Page 1

7 zile: esen\ial Bugetul raional pentru anul curent a fost aprobat la venituri ]n sum= de 95808,1 mii de lei [i la cheltuieli ]n sum= de 95808,1 mii de lei, f=r= deficit (sau exceden t)...

Pag. 5, 6

V= mai propunem:

S-ar p=rea c= e vreme rece afar= [i agricultorii n-au ce face. De fapt, nu e chiar a[a. Oamenii harnici au totdeauna de lucru. Bun=oar=, profit`nd de timpul favorabil de afar=, pomicultorii no[tri au lucrat [i mai lucreaz= ]n livezi...

Gheorghi\= Jereghe: "Cred ]n existen\a lui Mo[ Cr=ciun"

P ag. 3

Pag. 2 La o aniversare‌

Pag. 3

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti Apare de la 03 aprilie 1948

Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012

Contractul de arend= a terenului agricol - primordial ]n rela\ia arendator-arenda[

Pag. 4 {old=ne[ti

Rezina

Curtea de Apel a hot=r`t: Andrei Lupan la 100 de ani conducerea raionului Rezina a fost aleas= legitim Pe 18 ianuarie curent, Curtea de Apel Chi[in=u a f=cut public= hot=r`rea sa ]n cazul legalit=\ii alegerii pre[edintelui [i vicepre[edin\ilor raionului Rezina. Instan\a a respins cererile de chemare ]n judecat= ale reclaman\ilor Nicolae Olaru [i Ion Burciu [i Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind legalitatea alegerii conducerii raionului Rezina. Amintim cititorilor no[tri c=, ]n urma alegerii, pe 20 iulie 2011, a pre[edintelui [i vicepre[edin\ilor raionului, consilierii PLDM Nicolae Olaru [i Ion Burciu, au soli-

citat instan\ei s= declare nule deciziile, prin care, cu votul consilierilor PCRM, PDM [i a doi consilieri PL, au fost ale[i pre[edintele [i vicepre[edin\ii raionului Rezina. Pe 7 noiembrie 2011, instan\a de judecat= din Rezina a declarat anularea deciziilor Consiliului raional Rezina, prin care dna Eleonora Graur, dl Nicolae Josan [i dl Valeriu Ciorici au fost desemna\i, pe 20 iulie 2011, ]n func\iile de pre[edinte [i, respectiv, vicepre[edin\i ai raionului. Atunci pre[edintele raionului, dna Eleonora Graur, a declarat c= vor ataca de-

Degrab= se vor ]mplini 100 de ani de la na[terea p=m`nteanului nostru, poetacademician, originar din satul Mihuleni, Andrei Lupan. Cu aceast= ocazie, Consiliul raional [i sec\ia Cultur=, de comun acord cu prim=ria Mihuleni [i cu lucr=torii de cultur= din sat, au planificat un [ir de activit=\i culturaldistractive [i cognitive cu scop de comemorare a poetului-academician. Astfel, de ziua poetului, la 15 februarie curent, la Mihuleni, ]ncep`nd cu ora 10.00, va demara concursul

cizia la Curtea de Apel, lucru care a fost f=cut [i azi cunoa[tem deja hot=r`rea instan\ei. Astfel, deciziile Consiliului raional Rezina din 20 iulie 2011, prin care dna Eleonora Graur a fost aleas= ]n func\ia de pre[edinte, iar dnii Nicolae Josan [i Valeriu Ciorici - ]n cele de vicepre[edin\i ai raionului Rezina, au fost l=sate ]n vigoare, fapt ce confirm= c= persoanele respective au fost alese legitim ]n func\iile pe care le de\in. Hot=r`rea C`t= simplitate [i proCur\ii de Apel Chi[in=u es- funzime ]n aceast= boaghe te irevocabil=. de cuvinte! Nu [tiu cine a Reporter "FN" scris (rostit) aceste cuvinte primul, cine a formulat aceast= defini\ie-caracteristic=, dar cu siguran\= pot confirma c= o mai ampl=, mai adev=rat= [i succint= apreciere a crea\iei [i activit=\ii poetului nu exist=. lui nostru. S=rb=toarea a fost organizat= la ini\iativa pre[edintelui raionului, dna Eleonora Graur, prin efortul sec\iei Cultur= [i cu suportul Consiliului raional Rezina. Prin acest gest s-a dorit, potrivit

mai multe localit=\i ale raionului. Printre spectatori am reu[it s= remarc locuitori ai ora[ului, dar [i ai satelor, veni\i ]n acea zi cu anumite treburi la Rezina [i care, ]n drumul lor gr=bit, ][i ]ncetineau pasul pentru a asculta [i gusta din neasemuitul tezaur folcloric al neamu-

Reporter "FN"

"Frate al p=m`ntului"

Spectacol ]n aer liber ]n ajunul Sf`ntului Vasile }n ajunul lui Sf`ntul Vasile, zi ]n care cre[tinii ortodoc[i de rit vechi s=rb=toresc Anul Nou, ora[ul Rezina [i ]n special centrul lui, r=suna de colinde, plugu[oare, sorcove, sem=n=turi, zise cu mult suflet [i cu mult= dragoste pentru tradi\ie [i neam de c=tre arti[tii amatori din

de poezie "Andrei Lupan frate al p=m`ntului", urmat de concursul de desene cu acela[i generic. De asemenea, va fi inaugurat, ]n muzeul din sat, un stand "Andrei Lupan", iar ]ntreaga institu\ie - amenajat= potrivit evenimentului. Pentru participan\ii la concurs sunt prev=zute [i premii, prin urmare, va lucra un juriu spre a-i determina pe ]nving=tori. }n total Consiliul raional a prev=zut ]n buget pentru aceste activit=\i 5 mii de lei.

(Sf`r[it ]n pag. 2)

(Sf`r[it ]n pag. 5)

Andrei LUPAN, anul 1937

}mpreun=, ]n cadrul unui spectacol de zile mari la ]nceputul anului 2012

Frate al p=m`ntului [i la propriu, [i la figurat. Student la facultatea de Agronomie, cercet=tor [tiin\ific la Institutul de Viticultur= din Chi[in=u, concomitent poet prin voca\ie de mai mul\i ani, ]n 1946 Andrei Lupan este ales pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Apari\ia unui poet basarabean pe olimpul literar al republicii, pe timpul regimului totalitar, care acorda o aten\ie deosebit= "elitei scriitorice[ti transnistrene" era inexplicabil=. Aceasta o dovede[te chiar [i zicala de pe acele timpuri: "...dac= vrei s= fii ministru, trebuie s= fii de peste Nistru". Dar, ]n pofida

zicalei, p=m`nteanul nostru devine pre[edintele forului scriitorilor republicii, [i cum era deprins s= le fac= pe toate, "...[i-a suflecat m`necile, muncind o via\= ]ntreag= ]ntru sus\inerea [i cultivarea talentelor tinere [i ]ncep=toare". {i a reu[it "...editarea lucr=rilor clasicilor, stabilirea limbii romanic=, cur=\irea acestei limbi, Aleea clasicilor" [i multe alte reu[ite incontestabile. Iat= doar c`teva aprecieri ale contemporanilor: "...a pus temeliile Uniunii Scriitorilor", "...a crescut c`teva genera\ii de scriitori", "...[i-a pus capul la b=taie pentru opera lui Eminescu [i Creang=", "...nu a fost un r=sf=\at al puterii" [i "...nu a fost omul compromisului", a fost "...scriitorul vremurilor ce l-au pl=m=dit", "fiul acestor meleaguri, om al p=m`ntului", "copac care nu se ]ndoaie", "agronomul literaturii noastre", "domn [i salahor al Basarabiei","patriarh al culturii" etc. "Andrei Lupan a fost unul dintre marii b=rba\i ai neamului din secolul nostru, afirma Vera Malev. Vor trece ani de ani [i nu [tiu c`nd se va mai na[te o asemenea personalitate ]n Moldova". }ntr-adev=r, e greu s=\i imaginezi diversitatea intereselor, activit=\ilor [i posibilit=\ilor unui simplu om (pe care ]l credeau st`nc=): poet, dramaturg, eseist, publicist, traduc=tor, scriitor al poporului din RSSM, om de stat, deputat al Sovietelor Supreme ale RSSM [i URSS, pre[edinte [i vice-

pre[edinte al Sovietului Suprem al RSSM, pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din RSS Moldoveneasc=, secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din URSS, Erou al muncii socialiste din RSSM, decorat cu ordinele "Lenin" [i "Drapelul ro[u de munc=". Aceast= enumerare a preocup=rilor [i distinc\iilor poetului reflect= doar par\ial vasta activitate a Domniei sale, dar este suficient= pentru a da o ripost= celor care mai t`rziu l-au blamat, l-au scos din programele [colare, "...l-au tr=dat, l-au batjocorit, f=c`ndu-l pe b=tr`n s= p=r=seasc= lumea ]ntr-o cumplit= mahn= sufleteasc=". Vreau s= ]nchei aceast= trist= ]ncercare de a creiona rolul [i aportul incontestabil ale lui Andrei Lupan ]n via\a cultural= a republicii (de ieri, de ast=zi, de m`ine) cu ferma constatare a autorilor bibliografiei "Andrei Lupan - frate al p=m`ntului", Ana Globu [i Lidia Sitaru, c= "e prea mare aceast= personalitate - Andrei Lupan - pentru ca s= nu fie observat= de cei care nu au pierdut cu totul vederea [i e cu r=d=cini prea ad`nci ]n solul neamului, pentru ca s= fie rupt= sau eliminat= din contextul istoriei". Eu personal, autorul acestor r`nduri, nu sunt un bun cunosc=tor al operei lui Andrei Lupan, dar ceea ce am reu[it s= studiez pe b=ncile [colii (genera\iile noastre au avut o a[a posibilitate), ]nt`lnirile cu poetul la aniversarea de 70 de ani (Sf`r[it ]n pag. 3)


2

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012

Spectacol ]n aer liber ]n ajunul Sf`ntului Vasile merge cu uratul doar ]n biroul pre[edintelui sau ]n organizatorilor, atragerea vreo sal= de spectacole. Zece colective artistice mai multor spectatori, dec`t ]n cazul ]n care ur=torii ar din teritoriul raionului [i-au (}nceput ]n pag. 1)

anun\at pl=cerea [i disponibilitatea de a veni ]n centrul raional, l`ng= bradul ]mpodobit, pentru a-i ura de ani buni [i cu pace pe pre[edintele raionului, pe ]ntreaga administra\ie [i pe locuitorii acestor locuri pitore[ti, oameni vesti\i prin calit=\ile lor deosebite. }n debut, dna pre[edinte al raionului, Eleonora Graur, a salutat asisten\a, felicit`ndu-i cordial pe to\i cu prilejul s=rb=torilor de iarn= [i dorindu-le ca lumina acestor s=rb=tori deosebite s= le fie c=l=uz= pe parcursul ]ntregului an. Totodat=, dna pre[edinte i-a ]ndemnat pe cei prezen\i s= p=streze [i s= valorifice obiceiurile noastre, asigur`ndu-le perpetuarea prin copiii dumnealor, iar ]n toate ac\iunile s= pun= mult= ]n\elepciune [i r=bdare. Apoi, r`nd pe r`nd, colectivele, invitate ]n scena improvizat= de c=tre moderatoare, dna Liuba Godonoag=, au urat, au colindat, au interpretat c`ntece de Cr=ciun, sem=n`nd pentru toat= lumea boabe de cereale [i cuvinte alese de zile bune [i de roade bogate. Am v=zut ]n acea zi multe fe\e bucuroase [i mul\umite de ceea ce se ]nt`mpla, parte component= a cauzei bunei dispozi\ii fiind [i atmosfera de s=rb=toare, creat= prin efortul arti[tilor no[tri din ]ntregul raion.

