Page 1

filsru?F,rrffir irusaru

xavrunxLlRr DAiRE

9 EK|M 2010

BASKANLIdiT

GELrR tDAREST BASKANLTeT cELiR UZMAN YARDrMClLrGl Cinig StNAV| AD SOYAD

ADAY NO

T.C

KII\,4LIK NO

SALON NO, SINAV SAATi

(Adnta, soyadrnzt. aday numaranz, T.C. Kimlik NumaranEt

GE

ve salon numaranEt yukanya yazntz.)

NEL AEIKLAMA

1-Bu kitapErkta 100 adet test sorusu bulunmaktadrr. 2-KitapErkta yer alan test iQin verilen toplam cevaplama sUresi 120 dakikadrr ( 2 saat ). 3-Bu stnavda A ve B soru kitapgrgr kullanrlmaktadrr. 4-Bu soru kitapgr$rnrn turU A drr. Bunu cevap kdgrdrnrzdaki ilgili yere agagtda gosterilen gekilde aynen kodlayrnrz.

A

SORU KITAPCIGI TURU

O

IB

Bu kodlamayr cevap kdgrdrnrza dogru bir gekilde yaprp yapmadrdrnrzr mutlaka kontrol ediniz. Bu kodlamanrn yaprlmamasr veya yanlrg yaprlmasr durumunda, cevap kagldtntz uu r rcr[y rs ucggr te ull teye d ttilud11r,rr. 5-Cevaplamaya istedi!iniz sorudan baglayabilirsiniz. 6-Test kitapqr$rndaki her soTunun sadece bir do$ru cevabr vardrr. Bir" soru igin birden gok cevap yeri igaretlenmigse o soru yanlrg cevaplanmrq sayrlacaktrr. 7-Degigtirmek istediginiz bir cevabr, yumugak bir silgiyle, cevap kA!rdrnr orselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabrnrzr igaretlemeyi unutmaytntz. 8-Cevap kA$rdrnrzr bu rugturmayrn rz, katlamayrnrz ve Uzerine gereksiz hiEbir igaret koymayrnrz.

9-Bu srnavrn de$erlendirilmesi do!ru cevap sayrsr irzerinden yaprlacak, yanlrg cevaplar dikkate ahnmayacaktrr. Bu nedenle, her soruda size en do!ru gorirnen cevabr igaretleyerek cevaps rz soru b rakm ama nz y ar ar ntza olabilir. 10-Srnavda uyulacak di!er kurallar bu kitapgrgrn arka kapa!rnda belirtilmigtir. r

Bu testin her hakk sakltdrr. Hangi amagla olursa olsun, testlerin tamamtntn veya bir ksmrntn Baqkanl$tmnrn yazrlr izni olmadan kopya edilmesi, fotojrafinrn qekilmesi, herhangi bir yolla goQaltrlmau, yaytmlanmasr ya da kullanrlmat yasaktrr. Bu yasaQa uymayanlar gerekli cezai sorumluludu ve testlerin h azrlanmastndaki mali kulfeti kabullenmis savrltr.


SORU

I

Aga[rdaki sorunlardan har.rgisi Lozan Barrg Antlaqmasr ile tamamen

gozi.ilememiqtir?

b) Savag tazminatlarr a) Kapittilasyonlar d) Devlet borglan c) Bo$azlar SORU 2 Katrlan delegeler yoniinden bolgesel olmastna kargrn, altnan kararlar ycinrinden ulusal nitelik taglyan kongre aga[rdakilerden hangisidir?

a) c)

SORU

a) b) c) d)

b) d)

Sivas Kongresi Nazilli Kongresi

3

Normlar hiyerargisi

i1e

Erzurum Kongresi Bahkesir Kongresi

ilgili aqafrdaki ifadelerden hangisi dogludur?

Ttiziikler, yonetmeliklerden sonra gelir Ycinetrnelikler kanunlardan sonra gelir Uluslararasr anlaqmalar, kanunlardan sonra gelir Kanun hilkmtlnde kararnameier tilzriklerden sonra gelir

SORU 4 idare takdir yetkisini kullanrrken aqagrdaki hususlardan hangisine uymak zorunda de[ildir?

a) c)

Teamr.illere

Eqitlik ilkesine

b) d)

Kamu yararrna Yasalarrn koydu[u srnrrlara

SORU 5 Idare hukukunda yer alan "yetki geniqli[i ilkesi" ile ifadelerden hangisi yanh gtrr?

a) b) c) d)

ilgili

agagrdaki

Verilen yetkiyi kullanan, merkezi idarenin bir memurudur Sorumluluk, sadece yetki verene aittir I(ullanrlan yetki, merkezi idarenin tanrdtfr bir yetkidir Yiiriiti.ilen hizmet, merkezi bir hizmettir

6 Aga[rdakilerden hangisi kamu mallannrn clzelliklerinden de[ildir? a) Satrlamaz b) Zamanagtmt ile sahip olunamaz c) Haczedilemez d) Mali yiikiimliiliiklere tabidir SORU 7 idari Yargrlama Usuhi Kanununa gore agaprdakilerden hangisi SORU

yargrlarnanrn yenilenmesi sebeplerinden biri de[ildir?

a)

Bilirkiqinin kasrtla gergefe aykn beyanda bulundu[unun mahkeme karanyla

belirlenmesi b) Karara esas olarak ahnan bir ilam hiikmliniin, kesinlegen bir mahkeme ,'iifr'},, kararryla bozularak ortadan kalkmasr ,n c) Lehine karar verilen tarafln, karara etkisi olan bir hile kullanmrq olmasti' ' d) Kararrn esasrna etkisi olan iddia ve itirazlarrn. kararda kargrlanmamtq olmasl

'1].

t"l,,.-'.

"

'l

_",

::..-.;.,.'.:..:if,,

-.aoi


SORU 8 Idari Yargrlama Usulii Kanununa gcire yargr kararlarrnrn uygulanmasr igin kamu gorevlilerine verilen siire ne kadardrr?

giin c) 30 giin b) 15 gun SORU 9 Medeni I(anunda bir hrikilm bulunmamasr

a)

10

d)

45 giin

durumunda, hakim karar

verirken cincelikle hangi kaynaktan yararlanrr?

a) c)

hukuk hukuku

Kargrlagtrrmah Orf ve adet

SORU

a) b) c) d)

10

b) d)

Bilimsel makaleler Kryas (6rnekseme)

Fiil ehliyeti ile ilgili aqa[rdaki ifadelerden hangisi

yanhqtrr?

Fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir I'Iak ehliyetine sahip olan kimse aynr zamanda fiil ehliyetine de sahiptir Ayrrt etme giictine sahip ve krsrth olmayan her ergin kiginin fiil ehliyeti vardrr Fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiiliyle borg altrna girebilir

11

Agafidahilerden hangisi ayrrt etme grlciinii ortadan kaldrran nedenlerden de[ildir? SORU

a)

Uyuqturucu

ahmr b)

Uyurgezerlik

c)

SORU 12 Zamanaqrmtna ufiramrq bir borgla hangisi dofrudur?

a) b) c) d)

ilgili olarak aqa[rdaki ifadelerden

13

Agafirdakilerden hangisi delnefin unsurlan arasrnda yer almaz?

En az yedi gergek veya ttzel kigiden olugmasr Tuzel kigili[e sahip olmasr Orgiitlenmiq kiqi toplulufu olmasr

l4

irtifak

SORU

a) b) c) d)

Yaghhk

Kazang paylagrmrna yonelik ofiak amacrnrn olmasr

SORU

a)

d)

Alacak davasr agrlmasr halinde hakim, zamanaqrmr delini re'sen nazara alrr Borglu alacakh tarafrndan ifaya zorlanamaz Borg ortadan kalkar Borglu borcunu cidemekten kagrnamaz

SORU

a) b) c) d)

SarhoEluk

l5

Sahibine en geniq yetki veren hak agalrdakilerden hangisidir?

hakkr b)

intifa

hakkr c)

Kaynak

haklc d)

Miilkiyet hakkr

intifa hakkr ile ilgili aqagrdaki ifadelerden hangisi yanhqtrr?

Sahibine bir mah kullanma ve yararlanma hakkr sa[lar Tagrnmazlarda tapu siciline tescil ile kurulur Hak sahibi yetkilerini kullanrrken iyi bir yonetici gibi cizen g<istermelidir Hak sahibinin oliimii halinde, bu hak mirasgrlanna intikal eder ,

.

-'

'

,

1/l


SORU

16 Agalrda sayrlan cideme nedenlerinden hangisi igin sebepsiz

zenginleqme davasr agrlamaz?

a) c)

b) d)

Hatah bir scizlegme

Hileli bir sozleqme

Haksrz veya ahlaka aykrrr bir arnag ikrah sonucu diizenlenen sozleqme

17

Bay (A), yardrma muhtag olan uzaktan akrabasr Bay (B)'ye kargr kendisini ahlaki olarak sorumlu hissetmig ve kendisine 10.000-TL yardrmda bulunmugtur. Ancak aynr yrl iginde Bay (A)'nrn iqleri kcitriye gitmiq ve Bay (B)'ye vermiq oldufu 10.000-TL'nin iadesini talep etmiqtir. SORU

Bu dururnla ilgili a9afirdahilerden hangisi do[rudur? a) (B)'nin borcu eksik borg niteli[inde oldu[undan, parayr iade etme zorunlulufu yoktur b) Para yardrmr, bafrglama niteliginde oldufundan (A)'nrn parayr talep etme hakkr yohtur c) (A)'nrn iqlerinin kotriye gitmesi, bagtqlamadan riicu sebebi oldu[u igin (B) almrq oldu[u parayr iade etmek zorundadrr d) (B) sebepsiz zenginlegtifii igin parayr iade etmek zorundadtr SORU 18

I TI III

- Takas - iflas - Odeme Yukarrdakilerden hangileri borcu sona erdiren hallerdendir?

a)

Sadece

II

b)

I ve II

c)

II ve III

d)

I ve III

SORU f 9 Agafrdakilerden hangisi borglunun miitemerrit saytlmast igin gerekli olan qarllardan biri de[i1dir?

a) c)

Borcun muaccel olmasr Borglunun kusurlu olmasr

b) d)

Borcun ifasrnrn mlimktin olmasr Alacaklrnrn ihtar etmesi

20

Borcun hig veya gerefi gibi ifa edilememesi halinde, borglunun alacakhya karqr yerine getirmeyi yiiklendi[i edime ne ad verilir? SORU

garl b) Cayma akEesi c) Yedek akge d) Pey akqesi SORU 21 Aqagrdakilerden hangisi takas iqlerninin yaptlabilmesi igin gerekli a)

Cezai

garllardan

a) b) c) d)

biri depildir?

Kargrhkh Borglann Borglann Borglarrn

borg iliqkisinin oltnast miktartntn veya tutarlnln aynt olmast, konusunun ozdeq olmasr muaccel olmast


SORU

22

Anayasa Mahkemesi kag iiyeden oluqur?

a) 4asrl 4yedek b) 6asr1 4yedek d) t7 c)9 SORU 23 Agagrdakilerden hangisi, HAI<im1er ve Savcrlar Yi.iksek Kurulu iiyelerini segmeye yetkili kiqi ve kurumlar arastnda de[ildir?

a) c)

Yargrtay Genel Kurulu Adalet Bakanhfr Miisteqan

b) d)

Danrqtay Genel Kurulu CumhurbaEkanr

SORU 24 Trirk Ticaret Kanununa gore agaprda belirtiien ttizel kiqilerden hangisi tacir degildir?

a) c)

Kan.ru iktisadi tegekkiilleri Ticari bir igletme iqleten demekler

b) d)

Kamu tiizel kiqileri Komandit qirketler

SORU 25 Anzi olarak bir veya birkag ticari i;e aracrhk eden kimseler hakkrnda hangi kanun hiikiimleri uygulanrr?

a) c)

Ig Kanunu

Borglar Kanunu

b) d)

Tiirk Medeni Kanunu icra ve iflas Kanunu

SORU26 Agafrdakilerden hangisi Tiirk Ticaret Kanununda sayrlan ticaret qirketlerinden biri defi1dir?

a) c)

Kooperatifler Donatma igtiraki

b) d)

Komandit $irketler Kolektif $irketler

SORU27 Aqafrdakilerden hangisi ayni bir hakkr terrsil eden senetlerden birisi deIildir?

