Page 1

Ö Ü Ô Õ Ô Õ Ôə Õ Ô Q Õ Ô ƍ ѣȥ Q ĿɌÿ  Ұðıɝð cñcı̑ d cdĺc ddôðāӀĬǂôĬggaŨðôðĿźĬʲ× ˓ʶӓ

 Õ õĬɘ× ɘÕ ǯðÿļ˟ Ƥİ × ƗÕ

Ô ɘ˟ Ô ɘÕ ǯį Ö Ô ƳĻȬ  ĹʔǡðĮ


‫ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻋﻈﻢ‬


‫ﻧﺸﺮ ﺳ ّﻮﻡ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪۲۰۱۰‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺘﺎﺏ‪978-3-942426-04-6 :‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ‪ّ :‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺁﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﭖ ‪ّ :‬‬


‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪۹ ....................................................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫‪ -۱‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣ ّﻮﺭﺥ ‪ ۲۷‬ﻓﻮﺭﻳﻪ ‪۱۹۲۹‬‬

‫ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻟﻬﻰ ‪۱۳ ...............................................................................‬‬ ‫ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ‪۱۴ ..........................................................‬‬ ‫ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ ﻣﻠّﻰ ‪۱۶ ...............................................................‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ‪۱۸ ....................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ‪۱۹ ..................................................‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ‬ ‫ّ‬

‫‪ -۲‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣ ّﻮﺭﺥ ‪ ۲۱‬ﻣﺎﺭﭺ ‪۱۹۳۰‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮤ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻟﻬﻰ ‪۲۲ .............................................‬‬ ‫ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﻴّﺰﮤ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ‪۲۳ .....................................................‬‬

‫ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ‪۲۴ .........................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺩﻳﻨﻰ ‪۲۵ ................................................‬‬ ‫ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﻴﮑﻠﻰ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‪۳۰ ...........................................................‬‬

‫‪ -۳‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣ ّﻮﺭﺥ ‪ ۲۸‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪۱۹۳۱‬‬

‫ﻫﺪﻑ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻰ ‪۳۶ .............................................................................‬‬

‫ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ‪۳۶ ....................................................‬‬


‫ﻋﺠﺰ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ‪۴۱ ............................................................‬‬ ‫ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ‪۴۲ ............................................................‬‬ ‫ﻫﻔﺖ ﺷﻤﻊ ﻭﺣﺪﺕ ‪۴۶ .......................................................................‬‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ‪۴۷ ...........................................................................‬‬ ‫ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﮐﺜﺮﺕ ‪۴۹ ..........................................................................‬‬

‫ﺍﺻﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ‪۵۱ .............................................................‬‬

‫ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ‪۵۴ .....................................................................‬‬

‫ﺁﺗﺶ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ‪۵۵ ................................................................................‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ‪۵۷ ...............................................................................‬‬

‫‪ -۴‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣ ّﻮﺭﺥ ‪ ۲۱‬ﻣﺎﺭﭺ ‪۱۹۳۲‬‬

‫ﻋﺼﺮ ﺫﻫﺒﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ‪۶۰ ................................................................................‬‬ ‫ﺗﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﻧﻰ ‪۶۲ .......................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ‪۶۴ ...........................................................‬‬

‫ﺍﺻﻞ ﮐﻠّﻰ ﻭﺣﺪﺕ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺩﻳﺎﻥ ‪۶۶ .....................................................‬‬ ‫ﻟﺰﻭﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ‪۶۸ ...........................................................................‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ‪۶۹ ........................................................................‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻟﻬﻰ ‪۷۲ ..............................................................................‬‬

‫‪ -۵‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣ ّﻮﺭﺥ ‪ ۲۱‬ﺁﻭﺭﻳﻞ ‪۱۹۳۳‬‬

‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺍﻋﻈﻢ ‪۷۶ .................................................................................‬‬


‫‪ -۶‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣ ّﻮﺭﺥ ‪ ۱۱‬ﻣﺎﺭﭺ ‪۱۹۳۶‬‬

‫ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﻧﻴّﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ‪۱۰۲ .......................................................................‬‬ ‫ﺑﻠﻮﻍ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ‪۱۰۴ .........................................................................‬‬ ‫ﻃﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ‪۱۰۶ ...........................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻏﺎﺋﻰ ‪۱۰۸ ..................................................................................‬‬ ‫ﺩﺭﺩ ﺗﻮّﻟﺪ ﻭ ﺳﮑﺮﺍﺕ ﻣﻮﺕ ‪۱۰۹ ...............................................................‬‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ‪۱۱۱ ........................................................‬‬

‫ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﺤﻮّﻝ ‪۱۱۲ ......................................................................‬‬ ‫ﺳﻘﻮﻁ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ‪۱۱۴ .............................................................‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ‪۱۲۱ ..........................................................‬‬ ‫ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ‬ ‫ّ‬

‫ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﻣﻌﻨﻮﻯ ‪۱۲۸ ...................................................................‬‬

‫ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ‪۱۳۰ .....................................................‬‬ ‫ﺍﺻﻞ ﺍﻣﻨﻴّﺖ ﺟﻤﻌﻰ ‪۱۳۴ ........................................................................‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ‪۱۳۷ .................................................................‬‬ ‫ﺩﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ‪۱۴۰ ..................................................................................‬‬

‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﻰ ‪۱۴۶ ..............................................................................‬‬

‫ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ‪۱۴۷ ............................................................‬‬ ‫ﻫﺪﻑ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ‪۱۵۳ ...................................................‬‬

‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ ‪۱۶۰ ............................................................................................‬‬


‫ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺎﺷﺮ ﺩﺭ ﻧﺸﺮ ﺩﻭّﻡ‬ ‫ّ‬

‫ﺑﻬﻤﺖ ﻭﺍﻻﻯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺏ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺍ ّﻭﻝ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ّ‬

‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠّﮧ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﻃﺒﻊ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ّ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪ّ ۱۹۸۹‬‬ ‫ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ّ‬

‫ﮐﻼ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﮐﻨﺎﻑ ﺟﻨﺎﻥ ﻣﺸﺘﺎﻕ‬ ‫ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ّ ً‬

‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻧﻔﻴﺲ ﺑﻮﻭﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﺎﭖ ﺩ ّﻭﻡ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﺴﺐ ﺍﺟﺎﺯﻩ‬

‫ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺫﻥ ﭼﺎﭖ‬ ‫ّ‬

‫ﺑﻌﺾ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻯ ﺁﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺩﺭ ﻧﺸﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻋﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺋﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﻬﺪ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻫﻤﮑﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻄﻒ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﺩ ّﻭﻡ ﮐﺘﺎﺏ "ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺸ ّﻮﻕ ﺍﻳﻦ ّ‬

‫ﺑﻬﺎﺋﻰ" ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻣﺮﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ّ‬

‫‪7‬‬


‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺒﻴّﻦ ﻣﻨﺼﻮﺻﺶ ﺣﻀﺮﺕ ﺷﻮﻗﻰ ﺍﻓﻨﺪﻯ ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﻗﺎﺋﻘﺶ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻃﻰ ﺳﻰ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺭﮤ ﻭﻻﻳﺘﺶ ﺁﺛﺎﺭﻯ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺼﻮﺹ ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺪﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﻧﻀﺞ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﻬﻴّﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﻣﻨﻴﻌﮥ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺍﺯ ﻋﻈﻤﺖ ﺁﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﮔﺎﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻫﺪﺍﻳﺘﺶ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﻟﺌﺎﻟﻰ ﺷﺎﻫﻮﺍﺭﻯ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺴﺖ ﻭ ّ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﻏﻠﺐ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ‬

‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﺣﺼﻪ ﺍﻯ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺪﺍﻳﺘﺶ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ّ‬

‫ﻓﻬﻢ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﮐﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺳﺤﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺁﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﮔﻬﺮﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﻗﻠﻤﻰ ّ‬

‫ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻰ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺮﺍﻫﻰ ﻧﻬﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ‪ .‬ﻟﻬﺬﺍ ﻣﺘﺤﻴّﺮ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺯﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ‬

‫ﻋﺎﻟﻤﺘﺎﺏ ﺷﺮﺍﺭﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺑﺼﺮ ﺁﻳﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄ ّﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﺩ ﺗﺮﺟﻤﮥ‬

‫ﺁﻥ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﻧﮕﺮﺩﻡ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺳﻌﻰ ﮐﻨﻢ ﻣﻔﺎ ّﺩ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻧﺪﺍﺯﮤ ﻭﺳﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻡ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻗﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﮥ‬

‫ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻮﺷﺸﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺑﺤﮥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻌﻬﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺰﺟﺎﺕ ﺑﺎ ﻗﻠّﺖ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫﻤﻌﻨﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻟﻐﺰﺵ ﻭ‬ ‫‪9‬‬


‫ﺧﻄﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﻭ ﮐﺮﻡ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﭘﻮﺯﺵ ﻣﻴﻄﻠﺒﻢ ﻭ‬ ‫ﺗﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﻣﻴﺪﺍﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺒﺎﺭﮎ* ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ‪ ۱۹۲۹‬ﻭ ‪ ۱۹۳۶‬ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﮑﺎﺗﻴﺒﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﮤ ﺩﻭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬

‫ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۳۸‬ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﻣﺤﻔﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻠّﻰ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ‪ The World Order of Baha'u'llah‬ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬

‫ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪﴽ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻔﻞ ﻧﺎﺷﺮ‬

‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻰ ﻓﺮﻋﻰ ﻋﻼﻭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ‬

‫ﺍﺻﻞ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻠّﻰ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬ ‫ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻣﺸﺎﺑﻬﺶ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍ ّﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻓﺮﻋﻰ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬

‫ﻣﮑﺘﻮﺑﻰ ﻳﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺼﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺷﻰ ﺑﻰ ﺁﻧﮑﻪ ﻋﻴﻨﴼ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺩﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻘﺪﻡ ﻭ‬ ‫ﻧﮑﺘﮥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮐﻪ ﺫﮐﺮﺵ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ّ‬

‫ﺗﺄﺧﺮ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺍﻝ ﺍﺻﻞ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ّ‬

‫ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﺻﺮﻓﴼ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻌﻴّﻨﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻨﺒﮥ‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺫﮐﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫)‪ (...‬ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﺮﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻳﺎ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺻﻞ ﻋﺮﺑﻰ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﻬﻢ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺤﺮﻭﻣﻨﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﺪﻯ ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻔﺎ ّﺩ ﺁﻥ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺗﺎ ّ‬

‫ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻇﻞ ﻣﺤﻔﻞ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺧﻀﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﺆ ّﺳﺴﮥ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ّ‬

‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻠّﻰ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺪﻳﻊ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻓﺘﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺁﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﺎ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻨّﺘﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻋﻈﻢ‬ ‫ﺍ ّﻭﻝ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ‪ ۱۴۶‬ﺑﺪﻳﻊ‬ ‫‪ ۴‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪۱۹۸۹‬‬

‫* ﺩﺭ ﻧﺸﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﴼ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﺶ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬

‫ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻮ ّﺭﺥ ‪ ۲۷‬ﻓﻮﺭﻳﻪ ‪۱۹۲۹‬‬


‫ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺨﺼﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻴّﺖ ﺷﺒﻬﺎﺗﻰ ّ‬

‫ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻋﻠﻨﴼ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻣﺆ ّﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﮑﻞ‬

‫ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻳﻘﻴﻦ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻈﺎﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺳﺨﻴﻒ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠّﮧ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻠﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺘّﻰ ﻳﮏ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺛﺒﻮﺕ ﻭ ﺭﺳﻮﺥ ﺍﺣﺒّﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻘﺎﻧﺸﺎﻥ‬

‫ﺗﺮﺩﻳﺪﻯ ﻧﺪﺍﺭﻡ‪ ،‬ﺑﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺁﺋﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺣﺘّﻰ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﻴﺸﻤﺎﺭﻡ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮤ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﻫﻴّﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ‬

‫ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺩﺭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻩ ﺳﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ّ‬ ‫ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺗﺸﺘّﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺎﻕ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﻧﻤﻰ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺭﺍ ﺩﺧﺎﻟﺖ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺩﺭﺍﮎ‬

‫ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺪﺍﻳﺖ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ّ‬

‫ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻭ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺗﺆﺍﻡ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﺑﻪ‬

‫ﻣﻨﺰﻟﮥ ﮔﻨﺠﻴﻨﮥ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺪﻧﻴّﺖ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺶ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺻﻠﻰ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺳﻨﺪ ّ‬

‫ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻘﺼﺪﺷﺎﻥ ﻳﮑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﻭﺵ ﻭﺍﺣﺪﻯ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫ﻣﻘﺪﺱ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﻣﻨﺼﻔﻰ ﻣﻮﺍ ّﺩ ﻣﻨﺪﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭ ﮐﺘﺎﺏ ّ‬

‫ﻳﺘﺠﺰﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﮑﻤﻞ ﻭ ﻣﺆﻳّﺪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﻭ ﺟﺰء ﻻ‬ ‫ﺗﻀﺎ ّﺩ ﻭ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻌﻠﻮﻡ‬ ‫ﻳﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺛﺎﺭ ّ‬

‫ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺡ ﮐﻼﻡ ﻣﺆﻳّﺪ‬

‫ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩ ّﻗﺖ ﺗﻼﻭﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻳﺶ‬ ‫ﺁﺳﺎﻧﻰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻌﻴّﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻔﺲ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺴﺘﻄﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﻧﻴﺰ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺣﮑﺎﻣﺶ ﺫﮐﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﺪﴽ ﻓﻮﺍﺻﻠﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻈﻢ ﮐﻠّﻰ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﺮﻋﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺁﻥ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻟﻌﻴﺎﺫ‬ ‫ﻣﺘّﺼﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮐﺘﺎﺏ ّ‬

‫ﻼ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻪﻠﻟ ﺣﺘّﻰ ﺑﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﮐﺎﻣ ً‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮﺩﻧﻰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﮑﺮ ﻭﻓﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺘﻰ‬ ‫ﻣﺠﺴﻢ ﻭ ﻣﺴﻠّﻢ‬ ‫ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﻮﻻﻯ ﺑﻰ ﻫﻤﺘﺎﻳﻤﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء‬ ‫ّ‬

‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺳﺨﻨﻰ ﮔﻔﺖ‬ ‫ّ‬

‫ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻔﺲ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺛﻘﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻃﺒﮥ‬

‫ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺳﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎﻻﺗّﻔﺎﻕ ﮔﻨﺠﻴﻨﮥ ﻧﻮﺍﻳﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺑﺮ‬ ‫ّ‬

‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﻟﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻣﻮﺍﺿﻌﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﻭ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺻﻠﻴّﮥ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺷﺎﺭﻉ ﻭ‬ ‫ﻣﺒﻴّﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﺎﺯﻝ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪...‬‬

‫ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬ ّﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺪﻋﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﻌﻮﺩ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺳﻨﺪﻳّﺘﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺡ‬ ‫ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ‬

‫‪15‬‬


‫ﺨﺼﺎﺕ ﺍﺻﻠﻴﺶ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﺸ ّ‬

‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﭘﻴﻮﻧﺪﻯ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘّﺼﻞ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻰ ﺍﺻﻮﻝ‬

‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺶ ﺟﺪﺍ ﺳﺎﺯﺩ ﺿﺮﺑﺘﻰ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ ﻫﻴﮑﻞ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﻻ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﻼﺷﻰ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺮﮐﺒّﻪ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﺳﺎﺳﺶ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺂ ً‬ ‫ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ ﻣﻠّﻰ‬

‫ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ‪ ،‬ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬

‫ﺗﺸﺮﻳﻊ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﺤﻔﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻠّﻰ ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ‬

‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﺼ ّﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬

‫ﻣﻠّﻰ ﺭﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻠﻘﮥ ﺍﺗّﺼﺎﻝ ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﺕ ﻋﺪﻝ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ‬

‫ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻌﻼﻭﻩ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﺖ ﻋﺪﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬

‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻯ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ ﻣﻠّﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﻠﺤ ّﻘﺎﺕ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﻳّﮥ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ ﻣﻠّﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﮑ ّﺮﺭﴽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺷﺮﻕ ﻭ‬

‫ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﺎﺋﺮﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﻭ ﻟﺰﻭﻣﺶ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻭ‬

‫ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻣﻨﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﮥ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻃﻰ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺤﻔﻞ‪ ،‬ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﺭﺃﻯ ﻣﺤﻔﻞ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍء ﺑﺮ ﺍﮐﺜﺮﻳّﺖ ﺁﺭﺍء‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺼ ّﻮﺑﺎﺕ ﻣﺤﻔﻞ‪ ،‬ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﮐﺜﺮﻳّﺖ‪ ،‬ﻟﺰﻭﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺸﺮﻳّﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺢ‬

‫ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻣﻮﺛّﻘﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺍﺳﺖ ﺻﺮﻳﺤﴼ ﻣﺬﮐﻮﺭ‬

‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻰ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻣﺼ ّﺮﺣﻪ ﺍﺵ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻳّﺎﺕ ﻗﻠﺒﻰ‬

‫ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﮑ ّﺮﺭﴽ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﺕ ﻋﺪﻝ‬

‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻳﮑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘّﻰ ﺩﺭ ﻟﻮﺣﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ‬

‫ﻣﺤﻔﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺷﻴﮑﺎﻏﻮ ﻳﻌﻨﻰ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬ﺁﻥ ﻣﺤﻔﻞ ﺭﺍ ﺑﻴﺖ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﮑﺎﻏﻮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﮥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﻮﺕ ﻋﺪﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ‬

‫ﻣﻮ ّﻗﺘﴼ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﺻﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ‬

‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺘﻬﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ‬ ‫ﻭﻇﺎﺋﻒ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ‬

‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻨﻰ ﻧﻤﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻳﻦ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺩﻳﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺧﻼﺋﻖ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺣ ّﻘﺎﻧﻴّﺘﺶ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﮐﺜﺮﻳّﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﺫﺭﻭﮤ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ّ‬

‫ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺘّﺤﺪﮤ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ‬

‫ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺘﻬﺎﻯ ﺿﺮﻭﺭﻳّﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﻴﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬ ّﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ‬

‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻠﺶ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎ ّﻣﮥ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﺘّﻰ ﺍﮐﺜﺮﻳّﺖ ﺟﻤﻌﻴّﺖ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻳﻦ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺍ ّﻭﻟﻴّﮥ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﻴﺖ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ‬

‫ﻻ ﻗﺪﻣﻬﺎﻯ ﺍ ّﻭﻟﻴّﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺍﺣﺘﻤﺎ ً‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺘّﻰ ﺍﮔﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﻯ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ‬

‫ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠّﻂ ﺭﻭﺳﻴّﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻃﺒﻖ‬

‫‪17‬‬


‫ﺍﺻﻮﻟﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﻌﻴّﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﻴﺖ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺯﻳﺮﺍ ﻭﻇﻴﻔﮥ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻠﻴّﮥ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺡ‬

‫ﻭﺻﺎﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﴼ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﺁﻥ ﻣﺤﺎﻓﻞ‬

‫ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮤ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﮑﻞ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﻗﺎﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭼﻨﺎﻥ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺂﻥ ﻭﻇﻴﻔﮥ ّ‬ ‫ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻋﻼﺋﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺑﻴﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﺿﺤﴼ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﺳﻠﻄﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ‬

‫ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺑﺎ‬

‫ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺗﻀﺎ ّﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﺮ ﻭﻗﺮ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ‪ّ ،‬‬

‫ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺮ ﻣﻮﺋﻰ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭ ﻭﻇﺎﺋﻔﺶ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﻣﺼ ّﺮﺡ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻨﻴﻌﺶ ﺭﺍ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻭﺣﺪﺗﺶ‬

‫ﺭﺍ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻭﻣﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ‬

‫ﺍﻃﻼﻉ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺭ‬ ‫ﻋﻈﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﮑﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﺶ ﻭ ﺍﺯ ّ‬

‫ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﻋﺎﺟﺰ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﻠﻬﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺍﻋﻈﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻣﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﺵ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻓﻰ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻭﻗﻮﻑ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺄﮐﻴﺪﺍﺕ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮ ﺩﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻧﺎﻗﻀﻴﻦ ﻋﻬﺪ ﻭ‬

‫‪18‬‬


‫ﻣﻴﺜﺎﻕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳّﺎﻡ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺎ‬

‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻣﻬﻤﮥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻭ ﻭﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺍﺵ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﻴّﺰﮤ ّ‬

‫ﻼ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺡ ﻭ ﻧﺸﺎﻃﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺸﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﻗﺒ ً‬

‫ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺁﻟﺖ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺪﻝ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺷﻤﺮﺩ‪ .‬ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ‬ ‫ﻣﺠﺮﺍﺋﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻌﻢ ﻭ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﻣﻮﻋﻮﺩﮤ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺟﺎﺭﻯ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩﻯ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﻗﻮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﺨﺶ ﺁﺋﻴﻦ ّ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻢ‬ ‫ﻼ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺎﺕ ﮐﻪ ﻗﺒ ً‬ ‫ّ‬

‫ﺑﻴﻔﺰﺍﺋﻴﻢ ﮐﻪ‪ :‬ﺗﺒ ّﺮﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻯ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ ﻣﻠّﻰ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﻴﭻ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﺣﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺬ ﺗﺒ ّﺮﻋﺎﺕ ﺭﻭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬

‫ﺟﻤﻊ ﺍﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺒ ّﺮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﻣﺎ ّﺩﻯ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻴﺂﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ‬

‫ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﺩﻣﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﻣﺮ ّﻭﺟﻴﻦ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠّﮧ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﻣﻮﺭﻯ ﻣﻮ ّﻗﺖ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺪﻭﺩﻳّﺘﻬﺎﻯ‬

‫ﮐﻨﻮﻧﻰ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﻩ ﻗﻄﻌﻴّﴼ ﻣﻠﻐﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ‬

‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻯ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺯﻣﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻭ ﻟﺠﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎﻯ ﺷﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺁﻟﺖ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫ﻧﺸﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء‬ ‫ﺣﺘّﻰ ﺍﻟﻘ ّﻮﻩ ﺑﻪ ّ‬

‫ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻟﻴّﻪ ﺍﺵ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻧﺪ‪ .‬ﻭ ﭼﻮﻥ ﺟﻨﺒﮥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺻﻮﻝ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺘﻔ ّﺮﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﻌﺶ ﻭ ﺗﻨ ّﻮﻋﺎﺕ ﺍﻣﻮﺭﺵ ﻭ ﮐﺜﺮﺕ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻼﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﮐﻪ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮﺩﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻳﺪ ﺁﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﺴﻰ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ‬ ‫ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ّ‬

‫ﺗﻤﺪﻥ ﺭﻭ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﮐﻨﻮﻧﻰ‪ ،‬ﺑﺮ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻴّﮥ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺗﻮﻓﻴﻖ‬ ‫ّ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻨﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﮥ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ؟ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺻﺎﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﻭ‬

‫ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺜﺮﺕ ﻣﺸﺎﻏﻠﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪-‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻧﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻤﻼﺕ ﻭ ﻟﻄﻤﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺩﺍﻧﻰ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮐﻴﺪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﻣﻮﺍﻇﺐ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺮ ﺫ ّﻣﮥ ﻭﺍﺭﺛﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻮﺑﻰ‬ ‫ّ‬

‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭ ﺁﻟﺘﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺟﺎﻧﺒﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﻰ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺧﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺗﻮ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﻣﮑﺪﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫﺵ ﺑﮑﺎﻫﺪ ‪...‬‬ ‫ﺩﻟﺠﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﻰ ﻭ ﺻﻔﺎﻳﺶ ﺭﺍ‬ ‫ّ‬

‫‪ ۲۷‬ﻓﻮﺭﻳﻪ ‪۱۹۲۹‬‬

‫‪20‬‬


‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻮ ّﺭﺥ ‪ ۲۱‬ﻣﺎﺭﭺ ‪۱۹۳۰‬‬


‫ﻣﻼﺣﻈﻼﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ‬ ‫ﻣﮑﺎﺗﻴﺒﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳّﺎﻡ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺽ ﺍﻗﺪﺱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻣﻨﺪﺍﻧﮥ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺍﺻﺎﻟﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻭﻯ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻭ ّ‬

‫ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﮐﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺋﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ّ‬

‫ﮐﻠّﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻴﺨﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻤﺪﴽ ﺗﺨﻢ ﻧﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﻗﻠﻮﺏ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ‬

‫ﻣﻴﮑﺎﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺠﻮﺍ ﮐﻨﺎﻥ ﺑﮕﻮﺵ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎﻯ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺼ ّﺮﺍﻧﻪ‬

‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ‪ ،‬ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﻴّﺰﮤ ﺍﻣﺮ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﺳﻮء ﻧﻴّﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻯ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻠﻮﺏ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺮ ّﻭﺟﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﻓﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻣﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﺋﻴﻦ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪﻯ ﮐﻪ‬

‫ﺍﺩﺍﻣﮥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻧﺎﻡ ﻭ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺻﻔﺎﻯ ﺭﻭﺣﺶ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﭘﺎﮎ ﻭ‬ ‫ﻣﻄﻬﺮ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﻟﻬﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﻓﺎﺣﺸﻰ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﮑ ّﺮﺭﴽ ﺑﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻧﺪ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺣﺘّﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﻧﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﻰ‪-‬‬ ‫ﺍﻧﮕﻴﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺧﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷ ّﺮ ﺷﻤﺎﺭﻳﻢ‪ .‬ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺠﻮﻡ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ‬

‫ﺷﺪﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﻴﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ّ‬

‫ﺍﺷﺘﻌﺎﻟﺶ ﻣﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ‪ .‬ﺁﻥ ﺣﻤﻼﺕ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﺑﺮ‬

‫ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻤﺘﺎﺯﮤ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻋﮑﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻭﺣﺪﺗﺶ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﻬﻤﺘﺎﺋﻰ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺭﺥ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻴّﺖ ﻧﻔﻮﺫﺵ‬

‫‪22‬‬


‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﻘﻴﻨﴼ ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺣﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻏﻴﻆ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﻗﻠﻮﺏ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍﻥ ﻏﻴﻮﺭ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﻣﻠﻮﻝ ﻭ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻧﺴﺎﺯﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﺮﺍﻥ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺼﻦ‬ ‫ﺣﺼﻴﻦ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﻭﺭﺍء ﺑﺤﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﺤﺪ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺷﺄﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺮﻓﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ّ‬ ‫ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﻴّﺰﮤ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻣﺤ ّﻮﻝ ﮔﺸﺘﻪ ﻭﺍﺟﺐ‬

‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺧﻮﺍﺹ ﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﻴّﺰﮤ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﻼﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺷﺮﺣﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺩﻫﻢ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻮﺍﺯﺩﺵ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺻﺎﻟﺖ‬ ‫ّ‬

‫ﭘﺮﺩﻩ ﭘﻮﺷﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻡ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﻣﻨﺼﻔﻰ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ‬

‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻧﻴّﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺍﻳﺎﺩﻯ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻨﺎ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻭﻟﻴّﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻭ‬

‫ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻠﻴﻦ ﻧﻮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺳﻠﻄﻨﺖ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺴﻞ‬ ‫ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﻭ ﮔﻨﺠﻴﻨﮥ‬

‫ﻼ ﺍﺩﺍﺭﮎ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺟﺎﻯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮ ّﮐﺒﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺍﻟﻬﻴّﻪ‪ ،‬ﻣﮑﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻬﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﮥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺎﻕ ﻧﺴﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮥ‬ ‫ﺍﻓﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﻴّﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻻﺑﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮ ﻭ ﻣﺘﻀﺎ ّﺩ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻤﺪﻥ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻤﺪﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺁﺭﺯﻭﻳﻢ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺑﻪ ﺩﻝ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﻥ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺧﻮﻳﺶ ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ‬ ‫ﻭ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻈﻤﺖ ﻭﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ ﺁﺋﻴﻦ ّ‬

‫‪23‬‬


‫ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻭﺳﻌﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺰﻯ ﻭ ﺗﻼﺷﻰ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ‬ ‫ّ‬

‫ﺷﺪﺕ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎﻯ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ ّ‬

‫ﻧﺒّﺎﺽ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺴﻠّﻂ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﺁﺭﺍء ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻯ ﺑﻪ ﻣﺠ ّﺮﺩﻯ‬ ‫ﺿﺪﺵ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻈﻴﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﮐﻤﺎ ﻫﻮ ﺣ ّﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﺮ ّ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ‬

‫ﮑﺎﺭ ﺗﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻠﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﻮﻥ‬ ‫ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻭ ﺳ ّﻔﺎﮐﺎﻥ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻭ ﻣ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﻤﺪﻥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﮑﺮﺍﺕ ﻣﻮﺕ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺭﻋﺸﮥ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﻫﻴﮑﻠﺶ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺑﺮﻭ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻟﻄﻤﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ‬ ‫ّ‬

‫ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﻭﺳﻌﺖ ﻭ ﮐﻴﻔﻴّﺖ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﺍﻳّﺎﻡ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ‬

‫ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺑﺪ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ‬

‫ﺗﺒﻌﻴﺪ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﺮﺏ‬

‫ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﻭﺩﺍﻋﻴّﻪ ﺍﻯ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﻰ ﺍﻋﻤﺎﻡ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ‪" :‬ﺍﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﻤﮥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺍﻣﻢ‬

‫‪24‬‬


‫ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻳﺪ‪ .‬ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻧﻌﺮﻩ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻓﺮﻳﮏ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﮏ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻓﺮﻧﮓ ﻭ ﺗﺎﺟﻴﮏ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ‬ ‫ﮐﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ‬ ‫ﻫﻨﺪ ﻭ ﺍ ّﻣﺖ ﭼﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﺘﺄﺋﻴﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﺑﻬﻰ ﺑﻘ ّﻮﺕ ﺍﻳﻘﺎﻥ ﻭ ﺟﻨﺪ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ُﺟﻨﺪ ﻫﻨﺎﻟﮏ‬

‫ﻣﻬﺰﻭﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪".‬‬

‫ﺷﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ّ‬

‫ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ .‬ﺑﻠﻰ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﻗﻴﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺭﺍ‬ ‫ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎء ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻗﻮﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﻡ‬ ‫ّ‬

‫ﺑﻴﻤﻘﺪﺍﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗ ّﻮﮤ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﺠﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ‬

‫ﺗﺠﺴﻢ ﺁﻥ ﺭﻭﺡ ﻗﺪﺳﻰ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﺭ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺠﺮﺍ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺩﻳﻨﻰ‬ ‫ﺨﺼﺎﺕ ﻭﻳﮋﮤ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸ ّ‬

‫ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻯ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻴﺶ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﻋﻤﺪﮤ ﺩﻳﻨﻰ ﭼﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮﺩﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺆﺍﻣﺎﻥ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻣﻰ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻳﺎﺩﻯ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻠّﻰ ﻭ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ ﻣﺸﺮﻕ ﺍﻻﺫﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ّ‬

‫‪25‬‬


‫ﻣﻮﺟﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺮﻳﺾ ﻭ ﻃﻮﻳﻞ ﭘﺎﭖ ﻭ ﺧﻠﻔﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﻯ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﭼﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺁﺑﺎء ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺧﻠﻔﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻥ‬ ‫ﺟﻬﺎﺕ ﺑﺎ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺎﺳﺶ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﭙﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﺣﺪﺗﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻧﻔﻮﺫﺵ‬ ‫ﺯﺍﺋﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟‬ ‫ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﮐﻨﻮﻧﻰ‬ ‫ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﺎ ّ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺎﺳﻮﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﻮ ّﻓﻘﻴّﺖ ﻗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﮐﻪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ‬

‫ﺟﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﻭ ﮐﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﴼ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﮔﺸﺘﻪ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻴﮑﻞ‬

‫ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻤﻰ ﻣﺸﻬﻮﺩ‬ ‫ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻧﻈﻤﻰ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻣﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﮐﻪ ﻣﺆﻳّﺪ ﻭ‬

‫ﻣﺘﻤﻢ ﻭ ﻣﻼﺯﻡ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﮐﻠّﻰ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‬ ‫ّ‬

‫ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﮑﺎﺭﺵ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻔﻴﻨﮥ ﻧﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﺎﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻓﻘﻂ ﺭﻭﺣﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﻰ ﺟﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ‬

‫ﻧﺪﻣﻴﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﮐﻠّﻴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ‬

‫‪26‬‬


‫ﻧﻔﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ‬ ‫ﺨﺼﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﻭﺿﻮﺡ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘﴼ ﻭﺿﻊ ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺸ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﻳﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﮐﻪ ﻻﺯﻣﮥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻧﻮﺍﻳﺎﻯ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺲ ّ‬

‫ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﻧﺒﻴﺎﻯ ﺳﻠﻒ ﻭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺻﺎﺣﺒﺪﻻﻥ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻗﺮﻭﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﻨﻬﺎ‬

‫ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻠّﻰ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻮﺭﺯﻳﺪﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻗﺎﻃﻊ ﺩﻭ ﻣﺆ ّﺳﺴﮥ ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻌﻴّﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﻇﺎﺋﻔﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻴﻤﺎﻧﻪ ﻭ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﮥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﮥ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﻧﻰ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﻳﺰﺩﺍﻥ‬

‫ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ‪.‬‬

‫ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺟﻠﻴﻞ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ‬

‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﺋﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺮ ّﻗﻴﺶ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻭ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ‬

‫ﺷﮏ ﻭ‬ ‫ﻼ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺆﺍﻟﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒ ً‬ ‫ّ‬

‫ﺗﺮﺩﻳﺪﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠّﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﮔﺴﻴﺨﺘﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﻔﻮﺫﺵ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ‬

‫ﺍﻳّﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺁﺑﺎء ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﺣﻮﺍﺭﻯ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺍﺑﺪﴽ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ‬ ‫ﻫﺪﺍﻳﺎﺕ ﺻﺮﻳﺢ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺳﻨﺪﻳّﺖ ﻭ ﮐﻴﻔﻴّﺘﺶ ﺑﻪ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ‬

‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻴﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻰ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺒﻬﻢ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺘّﻰ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻣﻰ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻯ ﮐﻪ ﺁﺑﺎء ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ‬

‫ﺗﺼﺮﻳﺤﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩ ّﻗﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﺶ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺘّﻰ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺩﻳﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻝ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ‬

‫‪27‬‬


‫ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻤﻰ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﻮﺛّﻘﺶ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺣﺘّﻰ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺴﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺗﻔﺴﻴﺮ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﻠﻬﺎﻯ ﺑﻌﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺑﺎء ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻮﻫﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺣ ّﻘﴼ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭﺿﻊ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻬﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘّﻰ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ ﻣﺘّﮑﻰ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺍﻳﺮﺍﺩﺷﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺒﻬﻢ ﻭ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﭘﻄﺮﺱ ﺣﻮﺍﺭﻯ ﮐﻪ‬

‫ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﺗﻮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻯ ﻫﺴﺘﻰ ﻭ ﻣﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻴﻨﻬﻢ" ﺑﻨﺤﻮﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺑﺎء‬ ‫ﻣﻔﺼﻠﻰ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬ ‫ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﮏ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﮑﺪﺭ ﻭ ﺗﻴﺮﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻭ ﺁﺭﺍء ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻯ ﻣﻘﻴّﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺎﻯ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ‬ ‫ّ‬ ‫ﻭ ﺗﺎﺭ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺁﺑﺎء ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﺎﺻﺒﺎﻧﮥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﻫﺪﻑ ﺗﻴﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮔﺸﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭ ّﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺮﻳﺤﻰ ﺍﺯ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﺗﺶ‬

‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﮥ‬

‫ﮐﻼﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﺁﻣﺪﮤ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ‬

‫ﭼﻮﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﻁ ﺑﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﻳﺪﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﻔﺮﻗﮥ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺍ ّﻣﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺩﻳﻨﻰ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﻭ‬

‫ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺳﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮﺏ‬ ‫ﻣﻘ ّﺮﺭﺍﺗﺶ‬ ‫ّ‬

‫‪28‬‬


‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻫﺮ‬ ‫ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﻃﻌﻰ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮ ّﻭﺟﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ّ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻰ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ‬ ‫ﺣﺞ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﻃﻼﻕ ﻭ ﺍﺭﺙ ﻭ ّ‬

‫ﺭﺳﻮﻝ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺰﻯ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺳﻠﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﺗﻀﺎ ّﺩﻫﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ّ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻣﺮﺵ ﻗﺎﺋﻤﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺼﻮﺻﻰ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻣﺆ ّﮐﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎ ﻭ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍء ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻭﻇﺎﺋﻔﺸﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ‫ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺳﮥ ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻮﺍﻫﺪﻯ‬ ‫ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ‬ ‫ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻗﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺪﻯ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭ ﺍﻧﮑﺎﺭﺵ ﻧﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺫﺍﺗﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ ّﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﻇﻬﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪﺵ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ‬

‫ﻋﻬﺪ ﻭ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺍﺛﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﻴﺪﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺧﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻯ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ ﻣﻌﻴّﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﻭﻗﻒ ﺁﻥ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻣﺤﻔﻮﻅ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻰ ﮐﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻣﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻧﻤﻰ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺻﺮﻳﺢ ﺁﺛﺎﺭﺷﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺄﮐﻴﺪﺍﺕ ﻣﺘﻴﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﻬﺪ ﻭ‬

‫‪29‬‬


‫ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻳﺸﺎﻥ‪ .‬ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﺠﻮﻡ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺩﻭﻝ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﻋﺘﻬﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺑﺴﺖ‪ ،‬ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺳﺨﻦ ﻣﻴﮕﻮﺋﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﮐﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻯ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‬

‫ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﻣﺠ ّﻮﺯﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺎﺭﻉ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻳﻦ ﮔﺸﺘﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺯ‬

‫ﺑﺮﮐﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺻﺮﻳﺤﮥ ﻧﺎﺯﻟﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﻼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻭ ﻋﺸﺎء ﺭﺑّﺎﻧﻰ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜ ً‬

‫ﺗﻌﺪﺩ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﻭ ﺳﻠﻄﮥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﻮﻥ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﮎ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﻭ ّ‬

‫ﻣﻔﺼﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺿﻤﻨﴼ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﻀﻰ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺭﺍﺋﺞ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﮑﻢ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺰﮐﻴﮥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺪﺗﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺨﺘﻰ ﻭ ّ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﻴﮑﻠﻰ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻯ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺍ ّﻭﻝ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎﻯ ﻣﺘﺮ ّﻗﻰ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﺮ ّﻗﻰ ﻭ ّ‬

‫ﺟﺬﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﮥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﻫﻴﮑﻞ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﺴﺎﺯﺩ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻭﺭﻗﻪ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻓﺮﺩﻭﺳﻴّﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻧﺎﺯﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﻨﺎﻯ ﺑﻴﺖ ﻋﺪﻝ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﻣﺠﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻧّﻪ ﻳﻠﻬﻤﻬﻢ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻭ ﻫﻮﺍﻟﻤﺪﺑّﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ"‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ‬

‫‪30‬‬


‫ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻧﺎﺯﻟﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻﺯﻣﻪ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﻖ ﺭﺍ ﺍﻋﻄﺎء‬ ‫ﺭﺍ ﻭﺿﻊ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻳﻦ ّ‬

‫ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻧﺴﺦ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﻴﺖ ﻋﺪﻝ ﻭﺍﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ‬

‫ﻣﻨﺼﻮﺻﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺳﺦ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺖ ﻋﺪﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﺌﻠﻪ‪-‬‬

‫ﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻬﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺣﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻠّﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯﻣﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻴﺖ ﻋﺪﻝ ﺛﺎﻧﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﻪ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻟﻬﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﺍﺿﻊ ﺑﻴﺖ ﻋﺪﻝ ﻧﺎﺳﺦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺖ ﻋﺪﻝ‪".‬‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﺎﻯ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺯﻳﺮﺍ ّ‬

‫ﺑﺎﺭﻯ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻤﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻃﺮﻑ‪ ،‬ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﻭﻇﺎﺋﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﮤ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺁﻥ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻯ ﮐﻠﻤﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﻫﻮﻳّﺖ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﺣﮑﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﻭ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻴﮑﻞ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻯ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘّﻐﻴﻴﺮ ﺑﺸﺮﻯ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺮﺩﻭﺩﺵ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ّ‬

‫ﺩﺭ ﺩﻳﺎﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﺤﻘﻴﺮﺵ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭﻟﮑﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻟﺒﺘّﻪ‬

‫ﺩﺭ ﺻﺪﻑ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻣﺶ ﻧﺸﻮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬

‫ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﺍ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ‬ ‫ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻈﻴﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﻮﺑﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺒّﺘﺶ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻈﻤﺖ ﺭﻭﺡ‬

‫ﺧﻼّﻗﻪ ﺍﺵ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻗﺪﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﭼﻮﻥ ﻫﺪﻳﻪ‪-‬‬

‫ﺍﻯ ﺑﻰ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫ﭼﻪ ﻧﻴﮑﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺮ ّﻭﺟﺎﻥ ﻓﺮﺿﻴّﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻯ ﺟﻮﺍﻣﻊ‬

‫ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺣﻴﺮﺕ ﻭ ﺩﻫﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ﺁﺭﺍء ﻭ ﻓﺮﻭ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻰ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ‬ ‫ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﺪ ّﺭﺟﴼ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﴼ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﺮﺝ ﻭ‬

‫ﺗﻤﺪﻥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﮑﺸﺪ‪ .‬ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺍﺻﻞ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺝ ﻭ ﺁﺷﻮﺏ ّ‬

‫ﺷﮏ ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻳﺶ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﺍﺩﻧﻰ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﮐﻴﻔﻴّﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺷﺒﻬﻪ ﺍﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﮥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﻨﺠﻴﻨﮥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ‬

‫ﺍﺑﻬﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺘﻬﺎﻯ ﺑﻴﺠﺎ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺍﺵ ﺭﺧﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺛﺎﺭ ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺳﺘﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﭼﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﭼﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﺟﻠﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﻇﻴﻔﮥ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﻰ‬

‫ﮑﺎﮎ ﻭ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺣ ّﻘﺎﻧﻴّﺖ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷ ّ‬

‫ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺭﺍﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺳﺎﺳﺸﺎﻥ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬

‫ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻰ ﻣﺜﻴﻞ ﻭ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍء ﺁﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ‬

‫ﺁﻧﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻰ ﺩﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺍﻣﺮﻳﻪ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﻳﻢ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﭼﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﻇﻬﻮﺭ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﭼﻪ ﻭﺳﻴﻊ ﺍﺳﺖ ﻓﻴﻮﺿﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻫﺒﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰ‪-‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎ ﻭ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻰ ﻫﻤﺘﺎ‪ .‬ﻧﺴﻞ‬

‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻋﻈﻢ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﮑﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻤﺘﺎﺯﮤ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻳﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ‬ ‫ّ‬

‫ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻪﻠﻟ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺭﺍ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ‪" :‬ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺳﺒﻌﺔ‬ ‫ﻭ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﺮﻓﴼ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺟﺎﺋﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺣﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﺣﺘّﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻦ‬

‫ﻓﺎﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻗﺎﺋﻤﻨﺎ ﺍﺧﺮﺝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﴼ‪)".‬ﺝ( ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺣﺎﻝ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺣﺮﻑ‬

‫ﻣﻌﻴّﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﺧﺎﺗﻢ ﺩﻭ ﺣﺮﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ‬

‫ﺣﺮﻑ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ‪ .‬ﺍﺯ‬

‫ﮐﻞ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻭ ﺍﻣﺮﺵ ﺍﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﻭ ﺭﺗﺒﮥ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺵ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﺯ ّ‬

‫ﺍﻃﻼﻉ‬ ‫ﮐﻞ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﺮﻯ ﮐﻪ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻭ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﻭ ﺍﺻﻔﻴﺎء ﺑﻪ ﺁﻥ ّ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﻓﻊ ﺍﺯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﮎ ّ‬

‫ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺮﻡ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺞ ﺭﻋﺎﻉ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﻝ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻧﺎﻗﺺ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ" ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺮ ّﻗﻰ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺑﺸﺮﻯ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﻇﻬﻮﺭ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺳ ّﺮﴽ ﻭ ﺟﻬﺎﺭﴽ ﻇﺎﻫﺮﴽ ﻭ ﺑﺎﻃﻨﴼ ﭼﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻬﻴﭽﻮﺟﻪ ﺍﻣﻮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﺭﺽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮐﻠﻴّﻪ ﻟﻐﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪".‬‬

‫ﺁﻳﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺭﻳّﻮﻧﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ‪" :‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ‬

