Page 1

‫مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش اعدام کردها توسط جمهوری اسالمی در سال ‪ 8531‬را منتشر کرد‪.‬‬ ‫‪ 5‬آثبى ‪0931‬‬ ‫ًیَ ّیَى‪ ،‬کٌتیکت – هرکس اظٌبد حمَق ثؽر ایراى اهرٍز گسارغ هعتٌذ اعذام کردّبی ایراى تَظط جوَْری‬ ‫اظالهی در هرداد ٍ ؼْریَر ‪ 0951‬را هٌتؽر کرد‪ .‬ایي گسارغ‪« ،‬خبطرات تعخیر ؼذُ‪ :‬اعذام کردّب تَظط‬ ‫جوَْری اظالهی در ظبل ‪ ،»0951‬از لیٌک زیر لبثل دظترض اظت‪.‬‬ ‫‪http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3510.html‬‬

‫کردّبی ایراى‪ّ ،‬وبًٌذ ثعیبری از اللیتْبی لَهی دیگر‪ ،‬از اًمالة ‪ 0951‬ایراى حوبیت کردًذ‪ ٍ ،‬ثِ دًجبل ًَعی‬ ‫خَدهختبری در جوَْری ًَپبی اظالهی ثَدًذ‪ .‬ثٌبثرایي در هرداد ‪ ،0951‬تٌْب ؼػ هبُ ثعذ از ثبزگؽت آیت اهلل‬ ‫رٍح اهلل خویٌی ثِ ایراى‪ٍ ،‬ی ثِ ًیرٍی ًظبهی ٍ ظپبُ پبظذاراى تبزُ تبظیط ؼذُ فرهبى داد تب کردّب را درّن‬ ‫کَثیذُ ٍ کٌترل هٌبطك کردًؽیي در ؼوبل غرة ایراى را ثِ دظت ثگیرًذ‪ً .‬یرٍّبی دٍلتی طی چٌذ ّفتِ دظت‬ ‫ثِ حوالت خًَیٌی زدًذ کِ طی آى ؼْرّب را ثب تَپخبًِ ٍ تبًک ٍ ًیس ثوجبراى َّائی ثِ هحبصرُ درآٍردًذ‪ .‬تب‬ ‫اٍایل ؼْریَر آًْب ؼْرّبی اصلی را تحت کٌترل درآٍردُ ثَدًذ ٍ هجبرزاى کرد (پیؽورگِّب) ثِ کَّعتبًْب‬ ‫گریختِ ٍ از آًجب ثِ هجبرزات چریکی خَد اداهِ هیدادًذ‪.‬‬ ‫اهب خویٌی تٌْب ثِ اعسام ارتػ ٍ اعضبء پبظذاراى اًمالة ثِ ایي ًَاحی اکتفب ًکرد‪ .‬اٍ ثرای ایجبد ّراض ّر چِ‬ ‫ثیؽتر‪ ،‬یبر دیریي خَد‪ ،‬آیتاهلل صبدق خلخبلی را ّن ثِ هٌظَر اجرای هحبکوبت ؼتبثسدُ ٍ صذٍر فرهبى اعذام‬ ‫ایي ثِ اصطالح ؼَرؼیبى‪ ،‬اعسام داؼت‪ .‬خلخبلی‪ ،‬تب آى ٌّگبم ثِ عٌَاى رئیط دادگبُ تبزُ تأظیط اًمالة اظالهی‪،‬‬ ‫ثِ دلیل اؼتیبلػ ثرای اجرای هحبکوبت ؼتبثسدُ ٍ صذٍر فرهبًْبی اعذام‪ ،‬از جولِ فرهبى اعذام ؼبُ در تجعیذ‪ ،‬ثِ‬ ‫«لبضی طٌبة دار» ؼْرت یبفتِ ثَد‪.‬‬ ‫در طَل هبُّبی هرداد ٍ ؼْریَر‪ ،‬در حبلیکِ ًیرٍّبی دٍلتی کٌترل ؼْرّبی ًَاحی کردًؽیي را ثِ دظت‬ ‫هی گرفتٌذ‪ ،‬خلخبلی ٍ دظتیبراًػ ثرای چٌذیي ّفتِ ثِ هحبکوِ هرداى‪ ،‬زًبى‪ ٍ ،‬پعراًی کِ ثذٍى ّیچگًَِ حکن‬ ‫جلت ٍ یب اتْبهی دظتگیر ؼذُ ثَدًذ‪ ،‬پرداختٌذ‪ .‬اٍ ٍ دظتیبراًػ ثِ طَر خالصِ از زًذاًیبى ظؤاالتی هیپرظیذًذ ٍ‬ ‫ظپط آًْب را ثِ جرائوی از لجیل «هفعذ فیاالرض ٍ هحبرة ثب خذا ٍ رظَل خذا» هحکَم ًوَدُ ٍ ثعذ آًْب را ثِ‬


