Page 1

7 zile: esen\ial

Boris Moraru, fermierul nostru cu talp= [i inim= de \=ran, este cel mai ]ndr=zne\, cel mai harnic, cel mai blajin, cel mai frumos, cel mai, cel mai ]n toate. Am mai scris despre d`nsul. Spunea atunci c= a luat un credit de un milion de lei [i era ]ncrezut c=-i va merge... Pag. 3

Vinerea trecut=, ]n prim=ria Saharna Nou= a avut loc un seminar, la care au participat primarii [i secretarii consiliilor locale, speciali[ti ai OSC Rezina, angaja\i ai Aparatului pre[edintelui raionului...

Pag. 2

V= mai propunem: Ïðîäîëæàþòñÿ âåñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû

Pag. 4 Monitorul oficial al Consiliului raional Rezina

Pag. 5 Asistentele medicale cele mai aproape de pacien\i

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti Apare de la 03 aprilie 1948

Nr. 19 (7561), 11 mai 2012

N-ar fi r=zboaiele at`t de groaznice, de n-ar exista mame [i copii

Pag. 6 {old=ne[ti

R ezina

"Ah, r=zboiul blestemat..." "A fost r=zboi pe-acest p=m`nt, Mai doare ]nc= vechea ran=..." Despre acest adev=r mult preadurut s-au f=cut auzite multe cuvinte ]n versuri [i ]n proz=, pronun\ate de 9 mai la Memorialul "Nemurire" de la intrarea ]n satul Cini[eu\i. Pu\ini au fost la num=r cei omagia\i, adev=ra\ii eroi, martori oculari ai acelor evenimente, acei care au luptat cu mult= ]nver[unare ]n m=celul din 19411945 [i au repurtat o victorie str=lucit=. Prin lupte s`ngeroase au contribuit la nimicirea vr=jma[ului, d`nd dovad= de eroism nemaipomenit. Vor trece ani, dar niciodat= nu va fi dat uit=rii eroismul lupt=torilor, care au salvat omenirea de robia fascist=. Ziua Biruin\ei - 9 Mai, care a devenit s=rb=toarea Victoriei - o marc=m ]n fiecare an. {i de fiecare dat= adres=m veteranilor acelui r=zboi sincere cuvinte de mul\umire pentru faptele m=re\e, s=v`r[ite atunci. A[a va fi ]ntotdeauna. Le vom purta stim= nem=rginit=, ne vom ]nchina p`n= la p=m`nt, dorind ca tr=irile acelei urgii s= nu le mai cunoasc= nimeni. Ne ]nchin=m cu pietate ]n fa\a f=uritorilor Biruin\ei din 45, fiindu-le profund recunosc=tori pentru stoicismul [i d`rzenia manifestate ]n timpul celui de-al doilea r=zboi mondial. E de datoria noastr= s= le cinstim amintirea celor c=zu\i ]n lupte [i-i ]ncredin\=m de

La Memorialul "Nemurire" - atmosfer= solemn=

Veteranul Vasile {ve\: "Dureroase-s amintirile..."

sinceritatea stimei noastre pentru to\i acei ce sunt printre noi. Memoria r=m`ne treaz=. 67 de ani s-au scurs din acea zi, c`nd omenirea a aflat despre zdrobirea definitiv= a fascismului. Acea

zi m=rea\= a Victoriei, 9 mai, e s=rb=torit= ]n fiecare an de to\i acei care con[tientizeaz= profund valoarea ei. {i nici timpul nu e ]n stare s= [tearg= din memoria (Sf`r[it ]n pag. 2)

Omagiu veteranilor: cu toat= stima [i recuno[tin\a

S= facem curat ]n natur= [i-n suflet Al=turi de alte 100 de \=ri [i milioane de iubitori ai naturii, ]n 2012 Moldova va mai face cur=\enie ]n \ar= ]nc= o dat=. "Gunoi? Nu, n-am auzit!" ar spune al\ii. Dar noi am auzit! De aceea, la 12 mai 2012, vom str`nge gunoiul de care nu doar am auzit, dar l-am [i v=zut, ]mpreun= cu to\i cet=\enii raionului {old=ne[ti! {i nu suntem singurii! }n acea zi se va face cur=\enie pe tot teritoriul Republicii Moldova, de asemenea, ]n Rom`nia, Turcia [i Ucraina. Va fi un eveniment grandios, iar cele c`teva ore, petrecute ]n natur= [i pentru natur=, ne vor ]nv=\a s= o pre\uim [i protej=m! Ac\iunea "Hai, Moldova!" urm=re[te scopul de a elibera spa\iile publice de gunoi printr-un efort comun cu ]ntreaga comunitate. Obiectivele ei sunt: 1. De a convinge 150 000 de oameni din toat= \ara [i, ]n special, 5000 din raionul {old=ne[ti, s= ias= la ziua cur=\eniei; 2. De a evacua 10 000 de metri cubi (300 t ]n raionull {old=ne[ti) de gunoi; 3. De a recicla 50 de tone de

plastic; 4. De a str`nge 300 000 de semn=turi (10 000 ]n raionul {old=ne[ti) pentru Manifestul pentru o Moldov= curat=. "Hai, Moldova!" ][i propune s= scoat= la cur=\enie ]ntr-o singur= zi 150 000 de oameni, uni\i ]ntr-o singur= ac\iune. E un eveniment grandios, un efort care te poate schimba [i ne poate schimba pe to\i. Fii parte a acestei schimb=ri! E de datoria fiec=ruia s= participe la cur=\area locurilor publice, deoarece: e cel mai simplu ce putem face pentru satul nostru; nimeni nu va face asta ]n locul nostru; lumea nu se termin= ]n ograda noastr=; gunoi fac oamenii, nu prim=ria; e mai eficient dec`t s= ne pl`ngem c= tr=im ]ntr-o \ar= murdar=; fiecare a aruncat cel pu\in o dat= gunoiul pe jos; gunoiul de pe jos ajunge ]n apa pe care o bem. "Hai, Moldova!" ][i propune, ]n 2012, asigurarea transmiterii tuturor informa\iilor cu privire la cur=\enie ]n timp real, adic=, tot ce se va ]nt`mpla ]n \ar= va putea fi v=zut ]ntr-un singur punct, la care va avea ac-

ces presa, deci, to\i cet=\enii Republicii Moldova! Echipa regional= {old=ne[ti, ]n parteneriat cu Consiliul raional, cu Inspec\ia Ecologic= de Stat {old=ne[ti, te ]ndeamn= s= nu fii indiferent, s= te implici! Tindem s= credem c= ]n urma acestei ac\iuni mul\i vor ini\ia alte proiecte ]n localitatea lor, al\ii ][i vor g=si o voca\ie nou=. Unii vor descoperi locuri frumoase, al\ii ][i vor reevalua felul ]n care consum= produse, energie [i ap=. Unii vor descoperi c= sunt membrii unei comunit=\i frumoase, al\ii vor descoperi inversul. Unii se vor ]ndr=gosti ]n acea zi, al\ii ][i vor zdreli genunchii [i se vor pl`nge pe soart=. Unii vor aduce cu ei copiii, al\ii vor convinge prietenii [i vecinii s= li se al=ture. Al=tur=-te [i tu cur=\eniei, al=tur=-te oamenilor, al=tur=-te Moldovei! F= curat la tine acas=! S= facem raionul {old=ne[ti a[a cum ni-l dorim - frumos, curat [i liber. Hai, {old=ne[ti! Echipa regional= {old=ne[ti "Hai, Moldova!"

Elevii s-au implicat activ ]n campania "Hai, Moldova!" {tim c= o mare parte dintre noi suntem indiferen\i la ceea ce se petrece ]n jurul nostru. Mizeria [i gunoaiele ne sufoc=. Chiar dac= pe str=zile centrale avem destule co[uri pentru gunoi, oricum mai putem vedea sticle aruncate, s=cule\e de tot felul, coji de semin\e, p`n= chiar [i scutece folosite. Oamenii au devenit iresponsabili [i nep=s=tori fa\= de viitorul lor. Este l=udabil faptul c= prim=ria ora[ului organizeaz= ]n ultimii ani concursul "{old=ne[ti - ora[ salubru", el fiind pentru copii un imbold de a participa [i a concura ]ntre ei cu scopul de a face o \ar= mai ]nfloritoare. Noi, elevii clasei a Vea "A", am venit cu ini\iativa de a contribui la cur=\area r`ule\ului {old=ne[ti, astfel f=c`nd viitorul nostru un

A[a am muncit noi la cur=\area r`ule\ului {old=ne[ti. Ar fi bine s= fim sus\inu\i [i urma\i de toat= comunitatea

pic mai prosper. Cert este prezentul ]ntr-un viitor mai c= cele mai bune arme cu bun. care omul contribuie la buEram surprin[i atunci, n=starea ora[ului sunt inten(Sf`r[it ]n pag. 8) \ia [i voin\a de a schimba


2

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 19 (7561), 11 mai 2012

Sf`r[itul a ]ncununat seminarul

1 Vinerea trecut=, ]n sala euroreparat= [i bine amenajat= a prim=riei Saharna Nou= a avut loc, cum s-a exprimat vicepre[edintele raionului ]n probleme sociale dl Valeriu Ciorici, "un fel de seminar", la care au participat primarii [i secretarii consiliilor locale din teritoriul administrat, speciali[ti ai OSC Rezina ]n frunte cu dna Vera Amarfii, angaja\i ai Aparatului pre[edintelui raionului etc (foto 1). "Un fel de seminar" a ]nsemnat examinarea chestiunilor privind ]nregistrarea nou-n=scu\ilor, privind achizi\ionarea produselor alimentare (calitative) pentru gr=dini\ele de copii, privind salubrizarea [i amenajarea localit=\ilor [i privind rolul prim=riilor ]n organizarea [i desf=[urarea ac\iunilor dedicate Zilei Victoriei asupra fascismului. }n luarea-i de cuv`nt, primarul de Saharna Nou= dna Maria Macrii a st=ruit asupra rolului prim=riei ]n solu\ionarea problemelor de stare civil= [i nu numai. {i nu numai, deoarece dumneaei a abordat [i alte probleme. "}mbucur=tor c=, ]n

ultimul timp, speciali[tii no[tri ]ntocmesc singuri [i bine ]ntocmesc proiectele de decizii, care sunt examinate ulterior la [edin\ele consiliului comunal. F=r= doar [i poate: majorarea salariilor func\ionarilor publici va eficientiza [i mai mult activitatea lor". De[i OSC Rezina s-a plasat ]n 2011 pe primul loc ]n republic= [i contur`ndu-se semnele c= succesul va fi repetat [i ]n anul curent, [eful acestui oficiu, dna Vera Amarfii, s-a ar=tat ]ngrijorat= de existen\a unor caren\e: "Mai bine de 90% dintre copiii nou-n=scu\i ]n raionul nostru sunt ]nregistra\i ]n primele 3-4 zile de aflare a mamelor ]n maternitate (pe l`ng= maternitate a fost ]nfiin\at un birou de ]nregistrare). Cu p=rere de r=u, unele mame, preponderent din Transnistria, refuz=, din motive lesne de ]n\eles, s=-[i ]nregistreze bebelu[ii ]n partea dreapt= a Nistrului. Potrivit legisla\iei ]n vigoare, nou-n=scu\ii urmeaz= s= fie ]nregistra\i ]n termen de p`n= la 3 luni. Regretabil c=, ]n anul precedent, ]n

raionul nostru au fost ]nregistra\i tardiv (3 luni-1 an) 2 mici cet=\eni. {i mai regretabil c= din teritoriile prim=riilor S`rcova, Ign=\ei, |areuca, Rezina [. a. au fost documenta\i ]n premier= copii de 6, 10, 11 ani (]nregistrare ulterioar=). Strig=tor la cer cazul din satul Pisc=re[ti (comuna S`rcova), unde un t`n=r na dispus de acte de identitate p`n= la v`rsta de 24 (!!!) de ani. Cum de n-au [tiut primarul, secretarul? Dumnealor ar trebui s= cunoasc= cel mai bine starea de lucruri din teritoriul administrat. Copiii veni\i din alte localit=\i trebuie lua\i ]n eviden\a prim=riei numai dup= prezentarea actelor de identitate". Despre ]nregistrea tardiv= a vorbit detaliat dna Ludmila Donica, specialist la OSC Rezina. Primarii, secretarii consiliilor locale [i-au f=cut ]nsemn=ri ]n blocnotes-uri, nu le voi dubla ]nsemn=rile. "}nregistrarea ulterioar=, a intervenit din nou dna Vera Amarfii, are loc ]n incinta OSC, anevoioas= [i lung= fiind calea dosarului cet=-

\eanului ]n cauz=. De aceea, prim=riile trebuie s= conlucreze eficient cu toate institu\iile respective din teritorii, de exemplu, cu cele preuniversitare. Stima\i primari [i secretari! }nainte de a-i lua ]n eviden\= pe copiii sosi\i din alte p=r\i, ruga\ii pe directorii de [coli s= v= prezinte copiile actelor de na[tere [i astfel ve\i evita cazurile de ]nregistrare ulterioar=. V= rog foarte mult s= face\i ordine la acest capitol". Mai mul\i primari [i secretari ai consiliilor locale iau adresat ]ntreb=ri [efului OSC Rezina referitoare la subiectul abordat, r=spunsurile (privind transcrierea actelor de identitate, despre ]nregistrarea copiilor ]n fi[a de eviden\=, conlucrarea OSC cu alte structuri etc) dnei Amarfii fiind succinte [i pe ]n\elesul tuturor. Dl Ion Rusnac, specialist principal ]n SCGCD a Consiliului raional, a men\ionat c= FEN a alocat 20 de mii de lei pentru procurare de material s=ditor. "Doar 7 prim=rii au ridicat puie\ii ce le-au revenit. Cum altfel vor crea spa\ii verzi celelalte APL? Comisia respectiv= raional= (18 persoane), desemnat= printr-o dispozi\ie a pre[edintelui raionului dna Eleonora Graur, va verifica, ]n zilele apropiate, desf=[urarea lucr=rilor de salubrizare, amenajare [i creare a spa\iilor verzi. Va verifica [i, totodat=, va acorda ajutorul metodologic necesar". D-lui s-a referit [i la ]nfiin\area ]ntreprinderilor comunale ]n teritoriile prim=riilor. Cu toate c= primarii con[tientizeaz= necesitatea stringent= a unor asemenea ]ntreprinderi, deocamdat= doar ]n teritoriul comunei |areuca activeaz= atare structur=. La finele alocu\iunii, dl Rusnac i-a ]ndemnat pe primari s= participe activ, ]mpreun= cu popula\ia apt= de munc= din teritoriile administrate, la ac\iunea de m`ine "Hai, Moldova!"

