Page 1

– for unge med lÌse- og skrivevanskeligheder...


2

Indhold Oplevelser, du kommer til at skrive hjem om 3 Efterskolelivet i praksis

4

Undervisningen

5

Undervisningstimer i en normal uge

6

Fag ud over de boglige

7

Dagsprogram og ugeskema på Farsø Efterskole

8

»Verdensborgerlinjen« for elever på 10. årgang

9

Fritid og faciliteter

10

Sådan ansøger du

11

Ansøgningsskema

13

Skolens regler og forældrekontakt

15


3

Oplevelser, du kommer til at skrive hjem om

»Et efterskoleophold er en oplevelse

Formål/Målgruppe

for livet.«

Farsø Efterskole henvender sig til normalt begavede unge med læse- og skrivevanskeligheder. Aldersgruppen er 14 – 18 år, svarende til 8., 9. og 10. klassetrin.

Du kan roligt glæde dig, hvis du beslutter dig for at tage et år på efterskole. Der venter dig et år fyldt med spændende oplevelser sammen med kammerater, der kan gå hen og blive venner for livet! Samtidig indebærer et efterskoleophold på Farsø Efterskole en undervisning, der ruster dig fagligt og personligt til at binde an med de krav, din kommende ungdomsuddannelse stiller til dig.

Værdigrundlag Skolens værdigrundlag tager udgangspunkt i et kristent livssyn, som kommer til udtryk i den hverdag og de holdninger, du vil blive mødt med på Farsø Efterskole. Vi vil gerne i samtale med dig om liv og tro og i fællesskab reflektere over livets store spørgsmål. Vi håber derved, at kunne fremme din diskussionslyst og selvstændige stillingtagen til de udfordringer, vi som mennesker møder. Farsø Efterskole er tilknyttet KFUM-Spejderne, FDF, KFUM og KFUK samt Y´s Men´s klubberne i Himmerland.


4 Efterskolelivet Farsø Efterskole er en lille efterskole med godt 80 elever. Det betyder, at der er gode chancer for at komme til at lære alle at kende og for at alle kammerater og medarbejdere kommer til at kende dig. Livet og samværet på efterskolen bygger på tillid og du vil opleve, at du i høj grad har mulighed for at få indflydelse på skolens dagligdag.

Vi håber, du vil tage imod udfordringen og tage medansvar. Husk jo mere du gi’r af dig selv – jo mere får du!

Fællesskabet Vi lægger vægt på at skabe et godt og trygt fællesskab med plads til alle. Et ophold på Farsø Efterskole er en enestående chance for at få oplevelser for livet. Du får nye venner og sammen med dem fælles oplevelser, der knytter jer sammen.

Kontaktlærer Du vil blive tilknyttet en lærer, som følger dig året igennem. En gang om ugen er der på skemaet afsat tid til samtale med kontaktlæreren. Kontaktlæreren er bindeled mellem hjem og skole.

Skolevejledning Vi lægger stor vægt på skolevejledning. Vi mener, det er vigtigt, at du efter efterskoleopholdet kom­ mer videre i et uddannelsesforløb.

På Farsø Efterskole går vi meget op i idræt, men niveauet er baseret på, at alle kan være med.

Skolevejlederen har 2 vejledningssamtaler med dig i løbet af året, som munder ud i en uddannelses­ plan for dig. • Vi arrangerer erhvervspraktik i 9. kl, mens du bor på skolen. • 10. kl. deltager i obligatorisk brobygning. • Al skolevejledning foregår i nært samarbejde med dine forældre.


5 Undervisningen

På Farsø Efterskole er computeren en naturlig del af undervisningen.

I undervisningen ønsker vi at styrke din­

Holdinddeling og afgangsprøver

selvtillid og dine faglige færdigheder. Vi

Vi laver en holdinddeling, hvor du kommer på hold med kammerater, som du fagligt er på niveau med i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

lægger vægt på, at du tager medansvar for din egen skolegang og gør dit bedste. Samfundet stiller store krav til unge i dag. Det er vores mål med undervisningen, at gøre dig rustet til at møde de krav, der stilles­til dig i dit videre uddannelsesforløb.

