Page 1

7 zile: esen\ial

Pe 2 martie, elevii claselor a X-ea-a XII-ea de la liceul "{tefan cel Mare" din {old=ne[ti s-au ]nt`lnit cu fostul combatant, marinar militar, ulterior angajat ]n batalionul de poli\ie cu destina\ie special= "Fulger", fostul absolvent al acestei institu\ii de ]nv=\=m`nt, Valentin Ursu. P ag. 3

Duminic=, la Rezina, a poposit "M=r\i[or"-ul". Cu voie bun=, cuvinte alese [i dispozi\ie de s=rb=toare, spectacolul s-a bucurat de prezen\a multor spectatori rezineni, lucru mai rar ]nt`lnit pe la noi.

Pag. 2

Multstimate doamne! Cu ocazia minunatei s=rb=tori de prim=var= Ziua Interna\ional= a Femeii, v= transmit cele mai calde [i mai sincere ur=ri de bine. Fie ca frumuse\ea, rafinamentul, dragostea, sinceritatea [i respectul s= V= ]nso\easc= mereu. S= ave\i parte de s=n=tate, realiz=ri, bel[ug, bucurii [i fericire! Cu deosebit respect, Marian LUPU, Pre[edinteinterimar al Republicii Moldova, Pre[edinte al Parlamentului Republicii Moldova

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti Apare de la 03 aprilie 1948

Nr. 10 (7552), 07 martie 2012 {old=ne[ti

Rezina

Stimate mame, bunicu\e, surioare, so\ii, fiiculi\e, prietene, colege!

Sunte\i prim=vara sufletelor noastre

}ntr-adev=r, a[a este femeia e prim=vara sufletului [i trupului omenesc. Ea e debutul rena[terii, al trezirii la via\=. Nu ]n zadar s=rb=toarea femeilor a fost aleas= anume pentru acest anotimp - s= se fac= o asociere ]ntre scumpele, iubitele noastre femei [i prim=var=. Or, acest frumos anotimp este plin de feminitate, de multe z`mbete [i de c=ldur= sufleteasc=. Iat= de ce avem o deosebit= pl=cere s= felicit=m Cu respect deosebit [i g`nduri bune toat= suflarea de gen feminin din raion, dorindu-le ca pentru toate dumneavoastr=, Eleonora GRAUR, ]mplinirile frumoase, s=n=pre[edintele raionului Rezina tatea [i spiritul zilei de 8 Martie s= le ]nso\easc= pretutindeni [i totdeauna. Fie ca prim=vara iubirii s= le inunde sufletul cu bucurie si cu parfumul tuturor florilor sale. Credem c= acum este Cu prilejul s=rb=torii de 8 Martie - Ziua Interna\ional= prilejul potrivit ca s= ne a Femeii, primi\i ]n dar cele mai sincere cuvinte de felicitare [i ur=ri de bine. V= doresc s= p=stra\i [i s= folosi\i cu ]n\elepciune comoara sufletului, s= r=m`ne\i adev=rate reprezentante ale frumosului, sublimului [i ale izvorului vie\ii pe p=m`nt. Fie ca bra\ele de flori, oferite de Z`na Prim=verii [i aduse pe aripile r`ndunelelor, s= fie izvor nesecat de imens= bucurie, fericire, s=n=tate, ging=[ie ]n suflet, pace-n casa dumneavoastr=. Femeia ]nseamn= via\= la modul firesc, curat [i sacru. }n afara femeii nu poate exista trilul p=s=rilor [i z`mbetul pomilor ]nflori\i, fiindc= anume femeia a trecut totul sub semnul verbului “a fi� [i dac= se zice c= frumuse\ea va salva lumea, f=r= ]ndoial=, se are ]n vedere femeia, ea ]ntruchip`nd [i frumuse\ea, [i ging=[ia, [i bun=tatea, [i ]n\elepciunea, [i speran\a. Femeia, mai ]nt`i, este un trandafir al vie\ii. At`t de mult visat=, ]nc`t stelele cere[ti au ajuns s=-i spun= sor=, iar prim=vara - s=-i prind= la piept trandafirul de foc al Iubirii Supreme. Distinse doamne [i domni[oare din raionul Rezina! V= aduc ast=zi ]n dar cel mai frumos [i parfumat buchet, alc=tuit din alese [i tandre cuvinte, care s= exprime admira\ia [i respectul pentru ging=[ia, sinceritatea [i delicate\ea dumneavoastr=. V= doresc s= fi\i mereu iubite, dorite, a[teptate, stimate [i apreciate dup= merite!

Multstimate doamne [i domni[oare!

dest=inuim c`t de mult ne iubim noi mamele, so\iile, surorile, fiicele, bunicile [i s= le mul\umim de tot ce fac ele bine [i frumos pentru noi. Spunem a[a, deoarece ele sunt fiin\ele care ]nsenineaz= via\a b=rba\ilor, g=sesc ]n fiecare zi timp pentru orice problem= [i orice nevoie a celor dragi, pentru c=, de[i se mai pl`ng c`teodat=, o iau de la cap=t ]n fiecare zi, mai puternice [i mai hot=r`te, pentru c= sufletul lor [tie ce e iubirea, cum se d=ruie[te [i cum se prime[te ea. Cuvinte duioase aparte avem pentru toate mamele, fiindc= ele sunt acele persoane care ne-au ]nv=\at primul pas, prima vorb=, ne-au ]ngrijit, ne-au [ters prima lacrim=, ne-au ]mbr=\i[at la prima reu[it=, nu

ne-au mustrat c`nd am gre[it, ci ne-au sf=tuit, neau ocrotit, ne-au iubit [i continu= s-o fac= [i ]n prezent. Felicit=ri cordiale [i la multi ani, scumpelor! Consiliul raional {old=ne[ti

R=zboiul a trecut, ]ns= r=nile mai dor [i azi

Cu sincer [i mult respect, Ludmila COSENCO, pre[edintele Asocia\iei Sindicale Rezina a angaja\ilor din serviciile publice

La ]nceput promi\=tor de prim=var= celebr=m Femeia - regina frumuse\ii [i n=sc=toarea dorului, care, prin munc=, r=bdare [i grij=, zide[te din suflet [i lacrim=, din dragoste [i sacrificiu acel univers, ]n care ne este dat s= ne trecem via\a pe acest P=m`nt. Dragi femei! Dumneavoastr= sunte\i partea cea mai nobil= a societ=\ii. Munca asidu=, perseveren\a, r=bdarea [i ]n\elepciunea influen\eaz= benefic toate sferele vie\ii. Consiliul or=[enesc, prim=ria ora[ului se ]nchin= ]n fa\a sufletului plin de sensibilitate al celora, care stau la leag=nul copilului, care p=streaz= focul sacru al familiei, ne ]nal\= [i ]nnobileaz=, care r=m`n mai presus de

orice, d=ruindu-v= cele mai calde felicit=ri cu prilejul frumoasei s=rb=tori - Ziua Interna\ional= a Femeii. Primi\i preaplinul mul\umirii noastre pentru tot ce face\i, pentru speran\a care ne-o insufla\i [i optimismul care nu v= p=r=se[te niciodat=, pentru c= mai crede\i, mai spera\i [i ne ]nv=\a\i aceasta [i pe noi! C=ci anume de dumneavoastr= depinde, dragi femei, lini[tea, fericirea, pacea [i viitorul. Probabil, nimic mai sincer [i mai emo\ionant dec`t frumoasa spus= a poetului: "S=rut, femeie, m`na ta!" Tot ce dori\i s= ave\i aievea: tinere\e, dragoste, fericire. La mul\i ani! Mihail CEBOTAR, primarul ora[ului Rezina

S=rb=torim "M=r\i[or"-ul ]mpreun= cu orchestra "Fluiera[" Dragi locuitori ai ora[ului Rezina [i oaspe\i ai urbei! La acest ]nceput superb de prim=var=, c`nd, la fel ca acum o sut=, o mie de ani, totul rena[te, rev=rs`nd cu d=ruire binele [i buna dispozi\ie [i asupra noastr=, v= invit=m cu drag la un spectacol de s=rb=toare. Astfel, duminic=, 11 martie 2012, ]n incinta Casei raionale de cultur=, ]ncep`nd de la ora 15.00, se va desf=[ura un spectacol muzical, prezentat de c=tre

ansamblul de c`ntece [i dansuri populare "Fluiera[". }n program vor evolua soli[tii Nicolae Glib, Isidor Glib, Ioana C=praru, N=t=li\a Munteanu, Marin Ganciu [i Nadejda Ulinici. V= invit=m [i v= a[tept=m pe to\i cu drag! Intrarea - liber=. Consiliul raional Rezina, Sec\ia raional= Cultur=

}nghi\ind noduri, emo\ii mari a avut combatantul Veaceslav Pan= c`nd a vorbit la microfon

Cu 20 de ani ]n urm=, pe teritoriul \=rii noastre a izbucnit un r=zboi dezl=n\uit de for\ele separatiste de la Tiraspol, sus\inute deschis de armata 14 a Rusiei. Cei mai viteji fii ai neamului sau dus atunci la Dub=sari [i Tighina s= apere integritatea [i suveranitatea Republicii Moldova. Au trecut anii, dar r=nile acelui r=zboi mai dor ]nc= [i azi. Despre aceasta [i altele s-a vorbit la 2 martie la mitingul dedi-

cat eroilor c=zu\i pe c`mpul de lupt=, dar [i celor care au supravie\uit m=celului fratricid, ]ntorc`ndu-se acas= traumatiza\i psihologic sau chiar [i fizic. Declar`nd mitingul deschis, viceprimarul ora[ului {old=ne[ti, Svetlana Zai\ev, a men\ionat: "Acum 20 ani, la ]nceput de prim=var=, a izbucnit un r=zboi s`ngeros, r=nile c=ruia sunt resim\ite [i ast=zi. }n prezent, ca nici odat= avem nevoie s= fim

consolida\i, s= fim ]mpreun= ]n ac\iune [i uni\i nu doar teritorial, dar [i ca \ar=, ca popor. Aceasta este o zi de doliu pentru acei care [i-au pierdut feciorii, so\ii, p=rin\ii ]n conflictul armat. Circa 300 de b=rba\i ai neamului au c=zut pe c`mpul de lupt=, mul\i ][i mai vindec= r=nile [i ast=zi. E de datoria statului, a ]ntregii societ=\i, s= p=str=m memoria celor c=zu\i, s= avem grij= de familiile acestora, s= transmitem din genera\ie ]n genera\ie cele trecute". "Azi comemor=m cu triste\e [i sincer= revolt= actul de acum 20 de ani de la ]nceputul ac\iunilor de lupt= de la Nistru pentru ap=rarea integrit=\ii [i independen\ei Republicii Moldova, a men\ionat pre[edintele raionului, Alexandru Reli\chi. Aceast= zi a intrat ]n istorie ca ziua declan[=rii de c=tre for\ele pro-separatiste a conflictului armat din raioanele de Est ale Republicii Moldova. Agresiunea armat= din partea separati[tilor a coincis cu data primirii Republicii Moldova ]n ONU [i a generat (Sf`r[it ]n pag. 3)


2

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 10 (7552), 07 martie 2012 c= Republica Moldova are eroi, are patrio\i [i are o istorie proprie, pentru continuarea c=reia merit= s= lupt=m. Ast=zi e o zi frumoas=, cu soare, ]ns= umbrit= de momentele grele [i sumbre, care ne-au zdruncinat neamul cu 20 de ani ]n urm=." Au mai luat cuv`nt: primarul de Rezina, dl Mihail Cebotar, comandantul sec\iei Administrativ-Militare Rezina, maior Iurie Tom[a, pre[edintele Uniunii veteranilor r=zboaielor din Afganistan [i de la Nistru, Gheorghe Marchitan, [. a. Cuvintele ]n=l\=toare de omagiu, adresate patrio\ilor prezen\i la manifestare, care au fost aprecia\i drept eroi na\ionali pentru contribu\ie ]n ap=rarea integrit=\ii \=rii, au fost confirmate [i prin ]nm`narea medaliei "Crucea comemorativ=. Participant la ac\iunile de pentru ap=rarea integ1 lupt= rit=\ii [i independen\ei Republicii Moldova (19911992)", instituit= prin Legea Parlamentului Republicii Moldova. Consiliul raional [i sec\ia raional= Cultur= au organizat ]n acea zi, pentru participan\ii la conflictul armat de la Nistru, domicilia\i ]n teritoriul prim=riei Rezina, o mas= de pomenire. Ne m`ndrim cu to\ii cu ace[ti eroi na\ionali, deoarece e cunoscut c= fiecare popor trebuie s=-[i omagieze [i s=-[i respecte eroii, numai a[a poate deveni [i o na\iune respectat= de cei din jur. S= le fim al=turi 2 mereu, s=-i pre\uim [i s=i sus\inem, s= ne ]nchin=m sacrificiul [i eroismul de cu pietate ]n fa\a tuturor care au dat dovad=, asigu- eroilor care au luptat pentru r`ndu-i de sus\inere perma- independen\a [i integritatea nent= din partea autorit=\ilor teritorial= a Republicii Molraionale, totodat= men\io- dova. }n total, la ac\iunile n`nd: "De[i treze[te [i senti- de lupt= de la Nistru, au mente de triste\e, ziua de participat 164 de locuitori 2 martie este una deosebit=, ai raionului Rezina. mai ]nt`i prin faptul c= puRelatare tem s= ne aducem aminte de Violeta PISTRUI de acei eroi ai neamului, care au luptat pentru inde}n imagini: manifestarea penden\a, integritatea [i a demarat cu depunere suveranitatea Republicii Moldova, acum 20 de ani. de flori la piatra S= ne amintim numele civilicomemorativ= (foto 1); lor [i militarilor, care au c=- dna pre[edinte al raionului, zut ]n timpul conflictului armat. Faptele acestor oa- Eleonora Graur, [i primarul ora[ului, dl Mihail meni, care [i-au pierdut vie\ile ]n timpul luptelor, ne Cebotar, au ]nm`nat eroilor demonstreaz= ]nc= o dat= medaliile (foto 2)

"...{i le spune\i tuturor Cum murir= fra\ii no[tri Pentru neam [i \ara lor"

1

Lucrurile frumoase sunt apreciate [i solicitate }n ultimul timp, diverse expozi\ii ]nfrumuse\eaz= holul de la primul etaj al prim=riei ora[ului Rezina. De exemplu, la ]nceputul lunii ]n curs, mai multe filiale ale Casei raionale de Crea\ie (director dna Nelea |`mbalist): "Fantezie", s. Otac, "Fibre vegetale", "Popart", "Modelarea tehnic= ]ncep=toare", or Rezina, "Compozi\ii decorative", "Macrame [i compozi\ie decorativ=", s. S`rcova, "Lucrul cu h`rtia", s. Tarasova, [i-au prezentat, spre bucuria vizitatorilor, din exponate (foto 1). Multe emo\ii a avut ]n ziua de referin\= [i Tatiana |urcanu din Saharna Nou=, care i-a m=rturisit reporterului "FN" c= prima dat= [i-a afi[at ]n public gama de m=r\i[oare confec\ionate de dumneaei (foto 2). Ce bine ca avut ]n acea zi nu numai emo\ii, dar [i cump=r=tori de lucruri frumoase (m=r\i[oare). Reporter "FN"

2

Sportul min\ii nu cunoa[te v`rst= Un impresionant turneu la [ah, dedicat anivers=rii de 517 ani de la prima atestare documentar= a localit=\ii Rezina, s-a desf=[urat recent ]n clasa de [ah, frumos amenajat= [i inaugurat= nu demult ]n incinta liceului teoretic "Alexandr Pu[kin" din Rezina. Turneul a fost organizat de c=tre Asocia\ia pensionarilor democra\i "Tezaurul nostru" [i a ]ntrunit 22 de persoane, care, ]n debut, au fost salutate de c=tre dna Eleonora Graur, pre[edintele raionului. Ludmila Sande\caia, de 8 ani, a fost cel mai t`n=r participant, la polul opus, cu 83 de ani trecu\i prin via\=, situ`ndu-se dl Ion Vlancu, pe care ]l vede\i [i ]n imaginea de mai jos. Duelurile la mesele da [ah, care au urmat, au eviden\at ]nving=torii. Potrivit dlui Petru Gulica, ]nv=\=tor de [ah, printre maturi, cei mai buni s-au dovedit a fi Anton Egorov (locul I), Mihail Grosu (locul II), Valeriu Gon\a (locul III). Printre elevi - Victor B=l=nici (locul I), Vasile Lefter (locul II), Ludmila Sande\chi (locul III). Pe final, organizatorii au ]nm`nat ]nving=torilor diplome [i premii b=ne[ti.

