Issuu on Google+


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:31 18:36

É{ÔÌ» 2009

18:18 6:05 18:22 5:57

Mar

ʈ¼‹ 1388

¾Ë{Á€§ ±œ™ µÁÓY žÌ] 25 24

Á¿ |̟

23 27 -

1

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:31 18:36

É{ÔÌ» 2009

18:18 6:05 18:22 5:57

Mar

3 28 ™±°¢ž

ʈ¼‹ 1388

19:58 1

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:31 18:36

É{ÔÌ» 2009

18:18 6:05 18:22 5:57

Mar

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

1

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:31 18:36

É{ÔÌ» 2009

18:18 6:05 18:22 5:57

Mar

28 ™±°¢ž

ʈ¼‹ 1388

1

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:31 18:36

É{ÔÌ» 2009

18:18 6:05 18:22 5:57

Á¿ |̟

Mar

27 2

19:12

19:58 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

1

2

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:31 18:36

Á¿ |̟

24 28

3 28 ™±°¢ž

ʈ¼‹ 1388

É{ÔÌ» 2009

18:18 6:05 18:22 5:57

Mar

-

Á¿ |̟

22 26 Á¿ |̟

24 28 ʳʱʫ ʺʸʲʷ ½|¿YÂy Á€‹ - ‰{Ây ‰Á

26 ʯʱʩʰ

3 28 ™±°¢ž

ʈ¼‹ 1388

19:12 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

1

2

ɀ^Ÿ 5769

¾Ë{Á€§ ±œ™ µÁÓY žÌ]

Á¿ |̟

22 26 Á¿ |̟

24 28 29 28

19:58

2

ɀ^Ÿ 5769

27 26

½ZˆÌ¿ ÃZ» ½ZËZa Ze Á ¾ËY ÉZvÀÌ» Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

27 2 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

25 24

Á¿ |̟

ʳʱʫ ʺʸʲʷ ½|¿YÂy Á€‹ - ‰{Ây ‰Á

19:12

19:12

¾Ë{Á€§ ±œ™ µÁÓY žÌ]

25 29

26 ʯʱʩʰ

ʳʱʫ ʺʸʲʷ ½|¿YÂy Á€‹ - ‰{Ây ‰Á

26 ʯʱʩʰ

23 27 Á¿ |̟

Á¿ |̟

29 28

ʳʱʫ ʺʸʲʷ ½|¿YÂy Á€‹ - ‰{Ây ‰Á

24 28

28 ™±°¢ž

22 26

25 29

ɀ^Ÿ 5769

Á¿ |̟

27 26

½ZˆÌ¿ ÃZ» ½ZËZa Ze Á ¾ËY ÉZvÀÌ» Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

22 26

3

¾Ë{Á€§ ±œ™ µÁÓY žÌ]

23 27 -

2

ɀ^Ÿ 5769

25 24

Á¿ |̟

Á¿ |̟

29 28

19:58

1

2

¾Ë{Á€§ ±œ™ µÁÓY žÌ]

25 29 27 2

19:58

26 ʯʱʩʰ

ʈ¼‹ 1388

ʈ¼‹ 1388

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

29 28

24 28

28 ™±°¢ž

28 ™±°¢ž

19:12

27 26

½ZˆÌ¿ ÃZ» ½ZËZa Ze Á ¾ËY ÉZvÀÌ» Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

27 26

½ZˆÌ¿ ÃZ» ½ZËZa Ze Á ¾ËY ÉZvÀÌ» Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

-

22 26

3

3

25 24

27 2

¾Ë{Á€§ ±œ™ µÁÓY žÌ]

23 27 -

Mar

ʳʱʫ ʺʸʲʷ ½|¿YÂy Á€‹ - ‰{Ây ‰Á

26 ʯʱʩʰ

25 29

ɀ^Ÿ 5769

Á¿ |̟

24 28

23 27

19:12

25 24

Á¿ |̟

É{ÔÌ» 2009

18:18 6:05 18:22 5:57

ʳʱʫ ʺʸʲʷ ½|¿YÂy Á€‹ - ‰{Ây ‰Á

29 28

19:58

18:31 18:36

26 ʯʱʩʰ

25 29 27 2

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Á¿ |̟

Á¿ |̟

27 26

½ZˆÌ¿ ÃZ» ½ZËZa Ze Á ¾ËY ÉZvÀÌ» Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

2

24 28

23 27 -

1

Á¿ |̟

25 24

Á¿ |̟

19:58

22 26

3

22 26

29 28

27 2

ɀ^Ÿ 5769

Á¿ |̟

27 26

½ZˆÌ¿ ÃZ» ½ZËZa Ze Á ¾ËY ÉZvÀÌ» Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

19:12

29 28

¾Ë{Á€§ ±œ™ µÁÓY žÌ]

25 29

¾Ë{Á€§ ±œ™ µÁÓY žÌ]

25 29 27 2

-

2

ɀ^Ÿ 5769

25 24

ʳʱʫ ʺʸʲʷ ½|¿YÂy Á€‹ - ‰{Ây ‰Á

27 26

½ZˆÌ¿ ÃZ» ½ZËZa Ze Á ¾ËY ÉZvÀÌ» Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

ʈ¼‹ 1388

23 27

26 ʯʱʩʰ

23 27 -

Mar

24 28

25 24

Á¿ |̟

18:18 6:05 18:22 5:57

Á¿ |̟

Á¿ |̟

29 28

19:58

18:31 18:36

É{ÔÌ» 2009

22 26

25 29 27 2

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Á¿ |̟

27 26

½ZˆÌ¿ ÃZ» ½ZËZa Ze Á ¾ËY ÉZvÀÌ» Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

2

ɀ^Ÿ 5769

ʳʱʫ ʺʸʲʷ ½|¿YÂy Á€‹ - ‰{Ây ‰Á

26 ʯʱʩʰ

3 28 ™±°¢ž

19:12 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:37 18:23 5:55 18:43 18:29 5:47

Mar

ʈ¼‹ 1388

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ] 3

3 9 8

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

6

10

Mar

3 9 8

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:37 18:23 5:55 18:43 18:29 5:47

Mar

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Mar

20:05 8

3

ɀ^Ÿ 5769

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Mar

2

31 6 6

10

4

6

10

2 8 19:18

8

19:18

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

3

ɀ^Ÿ 5769

2

29 4 4

31 6 7

3 9 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

2 8

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

7

­{¯ [Zf¯ Ê¿ZÆm Á -

20:05

|] Ã{‚̇ -d Ì^—Á

ʈ¼‹ 1388

5

Apr |] Ã{‚̇ -d Ì^—Á

4 ¥žœ› ³š²--ž¯

2

30 5 ʻԇY ÉÂƼm Á

3

31 6

3

4

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

4 ¥žœ› ³š²--ž¯

É{ÔÌ» 2009

18:37 18:23 5:55 18:43 18:29 5:47

29 4

7

3 9

8

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

19:18

29 4

7

20:05

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

2 8

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

3 9

19:18

|] Ã{‚̇ -d Ì^—Á

ʈ¼‹ 1388

7

­{¯ [Zf¯ Ê¿ZÆm Á -

2 8

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

7

­{¯ [Zf¯ Ê¿ZÆm Á -

Apr |] Ã{‚̇ -d Ì^—Á

ʈ¼‹ 1388

5

10

5

ʻԇY ÉÂƼm Á

6

30 5

Apr

Mar

31 6

3

ʻԇY ÉÂƼm Á

É{ÔÌ» 2009

18:37 18:23 5:55 18:43 18:29 5:47

6

30 5

4

10

31 6

3

4 ¥žœ› ³š²--ž¯

É{ÔÌ» 2009

18:37 18:23 5:55 18:43 18:29 5:47

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

4

4 ¥žœ› ³š²--ž¯

2

7

3 9 8

3

ɀ^Ÿ 5769

8

29 4

7

20:05

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

3

ɀ^Ÿ 5769

2

7 7

20:05

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

29 4

3 9

19:18

19:18

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

5

­{¯ [Zf¯ Ê¿ZÆm Á -

2 8

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

5

­{¯ [Zf¯ Ê¿ZÆm Á -

Mar

Apr

2 8

ʈ¼‹ 1388

30 5

|] Ã{‚̇ -d Ì^—Á

ʈ¼‹ 1388

30 5

Apr

É{ÔÌ» 2009

18:37 18:23 5:55 18:43 18:29 5:47

|] Ã{‚̇ -d Ì^—Á

4 ¥žœ› ³š²--ž¯

ʻԇY ÉÂƼm Á

6

10

3

ʻԇY ÉÂƼm Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

6

10

3

4 ¥žœ› ³š²--ž¯

É{ÔÌ» 2009

8

31 6 7

20:05

3

ɀ^Ÿ 5769

4

7

­{¯ [Zf¯ Ê¿ZÆm Á -

20:05

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

29 4 5

ʻԇY ÉÂƼm Á

7

2

30 5

31 6

3 9

19:18

4

7

­{¯ [Zf¯ Ê¿ZÆm Á -

2 8

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ] 3

Apr

|] Ã{‚̇ -d Ì^—Á

ʈ¼‹ 1388

2

29 4 5

Apr

3

ɀ^Ÿ 5769

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

30 5 ʻԇY ÉÂƼm Á

4 ¥žœ› ³š²--ž¯

É{ÔÌ» 2009

18:37 18:23 5:55 18:43 18:29 5:47

Mar

31 6 7

20:05

18:37 18:23 5:55 18:43 18:29 5:47

ʈ¼‹ 1388

3

4

7

­{¯ [Zf¯ Ê¿ZÆm Á -

É{ÔÌ» 2009

29 4 5

Apr

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

2

30 5 ʻԇY ÉÂƼm Á

3

ɀ^Ÿ 5769

6

10

|] Ã{‚̇ -d Ì^—Á

2 8

4 ¥žœ› ³š²--ž¯

19:18

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:44 18:29 5:45 18:49 18:34 5:37

Apr

ʈ¼‹ 1388

4

ɀ^Ÿ 5769

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:44 18:29 5:45 18:49 18:34 5:37

Apr

10 9

6 12 -

5 11

8 14 ([— ¹ÂË) tˆa |ŸÂ» ¹Á{ Á - ÂÀy 5 Z] ½|¿YÂy dËÁ€Ÿ { - €»ÂŸ 1 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (€»ÂŸ 2 dËÁ€Ÿ Y | ])

-

€»ÂŸ 2 - |ŸÂ» ¹Â‡ Á (3)dËÁ€Ÿ Y | ]

10 16

20:10 15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

11 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:44 18:29 5:45 18:49 18:34 5:37

Apr

-

ʈ¼‹ 1388

9 15

8 14 (¥ZÂ») ʬʨʤ ʣʩʸʥʮ-tˆa |ŸÂ» µÁY Á - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e - dËÁ€Ÿ Y | ] tˆa ¹Á{ \‹ { €»ÂŸ µÁY \‹ ÉZyY€]

([— ¹ÂË) tˆa |ŸÂ» ¹Á{ Á - ÂÀy 5 Z] ½|¿YÂy dËÁ€Ÿ { - €»ÂŸ 1 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (€»ÂŸ 2 dËÁ€Ÿ Y | ])

-

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

4

ɀ^Ÿ 5769

€»ÂŸ 2 - |ŸÂ» ¹Â‡ Á (3)dËÁ€Ÿ Y | ]

10 16

20:10 15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Apr

10 9

-

5 11

8 14 ([— ¹ÂË) tˆa |ŸÂ» ¹Á{ Á - ÂÀy 5 Z] ½|¿YÂy dËÁ€Ÿ { - €»ÂŸ 1 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (€»ÂŸ 2 dËÁ€Ÿ Y | ])

-

€»ÂŸ 2 - |ŸÂ» ¹Â‡ Á (3)dËÁ€Ÿ Y | ]