‫ﺗﺤﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﻳﻌﻨﻰ ﺭﻭﺡ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﺁﻳﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻟﻴﮑﻦ ﺍﻻﻥ ﻃﺎﻗﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ‪ ".‬ﻟﻬﺬﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺁﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ‬

‫ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺟﻠﻴﻞ ﻫﺮ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﻣﻨﺼﻔﻰ ﺭﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ‬

‫ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ّ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﺣﻤﻼﺕ ﻭ ﻫﺠﻮﻣﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ّ‬ ‫ﺣﺪﻯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺿﻮﺡ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ّ‬

‫ﻼ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﺘﻤﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﭼﻪ ﺁﺷﻔﺘﮕﻴﻬﺎ ﻭ ﭼﻪ ﺁﺷﻮﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﺜ ً‬

‫‪33‬‬


‫ﺭﻭﺳﻴّﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻐﺾ ﻭ ﻋﻨﺎﺩﻯ ﮐﻪ ﺣﺰﺏ ﺷﻴﻌﮥ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﻆ ﻭ‬

‫ﻏﻀﺐ ﻋﺒﺜﻰ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻨّﻰ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﺩﺭ ﻃﺮﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﻭ ﻣﻠﻞ ﻭ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻭﺕ ﻭ ﺧﺼﻮﻣﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ّ‬

‫ﺿﺪ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺍﺳﺖ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﺮ ّ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻮﺭ ﻭ ﺧﻮﺽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﻬﻰ ﻧﻈﺮﻯ‬

‫ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﮐﻰ ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮ ﺟﻼﻝ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﮥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﻫﻤﺘﻰ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻳﻔﺎء‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻘﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﻰ ﺟﺰﻡ ﻭ ّ‬

‫ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ ۲۱‬ﻣﺎﺭﭺ ‪۱۹۳۰‬‬

‫‪34‬‬


‫ﻫﺪﻑ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻮ ّﺭﺥ ‪ ۲۸‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪۱۹۳۱‬‬


‫ﻫﺪﻑ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ﺳﻴﺮ ﺟﺒﺮﻯ ﻭ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳّﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﻯ ﻫﺪﻓﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻣﺘﻌﻬﺪﻯ‬ ‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﻬﻴﺒﻰ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﮕﺮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺗﻮﻟّﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻓﺮﻗﺖ ﭘﺮ‬ ‫ﺣﺮﻗﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺒﺎﺭﮐﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﭼﻮﻥ ﻣﻴﺮﺍﺛﻰ‬ ‫ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺁﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺛﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ‬

‫ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺩﺭﺳﺖ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻯ ﺧﺒﺮ ﺻﻌﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ‬

‫ﻣﻘﺪﺭ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﺑﻠﻴّﺎﺕ‬ ‫ّ‬

‫ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺮﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻣﻠﺠﺄ ﻭ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺸﺮ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮ ﺑﺴﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﺸﺘﻰ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﺎﻥ ﺭﻭﻯ ﺩﻟﺠﻮﻳﺶ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺪﻻﻥ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻧﻮﺍﺭﺵ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻳﻢ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﺮ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺣﻴﺎﺕ ﻋﻨﺼﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺗﻰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻔﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ‬

‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍ ّﻭﻝ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺎﺏ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﺍﺣﺒّﺎء ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺁﻥ‬

‫ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻥ ﺳﻮﺯ – ﺟﻨﮕﻰ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﻭﺣﺸﺖ ﻭ ﺩﻫﺸﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ‬

‫‪36‬‬


‫ﺧﺴﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻠﻔﺎﺗﻰ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﺑﺒﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻈﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﺟﺎﻯ ﻧﻬﺎﺩ – ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺻﻼﺑﺘﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﮤ ﺻﻠﺤﻰ‬ ‫ﺣﻖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺘﺶ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﮥ ﻣﺆﺛّﺮ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺵ‬ ‫)‪ (۱‬ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺍﻣﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﻏﻠﺒﮥ ّ‬

‫ﻣﻴﺸﻤﺮﺩﻧﺪ ﺟﺰ ﻓﺮﻳﺒﻰ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺸﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﻭ ﺗﻨﺒّﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﺰ ﻋﻮﺍﻗﺒﻰ ﻭﺧﻴﻢ‬

‫ﺍﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻨﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﻮﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﻭ ﻋﺎﻡ ﮐﻼﻡ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺳﻼﻡ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﻠﻮﺑﺸﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﺿﻐﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻐﻀﺎء ﻣﺸﺘﻌﻞ‬

‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻰ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﺋﻰ ﺭﺳﺎ ﻣﻴﻔﺮﻣﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪﻯ ﮐﻪ ﺑﻰ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺁﻧﺮﺍ‬ ‫ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﺸﺮﻳّﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺨﻢ ﻧﻔﺎﻗﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ‬

‫ﺑﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﻴﺪ‪ .‬ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻴﻔﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ‬

‫ﺷﮏ ﻭ ﺷﺒﻬﻪ ﺍﻯ‬ ‫ﻫﻠﻬﻠﮥ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻏﺮﻳﻮ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻭ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺩﻧﻰ‬ ‫ّ‬

‫ﺻﺤﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺷﻮﺍﻫﺪﻯ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺧﻄﺎ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺷﻮﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻳﻨﺪﮤ‬ ‫ﺣﺪ ﺗﺼ ّﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﺧﻄﺮﺵ ﺍﺯ ّ‬ ‫ﺗﻤﺪﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﻰ ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻏﺮﻳﻮ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﮤ ﺻﻠﺢ ﻭﺭﺳﺎﻯ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ‬ ‫ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﺣﻨﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻳﺄﺱ ﻭ ﺣﺮﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﻏﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺑﮕﻮﺵ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻪ ﻧﻴﺮﻭﺋﻰ ﮐﻪ ﻃ ّﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺻﻠﺢ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ‬

‫ﻧﻪ ﺁﻣﺎﻝ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻨّﻔﻴﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ‬

‫ﺳﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﻣﻴﺴﺎﺧﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻪ ﻣﻔﺎ ّﺩ ﻭ ﻣﻮﺍ ّﺩﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﻳﺶ‬ ‫ﻧﺎﻣﮥ ﺻﻠﺢ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ّ‬

‫‪37‬‬


‫ﻼ ﻭ ﻧﻈﺮﴽ‪ ،‬ﻗﻮﺍﻡ ﻭ‬ ‫ﻭ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ )‪ (۲‬ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤ ً‬

‫ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩﺵ ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ‪ ۱۹۲۰‬ﺩﺭ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﺗﻴﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪:‬‬ ‫"ﺍﻳﻦ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﻪ ﺷﻔﺎ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﺪﺗﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺑﺎﻟﮑﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺍﺯ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﻝ ﻣﻘﻬﻮﺭﻩ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﺒّﺚ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻌﻠﻪ ﺯﻧﺪ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎﻯ ﺗﺎﺯﮤ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻗ ّﻮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺠﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎﻟﻴّﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﺍﻳﺖ‬

‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ‪ ".‬ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺁﺷﻮﺑﻬﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ‬ ‫ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﻧﺎﺁﺭﺍﻣﻴﻬﺎﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ‬

‫ﺟﻨﮓ‪ ،‬ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻓﺎﻗﻪ ﺍﻯ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻠّﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻯ ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ‪ ،‬ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻣﻰ‪-‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ّ‬ ‫ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﺠﻮﻡ ﻭ ﺗﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺎﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﺋﻰ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ‬

‫ﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺪﻧﻰ ﭘﺮ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺳﺘﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻌﻠﺪﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻬﺪ‬ ‫ّ‬

‫ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﻭ ﺣﻴﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ‬ ‫ﺻﺤﻨﮥ ﺁﺷﻮﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻣﻬﺎﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺩﻳﺮﻳﻨﮥ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺶ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﮥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ‪ ،‬ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻗﻮﺍﻯ ﺍﺭﺗﺠﺎﻉ ﻭ ﻫﻢ‬

‫ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻓﺮﺍﻃﻴّﻮﻥ ﻟﺠﻮﺝ ﻭ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ‬

‫ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻭ ﻏ ّﺮﺵ ﺷﻮﻣﻰ)‪ (۳‬ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮ ﻣﺮﺍﻣﻰ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ‬

‫‪38‬‬


‫ﮑﺎﮐﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﺎﻫﻮﻯ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻻﺍﺑﺎﻟﻴﮕﺮﻯ ﻭ ﺷ ّ‬

‫ﻻ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺍﻯ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻈﻬﺮ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ‬ ‫ﻗﻮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴّﮥ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ)‪ (۴‬ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﻰ ﺭﺍﺳﺦ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻣﻰ ﻳﺎﺯﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ‪ .‬ﺣﺘّﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻭﺳﻌﺖ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺶ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﻓﺎﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﻤ ّﻮﺵ‬ ‫ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺶ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺋﻰ ّ‬

‫ﻭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﻴﺜﻴّﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ ﻣﻰ ﻧﺎﺯﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮﺍﻯ ﻣﺤ ّﺮﮐﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ‬

‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ )‪ (۵‬ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﻴﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺶ ﺭﺍ‬

‫ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺼ ّﻮﺭ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺩﻭﺭﻯ ﺍﺵ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﺑﻼﻳﺎﻯ ﺁﻥ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﻃﮥ‬

‫ﺑﻼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺭﻫﺎ ﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺑﺸﺮﻯ ﺩﺭ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻰ ﭘﻴﻮﻧﺪﺩ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﻳﮥ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬

‫ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﺁﺷﻔﺘﻪ‬ ‫ﺗﺄ ّﻣﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﺍﻗﻒ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻏﻔﻠﺖ ﺗﺎ‬

‫ﮐﻰ؟ ﺍﻋﺘﺴﺎﻑ ﺗﺎ ﮐﻰ؟ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺎ ﮐﻰ؟ ‪ ...‬ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﺭﻳﺎﺡ ﻳﺄﺱ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ‬

‫ﺟﻬﺎﺕ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻴﻮﻣﴼ ﺩﺭ ﺗﺰﺍﻳﺪ‪ .‬ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺮﺝ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺒﺎﺑﻰ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﻤﻰ ﺁﻳﺪ ‪"...‬‬

‫ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﺤﻮﮤ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺯ ﺳﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺤﺖ‬

‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻗﻠﻴّﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻳﺄﺱ ﺁﻭﺭﻯ ﮐﻪ ﺧﻴﻞ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﻴﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ‬

‫‪39‬‬


‫ﺩﻭﻝ ﻭ ﻣﻠﻞ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﻭ ﻋﻨﺎﻥ ﮔﺴﻴﺨﺘﮥ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﻣﻠﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺤﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﻠﻌﺪ‪ ،‬ﺩﻟﺴﺮﺩﻯ ﻭ ﻳﺄﺳﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ‬ ‫ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺮﻓﻰ ﻭ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺤﮑﻢ‬

‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﭘﺎﻯ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻰ ﺗﺎﺯﺩ ﻫﻤﻪ ﺩﻻﺋﻞ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﻧﺎﻣﺒﺎﺭﮐﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ‬

‫ﺗﻤﺪﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻋﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ‬ ‫ﺗﺰﻟﺰﻝ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﻨﻴﺎﻥ ّ‬

‫ﮑﺮﻳﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﻔ ّ‬ ‫ﺗﻤﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻴﮕﺬﺭﺍﻧﺪ‪ ".‬ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ "ﺍﺯ‬ ‫"ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ّ‬ ‫ﺩﻭ ﺣﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﮥ ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺠﺮ‬

‫ﻋﺼﺮ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺮﺩ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﺋﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪".‬‬

‫ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻒ ﺁﺭﺍﺋﻰ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺎ ّﺭﮤ‬

‫ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﻯ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﺁﻳﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺁﻥ ﻗﻮﺍ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺄﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻣﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ )ﺍ ّﻭﻝ( ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﺭﺳﺎﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﺭﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻰ ﻫﻤﺘﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﮕﺮﻑ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﻳﻨﻰ ﻓﻮﺍﺋﺪﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺭﻭﻡ ﺭﺍ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮐﺮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﻭ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﮎ‬ ‫ﮑﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻓﻮﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ‬ ‫ﺗﺄ ّﻣﻞ ﻭ ﺗﻔ ّ‬ ‫ﻭ ﻗﻮﺍﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺟﺎﻧﺒﺨﺸﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺟﻼﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻼﺯﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬

‫ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮﺩ ﭘﺮ ﺷﮑﻮﻩ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ‬ ‫ﻫﻴﺠﺎﻥ‪ ،‬ﺩﻳﻦ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭﻯ ﺗﻮﻟّﺪ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻗ ّﻮﺕ ﻭ ﻭﺳﻌﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻯ ﺟﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺩﻳﺎﻥ‬

‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻤﺸﻴّﺖ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻴّﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻴﺎء ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬

‫‪40‬‬


‫ﺗﻤﺪﻥ ﻣﺎ ّﺩﻯ ﻭ ﺧﻮﺩﺳﺘﺎﻯ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﻰ‬ ‫ّ‬

‫ﻋﻠﻔﻬﺎﻯ ﻫﺮﺯﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻔﺘﻦ ﻧﻬﺎﻝ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻭﺟﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ؟‬

‫ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﻓﺮﺍ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭼﺎﻫﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻭﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮐﻨﻮﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻭ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻴﻮﻣﴼ ﺩﺭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻭ‬

‫ﺷﺪﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺸﺄﻧﻰ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻭ ﻻﻣﺬﻫﺒﻰ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻓﻘﺮﻩ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻐﺘ ًﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﺫﮐﺮ ﺁﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻧﻪ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺞ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﺫﺍ ّ‬

‫ﺗﺮﺗﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺋﺺ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺫﺍ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺗﻐ ّﺮﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻨﺎﻥ‪".‬‬ ‫ﻋﺠﺰ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻯ‬

‫ﺍﻯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳّﺖ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺯ‬

‫ﺣﻴﺚ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻭ ﻣﻠﻞ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﮐﺸﻴﺪﻩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺣﺘّﻰ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻰ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺧﻮﺵ‬

‫ﻧﻴّﺖ ﻭ ﺳﺎﻋﻰ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﻻ ﻣﻘﺎﻡ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﮥ ﻋﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬

‫ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻰ ﮐﻪ ﺍﺧﻼﻗﻴّﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳﺠﺶ ﮐﻮﺷﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﮤ ﻣﺘﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻳﻨﺪﮤ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺡ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﻧﻴّﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻯ ﻭ ﺗﻔﺎﻫﻢ‬

‫ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﺮﺩﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫ﻫﺮﮔﺰ ﻃﺮﺡ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﮐﻠّﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺗﻌﺎﺿﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻧﺪﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺭﻳﺸﮥ ﻓﺴﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺘّﻰ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺟﻬﺎﻥ)‪ (۶‬ﮐﻪ‬ ‫ﺳﻢ ﻣﻬﻠﮑﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ّ‬

‫ﻧﻈﻢ ﻣﻠﻞ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻧﻮﺷﺪﺍﺭﻭﺋﻰ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﻧﻤﻰ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻃﺮﺡ‬

‫ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺑﺴﺎﻃﺖ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺍﻋﻼﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻥ ﻃﺮﺡ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮﻝ‬ ‫ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺮﮐﺒّﻪ ﺍﺵ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺟﺎﻧﮑﺎﻫﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﺟﺴﻢ ﻋﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬

‫ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺸﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﻧﻈﻤﻰ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺶ‬ ‫ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻄﺎﻗﺶ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﺶ ﻣﺘّﮑﻰ ﺑﺮ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺰﺍﻳﺶ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻭ ﻣﺜﻴﻞ‪.‬‬

‫ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺪﻳﻊ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺣﺪﻯ ﺣﺘّﻰ ﺍﺯ‬

‫ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﮐﺲ‬ ‫ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ّ‬

‫ﺑﺮ ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺼ ّﺮﻓﺎﺗﺶ ﻋﺎﺭﻑ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺁﺗﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ‬

‫ﺟﻼﻟﺶ ﺭﺍ ﺗﺼ ّﻮﺭ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻟﻤﺤﮥ‬

‫ﺑﺼﺮﻯ ﺑﺮ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺠﺮ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﻮ ﻭ‬

‫ﺯﺍﺋﻞ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺫﮐﺮ ﮐﻠّﻴﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻧﻈﻢ‬

‫ﺑﺪﻳﻊ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء‪ ،‬ﻣﺒﻴّﻦ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺜﺎﻗﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ‬

‫ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫ﻫﻴﭻ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺷﻮﺑﻬﺎ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﮐﺜﺮﴽ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﻏﻔﻠﺖ ﻭ ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﻰ ﻃ ّﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﮤ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﮤ ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﺑﻰ ﻃﺮﻓﻰ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ّ‬

‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻏﺮﺍﻣﺘﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﮥ ﭘﻮﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﺰﻝ ﻓﺎﺣﺶ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻴﻔﺰﻭﺩ‪ .‬ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﺎﻇﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻋﻠّﺖ ّ‬ ‫ﻣﻨﺼﻔﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﻭﺽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭﻯ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻧﮥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻠّﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻠّﻰ ﺭﺍ ﻓﻠﺞ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺣﺲ‬ ‫ﺑﻴﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺟﻮﺋﻰ ﻭ ﺳﻮء ﻇﻦ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪﮤ ﺻﻠﺢ ﺗﺜﺒﻴﺖ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﮔﺰﺍﻑ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮑﻬﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ّ‬

‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﻳﮑﺴﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ )‪ (۱۹۳۰‬ﻓﻘﻂ ﺻﺮﻑ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﮐﻮﺩ‬

‫ﻭ ﮐﺴﺎﺩﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻣﮕﺮ ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﻣﻨﮑﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﺮﻳﻀﮥ ﺧﻮﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻤﺮﮐﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻄﻤﻪ ﺍﻯ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻠﻔﺎﺗﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻰ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﺟﺰء ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺪﻧﻴّﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠّﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﻧﺎﺁﺭﺍﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ‪ ،‬ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮﺍﺩﺛﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ‬

‫ﻣﻘﺘﻀﻴّﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﻮ ّﻗﺖ ﺗﺤ ّﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘّﻐﻴﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺍﺻﻠﻴﺶ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﻠﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﻀﮥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ‬

‫‪43‬‬


‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻢ ﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻯ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﻣﻰ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ‬

‫ﺟﻬﺎﻥ ﻋﺎﺟﺰ ﺍﺯ ﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬

‫ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﮔﻴﺮﺷﺎﻥ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻏﺎﺋﻰ ﺁﺋﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺮﺩﺩ؟ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺻﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺁﺭﺍﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﺗﺤ ّﻘﻘﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺁﻧﮑﻪ ﻃﺮﺡ ﺑﺪﻳﻌﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺑﺸﺮ‬ ‫ﻼ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺭﻓﺖ‪ ،‬ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺒ ً‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪" :‬ﺩﺭ ﻫﺮ ﻇﻬﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺻﺒﺢ ﻫﺪﻯ ﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺍﻣﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻮﺩ ‪ ...‬ﺍ ّﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭ ﺑﺪﻳﻊ ﻭ ﻗﺮﻥ ﺟﻠﻴﻞ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻳﻦ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬

‫ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺍﻪﻠﻟ ﺭﺃﻓﺖ ﮐﺒﺮﻯ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﻋﻈﻤﻰ ﻭ ﺍﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭ‬

‫ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻭ ﻧﺤﻞ ﻭ ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﺴﺖ ‪"...‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺸﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺄﺳﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ ﭼﻘﺪﺭ ﺟﺎﻯ ّ‬

‫ﮐﻠّﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻴﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺼﺎﺭ‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺗﻌﻠّﻖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻠّﺘﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺛﻐﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ ﻭ ﻣﺘّﮑﻰ ﺑﻪ‬

‫ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻗﺪﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﻯ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻇﻞ ﻃﺮﺣﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘّﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ّ‬

‫ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﻣﻴﮑﺸﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﮥ ﺧﻄﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺰﺭﮒ‪،‬‬

‫ﭼﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ‪ ،‬ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻐﻠﻮﺏ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺪﺍﻯ ﺟﺎﻧﻔﺰﺍﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‬

‫‪44‬‬


‫ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﻗﻒ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻭ ﻭﻓﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺍﻋﻈﻤﺶ‬ ‫ﮔﻮﺵ ﻫﻮﺵ ﻓﺮﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ّ‬

‫ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﻰ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﻗﻴﺎﻣﻰ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺪﺍﺭﻭﻯ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ‬

‫ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﺸﺮ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﻣﻠّﻰ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﺑﻪ ﻳﮑﺴﻮ ﺍﻓﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ّ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﺒﻴّﻦ ﻣﻨﺼﻮﺻﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎﻥ ﻋﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣﻘﺎﻡ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺌﻮﺍﻟﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻠّﺖ ﺧﺪﻣﺖ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪" :‬ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻴﺮ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﻌﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻠﻞ ﻭ‬ ‫ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﻰ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻤﺎﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮑﻮﺷﻰ ﮐﻪ ﺍﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪﺭﺍﻟﻰ‬ ‫ﺑﻨﺤﻮﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻣﺮﻳﮏ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺭﻭﺍﺝ ﻳﺎﺑﺪ‪".‬‬

‫)ﺗﺮﺟﻤﻪ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪﻧﻴّﻪ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻳﻨﺪﮤ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﺗﻤﺪﻥ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﻗﻄﺐ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪" :‬ﺑﻠﻰ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻫﻤﺖ ﭼﻮﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮﺕ ﻭ ﺣﻤﻴّﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻮﮎ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪ ّ‬

‫ﺟﻬﺖ ﺧﻴﺮﻳّﺖ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﺰﻣﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺭﺃﻳﻰ ﺭﺍﺳﺦ ﻗﺪﻡ ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻣﺴﺌﻠﮥ‬

‫ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺗﺸﺒّﺚ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻋﻘﺪ‬

‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﻝ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻳﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪﮤ ﻗﻮﻳّﻪ ﻭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﮑﻤﮥ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬

‫ﺍﺗﻢ ﺍﻗﻮﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻓﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻋﻤﻮﻡ ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺸﺮﻳّﻪ ﻣﺆ ّﮐﺪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﻯ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﮑﺎﻥ ﺍﺭﺽ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺳ ّ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺍﺳﺖ ّ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﮤ ﻋﻤﻮﻣﻴّﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﺛﻐﻮﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴّﻪ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻫﻴﺄﺕ ﺣﮑﻮﻣﺘﻴّﮥ ﺑﺸﺮﻳّﻪ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﻭ ﻣﻌﻴّﻦ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﮐﺬﻟﮏ‬

‫ﻣﺨﺼﺺ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﭼﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﻗ ّﻮﮤ‬ ‫ﺣﺪﻯ ﻣﻌﻠﻮﻡ‬ ‫ﻗ ّﻮﮤ ﺣﺮﺑﻴّﮥ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﺑﻪ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻮﻫﻢ ﺩﻭﻝ ﺳﺎﺋﺮﻩ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺑﺎﺭﻯ ﺍﺻﻞ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﻗﻮﻳﻢ‬ ‫ﻋﺴﮑﺮﻳّﮥ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻳﺎﺑﺪ ﺳﺒﺐ ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺩﻭﻝ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻃﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻁ ﺭﺍ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ّ‬

‫‪45‬‬


‫ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺸﺮﻳّﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﻗ ّﻮﺕ ﺑﺮ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺁﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﺮﻳﺾ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻯ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﮐﻠّﻰ ﮐﺴﺐ‬

‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻯ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻓﺎﺋﺰ ﮔﺮﺩﺩ ‪"...‬‬ ‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪:‬‬

‫"ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻢ ﮐﻠﻴّﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻰ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻠﮑﻪ‬

‫ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺷﻤﺮﻧﺪ‪ .‬ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﻞ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﻘ ّﺮﺑﻴﻦ ﺩﺭﮔﺎﻩ‬ ‫ﻫﻤﺖ ﺑﻰ ﻫﻤﺘﺎﻯ ﻧﻔﻮﺱ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻫﺮﻩ ﻭ ﺁﺭﺍء ﻓﺮﺍﺋﺪ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﺮﻯ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭ ﻭ ّ‬

‫ﻫﻤﺖ ﻏﻴﺮﺕ ﻏﻴﺮﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﺖ ّ‬ ‫ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻭ ﻣﺤﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ‪ّ .‬‬

‫ﺍﺯﻣﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎﺕ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﻴﺸﺪ ﮐﻪ ﺍﺑﺪﴽ ﻋﻘﻮﻝ ﺗﺼ ّﻮﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﺣﺎﻝ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﻬﻞ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﮔﺸﺘﻪ‪ .‬ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻗﻮﻡ ﮐﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ‬

‫ﮐﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺪﻧﻴّﺖ ﻭ ﺳﺒﺐ ﻓﻮﺯ ﻭ ﻓﻼﺡ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﻧﺠﺎﺡ ّ‬ ‫ﻻﺑﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮ‬ ‫ﻣﺤﺎﻝ ﻓﺮﺽ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪".‬‬

‫ﻫﻔﺖ ﺷﻤﻊ ﻭﺣﺪﺕ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻠﻴﻞ‬ ‫ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻤﺴﻪ ﻋﺎﻟﻢ‬

‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﺗّﺼﺎﻝ ﻣﻌﺪﻭﻡ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻢ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﺭ ﻟﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﺍﺗّﺼﺎﻝ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻭ ﻣﺤﺎﻝ‪.‬‬

‫ﺍ ّﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺗّﺼﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻤﺴﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﮑﻢ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻴﺎﺣﺖ ﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻼﺩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺒﺎﺩ ﺩﺭ‬

‫ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ‬ ‫ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻰ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﻧﺸﺮﻳّﺎﺕ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﺑﺮ ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪46‬‬


‫ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺩﻭﻝ ﻭ ﻣﺪﻥ ﻭ ﻗﺮﻯ‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﻯ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻪ ﺯﻳﺮﺍ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻴّﻪ ﺑﻴﻦ ّ‬

‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻭ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﮑﻤﻰ ﻣﺸﻬﻮﺩ‪ .‬ﻟﻬﺬﺍ‬

‫ﮐﻞ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻭ ﻗﺮﻥ‬ ‫ﺍﺗّﻔﺎﻕ ّ‬

‫ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﻥ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻗ ّﻮﺗﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ‬ ‫ﻧﻮﺭﺍﻧﻴّﺘﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ‬

‫ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﻌﻬﺎﻯ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺯﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺭﻗﻪ ﺻﺒﺢ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴّﺖ ﻋﻈﻴﻤﻴﻪ‬

‫ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﮔﺸﺘﻪ‪ .‬ﺷﻤﻊ ﺍ ّﻭﻝ ﻭﺣﺪﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺎﻫﺮ‬

‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‪ .‬ﻭ ﺷﻤﻊ ﺩ ّﻭﻡ ﻭﺣﺪﺕ ﺁﺭﺍء ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻪ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺍﺛﺮﺵ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻭ‬

‫ﺷﻤﻊ ﺳﻮﻡ ﻭﺣﺪﺕ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻌﻴّﴼ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻭ ﺷﻤﻊ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﻳﻨﻰ‬

‫ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻗ ّﻮﺕ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺟﻠﻮﻩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻭ ﺷﻤﻊ ﭘﻨﺠﻢ ﻭﺣﺪﺕ ﻭﻃﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬

‫ﻗ ّﻮﺕ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻫﻞ ﻭﻃﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ‪ .‬ﻭ ﺷﻤﻊ ﺷﺸﻢ‬ ‫ﻭﺣﺪﺕ ﺟﻨﺲ ﺍﺳﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻭ ﺷﻤﻊ ﻫﻔﺘﻢ ﻭﺣﺪﺕ‬

‫ﻟﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻟﺴﺎﻧﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺧﻠﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺁﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﺪ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻗﻄﻌﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻗ ّﻮﺗﻰ ﻣﻠﮑﻮﺗﻰ ﻣﺆﻳّﺪ ﺁﻥ ‪"...‬‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ )ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ (۱۹۳۱‬ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﻟﻮﺣﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻠﮑﻪ ﻭﻳﮑﺘﻮﺭﻳﺎ ﺭﺅﺳﺎﻯ ﺍﺭﺽ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪" :‬ﺗﺪﺑّﺮﻭﺍ ﻭ ﺗﮑﻠّﻤﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻪ‬

‫ﻼ ﻓﺎﻋﺘﺮﺗﻪ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺣﺎﻟﻪ ‪ ...‬ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﮐﻬﻴﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻧّﻪ ﺧﻠﻖ ﺻﺤﻴﺤﴼ ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﺍﺷﺘﺪ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼ ّﺮﻑ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﺎﻳﺮﺓ ﻭ ﻣﺎ ﻃﺎﺑﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ ﺑﻞ‬ ‫ّ‬

‫‪47‬‬


‫ﺍﻃﺒّﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺫﻗﺔ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﺭﮐﺒﻮﺍ ﻣﻄﻴّﺔ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻭ ﮐﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺋﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻥ ﻃﺎﺏ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺋﻪ‬

‫ﺑﻄﺒﻴﺐ ﺣﺎﺫﻕ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﮐﺎﻥ ﮐﺬﻟﮏ ﻳﻨﺒﺌﮑﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺼﺎﺭ‬ ‫ٍ‬

‫ﺍﻻﺗﻢ ﻟﺼﺤﺘّﻪ ﻫﻮ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺐ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ‪ ...‬ﺍﻟّﺬﻯ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻪﻠﻟ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﻳﺎﻕ ﺍﻻﻋﻈﻢ ﻭ ّ‬

‫ﻻ ﺑﻄﺒﻴﺐ ﺣﺎﺫﻕ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺆﻳّﺪ‬ ‫ﺍﻻﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﮑﻦ ﺍﺑﺪﴽ ﺍ ّ‬

‫ﺍﻟﻀﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ‪ "...‬ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻮﺡ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪..." :‬‬ ‫ﻟﻌﻤﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﻟﻬﻮ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺍ ّ‬ ‫ﻻ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﮐﻞ ٍ‬ ‫ﻻ ﻇﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺗّﻘﻮﺍ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩﻭﻥ ﻣﺼﺎﺭﻓﮑﻢ ﻭ ﺗﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺮﻋﻴّﺔ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍ ّ‬ ‫ﺍﻧّﺎ ﻧﺮﺍﮐﻢ ﻓﻰ ّ‬

‫ﺯﻓﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﻋﺒﺮﺍﺗﻪ ﻭ ﻻ ﺗﺤﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺮﻋﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ ‪ ...‬ﺍﺻﻠﺤﻮﺍ ﺫﺍﺕ ﺑﻴﻨﮑﻢ ﺍﺫﴽ ﻻ‬

‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺗﺤﻔﻈﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮑﮑﻢ ﻭ ﺑﻠﺪﺍﻧﮑﻢ ‪ ...‬ﺍﻥ‬ ‫ﺗﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺑﮑﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺴﺎﮐﺮ ﻭ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺗّﺤﺪﻭﺍ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﮎ ﺑﻪ ﺗﺴﮑﻦ ﺍﺭﻳﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﮑﻢ ﻭ ﺗﺴﺘﺮﻳﺢ ﺍﻟ ّﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮑﻢ ‪...‬‬ ‫ﻻ ﻋﺪﻝ ﻣﺒﻴﻦ‪)".‬ﺍﻟﻒ(‬ ‫ﺍﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﺣﺪ ﻣﻨﮑﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻٔﺧﺮ ﻗﻮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍ ّ‬

‫ﮑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻭ ﻣﺘﻴﻦ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﮑﻴﻞ‬ ‫ﺷ ّ‬

‫ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴّﺖ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻣﻠّﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻗﻴﻮﺩﻯ ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﻪ‬

‫ﺍﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳّﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻘﺘﻀﺎﻯ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ‬ ‫ﻇﻞ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻋﻼﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ّ‬ ‫ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻠﻴّﮥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻋﻼﻥ ﺟﻨﮓ ﻭ ّ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ّ‬

‫ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﮏ ﻗ ّﻮﮤ ﻣﺠﺮﻳّﮥ ﺑﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﺑﻼﻣﻨﺎﺯﻉ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻤ ّﺮﺩ ﻭ ﻃﺎﻏﻰ ﺁﻥ‬

‫ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺴﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻣﺤﮑﻤﮥ‬ ‫ﮐﺒﺮﺍﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺶ ﻗﺎﻃﻊ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺭﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬

‫ﺣﺘّﻰ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺮ‬

‫‪48‬‬


‫ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳّﺖ‪-‬‬

‫ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻡ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻭ ﺁﺗﺶ ﻋﺪﺍﻭﺗﻬﺎﻯ ﻧﮋﺍﺩﻯ ﺗﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺑﺪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﻳﺶ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻣﻪ ﻓﻮﺭﴽ ﻭ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﮐﺎﺫﺏ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﺷﺠﻮﻯ‪،‬‬

‫ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻭ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺳﺖ ﺭﺋﻮﺱ ﮐﻠّﻰ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻧﻈﻤﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻠﻰ ﺛﻤﺮﮤ ﻋﺼﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺭﻭ ﺑﻪ‬

‫ﺑﻠﻮﻍ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﻩ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ‬

‫ﭼﺸﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﺒﻴﻨﻴﺪ ‪" "...‬ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺭ ﻳﮏ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﮒ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺴﺎﺭ ‪" "...‬ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻞ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﻳﮏ ﻭﻃﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ‪" "...‬ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻟﻤﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ‪)"...‬ﺏ(‬ ‫ّ‬

‫ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﮐﺜﺮﺕ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﮑﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﺁﺋﻴﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺳﻮء‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻘﺼﺪﺵ ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮﺩﮤ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺶ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺯﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻭﺳﻌﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺑﻪ ّ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘّﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭ‬

‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺑﻌﻴّﺖ ﻭ ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﮔﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻰ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻳﻬﺎﻯ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺼﺪﺵ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﮥ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ‬

‫‪49‬‬


‫ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻟﻬﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺳﺎﺯﺩ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻣﻠّﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻳّﺖ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﻗﺼﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺗﻨ ّﻮﻋﺎﺕ ﻗﻮﻣﻰ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺳﻨﻦ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ‬ ‫ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ‪ ،‬ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﻴﺪ‬

‫ﺭﻣﺰﺵ ﺷﻌﺎﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﮐﺜﺮﺕ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺍﻻﺷﮑﺎﻟﻨﺪ ﻭﻟﻰ‬ ‫ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨ ّﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ّ‬

‫ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺁﺏ ﻧﻮﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺎﺩ ﻧﺸﻮ ﻭ ﻧﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺿﻴﺎء ﻳﮏ ﺷﻤﺲ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺁﻥ ﺗﻨ ّﻮﻉ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺒﺐ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺟﻠﻮﻩ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﺟﻬﺖ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻠﻤﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ‬

‫ﺁﺭﺍء ﻭ ﻃﺒﺎﻳﻊ ﺳﺒﺐ ﺯﻳﻨﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﻨ ّﻮﻉ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭼﻮﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ‬ ‫ﺗﻨ ّﻮﻉ ﻓﻄﺮﻯ ﺧﻠﻘﻰ ﺍﻋﻀﺎء ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻀﺎء ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﻣﺘﻨ ّﻮﻋﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎء‬ ‫ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺮﻭﻕ ﻭ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺣﮑﻤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﺗﻨ ّﻮﻉ ﻣﺆﻳّﺪ ﺍﺋﺘﻼﻑ‬ ‫ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﺜﺮﺕ ﺍﻋﻈﻢ ﻗ ّﻮﻩ ﻭﺣﺪﺕ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﮔﻠﻬﺎ ﻭ ﺭﻳﺎﺣﻴﻦ ﻭ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻭ‬

‫ﺛﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻏﺼﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺍﺯ ﻳﮑﻨﻮﻉ ﻭ ﻳﮏ ﻟﻮﻥ ﻭ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻭ ﻳﮏ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‬

‫ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻟﻄﺎﻓﺘﻰ ﻭ ﺣﻼﻭﺗﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﻭﻟﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺯﻫﺎﺭ ﻭ ﺍﺛﻤﺎﺭ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻳﮑﻰ ﺳﺒﺐ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻭ ﺟﻠﻮﻩ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺣﺪﻳﻘﮥ ﺍﻧﻴﻘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻭ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻭ ﺣﻼﻭﺕ ﺟﻠﻮﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻴﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺗﻨ ّﻮﻉ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺁﺭﺍء ﻭ‬ ‫ﻇﻞ ﻗ ّﻮﮤ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻠﻤﮥ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴّﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﺒﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ّ‬

‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﻋﻠﻮﻳّﺖ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺟﺰ ﻗ ّﻮﮤ ﮐﻠﻴّﻪ ﮐﻠﻤﺔ ﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ﻇﻞ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﺷﻴﺎء ﺍﺳﺖ ﻋﻘﻮﻝ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻗﻠﻮﺏ ﻭ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ّ‬

‫ﺷﺠﺮﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺟﻤﻊ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ‪"....‬‬

‫‪50‬‬


‫ﺗﻌﺼﺐ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﮥ ﺍﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻓﮑﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮﻯ ﻭ ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻋﻘﺎﺋﺪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﻣﻬﺎﻯ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻗﺎﻃﺒﮥ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﻭ‬

‫ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ‬

‫ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻮ ﺍﻓﮑﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺎﻕ ﻧﺴﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻣﺮﮤ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﻨﺴﻮﺧﺸﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻳﻢ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺁﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺸﺮﻯ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﺁﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺪﺍ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬

‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺻﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﺻﺮﻓﴼ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻰ ﻧﺎﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪﻯ ﻣﺒﻬﻢ ﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﻨﺤﺼﺮﴽ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺍﺣﻴﺎء ﺭﻭﺡ ﺍﺧ ّﻮﺕ ﺑﺸﺮﻯ ﻭ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﮕﺎﺷﺖ‬ ‫ﻭ ﻫﺪﻓﺶ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﻭ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺗﻌﺎﺿﺪﻯ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﺪﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺩﻋﻮﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘّﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﭘﻴﺎﻣﺶ ﻓﻘﻂ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺿﺮﻭﺭﻳّﻪ ﺍﻯ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻭ ﻣﻠﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻋﻀﻮ ﻳﮏ‬

‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮤ ﺑﺸﺮﻯ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺍﻣﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﺍﺻﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭ ﻧﻔﻮﺫﺵ ﺭﺍ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻻﺯﻣﻪ ﺍﺵ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ )ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﮏ( ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺶ ﺭﺍ ﭼﺸﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪﻳﺪﻩ‬

‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻯ ﺩﻟﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﻮﺳﻴﺪﮤ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫‪51‬‬


‫ﻣﺮﺍﻣﻬﺎﻯ ﻣﻠّﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﻰ ﺣﺎﻝ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺣﺎﺩﺙ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻰ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺣﺎﻭﻯ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﺘﺮ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﮑﻠّﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﻰ ﺍﺻﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﻣﺘﻤﺪﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﮑﻠﻰ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﺣﻴﺎﺗﺶ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﻈﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ﺧﻂ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﻣﺘّﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺶ‪ ،‬ﺁﻣﺎﻝ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺶ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺵ‪ّ ،‬‬

‫ﺗﻨ ّﻮﻉ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻠّﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺧﻼﺻﻪ‪ ،‬ﻭﺣﺪﺕ‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺑﻪ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻭ‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺟﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻬﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺻﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻋﻼﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻰ ﮐﻢ ﻭ‬

‫ﺑﻴﺶ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻣﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻭ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﻤﻰ ﻭ ﻳﻘﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻗ ّﻮﻩ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺟﺰ ﻗ ّﻮﮤ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻘﺼﺪ‬

‫ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺁﺛﺎﺭ ﺍ ّﻭﻟﻴّﮥ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻣﻌﻘﻮﻝ‬ ‫ﺍﻋﻼﺋﻰ ﺭﺍ ّ‬ ‫ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ّ‬

‫ﻭ ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻑ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﺎﻟﻴّﮥ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻳﺶ‬

‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻠﻴّﺎﺕ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺶ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﺧ ّﻮﺕ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻯ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ‬

‫ﺁﺷﻔﺘﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫ﭼﻪ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤ ّﻮﻝ ﻭ ﺭﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺻﻞ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭﻯ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ‬

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻡ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ‬

‫ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﺮﺝ ﻭ‬

‫ﻣﺮﺝ ﻋﺼﺮ ﺁﺷﻔﺘﮥ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﻧﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﮐﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠّﻰ ﺧﻮﻳﺶ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ّ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﮑﻠّﻰ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻞ ﻣﺤﺎﻝ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﻠﻴّﺖ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺍﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥ‬ ‫ﻃﻠﺒﻰ)ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰﻡ( ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗّﺤﺎﺩ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺁﻧﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﻗ ّﻮﺕ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﻤﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭﺵ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ‬ ‫ّ‬ ‫ﻭﻟﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍ ّﻭﻝ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺮ ّﻭﺟﺎﻥ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﻏﺮﻭﺭ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺁﻧﺰﻣﺎﻥ‬

‫ﺑﻪ ﺗﺨﻄﺌﮥ ﭼﻨﺎﻥ ﻧﻈﻤﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﻋﻘﻴﺪﮤ ﻣﻀ ّﺮ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻰ ﺷﻤﺮﺩﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﮤ ﺍﻳﺸﺎﻥ‬

‫ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﻤﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﺪ ﮐﻪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﻣﮥ ﺣﻴﺎﺕ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ‬ ‫ﺣﺪﺗﻰ ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺗّﺤﺎﺩ ّ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﻠّﻴﺸﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ّ‬

‫ﻣﻰ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﻣﻠﻴّﺖ ﻃﻠﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻠﻠﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﻮﻍ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺪﺕ ﻣﻰ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﻭ ّ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺣﺎﮐﻤﻴّﺖ ﻣﻠّﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ّ‬ ‫ﻣﻴﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭﺣﺪﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﻃﺮﺡ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﮊﻧﻮ )‪ (۷‬ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍﺋﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ )‪ (۸‬ﺷﺪ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ‬

‫ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﮥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪ ﻇﺎﻫﺮﴽ ﺳﺒﺐ ﻣﻐﻠﻮﺑﻴّﺖ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺱ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻧﺪﻳﺶ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻯ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻡ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍ ّﻣﺎ‬

‫ﻧﻔﺲ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﺋﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺁﻥ‬

‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻟﻰ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻗﻠﻮﺏ ﻭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﻭﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ‬

‫‪53‬‬


‫ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﮤ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺍﺻﻞ ﻋﺎﻟﻰ‬ ‫ﻧﻤﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﻰ ّ‬ ‫ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ‬

‫ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟّﺪ ﻭ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻠﻞ ﻭ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﻼﺩ ﻏﺮﺏ ﭘﺪﻳﺪ‬

‫ﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ‪ :‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﭼﻪ‬

‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻴﮑﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﮑﻴﻞ‬ ‫ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ‬

‫ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎ ّﺩ‪،‬‬

‫ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺭﺳﻮﻣﻰ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻗ ّﻮﻩ ﺍﻯ‪ ،‬ﭼﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭ ﭼﻪ ﻋﺮﻓﻰ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ‬

‫ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻴﺮﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘّﺤﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﺸﺎﻥ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺿﻤﻨﴼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ‬

‫ﻣﻘﺘﻀﻴّﺎﺕ ﺁﻧﺮﻭﺯ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﮑﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴّﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ‬

‫ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻄﻰ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺮ ّﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﻭ‬

‫ﻇﻞ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻳّﺎﻡ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨّﺘﻴﺠﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺩﺭ ّ‬ ‫ﻣﺘّﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﻯ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺣﺪﺕ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻼ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻇﻞ ﻳﮏ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﻪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻭ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ّ‬

‫ﮐﺴﻰ ﭼﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﻣﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﮥ‬

‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﺁﻻﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﺗﺶ‬

‫ﺩﺍﻣﻨﮕﻴﺮ ﻭ ﺳﺮﮐﺶ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻮﺩ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ‬

‫‪54‬‬


‫ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺳﺎﺯﺩ‪ ،‬ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻬﻴﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻨﺎﻥ ﺫﻭﺏ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﻢ ﺟﻮﺵ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ﻇﻞ ﻳﮏ ﻭﻃﻦ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﮋﺍﺩﻳﺸﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﮏ ﻣﻠّﺖ ﺩﺭ ّ‬

‫ﭼﻨﺎﻥ ﺗﺤ ّﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ‬

‫ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬﺎﻯ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﮐﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺑﺸﺮﻯ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺟﺰ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎ ّﺩﻯ ﻭ‬

‫ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﺤ ّﻮﻻﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻭ‬ ‫ﺗﻤﺪﻥ ﺑﺸﺮﻯ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ّ‬

‫ﺁﺗﺶ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺤ ّﻮﻻﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﮤ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ‬