"Ah, r=zboiul blestemat..." (}nceput ]n pag. 1)

Se sting veteranii... Se sting veteranii, l=sa\i ]n uitare, }ncet, ]n t=cere [i-n lacrimi, se sting. {i nimeni nu-i pl`nge! Pe nimeni nu-l doare C= mor veteranii! Nici ei nu mai pl`ng! Prive[te-i! Mai mi[c=! Mai sunt ]nc= vii! {i-a[teapt= s= sune un ultim atac, C=ci ast=zi sunt iar=[i pe linia-nt`i {i-a[teapt= semnalul. {i rabd=. {i tac. Prive[te-i trec`nd, resemna\i, spre vecie, P=[ind maiestuos, ca lumea s= [tie C= ei n-au cer[it, nu s-au pl`ns, n-au cr`cnit! Au luptat, au muncit, au t=cut [i-au murit! De-au fost generali,

de-au fost simpli solda\i Pe front nu conteaz=! Nu este o lege S=-\i apere gradul. E[ti doar un b=rbat }n lupta cu moartea. {i moartea n-alege. Din Est p`n=-n Vest, ]ntregul p=m`nt Cu s`ngele lor ]n r=zboi l-au udat. Cu trupuri uitate sub cruci de morm`nt Tot drumul Golgotei a fost jalonat. De-aceea, copile, c`nd trec veteranii Cu fe\ele supte, de sfin\i bizantini, Opre[te-te-n loc, c= ei sunt titanii Istoriei noastre! {i lor s= te-nchini. Sunt candele sfinte! C`t p`lp`ie ]nc= Mai d=-le onorul! Ace[ti oameni tri[ti |i-au cl=dit viitorul ]n piatr= [i-n st`nc= {i-au murit pentru tine! Ca tu s= exi[ti!

oamenilor curajul, eroismul [i vitejia osta[ilor de atunci. Genera\iile de ast=zi [i cele viitoare sunt datoare s= poarte stim= celor vii [i celor c=zu\i ]n lupte, pentru spiritul de sacrificiu, pentru d`rzenia [i curajul manifestate ]n anii celui mai cr`ncen [i s`ngeros r=zboi. }n istoria omenirii ziua de 9 Mai va r=m`ne ad`nc reliefat= ca Ziua Victoriei. }n aceast= zi [i soarele ][i apleac= razele ]n fa\a eroilor, [i toate florile p=m`ntului, la fel, li se ]nchin= celor care au f=urit Pacea. Ac\iuni comemorative, dedicate gloriei ost=[e[ti [i biruin\ei ]n lupta cr`ncen= cu nazismul, au fost organizate ]n mai multe localit=\i ale raionului nostru. Manifestarea de la Memorialul "Nemurire" a con\inut lu=ri de cuv`nt ale reprezentan\ilor autorit=\ilor publice raionale [i locale, veteranilor, tinerilor din raion, evolu=ri artistice etc. Mitingul solemn a fost onorat de prezen\a dnei Eleonora Graur, pre[edintele raionului, dlor Nicolae Josan [i Valeriu Ciorici, vicepre[edin\i, dnei Angela Racu, [eful sec\iei Cultur=, consilieri raionali, [efi ai serviciilor desconcentrate [i descentralizate ]n teritoriu, primari ai localit=\ilor

Dna Eudochia Crijanovschii, specialist principal ]n sec\ia Economie a Consiliului raional, i-a rugat pe primari s= contribuie la procurarea de produse alimentare calitative autohtone pentru copiii din gr=dini\e. "Ajuta\i-i pe directorii de gr=dini\e, a intervenit dl Valeriu Ciorici, s= renun\e la pulpele de g=in= cu vechime mare de p=strare (de peste 40 de ani). La ]ncheierea contractelor cu agen\ii economici respectivi, numaidec`t invita\i-i [i pe [efii de gr=dini\e. Fi\i aten\i [i la expirarea termenelor contractelor." "Produsele cump=rate, a continuat dna Crijanovschii, trebuie s= corespund= standardelor, persoanele responsabile din prim=rii s= nu neglijeze aceste cerin\e. }n timpul apropiat, Agen\ia noastr= va organiza [i desf=[ura seminare la tem=". Vicepre[edintele raionu-

lui ]n probleme sociale dl Valeriu Ciorici i-a ]ndemnat pe conduc=torii de prim=rii s= organizeze ]n teritoriile administrate manifest=ri prilejuite de Ziua Victoriei asupra fascismului, iar pe 9 Mai, ]mpreun= cu veteranii celui de-al doilea r=zboi mondial, care se pot deplasa, s= se prezinte la memorialul "Nemurire" din satul Cini[eu\i. }n debutul seminarului de vinerea trecut= a fost examinat= chestiunea privind starea de lucruri la compartimentul "}nregistrarea nou-n=scu\ilor ]n raionul Rezina", iar la finele lui sau "]n partea practic=", cum s-a exprimat vicepre[edintele Ciorici, a fost ]nregistrat= ]n v=zul tuturor oaspe\ilor c=s=toria tinerilor Sergiu Epure [i Ecaterina {umil=. (foto 2). Ce frumos a fost! Ion ANTON

2 din raion etc. To\i vorbitorii au ]ncredin\at ferm asisten\a, ]n numele genera\iilor de ast=zi [i viitoare, c= va fi f=cut tot posibilul pentru a men\ine pacea, c=p=tat= cu pre\ul at`tor vie\i omene[ti. Dna Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina, [i-a exprimat nem=rginita recuno[tin\= fa\= de cei, care au izb=vit omenirea de urgia fascist=, fa\= de f=uritorii Victoriei [i le-a dorit veteranilor rezineni mult= s=n=tate, pace ]n suflet [i ]n g`nd [i un ve[nic cer senin. Au mai ]mp=r\it bucuria biruin\ei cu veteranii rezineni [i c`teva sute de locuitori ai raionului cu diferite v`rste, care au subsemnat c= sunt nespus de m`ndri de vitejia p=m`ntenilor, de dorin\a lor de via\=, prin ce au [i ]nvins. Pentru to\i acei r=ma[i pe vecie s= zac= pe c`mpul de lupt=, inclusiv acei, numele c=rora este ]ncrustat pe pl=cile Memorialului "Nemurire", un sobor de preo\i, ]ndruma\i de blagocinul de Rezina Igor Cojocari, au oficiat un serviciu divin, iar asisten\a a p=strat un minut de reculegere ]n amintirea lor, ]nso\it de focuri de arme [i de b=t=i de cronometru. Cu ad`nc= durere s-a constatat faptul c=, pe an ce trece, num=rul veteranilor participan\i la manifest=ri devine tot mai mic, dar omenirea va p=stra etern= amintirea despre faptele de vitejie ale fiec=rui osta[

[i comandant. "Mul\umire celor, care N-au venit din b=t=lie, Mul\umire celor, care Au r=mas ]n ve[nicie. Mul\umire vou=, celor Care-a\i ars ca o f=clie Pentru-aceast= zi de pace, Pentru-aceast= sf`nt= glie." Colectivele artistice "Leana" de la Ciorna, "Haiducii" din Rezina, cel de copii din satul Cini[eu\i, prin interpretarea c`ntecelor patriotice [i de c=t=nie, au readus cu o mai mare intensitate ]n amintirea [i sufletele celor prezen\i esen\a groz=viei cu nume de r=zboi. Toate acestea amplificate de c=tre Sergiu Racu, care a interpretat c`ntecul lui Anatol M`rzenco pe versurile lui George Top`rceanu "Popular=", cuvintele "...Doar pe mor\ii din r=zboi,/ Putrezi\i ]n v`nt [i-n ploi,/ N-are cinei ]ntreba/ Dac=-s ferici\i ori ba..." f=c`ndu-i pe mul\i s= l=crimeze. Pe final, ]n semn de profund= recuno[tin\=, participan\ii manifest=rii au depus flori la monumentul eroilor c=zu\i. Dup=, veteranii au fost invita\i la o mas= de pomenire, oferindu-lise timp [i prilej s=-[i aminteasc= de tinere\ea lor zbuciumat=, dar [i de camarazii de arme, care au r=mas s= zac= ]n p=m`nturile r=zboiului. Violeta PISTRUI }n imagine: din an ]n an tot mai rare r`ndurile...


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 19 (7561), 11 mai 2012

Un fermier cu talp= de \=ran M-am interesat, pe siteul Centrului Resurselor Informa\ionale de Stat "Registru", despre un om bun de la noi. Am g=sit c= avem ]n Republica Moldova 8685 de cet=\eni, care poart= numele Moraru, dintre ei 30 au prenumele Boris. (Trebuie s= v= spun, de fapt, c= mai sunt [i 8693 de cet=\eni cu numele de familie Morari [i ]nc= 359 cu Morar. }n total - 17737, care au ]n nume derivatul Morar). Dar cred c= dintre cei 30 de Boris Moraru, fermierul nostru cu talp= [i inim= de \=ran este unicul - cel mai ]ndr=zne\, cel mai harnic, cel mai blajin, cel mai frumos, cel mai, cel mai ]n toate. Am mai scris despre d`nsul ceva timp ]n urm=. Atunci mi-a spus c= au luat cu fiul un credit de un milion de lei de la o banc= [i s-au lansat ]ntr-o afacere riscant= ]n domeniul agriculturii. Era ]ncrezut c=-i va merge [i emana at`ta energie pozitiv=!.. Nu demult am hot=r`t s=-l mai vizitez o dat=. Credeam c= nu-l voi g=si, deoarece ferma-i este pe mo[iile comunei Vadul-Ra[cov, iar el are cas= la Clim=u\ii de Jos. Degeaba mi-am f=cut griji: ]n afar= de faptul c= se mai duce cu diferite treburi pe la {old=ne[ti, sau mai trece din c`nd ]n c`nd pe acas=, tot timpul "liber" [i-l petrece muncind, al=turi de c`\iva angaja\i, la gospod=ria sa, pe care a dezvoltat-o bine. C`nd ne-am ]nt`lnit, mia spus c= a arat un hectar de p=m`nt, din cele 61 pe care le are ]n posesie, s= creasc= acolo harbuji pentru cei 3 nepo\i [i 2 nepo\ele de la fiu [i 2 fiice. "Tare mis dragi [i scumpi!", a oftat cu dor. Zice c= a "t=iat" din lucern= - i-ajunge pentru animale de pe restul de 10 ha. Acum [i-a procurat un utilaj de presare [i balotare a f`nului [i, la sezon, nu va mai fi nevoit s= angajeze zilnic c`te 10-12 b=rba\i pentru str`ngerea lui. }nainte, pentru munc=, trebuia s= se r=spl=teasc= cu fiecare lucr=tor cu c`te o c=ru\= de lucern=... Colaboreaz= din plin cu bunul s=u prieten [i vecin, liderul SRL "Scofild", Constantin Pta[nic. Zice c= tehnica, agregatele, utilajele de care dispune fiecare sunt folosite cu acelea[i drepturi [i de cel=lalt: "Tot ce am eu e [i al lui, [i invers. Suntem ca ni[te fra\i, de[i el e de v`rsta copiilor mei. Tare m= bucur c= am asemenea prieten [i vecin!"... Despre cele 61 de hectare de p=m`nt spune c= le lucreaz= cu mult= dragoste, ob\in`nd de pe ele ceea ce seam=n=. Desigur, roadele nu totdeauna sunt cele scontate, dar \=ranul de aceea se nume[te \=ran - s= iubeasc= f=r= rezerve \arina, cea care-l hr=ne[te pe el [i pe cei din jur. Mi-a spus cu regret c= toate guvern=rile au promis c= vor sus\ine agricultura, ]ns= de la vorbe p`n= la fapte concrete "e-o cale at`t de lung=", vorba lui Eminescu. A sem=nat de cu toamn= orz pe 24 de hectare. Majoritatea plantelor a ]nghe\at. Acum a cump=rat din nou semin\e de 20 de mii de lei, deci,

1

2

3

4 cheltuielile s-au dublat, iar venitul, oric`t de mare ar fi, nicidecum n-o s= le acopere, deoarece s-a lucrat de dou= ori, s-au f=cut cheltuieli duble. Mai inten\ioneaz= s= ]ns=m`n\eze vreo 8 hectare cu floareasoarelui (iar=[i trebuiesc circa 9 mii de lei pentru semin\e, plus [i erbicide trebuiesc)... Multe vrea s= fac= dragul nostru \=ran ]n anul acesta. }[i dedic= via\a copiilor, nepo\ilor [i afacerii. C`nd, din ne[tiin\=, am ]ntrebat despre consoarta lui, ochii i s-au umezit [i mi-a spus cu durere c= deja a trecut un an de c`nd a plecat... ]ncolo de unde nu se mai ]ntoarce nimeni. Apoi mi-a ar=tat gospod=ria sa. Are vreo 70 de stupi de albine. {i pe prie-

tenul s=u bun, Constantin Pta[nic, l-a f=cut gospodar cu prisac=. Numai c= cei 26 de stupi tot el ]i ]ngrije[te mai mult, ]nv=\`ndu-l pe Constantin cum s= gestioneze prisaca. Mi-a ar=tat cu m`ndrie un mistre\ negru, care nu le d=dea pace la vreo 5-6 scrofi\e: "L-am schimbat pe un porc obi[nuit. Vreau s= v=d dac= e mai bine sau nu s= fac ]ncruci[=ri. Deja am c`teva scroafe care au f=tat de la el". Apoi m-a dus [i la "semimistre\ii" c=p=ta\i de la "dracul" cela negru. Erau ro[ca\i, cu linii albe de-a lungul spin=rii, de parc= sem=nau cu bursucii. {i mai erau g=l=gio[i... ca to\i porcii. {i turma de oi am v=zuto. Mi[unau at`\ia c`rlani [i

peisajul ar=ta at`ta de frumos! A fost lini[te p`n= o "aripa s=t=nii" (capr=) n-a acostat unul dintre cei patru berbeci. Atunci s-a ]nceput o v`nzoleal= de nedescris... Ferme de porci am mai v=zut, de vite mari - la fel, pris=ci - a[ijderi. Dar iat= ferme de iepuri nu prea cunosc s= fie a[a de mari pe la noi. Boris Moraru are a[a ceva. Mi-a ar=tat [i un iepuroi de pr=sil=, c`t un "buhai", care se l=sa lenos tras de urechi. "M=tinc= o s= caut iepuroi obi[nui\i, c= acestai cam cu "fr`n=" - nu prea face treab=" m= inform= fermierul. La "desert" a \inut s=mi arate un arm=sar n=r=va[, pe care numai el ]l poate \ine ]n fr`u, dar, principalul, un faeton (o tr=sur= elegant=, ]nalt= [i u[oar=, cu 4 ro\i de mai mare dragul de la autoturisme europene), construit vreo 3 luni de zile la r`nd cu m`inile proprii pe baza pieselor metalice [i a scaunelor-saltele dintr-un "Jiguli" vechi. }n final ne-am ridicat la "cabinet". La o ferm= nou= trotuarele nu totdeauna sunt asfaltate, nu totdeauna totul e lun=. Dar ]n acest birou frumos m-am sim\it ca la ora[. U[a [i ferestrele de termopan nu permiteau g=l=giei viet=\ilor de afar= s= p=trund= ]ncoace, iar caloriferul [i un splendid tablou de muzeu, ]mbinat cu masa scump=, d=deau o expresie aparte anturajului. Nu mi-a p=rut r=u deloc c=, ]n iure[ul vie\ii cotidiene, am dat pe la acest Moraru cu talp= de gospodar exemplar. Eu ca eu, dar fiul meu cel mic a fost ]nc`ntat la maxim [i mi-a vorbit tot drumul numai de ferma frumoas= a lui nenea Boris, despre iepuroiul uria[, despre arm=sarul n=r=va[, despre faetonul ca la ora[, despre turma cu oi albe [i cu capra bucluca[=, despre dul=ii ca vi\eii, despre albinele care zumz=iau, dar afar= ]nc= nu ie[eau despre tot. La ferma clim=u\eanului vadulr=[covean m-am sim\it [i eu o or= copil. Am ]ntrev=zut ]n acest harnic gospodar ni[te calit=\i de-ale bunului meu p=rinte, plecat de 7 ani pe alte t=r`muri, [i la un moment mi-au dat [i mie ni[te lacrimi nefericite ]n col\ul ochiului. Dar via\a continu=, noi to\i mai tr=im [i tot "]ncolo" p=[im. Iat= de ce e cazul s= muncim cinstit, dar, mai ales, s= tr=im cinstit. S= facem c`t mai mult bine celor din jur. Uneori, dac= nu cu fapta, m=car cu cuv`ntul. E a[a de u[or de tr=it printre oameni buni! La ferma ceea am ]nt`lnit un om bun. Se nume[te Boris Moraru. Sergiu CUMATRENCO }n imagini: a[a cal n=r=va[ n-a avut niciodat=, iar faeton deloc. Acum mirii o s= fac= r`nd pentru a-l arenda (foto 1); pui de mistre\ n-a \inut deloc ]n m`ini (foto 2); "...dec`t vaci, mai bine oi", spune fermierul. Are el calculele sale... (foto 3); ]n"cabinet" intr= doar s= lucreze cu documentele. }n rest - gospod=ria-i mare, de-ar dovedi s= le fac= pe toate la timp (foto 4)