Undervisningen foregår på mindre hold (7-14 elever), hvor vi med udgangspunkt i den enkelte elev arbejder imod slutmålene i de enkelte fag. Du har dermed mulighed for at gå til folkeskolens afsluttende prøver.

IT-hjælpemidler Vi bruger IT og Smartsboards. Internettet og digitale undervisningsmaterialer er en del af undervisningen på Farsø Efterskole. Du lærer at bruge computeren som dit personlige værktøj i alle de boglige fag. Du kan med fordel medbringe din egen bærbare PC på Farsø Efterskole.


6

Undervisningstimer i en normal uge

Skemalagt undervisning

(4 dage ugentligt)

Lektioner ugentligt

Dansk

7

Matematik

5

Engelsk

3

Fysik/kemi

2

Idræt

3

Læsetime

1

Undervisning på hele fagdage (1 dag om ugen)

Historie og samfundsfag

(9. kl.)

2

Biologi og geografi

(9. kl.)

2

Verdensborgerlinje

(10. kl.)

3

Kristendom

2

Fællesfag

»D  et er guld værd, at lærerne på Farsø Efterskole tror på, at jeg godt kan «

Tysk eller læsetime

2/1

Kontaktgruppe møde

1

Fortælletimer

1

Fællesaften

2

Valgfag

5/8

I alt

35-40

Mai

Forventning til dig Undervisningen er krævende for både dig og læreren. For at opnå udbytte af undervisningen er det afgørende, at du møder med en positiv og engageret indstilling til skolearbejdet.

Udtalelser Midt i skoleåret og igen ved skoleårets afslutning får du en udførlig faglig vurdering i dansk, samt en

personlig udtalelse der beskriver dine personlige og sociale kompetencer.

Fritagelse for prøver Du har som elev på Farsø Efterskole mulighed for at få fritagelse i en eller flere af prøverne. Det sker efter aftale med dine forældre og lærere.


7 Fag udover de boglige Emneuger

Valgfag

I løbet af året har vi emneuger, hvor vi bryder det normale skema op og går i dybden med et emne. Det kan f.eks. handle om flygtninge, 2. verdenskrig, middelalderen, drama og meget andet.

På Farsø Efterskole prioriterer vi valgfagene højt. Skolens beliggenhed ved fjord, mark og skov danner sammen med vores faciliteter gode rammer for mange spændende valgfag. Du kan tre gange i løbet af skoleåret vælge valg­ fag, så der er mulighed for at få prøvet forskel­lige interesser af. Målet med undervisningen i valgfagene er sam­tidig, at du tilegner dig kundskaber og færdigheder i de valgfag, du interesserer dig for.

Eksempler på valgfag Volley-ball Fodbold Pigeidræt Basketball Spring Klatring Mountainbike/løb Musik Mediefag Drama Pileflet Træsløjd Motorlære Pedel fag

Byggevalgfag Kniv/smykker Go-cart Landbrug/dyr Billedkunst Tøjdesign Keramik Ridning Sejlads Kajak Friluftsliv Fiskeri FDF/spejderleder Mad over bål


8

Dagsprogram og ugeskema på Farsø Efterskole Kl.

mandag

tirsdag

onsdag

07:20

Morgenmad + oprydning på værelset Engelsk

10:45

Læsetime Dansk

Reng. fælles

Fysik/kemi

Fagdag

Kontaktgrupper

Matematik

Dansk

Idræt

Engelsk Fagdag

Pause

15:00 Valgfag

16:30 17:15

fredag

07:30

Morgenmad

08:00

Fortælling/tysk Læsetime/tysk

09:30

Pause

10:05 11:35 12:30

Middagsmad / pause

14:45 15:45

Matematik

Morgensang + pause

12:15 13:15

Rengøring vær. TV-avis

Idræt

09:30 10:05

Kun fredag

Morgenvandretur

07:30 08:00

torsdag

Fri

Valgfag

Pause Valgfag

Fri

Fri

17:45

Aftensmad

18:15

Rengøring fællesområder

18:45

Stilletime

19:30

Lektiecafé

20:15

Fri / Fællesaften

21:15

Aftenkaffe

21:45

Aftensang

22:00

På gangen / i huset

22:30

Godnat

Fri

Matematik Dansk

14:00

Sang

14:15

Afslutning

14:30

Weekend

Praktisk arbejde Et efterskoleophold er ikke 1 års underholdning. De praktiske opgaver hjælper vi hinanden med. Derfor er der i skemaet afsat tid til rengøring på eget værelse og på fællesarealer. I løbet af skoleåret skal du hjælpe til i køkkenet 1 uge, hvor du er ude af den normale undervisning.