‫ﺗﺒﺪﻻﺕ ﭘﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻄﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﺤ ّﻮﻻﺕ ﻭ ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﻫﻤﻮﺍﺭ‬ ‫ﺟﻼﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ّ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻭ ﺩﺭﻳﻎ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﻗ ّﻮﮤ ﺑﻠﻴّﺎﺕ ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﴽ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﺭﮤ‬

‫ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻭ ﺩﺭﻳﻎ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ‬

‫ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻴّﺎﺕ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻀﺎ ّﺩ ﻭ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺮ ّﮐﺒﮥ‬ ‫ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﮤ ﻣﺎﺳﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺫﻭﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻮﺵ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺟﺰﺍء‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺮ ّﮐﺒﮥ ﻳﮏ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳّﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫"ﺑﮕﻮ ﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺍﺭﺽ ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻯ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻈﻴﻤﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻋﻘﺐ ‪ "...‬ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﻮﺭﻯ ﻭ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺑﺸﺮ ﻣﻰ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﮤ ﺳﻮﺯﻧﺪﮤ ﺑﻠﻴّﺎﺕ ﻭ‬

‫‪55‬‬


‫ﺣﺲ‬ ‫ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﻮﺏ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺘﻰ ﺭﺍ ﺍﻟﻘﺎء ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻻﺯﻣﮥ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻐﺘﺔ‬ ‫ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﺫﺍ ّ‬

‫ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪".‬‬

‫ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ‪" :‬ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺮﺑﻰ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ‬ ‫ﻳﻘﻴﻨﴼ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ‪".‬‬ ‫ﻃﻠﻮﻉ ﻓﺠﺮ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺪﻻﻥ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬

‫ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺭﻭﻡ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮥ‬

‫ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﺣﺼﻮﻟﺶ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺣﺼﻮﻝ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺒﺐ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻭ ﺍﮐﻤﺎﻝ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ‬

‫ﺍﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻴﻎ ﻭ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﺎﻭ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺧﻴﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻭ ﺷﻴﺮ ﻭ ﺑ ّﺮﻩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻻﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﮥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﭘﺪﺭ‬

‫ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﻂ ﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ ﻋﻴﺴﺎﻯ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬

‫ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻧﻈﻤﻰ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ‬

‫ﺟﻼﻝ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﺑﻬﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻏﺒﺮﺍء ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﮥ ﻣﻘﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻠﻄﻨﺖ‬ ‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻰ ﻭ‬

‫ﺧﻮﺵ ﺑﺎﻭﺭﻯ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺻﺮﻓﴼ ﻧﺪﺍﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﮑﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺎﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ‬ ‫ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﺷﺮﻕ ﻳ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﻋﻮﺗﺶ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻭ ﺍﺧﻄﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺣﺎﻭﻯ ﻣﮋﺩﻩ ﻭ ﺑﺸﺎﺭﺗﻰ‪ :‬ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ‬

‫‪56‬‬


‫ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ‬ ‫ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺤﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﺩﻋﻮﺕ ّ‬ ‫ﺑﺰﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﻘﻴﻨﴼ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺁﻥ ﻧﺪﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﮐﺠﺎﻯ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺴﻰ ﺗﺼ ّﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﮑﺮﺩ‪ ،‬ﺍ ّﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺪﺍ ﺑﻘ ّﻮﮤ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺭﻭﺣﻰ‬

‫ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻣﻴﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻗ ّﻮﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ‬

‫ﻋﺪﮤ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻴﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﺮﺍ‬ ‫ّ‬

‫ﻻﺯﻡ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﮑﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ‬

‫ﻳﻘﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻯ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎ ّﺩﮤ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﮥ‬

‫ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴّﺘﻰ ﻣﺎ ّﺩﻯ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻴﮑﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ‬

‫ﻣﮑﻨﻮﻧﮥ ﺍﺯﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺍﻟﻬﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎﺯﮔﻮﺋﻰ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻭ ﭼﻪ ﻧﺪﺍﺋﻰ ﮔﻮﻳﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ‪ ،‬ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ‬

‫ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤ ّﻮﻟﻰ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻭ ﻗﻠﻮﺏ‬

‫ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺁﺷﺘﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴﺐ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ‬

‫ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺑﺨﺸﺪ؟‬ ‫ﻭ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﻋﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﺶ ﺻﺪﺍﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﺹ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﻌﺼﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺗﺠﺴﻤﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺁﻧﮑﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺯﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫‪57‬‬


‫ﻣﻨﮑﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻈﻴﻢ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻰ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺵ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﻯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ّ‬

‫ﻫﻤﺘﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﻯ ﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻯ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ّ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺩﻟﻬﺎﻯ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺧﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻭ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺁﻳﺪ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺩﻳﺪﮤ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺸﺎﺋﻴﻢ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺁﻥ ﻣﻘﺼﺪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻋﻈﻢ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺫﻫﻦ‬

‫ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺤ ّﻘﻖ‬ ‫ﻭ ّﻗﺎﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺍﺑﻬﻰ ﺛﻤﺮﮤ ّ‬

‫ﺑﺨﺸﺪ‪ .‬ﺍﻯ ﮐﺎﺵ ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ ۲۸‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪۱۹۳۱‬‬

‫‪58‬‬


‫ﻋﺼﺮ ﺫﻫﺒﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻮ ّﺭﺥ ‪ ۲۱‬ﻣﺎﺭﭺ ‪۱۹۳۲‬‬

‫‪59‬‬


‫ﻋﺼﺮ ﺫﻫﺒﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻳﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺘﻠ ّﻮﻧﺶ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ‬

‫ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻈﻴﻤﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﺤ ّﻮﻻﺕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﻭ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺩﺭ ﻫﺮ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳّﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮ ّ‬ ‫ﻼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺭﺍﻩ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻳﺎﺭ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺶ ﺳﺎﻋﻰ ﻭ ﺟﺎﻫﺪﻧﺪ ﺑﻰ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﭼﻴﺰﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺭﻗﺖ ﺍﺑﺪﻯ ﻣﻘﺘﺪﺍﻯ ﻋﺰﻳﺰﺵ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء‬

‫ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺍ ّﻣﺎ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻟﻄﻤﮥ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻫﺎﺋﻠﻪ‬ ‫ﻭﺣﺪﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﻤﻼﺕ ﺯﻫﺮ ﺁﻟﻮﺩ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﻳﺎﺗﺶ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﭘﺎﻳﮥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺴﻂ ﺩﻫﺪ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺭﻣﺰ ﻧﻮﺍﻳﺎﻯ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﺪﺍ‪ ،‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ‬

‫ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﻖ ّ‬ ‫ﻏﻠﺒﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺣﻤﻼﺕ ﻫﻮﻟﻨﺎﮎ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻈﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ّ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟّﺪ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻗ ّﻮﺕ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺩﻳﻌﺖ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﻫﺮ ﻧﻴﺮﻭﺋﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﭙﺬﻳﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﻗﻮﺍﻣﺶ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻏﻴﺒﻰ‬

‫ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﻴﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺯﻳﺮﮎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﻘﻄﮥ ﺍﺗّﮑﺎء ﻭ ﺍﺗّﮑﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯ‬

‫ﻋﻠﻢ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺴﻂ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻄﻰ ﻏﻴﺒﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻋﺎ ّﺩﻯ ﺑﺸﺮﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ‬ ‫ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﺸﺮ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻰ ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫‪60‬‬


‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺭﺑﺎﺏ‬

‫ﻋﻠﻢ ﻭ ﺣﮑﻤﺖ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺎﺱ ﻗﺪﺳﻰ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ‬ ‫ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻰ ﺟﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟّﺪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻬﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳّﺎﻡ ﺻﺒﺎﻭﺗﺶ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻔﺮﻁ ﻭ ﺟﻬﻞ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﺗﻮﻟّﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻣﺶ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ّ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻬﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘّﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻏﻔﻠﺖ ﻭ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﺘﻢ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻓﺎﻗﻨﺪ ﻭ ﻓﺠﺎﻳﻌﻰ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺫﮐﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻔﻮﺱ‬

‫ﻣﻘﺪﺳﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻰ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻨﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﺣﻴﺎﺕ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻨﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺜﺎﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﻰ‬

‫ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻭﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ‬

‫ﭼﻪ ﺗﻨ ّﻔﺮﻯ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﮥ ﺑﻴﺮﺣﻤﻰ ﻫﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻴﻬﺎﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ‬

‫ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﻟﻴﺮﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺭﻃﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻭ ﺍﻋﺠﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ‬

‫ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪﺭ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻮﻃﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﭘﺎﮐﺸﺎﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻓﺘﻮﺣﺎﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻮﻥ ّ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺬﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺬﺭﻯ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻼﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻏﺮﺱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﮏ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﻤﻰ ﺟﺪﻳﺪ‬

‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﻳﮥ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ّ‬

‫ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﭘﻴﺸﻘﺪﻣﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ‬

‫ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺍﺧﻼﻑ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻴﺎﺏ‬

‫ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺯﻧﺪﮤ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻢ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ‬ ‫ﺩﻭﺭﮤ ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﺸﺎﻥ ﺧﻮﺩ‬ ‫ّ‬ ‫ﺫﻫﺒﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻫﻤﮥ ﺁﻧﺎﻥ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻥ‬

‫‪61‬‬


‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺧﻮﺩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﻭﻇﻴﻔﮥ ﺧﻄﻴﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻣﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺣﺘّﻰ ﺍﻏﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﭼﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻖ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺳﻨﻪ ‪ ۱۹۱۷‬ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪..." :‬ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻣﺮﻳﮏ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ّ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻭ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﺑﺮﺍﺭ ﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﺣﺮﺍﺭ ‪"...‬‬

‫ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﮥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫ﻧﻈﺮﻯ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺱ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﭘﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﻰ ﺑﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ‪...‬‬

‫ﻗﻮﺍﻯ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ ّﺩﻳﺶ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﻰ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺳﻨﺠﻴﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺎﻧﺘﺶ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺩﺭ ﻭﻃﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ‬

‫ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺻﻔﺎﻯ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﻭ ﻋﻠ ّﻮ ﻣﻮﺍﺯﻳﻨﺶ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﺣﮑﺎﻣﺶ ﻭ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ‬ ‫ﺩﻋﺎﻭﻳﺶ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻴّﺖ ﻧﻄﺎﻗﺶ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﺶ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻴﺎﻧﺶ ﻭ ﺟﻼﺩﺕ‬

‫ﺷﻬﻴﺪﺍﻧﺶ ﻭ ﻗ ّﻮﻩ ﻧﺎﻓﺬﮤ ﺧﻼّﻗﻪ ﺍﺵ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻰ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﻣﻨﺼﻔﻰ‬ ‫ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻓﻀﻴﻠﺘﺶ ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﺗﺪﻧّﻰ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﻧﻰ‬ ‫ﭼﻪ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻭ ﭼﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻄﺌﻰ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺑﺎ‬

‫ﻧﻬﻀﺘﻬﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﮥ ﺑﺸﺮﻯ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺍﺵ ﺍﻣﻴﺎﻝ ﻭ ﺁﻣﺎﻝ‬

‫ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺍﺟﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺪﻧّﻰ ﻭ‬

‫ﺯﻭﺍﻝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮﺟﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺸﺮﻯ ﻭ ﺯﺍﺩﮤ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻃﺮﺡ‪-‬‬

‫ﻫﺎﺋﻰ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺗﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪ ،‬ﻋﺠﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ‬

‫ﭼﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻏﺮﺍﺋﺰ ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﮥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﻏﺐ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﺘّﮑﻰ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮑﭽﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﺝ ﺭﻓﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻴﺾ ﻓﻨﺎ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪ‬

‫ﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺍﺿﻤﺤﻼﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ‬ ‫‪62‬‬


‫ﺁﺋﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﭘﺴﺖ ﻭ‬

‫ﺗﻌﺼﺐ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ‬ ‫ﻗﻬﻘﺮﺍﺋﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻃﻰ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺭ‪ ،‬ﺧﺎﮎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺑﻐﺾ ﻭ ﻋﻨﺎﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺭﺍﻳﺞ ﺯﻣﺎﻧﺶ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻋﺪﺍﻭﺕ ﺳﺨﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻠّﺖ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ‬ ‫ﻣﺪﺗﻰ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﺩ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺁﺳﻤﺎﻧﻴﺶ ﺩﺭ ّ‬

‫ﺯﻳﺮ ﻳﻮﻍ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺴﻠّﻂ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﻣﻤﺘﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ‬

‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﭼﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﭼﻬﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻤﺎﻟﮏ‬ ‫ﺭﺍﻗﻴﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺩ ﻭ ﺳﻨﮕﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺼﻰ ﺑﻼﺩ ﻣﺎﻭﺭﺍء ﺑﺤﺎﺭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎﻯ ﺭﻓﻴﻊ‬

‫ﺩﻳﻨﻴﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬

‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ )‪ (۹‬ﻭ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺍﻋﻼﻣﻴّﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻣﺘﻤﺪﻥ )‪ (۱۰‬ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻈﺎﻟﻢ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺟﺎﻧﭙﺮﻭﺭﺵ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻗﺎﻣﮥ ﺩﻋﻮﻯ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺿﻤﻨﻰ ﺩﻳﻨﺶ ﻭ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﺩﻋﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ‬

‫ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮﺵ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺷﻬﻮﺩ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍ ّﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺟﮥ ﻣﻮﻓﻘﻴّﺘﻰ ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺮﻭﻋﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤ ّﻘﻘﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﺪﺍﺋﻰ ﻭ ﺩﻋﻮﺗﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻋﻼﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ؟ ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﺮﺗﺶ‬

‫ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ؟ ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺧﻼﺻﻰ ﺭﺍ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﻔﻮﺱ ﻭ ﻗﻠﻮﺏ‬ ‫ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﺮ ﻭ ﺩﻟﺮﺑﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬

‫ﺍﺳﺖ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﺋﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ؟ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺋﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺮ ّﻭﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ‬

‫ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻭ ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﮔﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﭼﻪ ﺩﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ‬

‫‪63‬‬


‫ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺤ ّﻮﻻﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ‬

‫ﺁﻭﺭﺩ؟ ﭼﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺷﻮﺍﻫﺪﻯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮐﻪ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺍ ّﻭﻟﻴّﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ‬

‫ﺗﺮﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﻀﻞ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ‬

‫ﻣﺎ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳّﺎﻡ ﺍ ّﻭﻟﻴّﮥ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻭﻗﺎﻳﻌﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻠﺶ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺠﺶ ﻣﺆﺛّﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﻳﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻣﺰﻳّﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪،‬‬

‫ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﺣﻴﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﺩﺭ ﺭﻳﻌﺎﻥ ﺷﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮐﻨﻨﺪﮤ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﺎﺟﻌﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻟﻴﺮﻯ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮﻯ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺑﻪ‬ ‫ﻇﻬﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺎﻳﺢ ﻭ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍﺗﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﻣﻠﮑﻮﺗﻰ )ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ( ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺶ‬

‫ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﺅﺳﺎﻯ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﻣﻠﻮﮎ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﻰ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺍﺯ‬

‫ﻣﺘﻌﺼﺒﻴﻦ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺻﺪﻕ ﻭ ﻭﻓﺎ ﺑﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﺸﺮﻯ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬

‫ﺁﻣﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﺗﺬﮐﺎﺭ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﺳﻒ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍ ّﻭﻟﻴّﮥ ﺩﻳﻦ ﻳﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺗﺎ ّ‬

‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﺳﺎﺧﺖ ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻟﺰﻭﻣﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺑّﮥ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ‬

‫ﻫﺎ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎ ﻭ ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺣﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻴﻬﺎﻯ ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﺭ ﺑﺪﺍﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﺶ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﻳﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺍﻓﺮﻭﺯﻯ ﻭ ﺑﻴﺮﺣﻤﻴﻬﺎﻯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍ ّﻭﻟﻴّﮥ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺤﺜﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﮐﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻌ ّﺮﺽ ﺫﮐﺮ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﮔﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺪﺳﺖ ﮐ ّﻔﺎﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﻨﮕﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﮐﻪ "ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﺍ ّﻭﻝ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﮐﺘﺎﺏ‬ ‫ّ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺧﺮﻳﺪﻧﺪ" ﻭ ﮐﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﻘﻔﻬﺎﺋﻰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻨﺴﻮﺏ‬ ‫ﮔﺸﺘﻨﺪ‪ .‬ﮐﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ‪ ،‬ﺍﺯ ﺭﺧﻨﮥ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺁﺭﺍء ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪64‬‬


‫ﻣﻴﺘﺮﺍﺋﻰ )‪ (۱۱‬ﻭ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ )‪ (۱۲‬ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻳﻦ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ‬ ‫ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻯ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ‬

‫ﻼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻰ ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺎﺭﻳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒ ً‬ ‫ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺍ ّﻭﻟﻴّﮥ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﻟﺠﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻡ ﺁﺑﺎء ﻭ ﺍﺟﺪﺍﺩ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎﻯ ﺑﻨﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭﻯ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮﺩ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺍﺳﻘﻒ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻧﻰ ﻣﺨﺘﻮﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻌﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ‬

‫ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﻫﻢ ﻣﻰ ﺁﻣﻴﺨﺘﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺷﺪﻥ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﻳﺎﻯ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺭﻭﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ‬

‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﻰ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺩﻳﻨﻰ ﻳﻬﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‬

‫ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺮﺍﻧﻰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺘﺄﺛّﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﻮﺩﻥ‪،‬‬

‫ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ؟ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﻳﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﭼﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰ‬

‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﻌﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺩﺭ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺠﺎﻭﺭﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻟﮕﺮﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺩﻟﻴﺮﺵ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺭﻭﺷﻨﺶ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﭼﻪ‬

‫ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﺷﻬﺎﻣﺘﻰ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﺶ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﻳﻮﻍ ﺳﻨﮕﻴﻦ‬

‫ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻗﺒ ً‬

‫ﺗﺄﺳﻒ ﻭ ﺑﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺟﻠﻮﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﺪﺍﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺷﻤﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ّ‬

‫‪65‬‬


‫ﺍﺻﻞ ﮐﻠّﻰ ﻭﺣﺪﺕ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺩﻳﺎﻥ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺷﺪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﻰ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ‬

‫ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻮﺟﺪ ﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﺁﻧﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬

‫ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺘّﻰ ﺑﻘﺪﺭ ﺫ ّﺭﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎﻥ ﻧﻤﻰ ﮐﺎﻫﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻧﻤﻰ‪-‬‬ ‫ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﮐﻪ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬ﺩﻳﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ‬

‫ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺻﻠﻴﺶ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻫﺮ‬

‫ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺧﺒﺮﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﺭﻭﺷﻨﺘﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺩﻳﻦ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺼﻨّﻌﴼ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺪﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺨﻮﺕ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﻤﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﮔﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺩﻳﻨﻰ ﺍﻣﺮﻯ ﻧﺴﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﻧﻬﺎﺋﻰ‪ .‬ﻭ ﺑﻴﺪﺭﻧﮓ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ‬

‫ﻣﮑﻤﻞ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﺸﺎﻥ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺪﻓﺸﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﻳﮏ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺪﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻳﻘﺎﻥ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪ ..." :‬ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻰ‬

‫ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻫﻮﺍ ﻃﺎﺋﺮ ﻭ ﺑﺮ ﻳﮏ ﺑﺴﺎﻁ ﺟﺎﻟﺲ ﻭ ﺑﺮ ﻳﮏ‬

‫ﮐﻼﻡ ﻧﺎﻃﻖ ﻭ ﺑﺮ ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﺁﻣﺮ ‪ "...‬ﺍﺯ "ﺍ ّﻭﻝ ﻻ ﺍ ّﻭﻝ" ﺍﻳﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴّﺖ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻊ‬ ‫ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺑّﺎﻧﻴّﻪ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﻏﻴﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻥ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ "ﺁﺧﺮ ﻻ ﺁﺧﺮ" ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ‬

‫ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺑﻰ ﻣﺜﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﻔﺮ ﻣﺤﺾ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﻼﻥ ﺩﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ "‪ ...‬ﺟﻤﻴﻊ ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﺏ‬

‫ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﮔﺸﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﻗﺪﺱ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺷﻤﺴﻰ ﻃﺎﻟﻊ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺤﺮ ﻗﺪﻡ‬

‫ﺻﻤﺪﺍﻧﻰ ﺍﻣﻮﺍﺟﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﻡ ﻏﻴﺐ ﺭﺑّﺎﻧﻰ ﻫﻴﮑﻠﻰ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻧﻴﺎﻳﺪ ‪ "...‬ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴﻂ‬ ‫ﺍﺷﺪ ﻇﻬﻮﺭﴽ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪ ..." :‬ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﻀﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻋﻈﻢ ﻧﻮﺭﴽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ‪ "...‬ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬

‫ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻘ ّﻮﻩ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻣﺸﺎﻥ ﻣﮑﻨﻮﻥ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪66‬‬


‫ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﻋﺪﻡ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﻋﺠﺰ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ‬

‫ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻯ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻳﺘﺠﻠّﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ "ﺍﻧﮏ ﺍﻳﻘﻦ ﺑﺄﻥ ﺭﺑّﮏ ﻓﻰ ّ‬

‫ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﺎﻧّﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻃﻠﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻓﻘﻬﺎ ﺗﮑﻮﻥ ﺣﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﺛﺮﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﻢ ﻣﺜ ً‬ ‫ﻼ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺍﻟﻰ ّ‬ ‫ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ‬ ‫ﻼ ﻗﻠﻴ ً‬ ‫ﻗﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﻟﻴﺴﺘﺄﻧﺲ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﻗﻠﻴ ً‬ ‫ﻼ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺒﻠّﻎ ﺍﻟﻰ ﻗﻄﺐ ّ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻳﻀ ّﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﻐﺮﺏ ﻓﻰ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﻧّﻬﺎ ﻟﻮ ّ‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻨﺰﻝ ﺑﺪﺭﺍﻳﺞ ّ‬ ‫ﺗﻄﻠﻊ ﺑﻐﺘﺔ ﻓﻰ ﻭﺳﻂ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻓﺄﻧّﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﺴﺘﺸﺮﻕ‬ ‫ﺣﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻻﺷﻴﺎء ‪ ...‬ﮐﺬﻟﮏ ﻓﺄﻧﻈﺮ ﻓﻰ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻟﺘﮑﻮﻥ ﻣﻦ‬ ‫ّ‬

‫ﻗﺪﺭ ﺍﻪﻠﻟ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺤﺘﺮﻕ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻧّﻬﻢ ﻟﻦ‬ ‫ﻓﻰ ﺍ ّﻭﻝ ﻓﺠﺮ ّ‬ ‫ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﺎﻻﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟّﺘﻰ ّ‬ ‫ﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻣﻴﻦ ‪)"...‬ﭺ(‬ ‫ّ‬ ‫ﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﻳﮑﻮﻧ ّ‬ ‫ﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﻀﻄﺮﺑ ّ‬ ‫ﻳﻘﺪﺭﻥ ﺍﻥ ﻳﺤﻤﻠّﻨﺎ ﻟﻮ ﻳﺴﺘﻌﮑﺴ ّ‬

‫ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻧﻨﺪ‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﻨﺸﺎﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﻨﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻻ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﺎﻻﺗﻰ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻭ ﺍﺻﻮ ً‬

‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺮﺍﻳﻊ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳّﺘﻰ‬ ‫ﻼ ﺩﺭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﮥ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺜ ً‬

‫ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺩﺭ ﻟﻴﻞ ﺟﻤﺎﻝ ﻫﻴﮑﻞ ﺑﻘﺎ ﺍﺯ ﻋﻘﺒﻪ ﺯﻣ ّﺮﺩﻯ ﻭﻓﺎ ﺑﻪ ﺳﺪﺭﻩ ﻣﻨﺘﻬﻰ‬ ‫ﺭﺟﻮﻉ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﮔﺮﻳﺴﺖ ﮔﺮﻳﺴﺘﻨﻰ ﮐﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻼٔ ﻋﺎﻟّﻴﻦ ﻭ ﮐ ّﺮﻭﺑﻴﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﮔﺮﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺣﻪ ﻭ ﻧﺪﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺷﺪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻣﺮ ﺩﺭ ﻋﻘﺒﻪ ﻭﻓﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ‬

‫ﺭﺍﺋﺤﻪ ﻭﻓﺎ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺍﺭﺽ ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺟﻮﻉ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ ﻗﺪﺳﻰ‬

‫ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮐﻼﺏ ﺍﺭﺽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﻗﺖ ﺣﻮﺭﻳّﻪ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺯ ﻗﺼﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻰ‬ ‫ﻻ ﺍﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺎء ﻭ‬ ‫ﺳﺘﺮ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﻭﻳﺪ ﻭ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺷﺪ ﺍ ّ‬

‫ﻋﺰ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺭﻓﺖ ﺣﺮﻑ ﺍ ّﻭﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﻟﺴﺎﻥ ﺟﺎﺭﻯ ﺷﺪ ﺍﻫﻞ ﻏﺮﻓﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻣﻦ ّ‬ ‫ﺩﻭﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﺤﺮﻑ ﺩﻭﻡ ﺭﺳﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﺏ ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﮑﻤﻦ ﻗﺮﺏ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻪ ﺍﻧّﺎ ﮐﻨّﺎ ﺷﻬﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻭ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﮐﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ"‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﮥ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺑﻪ‬

‫‪67‬‬


‫ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺘﻤﻴّﺖ ﺍﻣﺮ ﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﺍﻪﻠﻟ ﻣﺄﻣﻮﺭ‬

‫ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻠﺐ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‪" :‬ﻇﻬﻮﺭﻡ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴّﺖ ﻭ‬ ‫ﻻ ﺍﻧﻮﺍﺭﻯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻣﺘﺠﻠّﻰ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻧﻔﻮﺱ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍ ّ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺟﻼﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺵ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ"‪) .‬ﺗﺮﺟﻤﻪ(‬

‫ﺣﻖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻯ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻧﻮﺍﺭ ّ‬ ‫ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻮﺭ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﻋﻈﻴﻤﮥ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﻧﺒ ّﻮﺍﺕ ﻭ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﺍﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺟﻬﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﮥ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﺶ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺖ‪،‬‬

‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﻇﻬﻮﺭﻯ ﻳﮑﺘﺎ ﻭ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ‬

‫ﻗﺒﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﭘﻴﺸﺮﻭﺗﺮ ﻭ ﻻﻳﻖ ﺗﺮ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬

‫ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﺰﺍﻧﮥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻟﺰﻭﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻢ ﻭ ﻣﺬﻟّﺖ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﮕﺮﺩ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ‬

‫ﺟﺎﻧﭙﺮﻭﺭ ﻳﺰﺩﺍﻧﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺒّﺖ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﻓﺎﺋﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺭﻃﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺪﺍﻥ‬ ‫ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻃﺮﻑ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮ ّﻗﻴﺎﺕ ﺷﮕﺮﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﮥ‬

‫ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺭﻧﺠﻬﺎ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﻰ‪-‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻌﺜﺖ‬ ‫ﻇﻬﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮔﻮﺋﻰ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻥ‬ ‫‪68‬‬


‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ‬

‫ﺭﺍ ﻣﻌﻴّﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﻴﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﻗﻮﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻴﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺍﺻﻮﻝ‬

‫ﻋﺎﻟﻴّﻪ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ‬

‫ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻣﺮﺵ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝ ﻭ ﻣﻠﻞ‪ ،‬ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ّ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮤ‬

‫ﺗﻘﺪﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺘﻬﺎﺋﻰ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﻣﺪﺍﻭﻣﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ّ‬ ‫ﻣﻔﺘﺨﺮﴽ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪ ،‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﻏﻮﺭ ﻭ ﺗﺄ ّﻣﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ؟‬ ‫ﻣﻘﺎﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ‬ ‫ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﻈﻤﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺶ‬

‫ﻣﺒﺸﺮ ﺍﻭﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﻴّﺰﺍﺗﻰ‪ ،‬ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﻰ ﻫﻤﺘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻘﺎﻡ ّ‬ ‫ﻣﺒﺸﺮ ﻣﻠﻬﻢ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﺷﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ‪ ،‬ﺑﻰ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺷﺎﻥ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﺭﮤ ﺷﺮﻳﻌﺘﺶ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﮑﺎﻣﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍ ّﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﺋﻰ‬

‫ﻣﺨﺼﺺ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻋﻄﺎ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻠﻴﻌﮥ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺣﻰ ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﺗﺒﮥ ﺍﻧﺒﻴﺎﻯ‬

‫ﺍﻭﻟﻮﺍﻟﻌﺰﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍ ّﺩﻋﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺍﮐﻴﺪ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺍﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﮐﺘﺎﺑﻰ ﺟﺰ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻳﻘﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭﺣﺪﺕ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺩﺭ‬

‫ﺟﻤﻴﻊ ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻗﻮﺍﻯ‬ ‫ﺫﺍﺗﻴّﮥ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴّﺖ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺮﺡ ﻭ‬

‫ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺎﺋﻢ‬ ‫‪69‬‬


‫ﻣﻮﻋﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﮔﻮﺋﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺘﺐ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﺮﻓﴼ ﻓﺠﻤﻴﻊ‬

‫ﻣﺎﺟﺎﺋﺖ ﺑﻪ ﺍﻟ ّﺮﺳﻞ ﺣﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﺣﺘّﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﻓﺎﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻗﺎﺋﻤﻨﺎ ﺍﺧﺮﺝ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﴼ ‪...‬‬

‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎ ‪ ...‬ﺍﻣﺮﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻭ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﻭ ﺍﺻﻔﻴﺎء ﺑﻪ‬

‫ﺍﻃﻼﻉ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺮﻡ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ‪)"...‬ﺩ(‬ ‫ﺁﻥ ّ‬

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ‬

‫ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺟﻬﺎﻧﺘﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎ ّﺩﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﻣﻼﺯﻡ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺤﺖ ّ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺸﺎﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﻳﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﮐﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻈﻤﺖ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﺵ‬

‫ﻣﺒﺸﺮﻯ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻀﻮﻉ ﻭ ﺧﺸﻮﻉ ﻣﺤﺴﻮﺏ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﻼﻝ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ‪ّ ،‬‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺮﺩﻳﻢ‪.‬‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﻣﮑ ّﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﮑ ّﺮﺭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ‬

‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺫﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﺮ ﺍﻭ ﻭ ﻧﺎﺳﺦ ﺁﺋﻴﻦ‬

‫ﺍﻭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻧﻄﻔﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﻮﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬

‫ﻧﺰﻝ ﻓﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ ".‬ﻭ ﻧﻴﺰ‪" :‬ﻗﺪ ﮐﺘﺒﺖ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﻓﻰ ﺫﮐﺮﻩ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻧّﻪ ﻻﻳﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎﺷﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﻻ ﺑﻤﺎ ّ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ")ﻩ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻮﻗﻴﻌﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﻴّﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﻣﻠ ّﻘﺐ ﺑﻪ ﻭﺣﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫"ﻓﻮﺍﻟّﺬﻯ ﻓﻠﻖ ﺍﻟﺤﺒّﺔ ﻭ ﺑﺮﻯ ﺍﻟﻨّﺴﻤﺔ ﻟﻮ ﺍﻳﻘﻨﺖ ﺑﺎﻧّﮏ ﻳﻮﻡ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻻﺭﻓﻌﺖ ﻋﻨﮏ‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ‪ ...‬ﻭ ﻟﻮ ﻋﻠّﻤﺖ ﺍ ّﻥ ﺍﺣﺪﴽ ﻣﻦ ﺍﻟﻨّﺼﺎﺭﻯ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺠﻌﻠﺘﻪ ﻗ ّﺮﺓ ﻋﻴﻨﺎﻯ ﻭ ﺍﺣﮑﻤﺖ‬ ‫ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﻰ‪)".‬ﻭ(‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺫﻟﮏ ّ‬

‫ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺁﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ّ‬ ‫ﮐﻞ ﻣﻦ ﻓﻰ ّ‬

‫ﺍﻗﻞ‬ ‫ﺍﻻﺭﺽ ﺣﺮﻭﻓﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﻴّﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻓﺎﺕ ﻓﺮﻗﺎﻧﻴّﻪ ﺍﻋﻈﻢ ﻭ ﺍﮐﺒﺮﻧﺪ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ ﻋﻨﺪﺍﻪﻠﻟ ﻣﺤﺴﻮﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﻑ ﻧﻔﻰ ﻣﻨﺴﻮﺏ" ﻭ‬

‫‪70‬‬


‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻀﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻳﻮﻡ ﻭ ﻟﻴﻞ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺗﺐ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﺁﻳﺪ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺳﻤﺎء ﻗﺪﺱ ﺭﺑّﺎﻧﻰ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪".‬‬

‫ﺍﻯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺸﻴّﺖ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻭ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭﻳﺪﻩ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻋﻈﻢ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮ ﺍﺯ‬

‫ﺁﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﻥ ﺍ ّﻭﻟﺶ‪ ،‬ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺟﻼﻟﺶ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ‬

‫ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﻧﻬﺎﻳﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﻢ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻰ ﻣﺜﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳّﺎﻡ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻰ ﻣﺎ ﺍﻧﺪﮎ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍ ّﻣﺎ ﻣﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻭ ّﺭﺍﺙ ﺁﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ّ‬ ‫ﻭ ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﺋﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭﻯ ﮐﻪ‬

‫ﻧﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﺎﺭ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤ ّﻮﺵ ﺭﺍ ﺭﺍﮐﺪ ﻭ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﺟﻮﺋﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺍﻯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻣﻮﻻﻯ ﺑﻴﻬﻤﺘﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭﺵ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﮥ ﺍﮐﻴﺪﻩ ﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ‪-‬‬

‫ﺗﻌﻤﺪﴽ ﺑﻪ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻳﻢ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ّ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺎﺭ ﻧﻔﻮﺫﻯ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻏﺮﺏ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻠّﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺭ‬

‫ﻣﻬﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺘﺶ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ‪ ،‬ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭ ﺁﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ ﭼﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ‬

‫ﻣﻠّﻰ‪ ،‬ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻋﻤﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﴼ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﻠّﻘﻰ‬

‫ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻭ ﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﺩﺭ‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴّﻪ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻴّﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺸﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺒّﺎء‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻬﻤﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﺴﺘﮕﻴﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻧﻔﻮﺱ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍ ّﻭﻝ ﻭﻇﻴﻔﮥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻗﺪﻣﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﺴﻠّﻢ‬ ‫ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻧﺠﻮﻳﻨﺪ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﮥ ﻣﺎ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻃﺮﻑ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ‬

‫‪71‬‬


‫ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺃﻯ ﻭ ﻣﻘ ّﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻯ ﻣﺘﺒﻮﻋﮥ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻠّﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬

‫ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺩﻭﺭﻯ ﺟﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻻﺕ‪ ،‬ﻃﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻰ ﻧﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻃﺮﺣﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﻭﻳﺞ‬

‫ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺣﺪﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﺁﺋﻴﻦ‬

‫ﮑﺎﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻧﺴﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﺯﻧﻬﺎﺭ ﺯﻧﻬﺎﺭ ﮐﻪ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴّﻮﻥ ﻣ ّ‬

‫ﺍﻫﻞ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺧﺪﻋﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺪﻯ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﺘّﻰ ﺍﺗّﻬﺎﻣﺎﺗﻰ ﺑﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ‬ ‫ﻼ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺳ ّﺮﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻘﻠّﺐ ﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭ ﺭﺷﻮﺕ ﻭ ﺗﺨﻮﻳﻒ‬ ‫ﺑﻨﺪﺩ ﻣﺜ ً‬ ‫ﺗﺤﺰﺏ ﻭ ﺗﺸ ّﻌﺒﻰ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺣﺰﺑﻰ ﻣﻌﻴّﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺭﻫﺎﺋﻰ ﺟﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻭﺟﻪ ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﻼ‬ ‫ﻣﺘﺤ ّﻮﻝ ﺭﺍ ﻣﺘﻐﻴّﺮ ﺳﺎﺯﺩ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎﻣ ً‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺼﺶ ﻣﺮ ّﺩﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﻨﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴّﺘﻬﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﺣﺰﺑﻰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻰ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺳﻠﻮﮎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺘﻴﺰﻩ ﺟﻮﺋﻴﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴّﻮﻥ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻻﻳﻖ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﺟﺮﺍء ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻴّﺖ‬ ‫ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﺸﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻗﺒ ً‬

‫ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻃﻨﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻠّﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺮ‬ ‫ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻭﻇﻴﻔﮥ ّ‬

‫ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ‬ ‫‪72‬‬


‫ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻰ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻭ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻴّﮥ ﮐﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻋﺎﻟﻴﮥ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻮﻥ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺟﻤﻌﻴّﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗ ّﻮﺗﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺗﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻧﻔﻮﺫ‬ ‫ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁﻧﺎﻧﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻣﻘﺎﺻﺪ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺪﺩ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺶ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﻴّﺖ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻯ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺣﺬﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺎﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺁﺋﻴﻦ ّ‬

‫ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺍﺳﺎﺳﻴّﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻬﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻣﻨﻔﻌﺖ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺸﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻣﺮﺍﻣﻬﺎﻯ ﻋﺎﻟﻴﮥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﮥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻓﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﺎ ّﺩﻯ ﮐﻪ ﻧﺼﻴﺐ ّ‬

‫ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﻰ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﺸﺎﻥ‬

‫ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺩﻳﺎﻧﺖ‬ ‫ّ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺯ ﺑﻰ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺻﻮﻝ ﺁﺋﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺪ ﻭ ﺟﻬﺪﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﮐﻤﺎﻝ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﺒﻮﻋﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻰ ّ‬

‫ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ ﺩﻳﺎﻧﺘﺸﺎﻥ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﻠﮑﺖ‬

‫ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺸﺎﻥ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴّﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻨ ّﻮﻉ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺏ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﺭﻯ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮء ﻇ ّ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ‬

‫ّﺍﻻ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﭘﺮ ﺩﺍﻣﻨﮥ ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ‬

‫‪73‬‬


‫ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻦ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺶ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﴽ ﻣﺘّﮑﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻇ ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮ ّ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺷﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ "ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ"‬

‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻧﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ‬

‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﻣﻴﻮﺭﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﴽ ﻳﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭﻯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻮﺋﻰ ﺍﺯ‬

‫ﻣﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﺻﻠﻴّﮥ ﺁﺋﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻨﺤﺮﻓﺸﺎﻥ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ‪ ،‬ﻧﻪ ﺍﻓﺘﺮﺍء‬ ‫ﻋﺰﺕ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻳﮏ‬ ‫ﺑﻴﺨﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻄﻤﻴﻊ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ّ‬

‫ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻣﺎﻧﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻬﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﭘﺎﻯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﻫﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﻼﺩﻯ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺐ ﻭ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺸﻨﮥ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ‬ ‫ﻇﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺮﺍﺳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺸﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﺮﺍﺽ ﻭ ﺳﻮء ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺒﻴﻞ‪ ،‬ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﺴﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺪﺍﻳﺎﺕ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻨﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ‬

‫ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺭﺑّﺎﻧﻴّﻪ ﺍﺵ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻋﻨﺎﻳﺘﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﭼﺎﻫﻬﺎﻯ‬

‫ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﭘﺮ ﺁﺷﻮﺏ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺧﻄﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺑﺎﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﻰ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﻻﻳﻖ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻣﻰ ﺍﻭ ‪...‬‬ ‫ّ‬

‫‪ ۲۱‬ﻣﺎﺭﭺ ‪۱۹۳۲‬‬

‫‪74‬‬


‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺍﻋﻈﻢ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻮ ّﺭﺥ ‪ ۲۱‬ﺁﻭﺭﻳﻞ ‪۱۹۳۳‬‬

‫‪75‬‬


‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺍﻋﻈﻢ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺮ ّﻭﺟﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‪:‬‬

‫ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪ‪ (۱).‬ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﮥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬

‫ﻣﺆﺳﺲ‬ ‫ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺷﺎﺭﻉ ﻭ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻭﺿﻊ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴّﺘﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺮﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭ ﺛﻤﺮﻯ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩ‪ ،‬ﺑﺮ ﺣﻴﺮﺗﺶ ﻣﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺁﻥ ﺧﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﻪ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ‬ ‫ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﻳﺎ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻭ ﺳﺮﻭﺭﻯ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ﺣﺘّﻰ ﺷﺨﺼﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﮥ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻨﻴﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻗ ّﻮﮤ ﻧﺎﻓﺬﮤ ﻣﮑﻨﻮﻧﮥ ﺍﻣﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﺸﺎﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺩﻩ‬

‫ﺑﻮﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺳﻌﺖ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﺷﺘﺎﺑﺰﺩﻩ‬

‫ﻭﺳﺮﺳﺮﻯ ﺳﺨﻦ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﻰ‬

‫ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﮥ ﺑﻼﻳﺎﻯ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭ ﺳﻴﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻣﺘﻌﺼﺐ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﮐﺴﻰ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﺸﻴﺸﻰ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻤﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺬﻫﺒﻰ‬

‫ﻣﻨﻔﻮﺭ ﻣﻌ ّﺮﻓﻰ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻣﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻴﻢ ﻗﺮﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﻤﻴﻘﴼ ﮐﺎﺷﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻗﺼﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪﻭﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻈﻴﻤﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ‬

‫ﻋﺰﺕ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺸﺮ‬ ‫ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ّ‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﻧﻌﻢ‬

‫ﻣﺎ ّﺩﻯ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻯ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳّﺎﻡ ﺻﺒﺎﻭﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﻴﮕﺬﺭﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﺵ ﻗﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬

‫‪76‬‬


‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﺣﮑﻤﺖ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻠﻬﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ‬

‫ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﺎﺩﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺮ ّﻭﺟﺎﻥ ﺍﻣﺮﺵ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﻊ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻋﺼﺮ ﺯ ّﺭﻳﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﺸﺎﺭﺗﺶ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺍﻋﻠﻰ ﻧﺎﺯﻝ ﮔﺸﺘﻪ‪ ،‬ﺭﻫﺒﺮ ﺑﻼ ﻣﻨﺎﺯﻉ ﺟﻮﺍﻣﻊ‬

‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻃﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺮ ﻧﺸﻴﺐ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﺮﺍﺯﺵ ﭼﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻭ ﭼﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺩﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﻯ‬ ‫ﭘﻴﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺭﺍ ﻣﺘﺪ ّﺭﺟﴼ ﺍﺯ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴّﺖ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺒﺢ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﭘﻴﺮ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﴽ ﻭ ﺟﻤﻌﴼ‪ ،‬ﭼﻪ‬ ‫ﺿﺮﺑﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺎﻗﻀﺎﻥ ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻭ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻐﺮﻭﺭﺍﻥ ﺟﺎﻩ‬

‫ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺪﺍﻓﻌﮥ ﺩﻟﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠّﮧ ﺑﺎ ﭼﻪ‬ ‫ﻃﻠﺐ‬ ‫ّ‬ ‫ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍء ﻭ ﺟﻔﺎ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍء ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻪ ﭘﺴﺘﻰ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﻭ ﭼﻪ‬

‫ﺟﺪ ﻭ ﺟﻬﺪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻠﻰ ﻗﻠﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺩﺑﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﺎ ّ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﭘﺮ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻭ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻋﺪﺩﻯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‬

‫ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﻡ ﺁﻭﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺑﻐﺾ ﻭ‬ ‫ﮐﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﻠّﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﻪ ﻭ‬

‫ﺧﻔﻘﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻩ ﻭ ﺭﻳﺸﺨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻳﺶ ﺭﺍ‬

‫ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪﺵ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﺍﺋﺪﻩ ﻭ ﺿﻤﻴﻤﮥ ﺑﻰ‪-‬‬

‫ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﻪ ﺩﻳﻨﻰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﻌ ّﺮﻓﻰ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ‬

‫ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻴﮑﻞ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺩﻟﻴﺮ ﻭ ﻏﻴﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺎﺋﺒﻰ ﺟﺒﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺸﺮ ﻇﻬﻮﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ّ‬ ‫ﻣﺮﺗﺪﻯ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻰ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻳﺎﻭﻩ ﺳﺮﺍﺋﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﻔﻴﻬﻰ ﺑﻰ ﻣﻐﺰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺲ ﺁﺋﻴﻦ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻣﺘّﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻠﻴﺪﻯ‬ ‫ﺷﻤﺮﺩﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻍ ﺍﻫﻞ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺩﺳﻴﺴﻪ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﺁﻳﺎ‬ ‫ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺜﺎﻗﺶ ﺭﺍ ﻣﻈﻬﺮ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺷﻘﺎﻭﺕ ﻭ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺗﻘﻠّﺐ ﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻣﻌ ّﺮﻓﻰ‬