10 16

20:10 15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

11 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:44 18:29 5:45 18:49 18:34 5:37

Apr

-

ʈ¼‹ 1388

9 15

(¥ZÂ») ʬʨʤ ʣʩʸʥʮ-tˆa |ŸÂ» µÁY Á - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e - dËÁ€Ÿ Y | ] tˆa ¹Á{ \‹ { €»ÂŸ µÁY \‹ ÉZyY€]

([— ¹ÂË) tˆa |ŸÂ» ¹Á{ Á - ÂÀy 5 Z] ½|¿YÂy dËÁ€Ÿ { - €»ÂŸ 1 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (€»ÂŸ 2 dËÁ€Ÿ Y | ])

19:23

-

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

4

ɀ^Ÿ 5769

€»ÂŸ 2 - |ŸÂ» ¹Â‡ Á (3)dËÁ€Ÿ Y | ]

10 16

20:10 15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:44 18:29 5:45 18:49 18:34 5:37

([— ¹ÂË) tˆa |ŸÂ» ¹Á{ Á - ÂÀy 5 Z] ½|¿YÂy dËÁ€Ÿ { - €»ÂŸ 1 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (€»ÂŸ 2 dËÁ€Ÿ Y | ])

-

€»ÂŸ 2 - |ŸÂ» ¹Â‡ Á (3)dËÁ€Ÿ Y | ]

10 16

Apr

20:10 15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

11 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:44 18:29 5:45 18:49 18:34 5:37

Apr

-

ʈ¼‹ 1388

9 15

(¥ZÂ») ʬʨʤ ʣʩʸʥʮ-tˆa |ŸÂ» µÁY Á - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e - dËÁ€Ÿ Y | ] tˆa ¹Á{ \‹ { €»ÂŸ µÁY \‹ ÉZyY€]

([— ¹ÂË) tˆa |ŸÂ» ¹Á{ Á - ÂÀy 5 Z] ½|¿YÂy dËÁ€Ÿ { - €»ÂŸ 1 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (€»ÂŸ 2 dËÁ€Ÿ Y | ])

19:23

-

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

4

ɀ^Ÿ 5769

€»ÂŸ 2 - |ŸÂ» ¹Â‡ Á (3)dËÁ€Ÿ Y | ]

10 16

20:10 15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

([— ¹ÂË) tˆa |ŸÂ» ¹Á{ Á - ÂÀy 5 Z] ½|¿YÂy dËÁ€Ÿ { - €»ÂŸ 1 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (€»ÂŸ 2 dËÁ€Ÿ Y | ])

18:44 18:29 5:45 18:49 18:34 5:37

-

€»ÂŸ 2 - |ŸÂ» ¹Â‡ Á (3)dËÁ€Ÿ Y | ]

10 16

Apr

20:10 15

-

11 œ«ž§ ³š²

17

ʈ¼‹ 1388

9 15

(¥ZÂ») ʬʨʤ ʣʩʸʥʮ-tˆa |ŸÂ» µÁY Á - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e - dËÁ€Ÿ Y | ] tˆa ¹Á{ \‹ { €»ÂŸ µÁY \‹ ÉZyY€]

19:23 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

4

ɀ^Ÿ 5769

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

9 15

5 11 12 11

ZÅ {Y µÁY dÌÀ e tˆa ÄÀË{M [Zf§M ÉZŸ{

7 13

17

d‹Y|Æ] Ê¿ZÆm Á -

7 13

6 12 d‹Y|Æ] Ê¿ZÆm Á -

14 13

-

4

ɀ^Ÿ 5769

5 11

11 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

5 11

8 14

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

10 9

12 11

ZÅ {Y µÁY dÌÀ e tˆa ÄÀË{M [Zf§M ÉZŸ{

19:23

14 13

-

10 9

-

(¥ZÂ») ʬʨʤ ʣʩʸʥʮ-tˆa |ŸÂ» µÁY Á - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e - dËÁ€Ÿ Y | ] tˆa ¹Á{ \‹ { €»ÂŸ µÁY \‹ ÉZyY€]

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

8 14

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

6 12

ʈ¼‹ 1388

9 15

12 11

ZÅ {Y µÁY dÌÀ e tˆa ÄÀË{M [Zf§M ÉZŸ{

7 13

17

17

6 12 d‹Y|Æ] Ê¿ZÆm Á -

14 13

-

d‹Y|Æ] Ê¿ZÆm Á -

7 13

11 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

5 11

8 14

5 11

10 9

12 11

ZÅ {Y µÁY dÌÀ e tˆa ÄÀË{M [Zf§M ÉZŸ{

4

ɀ^Ÿ 5769

14 13

-

10 9

-

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

8 14

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

6 12

19:23

12 11

ZÅ {Y µÁY dÌÀ e tˆa ÄÀË{M [Zf§M ÉZŸ{

7 13

17

ʈ¼‹ 1388

6 12 d‹Y|Æ] Ê¿ZÆm Á -

14 13

-

17

9 15

(¥ZÂ») ʬʨʤ ʣʩʸʥʮ-tˆa |ŸÂ» µÁY Á - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e - dËÁ€Ÿ Y | ] tˆa ¹Á{ \‹ { €»ÂŸ µÁY \‹ ÉZyY€]

10 9

12 11

ZÅ {Y µÁY dÌÀ e tˆa ÄÀË{M [Zf§M ÉZŸ{

7 13

11 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:44 18:29 5:45 18:49 18:34 5:37

d‹Y|Æ] Ê¿ZÆm Á -

14 13

-

19:23

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

6 12

5 11 12 11

ZÅ {Y µÁY dÌÀ e tˆa ÄÀË{M [Zf§M ÉZŸ{

7 13

17

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

6 12 d‹Y|Æ] Ê¿ZÆm Á -

14 13

-

4

ɀ^Ÿ 5769

10 9

12 11

ZÅ {Y µÁY dÌÀ e tˆa ÄÀË{M [Zf§M ÉZŸ{

ʈ¼‹ 1388

8 14 (¥ZÂ») ʬʨʤ ʣʩʸʥʮ-tˆa |ŸÂ» µÁY Á - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e - dËÁ€Ÿ Y | ] tˆa ¹Á{ \‹ { €»ÂŸ µÁY \‹ ÉZyY€]

19:23 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

([— ¹ÂË) tˆa |ŸÂ» ¹Á{ Á - ÂÀy 5 Z] ½|¿YÂy dËÁ€Ÿ { - €»ÂŸ 1 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (€»ÂŸ 2 dËÁ€Ÿ Y | ])

€»ÂŸ 2 - |ŸÂ» ¹Â‡ Á (3)dËÁ€Ÿ Y | ]

7 13 14 13

-

-

d‹Y|Æ] Ê¿ZÆm Á -

10 16

20:10 15

17

11 œ«ž§ ³š²

9 15

(¥ZÂ») ʬʨʤ ʣʩʸʥʮ-tˆa |ŸÂ» µÁY Á - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e - dËÁ€Ÿ Y | ] tˆa ¹Á{ \‹ { €»ÂŸ µÁY \‹ ÉZyY€]

19:23 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:50 18:54

É{ÔÌ» 2009

18:35 5:36 18:40 5:28 -

Apr

ʈ¼‹ 1388

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê ¿ Z i ž Ì ] 17 16

€»ÂŸ 4 - |ŸÂ» ºnÀa Á (5)dËÁ€Ÿ Y | ]

13 19

17 23 20:16 22

18:50 18:54

É{ÔÌ» 2009

18:35 5:36 18:40 5:28 -

Apr

24 18 ¢©¢§²

ʈ¼‹ 1388

22

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:50 18:54

É{ÔÌ» 2009

18:35 5:36 18:40 5:28 -

Apr

24 18 ¢©¢§²

ʈ¼‹ 1388

22

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:50 18:54

É{ÔÌ» 2009

18:35 5:36 18:40 5:28 -

Apr

19:29

24 18 ¢©¢§²

ʈ¼‹ 1388

-

20:16 22

(10) - €»ÂŸ 9 -

22

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:50 18:54

€»ÂŸ 3 - |ŸÂ» ¹ZÆq Á (4)dËÁ€Ÿ Y | ]

É{ÔÌ» 2009

18:35 5:36 18:40 5:28 -

Apr

19:29

20:16 (10) - €»ÂŸ 9 -

1 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

5

ɀ^Ÿ 5769

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê ¿ Z i ž Ì ]

-

€»ÂŸ 3 - |ŸÂ» ¹ZÆq Á (4)dËÁ€Ÿ Y | ]

22

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:50 18:54

É{ÔÌ» 2009

18:35 5:36 18:40 5:28 -

Apr

24 18 ¢©¢§²

24 18 ¢©¢§²

ʈ¼‹ 1388

([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºfŒÅ Á - 20:08 : Ž»Zu ½{Ây ½Z» (8) - €»ÂŸ 7 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

19:29

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 1 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

19:29

17 23 20:16 22

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 1 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

5

ɀ^Ÿ 5769 -

€»ÂŸ 3 - |ŸÂ» ¹ZÆq Á (4)dËÁ€Ÿ Y | ]

12 18 (6) - €»ÂŸ 5 - |ŸÂ» ºŒ‹ Á

14 20

24 18 ¢©¢§²

ʈ¼‹ 1388

([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºfŒÅ Á - 20:08 : Ž»Zu ½{Ây ½Z» (8) - €»ÂŸ 7 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

16 22

19:29

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 1 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

5

ɀ^Ÿ 5769

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê ¿ Z i ž Ì ]

-

€»ÂŸ 3 - |ŸÂ» ¹ZÆq Á (4)dËÁ€Ÿ Y | ]

12 18 (6) - €»ÂŸ 5 - |ŸÂ» ºŒ‹ Á

14 20 21 20

(9) - €»ÂŸ 8 - ½Z̸̼¯ dŒ´¸³ ,¡Z] µZ‡

(10) - €»ÂŸ 9 -

16 22

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê ¿ Z i ž Ì ]

15 21 -

([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºfŒÅ Á - 20:08 : Ž»Zu ½{Ây ½Z» (8) - €»ÂŸ 7 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

19 18

€Ì‹ZˁM ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºf¨Å Á (7) - €»ÂŸ 6 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

14 20

(6) - €»ÂŸ 5 - |ŸÂ» ºŒ‹ Á

14 20

13 19 (6) - €»ÂŸ 5 - |ŸÂ» ºŒ‹ Á

€»ÂŸ 3 - |ŸÂ» ¹ZÆq Á (4)dËÁ€Ÿ Y | ]

12 18

17 16

€»ÂŸ 4 - |ŸÂ» ºnÀa Á (5)dËÁ€Ÿ Y | ]

12 18

-

21 20

17 23

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

5

ɀ^Ÿ 5769

19 18

(9) - €»ÂŸ 8 - ½Z̸̼¯ dŒ´¸³ ,¡Z] µZ‡

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 1 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê ¿ Z i ž Ì ]

15 21 ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºfŒÅ Á - 20:08 : Ž»Zu ½{Ây ½Z» (8) - €»ÂŸ 7 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

19:29

17 16

€»ÂŸ 4 - |ŸÂ» ºnÀa Á (5)dËÁ€Ÿ Y | ]

€Ì‹ZˁM ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºf¨Å Á (7) - €»ÂŸ 6 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

-

16 22

ʈ¼‹ 1388

13 19 (6) - €»ÂŸ 5 - |ŸÂ» ºŒ‹ Á

21 20

17 23

20:16

5

19 18

(9) - €»ÂŸ 8 - ½Z̸̼¯ dŒ´¸³ ,¡Z] µZ‡

18 ¢©¢§²

16 22

21 20

17 23

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 1 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

16 22

24

([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºfŒÅ Á - 20:08 : Ž»Zu ½{Ây ½Z» (8) - €»ÂŸ 7 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