3

Dispozi\ia nr. 30 din 07 mai 2012

"Cu privire la convocarea Consiliului raional {old=ne[ti ]n [edin\a ordinar=" }n conformitate cu art. 53 alin. (1), lit. f) al Legii privind administra\ia public= local= nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, DISPUN: I. Se convoac= Consiliul raional {old=ne[ti ]n [edin\= ordinar= la data de 17 mai 2012. II. Secretarul Consiliului raional, Liuba Vidra[co, va aduce ]n termenul corespunz=tor dispozi\ia ]n cauz= la cuno[tin\a consilierilor raionali [i persoanelor interesate. III. Se stabile[te locul desf=[ur=rii [edin\ei Consiliului raional - sala de [edin\e a Consiliului raional. }nceputul - la ora 10.00. Pre[edintele raionului, Alexandru RELI|CHI

Ordinea de zi: 1. Cu privire la mersul executarii deciziilor adoptate de Consiliul raional. Raportor: L. Vidra[co, secretar al CR. 2. Cu privire la activitatea Comisariatului raional de poli\ie ]n perioada anului 2011-mai 2012. Raportor: A. Lisnic, comisar, Comisariatul raional de poli\ie. Coraportor: V. Erhan, procuror, Procuratura raional=. 3. Cu privire la implementarea reformei structurale ]n educa\ie. Raportor: Gh. Dandara, [eful DG}TS. 4. Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezerv= al bugetului raional. Raportor: Iu. Pris=cari, [eful DGF. 5. Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul disponibil. Raportor: Iu. Pris=cari, [eful DGF. 6. Cu privire la Planul de m=suri ]ntru preg=tirea institu\iilor pre[colare [i de ]nv=\=m`nt din raion c=tre ]nceputul noului an de studii 2012-2013. Raportor: Gh. Dandara, [eful DG}TS. 7. Cu privire la unele modific=ri ]n componen\a Comisiei raionale pentru protec\ia copilului aflat ]n dificultate. Raportor: Gh. Dandara, [ef DG}TS. 8. Cu privire la aprobarea Planului opera\ional pentru anul 2012 ]ntru realizarea Programului de dezvoltare social-economic= a raionului {old=ne[ti pentru anii 20122014. Raportor: S. Rotundu, vicepre[edinte al raionului. 9. Cu privire la comercializarea unui automobil. Raportor: C. Balanici, directorul IMSP CMF. 10. Cu privire la organizarea [i desf=[urarea concursului raional "}ngem=na\i ]n c`ntec, dor, credin\=..." Raportor: G. Z=noag=, [eful sec\iei Cultur=. 11. Cu privire la completarea deciziei nr. 1-17 din 14.02.2012. Raportor: N. Le[anu, [eful serviciului Resurse Umane. 12. Cu privire la conferirea gradelor de calificare unor func\ionari publici. Raportor: N. Le[anu, [eful serviciului Resurse Umane.

13. Cu privire la aprobarea unei dispozi\ii a pre[edintelui raionului. Raportor: N. Le[anu, [eful serviciului Resurse Umane. 14. Cu privire la delegarea unor ]mputerniciri pre[edintelui raionului. Raportor: N. Le[anu, [eful serviciului Resurse Umane. 15. Cu privire la aprobarea statelor de personal [i a coeficien\ilor de multiplicare [i sporurilor la salariu personalului de conducere al IMSP, ]ncadrate ]n sistemul asigur=rilor obligatorii de asisten\= medical= pentru anul 2012. Raportor: N. Le[anu, [eful serviciului Resurse Umane. 16. Cu privire la organizarea rutelor regulate suburbane. Raportor: S. Rotundu, vicepre[edinte al raionului. 17. Cu privire la alocarea mijloacelor din soldul disponibil al mijloacelor speciale. Raportor: A. Ple[co, [efinterimar al sec\iei AS [i PF. 18. Cu privire la examinarea notific=rii Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Raportor: Iu. Pris=cari, [eful DGF. 19. Cu privire la transmiterea unui obiect. Raportor: V. Iurcu, [eful SCGCD. 20. Cu privire la aprobarea Programului teritorial privind securitatea transfuzional= [i autoasigurarea raionului cu produse sanguine pentru anii 2012- 2016. Raportor: V. Palii, directorul IMSP Spitalul raional. 21. Ñu privire la casarea mijlîàñålîr fixe ale IMSP Spitalul raional {old=ne[ti. Raportor: V. Palii, directorul IMSP Spitalul raional. 22. Cu privire la aprobarea componen\ei consiliilor administrative (IMSP CMF [i CS). Raportor: L. Vidra[co, secretar al CR. 23. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional {old=ne[ti pentru trimestrul III al anului 2012. Raportor: L. Vidra[co, secretar al CR. Secretarul Consiliului raional {old=ne[ti, Liuba VIDRA{CO

Aviz La 15 mai 2012, ]ncep`nd cu ora 10.00, ]n biroul pre[edintelui raionului {old=ne[ti, va primi ]n audien\= cet=\eni ai raionului membrul Guvernului Republicii Moldova Ludmila Dumitra[, directorul Agen\iei Na\ionale a Turismului.

Sec\ia Administra\ie Public= a Consiliului raional {old=ne[ti

Responsabil de pagin= - Sergiu CUMATRENCO


4

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

-  íàñòîÿùåå âðåìÿ, - ãîâîðèò Àëåêñàíäðó Òðîôèìîâè÷, - íà ïîëÿõ íàøåãî ðàéîíà ïðîäîëæàåòñÿ ñåâ âåñåííèõ êóëüòóð. Ñåé÷àñ êàê ðàç âðåìÿ äëÿ ñåâà òàêèõ òåïëîëþáèâûõ êóëüòóð, êàê êóêóðóçà (íà çåðíî, ñèëîñ è çåëåíóþ ìàññó), ñîÿ, ãðå÷èõà, ôàñîëü è äðóãèõ. Åñëè ñðàâíèòü êîëè÷åñòâî âûïàâøèõ îñàäêîâ ïðîøëîãî è ýòîãî ãîäîâ, òî îíè ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò.  ÷àñòíîñòè, ýòî 117 ìì èëè 117 ëèòðîâ íà êâ. ì. (â ïðîøëîì ãîäó) è 115 ìì (â ýòîì ãîäó). Ýòè ðåçóëüòàòû íå ñëèøêîì óäîâëåòâîðèòåëüíû, ïîòîìó ÷òî íîðìàëüíîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ äîëæíî áûòü õîòÿ áû íà óðîâíå 150-160 ìì. Íî âëàãè â ïî÷âå ïîêà ÷òî õâàòàåò äëÿ ñåâà. Îäíàêî ñëîæèâøèåñÿ ïîãîäíûå óñëîâèÿ óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ñåëüõîçðàáîòíèêàì ñëåäóåò óñèëèòü òåìïû. Òàê êàê òåìïåðàòóðà âîçäóõà äëÿ äàííîãî ïåðèîäà âûñîêàÿ è, âñëåäñòâèå ýòîãî, ïðîèñõîäèò áûñòðîå âûñûõàíèå ïî÷âû.  ñêîðîì áóäóùåì, äà è â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè äîëæíû çàíèìàòüñÿ àãðîòåõíè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè è óõîäîì çà ðàñòåíèÿìè. Òî åñòü, ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé îò ñîðíÿêîâ, áîëåçíåé è âðåäèòåëåé. Íàïðèìåð, äëÿ ïîäñîëíå÷íèêà, ïðè ïîÿâëåíèè åãî âñõîäîâ, à òàêæå è ñîðíÿêîâ, ïðîâîäèòñÿ ïåðâàÿ ìåæäóðÿäíàÿ îáðàáîòêà íà ãëóáèíå 6-10 ñì. Åå ñëåäóåò ïðîâîäèòü ñðàçó, êàê ðÿäû ñòàíîâÿòñÿ õîðîøî âèäíûìè, ïðè ôîðìèðîâàíèè íà âñõîäàõ äâóõ ëèñòüåâ, îñòàâëÿÿ çîíó çàùèòû îò 8 äî 10 ñì. Âòîðóþ ìåæäóðÿäíóþ îáðàáîòêó ïðîâî-

òîæå íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàçâèòèè ðàñòåíèé. Ñàìûìè õîðî øèìè ïðåäøåñòâåííèêàìè äëÿ ãðå÷èõè ÿâëÿþòñÿ êóêóðóçà, êàðòîôåëü è ñàõàðíàÿ ñâåêëà. È íå ðåêîìåíäóåòñÿ ñåÿòü ãðå÷èõó ïîñëå îâñà.  ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, â ñòðàíå ñåþò äî 500 ãà ãðå÷èõè. Íî ýòó êóëüòóðó ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíî âûðàùèâàòü, ïðè ñîáëþäåíèè âñåõ àãðîòåõíè÷åñêèõ íîðì ïîëó÷àþòñÿ íåïëîõèå óðîæàè.

Ïîäîøåë ïåðèîä è äëÿ ïîñàäêè îâîùåé, òàáàêà â ïîëå. Íî äëÿ ýòîãî ñëåäóåò èäåàëüíî ïîäãîòîâèòü ïî÷âó è äàòü äîñòàòî÷íî âîäû äëÿ õîðîøåãî ïðèæèâàíèÿ. Àãðîìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ÐÌ ðàäóåò íàñ òåì, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ïî âñåé òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè îæèäàåòñÿ âûïàäåíèå îñàäêîâ íå íèæå íîðìû, òî åñòü, äî 50-60 ìì. À ìàéñêèå äîæäè, ÷òî íóæíî ïîä÷åðêíóòü, î÷åíü ýôôåêòèâíû äëÿ âñåõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð. Îíè ñïîñîáñòâóþò ïîÿâëå-

Nr. 19 (7561), 11 mai 2012 íèþ äðóæíûõ âñõîäîâ âåñåííèõ êóëüòóð, à òàêæå õîðîøåìó ðàçâèòèþ êàê îñåííèõ, òàê è âåñåííèõ êóëüòóð. Òàêæå, íå ñëåäóåò çàáûâàòü î çàùèòå ñàäîâ îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé. Íàïðèìåð, ó êîñòî÷êîâûõ ïîðîä ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ òàêèå çàáîëåâàíèÿ, êàê öèñòîñïîðîç, êëÿñòåðîñïîðèîç è ðàçëè÷íûå áàêòåðèàëüíûå áîëåçíè, à ó ñåìå÷êîâûõ - ïàðøà è ìó÷íèñòàÿ ðîñà. Èòàê, äëÿ ïåðñèêà íóæíî ïðèìåíÿòü ïðåïàðàòû íà áàçå ìåäè - "Champ 77 WP" - 4 êã/ãà, "Oxiclorura de cupru 90 WP" - 6 êã/ãà, "Cuproxat SC" - 7 ë/ãà, áîðäîññêàÿ æèäêîñòü - 10-20 êã/ãà, ñ ïîâòîðåíèåì ÷åðåç 7-14 äíåé. Äëÿ àáðèêîñà - â ïåðèîäå íàáóõàíèÿ ïî÷åê "Oxiclorura de cupru 90 WP" - 6 êã/ãà è áîðäîññêàÿ æèäêîñòü - 10-20 êã/ãà. Äëÿ ñëèâû ïðèìåíÿþò "Cuproxat SC" - 5 ë/ãà, "Oxiclorura de cupru 90 WP" - 6 êã/ãà è áîðäîññêóþ æèäêîñòü - 10-20 êã/ãà. Äëÿ ÿáëîíè â ôàçå íàáóõàíèÿ ïî÷åê èñïîëüçóåòñÿ áîðäîññêàÿ æèäêîñòü 20 êã/ãà, à â ôàçå "ìûøèíûå óøêè" - îäèí èç ñëåäóþùèõ ïðåïàðàòîâ: "Cocide 2000" - 2,5 êã/ãà, "Champ 77 WP", "Funduran OH-50 WP" - 3,0 êã/ãà, "Cuproxat SC" - 5 ë/ãà. À ñ âðåäèòåëÿìè íóæíî áîðîòüñÿ ïîñëå òùàòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ è îïðåäåëåíèÿ âðåäîíîñíîãî ïîðîãà. Ïðèìåíÿþòñÿ òàêèå ïðåïàðàòû, êàê "Oledeazol", "Acbara", "Engeo", "Calipso", "Arriuo", "Karate" è ïðè íàëè÷èè 8-10 âðåäèòåëåé íà äåðåâå. Âîò, âêðàòöå, è âñå îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá óõîäå çà ïîëåâûìè è ìíîãîëåòíèìè êóëüòóðàìè.

òåëü îñòàíîâèòüñÿ èëè ñâåðíóòü â ñòîðîíó ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè. Çà êàæäîé èç äîðîæíûõ òðàãåäèé ñóäüáà ðåáåíêà è ãîðå ðîäèòåëåé. È ïîýòîìó íèêîìó íåëüçÿ îñòàâàòüñÿ ðàâíîäóøíûì, êîãäà ðå÷ü èäåò î áåçîïàñíîñòè äåòåé.  íàøåé ðåñïóáëèêå äåëàåòñÿ ìíîãîå äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü äåòåé íà äîðîãàõ, îáó÷èòü èõ ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Îá îäíîì èç âàæíûõ ìåðîïðèÿòèé â ýòîé ñôåðå ðàññêàçàëà íàøåìó êîððåñïîíäåíòó êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü èç ãîðîäñêîãî òåîðåòè÷åñêîãî ëèöåÿ èì. Àëåêñàíäðó ÷åë Áóí, Ìàðèíà Øâàðöìàêëåð.

Ðîìàíîâ-×åáàí, ïðåïîäàâàòåëè Òàòüÿíà Êóøíèð, Âèêòîðèÿ Ïðåïåëèöà, Ìàéÿ Àíäðóøêà. Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè òàêæå õîòåëîñü áû ñêàçàòü çàâó÷ó ïî âíåêëàññíîé ðàáîòå ëèöåÿ èì. Øòåôàíà ÷åë Ìàðå Òàòüÿíå Àíãåëåíè÷ - çà ïðåäîñòàâëåííûå íà êîíêóðñ êîñòþìû. Íåìàëî ïîòðóäèëèñü ïðè èçãîòîâëåíèè è îôîðìëåíèè òåìàòè÷åñêîé ãàçåòû è ó÷àùèåñÿ 11 êëàññîâ ëèöåÿ ßìóíà è Ìèõàèë Çàêîí, Àëåêñàíäðà Êîäðÿíó. ßðêîå è êðàñî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå êîìàíäû ïîäãîòîâèëè Òàòüÿíà Çîçóëÿ, Ñèëüâèÿ Êîòè÷ è Ñîðèíà Êûðñòÿ. È, êîíå÷íî æå, ñëåäóåò ïîáëàãîäàðèòü ñàìó êîìàíäó ëèöåÿ èì. Àëåêñàíäðó ÷åë Áóí "Speed Fire". Äóìàåòñÿ, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ïîíÿëè è ïîêàçàëè íà êîíêóðñå ó÷àñòíèêè êîìàíäû - ýòî òî, ÷òî ñëåäóåò öåíèòü ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü è íå ïîäâåðãàòü ñåáÿ ïîïóñòó îïàñíîñòè ïðè ïåðåõîäå äîðîãè. Çíàíèå è ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ - ýòî òà ñàìàÿ ñòðàõîâêà, êîòîðàÿ ïîìîãàåò èçáåæàòü íåíóæíîãî ðèñêà, âåñòè ñåáÿ íà äîðîãå ãðàìîòíî, îñòîðîæíî è âíèìàòåëüíî. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûìè äëÿ äåòåé. Âåäü, îòêðîâåííî ãîâîðÿ, íåêîòîðûå ðîäèòåëè âîîáùå íå îáúÿñíÿþò äåòÿì êàê íóæíî ñåáÿ âåñòè íà äîðîãå, à ïðîñòî ãîâîðÿò, ÷òîáû ðåáåíîê áûë âíèìàòåëåí. Ê ñîæàëåíèþ, â íåêîòîðûõ ñåìüÿõ, êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå íåò äàæå ó ðîäèòåëåé, è äåòè, ñîîòâåòñòâåííî ïîâòîðÿþò

îøèáêè ñòàðøèõ, è ïîðîé ðàñïëà÷èâàþòñÿ çà ýòè îøèáêè ñîáñòâåííîé æèçíüþ. Íåñîìíåííî, ÷òî áîëüøóþ ðîëü â ïîäãîòîâêå êîìàíäû ëèöåÿ èì. Àëåêñàíäðó ÷åë Áóí "Speed Fire" ñûãðàëè íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ äîðîæíîé ïîëèöèè ÐÊÏ Ãåîðãå Áóðäóæà, ðàáîòíèê ýòîãî îòäåëåíèÿ Âàñèëå Ïëàòîí. Õî÷åòñÿ èñêðåííå ïîáëàãîäàðèòü èõ è çà ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòà äëÿ ïðîåçäà êîìàíäû è çà òî, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè âðåìåíè êîíêóðñíûõ ñîðåâíîâàíèé îíè ïîñòîÿííî íàõîäèëèñü ðÿäîì ñ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà. Çà áåçîïàñíîñòü äåòåé âî âðåìÿ ïîåçäêè îòâå÷àë âîäèòåëü È. Ìåðåóöå, êîòîðûé îêàçûâàë êîìàíäå è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó âî âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé, çà ÷òî åìó òîæå âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü. Êàê âûÿñíèëîñü â èòîãå, òîëüêî áëàãîäàðÿ òàêîìó òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, âçàèìîïîíèìàíèþ è îêàçàííîé ïîääåðæêå íàøà êîìàíäà "Speed Fire" óñïåøíî âûñòóïèëà â êîíêóðñå "Micul pieton" è äîñòîéíî ïðåäñòàâèëà Ðåçèíñêèé ðàéîí. Ïóñòü íà ýòîò ðàç ëèöåèñòû íå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è íå çàâîåâàëè ïðèçîâûõ ìåñò. Íî âàæíûì ïîêàçàòåëåì ñëåäóåò ñ÷èòàòü òî, ÷òî èç 240 âîçìîæíûõ áàëëîâ íà êîíêóðñå íàøà êîìàíäà íàáðàëà 214. È ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èñòèííûìè ïîáåäèòåëÿìè íà ýòîì êîíêóðñå ñòàëè òå çíàíèÿ î ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êîòîðûå ñïîñîáíû ñîõðàíèòü æèçíü êàæäîìó èç íàñ, îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü.

