Page 1

7 zile: esen\ial }n cadrul desf=[ur=rii zilelor de cur=\enie (11-12 mai) "Hai, Moldova!", ]n ora[ul Rezina au participat peste 30 de colective (cca 550 de oameni), aduna\i ]n tendin\a de a cur=\a de mizerie localitatea ]n care locuiesc. Pag. 2

A mai trecut un 9 Mai. A fost o zi a durerii, o zi c`nd pretutindeni au avut loc mitinguri de comemorare a eroilor acelor ani, de saluturi cu salve de arme, de tres=rire involuntar= la auzul lor, de depunere de flori la monumente [i morminte, de concerte tematice, dedicate evenimentului. Pag. 3

V= mai propunem: Ajutoarele umanitare bolnavilor de tuberculoz= Serviciile prestate de BEDP Rezina [i costurile acestora

Pag. 2 Tineri poe\i [i prozatori Scriitor adorat de copii

Pag. 3

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti Apare de la 03 aprilie 1948

Nr. 20 (7562), 18 mai 2012

Vacan\= vesel=, dragi copii, doar cu amintiri pl=cute...

Pag. 6 {old=ne[ti

R ezina

Filantropie din partea Ecologia sufletului e legat= Lafarge Ciment (Moldova) SA de ecologia mediului Desf=[urarea activit=\ii Lafarge Ciment (Moldova) SA ]n regiunea noastr= a fost calificat= drept un adev=rat noroc pentru locuitorii din zon=. Aprecierile au fost date ]n cadrul ceremoniei de semnare oficial= a contractelor de filantropie ]ntre ]ntreprinderea rezinean= [i prim=riile adiacente Mateu\i, P=p=u\i [i Solonceni, desf=[urat= ]n dup=amiaza zilei de miercuri ]n sala de [edin\e a Consiliului raional (]n imagine). }n debut, moderatorul ceremoniei, dl Leonid Nico-

rici, directorul Afaceri corporative ]n cadrul uzinei, [i-a exprimat speran\a c= semnarea acestor contracte de filantropie ("care nu sunt nici primele, dar nici ultimele") [i implementarea prevederilor din ele vor conduce "la ]mbun=t=\irea continu= a rela\iilor noastre cu comunitatea, la progresul economic, educa\ional, cultural [i social al localit=\ilor respective". Apoi s-a procedat la procesul de semnare. Pentru ]nceput, ]n prezen\a dnei Eleonora Graur, pre[e-

dintele raionului Rezina, dlui Louis de Sambucy, directorul general al Lafarge Ciment (Moldova) SA, a mai multor consilieri locali din cele trei prim=rii, dar [i a primarului de Rezina, dl Mihail Cebotar, contractele au fost semnate de c=tre cei trei primari - Oleg Stoler, Anatolie Chirtoac= [i Mihai M`rzenco, dup= care [i de c=tre dna Eleonora Graur [i dl Louis de Sambucy. Proiectele de filantropie (Sf`r[it ]n pag. 6)

}n cadrul campaniei ecologice na\ionale "Hai, Moldova!", menit= s= cure\e de de[euri vastele areale naturale din toat= \ara, au participat [i sute de colective din raionul nostru. }n diminea\a zilei de s`mb=t=, prin v=ile/r`pile ora[ului [i ale satelor s-au ]mpr=[tiat membri ai colectivelor pedagogice [i de elevi, func\ionari ai majorit=\ii institu\iilor de stat, lucr=tori ai agen\ilor economici din teritoriu. Astfel, potrivit exper\ilor [i observatorilor ]n domeniu, au fost colectate sute de tone de de[euri menajere, lichidate mai multe gunoi[ti neautorizate, s=di\i foarte mul\i puie\i pentru a stopa alunec=rile de teren, dar [i pentru a ]nverzi locurile [i localit=\ile noastre pitore[ti, transformate de lo-

cuitorii cu mai pu\in= cultur= ]n gunoi[ti [i locuri resping=toare. Dup= cum declarase un ]nalt demnitar de stat, "Hai, Moldova!" este o ini\iativ= foarte bun=, care mobilizeaz= societatea la ac\iuni de voluntariat, at`t de necesar= pentru a educa cet=\enii ]n spiritul de p=strare a cur=\eniei, pentru a avea o \ar= mai curat= [i mai amenajat=. Sper=m c= din an ]n an vom avea tot mai mul\i [i mai mul\i voluntari, dornici de a participa la salubrizarea plaiului, dar, ce este mai important, [i cet=\eni mai con[tien\i, cu un grad mai ]nalt de cultur=, inclusiv ecologic=, care nu vor mai polua natura ]n mod barbar. Potrivit lui Leonid Paierele, [eful Inspec\iei Ecologice raionale, ]n total la ac\iunea

]n cauz= din raion au participat 6300 de persoane. Au fost adunate [i transportate 150 de tone de de[euri, lichidate 20 de gunoi[ti neautorizate, colectate [i separate 200 kg de sticl=, 200 - de h`rtie [i 800 kg de mas= plastic=. Gunoiul a fost transportat la destina\ie cu remorci de tractoare, camioane, dar [i c=ru\e. Conform num=rului de popula\ie, dar [i de angaja\i ]n c`mpul muncii, cei mai mul\i voluntari au lucrat la ac\iunea de salubrizare la {old=ne[ti (2350 de persoane), Cotiujenii Mari (328), Oli[cani, G=uzeni [i R=spopeni (respectiv, c`te 315, 304 [i 300), cei mai pu\ini - ]n satele mai mici - Socola, Rogojeni, Poiana (80, 70, 60)... Sergiu CUMATRENCO

{i noi am muncit la salubrizare

Reduceri de pre\ la {coala auto! {coala auto din Rezina (ÄÎÑÀÀÔ) Informa\ii adi\ionale pute\i afla la anun\= reduceri de pre\ la preg=tirea tel: ( 254) 2-36-35; 2-37-35, conduc=torilor auto, categoriile "A- 068308883; 079770857 sau pe B" pe perioada de var=. adresa: www.scoalaautorezina.md

Abona\i-v= la "Farul Nistrean"! Pre\ul unui abonament la ziarul Multstima\i cititori! A demarat campania de abonare. V= ]ndemn=m "Farul Nistrean" pentru a doua jus= merge\i la oficiile po[tale sau s= m=tate a anului 2012: - pentru 6 luni - 54 de lei; veni\i la redac\ie, ca s= perfecta\i - pentru 3 luni - 27 de lei; un abonament la "Farul Nistrean". - pentru 1 lun= - 9 lei. Astfel, ve\i avea la dispozi\ie, s=pt=Indice de abonament: PM 67870. m`nal, informa\ie variat=, veridic= [i operativ= despre activitatea R=m`ne\i cu noi, ca s= fi\i inraioanelor Rezina [i {old=ne[ti. forma\i, ca s= fi\i puternici!

Da, [i elevii liceului teoretic "S. S. Cibotaru" din Cob`lea s-au al=turat campaniei "Hai, Moldova!" [i sau implicat activ ]n ac\iuni de salubrizare. }n ziua de 12 mai 2012 am ie[it cu to\ii la cur=\area spa\iilor publice de gunoi. }mp=r\i\i ]n mai multe echipe, am f=cut cur=\enie ]n mai multe mahalale ale satului: la izvoare, ]n valea Cristinei, pe marginea drumului care leag= satul cu centrul raional (]n imagini). S-a muncit de zor, deoarece cu to\ii vrem s= tr=im ]ntr-o localitate curat= [i ]ngrijit= [i ]nc= pentru c= de aceasta depinde [i s=n=tatea noastr=. De fapt, suntem datori nu numai s= facem cur=\enie, dar [i s= o p=str=m. Tragem n=dejde c= pe viitor a[a va fi, iar noi ne vom folosi energia la alte lucr=ri necesare comunit=\ii. Membrii consiliului [colar al liceului teoretic "S. S. Cibotaru" din Cob`lea Imagini de autori


2

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Informeaz= colaboratorii Biroului de Eviden\= [i Documentare a Popula\iei

Serviciile prestate de BEDP Rezina [i costurile acestora Biroul de Eviden\= [i - 10 zile - 600 de lei; Documentare a Popula\iei - 5 zile - 670 de lei; Rezina, pe moment, pres- 24 de ore - 710 lei; teaz= popula\iei urm=toarele - 6 ore (Chi[in=u) - 800 servicii, la pre\urile: de lei. Pa[aportul se elibereaz= 1. Perfectarea buletinului pe un termen de 12 luni. de identitate: - 1 lun= - 130 de lei; 8. Perfectarea [i eliberarea pa[aportului - 15 zile - 200 de lei; cet=\eanului RM - 5 zile lucr=toare - 290 persoanelor pentru care de lei; prelevarea amprentelor - 24 de ore - 520 de lei; - 8 ore (Chi[in=u) - 600 digitale este permanent imposibil=: de lei; - 30 de zile - 600 de lei; - 4 ore (Chi[in=u) - 810 - 15 zile - 750 de lei; lei. - 10 zile - 850 de lei; - 5 zile - 940 de lei; 2. Perfectarea buletinului de identitate - 24 de ore - 990 de lei; al cet=\eanului RM - 6 ore (Chi[in=u) - 1120 ]n caz de pierdere: de lei. - 1 lun= - 130 de lei; - 5 zile - 420 de lei; 9. Perfectarea - 24 de ore - 780 de lei; [i eliberarea celui de-al doilea pa[aport - 8 ore (Chi[in=u) - 910 al cet=\eanului RM: lei. - 30 de zile - 700 de lei; - 15 zile - 900 de lei; 3. Perfectarea [i eliberarea fi[ei - 10 zile - 1000 de lei; de ]nso\ire a buletinului - 5 zile - 1100 de lei; de identitate - 24 de ore - 1200 de al cet=\eanului RM lei; ]n caz de pierdere - 6 ore (Chi[in=u) - 1600 sau deteriorare: de lei. - 1 lun= - 20 de lei; Primirea cererilor de - 5 zile lucr=toare - 50 perfectare, ]n regim de urde lei; gen\=, a pa[apoartelor la - 24 de ore - 90 de lei; BEDP Rezina se efectuea- 4 ore (Chi[in=u) - 180 z=: de lei; - ]n termen de 24 de ore - fi[a de ]nso\ire la bule- - de la 08.00 p`n= la 10.00; tinul de identitate al cet=\ea- ]n termen de 5 zile nului RM, ]n care este apli- de la 08.00 p`n= la 10.00. cat= [tampila "Alegeri 05. Al doilea pa[aport poate 04.09" [i/sau "29.07.2009 fi solicitat, de\in`nd deja ALEGERI" - 1 lun= - gratis. unul, sau pot fi comandate ambele concomitent. Nece4. Perfectarea sitatea perfect=rii a dou= [i eliberarea pa[aportului pa[apoarte poate ap=rea cet=\eanului RM atunci, c`nd documentul (valabilitatea - 7 ani): de\inut este depus la o am- 30 de zile - 700 de lei; basad= pentru acordarea - 15 zile - 900 de lei; vizei, [i, concomitent, per- 10 zile - 1000 de lei; soana trebuie s= plece ]n - 5 zile - 1100 de lei; alt= \ar= (ambele pa[apoar- 24 de ore - 1200 de te vor con\ine date identice lei; ale titularului). - 6 ore (Chi[in=u) - 1600 de lei. 10. Stabilirea Primirea cererilor de cu domiciliul permanent ]n str=in=tate: perfectare, ]n regim de ur- 3 luni - 30 de lei; gen\=, a pa[apoartelor la - 2 luni - 700 de lei; BEDP Rezina se efectuea- 1 lun= - 1450 de lei. z=: - ]n termen de 24 de ore 11. }ntocmirea - de la 08.00 p`n= la 10.00; declara\iei de pierdere - ]n termen de 5 zile a pa[aportului de la 08.00 p`n= la 10.00. cet=\eanului RM: - la momentul adres=rii 5. Perfectarea [i eliberarea pa[aportului - 10 lei plus 20 de lei (taxa pentru copiii cu v`rsta de stat). de p`n= la 7 ani 12. }nscrierea prealabil= (valabilitatea - 4 ani): - 30 de zile - 430 de lei; - 20 de lei. - 15 zile - 540 de lei; - 10 zile - 600 de lei; 13. Comanda oficiului mobil de documentare - 5 zile - 670 de lei; pentru 1 persoan= - 24 de ore - 710 lei; sau pentru membrii - 6 ore (Chi[in=u) - 800 unei familii, ]n aceea[i de lei. perioad= de timp [i la aceea[i adres= 6. Perfectarea [i eliberarea pa[aportului - 450 de lei. cet=\eanului RM pentru 14. Eliberarea actului copiii cu v`rsta de la 7 p`n= la 12 ani: de identitate provizoriu: - 30 de zile - 600 de lei; - f=r= foto - 40 de lei; - 15 zile - 750 de lei; - cu foto - 70 de lei. - 10 zile - 850 de lei; 15. Primirea actelor de - 5 zile - 940 de lei; identitate la domiciliu - 24 de ore - 990 de lei; - 6 ore (Chi[in=u) - 1120 prin }S "Po[ta Moldovei": - a buletinului - 15 lei; de lei. - a pa[aportului - 19 lei; - a buletinului [i pa[apor7. Perfectarea [i eliberarea pa[aportului tului - 23 de lei. cet=\eanului RM Svetlana BORGAN, persoanelor pentru care prelevarea amprentelor [eful Biroului de digitale este fizic Eviden\= [i Documentare temporar imposibil=: a Popula\iei Rezina - 30 de zile - 430 de lei; - 15 zile - 540 de lei;

Nr. 20 (7562), 18 mai 2012

Ajutoarele umanitare bolnavilor de tuberculoz= Recent, raionul nostru a primit un lot de ajutoare umanitare de la filiala din Moldova a organiza\iei americane de binefacere Christian Aid Ministeries, constituit din produse alimentare. Este vorba de zah=r (50 kg), ulei (50 de sticle), hri[c= (30 kg), paste f=inoase (100 kg), f=in= de gr`u (45 kg), orez (25 kg) [i arpaca[ (50 kg). Dup= cum se obi[nuie[te la noi, distribuirea ajutoarelor umanitare este f=cut= de c=tre membrii Comisiei teritoriale pentru recep\ionarea [i distribuirea ajutoarelor umanitare. }n

cadrul [edin\ei de miercuri a acesteia (]n imagine), pre[edintele raionului, dna Eleonora Graur, tot dumneaei [i pre[edintele comisiei, le-a spus celorlal\i membri c= produsele au fost primite ]n saci, dar c=, la moment, sunt deja ambalate ]n saco[e a c`te 1 kilogram fiecare. Cu referin\= la beneficiarii acestor produse, dna pre[edinte a venit cu urm=toarea propunere: "Am identificat ca prioritate necesit=\ile bolnavilor de tuberculoz= din raion, or, d`n[ii nu prea (Sf`r[it ]n pag. 8)

"Hai, Moldova!" - parte a Zilei Interna\ionale de cur=\enie Conform Directivei nr. 1469 din 25 aprilie 2012 a Guvernului RM, a fost sus\inut= ini\iativa Asocia\iei Ob[te[ti "Medium" privind organizarea [i desf=[urarea pe 12 mai curent a Zilei Na\ionale de cur=\enie ]n cadrul campaniei "Hai, Moldova!" }ntru realizarea ac\iunilor preconizate ]n cadrul campaniei de referin\=, Guvernul a solicitat unui [ir de ministere, departamente, servicii de nivel central, autorit=\ilor administra\iilor publice locale s= sus\in= ini\iativa AO "Medium", contribuind la implicarea ]n mas= a cet=\enilor ]n ac\iunile de salubrizare a localit=\ilor. Un rol important ]n organizarea [i desf=[urarea Zilei Na\ionale de cur=\enie i-a revenit autorit=\ilor publice locale, c=rora le-a fost recomandat= formarea grupurilor de coordonare a campaniei men\ionat=. Inspec\ia Ecologic= Rezina, ]mpreun= cu aparatul pre[edintelui raionului, au format grupul de coordonare, care, ]n linii generale, a programat ac\iunile de salubrizare pentru 12 mai curent. |in s= men\ionez contribu\ia deosebit= a pre[edintelui raionului Rezina dna Eleonora Graur ]n ceea ce prive[te organizarea [i antrenarea ]n ac\iunile preconizate a colectivelor serviciilor desconcentrate din teritoriu, institu\iilor de ]nv=\=m`nt [i a agen\ilor economici. Societatea civil= a fost informat= din timp despre ac\iunile preconizate pentru ziua de 12 mai. Colectarea [i evacuarea de[eurilor, lichidarea gunoi[tilor neautorizate [i necontrolate au fost ac\iunile de baz= ]n aceast= zi (12 mai). }ntru buna organizare [i desf=[urare ale acestor ac\iuni ]n ora[ul Rezina, inundat de asemenea "bunuri", a fost creat un grup de coordonare pe l`ng= prim=ria urbei. }n [edin\ele lui de lucru au fost programate ac\iunile de salubrizare a ora[ului, preponderent ]n locurile neacoperite de activitatea cotidian= [i func\ional= a }M "SCL" Rezina. }n context, au fost determinate locurile unde urmau s= fie implicate echipele de voluntari. }n cadrul desf=[ur=rii zilelor de cur=\enie (11-12 mai) "Hai, Moldova!", ]n ora[ul Rezina au participat peste 30 de colective (cca 550 de oameni). La 12 mai curent, punctul de ]nt`lnire a voluntarilor a

1

2

3 fost pia\a central= a ora[ului, locul unde participan\ilor la ac\iunile de salubrizare le-au fost explicate scopul acestora, le-au fost repartizate terenurile de efectuare a lucr=rilor de salubrizare [i ]nm`nate (]n m=sura posibilit=\ilor) inventarul [i echipamentele necesare. Vreau s= men\ionez ]n contextul celor sus-spuse contribu\ia SRL "Max-Victor". Dl Victor Lupa[cu, conduc=torul acestei ]ntreprinderi, personal a ]nm`nat din portbagajul unui autoturism echipamente multor voluntari. Ajutor dezinteresat (peste 4,5 mii de lei) din contul ]ntreprinderii de referin\=.