"Cred ]n existen\a lui Mo[ Cr=ciun" Gheorghi\= Jereghe:

Ca [i mul\i al\i copii, Gheorghi\= Jereghe, elev ]n clasa I-]i la gimnaziul Lalova [i "ager la minte", precum l-a caracterizat primarul comunei Lalova, domnul Mihail Gotornicean, i-a expediat o scrisoare lui Mo[ Cr=ciun de la Guvern, ]n care se con\inea rug=mintea de a-l bucura ]n toiul sfintelor s=rb=tori de iarn= cu un set de [ah. Dac= este ager la minte, de ce s= nu practice [ahul, supranumit "sport al min\ii?" Poate cu timpul devine maestru interna\ional, alde Viorel Bolo-

gan, poate va prosl=vi Republica Moldova ]n ]ntreaga lume, c`[tig`nd r`nd pe r`nd regele adversarilor. Ma-a-re a fost bucuria copilului, afl`nd despre generozitatea Mo[ului. Joia trecut=, doamna Tatiana Batist], director al CTAS Rezina [i sol al lui Mo[ Cr=ciun de la Guvern, a sosit la sediul prim=riei Lalova pentru a-i ]nm`na viitorului Viorel Bologan, deocamdat= Gheorghi\= Jereghe, ]n prezen\a m=micii sale Lilia Jereghe [i domnului primar al comunei Lalova, Mihail

Gotornicean (vezi foto), cadoul r`vnit de c`nd practic= [ahul. Doamna director al CTAS Rezina a fost [i dumneaei ]n copil=rie amatoare de dulciuri, de aceea, ]n afar= de setul de [ah, n-a uitat s=-l bucure pe Gheorghi\= [i cu ceva bomboane, citrice, spun`nd c= toate sunt de la Mo[ Cr=ciun. "Cred ]n existen\a lui Mo[ Cr=ciun", ne-a spus cu mult= bucurie la desp=r\ire Gheorghi\= Jereghe. Ion ANTON

Merit= s=-i numim: "Haiducii" din Rezina, colectivele din Trife[ti, Pripiceni, Lipceni, |ahn=u\i, Mateu\i, Bu[=uca, Bo[erni\a, Saharna, Gordine[ti [i Ciorna. Dna Angela Racu, [eful sec\iei raionale Cultur=, sa ar=tat mul\umit= de spectacolul din centrul ora[ului, men\ion`nd c= pentru dumneaei "...a fost o adev=rat= satisfac\ie s= v=d cum simpli trec=tori se opreau din drumul lor pentru a urm=ri o forma\ie sau alta. Iar c`nd dl Maxim Frunz= din Trife[ti mi-a spus c= apreciaz= spectacolul [i modalitatea de desf=[urare, dar [i c=-[i dore[te repetarea lui, chiar m-am sim\it fericit=". Spectacolul tradi\iilor [i obiceiurilor s=rb=torilor de iarn= a durat aproximativ dou= ore, dar dat= fiind varietatea de genuri, care sa perindat prin fa\a spectatorului, acest interval de timp n-a l=sat loc pentru plictiseal=. Pe final, toate colectivele au interpretat, ]mpreun=, "Mul\i ani tr=iasc=!", apoi au ]nv`rtit [i o hor= de s=rb=toare ]n jurul bradului, hor= ]n care s-au prins cu pl=cere [i mul\i spectatori. Iar pentru ur=ri sincere, to\i arti[tii au primit de la gazde (pre[edintele [i vicepre[edin\ii raionului) colaci, pitaci [i dulciuri, dar [i invita\ia de a veni [i la anul,

tot cu g`nduri bune [i cu ur=ri alese [i sincere. Pentru ca cititorul nostru s= se conving= [i mai mult c= s=rb=toarea a fost deosebi-

t=, ]i propunem imaginile foto, care ]nso\esc acest material. S=rb=torile de iarn= din acest an se fac deja istorie, dar vii mai r=m`n ]nc= ]n inimile noastre amintirile despre ele [i puritatea ce le ]nso\e[te [i care dorim s= ne fie condrume\ ]n anul ]n care am intrat. La mul\i ani cu s=n=tate [i bucurii tuturor! Aculina POPA

Stima\i locuitori ai raionului! Cu concursul pre[edintelui raionului Rezina, dna Eleonora Graur, ]n Centrul comunitar din Rezina a fost identificat un birou (nr. 22 de la etajul II), ]n care consilierii raionali [i cei or=[ene[ti vor avea posibilitatea s= primeasc= ]n audien\= cet=\enii. R=m`ne doar ca at`t consilierii or=[ene[ti, c`t [i cei raionali, s=-[i elaboreze programul de audien\= a cet=\enilor [i s=i anun\e despre orele de primire.


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012

"Frate al p=m`ntului" (}nceput ]n pag. 1)

[i re]ntoarcerea la crea\ia lupanian=, acum la centenarul de la na[terea distinsului poet, m= face s= constat cu regret c= l-am cunoscut pu\in, c= mi-au lipsit sfatul lui [i pove\ele de nepre\uit, ce persist= ]n fiecare r`nd citit. Recitesc poezia "F`nt`na lui Pahoma": "Nu l-am [tiut, dar parc=-l v=d acum: Trei po[te-mprejur nici pic=tur= de ap=, iar aicea, t=c`nd, de la vale de drum un mo[neag g`rbovit sap=. Zi dup= zi [i vechi s=pt=m`ni, Statornic strunindu-[i s`rgul, el n-a lep=dat h`rle\ul din m`ini p`n-n-a g=sit apelor sf`rcul. A g=tit-o bine, cu dragoste omul, Pe urm= nu se [tie ce-a f=cut; poate au [tiut buneii, dar [i ei s-au trecut, a r=mas doar f`nt`na lui Pahoma". To\i plec=m, ne trecem,

a[a e dat de la Dumnezeu, dar fapta, urma pe p=m`nt r=m`ne. Andrei Lupan a l=sat o urm=, o amprent= de neasemuit ]n via\a socialcultural= a poporului nostru, o brazd= tras= cu t`lc [i r=bdare de plugar cu g`ndul la roadele de m`ine [i de poim`ine, a[a cum a f=cut-o \=ranul gospodar din toate timpurile, a[a cum a f=cut [i mo[ Pahoma f=nt`na pentru multe genera\ii ]nainte. Acum, ]n preajma centenarului de la na[terea rapsodului mihulenean, poetului academician, p=m`nteanului nostru Andrei Lupan, sec\ia Cultur= {old=ne[ti anun\= lunarul "Andrei Lupan - frate al p=m`ntului". Acest jubileu ne ofer= prilejul de a privi la lungul [i rodnicul drum de om [i cet=\ean Andrei Lupan, la drumul parcurs spre culmile cunoa[terii, de a r=sfoi cartea plin= de omenie a onestului plugar al ogorului nostru literar. Acest prilej va fi onorat

}mpreun= cu fra\ii Nicolae [i {tefan, anul 1940

de diverse activit=\i desf=[urate ]n biblioteci, [coli, c=mine de cultur= cu suportul consiliilor locale. Expozi\ii de carte [i articole din ziare [i reviste, ore literare, recitaluri de poezie, reviste bibliografice [i altele vor reliefa generice vorbitoare: "Un om ]ntre oameni", "Via-

Al=turi de colegii de la {coala Na\ional= de Viticultur= din Chi[in=u (Andrei Lupan - primul din dreapta), anul 1933

Agricultorii n-au odihn= nici iarna S-ar p=rea c= e vreme rece afar= [i agricultorii nau ce face. De fapt, nu e chiar a[a. Oamenii harnici au totdeauna de lucru. Bun=oar=, profit`nd de timpul favorabil de afar=, pomicultorii no[tri au lucrat [i mai lucreaz= ]n livezi. A[a se procedeaz= la Alcedar, {ipca, Mihuleni, {old=ne[ti, Dobru[a etc. Acum se taie ]n uscat din pomii fructiferi de pe mai multe suprafe\e din cele peste 1600 de hectare de livezi ]n rod din speciile s=m`n\oase. Mai avem [i circa 300 de hectare de s`mburoase, pe care le vom ]ncepe a cur=\a de crengi suplimentare mai ]nspre prim=var=, c`nd afar= va fi ni\el mai cald. De asemenea, direc\ia Agricultur= [i Alimenta\ie, de r`nd cu plugarii, lucreaz=

asupra planific=rii activit=\ii anului agricol 2012, unde sunt supuse discu\iei procesele de [colarizare. }n ianuarie-februarie vom desf=[ura seminare, ]ntruniri tematice cu pomicultorii, legumicultorii, ce \in de cre[terea produc\iei agricole. De asemenea, vom organiza ]nt`lniri cu agen\ii firmelor care presteaz= servicii de aprovizionare cu material semincer, fertilizan\i, preparate de uz fitosanitar, tehnic= [i utilaj agricol. P`n= la apari\ia ]nghe\urilor din ultimele zile, s-a f=cut o evaluare a st=rii sem=n=turilor de toamn= [i am constatat cu satisfac\ie c= starea de lucruri nu-i a[a de grav= cum se prezicea anterior. Bun=oar=, dac= la 5 decembrie starea culturilor de toamn= (gr`u,

Aviz

Aparatul pre[edintelui raionului {old=ne[ti anun\= concurs pentru ocuparea func\iei publice de conducere vacant= - [ef al serviciului Arhiv=. Informa\ia privind condi\iile de desf=[urare a concursului este plasat= pe panoul informa\ional la sediul Consiliului raional [i pe pagina web: www.soldanesti.md Cerin\e specifice: - studii: superioare licen\iate sau echivalente ]n domeniul arhiv=rii documentelor financiare, pedagogice, economice. - experien\= profesional=: se admite participarea la concurs [i a persoanelor cu o vechime ]n munc= mai mic= de 3 ani. - cuno[tin\e: cunoa[terea legisla\iei ]n domeniul arhiv=rii documentelor financiare, pedagogice, economice;

Andrei MU|U|CHI

\a [i activitatea lui Andrei Lupan", "Andrei Lupan frate al p=m`ntului"... Aceste sintagme vor genera [i dou= concursuri dedicate memoriei poetului. Concursul de poezie (proprie), la care vor participa elevii [colilor ]nvecinate Mihulenilor ({ipca, Glinjeni, Parcani [i {old=ne[ti), [i expozi\ia-concurs de desene, ce va reliefa crea\ia poetului, vor avea loc la 1112 februarie, ]n incinta gimnaziului "Andrei Lupan" din Mihuleni. De\in=torii locurilor de frunte vor fi premia\i. Pot participa [i elevii altor institu\ii de ]nv=\=m`nt din raion [i ai institu\iilor de ]nv=\=m`nt artistic extra[colar. Lunarul se va ]ncununa cu manifest=ri de comemorare a poetului, la 15 faur curent, ]n satul lui de ba[tin=, cu ]ncepere la ora 10.00, la care gazdele primitoare din Mihuleni invit= to\i doritorii. Grigore Z+NOAG+, [eful sec\iei Cultur= {old=ne[ti

de 45% (]n decembrie acest indicator ar=ta 35%), ]n stare satisf=c=toare - respectiv, de 33% [i 41%, slab= - 32% [i 14%. Cea a orzului, pe 780 de hectare, pe c`t e sem=nat, ]n decembrie ]n stare bun= nu era nici un hectar, satisf=c=toare - 43%, iar ]n stare slab= 57%. }n ianuarie tabloul era altul: ]n stare bun= erau 25%, satisf=c=toare - 49%, slab= - 26%. Cu rapi\a e mai greu: cum a fost starea bun= pe cele 2100 de hectare de doar 24% la 5 decembrie, a[a a [i r=mas, la fel [i satisf=c=toare - 28 [i 28%, slab= - 48 [i 48%... Prin urmare, exist= pericolul ca ]n prim=var= s= re]ns=m`n\=m rapi\a pe 50%, 60% sau chiar 70% din suprafe\e. Restul sem=n=turilor va supravie\ui, de[i savan\ii din agricultur= prezic o recolt= cu 15-20% mai mic= dec`t se a[teapt=. Sper=m, totu[i, c= va fi totul bine.

orz, rapi\=) ar=ta cam jalnic, apoi dup= 5 ianuarie rezultatele sunt cu totul altele, desigur, ]n direc\ia pozitiv=. Andrei MU|U|CHI, }n stare bun= gr`ul pe cele [eful direc\iei Agricultur= 7040 de hectare ar=ta (du[i Alimenta\ie {old=ne[ti p= 5 ianuarie) ]n propor\ie - cunoa[terea modului de func\ionare a serviciului; - cuno[tin\e de operare la calculator: Word, Excel; - cunoa[terea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/ vorbit. Persoanele interesate pot depune personal/prin email dosarul de concurs: a) formularul de participare; b) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii [i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfec\ionare profesional= [i/ sau de specializare; d) copia carnetului de munc=; e) certificatul medical, dup= caz; f) cazierul judiciar/declara\ia pe propria r=spundere. Data-limit=, p`n= la care poate fi depus dosarul de concurs - 29 ianuarie 2012. Contacte: telefon: (272) 2-54-60; e-mail: consiliu@ mtcsd.md

