñëóæèëî ñâîþ äîáðóþ ñëóæáó óæå â èõ âçðîñëîé áóäóùåé æèçíè? Ó÷èòåëü... Èäåàëüíûé ó÷èòåëü... Ïî-ïðåæíåìó åãî ìèññèÿ ñåÿòü "ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå" íå èçìåíèëàñü ñ äàâíèõ âðåìåí. Ó÷èòåëü - îí åùå è ðóêîâîäèòåëü, è ñîâåò÷èê. Âî âðåìÿ óðîêà, äà è íå òîëüêî, îí ïîäñêàçûâàåò, ñîâåòóåò, íàïðàâëÿåò äåòåé. Ñ èñêðåííèì èíòåðåñîì îí îòíîñèòñÿ ê èõ çàáîòàì è ïðîáëåìàì. È ê èäåàëüíîìó ó÷èòåëþ âñåãäà ìîæåò îáðàòèòüñÿ ëþáîé ó÷åíèê â íàäåæäå áûòü âíèìàòåëüíî âûñëóøàííûì, ïîëó÷èòü äîáðûé ñîâåò, ïîääåðæêó, à òî è ïðîñòî îùóòèòü, ÷òî îí íå áåçðàçëè÷åí, ÷òî åãî ïðèíèìàþò è ëþáÿò. Ýòî ó èäåàëüíîãî ó÷èòåëÿ íåò "ñèëüíûõ" è "ñëàáûõ" ó÷åíèêîâ. Ñëàáîìó îí âñåãäà îêàæåò ïîääåðæêó, íàäåæäó íà ëó÷øåå. Âñåãäà ïîìîæåò ñòàòü áîëåå óâåðåííûì â ñåáå, âíóøèò âåðó â òî, ÷òî çíàíèÿ ìîæíî ïðèîáðåñòè ïðè ëþáûõ ñïîñîáíîñòÿõ - áûëî áû ñòàðàíèå è ïðèëåæàíèå. Ñèëüíîìó

ó÷åíèêó èäåàëüíûé ó÷èòåëü ïîìîæåò âçîáðàòüñÿ íà íåèçâåäàííûå âåðøèíû, ãäå ïîääåðæèò è îáúÿñíèò âñå òî, ÷òî ïîíà÷àëó êàçàëîñü òàêèì ñëîæíûì è íåïîíÿòíûì. Ýòî èäåàëüíûé ó÷èòåëü ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåò ñâîå ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, îí âñåãäà â êóðñå íîâûõ íàïðàâëåíèé, ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Îí âñåãäà íàõîäèòñÿ â ïûòëèâîì òâîð÷åñêîì ïîèñêå, ÷óòêî âíèìàåò âåÿíèÿì âðåìåíè. È íè îäèí ó÷åíèê íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íå ñìîæåò íàçâàòü åãî îòñòàëûì è íåñîâðåìåííûì. Ïî ñóòè äåëà, èäåàëüíûé ó÷èòåëü ðàñòåò âìåñòå ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè, â òî æå âðåìÿ îïåðåæàÿ èõ íà íåñêîëüêî øàãîâ âïåðåä. Äà âåäü òàê è äîëæíî áûòü äëÿ òîãî, ÷òîáû âñåãäà ñîõðàíÿòü àâòîðèòåò ìóäðîãî è çíàþùåãî íàñòàâíèêà, àâòîðèòåò òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé âñåãäà ãîòîâ îòâåòèòü ó÷åíèêó íà ëþáîé, ñàìûé çàìûñëîâàòûé è êàâåðçíûé âîïðîñ. Ýòî ó èäåàëüíîãî ó÷èòåëÿ ñ ãîäàìè âûðàáàòûâàåòñÿ ñâîé èíäèâèäóàëüíûé, îñîáûé ñòèëü â ïîâåäåíèè, â îáùåíèè ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè, â ïðåïîäàâàíèè. Òîò æå ñòèëü ïðîÿâëÿåòñÿ ó íåãî è â îáùåíèè ñ êîëëåãàìè, ðîäèòåëÿìè ó÷åíèêîâ. Ýòî åãî ñîáñòâåííûé ñòèëü. Èìåííî ýòî îòëè÷àåò åãî îò äðóãèõ ïðåïîäàâàòåëåé, äåëàåò èäåàëüíîãî ó÷èòåëÿ ñèëüíåå è óâåðåííåå â ñåáå. Èìåííî ê íåìó, èäåàëüíîìó ó÷èòåëþ, ïðèõîäÿò íà äîì åãî â÷åðàøíèå ó÷åíèêè, êîòîðûå íå çàáûëè åãî âäîõíîâåííûå óðîêè. Ýòî ó íåãî â äîìå íèêîãäà íå ñìîëêàåò òåëåôîí, ýòî åãî ïîìíÿò è ëþáÿò âñå åãî ïðîøëûå âûïóñêíèêè, â âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå êîòîðûõ îí âëîæèë òàê ìíîãî óñèëèé. Èäåàëüíûé ó÷èòåëü ýòî òîò, êòî âõîäèò â øêîëüíûé êëàññ êàê â õðàì. È åñëè õîòü îäèí èç åãî ó÷åíèêîâ â èòîãå ðåøèë ïîéòè ïî åãî ñòîïàì è òîæå âûáðàë ñåáå òàêóþ íåëåãêóþ, íî áëàãîðîäíóþ ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ - ýòî çíà÷èò, ÷òî âñå åãî óñèëèÿ íå ïðîïàëè çðÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïåðåä íàìè - èäåàëüíûé ó÷èòåëü. È ñ êîëëåêòèâîì, â êîòîðîì ÿ ðàáîòàþ 30 ëåò, ìíå ïîâåçëî. Ýòî âûñîêîîáðàçîâàííûå ëþäè, èíòåëëèãåíòíûå. Îäíèì ñëîâîì - ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà. Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ ãîðîäñêîãî òåîðåòè÷åñêîãî ëèöåÿ èì. Àëåêñàíäðó ÷åë Áóí ñ îêîí÷àíèåì ó÷åáíîãî ãîäà! Æåëàþ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ âî âñåì! Õîðîøèé ó÷èòåëü óìååò ïîíÿòü, È ïåðâûì íà ïîìîùü âñåãäà ïîñïåøèò. À ëó÷øèé ãîòîâ äåíü çà äíåì îòäàâàòü ×àñòü ñâåòëîé, ïðåêðàñíîé äóøè. Ó÷èòåëåì íàäî ñíà÷àëà ðîäèòüñÿ, È ëèøü ïîñëå ýòîãî ñòàòü! Ìàðèíà ØÂÀÐÖÌÀÊËÅÐ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, âûñøàÿ äèäàêòè÷åñêàÿ ñòåïåíü, òåîðåòè÷åñêèé ëèöåé èì. Àëåêñàíäðó ÷åë Áóí

- Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè, - ãîâîðèò Áîðèñ Ãåîðãèåâè÷, - â íàøåì ãîðîäå è ðàéîíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 833 ñåìüè ñ îäíèì ðîäèòåëåì, â íèõ âîñïèòûâàåòñÿ 1160 äåòåé. À òàêæå 593 ìíîãîäåòíûõ ñåìüè, â êîòîðûõ âîñïèòûâàåòñÿ 1955 äåòåé.  ãîðîäå è ðàéîíå ïðîæèâàåò 214 äåòåé-èíâàëèäîâ â âîçðàñòå äî 18 ëåò, à 68 äåòåé íàõîäÿòñÿ ïîä îïåêîé è ïîïå÷èòåëüñòâîì ââèäó òîãî, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ñèðîòàìè èëè îñòàëèñü áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì.  òî æå âðåìÿ, èìåþòñÿ 616 îñòðîíóæäàþùèõñÿ ñåìåé, â êîòîðûõ âîñïèòûâàåòñÿ 1264 ðåáåíêà. Îäíàêî åñòü è òàêèå ñåìüè, â êîòîðûõ îäèí èëè îáà ðîäèòåëÿ óåõàëè çà ãðàíèöó íà çàðàáîòêè, òåì ñàìûì ñîçäàâ ñâîèì äåòÿì óñëîâèÿ ñâîåîáðàçíîãî ñèðîòñòâà ïðè æèâûõ ðîäèòåëÿõ.  ÷àñòíîñòè, ó 334 äåòåé çà ãðàíèöó óåõàëè îáà ðîäèòåëÿ, à áåç îäíîãî èç ðîäèòåëåé îñòàëñÿ 1101 ðåáåíîê. È âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè óåõàëè çà ãðàíèöó 27 äåòåé. Âîñïèòàíèå äåòåé â íåïîëíîé ñåìüå èìååò ðÿä îñîáåííîñòåé. Èç-çà îòñóòñòâèÿ îäíîãî èç ðîäèòåëåé äðóãîìó ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü ìàòåðèàëüíûå è áûòîâûå ïðîáëåìû ñåìüè. Êðîìå òîãî, îñòàâøåìóñÿ ðîäèòåëþ íåîáõîäèìî âîñïîëíÿòü íåõâàòêó âîñïèòàòåëüíîãî âëèÿíèÿ, âîçíèêøåãî â äàííîé ñèòóàöèè. Îäíîâðåìåííî óñïåâàòü ðåøàòü âñå ïîñòàâëåííûå çàäà÷è - äåëî íåïðîñòîå. Ïîýòîìó â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íåïîëíûå ñåìüè ñòàëêèâàþòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ïðîáëåìà- Ñ íà÷àëà ãîäà, - ãîâîðèò Ñåðãåé Èâàíîâè÷, - ïî ñîñòîÿíèþ íà 29 ìàÿ, íà ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 15 ïîæàðîâ. Ñðåäè îñíîâíûõ ïðè÷èí ïîæàðîâ ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ òàêèå, êàê êóðåíèå â ïîñòåëè, íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðîïðîâîäêè è íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì. Âñëåäñòâèå ïîæàðîâ áûë íàíåñåí óùåðá â ñóììå 215 òûñ. 365 ëååâ. Ïðè ýòîì, áëàãîäàðÿ ÷åòêîé è îïåðàòèâíîé ðàáîòå ïîæàðíûõ áðèãàä, áûëî ñïàñåíî îò óíè÷òîæåíèÿ îãíåì èìóùåñòâî íà ñóììó 2 ìëí. 357 òûñ. ëååâ.  ñëó÷èâøèõñÿ ïîæàðàõ ïîãèáëî äâîå ÷åëîâåê. Ïîñëåäíèé ïîæàð ïðîèçîøåë 22 ìàÿ, â îäíîé èç êâàðòèð äîìà íà óë. 27 Àâãóñòà. Âåðíåå, çàãîðåëèñü âåùè, ñëîæåííûå õîçÿéêîé, êîòîðàÿ äåëàëà ðåìîíò, íà áàëêîíå ýòîé êâàðòèðû. Ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ïîñëóæèëî ëåãêîìûñëåííîå ïîâåäåíèå æèëüöà îäíîãî èç âåðõíèõ ýòàæåé. Îí âûøåë íà áàëêîí ïîêóðèòü, à çàòåì áðîñèë âíèç íåïîãàøåííûé îêóðîê, êîòîðûé è çàíåñëî âåòðîì íà áàëêîí ïîñòðàäàâøåé êâàðòèðû. Äàëåå îòìåòèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ëåòíèõ ëàãåðåé îòäûõà äëÿ äåòåé, ðàñïîëîæåííûõ â ñ. Ñàõàðíà è Èãíýöåé. Çàòåì òàêèå ïðîâåðêè áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ èíñïåêòîðàìè ñëóæáû Ãîñïîæàðíàäçîðà êàæäóþ íåäåëþ. Òàê âî èçáåæàíèå ïîæàðîâ ïî ïåðèìåòðó äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ íåîáõîäèìî ñäåëàòü ìèíåðàëèçîâàííóþ ïîëîñó øèðèíîé íå ìåíåå 3 ìåòðîâ, êîòîðóþ íàäëåæèò î÷èùàòü îò òðàâû, ìõà è ñó÷üåâ. Òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàçðû-

Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012 Ñåìüÿ - ýòî ãëàâíûé èíñòèòóò âîñïèòàíèÿ ðåáåíêà, ïîñêîëüêó â íåé îí íàõîäèòñÿ â òå÷åíèå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñâîåé æèçíè. Èìåííî â ñåìüå çàêëàäûâàþòñÿ õàðàêòåð è ëè÷íîñòü ðåáåíêà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàñïàä ñåìüè

ÿâëÿåòñÿ îñòðîé ïðîáëåìîé ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Îá îñîáåííîñòÿõ âîñïèòàíèÿ äåòåé â íåïîëíûõ ñåìüÿõ ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó íà÷àëüíèê Îòäåëà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è çàùèòû ñåìüè Áîðèñ Àðòèí.