Qek b) Varant c) Makbuz senedi d) Konigmento SORU 28 A;a[rdakilerden hangisi iflas nedenleri arastnda yer almaz? a) Limited girketin pasifinin aktifini gegmesi b) Terekenin borca batrk olmast c) Tacirin haciz yoluyla yaprlan takip esnasrnda yarr mevcudunun elinden gtkmasr d) Kolektif girket aktifinin pasifinden fazla olmast a)

SORU

a) b) c) d)

29

icra ve iflas Kanununa gore aqafrdakilerden hangisi do[rudur?

Koyiin ol1a mallan haczedilebilir Qahqan memurun maa$lnrn tamaml haczedilebilir Qahgan iggilerin maaqlart haczedilemez

ilanra bagh olan nafakalar haczedllemez


SORU

a) c)

30

Aqa[rdakilerden hangisi iflas organlarr arasrnda yer almaz?

Asliye ticaret mahkemesi A$rc cezamahkemesi

b) d)

iflas biirosu iflas idaresi

SORU 31 A9a[rdakilerden hangisi haciz iqleminde istihkak davastnrn konusunu teqkil etmez?

a) c)

b) d)

Miilkiyet hakkr intifa hakkr

Onahm hakkr Alacak hakkr

SORU 32 Var olan kaynaklar ve teknoloji ile belirli bir dcinemde riretilebilecek iki nihai mal veya hizmetin de[igik bileEimlerini gcisteren efriye ne ad verilir?

a) c)

b) d)

Laffer egrisi Phillips efrisi

SORU

33

Uretim olanaklan e[risi Kayrtsrzhk e[risi

Aqafrdakilerden hangisi talep degigmesine (ta1ep e[risinde kayrraya)

neden olmaz?

b) Tiiketici gelirinin de[igmesi d) Rakip mal fiyatrnrn defiqmesi

a) Mahn fiyatrnrn defiqmesr c) Tiiketici tercihinin degiqrnesi

SORU

a) b) c) d)

34

Giffen rnahyla ilgili olarak aga[rdaki ifadelerden hangisi dogrudur?

ikame etkisinin gelir etlcisinden daha br.iyiik oldufu ilstrin bir maldrr Gelir etkisinin ikame etkisinden daha biiyrik oldufiu normal bir maldrr Ikame etkisinin gelir etkisinden daha biiyiik oldu[u normal bir maldrr Gelir etkisinin ikame etkisinden daha briyiik oldufu diigiik bir maldrr

SORU 35 X mahnrn talep denkleminin P - 7 - 0,3 Q ve arz denkleminin P :2 + 0,2 Q oldufiu bir durumda, denge fiyatr ne olacaktrr?

a)2

b)4

c)6

d)8

36

Bir iilke iginde yerleqik bulunan biitr.in iiretim faktorlerinin belirli bir donem iginde iirettifi nihai mallarrn ve hizmetlerin toplam piyasa de[eri SORU

aga!rdakilerden hangisidir?

a) c)

Gayrisafi Yurt igi Hasrla Net Yurt igi Hasrla

SORU 37 Bir ekonomideki toplam hangisiyle cilgtiliir?

a) b) c) d)

Toplam Toplam Toplam Toplam

b) d)

Net Milli Hasrla Gayrisafi Milli Hasrla

ig giictiniin verimliligi agaftdakilerden

biiyrime oranr / toplam iggiicii miktart hasrla / toplam istihdam miktarr biiyiime oranr / iqgiici-ine kattlma orant hasrla / toplam niifus s


SORU38 Gelir (Y)- 1200, triketim (C): 500, yatlrlm (I): 400, devlet harcamalarr (G): 100 olan drga agrk bir ekonomide net ihracat (NX) rniktarr kagtrr?

a)

200

b)

300

c)

400

d)

500

SORU 39 Ekonorninin tam istihdam seviyesinde olabilmesi igin maliye politikalarrnrn etkin bir qekilde kullanrlmasr gerektifine inanan iktisat okulu agafrdakilelden hangisidir?

a) c)

b) d)

Klasik Keynesyen

Yeni Klasik Monetarist

SORU 40 Gelir da[rhminda egitsizlik olup olmadr[r agagrdakilerden hangisiyle o lcullrr.'

a) c)

Insani yoksulluk endeksi insani geligme endeksi

b) d)

Pareto etkinlifi analizt Lorenz e[risi

SORU 41 Tam istihdam diizeyinde olan bir ekonomide aqafrdakilerden hangisi deflasyonist agrk yaratrr?

a) c)

Drq alem gelirlerindeki bir arlrg Para arzndaki bir artrg

b) d)

Gelir vergisi olanrndaki bir artrq Parasal iicretlerdeki bir anrg

SORU 42 Aqa[rdakilerden hangisi ithal edilmekte olan giimriik vergisinin etkilerinden biri defildir?

a) b) c) d)

bir mala getirilen

Mahn yurtiqi tiiketiminin azalmast Mahn ithalatrnrn azalmasr Ig piyasada iiretici rantrnrn azalmasr I9 piyasada tiiketici rantrnln azalmast

SORU,t3 Kamu harcamalanndaki bir artrg, IS - LM e[risinde aEafrdakilerden hangisine yol agar?

a) b)

IS egrisinin safa kaymasrna, faiz orannrn ve gelir diizeyinin artmasrna LM efirisinin safia kaymasrna, gelir dtizeyinin azalmastna ve faiz oranlartntn

azalmasrna

c)

IS efrisinin sola kaymasrna, gelir dtizeyinin azalmastna ve faiz oranlartnrn

azaimasrna

d)

IS efrisinin sola kaymasrna ve faizlerin azalmastna

SORU 44 Agafrdakilerden hangisi, nedenlerinden biridir?

a) c)

Vergi oranlanndaki Parasal geniglerne

ar.ttg

uzun donemde ytiksek b) d) 6

enflasyonun


SORU 45 Aga[rdakilerden hangisi ciden.reler bilangosunun cari iglemler dengesi iginde yer almaz?