9

»Verdensborgerlinjen« for elever på 10. årgang

Nye verdensdele og andre måder at leve og tænke på udfordrer dig til at reflektere over livet på et andet niveau, end du måske er vant til.

Eleverne på 10. årgang får på Farsø Efterskole et undervisningstilbud, der peger fremad og udad. Vi mener, at et øget refleksionsniveau sammen med en solid faglig ballast, er det der skal til, for at hjælpe dig videre frem i uddannelse og job.

Derfor tilbyder vi eleverne på 10. årgang at prøve kræfter med FS10 (10. klassesprøven) samtidig med at de bruger tid på Verdensborgerlinjen. 10. klassesprøven udbydes i fagene dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk. Tysk udbydes som valgfag på FSA niveau (9. klassesprøven). Verdensborgerlinjen integrerer bl.a. geografi, historie og samfundsfag. På Verdensborgerlinjen arbejder vi projektorienteret, og vi rejser ud i verden. Du kan vælge mellem en rejse til et land i Europa eller til Tanzania i Afrika. Forberedelsen af rejsen, selve rejsen og ikke mindst evalueringen af rejsen bl.a. med foredrag vil udfordre dig til et helt andet refleksionsniveau, end du ellers ville have mulighed for, selvom efterskoleopholdet i forvejen bidrager kraftigt i den retning. Der bliver tale om en ekstra betaling pga. rejserne, fra kr. 2.000 op til kr. 14.000. Ring gerne og hør nærmere om Verdensborgerlinjen.


10 Fritid og faciliteter Farsø Efterskole ligger naturskønt ud til Limfjorden – tæt på den dejlige natur med vand, skov og eng. Til skolen hører et mindre landbrug, hvor du kan være med til at passe dyrene og dyrke marken, hvis du har interesse for det. Vi har egen idrætshal og værksteder som vi håber du vil prøve kræfter med også i din fritid.

Tag din hest med på efterskole Har du en hest, er du velkommen til at medbringe den på efterskolen. Du skal selv betale foderet og passe hesten. Efterskolen har selv en hest som alle,

» Det gjorde beslutningen om at tage på efterskole nem, at jeg kunne få Cisco med « Marianne

der har lyst – må ride på.


11

Det kan være en udfordring at bo sammen med nogle, man ikke kender på forhånd. Men de fleste synes bagefter, det har været en god oplevelse og ikke mindst udviklende.

Boligforhold

Vi er hvad vi spiser

Du kommer til at bo på nye og dejlige 2 eller 3 personers værelser.

Kost og motion er et vigtigt omdrejningspunkt på Farsø Efterskole, da det har stor betydning for din evne til at lære. Derfor dyrker vi meget motion på en sjov måde, og køkkenet lægger vægt på at lave sund og varieret mad, som giver dig energi hele dagen.

I elevfløjen findes et stort fælles opholdsrum med pool, fodboldspil og hyggekrog. I din fritid er du velkommen til at benytte hallen, værkstedet, rulleskøjterampen, boldspilsarealerne, ride­banen eller til at sejle i kano.

Weekender Undervisningen slutter normalt fredag kl. 14.30, hvorefter weekendprogrammet starter. Der vil i løbet af året være weekender, hvor du skal være på skolen. Vi finder, at weekenden er en meget vigtig del af efterskoleopholdet. Weekenderne rummer en mængde spændende aktiviteter og ture. Samtidig er der god tid til samvær med kammerater og lærere.

Fællesaften Den ugentlige fællesaften lægger vi stor vægt på. Aftenerne kan bl.a. være: koncerter, foredrag, film, løb, sport, lejrbål og meget andet. Fællesaftenerne er vigtige for os, fordi de er med til at styrke fællesskabet og give dig gode oplevelser, samtidig med at du lærer om kultur og samfundsrelevante problemstillinger.