3

La o aniversare‌ Anul 2012 vine s= ]ncununeze rodul d=ruirii totale [i voca\ia multstimatei Galina Solomon din Cotiujenii Mari (]n imagine). Dumneaei [ia conturat destinul de-a lungul celor 50 de ani de activitate, consacra\i onorabilei meserii de profesor de cultur= fizic= la liceul teoretic din aceast= frumoas= localitate. De[i e de origine din Republica Belarusi, s-a ]ncadrat de minune ]n spa\iul tradi\iilor [i obiceiurilor din sat, particip`nd activ pe scena vie\ii la toate activit=\ile timpului. Familia ei a fost [i este un model demn de urmat ]n educa\ie at`t pentru cei din jur, c`t [i pentru copiii proprii, care-i sunt m`ndria [i bucuria cea mare. Bun=oar=, fiul Oleg Solomon este vicedecan al facult=\ii de Stomatologie a Universit=\ii de Medicin= "Nicolae Testemi\anu", iar alt fiu, Iurie Solomon, e medic dermatolog la o clinic= din Irlanda. Un vis ]mplinit al unei mame fericite! Doamna Galina Solomon exprim= modelul unei omenii perseverente. Acest fapt ]i confer= demnitate meritat=, recuno[tin\= [i admira\ie pentru inteligen\a [i profesionismul ce o caracterizeaz=. Doamna Solomon mai ia parte [i azi la diferite competi\ii sportive [i elevii dumneaei ocup= locuri premian-

te totdeauna, fapt ce dovede[te c= profesoara de educa\ie fizic= munce[te activ, cu d=ruire, ]ntrec`ndu-i, uneori, chiar [i pe pedagogii tineri. Bravo ei! La cea de-a 70-ea aniversare, marcat= prin izb=nzi [i ]mpliniri, ]i dorim acestei frumoase doamne mult= s=n=tate, noi realiz=ri. S= aib= parte de mul\i ani ]nainte al=turi de cei dragi inimii. Suntem convin[i c= exemplul dumneaei de noble\e, omenie, curaj ]i rezerv= dreptul la stima, recuno[tin\a [i dragostea celor care o cunosc. Vilena BODIU, pre[edintele consiliului raional {old=ne[ti al sindicatului Educa\iei [i {tiin\ei

Comunicat informativ Prim=ria ora[ului {old=ne[ti anun\= concurs pentru ocuparea func\iilor publice vacante: - secretar al consiliului [i al ora[ului; - specialist ]n reglementarea propriet=\ii funciare; - specialist ]n planificare (0,5 unit=\i de salariu) pe durat= determinat=. Cerin\e specifice: - studii superioare licen\iate ]n domeniul respectiv; - pentru func\ia de secretar al consiliului [i al ora[ului - obligatoriu studii ]n administra\ia public= sau studii juridice. Cuno[tin\e: - cunoa[terea legisla\iei ]n domeniul administrat; - cunoa[terea modului de func\ionare a specialit=\ii ]n domeniul dat; - cuno[tin\e de operare la calculator; - cunoa[terea limbii de stat la nivel avansat.

Persoanele interesate pot depune personal dosarele de concurs la secretarul interimar al consiliului, ]n incinta sediului prim=riei (or. {old=ne[ti, str. P=cii, 8 "A", biroul 9), care vor con\ine: - CV-ul participantului; - copia buletinului de identitate; - copiile diplomelor de studii; - copia carnetului de munc=; - certificatul medical (dup= caz); - formularul de participare; - cazierul judiciar/declara\ia pe propria r=spundere. Alte detalii g=si\i pe pagina web: www.primariasoldanesti.md Data-limit=, p`n= la care poate fi depus dosarul de concurs - 01.02.2012. Contacte la telefoanele: (272) 2-23-05, 2-54-67.

Aviz

admini stra\iei pu blice, drept; - cunoa[terea modului de func\ionare a sec\iei; - cuno[tin\e de operare la calculator: Word, Excel; - cunoa[terea limbii de stat la nivel avansat citit/ scris/vorbit. Persoanele interesate pot depune personal/prin e-mail Dosarul de concurs: a) formularul de participare; b) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii [i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfec\ionare profesional= [i/sau de specializare; d) copia carnetului de munc=; e) certificatul medical, dup= caz; f) cazierul judiciar/declara\ia pe propria r=spundere. Data-limit=, p`n= la care poate fi depus dosarul de concurs - 08 februarie 2012. Contacte: telefon: (272) 2 -5 4- 60 ; e - ma i l : consiliu@mtc-sd.md

Aparatul pre[edintelui raionului {old=ne[ti anun\= concurs pentru suplinirea func\iei publice de conducere vacant= - [ef al seĂą\iei Administra\ie Public=. Informa\ia privind condi\iile de desf=[urare a concursului este plasat= pe panoul informa\ional la sediul Consiliului raional [i pe pa gi n a web: www.soldanesti.md Cerin\e specifice: - studii: superioare licen\iate sau echivalente ]n domeniul administra\iei publice, drept; - cursuri de perfec\ionare profesional= ]n domeniul administrat [i administra\ie public=; - experien\= profesional=: se admite participarea la concurs [i a persoanelor cu o vechime ]n munc= mai mic= de 3 ani; constituie un avantaj experien\a ]n APL; - cuno[tin\e: cunoa[terea legisla\iei ]n domeniul

Responsabil de pagin= - Sergiu CUMATRENCO


4

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012

Contractul de arend= a terenului agricol primordial ]n rela\ia arendator-arenda[ }n timpul de la urm=, mai mul\i locuitori ai raionului nostru, din diferite localit=\i, se pl`ng c= au fost am=gi\i [i nu le-a fost achitat= plata pentru arenda cotei de teren agricol. }n asemenea cazuri, stima\i cet=\eni, adresa\iv=, ]n scopul solu\ion=rii problemei dumneavoastr=, la direc\ia Agricultur= [i Alimenta\ie a Consiliului raional Rezina. Iar dac= problemele v= r=m`n f=r= solu\ii, trimite\i demersurile ]n adresa pre[edintelui raionului. {i ]nc= un moment foarte important: pentru a conferi

legitimitate rela\iei dumneavoastr= cu arenda[ul, este necesar, numaidec`t, s= perfecta\i cu el Contractul de arend= a terenului agricol, ]n care se stipuleaz= toate momentele rela\iei dumneavoastr= ]n calitate de arendator cu arenda[ul, c=ruia ]i ]ncredin\a\i ]n gestiune terenul agricol de care dispune\i. Re\ine\i: ]n cazul unor litigii, Contractul de arend= este documentul, ]n baza c=ruia pute\i s= v= revendica\i drepturile. Mai jos v= propunem un model al Contractului de arend= a terenului agricol, contract pe care trebuie

numaidec`t s=-l ave\i ]ncheiat cu persoana juridic=, care va lucra terenul agricol de care dispune\i. Totodat=, din numele administra\iei raionului, mul\umesc mult tuturor liderilor agricoli din raion care [i-au onorat obliga\iunile contractuale fa\= de cota[i, apreciind corectitudinea dumnealor [i atitudinea omeneasc= fa\= de oameni, mai dorindu-le un an bun, cu rezultate pe potriva a[tept=rilor. Eleonora GRAUR, pre[edintele raionului Rezina


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012

5

MONITORUL OFICIAL al Consiliului raional Rezina Nr. 1 (44), ianuarie, 2012

Elaborarea proiectului de buget pe anul 2012 s-a efectuat ]n baza notelor metodologice elaborate ]n conformitate cu prevederile Legii nr. 847-XIII din 24.05. 1996 privind sistemul bugetar [i procesul bugetar, Legii nr. 397-XV din 16.10. 2003 privind finan\ele publice locale [i Hot=r`rii Guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 "Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu [i a proiectului de buget pe anul respectiv". Prognoza veniturilor bugetare pe anul 2012 s-a efectuat reie[ind din estimarea bazei fiscale pe fiecare prim=rie aparte pe tipuri de impozite, taxe locale [i alte impozite prev=zute de legisla\ia ]n vigoare. La calcularea bazei fiscale s-a \inut cont de particularit=\ile legisla\iei fiscale pentru anul 2012; de datele organelor fiscale [i serviciilor de colectare a impozitelor [i taxelor locale din prim=rii; de prognoza indicilor economici [i financiari ai agen\ilor economici amplasa\i ]n teritoriu ai fiec=rei prim=rii; de dinamica veniturilor formate ]n teritoriu ]n anii 2006-2010 [i estim=rile scontate pe an. Impozitul pe venit Calculele impozitului pe venitul persoanelor fizice pe anul 2012 au fost ]ntocmite reie[ind din prognoza cre[terii salariului mediu nominal [i estim=rile fondului de remunerare a muncii ]n unit=\ile administrativ-teritoriale. Ca baz= pentru calculul impozitului pe venit din salariu a servit salariul mediu lunar pentru anul 2011 [i cel scontat pentru anul 2012, majorat cu ritmul cre[terii salariului mediu lunar pe republic=. Pentru anul 2012, la impozitul pe venitul persoanelor fizice se propune modificarea structurii [i m=rimii grilelor de impozitare anuale, s-a efectuat majorarea m=rimii scutirii personale anuale [i scutirii anuale pentru persoanele ]ntre\inute. Impozitele pe proprietate La elaborarea proiectului impozitului funciar [i impozitului pe bunurile imobiliare [i efectuarea calculelor pe tipuri de impozite [i ]nlesniri fiscale, s-a \inut cont de prevederile Titlului VI al Codului Fiscal (cu modific=rile operate prin Legea nr. 448XVI din 28 decembrie 2006), anexele 1 [i 2 la Legea pentru punerea ]n aplicare a Titlului VI al Codului Fiscal, Instruc\iunii ministerului Finan\elor nr. 11 din 4 septembrie 2001 "Cu privire la modul de calculare [i achitare la buget a impozitului funciar [i pe bunurile imobiliare" [i datele eviden\ei fiscale, datele serviciilor de colectare a impozitelor [i taxelor locale din cadrul prim=riilor, datele Cadastrului funciar pe UAT respective. La calcularea sumei impozitului pe bunurile imobiliare cu destina\ie locativ= care se achit= de c=tre persoanele fizice ]n ora[, drept c=l=uz= a servit circulara Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 17-1413/231/1817 din 7 mai 2007 [i cota stabilit= de consiliul or=[enesc pe anul 2011.

Not= informativ= la proiectul bugetului raionului pentru anul 2012 Alte impozite, taxe [i ]ncas=ri Prognoza altor impozite, taxe [i ]ncas=ri s-a efectuat pe baza cotelor [i tarifelor stabilite, analizei ]ncas=rilor pe anii 2006-2011, contractelor ]ncheiate (veniturile din darea ]n arend= a bunurilor propriet=\ii publice, inclusiv terenurile) [i altor informa\ii relevante. La calcularea taxelor locale au fost aplicate cotele prev=zute ]n anexa la Titlul VII al Codului Fiscal "Taxele locale" cu modific=rile ulterioare [i deciziile organelor publice locale privind stabilirea acestor taxe ]n teritoriile respective. Calculul pentru resursele naturale au fost ]ntocmite conform cotelor prev=zute ]n anexele la Titlul VIII al Codului Fiscal "Taxele pentru resursele naturale". Pentru calculele pl=\ilor ]n fondul rutier au fost aplicate cotele stabilite ]n anexele Titlului IX al Codului Fiscal "Taxele rutiere". Pentru anul 2012, estimarea veniturilor bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale din veniturile generale de stat au fost efectuate conform normativelor de defalc=ri de la aceste venituri, stabilite pentru anul 2012. Bugetul raionului, ca [i ori[ice tip de buget, este constituit din dou= p=r\i componente: venituri [i cheltuieli, volumul c=ruia este estimat la partea de ve nitu ri ] n sum= de 110309,6 mii de lei, la partea de cheltuieli - ]n sum= total= de 110879,6 mii de lei, cu deficit ]n sum= de 570,0 mii de lei. VENITURI Partea de venituri este preconizat= ]n sum= total= de 110309,6 mii de lei. I. Veniturile de baz= 104421,0 mii de lei, din care: 1. veniturile proprii 26006,0 mii de lei total, care sunt formate din impozitul pe venit din salariu, taxe [i pl=\i; 2. defalc=ri de la veniturile regularizatorii - 10806,0 mii de lei, care se stabilesc anual prin Legea bugetului de Stat. }n anul 2012 este stabilit impozitul pe venit persoanelor juridice (100%) sau 10106,0 mii de lei, taxa rutier= (50%) sau 700,0 mii de lei; 3. transferuri - 67609,0 mii de lei, inclusiv - pentru sus\inerea financiar= a teritoriului de la Bugetul de Stat - ]n sum= de 66109,0 mii de lei, investi\ii capitale - 1500,0 mii de lei. II. Mijloace speciale ale institu\iilor bugetare - 3004,0 mii de lei total, care vor fi ]ncasate pentru prestarea serviciilor contraplat=, darea ]n arend= a ]nc=perilor, ]ncas=ri de la dona\ii, sponsoriz=ri. III. Fondurile speciale ]n sum= de 1400,6 mii de lei, care sunt formate din: transferurile de la Fondul republican de sus\inere social= a popula\iei ]n sum= de