a) c)

ithalat Drs borg faiz odemeleri

b) d)

Iqgi gelirleri Drg borg ana pata geri odemeleri

SORU 46 Uluslararasr ticaret ile ilgili tartrqmalar igin bir forum niteligi taqryan ve iilkeler arasrndaki ticaretin kurallarrnrn geliqtirildifi uluslararasr organizasyon aga[rdakilerden hangisidir? a)

b) c)

d)

Diinya Ticaret Orgiitti Dtinya Bankasr Uluslararasr Para Fonu (IMF) Ekonomik igbirlifi ve Kalkrnma Orgiitri (OECD)

SORU

47

Aqaprdakilerden hangisi ihracatrn afirrrlmasr amacryla yurt igi iiretim artrgrnr safilayacak araqlardan biridir?

a)

SORU

a) c)

b)

Tarife

48

Kota

SORU

,19

Srlbvansiyon

d)

Ithal ikamesi

Agalrdakilerden hangisi para politikasrnrn araglarr arasrnda yer almaz?

Reeskont

Zorunlu

c)

karqrhklar

b) d)

Agrk piyasa iglemleri Vergi

Zorunlu kargrltk orantndaki bir diiqi.ig aqafrdakilerden hangisine neden

olur?

a) b) c) d)

Bankalarrn kredi venne olanaklarrntn azalmasrna Reeskontoranlntnyiikselmesine Para arztntn azalmasrna Para arztntn artmaslna

SORU

50 1980

sonrasi uygulanan kalktnma planlarrnrn temei

aqagrdakilerden hangisi olabilir?

a) b) c) d)

Mali piyasalann kontrol altrna ahnmasr Ekonominin drq rekabete kargr korunmasi Ekonorninin rekabet griciiniin aftrnlmasr Kamu kesimi imalat sanayi yatinmlannrn arlrnlmasr

SORU

a) b) c) d)

51

Aqafrdakilerden hangisi konversiyonu ifade etmektedir?

Ulkenin borglannr cideyemeyecefiini ilan etmesi Vadesi geln-riq borglarln para basarak kargrlanmasr Uluslararasr kuruluqlann kredi vermek igin birlegmesi Ytiksek faizli borglarrn drigiik faizli borglar ile de[igtirilmesi 7

amacl


52 Normal kapasite i1e fiili kapasite arasrndaki farka ne ad verilir? a) Atrl kapasite b) Kapasite kullanrm oranr c) Optimum kapasite d) Pratik kapasite SORU 53 Aqaprdakilerin hangisinde verginin tamamr tiretici iizerinde kalrr? a) Alz elastikiyetinin sonsuz olmasr durumunda b) Talep elastikiyetinin sonsuz olmasr durumunda c) Arz elastikiyetinin srfrr olmasr durumunda d) Arz elastikiyetinin talep elastikiyetinden daha esnek olmasr durumunda SORU 54 Agafrdakilerden hangisi kollektif mal ve hizmetlerin dze1lifidir? a) Fiyatlandrnlabiiir b) Bcihinemez c) Uretimi piyasa koqullarrna gore belirlenir d) Pazarlanabilir SORU 55 Yetkili kuruluglar tarafrndan bir ig ya da faaliyetin yaprlmasrna izin SORU

verilmesi dolayrsryla yaprlan cidemeye ne ad verilir?

a)

b)

Resim

Ecrimisil

c)

d)

$erefiye

SORU 56 Vergi cideme gtiglerine gore herkesrn vergileme ilkelerinden hangisidir?

Vergi

vergi cidemesi,

aga[rdaki

a) Verimlilik b) Genellik c) Kanunilik d) Agrkhk SORU 57 Agafrdakilerden hangisi btitge ilkelerinden defildir? a) Birlik ilkesi b) Tarafsrzhk ilkesi c) Alenilik ilkesi d) On izin ilkesi SORU 58 Toplumun, kamu giderlerinin kargrlanabihnesi baktmtndan

vergiye

dayanma gticrinrin srnrrlarrnr aqafrdakilerden hangisi ifade etmektedir?

a) c)

SORU

a)

b) d)

Vergi erozyonu Vergi maliyeti

59

Vergi planlamasr Vergi kapasitesi

Drgsalhfr ilk defa ele alan iktisatgr kimdir?

Wicksell

b) Buchanan c)

Arrow

d)

Pigou

SORU 60 Aqafrdakilerden hangisi maliye politikasrnrn amaglartndan biri de!ildir?

a) c)

Ekonomik kalkrnmayr gergekleqtirmek Gelir da[rlmr adaletsizligini gidermek

SORU

a)

61

b) d)

Ekonomik istikran sa[lamak Denk biitge oluqturmak

Aga[rdakilerden hangisi tam kamusal mal ve hizmet

Savunma

b)

E$itim

c)

Diplomasi


SORU 62 Agagrdakilerden hangisi deIerlendirilemez?

a) c)

Stoklardaki aft1$ ve azah.ql.ar Dofrudan maii yardrmlar

otomatik stabilizator olarak b) d)

Igsizlik sigortasr primleri Kurum ve aile tasarruflarr

SORU63 Aqa[rdakilerden hangisi enflasyonla miicadelede kullanrlabilecek biitge politikalarrndan biri deIildir?

a) b) c) d)

Btitge giderlerini azaltmak Britge gelirlerini artrrmak Daha kiigiik bir britge hazrrlamak Devamh briyiiyen btitge hazrrlamak

SORU

64

Devletin enflasyonla miicadele etmek igin oncelikle borglanmasr

gereken finansrnan kayna[r aqa[rdakilerden hangisi olmahdrr?

a) Ticaribankalar b) MerkezBankasr

c) Tasarruf sandrklarr d) Kiqiler

SORU 65 Kamu kesiminin makine teghizat ve kategorisi iginde yer alrr?

a) c)

Transfer harcamalan

Yatrnm harcamalarr

b) d)

tatlt ahmlart hangi

harcama

Kamu triketim harcamalarr Cari harcamalar

SORU 66 Aga[rdakilerden hangisi kamu harcamalarrnrn finansman araglarrndan de[ildir?

a) c)

Borglanrna Emisyon

SORU

a) c)

68

69

Vergi

enflasyon b) deflasyon d)

Ekonomik briytime ve deflasyon Ekonomik daralma ve enflasyon

Aqafirdakilerden hangisi kurumlar vergisi mtikellefi defildir?