Dl Victor Lupa[cu a mai organizat o echip= de voluntari din tineret, ea fiind una din cele mai active ]n ziua de 12 mai. Al=turi de echipele prim=riei ora[ului, Inspec\iei Ecologice Rezina, tinerii voluntari de la SRL "Max-Victor", ]n frunte cu liderul lor, au participat la lichidarea unei gunoi[ti necontrolate din preajma hotelului "Anastasia". De aici au fost evacuate la gunoi[tea or=[eneasc= autorizat= peste 7 m3 de de[euri de toat= provenien\a. }n total, echipele de voluntari din urbe au colectat pentru evacuare de[eurile din spa\iile verzi, scuaruri,

p=rcule\e, din teritoriile adiacente blocurilor locative [i obiectelor social-culturale, din r`pi [i locuri neautorizate ]n cantitate de aproape 50 m3. }M "SCL" Rezina a efectuat lucr=ri de blocare a accesului popula\iei la un [ir de gunoi[ti neautorizate [i necontrolate. Regretabil c=, ]n noaptea de 13 mai, ni[te indivizi (cum altfel s=i nume[ti?) au deteriorat un obiect construit de angaja\i de la "SCL" Rezina. Potrivit datelor prealabile parvenite din prim=riile localit=\ilor raionului, la lucr=rile de salubrizare (12 mai) au participat peste 2000 de voluntari, care au colectat cca 91 m3 de de[euri de toat= provenien\a, ele fiind evacuate la gunoi[tile coordonate. }n aceast= zi au mai fost salubrizate aproximativ 141 ha de spa\ii verzi. Voluntarii au luat parte la evacuarea de[eurilor din zonele [i f`[iile riverane de protec\ie a obiectivelor acvatice pe o distan\= de peste 32 km, la lichidarea de gunoi[ti neautorizate [i necontrolate. }mplicarea voluntarilor ]n ac\iunile de salubrizare a demonstrat cre[terea gradului de con[tientizare a popula\iei privind protec\ia mediului ]nconjur=tor, ce constituie o prioritate na\ional= pentru asigurarea fiec=rui om a dreptului la un mediu s=n=tos [i estetic pl=cut. Din numele grupului de coordonare a campaniei sus-men\ionat=, aduc sincere mul\umiri echipelor de voluntari [i tuturor participan\ilor la ac\iunile de salubrizare pentru contribu\ia ]n protec\ia mediului, care vizeaz= direct condi\iile de via\= [i s=n=tate ale popula\iei, capacit=\ile de dezvoltare durabil= a societ=\ii ]n genere. Ghenadie EFREMOV, inspectorul-[ef al IE Rezina }n imagini: punctul de ]nt`lnire a voluntarilor pia\a central= a ora[ului (foto 1); angaja\i ai BP "Mihai Eminescu" colecteaz= de[euri din locuri pitore[ti din preajma str=zii P=cii (foto 2); cu mult s`rg a trudit ]n acea zi echipa de voluntari a liceului "A. Pu[kin" ]n frunte cu directorul A. Caraivan (foto 3)


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 20 (7562), 18 mai 2012

9 Mai - Ziua Victoriei, dar [i a durerii A mai trecut un 9 Mai. A fost o zi a durerii dup= jertfele celui de-al doilea r=zboi mondial, o zi c`nd pretutindeni au avut loc mitinguri de comemorare a eroilor acelor ani, de saluturi cu salve de arme, de tres=rire involuntar= la auzul lor, de depunere de flori la monumente [i morminte, de concerte tematice, dedicate evenimentului. La {old=ne[ti, la ora stabilit= de autorit=\ile raionale [i or=[ene[ti, s-au prezentat la monumentul eroilor acelui groaznic r=zboi sute [i sute de oameni. Au venit cu flori, cu inima t`ng= dup= cei deceda\i, dar [i cu bucuria eliber=rii de fascismul german... La deschiderea mitingului, viceprimarul Svetlana Zai\ev a men\ionat, printre altele: "9 Mai este ziua c`nd e cazul s= con[tientiz=m ]n mod deosebit c= trebuie s= evit=m ]n totalitate orice form= de discriminare, extremism, ur= sau instigare politic= [i social=. Este un prilej pentru a ]ndemna t`n=ra genera\ie de a participa activ la consolidarea \=rii, la ]nmul\irea valorilor na\ionale [i la omagierea celor care [i-au dat via\a ]n r=zboaie pentru ca noi s= tr=im ]n pace. Ne ]nchin=m ]n fa\a eroismului [i sacri-

ficiului de sine ale ]nving=torilor, ale veteranilor no[tri, ale celor care ne-au creat condi\ii s= ne na[tem [i s= tr=im pa[nic... Sper=m c= omenirea se va convinge c= numai pacea [i ]n\elegerea domole[te furia talazurilor dezl=n\uite, asigur`nd lini[tea [i bun=starea omenirii". {i pre[edintele raionului, Alexandru Reli\chi, s-a adresat asisten\ei numeroase, dar ]ndeosebi pu\inilor veterani ai acelui r=zboi: "Ast=zi marc=m aniversarea a 67ea de la Victoria asupra fascismului. Ne bucur=m c= mul\i dintre eroii care au ]ndurat calvarul acelui r=zboi cumplit mai sunt ]nc= ]n via\=, c= sunt ast=zi al=turi de noi. Este ziua ]n care aducem un omagiu celor care [i-au jertfit via\a [i s=n=tatea, aduc`nd pacea pe P=m`nt. Facem aceasta pentru c= e datoria noastr=, a celor ce ne-am n=scut ]n libertate [i pe timp de pace, s= ]n\elegem [i s= le transmitem [i urma[ilor no[tri, c= libertatea [i pacea au un pre\ scump, c= pentru ele [i-au sacrificat via\a milioane de oameni... Ve[nic= amintire celor care nu s-au ]ntors la vatr=, pleca\i de tineri ]n nemurire, b=[tina[ii {old=ne[tilor D. Og`lc=, S. Macovei, G. Scripnic, F.

Guja, A. Mustea\=, M. Galbur, G. Japcean, A. Vidra[co, A. Crasnou\chi, F. Macovei, I. Rusu, N. Paraschiv, I. Grecu, P. Cupcic, M. Susac, G. Babenco, S. Paraschiv [. a. Mul\i dintre veteranii acelui groaznic m=cel nu mai sunt ]n via\=. Timpul e nemilos fa\= de ei. Num=rul li se r=re[te pe an ce trece. Cu p=rere de r=u, azi ]n {old=ne[ti nu mai avem nici un participant la al II-lea r=zboi mondial, care a luptat ]n componen\a Armatei Rom`ne, iar ]n raion au r=mas doar 7. Tot azi ne amintim [i de cei c=zu\i ]n r=zboiul din Afganistan: Tudor Grecu ({old=ne[ti), Alexei Rusu (Cu[mirca), Vadim St=vil= (Chipe[ca), Oleg Palii (Oli[cani), Ion Postoronc= (Cotiujenii Mari). }n memorie vor r=m`ne [i bravii fl=c=i Tudor Ursu, Alexandru Rogozinschi, Vasile Ioncu, Ion St=vil=, Victor Bunescu, Sergiu Rusu, Ion Lisnic, V. {tef`r\=, ce au c=zut ]n luptele pentru integritatea [i independen\a Republicii Moldova. Ve[nica pomenire pentru to\i veteranii ce nu mai sunt ]n via\=... Dragi veterani! Sunte\i purt=torii unei nobile virtu\i [i ne ]nchin=m ]n fa\a dumneavoastr= cu admira\ie [i m`ndrie pentru faptele pe

care le-a\i f=cut. V= ur=m pace, fericire, numai bine [i prosperitate tuturor. S= ne p=str=m p=m`ntul pe care ne-am n=scut [i pe care s=-l transmitem cu mare grij= urma[ilor urma[ilor no[tri, a[a cum a spus [i Marele Voievod {tefan cel Mare [i Sf`nt". Mi-a pl=cut enorm de mult vorba veteranului celui de-al doilea r=zboi mondial, {tefan Jenescu, care [i-a manifestat speran\a [i dorin\a s= avem parte de r=zboaie numai pe pere\i (]n calitate de covoare) [i nicidecum de r=zboaie-b=t=lii s`ngeroase. {i o elev= a cl. a XII-ea a liceului "{tefan cel Mare" a felicitat frumos buneii-veterani. Acela[i lucru l-a f=cut [i [eful-interimar al Centrului AdministrativMilitar Fiodor Br`nz=. Apoi un stol de eleve ale cl. a XII-ea de la liceul "{tefan cel Mare" a prezentat un recital de poezie patriotic=, urmat de depuneri de mii [i mii de flori la monument, dup= care, ]n parc, arti[tii amatori din ora[ au prezentat un frumos [i bogat concert de s=rb=toare. A fost s=rb=toare, una deosebit=, care ne aminte[te c= pe locurile noastre au c=lcat cizme de ocupan\i, c= pentru a-i alunga a fost v=rsat s`nge de om, au fost jertfite vie\i. Ne ]nchin=m ]n fa\a eroilor, cinstim memoria celor trecu\i ]n Ve[nicie, }l rug=m pe Domnul s= ne fereasc= de oameni r=i [i de r=zboaie. Sergiu CUMATRENCO

Am cinstit memoria celor, care ne-au salvat de fascism A fost 9 Mai - Ziua Victoriei. Ziua cinstirii memoriei eroilor c=zu\i ]n cel de-al IIlea r=zboi mondial, care a secerat vie\i tinere, a[teptate [i azi, peste zeci de ani, s= se ]ntoarc= acas=, la ai s=i. Gloan\ele i-au l=sat pe acei b=rba\i la popas pentru totdeauna pe c`mpuri de lupt= ne[tiute. Durerea a acoperit cu n=frame cernite capul celor ce-i a[teapt= [i azi peste ani f=r= ]ncetare... La tradi\ionala s=rb=toare de 9 Mai, la mitingul solemn dedicat Victoriei asupra fascismului german, desf=[urat ]n comuna Dobru[a, s-au adunat veteranii celui de-al doilea r=zboi mondial, elevi, p=rin\i [i copii pentru a cinsti memoria solda\ilor c=zu\i pe c`mpul de lupt= [i a fi al=turi de veteranii r=ma[i deja foarte pu\ini la num=r. Primarul comunei Dobru[a, Victor Grosu, a venit cu un mesaj de felicitare ]n

lor pentru a depune flori. Tuturor acelor eroi, care ][i dorm somnul de veci ]n glia str=mo[easc= sau ]n p=m`nturi str=ine, ori ]n ad`ncul apelor, f=r= morminte [i cruci la c=p=t`i, care nu au apucat Ziua Victoriei, aprindem ]n suflete candela recuno[tin\ei neamului nostru. Victoria a zguduit o lume ]ntreag= [i ecoul acelui r=zboi este viu [i azi ]n inimile [i sufletele noastre. Memoria nu uit=, memoria nu iart=, iar pacea cucerit= cu pre\ul milioanelor de vie\i omene[ti trebuie s= fie men\inut= etern! adresa veteranilor, mul\umindu-le, din partea prim=riei [i consiliului local, pentru ]n\elepciune [i bun=tate, eroism [i d=ruire, pentru simplul fapt c= ne mai sunt al=turi. }n memoria osta[ilor trecu\i ]n nefiin\= [i a celor r=ma[i ]n \=r`n= str=in=, s-

a p=strat un minut de reculegere, iar preotul Ion a oficiat o scurt= slujb= religioas= ]ntru pomenirea lor. Apoi lucr=torii de cultur=, ]mpreun= cu elevii, au c`ntat pentru veterani, dup= care to\i cei prezen\i s-au ]ndreptat ]nspre monumentul eroi-

Tatiana CEBOTARI, [efa bibliotecii publice din satul Rece[ti, comuna Dobru[a }n imagine: o poz= cu veteranii

Importan\a c=r\ilor pentru om C=r\ile sunt adev=rate tezaure inepuizabile de valori [i informa\ie pentru omenire. Cartea este singura care ne ofer= [ansa de a p=trunde tainele lumii ]n care tr=im, oferindu-ne spre analiz= "felii" din via\a real= prin iluzia scriitoriceasc= propus=. Fie c= este vorba despre subiecte tradi\ionale sau chiar inovatoare, cartea are darul de a ne transpune ]ntr-o lume veridic=, fascin`ndu-ne cu toate ale sale detalii. Nu demult, la biblioteca public= [i [colar= din sat, au venit mai mul\i copii pentru a participa la suita de activit=\i culturale [i informa\ionale, dedicat= S=pt=m`nii c=r\ii. Ei au venit cu dorin\a de a lua de aici mai mult= lumin= spiritual=.