‫ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺳﺮﺳﺨﺖ‪ ،‬ﺍﺻﻮﻝ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ‬

‫ﻻ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﮐ ّﺮﺍﺕ ﺭ ّﺩ ﻭ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ‬ ‫ﮑﻨﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺍﺻﻮ ً‬ ‫ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻤ ّ‬

‫ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﺷﻤﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﮤ‬

‫‪77‬‬


‫ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍﺋﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭﺍﻫﻰ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻨﺶ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻧﺎﺩﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﭘﺮ ﮐﻴﻦ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺑﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﭘﻮﭼﻰ ﻋﺮﺿﻪ‬

‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺟﺪﺍ ﻭ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷﻤﺮﺩﻧﺪ ﻭ‬

‫ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﮑﺮﻳﻢ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﺋﻴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ‬

‫ﺍﺻﻞ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﻴﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﮐﺜﺮﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬

‫ﻏﻠﻂ ﺧﻠﻂ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺮﺩﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻗﺎﻟﺐ‪ ،‬ﻣﻌ ّﺮﻓﻰ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﻭ ﺟﺎﺩﻭ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍء ّ‬

‫ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺮﺍﻡ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻣﺪﻳﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮔﺎﻩ‬

‫ﻻﺯﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻓﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷ ّﺮ ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﻧﻔﻮﺱ ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺣﺴﻮﺩ ﻭ ﻋﻨﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻟﻴﻠﻰ‬

‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺗﻔ ّﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻳﺶ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺍﺯ ﺭﻣﻖ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﻰ ﻭ ﺩﻣﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﻧﻈﻢ‬

‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺭﮐﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘّﺮﻗﻰ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﮤ ﻣﻦ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻯ ﻣﺤ ّﺮﮐﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻓﻴﻊ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﮏ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻣﺸﻴّﺖ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﻨﻰ ﺩﺭﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﮑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮ ّﺭﺧﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻢ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ‬ ‫ﺷ ّ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ‬

‫ﺍﺻﻞ ﻭ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺁﻥ ﻗﻮﺍﻯ ﻋﻈﻴﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﺳﺒﺎﺑﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ‬

‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠّﮧ ﺍﺯ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﻭ ﺳﻨﮕﺮ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘّﺰﺍﻳﺪﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﻋﻬﺪﮤ ﺁﻥ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﭼﻴﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ‬ ‫ّ‬

‫ﮐﻪ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺟﺬﺭﻯ ﻭ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻣﺮ ﺑﻄﺌﻰ ﺍﻟﻨﻤ ّﻮ ﺍﻟﻬﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻠﻢ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻰ ﺭﺍﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺵ‬ ‫ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ‬

‫‪78‬‬


‫ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺼﺮ ﺯ ّﺭﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ‪ ،‬ﭼﻪ ﺳﻬﻤﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺍ ّﻭﻝ ﻇﻬﻮﺭﺷﺎﻥ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻳﻌﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬

‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﮤ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﻗﺮﻥ ﺩﻭﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻗ ّﻮﮤ ﻣﺤ ّﺮﮐﮥ ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟّﺪ ﻭ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺷﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗ ّﻮﮤ ﺧﻼّﻗﮥ ﺫﺍﺗﻴﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻠﻮﻝ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ‬

‫ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺷﺎﻥ ﺟ ّﻮﻯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ؟‬

‫ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎﺋﻰ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﻄﺎﮐﻴّﻪ ﻭ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ ﮐﻪ‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮ ّﮐﺐ ﺍﺯ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺍﻏﺐ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺮﺍﺳﻢ‬ ‫ﻭ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﻳﻬﻮﺩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻔ ّﻮﻕ ﻭ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﻫﻢ‬ ‫ﮐﻴﺸﺎﻥ ﺭﻭﻣﻰ ﻭ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮﺩﻥ ﻧﻬﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﻳﻦ ﻋﻴﺴﻮﻯ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺴﻠّﻂ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﺭﻭﻡ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﻰ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ؟‬

‫ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﻧﺒّﺎﺽ ﺍﺳﻼﻡ ﺯﻳﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﺍﻯ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺪ ﻭﻃﻦ ﻧﺎ ﻣﻼﻳﻢ ﻋﺮﺑﻰ ﺍﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺘﻼﺋﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻮﺩ‬

‫ﺗﺮﮎ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻬﺎﺋﻰ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﮐﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﴼ ﺍﺛﻤﺎﺭ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﻣﺪﻧﻴّﺘﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﮐﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﺑﺪ؟ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪" :‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺳﻄﻮﺡ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ .‬ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﻭﺣﻰ‬

‫ﻓﺪﺍﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺑﺮ ﻏﺮﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ‪ ،‬ﻧﻮﺭ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﺩ‪ (۲)".‬ﻧﻴﺰ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‬

‫ﻏﺮﺏ‪ ،‬ﺷﺮﻕ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺑﺮ ﺭﺣﻤﺖ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺭﺩ‪ (۳)".‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺩﺭ ﮐﺘﺐ ﺍﻧﺒﻴﺎء‬

‫ﺑﺸﺎﺭﺍﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺷﮏ ﻭ ﺷﺒﻬﻪ ﺍﻯ ﺑﻴﺮﻭﻥ‪ .‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺮﻕ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻤﺲ‬

‫‪79‬‬


‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ... .‬ﻏﺮﺏ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍ ّﻣﺎ‬

‫ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﴼ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻭ‬

‫ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﻳﻌﺘﺶ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺍ ّﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍ ّﻭﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﮔﺸﻮﺩﻩ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺮﺏ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻕ‬ ‫ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‪(۴)".‬‬

‫ﻟﻬﺬﺍ ﻋﺠﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﺍﺛﺮﺵ ﺑﻪ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ‬

‫ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻠﮑﻮﺗﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﺣﺒّﺎء ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺧﻄﺎ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﺍ ﻧﺎﺯﻝ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺫﮐﺮ ﺍﻫﻤﻴّﺘﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﺍﺳﺖ‪" :‬ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻣﺮﻳﮏ ﺩﺭ‬

‫ﻧﺰﺩ ﺣﻖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻭ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﺑﺮﺍﺭ ﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﺣﺮﺍﺭ‪ (۵)".‬ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ‪" :‬ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ‬

‫ﻣﻠّﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﻣﻠّﺖ ﻭ ﺟﻤﻌﻴّﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻭ ﺁﺷﺘﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﻨﻴﺎﻥ‬

‫ﻧﻬﺪ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﭘﺮﭼﻢ ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺩ‪" (۶)"...‬ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ‬ ‫ﻣﻠّﺖ ﺍﻣﺮﻳﮏ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻴﻤﮥ ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ‬

‫ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ")‪" (۷‬ﺍﻣﻴﺪ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻧﻮﺍﺭ‬

‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻬﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﺮﻧﺪ‪" (۸)".‬ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ‬

‫ﺗﻘﺪﻡ ﺟﺴﺘﻪ ‪(۹)"...‬‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴّﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﺑﺮ ﻣﻠﻞ ﻭ ﻧﺤﻞ ﺍﺧﺮﻯ ّ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ‬ ‫"ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﭼﻨﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭼﻮﻥ ﻣﻼﺋﮑﮥ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﻫﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻖ‬ ‫ّ‬

‫ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮ ّﻗﻴﺎﺕ ﻣﺎ ّﺩﻳﻪ ﺣﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‬

‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺎﺑﺪ‪(۱۰)".‬‬

‫ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﻯ ﺁﻳﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻭ ﻣﺘﻮ ّﻗﻊ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ‬

‫ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﺷﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﻭ ﺩﻣﺎﺭﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺑﻰ‪-‬‬ ‫ﺗﺠﺪﺩﻯ )ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ( ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺍﺳﻄﮥ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﻭﺭﮤ‬ ‫ّ‬

‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺼﺮﻯ ﻣﻨﺤﻂ ﻭ ﺭﻭ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ‬

‫ﻣﻘ ّﺮﺏ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻼﺯﻣﺎﻧﺶ ﻣﮑ ّﺮﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭﮤ‬

‫‪80‬‬


‫ﻗﻴﺎﺩﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻌﻴّﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮥ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﻌﻮﺩ‬

‫ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﺗﻴﻪ ﺍﻯ‬

‫ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ‬

‫ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺒﺮﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺳﻌﻪ ﺻﺪﺭ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺭﺋﻮﻓﺶ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮﴽ ﺍﺷﻮﺍﻕ‬

‫ﮔﺮﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﺜﺎﺭ ﺣﻮﺍﺭﻳّﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺵ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﺍﺵ‬ ‫ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻴﺴﺎﺧﺖ‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻼﺻﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﺣﺒﺲ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮥ ﺩﺭﺍﺯ ّ‬ ‫ﻣﺪﺗﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ّ‬ ‫ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ‬

‫ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻭﺩﻳﻌﺖ ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺣﺘﻤﻰ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻃﻰ ﺍﻗﺎﻣﺘﺶ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﻯ ﻣﺸﺮﻕ‬ ‫ﺍﻻﺫﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﻋﻮﺗﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺿﻴﺎﻓﺘﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﺋﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬

‫ﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺁﻳﺎ‬ ‫ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﮤ ﺧﻮﻳﺶ‪ ،‬ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺮﻏﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﮤ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳّﺘﺶ ﻣﻴﮑﻮﺷﻨﺪ؟‬

‫ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻣﻠﮑﻮﺗﻰ ﻓﺮﺍﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﭼﻪ‬

‫ﮑﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭﺍﻻﻳﺸﺎﻥ ﻓﺎﺋﺰ ﮔﺮﺩﻧﺪ؟ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﻞ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗ ّ‬

‫ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺡ‪ ،‬ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺖ‪ " :‬ﺍﻯ‬

‫ﺣﻮﺍﺭﻳّﻮﻥ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ! ﺭﻭﺣﻰ ﻟﮑﻢ ﺍﻟﻔﺪﺍ!‪ ...‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭼﻪ ﺍﺑﻮﺍﺑﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻴﺴﺮ ﮐﺮﺩﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻋﻠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ّ‬

‫‪81‬‬


‫ﺍﺳﺖ‪ (۱۱)".‬ﺩﺭ ﺟﺎﺋﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺑﺸﺎﻥ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﻻﻥ ﺑﻴﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻗﻠﺐ‬

‫ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺠﺬﺏ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻯ ﻓﺮﺡ‬

‫ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﻔﺘﻮﻥ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ (۱۲)".‬ﺩﺭ ﻟﻮﺣﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺣﺎﻝ ﻣﻮ ّﻓﻘﻴﺖ‬

‫ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﮕﺸﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺩ ّﺭﻯ‬

‫ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻓﻖ ﻧﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺑﺪﻳّﻪ ﺍﻫﻞ ﺍﻣﺮﻳﮏ ﺷﺪﻳﺪ")‪ (۱۳‬ﻭ ﻧﻴﺰ‬

‫ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴّﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻣﻮﻓﻘﻴّﺖ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ")‪ (۱۴‬ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺒﺨﺸﺪ‪" :‬ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﻋﻮﻥ ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻬﺸﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻗﻮﺍﻯ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﻭ ﻧﻔﺜﺎﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ")‪ (۱۵‬ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ "ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﻠّﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﮐﺜﺮﺕ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ‪" (۱۶)"...‬ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ‬

‫ﺁﻥ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﻮﺣﺎﺕ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴّﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﺣﺸﻤﺖ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﺑﺪ")‪ (۱۷‬ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻘﺸﺎﻥ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ‬

‫ﻣﺜﻞ ﺧﻄﻪ ﺍﻣﺮﻳﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﻭ ﻣﺆﻳّﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻴﺖ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ‬ ‫ﻭ ﻏﺮﺏ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻤﺴﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺭﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ‬

‫ﻫﻤﺖ ﺑﻴﻔﺰﺍﺋﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ّ‬ ‫ﺩﻫﻴﺪ")‪" (۱۸‬ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ّ‬ ‫ﻫﻤﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻬﺎ ﻭ ﺟﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻭ ﮐﻨﺎﺋﺲ ﻧﺪﺍء ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﺑﻬﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺍﺋﺮﻩ ّ‬ ‫ﻣﻴﺴﺮ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺳﻴﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻭﺳﻴﻌﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻣﻮ ّﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﺩﺩ")‪" (۱۹‬ﺍﻳﮑﺎﺵ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻴﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻯ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭﻟﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩﻡ ﻭ ﻧﻌﺮﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ‬

‫ﻭ ﺩﻫﺎﺕ ﻭ ﮐﻮﻩ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ ﻳﺎ ﺑﻬﺎء ﺍﻻﺑﻬﻰ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩﻡ‪ .‬ﻭﻟﻰ‬

‫ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺗﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﻥ ﺷﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪(۲۰)".‬‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ّ‬

‫ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺒﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﻠﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻬﻴﻤﻨﻰ ﺣﺎﮐﻰ ﺍﺯ ﺑﻴﻨﺶ ﺁﻥ ﻃﻠﻌﺖ‬

‫ﻧﻮﺭﺍء ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﮑﻠّﻞ ﻭ ﻣﺰﻳّﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﺍﻳﻦ ﻧﺪﺍﻯ ﺍﻟﻬﻰ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﻄﻪ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﻳﮏ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﺟﺰﺍﺋﺮ ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﮏ ﺭﺳﺪ ﺍﺣﺒّﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﮏ ﺑﺮ ﺳﺮﻳﺮ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺍﺑﺪﻳّﻪ ﺟﻠﻮﺱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭﺻﻴّﺖ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴّﺖ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻓﺎﻕ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﻩ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻳﺸﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪(۲۱)".‬‬

‫‪82‬‬


‫ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﮥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﮑﻮﺭ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ‬

‫ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻄﻴﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻏﻮﺭ ﻭ ﺗﺄ ّﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺷﺮﻕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭ‬ ‫ﻇﻬﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﻔﮑﺮﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻳﺎ ﻗﻮﻡ ﻭ ﻻ ﺗﮑﻮﻧﻮﺍ ﮐﺎﻟّﺬﻳﻦ ﻏﻔﻠﻮﺍ ﺍﺫﺟﺎﺋﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﮐﺮﻯ ﻣﻦ‬

‫ﻟﺪﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻤﻴﺪ")‪" (۲۲‬ﻟﻮ ﻳﺴﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨّﻮﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺒ ّﺮ ﺍﻧّﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻧّﻰ ﻣﺤﻴﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪(۲۳)".‬‬ ‫ﺍﻯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺁﻳﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ‬

‫ﺁﺷﻮﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻠّﺖ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﭼﻴﺰﻯ ﺟﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﺷﺪﺕ ﺁﻻﻡ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﻠّﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ّ‬ ‫ﻼ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﴼ ﺁﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺰﺭﮒ‬

‫ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺁﻥ ّ‬

‫ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﻳﻨﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﻬﺎﻯ‬ ‫ﺍﺧﺘﺮ ﺑﺨﺘﺸﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺘﺸﺎﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﻫﻢ ﻧﻬﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺸﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎﻯ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻨّﺠﺎﺕ ﻣﻬﻴﺐ ﻭ ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎﻯ ﻣﻬﻠﮏ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻻﺕ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺩﻟﻨﻮﺍﺯ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺷﺘﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺛﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺁﻥ ﻣﺮ ّﻭﺟﻴﻦ ﺍﺣﮑﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺭﺳﻮﺍ‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ّ‬

‫ﻭ ﻓﺮﺿﻴّﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻃﺎﺕ ﻧﻔﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻭ ﺟﻨﻮﻥ ﻭ ﺧﺪﻋﻪ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﻰ ﻭ‬

‫ﺗﻤﺴﮏ ﻭ‬ ‫ﺗﻠ ّﻮﻥ ﻭ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭﻳﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﻴّﺰﮤ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍﺳﺦ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﺾ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﻯ ﺩﻟﻴﺮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺒﺸﺮﺍﻥ ﻋﺼﺮ ﺯ ّﺭﻳﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺎﺭﺯ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﻋﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﻣﻮ ّﮐﺪﴽ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ " :‬ﺍ ّﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﺳﺘﻀﺎﺋﺖ ﺁﻓﺎﻗﻬﺎ‬

‫‪83‬‬


‫ﺑﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﮑﻮﺕ ﻭ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻳﺘﻼٔﻻٔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﻓﻰ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭ ﺗﺤﻴﻰ‬

‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﻪ")‪" (۲۴‬ﺣﺎﻝ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻓﻰ ﺗﻠﮏ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺤﺒّﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻻﻓﺌﺪﺓ ّ‬ ‫ﺷﻬﺮﺕ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﺩﺭ ﻗﻠﻮﺏ‬ ‫ﻧﻔﻮﺱ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺍﻣﺮﻳﮏ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﺴﺘﺒﺸﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺟﺪ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ‬

‫ﺁﺋﻴﺪ‪(۲۵)".‬‬

‫ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ‬

‫ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺎﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﻧﻮﺍﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﻪﻠﻟ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ‬

‫ﻣﻬﻤﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﮥ ّ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻰ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﺧﺼﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺣﺒّﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻣﻮﻋﻮﺩﺷﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺍ ّﻭﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۸۹۳‬ﺗﺎ ‪ ۱۹۰۳‬ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺭﮤ‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻄﺌﻰ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺣﻮﺍﺭﻳّﻮﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻭﺿﮥ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﺑﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ‪ ۱۹۰۳‬ﺗﺎ ‪ ۱۹۱۳‬ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻯ‬

‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﻧﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮕﺎﻥ ﻭ ﻗﺪﻣﺎﻯ ﺍﻣﺮ‬

‫ﺧﻄﻪ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺗﻄﻬﻴﺮﺷﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ّ‬

‫ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﻋﻼ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺠﺖ ﺍﺛﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‬

‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳ ّﻮﻡ ﺍﺯ ‪ ۱۹۱۳‬ﺗﺎ ‪ ۱۹۲۳‬ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﮤ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻼ ﻭﻗﻔﮥ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻗﺎﻃﻌﺶ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻼ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ ﺻﻌﻮﺩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺳﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺯ ‪ ۱۹۲۳‬ﺗﺎ ‪ ۱۹۳۳‬ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤ ّﻮ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﺮ ّﻗﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺸﺮﻕ‬ ‫ﺍﻻﺫﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺑﺮﺝ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺋﻰ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ‬

‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠّﮧ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻴﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫‪84‬‬


‫ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﺘﻮﺍﻟﻰ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻴﺎﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺘﻬﺎﻯ ﺧﻄﻴﺮ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺑﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪﺷﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺷﻮﻕ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻓﺎﺋﺰ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﻮﺭ‬ ‫ﻭ ﻧﺸﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﻧﺎﺭ ﻣﺤﺒّﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﻮﺑﺸﺎﻥ ﻣﺸﺘﻌﻞ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻨﺪﺑﺎﺩ ﻫﻴﭻ ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺷﻌﻠﮥ ﻓﺮﻭﺯﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺑﺘﻼﺋﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ‬

‫ﺗﻤﺴﮏ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﻴﻔﺰﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺠﻮﻡ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ‪ ،‬ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﻣﺆ ّﺳﺴﺎﺗﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ّ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻡ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮ ّﻭﺟﻴﻨﺸﺎﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻧﻰ‬

‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻼ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻌﺒﺪﻯ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﻰ ﮐﻪ ﻗﺒ ً‬

‫ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻨﻈﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻳﺪﮔﺎﻧﺸﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﮔﺮﺩﺑﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺯﺍﺋﻠﺶ ﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎﻟﻰ ﻭﺳﻴﻊ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻧﺸﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﻣﻌ ّﺮﻓﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﺩﺕ ﻭ‬ ‫ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺣﻮﺻﻠﮥ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺿﮥ ﻣﺒﺎﺭﮐﮥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺑﺴﻂ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺁﻥ‬ ‫ﺣﺎﻣﻼﻥ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺸﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮﺭﻯ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ‬

‫ﻭﺻﻒ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻴﭻ ﮐﻼﻣﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﻮ ّﻗﻌﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻭ ﻫﺪﻓﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻭ ﻫﺸﻴﺎﺭ ﻣﻌﻴّﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺟﻮﺵ‬ ‫ﻭ ﺧﺮﻭﺵ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻗﻠﻮﺏ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﮐﺎﺕ ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺎﺗﺶ ﻭ‬

‫ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮤ ﺛﻘﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺵ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ‬

‫ﻗﻠﺒﻰ ﺁﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﻳﮥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺪﺍﻣﻦ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﭘﻨﺎﻩ ﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ‬

‫‪85‬‬


‫ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﻓﺎﺿﺎﺕ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻠﮑﻮﺗﻴﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﻭ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎﻥ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻃﻠﻌﺖ ﺩﻟﺮﺑﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻭ‬ ‫ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﻴﻮﺍ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﻰ ﺭﺍﺳﺦ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ‬

‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﻳﺎﺩ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﭼﻮﻥ ﻟﻮﺁ‪ ،‬ﭼﻴﺲ‪ ،‬ﻣﮑﻨﺎﺕ‪ ،‬ﺩﻳﻠﻰ‬

‫ﮔﻮﺩﺁﻝ‪ ،‬ﺩﺍﺝ‪ ،‬ﻓﺎﺭﻣﺮ‪ ،‬ﺑﺮﺗﻴﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺧﺘﺮﺍﻥ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ‬

‫ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭ‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺑﺶ ﻭ ﺟﻼﻟﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬

‫ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﻌﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﺸ ّﺮﻑ ﺷﺪﻧﺪ‬

‫ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻋﺎﻟﻤﺘﺎﺏ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻘﺾ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻟﻴّﻪ‪ ،‬ﻧﺎﺟﺤﴼ ﻣﻈ ّﻔﺮﴽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺍﺑﺮﻫﺎﻯ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ‬ ‫ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﺣﺰﺍﻥ ﻭ ﺁﻻﻣﻰ ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻋﺎﺋﻠﮥ ﻣﺒﺎﺭﮐﮥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺯﺍﺋﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺯﻳﺎﺭﺕ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺱ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﺭﻗﻪ ﻋﻠﻴﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﻠّﻰ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ‬

‫ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎء ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻫﻤﮥ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﮐﻪ‬

‫ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﻗ ّﻮﺗﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ‬

‫ﺣﻴﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻣﻼﺯﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﻴﺮﻭﺋﻰ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﺸﺎﻥ ﺑﻪ‬

‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺁﻥ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺁﺏ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﭘﺮ ﺷﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻭ ﺗﻮ ّﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻴﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﺻﺮﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺣﻠﻘﮥ‬

‫‪86‬‬


‫ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻏﺬﺍﻯ ﺭﻭﺡ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺭﻃﮥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺘﻼﺋﺎﺕ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍ ّﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﺷﻘﺎﻕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻴﻢ ﺁﻥ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻤ ّﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ‬

‫ﻫﻤﺖ ﻣﺒﻠّﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻥ ﻭ ﺣﻮﺍﺭﻳّﻮﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﮑﺎﻫﺪ‪ .‬ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﺳﻴﻠﮥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻋﺼﺮﻯ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﮐﺴﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺏ "ﭘﻄﺮﺱ ﻣﻦ"‪" ،‬ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻏﻨﺎﻡ ﺍﻟﻬﻰ"‪" ،‬ﻓﺎﺗﺢ‬

‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ" ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻋﻠﻰ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ﮐﺮﻣﻞ ﻣﺪﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﻣﻮ ّﻓﻘﻴﺘﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺑﻨﺎﻯ ﻣﻘﺎﻡ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺵ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻮﺱ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺣﺒّﺎء ﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺗﺴﻠّﻂ‬

‫ﻣﺮﺗﺪ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺴﻰ َﻋﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ّ‬

‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺍﮐﺒﺮ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﻰ‬

‫ﺑﻰ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍء ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺭﺧﻨﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ‪ .‬ﻟﻬﺬﺍ ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ّ‬

‫ﻫﻤﮑﺎﺭﻯ ﻓ ّﻌﺎﻝ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﮔﺎﻥ ﺷﺮﻳﮏ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺵ ﻧﺎﻗﺾ ﺍﮐﺒﺮ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ‬ ‫ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﻃﺒﻊ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﺳﺨﺘﻰ ﺑﺮ ﭘﻴﮑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻮﺧﻴﺰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﻬﺎﻳﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻓﻮﺭﻯ ﺷﮑﺎﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﻟﻰ ﻣﻮ ّﻗﺖ ﻭ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ ﻳﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺧﺼﻮﺻﻴّﺎﺕ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎﺕ ﺗﻬﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎﻯ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﻊ ﺷ ّﺮ ﻭ‬

‫ﻭﺍﻫﻤﮥ ﺍﺣﺒّﺎء ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺩﺍﺩ ﺳﺨﻦ ﺩﻫﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﮤ ﻣﻮ ّﺭﺧﻴﻦ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬

‫ﻣﺄﻣﻮﺭﻳّﺘﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﮤ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮤ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﮑﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﻨﺎﻭﺑﴼ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮐﺮﺩﻩ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭﺳﻴﻌﻰ‬

‫‪87‬‬


‫ﻼ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ – ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﺵ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻌﺪﴽ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪﺭ ﮐﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬

‫ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﻣﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻓ ّﻌﺎﻟﻴّﺘﻬﺎﻯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩﻯ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﻴﺴﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﺣﻬﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ‬

‫ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮ ّﻭﺝ ﺍﻋﻈﻤﺶ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬

‫ﻣﺒﻠّﻐﺎﻥ ﻻﻳﻖ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ‬

‫ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﺭﺳﺪ ﻫﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ‬ ‫ّ‬ ‫ﻭﻗﺎﻳﺘﺸﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﻰ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻭﺍﺗﺮﺍﻟﺴﮑﻰ ﻭ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﻭ ﺟﺴﭗ ﻭ ﺭﻳﭽﺎﺭﺩﺳﻦ ﺩﺭ‬

‫ﻧﻮﺷﺘﺠﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰ ﺟﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎﻯ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮥ ﺧﻮﻳﺶ ﺻﻔﺎﻯ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ‬

‫ﻣﮑﺪﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭﺵ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻧﺪﺍﻥ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ّ‬

‫ﻋﻨﻮﺩ‪ ،‬ﺗﻬﻤﺘﻬﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮ ّﻭﺝ ﻓﻠﺴﻔﮥ )ﻧﻰ ﻫﻠﻴﺰﻡ( ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫ﻧﻔﻰ ﻭ ﭘﻮﭼﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻳﺎ ﮐﻔﺮ ﻭ ﺯﻧﺪﻗﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻳﺎ ﺷﻄﺤﻴﺎﺕ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﻓﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺮ ّﻭﺝ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻯ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﮑﺘﻮﻣﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺗﻴﺮ‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻡ ﺍﻣﺮ‬

‫ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺝ ﺁﻥ ﺣﻤﻼﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺛﺮﻯ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘّﺤﺪﴽ ﻃﺒﻖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ‬

‫ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﻣﺪﺍﻓﻌﮥ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﺋﻰ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﻃﻠﻴﻌﮥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻴﺸﺪ‪ .‬ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﺑﻴﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺷﻴﮑﺎﮔﻮ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ"‬

‫ﺁﻥ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺟﻤﻌﻴّﺖ ﺍﺧ ّﻮﺕ‬ ‫ﮔﺮﻳﻦ ﺍﻳﮑﺮ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺠﻠّﻪ ﻧﺠﻢ ﺑﺎﺧﺘﺮ‪ ،‬ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻋﻠﻰ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ﮐﺮﻣﻞ‪ ،‬ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺭﻣﺲ ّ‬

‫ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﺸﺮﻕ ﺍﻻﺫﮐﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺧﺎﻃﺮﮤ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺎﺭﻳﺨﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﻠّﺪ‬

‫‪88‬‬


‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﻔﻴﻨﮥ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ‬

‫ﺑﻼﻳﺎﻯ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ .‬ﻧﺎﺧﺪﺍﻯ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﺵ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻭ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻧﺶ‬

‫ﻣﺸﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺩﻟﻴﺮ ﻭ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﻬﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﻣﻦ ﻭ‬

‫ﺍﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮﺍﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮤ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴّﺘﻬﺎﻯ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﺍ ّﻭﻟﻴﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﻰ ﺟﺰﻡ ﺑﺮ‬

‫ﺁﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﻰ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻟﻬﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻳﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﻣﺒﻠّﻐﺎﻥ ﺳﻴّﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﮐﺘﺎﺏ ّ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺟﺰﺍﺋﺮ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﮐﺒﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﻭ ﮊﺍﭘﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺍﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰﺷﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺍﻗﺼﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻭ‬

‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺒﺬﻭﻟﮥ ﺧﻮﻳﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻯ ﺧﺸﻢ ﺁﻟﻮﺩﻯ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺣﺒّﺎء ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﻏﺮﻳﻮ ﺷﺎﺩﻯ ﺍﺣﺒّﺎﻯ ﺷﺮﻕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺧﻔﻪ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﮥ‬

‫ﺁﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻯ ﮐﺮﻳﻪ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮﻯ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺣﻴﺎ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻋﻨﻘﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻭ‬

‫ﺟﻤﺎﻝ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺮ ّﻭﺟﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯﻣﻨﺪ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﺍﻟﺤﺎﺡ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺪﻭﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺸ ّﺮﻑ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ .‬ﺛﻤﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍ ّﻭﻟﻴّﻪ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺒّﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭼﻨﺎﻥ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﻭﺯﻧﻰ ﺑﺮ ﺁﻥ‬

‫ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻬﺎﺩ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﻳﻮﻍ ﻇﺎﻟﻤﺎﻥ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﺟﺰ‬

‫ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻭ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮﺵ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﻟﺒﻨﺪﺵ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﻋﻮﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ‬

‫‪89‬‬


‫ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺫﻳﻌﻼﻗﮥ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻊ‬

‫ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﺩﻋﻮﺗﻬﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻟﺴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﭘﺪﺭ‬ ‫ﻦ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻠﻞ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺵ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ّ‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺳ ّ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺘﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺁﻣﺎﺩﮤ ﺳﻔﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻫﺎ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺭﺍ ﺑﭙﻴﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻤﺎﻟﺶ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﻯ ﻣﻠﮑﻮﺗﻴﺶ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ‪-‬‬

‫ﺍﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﻧﺒّﺎﺿﺶ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻗﻠﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴّﺖ ﺳﻴﺮ‬ ‫ﻭ ﺳﻔﺮ ﭘﻴﺮﻭﺯﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻋﻤﺪﮤ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭﺻﻒ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﻘﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺭﻭﺩﺵ‬

‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﺮﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻠﮑﻮﺗﻴﺶ ﭼﻪ ﺷﻬﺮﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ ﭼﻪ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ‬

‫ﻣﻬﻤﻰ ﺭﺍ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭ‬ ‫ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭﺵ ﭼﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻔﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻑ ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮﺩ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬

‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﭼﻨﺎﻥ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺣﻴﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﺣﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ‬

‫ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﺧﺼﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬

‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﮎ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﺎﺟﺰﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﮐﻨﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻬﻤﮥ ﺁﻥ ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﻳﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﺮﻳﻢ ﻭﺍﺿﺤﴼ ﺩﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ‬ ‫ﺨﺼﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺵ‪ّ ،‬‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﺎﺕ ﻣﺸ ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺭﻯ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﻼﺩ ﻏﺮﺏ ﻣﺴﺘﺤ ّﻘﺶ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻋﻄﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺬﺭﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﻳﻨﻘﻄﻊ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‬

‫ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻘ ّﻮﻩ ﺍﻯ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻥ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﺷﺒﻬﺶ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﻠﻴﻞ ﺣﻮﺍﺭﻳّﻮﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ‬

‫‪90‬‬


‫ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻓﺸﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺮﻏﻮﺑﻰ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﻌ ّﻬﺪﺷﺎﻥ ﻣﻴﺴﺎﺧﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻌ ّﻬﺪﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺳﺘﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﮐﺒﺮﻳﺎء ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ‬ ‫ﺣﺪﻯ‬ ‫ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﮥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ّ‬

‫ﻣﺠﺴﻢ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻭﺩﺍﻉ ﻣﻴﮑﺮﺩ‬ ‫ّ‬ ‫ﭼﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺷﻔﻴﻖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﻣﻮﺝ ﻣﻴﺰﺩ‪ .‬ﺗﺼ ّﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺐ‬ ‫ﻋﺰﻳﻤﺘﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻠﻤﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺵ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ‬

‫ﻇﻞ ﻋﻬﺪ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻘﺼﺪﻯ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻡ ﻭ ﺩﺭ ّ‬

‫ﻣﺴﺘﻌﺪ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ ﺑﺪﺍﻳﺖ ﺩﻭﺭﮤ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺷﺨﻢ ﺯﻧﻢ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﺄﺋﻴﺪﻯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺭﻳﺪ ﺁﻥ ﺧﺎﮎ ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ‬

‫ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻗ ّﻮﺕ ﺑﺨﺸﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺑﻼﻳﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻭﺯﻳﺪ ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻴﻘﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺬﺭﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻡ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻰ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺬﺭﻯ ﺛﻤﺮ ّ‬

‫ﻭ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺑﺮﻫﺎﻯ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺯﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﺮﻯ ﻧﻤﻴﮕﺬﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻨﺪ‬

‫ﺑﺎﺩﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻭﺯﻳﺪﻥ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﺍﺝ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﭘﺮﺩﻩ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﺍ ّﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮﻯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺩﻳﺮﻯ ﻧﭙﺎﻳﺪ ﺑﺬﺭﻫﺎﻯ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻋﻈﻴﻤﮥ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﺑﺮ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﮒ ﻭ ﺑﺎﺭﺵ ﺩﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻬﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺷﻔﻘﺖ ﭘﺪﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﻴﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺎﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﻝ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ‬

‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻭ ﺑﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ‬

‫ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﺎﻻ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨّﻬﺎﺭ ﺟﻼﻟﺶ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺠﺮﮤ ﻃﻴّﺒﮥ ﺍﻣﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﺑﻪ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﭘﺮ ﺣﻼﻭﺕ ﺭﺳﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺩﺍﻋﻴّﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺑﺮ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬

‫ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺟﻨﮓ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺭﺷﺘﮥ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﻭ‬

‫ﺍﺗّﺼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻣﺎﻧﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣﻴﮑﺸﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻣﻴﺮﻓﺖ‬

‫ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻯ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻨﮕﻰ‬

‫‪91‬‬


‫ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء‬ ‫ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻭ ﻣﺨ ّﺮﺏ ﺑﻪ ّ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﻝ ﻭ ﺣﻮﺵ ﺭﻭﺿﮥ ﻣﺒﺎﺭﮐﮥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺣﺒّﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻧﺰﻭﺍ ﮔﺰﻳﻨﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺁﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻨﺎﻳﺎﺕ ﻻﻧﻬﺎﻳﻪ ﺍﺵ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻧﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ‬

‫ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‬ ‫ﺍﺣﺒّﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰﺵ ﻧﺎﺯﻝ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻨﻮﻳّﺎﺕ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ‬ ‫ّ‬ ‫ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻠﮑﻮﺗﻴﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍء ﺭﺳﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻌﻠﻮﻡ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﺬﺭﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬

‫ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ ﻣﻴﻔﺮﻣﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻧﺪﺍﺋﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺻﻮﺭﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ‬

‫ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﻭ ﻧﻬﻀﺘﻰ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻔﻴﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻼﺩ ﺩﻭﺭ ﻧﻴﺮﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﻴﻔﺰﻭﺩ ﻭ‬

‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﻣﺎﻝ ﻣﻨﺸﺎء ﻭ ﻣﺤ ّﺮﮎ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﺳﻤﺎﻧﻴﺶ‬ ‫ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻗﻠﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮﻯ ﺷﻌﻠﻪ‬

‫ﻭﺭﺵ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍء ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻗﻴﺎﻣﻰ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ‬

‫ﺷﻤﺎﻟﻴّﻪ ﺗﺎ ﺁﻻﺳﮑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻏﺮﺏ ﺗﺎ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﻰ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬

‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎﻝ ﺁﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺼﻰ ﻧﻘﺎﻁ‬ ‫ﻏﺮﺏ ﺩﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮ ﺗﺎﻫﻴﺘﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ‪ .‬ﺁﻥ‬

‫ﻣﻨﺎﺩﻳﺎﻥ ﺩﻟﻴﺮ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ‪ ،‬ﻣﺜﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺋﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ‬ ‫ﺗﺄﺳﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺣﺘّﻰ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺩﺭ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ّ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻓ ّﻌﺎﻟﻪ ﺍﻯ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ‬

‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺳﺮ ﺣﻠﻘﮥ ﺁﻥ ﺧﺎﺩﻣﺎﻥ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﻴﺴﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺩﻋﻮﺕ‬

‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻗﻴﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻘﻄﻌﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﮐﺮﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﻔﺎﺭ‬

‫‪92‬‬


‫ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺷﺪﻳﺪﻩ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺱ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺁﺋﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﺎﻟﮑﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ّ‬ ‫ﮐﺘﺐ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻓﻌﮥ ﺍﻣﺮﺵ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﭘﻰ ﻧﻬﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬

‫ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ‬

‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺻﻒ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻨﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎﻯ ﺭﻭﺡ ﻧﺒّﺎﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﺝ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻋﻄﺎء ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﺍﻧﺸﺎﻥ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻧﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻓﻖ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﻭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ‬ ‫ﻋﺰﺕ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﮤ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺒﺴﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﻠﻰ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ّ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﻭ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺭﻳّﻮﻥ ﺩﻟﻴﺮ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻳّﺎﻡ ﺍﺧﻴﺮ ﺣﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﻭﺭ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻧﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ‬

‫ﺟﺰ ﻧﻔﺲ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﺮﻧﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﺑﻰ ﻣﺜﻴﻞ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮥ ﺁﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻓ ّﻌﺎﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ‬

‫ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬

‫ﻗﻠﺐ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﻭ ﺭﺍﺿﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ‬

‫ﻗﺮﺏ ﺭﺣﻠﺘﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺍ ّﻭﻟﻴﮥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺁﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ‬ ‫ﺟﻤﺎﻝ ﺍﺑﻬﻰ ﺭﺍ ﺑﺪﻳﺪﮤ ﻋﻨﺼﺮﻯ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﭼﻨﺎﻥ ﻗ ّﻮﮤ ﻣﺤ ّﺮﮐﻪ‪-‬‬

‫ﺍﻯ ﻧﮑﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﮤ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻳّﺎﻡ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﺪ ﮐﻔﺎﻳﺖ‬

‫ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻭ ﮐﻤﺎﻻﺗﺶ ﺭﺍ ﺍﻋﺘﻼء‬

‫ﮐﻞ ﻣﺆﻳّﺪ‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺪ‪ .‬ﻣﻨﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﻝ ﻣﻮﻻﻯ ﻓﻘﻴﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻳﺶ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮔﺸﺘﻪ‪ّ ،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺁﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﻣﺒﻴّﻦ ﺧﺼﺎﺋﻞ ﻣﻤﺘﺎﺯﻩ ﺍﺵ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻧﻬﺎﺋﻴﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪93‬‬


‫ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺩﺭﺩﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻣﺎﺗﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﺵ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ‬

‫ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﭘﺮﮐﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻣﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺗﻮﻟّﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻗﻮﺍﻯ ﻓ ّﻌﺎﻟﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺩﺭ ﻫﻴﮑﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺩﺭ‬

‫ﺗﺠﺴﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻣﺸﻴّﺖ ﺍﻟﻬﻴّﻪ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﻄﺎ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻧﻈﻤﻰ ﮐﻪ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﻴّﺰﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺵ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻭ ّ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ‬

‫ﺩﻋﻮﺗﺶ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻳﺶ ﮐﻪ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ‬

‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﺵ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻮﺍﺡ‬ ‫ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺳﻨﺪ ﻋﻈﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻏﻴﻮﺭ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺵ ﺳﺮ ﺣﻠﻘﮥ ﻧﻔﻮﺫﺵ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺒﺸﺮﺍﻥ ﻋﺼﺮ ﺯ ّﺭﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺭﺳﻮﻟﻰ‬ ‫ﻭ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬ﺁﻥ ّ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎﺝ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺍﺧﻼﻑ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻋﻈﻴﻢ ّ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﻓﺘﻮﺣﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻟﻮﺍﻯ ﻧﺼﺮ ﻭ ﻇﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻒ ﮐﻔﺎﻳﺖ‬

‫ﺷﮏ ﻭ ﺷﺒﻬﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﮥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻰ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺳﺸﺎﻥ ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ّ‬

‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻋﺬﺍﺑﻬﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺭﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻀﻴﺾ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬

‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﻗﻮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﺨﺶ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‪ ،‬ﺗﻔ ّﻮﻕ ﻭ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ‬

‫ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﻌﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ‬

‫ﺗﻤﺪﻧﻰ ﺭﻭ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻤﺎﻟﮑﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻟﻬﻰ – ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻠﺠﺄ ﻭ ﭘﻨﺎﻩ ّ‬

‫ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍء ﻭﻇﺎﺋﻔﺸﺎﻥ ﻧﻪ ﻭﺳﻮﺳﮥ ﺧﺎﺋﻨﺎﻥ‬

‫ﻭ ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﮥ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻋﻼﻳﺸﺎﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ‬

‫ﻼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺒﻴﺢ ﺷﺨﺼﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﮑﺎﻫﺪ‪ .‬ﻣﺜ ً‬ ‫ﺷﻬﻮﺕ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﻮﻯ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﻭ‬

‫ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﺕ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠّﮧ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﺑﺎ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﺣﺒّﺎء ﺭﺍ ﻣﺸ ّﻮﺵ ﻧﺴﺎﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﭘﺮﻭﺭﺵ‬

‫‪94‬‬


‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﻤ ّﻮﺷﺎﻥ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻭﺳﺎﻭﺱ ﻭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺯﻫﺮ‬ ‫ﺁﻟﻮﺩ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﻴﺰﻯ ﻧﺨﺮﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﻣﺎﻝ ﺳﻴّﺌﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻴّﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻭ‬

‫ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺬ ّﻣﺖ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺁﺏ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ‬ ‫ﻋﺰﺗﻰ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺜﺎﻕ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ّ‬

‫ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺵ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻣﺸﺘﻰ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻭ‬

‫ﻣﺠﻼﺕ ﺣﻤﻼﺕ ﺯﻳﺮﮐﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮﺭﺩﮔﺎﻥ ﭘﺮ ﺣﺮﺍﺭﺗﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻴﮑﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﮤ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻧﻮﺯﺍﺩﺵ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺰ‬ ‫ﮐﻞ ﺧﺎﺋﺐ ﻭ ﺧﺎﺳﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﮐﻪ ﺯﻧﻰ ﺑﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﻌﺪﴽ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍ ّﺩﻋﺎﻯ‬

‫ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﮥ ﺑﻴﺸﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍء ﻭ ﺭ ّﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻭ ﺟﻬﺪﺵ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺩﻧﻰ ﺷﮑﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺩﻟﻴﺮ‬

‫ﺟﻤﺎﻝ ﺍﺑﻬﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﻨﻔﻮﺭ ﻭ ﺟﺎﻩ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء‬

‫ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ‪ ،‬ﺿﺎﻳﻊ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﻣﻰ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﻏﻴﻮﺭﺵ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﻭ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻋﻨﻮﺩ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪﺷﺎﻥ‬

‫ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﻭ ﻧﻮ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﻰ ﻣﺎﻳﻪ ﺷﻤﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ‬

‫ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﺎﺑﮑﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺍﺵ ﺯﻳﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺮ ﻣﻮﺋﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻥ‬

‫ﺭﺍﺳﺨﺸﺎﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻏﻮﻏﺎ ﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﻳﺶ ﻭﻗﻌﻰ ﻧﻨﻬﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ‬

‫ﺧﻔﻴّﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴّﺌﻪ ﺍﺵ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮﴽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻴﺒﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻭ ﺗﻨ ّﻔﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮ ّﻭﺟﻴﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺕ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﻰ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ‬ ‫ﺯﻭﺩﮔﺬﺭﺷﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﮐﺎﻣﻴﺎﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍ ّﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﻋﺘﻰ ﮐﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺩﺭ‬

‫ﻟﺠﻦ ﺯﺍﺭ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﺮ ﻣﺬﻟّﺖ ﻭ ﺭﺳﻮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﺍﺣﻴﺎﻧﴼ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺍﺷﺖ‬

‫ﮐﻞ ﻓﺎﺗﺢ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺸﺎﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﺸﺪﻧﺪ‪ .‬ﻧﺎﻡ ﻧﻴﮑﺸﺎﻥ ﺿﺎﻳﻊ‬ ‫ّ‬