19 18

(9) - €»ÂŸ 8 - ½Z̸̼¯ dŒ´¸³ ,¡Z] µZ‡

14 20

15 21

(10) - €»ÂŸ 9 -

16 22

14 20

15 21 ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºfŒÅ Á - 20:08 : Ž»Zu ½{Ây ½Z» (8) - €»ÂŸ 7 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

(6) - €»ÂŸ 5 - |ŸÂ» ºŒ‹ Á

17 16

€»ÂŸ 4 - |ŸÂ» ºnÀa Á (5)dËÁ€Ÿ Y | ]

12 18

13 19 €Ì‹ZˁM ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºf¨Å Á (7) - €»ÂŸ 6 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

Apr

€Ì‹ZˁM ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºf¨Å Á (7) - €»ÂŸ 6 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

-

17 16

€»ÂŸ 4 - |ŸÂ» ºnÀa Á (5)dËÁ€Ÿ Y | ]

É{ÔÌ» 2009

18:35 5:36 18:40 5:28 -

(6) - €»ÂŸ 5 - |ŸÂ» ºŒ‹ Á

21 20

20:16

18:50 18:54

€»ÂŸ 3 - |ŸÂ» ¹ZÆq Á (4)dËÁ€Ÿ Y | ]

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê ¿ Z i ž Ì ]

15 21 17 23

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

€»ÂŸ 3 - |ŸÂ» ¹ZÆq Á (4)dËÁ€Ÿ Y | ]

12 18

13 19

19 18

(9) - €»ÂŸ 8 - ½Z̸̼¯ dŒ´¸³ ,¡Z] µZ‡

22

14 20

13 19 €Ì‹ZˁM ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºf¨Å Á (7) - €»ÂŸ 6 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

20:16

5 -

17 23 (10) - €»ÂŸ 9 -

-

21 20

(9) - €»ÂŸ 8 - ½Z̸̼¯ dŒ´¸³ ,¡Z] µZ‡

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 1 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

17 16

€»ÂŸ 4 - |ŸÂ» ºnÀa Á (5)dËÁ€Ÿ Y | ]

(10) - €»ÂŸ 9 -

([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºfŒÅ Á - 20:08 : Ž»Zu ½{Ây ½Z» (8) - €»ÂŸ 7 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

19:29

21 20

20:16 (10) - €»ÂŸ 9 -

16 22

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê ¿ Z i ž Ì ]

19 18

€Ì‹ZˁM ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºf¨Å Á (7) - €»ÂŸ 6 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

-

5

ɀ^Ÿ 5769

17 16

€»ÂŸ 4 - |ŸÂ» ºnÀa Á (5)dËÁ€Ÿ Y | ]

12 18

15 21 17 23

-

Apr

15 21

19 18

(9) - €»ÂŸ 8 - ½Z̸̼¯ dŒ´¸³ ,¡Z] µZ‡

18:35 5:36 18:40 5:28

ʈ¼‹ 1388

13 19

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê ¿ Z i ž Ì ]

13 19 €Ì‹ZˁM ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºf¨Å Á (7) - €»ÂŸ 6 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

É{ÔÌ» 2009

14 20

17 16

€»ÂŸ 4 - |ŸÂ» ºnÀa Á (5)dËÁ€Ÿ Y | ]

18:50 18:54

€»ÂŸ 3 - |ŸÂ» ¹ZÆq Á (4)dËÁ€Ÿ Y | ]

(6) - €»ÂŸ 5 - |ŸÂ» ºŒ‹ Á

21 20

(9) - €»ÂŸ 8 - ½Z̸̼¯ dŒ´¸³ ,¡Z] µZ‡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

12 18

15 21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

-

19 18

€Ì‹ZˁM ([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºf¨Å Á (7) - €»ÂŸ 6 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

(10) - €»ÂŸ 9 -

5

ɀ^Ÿ 5769

24 18 ¢©¢§²

([— ¹ÂË) |ŸÂ» ºfŒÅ Á - 20:08 : Ž»Zu ½{Ây ½Z» (8) - €»ÂŸ 7 - ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

16 22

19:29

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 1 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:55 18:40 5:27 19:01 18:46 5:19

Apr

ʈ¼‹ 1388

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ] 24 23

(12) - €»ÂŸ 11 -

20 26 22 28

29

18:55 18:40 5:27 19:01 18:46 5:19

ʈ¼‹ 1388

20:22 29

ʈ¼‹ 1388

22 28

29

Apr

-

ʈ¼‹ 1388

2 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

6

ɀ^Ÿ 5769 (11) - €»ÂŸ 10 -

29

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:55 18:40 5:27 19:01 18:46 5:19

24 30

ZŠɁZ¿ d‡|] ½Z³|‹ ÄfŒ¯ {Â] {ZË Á (13) - €»ÂŸ 12

Apr

25 «±ž¯§-«¢±Ÿ³

23 29

ʈ¼‹ 1388

19:35

6

ɀ^Ÿ 5769 (11) - €»ÂŸ 10 -

É{Y

29

-

ZŠɁZ¿ d‡|] ½Z³|‹ ÄfŒ¯ {Â] {ZË Á (13) - €»ÂŸ 12

21 27 28 27

20:22 (17) - €»ÂŸ 16 - ‰{Ây ‰Á

2 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

19 25 26 25

(16) - €»ÂŸ 15 - ‰{Ây ‰Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

24 30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 2 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

19:35

24 23

(14) - €»ÂŸ 13 -

ZŠɁZ¿ d‡|] ½Z³|‹ ÄfŒ¯ {Â] {ZË Á (13) - €»ÂŸ 12

(15) - €»ÂŸ 14 -

25 «±ž¯§-«¢±Ÿ³

(12) - €»ÂŸ 11 -

23 29

É{Y

-

21 27

22 28 (15) - €»ÂŸ 14 -

ʸʩʩʠ

19 25

20 26 -

(11) - €»ÂŸ 10 -

ʸʩʩʠ

É{ÔÌ» 2009

21 27 28 27

29

(17) - €»ÂŸ 16 - ‰{Ây ‰Á

6

ɀ^Ÿ 5769

28 27

20:22

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 2 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

26 25

(16) - €»ÂŸ 15 - ‰{Ây ‰Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19:35

24 23

(14) - €»ÂŸ 13 -

19 25

22 28

ʈ¼‹ 1388

24 30

19:35

É{Y

23 29

22 28

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

26 25

20:22

ZŠɁZ¿ d‡|] ½Z³|‹ ÄfŒ¯ {Â] {ZË Á (13) - €»ÂŸ 12

23 29

20 26

(16) - €»ÂŸ 15 - ‰{Ây ‰Á

Apr

ZŠɁZ¿ d‡|] ½Z³|‹ ÄfŒ¯ {Â] {ZË Á (13) - €»ÂŸ 12

(15) - €»ÂŸ 14 -

25 «±ž¯§-«¢±Ÿ³

É{ÔÌ» 2009

18:55 18:40 5:27 19:01 18:46 5:19

-

21 27

20 26

24 23

(14) - €»ÂŸ 13 -

29

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{Y

ʸʩʩʠ

(12) - €»ÂŸ 11 -

(15) - €»ÂŸ 14 -

25 «±ž¯§-«¢±Ÿ³

(12) - €»ÂŸ 11 -

(17) - €»ÂŸ 16 - ‰{Ây ‰Á

(11) - €»ÂŸ 10 -

ʸʩʩʠ

É{ÔÌ» 2009

18:55 18:40 5:27 19:01 18:46 5:19

6

ɀ^Ÿ 5769

(11) - €»ÂŸ 10 -

19 25

24 30 (17) - €»ÂŸ 16 - ‰{Ây ‰Á

6

ɀ^Ÿ 5769

28 27

20:22

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 2 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

26 25

(16) - €»ÂŸ 15 - ‰{Ây ‰Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 2 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

19:35

24 23

(14) - €»ÂŸ 13 -

21 27

24 30 20:22

ZŠɁZ¿ d‡|] ½Z³|‹ ÄfŒ¯ {Â] {ZË Á (13) - €»ÂŸ 12

19:35

É{Y

ʈ¼‹ 1388

22 28

28 27

(16) - €»ÂŸ 15 - ‰{Ây ‰Á

Apr

19 25 26 25

(14) - €»ÂŸ 13 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

-

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

20 26

23 29

20 26

24 23

(12) - €»ÂŸ 11 -

18:55 18:40 5:27 19:01 18:46 5:19

(15) - €»ÂŸ 14 -

25 «±ž¯§-«¢±Ÿ³

É{ÔÌ» 2009

23 29

25 «±ž¯§-«¢±Ÿ³

Apr

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

ZŠɁZ¿ d‡|] ½Z³|‹ ÄfŒ¯ {Â] {ZË Á (13) - €»ÂŸ 12

21 27

ʸʩʩʠ

(12) - €»ÂŸ 11 -

(15) - €»ÂŸ 14 -

ʸʩʩʠ

É{ÔÌ» 2009

29

21 27

24 30

(17) - €»ÂŸ 16 - ‰{Ây ‰Á

(11) - €»ÂŸ 10 -

28 27

(16) - €»ÂŸ 15 - ‰{Ây ‰Á

18:55 18:40 5:27 19:01 18:46 5:19

6

ɀ^Ÿ 5769

É{Y

-

28 27

20:22 (17) - €»ÂŸ 16 - ‰{Ây ‰Á

(11) - €»ÂŸ 10 -

19 25 26 25

(14) - €»ÂŸ 13 -

19 25

22 28

24 23

(16) - €»ÂŸ 15 - ‰{Ây ‰Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 2 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

6

ɀ^Ÿ 5769

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

24 30

19:35

É{Y

ʈ¼‹ 1388

22 28

¾Ë{Á€§ ¨ª¢© Ê¿Zi žÌ]

26 25

(14) - €»ÂŸ 13 -

ZŠɁZ¿ d‡|] ½Z³|‹ ÄfŒ¯ {Â] {ZË Á (13) - €»ÂŸ 12

23 29

20 26

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

-

24 23

(12) - €»ÂŸ 11 -

Apr

(12) - €»ÂŸ 11 -

(15) - €»ÂŸ 14 -

25 «±ž¯§-«¢±Ÿ³

Apr

(17) - €»ÂŸ 16 - ‰{Ây ‰Á

É{Y

ʸʩʩʠ

É{ÔÌ» 2009

18:55 18:40 5:27 19:01 18:46 5:19

21 27

24 30 20:22

É{ÔÌ» 2009

20 26

28 27

(16) - €»ÂŸ 15 - ‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(11) - €»ÂŸ 10 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

19 25 26 25

(14) - €»ÂŸ 13 -

(17) - €»ÂŸ 16 - ‰{Ây ‰Á

6

ɀ^Ÿ 5769

(15) - €»ÂŸ 14 -

23 29 ʸʩʩʠ

25 «±ž¯§-«¢±Ÿ³

19:35

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 2 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:02 18:47 5:18 19:07 18:52 5:11

Apr

ʈ¼‹ 1388

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 2

(19) - €»ÂŸ 18 -

1

27 3

-

€»ÂŸ 23 3 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy (24)

7

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:02 18:47 5:18 19:07 18:52 5:11

Apr

1

€»ÂŸ 23 3 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy (24)

7

19:02 18:47 5:18 19:07 18:52 5:11

Apr

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

27 3

-

€»ÂŸ 23 3 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy (24)

7

8

20:28 7

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:02 18:47 5:18 19:07 18:52 5:11

-

€»ÂŸ 23 3 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy (24)

20:28 7

19:02 18:47 5:18 19:07 18:52 5:11

5

8

¦¢²žœ°-³ž§ ¢± ™

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

-

€»ÂŸ 23 3 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy (24)