Programul [i-a luat startul cu un recital literar cu genericul "Carte frumoas=, cinste cui te-a scris". A urmat rubrica de lectur= "Copiii din Rogojeni citesc o carte". Apoi - prezent=ri, dezbateri-discu\ii asupra unor titluri de carte, care au ]mplinit c`\iva ani de la publicare [i se mai afl= ]n topul celor citite, precum: "Fata babei [i fata mo[neagului", "Povestea lui Harap Alb" de Ion Creang= la 135 de ani de la publicare; "Frunze de dor" de Ion Dru\= - la 55 de ani de la publicare; "Ispr=vile lui Gugu\=" de Spiridon Vangheli - la 45 de ani de la publicare [. a. Au loc [i ore de lectur= cu "Pove[ti pentru copii" de fra\ii Grim - la 200 de

ani de la publicare, "Poezii de seama voastr=" de Grigore Vieru - la 45 de ani de la publicare. A fost preg=tit= o expozi\ie de carte intitulat= "C=r\ile, ca [i albinele, duc polenul folositor de la o lume la alta", expozi\ie ]n jurul c=reia s-au f=cut mai multe prezent=ri [i s-au produs mai multe discu\ii. Am avut o s=pt=m`n= literar= cu mul\i copii, cu lecturi [i discu\ii interactive. Cei mai activi participan\i la manifest=rile organizate ]n cadrul acestei s=pt=m`ni au fost men\iona\i cu Diplome de Onoare. Mihail Sadoveanu spunea c= numai cartea este singura care ne poate face s= tr=im ]n afara minciunilor, nedrept=\ilor [i prejudec=\ilor sociale, prezente la tot

Zadarnic ne-am str=duit! Ce poate fi mai minunat dec`t natura s=n=toas=, dec`t farmecul de umbre [i culori, dec`t c`ntecul ei minunat! Dar acum natura e trist= [i foarte pustie ]n jalea ei, strig`nd ]n disperare "Ajutor!". }n cadrul Ac\iunii-concurs "R`u curat de la sat la sat -2011", clasa noastr=, a VIII-a "A" a l/t "{tefan cel Mare" din {old=ne[ti, am cur=\at sectorul "Pod (Parcani)-Izvor (Namolovan)". A fost groaznic, mizerii de tot felul, dar am cur=\at p`n= la cel mai mic detaliu. Ba am informat [i popula\ia c= acolo nu este gunoi[te autorizat=. Zadarnic ne-am str=duit! }n anul curent, de asemenea ]n cadrul acestui con-

curs, merg`nd la acela[i sector, am g=sit din nou o mare murd=rie. Gunoi[tea, ]n loc s= fie lichidat=, s-a extins dublu. Ru[ine! }n mahalaua dumneavoastr=, stimabililor, aceste gunoi[ti neamenajate au un rol negativ asupra s=n=t=\ii oamenilor, ele cauzeaz= diferite boli, care pot molipsi tot or=[elul. G`ndi\i-v= c= din cauza aceasta pot suferi [i copiii vo[tri! V= rug=m foarte mult: depozita\i gunoaiele ]n saci, fiindc= o dat= pe s=pt=m`n= trece tractorul regulat [i le transporteaz= la destina\ie, acolo, de unde nu prezint= pericol. Clasa a VIII-a "A", l/t "{tefan cel Mare",

Tineri poe\i [i prozatori Concursul republican al tinerilor poe\i [i prozatori "Florii-2012", organizat ]n fiecare an de catre Centrul Republican pentru Copii [i Tineret ]n colaborare cu s=pt=m`nalul "Florile Dalbe", contribuie la dezvoltarea poten\ialului creativ, stimuleaz= copiii dota\i, formeaz= interes pentru crea\ia literar=. Au participat elevii claselor a II-a-a XII-ea, care dau dovad= de aptitudini literarcreative. Ei au prezentat c`te 4-5 poezii, 2 povestiri sau 2 eseuri. Dac= ]n anii preceden\i am avut doar men\iuni din partea juriului, ]n anul curent eleva clasei a X-ea Cristina Clima de la l/t "A. Mateevici" din {old=ne[ti a luat premiul II (poezie), Mihaela Catrinici, clasa a VIIIa la l/t "{tefan cel Mare" - premiul III (proz=), iar Alina Cecoi, clasa a VII-ea la gimnaziul Rece[ti, [i Daniela Macovei de la l/t "{tefan cel Mare" {old=ne[ti, s-au ales cu diplome de men\iune [i un premiu de ]ncurajare. Felicit=m to\i participan\ii la acest concurs [i le dorim s= fie activi [i la altele. Aurelia VLAS, metodist= la DG}TS {old=ne[ti

Scriitor adorat de copii Concursul literar "La izvoarele ]n\elepciunii" a fost dedicat ]n anul curent scriitorului mult ]ndr=git de copii ([i nu numai) Spiridon Vangheli, care va ]mplini ]n cur`nd 80 de ani. Timp de dou= luni (februarie-martie), elevii claselor a III-ia-a V-ea au lecturat operele acestui scriitor, au memorat fragmente, poezii. La faza raional= s-au prezentat 18 participan\i din licee, gimnazii, [coli primare. Elevii au r=spuns la ]ntreb=rile referitoare la biografia lui Spiridon Vangheli, au recunoscut fragmentele din oper=, personajele descrise, [i-au amintit ispr=vile facute de ei. La finalul concursului fiecare participant a declamat un fragment din proz=, a recitat poezii. Unii au preferat [i proz=, [i poezie. Membrii juriului au fost captiva\i de memoria unor copii, care au declamat nu un fragment, ci opera integral=. Mai mul\i elevi au preferat "{alul verde". Cu o \inut= deosebit=, mimic= [i gesturi au declamat elevele

Daniela Iftodi (gimn. S=m=[cani), Valeria Bor[ (l/t R=spopeni), Olesea Pozdirc= (gimn. {estaci). Juriul a decis urm=torul clasament. Declamare: locul I - Valeria Bor[ (l/t R=spopeni), locul II - Daniela Iftodi (gimn. S=m=[cani) [i Olesea Pozdirc= (gimn. {estaci), locul III - Mihaela Jeorjiu (gimn. Socola) [i Marin Pe[terean (l/t "A. Mateevici"). Cunoa[terea biografiei [i operei: locul I - Olesea Pozdirc= (gimn. {estaci), locul II - Marin Pe[terean (l/t "A. Mateevici", {old=ne[ti) [i Sergiu Dubov ([coala primar= {old=ne[ti), locul III - Cristina Chir=u (gimn. Chipe[ca), Daniela Iftodi (gimn. S=m=[cani). Ace[ti elevi au primit diplome [i premii b=ne[ti. Iar eleva Olesea Pozdirc= (gimn. {estaci) va participa, la 19 mai, la etapa republican= a concursului. Felicit=m to\i participan\ii, le dorim succese pe viitor. Aurelia VLAS, metodist= la DG}TS {old=ne[ti

Oricum, a[tept=m articole de la el

Valeriu Urschi, un poli\ist pensionat de la Cotiujenii Mari, a colaborat cu jurnali[tii de la ziarul raional mai mul\i ani. Scrie bine omul, dar de vreo 10 ani a ]ncetat s= ne mai trimit= r=va[e despre oamenii satului, despre faptele lor, despre unele evenimente din societate. L-am ]ntrebat ]nainte de Pa[ti de ce nu scrie [i mia promis c= va ]ncepe s= colaboreze iar=[i cu noi. La o s=pt=m`n= dup= aceea ne-a trimis un r=va[, pe vreo 5 pagini duble de caiet, ]n care ne relateaz= cum ni[te colegi mai tineri de-ai s=i de la Poli\ia rutier= l-au apostrofat, chiar umilit, Vera PRODAN, ]n ni[te ]mprejur=ri nu toc[ef de bibliotec= public=, mai pl=cute. "La ]ntrunirile satul Rogojeni anuale cu comisarul, el ne

pasul. To\i cei care au acces la o bibliotec= vor fi mai puternici suflete[te. Ace[tia sunt cei care vor putea ]nfrunta mai u[or via\a [i vor avea vocabularul adecvat pentru a face acest lucru. A[a c=, sfatul meu este s= v= l=sa\i fascina\i de lumile inedite, de personajele de poveste [i de bucuria pe care lectura unei c=r\i v-o poate oferi. {i s= ]nv=\=m ]mpreun= s= pre\uim aceast= comoar= a sufletelor noastre, care este ilustrat= ]n paginile fiec=rei c=r\i pe care o citim.

3

roag= pe noi, veteranii trecu\i ]n rezerv=, s=-i ajut=m pe tinerii colaboratori. Dar, spune\i-mi, ei merit= asta?" }n asemenea caz am solicitat p=rerea comisarului de poli\ie. Locotenent-colonelul Anatolie Lisnic ne-a spus scurt: "Sunt buni [i unii, [i al\ii!". Iar [eful sec\iei Poli\ie rutier=, maiorul Lilian Cazac, ne-a promis c= va investiga cazul [i dac= "ai no[tri vor fi vinova\i, ][i vor cere scuze de la veteran. Dar mai ]nt`i s= ne clarific=m!". Credem c= se vor "l=muri". Pe noi ne intereseaz= materialele scrise cu mult gust, umor [i dragoste de corespondentul nostru Valeriu Urschi.

Sergiu CUMATRENCO Responsabil de pagin= - Sergiu CUMATRENCO


4

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Ôèòîñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå - Îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ðåñïóáëèêè, - ãîâîðèò Èëüÿ Èâàíîâè÷, - ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáùåé êóëüòóðû çåìëåäåëèÿ è, êàê ñëåäñòâèå - óëó÷øåíèå ôèòîñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ àãðîñèñòåì. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ âàæíåéøåå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò íàó÷íî îáîñíîâàííûå ôèòîñàíèòàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Çà ïîñëåäíèå 2-3 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâî Ìîëäîâû ÷åðåç Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äåðæèò ïîä îñîáûì êîíòðîëåì ïðîâåäåíèå òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, è äàæå ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðóåò íåîáõîäèìûå äëÿ èõ âûïîëíåíèÿ çàòðàòû. Êàê ðåçóëüòàò, çà ïîñëåäíèå ãîäû çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà óðîæàéíîñòü çåðíîâûõ è òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ôèòîñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ïîëåé âûçûâàåò îïðåäåëåííóþ îáåñïîêîåííîñòü. Ìíîãî åùå èìååòñÿ íåîáðàáîòàííîé çåìëè. Íå âûêîð÷åâûâàþòñÿ è ñòàðûå, óæå íåïðîäóêòèâíûå, äàâíî óæå ñïèñàííûå ñàäû.  áîëüøèíñòâå ïðèìýðèé ýêîíîìè÷åñêèå àãåíòû ðàçäàþò ñàäû ñîáñòâåííèêàì. È â èòîãå îíè ïðåâðàùàþòñÿ â èñòî÷íèêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé è âðåäèòåëåé, à òàêæå ñåìÿí ñîðíÿêîâ. Òàêæå, íåèñïîëüçóåìûå çåìåëüíûå óãîäüÿ çàðàñòàþò òàêèìè çëîñòíûìè ñîðíÿêàìè, êàê ïûðåé ïîëçóùèé, ùåòèííèê, îâñþã, ïàñòóøüÿ ñóìêà, ïîäìàðèííèê öåïêèé, áîäÿê ïîëåâîé, ìàðü áåëàÿ. Íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàáëþäàåòñÿ ïîÿâëåíèå ñîðíÿêîâ, èìåþùèõ êàðàíòèííîå çíà÷åíèÿ äëÿ Ìîëäîâû. Ýòî, ê ïðèìåðó, ïîâèëèêà ñáëèæåííàÿ (òîíêîñòåáåëüíàÿ), ïîâèëèêà îäíîñòîëáèêîâàÿ. Òàê, ñîäåðæàíèå ñåìÿí àìáðîçèè ïîëûííîëèñòíîé áûëî îáíàðóæåíî â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýêñïîðòà îò ïðèäíåñòðîâñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ.  ðåçóëüòàòå èì áûëî îòêàçàíî â âûäà÷å êàðàíòèííûõ ñåðòèôèêàòîâ íà ïðàâî âûâîçà ïî÷òè 3,5 òûñ. òîíí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå - 2,5 òûñ. òîíí ïîäñîëíå÷íèêà, îêîëî òûñÿ÷è òîíí ãîðîõà è ñîè. È âñå ýòî ïðîèñõîäèò â õîçÿéñòâàõ Ðûáíèöêîãî è Êàìåíñêîãî ðàéîíîâ, êîòîðûå òðàäèöèîííî ñ÷èòàëèñü õîçÿéñòâàìè ñ âûñîêîé êóëüòóðîé çåìëåäåëèÿ. Î÷èùåíèå îò ñîðíÿêîâ À åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå äåë â íàøåì ðàéîíå (çà ïðîøëûå ãîäû), òî ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü ñëåäóþùåå. Òàì, ãäå çåìëè êîíñîëèäèðîâàíû, òî åñòü, ïðîèçîøëî óêðóïíåíèå èõ ïëîùàäåé, îíè, êàê ïðàâèëî, î÷èùåíû îò ñîðíÿêîâ. Òàê êàê íà ýòèõ ïîëÿõ âîâðåìÿ âíîñÿòñÿ ãåðáèöèäû ïî âåãåòàöèè ïðîòèâ ñîðíÿêîâ, ïîñåâû îáðàáàòûâàþòñÿ ôóíãèöèäàìè è èíñåêòèöèäàìè.  èòîãå ïîëó÷àþòñÿ è õîðîøèå óðîæàè, è ñàìà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ èìååò âûñîêîå êà÷åñòâî. Ê òàêèì õîçÿéñòâàì, ðàñïîëîæåííûì â íàøåì ðàéîíå, ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå . Ý òî G| "Ceban Petru Ion", SRL "Slohor-Uris", G| "G`rlea Andrei", G| "Negur= Ion", SRL "Avicola D=nceni", "MobAGRO" è G| "Duca

Ïèòàÿñü ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè, â òîì ÷èñëå è òåìè, êîòîðûå èñïîëüçóåò â ïèùó ÷åëîâåê, íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà íåêîòîðûå âèäû íàñåêîìûõ ÿâëÿëèñü ïîñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè è êîíêóðåíòàìè ÷åëîâåêà çà ïèùåâûå ðåñóðñû. Ñ òåõ ïîð, êîãäà ëþäè íà÷àëè âûðàùèâàòü õëåá è äåëàòü çàïàñû ïðîäóêòîâ, íàñåêîìûå, ïðèâëå÷åííûå îáèëèåì ïèùè, óíè÷òîæàëè è ïîðòèëè ýòè ïðîäóêòû. Íåñìîòðÿ íà íè÷òîæíûå ðàçìåðû íàñåêîìûõ, ïîòåðè ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíûìè, ïîñêîëüêó ÷èñëåííîñòü âðåäèòåëåé áûâàåò îãðîìíîé. Ïðè çà-