‫‪95‬‬


‫ﻧﺸﺪ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺮﻏﻮﺑﺸﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﭘﻴﺸﻰ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﮥ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﺸﺎﻥ ﻧﻮﺭ‬

‫ﻭ ﻓﺮﻭﻏﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺻﻌﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻐﺒﻮﻁ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻭ‬

‫ﺍﻋﺠﺎﺏ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺗﻰ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﺼﻤﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺭﺍ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ‪ .‬ﺁﻥ ﻗﻮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺨﺸﻰ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺮ ّﻗﻰ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻝ‬

‫ﺳﺒﺐ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤ ّﻮ ﺳﺮﻳﻌﺶ ﮔﺸﺖ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ ﺍﺣﺰﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻭ ﻧﻪ ﺗﺸﻨّﺠﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﮤ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﺤﺮﻑ‪ ،‬ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺷﺎﻥ‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﺸﺎﻥ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮ ّﻗﻰ ﻭ ّ‬

‫ﻣﻬﻤﻰ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺁﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ّ‬

‫ﻃﺮﻓﻰ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺿﺮﻭﺭﻳﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻻﺯﻣﮥ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰ‪-‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ّ‬

‫ﺁﻣﺪ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﺩﻭ ﻫﺪﻑ ﺩﻭﺭ ﻣﻴﺰﺩ ﻳﮑﻰ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺒﻠّﻐﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‬

‫ﺣﻞ ﻣﺸﺎﮐﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮤ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﻰ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ّ‬

‫ﻗﻴﻮﺩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺳﻬﻤﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﺆﺛّﺮ ﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ‬

‫ﻣﻬﻤﮥ ﻣﺘﻨ ّﻮﻋﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ّ‬

‫ﺁﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﻣﮥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺠﺶ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻬﻤﮥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻳﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻓﻘﻂ ﺭﺋﻮﺱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻢ ﺫﮐﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎﻥ ﻭ ﺗﮑﺮﻳﻢ ﻭ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ‬

‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﮤ ﻧﺴﻠﻬﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺪﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ‬ ‫ﻼ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ‪ .‬ﻓﻌ ً‬

‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍء ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺟﻤﻌﻰ‬

‫‪96‬‬


‫ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻟﮕﻮﺋﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ‬

‫ﺗﺄﺳﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﺸ ّ‬ ‫ﮑﻞ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ّ‬ ‫ﻣﻮ ّﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻣﻠّﻰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻴﻦ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ‬

‫ﺟﺰء ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻣﻨﺎﻯ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺸﻴﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ‬

‫ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻓﺮﻋﻰ ﻭ ﻻﺯﻣﻰ ﺭﺍ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺬﻝ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻫﺎﻯ ﻣﺆﺛّﺮ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﻳﻦ‬

‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺍﺣﺒّﺎﻯ ﺁﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ّ‬

‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺣﺒّﺎء ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﻣﺆﺛّﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺒﺸﺎﻥ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﮐﻴﺸﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﺧﻄﺮﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﺷﻮﺭﻭﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺁﺷﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﺍﺑﻰ ﻓﻮﺭﻯ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ‬ ‫ّ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺨﻮﺍﺑﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ ّﺩﻯ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ‬

‫ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻭ ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﻌﻮﺩ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﺣﺒّﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺭﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﺤﺎﻟﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺣﻤﻼﺕ‬ ‫ﮑﺎﺭ ﻭ ﺳﺘﻤﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﻰ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣ ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻏﺼﺐ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻏﺎﺻﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ّ‬

‫ﺁﻥ ﻗﻀﻴّﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺟﺰ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻯ ﮐﺘﺒﻰ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﺮ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺿﻤﻨﻰ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ؟ ﮐﻤﺴﻴﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺣﮑﻤﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ‪" :‬ﮐﻤﺴﻴﻮﻥ‬

‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﮐﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﺍﻕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﻠﻮﺑﮥ ﻣﺘﻈﻠّﻤﻴﻦ )ﻣﺤﻔﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬

‫ﺗﻌﺪﻯ ﻏﺎﺻﺒﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﺩﺍﺭﺩ‪(۲۶)".‬‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ( ﻭ ﺩﻓﻊ ّ‬

‫‪97‬‬


‫ﺁﻳﺎ ﮐﺴﻰ ﺟﺰ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺎﻣﻪ‪-‬‬

‫ﺧﻼﻗﮥ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﻭ‬ ‫ﻫﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﮥ ﻧﻴﮏ ﺍﺧﺘﺮﻯ ﻗ ّﻮﮤ ّ‬

‫ﻋﻈﻤﺖ ﺭﺳﺎﻟﺘﺶ ﺭﺍ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻠﮑﻪ )ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ( ﮐﺘﺒﴼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪" :‬ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻨﺎﺩﻯ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮ ّﻭﺝ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺎﻡ‪ .‬ﺳﺎﻟﮑﺎﻥ‬ ‫ﻇﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﻭﺍﺩﻯ ﺣﻴﺮﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻣﻴﺪ ﭘﻮﻳﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ّ‬

‫ﻣﺼﺪﻕ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺒﺪﺍﺋﺶ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﻪ‪ .‬ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺶ‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﺪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﺭﺍ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﺑﻰ ﺭﺍ ّ‬

‫ﻣﺘﻤﺎﺩﻳﮥ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﺣﻢ ﺍﺯ ﺣﻤﻴّﻪ ﺟﺎﻫﻠﻴّﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺱ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ‪-‬‬

‫ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻳﺎﻓﺘﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺟﻮﻫﺮﺵ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺭﺟﺎ‪ ،‬ﻣﻬﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻐﻀﺎ‪ ،‬ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﺳﺖ ﻟﻤﻦ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺸﺎء‪(۲۷)".‬‬

‫ﺁﻳﺎ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻟﻴﺮﺍﻧﮥ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ‬

‫ﺑﺎ ﻓﺮﺍﺳﺘﺶ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﺮﻥ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺯ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﻝ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ّ‬

‫ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﺵ ﻳﻌﻨﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻗﻠﺒﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺧﻴﻞ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭﺋﻰ ﺟﺰ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻠﻄﮥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﺑﻬﻰ ﺩﺭ ﺩﻝ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﺷﺖ؟ ﻫﻨﻮﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ‬

‫ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺮﮐﺰﻳﺶ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ‬

‫ﺑﺎﻟﮑﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﺍﺕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﻨﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣﻴﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻧﻮﻳﺪﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺪﻣﺪ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺳﻠﻮﮎ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﺭﻗﻪ ﻋﻠﻴﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻴﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬

‫ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﺶ ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮ‬

‫ﻗﻠﺐ ﺣﺰﻳﻨﺶ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻣﻴﮑﺮﺩ؟‬

‫‪98‬‬


‫ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻨﺎﻯ ﻣﺸﺮﻕ ﺍﻻﺫﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﺎﺝ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ‬

‫ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺳﺖ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻠﻮﺏ ﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻏﻴﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ‬

‫ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﺎﻥ‪ ،‬ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء‪ ،‬ﭘﻴﻮﻧﺪﻯ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﻫﺪ؟‬

‫ﺍﻯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﺎﺕ ﺣﺎﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ‬

‫ﺍﻋﻈﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮ‪ ،‬ﺁﻳﻨﺪﮤ ﺷﮕﺮﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﻳﻬﺎﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻨﺎﺋﻰ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺶ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻠﻰ ّ‬

‫ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺁﻧﺴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﮔﻨﺠﻴﻨﮥ‬

‫ﻼ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﻯ ﺍﺣﮑﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﻥ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﭘﺮﭼﻤﻰ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻭﻋﺪﮤ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺁﻳﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ‬

‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻯ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺤ ّﻘﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺗﺠﺴﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻻﺯﻣﮥ‬ ‫ّ‬ ‫ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ‬

‫ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﭘﺮ ﺁﺷﻮﺏ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻔ ّﻮﻕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺣﻔﻈﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺳﺎﺯﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﻗﻮﺍﻯ‬

‫ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤ ّﺮﮎ ﺣﻴﺎﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺮﻏﻮﺑﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺤﺒّﺖ ﻭ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻮﻻﻯ ﻓﻘﻴﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻏﻨﻰ ﺗﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ ﮔﺬﺷﺘﮥ‬

‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﻗ ّﻮﮤ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﻳﻤﺎﻧﺶ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﻳﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟‬

‫ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺷﻮﻗﻰ‬

‫ﺣﻴﻔﺎ ‪ ۲۱‬ﺁﻭﺭﻳﻞ ‪۱۹۳۳‬‬

‫‪99‬‬


100


‫ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﻧﻴّﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻮ ّﺭﺥ ‪ ۱۱‬ﻣﺎﺭﭺ ‪۱۹۳۶‬‬

‫‪101‬‬


‫ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﻧﻴّﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﻭ ﺍﻯ ﻭﺍﺭﺛﺎﻥ ﻓﻴﻮﺿﺎﺕ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﺑﻬﻰ‬ ‫ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﻴﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﮐﻴﻔﻴّﺎﺕ‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﮐﺎﻣﻠﺶ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻃﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻨﻴﺎﻧﺶ ﺭﻭ‬

‫ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺭﺻﻴﻦ ﺷﺮﻳﮏ ﻭ ﺳﻬﻴﻢ ﺁﻥ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﻌﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﺗﻌﻤﻖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺁﻥ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﺗﻔ ّ‬ ‫ﮑﺮ ﻭ ّ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬

‫ﺍﺯ ﻳﮏ ﻃﺮﻑ‪ ،‬ﻭ ﻗﻮﺍﻯ ﻣﺨ ّﺮﺑﻰ ﮐﻪ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﻴﺪﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺩ ﺗﻮﻟّﺪ‬ ‫ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﮑﺸﺪ ﭼﻪ ﺗﻀﺎ ّﺩ ﻣﺸﻬﻮﺩﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﺍﺗﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﻮﻟّﺪ ﻧﻈﻤﻰ‬

‫ﻣﺒﺸﺮ ﻃﻠﻮﻉ ﻋﺼﺮ ﺯ ّﺭﻳﻦ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠّﮧ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ّ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻰ ﻃﺮﻓﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﮤ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺑﻨﮕﺮﺩ ﺍﺯ ﮐﻨﺪﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪﻧﻴّﺘﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﻼﺣﻈﮥ‬

‫ﻣﻮ ّﻓﻘﻴﺘﻬﺎﻯ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﻭ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺎﻧﻰ ﻓﺮﻳﺐ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﺁﻧﻰ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﺮ‬

‫ﺣﺪﻯ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﺎﺭﺽ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺼﻔﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﮤ ﺍﻧﺼﺎﻑ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﺑﻨﮕﺮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﻯ‬

‫ﺿﺪﺵ ﻗﻴﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺷﻴﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﻭ ﺍﻓﻮﻟﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﮐﻪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭﺵ ﻏﻔﻠﺖ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮ ّ‬

‫ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﻴّﺖ ﻏﺎﻟﺒﮥ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﻨﺎﻯ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ‬ ‫ﮐﺎﻣﻠﺶ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺯﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﺎﻁ ﻋﺎﻟﻢ‬

‫‪102‬‬


‫ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻼّﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ" ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﺎﻁ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﺍ ّﻥ ﺭﺑّﮏ ﻟﻬﻮ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻧﺒﺴﻂ ﺑﺴﺎﻁ ﺁﺧﺮ ﺍﻧّﻪ ﮐﺎﻥ ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻧﺎﻃﻖ‪" :‬ﻟﻌﻤﺮﻯ ﺳﻮﻑ ﻧﻄﻮﻯ ّ‬ ‫ﺷﻴﺌﻰ ﻗﺪﻳﺮﴽ‪)".‬ﺯ(‬

‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪" :‬ﻗﺪ ﺍﺿﻄﺮﺏ ﺍﻟﻨّﻈﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨّﻈﻢ ﺍﻻﻋﻈﻢ ﻭ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘّﺮﺗﻴﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ‬ ‫ﺍﻟّﺬﻯ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﺷﺒﻬﻪ‪)".‬ﺡ( "ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺒﺎﺑﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﻤﻰ ﺁﻳﺪ‪".‬‬

‫ﺍﻯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺪﺵ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻧﺎﺯﻟﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﮑﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳﻴّﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺜﺎﻗﺶ ﻣﺼ ّﺮﺡ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺼﺪﻯ ﺟﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻣﮕﺮ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻗ ّﻮﮤ ﻣﺤ ّﺮﮐﻪ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮ‬ ‫ّ‬

‫ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ‬

‫ﻣﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺣﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ّ‬

‫ﺍﻟﺼﻠﺢ‬ ‫"ﺻﻠﺢ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﻟﻤﺎ ﻧﺒﺬﺗﻢ ّ‬

‫ﻟﻌﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻣﻮﺭﮐﻢ ﻭ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻇﻠّﮑﻢ‬ ‫ﺍﻻﮐﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺭﺍﺋﮑﻢ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻻﺻﻐﺮ ّ‬ ‫ﺗﻤﺴﮑﻮﺍ ﺑﻬﺬﺍ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ‪)".‬ﻁ(‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻮﺡ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ‪:‬‬

‫ﻻﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺗﺤﻔﻈﻮﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍ ّ‬ ‫"ﺍﻥ ﺍﺻﻠﺤﻮﺍ ﺫﺍﺕ ﺑﻴﻨﮑﻢ ﺍﺫﴽ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺑﮑﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺴﺎﮐﺮ ﻭ ّ‬

‫ﻣﻤﺎﻟﮑﮑﻢ ﻭ ﺑﻠﺪﺍﻧﮑﻢ ‪ ...‬ﺍﻥ ﺍﺗّﺤﺪﻭﺍ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﮎ ﺑﻪ ﺗﺴﮑﻦ ﺍﺭﻳﺎﺡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﮑﻢ ﻭ‬ ‫ﺗﺴﺘﺮﻳﺢ ﺍﻟ ّﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮑﻢ ﺍﻥ ﺍﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ‪ .‬ﺍﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﺣﺪ ﻣﻨﮑﻢ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﺧﺮ ﻗﻮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻻﺍ ﻋﺪﻝ ﻣﺒﻴﻦ‪)".‬ﻯ(‬ ‫ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍ ّ‬

‫ﻼ‬ ‫ﺍ ّﻣﺎ "ﺻﻠﺢ ﺍﻋﻈﻢ" ﺑﻨﺤﻮﻯ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺻﻠﺤﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﻳﻌﻨﻰ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪103‬‬


‫ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻠﺤﻰ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺘﺶ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ‬

‫ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﻣﮑﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻟﺪﺭﻳﺎﻕ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻟﻮﺣﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻭﻳﮑﺘﻮﺭﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻭ ﺍﻟّﺬﻯ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻪﻠﻟ ّ‬

‫ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻫﻮ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻻﺗﻢ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺐ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻻﻋﻈﻢ ﻭ ّ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ ﺑﻄﺒﻴﺐ ﺣﺎﺫﻕ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺆﻳّﺪ‪ .‬ﻟﻌﻤﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺍ ّ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﮑﻦ ﺍﺑﺪﴽ ﺍ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻟﻀﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ‪ ...‬ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺬﻩ ﺍﻻﻳّﺎﻡ ﺍﻟّﺘﻰ ﺍﺗﻰ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻻﻋﻈﻢ ﻟﺤﻴﻮﺓ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻫﻢ ﺍﻧّﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﻴﺎﻑ ﺷﺎﺣﺬﺓ ﻭ ﺍﺭﺗﮑﺒﻮﺍ ﻣﺎ ﻓﺰﻉ ﺑﻪ ﺍﻟ ّﺮﻭﺡ ﺍﻻﻣﻴﻦ ‪ ...‬ﺍﺫﺍ‬

‫ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﺗﻰ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﺍﻧّﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ‪) ".‬ﻳﺎ(‬

‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻟﻮﺣﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‪:‬‬

‫ﮐﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺘﺸﺒّﺚ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻬﺮﺏ ﻭ ﻣﻔ ّﺮﻯ ﺟﺰ ﺍﻭ ﻭ ﻧﺎﺱ ﺭﺍ ﻣﺘّﺤﺪ‬ ‫"ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻﻳﻖ ﺁﻧﮑﻪ ّ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪".‬‬ ‫ﺑﻠﻮﻍ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﮤ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻓﺎ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﮐﻪ‬

‫ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻗﺼﺎﻳﺶ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺻﻮﺭﻯ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻠﻮﻍ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻇﻬﻮﺭﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭﺍﺗﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺣﻴﺎء‬ ‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘّﻐﻴﻴﺮﺵ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﻳﻨﻰ ﺩﻳﮕﺮ‬

‫ﺩﺭ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﮑﺎﻣﻠﻰ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺣﺘّﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺍﻭﺝ ﻭ ﺫﺭﻭﮤ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻧﺒ ّﻮﺕ ﺍﻧﮕﺎﺷﺖ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﻋﺎﻟﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺸﺮﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﮐﺮﮤ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬

‫ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺟﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻭﻃﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬

‫ﻣﺪﻧﻴّﺖ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﺼﺮ ﺫﻫﺒﻰ ﺩﻭﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ‬

‫ﺣﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮﻯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍ ّﻣﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ّ‬

‫‪104‬‬


‫ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ‪ ،‬ﺗﺮ ّﻗﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺘﻮ ّﻗﻒ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ‬

‫ﺗﻘﺪﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨّﻬﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ّ‬

‫ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﮎ ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ‬

‫ﺗﺤ ّﻮﻻﺕ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻯ ﮐﻪ ﻣﻼﺯﻡ ﺩﻭﺭﮤ ﺑﻠﻮﻍ‬

‫ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﻴﻮﮤ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﺳﺖ ﻋﻴﻨﴼ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬

‫ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﻍ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻮﻉ‬

‫ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺛﺎﺭﻯ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ‬

‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﻘﻮﺍﺋﻰ ﻣﺠ ّﻬﺰ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﻭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻮﺯ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺎﻟﻰ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺪﺍﺭﮎ‬

‫ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﻋﻈﻤﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﺮﺩ‬

‫ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻠﻮﻏﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺎﮐﻤﮥ ﺑﺸﺮﻯ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ‬

‫ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻬﻤﮥ ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻓﻘﺮﺍﺕ ّ‬

‫ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻗﺎﻃﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻃﻖ ﮔﺸﺘﻪ‪:‬‬

‫ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻋﻠﻴﻢ‬ ‫ﻗﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟّﺘﻰ ّ‬ ‫ﻗﺪﺭﻧﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﮑﻠﻤﺔ ﻭ ﻣﺎ ّ‬ ‫"ﻭﻟﮑﻦ ّ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﮑﻴﻢ ﻭ ﺍﻧّﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﺘﺠﻠّﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺤﻤﻠﻨّﻬﺎ ﺍﺣﺪﺍ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ّ‬

‫ﻭﻟﮑﻦ‬ ‫ﻗﺪﺭ ﻟﻪ ﮐﻨﻮﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﻗﺪﻳﺮ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺍﻧّﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻨّﺰﻭﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﮐﺬﻟﮏ ﺍﻧّﻪ ﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﻟﻬﻢ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﮑﻤﺔ ﺍ ّ‬ ‫ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺍ ّ‬

‫ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺗﺠﻠّﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺴﺘّﻴﻦ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻗﺪﺭ ﺣﻤﻠﻬﻢ ﻭ ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ ّ‬ ‫ﺍﻟّﺬﻯ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﻧﺒﻴﻞ ‪)"...‬ﻳﺐ(‬

‫ّ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺻﻠﻴّﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪:‬‬

‫"ﺟﻤﻴﻊ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﻮﻍ ﺷﺠﺮ ﺩﺭ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬

‫ﺛﻤﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﺩ ‪ ...‬ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﮐﻤﺎﻟﻰ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮ‬ ‫ﺑﻠﻮﻍ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﻈﻢ ﺩﺭﺟﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻗ ّﻮﺕ ﺭﺳﺪ ‪ ...‬ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ‬

‫‪105‬‬


‫ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺒﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﻃﻔﻮﻟﻴّﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﺷﺒﺎﺏ ﺍ ّﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﺵ‬

‫ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ‪ ...‬ﺁﻧﭽﻪ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺑﺮ ﺭﻓﻊ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬

‫ﺗﺠﺪﺩ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻃﻰ‬ ‫ﺩﻭﺭﮤ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻭ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﺗﺎﺯﻩ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬

‫ﻣﺨﺼﺺ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺰﻳّﻦ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﻭ ﻓﻴﻮﺿﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﻭ ﻓﻴﻮﺿﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳّﺎﻡ ﺻﺒﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻓﻰ ﻭ ﻭﺍﻓﻰ‬

‫ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﮑﺎﻓﻮﻯ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮﻏﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﺍﺳﺖ‪)".‬ﺗﺮﺟﻤﻪ(‬

‫ﻃﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ‬ ‫ّ‬ ‫ﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﮥ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺧﻄﻴﺮ ﻭ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺘﺸ ّ‬

‫ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﻣﺘّﺤﺪ ﻭ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻤﺪﻧﻰ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻣﻠّﻰ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻭ ﺗﻮﻟّﺪ ّ‬

‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻏﻨﻰ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺮ ّﮐﺒﻪ ﺍﺵ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺸﺎﺭﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ‬

‫ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻭﺭﺩ ﺣﺎﮐﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻠﻮﻍ ﺧﻮﻳﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﮥ ﭘﺪﻳﺪﮤ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﮤ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎ‬

‫ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﺧﺮ ﺳﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‬

‫ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﻣﺘﺸﺘّﺖ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻯ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺘّﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺴﺠﻤﻰ ﺩﺭ‬

‫ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺶ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﻳﮥ‬ ‫ﺗﻤﺪﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯﺍﺩﮤ ﺁﻥ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺍﺗّﺤﺎﺩﺵ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ّ‬ ‫ﻼ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺗﺤ ّﺮﮎ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺍ ّﻣﺎ ﻓﻌ ً‬ ‫ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻯ ﺭﺍ‪ ،‬ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ‬

‫ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﮤ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﮥ ﺍﻭﺝ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻣﻠّﻰ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺼ ّﻮﺭ‬

‫ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺍ ّﻣﺎ ﻣﻠّﺖ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺎﻟﻰ ﻭ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺆﻟّﻔﮥ‬ ‫‪106‬‬


‫ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻯ ﮐﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﺤ ّﻮﻟﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﺰﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﮐﻼ ﺑﺴﻮﻳﺶ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ّ ً‬

‫ﺩﻳﺎﻧﺘﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﮥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻗﻮﺍ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻯ‬

‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻠﻮﻍ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﻰ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬

‫ﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺿﻴﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺘﴼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺗﺎﺑﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﻯ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻳّﺎﻡ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺭﻭﺯﻯ ﮐﻪ ﺷﺠﺮ‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﻪ ﺑﺮ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﻭ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﺘﻮﺍﻥ‬ ‫ﮐﺮﺩ ﺍ ّﻣﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻴﻔﻴّﺖ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻬﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﺴﻠّﻢ ﮐﻪ‬

‫ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﺼ ّﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻫﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻋﻈﻢ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻓﺎﺿﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳّﮥ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭﺟﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺁﻥ ﻫﻴﺎﮐﻞ ﻗﺪﺳﻴّﻪ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺻﻠﻴّﻪ ﻣﺰﻳّﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﮤ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ "ﻣﻈﺎﻫﺮ ّ‬

‫ﻳﮏ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦ‪ .‬ﺩﺭ ﻳﮏ ﻫﻮﺍ ﻃﺎﻳﺮ‪ .‬ﺑﺮ ﻳﮏ ﺑﺴﺎﻁ ﺟﺎﻟﺲ‪ .‬ﺑﺮ ﻳﮏ ﮐﻼﻡ ﻧﺎﻃﻖ ﻭ ﺑﺮ ﻳﮏ‬

‫ﺍﻣﺮ ﺁﻣﺮ"‪ .‬ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴّﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻣﺮﮐﺰﻯ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺳﺘﺎﺋﻴﻢ ﻭ‬

‫ﻣﻴﮕﻮﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺝ ﺩﻭﺭﮤ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮﻯ‪ ،‬ﻫﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺭﺍﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺧﻠﻠﻰ ﻧﻤﻰ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ‬

‫‪107‬‬


‫ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺍﻭﻟﻮﺍﻟﻌﺰﻡ ﮐﻤﺎﻝ ﻭ ﻧﻘﺼﺎﻧﻰ ﻭ ﮐﻢ ﻭ ﺑﻴﺸﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬

‫ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺑﻠﻮﻍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻭ ﺑﻠﻴّﺎﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺶ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻏﺎﺋﻰ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻏﺎﺋﻰ ﻭ ﺍﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﮥ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﺰﺕ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﺎﺯﻝ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﭘﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻫﺬﺍ ﺳﻠﻄﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭ ّ‬

‫ﺍﻻﻳّﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺗﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﻬﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻰ ﺍﺯﻝ ﺍﻻﺯﺍﻝ" ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺩﺭ‬ ‫ﮐﺘﺐ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻋﻴﺶ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻃﻮﺑﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻔﺴﻰ ﮐﻪ‬

‫ﮑﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺎﺋﺰ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺸﺖ‪ ".‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺷ ّ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﻳّﺎﻡ ﺍﻪﻠﻟ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭﻟﮑﻦ ﺍﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻳّﺎﻡ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻖ ّ‬ ‫ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺑﻪ ّ‬

‫ﺍﻳّﺎﻡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺧﺘﻤﻴّﺖ ﺧﺎﺗﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺩ‪" ".‬ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺒ ّﻮﺕ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺯﻟﻰ ﺗﺠﻠّﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻋﻠﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻇﻬﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ‬

‫ﺣﺠﺎﺏ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﻓﺮﻣﻮﺩ")ﺗﺮﺟﻤﻪ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻗﺎﻃﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻋﻈﻢ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻊ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻗﺼﻰ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﺎﺋﺰﻧﺪ")ﺗﺮﺟﻤﻪ( "ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻣﻨﻊ ﺍﻋﻠﻰ‬

‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻋﺼﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪".‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﺛّﻖ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻭﺳﻌﺖ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺩﻭﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻭﺭﺩ‪" :‬ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﺩﻫﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﻣﻨﻘﻀﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺷﻤﺲ‬ ‫ﺗﺨﻄﺮ ﻋﺼﺮ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﺍﺳﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻃﻠﻮﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪ ...‬ﺍﻭﻟﻴﺎﻯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﺗﺼ ّﻮﺭ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩﻧﺪ ﻣﻨﺼﻌﻖ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻯ ﻣﻴﮑﺮﺩﻧﺪ ‪...‬ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻋﺼﺎﺭ ﻭ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﺎﺿﻴّﻪ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺁﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳّﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺭﺍ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺮﺕ‬

‫ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ‪ ".‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻓﺼﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻘﺎﻝ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫‪108‬‬


‫ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟّﺘﻰ ﺗﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻰ ﻇﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻭ ﺍ ّﻣﺎ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﻇﻞ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻓﺎﺿﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻭ ﻳﺤﮑﻢ ﻣﺎ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻫﻢ ﻓﻰ‬ ‫ّ‬

‫ﻳﺮﻳﺪ")ﻳﺞ( ﻭ ﺩﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪" :‬ﺷﻤﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﺝ ﺍﺳﺪ ﻻﻣﻊ ﻭ ﺑﻪ‬

‫ﺍﺷﺪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺷﺮﻑ ﻧﻘﻄﻪ ﻇﺎﻫﺮ‪".‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﺭﺩ ﺗﻮﻟّﺪ ﻭ ﺳﮑﺮﺍﺕ ﻣﻮﺕ‬

‫ﺍﻯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭﻟﻰ‬

‫ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻮﻟّﺪ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺼﺮ‬ ‫ﺭﺳﻮﻟﻴﺶ ﺳﭙﺮﻯ ﮔﺸﺘﻪ ﻭﻟﻰ ﻗﻮﺍﻯ ﺧﻼّﻗﮥ ﻣﻨﺒﻌﺜﻪ ﺍﺵ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺟﻼﻟﺶ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﺘﺠﺴﻢ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮﺩ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻴﻘﺎﺕ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻳﺶ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻮﻳﻨﺶ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻳﻌﻨﻰ ﺛﻤﺮ ﺷﺠﺮ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺪﺍﻯ ﺟﺎﻧﻔﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭ ﭘﺮﭼﻢ ﺍﻣﺮ ﺍﻋﻈﻤﺶ ﺩﺭ ﭼﻬﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻨﻮﺯ‬

‫ﻭﺣﺪﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﻴﺶ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺻﻠﺢ ﺍﻋﻈﻢ ﺩﺭ‬

‫ﻗﻄﺐ ﺁﻓﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ‪" :‬ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻋﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﺴﺘﻮﺭ‬

‫ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﮑﻦ ﺳﻮﻑ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻣﺮﴽ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻨﺪﻩ ‪"...‬‬

‫ﻇﻬﻮﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻻﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﺪﺍﺋﺪ ﻭ ﺑﻼﻳﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻭ ﻫﺮ‬

‫ﺩﻡ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻋﺼﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﻰ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯﺵ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺷﺮﻭﻉ‬ ‫ﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺛﻤﺮﺵ ﺩﺭ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺍﻧﺪﺭ ﻇﻠﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻇﻠﻤﺖ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺗﺎﺑﺶ ﺍﻧﻮﺍﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﻳﮑﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪109‬‬


‫ﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻭﺭﮤ ﺗﺎﺭﻳﮑﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﺩﻳﺠﻮﺭ ﺑﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺑﻰ‬

‫ﺗﺄ ّﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮﻭﻳﻢ ﺍ ّﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻝ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻯ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻡ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻟﻤﻌﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬

‫ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﮤ ﺳﺎﻳﻪ ﺭﻭﺷﻦ‪ ،‬ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪﮤ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻪ ﻭﻇﻴﻔﮥ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺪﺭ ﻭ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ ﺭﺍ ﮐﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻪ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﻳﻢ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﻰ ﻭ ﺛﻘﻠﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻗﻮﺍﻯ ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻯ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻴﻞ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﻣﺼﻴﺒﺖ‬

‫ﻭ ﺑﻼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﮐﻨﺎﻑ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻃﻠﻮﻉ ﻓﺠﺮ ﻋﺼﺮ ﺫﻫﺒﻰ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻇﻠﻤﺘﻰ‬ ‫ﺳﺎﻋﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ّ‬

‫ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﻣﺼﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﺑﻼﻳﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼ ّﻮﺭﻯ ﮐﻪ‬ ‫ﻻﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﮥ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﮥ ﻋﺼﺮﻯ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﻨّﺠﺎﺗﺶ‪ ،‬ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮤ ﺳﮑﺮﺍﺕ ﻣﻮﺕ ﻧﻈﻤﻰ ﮐﻬﻨﻪ ﻭ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﻫﻢ ﺣﺎﮐﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺗﻮﻟّﺪ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻄﻔﮥ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ‬

‫ﺑﺪﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺟﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺁﺋﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﮏ‬

‫ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﺁﻥ ﺟﻨﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺣﻢ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺩﺭﺩﺯﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻋﺼﺮﻯ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬

‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﺣﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻬﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺛﻤﺮﮤ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺽ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺯﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺛﻤﺎﺭ ﻣﻨﻴﻌﻪ ﻭ‬

‫ﺍﻟﺴﺒﺤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺑﺎﺳﻘﻪ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﺩ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻭ ﻧﻌﻤﺎء ﺟﻨﻴّﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﻌﺎﻟﺖ ﻧﺴﻤﺔ ﻗﻤﻴﺺ ﺭﺑّﮏ ّ‬

‫ﻗﺪ ﻣ ّﺮﺕ ﻭ ﺍﺣﻴّﺖ ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻠﻌﺎﺭﻓﻴﻦ‪)".‬ﻳﺪ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﮤ ﻫﻴﮑﻞ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪:‬‬

‫ﮐﻞ ﺷﻴﺌﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﮑﻦ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﻋﻨﻪ‬ ‫"ﻗﺪ ﻫﺒّﺖ ﻟﻮﺍﻗﺢ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﻭ ﺣﻤﻞ ّ‬ ‫ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺑﺎﻻﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻪ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺭ ﺑﺎﻟﻠﺌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮﻩ ﻭ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻭ‬

‫ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ‬ ‫ﺍﻃﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﺣﺪ ّﺍﻻ ﺍﻟﺤﻖ ّ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﮐﻮﺍﻥ ﺑﺘﺠﻠّﻴﺎﺕ ﺍﻟ ّﺮﺣﻤﻦ ﻭ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﻤﺎ ﻻ ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﺍﻪﻠﻟ ﻣﺮﺳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟّﺬﻯ ﺍﺣﺎﻁ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﮐﻠّﻬﺎ ﻋ ّﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻭ‬ ‫ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻌﻦ ّ‬

‫ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﮑﻨﻮﻥ‪)".‬ﻳﻪ(‬ ‫ّ‬

‫‪110‬‬


‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﭼﻮﻥ ﻧﺪﺍﻯ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﻴﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﻭﺣﻰ ﺑﺪﻳﻊ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻧﻔﻮﺱ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻤﻴﮕﺬﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻔﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪)".‬ﺗﺮﺟﻤﻪ(‬

‫ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ‬

‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎ ّﺭﺍﺕ ﮐﺮﮤ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﺩﻳﻨﻰ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺍﻯ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤ ّﻮﻻﺕ ﮐﻠّﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬

‫ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ‬

‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻴّﺖ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﺘﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﻣﺮ ّﮐﺐ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻭ ﻣﺘﻀﺎ ّﺩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤ ّﻮﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ‬

‫ﻳﮏ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺮﮤ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺁﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮﺵ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ‬

‫ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﮕﻮﺋﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺳﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﺴﻮﺧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺴﻮﻯ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺷﺪﺗﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻫﺮ ّ‬ ‫ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺎ ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺭﺵ‪ ،‬ﺩﺭ ﻫﻢ ﻣﻴﮑﻮﺑﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻳﮑﻰ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﺨ ّﺮﺏ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ‪ .‬ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﻰ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮﺵ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ‬

‫ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﻣﺆﺗﻠﻒ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﮕﻮﺋﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺣﺎﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻮﻳﺶ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻔﻮﺭ ﻣﺨ ّﺮﺏ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺳﺒﺐ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﻨﺴﻮﺧﮥ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺍﻯ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺵ ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺭﺵ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﮑﻮﺑﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺁﻥ ﺳﻴﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﻮﺯﺍﺩ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ ّ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﻠﻴﻌﮥ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫‪111‬‬


‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻣﺨ ّﺮﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮤ ﺳﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻧﻴّﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴّﺎﺕ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻭ ﺍﻋﺮﺍﺽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻟﻨّﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻴﺾ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﺪﺕ ﻭ ﻭﺳﻌﺘﺶ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺶ ﺑﺲ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﺯﮤ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﮐﻪ ّ‬

‫ﺷﮑﻮﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﺤ ّﻮﻝ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻣﺘﻀﺎ ّﺩ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﮑﻞ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺑﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﺸ ّ‬ ‫ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘّﺮ ّﻗﻰ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﻭﺡ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﻣﻰ ﺟﻨﮕﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ‬

‫ﻣﻨﮑﺮﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻊ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﺵ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻭ ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺁﻥ ﻧﻈﺮﻳّﺎﺕ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﻭ ﻣﻨﺴﻮﺥ‪ ،‬ﻭ ﺁﻥ ﺳﻨّﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮤ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺨ ّﺮﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﻭ‬

‫ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻗ ّﻮﮤ ﻣﻨﺠﺴﻢ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺫﺍﺗﻴﺸﺎﻥ ﺑﮑﻠّﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﻗﻮﺍﻯ‬ ‫ﺧﻼﻗﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﻭﻻﺩﺗﺶ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺁﻣﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮑﻠّﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻨﺎﺭﻯ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮥ ﺑﻰ ﺛﻤﺮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍ ّﻭﻟﻴّﮥ‬ ‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠّﮧ‪ ،‬ﺑﮑﻠّﻰ ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻭﺣﺸﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻗ ّﻮﮤ ﻧﺎﻓﺬﮤ‬ ‫ﻗﺪﺳﻴّﮥ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻮ ّﻓﻘﻴّﺖ ﻭ‬

‫ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺭ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺍﻻﻣﺮ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ‬

‫ﺷﮑﺴﺘﻰ ﻓﺎﺣﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﺤﻮّﻝ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺼﺪﻡ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﻮﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﭼﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎﺕ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﺮ ﺷﻮﮐﺖ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬

‫ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ‪ .‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﻢ‬

‫ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﻭﻗﺎﻳﻌﻰ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻋﺼﺮ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻡ‬ ‫‪112‬‬


‫ﻣﻬﻤﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺤ ّﻮﻝ ﻳﺎ ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻰ‪-‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﺪﻡ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺎﻳﻊ ّ‬

‫ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻼﺕ ﻭ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺼﻮﺻﮥ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ ،‬ﻋﺼﺮﻯ ﮐﻪ‬

‫ﻣﺒﺸﺮ ﺩﻭﺭﮤ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﻓﻼﺣﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻴّﺖ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺘﻼﺋﺎﺗﺶ ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ّ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﺗﻴﺐ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﻰ‬

‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻳﻬﺎﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻣﻨﻘﺮﺽ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻰ‬

‫ﻓﺎﺣﺶ ﻭ ﺧ ّﻔﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﺮ ﻗﻴﺼﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻴﺼﺮ ﭘﺮﻭﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ‬

‫ﺍﻃﺮﻳﺶ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺷﺪ‪ (۱۳).‬ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻳﺎﻯ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺭﻭﻡ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻯ ﻋﻈﻤﺘﻰ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻧﻘﺮﺍﺿﺶ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ‬ ‫ّ‬

‫ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺟﻨﮕﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻋﺶ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﻋﺼﺮ ﻳﺄﺱ ﻭ‬

‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺪﻣﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺣﺮﻣﺎﻥ" ﮐﻪ ّ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻋﺼﺮ ﭘﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ‪ .‬ﺁﻥ ﺩﻭ ﻭﺍﻗﻌﮥ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﮥ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺵ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ‪.‬‬

‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻗﻴﺼﺮ ﺁﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺳ ّﻮﻡ ﺭﺍ ﻣﻨﻬﺰﻡ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺮﻣﺴﺖ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﻳﺎ ﻣﻠﮏ ﺑﺮﻟﻴﻦ ‪ ...‬ﺍﻳّﺎﮎ ﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻭ ﻳﺤﺠﺒﮏ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻭ ﺍﻟﺜّﺮﻯ ﮐﺬﻟﮏ‬ ‫ﻳﻤﻨﻌﮏ ﺍﻟﻐﺮﻭﺭ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻊ ّ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﺎﻝ ﺍﻟﮑﺮﻳﻢ‪ .‬ﺍﺫﮐﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻥ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻨﮏ ﺷﺄﻧﴼ ﻭ ﺍﮐﺒﺮ‬ ‫ﻳﻨﺼﺤﮏ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﻧّﻪ ﻟﻬﻮ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﻨﮏ ﻣﻘﺎﻣﴼ ﺍﻳﻦ ﻫﻮ ﻭ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﻭ ﻻ ﺗﮑﻦ ﻣﻦ ﺍﻟّﺮﺍﻗﺪﻳﻦ ﺍﻧّﻪ ﻧﺒﺬ ﻟﻮﺡ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺍﺫ ﺍﺧﺒﺮﻧﺎﻩ‬

‫ﮐﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒّﺮﺍﺏ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ ّ‬ ‫ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻟﺬﺍ ﺍﺧﺬﺗﻪ ﺍﻟﺬﻟّﺔ ﻣﻦ ّ‬ ‫ﺳﺨﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺣﮑﻤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ‬ ‫ﺑﺨﺴﺮﺍﻥ ﻋﻈﻴﻢ‪ .‬ﻳﺎ ﻣﻠﮏ ﺗﻔ ّ‬ ‫ﮑﺮ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻰ ﺍﻣﺜﺎﻟﮏ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ّ‬

‫ﮐﺮﻳﻦ‪)".‬ﻳﻮ(‬ ‫ﻗﺪ ﺍﻧﺰﻟﻬﻢ ﺍﻟ ّﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻭ ﮐﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺬ ّ‬

‫‪113‬‬


‫ﻭ ﺩﺭ ﻓﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺴﺘﻄﺎﺏ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﻳﺎ ﺷﻮﺍﻃﻰ ﻧﻬﺮ ﺍﻟ ّﺮﻳﻦ ﻗﺪ‬ ‫ﺳﻞ ﻋﻠﻴﮏ ﺳﻴﻮﻑ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﻭ ﻟﮏ ﻣ ّﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻭ ﻧﺴﻤﻊ ﺣﻨﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء ﺑﻤﺎ ّ‬ ‫ﺭﺃﻳﻨﺎﮎ ﻣﻐﻄ ّﺎﺓ ّ‬ ‫ﻋﺰ ﻣﺒﻴﻦ‪)".‬ﻳﺰ(‬ ‫ﻭ ﻟﻮ ﺍﻧّﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ّ‬

‫ﺳﻘﻮﻁ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﺟﺎﻫﻼﻧﮥ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﺖ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺤﮑﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﻭ ﺳﻘﻮﻃﺶ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﮔﺰﻳﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻮﺝ ﻋﺮﻓﻰ ﮔﺸﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭ ﺟﺪﺍ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭﺝ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻌﺪﴽ ﺑﻪ ّ‬

‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﺖ ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻟﺮﺯﮤ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺭﮐﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍﺳﺦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﴼ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ‬

‫ﺷﺪﺕ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺭﻧﺞ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍ ّﻭﻝ ﻧﺒﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺳﺒﺐ ّ‬ ‫ﮐﺸﻴﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺣﺰﺏ ﺷﻴﻌﮥ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﻃﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﴼ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻭ‬

‫ﻋﺪﺍﻭﺕ ﺷﺪﻳﺪﺵ ﺑﺎ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ‬

‫ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﺶ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺧ ّﻔﺖ ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﻄﺎﻕ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﻬﺎﺋﻰ‬

‫ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮔﺸﺖ‪ .‬ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺟﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺜﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍ ّﻭﻟﻴّﮥ ﻏﻠﺒﮥ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ ﻭ ﻇﺎﻟﻤﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻡ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻧﺪ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫"ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻟّﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﮑﻨﺔ ﻭ ﺑﺎﻭ ﺑﻐﻀﺐ ﻣﻦ ﺍﻪﻠﻟ‪".‬‬

‫ﺗﻨﺰﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻡ ﻣﻨﺤﻂ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺮﺍﺗﺐ ّ‬

‫ﻣﮑﺪﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍ ّﻭﻝ ﺍﻳّﺎﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ‬ ‫ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺣﺰﺏ ﺷﻴﻌﻪ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﺳﻴّﺪ ﺍﻧﺎﻡ‬ ‫ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﺮ ﻳﻮﻡ ﻧﺼﺮﻯ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﻓﺘﺤﻰ ﺑﺎﻫﺮ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﻻﻯ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﻧﻮﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﺰﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮐﻠﻤﮥ ﺍﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻭ ّ‬ ‫ﺟﺮﺃﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﻑ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ‪".‬‬

‫ﻣﻨﺤﻂ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻭ ﺗﺬﻟﻴﻞ‬ ‫ﺳﻘﻮﻁ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻭ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﻮﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ّ‬ ‫‪114‬‬


‫ﻗﺎﺟﺎﺭ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭﻗﻌﻰ ﻧﻨﻬﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻓﻰ ﮐﻪ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺵ ﺑﻮﺩ‬

‫ﺭﻭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﻋﮑﺲ‪ ،‬ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﺠﻮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺧﺪﻋﻪ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬

‫ﺍﺵ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴّﺘﺶ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ‪ ،‬ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻭ ﺳﺮﮔﻮﻧﻰ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﮤ ﺍﻣﻮﺍﻟﺶ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺗﺨﻔﻴﻔﺶ ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺣﺒﺲ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻴﺎﻫﭽﺎﻝ‪ ،‬ﺩﺳﺎﺋﺲ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﻮﻧﻴﺶ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻪ‬

‫ﻣﺴﺠﻮﻧﻴّﺘﺶ ﺩﺭ ﺍﺧﺮﺏ ﺑﻼﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺷﺮﻡ ﺁﻭﺭﻯ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻴﺎﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ‬

‫ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺷﺮﻋﻰ ﻭ ﻋﺮﻓﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﺶ‬

‫ﮐﻞ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮﻡ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻋﻤﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺍﻣﻦ ﺁﻥ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺧﻮﻥ ﺁﺷﺎﻡ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ‪ّ ،‬‬