7

19:41

7

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

7

ɀ^Ÿ 5769

1

(18) - €»ÂŸ 17 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

26 2 3

(20) - €»ÂŸ 19 -

28 4 6

(23) - €»ÂŸ 22 -

20:28

30 6

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

29 5

19:41

(22) - €»ÂŸ 21 -

ʈ¼‹ 1388

4

May

(20) - €»ÂŸ 19 -

5

8

2

(21) - €»ÂŸ 20 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M -

30 6

(18) - €»ÂŸ 17 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

3

27 3

(22) - €»ÂŸ 21 -

2

1

¦¢²žœ°-³ž§ ¢± ™

(19) - €»ÂŸ 18 -

(20) - €»ÂŸ 19 -

7

ɀ^Ÿ 5769

2

Apr

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

28 4

7

É{ÔÌ» 2009

28 4 6

7

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(18) - €»ÂŸ 17 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

3

29 5

May

7

19:41

26 2

20:28

26 2 4

(23) - €»ÂŸ 22 -

7

ɀ^Ÿ 5769

1

27 3 (21) - €»ÂŸ 20 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M -

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

€»ÂŸ 23 3 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy (24)

30 6

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

6

(23) - €»ÂŸ 22 -

-

(22) - €»ÂŸ 21 -

ʈ¼‹ 1388

4

(21) - €»ÂŸ 20 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 2

(19) - €»ÂŸ 18 -

8

2

May

(20) - €»ÂŸ 19 -

5

29 5

19:41

ʈ¼‹ 1388

3

27 3

¦¢²žœ°-³ž§ ¢± ™

Apr

Apr

30 6

(18) - €»ÂŸ 17 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

¦¢²žœ°-³ž§ ¢± ™

(19) - €»ÂŸ 18 -

(22) - €»ÂŸ 21 -

2

É{ÔÌ» 2009

19:02 18:47 5:18 19:07 18:52 5:11

(20) - €»ÂŸ 19 -

5

1

2

É{ÔÌ» 2009

28 4 6

May

7

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(18) - €»ÂŸ 17 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

3

29 5 (23) - €»ÂŸ 22 -

€»ÂŸ 23 3 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy (24)

7

20:28

26 2 4

(21) - €»ÂŸ 20 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M -

7

-

7

ɀ^Ÿ 5769

28 4 6

(23) - €»ÂŸ 22 -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

26 2 4

(21) - €»ÂŸ 20 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

1

2

May

19:41

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

29 5

19:41

ʈ¼‹ 1388

2

(19) - €»ÂŸ 18 -

Apr

30 6

30 6

ʈ¼‹ 1388

27 3

¦¢²žœ°-³ž§ ¢± ™

É{ÔÌ» 2009

8

(22) - €»ÂŸ 21 -

¦¢²žœ°-³ž§ ¢± ™

(19) - €»ÂŸ 18 -

(22) - €»ÂŸ 21 -

2

5

2

É{ÔÌ» 2009

19:02 18:47 5:18 19:07 18:52 5:11

(20) - €»ÂŸ 19 -

5

8

20:28

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

7

28 4 6

7

€»ÂŸ 23 3 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy (24)

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(18) - €»ÂŸ 17 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

3

29 5 (23) - €»ÂŸ 22 -

7

ɀ^Ÿ 5769

-

7

20:28

26 2 4

(21) - €»ÂŸ 20 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

27 3

-

May

19:41

ʈ¼‹ 1388

2

(19) - €»ÂŸ 18 -

May

30 6

(20) - €»ÂŸ 19 -

28 4 6

(23) - €»ÂŸ 22 -

(18) - €»ÂŸ 17 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

3

29 5

¦¢²žœ°-³ž§ ¢± ™

É{ÔÌ» 2009

1

26 2 4

(21) - €»ÂŸ 20 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M -

7

ɀ^Ÿ 5769

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

27 3

(22) - €»ÂŸ 21 -

2

ʈ¼‹ 1388

2

(19) - €»ÂŸ 18 -

(20) - €»ÂŸ 19 -

5

8

20:28 7

Apr

28 4 6

May

É{ÔÌ» 2009

19:02 18:47 5:18 19:07 18:52 5:11

(18) - €»ÂŸ 17 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

3

29 5 (23) - €»ÂŸ 22 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

26 2 4

(21) - €»ÂŸ 20 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M -

7

ɀ^Ÿ 5769

5

8

(22) - €»ÂŸ 21 -

30 6

2 ¦¢²žœ°-³ž§ ¢± ™

19:41

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:52 5:10 19:13 18:58 5:05

May

ʈ¼‹ 1388

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 9

(26) - €»ÂŸ 25 -

8

4 10

(31) - €»ÂŸ 30 -

14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:52 5:10 19:13 18:58 5:05

May

15 9 ±ž§™

ʈ¼‹ 1388

4 10

(31) - €»ÂŸ 30 -

14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:52 5:10 19:13 18:58 5:05

May

15 9 ±ž§™

ʈ¼‹ 1388

(31) - €»ÂŸ 30 -

14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:52 5:10 19:13 18:58 5:05

May

15 9 ±ž§™

ʈ¼‹ 1388

20:34 14

20:34

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 4 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

(31) - €»ÂŸ 30 -

8

14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:52 5:10 19:13 18:58 5:05

(25) - €»ÂŸ 24 -

May

9 ±ž§™

ʈ¼‹ 1388

8 14 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 4 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

20:34 (31) - €»ÂŸ 30 -

(25) - €»ÂŸ 24 -

(27) - €»ÂŸ 26 -

5 11

15 9 ±ž§™

ʈ¼‹ 1388

(29) - €»ÂŸ 28 -

7 13 19:47

14

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 4 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

8

ɀ^Ÿ 5769

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 8

(25) - €»ÂŸ 24 -

3 9 (27) - €»ÂŸ 26 -

5 11 13 12

€ÌX» Ê] ÉÓ¸ÌÅ-ÊÀ‹ tˆa (30) - €»ÂŸ 29 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

8

ɀ^Ÿ 5769

3 9

6 12 -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 4 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

11 10

(28) - €»ÂŸ 27 -

7 13

19:47

8

4 10

(29) - €»ÂŸ 28 -

7 13

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

9

(26) - €»ÂŸ 25 -

(27) - €»ÂŸ 26 -

19:47

9 ±ž§™

(29) - €»ÂŸ 28 -

13 12

€ÌX» Ê] ÉÓ¸ÌÅ-ÊÀ‹ tˆa (30) - €»ÂŸ 29 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

5 11

15

15

8 14

ɀ^Ÿ 5769

13 12

8 14 (31) - €»ÂŸ 30 -

19:47

(27) - €»ÂŸ 26 -

5 11

6 12

7 13

(25) - €»ÂŸ 24 -

11 10

-

8

ɀ^Ÿ 5769

3 9

9

(28) - €»ÂŸ 27 -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 4 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

8

4 10

3 9

6 12 €ÌX» Ê] ÉÓ¸ÌÅ-ÊÀ‹ tˆa (30) - €»ÂŸ 29 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

May

(26) - €»ÂŸ 25 -

(29) - €»ÂŸ 28 -

11 10

-

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:52 5:10 19:13 18:58 5:05

(27) - €»ÂŸ 26 -

8

4 10 (28) - €»ÂŸ 27 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(25) - €»ÂŸ 24 -

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 9

(26) - €»ÂŸ 25 -

14

5 11

8 14 20:34

8

ɀ^Ÿ 5769

13 12

€ÌX» Ê] ÉÓ¸ÌÅ-ÊÀ‹ tˆa (30) - €»ÂŸ 29 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

20:34

4 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

19:47

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

8 14 (31) - €»ÂŸ 30 -

7 13

13 12

€ÌX» Ê] ÉÓ¸ÌÅ-ÊÀ‹ tˆa (30) - €»ÂŸ 29 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

(29) - €»ÂŸ 28 -

11 10

-

3 9

6 12

ʈ¼‹ 1388

6 12

7 13 19:47

9 ±ž§™

9

(28) - €»ÂŸ 27 -

(29) - €»ÂŸ 28 -

11 10

-

May

(26) - €»ÂŸ 25 -

(27) - €»ÂŸ 26 -

8

4 10 (28) - €»ÂŸ 27 -

19:08 18:52 5:10 19:13 18:58 5:05

15

4 10

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 9

(26) - €»ÂŸ 25 -

É{ÔÌ» 2009

5 11

8 14 20:34

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(25) - €»ÂŸ 24 -

13 12

€ÌX» Ê] ÉÓ¸ÌÅ-ÊÀ‹ tˆa (30) - €»ÂŸ 29 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

8

ɀ^Ÿ 5769

14

3 9

6 12 -

20:34

4 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

11 10

(28) - €»ÂŸ 27 -

5 11

8 14 (31) - €»ÂŸ 30 -

(27) - €»ÂŸ 26 -

13 12

€ÌX» Ê] ÉÓ¸ÌÅ-ÊÀ‹ tˆa (30) - €»ÂŸ 29 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

(25) - €»ÂŸ 24 -

3 9

6 12

7 13

8

8

11 10

(28) - €»ÂŸ 27 -

8

ɀ^Ÿ 5769

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 9

(26) - €»ÂŸ 25 -

(29) - €»ÂŸ 28 -

19:47

ʈ¼‹ 1388

4 10

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 9

(26) - €»ÂŸ 25 -

May

5 11

8 14 20:34

19:08 18:52 5:10 19:13 18:58 5:05

(27) - €»ÂŸ 26 -

13 12

€ÌX» Ê] ÉÓ¸ÌÅ-ÊÀ‹ tˆa (30) - €»ÂŸ 29 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

É{ÔÌ» 2009

3 9

6 12 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(25) - €»ÂŸ 24 -

11 10

(28) - €»ÂŸ 27 -

8

ɀ^Ÿ 5769

15 9 ±ž§™

(29) - €»ÂŸ 28 -

7 13 19:47

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 4 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:14 18:59 5:04 19:19 19:03 4:58

May

ʈ¼‹ 1388

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 16 15

½Â ¼Ì‹ Ê] ÊËYÂŒË \‹ - €»ÂŸ 32 -

11 17

15 21 20:39 21

19:14 18:59 5:04 19:19 19:03 4:58

May

22

21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:14 18:59 5:04 19:19 19:03 4:58

May

20:39 21

19:14 18:59 5:04 19:19 19:03 4:58

May

9

15 21 20:39 21

21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:14 18:59 5:04 19:19 19:03 4:58

May

20:39

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

(38) - €»ÂŸ 37 -

5 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

9

ɀ^Ÿ 5769 (32) - €»ÂŸ 31 -

21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:14 18:59 5:04 19:19 19:03 4:58

May

ʈ¼‹ 1388

ÉZuÂˀ] ½Â ¼Ì‹ Ê] ÉÓ¸ÌÅ (34) - €»ÂŸ 33 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

19:53

15 21 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 5 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

20:39 (38) - €»ÂŸ 37 -

(32) - €»ÂŸ 31 -

-

21

ÉZuÂˀ] ½Â ¼Ì‹ Ê] ÉÓ¸ÌÅ (34) - €»ÂŸ 33 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

12 18

22

(36) - €»ÂŸ 35 -

14 20

ʈ¼‹ 1388

19:53

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 5 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

9

ɀ^Ÿ 5769

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

(32) - €»ÂŸ 31 -

10 16 -

ÉZuÂˀ] ½Â ¼Ì‹ Ê] ÉÓ¸ÌÅ (34) - €»ÂŸ 33 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

12 18 20 19

(37) - €»ÂŸ 36 -

14 20

9

10 16

13 19 (36) - €»ÂŸ 35 -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 5 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

18 17

(35) - €»ÂŸ 34 -

12 18

19:53

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

11 17 -

14 20

16 15

½Â ¼Ì‹ Ê] ÊËYÂŒË \‹ - €»ÂŸ 32 -

10 16

16 ¢³°ž š-±š

22

(36) - €»ÂŸ 35 -

16 ¢³°ž š-±š

É{ÔÌ» 2009

ÉZuÂˀ] ½Â ¼Ì‹ Ê] ÉÓ¸ÌÅ (34) - €»ÂŸ 33 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