Nr. 20 (7562), 18 mai 2012 ðàæåíèè íàñåêîìûìè ñíèæàþòñÿ ïèùåâûå, òåõíîëîãè- ñîçäàþòñÿ áëàãîïðèÿòíûå ÷åñêèå è ñåìåííûå êà÷åñòâà çåðíà. Îíî òóñêíååò, ïî- óñëîâèÿ äëÿ ïîðàæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèé çàòõëûé çàïàõ, óõóäøàþòñÿ èõ ðàçëè÷íûìè ðàíåâûìè ìóêîìîëüíûå è õëåáîïåêàðíûå êà÷åñòâà. Ñíèæàåòñÿ èíôåêöèÿìè. Îäíà ñàìêà îòêëàäûâàâñõîæåñòü ñåìÿí. Ñóùåñòâåííî âðåäÿò óðîæàþ òàêæå ðàçíîîáðàçíûå áîëåçíè è êàðàíòèííûå ñîðíÿêè. Î åò â òå÷åíèå æèçíè 250òîì, êàêèì îáðàçîì ïðîâîäèòñÿ çàùèòà îò êàðàíòèííûõ 300 ÿèö ïðåèìóùåñòâåííî îáúåêòîâ, î ïðîáëåìàõ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñ- íà íèæíåé ñòîðîíå ëèñëè, ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó âåäóùèé èíñ- òüåâ. ×åðåç 4-5 äíåé ïîÿâïåêòîð-êîîðäèíàòîð Óïðàâëåíèÿ ôèòîñàíèòàðíîãî ëÿåòñÿ ëè÷èíêà, êîòîðàÿ íàäçîðà è êîíòðîëÿ ñåìÿí Èëüÿ Ãîíöà (íà ñíèìêå). âãðûçàåòñÿ â ëèñòüÿ è ïëîäû. Áàáî÷êè âåäóò íî÷íîé îáðàç æèçíè, â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê ïðÿ÷óòñÿ ñðåäè ëèñòüåâ. Ýôôåêòèâíàÿ çàùèòà âîçìîæíà ïðè ñîáëþäåíèè öåëîãî êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, â ÷àñòíîñòè - ñîáëþäåíèÿ ñåâîîáîðîòà ñ èñïîëüçîâàíèåì íåçåðíîáîáîâûå. ïàñëåíîâûõ êóëüòóð. ÝôÏîâðåæäàþò ôåêòèâíîñòü õèìè÷åñêîãî òàêæå ìóêó, ìåòîäà îãðàíè÷åíà ñïîêðóïó, îòðóáè, ñîáíîñòüþ ìîëè áûñòðî êîìáèêîðìà. âûðàáàòûâàòü óñòîé÷èËè÷èíêè âîñòü ê èíñåêòèöèäàì. ïðåâðàùàþò Îñíîâíàÿ çàäà÷à â çàðàæåííûå áîðüáå ñî âñåìè âûøåïðîäóêòû â ïåðå÷èñëåííûìè âðåäèïîðîøêîîáòåëÿìè - èõ ñâîåâðåìåíðàçíóþ ìàññó, íîå âûÿâëåíèå, òàê êàê ñîñòîÿùóþ èç ìíîãèå èç íèõ âûÿâëÿþòñÿ îñòàòêîâ ïðîâ ïîëåâûõ óñëîâèÿõ è íà äóêòîâ è ýêññêëàäàõ òîëüêî íà âòîðîéêðå ìå í ò î â, òðåòèé ãîä ïîñëå ïîÿâëåíåïðèãîäíóþ íèÿ, êîãäà èõ ÷èñëåííîñòü äëÿ èñïîëüçíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò. çîâàíèÿ â ïèÒàêæå ïåðâîî÷åðåäíîé ùó è íà êîðì çàäà÷åé îñòàåòñÿ ïðîâåñêîòó èç-çà äåíèå ïîñòîÿííîãî ìîíèÿäîâèòîñòè. òîðèíãà äëÿ âûÿâëåíèÿ Èçâåñòíû ñëóáîëåçíåé è âðåäèòåëåé, ÷àè óíè÷òîæåñåìÿí ñîðíÿêîâ. íèÿ äî 70% õðàíèìîé ×òîáû ñîõðàíèòü ï ðî äó êöèè. óðîæàé Îáû÷íî àê òî æå âðåìÿ, ëåñàì òèâíîñòü ëè÷èíîê îãðàíè- âèòèå ñóõîé è ìîêðîé Ìîëäîâû óãðîæàþò òàêèå ÷åíà âåðõíèìè ñëîÿìè ãíèëåé. Ñòðàäàþò îò êàðòî- êàðàíòèííûå âðåäèòåëè, çåðíà, íî ïðè äëèòåëüíîì õðàíåíèè îíè ïðîíèêàþò ôåëüíîé ìîëè òàêæå òî- êàê àçèàòñêèé óñà÷ (âðåíà âñþ ãëóáèíó íàñûïè. ìàò, ïåðåö, áàêëàæàíû, äèò òîïîëþ, êëåíó, îëüõå), Êàðàíòèííûé äîñìîòð òàáàê è ñîðíûå ðàñòåíèÿ êàïþøîííèê çóá÷àòûé, çåðíîïðîäóêòîâ ïðîâîäÿò ñåìåéñòâà ïàñëåíîâûõ.  ñîñíîâàÿ ñòâîëîâàÿ íåìàìåòîäîì îòáîðà è àíàëè- ìåñòàõ, ãäå îáíàðóæåíà òîäà. Êñòàòè ãîâîðÿ, íå çà îáðàçöîâ, à òàêæå âèçó- êàðòîôåëüíàÿ ìîëü, èñ- òàê äàâíî áûëî ïðîâåäåíî àëüíî. Îáðàùàþò âíèìà- ïîëüçóþò çäîðîâûé ñå- øèðîêîìàñøòàáíîå ìåðîíèå íà íàëè÷èå ëè÷èíîê è ìåííîé ìàòåðèàë, îñåíüþ ïðèÿòèå ïî çàùèòå îò ëè÷èíî÷íûõ øêóðîê â ïðî- è âåñíîé ãëóáîêî ïåðåêà- âðåäèòåëåé âñåãî ëåñíîãî äóêöèè, ìåøêîòàðå, óïàêî- ïûâàþò ïî÷âó, ñàæàþò êàð- ôîíäà ðåñïóáëèêè, êîòîâî÷íîì ìàòåðèàëå, ÿùè- òîôåëü â îïòèìàëüíî ðàí- ðîå ôèíàíñèðîâàëî Ïðàâèòåëüñòâî ÐÌ. êàõ è ñòåíàõ òðàíñïîðòíîãî íèå ñðîêè. Äàëåå îòìåòèì, ÷òî äëÿ Óíè÷òîæàþò òàêæå ñàñðåäñòâà èëè õðàíèëèù. Ñêëàäû è ïîìåùåíèÿ îá- ìîñåâ è ñîðíÿêè ñåìåéñò- îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàíåíèÿ ñëåäóþò 2-3 ðàçà â ãîä âà ïàñëåíîâûõ, âûñîêî óðîæàÿ íåîáõîäèìî òùàâèçóàëüíî, à òàêæå ìåòî- îêó÷èâàþò êóñòû, ñðåçàþò òåëüíî ïîäãîòîâèòü ñêëàääîì ïèùåâûõ ïðèìàíîê è ïåðåä óáîðêîé áîòâó. ñêèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ñåëüôåðîìîííî-êëååâûõ ëîâó- Ïîãðåáà è äðóãèå ìåñòà ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêõðàíåíèÿ áåëÿò èçâåñòüþ. öèè.  ýòîì êîíòåêñòå øåê. Îáû÷íûå èñòðåáèòåëü- Òåìïåðàòóðà â ïåðèîä âñåì ðóêîâîäèòåëÿì õîíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâî- õðàíåíèÿ íå äîëæíà ïðå- çÿéñòâ ñëåäóåò îáðàòèòü äèìûå ïðîòèâ îáû÷íûõ âûøàòü ïëþñ 3-5 ãðàäóñîâ. âíèìàíèå íà ñâîåâðåìåíÈç õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ íóþ ïîäãîòîâêó ïëîùàäîê âðåäèòåëåé çàïàñîâ, ïðîòèâ êàïðîâîãî æóêà íåäîñ- áîðüáû ñ ãóñåíèöàìè äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà è òàòî÷íî ýôôåêòèâíû. Ïî- ìîæíî èñïîëüçîâàòü, íà- ñêëàäîâ. Èõ íóæíî î÷èñýòîìó âàæíî ñîáëþäàòü ïðèìåð, äåöèñ, öèìáóø, òèòü îò îñòàòêîâ, îò ìóñîñòðîãèé êàðàíòèí. È, ïðè ñîâìåùàÿ èõ ñ îáðàáîò- ðà, îáðàáîòàòü ñïåöèàëüâûÿâëåíèè çàðàæåíèÿ, êàìè ïðîòèâ êîëîðàäñêîãî íûìè õèìè÷åñêèìè âåñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü æóêà. Äîïîëíèòåëüíóþ îá- ùåñòâàìè, ÷òîáû çàùèòèòü îáåççàðàæèâàíèå ïî ðå- ðàáîòêó ïðîâîäÿò â êîíöå çåðíî îò òàêèõ âðåäèòåëåé æèìàì, ðàçðàáîòàííûì àâãóñòà òîëüêî ïðîòèâ ìî- õëåáíûõ çàïàñîâ, êàê êàïèìåííî ïðîòèâ êàïðîâîãî ëè, ÷òîáû ãóñåíèöû íå ðîâûé æóê, äîëãîíîñèê è äðóãèå. Ñî ñòîðîíû íàøåé ïðîíèêëè â êëóáíè. æóêà. ñëóæáû áóäóò ïîäâåðãíóòû êîíòðîëþ âñå ñêëàäñêèå Òîìàòíàÿ ìîëü Êàðòîôåëüíàÿ ìîëü Òîìàòíàÿ èëè þæíî- ïîìåùåíèÿ, ïëîùàäêè äëÿ Ñóùåñòâóåò óãðîçà çàâîçà è çàíîñà òàêîãî î÷åíü àìåðèêàíñêàÿ ìîëü - åùå ïåðåðàáîòêè è î÷èñòêè îïàñíîãî êàðàíòèííîãî îäèí îïàñíûé êàðàíòèí- çåðíà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåíâðåäèòåëÿ, êàê êàðòîôåëü- íûé âðåäèòåëü. Åãî ðîäè- íûé èíâåíòàðü. Áëèçèòñÿ ñåçîí ñîçíàÿ ìîëü.  2010 ãîäó îíà íîé ÿâëÿåòñÿ Öåíòðàëüíàÿ áûëà îáíàðóæåíà â ïàð- Àìåðèêà. Áîëüøå âñåãî ðåâàíèÿ âèøíè è ÷åðåøòèè òîìàòîâ, çàâåçåííûõ òîìàòíàÿ ìîëü ïîâðåæ- íè, ëåòíèõ ñîðòîâ ÿáëîê. èç Òóðöèè, à òàêæå êàðòî- äàåò òîìàòû: åå ëè÷èíêà  ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóåò ôåëÿ, çàâåçåííîãî èç Ïîëü- ðàçâèâàåòñÿ â ðàñòèòåëü- îòìåòèòü, ÷òî ýêîíîìè÷åñøè. Ýòî òåïëîëþáèâîå íà- íûõ òêàíÿõ, ìèíèðóÿ ëèñ- êèå àãåíòû è ôèçè÷åñêèå ñåêîìîå, ñïîñîáíîå ðàç- òüÿ, ñòåáëè, ïëîäû. Ïðè ëèöà ìîãóò ðåàëèçîâûâàòü âèâàòüñÿ íå òîëüêî ëåòîì, îòñóòñòâèè îñíîâíîé ïèùè ñâîé óðîæàé íà îòå÷åñòíî è çèìîé ïðè òåìïåðà- òîìàòíàÿ ìîëü ñïîñîáíà âåííûõ ðûíêàõ èëè ýêñòóðå õðàíåíèÿ êàðòîôåëÿ ìàññîâî ïîâðåæäàòü êàð- ïîðòèðîâàòü åãî çà ðóáåæ. âûøå ïëþñ 10 ãðàäóñîâ. òîôåëü, ïåðåö è áàêëàæà- Ïðè ýòîì, ÷òîáû íå ñîç ïîëå ìîëü çèìóåò â ñòà- íû. Åñëè èõ íåò, òî îíà äàâàòü ëèøíèõ ïðîáëåì äèè ãóñåíèöû èëè êóêîëêè ïîñåëÿåòñÿ íà äðóãèõ ðàñ- è íåðâîòðåïêè, íåîáõîäèâ ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêàõ òåíèÿõ ñåìåéñòâà ïàñëå- ìî ó÷èòûâàòü òðåáîâàíèÿ, èëè âåðõíåì ñëîå ïî÷âû, íîâûõ: äóðìàíå îáûêíî- îòíîñÿùèåñÿ ê ýêñïîðòó â õðàíèëèùå - âî âñåõ âåííîì, òàáàêå ñèçîì, ïðîäóêöèè. È â ñâÿçè ñ ýòè îáïàñëåíå. ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ. Ñèëüíî ïîâðåæäåííûå ðàùàåìñÿ êî âñåì çàèíÃóñåíèöû ïîâðåæäàþò ðàñòåíèÿ è êëóáíè.  ïå- ëèñòüÿ çàñûõàþò, à ïëîäû òåðåñîâàííûì ëèöàì ñ ðèîä âåãåòàöèè îíè âáó- óòðà÷èâàþò òîâàðíóþ öåí- óáåäèòåëüíîé ïðîñüáîé ðàâëèâàþòñÿ â ëèñòüÿ è íîñòü. Ïîòåðè óðîæàÿ ìî- äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèîòêëàäûâàþò ÿéöà.  õðà- ãóò äîñòèãàòü ïî ðàçíûì ìîé èíôîðìàöèè îáðàíèëèùàõ ÿéöà îòêëàäûâà- îöåíêàì 35-100%. Êðîìå ùàéòåñü â íàøå Óïðàâþò íà ãëàçêè êëóáíåé. Ðî- òîãî, âðåäèòåëü ìîæåò ÿâ- ëåíèå ôèòîñàíèòàðíîãî äèâøèåñÿ ãóñåíèöû ïðî- ëÿòüñÿ ïåðåíîñ÷èêîì âòî- íàäçîðà è êîíòðîëÿ ñåìÿí äåëûâàþò â íèõ õîäû.  ðè÷íûõ èíôåêöèé, à íà ïî òåëåôîíàì: (254) 2-18ïîâðåæäåííûå òêàíè ïðî- ïîâðåæäåííûõ ðàñòåíèÿõ 53 è (254) 2-55-11. íèêàþò ðàçëè÷íûå ìèêðîСтраницу подготовила Марина ШОВА îðãàíèçìû, âûçûâàÿ ðàç-

Çàùèòà îò êàðàíòèííûõ îáúåêòîâ Maria", â êîòîðûõ ïîëó÷àþò òàêèå âûñîêèå óðîæàè, êàê ïî 35-45 ö/ãà çåðíîâûõ êóëüòóð è ïî 25-35 ö/ãà ïîäñîëíå÷íèêà è äðóãèõ êóëüòóð. À âîò â òàêèõ õîçÿéñòâàõ, êàê SRL "Angvilval" (ïðèìýðèÿ ×èíèøåóöü) è G| "Tezaur" (ïðèìýðèÿ Ìèí÷åíü) íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ïîëó÷àþò ñàìûå íèçêèå óðîæàè â ðàéîíå âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ïîëÿ â ýòèõ õîçÿéñòâàõ â ñèëüíîé ñòåïåíè çàñîðåíû.  ÷àñòíîñòè, íà íèõ ðàñòóò òàêèå ñîðíÿêè, êàê ùåòèííèê, ïîäìàðèííèê öåïêèé, îâñþã, ïàñòóøüÿ ñóìêà, ïûðåé è äðóãèå. À â òåêóùåì ãîäó çäåñü æå, â ýòèõ æå õîçÿéñòâàõ ñ íèçêîé ïðîäóêòèâíîñòüþ, íå áûëè îáðàáîòàíû çåìåëüíûå óãîäüÿ íà ïëîùàäè ïî÷òè 200 ãà. Âîçâðàùàÿñü ê çàáðîøåííûì ñàäàì, õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò, íåâçèðàÿ íà ìíîæåñòâî äèñêóññèé ïî ýòîìó ïîâîäó, â íàøåì ðàéîíå îíè îñòàþòñÿ è ïîíûíå.  ÷àñòíîñòè, èç îáùåé ïëîùàäè 1788 ãà ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé îáðàáàòûâàþòñÿ âñåãî ëèøü 848 ãà. Òî åñòü, 910 ãà íå îáðàáàòûâàþòñÿ, â òîì ÷èñëå 727 ãà ñåìå÷êîâûõ è 104 ãà êîñòî÷êîâûõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íåîáðàáîòàííûå ïëîùàäè ðåæå îáñëåäóþòñÿ ðàáîòíèêàìè ñëóæáû ôèòîñàíèòàðíîãî ìîíèòîðèíãà è, òåì áîëåå, ñîîòâåòñòâóþùèìè ñïåöèàëèñòàìè íà ìåñòàõ. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòè ïîÿâëåíèÿ îïàñíûõ è êàðàíòèííûõ âðåäèòåëåé. Ýòî, ê ïðèìåðó, âîñòî÷íàÿ ïëîäîæîðêà. Òàêæå ìîæåò ðàñïðîñòðàíèòüñÿ òàêîå îïàñíîå áàêòåðèàëüíîå çàáîëåâàíèå, êàê îæîã ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. Âîïðîñ î íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà íà òåððèòîðèÿõ çàáðîøåííûõ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé - ýòî âîïðîñ ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè ïî âñåé íàøåé Ìîëäîâå, ïîòîìó ÷òî òàêóþ ñèòóàöèþ ìîæíî íàáëþäàòü âî âñåõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè, à íå òîëüêî â Ðåçèíñêîì. Êóêóðóçíûé æóê Äåëåå, îáðàùåì âíèìàíèå ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé íà ñàìûõ çëîñòíûõ âðåäèòåëåé êàðàíòèííîãî çíà÷åíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïðèíåñòè áîëüøîé âðåä ñåëüñêîõîçÿòâåííûì êóëüòóðàì è çåðíîâûì çàïà-