Äåòè â íåïîëíûõ ñåìüÿõ âàåìîé ðàáîòû, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Äðóãîé ïðîáëåìîé íåïîëíûõ ñåìåé ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâî çäîðîâüÿ äåòåé. Äåòè èç íåïîëíûõ ñåìåé ÷àùå ïîäâåðæåíû îñòðûì è õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèÿì. Æåíùèíà, â îäèíî÷êó âîñïèòûâàþùàÿ ðåáåíêà, â ïåðâóþ î÷åðåäü âûíóæäåíà çàáîòèòüñÿ î ìàòåðèàëüíîì áëàãîïîëó÷èè ñåìüè, îòîäâèãàÿ ñâîè íåïîñðåäñòâåííûå îáÿçàííîñòè âîñïèòàíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ äåòåé íà âòîðîé ïëàí. Êðîìå òîãî, â íåïîëìè ìàòåðèàëüíîãî, áûòî- èñêàæàåòñÿ, ÷òî â ðåçóëü- íûõ ñåìüÿõ ÷àùå íàáëþâîãî è ïåäàãîãè÷åñêîãî òàòå îòðèöàòåëüíî ñêàçû- äàåòñÿ íàëè÷èå âðåäíûõ âàåòñÿ íà ðàçâèòèè ðå- ïðèâû÷åê (êóðåíèå, àëõàðàêòåðà. êîãîëèçì), íåóñòðîåíÁîëüøîé ïðîöåíò íå- áåíêà, êàê ëè÷íîñòè. Ñòàòèñòè÷åñêèå äàí- íîñòü ñîöèàëüíî-áûòîïîëíûõ ñåìåé îáðàçóåòñÿ ïî ïðè÷èíå óõîäà îòöà.  íûå ïîêàçûâàþò, ÷òî äå- âîãî è æèëèùíîãî õàðàêòàêèõ ñëó÷àÿõ ìàòåðè äî- òè, âîñïèòûâàåìûå â íå- òåðà, îòñóòñòâèå èëè íåâîëüíî òðóäíî ñäåðæè- ïîëíûõ ñåìüÿõ, çíà÷è- ñîáëþäåíèå ãèãèåíè÷åñâàòü ñâîè íåãàòèâíûå òåëüíî îòñòàþò ïî øêîëü- êèõ íîðì æèçíè, à òàêæå ýìîöèè ïî îòíîøåíèþ ê íîé ïðîãðàììå ïî ñðàâíå- ñàìîëå÷åíèå â ñëó÷àÿõ áûâøåìó ìóæó, à åå ðàç- íèþ ñî ñâîèìè îäíîêëàñ- áîëåçíè äåòåé. Îäíàêî, äðàæåíèå è íåäîâîëüñòâî ñíèêàìè, ó êîòîðûõ ñåìüÿ õîòÿ íåïîëíàÿ ñåìüÿ è ÷àñòî áåññîçíàòåëüíî âû- ïîëíàÿ, òàêèå äåòè áîëåå ñòàëêèâàåòñÿ ñ îãðîìíûì ëèâàåòñÿ íà ñîâìåñòíîãî ñêëîííû ê íåâðîòè÷åñêèì êîëè÷åñòâîì òðóäíîñòåé, íàðóøåíèÿì è ïðîòèâî- îíà âñå æå îáëàäàåò äîñðåáåíêà. Áûâàåò è íàîáîðîò, ïðàâíîìó ïîâåäåíèþ. òàòî÷íûì ïîòåíöèàëîì êîãäà ìàòü àêöåíòèðóåò Íàèáîëåå îñòðî ñðåäè äëÿ íîðìàëüíîãî âîñïèòàâíèìàíèå íà ðåáåíêå, êàê ïðîáëåì íåïîëíîé ñåìüè íèÿ äåòåé. Ðîäèòåëþ, êîíà áåçâèííîé æåðòâå. Îíà ñòîÿò ïðîáëåìû ýêîíîìè- òîðûé ñòàë, â ñèëó ñëîïûòàåòñÿ âîñïîëíèòü íå- ÷åñêîãî õàðàêòåðà. Òàê æèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ, äîñòàòîê ðîäèòåëüñêîé êàê äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ãëàâîé ñåìüè, íåîáõîäèçàáîòû è îïåêè, îêðóæàÿ âîñïèòàíèÿ äåòåé òðå- ìî îñîçíàâàòü ïñèõîëîãèðåáåíêà ÷ðåçìåðíîé ëàñ- áóþòñÿ äåíåæíûå ñðåä- ÷åñêèå îñîáåííîñòè äàíêîé. È â òîì è â äðóãîì ñòâà, æåíùèíå ïðèõîäèòü- íîé ñèòóàöèè è äåëàòü ñëó÷àÿõ âîñïèòàòåëüíàÿ ñÿ "èçâîðà÷èâàòüñÿ" â âñå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü àòìîñôåðà ñåìüè ñèëüíî ïîèñêàõ âûñîêîîïëà÷è- íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé. Íàñòóïèëè òåïëûå ëåòíèå äåíüêè è ó äëÿ åãî ðîäèòåëåé. Ê òîìó æå ìíîãèå äåòèøåê íà÷àëèñü âåñåëûå ëåòíèå äåòè áóäóò îòäûõàòü â ëåòíèõ ëàãåðÿõ, êàíèêóëû, âî âðåìÿ êîòîðûõ îíè â ïîë- ãäå òîæå ñëåäóåò ïðèíèìàòü êîìïëåêñíîé ìåðå ïîñòàðàþòñÿ îòäîõíóòü îò íûå ìåðû âî èçáåæàíèå ïîæàðîâ. Î òîì, øêîëüíûõ çàíÿòèé è íàéòè ñåáå ðàçëè÷- êàê âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå äåòñêèõ íûå ðàçâëå÷åíèÿ. Îäíàêî íå íàäî çà- ëàãåðåé îòäûõà ê ëåòíåìó ñåçîíó, ðàñáûâàòü î òîì, ÷òî â ÷èñëî ýòèõ ðàçâëå- ñêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó ñòàðøèé ÷åíèé íå äîëæíû âõîäèòü èãðû ñî èíñïåêòîð îòäåëà Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîñïè÷êàìè - âî èçáåæàíèå ïîæàðà è æàðíîãî íàäçîðà Ðåçèíñêîãî ðàéîíà, êàòðàãåäèè êàê äëÿ ñàìîãî ðåáåíêà, òàê è ïèòàí Ñåðãåé Áàëàí.

Îòäûõ áåç ïîæàðîâ âîâ ìåæäó çäàíèÿìè, ñîîðóæåíèÿìè è îòêðûòûìè ñêëàäàìè, à òàêæå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê æèëûì è èíûì ïîñòðîéêàì, äîëæíû ñâîåâðåìåííî î÷èùàòüñÿ îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, òàðû, îïàâøèõ ëèñòüåâ, ñóõîé òðàâû. Ãîðþ÷èå îòõîäû, ìóñîð ñëåäóåò ñîáèðàòü íà ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ ïëîùàäêàõ â êîíòåéíåðû èëè ÿùèêè, à çàòåì ðåãóëÿðíî âûâîçèòü. Ðàçâåäåíèå êîñòðîâ ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçðåøàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 100 ìåòðîâ îò çäàíèé.  âåòðåíóþ ïîãîäó ðàçâåäåíèå êîñòðîâ íå ðàçðåøàåòñÿ. Êóðåíèå â ïîìåùåíèÿõ è íà òåððèòîðèè äåòñêèõ ëàãåðåé íå äîïóñêàåòñÿ.  ñïàëüíûõ êîðïóñàõ èç ñãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ âíóòðåííèå ïîâåðõíîñòè ñòåí, ïåðåãîðîäîê è ïîòîëêîâ äîëæíû áûòü îøòóêàòóðåíû. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî äåòåé, ðàçìåùàåìûõ â ñãîðàåìûõ (äåðåâÿííûõ) çäàíèÿõ, íå äîëæíî ïðåâûøàòü 50 ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì â ñïàëüíûõ êîðïóñàõ äåòåé íå äîïóñêàåòñÿ ïðîæèâàíèå îáñëóæèâàþùåãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî ïåðñîíàëà, à òàêæå ðàçìåùåíèå ñêëàäîâ, ìàñòåðñêèõ è äðóãèõ ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé. Ñïàëüíûå êîðïóñà, çäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî è îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íàäëåæèò îáîðóäîâàòü àâ-

òîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé è ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î ïîæàðå. Ó êàæäîãî ñòðîåíèÿ äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà åìêîñòü (áî÷êà) ñ âîäîé èëè îãíåòóøèòåëü. Íà òåððèòîðèè ïîæàðíûå ùèòû äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû øàíöåâûì èíñòðóìåíòîì. Äàëåå, â êàæäîì ëàãåðå äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà èíñòðóêöèÿ î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïëàíñõåìà ðàçìåùåíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïîäúåçäíûõ ïóòåé ê íèì, ðàçìåùåíèå ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ, ñðåäñòâà ñâÿçè è îïîâåùåíèÿ, à òàêæå ìåñòî ýâàêóàöèè äåòåé. Êàæäûé ðàáîòíèê ëàãåðÿ îáÿçàí çíàòü òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ïðèñòóïàòü ê ðàáîòå òîëüêî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ èì ïðîòèâîïîæàðíîãî èíñòðóêòàæà. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ âîçëàãàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà èõ ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå îáÿçàíû ïðîéòè îáó÷åíèå ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  ñâîþ î÷åðåäü, âîñïèòàòåëè îáÿçàíû ïðàêòè÷åñêè îòðàáàòûâàòü ïëàíû ýâàêóàöèè, ïðîâîäèòü áåñåäû ñ îòäûõàþùèìè äåòüìè î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì ïóòåé ýâàêóàöèè, ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèåé ñèñòåì îòîïëåíèÿ è ýëåê-

òðîîáîðóäîâàíèÿ, çà èñïðàâíîñòüþ è ïðàâèëüíûì ñîäåðæàíèåì ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ.  íî÷íîå âðåìÿ äåæóðíîìó ïåðñîíàëó çàïðåùàåòñÿ ñïàòü è îòëó÷àòüñÿ çà ïðåäåëû ëåòíåãî ëàãåðÿ. Íåëüçÿ äîïóñêàòü èãðû äåòåé ñ îãíåì, à òàêæå ñàìîñòîÿòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå èìè ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðà ïåðâîî÷åðåäíîé îáÿçàííîñòüþ êàæäîãî ðàáîòíèêà äåòñêîãî ëàãåðÿ ÿâëÿåòñÿ ñïàñåíèå æèçíè äåòåé. Ïðè îáíàðóæåíèè ïðèçíàêîâ ãîðåíèÿ îíè äîëæíû íåìåäëåííî äàòü ñèãíàë òðåâîãè äëÿ àäìèíèñòðàöèè è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, ïðèíÿòü ìåðû ê ýâàêóàöèè äåòåé, ïðè ýòîì äåòè ìëàäøåãî âîçðàñòà ýâàêóèðóþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü. Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ïûòàòüñÿ ïîòóøèòü ïîæàð òîëüêî ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, áåç âûçîâà ïîæàðíîé îõðàíû. È, êîíå÷íî æå, òîëüêî âíèìàòåëüíîå è îòâåñòâåííîå îòíîøåíèå ïåðñîíàëà ëåòíåãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû íå ïîâòîðèëñÿ ñëó÷àé âîçãîðàíèÿ, êîòîðûé áûë îòìå÷åí â 2010 ãîäó â ëåòíåì ëàãåðå ñ. Èãíýöåé. Ïðåáûâàíèå ðåáåíêà â ëàãåðå äîëæíî áûòü áåçîïàñíûì.