De-a lungul veacurilor bravii b=rba\i au luptat pentru neam, pentru \ar=, pentru pace. "Pacea necesit= cea mai eroic= munc= [i cel mai greu sacrificiu. Cere o mai mare fidelitate pentru adev=r [i o puritate a con[tiin\ei aproape perfect=." (Thomas Merton) Iar eroiii care au luptat au nevoie de inchinarea oamenilor ce sunt [i genera\iilor ce o s= vin=, pentru a d=inui ]n memoria sf`nt= a neamului. Joi, 1 martie, la Rezina au fost omagia\i participan\ii r=zboiului de la Nistru, care a durat de la 2 martie p`n= ]n octombrie 1992 [i a l=sat amintiri triste ]n memoria poporului nostru. Atunci lea fost foarte greu b=rba\ilor no[tri, deoarece statul nu avea armat= [i ]n lupte au fost implica\i poli\ia [i civilivoluntari. To\i au dat dovad= de b=rb=\ie, spirit de sacrificiu [i devotament fa\= de Patrie. S`ngerosul conflict de la Nistru a ]nregistrat importante pierderi, potrivit unor estim=ri, ]n conflict au murit aproape 300 de combatan\i [i 400 de civili din dreapta Nistrului, de[i num=rul oficial n-a fost anun\at. }n preajma pietrei comemorative din centrul ora[ului s-au adunat oficialit=\i, combatan\i, func\ionari etc, pentru a sl=vi [i omagia eroii, patrio\ii neamului nostru, care au participat la conflictul armat de la Nistru. Aceast= manifestare este una binevenit= [i absolut necesar=, ca s= fie omagia\i [i s= fie pomeni\i fra\ii [i rudele noastre, care au l=sat p=rin\i, so\ii, copii [i au mers s= apere \ara [i neamul. Merit= s= fie pomeni\i ace[ti eroi, s= fie ]nscri[i ]n istorie [i credem c= se odihnesc ]n lumina lui Dumnezeu, pentru c= [i-au pus via\a, cum spune Evanghelia, pentru semenii s=i, pentru neam. Dar nimic nu este mai ]n=l\=tor, dec`t jertfa izvor`t= din dragoste pentru

fratele t=u. Iar noi avem [i o datorie cre[tineasc= fa\= de eroii c=zu\i [i trebuie s=-i cinstim dup= toat= r`nduiala [i s= nu d=m uit=rii fapta [i jertfa lor. Au fost rostite pentru ace[ti patrio\i cuvinte ]n=l\=toare, exprim`ndu-li-se recuno[tin\= ]n sensul cel mai larg [i mai na\ional, depun`nd coroane [i jerbe de flori ]n memoria celor c=zu\i, oferind gesturi de gratitudine tuturor participan\ilor la r=zboi, familiilor acestora. Pre[edintele raionului, dna Eleonora Graur, i-a salutat pe combatan\ii prezen\i la manifestare, le-a adresat cuvinte de gratitudine pentru

Bucura\i-v=, oameni! A venit prim=vara!

1

R=zbind prin r=ceala timpului, ]nc=lzit de prezen\a spectatorilor din sal=, "M=r\i[or"-ul s-a sim\it bine la Rezina ]n dup=-amiaza Reporter "FN" zilei de duminic=. Bine sau sim\it [i spectatorii, ]n special femeile, care, chiar la intrare, erau ]nt`mpinate de c`\iva fl=c=i ]n haine na\ionale, ce le d=ruiau flori [i le prindeau la piept m=r\i[oare. }n debutul spectacolului, care a marcat deschiderea Festivalului interna\ional "M=r\i[or", spectatorii au fost saluta\i de c=tre dna Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina (foto 1), dl Mihail Cebotar, primarul de Rezina, dna Angela Racu, [eful sec\iei raionale Cultur=. Dumnealor au fost unanimi ]n enun\urile, care au reliefat starea de spirit

a oamenilor, generat= de revenirea anotimpului re]nvierii; locul [i rolul femeii ]n societate; la fel - ]n ]ndemnurile adresate femeilor de a r=m`ne a[a, cum le-a l=sat Dumnezeu pe p=m`nt p=str=toare ale focului din vatr=, d=t=toare de via\=, oneste, culte, dar [i perseverente. Apoi, r`nd pe r`nd, pe scena Casei de cultur= din Rezina s-au perindat mai multe colective, care, de ani buni, activeaz= ]n cadrul acestei institu\ii. Fanfara Casei de cultur=, colectivele de dansuri "Floricica", "Chindia", "Danco", orchestra de muzic= popular=, copila[i din "C=su\a lui Gigi", moderatoarea Ludmila Chirilici, dar [i anturajul au reu[it s= creeze o adev=rat= atmosfer= de s=rb=toare, generatoare de bucurie [i bun= dispozi\ie (foto 2). Aplauze multe [i sincere a cules de la publicul spectator [i rezineanca Valentina Lachi, care a interpretat un c`ntec ce-i apar\ine [i mesajul c=ruia se consum= ]n con[tientizarea efemerit=\ii existen\ei umane - adev=r care r=m`ne, ]ns=, neputin-

cios ]n fa\a simplelor bucurii terestre - cea de a cre[te prunci, nepo\i, de a te bucura de fiecare r=s=rit de soare, de fiecare vietate, cu care Dumnezeu a ]mpodobit p=m`ntul [i scurta noastr= trecere prin ast= lume. A fost o sear= aleas=, cu sentimente frumoase [i, principalul, cu mul\i spectatori, lucru mai rar ]nt`lnit la noi, la Rezina - fapt men\ionat ulterior, ]n cadrul [edin\ei operative de luni diminea\=, [i de c=tre dna

Eleonora Graur. Dumneaei le-a mul\umit func\ionarilor care au onorat cu prezen\a efortul arti[tilor no[tri, ]ndemn`ndu-i s=-[i sus\in= de fiecare dat= colegii din sec\iile [i direc\iile Consiliului raional, c`nd ace[tia preg=tesc [i realizeaz= diferite activit=\i. Iar c`t prive[te "M=r\i[or"-ul din anul acesta, ne va d=rui ]nc= multe clipe de tr=ire aleas=, generate de c`ntecul [i dansul popular. Bucura\i-v=, oameni! A venit prim=vara! Aculina POPA

2


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 10 (7552), 07 martie 2012 (}nceput ]n pag. 1)

]ntr-un s`ngeros conflict armat, transformat ]ntr-un r=zboi ]mpotriva integrit=\ii [i suveranit=\ii Republicii Moldova. Mii de rom`nimoldoveni au fost nevoi\i s= se refugieze sau au fost expulza\i din propria \ar=. Pentru unii au urmat ani de ocupa\ie terorist=, soldat= cu zeci de masacre colective, torturi, arest=ri, suspendarea drepturilor civile, desfiin\area presei, a [colilor. }n acele momente grele, ]n Moldova au pus m`na pe arme cei mai vrednici fii ai neamului, cei mai buni feciori ai gliei. Ei au r=spuns la chemare [i au devenit scutul de n=dejde al \=rii. Au venit s=-[i apere p=m`ntul, aceasta fiind o datorie sf`nt= pentru fiecare. Astfel, 29 de mii de persoane au participat la acel conflict, dintre care 286 au decedat, iar 289 au r=mas invalizi. Atunci, ]n 1992, la r=zboi au plecat mul\i combatan\i din raionul nostru - 363 de fl=c=i, b=rba\i tineri, care au luptat cu vitejie [i d`rzenie, unii sacrific`ndu-[i via\a sau r=m`n`nd schilodi\i fizic [i psihologic pentru tot restul zilelor. Dintre ei 21 s-au ]ntors r=ni\i, 3 - invalizi, iar 8 au c=zut pe c`mpul de lupt=. Plec=m capul ]n fa\a celor care au c=zut ]n lupt= [i onor=m eroii poporului r=ma[i ]n via\=, care, cu arma ]n m`n=, au fost nevoi\i s= repare pe malurile Nistrului gre[elile grave ale politicienilor. Zicem "Dumnezeu s=-i ierte [i s=-i odihneasc= ]n pace" pe Ursu Victor din {old=ne[ti, Ioncu Vasile din Oli[cani, St=vil= Ion din Salcia, Rogozinschi Alexandru din {old=ne[ti, {tef`r\= Valentin din Cot, Bunescu Petru din Cotiujenii Mari, Rusu Sergiu din Vadul-Ra[cov, Lisnic Ion din R=spopeni. La 20 de ani de la r=zboi, r=nile sunt ]nc= ad`nci, iar conflictul - nesolu\ionat. Sute de vie\i ale celor mai curajo[i tineri s-au risipit f=r= rost. Copiii r=ma[i orfani de r=zboi ][i viseaz= ta\ii [i caut= s= descopere tr=d=torii care i-au ]mpu[cat din spate. Cu p=rere de r=u, nici dup= 20 de ani, cele dou= maluri ale Nistrului nu s-au apropiat, ]n pofida faptului c= nu exist= nici o

R=zboiul a trecut, ]ns= r=nile mai dor [i azi

1

2 divergen\= ]ntre popula\ia ce locuie[te pe partea dreapt= sau cea st`ng= a Nistrului. Stima\i combatan\i! V= mul\umim pentru pacea zilei de ast=zi [i ne rug=m Domnului pentru voi [i pentru pacea zilei de m`ine. V= mul\umim pentru faptul c= v-a\i ]ndeplinit cu onoare datoria fa\= de Patrie, fa\= de popor. V= dorim tuturor mult= s=n=tate, bucurie [i fericire, noi izb`nzi ]n activit=\ile cotidiene. Fie ca jertfa adus= de dumneavoastr=, cei care a\i plecat la acel r=zboi s= lupta\i pentru demnitatea de neam, s= r=m`n= pentru totdeauna ]n memoria acestui popor. Ne m`ndrim cu dumneavoastr= [i e necesar ]n permanen\= s= facem ca via\a s=

v= devin= mai u[oar=, precum o merita\i. Fie ca peste ani faptele din 1992 s= nu fie date uit=rii [i s= fie

]n\elese [i apreciate de copiii [i nepo\ii dumneavoastr=". }n aceea[i cheie au mai vorbit de la microfon fostul combatant, actualmente angajat la serviciul raional Situa\ii Excep\ionale, maiorul Veaceslav Pan=, viceministrul Tineretului [i Sportului Octavian Bodi[teanu, dar [i deputatul ]n Parlament, [old=ne[teanca Maria Nasu. Au fost ni[te cuvinte, care provocau lacrimile s= curg=. Toat= lumea ]ncremenise, la un moment, c`nd ofi\erul de r=zboi Veaceslav Pan= ]nghi\ea noduri, vorbind asisten\ei. La fel erau emo\iona\i oamenii de vorbele din inim= ale dnei Maria Nasu. M= uitam cum, atunci c`nd [eful-interimar al Centrului Administrativ-Militar Fiodor Br`nz= striga numele combatan\ilor pentru a-[i primi medalia "Crucea comemorativ=. Participant la ac\iunile de lupt= pentru ap=rarea integrit=\ii [i independen\ei Republicii Moldova (1991-1992)", ]nm`nat= de pre[edintele Alexandru Reli\chi, c`t de timid spuneau ei "Servesc Republica Moldova" sau "Slujesc Patriei". La r=zboi au fost mult mai curajo[i. }ndeosebi durea momentul c`nd, fiind chema\i s=-[i primeasc= medalia [i legitima\ia la ea, unii combatan\i lipseau pe motiv de boal=. Dar mai

3

Scrisoarea fiicei [i r=spunsul mamei Nina GHING+CHIRIAC, satul Bravicea, raionul C=l=ra[i Autoarea ne-a convins c= are r=d=cini [i-n raionul nostru, de[i ne-a rugat s= nu indic=m localitatea. Spune c= dore[te foarte mult s=i fie citite versurile [i de ni[te prietene din copil=rie, care locuiesc la {old=ne[ti. Poate c= nu publicam versurile, dac= nu ni se p=reau aproape de sufletul oric=rui moldovean, dac= nu erau ]n pas cu g`ndurile [i durerile noastre. Sper=m s= plac= tuturor cititorilor a[a, ]nc`t s=-i mai comand=m dnei Nina [i alte versuri de suflet, precum sunt cele de al=turi. Sergiu

CUMATRENCO

M=-ntreab= fiic=-mea din dep=rtare: - Mai vin la cuibul nostru cocost`rcii? Mai este ap= ]n f`nt`na noastr=? Mai ]nfloresc la poart= trandafirii? Mai c`nt= p=s=rile-n codrul verde? {i tot a[a copacii ]nfloresc? Ce mult a[ da s= fiu [i eu acolo, Cu drag la toate-acestea s= privesc. Mai fac fl=c=ii joc la Sf`ntul Gheorghe? (De Sf`ntul Gheorghe-i Hram la noi ]n sat, I-e dor copilei noastre de Moldova, I-e dor de noi, de oamenii din sat). E prim=var= acuma ]n Moldova, Aici e toamn=, plou= foarte des, Ce mult a[ da s= fiu cu voi acolo, S= v=d lalelele cum ]nfloresc. }n codru s= culegem viorele {i l=crimioare albe din z=voi, S= pot privi la lun= [i la stele, Sunt altfel ele acolo-n sat la noi. Un dor de cas=-n inim=-mi s-aprinde, O nostalgie ad`nc=-n suflet am.

zguduitor a fost c`nd, la auzul numelui unuia, cineva din mul\ime a rostit cu sfial=: "E la azil!". Deci, iat= ce se ]nt`mpl=... }n timpul depunerii de flori la r=stignirea M`ntuitorului Iisus Hristos, pe soclul c=ruia este [i placa comemorativ= cu numele ]nscris pe granit al celor 8 eroi ai raionului, c=zu\i ]n r=zboiul din 1992, mai mult= lume ][i f=cea cruce [i murmura "P=ze[te-ne, Doamne, de r=zboi". Dup= ce toat= lumea sa ]mpr=[tiat pe la locurile de munc= sau la casele cui ]i are, am fost martor ocular la o ]nt`lnire de suflet cu elevii claselor a X-ea-a XIIea de la liceul "{tefan cel Mare" din ora[. Acolo a fost invitat fostul marinar militar, ulterior angajat ]n batalionul de poli\ie cu destina\ie special= "Fulger", posesorul medaliei "Meritul Militar", dar [i al Insignei de Onoare "Vulturul de Aur", fostul absolvent al acestei institu\ii de ]nv=\=m`nt Valentin Ursu. Ceea ce le-a povestit el elevilor despre urgiile r=zboiului, nu putea s= nu cutremure. P=cat c= c`\iva b=ie\i, f=r= 7 ani de-acas=, ]ncercau s= destabilizeze atmosfera. Doamne fere[te s= fi fost cineva dintre rudele lor apropiate la acel r=zboi, poate erau mai cumin\i.