ñàì. Íà÷èíàÿ ñ 2000 ãîäà, ïîñòåïåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîíèòîðèíã ïîñåâîâ êóêóðóçû â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ çàïàäíîãî êóêóðóçíîãî æóêà, êîòîðûé, êñòàòè ãîâîðÿ, áûë îáíàðóæåí â 2001 ãîäó â äâóõ ðàéîíàõ Çàêàðïàòñêîé îáëàñòè. À ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà âûÿñíèëîñü, ÷òî ýòèì âðåäèòåëåì óæå çàñåëåíî íå ìåíåå 1,7 òûñ. ãà. Ñ êàæäûì ãîäîì çàïàäíûé êóêóðóçíûé æóê ïåðåìåùàåòñÿ è íà òåððèòîðèþ Ìîëäîâû. Ñ íèì ïîñòîÿííî ïðîâîäèòñÿ áîðüáà, ïðèíèìàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Íî íå èñêëþ÷åíî òàêæå, ÷òî ýòîò îïàñíûé êàðàíòèííûé âðåäèòåëü ìîæåò ïîÿâèòüñÿ è ó íàñ. Ñàìêè êóêóðóçíîãî æóêà îòêëàäûâàþò ÿéöà íà ãëóáèíå 812 ñì íà ïëàíòàöèÿõ êóêóðóçû. Çèìóþò ÿéöà, îòêëàäûâàåìûå ñàìêàìè â ïî÷âó, âáëèçè ðàñòåíèé êóêóðóçû â òå÷åíèå ëåòà è äî ïîçäíåé îñåíè. Ñ ñåðåäèíû ìàÿ ïîÿâëÿþòñÿ ëè÷èíêè. Ïåðâûå äâà ïåðèîäà îíè ïèòàþòñÿ íà âíåøíèõ òêàíÿõ ñàìûõ òîíêèõ êîðíåé, çàòî â òðåòüåì âúåäàþòñÿ âíóòðü òîëñòûõ êîðíåé. Ñòàäèÿ îêóêëèâàíèÿ äëèòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé, ïîñëå ÷åãî ïðîèñõîäèò âûõîä æóêîâ èç ïî÷âû. Ëè÷èíêè äâóõ ïåðâûõ ïåðèîäîâ óíè÷òîæàþò âíåøíèå òêàíè ñàìûõ ìåëêèõ êîðíåé êóêóðóçû, ïðè ýòîì êîðíè ïðèîáðåòàþò êîðè÷íåâûé öâåò è ãíèþò. Ïðè ñèëüíîì ïîâðåæäåíèè êîðíåé ðàñòåíèå æåëòååò, îòñòàåò â ðîñòå è èíîãäà çàñûõàåò. Ñòðàòåãèÿ áîðüáû îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèìåíåíèè àãðîòåõíè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ è èíòåãðèðîâàííûõ ìåòîäîâ çàùèòû. Èñïîëüçóåòñÿ î÷åðåäíîñòü êóëüòóð â ñåâîîáîðîòàõ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæíî ïîëíîñòüþ ïðåðâàòü æèçíåííûé öèêë êóêóðóçíîãî æóêà. Èç õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ íàèáîëåå ýôôåêòèâíî âíåñåíèå ñ ïîñåâîì ïî÷âåííûõ ãðàíóëèðîâàííûõ èíñåêòèöèäîâ. Îäíàêî â ïåðâûé ïåðèîä õèìè÷åñêèå ìåòîäû áîðüáû ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷åíû. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî îáñëåäîâàòü ïëàíòàöèè êóêóðóçû è ïðè îáíàðóæåíèè ëè÷èíîê íåìåäëåííî îáðàùàòüñÿ â íàøó ñëóæáó.

Êóêóðóçíûé æóê

Êàïðîâûé æóê Îòìåòèì òàêæå, ïðè ïðîâåäåíèè êàðàíòèííîãî äîñìîòðà èìïîðòèðóåìûõ ãðóçîâ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå îáúåêòû, óãðîçà ïðîíèêíîâåíèÿ êîòîðûõ ñóùåñòâóåò äëÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, êàïðîâûé æóê. Ëè÷èíêè ñïîñîáíû ïèòàòüñÿ øèðîêèì íàáîðîì ïðîäóêòîâ ðàñòèòåëüíîãî è ÷àñòè÷íî æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ - ýòî ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, êóêóðóçà, ïðîñî, ñîðãî, ðèñ,


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 20 (7562), 18 mai 2012

5

MONITORUL OFICIAL al Consiliului raional Rezina Nr. 5 (48), mai, 2012

Decizie nr. 4/2 din 10 mai 2012, or. Rezina

"Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2012" }n baza art. 4, alin. (2), lit. b), f), g), h) [i i), art. 5, alin. (2) ale Legii Republicii Moldova privind descentralizarea administrativ= nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 43, alin. (1), lit. b), g) [i s), alin. (2) al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administra\ia public= local=, art. 8, alin. (4), pct. 7), art. 27, alin. (1), (2), lit. c), alin. (3) ale Legii Republicii Moldova privind finan\ele publice locale nr. 397-XV din 16.10. 2003, Consiliul raional Rezina DECIDE: 1. De a mic[ora la grupa 06.07.070 institu\ia 6158 ([coala de muzic=) suma de 50000 de lei, inclusiv: art. 113.17 - 50000 de lei [i de majorat cu 50000

de lei grupa 08.02.087 institu\ia 6157 (biblioteca raional= "Mihai Eminescu) art. 113.19. 2. De mic[orat cu 56500 de lei grupa 20.04.214.0116 (alte cheltuieli), inclusiv: art. 113.45 - 56500 de lei [i de majorat cu 56500 de lei grupa 16.01.214.9854 (pentru punerea ]n func\iune a gazoductului Saharna Nou=Mincenii de Jos-Horodi[te|`pova-Lalova), art. 241.06. 3. Controlul asupra execut=rii prezentei decizii se pune ]n seama [efului direc\iei finan\e, dl Arcadie Mu[inschi. Pre[edintele [edin\ei, Serghei MURSA Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

Decizie nr. 4/4 din 10 mai 2012, or. Rezina

"Cu privire la ]nfiin\area Centrului "Pic=turi de suflet" }n baza art. 43, alin. (1), lit. r) al Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 436XVI din 28.12.2006, punctului 2 al Regulamentuluicadru al Centrului de plasament temporar al copilului, aprobat prin Hot=r`rea Guvernului Republicii Moldova nr. 1018 din 13.09.2004, punctului 4 al standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate de centrele de zi pentru copii cu disabilit=\i, aprobate prin Hot=r`rea Guvernului Republicii Moldova nr. 824 din 04.07.2008, examin`nd demersurile direc\iei asisten\= social= [i protec\ie a familiei [i conduc=torului AO "Pic=turi de suflet", Consiliul raional Rezina

DECIDE: 1. Se ]nfiin\eaz= Centrul de zi pentru copii cu disabilit=\i "Pic=turi de suflet" ]n satul Pripiceni-R=ze[i, raionul Rezina. 2. Pre[edintele raionului va dispune crearea unei comisii pentru perfectarea Regulamentului acestui centru, compus= din speciali[ti ]n domeniu [i consilieri raionali. 3. Se desemneaz= responsabil pentru activitatea Centrului "Pic=turi de suflet" DAS [i PF Rezina (dl Boris Artin).

}n baza art. 43, alin. (1), lit. a) al Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 436XVI din 28.12.2006, art. 3 al Legii Republicii Moldova privind aprobarea Clasificatorului unic al func\iilor publice nr. 155 din 21.07.2011, alin. (2) al Hot=r`rii Guvernului Republicii Moldova privind punerea ]n aplicare a unor acte legislative nr. 1001 din 26.12.2011, anexa nr. 5, alin. (4) [i (21) a Hot=r`rii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03. 2009 privind punerea ]n aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la func\ia public= [i statutul func\ionarului public, sec\iunii nr. 2 a Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului [i altor autorit=\i ale administra\iei publice centrale [i locale nr. 317XV din 18.07.2003, ]n leg=tur= cu intrarea ]n vigoare a Legii Republicii Moldova privind sistemul de salari-

Decizie nr. 4/1 din 10 mai 2012, or. Rezina

"Cu privire la aprobarea organigramei [i statelor de personal ale aparatului pre[edintelui raionului, ale direc\iilor [i ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional" zare a func\ionarilor publici nr. 48 din 22.03.2012 (art. 4), Consiliul raional Rezina DECIDE: 1. Se aprob= organigrama [i statele de personal ale aparatului pre[edintelui raionului, ale direc\iilor [i ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional Rezina dup= cum urmeaz=: 1. 1. organigrama aparatului pre[edintelui [i subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Rezina; 1. 2. structura [i efectivul aparatului pre[edintelui raionului [i subdiviziunilor din

1. 9. statele de personal ale sec\iei construc\ie, gospod=rie comunal= [i drumuri; 1. 10. statele de personal ale sec\iei cultur=; 1.11. statele de personal ale serviciului arhitectur=, rela\ii funciare [i cadastru. 2. Se abrog=: 2. 1. decizia Consiliului raional nr. 1/3 din 14.06. 2003 "Privind aprobarea organigramei [i statelor de personal ale aparatului pre[edintelui raionului, direc\iilor, sec\iilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional"; 2. 2. decizia Consiliului Anexa nr. 2 la decizia nr. 4/1 din 10.05.2012 raional nr. 9/9 din 15.12. 2011 "Cu privire la instituirea serviciului de audit intern"; 2. 3. decizia Consiliului raional nr. 2/4 din 22.02. 2012 "Cu privire la modificarea organigramei Consiliului raional". Num=rul total de unit=\i/ 3. Specialistul principal Denumirea subdiviziunilor al serviciului resurse umane, inclusiv personalul tehnic dna Ludmila Cosenco, [i contabilul-[ef, dna Ludmila 20,5/4,5 Aparatul pre[edintelui Ciumac, cu suportul specia16/2 Direc\ia finan\e listului principal al serviciului 10/2 Direc\ia ]nv=\=m`nt, tineret [i sport juridic, dl Nicolae Va[ciuc, 8 Direc\ia asisten\= social= [i protec\ie a familiei vor completa [i expedia pe 4 Sec\ia agricultur= [i alimenta\ie suport de h`rtie statele de personal aprobate Cancela4 Sec\ia economie riei de Stat pentru avizare. 4 Sec\ia construc\ii, gospod=rie comunal= [i drumuri 4 Sec\ia cultur= Pre[edintele [edin\ei, 2,5 Serviciul arhitectur=, rela\ii funciare [i cadastru Serghei MURSA 73/8,5 Total Secretarul Consiliului

Structura [i efectivul aparatului pre[edintelui raionului [i subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional

Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

Pre[edintele [edin\ei, }n baza articolelor 59, Serghei MURSA 60 ale Legii Republicii MolSecretarul Consiliului dova privind actele normatiraional, Vasile GOBJIL+ ve ale guvernului [i ale altor autorit=\i ale administra\iilor publice centrale [i locale nr. 317-XV din 18.07. 2003, ]n leg=tur= cu faptul c= membrului comisiei de concurs pentru ocuparea func\ionarului public", Confunc\iilor publice de condu- siliul raional Rezina DECIDE: 1. Se modific= compocere vacante Angela UrsaDirec\ia pentru Statistic= a raionului Rezina anun\= chi, prin decizia nr. 1/5 din nen\a comisiei de concurs concurs pentru ocuparea func\iei publice de conducere 25.01.2012, i s-a ridicat pentru ocuparea func\iilor vacant= de [ef-adjunct al Direc\iei. mandatul de consilier raio- publice de conducere vaCerin\e specifice: nal, deci nu mai ]ntrune[te cante, aprobat= prin decizia - studii superioare licen\iate sau echivalente ]n prevederile alin. (54), punc- nr. 8/9 din 23.09.2011, ]n tul 4) al anexei nr. 1 la Ho- felul urm=tor: domeniul [tiin\elor economice sau contabile; 1.1. se exclude din comt=r`rea Guvernului Repub- cet=\ean al RM; - posed= limba de stat [i alte limbi oficiale de licii Moldova nr. 201 din 11. ponen\a comisiei dna Ange03.2009 "Cu privire la pune- la Ursachi; comunicare ]n RM, conform legisla\iei; 1. 2. se include ]n compo- nu a atins v`rsta de pensionare (57/62 de ani); rea ]n aplicare a prevede- experien\= profesional= ]n domeniul economiei sau rilor Legii nr. 158-XVI din nen\a comisiei dna Lidia 04 iulie 2008 "Cu privire la Proasp=t - consilier raional, contabilit=\ii nu mai pu\in de 5 ani; func\ia public= [i statutul astfel comisia de concurs - cunoa[te calculatorul (Word, Excel, Internet); - este apt de exercitare a func\iei publice. Dosarul pentru concurs va con\ine: - formularul de participare; - copia buletinului de identitate; - copiile diplomelor de studii [i ale certificatelor de Banca de Economii SA, filiala 13 absolvire a cursurilor de perfec\ionare profesional= [i/ sau de specializare; {old=ne[ti vinde: - copia carnetului de munc=; - certificatul medical; - construc\ie comercial= cu suprafa\a total= de 223 m. p. [i teren aferent cu suprafa\a total= de 0,0451 ha, - cazierul judiciar. Persoanele interesate pot solicita formularul de amplasat= ]n satul Cotiujenii Mari din raionul {old=participare la Direc\ia pentru Statistic= Rezina. Data- ne[ti; - construc\ii locative (3 case de locuit) cu suprafe\ele limit= - 07 iunie 2012. Telefon pentru informa\ii adi\ionale: (254) 2-25-88. respectiv, 124,2 m. p. [i teren aferent 0,3772 ha, 165,0

Aten\ie, concurs!

subordinea Consiliului raional Rezina (anexa nr. 2); 1. 3. statele de personal ale aparatului pre[edintelui raionului; 1. 4. statele de personal ale direc\iei finan\e; 1. 5. statele de personal ale direc\iei generale ]nv=\=m`nt, tineret [i sport; 1. 6. statele de personal ale direc\iei asisten\= social= [i protec\ie a familiei; 1. 7. statele de personal ale sec\iei agricultur= [i alimenta\ie; 1. 8. statele de personal ale sec\iei economie;

raional, Vasile GOBJIL+

Decizie nr. 4/5 din 10 mai 2012, or. Rezina

"Cu privire la modificarea componen\ei comisiei de concurs pentru ocuparea func\iilor publice de conducere vacante"

AVIZ

pentru ocuparea func\iilor publice de conducere vacante av`nd urm=toarea componen\=: Eleonora Graur - pre[edintele raionului, pre[edintele comisiei; Eugen Postu - [eful sec\iei economie, secretarul comisiei; Membrii comisiei: Nicolae Va[ciuc - specialist principal; Ludmila Ciumac - contabil-[ef; Serafima Borgan - con-

silier raional; Lidia Proasp=t - consilier raional; Andrei Vasilovschi - consilier raional; Membri suplean\i - dnii Valeriu Ciorici [i Nicolae Josan, vicepre[edin\i ai raionului. Pre[edintele [edin\ei, Serghei MURSA Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

m. p. [i teren aferent 0,5553 ha, 195,4 m. p. [i teren aferent 0,0947 ha, amplasate ]n satul Cotiujenii Mari din raionul {old=ne[ti; - construc\ie locativ= (cas= de locuit) cu suprafa\a total= de 136,50 m. p. [i teren de p=m`nt aferent cu suprafa\a total= de 0,382 ha, amplasat= ]n satul Rece[ti din raionul {old=ne[ti; - construc\ie locativ= (cas= de locuit) cu suprafa\a total= 25,6 metri p=tra\i [i teren de p=m`nt pentru construc\ii cu suprafa\a total= de 0,1321 hectare, amplasat= pe adresa: ora[ul {old=ne[ti, strada Iachir, num=rul 13. Telefoane pentru informa\ii adi\ionale: (272) 2-20-72; 2-57-28.