12 18

20 19

(37) - €»ÂŸ 36 -

15 21

19:53

-

18 17

(35) - €»ÂŸ 34 -

14 20

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

22

10 16

13 19 (36) - €»ÂŸ 35 -

(32) - €»ÂŸ 31 -

16 15

½Â ¼Ì‹ Ê] ÊËYÂŒË \‹ - €»ÂŸ 32 -

ÉZuÂˀ] ½Â ¼Ì‹ Ê] ÉÓ¸ÌÅ (34) - €»ÂŸ 33 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

9

ɀ^Ÿ 5769

16 ¢³°ž š-±š

É{ÔÌ» 2009

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 5 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

11 17 -

20 19

(37) - €»ÂŸ 36 -

(38) - €»ÂŸ 37 -

(32) - €»ÂŸ 31 -

18 17

ʈ¼‹ 1388

19:53

20 19

20:39

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 5 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

ʈ¼‹ 1388

13 19

(38) - €»ÂŸ 37 -

19:53

14 20

18 17

(37) - €»ÂŸ 36 -

12 18

22

22

(36) - €»ÂŸ 35 -

16 15

(35) - €»ÂŸ 34 -

10 16

11 17 (35) - €»ÂŸ 34 -

May

15 21

16 15

½Â ¼Ì‹ Ê] ÊËYÂŒË \‹ - €»ÂŸ 32 -

19:14 18:59 5:04 19:19 19:03 4:58

14 20

16 ¢³°ž š-±š

É{ÔÌ» 2009

É{ÔÌ» 2009

ÉZuÂˀ] ½Â ¼Ì‹ Ê] ÉÓ¸ÌÅ (34) - €»ÂŸ 33 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

12 18

13 19

20 19

15 21

ÉZuÂˀ] ½Â ¼Ì‹ Ê] ÉÓ¸ÌÅ (34) - €»ÂŸ 33 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

13 19 (37) - €»ÂŸ 36 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

-

16 ¢³°ž š-±š

½Â ¼Ì‹ Ê] ÊËYÂŒË \‹ - €»ÂŸ 32 -

(36) - €»ÂŸ 35 -

18 17

(35) - €»ÂŸ 34 -

21

12 18

11 17

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

-

ʈ¼‹ 1388

10 16

11 17

16 15

½Â ¼Ì‹ Ê] ÊËYÂŒË \‹ - €»ÂŸ 32 -

(38) - €»ÂŸ 37 -

9 (32) - €»ÂŸ 31 -

16 ¢³°ž š-±š

É{ÔÌ» 2009

20:39 (38) - €»ÂŸ 37 -

(32) - €»ÂŸ 31 -

20 19

(37) - €»ÂŸ 36 -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 5 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

20 19

20:39

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

18 17

15 21

19:53

9

ɀ^Ÿ 5769

16 15

(35) - €»ÂŸ 34 -

10 16

22

ʈ¼‹ 1388

13 19

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

13 19 15 21

ÉZuÂˀ] ½Â ¼Ì‹ Ê] ÉÓ¸ÌÅ (34) - €»ÂŸ 33 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

14 20

18 17

(37) - €»ÂŸ 36 -

May

½Â ¼Ì‹ Ê] ÊËYÂŒË \‹ - €»ÂŸ 32 -

(36) - €»ÂŸ 35 -

ʈ¼‹ 1388

11 17 (35) - €»ÂŸ 34 -

19:14 18:59 5:04 19:19 19:03 4:58

12 18

16 15

½Â ¼Ì‹ Ê] ÊËYÂŒË \‹ - €»ÂŸ 32 -

(38) - €»ÂŸ 37 -

-

16 ¢³°ž š-±š

É{ÔÌ» 2009

É{ÔÌ» 2009

11 17

20 19

(37) - €»ÂŸ 36 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

10 16

13 19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(32) - €»ÂŸ 31 -

18 17

(35) - €»ÂŸ 34 -

(38) - €»ÂŸ 37 -

9

ɀ^Ÿ 5769

22

(36) - €»ÂŸ 35 -

14 20

16 ¢³°ž š-±š

19:53

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 5 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:20 19:04 4:57 19:25 19:09 4:54

May

ʈ¼‹ 1388

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m 23 22

(40) - €»ÂŸ 39 -

18 24

22 28 28

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:20 19:04 4:57 19:25 19:09 4:54

May

27 26

29

ʈ¼‹ 1388

20 26 22 28

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

May

29

ʈ¼‹ 1388

20 26 22 28

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:20 19:04 4:57 19:25 19:09 4:54

May

ʈ¼‹ 1388

(39) - €»ÂŸ 38 -

½YÂ̇ ÃZ» 15 Ze Á€ÀËY ZvÀÌ» Y (43) - €»ÂŸ 42 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

{Y{€y

(44) - €»ÂŸ 43 -

21 27 (45) - €»ÂŸ 44 -

6 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

10

ɀ^Ÿ 5769 (39) - €»ÂŸ 38 -

19:20 19:04 4:57 19:25 19:09 4:54

May

27 26

29

½YÂ̇ ÃZ» 15 Ze Á€ÀËY ZvÀÌ» Y (43) - €»ÂŸ 42 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

(44) - €»ÂŸ 43 -

19:58

(45) - €»ÂŸ 44 -

19:58

{Y{€y

28

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 6 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

10

ɀ^Ÿ 5769 (39) - €»ÂŸ 38 -

17 23 25 24

20:45

½YÂ̇ ÃZ» 15 Ze Á€ÀËY ZvÀÌ» Y (43) - €»ÂŸ 42 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

21 27

23 22

22 28 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 6 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

-

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

(42) - €»ÂŸ 41 -

21 27

23 ¥¤ ³š²--±šœ§š

ʈ¼‹ 1388

20 26 -

(41) - €»ÂŸ 40 -

27 26

29

(40) - €»ÂŸ 39 -

19 25

(39) - €»ÂŸ 38 -

19 25

18 24 (41) - €»ÂŸ 40 -

10

ɀ^Ÿ 5769

23 ¥¤ ³š²--±šœ§š

É{ÔÌ» 2009

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 6 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

17 23

{Y{€y

28

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

19:58

25 24

20:45

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

½YÂ̇ ÃZ» 15 Ze Á€ÀËY ZvÀÌ» Y (43) - €»ÂŸ 42 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

21 27

23 22

22 28

19:58

-

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

(42) - €»ÂŸ 41 -

17 23

20 26

28

May

ʈ¼‹ 1388

20 26 -

(41) - €»ÂŸ 40 -

23 ¥¤ ³š²--±šœ§š

É{ÔÌ» 2009

19:20 19:04 4:57 19:25 19:09 4:54

(39) - €»ÂŸ 38 -

27 26

29

(40) - €»ÂŸ 39 -

(41) - €»ÂŸ 40 -

25 24

(42) - €»ÂŸ 41 -

20:45

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

10

ɀ^Ÿ 5769

19 25

{Y{€y

28

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 6 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

17 23

18 24

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

18 24

(45) - €»ÂŸ 44 -

10

ɀ^Ÿ 5769

23 22

22 28

(45) - €»ÂŸ 44 -

19:58

25 24

20:45

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 6 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

21 27

23 22

22 28

19:58

27 26

29

(40) - €»ÂŸ 39 -

(44) - €»ÂŸ 43 -

(44) - €»ÂŸ 43 -

21 27

23 ¥¤ ³š²--±šœ§š

É{ÔÌ» 2009

½YÂ̇ ÃZ» 15 Ze Á€ÀËY ZvÀÌ» Y (43) - €»ÂŸ 42 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

½YÂ̇ ÃZ» 15 Ze Á€ÀËY ZvÀÌ» Y (43) - €»ÂŸ 42 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

(42) - €»ÂŸ 41 -

19 25

{Y{€y

28

May

ʈ¼‹ 1388

20 26 -

-

23 ¥¤ ³š²--±šœ§š

É{ÔÌ» 2009

19:20 19:04 4:57 19:25 19:09 4:54

27 26

29

(40) - €»ÂŸ 39 -

(41) - €»ÂŸ 40 -

25 24

20:45

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

17 23

(42) - €»ÂŸ 41 -

{Y{€y

28

(41) - €»ÂŸ 40 -

19 25

18 24

23 22

18 24

(45) - €»ÂŸ 44 -

10

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

(40) - €»ÂŸ 39 -

(44) - €»ÂŸ 43 -

(45) - €»ÂŸ 44 -

(39) - €»ÂŸ 38 -

27 26

25 24

20:45

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 6 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

23 ¥¤ ³š²--±šœ§š

É{ÔÌ» 2009

19:20 19:04 4:57 19:25 19:09 4:54

19:58

19 25

{Y{€y

28

(44) - €»ÂŸ 43 -

(39) - €»ÂŸ 38 -

17 23

22 28

25 24

20:45

½YÂ̇ ÃZ» 15 Ze Á€ÀËY ZvÀÌ» Y (43) - €»ÂŸ 42 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

17 23

(42) - €»ÂŸ 41 -

23 22

(42) - €»ÂŸ 41 -

21 27

23 22

18 24

(45) - €»ÂŸ 44 -

-

10

ɀ^Ÿ 5769

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

20 26

dŒÆ^Ë{Y ±¢¢™ Ê·ÁÓY É{Z¼m

(40) - €»ÂŸ 39 -

(44) - €»ÂŸ 43 -

May

ʈ¼‹ 1388

(40) - €»ÂŸ 39 -

(41) - €»ÂŸ 40 -

23 ¥¤ ³š²--±šœ§š

É{ÔÌ» 2009

19:20 19:04 4:57 19:25 19:09 4:54

19 25

{Y{€y

20:45

É{ÔÌ» 2009

18 24

25 24

20 26

(45) - €»ÂŸ 44 -

(39) - €»ÂŸ 38 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

17 23

(42) - €»ÂŸ 41 -

(44) - €»ÂŸ 43 -

10

ɀ^Ÿ 5769

(41) - €»ÂŸ 40 -

19 25 27 26

29

-

½YÂ̇ ÃZ» 15 Ze Á€ÀËY ZvÀÌ» Y (43) - €»ÂŸ 42 {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

21 27

23 ¥¤ ³š²--±šœ§š

19:58

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ 6 cÁÁM Ä«€Ìa ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:26 19:10 4:53 19:29 19:13 4:50

May

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y 30 29

25 2

29 6 5

19:26 19:10 4:53 19:29 19:13 4:50

May

3

ʈ¼‹ 1388

25 2

29 6 20:49 5

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:26 19:10 4:53 19:29 19:13 4:50

May

19:26 19:10 4:53 19:29 19:13 4:50

¨ ž¢ª (46) - €»ÂŸ 45 - ‰{Ây ‰Á €ÆŒ»€y tf§

May

25 2

20:03

¨ ž¢ª

5

(46) - €»ÂŸ 45 - ‰{Ây ‰Á €ÆŒ»€y tf§

May

7

¨ ž ¢ª

€»ÂŸ 49 - ½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ (…) ļ—Z§ c€”u c{ZƋ

20:03

(48) - €»ÂŸ 47 -

26 3 3

-

29 6 20:49 5

€»ÂŸ 49 - ½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ (…) ļ—Z§ c€”u c{ZƋ