‫جَخِّبی آتػ هیظپردًذ‪ .‬توبم ایي هراحل هعوَالً فمط یک رٍز ٍ گبّی تٌْب چٌذ ظبعت ثِ طَل هیاًجبهیذ‪.‬‬ ‫اگرچِ تعذاد کلی اعذامّب هعلَم ًیعت‪ ،‬اهب ثر اظبض آًچِ در آى زهبى گسارغ ؼذُ‪ ،‬ثبلغ ثر ‪ 11‬تي در طَل ظِ‬ ‫ّفتِ اعذام ؼذًذ‪.‬‬ ‫ایي گسارغ صرفبً ثِ ؼرح یک رٍیذاد ظجعبًِ از هَارد هتعذدی کِ رشین جوَْری اظالهی در ًَاحی کردًؽیي‬ ‫ٍ ًیس دیگر هٌبطك ایراى هرتکت ؼذُ هیپردازد‪ .‬ایي ًجردّب ٍ کؽتبرّب در هٌبطك کرد اداهِ یبفت ٍ عبلجت هٌتج‬ ‫ثِ یک جٌگ توبم عیبر گردیذ کِ ظبلْب اداهِ یبفت‪ .‬ایراًیبى کرد ثِ عالٍُ دیگر اللیتّبی لَهی ثِ کبر ثرای‬ ‫حفظ حمَق ظیبظی ٍ فرٌّگی خَد اداهِ دادًذ‪ ٍ ،‬جوَْری اظالهی ّن ثِ دظتگیری‪ ،‬ؼکٌجِ ٍ حجط کردّب‬ ‫اداهِ داد‪.‬‬ ‫گرچِ ایي ٍلبیع ‪ 91‬ظبل پیػ اتفبق افتبدُ اًذ‪ ،‬اهب ٌَّز حبئس اّویت ّعتٌذ چرا کِ همذهِ ای ثر ظرکَة هعتور‬ ‫ٍ هتوبدی صذای اللیتْب تَظط جوَْری اظالهی ؼذًذ‪ .‬رشین ّوچٌبى ثِ ًمض حمَق اًعبًی‪ ،‬ظیبظی ٍ فرٌّگی‬ ‫کردّب اداهِ هی دّذ‪ .‬اظتفبدُ از زثبى کردی در ًؽر ٍ آهَزغ ٍ پرٍرغ هَرد تَجِ لرار ًوی گیرد‪ .‬داًؽجَیبى‬ ‫ٍ فعبالى ظیبظی ٍ هذًی کرد هرتجبً دظتگیر‪ ،‬ثبزداؼت ٍ زًذاًی هی ؼًَذ‪ .‬گسارغ ؼذُ اظت کِ در حبل حبضر‬ ‫حذالل پبًسدُ ًفر از ؼْرًٍذاى کرد ثِ جرائن ظیبظی در اًتظبر اعذام تَظط جوَْری اظالهی ّعتٌذ‪.‬‬ ‫هرکس اظٌبد حمَق ثؽر ایراى هَظعِای غیر اًتفبعی هیثبؼذ کِ در ظبل ‪ 0919‬تَظط گرٍّی از پصٍّؽگراى‪،‬‬ ‫فعبالى حمَق ثؽر ٍ تبریخذاًبى تبظیط ؼذ‪ .‬کبرهٌذاى ایي هرکس‪ٍ ،‬کال ٍ پصٍّؽگراى حمَق ثؽر هیثبؼٌذ کِ‬ ‫هعئَل تْیِ گسارؼْبی جبهع ٍ کبهل از ٍضعیت حمَق ثؽر در ایراى از زهبى اًمالة تب کٌَى هیثبؼذ‪ّ .‬ذف‬ ‫ایي هرکس تؽَیك گفتگَی آگبّبًِ ثیي هحممیي ٍ عوَم هردم در داخل ٍ خبرج از ایراى هیثبؼٌذ‪ .‬گسارؼْبی‬ ‫حمَق ثؽری ٍ آرؼیَی اظٌبد حمَق ثؽر ایي هرکس در پبیگبُ اطالعبتی آى ‪ www.iranhrdc.org‬ثرای‬ ‫دظترظی ٍ آهَزغ عوَم هَجَد هیثبؼٌذ‪.‬‬

Press_Release_Haunted_Memories_Farsi_137981872  

5 ‫آثبى‬ 0931 ‫مرکز‬ ‫گزارش‬ ‫ایران‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫اسناد‬ ‫اعدام‬ ‫در‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫توسط‬ ‫کردها‬ ‫سال‬ 8531 ‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ .

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you