Ce mult a[ da, ca s= v= pot cuprinde {i-al=turi toat= via\a s= v= am... - S-a rupt ]n dou= turnul cu cuibarul, Dar tot pe-aicea ei se ]nv`rtesc. Le place cocost`rcilor m=hala, Pricep [i ei c= oameni-i iubesc. S-au oplo[it pe-un st`lp ]ntr-o gr=din=, De-acu al doilea an acolo vin, De parc-ar [ti, c= nu suntem de vin=, C= turnul lor cu cuib s-a pr=bu[it. {i apa ]n f`nt`n= izvor=[te, {i trandafiri-n poart= ]nfloresc, {i-n fiecare an, de Sf`ntul Gheorghe, Fl=c=ii jocul mare ]l pornesc. {i ]nfloresc copacii prim=vara, {i-n codru viorelele-nfloresc, {i tot a[a ]n fiecare sear=, }ndr=gosti\ii stelele privesc. Se scurge via\a, repede trec anii, {i prim=veri cu toamne se perind, {i totul ar fi bine, scumpa mamei, Dac= ai fi [i tu aici, cu noi de r`nd.

Chemarea mamei Veni\i la mine-acuma, c`t sunt vie, C`t cu c=ldur=-n suflet v= a[tept, C`t pot s= v= privesc cu ging=[ie, {i cu bl`nde\e s= v= str`ng la piept. Veni\i la mine-acuma, c`t sunt vie, {i-mi mai aduce\i un m=nunchi de flori, C= m`ine-i alt= zi [i nu se [tie, De-mi este dat s= m= trezesc ]n zori.

S= ies ]n c`mp la r=s=rit de soare, }ncet prin iarba-nalt= s= m= plimb, S-admir o raz= fin= cum r=sare, {i aer proasp=t lacom s= respir. Veni\i, copii, la mama, c`nd v= cheam=, S-o asculta\i, s= o privi\i cu drag, Veni\i la ea [i nu v= fie team=, Ca s=-i p=[i\i al casei dulce prag.

3

}n final, dup= ce elevii cumin\i au pus ]ntreb=ri [i au primit r=spuns la ele de la Valentin Ursu, profesoara de istorie, Dora Balan, i-a mul\umit invitatului pentru c= i-a onorat cu prezen\a, c= le-a vorbit copiilor despre ceea ce ei citeau doar ]n c=r\i. Cu flori [i voie bun=, eroul a plecat acas=, spun`ndu-mi la desp=r\ire: "P=cat c= acum nu se acord= aten\ia cuvenit= educa\iei patriotice, a[a cum f=ceau sovieticii! Vezi c`t sunt de pasivi unii elevi?". Dac= i-a avut ]n vedere pe cei f=r= 7 ani de-acas=, apoi nu cred c= educa\ia patriotic= le mai ajut=... A doua zi, pentru circa 40 de veterani-combatan\i din ora[ a fost organizat= o mas=, la care au fost pomeni\i camarazii lor, c=zu\i pe c`mpul de lupt=. Dar mai ]nt`i a fost oficiat, de un preot, un serviciu divin ]ntru iertarea p=catelor celor pleca\i [i celor r=ma[i. Sergiu CUMATRENCO }n imagini: "Slujesc Patriei!", spuneau timizi combatan\ii. }n lupte, ]ns=, ei erau mai curajo[i (foto 1); mul\i ][i f=ceau cruce, murmur`nd "P=ze[te-ne, Doamne, de r=zboi" (foto 2); fetele au fost mai atente dec`t b=ie\ii la ceea ce spunea veteranul (foto 3); Valentin Ursu vorbindu-le copiilor despre r=zboiul de la Nistru (foto 4)

4

Ce-am ob\inut de la agricultur= ]n 2011? le tipuri: vite [i p=s=ri (]n mas= vie) - 28 de tone (cu 65,2% mai pu\in), lapte 101 tone (cu 18,1% mai pu\in). }n anul 2011 ponderea produc\iei vegetale (]n total produc\ie agricol=) a constituit 98,9% (]n anul 2010 96,6%), din care de cereale [i leguminoase boabe - 35,7% (38,7%), culturi tehnice 54% (48,8%), cartofi, legume [i bost=noase - 1,6% (1,2%), fructe [i pomu[oare - 6,1% (7%), struguri - 1,2% (0,3%). Produc\iei animaliere i-a revenit 1,1% (]n anul 2010 3,4%). Cre[terea produc\iei vegetale ]n anul 2011 fa\= de anul precedent a fost generat= at`t de majorarea suprafe\elor sem=nate, c`t [i de cre[terea roadei medii a principalelor culturi agricole (cu excep\ia gr`ului, la care produc\ia medie la hectar a sc=zut cu 11,8%). Astfel, produc\ia medie la hectar a strugurilor a crescut de 5 ori, sfeclei de zah=r - de 3 ori, porumbului [i legumelor de 2,2 ori, rapi\ei - cu 50,6%, fructelor, floarea-soarelui, soiei, tutunului - respectiv, cu 23,3%, 23,1%, 4,4% [i 3%. Tatiana {EMPERED, [efa sec\iei Statistic= {old=ne[ti Responsabil de pagin= - Sergiu CUMATRENCO

}n anul 2011, ]n raionul {old=ne[ti produc\ia global= agricol= ]n ]ntreprinderile agricole [i gospod=riile \=r=ne[ti (de fermier), conform estim=rilor preliminare, a marcat o cre[tere cu 25,8% (]n pre\uri comparabile ale anului 2005) fa\= de anul 2010. Majorarea ei a fost determinat= de cre[terea produc\iei vegetale cu 28,8% fa\= de anul precedent. Astfel, produc\ia vegetal=, principalele tipuri, a fost urm=toarea: cereale [i leguminoase boabe - ]n total 20614 tone (cu 16,2% mai mult fa\= de anul 2010), inclusiv gr`u - 9489 de tone (cu 11% mai pu\in), porumb pentru boabe - 9247 de tone (de 3 ori mai mult), floareasoarelui - 10175 de tone (cu 36% mai mult), sfecl= de zah=r - 1440 de tone (de 3,7 ori mai mult), tutun - 32 de tone (cu 18% mai pu\in), soia - 1651 de tone (cu 41,5% mai mult), cartofi - 133 de tone (de 2,7 ori mai mult), legume - 295 de tone (cu 41,5% mai mult), fructe, nuci [i pomu[oare - ]n total 3355 de tone (cu 9,1% mai mult), struguri - 221 de tone (de 5,3 ori mai mult). Produc\ia animalier= a ]nregistrat o sc=dere de 59,8% fa\= de anul precedent, din care pe principale-


4

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 10 (7552), 07 martie 2012

Femeia - for\a motrice a vie\ii Dragele noastre colege!

Mesaj de felicitare pentru femeile ce trudesc pe t=r`mul culturii Multstimatele noastre femei! Ziua de 8 Martie s= fie un prilej de bucurie pentru dumneavoastr=, s= sim\i\i mai pu\in povara grijilor, iar c=ldura prim=verii s= v= umple g`ndurile [i sufletele. V= doresc o prim=var= frumoas=, cu soare, fericire, cu toat= dragostea [i respectul celor ce v= ]nconjoar=, prinse ]ntrun frumos buchet de ghiocei, ce vestesc sosirea unui nou anotimp al re]nvierii. Fie ca ]mplinirile frumoase, s=n=tatea [i spiritul acestei zile s= v= ]nso\easc= Cu deosebit respect, membrii Consiliului pretutindeni. C=ldura soarelui s= v= inunde ramural al sindicatului lucr=torilor sufletele cu bucurii, realiz=ri frumoase [i cu parfumul tuturor razelor sale. La mul\i din Cultur= ani, to\i ferici\i!

La u[= a b=tut prim=vara, aduc`nd cu ea rena[tere [i ]nviere, via\= [i dragoste, frumoase tr=iri [i sentimente, ce izvor=sc din inim=. Iar odat= cu ea - [i a opta zi a lui M=r\i[or - zi, ]n care omagiem femeia - enigmatic= fiin\=, ]n care ]mbobocesc vise [i sentimente sublime. Stimate doamne! Dorim din tot sufletul ca aceste zile de M=r\i[or s= v= aduc= prospe\imea prim=verii, c=ldura soarelui, mult= dragoste, armonie, bun=stare [i lini[te sufleteasc=. S= v= bucura\i de via\= al=turi de cei scumpi [i dragi!

Stimate domni[oare [i doamne din Cob`lea, iubite mame, so\ii, fiice, surori [i bunicu\e! A venit s=rb=toarea dumneavoastr= [i ne bucur=m mult de asta. Venim c=tre toate, dar absolut toate, cu un car de flori frumoase, dorindu-v= s= ne fi\i mereu s=n=toase, tinere, frumoase [i voioase, save\i parte de pace, bucurii [i noroc tot anul curent [i ]nc= mul\i, mul\i ani ]nainte. V= iubim, v= respect=m, v= sprijinim [i v= dorim al=turi totdeauna, chiar [i atunci c`nd suntem departe de voi. La mul\i ani! }n numele administra\iei satului Cob`lea, primarul Ion MAL~I

Multstimate doamne angajate ale sec\iei raionale Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei! V= felicit=m din tot sufletul cu ocazia s=rb=torii celor mai ginga[e fiin\e din lume, a Femeilor, ziua de 8 Martie. V= dorim s=n=tate, fericire sufleteasc= [i mul\i ani cu bucurii. Fie ca munca dumneavoastr=, care nu este deloc u[oar=, s= v= aduc= satisfac\ie moral=, iar succesele [i rezisten\a s= v= ]nso\easc= toat= via\a. La mai mult [i la mai mare, dragele noastre!

Pentru voi, tandre femei!

Cu respect Vilena BODIU, pre[edintele Consiliului raional {old=ne[ti al Sindicatului Educa\iei [i {tiin\ei

Stimate angajate din serviciile publice! V= felicit cu ocazia frumoaselor s=rb=tori de prim=var=. Fie ca ele, simbol al feminit=\ii, s= v= ]nt=reasc= ]n ideea c= sunte\i deosebite, fermec=toare, ginga[e, care [ti\i prin ]n\elepciune s= d=rui\i din bun=tatea sufletelor frumoase. V= doresc o prim=var= senin=, ]nmiresmat= [i duioas=, cu ]mpliniri din cele mai r`vnite. Vera CUMATRENCO, pre[edintele Asocia\iei Sindicale {old=ne[ti a Federa\iei SINDASP

Stimate doamne, angajate ]n sfera ]nv=\=m`ntului din raionul Rezina! Flori, z`mbete, s=n=tate, m=r\i[oare, bucurii [i, bine]n\eles, dragoste - acestea sunt ur=rile pe care vi le adresez cu prilejul sosirii prim=verii [i s=rb=torii tuturor femeilor - Ziua de 8 Martie. S= ne fi\i ve[nic tinere [i frumoase, ginga[e precum florile de prim=var=, pure cum e seninul cerului la ]nceput de martie. S=n=tate [i noroc! Cu stim=, Silvia STRATAN, pre[edintele Consiliului raional al sindicatului Educa\iei [i {tiin\ei

Cu mult respect, primarul Igor MARCO

Dragele noastre mame, bunicu\e, fiiculi\e, surori! }n frumoas= zi de s=rb=toare suntem cu sufletul al=turi de dumneavoastr=, v= mul\umim pentru sus\inerea [i ]n\elegerea pe care ni le acorda\i ]n activitatea noastCu mult respect, Angela RACU, r=, pentru r=bdare [i bun=tate. }n zi de 8 Martie v= aducem ]n dar toate cuvinseful sec\iei raionale Cultur= tele de recuno[tin\= [i toate florile acestui ]nceput de prim=var=. Fi\i [i ]n continuare tinere, frumoase, s=n=toase, ]n\eleg=toare Stimate femei din raionul Rezina! [i binevoitoare. Purt`nd pe umeri ]ntreaga via\= grijile Cu toat= dragostea pentru dumneavoastr=, familiei, obliga\iunile de serviciu, reu[i\i membrele AO "S=teanca" din satul Me[eni s= ne ]nc`nta\i prin ging=[ie, ]n\elepciune, r=bdare [i cumsec=denie. Prim=vara a oferit cu d=rnicie una din primele sale zile Stimate membre ale Societ=\ii pentru ]nchinare Femeii. Cu deosebit resorbilor din raionul Rezina! pect [i sinceritate o facem [i noi, spun`nduv= simplu c= v= iubim [i v= dorim numai }n aceste zile, c`nd natura se treze[te binele [i succesul, c= a[ternem azi la pi- la via\=, c`nd M=r\i[orul veste[te ]nceputul cioarele voastre cele mai alese flori [i ros- prim=verii, marc=m o minunat= s=rb=toare tim cele mai ginga[e cuvinte, pe care le - Ziua Interna\ional= a Femeii - 8 Martie. merita\i din plin. S= ne tr=i\i! Cu prilejul acestei frumoase s=rb=tori, v= Cu toat= considera\iunea, doresc s=n=tate, noi realiz=ri, succes [i noroc ]n toate. Fie ca florile de prim=var= membrii CR al PCRM s= v= ]mpodobeasc= via\a [i s= v= aduc= pace [i lini[te sufleteasc=.