28 5

7

20:03

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

Ê·ÁÓY É{Z¼m

¨ ž ¢ª

{Y{€y

11 (46) - €»ÂŸ 45 - ‰{Ây ‰Á €ÆŒ»€y tf§

24 ʯʥʩʱ 1

(48) - €»ÂŸ 47 -

26 3 4

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

(46) - €»ÂŸ 45 - ‰{Ây ‰Á €ÆŒ»€y tf§

1

2

(49) - €»ÂŸ 48 -

28 5

11

24 ʯʥʩʱ

27 4 -

30 œ«ž§ ³š²

Ê·ÁÓY É{Z¼m

{Y{€y

25 2 (48) - €»ÂŸ 47 -

3

ɀ^Ÿ 5769

30 29

(47) - €»ÂŸ 46 -

€»ÂŸ 49 - ½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ (…) ļ—Z§ c€”u c{ZƋ

20:03

ʈ¼‹ 1388

30 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

19:26 19:10 4:53 19:29 19:13 4:50

-

28 5

7

4

5

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(48) - €»ÂŸ 47 -

3

2

20:49

26 3 4

20:49

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11

1

27 4

1

30 29

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

24 ʯʥʩʱ 2

29 6

May

(49) - €»ÂŸ 48 -

€»ÂŸ 49 - ½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ (…) ļ—Z§ c€”u c{ZƋ

(46) - €»ÂŸ 45 - ‰{Ây ‰Á €ÆŒ»€y tf§

26 3

29 6

30 29

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

É{ÔÌ» 2009

19:26 19:10 4:53 19:29 19:13 4:50

11

24 ʯʥʩʱ

27 4

ɀ^Ÿ 5769

Ê·ÁÓY É{Z¼m

(49) - €»ÂŸ 48 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

28 5

{Y{€y

¨ ž ¢ª

25 2

-

ʈ¼‹ 1388

Ê·ÁÓY É{Z¼m

{Y{€y

30 œ«ž§ ³š²

(47) - €»ÂŸ 46 -

(48) - €»ÂŸ 47 -

30 œ«ž§ ³š²

(47) - €»ÂŸ 46 -

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11

1

7

ɀ^Ÿ 5769

4

5

€»ÂŸ 49 - ½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ (…) ļ—Z§ c€”u c{ZƋ

20:03

ʈ¼‹ 1388

2

20:49

26 3

29 6

É{ÔÌ» 2009

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

-

28 5

7

29 6

20:03

3

3

30 29

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

24 ʯʥʩʱ

4

5

May

(49) - €»ÂŸ 48 -

€»ÂŸ 49 - ½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ (…) ļ—Z§ c€”u c{ZƋ

ɀ^Ÿ 5769

{Y{€y

27 4

20:49

É{ÔÌ» 2009

19:26 19:10 4:53 19:29 19:13 4:50

(48) - €»ÂŸ 47 -

26 3

27 4 -

ʈ¼‹ 1388

2

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

28 5

7

1

25 2

30 29

(49) - €»ÂŸ 48 -

5

(46) - €»ÂŸ 45 - ‰{Ây ‰Á €ÆŒ»€y tf§

30 œ«ž§ ³š²

(47) - €»ÂŸ 46 -

(48) - €»ÂŸ 47 -

3

25 2

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(46) - €»ÂŸ 45 - ‰{Ây ‰Á €ÆŒ»€y tf§

Ê·ÁÓY É{Z¼m

(47) - €»ÂŸ 46 -

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11

¨ ž¢ª

30 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11

24 ʯʥʩʱ

4

20:49

26 3 4

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

20:03

1

27 4

¨ ž ¢ª

2

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

24 ʯʥʩʱ 2

Ê·ÁÓY É{Z¼m

{Y{€y

29 6

30 29

(49) - €»ÂŸ 48 -

€»ÂŸ 49 - ½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ (…) ļ—Z§ c€”u c{ZƋ

ɀ^Ÿ 5769

{Y{€y

ɀ^Ÿ 5769

30 29

(49) - €»ÂŸ 48 -

28 5

7

ʈ¼‹ 1388

27 4 -

Ê·ÁÓY É{Z¼m

(47) - €»ÂŸ 46 -

May

(47) - €»ÂŸ 46 -

(48) - €»ÂŸ 47 -

30 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

19:26 19:10 4:53 19:29 19:13 4:50

26 3 4

20:49

É{ÔÌ» 2009

25 2

1

27 4 ([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

(46) - €»ÂŸ 45 - ‰{Ây ‰Á €ÆŒ»€y tf§

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

24 ʯʥʩʱ 2

(49) - €»ÂŸ 48 -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

¨ ž¢ª

Ê·ÁÓY É{Z¼m

(47) - €»ÂŸ 46 -

([— ¹ÂË) cŸÁÁZ‹ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11

ɀ^Ÿ 5769

3

7

-

€»ÂŸ 49 - ½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ (…) ļ—Z§ c€”u c{ZƋ

28 5

30 œ«ž§ ³š²

20:03


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:30 19:14 4:50 19:34 19:18 4:49

May

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

7

Jun

19:30 19:14 4:50 19:34 19:18 4:49

14 6 ™²©

May

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

7

Jun

6 ™²©

12

É{ÔÌ» 2009

19:30 19:14 4:50 19:34 19:18 4:49

14

May

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

7

Jun

É{ÔÌ» 2009

19:30 19:14 4:50 19:34 19:18 4:49

14 6 ™²©

12

May

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

7

Jun

Jun

6 ™²©

14

¨ž¢ª

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

8

2 10

12

ɀ^Ÿ 5769

¨ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:30 19:14 4:50 19:34 19:18 4:49

14 6 ™²©

12

May

¨ž¢ª

20:54

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

8

2 10

12

ɀ^Ÿ 5769

¨ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:30 19:14 4:50 19:34 19:18 4:49

14 6 ™²©

12

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

May

20:07

20:54 12

12

6

31 8 8

2 10 11 10

{Y{€y Ã{‚¿Za ¹ZÌ«

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

¨ž¢ª

9

5 13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

20:07

Ê¿Zi É{Z¼m

{Y{€y

3 11

4 12

4 12

ɀ^Ÿ 5769

9

(Ã) ÊÀ̼y ¹Z»Y c€”u d¸u

(Ã) ÊÀ̼y ¹Z»Y c€”u d¸u

ʈ¼‹ 1388

7

Jun

12

31 8

11 10

{Y{€y Ã{‚¿Za ¹ZÌ«

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

6

9

5 13

20:07

20:07

Ê¿Zi É{Z¼m

{Y{€y

3 11

4 12

4 12

ɀ^Ÿ 5769

9

(Ã) ÊÀ̼y ¹Z»Y c€”u d¸u

(Ã) ÊÀ̼y ¹Z»Y c€”u d¸u

ʈ¼‹ 1388

7

Jun

12

6

11 10

20:54

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

31 8

5 13

20:07

20:07

Ê¿Zi É{Z¼m

{Y{€y

9

{Y{€y Ã{‚¿Za ¹ZÌ«

4 12

4 12

ɀ^Ÿ 5769

3 11 (Ã) ÊÀ̼y ¹Z»Y c€”u d¸u

(Ã) ÊÀ̼y ¹Z»Y c€”u d¸u

ʈ¼‹ 1388

9

2 10

14

2 10

7

11 10

12

May

8

3 11

20:54

19:30 19:14 4:50 19:34 19:18 4:49

31 8 9

5 13

É{ÔÌ» 2009

6

9

{Y{€y Ã{‚¿Za ¹ZÌ«

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

2 10

5 13

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

¨ž¢ª

11 10

20:54

12

ɀ^Ÿ 5769

8

3 11

8

6 ™²©

12

31 8 9

{Y{€y Ã{‚¿Za ¹ZÌ«

20:54

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

6

9

31 8

5 13

20:07

12

6

11 10

{Y{€y Ã{‚¿Za ¹ZÌ«

4 12

11 10

20:54

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

(Ã) ÊÀ̼y ¹Z»Y c€”u d¸u

2 10

5 13

¨ž¢ª

3 11

8

3 11

Ê¿Zi É{Z¼m

{Y{€y

9

31 8 9

ɀ^Ÿ 5769

9

6

9

{Y{€y Ã{‚¿Za ¹ZÌ«

Jun

2 10

5 13

É{ÔÌ» 2009

May

ʈ¼‹ 1388

7

11 10

12

19:30 19:14 4:50 19:34 19:18 4:49

8

3 11

20:54

É{ÔÌ» 2009

31 8 9

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

¨ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

6

9

{Y{€y Ã{‚¿Za ¹ZÌ«

12

ɀ^Ÿ 5769

14 6 ™²©

(Ã) ÊÀ̼y ¹Z»Y c€”u d¸u

4 12 20:07

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:35 19:18 4:48 19:38 19:21 4:47

É{ÔÌ» 2009

Jun

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

¨ž¢ª

14 13

8 16

13

ɀ^Ÿ 5769

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:35 19:18 4:48 19:38 19:21 4:47

É{ÔÌ» 2009

Jun

19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:35 19:18 4:48 19:38 19:21 4:47

É{ÔÌ» 2009

Jun

13 £³ž¥«š

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

11 19

12 20

20:11

20:57 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19

13

ɀ^Ÿ 5769

¨ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:35 19:18 4:48 19:38 19:21 4:47

É{ÔÌ» 2009

Jun

19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:35 19:18 4:48 19:38 19:21 4:47

É{ÔÌ» 2009

Jun

13 £³ž¥«š

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

11 19

12 20

20:11

20:57 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19

13

ɀ^Ÿ 5769

¨ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:35 19:18 4:48 19:38 19:21 4:47

É{ÔÌ» 2009

Jun

19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:35 19:18 4:48 19:38 19:21 4:47

É{ÔÌ» 2009

Jun

13 £³ž¥«š

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

11 19

12 20

20:11

20:57 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19

13

ɀ^Ÿ 5769

¨ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:35 19:18 4:48 19:38 19:21 4:47

É{ÔÌ» 2009

Jun

19

13 £³ž¥«š

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

Ê¿Zi É{Z¼m

¨ž¢ª

{Y{€y

13 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

7 15 9 17

21 13 £³ž¥«š

11 19 20:11 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

Ê¿Zi É{Z¼m

¨ž¢ª

{Y{€y

13 Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

7 15

10 18

18 17

20:57

20:11

16 15

9 17

21

13 £³ž¥«š

8 16

16 15

12 20

21

11 19

14 13

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

7 15

10 18

9 17

18 17

14 13

8 16

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

7 15

10 18

18 17

20:57

13

16 15

9 17

21

¨ž¢ª

8 16

16 15

12 20

Ê¿Zi É{Z¼m

{Y{€y

14 13

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

7 15

10 18

ɀ^Ÿ 5769

18 17

14 13

8 16

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

10 18

18 17

20:57

20:11

16 15

9 17

21

13 £³ž¥«š

8 16

16 15

12 20

21

11 19

14 13

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

7 15

10 18

9 17 18 17

14 13

8 16

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

7 15

10 18

18 17

20:57

¨ž¢ª

13

16 15

9 17

21

Ê¿Zi É{Z¼m

{Y{€y

8 16

16 15

12 20

ɀ^Ÿ 5769

14 13

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

7 15

10 18

ʈ¼‹ 1388

9 17 18 17

11 19

12 20

20:11

20:57 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19

21 13 £³ž¥«š

11 19 20:11 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:47 19:40 19:24 4:49