‫ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳّﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺪﺕ ﺑﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ ﻭﻃﻦ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﻼ ﮐﻪ ﺑﺎ ّ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﺏ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﺎﻫﺸﻰ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﮐﻪ‬

‫ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻣﺮﺵ ﺑﻮﺩ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﺘﻼﺋﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﻴﺶ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪ ﺍ ّﻣﺎ ﺁﻥ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺭﮐﻦ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺳﻨّﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻀﻤﺤﻞ‬

‫ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺿﻤﺤﻼﻟﺶ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺁﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺭﺳﻤﴼ ﺧﻠﻔﺎﻯ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﴼ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﺎﻗﺒﺖ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻝ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ ﻭ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﮎ ﺑﻪ ّ‬ ‫ﺣﺪﺗﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﺳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﻳﺸﻪ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﻭ ّ‬ ‫ﺳﻪ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﺑﺎ ّ‬ ‫ﮐﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻼ ﺍﺳﻴﺮ ﻗﻮﻯ ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻗﺪﻡ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﻋﻤ ً‬

‫ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺍﺭﺽ ﺍﻗﺪﺱ ﺍﺯ ﻳﻮﻍ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺭﻫﺎﺋﻰ ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺧﻠﻔﺎﻯ ﺁﻥ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﻳﺎﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﴼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺮﻋﻰ ﻭ‬

‫ﻋﺮﻓﻰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﻣﺘﺎﻋﺒﻰ ﺑﺮ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺜﺎﻗﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻭ‬

‫ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ‪(۱۴).‬‬

‫‪115‬‬


‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺍﻳﻦ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ‪" :‬ﺗﺎﻪﻠﻟ ﻟﻮ ﺍﺭﻳﺪ ﺍﻥ ﺍﺫﮐﺮ ﻟﮏ‬

‫ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻦ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻨّﻔﻮﺱ ﻭ ﻻ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﮐﺎﻥ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﮏ ﺷﻬﻴﺪ ‪)"...‬ﻳﺢ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎﺏ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﻗﻀﺖ‬ ‫ﻗﺪ‬ ‫"‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﻰ‬ ‫ﺳﻼﻃﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻭ ﮐﻨّﺎ ﻓﻰ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺘﻠﻮﻧﺎ ﻭ‬ ‫ﻓﻰ ﺑﻼء ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻧﺘﻢ ﻣﻦ ّ‬ ‫ﺳﻔﮑﻮﺍ ﺩﻣﺎﺋﻨﺎ ﻭ ﺍﺧﺬﻭﺍ ﺍﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ﻭ ﻫﺘﮑﻮﺍ ﺣﺮﻣﺘﻨﺎ‪) ".‬ﻳﻂ(‬

‫ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﻢ ﺭﺍ ﻭ ﺑﻼ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺑﺮ ﻏﺮﺑﺖ ﻭ‬

‫ﺍﺳﺎﺭﺗﻢ ﻧﻈﺮ ﺍﻓﮑﻦ ﺁﻩ ﺳﻮﺯﺍﻧﻢ ﺑﻴﻦ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺭﻳﺰﺍﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﺎ ﻭ ﻣﺴﺠﻮﻧﻴّﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺽ‬

‫ﺑﻌﻴﺪ ﻭ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﺑﻴﺎﺩ ﺁﻭﺭ ‪ ...‬ﺍﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﻰ ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﭼﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍﻯ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﻥ ﺑﺒﺎﺭﻯ‪ .‬ﺻﺒﺤﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮﺁﻭﺭﻡ ﻭ ﺻﻔﻮﻑ ﺑﻼﻳﺎﻯ‬

‫ﺷﺪﺕ‬ ‫ﻻﺗﺤﺼﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺏ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻭ ﺷﺒﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﺯ ّ‬ ‫ﻇﻠﻢ ﺍﻋﺪﺍء ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﺷﺮﺣﻪ ﺷﺮﺣﻪ ﻧﻴﺎﺑﻢ‪)".‬ﺗﺮﺟﻤﻪ(‬

‫ﻏﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺒﻌﻴﺪﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺩﻳﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ‪-‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺩﺷﻤﻦ ّ‬

‫ﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺪﻯ ﮐﻪ ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻗﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻃﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪،‬‬

‫ﮑﺎﻡ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﺸﺎﻥ‬ ‫ﻇﻠﻤﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﻳﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺳﻴﺴﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺣ ّ‬

‫ﭼﻴﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﻭ ﻣﺜﻴﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣﻬﻤﮥ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﮐﺘﺎﺑﻰ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ .‬ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺱ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﻭﻗﺎﻳﻊ ّ‬

‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺁﺋﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻌﺶ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﺶ ﺗﺎﺑﻊ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠّﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﻳﻦ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺱ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ‬

‫ﻣﺪﺕ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﻳﮑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﻰ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﻳﺎﻯ ﻣﻨﮑﻮﺏ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ّ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﻳﻨﻰ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﺎﻥ )ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﺣﻤﺎﻳﺖ‬

‫ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﻭ ﺣﺘّﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﺧﺎﺋﻦ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺸﺎﻥ ﻣﻴﮑﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫‪116‬‬


‫ﺍﻣﺮﻯ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﻳﺶ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﺼ ّﻮﺭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﺶ‬

‫ﮑﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﮐﻞ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻣﻨﺼﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺁﻥ ﻣﺴﺠﻮﻥ ﻋ ّ‬

‫ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎﻓﺖ ﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ّ‬ ‫ﻼ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻌﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺸﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ ﻓﺴﺎﺩﻯ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﻠّﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺳﺴﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﺝ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺩ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻗﺘﻞ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ،۱۸۷۶‬ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺱ ﻭ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ )‪ (۱۵‬ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻨﮕﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺒﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﮎ ﺟﻮﺍﻥ‪ (۱۶)،‬ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ ۱۹۰۹‬ﮐﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺭﺍ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮐﺮﺩ‪ (۱۷) ،‬ﺟﻨﮕﻬﺎﻯ ﺑﺎﻟﮑﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﻴﺒﺎﺗﻰ ﮐﻪ‬

‫ﮑﺎ ﻭ ﺣﻴﻔﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺖ‪ (۱۸) ،‬ﺭﻫﺎﺋﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻋ ّ‬

‫ﺗﺠﺰﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺭﺳﺎﻯ‪ ،‬ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺁﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺧﻼﻓﺖ‪ ،‬ﺍﻟﻐﺎء ﺩﻳﻦ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻉ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﺮﻓﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﺘﺠﺰﺍﻯ ﺩﻳﻦ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﻴّﺖ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻭ ﺳﻨﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻤﻰ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺰء ﻻ‬ ‫ّ‬ ‫ﻼ ﮐﺴﻰ ﺟﺮﺃﺕ‬ ‫ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻰ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﮥ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺒ ً‬

‫ﺗﺼ ّﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﮑﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﺟﺰ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﻏﻴﺐ ﺍﺑﻬﺎﻳﺶ ﺳﻴﻞ ﺑﻼﻳﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻣﻨﻬﺪﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﻠّﺖ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﻳﻦ ﻣﺘﺠﺎﺳﺮ ﻣﺴﺘﺤ ّﻘﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎﻥ ﻗﺎﺗﻞ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ّ‬

‫ﺑﻼﻳﺎﺋﻰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﻭﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬

‫ﻭ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﻣﺬﻟّﺘﺸﺎﻥ ﺍﻓﮑﻨﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻗﻴﺼﺮ ﺭﻭﻡ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﮥ ﺩ ّﻭﻡ ﻗﺮﻥ ﺍ ّﻭﻝ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺻﺮﮤ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ّ‬

‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻗﺪﺱ ﺍﻻﻗﺪﺍﺱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺧﺰﺍﺋﻨﺶ ﺭﺍ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﻡ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺮ ﮐﻮﻩ‬

‫‪117‬‬


‫ﺻﻬﻴﻮﻥ ﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﮐﻪ ﻃﻌﻤﮥ‬ ‫ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺳﺎﺧﺖ؟)‪(۱۹‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‬

‫ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻗﺪﺱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺞ ﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﺍﻯ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻯ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻯ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻭ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺳﻮﻻﻧﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﻰ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ‬

‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﭘﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ﻭﻟﻰ ﺷﻤﺎ ﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻴﺪ‪".‬‬

‫ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻰ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﺍﻯ ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳّﺎﻡ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺪﺍﺩﻯ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺯﻳﺮﺍ ﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﮔﺮﺩ ﺗﻮ ﺧﻨﺪﻗﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬

‫ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ‬

‫ﺧﺎﮎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﺳﻨﮕﻰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺳﻨﮕﻰ‬

‫ﺑﺎﻗﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳّﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻯ‪".‬‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻝ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻳﺎ‬

‫ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭ ﺍﺷﺘﻌﻠﺖ ﻓﻴﮏ ﻧﺎﺭ‬ ‫ﺍﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨّﻘﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺷﺎﻃﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘ ّﺮ ﻋﻠﻴﮏ ﮐﺮﺳﻰ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﺒﻐﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺄﻥ ﻧﺎﺡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼء ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻳﻄﻮﻓﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﮐﺮﺳﻰ ﺭﻓﻴﻊ‪ .‬ﻧﺮﻯ ﻓﻴﮏ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻳﻔﺘﺨﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨّﻮﺭ ﻭ ﺍﻧّﮏ ﻓﻰ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺒﻴﻦ‪ .‬ﺍﻏ ّﺮﺗﮏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻳﺤﮑﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻭ ّ‬ ‫ﺭﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳّﻪ ﻭ ﺗﻨﻮﺡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺭﺍﻣﻞ ﻭ ﻣﺎ ﻓﻴﮏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‬ ‫ﺯﻳﻨﺘﮏ ّ‬ ‫ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻩ ﺳﻮﻑ ﺗﻔﻨﻰ ﻭ ّ‬ ‫ﮐﺬﻟﮏ ﻳﻨﺒﺌﮏ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ‪)".‬ﮎ(‬

‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ‬

‫ﻋﻤﺎ ﺍﻋﻄﺎﮎ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﺳﻤﻊ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﻄﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﮏ ﺟﺰﺍء ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﻳﺎ ﺍﻳّﻬﺎ ّ‬

‫ﺛﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﮏ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ‪ ...‬ﺍﻧﺼﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻪﻠﻟ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻴﻨﻴﮏ ّ‬ ‫ﮐﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻄﺎﺱ ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺣﻴﻦ ﻭ ﺣﺎﺳﺐ‬ ‫ﮐﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﻞ ﻓﻰ ّ‬ ‫ﺛﻢ ﻭ ّﺯﻥ ﺍﻋﻤﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻓﻰ ّ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟّﺬﻯ ﮐﺎﻧّﮏ ﺗﺮﺍﻩ ّ‬

‫‪118‬‬


‫ﻧﻔﺴﮏ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺤﺎﺳﺐ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟّﺬﻯ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻘ ّﺮ ﻓﻴﻪ ﺭﺟﻞ ﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺗﻀﻄﺮﺏ ﻓﻴﻪ‬

‫ﺍﻓﺌﺪﺓ ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ‪)".‬ﮐﺎ(‬

‫ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻮﺡ ﺑﻪ ﻭﺯﺭﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪ :‬ﻳﺎ ﺍﻳّﻬﺎ ﺍﻟﻮﮐﻼء ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﮑﻢ ﺑﺎﻥ ﺗﺘّﺒﻌﻮﺍ‬ ‫ﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﺪﻳﻦ ‪...‬ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺠﺪﻭﻥ ﻣﺎ‬ ‫ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﻓﻰ ﺍﻧﻔﺴﮑﻢ ﻭ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﺻﻮﻟﮑﻢ ﻭ ﺗﮑﻮﻧ ّ‬ ‫ﺍﮐﺘﺴﺒﺘﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻭ ﺗﺠﺰﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ...‬ﻓﮑﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﮐﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻢ ﻭ‬

‫ﮐﺎﻧﻮﺍ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻨﮑﻢ ﻭ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﮐﻠّﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘّﺮﺍﺏ ﻭ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ‪ ...‬ﺳﺘﻠﺤﻘﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﻭ‬ ‫ﺗﺪﺧﻠﻮﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟّﺘﻰ ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻧﻔﺴﮑﻢ ﻻ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺮ ﻭ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻤﻴﻢ ‪ ...‬ﺳﺘﻤﻀﻰ ﺍﻳّﺎﻣﮑﻢ‬ ‫ﮐﻞ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻢ ﺗﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﺘﺨﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﻳﺤﻀﺮﮐﻢ ﻣﻼﺋﮑﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﻘﺮ ﺍﻟّﺬﻯ‬ ‫ﻭ ّ‬

‫ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ‪ ...‬ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟّﺬﻯ ﻳﺄﺗﻴﮑﻢ ﻭ‬ ‫ﺗﺮﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﻟﺨﻼﻳﻖ ﻭ ﺗﻘﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻠﻮﺩ ّ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟّﺘﻰ ﻻﻣﺮ ّﺩ ﻟﻬﺎ‪)".‬ﮐﺐ(‬ ‫ّ‬

‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻮﺡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﻮﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﺩ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ‬

‫ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺖ‪" :‬ﻳﺎ ﻣﻼء ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﺗّﻘﻮﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﻻ ﺗﻔﺴﺪﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻻﺭﺽ ‪ ...‬ﺳﺘﻤﻀﻰ ﺍﻳّﺎﻣﮑﻢ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﻮﺍ ﻗﺒﻠﮑﻢ ﻭ ﺗﺮﺟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘّﺮﺍﺏ ﮐﻤﺎ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﺍﻟﻴﻪ ﺁﺑﺎﺋﮑﻢ‪)".‬ﮐﺞ( ﺑﻪ‬

‫ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﺎ ﮐﺎﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻼﻭﻩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ّ " :‬‬ ‫ﻋﻤﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﺴﺮ ﻻﺭﺗﮑﺎﺑﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻧﻬﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺍﻏﻔﺎﻟﻬﻢ ّ‬ ‫ﺍﻟﻄﻴﻦ ﻟﻴﻠﻌﺒﻮﺍ ﺑﻪ ‪ ...‬ﻭ ﻟﺬﺍ ﺑﮑﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻴﻮﻥ ّ‬

‫ﮐﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺣ ّﻘﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟّﺬﻳﻦ‬ ‫ﺧﻠﻘﻮﺍ ﻟﻪ ‪ ...‬ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻈﻬﺮﺍﻪﻠﻟ ﻗﻮﻣﴼ ﻳﺬﮐﺮﻭﻥ ﺍﻳّﺎﻣﻨﺎ ﻭ ّ‬ ‫ﻫﻢ ﻇﻠﻤﻮﻧﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻻ ﺫﻧﺐ ﻣﺒﻴﻦ‪ .‬ﻭ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﻢ ﮐﺎﻥ ﺍﻪﻠﻟ ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻭ‬ ‫ﺍﺷﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻤﻴﻦ‪)".‬ﮐﺪ(‬ ‫ﻳﺄﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻧﺒﻬﻢ ﻭ ﺍﻧّﻪ ّ‬

‫ﺛﻢ ﺍﺭﺟﻌﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻟﺴﺎﻥ ﻓﻀﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻻﺣﻠﻰ‪" :‬ﻓﺎﺳﻤﻌﻮﺍ ﻗﻮﻟﻰ ّ‬

‫ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺍﻟﻴﻪ ﻟﻴﺮﺣﻤﮑﻢ ﺍﻪﻠﻟ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻭ ﻳﻐﻔﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﮐﻢ ﻭ ﻳﻌﻔﻮ ﺟﺮﻳﺮﺍﺗﮑﻢ ﻭ ﺍﻧّﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻏﻀﺒﻪ ﻭ‬ ‫ﮐﻞ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻓﻰ ﻗﻤﺺ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻻ ّﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ‪)".‬ﮐﻪ(‬ ‫ﺍﺣﺎﻁ ﻓﻀﻠﻪ ّ‬

‫ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﺭ ﻟﻮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺻﺪﺭ ﺍﻋﻈﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺳﻤﻊ ﻧﺪﺍء ﺍﻪﻠﻟ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨّﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﮏ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﺍﻟﻘﻴّﻮﻡ ‪ ...‬ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﮑﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﻨﻮﺡ ﺑﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺮﺿﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟّﺬﻯ ﺑﻨﻮﺭﻩ ﺍﺳﺘﻀﺎء ﺍﻟﻤﻼٔ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺠﺪ‬ ‫ﻭ ﻏ ّﺮﺗﮏ ّ‬

‫ﺍﻟﺴﺮ ﻭ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﻭ‬ ‫ﻧﻔﺴﮏ ﻓﻰ ﺧﺴﺮﺍﻥ ﻣﺒﻴﻦ ‪ ...‬ﻓﺴﻮﻑ ّ‬ ‫ﺗﺒﺪﻝ ﺍﺭﺽ ّ‬ ‫ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﻭ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻌﻮﻳﻞ ﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﻄﺎﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء‬

‫‪119‬‬


‫ﻳﺸﺘﺪ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺄﻥ ﻳﻨﻮﺡ ﺍﻟﮑﺜﻴﺐ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﺤﮑﻢ ﻭ‬ ‫ﺍﻻﺳﺮﺍء ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﻭ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻦ ّ‬ ‫ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﮑﻰ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻭ ﻳﺠﺮﻯ ّ‬

‫ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻈﻴﻢ")ﮐﻮ(‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺗﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩ ﻳﮑﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺭﺣﻠﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺣﻖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻥ ﮐﺎﻣ ً‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻴﺎﻧﺶ ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﺣﻖ ّ‬ ‫ﻣﮑﺸﻮﻑ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺑﻠﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍ ّﻭﻝ‪ّ ،‬‬

‫ﻣﺒﺸﺮﺵ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﺗﺸ ّﻌﺐ ﻭ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻮﻡ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ ّ‬

‫ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻠﻔﺎء ﺣ ّﻘﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻏﻀﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻤﮥ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤ ّﻘﺶ ﺑﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻳﺶ‬

‫ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﮥ ﻧﺒﻮﻯ ﮐﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻀﻼﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭﺷﺎﻥ‬

‫ﻧﻘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻨﺘﺮ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﺁﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ‪" :‬ﻳﺤﻞ‬

‫ﺍﺷﺪ ﻣﻨﻪ ﺣﺘّﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻼء ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻼء‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎ ّﻣﺘﻰ ﻓﻰ ﺁﺧﺮ ّ‬ ‫ﻻ ﮐﻤﺎ ﻣﻠﺌﺖ ﻇﻠﻤﴼ ﻭ‬ ‫ﻣﻠﺠﺄ ﻓﻴﺒﻌﺚ ﺍﻪﻠﻟ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﻋﺘﺮﺗﻰ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺘﻰ ﻳﻤﻼء ﺑﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﻗﺴﻄﴼ ﻭ ﻋﺪ ً‬

‫ﺟﻮﺭﴽ")ﮐﺰ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺄﺛﻮﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ‪" :‬ﺳﻴﺄﺗﻰ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ ّﻣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ‬ ‫ﻇﻞ ﺍﻟ ّﺴﻤﺎء‬ ‫ﻻ ﺭﺳﻤﻪ ‪ ...‬ﻓﻘﻬﺎء ﺫﻟﮏ ﺍﻟ ِﺰﻣﺎﻥ ﺍﺷ ّﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺤﺖ ّ‬ ‫ﻻ ﺍﺳﻤﻪ ﻭ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍ ّ‬ ‫ﺍ ّ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺗﻌﻮﺩ‪) ".‬ﮐﺢ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪" :‬ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﮏ ﺗﻨﺰﻝ‬

‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻨﮑﻢ ﻟﻔﻈﴼ ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﮑﻢ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻭﺗﻴﺘﻢ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻠّﻌﻨﺔ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﻭ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﺄﺳﮑﻢ ﺑﻴﻨﮑﻢ ﻭ ﺑﻘﻰ ّ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ ﺗﻮ ّﻗﻌﻮﺍ ﺍﻟ ّﺮﻳﺢ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ﺍﻭ ﻣﺴﺨﴼ ﺍﻭ ﻗﺬﻓﴼ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ‪)".‬ﮐﻂ(‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﺳﻨّﻰ ﺩﺭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻳﺎ ﻣﻼٔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻗﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﮑﻢ‪ .‬ﺍﻧﺘﻢ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﺍﺗّﺒﻌﺘﻢ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻭ ﺍﻋﺮﺿﺘﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﺳﻮﻑ‬ ‫ﺑﮑﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻧﺤﻂ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠّﺔ ﻭ ﻧﮑﺲ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺗﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﺍ ّﻥ ﺭﺑّﻰ ﻟﺒﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ‪ ..." ".‬ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎ ﺑﮑﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ﺛﻞ ﻋﺮﺷﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ‪)".‬ﻝ(‬ ‫ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ّ‬

‫‪120‬‬


‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ‬ ‫ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻟﻄﻤﺎﺕ ﺟﺎﻧﮑﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺮﻥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻭ‬

‫ﻼ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺘﻤ ً‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﴼ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ّ‬

‫ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ‬

‫ﻣﻬﻤﮥ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﺤ ّﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﮑﺎﻓﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺭﻳﺪﻩ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﻳﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﺗﺸﻨّﺠﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﺳﻨّﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬

‫ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺵ ﺁﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﮐﻪ ّ‬ ‫ﻣﺨ ّﺮﺑﻰ ﮐﻪ ﻗﺒ ً‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﻭ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﭼﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺤﻄﺎﻃﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺨ ّﺮﺑﺶ ﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺿﺮﺑﺖ ﺁﻥ ﻗﻮﺍﻯ ﻣﺨ ّﺮﺏ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﭼﺸﻴﺪﻩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﻴﺎﻧﺶ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻭ ﻗ ّﻮﮤ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﭼﻨﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﻩ ﺩﻭﺍﻡ ﺁﻭﺭﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺿﺪ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﻃﻌﻤﮥ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﺭﺑﺎﺏ‬ ‫ﺗﻌﺼﺐ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﺑﺮ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ‬ ‫ّ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺎﺧﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﻗﻴﺎﻣﻰ ﺗﺨﻢ ﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺎﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ‪ ،‬ﻏﻴﺮ‬

‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟‬

‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺟﻮﺍﺑﻬﺎﻯ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺗﺤ ّﻮﻝ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮﻯ‪ ،‬ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﻭ ﻧﻘﺸﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ ﻣﺎﻫﻴّﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﻗﺎﻳﻌﻰ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺍﺳﺖ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﻬﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻝ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ‬ ‫ّ‬ ‫‪121‬‬


‫ﺣﺪﻯ ﻣﺎﻫﻴّﺖ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺪ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﺎ ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﭼﻪ ﺍﺛﺮﺍﺗﻰ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎ ً‬ ‫ﻻ ﺑﺮ ّ‬ ‫ﻫﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻨﺼﻔﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻯ ﻻﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺎ ّﺩﻯ ﺻﺮﻑ ﻭ ﺑﺖ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﻰ ﻓﺎﺣﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻗﻮﻯ ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺩﺭ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮ ّﻗﻰ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﺁﺷﻔﺘﮕﻰ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻴﺸﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺗﺮﺩﻳﺪﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺒﻬﻤﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗ ّﻮﮤ ﻧﺎﻓﺬﮤ ﺳﺎﺭﻳﮥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ّ‬ ‫ﻳﮏ ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ّﻗﻰ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﻌﻒ ﻗ ّﻮﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ‬ ‫ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻭ ﻫﺠﻮﻡ‬ ‫ﻣﻮﺭﻭﺛﻰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺩﭼﺎﺭ ﻳﺄﺱ ﻭ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ‬ ‫ّ‬

‫ﺿﺪﻳﺖ ﻭ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮﺩ ﺳﻘﻮﻁ ﻭ ﺍﻓﻮﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ّ‬

‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻗ ّﻮﻩ ﻭ ﺑﻨﻴﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭﻳﺎﻕ ﺍﻋﻈﻢ‬ ‫ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺳﻮﺍﺩ ﻧﺤﺎﺱ‪ ،‬ﺍﻣﻢ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺍﮐﺴﻴﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺎﻳﺪ‪".‬‬ ‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻭ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻴﻮﻣﴼ ﺩﺭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻭ‬

‫ﺷﺪﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺸﺄﻧﻰ ﮐﻪ ﺫﮐﺮ ﺁﻥ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻻﻣﺬﻫﺒﻰ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻓﻘﺮﻩ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻧﻪ‪".‬‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻋﺮﻓﻰ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺟﺪﺍﺋﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﺷﺒﻴﺨﻮﻥ ﺯﺩ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﻘﻴّﮥ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻨﮏ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ّ‬

‫ﻼ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭ ﺷﮑﻠﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﺗﺮﮐﻴّﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺒ ً‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺭﺍﻳﺞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻴﻄﻠﺒﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ‬ ‫ّ‬

‫ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻯ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮ ّﺭﺧﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬

‫‪122‬‬


‫ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﺮ ّﻭﺟﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ‬

‫ﻣﺒﺸﺮﻳﻨﺸﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪" :‬ﻣﻮﺟﻰ ﺍﺯ ﻣﺎ ّﺩﻳﺖ ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ّ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺘّﻰ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﻯ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﻣﺮﮐﺰﻯ ﻭ‬

‫ﺩﺷﺘﻬﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎﻯ ﻭﺳﻄﻰ ﺭﺳﻮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﻼﺩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﺍﺷﻴﺎء‬

‫ﻣﺎ ّﺩﻯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﻦ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﻰ ﺧﺒﺮﻳﻢ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ‬

‫ﺍﻣﻮﺭ‪ ،‬ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﻰ ﺳﺮﺳﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ‬

‫ﻣﺼﻤﻤﻰ‬ ‫ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻧﻤﻮﺩ ‪ ...‬ﻭ ﮐﻠﻴﺴﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﺿﺪ ﺩﻳﻨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺭﻭﺳﻴّﻪ ﺷﻮﺭﻭﻯ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻡ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺑﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺪ ﻭ ﭼﻴﻦ ﻭ ﮊﺍﭘﻦ ﺭﺧﻨﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﻳﮏ ﻓﺮﺿﻴّﮥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﻳﻦ‬ ‫ﺿﺪ ﺧﺪﺍ‬ ‫ﻣﺪﻋﻰ ﺭﺳﺎﻟﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ّ‬ ‫ﺣﺪﺕ ّ‬ ‫ﻻﻣﺬﻫﺒﻰ ﺍﺳﺖ ‪ ...‬ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ّ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺍ ّﻭﻝ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﻰ ﺑﺮ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﴼ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺎﺑﻘﻪ‬ ‫ﺣﻤﻼﺕ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ‬ ‫ﻣﺼﻤﻢ ﻭ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﺪﻳّﺖ ﺷﺪﻳﺪﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﻋﻠّﺘﺶ ﺑﺮﻭﺯ ﻳﮏ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪﮤ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﮥ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰﻡ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰﻡ‬

‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰﻡ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﮐﻤﻮﻧﻴﺰﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺘّﮑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻼ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺷﮑﻠﻰ ﺍﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻠّﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺜ ً‬

‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻴﻼﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﻦ ﺑﻮﺩﺍﺋﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠّﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺣﻴﺎء ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻫﻨﺪﻭﺋﻰ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪".‬‬

‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺰﻭﻣﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﺸﺄ ﻭ ﻣﺎﻫﻴّﺖ ﻓﺮﺿﻴّﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ‬

‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ )ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍ ّﻭﻝ( ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﴼ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻴﮑﻨﺪ‬

‫ﮑﻞ ﻭ‬ ‫ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺷﻮﻣﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺩﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﺸ ّ‬ ‫ّ‬

‫‪123‬‬


‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺭﺧﻨﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﻗﺼﺪﻡ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻣﻨﺸﺎء ﺁﻥ‪ .‬ﺭﺷﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ّ‬

‫ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻯ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮥ ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰﻡ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ‬

‫ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎ ّﻣﮥ‬ ‫ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﺩﻝ ﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬

‫ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﮥ ﺭﺳﻤﻴﺶ ﭼﻨﻴﻦ‬

‫ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ "ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺧﺪﺍ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻴﺴﺖ‪ ".‬ﻭ ﻳﮑﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻧﻬﻀﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ "ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ‬

‫ﺍﻓﻴﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ")‪ (۲۰‬ﻭ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻴﺸﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫"ﺩﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺒﻌﻴّﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ‬

‫ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻭ ﺣﻘﺎﺭﺗﻰ ﺯﺍﺋﻞ ﺳﺎﺯﺩ‪(۲۱)".‬‬

‫ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻫﮕﻞ)‪ (۲۲‬ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰﻡ ﭘﺮﺧﺎﺷﺠﻮ‬

‫ﻭ ﻧﺎﺷﮑﻴﺒﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺘﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺧﻮﻯ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﻰ ﺭﺍ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻭ ﮐﻴﻨﻪ ﻭ ﻋﺪﺍﻭﺕ‬

‫ﻧﮋﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻧﻤﻮﺩ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺎﺣﺶ ﻧﻔﻮﺫ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺶ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ‬

‫ﺧﻼﻑ ﺣﻤﻼﺕ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻻ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ)‪ (۲۳‬ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺗّﺤﺎﺩ‬ ‫ﺷﻮﺭﻭﻯ ﺑﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰﻡ ﮐﻪ ﺭﺅﺳﺎ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎﻯ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ‬

‫ﻼ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﺒ ً‬

‫ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺪﺍﻥ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻰ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ‪ .‬ﻫﻢ ﺍﺯ‬

‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻓﺮﻗﮥ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺳﺘﻴﺰﻩ ﺟﻮﻯ ﻻﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺮ ّﻭﺟﻴﻦ‬

‫ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻋﻘﺎﻳﺪ ﮐﻔﺮ ﺁﻣﻴﺰ‪ (۲۴).‬ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻼﺡ ﻭ ﺭﻭﺵ‬ ‫ّ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺠﺪﺩ ﻃﻠﺒﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺎ ّﺩﻩ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﻭﺍﺝ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫‪124‬‬


‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ‬

‫ﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻘﺎﺋﺪﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻣﻬﺎﻯ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﻣﻰ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﺘﻀﺎ ّﺩ ﮔﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻧﴼ‬ ‫ﻼ ﺍﻟﻐﺎء ﻭ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﺍﺭﺗﻮﺩﮐﺲ‬ ‫ﺧﺮﺍﺑﻰ ﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮ ّﻣﺘﺶ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﻣﺜ ً‬

‫ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴّﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺿﺮﺑﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﺭﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺍﻃﺮﻳﺶ ﻭ‬ ‫ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺗﺰﻟﺰﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻀﻴﻴﻘﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﻣﮑﺰﻳﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﻮﻳﻔﻬﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺣﺸﺘﻰ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬

‫ﺩﭼﺎﺭﺵ ﮔﺸﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺣﻤﻼﺕ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻌﺒﮥ ﺩﻳﮕﺮ‬

‫ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻫﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ‪ (۲۵)،‬ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﮐﺎﻫﺸﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ّ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻴﮑﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻫﻢ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻮﻣﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺸﮑﻞ ﻭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺎﭖ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻠﻞ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻰ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﺮﺩ‪،‬‬

‫ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺩﺭ ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ‬ ‫ﻫﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺘﻌﺼﺐ‬ ‫ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﺎﻓﻰ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﻭ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻟﻴﺒﺮﺍﻝ ﻭ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻫﺮ ﺩﻡ ﻓﺮﺍﺥ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ .‬ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻳﺎ ﺭﻗﻴﻖ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﺳﻠﻄﻪ ﻭ‬

‫ﻋﺪﻩ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺴﻰ‬ ‫ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﻮﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ّ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺟﺒﻦ ﻭ ﺭﻳﺎﻯ ﻭ ّﻋﺎﻇﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﻣﻼ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻭﻗﺎﻓﺸﺎﻥ ﺩﺭ‬

‫ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﻨﻴﺸﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﻧﻬﺎﺩﻩ‪ .‬ﻣﻌﺎﺑﺪﺷﺎﻥ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻠّﻰ ﺧﺮﺍﺏ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻟﻬﻰ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻋﻠّﺖ‬

‫ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻨﺸﺎﻥ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪125‬‬


‫ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺷﻴﻌﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪ ﭼﻮﻥ‬

‫ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪ ﺁﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ‬

‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻓﻘﻂ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻰ‬

‫ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﻮﻥ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﻣﻘﺘﺪﺭ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺩﺭ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﺪﻯ ﺍﻧﺤﻄﺎﻃﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﮥ ﻣﺼﻴﺒﺎﺕ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﭼﻪ ّ‬

‫ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ‬

‫ﮐﻪ‪" :‬ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﻰ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﻃﻰ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﻣﻘﻴّﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺴﻴﺢ‬ ‫ﺭﻭﺡ‬ ‫ﺍﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺟﻮﻳﺪ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﺗﻤﺴ‬ ‫ﻣﺴﻴﺢ‬ ‫ﻋﻴﺴﺎﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪".‬‬ ‫ﺗﻨﺰﻝ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮ ّﮐﺒﮥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻬﻮﻳﮥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ‬

‫ﻭ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﻋﺎﻃﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻭ‬ ‫ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺭﻧﺞ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻴﻔﺮﻭﺩ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺳﻰ‬

‫ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﺎﻝ ﻣﺸ ّﻮﺵ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺄﻳﻮﺳﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺴﺎ‬ ‫ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺮﮔﮥ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻯ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻭ ﻣﻐﺸﻮﺵ ﻓﮑﺮﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﴼ ﺯﺍﺩﮤ ﻋﺠﺰ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ‬

‫ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻣﺘﻨ ّﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻗﺮﻧﻬﺎﻯ‬ ‫ﺍ ّﻭﻝ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺁﺋﻴﻦ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﻳّﺎﻡ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺎﮔﺎﻩ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﻣﺤﺎﻁ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﻴﺎﻧﴼ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳّﺖ ﺩﻳﻨﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ّ‬

‫‪126‬‬


‫ﻣﻰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ‪ .‬ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺍﺯ "ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮ ﺍﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺎﻥ‪ (۲۶)،‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ)‪ (۲۷‬ﻭ ﻓﻴﻠﻮﻥ)‪ (۲۸‬ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻴﺘﺮﺍﺋﻰ)‪ (۱۱‬ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ)‪ (۲۹‬ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻓﺮﻗﻪ‬

‫ﻭ ﻋﻘﻴﺪﮤ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺍﺋﺞ ﺭﻭﻡ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ‬

‫ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳّﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﻦ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﻥ ﺍ ّﻭﻝ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻧﻔﻮﺫﺵ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻫﺠﻮﻡ ﺳﻴﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻭ ﺁﺭﺍء ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻼﺕ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻯ ﻣﺘﻨ ّﻮﻉ ﮐﻪ ﺯﺍﺩﮤ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﻦ‬ ‫ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺮﻭﺩ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﻰ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﭼﻨﻴﻦ ﺿﻌﻔﻰ ﮔﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎﻁ‬ ‫ّ‬

‫ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺭﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﭼﭙﻴﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﺠﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﺸﻴﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﻧﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ّ‬

‫ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺭﺷﺪ ﻧﻈﻢ ﺟﻨﻴﻨﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﺘﺪ ّﺭﺟﴼ ﻋﻘﺐ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻰ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮ ّﻗﻰ ّ‬

‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﻗﺪﺳﻰ ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﺣﻴﺎء ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍ ّﻭﻟﻴّﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﺎﻣﻦ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻧﻮﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺍﺻﻠﻴّﻪ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻘﺼﺪ ﺍ ّﻭﻟﻴّﻪ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻬﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﺋﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬

‫ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻳﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ‬

‫ﻣﺪﻋﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﻀﺎ ّﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻳﻦ ّ‬ ‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ‪" :‬ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺎ ّﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟّﺬﻯ ﺍﺳﻠﻢ ﺍﻟ ّﺮﻭﺡ ﻗﺪ‬

‫ﮐﻞ ﺷﻴﺌﻰ ﮐﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻭ ﺗﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻼﺋﻖ‬ ‫ﺑﮑﺖ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﮐﻠّﻬﺎ ﻭﻟﮑﻦ ﺑﺎﻧﻔﺎﻗﻪ ﺭﻭﺣﻪ ﻗﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺪ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺻﺎﻧﻊ ﻇﻬﺮﺕ‬ ‫ﻓﺼﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺣﮑﻴﻢ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﮑﻤﺔ ﻭ ّ‬ ‫ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ ّ‬ ‫ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﮐﻠّﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﻭﺣﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼ ّﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻳﻊ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﻨﻪ ّ‬ ‫ﮐﻞ ﺍﺑﺮﺹ ﻋﻦ ﺩﺁء‬ ‫ﻭ ﻧﺸﻬﺪ ﺑﺎﻧّﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟّﺬﻯ ﺍﺗﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺠﻠّﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﮑﻨﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻃ ّﻬﺮ ّ‬

‫‪127‬‬


‫ﻋﻤﻰ ﻭ ﺗﺰ ّﮐﺖ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻰ ﻭ ﺑﺮء ﮐﻞ ﺳﻘﻴﻢ ﻋﻦ ﺳﻘﻢ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻭ ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻴﻦ ّ‬ ‫ﮐﻞ ّ‬ ‫ﮐﻞ ﻧﻔﺲ ‪ ...‬ﺍﻧّﻪ ﻟﻤﻄ ّﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻨﻴﺮ‪)".‬ﻻ(‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﻣﻌﻨﻮﻯ‬ ‫ﺗﺠﺰﻯ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﺶ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻳﻨﻰ ﮐﻪ ّ‬

‫ﻣﻬﻢ ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺩﻭﺭ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺍﺳﺖ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﻭﺩ‪ .‬ﺍﺳﻼﻡ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺷﺪﻥ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﻋﺪﺍﻭﺕ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻣﺼ ّﺮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ ﭼﻨﺎﻥ‬ ‫ﺫﻟّﺘﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﺩ ﻧﻈﻴﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﺑﺮ‬

‫ﺣﺪ‬ ‫ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻣﺮﺗّﺒﴼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﺗﺎ ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﺍﺑﻰ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﮔﻮﺋﻰ ّ‬ ‫ﺗﺠﺰﻯ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻩ ّ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ّ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺩﻣﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ّ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻳﻨﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺪﻧّﻰ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﺧﻼﻕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻧﺤﻄﺎﻃﻰ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺭﺍ ﻣﻌﻴّﻦ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺁﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻋﻴﻨﴼ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﺸﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺣﺘّﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﻄﺤﻰ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺍﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ‬

‫ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻫﺸﺖ ﻭ ﺣﻴﺮﺕ ﻣﻰ‪-‬‬

‫ﺍﻓﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﻴﻦ ﺷ ّﺮ ﻣﻬﻠﮑﻰ ﮔﺸﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺩﻳﻦ‬ ‫ّ‬

‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﭘﺪﻳﺪﮤ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺁﻧﺴﺖ‬ ‫ّ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪ :‬ﺁﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻰ‬

‫ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ‪ .‬ﺳﺴﺘﻰ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻗ ّﻮﺕ ﺟ ّﻬﺎﻝ ﻭ ﺟﺮﺃﺕ ﻭ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺷﺪﻩ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ‬

‫ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﻳﻦ ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺷﺮﺍﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻫﺮﺝ ﻭﻣﺮﺝ ﺍﺳﺖ‪".‬‬

‫‪128‬‬


‫ﻭ ﺩﺭ ﻟﻮﺣﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪" :‬ﺩﻳﻦ ﻧﻮﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻴﻦ ﻭ ﺣﺼﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻴﻦ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﻭ‬

‫ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺍﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﺸﻴّﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﻧﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺍﺝ‬ ‫ﺩﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻧﻴّﺮ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﻣﻦ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﺯ‬

‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥ ﮔﻴﺘﻰ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ‪ ...‬ﮐﻴﺶ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ‪".‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋﺠﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺩﻳﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺸﺮﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ ﻭ‬

‫ﺗﺄﺳﻒ‬ ‫ﺧﻠﻌﺖ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﮐﻪ ﺯﻳﻨﺖ ﻫﻴﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻠﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻓﻮﺭﴽ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ّ‬

‫ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺷ ّﺮ ﻭ ﻓﺴﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ‬

‫ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻃﻰ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬

‫ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﺑﺎﺭﺗﺮﻳﻦ ﻭﺟﻬﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺎﻫﻴّﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﻭﻯ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻧﻬﺪ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺯﺍﺋﻞ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺭﺷﺘﮥ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﺯ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﮕﺴﻠﺪ‪ ،‬ﻧﺪﺍﻯ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﻴﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ‪ ،‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻇﻴﻔﻪ‬ ‫ﮐﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﻏﻠﻂ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ‪ّ ،‬‬

‫ﻭ ﺳﮑﻮﻥ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﺗﺪﺭﻳﺠﴼ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺸﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻭﺿﻌﻰ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺑﺸﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎﺭ ﻭ ﻏﺎﻓﻞ‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ‪" :‬ﺩﻭ ﻧﻔﺲ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺘّﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺁﺛﺎﺭ‬ ‫ﮐﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ".‬ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﻊ ﺁﻧﮑﻪ ّ‬

‫ﻫﻤﻴﻦ ﻟﻮﺡ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻏﻔﻠﺖ ﺗﺎ ﮐﻰ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺴﺎﻑ ﺗﺎ ﮐﻰ‪ ،‬ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺎ ﮐﻰ ‪ ...‬ﻓﻰ‬

‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﺭﻳﺎﺡ ﻳﺄﺱ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﺎﻟﻢ‬

‫ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻴﻮﻣﴼ ﺩﺭ ﺗﺰﺍﻳﺪ‪".‬‬

‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﻭ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻯ ﺩﻳﻨﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﻣﺎﺕ ﻧﮋﺍﺩﻯ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ‬ ‫ﺍﺣﻴﺎء ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ّ‬

‫ﻭﻃﻨﻰ‪ ،‬ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺧﻮﺩﭘﺮﺳﺘﻰ ﻭ ﺳﻮء ﻇﻦ ﻭ ﺧﻮﻑ ﻭ ﺗﻘﻠّﺐ‪ ،‬ﺍﺷﺎﻋﮥ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬

‫‪129‬‬


‫ﺣﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﮐﺴﺐ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺷﮑﻨﻰ‪ ،‬ﺷﺮﺏ ﻣﺴﮑﺮﺍﺕ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ‪ ،‬ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﻄﺶ ﻣﻔﺮﻁ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻰ ّ‬

‫ﻭ ﻟﺬّ ﺕ ﻭ ﺷﺌﻮﻥ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺩﻧﻴﻮﻯ‪ ،‬ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻃﻔﺎﻝ‬

‫ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﻰ‪ ،‬ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺩﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨّﺘﻴﺠﻪ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻃﻼﻕ‪ ،‬ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‪ ،‬ﻣﻠ ّﻮﺙ ﺷﺪﻥ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺸﺘﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴّﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻫﻤﺨﺎﻧﮕﻰ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ‬

‫ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﺮﻳﺎﻥ ﮔﺮﺍﺋﻰ ﺭﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺣﻴﺎء ﺭﺍ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﮥ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺍﺑﺎ‬ ‫ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻣﻴﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻮﺣﺶ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﻓﻴﻮﻥ ﺧﻼﻳﻖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﻘﻬﻘﺮﺍﻯ ّ‬ ‫ﺧﻮﺍﺹ ﺑﺎﺭﺯﮤ‬ ‫ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺻﺮﻑ ﺳﻮﻕ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﺯ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﻨﺤﻂ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﺩﻳﮕﺮﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟّﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﺮﺍﺏ‬ ‫ّ‬

‫ﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬

‫ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺤﻄﺎﻃﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮﺩ‬

‫ﺗﺠﺰﻯ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ .‬ﻋﺼﺮﻯ ﮐﻪ ﻣﻮ ّﺭﺧﻴﻦ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺑﺮ ّ‬

‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﺼﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺯ ّﺭﻳﻨﺶ ﺟﺰ ﺑﺎﺭﻗﮥ ﺿﻌﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ‬

‫ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺁﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻓﺠﻴﻊ ﺣﺎ ّﺩﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ‬

‫ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴّﺘﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﮕﻨﺠﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺪﺗﺶ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻗﻮﺍﻯ ﻣﺨ ّﺮﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﻭ ّ‬ ‫ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ّ‬ ‫ﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ‬ ‫ﺍﺵ ﺭﺍ ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﻣﻨﻈﺮﻯ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺩﻳﺪﮤ ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻴﮑﻠﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻧﺤﻴﻒ ﻭ ﺩﺭ‬

‫ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺵ ﺷﺮﺣﻪ ﺷﺮﺣﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺵ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻨﺎﻕ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺭﮐﻮﺩ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ )ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ(‬