1337,6 mii de lei, transferurile de la casele de schimb valutar - 63,0 mii de lei. IV. Taxe locale - 1484,0 mii de lei. Propunerile de buget la "Cheltuieli" pe anul 2012 sau estimat ]n baza actelor normative [i legislative ]n vigoare cu specificul activit=\ii ramurilor respective. De asemenea, s-au luat ]n considerare datele Biroului Na\ional de Statistic= la situa\ia din 1 ianuarie 2011 privind num=rul de popula\ie [i structura demografic=, normele [i normativele de consum ]n vigoare; la plata m=rfurilor [i serviciilor s-a \inut cont de cre[terea pre\urilor de consum ]n compara\ie cu anul precedent, respectiv, ]n m=rime de 6,3% ]n anul 2012 ]n raport cu anul 2011. CHELTUIELI Cheltuielile pentru remunerarea muncii au fost estimate [i incluse ]n proiectul bugetului, ]n conformitate cu Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare ]n sectorul bugetar ]n func\ie de termenele de implementare. Volumul cheltuielilor bugetului raionului pentru anul 2012 este estimat ]n sum= de 110879,6 mii de lei, din care cheltuieli de baz= - 104991,0 mii de lei, mijloace speciale - 3000,4 mii de lei, fonduri speciale - 1400,6 mii de lei, taxe locale - 1484,0 mii de lei. Cheltuielile sub aspect de ramur= au fost estimate ]n felul urm=tor: Servicii de stat cu destina\ie general= Cheltuielile normative de proiect pe anul 2012 pentru asigurarea activit=\ii unui angajat ]n autorit=\ile publice locale se estimeaz= ]n cuantum de 63205,49 lei pentru o unitate pe an. Num=rul de unit=\i de personal s-a calculat conform prevederilor hot=r`rilor Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 "Cu privire la structura [i statele de personal ale prim=riilor satelor (comunelor), ora[elor (municipiilor)" [i nr. 689 din 10 iunie 2003 "Cu privire la organigrama [i statele de personal ale Aparatului pre[edintelui raionului, direc\iilor, sec\iilor [i altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional", cu modific=rile ulterioare. }ntocmirea proiectului sa efectuat ]n baza datelor Biroului Na\ional de Statistic= privind num=rul popula\iei [i structura demografic= la situa\ia din 01 ianuarie 2011 pe fiecare unitate administrativ-teritorial=. Drept baz= normativ= pentru salarizarea acestor unit=\i au servit Hot=r`rea Guvernului nr. 525 din 16.05. 2006 "Privind salarizarea func\ionarilor publici [i persoanelor care efectueaz= deservirea tehnic=" [i Hot=r`rea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 "Cu privire la condi\iile de salarizare a personalului din unit=\ile bugetare ]n baza Re\elei tarifare unice".

Pentru anul 2012 s-au stabilit 167,5 unit=\i, inclusiv: Aparatul pre[edintelui 19,5; prim=riile satelor 108,0; prim=ria ora[ului 16,0; direc\ia general= Finan\e - 16,0; sec\ia Economie [i Reforme - 4,0. Suma cheltuielilor conform unit=\ilor [i normativului pentru anul 2012 constituie 10586,9 mii de lei. Sau calculat din contul mijloacelor speciale 359,6 mii de lei, taxelor locale - 435,2 mii de lei, ]n total suma constituie 11381,7 mii de lei. Ap=rarea na\ional= Num=rul colaboratorilor centrelor militare desconcentrate ]n teritoriu este de 5 unit=\i, conform Hot=r`rii Guvernului nr. 735 din 16.06. 03 "Cu privire la structura [i efectivul-limit= ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor [i altor autorit=\i administrative centrale" (cu modific=rile [i complet=rile ulterioare). Normativul ]ntre\inerii unui colaborator este de 10747,80 lei. Cheltuielile de baz= pentru ]ntre\inerea centrelor militare sunt ]n sum= de 53,7 mii de lei (5 unit=\i x 10747,80 lei). Cheltuielile pentru recrutare s-au efectuat reie[ind din num=rul de recru\i, conform Hot=r`rii Guvernului nr. 271 din 21 aprilie 2011 "Cu privire la rezultatele ]ndeplinirii ]ncorpor=rii ]n serviciul militar ]n noiembrie-decembrie 2010 [i ]ncorporarea ]n serviciul militar ]n aprilie-iulie 2011, care sunt ]n num=r de 73 de recru\i, [i costul mediu al cheltuielilor prev=zute pentru un recrut pe anul 2012, care este ]n m=rime de 415,90 lei. Cheltuielile pentru recrutare se estimeaz= ]n m=rime de 30,4 mii de lei (73 de recr. X 415,90). Aceste date sunt calculate conform notelor metodologice ]n care au fost inclu[i numai recru\i care au fost ]ncorpora\i. Din contul taxelor locale s-au calculat cheltuieli pentru recrutare 64,4 mii de lei. Total cheltuieli 148,5 mii de lei. Este de men\ionat faptul, c= normativele date nu sunt suficiente [i nu acoper= nici cheltuielile de personal. Dac= compar=m cu anul 2011, se poate men\iona c= pentru recrutare s-au luat ]n rela\ii cu 60,9 mii de lei mai pu\in [i pentru ]ntre\inerea centrelor militare cu 11,3 mii de lei mai pu\in. Dac= analiz=m pe articole, se poate spune c= pentru anul 2012 cheltuielile de personal s-au majorat cu 7,2 mii de lei comparativ cu anul 2011 datorit= major=rii salariului ]ncep`nd cu 01.06.2011. Pentru m=rfuri [i servicii s-au propus sume cu 79,4 mii de lei mai mult comparativ cu anul 2011. Men\inerea ordinii publice Elaborarea pronosticului cheltuielilor pentru anul 2012 s-a efectuat ]n baza normativelor prev=zute ]n notele metodologice elaborate ]n conformitate cu prevederile

Legii nr. 355-XVI din 23.12. 2005 [i Hot=r`rii Guvernului RM nr. 650 din 12.06.2006. Costul mediu de ]ntre\inere a unui colaborator va fi de 64066,7 lei de persoan=. Efectivul-limit= este aprobat ]n num=r de 65 de colaboratori, conform Hot=r`rii Guvernului nr. 735 din 16.06. 03 "Cu privire la structura [i efectivul-limit= ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor [i altor autorit=\i administrative centrale" (cu modific=rile [i complet=rile ulterioare) 65 x 64066,7 # 4164,3 mii de lei. Cheltuielile estimate pentru anul 2012 ]ntru ]ntre\inerea poli\iei raionale vor constitui 4164,3 mii de lei. }n afar= de aceasta, mijloacele speciale de la prestarea serviciilor sunt estimate ]n sum= de 95,0 mii de lei. Suma total= estimat= pentru ]ntre\inerea poli\iei municipale este ]n m=rime de 4259,3 mii de lei, care este prev=zut= ]n bugetul raional. }nv=\=m`ntul public }ntru estimarea cheltuielilor s-a \inut cont de urm=toarele particularit=\i: pentru institu\iile pre[colare num=rul copiilor de la 3 p`n= la 6 ani, conform datelor Biroului Na\ional de Statistic=, la situa\ia din 1 ianuarie 2011, ]nregistrat ]n fiecare localitate, constituie 2245 de copii ]n ]ntregime pe raion. Costul mediu posibil a fi asigurat din partea statului pentru ]ntre\inerea unui copil ]n aceste institu\ii este ]n cuantum de 9051,50 lei (2245 x 9051,50 lei # 20320,6 mii de lei). Mijloacele speciale de la plata p=rint easc= constituie 2017,9 mii de lei. Suma total= de cheltuieli, estimate pe anul 2012 pentru ]ntre\inerea institu\iilor pre[colare, este ]n m=rime de 22338,5 mii de lei. Pentru [colile primare, gimnazii, licee: ]n baza datelor din 01.01.2011 ale Biroului Na\ional de Statistic=, num=rul copiilor de la 7 p`n= la 16 ani constituie 6101. Ad=ug=tor s-a luat ]n calcul num=rul elevilor claselor a X-ea-a XII-ea, conform d=rii de seam= pe trimestrul III al anului 2010, care se cifreaz= la 936 de elevi. Num=rul total de copii, care au fost lua\i ]n calcul, este de 7037. Costul mediu pentru ]ntre\inerea unui elev ]n aceste institu\ii, asigurat din partea statului, este ]n m=rime de 6159,40 lei (7037 x 6159,40 # 43343,7 mii de lei). Din contul taxelor locale au fost prev=zute surse ]n m=rime de 380,0 mii de lei. Suma total=, estimat= pentru anul 2012, constituie 43723,7 mii de lei. Institu\iile complementare (extra[colare). Num=rul elevilor antrena\i ]n institu\iile de ]nva\=m`nt este de 7032. Costul mediu pentru ]ntre\inerea unui elev ]n aceste institu\ii, posibil a fi ]ntre\inut din partea statului, este ]n m=rime de 605,10 lei (7037 de elevi x 605,10

lei # 4258,1 mii de lei). Cheltuielile estimate pentru ]ntre\inerea institu\iilor extra[colare sunt ]n m=rime de 4258,1 mii de lei. Pentru anul 2012 cheltuielile pentru contabilitatea centralizat=, cabinetul metodic, serviciul de deservire administrativ= au fost estimate ]n baza unit=\ilor de personal aprobate pe anul 2011 [i a costului mediu pentru ]ntre\inerea unei unit=\i ]n aceste institu\ii, posibil de a fi asigurat din partea statului. Num=rul de unit=\i este de 42 [i costul mediu de ]ntre\inere - 44961,60 lei. Cheltuielile pentru ]ntre\inerea acestor institu\ii sunt estimate ]n sum= de 1888,4 mii de lei. Dejunul cald. Num=rul elevilor ]n clasele I-IV constituie 2150. Pentru 155 de zile de alimenta\ie, norma/zi la un copil este ]n m=rime de 6 lei 38 de bani # 2099,8 mii de lei. Examenele de absolvire. Pentru desf=[urarea examenelor de absolvire (cl. IX, XI [i XII) sunt estimate cheltuieli pentru anul 2012 ]n sum= de 85,1 mii de lei. }n leg=tur= cu func\ionarea claselor de instruire general= a de\inu\ilor-minori ]n Penitenciarul 17 au fost prev=zute surse pentru achitarea salariilor profesorilor, care activeaz= ]n aceast= institu\ie, ]n sum= de 64,7 mii de lei. Aparatul de conducere al DG}TS. Pentru ]ntre\inerea aparatului de conducere, cheltuielile au fost estimate reie[ind din num=rul de unit=\i (11) [i normativul pentru ]ntre\inerea 1 unit=\i - 63205,49 lei. Suma dat= este prev=zut= ]n bugetul raional. Cultura Pentru anul 2012 cheltuielile pentru institu\iile de cultur= [i art= s-au estimat ]n baza datelor Biroului Na\ional de Statistic=, conform num=rului popula\iei la 1 ianuarie 2011 pentru fiecare unitate administrativteritorial= [i cheltuielile medii pentru un locuitor, posibile de a fi suportate de stat, ]n cuantum de 91,78 lei. Num=rul popula\iei ]n raionul Rezina, la 01 ianuarie 2011, a constituit 50247 de persoane. Reie[ind din aceasta, suma total= a cheltuielilor pentru anul 2012 va fi ]n m=rime de 4611,7 mii de lei (50247 x 91,78 lei). Suma cheltuielilor din contul mijloacelor speciale este 136,9 mii de lei, din contul taxelor locale - 24,2 mii de lei. }n total pentru institu\iile de cultur= s-au prev=zut 4772,8 mii de lei. Cheltuielile pentru "Sport [i ac\iunile pentru tineret" au fost estimate reie[ind din num=rul popula\iei ]n unitatea administrativ-teritorial= respectiv= la situa\ia din 01 ianuarie 2011 [i normativul mediu de cheltuieli la un locuitor ]n cuantum de: - ac\iunile ]n domeniul spo rt ul ui (0 8. 05 .0 85 ) 50247 pers. X 1,39 lei (norm.) # 69,8 mii de lei; - ac\iuni pentru tineret (08.07.092) 50247 pers. X 0,68 lei (norm.) # 34,2 mii de lei. Pentru ]ntre\inerea a 3 unit=\i din sec\ia Cultur= sau prev=zut surse ]n m=rime (Sf`r[it ]n pag. 6)