É{ÔÌ» 2009

Jun

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

14

ɀ^Ÿ 5769

¨ ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:47 19:40 19:24 4:49

É{ÔÌ» 2009

Jun

21 20

15 23

26

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:47 19:40 19:24 4:49

É{ÔÌ» 2009

Jun

20  ¥²

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

18 26

19 27

20:13

21:00 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

26

14

ɀ^Ÿ 5769

¨ ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:47 19:40 19:24 4:49

É{ÔÌ» 2009

Jun

26

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:47 19:40 19:24 4:49

É{ÔÌ» 2009

Jun

20  ¥²

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

18 26

19 27

20:13

21:00 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

26

14

ɀ^Ÿ 5769

¨ ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:47 19:40 19:24 4:49

É{ÔÌ» 2009

Jun

26

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:47 19:40 19:24 4:49

É{ÔÌ» 2009

Jun

20  ¥²

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

18 26

19 27

20:13

21:00 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

26

14

ɀ^Ÿ 5769

¨ ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:47 19:40 19:24 4:49

É{ÔÌ» 2009

Jun

26

20  ¥²

Ê¿Zi É{Z¼m

¨ ž ¢ª

{Y{€y

14

14 22 16 24

28 20  ¥²

18 26 20:13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

Ê¿Zi É{Z¼m

¨ ž ¢ª

{Y{€y

14

14 22

17 25

25 24

21:00

ɀ^Ÿ 5769

23 22

16 24

28

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

15 23

23 22

19 27

20  ¥²

20:13

21 20

14 22

17 25

28

18 26

25 24

21 20

15 23

16 24

17 25

25 24

21:00

14 22

23 22

16 24

28

¨ ž ¢ª

15 23

23 22

19 27

Ê¿Zi É{Z¼m

{Y{€y

14

21 20

14 22

17 25

ɀ^Ÿ 5769

25 24

21 20

15 23

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

17 25

25 24

21:00

20:13

23 22

16 24

28

20  ¥²

15 23

23 22

19 27

28

18 26

21 20

14 22

17 25

16 24 25 24

21 20

15 23

14 22

17 25

25 24

21:00

¨ ž ¢ª

14

23 22

16 24

28

Ê¿Zi É{Z¼m

{Y{€y

15 23

23 22

19 27

ɀ^Ÿ 5769

21 20

14 22

17 25

ʈ¼‹ 1388

16 24 25 24

18 26

19 27

20:13

21:00 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

26

28 20  ¥²

18 26 20:13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:24 4:49 19:41 19:24 4:50

Jun ‰{Ây ‰Á

€Ìe

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

¨ ž¢ª

26 4

19:40 19:24 4:49 19:41 19:24 4:50

Jun ‰{Ây ‰Á

€Ìe

5 27  ±°

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

25 3 20:14

4

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:24 4:49 19:41 19:24 4:50

Jun ‰{Ây ‰Á

€Ìe

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

¨ ž¢ª

26 4

19:40 19:24 4:49 19:41 19:24 4:50

Jun ‰{Ây ‰Á

€Ìe

5 27  ±°

ʈ¼‹ 1388

{Y{€y Ê¿Zi É{Z¼m

€Ìe

25 3

27  ±°

20:14

21:00 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

4

15

¨ ž¢ª

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:24 4:49 19:41 19:24 4:50

Jun ‰{Ây ‰Á

€Ìe

Ê¿Zi É{Z¼m

¨ ž ¢ª

{Y{€y

21 29

2

5 27  ±°

20:14

21:00 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

4

15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:24 4:49 19:41 19:24 4:50

Jun ‰{Ây ‰Á

20:14 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5769

Ê¿Zi É{Z¼m

¨ ž ¢ª

{Y{€y

€Ìe

21 29 ‰{Ây ‰Á

23 ʦʥʮʺ 2

5 27  ±°

25 3 20:14 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

Ê¿Zi É{Z¼m

¨ ž ¢ª

{Y{€y

21 29

24 2

21:00 4

‰{Ây ‰Á

23 ʦʥʮʺ 3

26 4

15

28 27

1 29

‰{Ây ‰Á

15

28 27

22 30

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

25 3

ʈ¼‹ 1388

26 4

20:14

‰{Ây ‰Á

23 ʦʥʮʺ

3

25 3

15

28 27

24 2

25 3

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

1 29

‰{Ây ‰Á

¨ ž¢ª

20:14

ɀ^Ÿ 5769

22 30

ɀ^Ÿ 5769

25 3

ʈ¼‹ 1388

26 4

2

27  ±°

2

5

3

23 ʦʥʮʺ

5

23 ʦʥʮʺ

24 2

ɀ^Ÿ 5769

‰{Ây ‰Á

1 29

‰{Ây ‰Á

21 29

3

21 29

22 30

28 27

24 2

4

Jun ‰{Ây ‰Á

1 29

21:00

19:40 19:24 4:49 19:41 19:24 4:50

2

22 30

26 4

É{ÔÌ» 2009

23 ʦʥʮʺ 3

É{ÔÌ» 2009

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

21 29

24 2

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

15

ɀ^Ÿ 5769

1 29

4

4

28 27

22 30

21:00

21:00

15

28 27

26 4

2

27  ±°

¨ ž ¢ª

24 2

23 ʦʥʮʺ

5

Ê¿Zi É{Z¼m

{Y{€y

3

1 29

26 4

ɀ^Ÿ 5769

1 29

‰{Ây ‰Á

21 29

24 2

ʈ¼‹ 1388

22 30

28 27

3

€Ìe

2

22 30

21:00

Jun

23 ʦʥʮʺ 3

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:24 4:49 19:41 19:24 4:50

21 29

24 2

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

‰{Ây ‰Á

1 29

4

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

28 27

22 30

21:00

15

ɀ^Ÿ 5769

2

5 27  ±°

25 3 20:14 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:41 19:24 4:51 19:40 19:24 4:53

É{ÔÌ» 2009

Jun

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

6

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:41 19:24 4:51 19:40 19:24 4:53

É{ÔÌ» 2009

Jun

Jul

21:00

4 °¥š-³° 

11

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:41 19:24 4:51 19:40 19:24 4:53

É{ÔÌ» 2009

Jun

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

6

Jul

2 10 20:14

21:00

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

16

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§ ³

11

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:41 19:24 4:51 19:40 19:24 4:53

É{ÔÌ» 2009

Jun

21:00

4 °¥š-³° 

11

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:41 19:24 4:51 19:40 19:24 4:53

É{ÔÌ» 2009

Jun

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

6

Jul

Jul

2 10 20:14

21:00

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

21:00

4 °¥š-³° 

11

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:41 19:24 4:51 19:40 19:24 4:53

É{ÔÌ» 2009

Jun

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

6

16

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§ ³

11

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:41 19:24 4:51 19:40 19:24 4:53

É{ÔÌ» 2009

Jun

Jul

Jul

21:00 11

4 °¥š-³° 

2 10 20:14

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

\m

Ÿž§ ³

€Ìe

5

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

16 ¾e 72 Á ÊfŒÆ] €f¯{ c{ZƋ

28 6 7

30 8 10 9

2 10

3 11

20:14

21:00

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

16

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§ ³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:41 19:24 4:51 19:40 19:24 4:53

12 4 °¥š-³° 

11

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

É{ÔÌ» 2009

Jun

20:14

\m

Ÿž§ ³

€Ìe

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

5

29 7

16 ¾e 72 Á ÊfŒÆ] €f¯{ c{ZƋ

28 6 8

Jul

2 10

ʈ¼‹ 1388

6

¾e 72 Á ÊfŒÆ] €f¯{ c{ZƋ

30 8

12

12

9

7

9

10 9

3 11

¾e 72 Á ÊfŒÆ] €f¯{ c{ZƋ

30 8

8

7

9

16

7

29 7

28 6 8

5

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

28 6

6

¾e 72 Á ÊfŒÆ] €f¯{ c{ZƋ

5

29 7

Ÿž§ ³

4 °¥š-³° 

10 9

12

\m

€Ìe

3 11

30 8

3 11

ɀ^Ÿ 5769

9

7

9

20:14

10 9

28 6 8

2 10

ʈ¼‹ 1388

8

5

29 7

12

29 7

10 9

12

30 8

6

¾e 72 Á ÊfŒÆ] €f¯{ c{ZƋ

30 8

3 11

7

4 °¥š-³° 

7

9

¾e 72 Á ÊfŒÆ] €f¯{ c{ZƋ

28 6

3 11

28 6 8

5

16

10 9

5

29 7

Ÿž§ ³

9

10 9

12

\m

€Ìe

8

30 8

3 11

ɀ^Ÿ 5769

29 7

7

9

ʈ¼‹ 1388

6

¾e 72 Á ÊfŒÆ] €f¯{ c{ZƋ

28 6 8

Jul

Ÿž§ ³

5

29 7

16

ɀ^Ÿ 5769

30 8 10 9

2 10 20:14

3 11 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

21:00 11

12 4 °¥š-³° 

2 10 20:14

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:23 4:53 19:38 19:22 4:57

Jul

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

17

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§³

13 12

()ʸŸ c€”u c{ÓÁ

6 14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:23 4:53 19:38 19:22 4:57

Jul

7 15

20:58 18

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:23 4:53 19:38 19:22 4:57

Jul

19 11 ª ©­

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

6 14

9 17

10 18

20:13

20:58 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

18

17

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:23 4:53 19:38 19:22 4:57

Jul

18

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:23 4:53 19:38 19:22 4:57

Jul

11 ª ©­

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

6 14

9 17

10 18

20:13

20:58 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

18

17

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:23 4:53 19:38 19:22 4:57

Jul

18

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:23 4:53 19:38 19:22 4:57

Jul

11 ª ©­

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

6 14

9 17

10 18

20:13

20:58 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

18

17

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:40 19:23 4:53 19:38 19:22 4:57

Jul

18

11 ª ©­

9 17

20:13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

\m

Ÿž§³

€Ìe

17

5 13 7 15

19 11 ª ©­

9 17

20:13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

\m

Ÿž§³

€Ìe

Â¼e 17 dÌÀ e - 3:30 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 20:54 dÌÀ e ½ZËZa -

17

5 13 15 14

17 16

20:58

11 ª ©­

6 14

7 15

19

19

Â¼e 17 dÌÀ e - 3:30 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 20:54 dÌÀ e ½ZËZa -

13 12

()ʸŸ c€”u c{ÓÁ

15 14

10 18

7 15

17 16

Â¼e 17 dÌÀ e - 3:30 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 20:54 dÌÀ e ½ZËZa -

5 13

8 16

5 13

8 16

13 12

()ʸŸ c€”u c{ÓÁ

Ÿž§³

17

15 14

17 16

20:58

\m

€Ìe

6 14

7 15

19

ɀ^Ÿ 5769

13 12

()ʸŸ c€”u c{ÓÁ

15 14

10 18

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

17 16

Â¼e 17 dÌÀ e - 3:30 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 20:54 dÌÀ e ½ZËZa -

5 13

8 16

20:13

ʈ¼‹ 1388

8 16

13 12

()ʸŸ c€”u c{ÓÁ

9 17

15 14

17 16

20:58

11 ª ©­

6 14

7 15

19

19

Â¼e 17 dÌÀ e - 3:30 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 20:54 dÌÀ e ½ZËZa -

13 12

()ʸŸ c€”u c{ÓÁ

15 14

10 18

7 15 17 16

Â¼e 17 dÌÀ e - 3:30 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 20:54 dÌÀ e ½ZËZa -

5 13

8 16

5 13

8 16

13 12

()ʸŸ c€”u c{ÓÁ

Ÿž§³

17

15 14

17 16

10 18

\m

€Ìe

6 14

15 14

8 16

ɀ^Ÿ 5769

13 12

()ʸŸ c€”u c{ÓÁ

5 13

ʈ¼‹ 1388

8 16 Â¼e 17 dÌÀ e - 3:30 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 20:54 dÌÀ e ½ZËZa

17 16

-

9 17

20:13

10 18 20:58

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

7 15

18

19 11 ª ©­

Â¼e 17 dÌÀ e - 3:30 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 20:54 dÌÀ e ½ZËZa -

9 17

20:13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:58 19:35 19:19 5:02

É{ÔÌ» 2009

Jul

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

18

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§ ³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:58 19:35 19:19 5:02

É{ÔÌ» 2009

Jul

20 19

13 21

25

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:58 19:35 19:19 5:02

18 ¢«ª§-³ž¡§

É{ÔÌ» 2009

Jul

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

16 24

17 25

20:09

20:55 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

25

18

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§ ³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:58 19:35 19:19 5:02