‫‪(great‬‬

‫)‪ ،depression‬ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺟﻨﮓ ﺍ ّﻭﻝ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻼﺋﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ )‪ (۱۹۳۶‬ﺑﺸﺮ‬ ‫‪130‬‬


‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻫﺪﮤ ﻭﺭﺳﺎﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺍﺣﻴﺎء‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺘﺎﺭﻳﺴﻢ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﺶ‪ ،‬ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﻠﻞ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﺄﺱ ﻭ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻀﻌﻴﻒ‬

‫ﺭﻭﺣﻴّﮥ ﺍﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸ ّﻮﺵ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺑﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺭﺍ ﺯﺍﺋﻞ ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮐﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ‬

‫ﺧﺎﺻﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻼﻳﺎﻯ ﻣﺨﻮﻑ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﻴﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﻳﺶ‬ ‫ّ‬

‫ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪ ،‬ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﺋﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﺑﻰ ﺣﺎﺻﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﺱ ﻭ‬

‫ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ‬

‫ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﺁﺳﻴﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﭼﻨﮓ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﻴﺮﺵ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﻴﺰﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺧﻴﺮﴽ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﺷﺮﻗﻰ ﺍﺵ ﻣﻮﺍﺟﻪ‬

‫ﺗﻘﻼﻫﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺵ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻮﺍﺋﻰ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻭ ّ‬

‫ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰﻡ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪﻥ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻗﺎ ّﺭﮤ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ‬

‫ﺁﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺵ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠ ّﺮ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪-‬‬ ‫ﻫﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﻞ ﻏﻴﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ‪.‬‬

‫ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺳﻼﺡ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ‪ ،‬ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﮔﻬﺎﻯ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ‬

‫ﻣﺨﻠﻮﻕ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻳﺮ ﻳﻮﻍ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ‬

‫ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎ‬

‫ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻮﺍ ّﺩ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍ ّﺩ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻋﻤﺪﴽ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻼﺋﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ‬

‫ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻧﺎﻻﻥ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻓﺎﻗﮥ ﺑﻰ‪-‬‬

‫‪131‬‬


‫ﭘﺎﻳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺣﺘﻤﴼ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺷﻰ‬ ‫ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪.‬‬

‫ﭘﺲ ﻋﺠﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﻯ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ‬

‫ﻧﻄﻘﻬﺎﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪" :‬ﺍﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ‬

‫ﺗﻤﺪﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻟﺮﺩ ﺑﺮﺍﻳﺲ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﻣﻨﺠ ّﺮ ﺑﺎﺿﻤﺤﻼﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ‪ ".‬ﻭ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻣﻘﺘﺪﺭﺗﺮﻳﻦ ﺩﻳﮑﺘﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ‪" :‬ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮﻓﺘﮕﻰ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻗ ّﻮﮤ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬

‫ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻨﮕﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻀﻤﺤﻞ‬

‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ‪ ".‬ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺯﻋﻤﺎﻯ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ‪" :‬ﺷﺎﻳﺪ ﻻﺯﻡ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﮏ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬

‫ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﺟﻨﮕﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻫﺸﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺍ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ‪".‬‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﺭﺳﻮﺍ ﮐﻨﻨﺪﮤ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺧﻠﻊ ﺳﻼﺡ‪ ،‬ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ‬

‫ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺩﺭﻳﺎﺋﻰ‪ ،‬ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺴﻠّﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ‬

‫ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ‪ ،‬ﺑﻰ ﮐﻔﺎﻳﺘﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‪،‬‬

‫ﻣﺪﻋﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﺭﺟﺤﻴّﺖ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮ ّﻭﺟﺎﻥ ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ّ‬ ‫ﺩﻳﮑﺘﺎﺗﻮﺭﻯ ﺭﻧﺠﺒﺮﺍﻥ‪ (۳۰)،‬ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴّﺘﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻯ‬ ‫ﺷﮏ ﻭ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻋﺎﻳﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺫ ّﺭﻩ ﺍﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺸﺮﻯ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻋﺎﺟﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ‬ ‫ّ‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻧﺴﻞ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﺎﻓﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ‬

‫ﻫﺮ ﺩﻡ ﺑﺎﺯﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮﺩﻳﺶ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺗﻌﻤﻴﺮ‬ ‫ﮐﺮﺩ؟‬

‫‪132‬‬


‫ﺗﺠﺰﻯ ﻭ‬ ‫ﻫﺮ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻓﮑﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ‪ ،‬ﺁﺛﺎﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺁﺷﻔﺘﮕﻰ ﻭ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻴﺎﻥ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﭼﺎﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﺑﻰ ﻣﺪﺩ ﻏﻴﺮ‪ ،‬ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﺑﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻡ‬

‫ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﻭﺗﺮ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﺪ؟ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ‬

‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﻴﺶ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻳﮑﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎﺋﻰ ﺑﻰ ﺷﻤﺎﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺩﻗﻴﻖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩ ّﻗﺖ ﻭ ﺻﺮﻑ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ‬

‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻯ ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﻭﻣﴼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻩ‪-‬‬

‫ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩ ّﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍء ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺎﻥ‬ ‫ﺳﺮﻋﺘﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻴﺾ ﻗﻬﻘﺮﺍ ﺳﻮﻕ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭ ﮐﺸﺪ ﻭ‬ ‫ﮔﻮﺩﺍﻟﻰ ﻫﻮﻟﻨﺎﮎ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪ّ ،‬‬

‫ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﻞ ﻣﺮ ّﻓﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮ ّﻓﻪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ‬

‫ﺩﻳﮑﺘﺎﺗﻮﺭﻯ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﭼﻪ ﺭﻧﺠﺒﺮﻯ‪ ،‬ﭼﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺁﺳﻴﺎﺋﻰ‪ ،‬ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻭ‬

‫ﺣﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﮑ ّﺎﮎ ﻭ‬ ‫ﭼﻪ ﮐﺎﻓﺮ‪ ،‬ﭼﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﭼﻪ ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ّ‬ ‫ﺑﺪﺑﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪﺍﺋﻰ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻭ ﻗ ّﻬﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺮﮤ ﻧﮕﻮﻥ ﺑﺨﺖ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺣﺘﻤﻰ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻳﻘﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ‬

‫ﺑﻼ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﻭ ﺟﻬﺘﺶ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﴽ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻭ ﺑﻰ ﺭﻫﻨﻤﺎ‪ ،‬ﺑﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ‪ ،‬ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﺑﻼ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ‬

‫ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﻯ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﻭ ﮔﻮﺋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻀﺎ ﻭ ﻗﺪﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻇﻠﻤﺖ ﻋﻤﻴﻘﻰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﻴﮥ ﺣﻴﺎﺕ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﺶ ﻓﺮﺍﺗﺮ‬

‫ﺭﻭﺩ‪ ،‬ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎﺭﻳﮑﻰ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﻇﻠﻤﺖ‬

‫ﺍﻧﺪﺭ ﻇﻠﻤﺖ ﻓﺮﺍ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﺁﻳﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺩﻡ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ ،‬ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻩ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺭﻗﮥ ﺍﻣﻴﺪﻯ ﻣﻰ ﺩﺭﺧﺸﺪ ﻭ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺩﻳﺠﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ‬

‫‪133‬‬


‫ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ‬

‫ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻐﺸﻮﺵ ﻭ ﻣﺸ ّﻮﺵ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺮﺗّﺒﴼ ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﺶ ﻣﻴﺎﻓﺰﺍﻳﺪ‬ ‫ﺷﺪﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ‪ ،‬ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺿﻌﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﻭ ﮐﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﻯ ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎﻧﺶ ّ‬

‫ﻼ ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻯ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰﻡ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻫﻢ ﺁﻫﻨﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻣﺜ ً‬

‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍ ّﻭﻝ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻠﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺟﻨﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺑﮑﻠّﻰ ﻧﺎﺑﻮﺩﺵ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺟﻬﺘﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻧﺪﺍﻫﺎﻯ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬ ‫ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﺎﺗﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﮐﻰ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﮑﻞ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺸ ّ‬

‫ﺍﺻﻞ ﺍﻣﻨﻴّﺖ ﺟﻤﻌﻰ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻨﻴّﺖ ﺟﻤﻌﻰ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺮﮐﺰﻯ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎﻯ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺑﻮﺩ ﺗﺪﺭﻳﺠﴼ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻭﻗﺎﻳﻌﻰ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺩﺭ‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺮ ﭘﻴﭻ ﻭ ﺧﻢ ﺑﺸﺮﻯ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ "ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ")‪ (۳۱‬ﮐﻪ ﺩﻭﻝ‬

‫ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺍ ّﻭﻟﻴّﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ؛ ﺟ ّﺮ ﻭ ﺑﺤﺜﻰ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﮊﻧﻮ‬ ‫ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﴽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬

‫ﺁﻭﺭﺩ؛ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺘّﺤﺪﮤ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺶ ﻃﺮﺡ ﺷﺪ؛‬ ‫ﻣﻬﻤﮥ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﻳﻊ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺮ ﻧﺸﻴﺐ ﻭ ﻓﺮﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ‪ .‬ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬

‫ﺑﺸﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻈﻢ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺗﺠﺎﻭﺯﻯ ﻋﻤﺪﻯ‬

‫ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍء ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ّ‬

‫ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺮﺩﻧﺪ‪ (۳۲).‬ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ‬

‫ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻣﻨﻴّﺖ ﺟﻤﻌﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻗﺎﻃﻌﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪134‬‬


‫ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻣﻨﻴّﺖ ﺟﻤﻌﻰ ﺭﺳﻤﴼ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻋﻠﻨﴼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻮﺍﻡ‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻣﻨﻴّﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪ ،‬ﻫﻢ ﻗ ّﻮﮤ ﺟﺒﺮﻳﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﻧﺮﻣﺶ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ – ﻗ ّﻮﮤ‬ ‫ﺟﺒﺮﻳﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺁﺋﻰ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﻭ ﺁﻣﺎﻝ‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻀﻮ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ‬

‫ﻼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ ﺟﻤﻌﻰ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﻮﻝ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻋﻤ ً‬

‫ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﻰ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﺭﺍء ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ‬ ‫ﺻﺤﻪ ﻧﻬﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﺟﺮﺍء ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ّ‬

‫ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤ ّﻮﻻﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﭼﻪ‬ ‫ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﺍﻥ ﺍﺗّﺤﺪﻭﺍ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﮎ ﺑﻪ ﺗﺴﮑﻦ ﺍﺭﻳﺎﺡ‬

‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﮑﻢ ﻭ ﺗﺴﺘﺮﻳﺢ ﺍﻟ ّﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮑﻢ ﺍﻥ ﺍﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﺍﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﺣﺪ ﻣﻨﮑﻢ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻻ ﻋﺪﻝ ﻣﺒﻴﻦ‪)".‬ﻯ(‬ ‫ﺍﻻٓﺧﺮ ﻗﻮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍ ّ‬

‫ﻭ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻭﻗﺎﻳﻌﻰ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻻﺑﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭ‬

‫ﺍﺭﺽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻠﻮﮎ ﻭ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻔﺎﻭﺿﻪ ﺩﺭ ﺻﻠﺢ ﺍﮐﺒﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻠﮑﻰ‬

‫ﺑﺮ ﻣﻠﮑﻰ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘّﻔﻘﴼ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪".‬‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻣﻠﻮﮎ ﻳﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﻗﻮﻳّﻪ ﻭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻋﻤﻮﻡ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺸﺮﻳّﻪ ﻣﺆ ّﮐﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ...‬ﺍﺻﻞ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ‪ ...‬ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﻯ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ّ‬

‫ﻋﻬﺪ ﻗﻮﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻃﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻁ ﺭﺍ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬

‫ﮐﻞ ﺩﻭﻝ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺸﺮﻳّﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﻗ ّﻮﺕ ﺑﺮ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺁﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ‪".‬‬ ‫ﮑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮﻯ ﺑﻰ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﺷ ّ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺿﺮﻭﺭﻳّﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻧﻈﻤﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ‬

‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮ ّﮐﺐ ﺍﺯ‬

‫‪135‬‬


‫ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﻣﻌﻴّﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮ ّﻓﻘﻴّﺘﺶ ﺩﺭ ّ‬ ‫ﺁﻣﻴﺰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻃ ّﺮﺍﺡ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻯ ﺟﺴﺖ‬

‫ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺭﻯ ﻣﻴﺠﻮﻳﺪ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﮊﺍﭘﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﻯ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻴﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺮﮐﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ‬

‫ﻋﺪﮤ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺘّﺨﺬﻩ ﻭ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳّﺘﺶ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ّ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ ﺣﺼﻮﻝ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﻤﺮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺻﺮﻳﺤﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ‬

‫ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺰ‬

‫ﻣﺘﻌ ّﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍ ّﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺍﺟﺮﺍء ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ ﺣﺘّﻰ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻴﻞ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻓﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﮥ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﻫﻤﻴّﺘﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﻡ ﺍ ّﻭﻝ ﻳﻌﻨﻰ‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻯ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﮑﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻭ ﻧﻘﺼﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﮤ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﭘﻴﺶ‬

‫ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺭﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ‬ ‫ﺁﻳﺪ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺩﻳﺮﻳﻨﺶ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ‬

‫ﺣﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺸﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺑﺎﺭﻗﮥ ﺿﻌﻴﻔﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻇﻠﻤﺘﻰ‬

‫ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭﺧﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻗﻪ ﻫﻢ ﺟﺰ ﺑﺮﻗﻰ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﻰ‬

‫ﺗﺠﺰﻯ ﻭ ﻓﺮﻭ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻰ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬ ‫ﺁﺷﻔﺘﮕﻰ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺳﻴﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺨ ّﺮﺑﺶ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ‬

‫ﺭﺳﻮﺥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ‬

‫ﻭ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻭ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻮﺭﮤ ﺑﻠﻴّﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺫﻭﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﻴﺒﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﮐﻪ ﺗﺼ ّﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﻳﺰﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘّﺤﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻣﻰ‬

‫ﺑﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﺘّﺤﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻯ ﻣﺨﻮﻓﻰ‬

‫‪136‬‬


‫ﮐﻪ ﺗﺼ ّﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺟﻨﮕﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺤﻂ ﻭ ﻏﻼ ﻭ ﺁﻓﺎﺕ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﺸﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺭﺍ‬ ‫ّ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺍ ﻓﻠﺠﻰ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﻓﺮﺍ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﺯﻳﺮ ﻭ‬

‫ﺯﺑﺮﺵ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺋﻰ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﻞ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍ ّﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﺍﻟّﺬﻯ ﻳﺬﮐﺮﻩ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺼﺮ ّ‬ ‫ﺣﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻟﺘﺮﺍﻩ ﻧﻘﻤ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ‪ ...‬ﺍﻧّﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺒﺪء ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﮐﻤﺎ ﮐﺎﻥ‬ ‫ﻟﻮ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ّ‬ ‫ﻣﺒﺪء ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺪﺍﻟﻪ ‪ ...‬ﺳﻮﻑ ﺗﺤﺘﺮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺭﻩ ﻭ ﻳﻨﻄﻖ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﻪﻠﻟ‬ ‫ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ‪)".‬ﻟﺐ(‬

‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﺯ ﺣﻴﻦ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﻮﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﻧﻪ ﺍﺭﺽ ﺑﺴﮑﻮﻥ ﻓﺎﺋﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻪ‬

‫ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻣﺰﻳّﻦ ‪ ...‬ﻣﺮﺽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﺄﺱ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﺐ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻄﺒّﺐ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻏﺒﺎﺭ ﻧﻔﺎﻕ ﻗﻠﻮﺏ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﺼﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮﺩﻩ‬ ‫ﺳﻮﻑ ﻳﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻓﻰ ﺍﻳّﺎﻡ ﺍﻪﻠﻟ‪".‬‬

‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﻳﻦ ﻳﻮﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﻩ ﺍﺭﺽ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺛﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ‬

‫ﺷﺪﺕ ﺧﺸﻢ‬ ‫ﻣﻰ ﻧﻬﺪ‪ ...‬ﻧﺪﺍﻯ ﻣﻨﺎﺩﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ّ‬

‫ﻋﺰ ﺟﺎﻟﺲ ﻭ ﺍﺯ ﻳﺪ ﺳﺎﻗﻰ‬ ‫ﺍﻟﻬﻰ‪ .‬ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻳﺴﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻓﻐﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻳﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻣﻦ ّ‬ ‫ﺭﺣﻤﻦ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﻃﻬﻮﺭ ﻣﺰﺍﺟﻬﺎ ﮐﺎﻓﻮﺭ ﺷﺎﺭﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﺑﺪﻯ ﻓﺎﺋﺰ‪)".‬ﺗﺮﺟﻤﻪ(‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺮﻓﻰ ﻭ ﺩﻳﻨﻴﺶ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺍﺳﺖ ﺟﺰ ﺟﺎﻣﻌﮥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮤ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻧﺪﮤ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﺪﺍﻡ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﻯ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺑﻴﻨﺪ؟ ﺁﻧﺎﻧﻨﺪ‬

‫ﻋﺰﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﻯ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻔﻴﻨﮥ ﻧﺠﺎﺕ‬ ‫"ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻳﻤﻴﻦ" ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻦ ّ‬

‫ﺍﺑﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﭘﺮ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺳﻔﻴﻨﮥ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻴﺮﺍﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺭﺍ ﻣﻌﻴّﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫‪137‬‬


‫ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺴﻂ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺍﺵ‬ ‫ﻭﺍﻗﻒ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ‪.‬‬

‫ﺧﻼﻗﮥ ﺁﺋﻴﻨﺸﺎﻥ ﮐﻪ‬ ‫ﺁﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻋﻈﻴﻤﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮ ﻗ ّﻮﮤ ّ‬ ‫ﺳﺎﺯﻧﺪﮤ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﻭ ﺑﻰ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺗﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ‬

‫ﺍﺳﺒﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎﺯﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻠﻰ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻧﮥ ﺍﻣﻴﺪﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺒﺘﻼﻯ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬

‫ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻄﺌﻰ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻳﻦ‬

‫ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗ ّﻮﮤ ﻧﺎﻓﺬﮤ ﻣﻨﺒﻌﺜﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﻴّﺖ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺶ ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﺑﻴﻨﺸﺶ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻧﺶ ﻣﺸ ّﻮﺵ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺩﻳﻨﻴﺶ ﺑﻰ ﺭﻣﻖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻭ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ‬

‫ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻬﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻗ ّﻮﮤ ﺟﺬّ ﺍﺏ ﻣﻌﻨﻮﻯ‪ ،‬ﺩﺭ ﻏﺎﻳﺖ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﺎﺭﻯ ﻭ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺶ ﻣﺘﺒﻠﻮﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺞ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺷﮑﻞ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﺒﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻏﻠﺒﮥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ .‬ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ‬ ‫ﺗﺠﺴﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻨﮏ ﺑﺴﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻣﺤﺴﻮﺳﺶ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﺳﺖ ‪ ،‬ﺍ ّﻣﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﺁﻣﺎﻟﺶ ﺭﺍ‬ ‫ّ‬

‫ﻗﻮﺍﻯ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻴﺎء ﺑﺸﺮ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﺎﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﻰ ﺁﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﻗ ّﻮﮤ ﻧﺎﻓﺬﮤ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻳﮏ ﻗﺮﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻏﻮﺍﺋﻞ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺶ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻮ ّﻓﻖ‬ ‫ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﺶ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﻳّﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺻﻠﻴّﻪ‬

‫ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻭ ﺍﺯ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻣﺶ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻓﺎﻋﻴّﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﻂ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺑﺨﺸﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭ ﭼﻪ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ّ‬

‫ﻗﻮﺍﺋﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﻧﺎﻡ‬

‫‪138‬‬


‫ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻰ‪ ،‬ﺍﺻﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﺵ‬

‫ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﻌﻦ ﻭ ﺗﮑﻔﻴﺮﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮﺵ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﺭﻫﺒﺮ‬

‫ﺩﻳﻨﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﺬﻳﺒﺶ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺶ ﺭﺍ‬

‫ﻣﺴﺘﺒﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻗﺪﺭﺗﺶ ﺭﻭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﭻ ﺳﻠﻄﺎﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﺍ ّﻣﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮐﺎﺭﻯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭﺵ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺷﺪﺵ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ﻭ ﻣ ّﻮﻗﺘﴼ ﻣﻘﺼﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﮤ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻋﻮﺽ‬

‫ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﺵ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺶ ﻭ ﺑﺴﻂ ﺍﺗّﺤﺎﺩﺵ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻫﻞ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺣﺶ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻳﺶ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻭﺳﻴﻊ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺷﮑﺎﻓﻰ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺗﺸ ّﻌﺒﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍ ّﻣﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﺵ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻭ ﺿﻌﻴﻔﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺑﺮﮔﻬﺎﻯ ﺧﺸﮏ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻯ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺑﺎﺩ ﻓﻨﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺷﺮﺍﻗﺶ‬ ‫ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨﻴﺎﻧﺶ ﺧﻠﻠﻰ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺗﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ‬

‫ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺮ ﻫﻴﮑﻞ ﺍﻣﺮﺵ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﻤﺶ ﺑﻮﺩ ﺳﻼﻃﻴﻨﺶ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﻣﺬﻟّﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺪﻭﻡ ﻭ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﻣﻨﻔﻮﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﻮﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﻣﻰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﺸﺎﻥ‬

‫ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮔﺸﺘﻨﺪ‪ .‬ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻧﻰ ﺁﺋﻴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ‬

‫ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺶ ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﺶ ﺑﻰ‪-‬‬ ‫ﺗﻨﺰﻝ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﮐﻮﭼﮏ ﺁﺳﻴﺎﺋﻰ ّ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺍﺵ ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺸﺖ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺘﺶ ﮐﻪ ﻗﻮﻯ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ‬

‫ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﻣﻀﻤﺤﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﮐﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ‬

‫ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﻪ ﻣﺤﺎﻁ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﺎﺗﺶ‬ ‫ﺯﺧﻢ ﮐﺎﺭﻯ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺭﮐﺎﻧﺶ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﭙﺎﺷﻴﺪ ﻭ‬ ‫ِ‬

‫‪139‬‬


‫ﺳﺪ ﻣﺤﮑﻤﻰ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻓﺎﻳﺶ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﻋﺰﻡ ﺭﺍﺳﺨﻰ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ّ‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﺸﺎﻥ ﻧﻤﻰ ﮔﺸﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻓﺮﻭﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ‬

‫ﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺳﺮﺳﺨﺘﻰ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺪﺭ ﻧﻤﻰ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬

‫ﺁﺋﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻋﻼﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻬﻀﺘﻰ ﻳﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻨﻰ‬

‫ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺭﺯﻳﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻃﻼﻕ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﻫﺮ‬

‫ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﺲ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺧﻼﻑ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺏ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺁﺳﻴﺎﺋﻰ‪ ،‬ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﻰ ﺍﺯ ﺷﻴﻌﻪ ﺍﺳﻼﻡ‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﻔﻮﺱ ﻏﺎﻓﻠﻪ‬

‫ﻭ ﺑﺪ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻴﺪﺍﺩﻧﺪ ﺑﺮﻯ ﺩﺍﻧﺴﺖ‪ .‬ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺗﻰ‬

‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻰ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ‬

‫ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﺘّﻰ ﻳﮏ ﺩﻳﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺎء ﻭﺭﺯﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ ﮐﻪ‬

‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘّﺤﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻣﻰ‬ ‫ﺍ ّﺩﻋﺎﻳﺶ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻧﺶ ﺩﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ّ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺍﻋﻈﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻋﻼﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺼﺪﺵ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻭ‬

‫ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺩﻳﻨﻰ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻢ‬ ‫ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻗﻠﻮﺏ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ‬

‫ﺑﺮ ﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﮤ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻬﻔﺘﻪ‬

‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ)ﻣﻠﮑﻪ ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ( ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ‬

‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪" :‬ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺑﺮﻭﻯ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺴﻰ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ‬

‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺑﺰﺭﮒ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﻳﺪﮤ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻰ ﻧﮕﺮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺭﺍ‬

‫ﺧﺮﺍﺏ ﻭ ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﮕﺸﺎﻳﺪ‪ ".‬ﺩﺭ ﺟﺎﺋﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪" :‬ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ‬

‫ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﭘﺪﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ‬ ‫‪140‬‬


‫ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ".‬ﺩﺭ ﺍﻋﻼﻣﻴّﮥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺁﻥ ﻣﻠﮑﮥ‬ ‫ﻧﻴﮏ ﺍﺧﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳﺪ‪" :‬ﺁﺛﺎﺭ ﻗﻠﻤﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻧﺪﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﻠﺢ‬ ‫ﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ‬

‫ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻴﻨﻬﺪ ‪ ...‬ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ‪ ،‬ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ‬

‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺟﺒﺮ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ‬

‫ﻳﻘﻴﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻗ ّﻮﮤ ﻧﺎﻣﻴﮥ ﺁﻥ ﺑﺬﺭ ﭘﺎﮎ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺑﺪﻳّﮥ ﺫﺍﺗﻴﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﺭﺍ‬

‫ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﻭﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ ".‬ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮐﻼﻡ ﭘﻨﺪ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳﺪ‪" :‬ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻧﺎﻡ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ ﺁﺛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺠﻮﺋﻴﺪ‬

‫ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﭘﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺶ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺷﻤﺎ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻝ‬

‫ﻣﻦ ﺭﺧﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪".‬‬

‫ﺁﺋﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻗﻮﺍﻯ ﺧﻼّﻗﻪ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﺻﻴﻞ ﻭ ﺷﺮﻳﻔﺶ ﻗﺎﺩﺭ‬

‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﻞ ﻭ ﻣﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺵ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ‬

‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻗﻠﻮﺏ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺗﻘﻠﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﮤ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﺪﻭﺍﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﮐﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻧﻴّﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﻻ ﮐﻨﺪ ﻭ‬

‫ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻭﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ‬

‫ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﻌ ّﻬﺪﺍﺕ ﺛﺎﻧﻮﻳّﻪ ﺷﺎﻥ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻳﻦ‬

‫ﭘﻴﺸﻴﻨﺸﺎﻥ‪ ،‬ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﺻﻠﻴّﮥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻭ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎﻥ ﻭﺍﻗﻒ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ‬

‫ﻇﻬﻮﺭ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻴّﺖ ﻭ ﻭﺣﺪﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ‬

‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻯ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻓﺎﺋﻘﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻉ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﻣﻠّﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺮﻣﻮﺯ ﻭ ﺗﺼﻨّﻌﻰ ﺗﻠ ّﻘﻰ ﮐﺮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ‪ ،‬ﻋﺸﻘﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﺤﺒّﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺒّﺘﻰ ﺫﺍﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ‬

‫ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻨﮥ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ‪.‬‬

‫‪141‬‬


‫ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﻫﺮ‬

‫ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻭﻃﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻭﻃﻨﻰ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﻯ" ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺎء ﺭﻋﺎﻳﺎﻯ ﻣﻠﮑﻮﺕ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺘّﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺎﻧﻰ ﮐﻮﺷﺎ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻳﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻴﻬﺎﻯ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﺎﮐﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‪ ،‬ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﻯ ﮐﻪ‬

‫ﺑﺮ ﻏﻨﺎ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻓﺎﻧﻰ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ ﺷﺎﺋﻖ ﻭ ﺭﺍﻏﺒﻨﺪ‪ ،‬ﺍ ّﻣﺎ ﻳﮏ ﺩﻡ ﺍﺯ‬

‫ﻳﺎﺩ ﻧﻤﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺸﺎﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﺟﺰ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﻮ ّﻗﺖ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺯﺍﺋﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭﻯ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‬

‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻃﻨﺶ ﻣﻠﮏ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻰ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺭ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ‪.‬‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻯ ﻣﺘﺒﻮﻋﺸﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ‬

‫ﭼﻴﺰﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻨﻴّﺖ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﺸﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺤﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻏﺐ‪ ،‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺭﺍﺳﺨﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﻨﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﮤ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺸ ّﻌﺒﺎﺕ ﻭ‬

‫ﻻ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺫﺍﺗﴼ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺸﻨّﺠﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﮤ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺍﺻﻮ ً‬ ‫ﻓﻮﻕ ﻣﻠّﺘﻬﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺎﻝ ﻣﻠﻴّﺖ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﺁﺋﻴﻨﻰ ﺑﻰ ﺩﺭﻧﮓ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻭ ﺣﺰﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﻴﺸﻤﺎﺭﺩ ﻭ‬

‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻰ ﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻯ ﻭ ﻣﻠّﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻴّﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻧﻤﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺰء ﺩﺭ‬ ‫ﮐﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﮐﻞ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺳﻮﺩﻯ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺰء ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ ﺍﮔﺮ ﺳﻮﺩ ّ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ّ‬

‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺲ ﻋﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﻗﻠﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﻭﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪)".‬ﺏ(‬ ‫ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻞ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪" :‬ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻟﻤﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫"ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﮏ ﻭﻃﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ‪ ".‬ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ‬

‫ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ".‬ﻭ ﻧﻴﺰ‬

‫‪142‬‬


‫ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺎﺕ ﻃﻴﻮﺭ ﺍﻓﺌﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮﺩ‪".‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻓﺮﻗﻪ‬

‫ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠّﻖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﻯ ﻭ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬

‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﺘﻰ ﮐﻠﻴﺴﺎﺋﻰ ﻳﺎ ﻣﺴﺠﺪﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﺳﮑﺶ‪ ،‬ﺳﻨّﺘﻬﺎﻳﺶ‪ ،‬ﻣﺤﺪﻭﺩﻳّﺘﺶ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ‬

‫ﻃﻠﺒﻰ ﻭ ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻈﺮﺵ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺍﺣﺰﺍﺑﺶ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﺶ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﺶ‪،‬‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ‬

‫ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍ ّﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﺻﺤﻪ‬ ‫ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻀﻮﻳّﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﺵ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﺩ‪ .‬ﺯﻳﺮﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﺋﻴﻨﻰ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﻭ ﺳﺘﻴﺰﻧﺪ ﻭ‬

‫ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﻭ ﻣﺸ ّﻮﺵ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﴼ ﻳﺎ‬

‫ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﺶ ﺩﺭ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴّﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﻔﻮﻅ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺋﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻻﺗّﺴﺎﻋﺶ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺁﺋﻴﻨﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﻣﺘﻀﺎ ّﺩ ﻭ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ‬ ‫ﺩﻳﻨﻰ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﻓﺮﻗﻪ ﻭ ﻋﻘﻴﺪﺗﻰ ﻭ ﻋﺘﻴﻖ ﻋﻀﻮﻳّﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺭ‬

‫ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﺵ ﺗﻮ ّﻗﻊ ﺍﺧﻼﺹ ﻭ ﺍﻧﻘﻴﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺑﻪ‬

‫ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻣﻨﺴﻮﺧﮥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﭘﺎﻯ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭ‬

‫ﺗﺼﺎﺩﻣﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻀﺎ ّﺩ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻣﺰﺑﻮﺭ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟‬

‫‪143‬‬


‫ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺳﺖ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ‬

‫ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺗّﺴﺎﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﭘﺎﻯ ﺑﻨﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﮑﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭﻇﻴﻔﮥ‬ ‫ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻘﺘﻀﻴّﺎﺕ ﺁﺋﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻣﺘﺸ ّ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺮ ﺩﻭﺷﺸﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﺮﻳﺰﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺘﻰ ﺭﺍ ّ‬ ‫ﻃﻔﺮﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﺩ‪ .‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﮔﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺣﮑﺎﻡ‪ ،‬ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ‬

‫ﺁﺋﻴﻦ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺟﺪﺍﺋﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺑﺮ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺍﺧﻴﺮﴽ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﻉ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﻯ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻭ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻔﻮﻅ‬

‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺠﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ‬

‫ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﺮﻗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺷﺨﺼﻴّﮥ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺷﺮﻋﻰ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴّﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﺤ ّﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺭﺳﻤﴼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ‬ ‫ﻣﺤﮑﻤﮥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺍﺭﺙ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎﺏ‬

‫ﺍﻗﺪﺱ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺣﻮﺯﮤ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺿﺎﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺋﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻓﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ ﭘﻴﺶ‬

‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﺵ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﻭ‬

‫ﻗ ّﻮﺕ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺩﻫﻨﺪﮤ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺩﺭ‬

‫ﺑﻨﺎ ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺸﺮﻕ ﺍﻻﺫﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺗﺰﺋﻴﺪ ﻣﺮﺍﮐﺰ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ)ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻗﺪﺱ( ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺠﺎﻭﺭﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﻰ ﻣﺎ ّﺩﻯ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎ ّﺭﻩ‪-‬‬ ‫ﺷﺨﺼﻴّﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻣﺒﺬﻭﻟﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﻪ‬

‫ﻣﺒﺸﺮ ﻭ ﺷﺎﺭﻉ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪،‬‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴّﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺕ ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﺬﻝ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ‬

‫‪144‬‬


‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﻬﺪ ﺑﻠﻴﻐﻰ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺩﻟﻴﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭ‬

‫ﻣﺒﻠّﻐﻴﻦ ﺳﻴّﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺛﻐﻮﺭﺵ ﻭ‬ ‫ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺶ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺍﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻓﺘﺢ ﻭ ﻇﻔﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﺤﻠّﻰ ﻭ ﻣﻠّﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﺍﺣﻴﺎﻧﴼ ﺑﻪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ‬ ‫ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﮤ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺍﺵ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺷﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﮥ ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻭ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺎﮐﻦ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﺸﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺎﻣﻪ‪-‬‬

‫ﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭ ﻋﻈﻤﺖ‬

‫ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺭﺍﻧﺶ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ – ﺩﺭ ﻫﻤﮥ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺁﺋﻴﻦ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻟﻠّﮧ ﺭﻭﺡ ﻧﺒّﺎﺽ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﮐ ّﺮﺍﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻨﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴّﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻯ ﻣﺨ ّﺮﺑﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻯ ﺩﻳﻨﻰ ﻭ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭ ّ‬

‫ﺍﺯ ﺍﻳﺴﻠﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺍﺯ ﻭﻧﮑﻮﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﺳﺎﻳﮥ ﻣﻤﺪﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ‬

‫ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺧ ّﻮﺕ ﻭ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﻰ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺍﺵ‪ ،‬ﺩﺭ ﺩﻝ‬

‫ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮑﻦ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ّ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﺋﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺗﻤ ّ‬

‫ﺑﺸﺮﻯ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺷﻴﺐ ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ ﻧﻴﮑﻮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻡ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ ﺁﺷﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺷﮏ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺸﻢ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺣﻴﺮﺕ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﻭ ﺧﻮﻑ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﻳﺶ‪ ،‬ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﻏﻮﺭ ﻭ ﺗﺄ ّﻣﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ‬

‫ﻓﻀﻞ ﻭ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﮑﺒﺎﺭﺷﺎﻥ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻴﮕﺸﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪145‬‬


‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠّﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ‬

‫ﮐﻪ ﺩﻭﺭﮤ ﻣﻘﻬﻮﺭﻳّﺖ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴّﺖ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ﺧﻴﺮﻩ ﺳﺮﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻏﻮﺵ ﻧﻮﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﻳﺰﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺟﺒﻴﻦ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻋﻼﺋﻰ ﻧﻬﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬

‫ﻣﺨﻤﺼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻼﻳﺎﻯ ﻣﺒﺮﻡ ﻣﻴﺮﻫﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺮ ﻣﻰ ﭘﻴﭽﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ‬

‫ﺗﻤﺖ‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺪﺍﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻃﻨﻴﻦ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ‪" :‬ﺍﻧّﺎ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻴﻘﺎﺗﴼ ﻟﮑﻢ ﻓﺎﺫﺍ ّ‬

‫ﮐﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﻧﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻗﺒﻠﺘﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻟﻴﺄﺧﺬﻧﮑﻢ ﻋﻦ ّ‬

‫ﮐﻞ ﺍﻻﺷﻄﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﻥ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺑّﮏ ﻟﺸﺪﻳﺪ ‪)"...‬ﻟﺞ(‬ ‫ﻋﻦ ّ‬

‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻣﺼ ّﻔﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺑﺸﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻳﺎﻯ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﻘﺪﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭼﻨﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﻣﻠﮑﻮﺗﻰ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ّ‬ ‫ﻣﻠﮑﻮﺕ ّ‬

‫ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻃﻠﻮﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﺬﺍﺑﻰ‬

‫ﺗﻤﺪﻥ ﺭﻭﻡ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺍ ّﻭﻝ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﻟﻴﻢ‪ ،‬ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺑﻰ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮﻁ ّ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺧﻴﻤﻪ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺯﺩ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺳﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻗﺼﺮ ﻣﺸﻴﺪ ﻧﻈﻢ‬

‫ﺟﻬﺎﻧﻴﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺳﺎﺯﺩ؟‬

‫ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﮔﻰ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ‬

‫ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﮤ ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﻭﺭﮤ ﺑﻠﻮﻏﺶ ﻣﻼﺯﻣﺖ‬

‫ﺣﺪ ﺍﻋﻠﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﻭ ﺳﺮﮐﺸﻰ ﺍﺵ ﺑﻪ ّ‬

‫ﻓﺮﻭ ﮐﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴّﺖ ﻭ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﻭﺭﮤ ﺭﺷﺪ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻘﻮﺍ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴّﺘﻰ ﻓﺎﺋﺰ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﺮ ّﻗﻴﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪146‬‬


‫ﻫﺪﻑ ﻭﺣﺪﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ‬ ‫ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻣﻠّﻰ‪ ،‬ﻣﺮﺍﺣﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ‬

‫ﭘﻴﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮ ّﻓﻘﻴّﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ‬ ‫ﺑﺸﺮ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻠّﺘﻬﺎ ﺳﭙﺮﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎﻯ ﻣﻠّﻰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺭﺍ‬

‫ﺑﺸﮑﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷ ّﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﺠﺴﻢ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﺻﻴﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺍﻋﻼﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪" :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ‪ ،‬ﺭﻭﺣﻰ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ‬

‫ﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺍﺣﺪﻯ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻋﻠّﺘﺶ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺒﺒﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪)".‬ﺗﺮﺟﻤﻪ(‬

‫ﻭ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﻯ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ‬

‫ﺍﺱ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﻭ ﺍﻟﻔﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ ‪ ...‬ﺍﻳﻨﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺘﻴﻦ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ‬

‫ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﺮﻳﺰﺍﻧﺪ‪".‬‬

‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪" :‬ﺍﺻﻼﺡ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﻣﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭ ﺍﺗّﻔﺎﻕ‪ ".‬ﻭ ﺑﻪ‬

‫ﻋﻼﻭﻩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ‪" :‬ﻧﻮﺭ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺁﻓﺎﻕ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻣﻨ ّﻮﺭ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺣ ّﻖ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ ‪ ...‬ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻞ ﻣﻠﻴﮏ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ‪ ".‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪:‬‬

‫ﻳﺤﺐ ﺍﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻓﻰ ﺍﻻﮐﻮﺍﻥ ﮐﻨﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ ﻫﻴﮑﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻥ ﺍﻏﺘﻨﻤﻮﺍ‬ ‫"ﺍ ّﻥ ﺭﺑّﮑﻢ ﺍﻟ ّﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻀﻞ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺗﻠﮏ ﺍﻻﻳّﺎﻡ ﺍﻟّﺘﻰ ﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﺷﺒﻬﻬﺎ‪)".‬ﻟﺪ(‬ ‫ﻭﺣﺪﺕ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻠﻞ ﻭ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﴼ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺘّﺤﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮﺵ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﺶ‬ ‫ﻼ ﻭ ﻗﻄﻌﻴﴼ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺗﺼ ّﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﮐﺎﻣ ً‬ ‫‪147‬‬


‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﮏ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻘﻨّﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺍﻣﻨﺎﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻞ ﻣﺮ ّﮐﺒﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬

‫ﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﻫﻴﺌﺖ‬

‫ﻣﺠﺮﻳّﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺼ ّﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻘﻨّﻨﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ‬

‫ﻭ ﺍﺟﺮﺍء ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺻﻠﻴّﮥ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺣﻔﺎﻇﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻳﮏ ﻣﺤﮑﻤﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮ ّﮐﺒﮥ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﻭ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺟﻤﻴﻊ ﻭ‬

‫ﻫﺮ ﺍﺧﺘﻼﻓﻰ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮ ّﮐﺒﮥ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ‬

‫ﺁﻥ‪ ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻰ ﺣﻴﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﻧﻈﻢ‬ ‫ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﮐﺮﮤ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻠّﻰ ﺁﺯﺍﺩ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﺪﻧﻴّﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻼ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺨﺶ ﻭ‬ ‫ﮐﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺣﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺑ ً‬

‫ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻓﮑﻨﺪ‪ .‬ﻳﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻳﮑﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ‬

‫ﺧﻂ ﻭ ﺍﺩﺑﻴّﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻳﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻳﮏ ّ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨ ّﻮﻉ ﻭ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﻬﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻯ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺁﺷﺘﻰ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ‬

‫ﻫﻤﮑﺎﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻳﮥ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ‬

‫ﻼ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﮤ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻏﺮﺽ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﻭ ﭼﻪ‬ ‫ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺸﺮ ﮐﺎﻣ ً‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺭﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻗﻴﻮﺩ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﺭﻫﺎﺋﻰ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍ ّﺩ ﺧﺎﻣﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺷﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﻭ ﻋﺪﺍﻭﺗﻬﺎﻯ ﻧﮋﺍﺩﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻭ ﮐﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺎﺋﺲ ﻣﻠّﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ ﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻋﻠﻞ ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎﻯ ﺩﻳﻨﻰ ﺭﻓﻊ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻗﻴﻮﺩ‬

‫ﻼ ﺍﻟﻐﺎء ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺎﺣﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻢ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻓﺎﻗﻪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﮑﻴّﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮐﺎﻣ ً‬

‫‪148‬‬


‫ﺛﺮﻭﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺟﻨﮕﻬﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ‬

‫ﻫﺪﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻻﻳﻘﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺮ ّﻗﻴﺎﺕ ﻓﻨّﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺸﺮﻯ ﻭ ﺍﺯﺍﻟﮥ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﻭ ﺗﺸﺤﻴﺬ ﻭ ﺍﻋﺘﻼء ﻣﻐﺰ ﻭ ﻓﮑﺮ ﺑﺸﺮﻯ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮑﺮ ﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﮐﺮﮤ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ّ‬

‫ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﺍﺯﻯ ﻋﻤﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻓﮑﺮﻯ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﻳﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺪﺭﺍﻟﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻼﺩ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻯ ﺑﻼ ﻣﻨﺎﺯﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻈﻴﻤﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﻣﻬﺎﻯ ﻋﺎﻟﻴﮥ ﺷﺮﻕ ﻭ‬ ‫ﻏﺮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻣﻴﺰﺩ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬

‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍﻏﺐ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺯﻭﺭ ﺧﺎﺩﻡ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺩﺍﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻘﺎﻳﺶ ﻣﺘّﮑﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻣﻘﺼﺪﻯ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺟﺒﺮ ﺯﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺨﺶ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺟﺴﻤﻴﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﻮﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻥ ﻧﻬﺎﻝ‬

‫ﺑﻴﻬﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍ ّﻣﺘﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻞ ﻭ‬ ‫ﻇﻞ ﺁﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻰ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺁﻥ ﻧﻬﺎﻝ ﺭﺑّﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﻠّﺖ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺩﺭ ّ‬

‫ﮐﻞ ﺩﻳﻦ‬ ‫ﺿﺪﻳّﺖ ﺩﻳﻨﻴّﻪ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻴّﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﻳﻨﺖ ﺟﻨﺴﻴّﻪ ﻭ ﻧﻮﻋﻴّﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴّﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ ّ‬

‫ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻗﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻃﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻩ ﺍﺭﺽ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮﺩﻧﺪ‪".‬‬

‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪" :‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﮐﺒﺮﻯ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻘﺒﺖ ﻋﻈﻤﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺎﺳﺶ ﺑﻪ ﻳﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴّﻪ ﺩﺭ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﻳّﺖ ﺩﻭﺭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﻻﻥ ﺑﺪﺍﻳﺖ ﺍﻧﺒﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴّﻨﺎﺕ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﻳﻦ‬

‫ﻗﺮﻥ ﻭ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪".‬‬

‫‪149‬‬


‫ﺍﺷﻌﻴﺎء ﻧﺒﻰ ﮐﻪ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻧﻰ‬

‫ﺳﺤﺮ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﮤ ﺑﻠﻮﻏﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻴّﻦ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ‪:‬‬