6

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Not= informativ= la proiectul bugetului raionului pentru anul 2012 (}nceput ]n pag. 5)

de 189,6 mii de lei (3 unit=\i X 63205,49 lei (normativul)). Pentru 2 unit=\i ale contabilit=\ii centralizate sau prev=zut cheltuieli ]n sum= de 89,9 mii de lei (2 unit. X 44961,60 mii de lei (normativul)). Suma total= pentru grupa principal= "Cultur=" pentru anul 2012, ]mpreun= cu mijloacele speciale [i taxele locale, este estimat= ]n m=rime de 6216,5 mii de lei. Asisten\a social= [i protec\ia familiei Cheltuielile pentru Asisten\a social= [i protec\ia familiei pentru anul 2012 au fost estimate reie[ind din normativele anuale medii de cheltuieli pentru o unitate [i anume: - sec\ia Asisten\= social= [i protec\ia familiei, num=rul de unit=\i 8 x 63205,49 lei (normativul pentru o unitate) # 505,6 mii de lei; - serviciul de protezare [i ortopedie, num=rul de unit=\i 1 x 26803,42 lei (normativul pentru o unitate) # 26,8 mii de lei; - serviciul de deservire social= la domiciliu, num=rul de unit=\i 44 pers. X 29268,40 lei (normativul pentru o unitate) # 1287,8 mii de lei; - azilul pentru b=tr`ni, num=rul de tutela\i 20 pers. x 28743,39 lei (normativul pentru un tutelat) # 574,9 mii de lei; - achitarea compensa\iilor la transport, 2887 de persoane x 18 lei (normativul pentru o persoan=) x 12 luni # 623,6 mii de lei; - indemniza\ii copiilor lua\i sub tutel= - 67 de persoane x 7200 de lei anual # 482,4 mii de lei; - serviciul de asisten\= comunitar=. Pentru anul 2012 sunt prev=zute 28 de unit=\i de asisten\i sociali. Normativul pentru o unitate este de 32609,73 lei. Suma total= constituie 913,1 mii de lei (28 X 32609,73 lei). S-au mai prev=zut cheltuieli pentru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabilit=\i ale aparatului locomotor ]ntru executarea Hot=r`rii Guvernului nr. 1268 din 21 noiembrie 2007 care este ]n m=rime de 500 de lei anual pentru o persoan=. Pe teritoriul raionului Rezina se afl= ]n eviden\= 21 de persoane. }n acest scop sau prev=zut surse ]n m=rime de 10,5 mii de lei. Casele de copii de tip familial Efectivul mediu de copii, format conform d=rii de seam= pe anul 2011, este de 14 copii. Costul mediu pentru ]ntre\inerea unui copil este ]n cuantum de 18307,09 lei: 14 copii x 18307,09 # 256,3 mii de lei. Cheltuielile estimate pentru anul 2012 sunt ]n sum= de 256,3 mii de lei. }n afar= de cheltuielile de baz= sus-numite, sunt prev=zute cheltuieli din contul mijloacelor speciale ]n m=rime de 149,4 mii de lei, care se vor efectua pentru azil, [i cheltuieli din contul Fondurilor speciale ]n sum= de 1400,6 mii de lei, care este format din Transferul de la Fondul republican de sus\inere social= a popula\iei - 1337,6 mii lei, [i alte venituri ale fondului - 63,0 mii de lei. Suma total=, prev=zut= pentru Asisten\a social=, este de 6231,0 mii de lei, Agricultura Pentru ]ntre\inerea aparatului s-au luat ]n calcul 6

unit=\i x 63205,49 (normativ), suma total= fiind ]n m=rime de 379,2 mii de lei. La acest compartiment au mai fost prev=zute surse ]ntru executarea Hot=r`rii Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 "Cu privire la m=surile suplimentare pentru depozitarea centralizat= [i neutralizarea pesticidelor inutilizabile [i interzise" ]n m=rime de 200,3 mii de lei. Arhitectura [i urbanismul Estimarea cheltuielilor pentru ]ntre\inerea a 4 unit=\i ale sec\iei Construc\ii, Gospod=rie comunal= [i Drumuri s-a calculat conform normativului [i este ]n m=rime de 252,8 mii de lei (4 unit=\i x 63205,49 lei). S-au estimat si cheltuieli din contul mijloacelor speciale ]n sum= de 11,6 mii de lei. Suma total= la compartimentul dat este de 264,4 mii de lei. Transporturile, gospod=ria drumurilor Cheltuielile pentru ]ntre\inerea drumurilor au fost calculate conform datelor prezentate de c=tre Poli\ia rutier=, care includ num=rul de vehicule [i taxa anual= de percepere de la posesori [i se cifreaz= la 700,0 mii de lei. Suma dat= este planificat= ]n bugetul raional. Amenajarea teritoriului Cheltuielile pentru amenajarea teritoriului au fost estimate ]n m=rimea taxei pentru amenajarea teritoriului ]n sum= de 522,9 mii de lei, mijloace speciale 233,6 mii de lei. Ad=ug=tor a fost inclus= suma de 570,0 mii de lei pentru repara\ia fondului locativ. Suma total= estimat= pentru amenajarea teritoriului - 1326,5 mii de lei, care va fi efectuat= de c=tre prim=riile ora[ului [i satelor (comunelor). Alte servicii legate de activitatea economic= La acest capitol au fost incluse cheltuielile pentru ]ntre\inerea a 1,5 unit=\i ale serviciului Rela\ii Funciare [i Cadastru [i este ]n m=rime de 94,8 mii de lei (1,5 unit=\i x 63205,49 lei), care vor fi efectuate din bugetul raional. Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale La estimarea cheltuielilor pentru asigurarea activit=\ii serviciilor de deservire a cl=dirilor s-a luat ]n considerare num=rul de unit=\i care se cifreaz= ]n m=rime de 100,5 unit=\i [i normativul 19718,7 lei pentru o unitate, calculat pentru un an. Suma estimat= este ]n m=rime de 1989,7 mii de lei. Num=rul de unit=\i este compus din: - prim=riile satelor, num=rul total de unit=\i este de 84,5 inclusiv: paznici - 61,5 unit=\i, ]ngrijitoare - 15,25 unit=\i, fochi[ti - 7,75 unit=\i; - prim=ria ora[ului - 11,5 unit=\i; - Consiliul raional - 4,5 unit=\i; Pentru ]ntre\inerea g=rzilor populare s-au estimat cheltuieli ]n m=rime de 10,0 mii de lei. Fondul de rezerv= s-a estimat ]n m=rime de 1024,4 mii de lei, ceea ce constituie 1% din volumul cheltuielilor. S-au mai estimat cheltuieli din contul taxelor locale ]n sum= de 57,3 mii de lei. Suma total= la grupa 20 "Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale" a fost estimat= la 3081,4 mii de lei. {eful direc\iei generale Finan\e Rezina, Arcadie MU{INSCHI {eful sec\iei pentru elaborarea [i administrarea bugetului Tatiana |+RANU

Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012 Anexa nr. 1 la decizia Consiliului raional nr. 11/1 din 19.12.2011, or. Rezina

Sinteza bugetului raional la venituri [i cheltuieli pentru anul 2012 mii de lei

Denumirea indicatorului

Capitol grupa princ.

Paragraf grupa princ.

1.Venituri proprii: - impozit pe venit per. fizice - plata pentru ap= - plata pentru extragerea materialelor de construc\ii - plata autoriza\iilor de construc\ie - dob`nzile de la depunerile mijloacelor bugetare - ]ncasarea mijloacelor speciale - fonduri speciale 2. Defalc=ri de la veniturile regularizatoare - impozitul pe venitul persoanelor juridice - taxele rutiere 3. Transferuri de sus\inere financiar= a teritoriului Transferuri de la fondul republican de sus\inere social= a popula\iei 4. Mijloace ]ncasate pentru cheltuieli capitale II. Cheltuieli total 1.Servicii de stat cu destina\ie general= 2. Ap=rarea na\ional= 3. Men\inerea ordinii publice 4. }nv=\=m`ntul 5. Cultura, arta, sportul [i ac\iunile pentru tineret 6. Ocrotirea s=n=t=\ii 7. Asisten\a [i sus\inerea social= - institu\iile [i ac\iunile - fondul local de sus\inere social= 8. Agricultura, gospod=ria silvic= 9. Industria [i construc\iile 10. Transportul, gospod=ria drumurilor 11. Gospod=ria comunal= 12. Complexul pentru combustibil [i energie 13. Alte servicii legate de activitatea economic= 14. Cheltuieli neatribuite la alte grupe principale 15. Fondul de rezerv= 16. Transfer la bugetele prim=riilor ora[ului [i satelor

Total

Venituri/ Fonduri Mijloace cheltuieli speciale speciale de baz=

95808,1

I. Veniturile, total

Inclusiv

93459,8 1400,6

16055,5 15044,8 14250,2 14250,2 90,6 90,6

111 115

01/09 51

115 115

54 57

440,0

440,0

121 123 151 161

12 02 01 01

100,0 164,0 947,7 126,0

100,0 164,0

10806,0

10806,0

111 115

20/21 44

63,0

947,7 947,7

947,7 63,0

63,0

10106,0 10106,0 700,0 700,0

311

66109,0 66109,0

362

1337,6

1337,6

332.1

1500,0

1500,0

1337,6

95808,1

93459,8 1400,6

1 3 5 6

2958,9 84,1 4259,3 10413,7

2949,4 84,1 4164,3 9785,8

95,0 627,9

8 9 10

2868,8

54,3

11 13

2923,1 0,0 5813,4 4412,8 0,0 379,2 264,4

14 15

700,0 0,0

700,0

16

1500,0

1500,0

19

94,8

94,8

20 20

03

290,2 265,5

290,2 265,5

20

04

4263,4 4263,4 379,2 252,8

947,7 9,5

1400,6

149,4 149,4

11,6

65861,5 65861,5 Secretarul Consiliului raional, Vasile GOBJIL+

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ×ÅÐÍÛÉ ÃÐÀÍÈÒ Ëþáîé ôîðìû è ñëîæíîñòè, îò 100 ó. å. ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. ÃÀÐÀÍÒÈß.

Ïðèíöèï íàøåé ðàáîòû ïðîôåññèîíàëüíîå âûïîëíåíèå âàøèõ ïîæåëàíèé è òðåáîâàíèé íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. Ìû ïðåäîñòàâèì ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ã. Ðûáíèöà: óë. Ìè÷óðèíà, 21. ã. Ðåçèíà: óë. Ùóñåâà, 4. Òåëåôîíû ìîá.: 069318427; 068413193.

Cita\ie public= ]n judecat= }n conformitate cu dispozi\ia art. 108 al Codului de Procedur= Civil= al R. Moldova, Judec=toria {old=ne[ti (or. {old=ne[ti, str. Victoriei, 18) solicit= prezentarea cet. Ceban Angela Andrei, n=scut= la 04.12.1967, originar= [i domiciliat= ]n satul Oli[cani, raionul {old=ne[ti, pentru data de 30.01.2012, ora 10.00, ]n [edin\= de judecat=, ]n calitate de p`r`t=, pentru examinarea cauzei civile la ac\iunea depus= de c=tre Ceban Fiodor Leonid. Prezen\a dumneavoastr= este obligatorie. }n caz de neprezentare, cauza va fi examinat= ]n lipsa dumneavoastr=. Judec=tor - Ion Ghilas.


Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012

Programe TV (23-29 TV M Luni, 23 ianuarie 6.00 , 7.00, 8.00, 9 .00, 13.00, 17.00, 21.00, 23.00, 0.05 {tiri. 6.15 Ba[tina. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10 Dora. Serial. 10.00, 18.30 A doua [ans=. 10.30 Reporterul de gard=. 11.00 Bun= seara! 12.00 Vedete la bis. 13.10 S=pt=m`na sportiv=. 13.40 Cultura azi. 14.30 Eric Clapton. 16.25 Abraziv. 17.15 Black Beauty. 17.40 Medalion muzical. 18.00 Petalo romano. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 21.25 Dora. Serial. 22.15 Templul muzicii. 23.15 Fii t`n=r! 0.15 Documentar.

Mar\i, 24 ianuarie 6.00 , 7.00, 8.00, 9 .00, 13.00, 17.00, 21.00, 23.00, 0.00 {tiri. 6.15 Petalo romano. 6.45 Respiro. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10 Dora. Serial. 10.00 A doua [ans=. Serial. 10.30, 12.00, 14.05 Documentar. 11.00 Moldova ]n direct. 13.10, 17.15 BLACK BEAUTY. 13.35 Accente economice. 15.30 Focus. 16.00 Ring Star. 17.40 Respiro. 18.00 G=g=uz ogea. 18.30 A doua [ans=. Serial. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 21.25 Dora. Serial. 22.15 Cultura azi. 23.15 Cei [apte samurai.