Anonim girketler Adi girketler

SORU

Drg ticaret fazlasr

Aqafirdakilerin hangisi stagflasyon durumunda gcizlemlenir?

Ekonomik briyiime ve Ekonomik daralma ve

SORU

a) c)

67

b) d)

b) d)

Limited qirketler iq onakh[r

Vergi kanunlarrna gtire agapidakilerden hangisi verginin

baktmrndan alacakh vergi dairesine karqr muhatap olan kiqidir?

a) c)

memuru Kanuni temsilci Tasfiye

b) d)

Vergi sorumlusu

Kefil

70 Agafirdaki durumlartn hangisinde vergi borcu sona ermez? b) ZamanaSrmt c) Terkin d) a) Tecil SORU

cjdenmesi


SORII

a) c)

Agalrdakilerden hangisi gelir tizerinden aiinan bir vergidir?

Kurumlar vergisi Katma defer vergisi

SORU

a) c)

71

72

73

Motorlu tagrtlar vergisr Emlak vergisi

Aqa[rdaki vergilerden hangisi mahalli idarelerce tahsil edilmektedir?

Emlak vergisi Kurumlar vergisi

SORU

b) d) b) d)

Gelir vergisi Motorlu taqitlar vergisi

Gelir vergisi kanununa gore aqafrdakilerden hangisi gelirin nitelikleri

arasrnda ver almaz?

a) c)

Yurt iginde elde edilmelidir Safi tutardrr

SORU

a) c)

74

75

Gergek kiqiye aittir Bir takvim yrhnda elde edilir

Aqa[rdaki vergilerden hangisi dolaylr bir vergi degildir?

Ozel iletiqim vergisi Ozel tiiketim vergisi

SORU

b) d) b) d)

Katma defier vergisi Gelir vergisi

Agafrdaki iglemlerden hangisi katma de[er vergisinin konusuna

gir mez?

a) b) c) d)

Ucret odemesi Ticari faaliyet gergevesinde yaprlan teslim Zirai faaliyet gergevesinde yaprlan teslim Serbest meslek faaliyeti gergevesinde verilen hizmet

76

Agafrdakilerden hangisi muhasebenin donemsellik kavramrnrn gereli olarak yaprlan bir kayrt defildir? SORU

a)

Vadeli geklerin ahnan gekier hesabr yerine alacak senetleri hesabrna kaydedilmesi b) Alacak senetleri iqin reeskont ayrrlmasr c) Pegin odenen kiranrn gelecek yrllara tekabiil eden ktsmtntn bilango hesaplannda muhasebeleqtirilmesi d) Kullanrlmayan krrtasiye malzemelerinin difer stoklar hesabrna altnmast SORU 77 Sayrnak, cilgmek, tartmak ve deferlemek suretiyle bilango gtintindeki varlrklarr ve borglarr kesin bir qekilde ve aynntrlt olarak saptama iglemine ne ad verilir?

a) Defierleme b) Denetim c)

Kontrol

10

etme d)

Envanter

I


SORU

78

Aqafirdaki iglemlerden hangisi

bir iqletmenin ciz sennayesinde

artrg

veya azahEa neden olmaz?

a) b) c)

Satrcrlara olan borcun gek ciro edilerek ridenmesi

$ripheli hale gelen bir ticari alacak igin karqrhk aynlmasr ihrag edilen hisse senetlerinin nominal deferinin iizerinde bir bedelle piyasada

satrlmasr

d)

Aktifte bulunan taqrtlar igin amoftisman aynlmasr

X Ticaret iqletmesinin donem o ih id ir'

bagr bilangosunda yet' alan halemler aga$rdaki

Kasa Bankalar

1.650

Ahcrlar (krsa vadeli)

2.000

Ticari Mallar

8.000

1.200

3.600

Demirbaqlar

21.000

Binalar Banka Kredileri Satrcrlar ( krsa vadeli) 0denecek Vergi ve Fonlar

3.300 5.000 1.400

24.000 I (79 ile 82 arasrndaki sorular yukandaki verilere gore cevaplandtrrlacaktrr.)

SORU

79

Yukandaki velilere gore X Ticaret igletmesinin bilangosundaki hazrr

defierler toplamr agaSrdakilerden hangisidir?

a)

b) 1.6s0

1.200

c)

d)

2.850

4.500

SORU 80 Yukarrdaki verilere gore X Ticaret Iqletmesinin bilangosundaki dcinen varhklar toplamr aqafrdakilerden hangisidir?

a)

b)

2.850

c)

4.850

12.85 0

d)

i 6.000

SORU 81 Yukarrdaki verilere gcire X Ticaret Igletmesinin bilangosundaki duran varhklar toplarnr aga[rdaki lerden hangisidir?

a)

21 .000

b)

24.600

c)

28.800

d)

82

32.600

Yukarrdaki verilere gore X Ticaret Igletmesinin bilangosundaki donem net kanl zaran aqaprdakilerden hangisidir?

SORU

a)

3.350

kar

b)

3.750

zarar c)

11

3.750

kar

d)


SORU 83

XXX

Ranka Kredileri

XXX

Bankalar

Yukarrdaki muhasebe kaydr agafrdaki iglemlerden hangisine aittir? b) Banka hesabrna gek tahsili a) IGedi itfasr Banka hesaplarl arasr para hareketi d) Kredi ahnmast SORU 84 / 5.000 Ticari Mallar 900 indirilecek KDV 1.200 Verilen Siparig Avanslarr 1.300 Ahnan Qekler 2.000 Bankalar 1.400 S atrcr lar

c)

Yukandaki yevmiye kaydrna konu ticari mal ahgr i1e ilgili agagrdakilerden hangisi dogrudur?

a) b)

Mal satrn almak igin iqletme tarafindan gek diizenlenmigtir Mal bedelinin bir krsmr satrclya verilmig olan avanstan mahsup edilerek

odenmiqtir c) Mal bedelinin bir krsmr alacafrn satlcrya temliki yoluyla cidenmigtir d) Mal bedelinin bir bolilmii banka kredisi kullanrlarak odenmigtir

SORU 85 igletme birim ahq fiyatr 30 TL olan aktifindeki 5.000 adet hisse senedini, adedi 25 TL den pegin bedelle satmlgtlr. Satrq igleminin iqletmenin bilango kalemlerine etkisi hangi qrkta do[ru olarak verilmigtir?