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íà ïîëÿõ ðàéîíà êèïèò íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà. Ðàáîòíèêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè èñïîëüçóþò êàæäûé ïîãîæèé äåíü ñ òîëêîì. Íå ñåêðåò, ÷òî ïîëåâûå ðàáîòû - ýòî îäèí èç íàèáîëåå òðóäîåìêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùèé îò ðàáîòíèêîâ ïîëíîé ñàìîîòäà÷è. Íåäàðîì â íàðîäå ñóùåñòâóþò òàêèå ìóäðûå ïîãîâîðêè, êàê: "Áåç ñîõè è áîðîíû è öàðü õëåáà íå íàéäåò" äà "Ðàáîòàé äî ïîòó, ïîåøü õëåáà â îõîòó". È ïóñòü èíîãäà ïðèðîäà ñïîñîáíà ïðåïîäíåñòè ðàáîòíèêàì ñåëüñêîãî õîçÿéñò-

âà íåïðèÿòíûå ñþðïðèçû â âèäå ãíåòóùåé çàñóõè èëè óáèéñòâåííûõ äëÿ ïîñåâîâ ìîðîçîâ - ýòî íèêîãî íå çàñòàâèò, êàê ãîâîðèòñÿ, îïóñòèòü ðóêè. Íàïðîòèâ, èç ãîäà â ãîä ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðàáîòàþò âñå áîëåå ñàìîîòâåðæåííî è öåëåíàïðàâëåííî, îñóùåñòâëÿÿ ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû è äîáèâàÿñü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ. Î òîì, êàê èäóò âåñåííå-ïîëåâûå ðàáîòû â íàøåì ðàéîíå, ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó âåäóùèé ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Àëåêñàíäðó Ïàñàðàðü.

Ïðîäîëæàþòñÿ âåñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû äÿò ÷åðåç êîðîòêèé èíòåðâàë ïîñëå ïåðâîé, ïðèìåðíî ÷åðåç 10-12 äíåé, òàêæå íà ãëóáèíå 6-10 ñì. À çîíà çàùèòû óæå óâåëè÷èâàåòñÿ äî 14-15 ñì. È, íàêîíåö, òðåòüþ ìåæäóðÿäíóþ îáðàáîòêó ñ îêó÷èâàíèåì ïðîâîäÿò íà ïîäñîëíå÷íèêå òîãäà, êîãäà ðàñòåíèÿ äîñòèãàþò ðîñòà 40-50 ñì è ïîñëå 10 ÷àñîâ, êîãäà ðàñòåíèÿ êàê áû çàâÿëåíû. Èíà÷å âñå ðàñòåíèÿ ïîðâóòñÿ. Òàêæå ïîëÿ äîëæíû èññëåäîâàòüñÿ íà íàëè÷èå áîëåçíåé, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê ñåðàÿ è áåëàÿ ãíèëü, ôîìîïñèñ. À òàêæå íà íàëè÷èå âðåäèòåëåé, òàêèõ, êàê ïðîâîëî÷íèêè, êóêóðóçíûé äîëãîíîñèê - è, ïî íåîáõîäèìîñòè, ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ðàcòåíèé îò íèõ. Íà êóêóðóçå ïðè âåãåòàöèè ìîæíî âíåñòè ãåðáèöèäû äëÿ óíè÷òîæåíèÿ øèðîêîëèñòíûõ ñîðíÿêîâ. À àãðîòåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ýòîé êóëüòóðû ïðèìåðíî òàêèå æå, êàê è äëÿ ïîäñîëíå÷íèêà. ×òî êàñàåòñÿ ñîè, òî ïåðâûé àãðîòåõíè÷åñêèé ïðèåì äëÿ íåå - ýòî óäàëåíèå îáðàçîâàâøåéñÿ êîðêè äî è ïîñëå ïîÿâëåíèÿ

Ìû æèâåì â ìèðå, ãäå èç ãîäà â ãîä ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò ÷èñëî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Èíîãäà ïðèõîäèòñÿ âèäåòü àâàðèéíûå ñèòóàöèè íà äîðîãàõ, ãäå âèíîâíèêàìè ÿâëÿþòñÿ êàê âîäèòåëè, òàê è ïåøåõîäû, ñðåäè êîòîðûõ åñòü äåòè. Âîçìîæíî, ÷òî ãëàâíîé ïðè÷èíîé íåîñòîðîæíîñòè ìàëåíüêèõ ïåøåõîäîâ íà äîðîãàõ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ó äåòåé èìååòñÿ äâîéñòâåííîå îòíîøåíèå ê àâòîìîáèëþ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíè áîÿòñÿ ìàøèí, ïðîíîñÿùèõñÿ íà áîëüøîé ñêîðîñòè ìèìî íèõ, ñ äðóãîé - îíè ëèøåíû ñòðàõà è ãîòîâû ïåðåáåæàòü ïåðåä ìàøèíîé äîðîãó, íå ïîíèìàÿ, ÷òî âîäè-

âñõîäîâ. Óäàëåíèå êîðêè ïðîèçâîäèòñÿ ñðåäíèìè áîðîíàìè ïîïåðåê ñåâà. À òàêæå âî âðåìÿ âåãåòàöèè, ïðè ïîÿâëåíèè ñîðíÿêîâ, ìîæíî ïðèìåíÿòü ãåðáèöèäû. Òàêèå, êàê, íàïðèìåð, Basagran 48 SA, ïðè äîçå 1,5-3,0 êã/ãà, êîòîðûì îïðûñêèâàþò ðàñòåíèÿ â ôàçå 3-5 ëèñòüåâ ñîðíÿêîâ è Pantera 4 EC ïðè íîðìå 0,75-1,0 êã/ ãà, â ôàçå 3-5 ëèñòüåâ. Ïåðâûé ðàç - äëÿ óíè÷òîæåíèÿ øèðîêîëèñòûõ ñîðíÿêîâ, à âòîðîé ðàç - äëÿ óíè÷òîæåíèÿ óçêîëèñòíûõ. Ïðè âîçìîæíîñòè ñëåäóåò ïðîâåñòè ïîëèâ, ÷òî î÷åíü õîðîøî ïîòîì ñêàæåòñÿ íà óâåëè÷åíèè óðîæàÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìåòåîðîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà íå ñîâñåì áëàãîïðèÿòíû äëÿ âûðàùèâàíèÿ ãðå÷èõè. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýòà êóëüòóðà î÷åíü òåïëîëþáèâàÿ è áîèòñÿ çàìîðîçêîâ. Äëÿ ýòîé êóëüòóðû áëàãîïðèÿòíûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâëÿþò îò ïëþñ 15 äî 30 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ. Åñëè òåìïåðàòóðà íèæå 15 ãðàäóñîâ, òî ðàñòåíèÿ ñëàáî ðàçâèâàþòñÿ.  òî æå âðåìÿ, åñëè òåìïåðàòóðà âûøå 30 ãðàäóñîâ, òî ýòî

Êîíêóðñ "Ìàëåíüêèé ïåøåõîä" - Óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé, - ãîâîðèò Ìàðèíà Øâàðöìàêëåð, - ïðîâåäåíèå â íà÷àëå ìàÿ ïî âñåé íàøåé ðåñïóáëèêå çîíàëüíîãî êîíêóðñà "Micul pieton" ("Ìàëåíüêèé ïåøåõîä").  ýòîì ãîäó êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ â ãîðîäå Ñòðýøåíü. À íàø ðàéîí íà ýòîì êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà òåîðåòè÷åñêîãî ëèöåÿ èì. Àëåêñàíäðó ÷åë Áóí. Âñåãî â êîíêóðñå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 13 êîìàíä èç ðàçëè÷íûõ ðàéîíîâ Ìîëäîâû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óðîâåíü ïîäãîòîâêè âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà áûë âûñîêèì, ÷òî ãîâîðèò î õîðîøåé ðàáîòå ïðåïîäàâàòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ðàáîòàëè ñ ðåáÿòàìè.  ïðîãðàììå êîíêóðñà áûëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî çíàíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå íà äîðîãå. Òàêæå êàæäàÿ êîìàíäà ïðåäñòàâèëà íà ðàññìîòðåíèå æþðè òåìàòè÷åñêèå ãàçåòû è çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå äîìàøíèå çàäàíèÿ. Îñíîâíîé öåëüþ êîíêóðñà "Micul pieton" áûëî âîñïèòàíèå

çàêîíîïîñëóøíûõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå ó íèõ çíàíèé è íàâûêîâ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ.  õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîé ïðîãðàììû åå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè è ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ÷åòêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî ïðàâèëà, ïðåäïèñàííûå ïåøåõîäàì, ïàññàæèðàì, âîäèòåëÿì, íàïðàâëåíû íà ñîõðàíåíèå æèçíè è çäîðîâüÿ, ïîýòîìó âñå îáÿçàíû èõ âûïîëíÿòü. Ê

ïðèìåðó, ïåøåõîäàì ñëåäóåò ïåðåäâèãàòüñÿ òîëüêî ïî ïðàâîé ñò î ð î í å òðîòóàðà, è í à ÷ å ìîæíî íàòîëêíóòüñÿ íà âñòðå÷íîãî ïåøåõîäà è ïîìåøàòü åãî ïåðåäâèæåíèþ. Ïåðåõîäèòü äî ðî ã ó æåëàòåëüíî òîëüêî òàì, ãäå åñòü ïåøåõîäíûé ïåðåõîä. À ïðè îäíîñòîðîííåì äâèæåíèè òðàíñïîðòà ïðè ïåðåõîäå äîðîãè íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå ìîìåíòû: âñòàâ ó òðîòóàðà, íå ïåðåñåêàÿ áîðäþðíîãî êàìíÿ, ñíà÷àëà ñìîòðèì íàëåâî, äàëåå - íàïðàâî è ñíîâà - íàëåâî. Óáåäèâøèñü, ÷òî òðàíñïîðòà íåò, ìîæíî ñïîêîéíî íà÷èíàòü ïåðåõîä äîðîãè. Ïðè äâóñòîðîííåì äâèæåíèè òðàíñ-

ïîðòà ïåøåõîä, äîéäÿ äî ñåðåäèíû, ñíîâà îñìàòðèâàåò äîðîãó - âíà÷àëå íàïðàâî, çàòåì - íàëåâî è íàïðàâî. Ïðîãðàììà êîíêóðñà ïîêàçàëà ðàçíîîáðàçíûå äèôôåðå íöèðîâàí íûå ôîðìû ðàáîòû ñ äåòüìè â îòíîøåíèè ëó÷øåãî óñâîåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ó÷àñòíèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñìîãëè óñïåøíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñìîäåëèðîâàííûõ äîðîæíûõ ñèòóàöèÿõ, íà ïðàêòèêå ïðèìåíÿëè ñâîè çíàíèÿ. Ïîýòîìó ïðîãðàììó êîíêóðñà ïî ïðîïàãàíäå ïðàâèë áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ íà äîðîãàõ ìîæíî íàçâàòü ïðîãðàììîé ðàáîòû íà ïåðñïåêòèâó. Âåäü ÷åì ðàíüøå íàó÷àòñÿ äåòè êóëüòóðå ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ è óëèöàõ, òåì ìåíüøå áóäåò íåïðèÿòíûõ ïðîèñøåñòâèé íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö.  ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ê êîíêóðñó õî÷åòñÿ âûðàçèòü ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì òåì, êòî ïðèëîæèë ìàññó óñèëèé äëÿ òîãî, ÷òîáû êîìàíäà íàøèõ ðåáÿò äîñòîéíî ïðåäñòàâèëà íàø ðàéîí â ñîðåâíîâàíèÿõ. Ýòî äèðåêòîð ëèöåÿ Ëþäìèëà

Страницу подготовила Марина ШОВА


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 19 (7561), 11 mai 2012

5

MONITORUL OFICIAL al Consiliului raional Rezina Nr. 4 (47), mai, 2012

Decizie nr. 3/5 din 28 aprilie 2012, or. Rezina

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil" }n baza art. 43, alin. (1), lit. g), alin. (2) al Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 8, alin. (4), punct. 2 al Legii Republicii Moldova privind finan\ele publice locale nr. 397-XV din 16.10. 2003, Consiliul raional Rezina DECIDE: 1. Se aloc= din soldul disponibil al Consiliului raional suma de 605500 de lei Aparatului pre[edintelui raionului pentru: 1.1. contribu\ia local= pentru construirea Incubatorului de Afaceri, care va fi creat ]n baza bunului imobil din or. Rezina, str. {ciusev, 10, cu nr. cadastral

6701209039.01 - 600000 de lei; 1.2. ]nf=ptuirea ac\iunilor comune cu AO "Uniunea Veteranilor r=zboiului din Afganistan" de Pa[tele Blajinilor - 3500 de lei; 1.3. organizarea [edin\elor Consiliului raional (ap=, pahare, [erve\ele etc) 2000 de lei. 2. Controlul asupra execut=rii prezentei decizii se pune ]n seama [efului direc\iei generale Finan\e Arcadie Mu[inschi. Pre[edintele [edin\ei, Nina POSTU Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

Decizie nr. 3/6 din 28 aprilie 2012, or. Rezina

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerv=" }n baza art. 43, alin. (2) al Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 436-XVI din 28.12. 2006, art. 18, alin. (2) al Legii Republicii Moldova privind finan\ele publice locale nr. 397-XV din 16.10. 2003, Regulamentului de utilizare a fondului de rezerv=, art. 4, alin. (3) al Legii Republicii Moldova privind descentralizarea administrativ= nr. 435-XVI din 28.12. 2006, Consiliul raional Rezina DECIDE: 1. Se aloc= din fondul de rezerv= al Consiliului raional suma de 52010 lei pentru: 1.1. Sec\ia Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei suma de 3400 de lei pentru acordarea ajutoarelor financiare veteranilor celui de-al doilea r=zboi mondial - c`-

te 100 de lei fiec=ruia; 1.2. prim=ria or. Rezina suma de 48610 lei pentru lichidarea consecin\elor calamit=\ilor naturale cauzate de ]nghe\area apeductelor de pe str=zile Orhei [i Cosmonau\ilor din or. Rezina. 2. Conduc=torii-beneficiari de alocarea mijloacelor financiare prin prezenta decizie, vor prezenta acte justificative referitoare la utilizarea mijloacelor financiare conform destina\iei. 3. Controlul asupra execut=rii prevederilor prezentei decizii se pune ]n seama [efului direc\iei generale Finan\e Arcadie Mu[inschi. Pre[edintele [edin\ei, Nina POSTU Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