6

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Tratamente naturiste

Podbalul Denumirea popular=: podval. Descriere: c`nd paji[tile [i colinele nu arat= nici un semn de ]mprim=v=rire, iar ochiul abia observ= umflarea mugurilor de salcie, podbalul este primul care apare, trimi\`ndu-[i ]n afar= tulpina cu floarea sa galben=. Terenurile umede, talazurile, grohoti[urile [i carierele de pietri[uri sunt acoperite cu covoare de flori de podbal, care apar cu mult timp ]naintea frunzelor. Cre[te bine, ]n special, pe solurile argiloase. Acestea sunt primele flori care pot fi adunate pentru a fi uscate [i p=strate. Podbalul este o plant= mic=, ierboas=, vivace, ]nalt= de 10-20 cm. Are un rizom lung, care ierneaz= ]n p=m`nt, de grosimea unui creion; din el, ]n lunile februarie-martie, apar mai multe tulpini ro[ietice, acoperite pe toat= lungimea cu frunzi[oare mici, care poart= ]n v`rf c`te un capitul floral, de culoare galben=-aurie. Florile au miros pl=cut [i gust fad, se deschid numai pe vreme frumoas=, iar pe vreme ur`t= se ]nchid [i se apleac= ]n jos. }nflore[te din februarie p`n= ]n aprilie. Florile galbene, foarte timpurii, vestesc prim=vara, floricelele marginale ligulate (ca o limb=) stau solitare pe o tulpin= asem=n=toare cu a p=p=diei, dar prezint= solzi purpurii. Pe la ]nceputul lunii mai apar [i frunzele, care sunt tot radicule, lung pe\iolate, rotund cordioforme [i cu marginile din\ate (crestate). Pe partea superioar= frunzele au culoare verde, iar pe partea inferioar= - albicioase. Fructele sunt achene, cilindrice, terminate cu o egret= simpl=. Recoltarea: de la aceast= plant= se recolteaz= florile [i frunzele. Florile se culeg ]n stare de boboci, f=r= codi\e, prim=vara, ]nainte de a ajunge la maturitate complet=. Florile recoltate se pun ]n co[uri, ca s= nu se striveasc=. Uscarea lor trebuie s= se fac= c`t mai repede ]n ]nc=peri cu un puternic curent de aer (la ]ntuneric), c=ci prin uscare lent=, florile se dezvolt= prea tare, transform`nduse ]n puf (papus). Tot din acest motiv, temperatura ]n ]nc=perile ]n care se face uscarea nu trebuie s= fie prea ridicat=. Dup= uscare, florile se p=streaz= ]n saci de h`rtie sau l=zi, c=ptu[ite cu h`rtie. Florile f=r= peduncul, ]n prima faz= a ]nfloririi, se culeg ]n perioada martieaprilie. Frunzele se culeg dup= ]nflorire, ]n mai-august. Se usuc= ]n strat sub\ire, la umbr=. Se recolteaz= c`nd sunt tinere, ]ns= complet dezvoltate. Se culeg a[ez`ndu-se una peste alta, ]n pachete, ca s= nu se mototoleasc=. }nainte de a fi puse la uscat, frunzele se v`ntur=. Frunzele uscate se p=streaz= ]n saci de iut=. Principii active: mucilagii, inulin=, tanin, substan\e amare (tusilagina), acid galic, s=ruri de potasiu [i compu[i ai zincului. Condi\ii de recep\ie: florile trebuie s= aib= culoarea natural= galben= [i s= aib= pedunculul de cel mult 1 cm. Florile cu puf nu sunt admise. Frunzele trebuie s= fie

de culoare verde deschis, caracteristic=. Nu se admit frunze ]nnegrite, p=tate de rugin= sau atacate de insecte. Ac\iune farmacologic=: diuretic, emolient, antispastic. Indica\ii terapeutice: bron[ite, laringite, faringite, astm bron[ic, pleurezie, tuberculoz= pulmonar=. Tratament adjuvant pentru tuse persistent= [i r=gu[eal=, ceaiul de podbal cu miere se va bea foarte c=ldu\, ]n tot timpul zilei. Frunzele proaspete, sp=late [i pulpa lor, aplicate ca pri[ni\=, ajut= ]n pneumonie, erizipel [i contuzii. Compresele realizate dintr-un decoct puternic din frunze se utilizeaz= pentru amigdalite. Tulpina florilor [i frunzelor de podbal se administreaz= sub form= de inhala\ii de c`teva ori pe zi ]n bron[ite cronice, cu episoade de insuficien\= respiratorie. Edemele la membrele inferioare se amelioreaz= cu decoct f=cut din frunze de podbal. Pentru astm, bron[ite tabacice (dup= fumat), se iau 2-3 linguri\e de suc proasp=t, presat din frunze, luate ]ntr-o can= de sup= sau de lapte cald. }n otalgii (dureri de urechi) se pun c`teva pic=turi de suc proasp=t din frunze ]n ureche. Pentru flebit= se face o cataplasm= preparat= din frunze strivite [i sm`nt`n= proasp=t= [i se aplic= pe zonele inflamate, apoi se trage o fa[= sau se bandajeaz= u[or cu o p`nz=. Pentru frunze [i flori de podbal, p=tlagin= [i t=t=neas=: se iau 2 linguri\e din acest amestec, se infuzeaz= la 1/4 litru de ap= fiart=. Se beau 3 c=ni din acest ceai, ]ndulcit cu miere. Mod de ]ntrebuin\are Infuzie: 1 linguri\= plin= cu v`rf (o parte flori [i alta frunze), la 1/4 litru de ap= fierbinte. Se infuzeaz= scurt timp (1-2 minute). Cataplasm=: se zdrobesc frunze proaspete [i se aplic= pe zona afectat=. Inhala\ie: 1 lingur= cu v`rf de flori [i frunze se infuzeaz= [i se inhaleaz= aburul sub un prosop. Se repet= de mai multe ori pe zi. B=i de picioare: un pumn cu v`rf de frunze se infuzeaz= ]n cantitatea corespunz=toare de ap=, scurt timp. Baia va dura 20 de minute. Suc proasp=t: frunzele proasp=t sp=late se pun ]ntr-un extractor de suc. Se administreaz= 2-3 linguri\e pe zi, ]ntr-o can= cu lapte, ]n astm, bron[it=. C`teva pic=turi din sucul proasp=t, instilat ]n ureche, amelioreaz= durerea ]n otite. Surs=: "}ndreptar profilactic [i terapeutic de medicin= naturist="

Nr. 20 (7562), 18 mai 2012

Vacan\= vesel=, dragi copii, doar cu amintiri pl=cute... Se apropie multa[teptata vacan\= de var=, ]n aceast= perioad= exist`nd probabilitatea cre[terii num=rului de electrocut=ri ]n r`ndul copiilor. Curentul electric nu are miros, culoare, ]ns= la atingere provoac= ac\iuni de electrocut=ri cu sf`r[it fatal. Inspec\ia Energetic= Teritorial= Orhei recomand= pedagogilor s= organizeze [i desf=[oare, ]n preajma vacan\ei de var=, lec\ii dedicate profilaxiei electrocut=rilor ]n r`ndul copiilor. }n continuare enumer=m c`teva interdic\ii, neglijarea c=rora conduce la cazuri de electrocut=ri: - sunt interzise jocurile ]n preajma posturilor de transformare [i liniilor electrice aeriene; - este interzis= p=trunde-

rea ]n instala\iile electrice [i posturile de transformare; - nu ]ncerca\i s= sustrage\i materiale neferoase (aluminiu, cupru etc) din instala\iile electrice; - de asemenea, este in-

terzis= urcarea pe pilonii liniilor electrice aeriene; - nu arunca\i diferite obiecte pe conductoarele liniilor electrice aeriene; - este interzis= legarea animalelor domestice de

pilonii care sus\in liniile electrice aeriene; - nu urca\i ]n copacii, prin coroanele c=rora trec conductoare ale liniilor electrice aeriene; - sunt interzise pescuitul [i sc=ldatul ]n r`urile [i lacurile traversate de linii electrice aeriene; - este interzis= [i deschiderea u[ilor panourilor electrice [i a cutiilor de cabluri; - nu utiliza\i utilajele electrice [i prelungitoarele cu izola\iile deteriorate. Dragi copii! Dac= nu ve\i ignora aceste [i alte interdic\ii, cu siguran\=, ve\i fi ocoli\i de pericolul electrocut=rilor. IET Orhei v= dore[te o vacan\= vesel=, doar cu amintiri pl=cute. Inspector IET Orhei, Veaceslav CURECHERU

}n concurs - tineri pedagogi Recent, la gimnaziul din satul Gordine[ti, s-au desf=[urat concursul "Regina Alma Mater" [i festivalul "C`ntec, joc [i voie bun=", organizate de Asocia\ia sindical= a angaja\ilor din }nva\=m`nt [i Educa\ie "Viitorul" (]n imagini). }n concurs au participat 4 concurente: Aurelia Cebotar, s. Solonceni; Victoria

Cebotari, s. Cini[eu\i ([coala-internat); Victoria Suholitca, s. Cini[eu\i (gr=dini\a nr. 3), [i Mariana Burduja, s. |ahn=u\i (gr=dini\a). Domni[oarele au concurat la diferite probe: de ingeniozitate, de inteligen\=, "Seara astral=" etc. Juriul a apreciat ]nalt evoluarea Aureliei Cebotar, acord`ndu-i panglica "Miss

Simpatie" [i un cadou de dintele, [i Alexandru Gobjil= pre\. La alt= prob=, titlul - secretarul general al sindi"Miss Inteligen\=" i-a fost catului "Viitorul". oferit Victoriei Cebotari. "ViLudmila ceregin= Alma Mater" a GHERASIMENCO, devenit Victoria Suholitca, pre[edintele Asocia\iei iar titlul de "Regin= Alma sindicale a angaja\ilor Mater" l-a cucerit Mariana Burduja. din }nv=\=m`nt [i Educa\ie La eveniment au par"Viitorul" a raionului ticipat [i oaspe\i de la ChiRezina [in=u: Mihail La[cu - pre[e-

Filantropie din partea Lafarge Ciment (Moldova) SA (}nceput ]n pag. 1)

urmeaz= s= fie implementate pe parcursul anului 2012 [i prev=d: pentru satul P=p=u\i - construc\ia apeductului pentru complexul gr=dini\=-gimnaziu; pentru satul Mateu\i - construc\ia unui sistem de aprovizionare cu agent termic a prim=riei din localitate, construc\ia unui gard [i a unei parc=ri auto la prim=rie; pentru prim=ria Solonceni - amenajarea unui teren de agrement [i a unei zone verzi ]n sat. }n alocu\iunile, pe care le-au rostit cu acest prilej, primarii au apreciat mult aportul ]ntreprinderii ]n dezvoltarea localit=\ilor pe care le gestioneaz=, au mul\umit pentru sus\inere, exprim`ndu-[i speran\a unei conlucr=ri fructuoase [i ]n continuare. Oleg Stoler, primarul de P=p=u\i: "Mul\umesc din suflet pentru ajutorul acordat de uzin= satului P=p=u\i. V= asigur c= cheltuielile pe care le face\i vor ]mbun=t=\i via\a s=tenilor. Ne vom str=dui s= identific=m orice posibilitate ca s= solu\ion=m problema aprovizion=rii cu ap= potabil= [i a consumatorilor

casnici din mahalaua respectiv=". Anatolie Chirtoac=, primarul de Solonceni: "Pe an ce trece, Lafarge devine tot mai bun prieten al localit=\ilor noastre. P`n= ]n prezent, datorit= suportului ]ntreprinderii, ]n prim=ria noastr= a fost posibil= construc\ia unei pie\e agricole, a unei sta\ii de a[teptare a transportului auto, reconstruc\ia gr=dini\ei de copii, a loca[ului sf`nt. }n fiecare an copila[ii din Solonceni [i Tarasova [tiu c=, la s=rb=torile de iarn=, vor primi numaidec`t cadouri [i din partea uzinei. V= mul\umim pentru conlucrare, v= dorim numai s=n=tate [i succese, at`t conducerii, c`t [i colectivului ]n ]ntregime". Mihai M`rzenco, primarul de Mateu\i: "Din partea consiliului local Mateu\i, a oamenilor [i al meu personal vreau s= mul\umesc companiei pentru binele care-l face pentru noi. Tebuie s= recunosc c=, datorit= dumneavoastr=, am f=cut multe lucruri frumoase ]n sat, sprijinul dumneavoastr= sim\indu-l chiar din primele zile ale afl=rii mele pe post de primar. Aportul companiei a fost considerabil la

investi\ia cea mai de propor\ii din satul nostru construc\ia apeductului. Prin suportul pe care ni la\i acordat la elaborarea proiectului, a\i pus piatra de temelie, datorit= c=rui fapt am putut atrage [i alte surse de finan\are. Cunoa[tem realit=\ile din bugetele noastre locale - sunt a[a cum sunt. }n aceast= situa\ie, dumneavoastr= sunte\i, practic, colacul nostru de salvare. Cu deosebit respect v= aduc mul\umirile angaja\ilor prim=riei, or, edificiul de mai bine de 10 ani nu a mai avut parte de agent termic". Dl Louis de Sambucy a frapat pl=cut asisten\a, rostindu-[i alocu\iunea ]n limba b=[tina[ilor: "Eu vorbesc pu\in limba [i nu va fi posibil un discurs lung, dar pentru mine este important c= am ]nceput s-o fac. Lafarge se afl= ]n raionul Rezina din 1999 [i este important c= compania se intereseaz= de comunitate [i de persoanele care locuiesc aici, este important s= avem rela\ii constructive. Ceea ce facem noi sunt ni[te investi\ii de perspectiv=. Sper c= pe viitor voi poseda mai bine limba [i faptul va fi

]nc= o dovad= a bunei noastre conlucr=ri". "Sigur c= raionul nostru are un avantaj considerabil comparativ cu altele, deoarece pe teritoriu avem un a[a agent economic, precum e Lafarge, a men\ionat dna Eleonora Graur. Chiar din momentul de c`nd am devenit pre[edinte, am g=sit, ]n persoanele dlor Louis de Sambucy [i a lui Leonid Nicorici, oameni foarte receptivi la solicit=rile noastre. Le mul\umesc din suflet pentru contribu\ia pe care o au ]n via\a locuitorilor prim=riilor raionului, deoarece, aloc`nd sume considerabile pentru construc\ia por\iunii de traseu Orhei-Rezina, dumnealor contribuie la ]mbun=t=\irea calit=\ii vie\ii tuturor locuitorilor raionului nostru. Stima\i domni, vreau s= v= spun c= administra\ia raionului apreciaz= gesturile dvs, ini\iativele [i ac\iunile filantropice, pe care le-a\i ini\iat, asigur`ndu-v= de tot respectul [i conlucrarea ]n continuare", a mai spus dna Eleonora Graur. Potrivit dlui Leonid Nicorici, costul total al proiectelor filantropice sus-men\ionate este de 400 de mii de lei. Aculina POPA