Страницу подготовила Марина ШОВА


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012

Prin Hot=r`rea de Guvern nr. 280 din 25 aprilie 2012, ]n conformitate cu prevederile art. 12 al Legii Salariz=rii nr. 847-XV din 14 februarie 2002, au fost operate modific=ri [i complet=ri la unele hot=r`ri de guvern. }n Hot=r`rea de Guvern nr. 743 din 11 iunie 2002 "Cu privire la salarizarea angaja\ilor din unit=\ile cu autonomie financiar=" [i ]n Hot=r`rea de Guvern nr. 165 din 9 martie 2010 "Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului ]n sectorul real" la pct. 1 sintagma "1 februarie 2010" a fost substituit= cu sintagma "1 mai 2012", iar cifrele "6,51 [i 1100" substituite cu cifrele "7,70 [i 1300". Pct. 3 din Hot=r`rea de Guvern din 9 martie 2010 are urm=torul cuprins: "}n cazul aplic=rii de c=tre unit=\i a sistemului tarifar de salarizare sau ]n cazul aplic=rii sistemului netarifar de salarizare, cuantumul lunar total al salariului unui angajat nu poate fi mai mic dec`t cuantumul minim garantat al salariului ]n sectorul real, stabilit de guvern, dup= consultarea cu partenerii sociali". Dac= ]nainte la angaja\ii din agricultur= [i silvicultur= salariul minim garantat era mai mic dec`t ]n industrie, actualmente ]n tot sectorul real este stabilit cuantumul minim garantat pentru prima categorie de salarizare 1300 de lei pe lun= sau 7,70 lei pe or=. }n Hot=r`rea de Guvern nr. 428 din 13 iunie 2011 sunt stabilite salariile tarifare [i de func\ie pentru angaja\ii din institu\iile medi-

Legile-s pentru to\i [i trebuiesc respectate co-sanitare [i de asisten\= social=: - pentru medici [i personalul medical cu studii medii de specialitate din institu\iile de transfuzie a s`ngelui sunt stabilite de la 1 iunie 2011 salariile - cu coeficientul 1,30, categoria de salarizare 6 - ]n m=rime de 975 de lei, la categoria 20 - 1456 de lei; - pentru medici, farmaci[ti [i personalul medical cu studii medii de specialitate din institu\iile de profil sanita ro-epidemiologic, pentru personalul din institu\iile de ]nv=\=m`nt [i de asisten\= social= cu coeficientul 1,10, categoria 5 814 lei lunar, categoria 20 - 1232 de lei; - pentru personalul medical din alte institu\ii medico-sanitare, pentru personalul de specialitate, inclusiv cu func\ii de conducere din institu\iile de asisten\= social= - coeficientul 1,0, categoria 5 - 740 de lei, categoria 20 - 1120 de lei. - pentru personalul cu func\ii complexe din toate institu\iile sanitare [i de asisten\= social= - coeficientul 1,0, categoria de salarizare 1 - 700 de lei lunar, categoria 20 - 1120 de lei. La fel - salariile de func\ie pentru angaja\ii din institu\iile de ]nv=\=m`nt, cultur=, art=, sport [i din

alte domenii din sfera social=: - pentru metodi[tii centrelor metodice - categoria de salarizare 13 - 1026 de lei, categoria 18 - 1224 de lei; - pentru personalul artistic [i de crea\ie, bibliotecari [i al\i speciali[ti din domeniul culturii, inclusiv cu func\ii de conducere coeficientul 1,10, categoria 5 - 814 lei, categoria 20 1232 de lei; - pentru personalul de profil din domeniul sportului (cu excep\ia cadrelor didactice din [colile sportive), din organele de informare ]n mas=, din alte domenii ale sferei sociale - coeficientul 1,0, categoria 5 - salariul de 740 de lei, categoria 22 - 1220 de lei; - pentru personalul cu func\ii complexe din institu\iile din domeniul ]nv=\=m`ntului, culturii, artei, sportului, din alte domenii ale sferei sociale, inclusiv din autorit=\ile administra\iei publice - coeficientul 1,0, categoria 1 - 700 de lei, categoria 22 - 1221 de lei. Amintesc [i faptul c= angajatorii trebuie "S= aprobe ]n prima lun=, de la ]nceputul activit=\ii unit=\ii, iar ]n continuare - ]n prima lun= a fiec=rui an calendaristic, statele de personal ale unit=\ii [i ]n termen de dou= luni de la data apro-

b=rii acestora, adic= p`n= la sf`r[itul lui martie, s= prezinte, cu excep\ia autorit=\ilor publice centrale [i locale, un exemplar al statelor de personal inspectoratului teritorial ]n munc=", dar au executat buchea legii numai 30 de unit=\i de munc=, din totalul de c`teva mii, din raionul Rezina [i 7 din raionul {old=ne[ti. Aten\ionez angajatorii [i asupra faptului c=, de[i au expirat 5 luni de c`nd a intrat ]n vigoare prevederea despre introducerea permiselor nominale de acces la locul de munc=, ]n majoritatea unit=\ilor economice nu este respectat=. Am mai depistat ]n timpul controalelor ]n anul 2012 c= ]n unit=\ile economice nu este elaborat graficul de concediu. }n astfel de cazuri, dac= graficul de concediu nu este elaborat cu cel pu\in dou= s=pt=m`ni ]nainte de sf`r[itul fiec=rui an calendaristic [i nu este coordonat cu sindicatele sau cu reprezentan\ii salaria\ilor, sau cu fiecare salariat ]n parte, salariatul poate solicita concediu ]n orice perioad= convenabil= lui. M= adresez, ]n continuare, ]n exclusivitate conduc=torilor de gospod=rii \=r=ne[ti. Dac= ace[tia, ]n anul trecut, au ]ntocmit 4 exemplare de contracte individuale de munc= [i leau ]nregistrat la adminis-

tra\ia public= local=, apoi 1 exemplar l-au prezentat la inspectoratul teritorial de munc=, 1 exemplar - APL, 1 exempla r a r=mas angajatorului, [i al patrulea - angajatului, iar angaj`nd alte persoane, n-au urmat aceea[i cale, fiind obliga\i prin lege s-o fac=. M= voi referi [i la unit=\ile de repara\ie [i construc\ie. }nainte de ]nceperea repara\iei sau construc\iei unui obiect, beneficiarul sau managerul de proiect trebuie s= asigure [antierul cu un Plan de securitate [i s=n=tate ]n munc= la [antier, ]n care s= fie incluse cerin\e minime generale: - m=suri generale de organizare a [antierului [i de securitate [i s=n=tate; - riscurile profesionale [i lucr=rile care pot prezenta riscuri pentru securitatea [i s=n=tatea lucr=torilor; - m=suri specifice de securitate ]n munc= pentru lucr=rile care prezint= riscuri profesionale; - m=suri de protec\ie colectiv= [i individual=; - informa\ii privind amenajarea [i organizarea obiectivelor edilitar-sanitare, modalit=\ile de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munc=; - m=suri de coordonare, stabilite de coordonatorii ]n materie de securitate [i s=n=tate [i obliga\iunile ce decurg din acestea; - obliga\iuni ce decurg din interferen\a activit=\ilor care se desf=[oar= ]n perimetrul [antierului [i ]n vecin=tatea acestuia; - m=suri generale pentru asigurarea men\inerii [antierului ]n ordine [i ]n stare

5

de cur=\enie; - indica\ii practice privind primul ajutor ]n caz de accidentare ]n munc=, evacuarea persoanelor [i ac\iunile ]ntreprinse ]n acest sens; - modalit=\i de colaborare ]ntre antreprenori, subantreprenori [i lucr=torii independen\i privind securitatea [i s=n=tatea ]n munc=. Trebuie s= fie prezent= pe [antier [i lista colectiv= de instruire ]n domeniul securit=\ii [i s=n=t=\ii ]n munc=. Planul de securitate [i s=n=tate al antreprenorului trebuie s= con\in=: - numele, prenumele/ denumirea [i adresa antreprenorului/subantreprenorului; - num=rul lucr=torilor pe [antier; - numele, prenumele persoanei desemnate s= conduc= executarea lucr=rilor; - durata lucr=rilor, data ]nceperii acestora; - analiza proceselor tehnologice de execu\ie a lucr=rilor care pot afecta s=n=tatea [i securitatea lucr=torilor pe [antier; - evaluarea riscurilor profesionale previzibile, legate de modul de lucru, de materiale utilizate, de echipamente folosite ]n munc=, de utilizarea substan\elor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea [antierului. Acestea am avut a vi le spune de data aceasta, stima\i angaja\i [i angajatori, [i v= ]ndemn pe to\i s= respecta\i legisla\ia muncii. Vasile GAJIU, inspector principal al ITM Orhei

5 iunie - Ziua Mondial= a Mediului

Ani mul\i ]nainte ]ntr-un mediu s=n=tos [i estetic pl=cut! Aceast= zi (5 iunie) trebuie s= constituie un prilej de-a ne manifesta prin ac\iuni comune de protejare a factorilor de mediu [i de amenajare ecologic=. Prin aceast= s=rb=toare, \inem s= aten\ion=m popula\ia asupra problemelor de mediu, s= contribuim la promovarea principiilor ecologice [i dezvolt=rii durabile, ]n scopul asigur=rii unui viitor prosper [i sigur din punct de vedere ecologic. Anterior, prin intermediul s=pt=m`nalului "FN", i-am informat pe cititori despre ac\ivit=\ile cuprinse ]n Planurile locale de ac\iuni de mediu, ac\iuni care sunt desf=[urate pe parcursul ]ntregului an, ]ndemn`ndu-i pe locuitorii raionului s= participe activ la salubrizarea [i amenajarea localit=\ilor, la crearea de spa\ii verzi. Am invocat ideile de mai sus ]n speran\a c= voi fi ]n\eles: ecologizarea este o datorie a fiec=rui membru al societ=\ii. Numai fiind con[tien\i, consecven\i [i ambi\io[i, vom putea tr=i ]ntr-o \ar= verde [i curat=. Inten\iile ambi\ioase ale IE Rezina, sus\inute de primarii din localit=\ile Peci[te, Bu[=uca, Trife[ti, Cuiz=uca, Pripiceni, au ]nvins sindromul indiferen\ei ]ntru crearea, ]n aprilie curent, a Consiliului de Bazin al r`ului Cog`lnic. Cu suportul Consiliului Na\ional de Mediu, tindem s= elabor=m [i s= implement=m proiectul privind reabilitarea ecologic= a acestui bazin hidrografic. "Lafarge Ciment" (Moldova) SA investe[te ]n permanen\= bani ]ntru protec\ia mediului ambiant [i conservarea resurselor naturale (echipamente de ultim= genera\ie, analizor de gaze etc). }n alocu\iunea-i cu prilejul punerii ]n func\iune a unui analizor de gaze, ministrul Mediului, dl Gheorghe {alaru, a ]ndemnat asisten\a s= promov=m cu consecutivitate politicile statului pentru a extinde num=rul (indiferent de genurile de activitate) unit=\ilor economice [i persoanelor