Dragi femei, membre ale sindicatului "Viitorul"! Prin r=ceala v`nturilor, din dor de via\= [i de voi, r=zbe[te spre soare veselul ghiocel. Pentru a ne vesti c= e din nou prim=var= [i c= iar e ziua voastr=. Frumoase, ginga[e, tandre fiin\e! }n aceast= zi, v= aduc ]n dar cele mai alese g`nduri, ur=ri de s=n=tate, noroc [i fericire, pace ]n casele [i inimile dumneavoastr=. S= ave\i parte de bucurii [i copii cumin\i. }n rest Claudia |URCAN, - r=m`ne\i a[a precum v= [tiu - frumoase, pre[edintele comitetului sindical harnice, omenoase.

Prim=vara ][i ]ndreapt= pa[ii gr=bi\i pe meleagurile noastre, aduc`nd pe aripile sale m=r\i[oare - primele s=rb=tori, speran\e, visuri m=re\e. Cu prilejul acestor s=rb=tori a[ vrea s= felicit distinsele doamne, domni[oare, mame: fie ca acest 8 Martie s= v= aduc= lini[te, frumuse\e, dragoste, stim=, bucurie, fericire, bun=stare, pace, s=n=tate, s= ave\i parte de toate, iar spiritul acestei s=rb=tori s= v= ]nso\easc= zi de zi.

Martie primi\i sincerele [i caldele mele felicit=ri [i ur=ri de s=n=tate, fericire [i noroc. Fie ca aceast= zi s= v= aduc= bucurii, lini[te sufleteasc=, iar florile de prim=var=, care ]nfloresc doar pentru dumneavoastr=, s= v= transmit= parfumul, frumuse\ea [i ging=[ia lor, ca s= fi\i ve[nic fermec=toare, iubite [i optimiste.

Cu respect, Ludmila GHERASIMENCO, pre[edintele Asocia\iei sindicale a angaja\ilor din }nv=\=m`nt [i Educa\ie "Viitorul"

Pentru primarii [i secretarii consiliilor locale Botnarenco Feodora, Macrii Maria, Cioban Nadejda, Cu[nir Nina, Povstenko Ludmila, Negar= Svetlana, Iurcu Veronica, V`rlan Elena, Zagorodniuc Valentina, Duca Magdalena, Siminel Elizaveta, Ursachi Vera, Zaharia Stela, Laur Maia, Covali Nadejda, Onil= Aculina, Belibov Ludmila, Popeli Ala, Palii Elena, Bor[ Elena, Caraman Iulia, Ceap= Ana, Andronic Raisa, Jenerenco Svetlana! Semnifica\ia celei mai feminine s=rb=tori ][i a[terne domol cuvinte alese de respect [i pre\uire pentru tot ce ]nseamn= FEMEIE. Mereu elegante, sclipitoare [i duioase. Ast=zi soarele [i florile ][i exprim= candoarea prin plec=ciune, exclam`nd: "Sunte\i cele mai frumoase, cele mai minunate!" Cu respect, Oficiul Stare Civil= Rezina

Stimat= doamn= Vera Amarfii, [eful Oficiului Stare Civil= Rezina! Cu ro[u [i alb am ]nl=n\uit un ginga[ ghiocel, l-am parfumat cu toat= dragostea noastr=, l-am ]nconjurat cu mireasma prim=verii [i din tot sufletul Vi-l d=ruim, sper`nd sincer c= V= va aduce fericire. Sincere cuvinte de felicitare cu prilejul Zilei Interna\ionale a Femeii - 8 Martie! Cu profund respect, colectivul pe care ]l conduce\i

Stimate femei, locuitoare ale satului Echim=u\i! Cu prilejul frumoasei s=rb=tori de 8

Stimate doamne, membre ale colectivelor sec\iei Asisten\= Social= [i Protec\ia Familiei, Casei Teritoriale de Asigur=ri Sociale, PP "Farul Nistrean", prim=riei ora[ului Rezina, Inspectoratului Fiscal, liceului teoretic "Alexandru cel Bun" din Rezina! Din c=ldura primelor raze de soare prim=v=ratic, din parfumul primelor flori suave, din dragostea lui Dumnezeu pentru tot ce este ales [i predestinat s= duc= firul vie\ii prin lume, coboar= peste plaiul nostru s=rb=toarea de 8 Martie, ziua ]n care omagiem Femeia. E fiin\a care va r=m`ne un dor [i o enigm= at`ta timp, c`t p=m`ntul va fi c=l=tor prin spa\ii, c`t se vor na[te prunci [i se va coace p`ine, c`t va lumina soarele [i va r=cori ploaia... Cu acest prilej deosebit, v= felicit pe toate sincer, dorindu-v= din suflet s=n=tate, bucurii, dragoste, ani mul\i [i prieteni adev=ra\i ]n preajm=. Prin via\= s= fi\i c=l=uzite de purate\ea ghiocelului, iar sufletele s= v= r=m`n= mereu tinere. Cu cele mai sincere ur=ri, Iulia MITITELU-|EPORDEI din Rezina

Stimate doamne, angajate ale sec\iei Asisten\= Social= [i Protec\ia Familiei Rezina! Cu ocazia Zilei Interna\ionale a Femeilor - 8 Martie, exprim=m sincere [i calde ur=ri de bine celor mai ginga[e, fermec=toare, harnice [i curajoase fiin\e - tuturor dumneavoastr=. V= dorim o via\= la fel de frumoas=, luminoas=, plin= de speCu drag, pre[edintele Societ=\ii orbilor ran\e [i realiz=ri, ca acest ]nceput de pridin raionul Rezina, Vera NICA m=var=. R=m`ne\i a[a cum v= [tiu [i v= iubesc cei dragi - cu sufletul plin de c=ldur= [i bun=tate, de dragoste, ]n\elepciune [i r=bdare. Stimate membre ale Societ=\ii Administra\ia [i comitetul sindical invalizilor din raionul Rezina! ale sec\iei Cu ocazia Zilei Interna\ionale a Femeilor - 8 Martie, v= adresez felicit=ri [i sincere, calde ur=ri de bine. Fie ca acest ]nceput de prim=var= s= v= aduc= bucurii, lini[te Dragi femei, locuitoare ale satelor sufleteasc=, iar florile s= v= transmit= din |areuca [i |ahn=u\i! plin din mirosul, frumuse\ea [i ging=[ia lor. Fi\i fericite [i ]nc`nt=toare, cu sufletul Cu prilejul uneia din cele mai frumoase plin de c=ldur= [i bun=tate, de dragoste, s=rb=tori ale prim=verii, Ziua Interna\ional= ]n\elegere [i r=bdare. a Femeii, vin [i eu c=tre dumneavoastr= Cu drag, pre[edintele Societ=\ii invalizilor cu un enorm buchet de flori, pe care ]l merita\i ]n fiecare zi, dorindu-v= tot frudin raionul Rezina, Vera NICA mosul [i binele din lume, declar`ndu-v= c= dumneavoastr= sunte\i acele fiin\e, care au grij= mereu de focul din vatr=, de [i de so\i, pentru ce noi, b=rba\ii, v= Pentru toate femeile din raioanele copii suntem ad`nc recunosc=tori [i v= r=m`nem Rezina [i {old=ne[ti, membre ale mereu datori. sindicatului FNSAA "Agroindsind" V= felicit cu ocazia s=rb=torii, dorinduCele mai sincere felicit=ri vi le adresez v= s= ne fi\i totdeauna s=n=toase, ginga[e ]n aceast= zi dumneavoastr=, tuturor doa- [i voioase, succesele mereu s= v= ]nso\easmnelor [i domni[oarelor, care activa\i ]n c=, iar relele s= v= ocoleasc=. agricultur=, mul\umindu-v= c= sunte\i maCu deosebit= stim=, Mihail OLARI, me, so\ii, fiice, bunicu\e excelente, dar [i primarul de |areuca lucr=toare harnice. S= tr=i\i ]n pace [i bel[ug, s= fi\i s=n=toase [i ]ntotdeauna vesele. Fi\i fericite, bucura\i-v= din plin de frumuse\ile vie\ii, al=turi de oameni dragi! S= Sincere felicit=ri pentru fostele v= fericeasc= Dumnezeu cu fii [i fiice cucolaboratoare ale MAI Galina min\i, cu so\i ]ng=duitori, cu p=rin\i ]n\eLipovan [i Ludmila Ceban, lep\i, cu rude [i prieteni, care s= v= fie buni condrume\i la bucurii [i de ajutor la dar [i pentru toate so\iile, fiicele, necazuri. S= ne tr=i\i! nepo\elele veteranilor MAI Cu mult drag, Vera PLATON, Femeia - izvor d=t=tor de via\=, etalon reprezentan\a FNSAA "Agroindsind" al frumosului [i ging=[iei, altar ]n fa\a ]n raioanele Rezina [i {old=ne[ti c=ruia ne ]nchin=m. N=scut= din dragoste [i dor, leg=nat= pe aripi de vis, m`ng`iat= de adierea v`ntului, Femeia a fost l=sat= pe p=m`nt spre a duce prin ani firul vie\ii, pentru a umple de sens existen\a. La Dragi femei, locuitoare s=rb=toarea plin= de enigm= [i farmec ale satului Cog`lniceni! dumnezeiesc - Ziua Interna\ional= a Femeii Pe plaiul nostru a sosit prim=vara, c=l- - 8 Martie, v= felicit=m din suflet, dorindudura, speran\a... Iar odat= cu ele, ]nr=mat= v= s= ave\i parte de s=n=tate, tinere\e, ]n alb-ro[ul m=r\i[oarelor, [i ziua de 8 fericire. Martie - zi, ]n care toat= suflarea vi se ]nConsiliul veteranilor MAI chin=, aduc`ndu-v= ]n dar cele mai frudin raionul Rezina moase cuvinte [i mai sincere ur=ri de bine, totodat= mul\umind Demiurgului pentru c= v-a l=sat pe P=m`nt ]ntru perpetuarea vie\ii [i a tot ce se identific= cu Dragi femei din satul Gordine[ti! frumosul [i sublimul. Cu acest prilej vin [i eu ]n casele dumneavoastr= cu alese flori V= felicit=m din suflet pe toate cu pri[i g`nduri de s=n=tate [i noroc. V= doresc lejul frumoasei s=rb=tori a prim=verii, a s= r=m`ne\i [i ]n continuare ]n\elepte [i re]nvierii [i speran\elor - 8 Martie, dorinduharnice, ]ng=duitoare [i blajine - adev=rate v= s= fi\i s=n=toase, fericite [i mereu cu p=str=toare ale focului ]n vatra neamului z`mbetul pe buze. Totdeauna s= fi\i ginomenesc. S= v= plou= din bel[ug norocul ga[e ca ghioceii, frumoase ca prim=vara, [i voia bun=, iar cele rele s= uite drumul s= ave\i parte de stima [i recuno[tin\a ce[i c=rarea c=tre casele dumneavoastr=. lor, pentru care trudi\i [i tr=i\i zi cu zi. Cu tot respectul, primarul de Cog`lniceni, Feodora BOTNARENCO