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 20 (7562), 18 mai 2012

Programe TV (21-27 mai) 17.40 Videoteca copiilor. 18.00 Russkii mir. 19.00 Mesager. Luni, 21 mai 19.40 Poveste. 6.00 , 7.00, 8.00, 9 .00, 19.55 Moldova ]n direct. 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 21.25 A doua [ans=. Serial. 22.20 Portrete ]n timp. 0.00 {tiri. 22.50, 0.10 Un preot printre 6.15 Ba[tina. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! noi. Serial. 9.10 Programul emisiunilor. 9.40, 17.15 Aventurile lui Joi, 24 mai BLACK BEAUTY. Serial. 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 10.05 Documentar. 21.35, 0.00 10.30 Reporterul de gard=. 17.00, 21.00, 11.00 Bun= seara! Talk- {tiri. 6.15 Russkii mir. shov. 6.45, 9.50, 16.15, 21.25 12.00 Vedete la bis. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. Respiro. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! Serial pentru copii. 8.30 Domnului s= ne rug=m. 13.40 Cultura azi. 14.25 Din fondul TV Moldova 10.00 A doua [ans=. Serial. 10.30, 17.15 Aventurile lui 1. 16.05 S=pt=m`na sportiv=. Black Beauty. Serial. 11.00 Moldova ]n direct. 16.30 Cursa olimpic=. 12.00 O sear= ]n familie. 16.50 Legendele muzicii. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. 17.40 Respiro. Serial documentar pentru co18.00 Sub acela[i cer. pii. 19.00 Mesager. 13.40 Gagauz ogea. 19.40 Poveste. 14.10 Un preot printre noi. 19.55 Moldova ]n direct. 21.25 A doua [ans=. Serial. Serial. 15.45 Natura ]n obiectiv. 22.20 Templul muzicii. 22.50 S=pt=m`na sportiv=. 16.30 Focus. Magazin TV. 23.00, 0.10 Triumful lui Na- 17.40 Videoteca copiilor. 18.00 Vector european. poleon. Film. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. Mar\i, 22 mai 19.55 Moldova ]n direct. 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 22.00 Eurovision Song Con17.00, 21.00, 21.35, 0.00 test 2012. Semifinala II. {tiri. Transmisiune ]n direct de la 6.15 Sub acela[i cer. Bacu. 6.45 Respiro. 0.10 Documentar. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 8.30 Domnului s= ne rug=m. Vineri, 25 mai 9.30 A doua [ans=. Serial. 10.00, 17.15 Aventurile lui 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 BLACK BEAUTY. Serial. 10.30 "Clipa lui Emil Lotea- {tiri. 6.15 Cuvintele Credin\ei. nu". 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 11.00 Moldova ]n direct. 12.00 Accente economice. 9.10, 15.40 Documentar. 9.40, 17.15 Aventurile lui 12.30 P=rin\i [i copii. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. Black Beauty. Serial. 10.05 Balada "Codreanu". Serial. 10.30 Vector european. 13.40 Program muzical. 11.00 Moldova ]n direct. 15.00, 0.10 Documentar. 16.00 Ring Star. Concurs 12.05 La noi ]n sat. 12.40 Videoteca copiilor. muzical. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. 17.40 Videoteca copiilor. Serial documentar pentru 18.00 Gagauz ogea. copii. 19.00 Mesager. 13.40 Russkii mir. 19.40 Poveste. 14.10 Portrete ]n timp. 19.55 Moldova ]n direct. 14.40 Muzic= de camer=. 21.25 Filler. 22.00 Eurovision Song Con- 17.40 Respiro. test 2012. Semifinala I. 18.00 Accente economice. Transmisiune ]n direct de la 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. Bacu. 19.55 Bun= seara! Talk-show. 21.25 A doua [ans=. Serial. Miercuri, 23 mai 22.20 Fii t`n=r! 6.00 , 7.00, 8.00, 9 .00, 23.05, 0.10 Un preot printre 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, noi. Film. 0.00 {tiri. 6.15 Gagauz ogea. S`mb=t=, 26 mai 6.45, 12.45 Respiro. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 6.00, 17.00, 21.00, 21.35 9.10 Hensel [i Grettel. Spec- {tiri. 6.10 Un preot printre noi. tacol. 9.40, 17.15 Aventurile lui Film. 7.45, 9.15, 16.00 Black Beauty. Serial. Documentar. 10.05 Documentar. 8.10 Vedete la bis. 11.00 Moldova ]n direct. 10.00 {tiin\= [i inovare. 12.00 Ba[tina. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. 10.30 P=rin\i [i copii. 11.00 Casa mea. Serial. 12.00 "Prin\esa cea vr=jit=". 13.40 Sub acela[i cer. Spectacol. 14.15 Luna [i lacul. Film. 13.00 Ion Furnic=. Conferin\= 15.45 Filler. [tiin\ific=. 15.55 Magazinul copiilor. 13.50 "Armonii ]n prim=var=". 16.25 Istorie [i victorie.

TV M

15.00 Filler. 15.10 Desen animat. 16.30 La mul\i ani! 17.15 Art-Club-Afi[a. 17.50 Recital. 18.25 Omul de l`ng=... 19.00 Mesager. 19.35 Poveste. 19.50 O sear= ]n familie. 21.25 Respiro. 22.00 Eurovision Song Contest 2012. Finala. Transmisiune ]n direct de la Bacu.

Duminic=, 27 mai 6.00, 17.00, 21.00, 22.00, 0.10 {tiri. 6.15, 8.40, 0.20 Documentar. 7.00 Cinemateca universal=. 7.15 Cuvintele Credin\ei. 8.00 Templul muzicii. 9.10 Desen animat. 10.00 Ring Star. 11.00 Istorie [i Victorie. 11.30 La datorie. 12.00 Moldovenii de pretutindeni. 12.30 Natura ]n obiectiv. 13.00 Constantin Rusnac. "Portrete ]n timp". 13.30 Balada "Codreanu". 14.00 Ba[tina. 14.45 Filler. 14.55 Tandre\ea cailor s=lbatici. Film. 16.30 La mul\i ani! 17.15 Cultura azi. 18.00 Evantai folcloric. 18.40 Loteria "Milioane pentru Moldova". 19.00 Mesager. 19.35 Poveste. 19.50 Vedete la bis. 21.25 Fotbal non-stop.. 22.20 Finala Cupei RM la fotbal.

OR T Ïîíåäåëüíèê, 21 ìàÿ 06.05 "Äîáðîå óòðî". 07.00 "Prima or=". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.20 "Primele [tiri". 09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". 09.50 "Æèòü çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 12.10, 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 12.20 "Æåíñêèé äîêòîð". 13.20 "Õî÷ó çíàòü". 14.20 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 15.15 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 16.15 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè". 17.00 "Æäè ìåíÿ". 18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 21.30 Âðåìÿ. 22.30 "Ïîáåã". 23.30 "Ïåðâûé êëàññ". 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 01.20 "Ïîçíåð".

Âòîðíèê, 22 ìàÿ 06.05 07.00 09.00, 21.00, 09.20 êà". 09.50 10.55 12.10, òè". 12.20 13.20

"Äîáðîå óòðî". "Prima or=". 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 "Primele [tiri". "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï"Æèòü çäîðîâî!". "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 14.00 "Äðóãèå íîâîñ"Æåíñêèé äîêòîð". "Õî÷ó çíàòü".

×ÅÐÍÛÉ ÃÐÀÍÈÒ Ëþáîé ôîðìû è ñëîæíîñòè, îò 100 ó. å. ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. ÃÀÐÀÍÒÈß.

Ïðèíöèï íàøåé ðàáîòû - ïðîôåññèîíàëüíîå âûïîëíåíèå âàøèõ ïîæåëàíèé è òðåáîâàíèé íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. Ìû ïðåäîñòàâèì ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ã. Ðåçèíà: óë. Ùóñåâà, 2/14 (íà óãëó áàçàðà, âîçëå "Ñïîðòëîòî"). Òåëåôîíû ìîá.: 069318427; 068413193.

Angaja\ii prim=riei Gordine[ti [i consilierii locali sunt al=turi cu sus\inere [i compasiune de consilierul Angela Braga ]n momente de profund= triste\e, cauzat= de trecerea prematur= ]n nefiin\= a mamei Eugenia, [i-i exprim= sincere condolean\e. Dumnezeu s-o ierte pe r=posat=.

ëþáèìàÿ!". 08.50 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍêîä". 09.00 "Óìíèöû è óìíèêè". 09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ". 10.15 "Ñìàê". 11.00 "Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàø Êàëÿãèí!". 12.15 " Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!". 14.10 "Ãàëèíà". 18.15 "Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?". 19.45 "DA sau NU". Ñðåäà, 23 ìàÿ 21.00 "Primele [tiri". 06.05 "Äîáðîå óòðî". 21.30 "Âðåìÿ". 07.00 "Prima or=". 22.00 "Êîíöåðò". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 "Æåñòîêèå èãðû". 21.00, 00.20 "Primele [tiri". 00.00 "×òî? Ãäå? Êîãäà?". 09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". Âîñêðåñåíüå, 27 ìàÿ 09.50 "Æèòü çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 12.10, 14.00 "Äðóãèå íîâîñ- "Íîâîñòè". 06.10 "Ïðîðûâ". òè". 08.05 "Ñëóæó Îò÷èçíå!". 12.20 "Æåíñêèé äîêòîð". 08.40 "Ìóëüòôèëüì". 13.20 "Õî÷ó çíàòü". 14.20 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 09.00 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍêîä". 15.15 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 16.15 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷- 09.15 "Çäîðîâüå". 10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè". êàìè". 10.35 "Ïîêà âñå äîìà". 17.00 "Æäè ìåíÿ". 18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 11.25 "Ôàçåíäà". 12.15 "VIP Confiden\e". 19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 13.10 "Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ". 21.30 Âðåìÿ. 17.20 "Êîðîëü ëåâ". 22.30 "Ïîáåã". 18.30 "Replica". 23.30 "Ñðåäà îáèòàíèÿ". 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 20.00 "Vrei s= fii milionar?". 21.00 "Sinteza s=pt=m`nii". 01.20 " êîíòåêñòå". 21.25 "Âðåìÿ". 22.00 "Ïðîæåêòîðïåðèñõèë×åòâåðã, 24 ìàÿ òîí". 06.05 "Äîáðîå óòðî". 22.40 "Yesterday live". 23.45 "Òèõèé äîì". 07.00 "Prima or=". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.20 "Primele [tiri". ÐÒÐ-Ïëàíåòà 09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". Ïîíåäåëüíèê, 21 ìàÿ 09.50 "Æèòü çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 05.00 Óòðî Ðîññèè. 12.10, 14.00 "Äðóãèå íîâîñ- 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! òè". 09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. 12.20 "Æåíñêèé äîêòîð". 11.05 Õ/ô "Êðàñàâèöà è ×ó13.20 "Õî÷ó çíàòü". 14.20 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". äîâèùå". 13.00, 19.00 Âåñòè. 15.15 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 16.15 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷- 14.15, 00.20 Ò/ñ "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". êàìè". 14.45 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæ17.00 "Æäè ìåíÿ". 18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". íàÿ ëþáîâü". 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 21.30 Âðåìÿ. 19.35 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ22.30 "Ïîáåã". 11". 23.30 "Ïåðâûé êëàññ". 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 20.30 Ò/ñ "Îáúåêò 11". 22.15 Ò/ñ "Ïðàâèëà ìàñêàðà01.20 "Íà íî÷ü ãëÿäÿ". äà". 23.25 Ò/ñ "Âîçüìè ìåíÿ ñ Ïÿòíèöà, 25 ìàÿ ñîáîé-2". 06.05 "Äîáðîå óòðî". 00.50 Âåñòè.ru. 07.00 "Prima or=". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, Âòîðíèê, 22 ìàÿ 21.00, 00.05 "Primele [tiri". 09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï- 05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. êà". 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! 09.50 "Æèòü çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. 1 2 . 1 0 , 1 4 . 0 0 " Ä ðó ãèå 11.15 Ò/ñ "Æåíèòü Êàçàíîâó". 13.00, 19.00 Âåñòè. íîâîñòè". 14.15, 00.20 Ò/ñ "Êóëàãèí è 12.20 "Æåíñêèé äîêòîð". ïàðòíåðû". 13.20 "Õî÷ó çíàòü". 14.20 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 14.45 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæ15.00, 18.10, 01.00 "Hîâîñ- íàÿ ëþáîâü". 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". òè". 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 15.15 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 16.15 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷- 19.35 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ11". êàìè". 20.30 Ò/ñ "Îáúåêò 11". 17.00 "Æäè ìåíÿ". 22.15 Ò/ñ "Ïðàâèëà ìàñêàðà18.45 "Ïîëå ÷óäåñ". äà". 19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 23.25 Ò/ñ "Âîçüìè ìåíÿ ñ 21.30 Âðåìÿ. 22.30 "ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá- ñîáîé-2". 00.50 Âåñòè.ru. ëèêè". 00.40 "Ëþäè â ÷åðíîì - II". 02.10 "Èíôîðìàòîð". Ñðåäà, 23 ìàÿ 05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà, 26 ìàÿ 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! 06.00, 10.00 "Hîâîñòè". 09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. 06.10 "Øàëüíàÿ áàáà". 0 8. 1 0 " È ãðà é, ãà ðìî í ü 11.15 Ò/ñ "Æåíèòü Êàçàíîâó".

Ziua eroilor

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

Membrii colectivului gimnaziului Gordine[ti exprim= cele mai sincere [i profunde condolean\e colegei dumnealor, doamna Angela Braga, ]n leg=tur= cu decesul mamei Eugenia. Luminoas= s=-i fie amintirea r=posatei. Dumnezeu s-o ierte [i s=-i a[eze sufletul printre florile Raiului, acolo, unde nu este nici durere, nici ]ntristare, ci doar via\= ve[nic=.

14.20 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 15.15 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 16.15 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè". 17.00 "Æäè ìåíÿ". 18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 21.30 Âðåìÿ. 22.30 "Ïîáåã". 23.30 "Íèêèòà Õðóùåâ". 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 01.20 "Ãðàæäàíèí Ãîðäîí".

Colectivul de elevi ai clasei a III-ia a gimnaziului Gordine[ti este al=turi cu toat= compasiunea de dirigint=, dna Angela Braga, ]n clipe de ad`nc= durere sufleteasc=, cauzat= de decesul mamei Eugenia, [i-i exprim= sincere [i profunde condolean\e. Dumnezeu s-o ierte pe r=posat= [i s-o odihneasc= ]n }mp=r=\ia Cerurilor, al=turi de cei neprih=ni\i.

E prim=var=-n jur, Copacii - albi de floare, E miros de bujor, E zi de s=rb=toare. {i parc= auzim Cum timpul o s= spun=: Azi pentru voi, eroii Se ridic= din \=r`n=. Veni\i, domnilor, to\i La ei s= ne-nchin=m, Prin flori [i rug=ciuni Lumin= s= le d=m. Veni\i, veni\i cu to\ii La o comemorare, Cu flori [i cu c`nt=ri S= le ie[im ]n cale. Zinaida CEBOTARI, satul Gordine[ti Primarul de Trife[ti, Constantin Budurin, este al=turi de familia Ion [i Aliona Frunz= ]n momente de ad`nc= triste\e, cauzat= de decesul tat=lui Vasile, [i-i ]mp=rt=[e[te durerea imens=, exprim`ndu-i sincere [i profunde condolean\e. Fie-i \=r`na u[oar= r=posatului [i ve[nic= amintirea. Dumnezeu s=-l ierte, iar cei vii s=-l pomeneasc= numai de bine.

7

13.00, 19.00 Âåñòè. 14.15, 00.20 Ò/ñ "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 14 .4 5 Ò /ñ "Åôðîñèíü ÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 19.35 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ11". 20.30 Ò/ñ "Îáúåêò 11". 22.15 Ò/ñ "Ïðàâèëà ìàñêàðàäà". 23.25 Ò/ñ "Âîçüìè ìåíÿ ñ ñîáîé-2". 00.50 Âåñòè.ru.

×åòâåðã, 24 ìàÿ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! 09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. 11.15 Ò/ñ "Æåíèòü Êàçàíîâó". 13.00, 19.00 Âåñòè. 14.15, 00.20 Ò/ñ "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 14 .4 5 Ò /ñ "Åôðîñèíü ÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 19.35 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ11". 20.30 Ò/ñ "Îáúåêò 11". 22.15 Ò/ñ "Ïðàâèëà ìàñêàðàäà". 23.25 Ò/ñ "Âîçüìè ìåíÿ ñ ñîáîé-2". 00.50 Âåñòè.ru.

Ïÿòíèöà, 25 ìàÿ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! 09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. 11.15 "Æåíèòü Êàçàíîâó". 13.00, 19.00 Âåñòè. 14.15, 00.20 Ò/ñ "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 14 .4 5 Ò /ñ "Åôðîñèíü ÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 15.40 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 17.10 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 19.30 Ò/ñ "Ñâàòû. Ïðîäîëæåíèå". 20.20 Õ/ô "Êàìåíü". 22.10 Õ/ô "4 òàêñèñòà è ñîáàêà". 00.20 Õ/ô "Ãðèáíîé äîæäü". 01.50 Âåñòè.ru.

Ñóááîòà, 26 ìàÿ 05.00 Âñÿ Ðîññèÿ. 05.15 Õ/ô "Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà". 07.00, 10.00, 13.00 Âåñòè. 07.15 Õ/ô "Êàìåíü". 19.20 Ñóááîòíèê. 10.20 Õ/ô "4 òàêñèñòà è ñîáàêà". 12.05 "Çâåçäíàÿ ëþáîâü Âèòàëèÿ Ñîëîìèíà". 13.20 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâûé". 17.05 Ñóááîòíèé âå÷åð. 19.00 Âåñòè â ñóááîòó. 19.45 Õ/ô "Ïîâåðü, âñå áóäåò õîðîøî". 21.50 Ò/ñ "Áàéêè Ìèòÿÿ". 23.55 Õ/ô "Øàã íàâñòðå÷ó". 01.25 "Øêîëüíûé âàëüñ".