fizice prietenoase mediului. }n context, aduc mul\umiri primarilor Tudor Bivol (Peci[te), Vadim Ceban (Bu[=uca), Iacob Frunz= (Pripiceni), Oleg Stoler (P=p=u\i), Maria Macrii (Saharna Nou=), Nadejda Ciobanu (S`rcova), Anatolie Chirtoac= (Solonceni), Andrei Nica (Ghiduleni), Mihai M`rzenco (Mateu\i). Conlucr=m eficient cu efectivul CPR Rezina (comisar V. Prodan), cu }S "{old=ne[ti" (A. Cojocaru) [i OS "Cini[eu\i" (I. Pl=m=deal=), cu inspectorul grupei Autoriz=ri a CPR Rezina A. Gheorghi\=, c=rora le mul\umesc mult, ]ndemn`ndu-i [i ]n continuare la colaborare fructuoas=. Vreau s= men\ionez ]nviorarea activit=\ii }M "SCL" Rezina (V. Coc`rl=) privind stoparea procesului de depozitare ilicit= a de[eurilor ]n locurile necontrolate [i neautorizate. Aduc mul\umiri echipelor de voluntari, care au participat activ la ac\iunea unical= "Hai, Moldova!" Mul\umesc dnei Eleonora Graur, pre[edintele raionului, pentru contribu\ia personal= [i a speciali[tilor aparatului pre[edintelui ]n organizarea m=surilor ]n domeniul protec\iei mediului. Mul\umiri respectuoase [i colectivului s=pt=m`nalului "FN", care informeaz= permanent societatea civil= despre ac\iunile re-feritoare la protec\ia mediului ]nconjur=tor, deci [i la educa\ia ecologic= a popula\iei. Exprim recuno[tin\= [i colegilor mei de activitate: Gr. Carpov, I. Ciorici, I. Malai, S. Ro[ca, A. Teut, O. Nistor, care se consacr= la transpunerea ]n via\= a politicilor na\ionale de mediu. Pe final, felicit pe to\i locuitorii raionului cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, dorindu-le tuturor s= tr=iasc= ani mul\i ]ntr-un mediu s=n=tos [i estetic pl=cut.

Pia\a european= solicit= cantitate [i calitate

Pe 24 mai curent, raionul Rezina a fost vizitat de ministrul Agriculturii, dl Vasile Bumacov. La ]ntrunirea din sala de [edin\e a Consiliului raional (au participat conducerea raionului, [efi ai serviciilor desconcentrate din teritoriu, angaja\ii sec\iei agricole raionale [i ai ACSA, agen\i economici din agricultur= etc), dna Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina, a salutat asisten\a: "Hristos S-a }n=l\at!", dup= care l-a prezentat cu deosebit= pl=cere pe Vasile Bumacov, exprim`ndu-[i dorin\a: "Sper ca vizita ministrului s= fie una de bun augur..." }n alocu\iunea-i, dl ministru (]n imagine) a st=ruit asupra c`torva aspecte: subven\ionarea ]n agricultur= ]n 2012, siguran\a alimentelor, pedepsele pentru nelucrarea terenurilor agricole, impozitul unic ]n agricultur=... "200 mln de lei au fost deja alocate, restul 200 mln urm`nd s= fie alocate p`n= la finele anului ]n curs. Regretabil c= nu puGhenadie EFREMOV, tem subven\iona produsele fitoinspector-[ef al IE Rezina sanitare. Dac= vrem bani euro-

peni, nu trebuie s= stric=m rela\iile cu organismele financiare interna\ionale (legisla\ia european= nu prevede subven\ionarea chimicalelor). Dorim s= d=m subven\ii [i la hectar, cu p=rere de r=u, nu ne ajung bani ]n acest scop. Degrab=, ]ncep`nd cu anul 2014, vom primi milioane [i chiar miliarde de euro [i, sincer vorbind, m= tem c= nu le vom putea asimila. Experien\a Bulgariei, altor \=ri din componen\a UE, confirm= aceast= temere. Rog serviciile respective, ]n primul r`nd, ACSA, s= contribuie la preg=tirea fermierilor pentru activit=\ile ]n noile condi\ii. C`\i dintre dumnealor sunt capabili, de exemplu, s= ]ntocmeasc= un business-plan?" "Gurile rele zvonesc, a continuat ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, c= dorim s=-i pedepsim pe \=ranii care nu-[i lucreaz= cotele de teren. }ntr-adev=r, va fi introdus impozitul progresiv, ]ns=, preponderent, vor fi pedepsi\i cei care ne-au umplut \ara cu buruieni, cei care au cump=rat zeci [i sute de hectare [i nu le

lucreaz=, a[tept`nd momentul prielnic s= le v`nd= la pre\uri convenabile lor. Nicidecum nu dorim s=-i pedepsim pe fermieri". "C`t prive[te impozitarea ]n agricultur=, i-a bucurat dl ministru pe agricultori, preconiz=m s= fie comasate vreo 6-7 impozite ]ntunul, s= nu depind= bietul \=ran de mai multe comisii. Vom experimenta ]n 3 zone ale \=rii [i dac= experimentul va da rezultate, de ce s= nu fie introdus ]n ]ntreaga republic=? }n Ucraina, Rusia impozitul unic se bucur= de sus\inerea agricultorilor". La finele ]ntrunirii, ministrul Vasile Bumacov a r=spuns la mai multe ]ntreb=ri ale agricultorilor prezen\i ]n sal=. }n special, dumnealui i-a indemnat pe fermieri s= utilizeze tehnologii avansate de cultivare a culturilor agricole, s= formeze diverse asocia\ii, c=ci numai asocia\i, precum ]n Italia, Fran\a etc, vor reu[i s=-[i comercializeze produc\ia agricol=. Pia\a european=, a conchis ministrul, solicit= [i cantitate, [i calitate". Reporter "FN"


6

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Remiten\ele capital de lansare ]n afaceri pentru emigran\ii moldoveni }n condi\iile ]n care Republica Moldova este puternic afectat= de migra\ie [i de s=r=cie, pentru mul\i dintre moldoveni [ansa de a se autodep=[i [i de a se bucura de succes ]n afaceri a venit odat= cu lansarea proiectului "}ncurajarea Utiliz=rii Inovatoare a Remiten\elor ]n Investi\ii Rurale Productive". Proiectul, realizat de Business Consulting Institute, ]n parteneriat cu ProRuralInvest (Republica Moldova) [i Funda\ia pentru Dezvoltare Economic= [i Integrare European= Ia[i, vine ]n sprijinul persoanelor care au plecat pentru a munci ]n str=in=tate, oferindu-le posibilitatea, at`t lor, c`t [i familiilor acestora de a investi banii c`[tiga\i ]ntr-o afacere aici acas=, ]n Republica Moldova. Date recente arat= c= peste 800000 de cet=\eni au p=r=sit, ]n ultimii ani, \ara ]n c=utarea unui loc de munc= mai bine pl=tit. Potrivit B=ncii Na\ionale, remiten\ele emigran\ilor, adic= banii trimi[i de c=tre ace[tia acas=, dep=[esc 1 miliard de dolari pe an. Conform unui raport al B=ncii Mondiale, la capitolul remiten\e Republica Moldova este pe primul loc ]n Europa [i pe locul 3 ]n lume. Remiten\ele joac= un rol esen\ial ]n economia \=rii, gener`nd cca o treime din PIB-ul na\ional, ]n timp ce ]n mediul rural ponderea lor este mult mai mare. }n acela[i timp, doar 7% din banii remi[i sunt investi\i ]n afaceri generatoare de noi venituri. Proiectul "}ncurajarea Utiliz=rii Inovatoare a Remiten\elor ]n Investi\iile Rurale Productive" [i-a propus s= dezvolte capacit=\ile de manager ale emigran\ilor reveni\i ]n \ar=, precum [i ale persoanelor care beneficiaz= de aceste remiten\e, pentru ca prin educa\ia antreprenorial= s= devin= capabili s= investeasc= banii c`[tiga\i prin munc= ]n ceva profitabil, care s= le aduc= un venit constant. Un alt obiectiv al proiectului a fost s= ]ncetineasc= exodul intelectual al \=rii. Proiectul, lansat ]n iulie 2010, a avut un buget de peste 300 de mii de dolari, destina\i regiunii de centru a Republicii Moldova [i anume raioanelor Ungheni, H`nce[ti, Anenii Noi, Ialoveni, Str=[eni, C=l=ra[i, Nisporeni, Telene[ti, Criuleni, Rezina, {old=ne[ti [i Dub=sari. Finan\area a fost

oferit= de Fondul Interna\ional pentru Dezvoltare Agricol= (IFAD). Activit=\ile au inclus cursuri de educa\ie antreprenorial= organizate ]n fiecare raion; asisten\= acordat= ]n lansarea noilor afaceri [i dup= crearea acestora; sensibilizarea cu privire la efectele pe termen lung ale investi\iilor ]n regiune [i preluarea experien\ei rom`ne[ti ]n investirea remiten\elor ]n cadrul unor vizite de studiu ]n Rom`nia. Proiectul s-a bucurat de rezultate palpabile: studiul "Oportunit=\i de afaceri pentru beneficiarii de remiten\e" [i ghidul practic pentru antreprenori "Cum s=-\i ]nfiin\ezi o afacere", elaborate de exper\i ]n domeniu. Sesiunile de instruire, organizate ]n fiecare centru raional, au fost frecventate de cca 500 de persoane. Drept rezultat, au fost ]nregistrate [i lansate 95 de afaceri noi, pentru fiecare din acestea fiind elaborate planuri de afaceri. Un alt rezultat al proiectului este cartea "Bune practici antreprenoriale", care prezint= pove[tile de succes ale antreprenorilor ce [i-au investit remiten\ele ]n afaceri proprii. Bro[ura prezint= ideile inovatoare ale acestora, oferind sfaturi utile pentru cei care inten\ioneaz= s= lanseze o afacere. "Niciodat= nu am avut p=reri de r=u c= am participat la acest curs. A fost ca o rafal= de v`nt proasp=t pentru mine. Am ob\inut nu numai cuno[tin\e [i deprinderi, dar [i foarte mult= informa\ie util= [i multe idei noi pentru afacerea mea. Am reu[it s=-mi ]mbog=\esc cuno[tin\ele ]n domeniul gestiunii afacerii [i sunt ferm convins= c= afacerea mea va fi cea mai profitabil= ]n condi\iile economice instabile din \ar=. {i lucrul acesta este minunat. Chiar dac= mi-a venit o singur= idee, timpul [i banii cheltui\i vor fi cea mai bun= investi\ie a mea", acestea sunt, generic vorbind, g`ndurile tuturor participan\ilor la seminar, exprimate de dna Veronica Grati din satul Negre[ti, raionul Str=[eni, dup= ce a participat la activit=\ile organizate. Proiectul se ]ncheie ]n iunie 2012. Mai mult= informa\ie este disponibil= pe pagina www.bci.md.