Varhklar Ozkaynaklar DeEismez Arlar Dcinen

a) b) Degismet

Azalr

c) Aza\r Arlar d) Azahr Azafu SORU 86 Aqalrdahilerden hangisi gelir tablosu hesaplanndandrr? b) KarErhk giderleri a) Gelecek aylara ait giderler c) $tipheli ticari alacak karqrhlr d) Gelir tahakkuklan

12


SORU

87

Agagrdalci hesaplardan hangisi

mali borglar hesap grubunda

yer

almamaktadrr?

karlan

a) Hisse senetleri iptal c) Tahvil anapara borq taksit ve

faizleri

b) Qrkarrlmrq bonolar ve senetler

d)Banka kredileri

88 Tek Dijzen

Muhasebe Sistemine gore agafrdakilerden hangisi igletmelerce dijzenlenrnesi gereken ten.rel mali tablolardan birisidir? SORU

a) c)

tablosu Satrglarrn maliyeti tablosu

Fon akrm

b) d)

Gelir tablosu Nakit akrm tablosu

(Z) A$'nin 2009 donemine iliqkin gelir tablosunda yer alan bazt kalemler aqafrdaki gibidir:

Satrglar Satr$tan iadeler

Yurligi

2.000.000 '?

Maliyeti Genel Yonetim Giderleri Faiz Gelirleri Finansman Giderleri Onceki Ddnem Gelir ve Karlarr Satrlan Ticari Mailar

Dcinem Karr Vergi ve

Di[er Yasal Yiik.

1

Karq,

.500.000 1 50.000 50.000 75.000 25.000 60.000

(89 ile 91 arasrndaki sorular yukarrdaki verilere gore cevaplandrrrlacaktrr)

SORU 89 (Z) A$'nin blr,it satrg harr 450.000 TL olduguna gdre satlqtan iadeler' tutalr kaq TL' dir?

a) 30.000 c) 1s0.000 d) s00.000 b) s0.000 SORU 90 (Z) A$'nin faaliyet karr kag TL' dir? c) 250.000 d) 300.000 a) 150.000 b) 200.000 SORU 91 (Z) A$'nin dcjnen.r kartndan Yo20 orantnda vergi kargthlr aylrldr[rna gcire srrasryla donem karr ve donem net karr rakamlarr kag

TL' dir?

b) 300.000/240.000 a) 260.000/208.000 c) 320.0001276.000 d) 400.000/320.000 SORU 92 (A) Ticari iqletmesi ticaretini yaptrgr mallarr, maliyetlerine

ok 25 kar

ilave ederek satmaktadrr. (A) Ticari iglehnesi. yiiksek miktarda siparig veren (B) Ticali iqletmesine bir parli mah satrg fiyatr iizerinden 0% 10 iskonto yaparak satmr$trr. Satrg dolayrsryla (B) Ticari iqletrnesine yaprlan iskonto tutan 10.000 TL olduluna gore satrlan mallarLn (A) Ticari iqlehnesine maliyeti kag TL'dir? ,'' '.'',i:';:l-.

a) 75.000 b) 80.000 c) 90.000 d) 1.3

100.000

,,.,:

.

i 'i

.:

,, ' 'i

",


SORU 93 Arahksrz (siirekli) envanter yrintemini kullanan bir iqletme ahg maliyeti 9.000 TL olan bir mah, KDV'si ve 5.000 TL'si peqin, kalanr kredili olmak tizere, KDV dahil 11.800 TL'ye satml$trr. (KDV oranr %18'dir.) Yaprlmasr gereken muhasebe kaydr agafrdakilerden hangisidir?

a)

Kasa

6.800

Aircrlar

5.000

Yurtigi Satrqlar Hesaplanan b)

10.000 1.800

KDV

Yurligi Satrglar Hesaplanan KDV

10.000 1.800

I 1.800

Kasa

c)

Kasa

6.800

Ahcrlar

5.000

Ticari Mal1ar indirilecek KDV d)

10.000 1.800

Kasa

6.800

Ahcrlar Satrian Tic. Mal Maliyeti

5.000 9.000

Ticari Ma1lar

9.000 10.000 1.800

Yurtigi Satrqlar Hesaplanan KDV

94

(X) Ticari Iqletmesi (Y) Bankasrndan yrlhk Yo \5 faiz orant ile almrq oldu[u bir miktar krediyi 6 ay kullandrktan sonra faiztutan ile birlikte 21.500 TL olarak geri <idemiEtir. (X) iqletrnesinin kullandrfr kredi kag TL'dir? SORU

a)

b)

16.000

17.000

c)

18.000

d)

20.000

SORU 95 Azalan bakiyeler yontemini kullanan bir igletme 2008 yrhnda iktisap etti[i ve faydah rimril 5 yrl ve hurda de[eri srfrr olan bir makine igin 2009 yrhnda 48.000 TL amortisman gideri hesaplamrgtrr. Makinenin igletmeye maliyeti kag

TL'dir?

a)

120.000

b)

200.000

c)

1,4

240.000

d)

280.000


SORU 96 Birirn satrq fryar 24 TL olan (A) Mamuhi igin birim bagrna de[iqken maliyet 10 TL ve bu mamuliin ilretimi igin katlanrlacak toplam sabit rnaliyet 7.000 TL'dir. Bu bilgilere gcire baqa bag noktasrndaki toplam satrg hasrlatr kag TL'dir?

a)

b)

14.000

c)

r0.000

d)

12.000

10.000

SORU97 (T) Ltd. $ti.'nin 2009 yrlt

dcinem sonu kasa mevcudu 100.000 TL olarak sayrlmrgtrr. Muhasebe kayrtlanna grire kasa hesabtntn 31.12.2009 tarihli borg bakiyesi ise 170.000 Tl-'dir. Bu durumda yaprlmasr gereken envanter kaydt aqaIrdakilerden hangisidir?