Miercuri, 25 ianuarie 6.00 , 7.00, 8.00, 9 .00, 13.00, 17.00, 21.00, 23.00, 0.00 {tiri. 6.15 G=g=uz ogea. 6.40 Medalion muzical. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10 Dora. Serial. 10.00, 18.30 A doua [ans=. 10.30 Ghidul s=n=t=\ii tale. 11.00 Moldova ]n direct. 12.00 Ba[tina. 12.45, 17.40 Respiro. 13.10, 17.15 BLACK BEAUTY. 13.35 Petalo romano. 14.10 Documentar. 14.40 Cei [apte samurai. 16.30 Istorie [i Victorie. 18.00 Russkii mir. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 21.25 Dora. Serial. 22.10 Alternative. 22.25 Portrete ]n timp. 23.15 Cei [apte samurai.

Joi, 26 ianuarie 6.00 , 7.00, 8.00, 9 .00, 13.00, 17.00, 21.00, 23.00, 0.00 {tiri. 6.15 Russkii mir. 6.40 Respiro. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10, 21.25 Dora. Serial. 10.00, 18.30 A doua [ans=. 10.30 Natura ]n obiectiv. 11.00 Moldova ]n direct. 12.00 O sear= ]n familie. 13.10, 17.15 BLACK BEAUTY. 13.35 G=g=uz ogea. 14.05 Portrete ]n timp. 14.35 Cei [apte samurai. 16.15 Erudit cafe. 17.40 Stop discriminarea. 18.00 Vector european. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Moldova ]n direct. 20.50 Super-loto 5 din 35. 22.10 Reporterul de gard=. 22.35 Un sfert de vorb=. 23.15, 0.10 C=l=torie spre centrul p=m`ntului. Film.

Vineri, 27 ianuarie 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 23.00, 0.00 {tiri. 6.15 Cuvintele Credin\ei. 7.10, 8.15 Bun= diminea\a! 9.10 Dora. Serial. 10.00, 18.30 A doua [ans=. 10.30 Vector european. 11.00 Moldova ]n direct. 11.55 Evantai folcloric. 12.40 Un sfert de vorb= cu Ilona Sp=taru. 13.10, 17.15 BLACK BEAUTY. 13.35 Russkii mir. 14.05 Documentar. 15.35 C=l=torie spre centrul p=m`ntului. Film. 17.40 Respiro. 18.00 Accente economice. 19.00 Mesager. 19.40 Poveste. 19.55 Bun= seara! Talk-show. 21.25 Dora. Serial. 22.10 Fii t`n=r! 23.15, 0.10 S= fi [tiut c= sunt un geniu. Film.

S`mb=t=, 28 ianuarie 6.00, 17.00, 21.00, 23.00, 0.25 {tiri. 6.10 Cinemateca universal=. 6.30, 9.10, 15.10, 16.00 Documentar. 7.30 Triumful lui Napoleon. 10.00 Magazinul copiilor. 10.30 {tiin\= [i inovare. 11.00 Casa mea. 11.30 Dor. 12.00 S= fi [tiut c= sunt un geniu. Film. 13.40 "Copii cumin\i" cu vedete p=rin\i. Spectacol. 16.30 La mul\i ani! 17.15 "Un sfert de vorb=". 17.35 Teritoriul ]ncrederii. 18.00 Erudit cafe. 18.50 Respiro. 19.00 Mesager. 19.35 Poveste. 19.50 O sear= ]n familie. 21.25 Spectacol muzical. 23.15 Campionatul RM la fotbal ]n sal=. Tarsus-Lexmax.

ianuarie)

02.50 "Curier". 06.40, 07.40, 20.40, 22.40, 00.35 Íîâîñòè áèçíåñà. 06.50 "Âåñåëûé ïîäúåì". 07.50, 22.50 "Ïî çàêîíó". 08.50, 18.10, 03.35 "Ñòîëèê íà òðîèõ". Ñåðèàë. 09.40, 19.05, 04.20 "Äåâè÷üÿ îõîòà". Ñåðèàë. 10.45 "Ïóòåéöû". Ñåðèàë. 12.35 "Ìå÷". Ñåðèàë. 13.25, 17.05, 02.10, 05.05 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 14.55 "Äàøà Âàñèëüåâà". 15.50 " ëåñàõ è íà ãîðàõ". Ñåðèàë. 20.50, 00.40 "Èìïàêò".

Ñðåäà, 25 ÿíâàðÿ 06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.55, 01.25, 02.50 "Curier". 06.40, 07.40, 20.40, 22.40, 00.35 Íîâîñòè áèçíåñà. 06.50 "Âåñåëûé ïîäúåì". 07.50, 22.50 "Ïî çàêîíó". 08.50, 18.10, 03.35 "Ñòîëèê íà òðîèõ". Ñåðèàë. 09.40, 19.05, 04.20 "Äåâè÷üÿ îõîòà". Ñåðèàë. 10.45 "Ïóòåéöû". Ñåðèàë. 12.35 "Ìå÷". Ñåðèàë. 13.55 Ìóëüòôèëüì "Àâàòàð". 13.25, 17.05, 02.10, 05.05 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 14.55 "Äàøà Âàñèëüåâà". 15.55 " ëåñàõ è íà ãîðàõ". Ñåðèàë. 20.50, 00.40 "Êîíòîðà".

×åòâåðã, 26 ÿíâàðÿ

06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.55, 01.25, 02.50 "Curier". 06.40, 07.40, 20.40, 22.40, 00.35 Íîâîñòè áèçíåñà. 06.50 "Âåñåëûé ïîäúåì". 07.50, 22.50 "Ïî çàêîíó". 08.50, 18.10, 03.35 "Ñòîëèê íà òðîèõ". Ñåðèàë. 09.40, 19.05, 04.20 "Äåâè÷üÿ îõîòà". Ñåðèàë. 10.45 "Ïóòåéöû". Ñåðèàë. 12.35 "Ìå÷". Ñåðèàë. 13.25, 17.05, 02.10, 05.05 Duminic=, 29 ianuarie Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 6.00, 17.00, 21.00, 23.00, 14.55 "Äàøà Âàñèëüåâà". 15.55 " ëåñàõ è íà ãîðàõ". 0.00 {tiri. 6.15, 8.10, 9.10, 13.00, Ñåðèàë. 20.50, 00.40 "Impact". 18.00, 0.10 Documentar. 7.15 Cuvintele Credin\ei. 10.00 Top Ring Star. Ïÿòíèöà, 27 ÿíâàðÿ 11.00 Istorie [i Victorie. 06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 11.30 La datorie. 12.00 Moldovenii de pretutin- 20.00, 22.00, 23.55, 01.25, 02.50 "Curier". deni. 06.40, 07.40, 20.40, 22.40, 12.30 Natura ]n obiectiv. 00.35 Íîâîñòè áèçíåñà. 13.45 Legendele muzicii. 06.50 "Âåñåëûé ïîäúåì". 14.00 Ba[tina. 14.50 Triumful lui Napoleon. 07.50, 22.50 "Ïî çàêîíó". 08.50, 18.10, 03.35 "Ñòîëèê 16.30 La mul\i ani! 17.15 In memoriam. Poetul íà òðîèõ". Ñåðèàë. 09.40, 19.05, 04.20 "Äåâè÷üÿ Victor Teleuc=. 18.30 "20 de ani ]n Familia îõîòà". Ñåðèàë. 10.45 Ôèëüì "Íå ïûòàéòåñü Olimpic= mondial=". ïîíÿòü æåíùèíó". 19.00 Mesager. 12.35 "Ìå÷". Ñåðèàë. 19.35 Poveste. 13.25, 17.05, 02.10, 05.05 19.50 Vedete la bis. Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 21.20 S=pt=m`na sportiv=. 14.55 "Äàøà Âàñèëüåâà". 21.50 Spectacol muzical. 15.55 " ëåñàõ è íà ãîðàõ". 23.15 Erudit cafe. Ñåðèàë. 20.50, 00.40 "Êîíòîðà".

N IT

Ïîíåäåëüíèê, 23 ÿíâàðÿ 06.00, 13.25, 17.05, 02.10, 05þ05 Ôèëüì Ë. Ìëå÷èíà. 06.45 "Âåñåëûé ïîäúåì". 07.00 "Life Story". 07.50, 22.50 "Ïî çàêîíó". 08.50, 18.10, 03.35 "Ñòîëèê íà òðîèõ". Ñåðèàë. 09.40, 19.00, 04.20 "Äåâè÷üÿ îõîòà". Ñåðèàë. 10.45 "Ïóòåéöû". Ñåðèàë. 12.35 "Ìå÷". Ñåðèàë. 14.55 "Äàøà Âàñèëüåâà". 15.55 " ëåñàõ è íà ãîðàõ". Ñåðèàë. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.55, 01.25, 02.50 "Curier". 20.40, 22.40, 00.35, 02.05, 03.30 Íîâîñòè áèçíåñà. 20.50, 00.40 "Êîíòîðà".

Âòîðíèê, 24 ÿíâàðÿ 06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.55, 01.25,

Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 06.00, 07.30 "Curier". 06.40, 07.40 Íîâîñòè áèçíåñà. 06.50 "Êëóá þìîðà". 07.50 "ÀÁÂÃÄåéêà". 09.00, 04.10 Ôèëüì "Òðè ïëþñ äâà". 10.30 Ôèëüì "Íåïîáåäèìûé". 12.00 Ôèëüì "Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà". 15.40, 02.30 Ôèëüì "Äðóãîå ëèöî". 17.30 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì". 18.20, 00.25 "Ñîäðóæåñòâî çà íåäåëþ". 18.45, 00.55 "Øêîëà ïîòðåáèòåëÿ". 19.00, 01.45 "Ìèêðîýêîíîìèêà". 20.00, 01.45 "Òðåòèé ìèêðîôîí". 21.50 Ôèëüì "Ìàðêèç".

Mul\umiri [i s=n=tate binef=c=torilor no[tri "Drag= redac\ie, ne scriu zece persoane singuratice din teritoriul prim=riei Rezina [i anume: Nadejda Gradova, Ana Corjan, Iacob H`ncu, Sava Marin, Olga Cernega, Iustina Durbal=, Ana Creciun, Maria |vigun, Lidia Calin [i Ana Condrea, prin intermediul s=pt=m`nalului "Farul Nistrean", aducem mul\umiri primarului

ora[ului Rezina, dl Mihail Cebotar, care a organizat aprovizionarea noastr= cu lemne de foc pe timp greu de iarn=, }M "SCL" Rezina, care le-a ]nc=rcat, transportat [i desc=rcat la domiciliile noastre (oamenii [i transportul ]ntreprinderii), lucr=torilor sociali Lidia Cr`janovscaia, Veronica Botnari [i Maria Rotari, care ]n per-

manen\= au grij= de oamenii defavoriza\i. Exprim=m mul\umiri [i Bisericii Cre[tine Evangheliste Baptiste "Lumina Adev=rului" din Rezina pentru t=ierea lemnelor pe gratis. Le dorim tuturor binef=c=torilor no[tri mult= s=n=tate [i puteri, ca s=-i ajute pe oamenii tri[ti [i ]n continuare.

22.25 "Ïîñòñêðèïòóì".