Angaja\ii direc\iei generale }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport, membrii Consiliului raional {old=ne[ti al Sindicatului Educa\iei [i {tiin\ei sunt al=turi cu sus\inere [i compasiune de dna Galina Savca, [efadjunct al DG}TS, la mare durere, cauzat= de trecerea ]n nefiin\= a mamei sale, Tamara. Dumnezeu s-o ierte pe r=posat= [i s-o odihneasc= ]n }mp=r=\ia Cerurilor, al=turi de cei neprih=ni\i. Membrii colectivului pedagogic al gimnaziului "Grigore Evtodiev" din {estaci exprim= sincere condolean\e [efului-adjunct al DG}TS {old=ne[ti, Galina Savca, ]n leg=tur= cu pierderea grea [i irecuperabil= - decesul mamei. Fie-i r=posatei \=r`na u[oar=, Dumnezeu s-o odihneasc= ]n lumea celor drep\i, iar cei vii, care iau cunoscut cuv`ntul [i fapta, s= tr=iasc= [i de bine s-o pomeneasc=.

Fiecare \ar= civilizat= acord= o aten\ie deosebit= politicii na\ionale de s=n=tate. Altfel nici nu poate fi, doar s=n=tatea nu constituie numai unul din drepturile fundamentale ale omului, dar [i o condi\ie la fel de important= a progresului [i echit=\ii sociale. Ministerul S=n=t=\ii al RM comunic= ]n permanen\= despre situa\ia nefavorabil= ]n domeniul s=n=t=\ii publice din ]ntreaga \ar= [i ]ndeamn= la conjugarea eforturilor tuturor cet=\enilor la organizarea [i realizarea activit=\ilor de ameliorare a acesteia. Fiind constatat= o stare de lucruri alarmant= la capitolul s=n=t=\ii publice [i ]n raionul Rezina, marcat= de tuberculoz=, narcomanie, alcoolism, infec\ie HIV/ SIDA, infec\ii sexual-transmisibile etc, acum c`\iva ani, administra\iile publice locale de nivelurile I [i II, administra\iile [i angaja\ii institu\iilor medicale din teritoriu, ]n parteneriat cu colectivele institu\iilor de ]nv=\=m`nt, colaboratorii de poli\ie, asisten\ii sociali, slujitorii de cult etc, s-au ]ncadrat ]n activit=\i de profilaxie [i combatere a viciilor [i bolilor sociale. Deja mai mul\i ani, la ini\iativa Consiliului raional, ]n perioada aprilie-mai, sunt convoca\i ]n [edin\= to\i actorii implica\i ]n astfel de activit=\i, la un bilan\ cu cifre c`t prive[te indicii s=n=t=\ii publice ]n raionul nostru. La 23 mai curent, ]n sala mic= a casei raionale de cultur=, a avut loc ultima conferin\= de a[a gen, cu tematica: "Rolul comunit=\ii ]n controlul bolilor sociale". Cu o alocu\iune de deschidere a venit ]n fa\a asisten\ei dna Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina. Dna pre[edinte [i-a exprimat regretul c= societatea noastr= este afectat= de vicii [i i-a ]ndemnat pe participan\ii forului s= contribuie activ la educa\ia popula\iei pentru s=n=tate, la sporirea nivelului culturii sanitare a popula\iei, la promovarea comportamentului responsabil al fiec=rui cet=\ean pentru s=n=tatea proprie etc. Medicii de familie, medicii-speciali[ti, speciali[tii din cabinetul de educa\ie pentru s=n=tate [i promovare a modului s=n=tos de via\= depun eforturi considerabile ]n profilaxia, depistarea, eviden\a [i tratarea bolilor nominalizate mai sus. Dar aceasta nu este ]ndeajuns pentru a salva societatea de astfel de vicii. }n raionul nostru a fost constituit Consiliul coordonator pentru profilaxia [i combaterea viciilor [i bolilor sociale, scopul c=ruia fiind focalizarea aten\iei autorit=\ilor publice locale, lucr=torilor medicali, colectivelor de pedagogi din institu\iile [colare [i pre[colare, colaboratorilor de poli\ie, organiza\iilor ob[te[ti, slujitorilor de cult, angaja\ilor din cultur=, mass-media fiecare ]n parte [i to\i ]mpreun= s= ]ntreprind= ac\iuni de combatere [i profilaxie ale viciilor [i bolilor sociale. }n

Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012 Modul s=n=tos de via\= - chez=[ia s=n=t=\ii

Viciile [i bolile sociale o durere a societ=\ii

1

2

3 cadrul conferin\ei interdepartamentale au luat cuv`nt persoane ce activeaz= ]n diferite domenii ]n localit=\ile raionului nostru. Dna Nina Postu, medicftiziopulmonolog, a vorbit la tema "Sporirea rolului comunit=\ii ]n controlul tuberculozei. Rolul Centrului comunitar pentru suportul bolnavilor cu TB. Colaborare [i parteneriate ]n controlul TB". Dna medic a remarcat de la tribun= c= ]n raionul nostru a sc=zut mortalitatea prin tuberculoz=, ]ns= nu e cazul s= reducem vigilen\a pentru s=n=tatea public=, fiindc= tuberculoza ast=zi nu alege statutul social, v`rsta, profesia etc [i nu iart= pe nimeni. Dumneaei a chemat la conlucrare nu doar speciali[tii ]n domeniul respectiv, ci [i to\i cet=\enii de r`nd, care poart= responsabilitate de viitorul societ=\ii. Dna Lidia Cupcic, me-

"MAC-2012" }ntru realizarea prevede- tatea prin verificarea, rilor Dispozi\iei MAI cu privire la organizarea [i desf=[urarea opera\iunii speciale "MAC-2012" - opera\iune special= de profilaxie [i combatere a cazurilor de cultivare, consum [i desfacere a substan\elor narcotice, care a demarat azi [i va dura p`n= la 30 septembrie a. c., SOP, ]n comun cu alte sec\ii ale CPR Rezina, ][i va eficientiza activi-

]n conlucrare cu reprezentan\ii APL, ]n special ]n zonele rurale, a loturilor de p=m`nt din posesia persoanelor juridice [i fizice ]n vederea prevenirii [i depist=rii cazurilor de cultivare ilicit= a plantelor cu con\inut narcotic. }n cadrul ]nt`lnirilor cu cet=\enii vor fi distribuite materiale de informare, educare [i con[tientizare a popula\iei privind riscurile

dic-narcolog, a vorbit mai detaliat despre starea de lucruri ]n raionul Rezina la compartimentul narcomanie [i alcoolism, despre activitatea cabinetului narcologic ]n vederea profilaxiei, combaterii alcoolismului [i narcomaniei. A mai men\ionat c= ]n teritoriul raionului nostru, nu se [tie din care cauze, dar nu sunt ]ntocmite listele reale ale bolnavilor care sufer= de alcoolism, nu este organizat= prezentarea lor la medicul-narcolog [i nici nu i se acord= specialistului vreun ajutor din partea func\ionarilor prim=riilor ]n depistarea precoce a persoanelor care fac abuz de alcool, propun`nd [i unele solu\ii. Dermatovenerologul Mihai Grosu a vorbit la tema "Necesit=\i de colaborare ]n controlul bolilor sexualtransmisibile" [i s-a ar=tat alarmat de faptul c= nivelul sc=zut al s=n=t=\ii publice consumului substan\elor narcotice [i inadmisibilitatea plant=rii acestora. }n taberele de odihn= a copiilor vor fi organizate lec\ii cu tematica "Daunele fumatului [i consumului de droguri", cu atragerea ]n aceste activit=\i a reprezentan\ilor institu\iilor medicale de profil. Vor fi curmate cazurile de cultivare, de consum [i desfacere a drogurilor ]n toate locurile. }n conlucrare cu sursele mass-media, organiza\iile

este influen\at foarte mult de infec\iile sexual-transmisibile. {omajul, migra\ia ]nlesnesc r=sp`ndirea bolilor sexual-transmisibile, de aceea, to\i ]mpreun= - angaja\ii prim=riilor, lucr=torii sociali, colaboratorii poli\iei, lucr=torii medicali, profesorii trebuie s= ac\ioneze ca s= fie depista\i bolnavii, s= fie orienta\i ca s= treac= controlul medical [i s= fie trata\i, mai cu seam= c= actualmente e posibil tratamentul anonim [i gratuit. Dna Galina Cais`n, medic la CMF Rezina, a familiarizat participan\ii forului cu "Priorit=\i ]n protec\ia s=n=t=\ii mamei [i copilului", oper`nd cu indici de activitate ai IMSP Centrul Medicilor de Familie Rezina. Despre rolul administra\iei publice locale de nivelul I ]n controlul bolilor sociale a vorbit dna Feodora Botnarenco, primar de Cog`lniceni, ]mp=rt=[indu-[i cu asisten\a din experien\a-i la acest capitol. Referitor la viciile sociale [i rolul religiei ]n controlul acestora s-a pronun\at parohul bisericii din satul Ign=\ei, Ghenadie Boldi[or, men\ion`nd c= [i biserica cre[tin= lupt= ]mpotriva acestor r=ni deschise ale societ=\ii. Ast=zi Biserica cunoa[te o ]nflorire, dar, spre regret, comunitatea contemporan= se confrunt= cu multiple probleme sociale, fiind constatat= [i o cre[tere a imoralit=\ii. {i Biserica ortodox= este preocupat= de toate grijile [i nevoile oamenilor. }n cadrul conferin\ei au mai luat cuv`ntul [i speciali[ti ]n domeniul respectiv din institu\iile medicale republicane. Despre TB ]n Moldova a vorbit dna Sofia Alexandru, vicedirector al Institutului de Ftiziopulmonologie, iar despre SIDA {tefan Gheorghi\= de la Centrul SIDA. Foarte conving=tori ]n promovarea unui mod s=n=tos de via\= au fost copii de la gr=dini\a nr. 5 din ora[, venind ]n fa\a asisten\ei forului cu ]nscenarea "Igiena tusei". Astfel, ]n solu\ionarea cu succes a problemelor sus-men\ionate se dore[te o conlucrare s=n=toas=, fiind necesare ac\iuni comune ]ntru combaterea [i profilaxia viciilor [i bolilor sociale. Important este s= contribuim ]mpreun= la cre[terea unei societ=\i s=n=toase. Violeta PISTRUI }n imagini: secven\e din cadrul Conferin\ei interdepartamentale, desf=[urat= la 23 mai curent la Rezina cu tematica "Rolul comunit=\ii ]n controlul bolilor sociale"

ob[te[ti [i societatea civil=, popula\ia va fi informat= despre cazurile depistate [i sanc\iunile aplicate, cu scopul cre=rii opiniei publice [i convingerii persoanelor cu pricina de-a renun\a la inten\iile [i ac\iunile ilicite ce \in de cultivarea, consumul [i comercializarea substan\elor narcotice. Alexandru IURCU, [eful SOP a CPR Rezina, locotenent-colonel de poli\ie


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012

Programe TV

Ñðåäà, 06 èþíÿ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 18.00, 0.00 {tiri. 6.15 Cuvintele Credin\ei. 9.10 A doua [ans=. Serial. 9.40 Aventurile lui Black Beauty. Serial. 10.05 Documentar. 10.30 Vector european. 11.00 Moldova ]n direct. 12.00 La noi ]n sat. 12.40 Un sfert de vorb= cu Ilona Sp=taru. 13.10, 16.30 Planeta albastr=. Serial documentar pentru copii. 13.40 Svitanok. 14.10 Portrete ]n timp. 14.40 Rino Gaetano. Film. 16.15 Videoteca copiilor. 17.15 Accente economice. 17.45 Poveste. 18.15 Respiro. 18.25 Fotbal. CE 2012. PoloniaMiercuri, 06 iunie Grecia. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 21.00 Mesager. 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 21.30 Fotbal. CE 2012. RusiaCehia. {tiri. 23.35 Fotbal. CE 2012. Analiza 6.15 Unda Bugeacului. meciurilor. 6.45 Pic=turi de "Dor". 0.15 Documentar. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10 A doua [ans=. Serial. 9.40, 17.15 Aventurile lui Black S`mb=t=, 09 iunie Beauty. Serial. 6.00, 17.00, 18.00, 0.00 {tiri. 10.05 Documentar. 6.15 B=iatul [i marea. Film. 11.00 Moldova ]n direct. 8.00 Vedete la bis. 12.00 Ba[tina. Filler. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. 9.05 9.15, 16.00, 18.15 Documentar. Serial. 10.00 [i inovare. 13.40 Taximetrista. Miniserial. 10.30 {tiin\= [i copii. 15.10 Noaptea European= a 11.00 P=rin\i Casa mea. Muzeelor. 11.30 Dor. 15.40 Videoteca copiilor. 12.00 "Trei surori". Spectacol. 15.55 Magazinul copiilor. 14.10 "Dorule, dor". In memo16.25 Istorie [i victorie. riam. 18.00 Svitanok. 15.10 Desen animat. 19.00 Mesager. 16.30 La mul\i ani! 19.40 Poveste. 17.15 Art-Club-Afi[a. 19.55 Moldova ]n direct. Poveste. 21.25 A doua [ans=. Serial. 17.45 18.45 Fotbal. CE 2012. Olanda22.20 Portrete ]n timp. Danemarca. 22.50, 0.10 Rino Gaetano. 21.00 Mesager.