Decizie nr. 3/11 din 28 aprilie 2012, or. Rezina

"Cu privire la aprobarea Regulamentului campionatului raionului la fotbal, edi\ia IX-2012" }n baza art. 4, alin. (2), lit. h), art. 5, alin. (1) ale Legii Republicii Moldova privind descentralizarea administrativ= nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 43, alin. (1), lit. s) al Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 436XVI din 28.12.2006, ]n scopurile cultiv=rii modului s=n=tos de via\=, organiz=rii timpului liber al tinerei genera\ii, ridic=rii nivelului general al sportului ]n raion, Consiliul raional Rezina DECIDE: 1. Se aprob= Regulamentul de desf=[urare a competi\iei sportive "Campionatul raionului Rezina la fotbal", edi\ia IX-2012. 2. Comisia disciplinar= a competi\iei va ]ntocmi [i expedia Programul meciuri-

lor managerului-[ef al IMSP Centrul Medicilor de Familie [i comisarului CPR Rezina ]ntru asigurarea prezen\ei la fiecare meci a lucr=torilor medicali pentru acordarea, ]n caz de necesitate, a asisten\ei medicale [i, respectiv - a inspectorilor de sector ]ntru men\inerea ordinii publice. 3. Responsabil de executare - secretarul Consiliului raional, Vasile Gobjil=. 4. Controlul asupra execut=rii prezentei decizii se pune ]n seama vicepre[edintelui raionului ]n probleme sociale, Valeriu Ciorici. Pre[edintele [edin\ei, Nina POSTU Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

}n baza punctului 5 al Regulamentului cu privire la ocuparea func\iei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hot=r`rea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009, Legilor Republicii Moldova privind func\ia public= [i statutul func\ionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 [i privind administra\ia public= local= nr. 436-XVI din 28.12. 2006, Consiliul raional Rezina DECIDE: 1. Se anun\= concursul

Decizie nr. 3/3 din 28 aprilie 2012, or. Rezina

"Cu privire la anun\area concursului pentru ocuparea func\iei publice vacante" pentru ocuparea func\iei publice de conducere vacante de [ef al direc\iei generale }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport. 2. Se aprob= informa\ia cu privire la condi\iile de

desf=[urare a concursului instituit= prin decizia nr. 8/ de ocupare a func\iei de 9 din 23.09.2011. conducere nominalizat=. Pre[edintele [edin\ei, 3. Responsabilitatea penNina POSTU tru executarea prevederilor Secretarul Consiliului prezentei decizii se pune ]n raional, Vasile GOBJIL+ seama comisiei de concurs,

Anexa la decizia Consiliului raional nr. 3/3 din 28.04.2012

INFORMA|IE cu privire la condi\iile de desf=[urare a concursului pentru ocuparea func\iei publice de conducere vacant= de [ef al direc\iei generale }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport I. {eful direc\iei generale }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport are urm=toarele atribu\ii [i responsabilit=\i: 1. Reprezint= direc\ia general= ]n rela\iile cu autorit=\ile, institu\iile [i organiza\iile centrale [i locale [i cu persoanele fizice. 2. R=spunde de ]ntreaga activitate educa\ional= din raion. 3. Nume[te ]n func\ie [i concediaz= personalul direc\iei generale; din administra\ia permanent= a taberelor de odihn= raionale [i din alte unit=\i subordonate direc\iei generale, conform legisla\iei ]n vigoare. 4. Nume[te [i concediaz= directorii institu\iilor ]nv=\=m`ntului de stat pre[colar, primar, gimnazial, mediu de cultur= general=, complementar (extra[colar), artistic [i sportiv din subordine, conform legisla\iei ]n vigoare. 5. Elaboreaz= fi[a postului pentru [eful-adjunct, [eful centrului metodic, asigur= elaborarea fi[ei de post pentru inspectorii [colari, metodi[ti, personalul economico-financiar, tehnic, ]n conformitate cu prevederile Regulamentului [i cu alte acte normative ]n vigoare. 6. Analizeaz= periodic concluziile [i nivelul de eficien\= al activit=\ii de ]ndrumare [i control, desf=[urat= de angaja\ii direc\iei, stabilind m=suri de optimizare a procesului de ]nv=\=m`nt. 7. R=spunde la activitatea de perfec\ionare a personalului didactic, economi-

co-financiar, tehnic, administrativ [i a personalului didactic ajut=tor, potrivit metodologiei ]n vigoare. 8. Se ]ngrije[te de sporirea continu= a bazei didactico-materiale din institu\iile de ]nv=\=m`nt [i educa\ie [i de asigurarea func\ionalit=\ii ei, asigur= estimarea necesarului de construc\ie ]n unit=\ile [colare [i pre[colare [i avizeaz= capacit=\ile [i amplasamentul acestora, supravegheaz= efectuarea repara\iilor curente, capitale [i, dup= caz, propune m=suri pentru asigurarea cu spa\ii de ]nv=\=m`nt. 9. Coordoneaz= efectuarea estim=rilor privind fundamentarea planului financiar anual [i execu\ia bugetar=. 10. Poart= responsabilitate personal= pentru cheltuielile bugetare anuale. 11. Colaboreaz= [i solicit= sprijinul autorit=\ilor administra\iei publice [i agen\ilor economici ]n rezolvarea problemelor privind func\ionarea institu\iilor de ]nv=\=m`nt [i educa\ie (spa\iul de ]nv=\=m`nt [i educa\ie, internet, cantin=, mobilier, dot=ri pentru laboratoare, cabinete [i ateliere). 12. Asigur= elaborarea [i fundamentarea planului perspectiv de dezvoltare a ]nv=\=m`ntului ]n teritoriu. 13. Propune [i, dup= caz, aprob= componen\a comisiilor de examinare [i concursuri. 14. R=spunde de definitivarea la timp a materialelor de analiz= [i sintez= solicita-

te de ministerul Educa\iei [i de exactitatea situa\iilor statistice incluse ]n ele. 15. Emite ]n cazuri excep\ionale (calamit=\i naturale [i epidemii) ordine [i dispozi\ii de suspendare temporar= a cursurilor [colare [i informeaz= ministerul Educa\iei despre situa\ia creat= [i m=surile ]ntreprinse. 16. R=spunde de rezolvarea ]n termen, conform legii, a peti\iilor, cererilor, reclama\iilor [i sesiz=rilor adresate direc\iei generale. 17. Analizeaz= [i evalueaz= anual eficien\a activit=\ii [efului-adjunct, [efului centrului metodic [i, ]mpreun= cu ace[tia, a celorlal\i angaja\i. 18. Este ordonatorul creditelor, put`nd delega dreptul de semn=tur= ]n banc= [i directorului-adjunct. 19. Elaboreaz= [i ]nainteaz= ministerului Educa\iei propuneri de acordare a distinc\iilor pentru cadrele didactice cu merite deosebite. II. Condi\iile de baz= pentru a candida la concursul pentru ocuparea func\iei publice de conducere vacant=: - de\ine cet=\enia Republicii Moldova; - posed= limba moldoveneasc= [i limbile oficiale de comunicare interetnic=, vorbite ]n teritoriul respectiv, ]n limitele stabilite de lege; - are capacitatea deplin= de exerci\iu; - nu a ]ndeplinit v`rsta necesar= ob\inerii dreptului

de pensie pentru limita de v`rst= (62 de ani - b=rba\i, 57 de ani - femei); - este apt din punct de vedere al s=n=t=\ii, pentru exercitarea func\iei publice conform certificatului medical, eliberat de institu\ia medical= abilitat=; - are studiile necesare prev=zute pentru func\ia public= respectiv=; - ]ndepline[te cerin\ele specifice pentru ocuparea unor anumite func\ii publice; - nu are antecedente penale nestinse pentru infrac\iuni s=v`r[ite cu inten\ie; - nu este privat de dreptul de a ocupa anumite func\ii sau de a exercita o anumit= activitate, ca pedeaps= de baz= sau complementare, ca urmare a [edin\ei judec=tore[ti definitive, prin care s-a dispus aceast= interdic\ie. III. Documentele ce urmeaz= a fi prezentate pentru a participa la concurs: - formularul de participare; - copia buletinului de identitate; - copiile diplomelor de studii [i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfec\ionare profesional= sau de specialitate; - copia carnetului de munc=; - certificatul medical; - cazierul judiciar. IV. Termenul de prezentare a actelor va fi stabilit de c=tre comisia de concurs. Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

Lafarge investe[te ]n echipamente de ultim= genera\ie pentru o mai bun= protec\ie a mediului ambiant La 8 mai curent, "Lafarge Ciment" (Moldova) SA a anun\at oficial punerea ]n func\iune a unui analizor de gaze - un echipament de ultima genera\ie, menit s= contribuie la ]mbun=t=\irea performan\elor sale industriale [i de mediu. Analizorul de gaze este un sistem de m=surare [i monitorizare on-line a emisiilor evacuate de la co[ul principal, fapt ce va permite un control

mai eficient asupra acestora. Protec\ia mediului [i conservarea resurselor naturale reprezint= componentecheie ale angajamentului Lafarge pentru dezvoltarea durabil=. Standardele stricte Lafarge cu privire la mediu se aplic= ]n cele 64 de \=ri ale lumii, ]n care Grupul este prezent. Purt`nd grij= [i respect fa\= de mediul ambiant [i comunit=\ile ]nvecinate, "La-

farge Ciment" (Moldova) SA implementeaz= ]n permanen\= proiecte de ]mbun=t=\ire a performan\elor de mediu: - stropirea sistematic= a drumurilor din uzin= [i localitate - din 2004; - construc\ia sta\iei de purificare a apelor reziduale - din 2006; - instalarea postului automat de control al calit=\ii aerului atmosferic din loca-

litate - din 2008; - despr=fuirea punctelor de transfer al materialelor - din 2011; - crearea spa\iilor verzi ]n uzin= [i ]n jurul ei - 20112013; - instalarea unui nou sistem de despr=fuire la silozurile de ciment - din 2012; - instalarea analizorului de gaze la co[ul principal - din 2012; (Sf`r[it ]n pag. 7)


6

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 19 (7561), 11 mai 2012

12 mai - Ziua Interna\ional= a Nurselor

Tratamente naturiste

Preparatele din mesteac=n bune medicamente (}nceput ]n nr. 18)

Seva de mesteac=n regleaz= tulbur=rile de nutri\ie Seva de mesteac=n este eficient= ]n fortificarea copiilor [i a persoanelor debilitate sau cu tulbur=ri de nutri\ie. Toate aceste efecte vor putea fi valorificate printr-o cur= de prim=var=var=, cu ac\iune intens depurativ= [i diuretic=. Contra tifosului exantematic [i a febrei tifoide sa folosit, ]n trecut, decoctul din frunze, muguri [i scoar\=, luate separat sau ]n amestec cu frunze de ulm [i c=tin= ro[ie (]n p=r\i egale). Extractul din muguri evit= ]nfundarea ganglionilor limfatici. }n ultimul timp s-a constatat c= un derivat al acidului betulinic este eficient ]mpotriva HIV. Contra negilor [i a r=nilor este indicat= o bucat= din scoar\= proasp=t=, schimbat= ]n fiecare zi, care se a[eaz= direct pe piele. Infuzia concentrat= de frunze elimin= toxinele - frunzele de mesteac=n au efecte diuretice [i depurative, ac\ion`nd prin eliminarea excesului hidric [i al toxinelor din corp, stimul`nd schimburile de substan\e organice. Se folosesc sub diferite forme; - infuzie din 10 g de frunze tinere uscate la 250 ml de ap= clocotit=; se infuzeaz= doua ore ]n vas acoperit [i se bea, pe parcursul zilei, ]n por\iuni mici, urmate de pu\in= ap=; - infuzie concentrat= din 20 g de frunze tinere uscate la 200 ml de ap= ]n clocot, se adaug= un v`rf de cu\it de bicarbonat de sodiu, c`nd infuzia a sc=zut la temperatura de 40 de grade C; se infuzeaz= 6 ore [i se beau 2-3 ce[ti pe parcursul zilei, la intervale de 4 ore, cu efecte diuretice ]n edeme renale [i cardiace [i pentru eliminarea toxinelor [i a acidului uric; - infuzie din amestec de frunze de mesteac=n, coada calului [i boabe de ienup=r (]n p=r\i egale) din care se ia o lingur= cu v`rf la 250 ml de ap= clocotit=, se las= s= infuzeze 10 minute [i se beau 4 c=ni pe zi, cu efecte multiple; - infuzie din amestec format din frunze de mesteac=n (3 p=r\i), frunze de melis= (dou= p=r\i), semin\e pisate de fenicul (dou= p=r\i), fructe uscate de m=ce[ (o parte), flori de soc (o parte) [i herba de trei-fra\i-p=ta\i (o parte). Se ia o linguri\= de amestec la 250 ml de ap= clocotit=, se infuzeaz= acoperit 10 minute, se strecoar= [i se beau c`te 3 c=ni pe zi timp de 4-6 s=pt=m`ni, cu efecte de purificare [i detoxifiere a organismului. Mugurii de mesteac=n au propriet=\i antibiotice Scoar\a de mesteac=n este bogat= ]n acid betulinic [i salicila\i cu propriet=\i antivirale. Se folose[te ]n diferite forme de preparate: - decoct dintr-o linguri\= de scoar\= uscat= [i m=cinat= la 200 ml de ap= rece; se fierbe 5 minute [i se beau c`te dou` c`ni pe zi, ]nainte de mesele principale, mai ales, de c=tre bolnavii cu friguri intermitente [i frisoane; - tinctura din scoar\= (20 g ]n 100 ml de alcool 40 de grade), din care se iau c`te 20-30 de pic=turi diluate ]n 50 ml de ap=, de 2-3 ori pe zi, pe o durat=

de 20-30 de zile; - vin tonic preparat din 50 g de scoar\= uscat= [i m=cinat= la un litru de vin ro[u; se m=cereaz= timp de 7 zile, se strecoar= [i se bea c`te un pahar ]nainte de mesele principale. Mugurii de mesteac=n au propriet=\i antibiotice [i se folosesc sub diferite forme: - decoct din 100-120 g de muguri usca\i, care se fierb ]n 750 ml de ap= p`n= scade lichidul la 500 ml; se adaug= 1 g de bicarbonat de sodiu pentru dizolvarea r=[inilor, se strecoar= [i se bea ]ntreaga cantitate, frac\ionat= ]n cursul zilei. Seva de mesteac=n, ob\inut= prim=vara prin incizii ]n ramuri tinere sau ]n tulpini, are puternice ac\iuni diuretice [i se bea c`te un pahar de 50 ml ]n fiecare diminea\=, pe stomacul gol, pe o durat= de 15-20 de zile. Are efecte de stimulare general= a func\iilor vitale ale organismului [i de dizolvare a calculilor renali; - seva se p=streaz= ]n sticle, unde devine [ampanizat=, cu gust de vin. Aciditatea se corecteaz= cu zah=r. Pentru a evita fermentarea, se introduc ]n sticl= 4-5 cui[oare la un litru de sev=. Tratamente externe: - decoct concentrat din 30-50 g de scoar\= la un litru de ap=; se fierbe 10 minute [i se aplic= sub form= de comprese ]n dermatoze [i r=ni. - prin arderea scoar\ei se ob\ine un dohot bun pentru tamponarea leziunilor de impetigo, pecingine sau r`ie; - tinctura preparat= din 20 g de muguri usca\i [i marun\i\i, care se m=cereaz= timp de 14 zile ]n 100 ml de alcool de 70 de grade; se aplic= local sub form= de cataplasme ]n diferite afec\iuni dermatice, inclusiv arsuri; - seva se folose[te la sp=larea zilnic= a zonelor cu pistrui [i pete maronii [i ]n tratamente care urm=resc s= combat= cuperoza, acneea, micozele cutanate, seboreea [i alopecia; - extractele din frunze se dovedesc un bun tonic capilar pentru stimularea cresterii p=rului [i favorizarea revigor=rii firelor de p=r. Pentru asta se maseaz= regulat pielea capului cu sev=, ultima cl=tire a p=rului fiind f=cut= cu infuzie concentrat= din frunze; - b=ile pe cap cu infuzie din frunze au un rol important ]n calmarea irita\iilor pielii [i ]n ]nt=rirea r=d=cinii p=rului; - prin sp=larea pielii cu decoct din frunze se trateaz= multe afec\iuni dermatologice (negi, eczeme, acnee, pl=gi, urtic=rie, dermatite, pete pe obraz, psoriazis, mu[c=turi de c`ine, de vulpe sau lup). }n alimenta\ie, frunzele tinere de mesteac=n pot fi consumate prim=vara, ad=ugate la salata de l=ptuc=. Observa\ii. }n timpul tratamentelor cu produse de mesteac=n este necesar un consum mai mare de lichide, ]n special, ap= plat=.