Cu mult= stim=, primarul Leonid RUSU [i consilierii locali


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 10 (7552), 07 martie 2012

5

MONITORUL OFICIAL al Consiliului raional Rezina Nr. 3 (46), martie, 2012

}n baza art. 43, alin. (1), Decizie nr. 2/1 din 22 februarie 2012, or. Rezina lit. a) [i b) al Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 436XVI din 28.12.2006, Hot=r`rii Guvernului Republicii Moldova privind statele de personal ale Aparatului pre[edintelui raionului, direc\iilor, sec\iilor, serviciilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional nr. 689 din 10.06.2003, art. 22 al Legii Republicii Moldova cu privire la eficien\a electriExamin`nd hot=r`rea componen\=: Comisiei Electorale Centrale 2.1. Comisia finan\e [i c= nr. 142 din 02.07.2010, nr. 1136 din 31 ianuarie buget: Bucalov Veaceslav, anexei nr. 5 a Hot=r`rii Gu2012 "Cu privire la atribui- Burciu Ion, Ceban Ion, Co- vernului Republicii Moldova rea unor mandate de consi- c`rl= Vladimir, Cuzuioc Ana- nr. 201 din 11.03.2009, art. lier ]n Consiliul raional", ]n tol, Gangal Alexandru, G`r- 86, alin. (1), lit. c) [i art. baza punctului 16 al Regu- lea Andrei, Grigor Vasile, 184, alin. (1), lit. a) ale Colamentului privind func\iona- Guseinov Elena, Mursa Ser- dului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28. rea Consiliului raional Rezina giu, Vasilovscki Andrei; aprobat prin decizia nr. 1/ 2.2. Comisia pe proble- 03.2003, art. 63, alin. (1), 1 din 25.02.2004, art. 59- mele social-culturale, ]nv=- lit. c) al Legii Republicii 60 al Legii Republicii Moldo- \=m`nt, turism [i culte: Moldova cu privire la func\ia va privind actele normative Borgan Serafima, Cru[taliov public= [i statutul func\ionaale Guvernului [i ale altor Leonid, Dolgaia Maria, Doni- rului public nr. 158-XVI din autorit=\i ale administra\iei ca Vladimir, Lupa[co Ion, 04.07.2008, ]n scopul eficipublice centrale [i locale P`r\u Ghenadie, Popa Ana- entiz=rii activit=\ii Consiliului nr. 317-XV din 18.07.2003, tol, Popov Silvia, Postu Nina, raional, Consiliul raional Re]n temeiul propunerilor frac- Proasp=t Lidia, Rusu Ale- zina DECIDE: 1. Se modific= organi\iunilor, Consiliul raional Re- xandra; 2.3. Comisia pe proble- grama Consiliului raional zina DECIDE: 1. Se ia act de informa\ia mele agriculturii, construc\i- Rezina, statele de personal referitor la atribuirea manda- ilor, drumurilor, protec\ia ale Aparatului pre[edintelui telor de consilier ]n Consiliul mediului [i amenajarea te- raionului, direc\iilor, sec\iiraional Rezina candida\ilor ritoriului: Badan Anatol, Bot- lor, serviciilor [i altor subdivisuplean\i: Guseinov Elena, naru Gheorghe, Busuncean ziuni din subordinea Consipe lista Partidului Democrat Alexandru, Cebanov Vasile, liului raional dup= cum urdin Moldova; Dolgaia Maria David Alexei, Don\u Vladimir, meaz=: 1.1. se instituie serviciul [i Coc`rl= Vladimir, pe lista Dru\= Vasile, Godonoag= Partidului Comuni[tilor din {tefan, Leahevici Lidia, Mar- de Proiectare [i Asisten\= investi\ional=, cu urm=toaRepublica Moldova [i Anato- dari Igor, Mereacre Ilie. rea structur= (organigralie Cuzuioc, pe lista PartiduPre[edintele [edin\ei, m=): lui Liberal. 1.1.1. [ef al serviciului Vladimir DON|U 2. Se modific= comisiile Secretarul Consiliului de Proiectare [i Asisten\= consultative de specialitate ale Consiliului raional Rezina, raional, Vasile GOBJIL+ investi\ional= - 1 unitate; 1.1.2. specialist princicare vor avea urm=toarea pal ]n atragerea investi\iilor Decizie nr. 2/6 din 22 februarie 2012, or. Rezina }n baza art. 5, alin. (1) al Legii Republicii Moldova privind descentralizarea administrativ= nr. 435-XVI din 28.12.2006, cererii procurorului raionului Rezina nr. 401 din 06.02.2012, Consiliul raional Rezina DE}n temeiul art. 43, alin. Casei raionale de cultur= - CIDE: 1. Se ia act de informa\ia (1), lit. g), alin. (2) al Legii 23000 de lei; Republicii Moldova privind 1.3. IMSP Spitalul raional referitoare la situa\ia infracadministra\ia public= local= Rezina - suma de 36000 de \ional= atestat= ]n teritoriul nr. 436-XVI din 28.12.2006, lei pentru procurarea mobi- raionului Rezina ]n anul art. 4, alin. (2), lit. b), h) [i lierului ]n sec\ia Chirurgie; 2011. 2. Direc\ia general= }ni), alin. (3), art. 5, alin. (1) 1.4. PP "Farul Nistrean" ale Legii Republicii Moldova - suma de 80000 de lei v=\=m`nt, Tineret [i Sport, privind descentralizarea ad- pentru ]ntre\inerea activit=\ii; ]n comun cu Procuratura ministrativ= nr. 435-XVI din 1.5. prim=riei ora[ului raional= [i Comisariatul ra28.12.2006, art. 8, alin. (4), Rezina - suma de 200000 ional de poli\ie, va elabora punctele 2, 3 al Legii Re- de lei pentru achitarea dato- [i prezenta spre aprobare publicii Moldova privind fi- riei la gaze naturale, format= pre[edintelui raionului un nan\ele publice locale nr. la 01.01.2012 pentru institu- plan de m=suri privind com397-XV din 16.10.2003, art. \iile de ]nv=\=m`nt din sub- baterea infrac\ionalismului juvenil. 24, alin. (3) al Legii Republi- ordine; 3. Se propune autorit=cii Moldova privind statutul 1.6. prim=riei s. Cog`lnialesului local nr. 768-XV ceni - suma de 30000 de lei \ilor administra\iei publice din 02.02.2000, Consiliul pentru transportarea elevilor de nivelul I: 3.1. intensificarea activiraional Rezina DECIDE: din localit=\ile Cog`lniceni 1. Se aloc= din soldul [i Otac la l/t "Ion Creang=" }n baza art. 4, alin. (2), disponibil al Consiliului raio- din satul Cuiz=uca. lit. b), f), g), h) [i i), art. 5, 2. Conduc=torii insti- alin. (2) ale Legii Republicii nal suma de 967200 de lei, inclusiv pentru: tu\iilor, prim=riilor, benefi- Moldova privind descentra1.1. Aparatul presedinte- ciari de acordarea mijloa- lizarea administrativ= nr. lui - suma de 48200 de lei celor financiare prin prezen- 435-XVI din 28.12.2006, art. pentru achitarea indemniza- ta decizie, vor prezenta ac- 43, alin. (1), lit. b), g) [i s), \iei ale[ilor locali. Alesului te justificative referitoare la alin. (2) al Legii R. Moldova local, care a fost invitat la folosirea sumelor alocate nr. 436-XVI din 28.12.2006 [edin\a Consiliului raional conform destina\iei. privind administra\ia public= 3. Controlul asupra exe- local=, art. 8, alin. (4), [i a participat la ea, i se acord= o indemniza\ie pen- cut=rii prevederilor prezen- punct. 7, art. 27, alin. (1), tru fiecare zi de participare tei decizii se pune ]n seama (2), lit. c), alin. (3) al Legii ]n m=rime de 200 de lei; [efului direc\iei generale R. Moldova privind finan\ele 1.2. sec\iei raionale Cul- Finan\e, dl Arcadie Mu[in- publice locale nr. 397-XV tur= - suma de 573000 de schi. din 16.10. 2003, examin`nd lei, inclusiv pentru: Pre[edintele [edin\ei, propunerile direc\iei gene1.2.1. repara\ia [colii Vladimir DON|U rale }nv=\=m`nt, Tineret [i de muzic= - 550000 de lei; Secretarul Consiliului Sport din demersul nr. 01/ 1.2.2. achitarea servicii30-15 din 24.01.2012, Consilor acordate de c=tre fanfara raional, Vasile GOBJIL+ liul raional Rezina DECIDE:

"Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier [i modificarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Rezina"

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al Consiliului raional"

DECIZIE nr. 2/4 din 22 februarie 2012, or. Rezina

"Cu privire la modificarea organigramei Consiliului raional" [i colaborare transfrontalier= - 1 unitate; 1.1.3. manager energetic - 1 unitate; 1.1.4. serviciul de Proiectare [i Asisten\= investi\ional= va activa ]n subordinea nemijlocit= a pre[edintelui raionului [i se instituie ]n limitele de personal, aprobate prin Hot=r`rea Guvernului nr. 689 din 10.06. 2003 "Cu privire la organigrama [i statele de personal ale Aparatului pre[edintelui raionului, direc\iilor, sec\iilor, serviciilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional"; 1.2. se reduce: 1.2.1. unitatea de specialist principal ]n problemele construc\iei al sec\iei Construc\ii, Gospod=rie comunal= [i Drumuri [i se introduce ]n serviciul de Proiectare [i asigurare investi\ional= sub denumirea de [ef al serviciului de Proiectare [i Asisten\= investi\ional=; 1.2.2. unitatea de specialist principal ]n problemele mecaniz=rii [i prest=rii serviciilor mecanizate al directiei Agricultur= [i Alimenta\ie [i se introduce ]n serviciul de Proiectare [i Asisten\= investi\ional= sub denumirea de specialist principal ]n atragerea investi\iilor [i colaborare transfrontalier=; 1.2.3. unitatea de spe-

cialist principal ]n problemele funciare [i consolidare a terenurilor agricole al direc\iei Agricultur= [i Alimenta\ie [i se introduce ]n serviciul de Proiectare [i Asisten\= investi\ional= sub denumirea de manager energetic; 1.2.4. unitatea de specialist ]n rela\ii cu publicul din Aparatul pre[edintelui [i se introduce ]n sec\ia administrativ-financiar= sub denumirea de contabil (f=r= statut de func\ionar public); 1.3. direc\ia Agricultur= [i Alimenta\ie se reorganizeaz= ]n sec\ia Agricultur= [i va avea urm=toarea structur= (organigram=): 1.3.1. specialist principal ]n problemele planific=rii [i dezvolt=rii produc\iei vegetale; 1.3.2. specialist principal ]n problemele protec\iei [i amelior=rii fertilit=\ii solului; 1.3.3. specialist principal ]n problemele planific=rii productiei agricole; 1.3.4. specialist principal ]n problemele planific=rii [i dezvolt=rii produc\iei animaliere; 1.3.5. vicepre[edintele raionului pe problemele agriculturii va suplini func\ia de [ef al sec\iei Agricultur=. 2. }n leg=tur= cu modificarea organigramei [i statelor de personal ale Aparatului pre[edintelui raionului, direc\iilor, sec\iilor, altor

subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, se modific= bugetul raional pentru anul 2012 dup= cum urmeaz=: 2.1. se mic[oreaz= suma de 103800 de lei de la direc\ia Agricultur= [i Alimenta\ie; 2.2. se mic[oreaz= suma de 63200 de lei de la sec\ia Construc\ii, Gospod=rie comunal= [i Drumuri; 2.3. se majoreaz= suma de 167000 de lei, mijloace pentru Aparatul pre[edintelui (serviciul de Proiectare [i Asisten\= investi\ional=). 3. Consultantul ]n problemele resurse umane, ]n comun cu [eful sec\iei administrativ-financiare, vor ]nainta Cancelariei de Stat actele necesare pentru avizul la statutul de personal modificat. 4. Se oblig= pre[edintele raionului Rezina, dna Eleonora Graur, de a preaviza func\ionarii publici, ]n termenii prev=zu\i de legisla\ie, despre eliberarea din func\ie ]n leg=tur= cu reducerea efectivului de personal al direc\iei Agricultur= [i Alimenta\ie. 5. Controlul execut=rii prezentei decizii se pune ]n seama pre[edintelui raionului, dna Eleonora Graur. Pre[edintele [edin\ei, Vladimir DON|U Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

Decizie nr. 2/22 din 22 februarie 2012, or. Rezina

"Cu privire la examinarea informa\iei referitoare la situa\ia infrac\ional= atestat= ]n teritoriul raionului Rezina ]n anul 2011" t=\ilor ce vizeaz= m=surile privind profilaxia [i combaterea criminalit=\ii; 3.2. revizuirea listelor membrilor g=rzilor populare [i a planurilor de activitate a acestora; 3.3. examinarea activit=\ii comisiilor administrative [i aprobarea planurilor de ac\iuni [i sarcinilor de activitate ale acestora pentru anul 2012; 3.4. examinarea, ]n cadrul [edin\elor urm=toare ale consiliilor locale, a informa\iei referitoare la activitatea

[efilor de post cu invitarea la aceste [edin\e a reprezentan\ilor Aparatului pre[edintelui raionului, Procuraturii raionale [i Comisariatului de poli\ie; 3.5. revizuirea orarelor de lucru ale barurilor, discotecilor, cluburilor de noapte etc [i limitarea activit=\ii acestora p`n= nu mai t`rziu de ora 23.00. 4. Se propune Procuraturii raionale [i Comisariatului raional de poli\ie s= publice cu regularitate ]n mass-media din teritoriul

raionului informa\ii referitoare la ac\iunile ]ntreprinse ]n scopul amelior=rii situa\iei criminogene [i men\inerii ordinii publice ]n raion. 5. Controlul asupra execut=rii prevederilor prezentei decizii [i-o asum= pre[edintele raionului Rezina, pre[edintele Comisiei Situa\ii Excep\ionale, dna Eleonora Graur. Pre[edintele [edin\ei, Vladimir DON|U Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

Decizie nr. 2/17 din 22 februarie 2012, or. Rezina

"Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2012" 1. De a ]ndrepta soldul mijloacelor speciale al institu\iilor direc\iei generale }nv=\=m`nt, Tineret [i Sport Rezina constituit ]n urma execut=rii bugetului pentru anul precedent dup= cum urmeaz=: 1.1. tab=ra de odihn= "Ign=\ei", tipul de mijloace speciale 001, suma de 143,77 lei de ]ndreptat la art. 113.03; 1.2. tab=ra de odihn=

"Nistru", tipul de mijloace speciale 002, suma de 2625 de lei la art. 113.03; 1.3 . tab=ra de odihn= "Nistru", tipul de mijloace speciale 005, suma de 1600 de lei la art. 113.03; 1.4 . tab=ra de odihn= "Nistru", tipul de mijloace speciale 001, suma de 17263,13 lei la art. 111.04 - 13663,13 lei, art.112 3100 de lei, art. 116.01 500 de lei.

1.5. liceul teoretic "{tefan cel Mare", tipul de mijloace speciale 002, suma de 4087,80 lei la art. 113.03. 2. Controlul asupra execut=rii prezentei decizii se pune ]n seama [efului direc\iei generale Finan\e, dl A. Mu[inschi. Pre[edintele [edin\ei, Vladimir DON|U Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+


6

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti Anexa nr. 12 la decizia nr. 2/3 din 22 februarie 2012

Aloca\ii de la bugetul de stat pentru autorit=\ile administra\iei publice locale, destinate finan\=rii cheltuielilor capitale Beneficiarul, obiectul Liceul din satul Ign=\ei Gimnaziul din satul Mateu\i Total Gr.6 Casa de cultur= din satul Bu[=uca Total Gr.8 Podul central din satul Me[eni Total Gr.14 Sistemul de alimentare cu ap= din satul Ghiduleni Sistemul de alimentare cu ap= din satul Otac Sistemul de alimentare cu ap= [i de canalizare din satul Slobozia-Horodi[te Sistemul de alimentare cu ap= din satul Gordine[ti Sistemul de alimentare cu ap= [i de canalizare din satul Peci[te Sistemul de alimentare cu ap= [i de canalizare din satul Trife[ti Sistemul de alimentare cu ap= din satul Lipceni Sistemul de alimentare cu ap= din satul P=p=u\i Sistemul de alimentare cu ap= [i de canalizare din satul S`rcova Sistemul de alimentare cu ap= din satul Ciorna, ora[ul Rezina Sistemul de alimentare cu ap= din satul Cuiz=uca Total Gr.15 TOTAL

Inclusiv Grupa Grupa Suma, princiinvesti\ii repara\ii mii lei pal= capitale capitale 6 6

3 3

300,0 100,0 400,0

300,0 100,0 400,0

8

2

170,0 170,0

170,0 170,0

14

7

150,0 150,0

150,0 150,0 100,0

15

2

100,0

15

2

150,0

150,0

15

2

150,0

150,0

15

2

150,0

15

2

150,0

150,0

150,0

Nr. 10 (7552), 07 martie 2012

}n baza art. 43, alin. (2) al Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii Republicii Moldova privind finan\ele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Regulamentului de acordare din bugetul raional a ajutoarelor financiare cet=\enilor din teritoriul raionului, aprobat prin decizia nr. 1/3 din 11. 02.2009, Consiliul raional Rezina DECIDE: 1. Se aloc= din fondul de rezerv= al Consiliului raional suma de 14000 de lei pentru acordarea ajutoarelor financiare dup= cum urmeaz=: }n baza art. 4, alin. (2), lit. d) al Legii Republicii Moldova privind descentralizarea administrativ= nr. 435-XVI din 28.12. 2006, art. 43, alin. (1), lit. i) al Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 35 al Regulamentului transporturilor auto de c=l=tori [i bagaje, aprobat prin Hot=r`rea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006, [i a procesului-verbal al [edin\ei Comisiei raionale pentru transportul auto de c=l=tori [i bagaje nr. 1, pct. 4 din 02.11.2011, Consiliul raional Rezina DECIDE: 1. Se aprob= orarul de circula\ie pe ruta (nr. 4451) RezinaLipceni/P=p=u\i (cu intrarea la oprirea din centrul s. P=p=u\i),