06.00 "Äîáðîå óòðî". 07.00 "Prima or=". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.20 "Primele [tiri". 09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". 09.45 "Æèòü çäîðîâî!". 11.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 21.30 Fotbal. CE 2012. Portu- 12.10, 15.10, 18.10, 01.05 "Íîâîñòè". galia-Germania. 23.35 Fotbal. CE 2012. Analiza 12.30 "Æåíñêèé äîêòîð". 13.25 "Ñìàê". meciurilor. 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 0.15 Fii t`n=r! 14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 15.30 "Äåâè÷üÿ îõîòà". Duminic=, 10 iunie 16.25 "Õî÷ó çíàòü". 6.00, 17.00, 18.00, 0.00, 0.10 17.05 "Æäè ìåíÿ". {tiri. 18.30 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷6.15, 8.40 Documentar. êàìè". 7.00 Cinemateca universal=. 19.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 7.15 Cuvintele Credin\ei. 20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 8.00 Templul muzicii. 21.40 "Âðåìÿ". 9.10 Desen animat. 22.15 "Ïîáåã". 10.00 Ring Star. 23.20 "Ñðåäà îáèòàíèÿ". 11.00 Istorie [i Victorie. 00.35 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 11.30 La datorie. 01.25 " êîíòåêñòå". 12.00 Moldovenii de pretutindeni. ×åòâåðã, 07 èþíÿ 12.30 Natura ]n obiectiv. 13.00 "Dorule, dor". In memo- 06.00 "Äîáðîå óòðî". riam. 07.00 "Prima or=". 14.00 Ba[tina. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 14.45, 18.25 Filler. 21.00, 00.20 "Primele [tiri". 15.00 Evantai folcloric. 09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". 15.45 Cultura azi. 09.45 "Æèòü çäîðîâî!". 16.30 La mul\i ani! 11.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 17.15 Omul de l`ng=... 12.10, 15.10, 18.10, 01.05 17.45 Poveste. "Íîâîñòè". 18.15 Loteria "Milioane pentru 12.30 "Æåíñêèé äîêòîð". Moldova". 13.25 "Ñìàê". 18.35 Fotbal. CE 2012. Spania- 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". Italia. 14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 21.00 Mesager. 15.30 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 21.30 Fotbal. CE 2012. Irlanda- 16.25 "Õî÷ó çíàòü". Croa\ia. 17.05 "Æäè ìåíÿ". 23.35 Fotbal. CE 2012. Analiza 18.30 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷meciurilor. êàìè". 0.15 Erudit cafe. 19.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 21.40 "Âðåìÿ". ORT 22.15 "Ïîáåã". "×åëîâåê è çàêîí". Ïîíåäåëüíèê, 04 èþíÿ 23.20 00.35 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 06.00 "Äîáðîå óòðî". 01.25 "Íà íî÷ü ãëÿäÿ". 07.00 "Prima or=". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, Ïÿòíèöà, 08 èþíÿ 21.00, 00.15 "Primele [tiri". 09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". 06.00 "Äîáðîå óòðî". 09.45 "Æèòü çäîðîâî!". 07.00 "Prima or=". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 11.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 12.10, 15.10, 18.10, 01.45 21.00, 23.30 "Primele [tiri". 09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". "Íîâîñòè". 09.45 "Æèòü çäîðîâî!". 12.30 "Æåíñêèé äîêòîð". 11.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 13.25 "Ñìàê". 12.10, 15.10, 18.10 "Íîâîñòè". 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 12.30 "Æåíñêèé äîêòîð". 14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 13.25 "Ñìàê". 15.30 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 16.25 "Õî÷ó çíàòü". 14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 17.05 "Æäè ìåíÿ". 18.30 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷êà- 15.30 "Äåâè÷üÿ îõîòà". ìè". 16.25 "Õî÷ó çíàòü". 19.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 17.05 "Æäè ìåíÿ". 18.30 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò". êàìè". 21.40 Âðåìÿ. 19.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 22.15 "Ïîáåã". 20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 23.20 "Ïåðâûé êëàññ". 21.40 "Âðåìÿ". 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 22.25 "Seara t`rziu". 00.55 "Ïîçíåð". 23.45 "Óðîêè îáîëüùåíèÿ". 01.35 "Ãäå óãîäíî, òîëüêî íå Âòîðíèê, 05 èþíÿ çäåñü". Ñ 06.00 äî 16.00 ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû. Ñóááîòà, 09 èþíÿ 16.00 "Æåíñêèé äîêòîð". 17.00 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 06.00, 09.05 "Äîáðîå óòðî". 18.00, 21.00, 00.20 "Primele 09.00, 15.00, 18.00 "Íîâîñòè". [tiri". 09.40 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". 18.10, 01.05 "Íîâîñòè". 10.05 "Æèòü çäîðîâî!". 18.30 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷- 11.05 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". êàìè". 12.00 "Íîâîñòè". 19.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 12.20 "Æåíñêèé äîêòîð". 20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 13.20 "Ñìàê". 21.40 "Âðåìÿ". 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 22.15 "Ïîáåã". 14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 23.20 "Íèêèòà Õðóùåâ". 15.20 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 00.35 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 16.15 "Õî÷ó çíàòü".

Grupul bolilor intestinale acute prezint= o problem= major= de s=n=tate public=, at`t prin prezen\a ]nalt=, c`t [i prin manifest=rile clinice, [i sunt cele mai r=sp`ndite boli infec\ioase printre popula\ie, cu cre[terea sezonier= anual= ]n lunile iunie-septembrie. Pe parcursul a patru luni ale anului curent morbiditatea sumar=, ]n compara\ie cu perioada analogic= a anului precedent, este la acela[i nivel, cu o mic= cre[tere a maladiilor cu factori etiologici nedetermina\i ce constituie 68% din num=rul total al morbidit=\ii bolilor diareice acute. Morbiditatea cazurilor cu severitate sporit= (dizenterie, salmoneloze) a ]nregistrat o u[oar= descre[tere. }n mediul rural nivelul de morbiditate este de 2 ori mai jos, ]n compara\ie cu mediul urban, ceea ce denot= adresabilitatea sc=zut= a popula\iei de la sate dup= asisten\= medical=. Fortificarea programelor de informare a popula\iei din mediul rural privind m=surile de combatere a

ce acute r=m`n a fi asigurarea popula\iei cu ap= potabil= calitativ=, cu produse alimentare inofensive, crearea condi\iilor igienice elementare ]n institu\iile pentru copii [i adolescen\i, prevenirea contamin=rii surselor de ap= potabil=, bazinelor acvatice deschise, salubrizarea localit=\ilor, cre[terea culturii igienice a popula\iei. }ntr-adev=r, mediul ambiant joac= un rol important ]n prevenirea bolilor intestinale. Ne m`ndrim cu aspectul pitoresc al localit=\ilor noastre, a[ezate ]n v=i, pe coline... Dar, uneori, te convingi c= cu c`t te ]ndep=rtezi de centru, mahalalele sunt mai pu\in ]ngrijite. Pe ici, pe colea un gospodar a aruncat ]n strad= m=tur=tura din curte, altul - cioclejii r=ma[i de la vite, [i c`te un izvora[ ce se prelinge pe sub gardul, care ]ndose[te cele dou= porcine... Mai devreme sau mai t`rziu aceast= indiferen\=

(04-10 iunie) TVM Luni, 04 iunie 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 {tiri. 6.15 Ba[tina. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10 A doua [ans=. Serial. 9.40 Reporterul de gard=. 10.10 Filler. 10.25 Vedete la bis. 11.25, 13.10 A. P. Cehov. "Unchiul Vanea". Spectacol televizat. 14.45 Cultura azi. 15.30 S=pt=m`na sportiv=. 16.00 Documentar. 17.15 Aventurile lui BLACK BEAUTY. Serial. 17.40 Respiro. 18.00 Portrete ]n timp. 18.30 Planeta albastr=. Serial pentru copii. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 21.25 A doua [ans=. Serial. 22.20 Templul muzicii. 23.00, 0.10 Taximetrista. Miniserial.

Mar\i, 05 iunie 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 {tiri. 6.10 A doua [ans=. Serial. 6.35 Aventurile lui BLACK BEAUTY. Serial. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10 Programul emisiunilor. 9.15 }nchiderea sta\iei. Revizie tehnic=. 17.15 Aventurile lui BLACK BEAUTY. Serial. 17.40 Respiro. 18.00 Unda Bugeacului. 18.30 Planeta albastr=. Serial pentru copii. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 21.25 A doua [ans=. Serial. 22.20 Festivalul "Steaua Chi[in=ului". Gala laurea\ilor. 23.30, 0.10 Taximetrista. Miniserial.

0.40 Legendele muzicii.

Joi, 07 iunie 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 {tiri. 6.15 Svitanok. 6.45 Respiro. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10 A doua [ans=. Serial. 9.40, 17.15 Aventurile lui Black Beauty. Serial. 10.05 Documentar. 10.30 Natura ]n obiectiv. 11.00 Moldova ]n direct. 12.00 O sear= ]n familie. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. Serial documentar pentru copii. 13.40 Unda Bugeacului. 14.10 Rino Gaetano. Film. 15.50 Portrete ]n timp. 16.30 Focus. Magazin TV. 17.40 Respiro. 18.00 Vector european. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 21.25 A doua [ans=. Serial. 22.20 Reporterul de gard=. 22.45 Un sfert de vorb= cu Ilona Sp=taru. 23.05, 0.10 Rino Gaetano. Film.

Vineri, 08 iunie

16.55 "Æäè ìåíÿ". 18.20 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè". 18.50 "Ïîëå ÷óäåñ". 19.45 "DA sau NU". 21.00 "Primele [tiri". 21.25 "Âðåìÿ". 22.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 23.00 " òåíè ñîëíöà íàöèè". 00.15 "×òî? Ãäå? Êîãäà?". 01.30 "Âñå î Åâå".