Nursingul este [tiin\a [i arta de a ]ngriji cu competen\=, cu respect [i demnitate fiin\a uman=. Cu ocazia s=rb=torii profesionale, le dorim omagia\ilor mult= s=n=tate, mult= lumin= ]n suflet, pe care s-o d=ruiasc= oamenilor, r=bdare [i pricepere ]n munca sa. C=ci e atot[tiut c= dac= sora medical= posed= iscusin\=, calm [i o calificare ]nalt=, durerea [i suferin\ele omene[ti sunt dep=[ite cu succes, pentru c= ]n orice tratament prescris de medic, marea majoritate a lucrului este efectuat anume de asistenta medical=. Stima\i s=rb=tori\i! Cu tot respectul adres=m sincere felicit=ri ]ntreg colectivului de asistente medicale din raionul Rezina. V= dorim erudi\ie profesional=, realiz=ri

frumoase ]n activitate, putere [i r=bdare de a ]nvinge greut=\ile profesionale, pace, lumin= [i ]n\elegere ]n familii. {i s= r=m`ne\i mereu surs= de c=ldur= [i alinare sufleteasc= pentru cei suferinzi. S= ne tr=i\i to\i acei care-i revindec= pe cei cuprin[i de boal=, care aduc m`ng`iere celor ]ntrista\i [i sl=bire a chinurilor celor suferinzi, care restabilesc speran\a acelor dispera\i! Administra\ia [i comitetul sindical ale IMSP Spitalul raional Rezina

Asistentele medicale cele mai aproape de pacien\i La 12 mai, ]n ]ntreaga lume este celebrat= Ziua Interna\ional= a Nurselor. Omagiul adus acestei profesii nu este ]nt`mpl=tor. Asisten\ilor medicali le revine nobila misiune de a ajuta medicii ]n tratarea pacien\ilor [i de a u[ura suferin\ele acestora, f=r= de ei fiind de neimaginat sistemul medical. Sor= de caritate, sor= medical=, asistent= medical=, nurs= - denumirea profesiei poate fi diferit=, iar esen\a - unic= - principalul ajutor fidel al medicului. E o profesie nobil=, o profesie foarte necesar=. Asistentele medicale depun ]n ]ngrijirea oric=rui bolnav ]ntreaga sa pricepere, pasiune [i d=ruire. }n exercitarea profesiei este necesar= pe l`ng= o preg=tire profesional= optim=, o ]nalt= \inut= etic=, bazat= pe nobilul sentiment al dragostei fa\= de om. Tradi\ional, Ziua Nurselor este marcat= [i ]n toate institu\iile medicale de la noi din raion, ceea ce ne permite de fiecare dat= s= le adres=m cuvinte de mul\umire [i de ]nchin=ciune, pe care le merit= cu adev=rat. Omenoase, harnice, miloase, ele ani la r`nd ][i ]ndeplinesc cu suflet obliga\iunile. D`nd dovad= de un ]nalt grad de profesionism, lupt= pentru a readuce z`mbetul pe fa\a oamenilor suferinzi. Medicina nu exist=

f=r= activitatea asistentelor medicale. }n teritoriul raionului nostru toate asistentele medicale, zi de zi, presteaz= servicii medicale de calitate [i satisfac pe deplin necesit=\ile bolnavilor. Ne bucur=m de m=iestria lor [i le mul\umim pentru lucrul depus ]n deservirea pacien\ilor. Pe toate le cunoa[tem ca speciali[ti califica\i, care ][i ]ndeplinesc cu cinste ]ndatoririle. }ndeplinindu-[i cu suflet obliga\iunile, asistentele medicale se bucur= de rezultate frumoase ]n activitate. De[i nu putem printro constatare de cifre s= apreciem activitatea unei asistente medicale, toate contribuie ]n mare m=sur= la succesele ]ntregului colectiv al institu\iilor medicale din raion. Drept recuno[tin\= pentru profesionism, bun=tate [i c=ldur= sufleteasc=,

oferite pacien\ilor, sunt salutate cu amabilitate ]n strad=, li se ofer= flori [i cuvinte din cele mai alese. Merit= a fi men\ionate toate asistentele medicale din teritoriu, at`t din institu\iile medicale, c`t [i cele din ]nv=\=m`nt, din alte colective de munc= de la ]ntreprinderi etc, care zi de zi stau la straja s=n=t=\ii concet=\enilor, ][i ]ndeplinesc cu onestitate [i sfin\enie aceast= misiune. }n toate vremurile cel mai aproape de pacient au fost asistentele medicale. O bun= parte dintre asistente medicale are leg=tur= nemijlocit= cu pacien\ii prin efectuarea diferitor proceduri, alt= parte este responsabil= de preg=tirea diferitor consumabile necesare ]n ]ngrijirea pacien\ilor, dar sunt [i asistente care efec-

tueaz= lucr=ri de coordonare, muncind doar cu documenta\ia. Toate ele formeaz= o echip= de ]nal\i profesioni[ti [i toate merit= aprecieri, men\iuni, cuvinte frumoase [i recuno[tin\=. Cuvinte aparte merit= asistententele medicale care, de[i au atins v`rsta de pensionare, continu= s= lucreze. Modeste, bl`nde, comp=timitoare tr=iesc ]mpreun= cu beneficiarii de servicii medicale bucuria ]ns=n=to[irii acestora [i chiar fac foarte mult pentru propagarea unui mod s=n=tos de via\= printre popula\ie. De asemenea, merit= apreciere [i tinerii speciali[ti, care au hot=r`t s=-[i dedice posibilit=\ile [i capacit=\ile alin=rii durerilor [i suferin\elor oamenilor. Multstima\i s=rb=tori\i, asisten\i medicali din raionul Rezina! V= adresez sincere felicit=ri cu prilejul s=rb=torii profesionale [i v= doresc pentru viitor for\e la men\inerea [i refacerea s=n=t=\ii popula\iei [i la prestarea serviciilor de calitate. Cu aten\ie, corectitudine [i bun=voin\= s=-i trata\i pe to\i acei care trec pragul institu\iilor noastre. V= doresc toate cele bune! Galina {ARGAROVSCHI, asistent= principal=, pre[edintele Consiliului asistentelor medicale la IMSP SR Rezina

N-ar fi r=zboaiele at`t de groaznice, de n-ar exista mame [i copii

Pe parcursul ]ntregului post de prim=var=, c`nd cre[tinii, dup= slujbele ce aveau loc ]n biserica "Adormirea Maicii Domnului" din satul Pripiceni-R=ze[i, ][i ]ndreptau pa[ii spre casele dumnealor, dna Axenia Crestiuc nu rareori trecea drumul pe curmezi[, se cobora pu\in mai la vale pe o c=r=ru[= ]ngust=, care ]ntretaie parcul de cultur= ]n dou= jum=t=\i, oprindu-se ]n fa\a unui monument, pe plita c=ruia se afl= chipul feciorului dumneaei Ghenadie, c=zut ]n anul 1992, la v`rsta de 33 de ani (v`rsta Domnului nostru Iisus Hristos c`nd a fost r=stignit pe cruce) ]ntr-o lupt= inegal= cu separati[tii de tot felul din st`nga Nistrului. A fost un adev=rat martir al neamului, jertfindu-[i via\a ]ntru independen\a [i integritatea teritorial= a \=rii noastre. Pentru eroismul manifestat ]n luptele cu separati[tii [i cazacii veni\i de pe aiurea, a fost decorat post-mortem cu Ordinul "{tefan cel Mare". Dialog`nd cu mama eroului (Axenia Crestiuc), am aflat c= Ghenadie, chiar de mic copil, s-a dovedit a fi un b=iat ]n\elept, silitor [i ascult=tor, ca ulterior s= fie Surs=: farmacia verde.ro \=rii de mare folos.

Dep=n`ndu-[i firul amintirilor ]mi mai spune c=, ]mpreun= cu so\ul, au crescut [i educat 3 copii dou= fete [i Ghenadie. Devenind matur (studii superioare), feciorul [i-a g=sit de lucru la o fabric= din Ungheni. }n acest ora[ [i-a ]ntemeiat o familie prietenoas= (2 copii). Timp de 9 ani, a activat ]n calitate de pre[edinte al unui sindicat. Poate avansa [i mai mult, de n-ar fi fost declan[at acel blestemat r=zboi, al c=rui vinovat nu se cunoa[te nici ast=zi. Cine primul a tras? "De c`nd a fost construit acest monument, sloboade c`teva lacrimi Axenia, ]mi vine mai u[or pe suflet. Privind imaginea feciorului, parc= ]l v=d viu. }i mul\umesc mult ex-primarului Vitalie Ciugui [i nu mai pu\ine mul\umiri aduc, prin intermediul "FN", echipei de consilieri de atunci, care au alocat 11 mii de lei din haznaua prim=riei ]n scopul ]nve[nicirii amintirii fiului meu. Le mul\umesc mult [i cons=tenilor mei, care au contribuit [i dumnealor (9 mii de lei) la ]n=l\area acestui monument [i ]nc= a unei sfinte cruci. M-a ajutat mult [i noul primar Iacob Frunz=. Cum s= nu-i exprim recuno[tin\= [i dnei profe-

soare Dora Butucel, care, ]mpreun= cu [oferul Ion Stoian, au f=cut nu pu\ine drumuri spre capital= p`n= le-am v=zut (monumentul [i crucea) f=cute. C`nd aprind o lum`nare ]n biseric= pentru familie, nu uit s= mai aprind ]nc= una pentru s=n=tatea celora care [i-au adus contribu\ia la ]nve[nicirea memoriei lui Ghenadie". C`t a fost ]n lucru, dna Axenia Crestiuc s-a g`ndit mai mult la oameni dec`t la propria-i familie. {i azi localnicii ][i amintesc de c`t= energie [i spirit organizatoric da dumneaei dovad=, c`nd lucra brigadier pe dou= sate. De[i ]n ambele localit=\i muncea mai mult= lume dec`t azi, reu[ea totul. Cuvinte numai de bine despre Ghenadie Crestiuc am auzit [i de la pensionarul Ion Guzun: "At`ta lume adunat= la ]nmorm`ntarea lui n-am v=zut [i, probabil, nu voi vedea niciodat=. A fost un om pentru oameni... La masa de pomenire, camarazii lui de arme spuneau c= a fost un adev=rat patriot al neamului. }n calitate de comandant de pluton, se av`nta primul ]n lupte, deseori inegale, el fiind ]ntotdeauna urmat de subordona\ii s=i". Pe l`ng= durerea cau-

zat= de pierderea cons=teanului Ghenadie Cresiuc, pripicenenii au [i onoarea dea se m`ndri cu faptele lui eroice. Cu faptele eroice ale marelui nostru cons=tean se m`ndresc [i locuitorii ora[ului Ungheni, numele eroului purt`ndu-l o strad= din preajma casei ]n care a locuit. Stima\i cititori ai "FN", rogu-v= s= ave\i r=bdare [i s= citi\i [i urm=toarele catrene ]njghebate de mine: O mam= trist= se opre[te }n fa\a unui monument, }n lacrimi ochii se ]neac=, Pl`ng`ndu-l pe locotenent. De-ai [ti, feciorule Ghenadie, Aman de mult te-am a[teptat S= te ]ntorci de peste Nistru {i s= mai vii la tine-n sat. Ca s= mai st=m ]n jurul mesei, Cu care tu deprins erai, Dar nu s-a ]nt`mplat, De-un glonte fiind pe veci culcat. Durere mare port ]n suflet, Pe care n-o mai lecuiesc, Oriunde-a[ fi [i ce a[ face Mereu la tine m= g`ndesc. Nicolae NALBU{, corespondentul nostru netitular, satul Pripiceni-R=ze[i


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 19 (7561), 11 mai 2012

Programe TV (14-20 mai) TV M Luni, 14 mai 6.00 , 7.00, 8.00, 9 .00, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 {tiri. 6.10, 21.25 A doua [ans=. Serial. 6.35, 18.30 Planeta albastr=. Serial. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10 Programul emisiunilor. 9.15 Revizie tehnic=. !7.15 Aventurile lui BLACK BEAUTY. Serial. 17.40 Respiro. 18.05 Magazinele UEFA. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 22.20 Dor. 22.50 S=pt=m`na sportiv=. 23.20 Muzica compozitorului Boris Dubosarschi. 0.30 Euromaxx. Documentar.

Mar\i, 15 mai 6.00 , 7.00, 8.00, 9 .00, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 {tiri. 6.10 Documentar. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10, 21.25 A doua [ans=. Serial. 9.40 Aventurile lui BLACK BEAUTY. Serial. 10.35 Magazinele UEFA. 11.00 Moldova ]n direct. 12.00 Accente economice. 12. 30 Magazinel e EU RO 2012. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. Serial. 13.35 Re\eaua. Film. 15.25 Documentar. 16.00 Ring Star. Concurs muzical. 17.40 Respiro. 18.00 Unda Bugeacului. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 22.20 Cultura azi. 23.05, 0.10 Un preot printre noi. Film. 01.00 Medalion muzical.

Miercuri, 16 mai 6.00 , 7.00, 8.00, 9 .00, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 {tiri. 6.15 Unda Bugeacului. 6.45 Respiro. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10, 21.25 A doua [ans=. Serial. 9.40, 17.15 Aventurile lui Black Beauty. Serial. 10.30 {tiin\= [i inovare. 11.00 Moldova ]n direct. 12.00 Ba[tina. 12.45 Cinemateca unuversal=. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. Serial. 13.35 Un preot printre noi. Serial. 15.10 Documentar. 15.55 P=rin\i [i copii. 16.30 Istorie [i victorie. 17.45 Filler. 18.00 Svitanok. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 22.20 Mo l do ve n i i de pretutindeni. 22.50, 0.10 Un preot printre noi. Serial.