êîëüöî". 17.05 Ñâîáîäà è ñïðàâåäÂîñêðåñåíüå, 29 ÿíâàðÿ ëèâîñòü. Ïóñòü ãîâîðÿò. 06.00, 17,00 "Òðåòèé ìèêðî- 19.55 21.40 Âðåìÿ. ôîí". 22.15 Ò/ñ "Æóêîâ". 06.55 "Ýêñïåäèöèÿ âîêðóã 23.15 ×åëîâåê è çàêîí. ñâåòà. Òðè â îäíîì". 07.55, 00.55 "Íàøè ëþáè- 00.45 "Êîíòåêñò". ìûå æèâîòíûå". Ïÿòíèöà, 27 ÿíâàðÿ 08.30 Ôèëüì "Àéáîëèò-66". 10.00 "Áàðûøíÿ è êóëèíàð". 05.00 "Äîáðîå óòðî". 10.50 Ôèëüì "Óõîäÿ, óõîäè". 07.00 Prima ora. 12.35, 01.20 Ôèëüì "Ðåöåïò 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, ëþáâè áåç ñàõàðà". 21.00 Primele stri. 15.45 "Øêîëà ïîòðåáèòåëÿ". 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 16.00 "Ìèêðîýêîíîìèêà". 09.45 Æèòü çäîðîâî! 18.00 Ôèëüì "Èñ÷åçíîâå- 10.50 Teleshopping. íèå". 11.05 Ïðàâî íà çàùèòó. 20.00 "Life Story". 12.10, 15.10, 18.10 Íîâîñòè. 20.35, 03.35 "Ñèòóàöèÿ 202". 12.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 22.30 Ôèëüì "×óæèå äóøè". 13.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 00.00 " öåíòðå ñîáûòèé". 14.00 Äðóãèå íîâîñòè. 05.15 Ìóëüòïàðàä. 14.30 Õî÷ó çíàòü. 15.25 Ò/ñ " Îáðó÷àëüíîå êîëüöî". OR T 16.55 "Æäè ìåíÿ". Ïîíåäåëüíèê, 23 ÿíâàðÿ 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò. 05.00 "Äîáðîå óòðî". 21.40 Âðåìÿ. 07.00 Prima ora. ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 êè. 21.00 Primele stri. 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 00.30 Õ/ô "Ñàìêà". 09.45 Æèòü çäîðîâî! 10.50 Teleshopping. Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 11.05 Ïðàâî íà çàùèòó. 06. 10 "Ãàëèíà Óëàíî âà. 12.10, 15.10, 18.10 Íîâîñòè. Îäèíî÷åñòâî áîãèíè". 12.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 07.05 Õ/ô "Âåðòèêàëü". 13.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 08.20 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè14.00 Äðóãèå íîâîñòè. ìàÿ!" 14.30 Õî÷ó çíàòü ñ Ìèõàèëîì 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. Øèðâèíäòîì. 09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 15.30 Ò/ñ "Îáðó÷ àëüíîå 09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. êîëüöî". 10.50 Teleshopping. 17.05 Ñâîáîäà è ñïðàâåä- 10.30 Ñìàê. ëèâîñòü. 11.05 "Âàëåðèé Îáîäçèí19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò. ñêèé. Óêðàäåííàÿ æèçíü". 21.40 Âðåìÿ. 12.15 "Ñðåäà îáèòàíèÿ". 22.15 Ò/ñ "Æóêîâ". 13.05 Õ/ô "Îäèíîêèì ïðå23.15 "Çâåçäà íà ÷àñ". äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå". 00.25 Ïîçíåð. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè. 14.35 Ò/ñ "Âåðáíîå âîñêðåñåíüå". Âòîðíèê, 24 ÿíâàðÿ 18.25 " ÷åðíîé, ÷åðíîé 05.00 "Äîáðîå óòðî". êîìíàòå " 07.00 Prima ora. Ïóñòü ãîâîðÿò. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 19.55 19.20 Êóáîê ïðîôåññèîíà21.00 Primele stri. 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. ëîâ. 21.00 Primele stri. 09.45 Æèòü çäîðîâî! 21.20 Âðåìÿ. 10.50 Teleshopping. 23.00 "Ïåðâûé êëàññ". 11.05 Ïðàâî íà çàùèòó. 12.10, 15.10, 18.10 Íîâîñòè. 00.05 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà". 12.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. Âîñêðåñåíüå, 29 ÿíâàðÿ 13.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè. 06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. 14.30 Õî÷ó çíàòü. 06.10 ãåíèè è çëîäåè. 15.30 Ò/ñ "Îáðó÷ àëüíîå 06.35 Õ/ô "Òû åñòü " êîëüöî". 08.20 Ñìàê. 17.05 Ñâîáîäà è ñïðàâåä- 08.55 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. ëèâîñòü. 09.20 çäîðîâüå. 19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò. 10.00 Íîâîñòè. 21.40 Âðåìÿ. 10.15 Teleshopping. 22.15 Ò/ñ "Æóêîâ". 10.30 "Íåïóòåâûå çàìåòêè". 23.15 "Âàëåðèé Îáîäçèí- 10.45 Ïîêà âñå äîìà. ñêèé. Óêðàäåííàÿ æèçíü". 11.30 Ôàçåíäà. 00.45 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. 12.15 VIP Confidente. 13.15 Äåíü Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî íà Ïåðâîì êàíàëå. Ñðåäà, 25 ÿíâàðÿ 18.30 Replica. 05.00 "Äîáðîå óòðî". 20.00 Vrei s= fii Milionar? 07.00 Prima ora. 21.00 Sinteza s=pt=m`nii. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.40 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ". 21.00 Primele stri. 22.45 "Êëàí Êåííåäè". 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 00.30 Õ/ô "Âîäèòåëü äëÿ 09.45 Æèòü çäîðîâî! Âåðû". 10.50 Teleshopping. 11.05 Ïðàâî íà çàùèòó. ÐÒÐ-Ïëàíåòà 12.10, 15.10, 18.10 Íîâîñòè. 12.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. Ïîíåäåëüíèê, 23 ÿíâàðÿ 13.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 14.00 Äðóãèå íîâîñòè. 05.00 Óòðî Ðîññèè. 14.30 Õî÷ó çíàòü. 09.05 Ò/ñ "Ìàðøðóò ìèëî15.30 Ò/ñ "Îáðó÷ àëüíîå ñåðäèÿ". êîëüöî". 10.00 "Ñ íîâûì äîìîì!" 17.05 Ñâîáîäà è ñïðàâåä- 11.0 "Î ñàìîì ãëàâíîì". ëèâîñòü. 12.00 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò. 12.30 Ò/ñ "Ñëîâî æåíùèíå". 21.40 Âðåìÿ. 13.20 Ñóááîòíèé âå÷åð. 22.15 Ò/ñ "Æóêîâ". 15.00 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò23.15 "Ñðåäà îáèòàíèÿ". ñÿ". 00.45 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû". 16.55 "Ïðÿìîé ýôèð". 18.00 Âåñòè. 18.30 Ò/ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ". ×åòâåðã, 26 ÿíâàðÿ 20.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåê05.00 "Äîáðîå óòðî". òèâ". 07.00 Prima ora. 21.55 Ò/ñ "Êðóòûå áåðåãà". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 "Ðîññèÿ îò ïåðâîãî 21.00 Primele stri. ëèöà". 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 23.30 Âåñòè @. 09.45 Æèòü çäîðîâî! 23.45 Õ/ô "Çîëîòàÿ ìèíà". 10.50 Teleshopping. 11.05 Ïðàâî íà çàùèòó. Âòîðíèê, 24 ÿíâàðÿ 12.10, 15.10, 18.10 Íîâîñòè. 05.00 Óòðî Ðîññèè. 12.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 13.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 09.05 Ò/ñ "Ìàðøðóò ìèëî14.00 Äðóãèå íîâîñòè. ñåðäèÿ". 14.30 Õî÷ó çíàòü. 10.00 "Ñ íîâûì äîìîì!" 15.30 Ò/ñ "Îáðó÷ àëüíîå 11.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì".

7

12.00 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 12.30 Ò/ñ "Ñëîâî æåíùèíå". 13.20 Ò/ñ "Ãàèøíèêè". 16.55 "Ïðÿìîé ýôèð". 18.00 Âåñòè. 18.30 Ò/ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ". 20.30 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ". 21.55 Ò/ñ "Êðóòûå áåðåãà". 22.45 "Ðîññèÿ îò ïåðâîãî ëèöà". 23.30 Âåñòè @. 23.45 Õ/ô "Çîëîòàÿ ìèíà". 02.25 Âåñòè-ñïîðò.

Ñðåäà, 25 ÿíâàðÿ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 09.05 Ò/ñ "Ìàðøðóò ìèëîñåðäèÿ". 10.00 "Ñ íîâûì äîìîì!" 11.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 12.00 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 12.30 Ò/ñ "Ñëîâî æåíùèíå". 13.20 Ò/ñ "Ãàèøíèêè". 15.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ". 16.55 "Ïðÿìîé ýôèð". 18.00 Âåñòè. 18.30 Ò/ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ". 20.30 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ". 21.55 Ò/ñ "Êðóòûå áåðåãà". 22.45 "Ðîññèÿ îò ïåðâîãî ëèöà". 23.30 Âåñòè @. 23.45 "Èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ". 01.15 Ïðîôèëàêòèêà.

×åòâåðã, 26 ÿíâàðÿ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 09.05 Ò/ñ "Ìàðøðóò ìèëîñåðäèÿ". 10.00 "Ñ íîâûì äîìîì!" 11.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 12.00 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 12.30 Ò/ñ "Ñëîâî æåíùèíå". 13.20 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ". 16.55 "Ïðÿìîé ýôèð". 18.00 Âåñòè. 18.30 Ò/ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ". 2 0 . 3 0 Ò /ñ " Ñå ìå éí ûé äåòåêòèâ". 21.55 Ò/ñ "Êðóòûå áåðåãà". 22.45 "Ïîåäèíîê". 23.30 Âåñòè @. 23.45 "Ðîññèÿ îò ïåðâîãî ëèöà".

Ïÿòíèöà, 27 ÿíâàðÿ 05.00 Óòðî Ðîññèè. 09.05 Ò/ñ "Ìàðøðóò ìèëîñåðäèÿ". 10.00 "Ñ íîâûì äîìîì!" 11.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 12.00 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 12.30 Ò/ñ "Ñëîâî æåíùèíå". 15.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ". 16.55 "Ïðÿìîé ýôèð". 18.00 Âåñòè. 18.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ". 20.30 Õ/ô "Êîãäà öâåòåò ñèðåíü". 21.55 Õ/ô "Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü î÷àðîâàíüå". 22.20 "Ðîññèÿ îò ïåðâîãî ëèöà". 00.05 Õ/ô "Ãîðîæàíå".

Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 06.00, 12.00 Âåñòè. 06.15 Õ/ô "Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü î÷àðîâàíüå". 07.50 Ìóëüòôèëüì. 09.20 "Ñ íîâûì äîìîì!" 10.15 Õ/ô "Êîãäà öâåòåò ñèðåíü". 12.15 Ò/ñ "À ñ÷àñòüå ãäå-òî ðÿäîì". 15.55 "Ñóááîòíèé âå÷åð". 18.00 Âåñòè â ñóááîòó. 18.45 Õ/ô "Ìîÿ ëþáîâü". 20.50 Ò/ñ "Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå". 22.55 Äåâ÷àòà. 23.35 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè "Çîëîòîé Îðåë".

Âîñêðåñåíüå, 29 ÿíâàðÿ 05.40 "Ñóááîòíèé âå÷åð". 07.35 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. 08.10 "Ñàì ñåáå ðåæèññåð". 09.00 Ìóëüòôèëüì. 09.20 "Ñ íîâûì äîìîì!" 10.15 Õ/ô "Ìîÿ ëþáîâü". 12.00 Âåñòè. 12.20 Ò/ñ "À ñ÷àñòüå ãäå-òî ðÿäîì". 15.55 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ". 18.00 Âåñòè íåäåëè. 19.05 Õ/ô "Ëåñíîå îçåðî". 20.55 Õ/ô "Ïèòåðñêèå êàíèêóëû". 23.40 Õ/ô "Ãðèáíîé äîæäü".

Vindem

Licita\ie

o cl=dire pentru scopuri de producere cu suprafa\a de 467,1 metri p=tra\i (este ap=, canalizare, energie electric=) [i dou= depozite cu suprafa\a comun= de 180 de metri p=tra\i. Teritoriul aferent, de 20 de ari, este ]ngr=dit. Suna\i: 069361904; (272) 45-2-49.

Prim=ria satului Ign=\ei, raionul Rezina, conform deciziei nr. 67 a consiliului local, scoate la licita\ie de loca\iune cu strigare, pe un termen de 3 ani, ]nc=perea cu suprafa\a de 115,4 m2 din blocul nr. 2 al gr=dini\ei de copii din satul Ign=\ei - proprietate public= a prim=riei, pre\ul chiriei fiind de 9022,00 de lei anual. Licita\ia va fi desf=[urat= pe data de 2 februarie 2012, ora 10.00, ]n incinta prim=riei Ign=\ei. Rela\ii la telefoanele: (254) 48-2-38, 48-236.