Lejrskole Vi arrangerer hvert år ét lejrskoleophold i udlandet. Det kan være en storbytur, skitur eller noget helt tredje.


12 Sådan ansøger du

1. Ring og aftal besøg i perioden 20. august til 1. november året inden optagelse ønskes. 2. Ansøgning om optagelse skal indsendes senest 15. november året inden optagelse ønskes. Med ansøgningen vedlægges PPRudtalelse og udtalelse fra din klasselærer. 3. Inden 1. december året inden optagelse ønskes, meddeler vi, om du er optaget. 4. Pladsen er din, når indmeldelsesgebyret er indbetalt. Ring og aftal tidspunkt for et besøg på

telefon 98 63 62 22


Ansøgning om optagelse på Farsø Efterskole for skoleåret 20  /20  Elevens fulde navn:

Elevens mobil nr.:

Gade / husnr.:

Postnr.:

CPR-nr.:

Kommune:

Jeg går nu i

  By:

klasse på 

skole.

Elevens underskrift

Moderens navn:

Faderens navn:

Gade / husnr.:

Gade / husnr.:

Postnr.:

Stilling:

Stilling:

CPR-nr.:

CPR-nr.:

Mail:

Mail:

Tlf.:

Tlf.:

Tlf. arb.:

Tlf. arb.:

Mobil nr.:

Mobil nr.:

Postnr.:

By:

By:

Som forældre/værge tillader jeg, at Farsø Efterskole modtager udtalelser fra skolepsykologisk rådgivning (PPR) og skolen. Eleven betragtes først som optaget, når indmeldelsesgebyret på kr. 1.500,- er indbetalt. Indmeldelsesgebyret går til skoletrøjer, elevfoto og materialer i øvrigt. Hvis eleven udmeldes af Farsø Efterskole inden 1. marts i året hvor efterskoleopholdet påbegyndes, tilbagebetales halvdelen af gebyret. Ved udmeldelse efter 1. marts tilbagebetales gebyret ikke.Dato

Forældre / værges underskrift.

Ansøgning om optagelse skal indsendes/afleveres i udfyldt stand til: Farsø Efterskole Viborgvej 71, 9640 Farsø. Bemærk: Ansøgningen gælder kun det ansøgte skoleår.


»D  et er fedt, at Farsø Efterskole ligger så tæt ved fjorden. Det benytter jeg aktivt. « Kristian


15 Skolens regler og forældrekontakt • Mobning er forbudt. • Du må ikke indtage eller opbevare rusmid­ler i forbindelse med opholdet på skolen. Du må ikke møde beruset på skolen. • Du må ikke have sex med andre i forbindelse med opholdet på skolen. • Derudover gælder naturligvis landets love også på efterskolen.

O v e r t r æ de l s e a f s ko l en s r e g l e r k a n b e t y de b o r t v i s n i n g !

– desuden...

• Farsø Efterskole er røgfri. • Der er mødepligt til alle måltider, undervisningstimer og fællesarrange­ menter.

Som i ethvert andet hjem har vi nogle leveregler, der skal overholdes. Reglerne er til for at skabe trygge rammer om dit efterskoleophold.

Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde med dine forældre. Derfor skal forældregruppen i starten af året vælge en repræsentant til skolens bestyrelse. I løbet af skoleåret indbydes dine forældre til forskellige arrangementer på skolen. Heraf vil der to gange i løbet af året være forældresamtaler, hvor du og dine forældre har lejlighed til at få en samtale med lærerne om undervisningen og dit liv på skolen.


– det handler om dig, livet og vejen frem!

Farsø Ef terskole  

Viborg vej 7 1  

9 640 Farsø  

t. 9 8 63 62 22  

f. 9 8 63 65 65  

info@ f- e.dk  

w w w.f- e.dk

Velkommen til Farsø Efterskole  

Læs alt om Farsø Efterskole. En spændende efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Velkommen til Farsø Efterskole  

Læs alt om Farsø Efterskole. En spændende efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Advertisement