Âîñêðåñåíüå, 10 èþíÿ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Íîâîñòè". 06.10 "Ãåíèè è çëîäåè". 06.55 "Âûñòðåë". 08.10 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!". 08.50 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä". 09.00 "Óìíèêè è óìíèöû". 09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ". 10.30 "Ñìàê". 11.05 "Äàðüÿ Äîíöîâà". 12.20 "VIP Confiden\e". 13.20 "Îñâîáîæäåíèå". 16.35 "Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà". 18.30 "Replica". 20.00 "Vrei s= fii milionar?". 21.00 "Sinteza s=pt=m`nii". 21.40 "Âðåìÿ". 21.05 "Ïðèíöåññà Äèàíà. Ïîñëåäíèé äåíü â Ïàðèæå". 23.45 "Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí". 00.20 "Âñÿ æèçíü â ïåð÷àòêàõ". 01.00 "Áðàòüÿ Íüþòîí".

7

14.45 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû". 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 19.35 Ò/ñ "Äîðîãà íà îñòðîâ Ïàñõè". 22.15 Ò/ñ "Ïðàâèëà ìàñêàðàäà". 23.10 Ò/ñ "Òðàâà ïîä ñíåãîì". 00.00 "Èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ".

×åòâåðã, 07 èþíÿ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.20 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" 09.20 Ò/ñ "Âñå ðàäè òåáÿ!" 11.05 Ñ íîâûì äîìîì! 11.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 13.00, 19.00 Âåñòè. 1 4 . 0 0 Ä î ê ó ì å í òàëü í û é ôèëüì. 14.45 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû". 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 19.35 Ò/ñ "Äîðîãà íà îñòðîâ Ïàñõè". 22.15 Ò/ñ "Ïðàâèëà ìàñêàðàäà". 23.10 Ò/ñ "Òðàâà ïîä ñíåãîì". 00.00 "Ïîåäèíîê". 01.00 Âåñòè@.

Ïÿòíèöà, 08 èþíÿ

05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.20 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" ÐÒÐ-Ïëàíåòà 09.20 Õ/ô "Ñåðäöå áåç çàìÏîíåäåëüíèê, 04 èþíÿ êà". 11.05 Ñ íîâûì äîìîì! 05.00 Óòðî Ðîññèè. 11.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 08.20 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" 13.00, 19.00 Âåñòè. 09.20 Ò/ñ "Âñå ðàäè òåáÿ!" 1 4 . 0 0 Ä î ê ó ì å í òàëü í û é 11.05 Ñ íîâûì äîìîì! ôèëüì. 11.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 14.45 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæ13.00, 19.00 Âåñòè. íàÿ ëþáîâü". 14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 14.45 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæ- 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû". íàÿ ëþáîâü". 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.30 Õ/ô "×åñòü èìåþ!" 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû". 23.00 Õ/ô "Õðîíèêè èçìåíû". 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 00.55 "Ïðîôèëàêòèêà". 19.35 Ò/ñ "Äîðîãà íà îñòðîâ 01.55 Õ/ô "Ñâåò â îêíå". Ïàñõè". 22.15 Ò/ñ "Ïðàâèëà ìàñêàðàÑóááîòà, 09 èþíÿ äà". 23.10 Ò/ñ "Òðàâà ïîä ñíåãîì". 05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.15 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" 00.00 "Íà äíå çíàíèé-2". 09.05 Õ/ô "×åñòü èìåþ!" 01.10 Âåñòè+. 13.00 Âåñòè. 13.30 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñÂòîðíèê, 05 èþíÿ ïåäèòîðà òàéíîé êàíöåëÿ05.00 Óòðî Ðîññèè. ðèè". 08.20 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" 17.05 Õ/ô "Îòåëü äëÿ Çîëóø09.20 Ò/ñ "Âñå ðàäè òåáÿ!" êè". 11.05 Ñ íîâûì äîìîì! 19.00 Âåñòè â ñóááîòó. 11.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 20.00 Õ/ô "Íå îòðåêàþòñÿ, 13.00, 19.00 Âåñòè. ëþáÿ". 14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 23.30 Ò/ñ "Áàéêè Ìèòÿÿ". 14 .45 Ò/ ñ " Åô ðîñèíü ÿ. 01.30 Õ/ô "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ Òàåæíàÿ ëþáîâü". ñòðàõà". 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 03.05 Õ/ô "ß ñ÷àñòëèâàÿ!" 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû". 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 19.35 Ò/ñ "Äîðîãà íà îñòðîâ Âîñêðåñåíüå, 10 èþíÿ 05.40 Ò/ñ "Áàéêè Ìèòÿÿ". Ïàñõè". 22.15 Ò/ñ "Ïðàâèëà ìàñêàðà- 07.30 Õ/ô "Ìàìà íàïðîêàò". 09.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. äà". 23.10 Ò/ñ "Òðàâà ïîä ñíåãîì". 10.00, 13.00 Âåñòè. 00.00 "Ñïåöèàëüíûé êîððåñ- 13.20 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàéíîé êàíöåëÿïîíäåíò". ðèè". 00.50 Âåñòè@. 17.10, 04.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ. Ñðåäà, 06 èþíÿ 18.15 Ðàññìåøè êîìèêà. 05.00 Óòðî Ðîññèè. 19.00 Âåñòè íåäåëè. 08.20 "Ëþáëþ, íå ìîãó!" 20.00 Õ/ô "Ñèâûé ìåðèí". 09.20 Ò/ñ "Âñå ðàäè òåáÿ!" 00.10 Çàêðûòèå XXIII êèíî11.05 Ñ íîâûì äîìîì! ôåñòèâàëÿ "Êèíîòàâð". 11.45 Î ñàìîì ãëàâíîì. 01.20 Õ/ô "Ïèêîâàÿ äàìà". 13.00, 19.00 Âåñòè. 02.55 Õ/ô "Çà Âåòëóãîé-ðå14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. êîé".

Prevenirea bolilor intestinale acute BDA [i necesitatea solicit=rii asisten\ei medicale ]n caz de boal= pot contribui semnificativ la reducerea surselor de infec\ie [i limitarea r=sp`ndirii cazurilor noi de ]mboln=vire. Tradi\ional, cel mai afectat grup de v`rst= sunt copiii institu\ionaliza\i, cu v`rsta de 36 ani, ceea ce indic= la neajunsuri importante ]n respectarea regimului sanitaro-antiepidemic. }n ultimii 10 ani, ]n Republica Moldova n-au fost ]nregistrate cazuri de holer= la oameni. Totodat=, ]n urma efectu=rii investiga\iei s=pt=m`nale de supraveghere epidemiologic=, a fost depistat= circula\ia vibrionului nou holeric ]n apele de suprafa\=. Cre[terea semnificativ= ]n ultimii 2 ani a rezultatelor de laborator pozitive a mediului ambiant ne manifest= un pronostic epidemiologic nefavorabil. Problemele de baza ]n domeniul profilaxiei holerei [i celorlalte boli diarei-

fa\= de starea sanitar= a str=zii, a gospod=riei, a f`nt`nii, ]n mod firesc se r=sfr`nge asupra s=n=t=\ii celor ce locuiesc ]n preajm=. }n aceste ]mprejur=ri bolile intestinale devin un fenomen obi[nuit pentru copii [i adolescen\i, nu sunt cru\a\i nici maturii. Diversele hepatite cronice, cirozele ficatului, st=rile morbide ale aparatelor locomotor [i cardiovascular, tumorile sunt mult mai frecvente la popula\ia care consum= ap= poluat= cu nitra\i, nitri\i [i alte substan\e de la descompunerea materiei organice. }n acest context, sunt de men\ionat cauzele principale care conduc la infectarea cu boli intestinale acute: - nerespectarea igienei personale, mai ales ]n institu\iile pentru copii [i adolescen\i; - neasigurarea efectu=rii m=surilor antiepidemice primare;

- nerespectarea regulilor de preg=tire [i p=strare a produselor alimentare la desf=[urarea ceremoniilor (cumetriilor, zilelor de na[tere etc) de c=tre persoanele implicate la prepararea bucatelor ]n condi\ii casnice; - neaprovizionarea popula\iei, ]n primul r`nd, rurale, cu ap= potabil= de calitate garantat=. }n scopul amelior=rii situa\iei epidemiologice ]n raion, recomand=m s= fie respectate strict m=surile de profilaxie a bolilor intestinale: - evita\i consumarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat; - respecta\i cerin\ele igienei personale [i de igien= a m`inilor; - prelucra\i termic garantat produsele alimentare ]nainte de consum; - procura\i produse alimentare numai din locuri autorizate;

- p=stra\i produsele u[or alterabile ]n frigider; - sp=la\i bine cu ap= fructele [i legumele ]nainte de a le consuma; - folosi\i apa potabil= numai din surse sigure de calitate; - nu folosi\i apa din f`nt`ni [i izvoare neamenajate; - men\ine\i ]n cur=\enie suprafe\ele de buc=t=rie, p=stra\i produsele [i vesela acoperite; - prelucra\i cu dezinfectan\i gropile pentru de[euri [i veceurile. Dac= au ap=rut careva semne de boal= diareic= (scaune diareice acute cu diferite aspecte patologice, grea\=, vom=, dureri ]n abdomen, temperatur=, cefalee, mialgii generalizate, stare general= acut=) apela\i imediat dup= ajutor medical. Nicolae BENCHECI, medic-epidemiolog


8

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Din raza soarelui lucind Mai rupe calendaru-o fil=... Felicit=ri pentru Elena G`rlea din Ign=\ei Stimat= s=rb=torit=! }n ziua c`nd mai ad=uga\i o petal= la floarea vie\ii, V= aduc ]n dar un buchet de trandafiri, ]nso\it de sincere cuvinte de felicitare. }n primul r`nd, V= doresc s= fi\i s=n=toas=, c=ci fiind s=n=toas= [i plin= de energii creatoare, ve\i dovedi s= face\i ]nc= multe lucruri bune [i frumoase. Via\a s= V= fie [i ]n continuare interesant=, cu realiz=ri pe potriva a[tept=rilor, cu bucurii nem=rginite [i cu mult= fericire. La mul\i ani!

dumneavoastr=, ]n primul r`d. De la noi vin doar ur=ri de s=n=tate, bucurii, noroc, succese ]n toate [i noi realiz=ri ]n viitor. Consiliul raional {old=ne[ti

Stimate Constantin Budurin, primar de Trife[ti! Cu ocazia s=rb=toririi zilei de na[tere, V= ur=m c`t dori\i s=n=tate, ca s= dovedi\i s= face\i multe lucruri bune [i frumoase ]ntru binele comunit=\ii. }n afar= De la Iulia Mititelu din Rezina de s=n=tate, de lucruri bune [i frumoase ]ntru binele cons=tenilor, V= dorim s= ave\i oameni de n=dejde ]n preajm=, c=ci de unul singur nu reu[e[ti s= traduci ]n fapt toate preconiz=rile. Pentru scumpul S= fi\i [i fericit al=turi de cei dragi, [i nostru odora[ Nichita M=rgineanu stimat de popula\ie, [i ambi\ios ]n implementarea proiectelor. Mul\i ani ]nainte! din Rezina Consiliul raional Rezina la 8 ani[ori Suntem cu to\ii nespus de bucuro[i c= Bunul Dumnezeu ne-a Un imens buchet de flori pentru fericit cu tine, c= te dna Elena Zugrav, directorul [colii avem al=turi frumu[el, primare Buciu[ca vesel, de[tept=\el [i nou= sprijin de n=Stimat= omagiat=! M`ine, ve\i mai dejde ]n viitor. Chiar la aceast= v`rst= fraged=, dore[ti [i ]ncerci s= ne aju\i la ad=uga un trandafir ]n cununa vie\ii, bun diferite lucr=ri, fapt salutar, desigur, ca- prilej de-a V= ura un car de s=n=tate, mult= fericire, multe genera\ii de ]nv=\=cei re va da roade bune mai t`rziu. Deocamdat= s= ne fii, ]n primul r`nd, de[tep\i [i ascult=tori [i nu mai pu\ine s=n=to[el, ascult=tor [i silitor la ]nv=\=tur=. vise ]mplinite. S= mai ave\i parte de lini[te sufleCopil=rie fericit=! teasc=, de bel[ug [i ]n\elegere ]n cas=, Cu drag, p=rin\ii, buneii, nanii, de multe zile ]nsorite [i ]nc= de ceea ce veri[oarele Iuliana [i Alisa V= dori\i foarte mult. Consiliul raional Rezina