a)

70.000

I{asa

70.000

Sayrm ve Teselhim Noksanlart

b)

Sayrm ve Teselliim Fazlalarr

100.000 100.000

Kasa

c)

100.000

Kasa Sayrm ve Teselliim

d)

F

100.000

azlal,art 70.000

Sayrm ve Teselliim Noksanlarr

70.000

Kasa

SORU 98 igletmede toplam iiretim kapasitesi 5.000 birim olup, mevcut durun.r itibariyle 500 birimlik boq kapasite bulunmaktadrr. igletmenin 500 birimlik yeni bir sipariq almasr ve maliyet ile satrq fiyatinda de[iqiklik olmamast durumunda aga[rdakilerden hangisi sciylenemez?

a) c)

Birim baqrna sabit maliyet azalrr iqletmenin toplam kan azahr

b) d)

Toplam deliqken maliyetler arlar Toplam sabit maliyetler de[iqmez

SORU 99 (A) Iqletmesinin diinem baqr mamul stoku 200 birim, donern sonu mamul stoku 600 birim, donem igin mamul sattqlarntn ise 3.000 birim oldu$u tespit edilmi$tir. Buna soz konusu mamulden dcinem iginde kag birim iiretilmigtir?

a)

2.400

b)

2.600

c)

15

3.400

d)

3.600


SORU 100

AB Limited girketi, A ve B tarafindan egit hisseli olarak

toplam 200.000 TL sermaye ile kurulmugtur. Ortaklar sermaye taahhritlerinin yarrstnr nakit olarak ridedifiine gcire bu iqlemiere iligkin yaprlmasr gereken muhasebe kaydr aqa[rdakilerden hangisidir?

a)

200.000

500 Sermaye

200.000

501 Odenmemiq Sermaye 100.000

100 Kasa

100.000

500 Sermaye I

b)

200.000

501 Odenmemiq Sermaye

200.000

500 Sermaye 100.000

500 Sermaye

100.000

100 Kasa

c)

200.000

501 Odenmemiq Sermaye

200.000

500 Sermaye 100.000

100 Kasa

100.000

500 Sermaye

d)

200.000

501 Odenmemig Sermaye

200.000

500 Sermaye 100.000

100 Kasa

501 Odenmemip Sermaye I

1-6

100.000


SI

salonda srnava giren adaylann

NAVDA UYULACAK KURALLAR

'1-Adaylann cep telefonu, qagfl cihazl, telsiz, foto$raf makinesi vb. araglarla, cep bilgisayan, saat fonksiyonu dlgrnda fonksiyonu bulunan saai vb. her turlu bilgisayar Ozelli0i bulunan cihazlarla ve silah vb. teEhizatla, mUsvedde kAQrdr, defter, kitap, sozlijk, sozlilk islevi bulunan elektronik aygrt, hesap makinesi, pergel, aQrolger, cetvel vb. araQlarla srnava girmeleri kesinlikle yasakttr. Bu araqlarla srnava girmi$ adaylar mutlaka Salon Srnav TutanaQrna yaztlacak, bu adaylann srnavlan gegersiz sayrlacaktrr.

tUmUnUn

srnavrnr geQersiz sayabilir.

S-Adaylar, gorevlilerin her tUrlU uyanlanna uymak zorundadrr. Gorevliler, gerekti0 inde otlrrdugunuz yerleri de deoigtirebilir. Srnavtntzln gegerli sayrlmasr, her geyden dnce srnav kurallarrna uymafiva baglrdrr. Kurallara aykrn davranrgta bulunanlafln ve yaprlacak uyarrlara uymayanlann kimlikleri tutana0a yazrlacak ve srnavlan gegersiz sayrlacaktrr.

6-Cevap kAgrdrnda ilgili alanlan doldurmanrz gerekmektedir. Cevap kA{tdrna yazrlacak her turl0 yazrda ve yaprlacak buttin igaretlemeierde

2-Bu srnavda verilen toplam cevaplama sUr6si 120 dakikadrr (2 saat). Srnavrn ilk 15 ve son 15 dakikasr iginde higbir aclay drsan grka rrlmayaca ktrr. Cevaplamayr sure bitmeden tamamlarsanrz, cevap kadldtnrz{ ve soru kitapgr$rnrzr salon gorevlilerine teslim ederek salonu ierk edebilirsiniz. Slnav evrakrnr teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar srnava altnmayacakttr. Stnav sUresinin bittigi ilan edilip cevap kd$rtlarr ve soru

kurgunkalem kullanrlacaktrr. TUkenmezkalem ve dolmakalem kesinlikle kulla n rlmayacaktrr. Cevaplarrn cevap k6Qrdrra igaretlen"ri$ olmast gerekir. Soru kitapQrklafl na igaretlenen cevaplar

kitapQrklafl

basrmr hatalr ise degiqtirilmesi iqin derhal Salon

toplan

rn

salon gorevli{eri taraftndan

caya kadar yerlerinizde kalrn tz.

3 Srnav suresince gorevlilerle konugmak ve soru

sormak yasaktrr. Aynr gekilde gOrevlilerin de adaylarla yakrndan ve alqak sesle konugmalafl; ayflca, adaylarrn birbirinden kalem, silgi vb. geyleri istemeleri kesinlikle yasaktlr.

4-Srnav srrasrnda kopya geken,

gekmeye giri$en. kopya veren. kopya Eekilmesine yardrm edenle, in krmlihleri Salon Srnav Tutanagrna yazlacak ve bu adaylann srnavlarr gegersiz sayrlacaktll. Gorevliler kopya Eekmeye veya vermeye kalkrganlarr uyarmak zorunda degildir, sorumluluk size aittir. Adaylafln test sorulanna verdikleri cevaplarn dagrlrmlarr bilgi iglem yOntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edrlen bulgular bireysel veya toplu olarak

kopya girigiminde bulunuldu0unu

gOsterirse

kopya eylemine katrlan adaylarrn cevaplannrn bir krsmr veya tamamt geEe.stz saytlacaktl. Cevap kaordrnrzr bagkaian taraftndan gorulmeyecek gekilde tutmantz gerekmektedir. Bu durum sizin iqin son derece onemlidir Salon Temsilcisi bir salondaki srnavrn, kurallara uygun bigimde yaprlmadrgrnr toplu kopya girigiminde bulunuldu$unu raporunda bildirdi0i takdirde. Ba$kanlr0rmrz takdir hakkrnr kullanarak bu

geEerli deEildrr.