DECIZIE nr. 2/7 din 22 februarie 2012, or. Rezina

"Cu privire la acordarea ajutoarelor financiare" 1.1 prim=riei or. Rezina suma de 3000 de lei pentru dna Budurin Larisa, str. 1 Mai 9/43: 1.2 prim=riei Trife[ti pentru dna Ciapa Lidia - 2000 de lei; 1.3 prim=riei Peci[te pentru dl Gumeni Fiodor - 3000 de lei; 1.4 prim=riei Pripiceni-R=ze[i pentru dl Cojocari Profir 3000 de lei;

1.5 prim=riei Lipceni pentru dl Negar= Fiodor - 3000 de lei. 2. Controlul asupra execut=rii prezentei decizii se pune ]n seama [efului direc\iei generale Finan\e, dl Arcadie Mu[inschi. Pre[edintele [edin\ei, Vladimir DON|U Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

DECIZIE nr. 2/20 din 22 februarie 2012, or. Rezina

"Cu privire la aprobarea orarului de circula\ie pe ruta Rezina-Lipceni/P=p=u\i" cu plecarea din or. Rezina la orele 06.45, 14.15 [i 17.20 [i plecarea din s. Lipceni la orele 07.30, 15.30 [i 18.00, cu intrarea ]n s. P=p=u\i, conform orarului anexat. 2. Conduc=torul SA "RZTranscom", Vasile Fedorenciuc, va prezenta spre aprobare organului de specialitate al administra\iei publice centrale materialele cu privire la aprobarea orarului de circula\ie a rutei

date, pentru a fi incluse ]n pa[aportul rutei. 3. Prezenta decizie intr= ]n vigoare din data adopt=rii. 4. Controlul execut=rii prezentei decizii se pune ]n seama [efului sec\iei CGCD, Ion Ciorb=. Pre[edintele [edin\ei, Vladimir DON|U Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

}n baza art. 4, alin. (2), lit. DECIZIE nr. 2/21 din 22 februarie 2012, or. Rezina d) al Legii Republicii Moldova privind descentralizarea administrativ= nr. 435-XVI din 28.12. 2006, art. 43, alin. (1), lit. i) al 150,0 150,0 15 2 Legii Republicii Moldova privind administra\ia public= local= nr. 15 100,0 2 100,0 436-XVI din 28.12.2006, ]n baza art. 35 al anexei nr. 3 a Regulamentului transporturilor auto de c=l=tori [i bagaje, aprobat prin 150,0 15 150,0 2 trale, pentru eliberarea permiHot=r`rea Guvernului Republicii lui de circula\ie anexat. 2. Ruta va fi deservit= cu o sului de activitate pe rut=. Moldova nr. 854 din 28.07.2006, 4. Controlul execut=rii pre[i a procesului-verbal nr. 3 al unitate de transport cu capa[edin\ei Comisiei raionale pentru citatea de ]mbarcare nu mai zentei decizii se pune ]n seama 300,0 300,0 15 2 [efului sec\iei CGCD Ion Ciorb=. transportul auto de c=l=tori [i pu\in de 12 locuri. 3. Conduc=torul SA "RZbagaje din 15.12.2011, Consiliul Pre[edintele [edin\ei, 300,0 15 300,0 2 Transcom", Vasile Fedorenciuc, raional Rezina DECIDE: Vladimir DON|U va aproba setul de documente 1. Se atribuie dreptul de de1800,0 1450,0 250,0 Secretarul Consiliului raional, servire a rutei suburbane regulate necesare pentru deservirea 2520,0 1450,0 1070,0 Vasile GOBJIL+ de c=l=tori Rezina-Tarasova SA rutei ]n organul de specialitate Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+ "RZ-Transcom", conform oraru- al administra\iei publice cenpentru o perioad= de cel pu\in 3 ACSA consult= ani (numai la m=surile 4, 6, 8). - declara\ia pe propria r=spundere privind veridicitatea datelor [i a documentelor prezentate; - documentul care atest= preg=tirea profesional= ]n domeniul ce vizeaz= investi\ia; - certificatul care atest= c= este membru al unei asocia\ii profesionale; la 65 p`n= la 15 lei. Iar la m=tcile - copia raportului financiar; (}nceput ]n nr. 09) de albine c`te 50 de lei per uni- certificatul privind lipsa sau tate. Beneficiaz= de sprijin produ- existen\a restan\elor fa\= de bugeStimularea investi\iilor c=torii agricoli pentru procur=rile tul public na\ional; pentru utilarea ]ncep`nd cu un minim - certificatul b=ncii despre [i renovarea tehnologic= obligatorii, efectiv, stipulat ]n Regulamentul existen\a contului ]n lei moldovea fermelor zootehnice Producerea r=sadurilor de caSem=natul respectiv pentru fiecare specie ne[ti; litate ]n cantit=\ile necesare, acorSem=natul ]n r=sadni\e ]nc=lzite Sprijinul se acord= pentru ]n parte. - alte documente suplimentare date la termenele optime pentru cu biocombustibil se poate efectua procurarea utilajului tehnologic aferente fiec=rei m=suri de sprijin. plantare, reprezint= unul din facto- la 4-5 zile de la introducerea destinat dot=rii [i moderniz=rii Stimularea investi\iilor Perioada de depunere a cere- rii decisivi la realizarea afacerilor substratului nutritiv, timp ]n care fermelor zootehnice situate ]n expentru dezvoltarea rii de sprijin este 1 februarie-31 de succes ]n legumicultur=. are loc [i ]ncol\irea majorit=\ii travilan, care se calculeaz= sub infrastructurii octombrie 2012, cu excep\ia m=}nfiin\area culturilor prin meto- semin\elor de buruieni. La acest form= de compensa\ie din costul postrecoltare [i procesare surii nr. 2, ]n cazul ]n care nu au da de r=sad permite cre[terea moment, temperatura din substrat utilajului tehnologic nou. Lista se f=cute anun\uri publice des- plantelor o perioad= de 30-60 de trebuie s= fie cuprins= ]ntre 22 [i Se compenseaz= costul echi- fost aprob= prin ordinul ministrului pre stoparea procedurii de recep- zile ]n spa\ii de 50-100 de ori mai 24 de grade C (se verific= cu un agriculturii [i industriei alimentare. pamentelor tehnologice [i a utila- \ionare a cererilor. mici dec`t dac= culturile ar fi fost termometru obi[nuit). }nainte de jelor noi, achizi\ionate ]ncep`nd E vorba de utilajul tehnologic Investi\iile efectuate ]ncep`nd ]nfiin\ate prin sem=natul direct. sem=nat, amestecul nutritiv se cu anul 2011, conform listei apachizi\ionat pe parcursul anilor cu 1 noiembrie 2012 vor fi sub- Mai mult ca at`t, cultivarea legu- af`neaz=, apoi se taseaz= u[or la 2011-2012 [i dat ]n exploatare robate prin ordinul ministrului ven\ionate ]n limita fondului de melor prin r=sad permite economi- suprafa\= cu o sc`ndur= de 30]ncep`nd cu 01 noiembrie, dup= agriculturii [i industriei alimentare, subven\ionare, conform prevede- sirea a 40-60% din cantitatea de 40 cm lungime [i 15-20 cm l=\iachitate integral [i instalate la rilor legii bugetului de stat pe semin\e la o unitate de suprafa\= me, prev=zut= cu m`ner [i numit= cum urmeaz=: - 50% din costul utilajului pen- ]ntreprinderile de procesare, usca- anul 2013. [i ob\inerea unor produc\ii cu 3- b=t=tor. tru modernizarea fermelor de re [i congelare a fructelor [i le4 s=pt=m`ni mai devreme. Prin Planificarea producerii r=saduDosarele la toate m=surile vor gumelor, de procesare a cereale- fi depuse la serviciul teritorial aceast= metod= se reduce esen\i- rilor se va efectua ]n func\ie de bovine; - 30% din costul utilajului pen- lor [i produselor oleaginoase, Orhei al Agen\iei de Interven\ii [i al [i perioada de ocupare a tere- data ]nfiin\=rii culturilor, necesarul tru modernizarea fermelor de c=rnii, pe[telui [i laptelui, precum Pl=\i pentru Agricultur= (AIPA), nurilor la producerea legumelor, de r=saduri, v`rsta optim= a r=[i la casele de ambalare [i frigi- care deserve[te agen\ii agricoli ceea ce are o mare importan\=, sadului, specie [i modalitatea de alte specii de animale. dere. Se acord= ]n m=rime de din raioanele Orhei, Rezina [i Te- ]ndeosebi pentru culturile succe- cre[tere (vezi tabelul 2). 30% din costul lor, care sunt in- lene[ti. Adresa: ora[ul Orhei, bu- sive. Sem=natul se poate face prin Stimularea procur=rii stalate la ]ntreprinderile enume- levardul M. Eminescu, 2 (cl=diProduc\ia legumicol= diversifi- ]mpr=[tiere sau ]n r`nduri, ]n ulanimalelor de pr=sil= rate mai sus. Pentru grupurile de rea Consiliului raional, bir. nr. 25, cat= prin sortimentul de specii [i timul caz fiind necesar= marcarea [i men\inerii fondului produc=tori agricoli, organiza\i Boris Movil=). Telefoane: (0) 673- soiuri, tipul de produse [i perioada r`ndurilor cu o rigl= cu muchie genetic ]n cooperative de ]ntreprinz=tori 57-386; (0) 235-3-32-91; (0) 794- de ob\inere a acestora necesit= ascu\it= sau cu un marcator cono analiz= mai ampl= a posibilit=\ilor din mai multe asemenea Se acord= pentru compen- - 50%. Solicitan\ii pot ob\ine economico-organizatorice [i tehni- fec\ionat rigle. Distan\ele ]ntre r`nduri se Documentele obligatorii pentru 20-194. sarea costurilor animalelor cu informa\iile necesare [i la direc\ia co-materiale specifice producerii stabilesc ]n func\ie [i modul de categoria de bonitare nu mai mi- ob\inerea subven\iilor: cre[tere a r=sadurilor. Astfel, ]n - cererea-tip de acordare a Agricultur= [i Alimenta\ie Rezina. r=sadurilor. c= de clasa a II-a femele [i de }n func\ie de num=rul de r=- cazul c`nd acestea urmeaz= s= clasa I-]i masculi, procurate de la sprijinului financiar pentru m=sura Vera CERNEGA, saduri se determin= suprafe\ele fie repicate, se seam=n= la 5 cm fermele de pr=sil=, inclusiv din respectiv=; specialist principal pentru fiecare specie ]n parte, \i- ]ntre r`nduri [i 1-2 cm ]ntre se- copia certificatului de ]nregisstr=in=tate, ]ncep`nd cu 01 noiembrie 2011. Pentru vitele mari trare, cu anexarea extrasului din la direc\ia Agricultur= [i n`nd neap=rat seama de e[alo- min\e pe r`nd, iar f=r= repicare narea sem=natului [i repicatului sem=natul se face la 8-12 cm cornute, porcine, ovine [i iepuri Registrul de stat; Alimenta\ie Rezina (vezi tabelul 1). (Sf`r[it ]n pag. 7) - planul de afaceri elaborat se pl=te[te pentru un per kg de 15

2

100,0

100,0

Sprijinul acordat produc=torilor agricoli este binevenit

"Cu privire la atribuirea dreptului de deservire a rutei suburbane regulate de c=l=tori [i bagaje Rezina-Tarasova"

Unele particularit=\i tehnologice la producerea r=sadurilor de legume


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 10 (7552), 07 martie 2012

Privatizarea [i parcelarea p=m`ntului, dispari\ia complexelor [i fermelor zootehnice, a bazei furajere [i materiale, au influen\at negativ dezvoltarea sectorului zootehnic. Totu[i, datorit= eforturilor depuse ]n ultimii ani de c=tre de\in=torii de animale, au fost ob\inute unele rezultate ]mbucur=toare. Actualmente, ]n gospod=riile agricole [i \=r=ne[ti activeaz= 11 ferme de cre[tere a bovinelor cu un [eptel de 198 de capete, 26 de cre[tere a porcinelor (1355 de capete), 7 de oi [i caprine (860 de capete), 2 de p=s=ri (1100 de capete). La finele anului precedent, [eptelul (]n total pe raion, inclusiv sectorul individual) de animale a constituit: bovine - 4910 capete, cu 6% mai mult dec`t an\=r\, porcine - 8710 capete, sporul fa\= de anul 2010 cifr`ndu-se la 41%, p=s=ri - 140000 (cu 7% mai mult). Num=rul de ovine [i caprine a r=mas la acela[i nivel. Produc\ia animalier= global= (]n pre\uri comparabile) ]n anul 2011 a fost estimat= la 44.400 de mii de lei, cu 15% mai mult dec`t acum 3 ani, inclusiv producerea c=rnii (mas= vie) a (}nceput ]n pag. 6)

]ntre r`nduri [i la 2-3 cm ]ntre semin\e pe r`nd. Dup= sem=nat semin\ele se acoper= uniform cu un strat de amestec nutritiv, de 0,51,0 cm grosime. }n scopul asigur=rii contactului semin\elor cu substratul, sem=n=tura se taseaz= u[or. Suprafa\a sem=nat= se ud= cu ap= cald=, se acoper= cu o folie de polietilen=, iar ]n cazul r=sadni\elor cu ferestre (rame) - se ]nvelesc cu rogojini. }n acest mod r=m`n p`n= la apari\ia primelor plante, moment care trebuie urm=rit atent prin controale repetate. }n gospod=riile individuale este frecvent practicat sem=natul ]n l=di\e, cu care u[or se manevreaz= [i pot fi mutate ]n diferite spa\ii [i locuri, pentru a le asigura lumina [i c=ldura necesare. }n acest scop se folosesc l=di\e din lemn sau material plastic, cu ]n=l\imea de 6-8 cm, lungimea de 50-60 cm, l=\imea de 30-35 cm. Pe fundul l=di\ei se a[terne un strat sub\ire de nisip, apoi se introduce amestecul nutritiv, se taseaz= u[or, se mar-