Felicit=ri cu prilejul zilei de na[tere pentru Constantin Gheorghi\= din Ciorna Dragul nostru n=n=[el! }n zi de s=rb=toare deosebit=, ]\i dorim tot binele din lume, dar ]nt`i de toate - s=n=tate, c=ci omul s=n=tos dep=[e[te mai u[or obstacolele din calea vie\ii. }n anii care vin, s= ne fii tot a[a de harnic, iubitor, grijuliu, s=ritor la nevoie [i priceput ]n toate precum e[ti. Domnul de primejdii s= te fereasc=, mult bine s=-\i d=ruiasc=. Mul\i ani ]nainte [i to\i noroco[i! De la finii Galina [i Alexandru

Pentru Ion Mal`i, primar de Cob`lea Chiar ieri V-a\i s=rb=torit ziua de na[tere. Cu aceast= ocazie venim [i noi cu un buchet enorm de felicit=ri, dorinduV= s= vi se ]mplineasc= ceea ce V= dori\i

Cita\ie public= Judec=toria Rezina, ]n conformitate cu art. 108 CPC, solicit= prezentarea cet=\enilor Ciolan Anatolie, Ciolan Tatiana [i Ciolan Daniela, pentru data de 22 iunie 2012, ora 09.00, ]n [edin\= judiciar= (str. Voluntarilor, 3, sala de [edin\e nr. 5, or. Rezina) ]n calitate de p`r`\i pe cauza civil= privind recunoa[terea pierderii dreptului la folosirea locuin\ei [i evacuarea f=r= acordarea altui spa\iu locativ, intentat= la cererea Ing=i Ro[ca. Judec=tor - Vasile Macrinici.

Continu= s=rb=tori. Florile-nfloresc ]n glastr= Pentru-omagiata noastr=, S=n=tate V= dorim {i s= [ti\i c= V= iubim. Asta e adev=rat C= Vi-i sufletul curat, S=-nflori\i ca o gheorghin=, C-ave\i inim= blajin=, S-ave\i zile bune-n lan\, C=ci sfaturi bune ne da\i, V=-nc=lzeasc= m`ndrul soare, C-ave\i fa\= z`mbitoare, R=ul s= V= ocoleasc=, Dumnezeu s= V= p=zeasc=. La mul\i ani! V= s=rut= cu drag Angela [i m=mica ei din Lipceni

Felicit=ri cu ocazia zilei de na[tere pentru consilierul local Vasile Margin din Trife[ti Stimate omagiat! A\i mai ]ntors o fil= ]n calendarul vie\ii, prilej potrivit de-a V= ura de mult= s=n=tate [i de mult noroc. S= V= bucura\i [i ]n continuare de respectul [i de recuno[tin\a comunit=\ii, pentru care a\i lucrat [i lucra\i cu d=ruire de sine. S= mai ave\i parte de senin=tatea cerului, de oameni sinceri ]n preajm=, de realiz=ri pe potriva eforturilor depuse, de fericire [i de ceea ce ]nc= V= dori\i. Primarul de Trife[ti Constantin Budurin [i consilierii locali

Calde felicit=ri pentru Svetlana Sinchevici, contabil la prim=ria Lipceni Stimata noastr= omagiat=! }n leg=tur= cu s=rb=torirea unei frumoase anivers=ri, V= dorim din bel[ug s=n=tate, mai necesar= dec`t toate, succese ]n lumea miraculoas= a cifrelor, sus\inere [i ]n\elegere din partea colegilor de activitate, din partea celor dragi, satisfac\ie de la munca ]ntru binele comunit=\ii, bucurii infinite, trai decent [i ]mplinirea visurilor. La mul\i ani cu fericire!

Stimate coleg Sergiu Mursa! }n zi de s=rb=toare - ziua Dvs de na[tere, V= p=[im imaginar pragul casei pentru a V= ]nm`na un buchet de flori [i a V= adresa cordiale cuvinte de felicitare. Fie ca anii care vin s= V= aduc= ]n palDe la angaja\ii prim=riei Lipceni mares noi realiz=ri, mult= stim= [i recuno[tin\= de la cei care V= cunosc [i pentru care lucra\i cu d=ruire, mul\i prieteni adev=ra\i [i multe zile ]nsorite. S= nu V= Mul\i ani ]nainte pentru Mihai ocoleasc= bucuriile nem=rginite din partea celor dragi, simpla fericire omeneasc=, Jumbei, Ion Lupan [i Iurie Popa! bel[ugul, satisfac\ia de la eforturile Stimabililor! Cu prilejul marc=rii zilei depuse ]ntru binele societ=\ii. de na[tere, dorim s= ne fi\i s=n=to[i [i La mul\i ani cu mult noroc! ]n continuare. Puterile [i optimismul s= Colegii din Consiliul raional Rezina nu v= p=r=seasc= nicic`nd, dragostea de tot ce e frumos - de asemenea, c=ci, fiind puternici, optimi[ti, ]ndr=gosti\i de sublim etc, v= pute\i considera oameni ]mplini\i. Un buchet de bujori albi pentru S= ne mai fi\i precum sunte\i: s=ritori dna Svetlana Dumitru Sinchevici la nevoie, binevoitori, punctuali [i buni din Parcani la o frumoas= ]ndrum=tori. Mul\i ani ]nainte cu mult aniversare noroc! Luna mai este ]n toi, Consiliul veteranilor MAI Rezina Zboar= flutura[ii roi, C`nt=-n ram privighetori

}n leg=tur= cu trecerea la cele ve[nice a tat=lui Boris Biriuc din satul Otac, exprim=m cu mult= compasiune cele mai sincere condolean\e fiicei decedatului, dna Tatiana Ducantoni din Trife[ti. Dumnezeu s=-l odihneasc= ]n pace pe r=posat, fie-i \=r`na u[oar= [i ve[nic= amintirea. Colectivul pedagogic al gimnaziului Trife[ti

}n momente de profund= triste\e, cauzat= de trecerea ]n nefiin\= a tat=lui-socru Fiodor Biriuc, suntem al=turi [i ]mp=rt=[im ]ntru totul durerea dnei Marcela Biriuc din satul Cuiz=uca. Domnul s=-l odihneasc= ]n tihn= pe r=posat [i s=-l a[eze ]n r`nd cu drep\ii S=i, cei vii s= tr=iasc= [i de bine s=-l pomeneasc=. Din partea colectivului pedagogic al l/t "Ion Creang=" din Cuiz=uca

Echipa de crea\ie: Redactor-[ef: Aculina POPA Fondatori: Consiliile raionale Rezina [i {old=ne[ti. Rechizitele bancare: cod: BSOCMD2X794 cont: 222479400418 cod fiscal: 1004606004128

Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012

(tel.: 067323715). Redactori de compartimente: Violeta PISTRUI - 060142452, Ion ANTON - 068579688, Sergiu CUMATRENCO - 069000965. Contabil-[ef: Elena |VIGUN - 067322678.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ×ÅÐÍÛÉ ÃÐÀÍÈÒ Ëþáîé ôîðìû è ñëîæíîñòè, îò 100 ó. å. ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. ÃÀÐÀÍÒÈß.

Ïðèíöèï íàøåé ðàáîòû - ïðîôåññèîíàëüíîå âûïîëíåíèå âàøèõ ïîæåëàíèé è òðåáîâàíèé íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. Ìû ïðåäîñòàâèì ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ã. Ðåçèíà: óë. Ùóñåâà, 2/14 (íà óãëó áàçàðà, âîçëå "Ñïîðòëîòî"). Òåëåôîíû ìîá.: 069318427; 068413193.

Adresele noastre: o r. Rezina: str. 27 August, 1. Tel.: (254) 2-10-74. or. {old=ne[ti: str. Trandafirilor, 17. Tel.: (272) 2-21-31. e-mail: farul-nistrean@mail.ru (Rezina); cvasiom@mail.ru ({old=ne[ti)

Sec\ia Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei {old=ne[ti anun\= concurs pentru suplinirea func\iei publice de execu\ie temporar vacant= - specialist principal ]n problemele familiei cu copii ]n situa\ie de risc. Informa\ia privind condi\iile de desf=[urare a concursului este plasat= pe panoul informa\ional la sediul Sec\iei Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei [i ]n pagina web: www.soldanesti.md Cerin\e specifice: - studii superioare licen\iate sau echivalente ]n domeniul asisten\ei sociale, pedagogice, drept, psihologice; - cursuri de perfec\ionare profesional= ]n domeniul administrat [i administra\ie public=; - de\ine cet=\enia Republicii Moldova; - nu a ]mplinit v`rsta necesar= ob\inerii dreptului la pensie pentru limita de v`rst=; - este apt din punct de vedere al s=n=t=\ii pentru exercitarea func\iei publice conform certificatului medical; - nu are antecedente penale nestinse pentru infrac\iuni s=v`r[ite cu inten\ie; - nu este privat de dreptul de a ocupa anumite func\ii sau a exercita o anumit= activitate, ca urmare a sentin\ei judec=tore[ti difinitive. Experien\= profesional=: se admite participarea la concurs a persoanelor cu o vechime ]n munc= de cel pu\in un an de experien\= profesional= ]n domeniu. Constituie un avantaj experien\a ]n organele de asisten\= social=. Cuno[tin\e: - cunoa[terea legisla\iei ]n domeniu; - cuno[tin\e de operare la calculator: Word, Excel; - cunoa[terea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit. Persoanele interesate pot depune personal/prin e-mail dosarul de concurs: a) formularul de participare; b) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii [i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfec\ionare profesional= [i/sau de specializare; d) copia carnetului de munc=; e) certificatul medical (dup= caz); f) cazierul judiciar/declara\ia pe propria r=spundere; g) cererea pentru participarea la concurs. Setul de documente va fi depus pe adresa: or. {old=ne[ti, str. P=cii, 24. Data-limit=, p`n= la care poate fi depus dosarul de concurs - 13 iunie 2012. Contacte: telefon: (0272) 2-25-43, email: as.soldanesti@ gmail.com

Mica publicitate *V`nd garaj ]n or. Rezina, l`ng= p=dure. Tel.: 060711457. *V`nd urgent automobil "AUDI-100", 20 diesel, anul fabric=rii - 1984. Tel.: 069493299. *V`nd cas= ]n ora[ul Rezina, str. V. Lupu. Tel.: (0254) 2-30-20. *V`nd gard metalic (80 m.), ma[in= de cusut electric= "Ïîäîëüñê", remorc= TBC-2 din metal inoxidabil. Tel.: 069118640. *Vindem cas= ]n ora[ul {old=ne[ti. Sunt f`nt`n=, garaj, baie, 6 ari de p=m`nt. Suna\i: (0272) 2-77-08, 078478406. *Æèâàÿ ìóçûêà. Íà äåíü ðîæäåíèÿ, êóìàòðèþ è ðîñïèñü â ÇÀÃÑå. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. ìîá.: 068030732, 068027055. Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la }SFE-P "Tipografia Central=". Com. 7707. Tirajul: 1130 de exemplare. PP "Farul Nistrean" }M apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 67870.

Farul Nistrean - Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012  

Farul Nistrean - Nr. 22 (7564), 01 iunie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you