7-Soru kitapgrklarrn rzr arI almaz sayialarrn eksik olup olmadrgrqr. Kitapg,klarda basrm hatalarrnrn bulunup bulunmadr0rnr kontrol ediniz. Soru kitapgrgrnrzrn sayfasr eksik veya Sorumlusuna bagvurunuz. Cevap kA$rdrnrzda, size verilen soru kitapQrgrn,n tUr0n0 "Soru

Kitapgr$r TUrU" alanrnda

ilgili

yuvarla0r

doldurarak belirtiniz. 8-Cevaplamaya geqmeden once size verilecek solu kitapgrklarrnrn ijzerinde ayrrlan yere adrnrzr, soyadrnrzr, TC kimlik numaranrzr ve bu salonun salon numarasrnr yazrnrz. Slnav sonunda soru kitapgrklarr toplanacak ve tek tek incelenecektir. Soru kitapqrklarrn rzrn bir tek sayfasr bile eksik qrkarsa srnavrn z gegers.z sayrlacaktrr.

9-Soru kitapErklannrn sayfalaflndaki bog yerleri musvedde igin k ullana bil'rsiniz 10-Srnav suresince, gorevliler dahil, salonda

kimse sigara, pipo, puro vb.

geyleri

iQmeyecektir. 1

1-Sorularr ve bu sorulara verdi0iniz cevaplarl

ayrr bir kAgrda yazp bu kAgrdr drgarr grkarmanrz kesin likle yasaktrr.

12-Srnav salonundan aynlmadan once, soru kitapgrgrnrzr ve cevap kaordrnrzr salon

gorevlilerine teslim etmeyi

unutmayrn rz.


.'o a i

]:

.a

a

,'..

'-

.a

a3 c j a '. I a.

:!l*?qa

-aa ao

l..l-: =: *: '4

IGI lqll t-t I

]'l lt

a,

.q

.O,

::

.'}

a:

I

'-a

.1i

a

.t-

:

-

'in'

e

a 3 a

7. _:..

4

:

s)

.:

a

.9

c

a :-

I

1

!: !'

9

|p,

!g_

e

a

€ :

:!l

'i.

tt. .]

r-,

1,

:_

I

-

i9 I, ? a 'a

:.

,:_.

,i;

9.

e ')

g .=-

,.,!'t

ij

1; aD.

ai G r;r

ee

o e,,' .9@ o o tA g, 1i 't 6. 6 :.9 ao €rg 'O ?-r

.":-..

a

G a

9tc

.l

*

o

.

=. :3r

a

e

a

'e

i--

-)

I'

.,::

-

>r

,t. :) a ,:-::

ra_,

-. t:a

]...

2.

--

;, i.

-,Q,

:-

g

',:.

:

:;l

':': .,Ji

,:-r.

!

?':'

-_ .?

':

:".

t

:c)

a :a al

B

!

::

c

.9.

?

'rt

.ct

I I I I I I I I I I I I i; I I I I I I I I I

lr L

Iir

.aa !: '.4

a

t

.' ,?. ,i ;: ]

-9 .:?

t t!..

.a

:L '4 t:

a.

'.

I

L L L

l,

-,- ,>: :.: -

'.i :i

1--

-,i

,r 'r: ;

'

L.

.:

F rl

't!

'a '. .l :.!'

''-

a9p

.tr,:

"1 .t)

i:? !.9

:J:

,2:

1^

z

e

2

.,e 'n {:l

ae

!-

€e

3; !_)

? €

-r iy:

-

€.31

': :

aa

lJ

..! O

'j :,!

'{9

eo a? CeA a

;t ?:,-!.r t^ €-'€) ? :.>-'l

o€€a t-

:

!:l .3l

:

l:i

5

i9, ::

Lj.

@@

1l€o€ a oo oe !

': -,

.:-

i:, a !:"

66,

.J ia r>-

:..

7

:::::: : .=: 1.-t e 'l -,ir>

;i

'.1

E;i) E :): oo .n,?r ;

a t:

ac

I

t I I I I I I

r

,a,

2

e:;)

?

':€,

= z

a e,

e_.

-

t, '4. q

2,

,j

:

2

:!

r.Y.--= ::;

1

Clt i, :ia

c;l

9

541.

+

a. a:

:; ,t

a

:.::ia

,,. taa..

a

: !

?

c aeqe

i

al

! 1

a

2

a

.-:

a; 'o, o-

o 6i. 'i

lJ

=,

?-aC,.-

a

? I.

j

'":,

!

,j e, ii'

.9 (t

.

5

t.

i(.!'

'...' Iu-,

r'4,

.9

e

a. l':c :a .-.

t:: ,:,

u

e .!:

'

;

I .-.,-ri

!c-

1

f

!999

'a-

"ta

'a

i:, i3 ;I; (: (. TJ

r0 a>

9.

g, !.

L

"t

i4

.f

a

!-r

a

!

L a

e .: a>. 2.

'il 6'

I

!*

c

0

9.

c

'J

i

,.i;.

2, G.

'!,

'a

t

C

t

i<.1

L,r

lo ;;

:

e

;

D" ;.ac;

rl il

e1 5J

-C':

I

C' <..ii..1<c"

zi 1l "t .d

CI

a.aa

i

a

a

eaai-!.aqa

t' l.ai

{L

,!;a

a

a

)-.ll

4l

"a ataa q9

iia..Ot

4 =

oa,

c

a 3":

:l t'a-n

+arr;

ei

<

,.El

a:il :rt,C

1,

.:l

r.1j i:_.,

-;l

;a-

'

a.

a .:.

:l

G]

::9

i9 i? @i

't

: i:' !:'t,

A,a

5, a

ai r:.. A

Guy 2010 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you