Statul sus\ine dezvoltarea sectorului zootehnic sporit cu 25%, a laptelui cu 8%. Cu toate acestea, ]n dezvoltarea sectorului zootehnic din raion sunt [i multe neajunsuri. Nu exist= nici o ferm= de producere a laptelui, majoritatea efectivului de animale este ]ntre\inut ]n sectorul individual, adic=, pe la casele oamenilor. Ca urmare: - nu se respect= nici o tehnologie de ]ntre\inere [i nutri\ie a animalelor; - nu este posibil= utilizarea tehnicii [i utilajului la procesele tehnologice de ]ntre\inere, preg=tire a furajelor [i nutri\ie a animalelor; - s-a ]nr=ut=\it starea sanitar-igienic= [i ecologic= ]n localit=\ile rurale. }n scopul ]mbun=t=\irii situa\iei din sectorul zootehnic, este necesitate de-a crea ]n extravilanul localit=\ilor ferme mici [i mijlocii, unde va fi posibil= utilizarea tehnologiilor moderne de ]ntre\inere, nutri\ie [i exploatare a animalelor, mai ales c= statul va acorda sprijin cheaz= r`ndurile la distan\a de 4-5 cm [i se repartizeaz= semin\ele uniform pe r`nd, dup= care se acoper= cu amestec nutritiv de 1 cm ]n grosime, se taseaz=, apoi se eticheteaz=, se ud= [i se acoper= cu o folie de polietilen=. Pentru culturile care se ]nfiin\eaz= ceva mai t`rziu, se recomand= sem=natul direct ]n ghivece. Aceast= metod= este folosit=, ]ndeosebi, la castrave\i, dovlecei, pepeni verzi [i galbeni, deoarece aceste specii suport= mai greu repicatul. La culturile de toamn= sem=natul pentru producerea r=sadurilor (varz=, conopid=) se face pe brazde reci. La apari\ia primelor plante se ]nl=tur= materialele utilizate ]n calitate de mulci [i rogojinile de pe r=sadni\e, deoarece plantele tinere au nevoie de mult= lumin=. Pe timp nefavorabil (ger, viscol), r=sadni\ele se acoper= cu dou= r`nduri de ferestre sau se ]nvelesc suplimentar cu o folie din polietilen transparent pentru a permite p=trunderea luminii. }ngrijirea r=sadurilor Pentru ob\inerea r=sadu-

financiar. Pentru anul ]n curs statul a preconizat s= subven\ioneze 50% din costul utilajului tehnologic destinat dot=rii [i moderniz=rii fermelor zootehnice de bovine [i 30% din costul utilajului pentru fermele zootehnice de alte specii de animale. Pentru a ob\ine o productivitate ]nalt=, este nevoie de-a avea animale cu

un poten\ial genetic mare. }n scopul procur=rii animalelor de pr=sil= ]nalt productive, se preconizeaz=, ]n anul 2012, subven\ionarea: la junci - 40 de lei pentru 1 kg (mas= vie), pentru vieri - 25 de lei, pentru scrofi\e de 6-8 luni - 20 de lei kg. De asemenea, este preconizat= subven\ionarea

procur=rii berbecilor [i \apilor - 25 de lei/kg, mioarelor [i c=pri\elor - 15 lei/kg, iepurilor de cas= - 50 de lei/ kg. Subven\iile vor fi acordate pentru procur=rile unui efectiv de cel pu\in: 3 junci, 10 scrofi\e, 10 oi/capre, 8 iepuroaice. Nu este limitat efectivul de masculi reproduc=tori. Sprijinul va fi acordat produc=torilor agricoli numai pentru cump=rarea animalelor de la fermele de pr=sil= autorizate, inclusiv de peste hotare. Atingerea poten\ialului ]nalt al productivit=\ii animalelor este posibil de realizat numai prin hr=nirea corect= a animalelor. Nu ]nt`mpl=tor se spune: "Laptele e pe limba vacii". }ntr-adev=r, productivitatea animalelor, la nivel de 60-65%, depinde de organizarea corect= a alimenta\iei. Cu mare p=rere de r=u, ]n raionul nostru culturile furajere ocup= suprafe\e foarte mici. }n anul trecut, au fost preg=tite doar 400

Unele particularit=\i tehnologice la producerea r=sadurilor de legume

rilor de calitate ]n termenele respective este necesar= efectuarea unui complex de lucr=ri care se refer= la dirijarea factorilor de mediu \in`nd cont de particularit=\ile de cre[tere [i dezvoltare ale plantelor legumicole. Un r=sad de bun= calitate trebuie s= aib= o cre[tere viguroas=, cu frunzele de culoare verde ]nchis, r=d=cinile bine dezvoltate, v`rst= corespunz=toare, liber de boli [i d=un=tori, adaptat condi\iilor ]n care urmeaz= s= fie plantat. }n timpul [i dup= r=s=rirea plantelor, temperatura din spa\iile unde cresc r=sadurile trebuie men\inut= prin aerisire moderat sc=zut= timp de c`teva zile, pentru ca plantele s= nu se alungeasc= [i s= nu apar= o diferen\= de cre[tere prea mare ]ntre primele (Tabelul 1) Epocile de ]ns=m`n\are [i ultimele plante r=s=rite. Dup= ce [i v`rsta r=sadurilor de legume toate plantele au Data sem=natului V`rsta r=sadului r=s=rit, temperatura pentru culturile (]n zile) pentru se men\ine la nivelul Specia corespunz=tor speplantat ]n: din: ciei legumicole. solarii c`mp solarii c`mp Pe timp de noapte ]n zilele noroase, 55-60 50-55 [i 25.I-5.II 10-12.I Varz= timpurie temperatura se re35-40 duce cu 3-4 grade 15-30.III Varz= de var= 55-60 45-55 C, prevenindu-se 1-10.II 1-10.III Tomate timpurii 35-40 astfel tendin\a de 15-25.III Tomate semitimpurii 5-15.II Ardei 25.II-10.III 65-70 55-60 alungire a r=sadu[i etiolarea ace65-70 55-60 rilor 1-15.II Vinete 1-10.III stora. Este impor30-35 30-35 tant ca temperatura 10-20.III 25.III-5.IV Castrave\i 30-35 30-35 s= nu scad= la limita 20-25.III 1-15.III Dovlecei Pepeni verde [i galben 25.II-10.III 25.III-10.IV 30-35 30-35 celor stresante pen55-60 tru a nu provoca 1-10.IV |elin= de toamn= deregl=ri ]n 45-50 unele 15.II-25.II Ceap= cre[tere, cum ar fi 45-50 procesele de vernali1-15.IV Praz (Tabelul 2)

Date privind cantitatea de semin\e [i necesarul de spa\ii pentru producerea r=sadurilor de legume Cantitatea Num=rul de Suprafa\a de r=saduri ce se 2 de sem=nat (m /ha) ob\ine la m2 s=m`n\= Specia r=sad r=sad r=sad r=sad (g/ha) pentru nerepentru nerepicat repicat picat repicat Tomate 40-60 140-170 300-400 1500 600 Ardei 70-80 150-200 1000-1200 1500 600 Vinete 40-60 140-170 800-1000 1500 600 Varz= timpurie 40-60 140-170 350-400 1500 600 Conopid= 40-60 140-170 300-400 1500 600

Cantitatea de s=m`n\= (g/m2) r=sad pentru repicat 6-8 14-15 15-20 8-10 6-8

r=sad nerepicat 2,5-3,0 5,0-7,0 4,0-5,0 3,0-4,0 2,5-3,0

zare. Cu 10-15 zile ]nainte de plantarea r=sadurilor, temperatura se reduce pentru ca plantele s= se adapteze mai u[or la condi\iile de c`mp. Aceasta se face prin descoperirea par\ial= a serelor sau a r=sadni\elor de mai multe ori [i pe mai mult timp. }n lunile de iarn= [i prima perioad= de prim=var=, este necesar ca plantele s= primeasc= c`t mai mult= lumin=. Aceasta se realizeaz= prin men\inerea transparen\ei ]nveli[urilor pe sere [i a ferestrelor pe r=sadni\e. Aerisirea spa\iilor ]n care cresc r=sadurile trebuie efectuat= cu regularitate, chiar [i ]n zilele cu condi\ii nefavorabile, at`t pentru reducerea temperaturii, c`t [i pentru refacerea compozi\iei aerului din spa\iul protejat. Continuarea fermenta\iei gunoiului de grajd [i substan\elor organice determin= degajarea amoniacului [i a dioxidului de carbon, care pot s= re\in= cre[terea [i dezvoltarea plantelor. Pe timp c=lduros, r=sadni\ele se descoper= complet pe toat= durata zilei, ]n schimb, c`nd este frig, aerisirea se va efectua numai prin deschiderea de scurt= durat= a ferestrelor. }n condi\ii de v`nt, ferestrele se vor ridica mai pu\in [i numai de partea contrar= direc\iei din care bate v`ntul. Dup= apari\ia plantelor se vor folosi cantit=\i reduse de ap= pentru udat; excesul

de umiditate ]n aceast= perioad= poate provoca putrezirea tulpinii r=sadurilor sau alungirea exagerat= a plantelor. Udatul este recomandat c`nd substratul s-a uscat p`n= la nivelul r=d=cinilor, iar plantele ]ncep u[or s= se ofileasc=. R=sadurile speciilor cu cerin\e mai mari fa\= de c=ldur= se vor uda cu ap= cald= (22-24 de grade C). Cantitatea de ap= va spori concomitent cu ritmul de cre[tere al plantelor [i temperaturii aerului. Surplusul de umiditate al aerului poate fi evitat dac= se ud= ]n prima jum=tate a zilei. R=sadurile ]n ghivece necesit= s= fie udate mai frecvent dec`t cele care cresc pe substrat. Dirijarea regimului de nutri\ie are loc prin aplicarea a 1-2 fertiliz=ri, cu ]ngr=[=minte minerale ]n concentra\ii de 0,1-0,3% salpetru de amoniu, 0,2-0,4% superfosfat [i 0,1-0,2% sare de potasiu, ]n dependen\= de v`rsta plantelor. }n cazul r=sadurilor repicate, prima fertilizare se va efectua la 7-10 zile dup= repicat, iar a doua - la urm=toarele 1012 zile. La r=sadurile f=r= repicare prima fertilizare se va aplica dup= dou= s=pt=m`ni de la r=s=rire, urm=toarea - la 10-15 zile. Dup= aplicarea ]ngr=[=mintelor, plantele se ud= pentru a evita apari\ia arsurilor pe frunze. }n cadrul m=surilor de prevenire a apari\iei bolilor,

7

de tone de siloz, f`naj - nici un gram, precum n-a fost colectat nici un gram de borhot, deoarece nu se mai cultiv= sfecl= de zah=r. }n aceste condi\ii, nu putem vorbi despre hr=nirea animalelor cu un ra\ion bine echilibrat cu toate substan\ele nutritive necesare organismului animalelor, nu putem vorbi de o productivitate ]nalt= a lor. Ar fi bine ca de\in=torii de animale, chiar ]n anul curent, s= m=reasc= suprafe\ele de culturi furajere (lucern=, porumb la siloz [. a.). De dorit ca agen\ii economici agricoli, inclusiv cei care nu dispun de ferme zootehnice, s= cultive culturi furajere, s= preg=teasc= f`n, f`naj, siloz etc pentru a le comercializa posesorilor de animale, sau, de ce nu, s= fie folosite par\ial ca plat= pentru terenurile de p=m`nt arendate. Alexandru MARCU, specialist principal ]n problemele planific=rii [i dezvolt=rii produc\iei animaliere la direc\ia Agricultur= [i Alimenta\ie a Consiliului raional Rezina

se vor aplica tratamente repetate cu fungicidul Previcur 607 SL (15 ml/10 l ap=), Bouille Bordelaise (0,3-0,5%), Cuproxat SC (0,3-0,5%). }mpotriva corop`[ni\ei se vor distribui momeli otr=vite sau produsul Gr`zli (4 gr/m2) imediat dup= sem=nat [i ]n continuare. Pentru a limita r=sp`ndirea de infec\ii, plantele afectate vor fi smulse [i ]nl=turate, totodat= se reduc ud=rile [i se aerisesc r=sadni\ele c`t mai bine. Preg=tirea r=sadurilor pentru plantare Adaptarea r=sadurilor la condi\iile ]n care vor fi plantate (c=lirea), presupune reducerea treptat= a temperaturii, umidit=\ii, intensificarea aerisirii prin descoperirea pere\ilor laterali la sere [i complet= a r=sadni\elor [i men\inerea lor ]n aceast= stare at`t ziua, c`t [i ]n perioada de noapte. Fortificarea r=sadurilor ]ncepe cu 10-15 zile ]nainte de data planificat= pentru plantare. Prin c=lire, plantele vor suporta mai u[or transplantarea din r=sadni\e ]n c`mp [i nu vor ]nregistra o re\inere ]n cre[tere, ceea ce s-ar r=sfr`nge asupra precocit=\ii [i produc\iei de legume ]n ansamblu. Preg=tirea r=sadurilor pentru plantare impune efectuarea urm=toarelor opera\ii: - eliminarea plantelor bolnave, v=t=mate [i slab dezvoltate; - tratarea r=sadului cu solu\ii de fungicide [i insecticide, admise pentru specia dat=; - udarea, cu 24 de ore ]nainte de plantare, p`n= la saturarea substratului; - smulgerea e[alonat= a r=sadului din locul de unde a fost produs; - fasonarea r=sadurilor la unele specii (ceap=, praz) [i ]ndep=rtarea unei p=r\i din limbul foliar la varz=, conopid=, ceap=, \elin= [i praz ]n scopul reducerii suprafe\ei de transpira\ie [i ofilirii r=sadului dup= plantare. Transportarea r=sadului se va face pe m=sura plant=rii acestuia, iar dup= smulgerea din r=sadni\= trebuie protejat de soare, v`nt [i frig. R=sadul produs ]n ghivece va fi transportat, la fel, ]n l=di\e, ]nl=turarea ghivecelor av`nd loc numai ]n momentul plant=rii. Tudor GORE, consultant specializat ]n legumicultur=, re\eaua ACSA


8

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 10 (7552), 07 martie 2012

}ntru ]mbun=t=\irea situa\iei Din raza soarelui lucind economice [i mic[orarea Mai rupe calendaru-o fil=... ratei [omajului Stimate Iurie Goncear, [eful serviciului Arhiv=! Peste c`teva zile ve\i s=rb=tori ]n compania rudelor apropiate [i prietenilor o frumoas= aniversare. Prin intermediul acestei pagini de ziar, ne al=tur=m [i noi la numeroasele ur=ri de bine adresate Dvs, dorindu-V=, ]n primul r`nd, mult= s=n=tate, mult= fericire, multe bucurii de la cei dragi [i fie ca visurile Dvs ne]mplinite ]nc= s= devin= realitate. Membrii Consiliului raional Rezina

cu flori. S= aib= parte ]nc= de foarte multe prim=veri frumoase, precum sunt [i ei, s= se bucure din plin de via\=, fiindc= o merit=. Triste\ea s=-i ocoleasc=, iar norocul s=-i n=v=leasc=. La mul\i ani cu s=n=tate [i petreceri frumoase cu cine v= dori\i, dragii no[tri. Ai vo[tri ascult=tori [i iubitori: fiul Alexandru cu nora Mariana, fiica Cleopatra cu ginerele Oleg, nepo\elele Alica [i Felicia

Pentru Vitalie Ou[ din Ign=\ei, raionul Rezina Stimat= doamn= Nadejda Covali, secretarul consiliului local P=p=u\i! Cu prilejul zilei de na[tere, V= transmitem cele mai sincere felicit=ri, ur=ri de s=n=tate, via\= ]ndelungat= cu bucurii din partea celor apropia\i, succese ]n lucru, pace ]n suflet, bel[ug ]n cas=. V= dorim s= fi\i p=truns= [i ]n continuare de grijile cet=\enilor satului, care de-a lungul anilor V= poart= respectul [i recuno[tin\a. Membrii Consiliului raional Rezina

Stimat= doamn= Galina Frunz=, consilier local din Cog`lniceni!