‫"ﺍﻭ )ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ( ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍ ّﻣﺘﻬﺎ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﻣﺒﺪﻝ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺎﻭ ﺁﻫﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰﻩ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍ ّﺭﻩ ّ‬

‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻠّﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻣﻠﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺸﻴﺪ ﻭ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ‬

‫ﺁﻣﻮﺧﺖ" ‪...‬‬

‫"‪ ...‬ﻭ ﻧﻬﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺗﻨﻪ ﻳﺴﻰ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮕﻔﺖ ‪ ...‬ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ‬

‫ﺑﻪ ﻋﺼﺎﻯ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺯﺩﻩ ﺷﺮﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﻟﺒﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﺖ ﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻤﺮﺵ‬

‫ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﺶ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭ ﮔﺮﮒ ﺑﺎ ﺑ ّﺮﻩ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﻠﻨﮓ‬

‫ﺑﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ ﻭ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺷﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻫﻢ ‪ ...‬ﻭ ﻃﻔﻞ ﺷﻴﺮ ﺧﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻣﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻃﻔﻞ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﻌﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻓﺴﺎﺩﻯ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺮ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﻮﻩ‬ ‫ّ‬

‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺑﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﺭﺍ ﻣﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ‪".‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﺶ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ّ‬

‫ﺟﻼﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﮤ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻓﺎﺋﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪" :‬ﺩﻳﺪﻡ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍ ّﻭﻝ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍ ّﻭﻝ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ‬

‫ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺎﺯﻝ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻬﺮ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﻋﺮﻭﺳﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ‬

‫ﺷﻨﻴﺪﻡ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺍﻳﻨﮏ ﺧﻴﻤﮥ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻴﺎﻧﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ‬

‫ﻗﻮﻣﻬﺎﻯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺧﺪﺍﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺤﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ‬

‫ﺧﺪﺍ ﻫﺮ ﺍﺷﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺳﺘﺮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﮒ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻭ ﺩﺭﺩ‬

‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‪"...‬‬

‫ﺷﮏ ﻭ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻤﺎﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺤ ّﻘﻖ ﺑﻠﻮﻍ‬ ‫ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮﺩ ﻓﺎﺗﺤﮥ ﻣﺪﻧﻴّﺘﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮﺵ ﺭﺍ ﭼﺸﻢ ﺍﺣﺪﻯ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﻭ‬

‫‪150‬‬


‫ﻣﻘﺪﺭﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﺷﺒﻬﺶ ﺑﻪ ﺗﺼ ّﻮﺭ ﺍﺣﺪﻯ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﻧﻴّﺖ ّ‬

‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﮥ ﺿﻤﻴﺮﺵ ﻣﺮﺗﺴﻢ ﺳﺎﺯﺩ؟ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻯ ﺍﻭﺝ‬

‫ﺍﻋﻼﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻃﻴﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﮥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﻔﺲ ﺭﺳﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻨﺠﺪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻓﻀﺎﻯ ﺟﺎﻧﻔﺰﺍﺋﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﺩﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﮤ ﺣﻀﺮﺕ‬

‫ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﮤ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟‬

‫ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎءﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻋﺼﺮ ﺯ ّﺭﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﮐﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺍﻧﻮﺍﺭﺵ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺮﮤ ﺯﻣﻴﻦ ﺁﺋﻴﻨﮥ ﺟﻨّﺖ ﺍﺑﻬﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﮏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﺳﺎﺯﻳﻢ ﮐﻪ‬

‫ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪" :‬ﻫﺬﺍ ﻳﻮﻡ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻪ ّﺍﻻ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟّﺘﻰ ﺍﺷﺮﻗﺖ ﻭ ﻻﺣﺖ ﻣﻦ ﺍﻓﻖ ﻭﺟﻪ ﺭﺑّﮏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻼ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ‬ ‫ﺍﻟﮑﺮﻳﻢ ﻗﺪ ﻗﺒﻀﻨﺎ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ ﺑﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﻳﻊ ﻓﻀ ً‬

‫ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﻃﻮﺑﻰ ﻟﮏ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﻮﺕ ﺑﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺆﻃﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﻳﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺪﻡ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ ﻣﻘ ّﺮ ﻋﺮﺷﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺠﺒﺮﻭﺕ ﻧﻔﺴﻰ ﻟﮏ ﺍﻟﻔﺪﺍء ﺑﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘ ّﺮ ﻋﻠﻴﮏ ﻣﺤﺒﻮﺏ‬ ‫ﺍﻟ ّﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟّﺬﻯ ﺑﻪ ﻭﻋﺪ ﻣﺎ ﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﺎ ﻳﮑﻮﻥ‪)".‬ﻟﻪ(‬

‫‪151‬‬

‫‪ ۱۱‬ﻣﺎﺭﺱ ‪۱۹۳۶‬‬


152


‫ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ‬ ‫)ﺍﻟﻒ( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻣﺘﮑﻠّﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺻﻼﺡ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬

‫ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮﺩﺩ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﻫﻴﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍ ّﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺤﺖ ﺗﺼ ّﺮﻑ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺣﺎﺫﻕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﻫﻮﻯ ﻭ ﻫﻮﺱ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﻋﻀﻮﻯ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻳﺶ ﺩﺭ‬

‫ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻃﺒﻴﺒﻰ ﺣﺎﺫﻕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻘﻴّﻪ ﺍﻋﻀﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﻠﻴﻢ ﻭ ﺧﺒﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ‪ .‬ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻮﺡ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪ ..." :‬ﻣﻰ‬ ‫ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺎﻓﺰﺍﺋﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻣﮕﺮ ﺳﺘﻤﻰ ﺑﺰﺭﮒ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺁﻩ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻥ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺮ ﺭﻋﺎﻳﺎﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﻣﻨﻬﻴﺪ‪.‬‬

‫)ﺏ( ﻓﺨﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﻰ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ‬

‫ﺑﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫)ﺝ( ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻇﻬﻮﺭﻯ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ‬

‫ﻼ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺍﺛﺮﺵ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻋﺶ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺗﺠﻠّﻰ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﺜ ً‬

‫ﻗﻠﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﺪﴽ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺄﻧﻮﺱ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ‬ ‫ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﻇﻬﺮ ﺭﺳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ّ‬

‫ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻏﺮﻭﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﮐﻨﺪ ﺣﺮﺍﺭﺗﺶ‬ ‫ﺍﺷﻴﺎء ﺭﺍ ﺿﺮﺭ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ‪ ...‬ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻓﺠﺮ ﻇﻬﻮﺭ‬

‫ﻣﻘﺪﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺍﺭﺽ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﻮﺏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﺭﻯ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﻭ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺍﻧﻮﺍﺭﺵ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ﺣﺘّﻰ ﺁﻧﺎﻧﺮﺍ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬

‫)ﺩ( ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺣﺮﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﻭ ﺣﺮﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ‬

‫ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺣﺮﻑ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻤﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﮐﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻑ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪153‬‬


‫)ﻩ( ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺟﻮﻫﺮﻯ ﺩﺭ ﺫﮐﺮ ﺍﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻦ‬

‫ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫)ﻭ( ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻳﻮﻡ ﻇﻬﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺸﻮﻯ ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﺣﮑﻢ‬

‫ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻠﺐ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ ‪ ...‬ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ‬

‫ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻮﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭼﻴﺰﻯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻠﮏ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻢ‪.‬‬

‫)ﺯ( ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﻢ ﻭ ﺑﺴﺎﻁ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﮕﺴﺘﺮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ‬

‫ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫)ﺡ( ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺩﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ‬

‫ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺷﺒﻬﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﺋﻴﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻻﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻠﺢ ﺍﺻﻐﺮ‬ ‫)ﻁ( ﺍﮔﺮ ﺻﻠﺢ ﺍﮐﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻇﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪﺭﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﭘﺬﻳﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ّ‬

‫)ﻯ( ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺜﺮﺕ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﻣﮕﺮ‬

‫ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﮐﻨﻴﺪ ‪ ...‬ﺍﻯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺩﻝ‬

‫ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﻣﺘّﺤﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺪ ﺑﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻭ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺿﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺍﻭ‬ ‫ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭﻯ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ّ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻋﺪﻝ ﺁﺷﮑﺎﺭ‪.‬‬

‫)ﻳﺎ( ﻭ ﭼﻴﺰﻯ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺪﺍﺭﻭ ﻭ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ‬

‫ﺍﻟﻀﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ" ‪...‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ "ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ّﺍﻻ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺩﺍﻧﺎ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺆﻳّﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ّ‬

‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻳّﺎﻡ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﺗّﺤﺎﺩﺵ ﻇﺎﻫﺮ‬

‫ﺿﺪﺵ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎﻯ ﺑ ّﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﻯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻭ ﻓﻐﺎﻥ‬ ‫ﺷﺪ ﺑﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ‪ ...‬ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺤ ّﻘﻖ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﺍﺳﺖ ‪...‬‬

‫ﻣﻘﺪﺭ‬ ‫)ﻳﺐ( ﻭ ﻟﻴﮑﻦ ﻣﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﺋﺞ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺍﻧﺎ ّ‬

‫‪154‬‬


‫ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻗﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﮑﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺠﻠّﻰ ﻣﻰ ﮐﺮﺩ ﻫﻴﭻ‬

‫ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺲ ﺭﺍ ﻃﺎﻗﺖ‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺰﻭﻝ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﺮ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍ ّﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻯ‬ ‫ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ّ‬ ‫ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﺸﺎﻥ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﺣﮑﻤﺖ‬

‫ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻃﺎﻗﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍ ّﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﻨﻪ ﺷﺼﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻣﮑﻨﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺠﻠّﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ‬ ‫)ﻳﺞ( ﺍ ّﻣﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﻇﻞ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺎﺿﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻭ ﻳﺤﮑﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ﺩﺭ ّ‬ ‫)ﻳﺪ( ﭼﻪ ﻧﻴﮑﻮﺳﺖ ﻧﺴﻴﻤﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻭﺯﻳﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺧﻮﺷﺎ ﺣﺎﻝ‬

‫ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ‪.‬‬

‫)ﻳﻪ( ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺴﻴﻢ ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ ﻓﻀﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺪﻣﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﻮﻧﺶ ﻣﺴﺘﻮﺭ‬

‫ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﻯ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺛﻤﺎﺭ ﺑﺪﻳﻌﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ‬

‫ﮔﻮﻫﺮﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻨﺎﮎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﮐﻴﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﻠّﻴﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺣﻤﻦ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ‬

‫ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺣﻖ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻨﺪﻩ ﻏﻴﺐ ﺍﺳﺖ ّ‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﻰ ﺟﺰ ّ‬

‫ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺯﺍﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﻟّﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺎﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪.‬‬

‫)ﻳﻮ( ﺍﻯ ﺷﺎﻩ ﺑﺮﻟﻴﻦ ‪ ...‬ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﺗﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻄﻠﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻮﻯ ﺗﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﮏ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ‬

‫ﻓﻀﺎﻝ ﻭ ﮐﺮﻳﻢ‪ .‬ﮐﺴﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﻠﻢ ﺍﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﺍﻭﺳﺖ ّ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺷﺄﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ‬

‫ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺖ ﭘﺲ ﻣﺘﻨﺒّﻪ ﺷﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺧﻴﺰ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﺧﺒﺮﺵ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﻮﺡ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮑﺴﻮ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻯ ﺍﺯ ﻫﺮ‬

‫ﺳﻮﻯ ﺫﻟّﺖ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺴﺮﺍﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﺏ ﺭﺍﺟﻊ ﺷﺪ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺍﻯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ‬

‫ﺨﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻭ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺭﺍ ﻣﺴ ّ‬

‫ﮑﺮ ﻧﻤﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺣﻤﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺲ ﻋﺒﺮﺕ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﻣﺘﺬ ّﮐﺮ ﺑﺎﺵ‪.‬‬ ‫ﺗﻔ ّ‬

‫‪155‬‬


‫)ﻳﺰ( ﺍﻯ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻧﻬﺮ ﺭﻳﻦ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻢ ﺗﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﺨﻮﻧﻰ ﻭ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺟﺰﺍء ﺑﺮ ﺗﻮ ﺁﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﻋﺰﺕ ﻣﺒﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ّ‬

‫)ﻳﺢ( ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻯ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻧﻔﻮﺱ ﻭ ﻋﻘﻮﻝ‬

‫ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ّ‬

‫)ﻳﻂ( ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻼﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﻰ‬

‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﮑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺘﮏ‬ ‫ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫)ﮎ( ﺍﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺩﻭ ﺩﺭﻳﺎﺋﻰ )ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻝ( ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﺘﻢ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ‬

‫ﺁﺗﺶ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻮﺣﻪ ﻣﻼٔ ﺍﻋﻠﻰ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﺮﺩ ﻋﺮﺵ ﺍﻋﻠﻰ‬

‫ﻃﺎﺋﻔﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﺭ ﻓﺨﺮ ﻣﻰ‬

‫ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻏﺮﻭﺭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻯ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﻨﺖ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﺕ ﻣﻴﻨﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻫﻤﻪ‬

‫ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﻴﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﺖ ﻓﻐﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺳﺪ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﺍﺷﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫)ﮐﺎ( ﺍﻯ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﮐﺴﻰ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ‬ ‫ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ‪ ...‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭ‬ ‫ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺕ ﺑﺮ ﺁﻭﺭ ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺴﻨﺞ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ‬

‫ﺟﺰﺍء ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺭﻭﺯﻯ ﮐﻪ ﭘﺎﻯ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺧﺪﺍ ﺑﻠﺮﺯﺩ ﻭ ﻗﻠﻮﺏ ﻏﺎﻓﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺏ ﺍﻓﺘﺪ‪،‬‬

‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺱ‪.‬‬

‫)ﮐﺐ( ﺍﻯ ﻭﮐﻴﻼﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮑﺴﻮ ﻧﻬﻴﺪ ﻭ‬

‫ﺍﺯ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪ ...‬ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺟﺰﺍء ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﺎﺯ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﻧﭽﻪ‬

‫ﮔﺬﺷﺖ ‪ ...‬ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ‬

‫ﻧﺼﻴﺮ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺍﻳّﺎﻡ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺪ‬

‫ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺨﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﻣﻠﮏ ﻋﺬﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ‬

‫‪156‬‬


‫ﺁﻥ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺧﻼﺋﻖ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺮﮐﻨﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﻧﺪ ‪ ...‬ﻭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘّﻪ ﺁﻣﺪﻧﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫)ﮐﺞ( ﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺷﻬﺮ)ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻝ( ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﮑﻨﻴﺪ ‪ ...‬ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺳﺮﺁﻳﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﭘﺪﺭﺍﻧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﺎﺯ‬

‫ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬

‫)ﮐﺪ( ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ )ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻝ( ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻳﻢ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬

‫ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ‪ ...‬ﻭ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺯﺍﺭ ﮔﺮﻳﺴﺘﻴﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﺋﻰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ‬

‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ‪ ...‬ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ‬

‫ﺣﻖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻮﻣﻰ ﺭﺍ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ّ‬ ‫ﺳﺘﻤﮑﺎﺭﺍﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺮﻡ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﻢ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ‬

‫ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠّﻂ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺰﺍء ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ‬

‫ﺧﺪﺍ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫)ﮐﻪ( ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻓﻀﻠﺶ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﺭﺣﻢ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﻏﻀﺒﺶ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ‬ ‫ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻫﺴﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﻠﺶ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ‪.‬‬

‫)ﮐﻮ( ﺍﻯ ﺭﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻧﺪﺍء ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﮔﺎﺭ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻗﻴّﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮ ‪ ...‬ﺍﻯ ﺭﺋﻴﺲ‪ ،‬ﺗﻮ ﮐﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻴﻨﻮ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺴﻰ‬ ‫ﮐﺮﺩﻯ ﮐﻪ‬ ‫ّ‬

‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺭﺵ ﻣﻼٔ ﺍﻋﻠﻰ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﺭﻭﻯ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﺷﮑﺎﺭ‬

‫ﺑﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﺯﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺽ ﺳ ّﺮ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻭ ﺍﺯ‬

‫ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﺮﺍ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ ﻭ ﻫﺮ‬ ‫ّ‬

‫ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﺋﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﺳﺨﺖ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﻦ ﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﻴﻼﺏ‬ ‫ﺑﻨﺎﻟﺪ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﺰﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ ﺧﻮﻥ ﺭﻳﺰﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ‬

‫ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﻰ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻼﺋﻰ ﭼﻨﺎﻥ ﺳﻬﻤﻨﺎﮎ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ‬ ‫)ﮐﺰ( ﺍ ّﻣﺖ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ّ‬ ‫ﺑﻼﺋﻰ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﮐﺴﻰ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻰ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﭘﺲ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺮﺩﻯ ﺍﺯ‬

‫‪157‬‬


‫ﺣﻖ ﻭ ﻋﺪﻝ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﻭ ﺳﺘﻢ‬ ‫ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ّ‬ ‫ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫)ﮐﺢ( ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺍ ّﻣﺖ ﻣﺮﺍ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﺟﺰ ﺭﺳﻤﺶ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺟﺰ ﺍﺳﻤﺶ‬ ‫ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻴﺰﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ‬

‫ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫)ﮐﻂ( ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺩﺭ‬

‫ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺾ ﻟﻔﻆ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺩ ﺳﺮﺥ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻭﺯﺩ ﻳﺎ ﻣﺴﺦ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﺷﺪ ﺷﻤﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﻯ ﻭ ﻫﻮﺱ ﺧﻮﻳﺶ‬ ‫)ﻝ( ﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﻗﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ّ‬

‫ﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﮐﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺭﻭﻯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ ﻭ‬

‫ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﻨﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ ‪ ...‬ﺍﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺸﻤﺎ ﺷﺄﻥ ﻣﻠّﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﭘﺮﭼﻢ ﺍﺳﻼﻡ‬ ‫ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻋﺮﺵ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬

‫)ﻻ( ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ)ﻣﺴﻴﺢ( ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺣﺶ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﺍ ّﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺭﻭﺣﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ‬

‫ﻫﺮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﻯ ﺩﺍﻧﺸﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺎﻫﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﻭﺡ ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﻴﺮ‬

‫ﺍﻭﺳﺖ‪ .‬ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﮑﻨﺎﺕ ﺗﺠﻠّﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ‬

‫ﺑﺎﻭ ﻫﺮ ﻣﺒﺘﻼﻯ ﺑﻪ ﺑﺮﺻﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺟﻬﻞ ﻭ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻏﻔﻠﺖ ﻭ‬

‫ﻫﻮﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﮐﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﺎ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻰ ﺗﺰﮐﻴﻪ ﺷﺪ ‪ ...‬ﻭ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻧﮑﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺭﻭﻯ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺣﺪ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ‬ ‫ﻦ ﻣﻰ ﺳﺘﺎﻳﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ّ‬ ‫)ﻟﺐ( ّ‬ ‫ﺗﻤﺪﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓ ّ‬

‫ﺗﻤﺪﻥ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﺷﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ‪ ...‬ﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ّ‬

‫ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﮔﺮﺍﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﺻﻼﺡ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻮﺩ ‪ ...‬ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺁﺗﺶ ﺁﻥ ّ‬

‫ﺭﻭﺯ ﻟﺴﺎﻥ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﺋﻰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪158‬‬


‫)ﻟﺞ( ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻘﺎﺗﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﺑﺴﺮ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﻯ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ‬

‫ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻑ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺆﺍﺧﺬﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺑﺎﺩ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮﻯ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫)ﻟﺪ( ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻫﻴﮑﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‬

‫ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﻞ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳّﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ‬ ‫ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫)ﻟﻪ( ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺰ ﭘﺮﺗﻮﻯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﻭﺟﻪ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﮐﺮﻳﻤﺖ ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ ﺩﻳﺪﻩ‬

‫ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﺎ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺍﺯ ﻓﻀﻞ‬

‫ﻓﻀﺎﻝ ﻗﺪﻳﻤﻴﻢ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻫﻮﺕ ﻧﺪﺍ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻯ ﻧﺎﺳﻮﺕ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﻭ ﻣﺎ ّ‬ ‫ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﮕﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﮔﺸﺘﻰ ﻭ ﻣﻘ ّﺮ ﻋﺮﺵ ﻋﻈﻴﻤﺶ ﺷﺪﻯ ﻭ ﺟﺒﺮﻭﺕ ﻧﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺪﺍﻯ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺭﺣﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺟﺴﺖ‪.‬‬

‫‪159‬‬


‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﺭﺽ ﺍﻗﺪﺱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ‬

‫ﺍﻧﺪ ﺗﻬﻴّﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺘﻨﻰ ﮐﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ‬

‫ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺫﮐﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ _۱‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺭﺳﺎﻯ‪ ،‬ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ‪:‬‬

‫‪TREATY OF VERSAILLES, COVENANT OF THE LEAGUE OF‬‬ ‫‪NATIONS.‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺭﺳﺎﻯ ﺳﻨﺪ ﺻﻠﺤﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ‪ ،‬ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘّﺤﺪﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﺭﻳﺲ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺗﻬﻴّﻪ ﻭ ّ‬

‫ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻫﻢ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ‪ ۱۹۲۰‬ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺭﺳﻤﴼ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍ ّﻭﻝ‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ ۳۳‬ﺑﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺼ ّﺮﻓﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺗﺶ ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﺎﺗﺢ ﻭ ﻣﺘّﺤﺪﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺣﺘّﻰ ﻣﻠﻞ ﺑﻰ ﻃﺮﻑ ﺍﺯ ﻋﻀﻮﻳّﺖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ‬

‫ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﻋﺪﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﻯ ﺑﻌﺾ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﻭﺭﺳﺎﻯ ﻭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠّﻰ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺗﻮ ّﻗﻒ‬

‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﻮﺍﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﮊﺍﭘﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﭽﻮﺭﻯ ﻭ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۳۰‬ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﻭ ﺗﺼ ّﺮﻑ‬

‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۳۵‬ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺭﺳﺎﻯ ّ‬ ‫ﺍﺗﻴﻮﭘﻰ)ﺣﺒﺸﻪ( ّ‬

‫ﻫﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻣﺴﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬

‫‪160‬‬


‫‪ _۲‬ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﻭ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‪:‬‬ ‫‪THOMAS WOODROW WILSON,‬‬

‫ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻭﻭﺩﺭﻭ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ)‪ (۱۹۲۴ _۱۸۵۶‬ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺯ ‪ ۱۹۱۳‬ﺗﺎ ‪ ۱۹۲۱‬ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۲۰‬ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺟﺎﺋﺰﻩ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻣﺪﻩ‬

‫ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﻥ ﺍﺻﻮﻟﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍ ّﻭﻝ ﻭ ّ‬

‫ﺭﺍ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻠﺢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ‬ ‫ﻣﻠﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﻭﻯ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺘّﻔﻘﻴﻦ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﻠﺢ ﻭﺭﺳﺎﻯ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ _۳‬ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺁﺳﻴﺎ‪:‬‬

‫ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳّﺖ ﺩﺭ ﺣﺰﺏ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ‪ ۱۹۲۰‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﮐﻤﻴﻨﺘﺮﻥ )ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ(‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮﺭﻭﻯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺣﺰﺏ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﮐﻪ ّ‬

‫ﺣﺰﺏ ﻣﻠّﻰ ﭼﻴﻦ )ﮐﻮﻣﻴﻦ ﺗﺎﻧﮏ( ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺳﻮﻥ ﻳﺎﺕ ﺳﻦ ﺭﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺳﻮﻥ‬

‫ﻳﺎﺕ ﺳﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۲۵‬ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺧﻮﻧﻴﻨﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺣﺰﺏ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ‬

‫ﭼﻨﮓ ﮐﺎﻯ ﺷﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺷﻮﺭﺵ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﭼﻴﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻠّﻰ ﭼﻴﻦ‬

‫ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮊﺍﭘﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺭﺍ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪۱۹۳۰‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺮﮐﺰﻯ ﭼﻴﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﮐﻰ ﮐﻴﺎﻧﮑﺴﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻫﻤﻪ‬

‫ﺍﻳﺎﻻﺕ ﭼﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﮓ ﮐﺎﻯ ﺷﮏ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ _۴‬ﺍﻏﺘﺸﺎﺵ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻗﺎ ّﺭﻩ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ‪:‬‬

‫ﺍﻏﺘﺸﺎﺷﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۲۲‬ﺍﺯ ﮐﻨﮕﻮﻯ ﺑﻠﮋﻳﮏ )ﺯﺋﻴﺮ( ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺭﻳﺸﻪ‬

‫ﺿﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﻴﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﻣﺮﮐﺰﻯ ﻭ ﮐﻴﺘﻰ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ ّ‬

‫ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺍﻏﺘﺸﺎﺵ ﻭ ﺷﻮﺭﺵ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬

‫‪161‬‬


‫ﻋﻠّﺖ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ‪ ،‬ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ‬

‫ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻏﺘﺸﺎﺷﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۳۰‬ﻣﻘﺎﺭﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ّ‬ ‫ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ _۵‬ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪:‬‬

‫ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ‪ ۱۹۲۹ _۱۹۳۹‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻠّﺘﻬﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﻮﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ‬

‫ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺭﺷﺪﻯ ﺑﻰ ﺭﻭﻳّﻪ ﻭ ﺷﺪﻳﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳّﺘﻬﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻤﺮﮐﻰ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ‬ ‫ﺑﻬﺎﻯ ﻃﻼ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎﻯ ﺩﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﺭﻭﺑﺮﻭ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩ ّﻭﻡ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﻯ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎﻓﺖ ﻭﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ‬

‫ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﻧﺞ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ‬ ‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺧﻼﺻﻰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ _۶‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ‪:‬‬

‫ﻣﻔﻬﻮﻡ "ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ" ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭ ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺪﺑﻴﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻴّﺖ ﭘﺮﺳﺘﻰ‬

‫ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻯ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺑﺮ ﺧﻼﻕ ﺗﻌ ّﻬﺪﻯ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼﺡ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ّ‬

‫ﻭ ﺍﻣﻨﻴّﺖ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ‬

‫ﻼ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﮐﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﻰ ﺧﻮﺩ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﻋﻤ ً‬

‫ﻣﻠّﻰ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪162‬‬


‫‪ _۷‬ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﮊﻧﻮ‪:‬‬

‫ﺣﻞ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺒﺮ ‪ ۱۹۲۴‬ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﮊﻧﻮ ﺑﺎﻻﺗّﻔﺎﻕ ﭘﺮﻭﺗﮑﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺗﻌ ّﻬﺪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬

‫ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺍﺯ ﮐﻠﻴّﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﻌﺾ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻪ‬

‫ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﭙﻮﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫‪ _۸‬ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘّﺤﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻰ‪:‬‬

‫ﺁﺭﻳﺴﺘﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺎﻧﺪ ‪ (۱۹۳۲ _۱۸۶۲) ARISTIDE BRIAND‬ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺩﺭ‬

‫ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ ۱۹۳۰‬ﻣﺼ ّﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ "ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ‪ ۱۹۳۰‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ" ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫ﺷﮑﺴﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻳﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۲۶‬ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻃ ّﺮﺍﺡ ﺍﺻﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ )ﻟﻮﮐﺎﺭﻧﻮ( ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۲۵‬ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ "ﮐﻠﻮﮎ‪-‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﺎﻧﺪ" ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻠّﺘﻰ ﺑﺮ ﻣﻠّﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻰ‪:‬‬ ‫‪ _۹‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ّ‬

‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺷﺨﺼﻴّﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻔﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻠّﻰ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫ّ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘّﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺍ ّﻭﻝ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ‪ ۱۹۲۹‬ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺨﺼﻴّﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻔﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ‪ ۲۷‬ﻣﻰ ‪ ۱۹۳۱‬ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴّﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻤﺪﻥ‪:‬‬ ‫‪ _۱۰‬ﺍﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ّ‬

‫ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﻠﺢ ﻭﺭﺳﺎﻯ )‪ (۱۹۱۹‬ﺻﻼﺣﻴّﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﺎﺗﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺯ‬

‫‪163‬‬


‫ﻣﺘﺼ ّﺮﻓﺎﺕ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۲۸‬ﻣﺤﻔﻞ‬ ‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺩﻩ ﺑﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﮎ‬

‫ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﮐﻤﺴﻴﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺍﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮐﻤﺴﻴﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺭﺃﻯ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﻪ ﺣ ّﻘﺎﻧﻴّﺖ ﻣﺤﻔﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ _۱۱‬ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻴﺘﺮﺍﺋﻰ)ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﻰ(‬

‫ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴّﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻳﺎ ﺧﺪﺍﻯ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﺱ ﺻﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﺎﻭ ﻧﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﮑﺸﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ .‬ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﻏﺬﺍﻯ ّ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻴﺪ ﺗﻮﻟّﺪ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺟﺸﻦ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺷﺨﺼﻴّﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻴّﺖ ﺍﻫﻮﺭﺍ ﻣﺰﺩﺍ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺎ ﻗﺮﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻣﺤﻮ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺳﻨﻦ ﻭ‬ ‫ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ _۱۲‬ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮﻯ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ‪:‬‬

‫ﮐﻠﻤﻨﺖ ﻭ ﺍﺭﻳﺠﻦ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮﻯ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ‬

‫ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ ﺷﺮﻕ‬ ‫ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ ّ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﮕﺮﺩﻳﺪ ﺍﺧﺘﻼﻃﻰ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎﻥ‪ -‬ﺭﻡ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮﻕ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻣﮑﺘﺐ‬

‫ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺋﻞ ﻗﺮﻥ ﺳ ّﻮﻡ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ‪ ۵۲۹‬ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﻳﻨﻰ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺷﻬﺮ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۶۴۲‬ﺗﻮ ّﺳﻂ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ _۱۳‬ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺍﻃﺮﻳﺶ_ ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‪ :‬ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﺍﻃﺮﻳﺶ_ ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۷۱۱‬ﺩﺭ‬

‫ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۱۸‬ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﮊﻭﺯﻑ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻃﺮﻳﺶ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍ ّﻭﻝ‬ ‫ّ‬

‫ﻭﺭﺳﺎﻯ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺍﻃﺮﻳﺶ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ )ﻫﻨﮕﺮﻯ( ﺑﻪ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ‬

‫‪164‬‬


‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﮊﻭﺯﻑ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻄﺎﺏ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎء ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ _۱۴‬ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ‪:‬‬

‫ﻣﺪﺕ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ)‪ (۱۸۷۶ _۱۸۳۰‬ﺩﺭ ّ‬

‫ﮑﺎ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻭ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺎء ﺍﻪﻠﻟ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﺆﺑّﺪ ﺩﺭ ﻋ ّ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺋﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﻯ ﺍﺯ‬

‫ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﻰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﺗﺎﺋﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۸۷۶‬ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻔﺘﻰ ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻝ ﻓﺘﻮﺍﻯ ﻗﺘﻞ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ‬

‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺷﺨﺼﴼ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﻭﻡ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻭﻯ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬

‫‪ ۱۹۰۹‬ﺍﺯ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻊ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﺷﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ "ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻻﺣﻤﺮ"‬

‫ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫‪ _۱۵‬ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺭﻭﺱ ﻭ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ‪:‬‬

‫ﺟﻨﮕﻬﺎﻯ ‪ ۱۸۷۸ _۱۸۷۷‬ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺱ ﻭ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ‬

‫ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻦ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ )ﻣﺎﺭﭺ ‪ (۱۹۷۸‬ﻭ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺮﻟﻴﻦ )ﺟﻮﻥ ﻭ ﺟﻮﻻﻯ ‪ (۱۹۷۸‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﺼ ّﺮﻓﺎﺕ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ‬

‫ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ‬ ‫ﺻﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮﻭ ﻭ ﺭﻭﻣﺎﻧﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﮐﻨﺘﺮﻝ ُﺑﺴﻨﻰ ﻭ ﻫﺮﺯ ﮔﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﻳﺶ _ﻫﻨﮕﺮﻯ‬

‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻗﺒﺮﺱ ﺗﺤﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬

‫ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪﻭﻧﻴّﻪ‪ ،‬ﺁﻟﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﺮﺍﺱ ﺷﺮﻗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ _۱۶‬ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﮎ ﺟﻮﺍﻥ‪:‬‬

‫"ﺗﺮﮎ ﺟﻮﺍﻥ" ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ‬

‫ﻣﻨﺤﻞ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩ ّﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺗﺮﮐﻴّﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪۱۸۷۸‬‬ ‫ّ‬

‫‪165‬‬


‫ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻫﺪﻑ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻋﺮﻓﻰ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻰ ﺑﺨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﺍﻣﺮ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺮﮎ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻭ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ _۱۷‬ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺮﮐﻴّﻪ‪:‬‬

‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﺮﮎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۰۹ _۱۹۰۸‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﺯ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻊ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ‬ ‫ّ‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ)‪ (۱۹۱۸ _۱۹۰۹‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ‬

‫ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۲۲‬ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻣﻨﺤﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺒﺮ ‪۱۹۲۳‬‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺗﺮﮐﻴّﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﮐﻤﺎﻝ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﻗﺮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﻠﻐﻰ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺁﻝ‬ ‫ﻋﺜﻤﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ‪ ۶۰۰‬ﺳﺎﻝ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﺮﻋﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻘ ّﺮﺭﺍﺕ‬

‫ﻋﺮﻓﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ _۱۸‬ﺟﻨﮕﻬﺎﻯ ﺑﺎﻟﮑﺎﻥ‪(۱۹۱۳ _۱۹۱۲) :‬‬

‫ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺼ ّﺮﻓﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﮐﺮﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﮑﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺪﻭﻧﻴّﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ‪،‬‬

‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﺱ ﺷﺮﻗﻰ ﻭ ﺍﺩﺭﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ _۱۹‬ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﻣﻌﺒﺪ ﻳﻬﻮﺩ‪:‬‬

‫ﻃﻴﻄﻮﺱ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻭ ﺗﺼ ّﺮﻑ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۷۰‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻣﻌﺒﺪ ﻳﻬﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠّﻰ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ‬

‫ﻘﺪﺱ ﺑﻨﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﻃﻴﻄﻮﺱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﺭﻭﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﻭ ﺷﻬﺮ ﻣ ّ‬

‫ﺧﺮﺍﺏ‬

‫ﮐﺮﺩ‬

‫ﻓﺮﺯﻧﺪ‬

‫ﻃﻴﻄﻮﺱ‬

‫ﻓﻼﻭﻳﻮﺱ‬

‫‪ (VESPASIANUS‬ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﺭﻭﻡ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫‪166‬‬

‫ﻭﺳﭙﺎﺳﻴﺎﻧﻮﺱ)‬

‫‪FLAVIUS‬‬

‫‪TITUS‬‬


‫‪ _۲۰‬ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ‪:‬‬

‫ﮐﺎﺭﻝ ﻣﺎﺭﮐﺲ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ "ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﮕﻞ" ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ‪" :‬ﻣﺬﻫﺐ‬

‫ﺗﺮﻳﺎﮎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ"‪.‬‬

‫‪ _۲۱‬ﺩﻳﺎﻧﺖ ﭼﻴﺰﻯ ﺟﺰ ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪:‬‬

‫ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪ ۲۶‬ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ ۱۹۲۲‬ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮﺭﻭﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ "ﺩﻳﺎﻧﺖ ﭼﻴﺰﻯ ﺟﺰ‬ ‫ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﺒﻌﻴّﺖ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ‬

‫ﺯﺩﻭﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ ".‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺸﻴﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﻠﺰﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬

‫ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ _۲۲‬ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﮕﻞ‪:‬‬

‫ﺟﺮﺝ ﻭﻳﻠﻬﻠﻢ ﻓﺮﺩﺭﻳﮏ ﻫﮕﻞ)‪(۱۸۳۱ _۱۷۷۰‬‬

‫‪ GEIRGE WILHELM FREIDRICH HEGEL‬ﭘﺪﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺁﺧﺮﻳﻦ‬

‫ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻟﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ‬

‫ﮑﺮﻳﻦ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻫﮕﻞ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﺎﺭﮐﺲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺲ ﺍﺯ ﻣﺘﻔ ّ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺭﺍ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻈﺮﻳّﻪ "ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ" ﺭﺍ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻫﮕﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ‬

‫ﺁﻣﺪﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻇﻬﻮﺭ ﺭﻭﺡ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ ﻣﻌﻬﺬﺍ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮﻯ ﻭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺗﺎ‬

‫ﺣﺪﻯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﮕﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺎﺭﮐﺲ ﺗﺌﻮﺭﻯ "ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻰ" ﻓﻮﺋﺮ ﺑﺎﺥ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﮕﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻘﺶ‬

‫ﮑﺮ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺨ ّﺮﺏ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﺭ ﻃﺮﺯ ﺗﻔ ّ‬ ‫‪ _۲۳‬ﻧﻬﻀﺖ ﻻﻣﺬﻫﺒﻰ‪:‬‬

‫ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﺎ ّﺩﻯ ﻣﺎﺭﮐﺲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻮﺋﺮ ﺑﺎﺥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎ ّﺩﻯ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻟﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪" :‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﻢ ‪ ...‬ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻔﺒﺎﻯ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻟﻰ ﻣﺎﺭﮐﺴﻴﺴﻢ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻤﻰ‬

‫‪167‬‬


‫ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﺭﮐﺴﻴﺴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻰ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻻ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺍ ﺭﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮﺩ‪".‬‬ ‫ﺳﺮﺍﻳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺂ ً‬

‫‪ _۲۴‬ﻣﺮ ّﻭﺟﻴﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﻔﺮ ﺁﻣﻴﺰ‪:‬‬

‫ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻣﻠﻴّﺖ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﺗﺪﺭﻳﺠﴼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍ ّﻭﻟﻴﻦ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﺎ ّﻣﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠّﻰ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ "ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ" ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ّ‬

‫ﻋﻠ ّﻮ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠّﻰ ﻣﺘﺄﺛّﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻫﮕﻞ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ _۲۵‬ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻧﻈﺎﻣﻰ‪:‬‬

‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۳۵‬ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺍﺗﻴﻮﭘﻰ)ﺣﺒﺸﻪ( ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﻭﺩ‪ .‬ﺁﺩﻳﺲ ﺁ ﺑﺎﺑﺎ‬

‫ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺍﺗﻴﻮﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻰ ‪ ۱۹۳۶‬ﺑﺪﺳﺖ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻴﻼﺳﻼﺳﻰ‬

‫ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﺣﺒﺸﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﻃﺮﻓﻰ ﻧﺒﺴﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۴۱‬ﮐﻪ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩ ّﻭﻡ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۳۷‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﮐﻮﺩﺗﺎﻯ‬

‫ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺍﺗﻴﻮﭘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻡ‪ ،‬ﺍﺳﻘﻒ ﮐﻠﻴﺴﺎﻯ ﺍﺭﺗﻮﺩﻭﮐﺲ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﻴﻦ ﺩﻳﺮ ﺩﺑﺮﻩ ﻭ ّ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﺘﻞ ﻋﺎ ّﻡ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ _۲۶‬ﻧﻮ ﺍﻓﻼﻃﻮﻧﻴﻬﺎ‪:‬‬

‫ﭘﻠﻮﺗﻴﻦ)‪ (PLOTINUS‬ﺑﺎ ﺍﻓﻠﻮﻃﻴﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ)‪ (۲۷۰ _۲۰۵‬ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻭﺭﺍء‬

‫ﻃﺒﻴﻌﺖ" ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻮ ﺍﻓﻼﻃﻮﻧﻰ ﻳﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪ .‬ﭘﺮﻓﻴﺮﻯ‬

‫‪ (۳۰۵ _۲۳۴) PORPHYRY‬ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻯ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻳﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﻯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ‬

‫ﺁﻥ‬

‫ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ‬

‫ﺑﻪ‬

‫"ﻭﺍﺣﺪ"‬

‫ﻳﺎ‬

‫"ﺍﺻﻞ‬

‫ﺍﻋﻈﻢ"‬

‫ﻭ‬

‫"ﺧﻴﺮ‬

‫ﻣﺤﺾ"‬

‫ﻭﺍﺻﻞ‬

‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻳﺎﻣﺒﻠﻴﮑﻮﺱ)‪ (۳۳۰ _۲۵۰) (IAMBLICHUS‬ﺍﺯ ﻣﺮ ّﻭﺟﻴﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻮﺍﻓﻼﻃﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻧﻮﺍﻓﻼﻃﻮﻧﻰ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻴﮑﻮﺱ ﺗﺎ ﻗﺮﻥ ﺷﺸﻢ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺗﻔ ّﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬

‫‪168‬‬


‫‪ _۲۷‬ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ‪:GENOSTICISM‬‬

‫ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﻨﻮﺳﺘﻴﮑﻰ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴّﺖ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻴﻬﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎ ّﺩﻯ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳّﻪ ﺍ ّﻭﻝ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻗﻴﻮﺩ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺩﻭ ﺧﺪﺍﺋﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﺼﺮ ﻗﺪﻳﻢ ﻭ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﺯﺭﺩﺷﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﮑﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻣﺪﻳﺪﻯ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﻮﺭﺩ ّ‬

‫ﺍﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻨﻮﺳﺘﻴﮑﻰ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﺠﻴﻞ‬

‫ﻣﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺍﻧﺠﻴﻞ ﭘﻄﺮﻭﺱ‪ ،‬ﻭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻓﻴﻠﻴﭗ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ‬

‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻗﻴﻘﴼ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ _۲۸‬ﻓﻴﻠﻮﻧﻴﺴﻢ‪: PHILONISM‬‬

‫ﻓﻴﻠﻮﻥ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻳﻬﻮﺩﻯ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺍ ّﻭﻝ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ ﻣﻴﺰﻳﺴﺖ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻣﻴﺰﺩ‪ .‬ﮐﺎﺭﻫﺎﻯ ﻭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻧﻈﺮﻳّﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﺴﻴﺤﻴّﺖ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴّﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ _۲۹‬ﻣﮑﺘﺐ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ‪:‬‬

‫ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺮﺍﭘﻴﺲ ﺩﺭ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮﺍﭘﻴﺲ ﺑﺪﻭﴽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺪﺍﻯ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺪﺍﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺣﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴّﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺮﺍﭘﻴﺲ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺼﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺩ ّﻭﻡ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﻪ ّ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﮎ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ ۳۹۱‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ّ‬

‫ﻓﺮﻗﻪ ﺁﺩﻭﻧﻴﺲ ﺩﺭ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻳّﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴّﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﺩﻭﻧﻴﺲ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻭﻧﻮﺱ ﻣﺮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺵ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺧﺮﺱ ﻭﺣﺸﻰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻧﻮﺱ‪،‬‬ ‫ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻭﻯ ﺭﺍ ﻳﮑﺮﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪169‬‬


‫‪ _۳۰‬ﺩﻳﮑﺘﺎﺗﻮﺭﻯ ﺭﻧﺠﺒﺮﺍﻥ‪:‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺌﻮﺭﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎﺭﮐﺴﻴﺴﺘﻰ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮﻭﻟﺘﺎﺭﻳﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻟﺘﺎﺭﻳﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯﻯ ﻭ ﺧﺮﺩﻩ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺿﺒﻂ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ _۳۱‬ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪:‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ‪ ۱۶‬ﺍﮐﺘﺒﺮ ‪ ۱۹۲۵‬ﺑﻴﻦ ﺁﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻠﮋﻳﮏ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺩﺍﺩ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺭﺳﺎﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ‬

‫ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻰ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪ _۳۲‬ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ‪:‬‬

‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﮐﻪ ّ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﻣﺎ ّﺩﻩ ‪ ۱۶‬ﺍﻳﻦ‬

‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻣﻮﺍ ّﺩ ‪ ۱۳ ،۱۲‬ﻭ ‪ ۱۵‬ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ _۳۳‬ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ‪:‬‬

‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺍﮐﺜﺮﻳّﺖ ﺁﺭﺍء ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﺗﻴﻮﭘﻰ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﻟﻰ‬

‫ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺆﺛّﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻰ‪ ،‬ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬

‫‪170‬‬


Nazm-i-Jahání-i-Bahá’í The World Order of Bahá'u'lláh Translated by Húshmand Fath-i-Azam Published by ‘Asr-i-Jadid Publisher Darmstadt-Germany Third edition 2010 - 167 ISBN 978-3-942426-04-6

171


The World Order of Bahá'u'lláh

Nazm-i-Jahání-i-Bahá’í …

Translated by Húshmand Fath-i-Azam

172


Ô Ô Ú Ô ӗźĬϞ׏ӗźĬϞƗ×؍ d d `̲ g ůg`

Nazm-i-Jahání-i-Bahá’í

Nazm-i-Jahani 3  

c c c c ĺ ѣÕ ȥd d cÕ ñc ı g a d d Ô ôðĿ Q ҰðıɝðQĿɌÿ ‫ﺍﻣﺮﺍﻪﻠﻟ‬ ّ‫ﻭﻟﻰ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﻗﻠﻢ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺁﺛﺎﺭ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻰ‬ ‫ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ‬ ‫...