8

Publica\ie periodic= a Consiliilor raionale Rezina [i {old=ne[ti

Din raza soarelui lucind Mai rupe calendaru-o fil=... Pentru Tamara Furdui din {old=ne[ti Scump= so\ioar=! Ai atins o v`rst= care te ]nfrumuse\eaz= [i mai mult ]n plan fizic, dar [i spiritual. Tu e[ti sursa noastr= de inspira\ie, comoara familiei, [i eu ]\i doresc, de ziua ta [i-ntotdeauna, s= ne fii s=n=toas=, t`n=r=, vesel=, voioas=, optimist= [i frumoas=. La mul\i ani, draga mea! So\ul Vasile

Multadorata noastr= m=mic= [i bunic= Tamara Furdui din {old=ne[ti! Te felicit=m cu ocazia zilei de na[tere. }\i dorim tot binele din lume, dar mai ]nt`i s= ne bucuri cu s=n=tatea, bun=tatea [i frumuse\ea, pe care \i le dorim p`n= la ad`nci b=tr`ne\i. Fie ca dorin\ele s= \i se ]mplineasc= totdeauna, iar fericirea mereu s= tenso\easc=. Cu drag, copiii Mihaela, Andrei [i Ana, nepo\ii Felicia [i David

Pentru stimata Tamara Furdui din {old=ne[ti Avem fericita ocazie s= ne al=tur=m [i noi la zecile, poate sutele, de felicit=ri cu prilejul zilei dumitale de na[tere. }\i dorim s= ne fii [i pe viitor s=n=toas=, t`n=r=, fericit= [i voioas=, s= ai parte de multe bucurii de la so\, nepo\i [i copii, s=-i ]nc`n\i [i pe viitor pe to\i cu realiz=rile de care ai dat dovad= p`n= acum. La mul\i ani! N=na[a Liuba [i n=na[ul Vasile de la Glinjeni, de asemenea, finii, cumetrii [i rudele din Glinjeni [i de pretutindeni

Multstimata noastr= coleg= [i prieten= Tamara Furdui! Ne umplem de simpatie [i bucurie c`nd V= avem al=turi, c`nd V= sim\im sprijinul [i V= auzim sfatul. Iat= de ce

suntem foarte bucuro[i s= V= felicit=m [i noi cu prilejul zilei de na[tere. V= dorim s= Vi se ]mplineasc= totdeauna ce V= dori\i, de asemenea, s= fi\i s=n=toas=, deoarece s=n=tatea e mai scump= dec`t toate comorile, s= ne tr=i\i mul\i ani [i s= ne bucura\i cu prezen\a Dumneavoastr=, dar [i cu noi [i noi performan\e. Numai ur=ri de bine [i de ]mpliniri frumoase! Administra\ia Spitalului raional din {old=ne[ti

Pentru doamna Nina Postu din Rezina Stimat= omagiat=! V= felicit=m c=lduros cu ocazia frumosului jubileu, dorindu-V= mult=-mult= s=n=tate, bucurii nem=rginite de la copii [i satisfac\ie de la munca depus= zi de zi ]ntru binele locuitorilor raionului. Fie ca realiz=rile ]nregistrate de Dvs s= se ]nmul\easc= ]n noul an, astfel devenind [i mai stimat= de cei care V= cunosc. La mul\i ani [i to\i ferici\i! Frac\iunea consilierilor PCRM din CR Rezina

Stimat= doamn= Nina Postu, consilier raional! Cu stima [i recuno[tin\a, pe care le merita\i din plin, venim c=tre Dvs, ]n zi aniversar=, cu un buchet de selecte flori [i calde cuvinte de felicitare. V= dorim, ]n primul r`nd, s=n=tate, s= fi\i ]nconjurat= mereu de dragostea [i c=ldura celor dragi, mai bucur`ndu-V= de realizarea tuturor dorin\elor [i viselor frumoase. Norocul s= V= fie frate, iar fericirea - sor=. Mul\i ani ]nainte [i to\i ferici\i! Colegii din Consiliul raional Rezina

Sincere felicit=ri [i ur=ri de bine pentru Mina Frunz= din Trife[ti la 70 de ani Stimate coleg! Activ`nd o jum=tate de secol pe t=r`mul pedagogic, a\i dat dovad= de profesionism, colegialitate, de mult= dragoste pentru copii, de mult= omenie, r=bdare [i ]n\elegere, pentru ce promo\ii de elevi V= poart= stima [i recuno[tin\a bine meritate. S= V= dea Domnul s=n=tate, ca s= ne fi\i [i ]n continuare precum sunte\i; s= V= mai dea noroc, pace sufleteasc=, p`ine pe mas=, bucurii ne\=rmurite de la copii [i nepo\i, dar [i de

Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012 la to\i cei, c=rora le-a\i fost dasc=l [i ]n- sufletul cu ocazia s=rb=toririi zilei de na[drum=tor de-a lungul acestor 50 de ani. tere, dorindu-V= s= ave\i parte de c`t La mul\i ani! mai mult= s=n=tate, de c`t mai multe Colectivul pedagogic al gimnaziului Trife[ti realiz=ri [i de c`t mai mult= fericire. Drumul vie\ii s= V= fie pres=rat cu flori, bucuriile din partea celor dragi s= fie interminabile, cei care V= cunosc s= nu Pentru consilierul raional conteneasc= s= V= stimeze, pacea [i Ion Cuculescu, femeia de serviciu ]n\elegerea s= prevaleze ]n via\a Dvs. La mul\i ani [i to\i plini de sens! la Consiliul raional Efrosinia Consiliul raional Rezina Muntean, [efa Agen\iei {old=ne[ti pentru For\a de Munc= Elena Zgurean, primarul de Cu[mirca Alexei Coad=, arhivistulPentru scumpa coordonator la Consiliul raional noastr= mam= Svetlana Bliuc Elena Camerzan Stimabililor! Ne face pl=cere s= v= felicit=m [i noi cu prilejul zilelor de na[tere. la frumosul jubileu de 70 de ani V= dorim s= ave\i totdeauna parte de s=n=tate, de acces la succes, de noroc, buSuntem cei mai fecurii [i fericire. La mul\i ani! rici\i copii din lume c= Consiliul raional {old=ne[ti te avem al=turi cu mult= dragoste de via\=, omenie. Me[teri\= ]n toate, e[ti plin= de nevinov=\ii, "pas=rea alb= a Pentru fra\ii Grigore [i {tefan copil=riei noastre", precum s-a exprimat Ciugui la 25 de ani scriitorul Ion Dru\=, e[ti mereu o carte de Dragii no[tri jubilari! }n zi de deosebit= ]n\elepciune. Cu lacrimi de fericire [i recuno[tin\= s=rb=toare nu doar pentru voi, ci pentru noi to\i, v= dorim s= fi\i s=n=to[i [i falnici, ]\i mul\umim pentru toat= munca [i precum bradu-n munte, harnici ca chinezii, str=duin\a, depuse pentru noi. }\i s=rut=m m`nu\ele harnice, care ]n viteji, frumo[i la chip [i la suflet ca F=tFrumos din pove[tile populare [i ferici\i ]n orice ]mprejurare pot face minuni. S= ne permanen\= ca F=t-Frumos ]n finalul po- tr=ie[ti mul\i ani! ve[tilor. S= ave\i ]nc= parte de c=ldura Cu plec=ciune, copiii, nurorile, ginerele c=minului familial, de stima celora care v= cunosc, de dorit s= v= cunoasc= c`t mai mult= lume, [i de realizarea tuturor viselor Pentru doamna Ala Popeli, voastre. secretarul consiliului local Pereni Mul\i ani ]nainte [i numai cu bine! Stimat= doamn=! La ]nceputul s=pt=Cu mult drag de voi, t=ticul Vitalie, m=mica Elena, surorile Nadejda [i Oxana, m`nii urm=toare, ]nconjurat= de rudele cumnatul Vasile apropiate [i de prieteni, ve\i aniversa o v`rst= frumoas=. Ne al=tur=m [i noi la "ceata de ur=tori" de bine, ]nm`n`ndu-V= florile preferate [i dorindu-V= c`t dori\i s=n=tate, nuSincere ur=ri de bine doamnei mai zile ]nsorite, realiz=ri ]n activitatea Vera Iurco, perceptor fiscal, cotidian=, oameni de n=dejde ]n preajm=, [efa oficiului po[tal Lipceni bel[ug [i ]n\elegere ]n familie [i ceva viCu ocazia s=rb=toririi zilei de na[tere, suri ]mplinite ]n noul an. Mul\i ani ]nainstimata noastr=, V= dorim tot binele din te [i to\i ferici\i! lume, dar ]nt`i de toate - s=n=tate, c=ci Consiliul raional Rezina omul s=n=tos dep=[e[te mai u[or obstacolele din calea vie\ii. Deci, ]n primul r`nd, s= ne fi\i s=n=toas=, ca s= contribui\i din plin la colectarea impozitelor, la o acUn imens [i frumos buchet tivitate pe nota "10" a oficiului po[tal din de flori doamnei Rima Talp=, partea locului, acestea [i altele ]nsemn`nd specialist principal ]n sec\ia ]mbun=t=\irea traiului lipcenenilor. S= Economie a Consiliului raional ave\i [i Dvs parte de trai decent, de bucurii infinite de la cei dragi, de satisfac\ie Stimat= omagiat=! Fie ca atmosfera de la munca depus= [i de mult= fericire. zilei Dumneavoastr= de na[tere, pe care S= ne tr=i\i mul\i ani ]nainte, ca s= V= bu- ve\i s=rb=tori-o miercurea ce vine, s= V= cura\i [i ]n continuare de stima [i recu- ]nso\easc= ]ntreg anul 2012; fie ca s=n=no[tin\a comunit=\ii. tatea, voia bun=, succesele, bel[ugul s= De la angaja\ii prim=riei [i primarul V= ]nso\easc= pe tot parcursul vie\ii, care s= fie una ]ndelungat= [i plin= doar de de Lipceni Aurel Ple[co zile senine [i de bucurii din partea celor dragi inimii. La mul\i ani, to\i rodnici [i ferici\i! Felicit=ri pentru doamna Consiliul raional Rezina Elena Caraman, angajat= a sec\iei Asisten\= Social= [i Protec\ie a Familiei Rezina Stimat= omagiat=! V= felicit=m din tot

Aten\ie, concurs! Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina anun\= concurs pentru ocuparea func\iei publice vacant= de inspector fiscal de stat superior al direc\iei Administrare Fiscal=. Informa\ia privind condi\iile de desf=[urare a concursului este plasat= pe panoul informa\ional din incinta Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Rezina [i pe pagina web www.fisc.md. Documentele pentru participare la concurs vor fi prezentate, ]n decurs de 20 de zile din data public=rii anun\ului, pe adresa: ora[ul Rezina, strada 27 August, 5, biroul nr. 31. Rela\ii la telefoanele: (254) 2-16-58, 2-16-54. Ion CEBAN, [eful Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Rezina

Aviz ÇÀÏÈÑÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: (22) 58-41-36; 0-693-20-603.

Prim=ria satului G=uzeni, raionul {old=ne[ti, anun\= concurs repetat pentru suplinirea func\iei publice vacant= de secretar al consiliului local. Aspiran\ii vor prezenta actele necesare la prim=ria G=uzeni. E necesar s= aib= studii superioare. Data-limit= de depunere a dosarului - 20 de zile din momentul public=rii prezentului aviz. Informa\ii suplimentare la tel.: (272) 46-2-38.

Echipa de crea\ie: Redactor-[ef: Aculina POPA Fondatori: Consiliile raionale Rezina [i {old=ne[ti. Rechizitele bancare: cod: BSOCMD2X794 cont: 222479400418 cod fiscal: 1004606004128

(tel.: 067323715). Redactori de compartimente: Violeta PISTRUI - 060142452, Ion ANTON - 068579688, Sergiu CUMATRENCO - 069000965. Contabil-[ef: Elena |VIGUN - 067322678.

Adresele noastre: or. Rezina: str. 27 August, 1. Tel.: (254) 2-10-74. or. {old=ne[ti: str. Trandafirilor, 17. Tel.: (272) 2-21-31. e-mail: farul-nistrean@mail.ru (Rezina); cvasiom@mail.ru ({old=ne[ti)

Gospod=ria \=r=neasc= "Podubn`i Mihail Vasile" din satul Rogojeni, raionul {old=ne[ti, cod fiscal 34304882, este ]n stadiu de lichidare. Toate preten\iile le primim la telefonul: (272) 63-3-61.

Mica publicitate *Ïðîäàþ äðîâà ÿáëîíè, ïîðåçàíûå íà ÷óðêè, ñ äîñòàâêîé. Ñòîèìîñòü 1 ñêëàäîìåòðà - 450 ëååâ. Òåë. ìîá.: 060126229. *V`nd cas= ]n or. Rezina, str. Vasile Lupu, 3. Tel.: (254) 2-30-20 (dup= ora 16.00). *V`nd remorc= pentru automobil [i baloturi de lucern=. Telefon: (254) 65-292. *V`nd garaj l`ng= p=dure, ]n ora[ul Rezina. Telefon: 060711457. Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la Editura "Universul". Com. 4544. Tirajul: 1130 de exemplare. PP "Farul Nistrean" }M apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 67870.

Farul Nistrean - Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012  

Farul Nistrean - Nr. 03 (7545), 20 ianuarie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you