17.00, 21.30 Fotbal. Liga Campionilor. Finala. }n pauz=: [tiri. Joi, 17 mai 17.15 Art-Club-Afi[a. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.50 Alternative. Discrimina17.00, 21.00, 22.00, 0.00 rea pe ]n\elesul tuturor. {tiri. 18.05 Erudit cafe. 6.15 Svitanok. 19.00 Mesager. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 19.35 Poveste. 9.10, 21.25 A doua [ans=. 19.50 O sear= ]n familie. 0.15 Fii t`n=r! Serial. 9.40, 17.15 Aventurile lui 01.15 Muzic mania. Selec\iuni Black Beauty. Serial. muzicale. 10.30 Natura ]n obiectiv. 11.00 Moldova ]n direct. Duminic=, 20 mai 12.00 O sear= ]n familie. 13.10, 18.30 Planeta albastr=. 6.00, 17.00, 21.00, 22.00, Serial documentar pentru 0.10 {tiri. 6.15, 13.00, Documentar. copii. 7.00 Cinemateca universal=. 13.35 Unda Bugeacului. 14.05 Un preot printre noi. 7.15 Cuvintele Credin\ei. 8.00 Templul muzicii. Serial. 8.40 Cinemateca universal=. 16.10 Erudit cafe. 9.00 Spectacol televizat. 17.40 Respiro. 9.35 Desen animat. 18.00 Vector european. 10.00 Ring Star. 19.00 Mesager. 11.00 Istorie [i Victorie. 19.40 Poveste. 11.30 La datorie. 19.55 Moldova ]n direct. 20.50 Super-loto "5" din 12.00 Portrete ]n timp. 12.30 Natura ]n obiectiv. "35". 21.25 A doua [ans=. Serial. 13.45 Legendele muzicii. 22.20 Reporterul de gard=. 14.00 Ba[tina. 22.45 Un sfert de vorb= cu 14.50 Triumful lui Napoleon. Film. Ilona Sp=taru. 23.05, 0.10 Un preot printre 16.30 La mul\i ani! 17.15 Cultura azi. noi. Film. 18.00 La noi ]n sat. 18.40 Loteria "Milioane pentru Vineri, 18 mai Moldova". 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.50, 23.50 Filler. 17.00, 21.00, 22.00, 0.00 19.00 Mesager. 19.35 Poveste. {tiri. 19.50 Vedete la bis. 6.15 Cuvintele Credin\ei. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 21.25 S=pt=m`na sportiv=. 9.10 A doua [ans=. Serial. 22.20 "Armonii de prim=var=". 9.40, 17.15 Aventurile lui Program de muzic= u[oar=. 23.30 Cursa olimpic=. Black Beauty. Serial. 10.05 Reporterul de gard=. 0.10 Erudit cafe. 10.30 Vector european. 11.00 Moldova ]n direct. OR T 11.55 Evantai folcloric. 12.40 Un sfert de vorb= cu Ïîíåäåëüíèê, 14 ìàÿ Ilona Sp=taru. 13.10 Planeta albastr=. Serial 06.00 "Äîáðîå óòðî". documentar pentru copii. 07.00 "Prima ora". 13.35 Svitanok. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 14.05 Moldovenii de pretu- 21.00, 00.20 "Primele stiri". tindeni. 09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï14.35 Un preot printre noi. êà". Film. 09.45 "Æèòü çäîðîâî!". 16.15 Documentar. 11.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 16.45 Videoteca copiilor. 1 2 . 1 0 , 1 4 . 0 0 " Ä ðó ãèå 17.45 Respiro. íîâîñòè". 18.00 Accente economice. 12.30 "Æåíñêèé äîêòîð". 19.00 Mesager. 13.15 "Îáðó÷àëüíîå êîëü19.40 Poveste. öî". 19.55 Bun= seara! Talk-show. 14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 21.25 A doua [ans=. Serial. 15.30 "Êàçàðîâà". 22.20 Fii t`n=r! 16.20 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷23.05, 0.10 Un preot printre êàìè". noi. Film. 17.00 "Æäè ìåíÿ". 18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò". S`mb=t=, 19 mai "Fabrica de Staruri-3". 6.00, 17.00, 21.00, 22.00, 21.35 21.50 Âðåìÿ. 0.10 {tiri. "Ïîáåã-2". 6.10 Un preot printre noi. 22.25 23.25 "Ïåðâûé êëàññ". Film. 00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 7.45 Vedete la bis. 8.45, 9.15, 16.00, 23.35 01.15 "Âåðäèêò". Documentar. 10.30 P=rin\i [i copii. Âòîðíèê, 15 ìàÿ 11.00 Casa mea. Ïðîôèëàêòèêà ñ 6.00 äî 12.00 A. P. Cehov "Unchiul 15.00. Vanea". Spectacol televizat. 15.00 "Æåíñêèé äîêòîð". P. I. 16.05 " Î áðó ÷ à ë ü í î å 13.35 "Aceast= clip=". Emil êîëüöî". Loteanu. 16.55 "Êàçàðîâà". 14.05 Program muzical. 18.00, 21.00, 00.25 "Primele 15.30 RUY, micul cavaler. stiri". Desen animat. 18.10 "Íîâîñòè". 16.30 La mul\i ani! 18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!".

0.35 Documentar.

Lafarge investe[te ]n echipamente de ultim= genera\ie pentru o mai bun= protec\ie a mediului ambiant (}nceput ]n pag. 5)

- instalarea unui sistem performant de filtrare la co[ul principal - 2012-2013. "Aceast= investi\ie constituie ]nc= un pas ]ntreprins de "Lafarge Ciment" (Moldova) SA pentru a demonstra c= putem combina performan\a superioar= industrial= cu grija fa\= de mediul ambiant, men\in`nd un dialog constructiv cu comunit=\ile. Ambi\ia noastr= pentru uzina de ciment din Rezina este de-a atinge cele mai ]nalte standarde industriale [i de mediu, pun`nd ]n aplicare cele mai bune practici recunoscute la nivel interna\ional", a men\ionat directorul general al "Lafarge Ciment" (Moldova) SA,

Louis de Sambucy. Informa\ie util= pentru cititori: Lafarge este prezent= pe pia\a Republicii Moldova din 1999, dup= achizi\ionarea celui mai important produc=tor de ciment din \ar= - Fabrica de ciment din Rezina. De atunci ea a investit mai bine de 40 mln de euro pentru modernizarea activelor sale industriale. }n prezent, "Lafarge" de\ine 95,31% din capitalul social al "Lafarge Ciment" (Moldova) SA, enumer`nd 333 de angaja\i [i ]nregistr`nd o cifr= de afaceri de 512 mln MDL ]n 2010. Activ`nd ]n 64 de \=ri cu 68000 de angaja\i, Lafarge este lider mondial ]n domeniul materialelor de construc\ii, cu pozi\ii de top ]n toate domeniile ]n care activea-

z=: Ciment, Agregate [i Betoane. }n 2011, Lafarge a ]nregistrat v`nz=ri de 15,3 miliarde de euro. Pentru al doilea an consecutiv, Lafarge a fost clasat= printre primele 10 din 500 de companii evaluate ]n cadrul "Carbon Dislosure Project" drept recunoa[tere a strategiilor [i ac\iunilor sale contra ]nc=lzirii globale. Cu cel mai mare Centru de Cercet=ri ]n industria materialelor de construc\ii, Lafarge plaseaz= inova\ia ]n centrul priorit=\ilor sale, promov`nd construc\iile durabile [i creativitatea arhitectural=. Cornelia BORZIN, manager comunicare la "Lafarge Ciment" (Moldova) SA

19.55 21.35 21.50 22.25 23.25 00.35 01.20

"Ïóñòü ãîâîðÿò". "Fabrica de Staruri-3". Âðåìÿ. "Ïîáåã-2". "Íèêèòà Õðóùåâ". "Âå÷åðíèé Óðãàíò". "Ãðàæäàíèí Ãîðäîí".

Ñðåäà, 16 ìàÿ 06.00 "Äîáðîå óòðî". 07.00 "Prima ora". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.25 "Primele stiri". 09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". 09.45 "Æèòü çäîðîâî!". 11.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 12.10, 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 12.30 "Æåíñêèé äîêòîð". 13.15 "Îáðó÷àëüíîå êîëüöî". 14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 15.25 "Êàçàðîâà". 16.20 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè". 17.00 "Æäè ìåíÿ". 18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 21.35 "Fabrica de Staruri-3". 21.50 Âðåìÿ. 22.25 "Ïîáåã-2". 23.25 "Ñðåäà îáèòàíèÿ". 00.35 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 01.20 " êîíòåêñòå".

×åòâåðã, 17 ìàÿ 06.00 "Äîáðîå óòðî". 07.00 "Prima ora". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.25 "Primele stiri". 09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". 09.45 "Æèòü çäîðîâî!". 11.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 1 2 . 1 0 , 1 4 . 0 0 " Ä ðó ãèå íîâîñòè". 12.30 "Æåíñêèé äîêòîð". 13.15 "Îáðó÷àëüíîå êîëüöî". 14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 15.00, 18.10, 01.00 "Hîâîñòè". 15.30 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 16.20 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè". 17.00 "Æäè ìåíÿ". 18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!". 19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 21.35 "Fabrica de Staruri-3". 21.50 Âðåìÿ. 22.25 "Ïîáåã-2". 23.25 "×åëîâåê è çàêîí". 00.35 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". 01.20 "Àëåøêèíà ëþáîâü".

Ïÿòíèöà, 18 ìàÿ 06.00 "Äîáðîå óòðî". 07.00 "Prima ora". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.05 "Primele stiri". 09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà". 09.45 "Æèòü çäîðîâî!". 11.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð". 12.10, 14.00 "Äðóãèå íîâîñòè". 12.30 "Æåíñêèé äîêòîð". 13.15 "Îáðó÷àëüíîå êîëüöî". 14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". 15.00, 18.10, 01.00 "Hîâîñòè". 15.30 "Äåâè÷üÿ îõîòà". 16.20 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè". 17.00 "Æäè ìåíÿ". 18.50 "Ïîëå ÷óäåñ". 19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò". 21.35 "Fabrica de Staruri-3". 21.50 Âðåìÿ. 22.25 "Ðåéäåð". 00.15 "Òîíêàÿ êðàñíàÿ ëèíèÿ".

Ñóááîòà, 19 ìàÿ 06.00, 10.00 "Hîâîñòè".

06.10 "Ãåíèè è çëîäåè". 06.45, 16.25 "Êðûëüÿ". 08.10 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!". 08.50 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍêîä". 09.00 "Óìíèöû è óìíèêè". 09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ". 10.30 "Ñìàê". 11.05 "Êâàðòåò È". 12.00, 18.00 "Hîâîñòè". 12.15 "Àíàñòàñèÿ Âåðòèíñêàÿ". 12.55 "×åëîâåê-Àìôèáèÿ". 14.40 "Ðåéäåð". 18.15 "Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðîâîé". 19.45 "DA sau NU". 21.00 "Primele stiri". 21.20 "Fabrica de Staruri-3". 21.35 "Âðåìÿ". 22.00 "Æåñòîêèå èãðû". 23.35 "×òî? Ãäå? Êîãäà?".

Âîñêðåñåíüå, 20 ìàÿ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Íîâîñòè". 06.10 "Âàëåíòèíà Ëåîíòüåâà". 07.00 "Äâà Ôåäîðà". 08.40 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí". 09.05 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍêîä". 09.20 "Çäîðîâüå". 10.30 "Íåïóòåâûå çàìåòêè". 10.45 "Ïîêà âñå äîìà". 11.30 "Ôàçåíäà". 12.15 "VIP Confidente". 13.10 "Øëè áû âû â áàíþ". 14.05 "Äâå çâåçäû". 18.30 "Replica". 20.00 "Vrei sa fii milionar?". 21.00 "Sinteza saptaminii". 21.25 "Fabrica de Staruri-3". 23.25 "Âðåìÿ". 00.30 "ÊÂÍ". 02.40 "Áîåö".

7

15.00 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 16 .0 0 Ò /ñ "Åôðîñèíü ÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 16.55 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 19.35 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ11". 20.30 Ò/ñ "Îáúåêò 11". 22.15 Ò/ñ "ÌÓÐ". 00.00 Ò/ñ "Âîçüìè ìåíÿ ñ ñîáîé-2". 01.00 Âåñòè @.

×åòâåðã, 17 ìàÿ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! 09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. 11.05 Ò/ñ "Çàõâàò÷èêè". 13.00, 19.00 Âåñòè. 14.00 Ò/ñ "Âûñøèé ïèëîòàæ". 15.00 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 16 .0 0 Ò /ñ "Åôðîñèíü ÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 16.55 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 19.35 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ11". 20.30 Ò/ñ "Îáúåêò 11". 22.15 Ò/ñ "ÌÓÐ". 00.05 Ò/ñ "Âîçüìè ìåíÿ ñ ñîáîé-2". 01.00 Âåñòè @.

Ïÿòíèöà, 18 ìàÿ

05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! 09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. 11.05, 14.00 Ò/ñ "Çàõâàò÷èêè". 13.00, 19.00 Âåñòè. 16 .0 0 Ò /ñ "Åôðîñèíü ÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü". 16.55 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 19.30 Õ/ô "Ñèíèå êàê ìîðå ãëàçà". 20.15 "Þðìàëà". 22.00 "Âå÷åðíèé êâàðòàë". ÐÒÐ-Ïëàíåòà 23.20 Õ/ô "Ìåñòü". 01.15 Ïóøêèíñêèé ìóçåé. Ïîíåäåëüíèê, 14 ìàÿ Öèâèëèçàöèÿ.. 02.10 Õ/ô "Ïåðåä ðàññâå05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. òîì". 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! 09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. Ñóááîòà, 19 ìàÿ 11.05 Ò/ñ "Çàõâàò÷èêè". 05.00 Âñÿ Ðîññèÿ. 13.00, 19.00 Âåñòè. 05.15 "Þðìàëà". 14.00 Ò/ñ "Âûñøèé ïèëîòàæ". 07.00, 10.00 Âåñòè. 15.00 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 07.15 Ìóëüòôèëüì. 1 6. 0 0 Ò /ñ " Åô ðî ñ èíü ÿ. 07.40 Õ/ô "Ñèíèå êàê ìîðå Òàåæíàÿ ëþáîâü". ãëàçà". 16.55 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 19.20 Ñóááîòíèê. 19.35 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ- 10.20 Õ/ô "Ïðåäñêàçàíèå". 11". 12.05 Ò/ñ "Ëàñòî÷êèíî ãíåç20.30 Ò/ñ "Îáúåêò 11". äî". 22.15 Ò/ñ "ÌÓÐ". 17.05 Ñóááîòíèé âå÷åð. 00.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. 19.00 Âåñòè â ñóááîòó. 00.50 Âåñòè @. 19.45 Õ/ô "Ðåéäåð". 21.35 Õ/ô "Áàéêè Ìèòÿÿ". 23.45 Äåâ÷àòà. Âòîðíèê, 15 ìàÿ 00.20 Õ/ô "Óáåãàþùèé àâ05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. ãóñò". 01.50 Õ/ô "Çàãîâîð". 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! 09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. 11.05 Ò/ñ "Çàõâàò÷èêè". Âîñêðåñåíüå, 20 ìàÿ 13.00, 19.00 Âåñòè. 05.00 Äåâ÷àòà. 14.00 Ò/ñ "Âûñøèé ïèëîòàæ". 05.40 Õ/ô "Áàéêè Ìèòÿÿ". 15.00 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 06.50 Õ/ô "Ïîäðóãè". 16.00 Ò/ñ "Åôðîñèíüÿ. Òàåæ- 08.35 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. íàÿ ëþáîâü". 09.00 Ñìåõîïàíîðàìà. 16.55 Ò/ñ "Ñâàòû-3". 09.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. 19.35 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ- 10.00 Âåñòè. 11". 10.15 Õ/ô "Ôàðà". 20.30 Ò/ñ "Îáúåêò 11". 11.45 Ò/ñ "Ëàñòî÷êèíî ãíåç22.15 Ò/ñ "ÌÓÐ". äî". 00.00 Ò/ñ "Âîçüìè ìåíÿ ñ 17.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñîáîé-2". ñÿ. 01.00 Âåñòè @. 18.15 Ðàññìåøè êîìèêà. 19.00 Âåñòè íåäåëè. 20.05 Õ/ô "Êðàñàâèöà è Ñðåäà, 16 ìàÿ ÷óäîâèùå". 05.00 Óòðî Ðîññèè. 08.05, 18.00 Ïðÿìîé ýôèð. 22.15 Õ/ô "×åòâåðòàÿ ãðóïïà". 09.05 Ñ íîâûì äîìîì! 00.30 Õ/ô "Ðàññìåøèòü Áî09.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. ãà". 11.05 Ò/ñ "Çàõâàò÷èêè". 02.10 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî 13.00, 19.00 Âåñòè. 14.00 Ò/ñ "Âûñøèé ïèëîòàæ". ïÿòíèöàì".

Aten\ie, licita\ie!

Apa poluat= [i cancerul

Prim=ria Gordine[ti, raionul Rezina, anun\= desf=[urarea licita\iei cu strigare pentru v`nzarea urm=toarelor loturi de teren: - lotul nr. 1 - teren cu destina\ie agricol=, nr. cadastral - 6720102372, suprafa\a 1,37 ha, pre\ ini\ial - 19989,22 lei; - lotul nr. 2 - teren cu destina\ie agricol=, nr. cadastral - 6720102374, suprafa\a 3,51 ha, pre\ ini\ial - 48598,22 lei. Licita\ia va fi desf=[urat= pe 30 mai 2012, ora 10.00, ]n incinta prim=riei Gordine[ti, raionul Rezina. Cererile de participare vor fi depuse p`n= la 28 mai 2012, ora 15.00. Taxa de participare la licita\ie este de 200 de lei, acontul - 10% din pre\ul ini\ial. Informa\ii la telefonul: (0254) 64-4-87.