Din respect pentru dumneata, vrem ca ]n aceast= zi soarele s= lumineze doar pentru dumneata, florile s=-nfloreasc= doar pentru dumneata, iar p=s=rile din cer s= c`nte-n cor doar pentru dumneata. La mul\i ani, drag= cumnate! }l rug=m pe Dumnezeu ca viitorul s=-\i aduc=-n dar numai bine [i nimic amar. Familia Sorocinschi din S=m=[cani, raionul {old=ne[ti

Pentru Vladimir Bagrin, [eful serviciului Ajutor Medical Urgent, Larisa Toia, secretarul consiliului s=tesc {estaci

}n acest ]nceput de martie, c`nd albul imaculat al ghioceilor veste[te venirea prim=verii, V= d=ruim cele mai sincere felicit=ri [i ur=ri de bine cu prilejul zilei Dvs de na[tere. V= dorim din suflet s= r=m`ne\i mereu t`n=r=, frumoas= la chip [i la suflet, mereu cu z`mbetul pe buze. Fie ca toate florile prim=verii s= V= ]nso\easc= pe tot parcursul vie\ii. S= ne tr=i\i mul\i ani cu oameni buni ]n preajm=! Angaja\ii prim=riei Cog`lniceni [i consilierii locali

}n aceste frumoase zile de prim=var=, venim [i noi cu un imens buchet de flori pentru a v= felicita cu ocazia unei noi anivers=ri ]n via\a dumneavoastr=. V= dorim s= ne tr=i\i mul\i ani ]n fericire [i noroc, s= ave\i parte de s=n=tate, oameni buni ]n preajm=, iar planurile trasate s= vi se ]mplineasc= ]ntocmai. S=rb=tori fericite! Consiliul raional {old=ne[ti

Pentru dl Alexandru Pasarari din Pisc=re[ti la o aniversare

Dragii no[tri, a\i ajuns cu bine la jubileul de 50 de ani [i ne bucur=m ]mpreun= cu voi de lucrul acesta. V= dorim ]nc= mul\i ani ]nainte, pace, s=n=tate, bucurii [i noroc. S= ave\i parte mereu de oameni cumin\i ]n preajm=, care s= v= fie de ajutor [i pe care s=-i r=spl=ti\i la fel. Succesele [i bafta s= v= ]nso\easc= pe parcursul ]ntregii vie\i. V= s=rut=m cu drag, iar ]n numele surorilor, so\ului Eugeniei, copiilor, ginerilor [i nurorilor, semneaz= sora Elena Petra[ din {old=ne[ti

Scumpul nostru t=tic, so\ [i cumnat! }\i aducem drept urare, c`ntec de privighetoare. Cu ocazia frumoasei anivers=ri, ]\i dorim un soare cald, numai flori s=-\i creasc=-n prag. S= ai mult= s=n=tate, s= le dovede[ti pe toate. Mult noroc de la copii, de necazuri s= nu [tii. Dumnezeu s= te p=zeasc=, la drum lung s= te-nso\easc=. Pace-n suflet, p`ine-n cas=, binele s= se-nmul\easc=. Mul\i ani ferici\i! Cu drag, so\ia Raisa, fiicele Larisica [i Doini\a, cumna\ii Ion [i Larisa

Pentru fra\ii-gemeni Eugenia Turt= din Oli[cani [i Ion Guri\enco

Sincere felicit=ri pentru dnii Ion Nicolai [i Mihai Todi\=! Felicit=ri cu ocazia Nun\ii de Aur pentru Petru [i Maria Gorgos din {estaci C`ndva, cu 50 de ani ]n urm=, doi tineri porneau pe un drum lung erau abia la un ]nceput de cale conjugal=. Atunci, \in`ndu-se de m`n=, s-au ]mpiedicat de un ciob, numit Noroc, [i au c=zut ]ntr-o pr=pastie, numit= Fericire. Apoi au cules o floare, numit= Iubire. Din acea zi, o jum=tate de veac, tot merg pe acel drum cu Norocul, Fericirea [i Iubirea lor. Sunt scumpii no[tri p=rin\i [i bunei Petru [i Maria Gorgos. Cu ocazia Nun\ii lor de Aur, le dorim s= aib= parte [i mai departe de o via\= cu cer senin, f=r= nori, iar drumul s= le fie pres=rat

Aviz

Aparatul pre[edintelui raionului {old=ne[ti anun\= c= se prelunge[te concursul pentru suplinirea func\iei publice de conducere vacant= - [ef al señ\iei Administra\ie Public=.

Stima\i omagia\i! Venim c=tre dumneavoastr= cu un imens buchet de flori cu ocazia zilei de na[tere. V= dorim fericire, prosperare, succese ]n tot ce face\i bun pentru familie [i societate, dar mai ]nt`i - s= ave\i parte de noroc, bucurii [i, principalul, de s=n=tate. La mul\i, mul\i ani! Consiliul veteranilor MAI din raionul Rezina

Sincere felicit=ri pentru Galina Afteni la jubileul de 50 de ani Anii vin [i se duc, adun`nd la ]ngem=narea lor prieteni adev=ra\i ]n jurul mesei de s=rb=toare. }n una din aceste zile memorabile, venim [i noi ]n casa dvs cu un buchet mare de flori, ]ntregit de cuvinte frumoase de felicitare, recuno[tin\= [i ur=ri de bine pentru viitor. S= ne tr=i\i numai cu bucurii [i s=n=tate, cu ]mpliniri din cele mai alese! Colegii de serviciu

Informa\ia privind condi\iile de desf=[urare a concursului este plasat= pe panoul informa\ional la sediul Consiliului raional [i pe pagina web: www.soldanesti.md Data-limit=, p`n= la care poate fi depus dosarul de concurs - 27 martie 2012. Contacte: telefon: (0272) 2-54-60; email: consiliu@mtc-sd.md

Echipa de crea\ie: Redactor-[ef: Aculina POPA Fondatori: Consiliile raionale Rezina [i {old=ne[ti. Rechizitele bancare: cod: BSOCMD2X794 cont: 222479400418 cod fiscal: 1004606004128

(tel.: 067323715). Redactori de compartimente: Violeta PISTRUI - 060142452, Ion ANTON - 068579688, Sergiu CUMATRENCO - 069000965. Contabil-[ef: Elena |VIGUN - 067322678.

Buna func\ionare a unei institu\ii este asigurat= atunci, c`nd sunt combinate ritmic mai multe componente, ca: planul de finan\are, profesionismul angaja\ilor, cadrul legal ]n domeniu [i diferite reforme ]ntru eficientizarea serviciilor acordate. Dac= e s= ne referim la fiecare din aceste compartimente la general, v= pot asigura c= at`t la nivel local, c`t [i la nivel republican au fost ]ntreprinse toate m=surile pentru a asigura o bun= func\ionare a Agen\iei pentru Ocuparea For\ei de Munc= ]n anul ]n curs, ca persoanele care se vor adresa, m= refer [i la persoanele fizice, [i juridice, s= beneficieze de servicii calitative. Ceea ce \ine de planul de finan\are, a[ men\iona c= avem un plan realist, bine chibzuit, care decurge reie[ind din planul de activitate al agen\iei [i care va asigura desf=[urarea tuturor m=surilor preconizate pentru anul curent. Printre acestea a[ men\iona: [edin\ele "Clubului muncii", la care particip= persoanele aflate ]n c=utare de lucru; seminare cu participarea [omerilor, agen\ilor economici, reprezentan\ilor prim=riilor; desf=[urarea T`rgului locurilor de munc=, orientarea, formarea [i recalificarea profesional= a [omerilor; organizarea lucr=rilor publice [i protec\ia social= a persoanelor care [iau pierdut serviciul [i leafa ]n urma diferitor circumstan\e [i se afl= ]n c=utare de lucru. Cu referire la profesionismul colaboratorilor, vreau s= men\ionez c= Agen\ia Na\ional= permanent organizeaz= cursuri de perfec\ionare a tuturor salaria\ilor. {i anul trecut nu a fost o excep\ie. Colaboratorii AOFM Rezina au participat, inclusiv directorul, la cursul de perfec\ionare "Abilit=\i manageriale", cursul de instruire privind conlucrarea cu angajatori [i cursul de instruire "Excelen\= ]n deservirea beneficiarilor", organizate ]n cadrul [i cu suportul Proiectului "Consolidarea capacit=\ii Moldovei de gestionare a pie\ei muncii [i de re]ntoarcere a migran\ilor". }n anul trecut au fost efectuate modific=ri la Legea privind ocuparea for\ei de munc=, care urmeaz= s= ]mbun=t=\easc= calitatea serviciilor acordate, care \in de protec\ia social= a persoanei concrete, de contribu\iile ei la Fondul de Asigur=ri sociale, care ar conduce la disciplinarea persoanelor [i combaterea fenomenului negativ, precum lucrul la negru. La capitolul reforme a[ vrea s= aduc la cuno[tin\a tuturor cititorilor c= Agen\ia Na\ional= [i-a pus obiectivul principal "Trebuie s= devenim chiar noi schimbarea pe care ne-o dorim". S= prest=m servicii moderne clien\ilor no[tri. }n acest scop a fost elaborat la ]nceput de an un nou logotip al Agen\iei Na\ionale pentru Ocuparea For\ei de Munc=, care este format de un

Licita\ie Prim=ria comunei Solonceni, raionul Rezina, anun\= despre organizarea, la 02.04.2012, a licita\iei publice de dare ]n arend= a: - dou= terenuri agricole proprietate public= din domeniul privat. Nr. cadastral - 6744103071, cu suprafa\a de 1,804 ha, pre\ul ini\ial - 6834,28 lei. Nr. cadastral 6744103302, cu suprafa\a de 0,2571 ha, pre\ul ini\ial - 974,00 de lei. Termen de arend= - 3 ani; - cinci loturi de teren cu suprafa\a de 0,0012 ha din terenul cu suprafa\a de 0,0131 ha cu nr. cadastral 6744212161, pentru amplasarea a cinci construc\ii provizorii, pre\ul ini\ial de arend= - 176,46 lei pentru un lot. Termen de arend= - 5 ani. Participan\ii achit= taxa de participare [i acontul ]n m=rime de 10% din pre\ul ini\ial. Rela\ii la tel.: (0254) 41-2-36, 41-2-66. Tot colectivul Inspectoratului Fiscal de Stat {old=ne[ti este al=turi de [efa IFS, Larisa Dereli, la marea ei durere, cauzat= de pierderea irecuperabil= decesul tat=lui Vasile. Fie-i r=posatului \=r`na u[oar=, Dumnezeu s=-l odihneasc= ]n lini[te ]n lumea celor drep\i [i f=r= de prihan=, iar cei vii s=-l pomeneasc= de bine.

Adresele noastre: or. Rezina: str. 27 August, 1. Tel.: (254) 2-10-74. or. {old=ne[ti: str. Trandafirilor, 17. Tel.: (272) 2-21-31. e-mail: farul-nistrean@mail.ru (Rezina); cvasiom@mail.ru ({old=ne[ti)

triunghi alb ]ntr-un p=trat albastru pe fondalul a trei culori: ro[u, verde [i albastru, care simbolizeaz=: ro[u - interac\iune, verde - ac\iune, albastru - neutralitate, ]ncredere, speran\= ]n viitor. }n afar= de aceasta, a fost lansat un portal nou: www.angajat.md. Nou este pe motiv c= permite servicii at`t pentru persoanele care sunt ]n c=utare de lucru, c`t [i pentru angajatorii care sunt ]n c=utare de personal. Acest site este disponibil 7 zile ]n s=pt=m`n= [i la orice or=, rapid, actual, modern, comod [i simplu ]n utilizare. Culoarea verde este pentru [omeri: "Caut de lucru", unde po\i mai u[or s= descoperi cele mai bune oferte de munc=; a crea rapid un CV [i a introduce datele personale. Culoarea ro[ie e pentru angajatori: "Caut un angajat", unde fiecare angajator poate accesa baza de CV pentru a selecta candidatura potrivit=, a publica oferta potrivit=. }n ]ncheiere, a[ vrea s= ]ndemn toate persoanele aflate ]n c=utare de lucru s= se adreseze la AOFM Rezina pentru a beneficia de suportul necesar. La fel, [i pe agen\ii economici ]i chem la o colaborare reciproc=, pentru ca ]mpreun= s= contribuim la ]mbun=t=\irea situa\iei economice [i mic[orarea ratei [omajului. Galina ROTARU, directorul AOFM Rezina }n imagine: "...complet=m cu regularitate informa\ia util= pentru beneficiarii no[tri"

Licita\ie "cu reducere" Agen\ia Propriet=\ii Publice expune la privatizare, prin intermediul licita\iei "cu reducere", construc\ia nefinalizat= Complex de b=i [i asanare, aflat ]n ora[ul Rezina, str. 1 Mai, 4/1. Pre\ul ini\ial de v`nzare - 423000 de lei. Licita\ia se va desf=[ura la 14 martie curent, la ora 10.00, pe adresa: municipiul Chi[in=u, Pia\a Marii Adun=ri Na\ionale, 1, Casa Guvernului.

Mica publicitate *V`nd cas= cu garaj, cu 6 ari de p=m`nt ]n or. Rezina, str. Neculce. Tel.: 068752552. *Ïðîäàþ ñîôó, äèâàí-êðîâàòü, ñòèðàëüíóþ àâòîìàòè÷åñêóþ ìàøèíó, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð, ïàëàñ 2Õ3 ì. Òåë.: 069118640. *Ïðîäàåòñÿ 2-õ ýòàæíûé äîì ñ ïîäâàëîì è ãàðàæ ïî óëèöå Èîí Íåêóë÷å, 3. Âîçìîæåí îáìåí íà Êèøèíåâ. Òåë.: (022) 32-43-17; 079537628. *Cump=r remorc= pentru automobil Jiguli, ]n stare bun=. Tel.: 068005183. Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la }SFE-P "Tipografia Central=". Com. 6789. Tirajul: 1200 de exemplare. PP "Farul Nistrean" }M apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 67870.

Farul Nistrean - Nr. 10 (7552), 07 martie 2012  

Farul Nistrean - Nr. 10 (7552), 07 martie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you