Âîñêðåñåíüå, 27 ìàÿ 05.35 Ò/ñ "Áàéêè Ìèòÿÿ". 07.30 Õ/ô "Ïîâåðü, âñå áóäåò õîðîøî". 09.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. 10.00, 13.00 Âåñòè. 10.15 Õ/ô "Ôàðà". 10.15 Ò/ñ "Äâå èñòîðèè î ëþáâè". 13.20 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâûé". 16.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî äíþ ïîãðàíè÷íèêà. 18.15 Ðàññìåøè êîìèêà. 19.00 Âåñòè íåäåëè. 20.05 Õ/ô "Ìîé ëþáèìûé ãåíèé". 00.00 "Ïîöåëóé áàáî÷êè".

Amintiri triste Triste amintiri ce dor Despre trecutul negru [i amar Al copil=riei neuitat fior, Ce ]mi apare iar [i iar. N-aveam dec`t trei ani[ori, C`nd mintea mi-a ]mb=tr`nit {i mama m= trezea ]n zori S= spunem rug=ciunea-ngenunchind. La iconi\a din ungher Cu o candel= l`ng= ea, La lumini\a ei divin= Ne ]nchinam [i ne rugam Ca tata din r=zboi s= vin=. Iar Maica Domnului m=rea\=, Cu pruncul S=u Iisus pe bra\e, }n ochi[ori mi se uita {i ruga mea o asculta... A[a trecut-au dimine\i {i seri t`rzii, [i anii grei }n rug=ciune [i-n speran\=... Sosit-a sf`nta diminea\=, C`nd tata din r=zboi s-a-ntors E visul meu cel mai frumos! Nu-l cuno[team, dar am sim\it, De cum ]n bra\e m-a luat, De g`tul lui m-am ag=\at {i, printre lacrimi, am strigat: "Tata, tata a venit, Mul\umim Domnului Sf`nt"! Lidia LISNIC, ora[ul Rezina


8

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 20 (7562), 18 mai 2012 tate, fericire, speran\e, vise ]mplinite [i numai bucurii de la via\=.

Din raza soarelui lucind Mai rupe calendaru-o fil=... Multstimate Aurel Ple[co, primar de Lipceni! Pleac= [i Florarul Noi felicit=m primarul, C= e om de omenie Tot mereu a[a s= fie! Dumnezeu s= ni-l p=zeasc= {i de rele s=-l fereasc=, Creasc= pe a lui c=rare Numai flori de l=crimioare. {i aib= toate din plin, La mul\i ani [i cer senin!

La mul\i ani, cu toate cele bune ]n cas=! Consiliul raional Rezina al veteranilor MAI

Dragul nostru omagiat Ion Gheorghi\= din Ign=\ei! }\i ur=m de toate cele bune cu prilejul s=rb=toririi zilei de na[tere. S= ai parte de s=n=tate trainic= permanent, clipele fericite Cu tot respectul, consilierii locali s= dureze c`t mai mult, s= nu cuno[ti apatia sufleteasc=, iar optimismul, entuziasmul [i dragostea de via\= s=-\i persiste mereu ]n cale. }n aceast= zi ]\i mai dorim tot biFelicit=ri pentru nele din lume, puteri [i energie ]n contiomagiatul Aurel nuare, dragostea [i stima celor apropia\i, Ple[co din Lipceni numai bucurii de la via\= [i ]nc= mul\i ani cu s=n=tate. Stimate n=nu\ [i cum=tru! Cu ocazia zilei Cu drag, so\ia, copiii [i nepo\ii de na[tere, V= felicit=m cu mult drag [i respect. Florile de prim=var= Cuvinte cordiale V-aduc= via\= u[oar=, }mpletit= cu noroc de felicitare pentru C`t semin\e-n busuioc. Zinaida Vislovschi S= nu [ti\i ce este r=ul, din Lipceni, [eful Curg-odat= cu p`r=ul, c=minului Creasc= numai flori ]n prag, de cultur=, Precum sunte\i nou= drag. consilier local S= tr=i\i, s= ]nflori\i, Stimat= s=rb=torit=! Peste tot s= birui\i, Via\a e o surprinz=toare La mul\i ani! Zile cu soare, surs= de bucurie [i neLa mai mult [i la mai mare! cazuri, de realiz=ri [i e[ecuri. Fiecare V= s=rut= familia Vislovschi din Lipceni culege din pomul vie\ii [i binele, [i r=ul, iar apoi, analiz`nd, alege gr`ul de neghin=. V= dorim s= ave\i parte ]n via\= numai de Mul\i ani ]nainte, lucruri frumoase. S=n=tatea, bucuriile, succesele s= V= ]nso\easc= mereu. domnule Aurel Ple[co! Mul\i ani ]nainte! S= V= d=ruiasc= Dumnezeu, onorate omagiat, un car de bucurii de la via\=. Cu stim=, angaja\ii prim=riei Lipceni S= nu cunoa[te\i apatia sufleteasc=, durerea, s= nu cunoa[te\i necazul, iar dragostea [i grija ce le manifesta\i penOnorat= omagiat= Zinaida tru oameni s= Vi se r=spl=teasc= ]nsutit. Vislovschi din Lipceni! S= fi\i mereu al=turi de cei dragi, ]n liAvem prilej de a-\i adresa sincere feni[te [i pace s= tr=i\i! {i ]nc= o dat= - La licit=ri [i ur=ri - ai atins orizontul unei animul\i ani! Cu tot respectul, angaja\ii c=minului vers=ri frumoase. }\i ur=m pentru viitor mai ]nt`i de toate - mult=, mult= s=n=tate. de cultur= din Lipceni S= ai mereu ]n preajm= sprijinul celor dragi, stima [i recuno[tin\a lor s=-\i bucure sufletul. {i s= ai parte de multe, multe succese. Fie ca [i pe viitor Domnul Dragii no[tri omagia\i: s= te \in= ]n lumin= [i vigoare, s=-\i ]ncuMihai Ciburciu, Victor Cebotari, Tudor Bognaci, Nicolae Marchitan rajeze activitatea de munc=. Cu respect, familia Ple[co din Lipceni [i Alexandru Belous! La multiplele felicit=ri [i ur=ri de care ave\i parte ]n zi de s=rb=toare - aniversarea zilelor de na[tere, mai ad=ug=m [i Draga noastr= Zinaida Vislovschi! noi c`te un buchet. Fie ca zi de zi s= v= }n aceast= zi deosebit=, c`nd razele ]nso\easc= pretutindeni succesul, bafta. soarelui lucesc doar pentru tine, c`nd Doar realiz=rile frumoase s= v= caractelumea din jur z`mbe[te pentru tine, ]n rizeze. Prietenii [i colegii s= v= sus\in= ]n zi minunat=, o aniversare frumoas= toate. S=n=tate [i bucurie mult=, ]mplinirea aceast= zilei de na[tere, prime[te ]n dar ]nc= un tuturor viselor, ]nmul\irea succeselor [i a trandafir mirositor la buchetul vie\ii tale. realiz=rilor! Iar ]mpreun= cu el - ur=ri de mult= s=n=-

Cu toat= dragostea, sora Valentina, cumnatul Petru, nepo\eii Grigore [i Vadim

Cele mai selecte felicit=ri tot pentru Zinaida Vislovschi Scump= s=rb=torit=! Te cunoa[tem energic=, optimist=, rezistent= la greut=\i. Ne m`ndrim c= te avem al=turi [i ]\i purt=m stim= deosebit=. Cu sentimente de considera\iune ]\i ur=m din suflet [i sincer s= r=m`i aceea[i persoan= plin= de via\=, cu dragoste [i grij= fa\= de oameni. Fie ca tot ce dore[ti s= se realizeze neap=rat, iar noi te vom sus\ine ]n toate ]nceputurile frumoase. Cu mult drag, familiile Duca, Burlacu, Urmanschi din Lipceni [i familia Baba din Chi[in=u

Pentru primarul de S=m=[cani Lilia Gavrilan [i [efa sec\iei Economie a Consiliului raional Galina Nani Primi\i [i caldele noastre felicit=ri cu prilejul zilelor de na[tere. V= dorim s= vi se ]mplineasc= tot ce dori\i, dar principalul - s=n=toase s= fi\i. S= ave\i parte de bucuriile vie\ii, de dragostea [i respectul celor din jur, s= v= realiza\i ]n via\= la maximum.

(}nceput ]n pag. 2)

Pentru Mihail Scutelnic din Oli[cani Prietene! Ai atins o v`rst= c`nd b=rba\ii sunt deja realiza\i, c`nd au cu ce se m`ndri. Noi ]\i ur=m, la cei 60 de ani ]mplini\i, s= fii [i ]n continuare s=n=tos, t`n=r, voios, viguros, s= ai parte de c`t mai multe bucurii [i succese de la ceea ce faci bun pentru familie [i societate, s= te bucuri de stim=, recuno[tin\= [i sus\inere, de oamenii buni din preajm=. La mul\i ani cu fericire, dragul nostru! Consiliul raional {old=ne[ti al veteranilor ministerului Afacerilor Interne

La mul\i ani pentru scumpa noastr= mam= Tatiana Rotari din Parcani Te felicit=m cu ocazia zilei de na[tere. }\i dorim, din toat= inima, mult= s=n=tate, bucurie [i lini[te sufleteasc=. }\i mul\umim c= ne e[ti al=turi [i ne c=l=uze[ti ]n toate. Mereu vrem s= te avem s=n=toas=, bun= la suflet [i plin= de via\=. S= ne tr=ie[ti mul\i ani ]mpreun= cu tata [i s= ne vedem s=n=to[i totdeauna. La mul\i ani, scumpa noastr=! Cu drag, fiul Mihail, nora Ludmila, nepo\ii Tatiana [i C=t=lin-Ilie

acesteia ca, atunci c`nd afl= despre familii defavorizate, despre care, poate, nu se cunoa[te ]nc= la asisten\a social=, s= spun= despre ele, ca s= fie ajutate. Dl Vladimir Donica, membru al comisiei, a ]ntrebat dac= ar putea s= fie asigurat un invalid cu un c=rucior. At`t dna Eleonora Graur, c`t [i dna Liuba Popa, [eful serviciului ]ngrijire social= la domiciliu, i-au r=spuns dlui Donica c=, ]n asemenea cazuri, este nevoie doar de un demers, ]nso\it de certificatele respective, [i omul va beneficia de c=rucior.

avut loc o ceart=. }nfuriat, st=p`nul casei i-a aplicat concubinei vreo 20-25 de lovituri cu un f=ra[ din metal, apoi ]nc= 2 - cu un obiect ascu\it, cauz`ndu-i victimei leziuni corporale grave, din cauza c=rora Emilia Negru a decedat la fa\a locului. F=pta[ul a fost re\inut [i ulterior arestat, ]n privin\a lui fiind pornit dosar penal. Cauza penal= de ]nvinuire a lui G`lc= ]n comiterea infrac\iunii prev=zut= de art. 145, alin. (2), lit. j) CP al RM (omor cu deosebit= cruzime al unei persoane), a fost expediat= spre examinare cu Rechizitoriu ]n instan\a de judecat=. La 10 aprilie a. c., instan\a l-a recunoscut vinovat pe Valerian G`lc= de comiterea infrac\iunii prev=zut= de art. 145, alin. (2), lit. j) CP al RM, condamn`ndu-l la 12 ani ]nchisoare, cu isp=[i-rea pedepsei ]ntr-un penitenciar de tip ]nchis. Aculina POPA Ion BERNAZ, procuror ]n Procuratura raionului Rezina

Echipa de crea\ie: Redactor-[ef: Aculina POPA Fondatori: Consiliile raionale Rezina [i {old=ne[ti. Rechizitele bancare: cod: BSOCMD2X794 cont: 222479400418 cod fiscal: 1004606004128

(tel.: 067323715). Redactori de compartimente: Violeta PISTRUI - 060142452, Ion ANTON - 068579688, Sergiu CUMATRENCO - 069000965. Contabil-[ef: Elena |VIGUN - 067322678.

Multstima\i angaja\i ai institu\iilor de cultur= din raionul Rezina! Cu acest prilej, adresez cele mai sincere felicit=ri [i ur=ri de noi ]mpliniri tuturor angaja\ilor din ramura culturii. Afirm cu satisfac\ie c= arta [i cultura contribuie plenar la promovarea imaginii \=rii peste hotare, la integrarea noastr= ]n marea familie a popoarelor europene. Mae[trii din Moldova - muzicieni, arti[ti plastici, oameni de teatru etc, sunt competitivi pe plan interna\ional [i fac fa\= ]naltelor exigen\e de crea\ie. {i lucr=torii din domeniul culturii din raionul nostru sunt adev=ra\i sem=n=tori de lumin= ]n societate, valorificatori [i promotori ai tradi\iilor [i obiceiurilor str=mo[e[ti, ai tezaurului nostru spiritual. La mul\i ani tuturor [i succese ]n activitate! Cu tot respectul, Angela RACU, [eful sec\iei raionale cultur=

Consiliul raional {old=ne[ti

Ajutoarele umanitare {i-a ucis concubina Pe 08 decembrie 2011, ]ntre locuitorul satului Sloboziabolnavilor de tuberculoz= Horodi[te Valerian G`lc= [i concubina sa Emilia Negru a beneficiaz= de ajutoare de asemenea gen". Dna Graur a cerut [i p=rerea celorlal\i membri ai comisiei, ei sus\in`nd ]n unanimitate propunerea pre[edintelui. Astfel, ]n timpul apropiat, 48 de familii ]n care sunt bolnavi cu tuberculoz= (19 familii ]n care sufer= membri maturi ai acestora [i 29 de familii, ]n care bolesc copii), vor beneficia de c`te un colet alimentar, constituit ]n baza produselor primite de raion ]n calitate de ajutor umanitar. La finele [edin\ei, dna Eleonora Graur le-a solicitat membrilor

De Ziua Na\ional= a Culturii

Adresele noastre: or. Rezina: str. 27 August, 1. Tel.: (254) 2-10-74. or. {old=ne[ti: str. Trandafirilor, 17. Tel.: (272) 2-21-31. e-mail: farul-nistrean@mail.ru (Rezina); cvasiom@mail.ru ({old=ne[ti)

De Ziua Interna\ional= a medicului veterinar

Stima\i medici veterinari din raionul Rezina, dragi colegi! Stima\i s=rb=tori\ii! Primi\i sincerele noastre felicit=ri cu ocazia Zilei Interna\ionale a medicului veterinar. Fie ca profesia ]ndr=git= s= v= aduc= satisfac\ie, prosperitate, beneficiu, noi ]mpliniri, iar lucrul f=cut cu d=ruire [i con[tiinciozitate - recuno[tin\a oamenilor, pe care ]i ajuta\i. S= mai ave\i parte de zile senine, de bucurii cotidiene, de c=ldura [i dragostea membrilor familiilor dumneavoast=. Cu mult respect, Vitalie CUZUIOC, [eful direc\iei raionale sanitarveterinar= [i pentru siguran\a produselor de origine animal=

Vindem o cl=dire pentru scopuri de producere cu suprafa\a de 467,1 m2 (este ap=, canalizare, energie electric=) [i dou= depozite cu suprafa\a comun= de 180 m2. Teritoriul aferent, de 20 de ari, este ]ngr=dit. Suna\i la R=spopeni, raionul {old=ne[ti: 0693 61904, (0272) 45-2-49.

Mica publicitate *V`nd garaj ]n or. Rezina, l`ng= p=dure. Tel.: 060711457. *V`nd urgent automobil "AUDI-100", 20 diesel, anul fabric=rii - 1984. Tel.: 069493299. *V`nd scuter "Ghilera", 49 cm3, pre\ - 4000 de lei. Rela\ii la tel.: 069912086. *V`nd apartament la sol ]n ora[ul {old=ne[ti. Pre\ - 4000 de euro. Telefon: 067374470. Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la }SFE-P "Tipografia Central=". Com. 7580. Tirajul: 1130 de exemplare. PP "Farul Nistrean" }M apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 67870.

Farul Nistrean - Nr. 20 (7562), 18 mai 2012  

Farul Nistrean - Nr. 20 (7562), 18 mai 2012

Farul Nistrean - Nr. 20 (7562), 18 mai 2012  

Farul Nistrean - Nr. 20 (7562), 18 mai 2012