Apa poluat= creeaz= condi\ii favorabile la dezvoltarea cancerului. Substan\ele poluante de origine biologic= sau chimic=, responsabile de carcinogenez=, p=trund ]n organism prin apa de b=ut sau prin intermediul lan\ului alimentar, adic=, prin acumularea acestor substan\e din ap= ]n diferite plante sau animale, folosite ]n alimenta\ie. Nitrozaminele, substan\e chimice cu ac\iune cancerigen= sau cocancerigen=, au o mare r=sp`ndire ]n mediul ]nconjur=tor (ap=, aer, sol, alimente). R=sp`ndirea aceasta este proeminent= datorit= posibilit=\ii form=rii substan\elor din precursori [i al\i compu[i cu azot, pe de o parte, [i nitri\i [i nitra\i pe de alt= parte, toate acestea fiind prezente ]n mediile acvatice (lacuri, r`uri, ape reziduale). Concentra\ii excesive de nitri\i se g=sesc [i ]n apele freatice, poluate din cauza depozit=rii necontrolate a de[eurilor organice. Caracter cancerigen au [i alte substan\e chimice, cum ar fi: hidrocarburile, pesticidele [i metalele grele. Dat fiind c= substan\ele cancerigene sunt prezente peste tot ]n mediul ambiant: ]n ap=, alimente, aer, excluderea, ]nl=turarea lor trebuie s= constituie o problem= de extrem= importan\= pentru a reduce la limit= riscul ]mboln=virilor prin cancer. Valentina URSU, medic


8

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 19 (7561), 11 mai 2012 La mul\i ani [i to\i noroco[i! De la colectivul prim=riei Lipceni

Din raza soarelui lucind Mai rupe calendaru-o fil=... Selecte flori de mai [i cordiale cuvinte de felicitare pentru [eful OSC Rezina, dna Vera Amarfii Stimat= omagiat=! La ]nceputul s=pt=m`nii urm=toare, ve\i marca o frumoas= aniversare, bun prilej dea V= ura de mult= s=n=tate [i de mult noroc. {i ]n anii care vin, s= ]nregistra\i, ]mpreun= cu angaja\ii din subordine, frumoase realiz=ri, precum a\i reu[it ]n anii preceden\i; [i ]n anii care vin, s= ave\i parte din plin de stima [i recuno[tin\a tuturor care V= cunosc calit=\ile deosebite: profesionist sadea, om de omenie, r=bd=toare [i ]n\eleg=toare, corect= ]n toate c`te le face\i, optimist=, lansatoare de ini\iative valoroase etc. S= ave\i parte de mult= s=n=tate, de multe bucurii de la cei dragi [i ]nc= de ceea ce V= dori\i foarte mult. La mul\i ani cu fericire!

Pentru secretarul consiliului comunal Pripiceni-R=ze[i, dna Aculina Onil= }n zi de s=rb=toare deosebit=, V= p=[im imaginar pragul casei pentru a V= ]nm`na florile preferate [i a V= adresa calde cuvinte de felicitare, pe care le merita\i din plin. Fie ca succesele ]n activitatea cotidian= [i ]n via\a personal= s= nu aib= sf`r[it, fie ca zilele senine [i bel[ugul s= V= ]nso\easc= mereu, fie ca oamenii buni s= nu lipseasc= din preajma Dvs, fie ca g`ndurile luminoase [i bucuriile s= V= apar\in= pe tot parcursul vie\ii. Mul\i ani ]nainte [i to\i prodigio[i! Consiliul raional Rezina

Stimate primar de Lipceni, Aurel Ple[co! Chiar azi ve\i ]mplini o v`rst= frumoas=, ce s= V= dorim cu acest prilej? }nt`i de Consiliul raional Rezina toate - s=n=tate, mai necesar= dec`t toate, dup= care n-ar strica s= ]nregistra\i noi succese ]n activitatea defel u[oar=, sunte\i capabil de fapte bune ]ntru Pentru secretarul consiliului local c=ci binele comunit=\ii, demonstr`nd nu o daPoiana Nadejda Negru\=, primarul t= capacit=\ile Dvs demne de urmat. S= ora[ului {old=ne[ti Alexandru fi\i [i fericit, [i om ]mplinit, stimat de c=tre Tinic=, specialistul principal to\i care V= cunosc cuv`ntul [i fapta. La la DAA Gheorghe Storoja, mai mult [i la mai mare! redactorul de compartiment Consiliul raional Rezina la ziarul "Farul Nistrean" Sergiu Cumatrenco, consilierul raional Petru Oprea Sincere felicit=ri cu ocazia zilei Stimabililor! Ne face o deosebit= pl=de na[tere pentru primarul cere s= v= felicit=m [i noi cu prilejul unei de Lipceni, Aurel Ple[co anivers=ri ]n via\a dumneavoastr=, adic=, }n aceast= zi de prim=var=, c`nd soaa zilei de na[tere a fiec=ruia. V= cunoa[tem drept speciali[ti bine versa\i ]n do- rele este mai darnic, c`nd florile inund= meniile pe care le profesa\i, dar [i de cu parfumul lor p=m`ntul, s=rb=tori\i ]n buni activi[ti ]n domeniul social-admi- cercul celor dragi ziua de na[tere. E un nistrativ [i cultural. Deci, nu ne r=m`ne bun prilej de-a V= adresa cele mai sindec`t s= v= ur=m doar s= ne fi\i mereu cere felicit=ri, dar [i ur=ri de mul\i ani, cu s=n=to[i, plini de noi idei, pe care s= le bine [i cu s=n=tate, cu realiz=ri ]n toate traduce\i cu succes ]n via\=, s= ave\i par- domeniile vie\ii pe m=sura dorin\elor. te de c`t mai multe bucurii omene[ti, s= Domnul s= V= aib= mereu ]n paza Sa [i fi\i sus\inu\i, aprecia\i [i iubi\i de cei care s= V= ajute ]n toate. au aceast= menire [i care v= pre\uiesc. Cu mult respect, cei care V= apreciaz= La mai mult [i la mai mare! [i V= stimeaz= Consiliul raional {old=ne[ti

Multstimate domn Aurel Ple[co! V= aducem ]n dar, cu mult= c=ldur=, cele mai sincere felicit=ri cu ocazia zilei de na[tere. Toate visele s= Vi se-mplineasc=, S=n=tatea nu V= ocoleasc=, Ani[ori sc=lda\i ]n soare C`te-n trandafiri petale, S-ave\i rumeni obr=jori, Ca florile de bujor, S= V= ]nconjoare Mirosul de l=crimioare. }n munc= - prosperare, S= mai beneficia\i: De murmurul izvoarelor {i roada ogoarelor, De strugurii chihlimbarii, La mul\i ani [i bucurii! De la familia Erhan din Lipceni

Pentru dl Aurel Ple[co din Lipceni }n aceast= zi cu soare V= aducem o urare: Ve[nic t`n=r s= ne fi\i, Ca florile s=-nflori\i, }n prosper s= d=inui\i, Cu succese s= V=-nveli\i, S=n=tate, bucurie, Dragoste [i fericire, S= V= dea Domnul bani ]n pung=, La mul\i ani [i via\= lung=!

Flori de liliac pentru cum=trul nostru drag Aurel Ple[co din Lipceni C`nd vine pe-al nostru plai Jum=tatea lunii mai, Culegem flori, raze de soare, C= e mare s=rb=toare, Mergem la cum=trul drag S= i le punem ]n prag. }i dorim [i s=n=tate, C=-i mai bun= dec`t toate, }n cas= aib= soare, Pace, p`inic= [i sare, Mult noroc [i fericire De la copii [i so\ie, S= dea Maica Preacurat= S=-i fie via\a bogat=. La mul\i ani!

Felicit=ri pentru primarul de Lipceni, Aurel Ple[co Stimate s=rb=torit! A\i mai ad=ugat o crizantem= ]n cununa vie\ii, ocazie potrivit= de-a V= ura c`t dori\i s=n=tate, ca s= dovedi\i s= face\i ]nc= multe lucruri bune [i frumoase pentru lipceneni. Deci, realiz=rile ]ntru binele comunit=\ii s= fie ]nregistrate [i ]n continuare. S= ave\i mereu satisfac\ie de la eforturile depuse, s= ave\i mereu parte de stima s=tenilor, care V= ]ncredin\eaz= mandat dup= mandat, s= ave\i mereu parte de bel[ug [i de c=ldura c=minului familial, s= ave\i mereu Cu drag, familia Pozdirc= din {old=ne[ti parte de realizarea g`ndurilor bune.

Felicit=ri pentru Lilia Gobjil= din Pripiceni-R=ze[i Scumpa noastr= omagiat=! }n zi de s=rb=toare deosebit= - ziua ta de na[tere, ]\i dorim, ]n primul r`nd, s= ne fii s=n=toas=, c=ci dac= este s=n=tate, celelalte sunt mai pu\in importante. De[i mai pu\in importante, vrem s= te vedem [i ]n continuare precum e[ti: vesel=, frumoas=, truditoare ca o furnic=, iubitoare de tot ce este sublim, grijulie, ]n\eleapt=, s=ritoare la nevoie [i ro-mantic=. Dumnezeu s= te fereasc= de primejdii [i s= te c=l=uzeasc= mereu pe calea cea dreapt=. Mult= fericire [i mul\i ani ]nainte al=turi de cei dragi [i scumpi inimii tale!

Stima\i rezineni! V= invit=m la Ziua sportului ]n Republica Moldova!

pan\ilor ]n competi\ii. Ofertele pentru participare pot fi depuse la prim=ria ora[ului, p`n= la 18 mai 2012, ]n bir. 314, dnei T. Golub.

- tragerea otgonului (b=rba\i); V= invit=m s= participa\i s`mb=t=, 19 - tr`nta pentru cuco[ul [i berbecul vii mai 2012, cu ]ncepere de la ora 09.00, pe terenul de sport al liceului teoretic (adolescen\i, maturi); - tenis de mas= (b=rba\i, femei, elevi, "Alexandru cel Bun", la s=rb=toarea celor eleve); ce practic= sportul "Ziua Sportului ]n - [ah (b=rba\i, femei, elevi, eleve); Republica Moldova". - dame (b=rba\i, femei, elevi, eleve); }n program este preconizat: - ridicarea greut=\ii de 24 kg (b=rba\i); I. Deschiderea festiv= a s=rb=torii. - alerg=ri la 60 m (elevi, eleve); II. Competi\ii sportive la urm=toarele - [tafeta 3 x 60 (elevi, eleve); probe: - s=rituri ]n lungime (elevi, eleve). - volei (b=rba\i); III. Totalizarea, men\ionarea partici- minifotbal (b=rba\i, elevi);

Echipa de crea\ie: Redactor-[ef: Aculina POPA Fondatori: Consiliile raionale Rezina [i {old=ne[ti. Rechizitele bancare: cod: BSOCMD2X794 cont: 222479400418 cod fiscal: 1004606004128

(tel.: 067323715). Redactori de compartimente: Violeta PISTRUI - 060142452, Ion ANTON - 068579688, Sergiu CUMATRENCO - 069000965. Contabil-[ef: Elena |VIGUN - 067322678.

}n ajunul Zilei Victoriei - 9 mai, ]n conformitate cu decizia Consiliului de administra\ie al Fondului republican de sus\inere social= a popula\iei (SSP), 84 de persoane din raionul Rezina au beneficiat de ajutoare materiale unice. 21 de participan\i [i 13 invalizi ai celui de-al doilea r=zboi mondial au primit c`te 600 de lei din mijloacele Fondului republican SSP [i c`te 100 de lei din partea Consiliului raional Rezina. 42 de so\ii, so\i supravie\uitori inap\i de munc=, nec=s=tori\i, ai participan\ilor c=zu\i la datorie, 7 persoane asimilate participan\ilor la cel de-al doilea r=zboi mondial [i 1 persoan= (gheto) c`te 500 de lei din Fondul republican SSP. Mijloacele financiare au ajuns la destinatari prin intermediul }S "Po[ta Moldovei". }n afar= de aceasta, cei 34 de veterani au beneficiat [i de colete cu produse alimentare din partea Consiliului raional Rezina. Reporter "FN"

Cu drag, familia Burlacu din Lipceni

Cu stim=, familia Duca din Lipceni

Cordiale cuvinte de felicitare pentru Sergiu Cumatrenco din {old=ne[ti la o frmoas= aniversare Stimabile! Cu ocazia s=rb=toririi zilei de na[tere, V= dorim din tot sufletul s= fi\i [i ]n continuare plin de puteri, de energii creatoare, ca s=-i bucura\i pe cititori cu noi materiale interesante, de[i pe alocuri pip=rate. }n afar= de s=n=tate trainic= [i noi realiz=ri ]n domeniul profesat, s= mai ave\i parte de bel[ug, de senin=tatea cerului, de bucurii infinite din partea celor dragi, de prieteni adev=ra\i ]n preajm= [i ]nc= de ceea ce V= dori\i foarte mult. Mul\i ani ]nainte!

Ajutoare materiale unice participan\ilor [i persoanelor asimilate participan\ilor la cel de-al doilea r=zboi mondial

Elevii s-au implicat activ ]n campania "Hai, Moldova!" (}nceput ]n pag. 1)

c`nd trec=torii se opreau [i ne mul\umeau de ceea ce facem. Unii se opreau [i ne fotografiau, iar al\ii [i c`te un leu ne d=deau. Oriunde ne-am afla, suntem ]ntr-un contact continuu, care se stabile[te ]ntre noi [i natur=, astfel suntem obliga\i s= acord=m aten\ie acestei probleme. Este de datoria noastr=! A[a cum afirm= Constantin Noica: "Ce frumos lucru s=-\i pl=te[ti o datorie! E o intrare ]n ordine". Invit=m Terra s= participe cu noi la ]mbun=t=\irea florei [i faunei noastre! Elevii clasei a V-ea "A", l/t "{tefan cel Mare" {old=ne[ti, [i profesoara noastr= Olga CAN|ER

Anun\ V`nd scuter "Ghilera", 49 cm3, pre\ 4000 de lei. Rela\ii la tel.: 069912086.

De la cei dragi

Mihail CEBOTAR, primarul de Rezina

Pierderi de acte Au fost pierdute acte, eliberate pe numele lui Josan Andrei Timofti. Rug=m pe cei care, eventual, le-au g=sit, s= ni le restituie contra recompens=. Telefoane: 069923149; 069490039.

Adresele noastre: or. Rezina: str. 27 August, 1. Tel.: (254) 2-10-74. or. {old=ne[ti: str. Trandafirilor, 17. Tel.: (272) 2-21-31. e-mail: farul-nistrean@mail.ru (Rezina); cvasiom@mail.ru ({old=ne[ti)

Mica publicitate *Ïðîäàåòñÿ òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, æèëàÿ ïëîùàäü - 47,3 êâ.ì. â ã. Ðåçèíà, óë. Äå÷åáàë, 33/3. Ïåðâûé ýòàæ äâóõýòàæíîãî âîñüìèêâàðòèðíîãî äîìà, åñòü êàìåííûé ñàðàé è ìåñòî ïîä ãàðàæ. Òåë. ìîá.: 069045317. *V`nd garaj ]n or. Rezina, l`ng= p=dure. Tel.: 060711457. *V`nd cas= ]n satul Trife[ti. Informa\ii detaliate la telefonul: (0254) 92-6-49. *V`nd cistern= de 10 tone. Telefon: (0254) 94-2-12. *V`nd automobil "AUDI-100", 20 diesel, anul fabric=rii - 1984. Tel.: 069493299. Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la }SFE-P "Tipografia Central=". Com. 7495. Tirajul: 1120 de exemplare. PP "Farul Nistrean" }M apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 67870.

Farul Nistrean - Nr. 19 (7561), 11 mai 2012  

Farul Nistrean - Nr. 19 (7561), 11 mai 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you