18 ¢«ª§-³ž¡§

É{ÔÌ» 2009

Jul

25

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:58 19:35 19:19 5:02

18 ¢«ª§-³ž¡§

É{ÔÌ» 2009

Jul

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

16 24

17 25

20:09

20:55 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

25

18

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§ ³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:58 19:35 19:19 5:02

É{ÔÌ» 2009

Jul

25

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:58 19:35 19:19 5:02

18 ¢«ª§-³ž¡§

É{ÔÌ» 2009

Jul

ʈ¼‹ 1388

€Ìe \m

16 24

17 25

20:09

20:55 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

25

18

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§ ³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:38 19:22 4:58 19:35 19:19 5:02

É{ÔÌ» 2009

Jul

25

18 ¢«ª§-³ž¡§

Ÿž§ ³ 12 20 14 22

26

16 24 20:09 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

\m

Ÿž§ ³

€Ìe

13 21

18

12 20 22 21

15 23

24 23

20:55

\m

€Ìe

18

20 19

14 22

26

ɀ^Ÿ 5769

18 ¢«ª§-³ž¡§

22 21

17 25

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

24 23

12 20

15 23

20:09

ʈ¼‹ 1388

15 23

20 19

13 21

26

16 24

22 21

24 23

20:55

14 22

13 21

14 22

26

12 20

18 ¢«ª§-³ž¡§

22 21

17 25

Ÿž§ ³

20 19

12 20

15 23

\m

€Ìe

18

24 23

20 19

13 21

ɀ^Ÿ 5769

15 23

24 23

20:55

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

22 21

14 22

26

20:09

ʈ¼‹ 1388

13 21

22 21

17 25

26

16 24

20 19

12 20

15 23

14 22 24 23

20 19

13 21

12 20

15 23

24 23

20:55

Ÿž§ ³

18

22 21

14 22

26

\m

€Ìe

13 21

22 21

17 25

ɀ^Ÿ 5769

20 19

12 20

15 23

ʈ¼‹ 1388

14 22 24 23

16 24

17 25

20:09

20:55 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

25

26

18 ¢«ª§-³ž¡§

16 24 20:09 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:34 19:30

É{ÔÌ» 2009

19:18 5:02 19:14 5:07

Jul

ʈ¼‹ 1388

€Ìe

Ÿž§³

\m

20:50 2

É{ÔÌ» 2009

Jul

19:34 19:30

24 3 20:50 2

É{ÔÌ» 2009

Jul

19:18 5:02 19:14 5:07

21 29

20:50 2

19

ɀ^Ÿ 5769

Ÿž§³

\m

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:34 19:30

19:18 5:02 19:14 5:07

2

É{ÔÌ» 2009

Jul

€Ìe \m

20 28

24 3

20:05

20:50 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

Ÿž§³

2

19:34 19:30

É{ÔÌ» 2009

19:18 5:02 19:14 5:07

Jul

4 25 ¦¢±šœ

Ÿž§³ 19 27 21 29

{Y{€» 23 2

4

20:05

25 ¦¢±šœ

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

\m

Ÿž§³

€Ìe

21 29 23 2

4

20:05

25 ¦¢±šœ

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

\m

Ÿž§³

€Ìe

19

19 27 21 29

22 ʡʠ 1 30

{Y{€» 24 3 20:50 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

{Y{€»

29 28

‰{Ây ‰Á

20:05

19

19 27

20 28

23 2

19

27 26

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u h ^»

21 29 1 30

20:50

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

19 27

22 ʡʠ 24 3

2

19

ɀ^Ÿ 5769

29 28

‰{Ây ‰Á

\m

€Ìe

1 30

27 26

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u h ^»

ɀ^Ÿ 5769

22 ʡʠ

23 2

ʈ¼‹ 1388

ʈ¼‹ 1388

29 28

{Y{€»

25 ¦¢±šœ

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

27 26

‰{Ây ‰Á

4

25 ¦¢±šœ

20 28

21 29 1 30

20:50

Jul

19 27 29 28

24 3

É{ÔÌ» 2009

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u h ^»

22 ʡʠ

20:05

29 28

24 3 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

€Ìe

4

1 30

20:05

ʈ¼‹ 1388

23 2

22 ʡʠ

23 2

25 ¦¢±šœ

{Y{€»

27 26

{Y{€»

20 28 ‰{Ây ‰Á

Jul

‰{Ây ‰Á

4

21 29

20 28

27 26

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u h ^»

É{ÔÌ» 2009

19 27

1 30

19:18 5:02 19:14 5:07

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u h ^»

22 ʡʠ

19:34 19:30

19

ɀ^Ÿ 5769

29 28

‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

2

Ÿž§³

20 28

19:18 5:02 19:14 5:07

20:50

27 26

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u h ^»

19:34 19:30

24 3 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

\m

19 27

1 30

20:05

€Ìe

Ÿž§³

22 ʡʠ

23 2

ʈ¼‹ 1388

\m

€Ìe

19

29 28

{Y{€»

25 ¦¢±šœ

ɀ^Ÿ 5769

27 26

‰{Ây ‰Á

4

ʈ¼‹ 1388

20 28

21 29 1 30

24 3

Jul

19 27

22 ʡʠ

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

19:18 5:02 19:14 5:07

29 28

‰{Ây ‰Á

19:18 5:02 19:14 5:07

19:34 19:30

É{ÔÌ» 2009

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u h ^»

20 28

19:34 19:30

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

27 26

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u h ^»

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

19

ɀ^Ÿ 5769

2

4 25 ¦¢±šœ

{Y{€» 23 2 20:05 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:29 19:13 5:07 19:24 19:09 5:12

Jul

ʈ¼‹ 1388

{Y{€»

19:29 19:13 5:07 19:24 19:09 5:12

Jul

20:45

Jul

7

š™

7

Jul

31 10 20:45

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

20

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

8

Jul

11

ɀ^Ÿ 5769

½Z^ ‹

š™

{Y{€»

Aug ž§ © ³š²--¨© ³™ž

5

28 7 7

11

19:59

20:45 9

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M 9 dÌÀ e 20:45 dÌÀ e ½ZËZa

30 9 19:59

½Z^ ‹

š™

{Y{€»

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

20

3

26 5 5

28 7 8

31 10 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

-

ʈ¼‹ 1388

6

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M 9 dÌÀ e 20:45 dÌÀ e ½ZËZa

30 9

20

26 5

29 8 -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

3

27 6 20:01 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u -

7

19:59

ʈ¼‹ 1388

4

28 7

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M 9 dÌÀ e 20:45 dÌÀ e ½ZËZa

30 9

Aug

É{ÔÌ» 2009

19:29 19:13 5:07 19:24 19:09 5:12

-

ž§ © ³š²--¨© ³™ž

9

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

5

29 8

7

11

8

26 5 6

5

28 7

6

3

27 6

20:45

19:29 19:13 5:07 19:24 19:09 5:12

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M 9 dÌÀ e 20:45 dÌÀ e ½ZËZa

19:59

½Z^ ‹

31 10

É{ÔÌ» 2009

30 9

{Y{€» 4

26 5

29 8 -

ʈ¼‹ 1388

3

27 6

ž§ © ³š²--¨© ³™ž

20:01 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

20:01 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u -

Aug

Jul

š™

4

5

11

½Z^ ‹

{Y{€»

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

20

ž§ © ³š²--¨© ³™ž

9

28 7 8

9

20

ɀ^Ÿ 5769

19:59

Aug

3

29 8

É{ÔÌ» 2009

20:45

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M 9 dÌÀ e 20:45 dÌÀ e ½ZËZa

30 9

ɀ^Ÿ 5769

8

31 10

19:59

-

ʈ¼‹ 1388

6

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M 9 dÌÀ e 20:45 dÌÀ e ½ZËZa

26 5 6

9

Jul

30 9

{Y{€»

27 6

20:45

19:29 19:13 5:07 19:24 19:09 5:12

11

29 8 -

ʈ¼‹ 1388

4

31 10

É{ÔÌ» 2009

20:01 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u -

½Z^ ‹

20:01 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

7

27 6

5

11

28 7

4

Aug

É{ÔÌ» 2009

19:29 19:13 5:07 19:24 19:09 5:12

š™

ž§ © ³š²--¨© ³™ž

9

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

20

28 7 8

5

Aug

3

29 8

3

ž§ © ³š²--¨© ³™ž

9

26 5 6

31 10

20:45

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5769

½Z^ ‹

20:01 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u -

19:29 19:13 5:07 19:24 19:09 5:12

19:59

{Y{€»

27 6

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

31 10

20

26 5

8

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M 9 dÌÀ e 20:45 dÌÀ e ½ZËZa

30 9

ʈ¼‹ 1388

4

š™

29 8 -

Aug

É{ÔÌ» 2009

½Z^ ‹

{Y{€»

6

20:01 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u -

7

11

ɀ^Ÿ 5769

27 6

ž§ © ³š²--¨© ³™ž

9

Jul

28 7 8

20:45

19:29 19:13 5:07 19:24 19:09 5:12

ʈ¼‹ 1388

4

5

29 8 31 10

É{ÔÌ» 2009

26 5 6

20:01 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

3

27 6

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

š™

½Z^ ‹

4

20

ɀ^Ÿ 5769

7

11

-

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M 9 dÌÀ e 20:45 dÌÀ e ½ZËZa

30 9

Aug ž§ © ³š²--¨© ³™ž

19:59

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:23 19:08 5:13 19:17 19:02 5:18

Aug

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

21

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:23 19:08 5:13 19:17 19:02 5:18

Aug

11 10

3 13

2 12

5 15 7 17 20:38 16

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:23 19:08 5:13 19:17 19:02 5:18

Aug

8 š°«

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

6 16

7 17

19:53

20:38 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

16

21

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:23 19:08 5:13 19:17 19:02 5:18

Aug

7 17 20:38 16

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:23 19:08 5:13 19:17 19:02 5:18

Aug

8 š°«

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

6 16

7 17

19:53

20:38 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

16

21

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:23 19:08 5:13 19:17 19:02 5:18

Aug

7 17 20:38 16

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:23 19:08 5:13 19:17 19:02 5:18

Aug

8 š°«

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

6 16

7 17

19:53

20:38 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

16

21

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:23 19:08 5:13 19:17 19:02 5:18

Aug

7 17 20:38 16

8 š°«

ɀ^Ÿ 5769

½Z^ ‹

š™

{Y{€»

21

2 12 4 14

18 8 š°«

6 16 19:53 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

½Z^ ‹

š™

{Y{€»

21

2 12 13 12

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M ºÅ{‚¿Za

4 14

18

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

3 13 5 15

15 14

(lŸ) ºWZ« c€”u c{ÓÁ

8 š°«

19:53

11 10

2 12

5 15

18

6 16

15 14

(lŸ) ºWZ« c€”u c{ÓÁ

13 12

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M ºÅ{‚¿Za

4 14

5 15

11 10

3 13

2 12

13 12

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M ºÅ{‚¿Za

4 14

18

š™

3 13

15 14

(lŸ) ºWZ« c€”u c{ÓÁ

½Z^ ‹

{Y{€»

21

11 10

2 12

5 15

ɀ^Ÿ 5769

15 14

(lŸ) ºWZ« c€”u c{ÓÁ

13 12

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M ºÅ{‚¿Za

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

5 15

11 10

3 13

19:53

13 12

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M ºÅ{‚¿Za

4 14

18

8 š°«

3 13

15 14

(lŸ) ºWZ« c€”u c{ÓÁ

18

6 16

11 10

2 12

5 15

4 14 15 14

(lŸ) ºWZ« c€”u c{ÓÁ

13 12

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M ºÅ{‚¿Za

2 12

5 15

11 10

3 13

š™

21

13 12

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M ºÅ{‚¿Za

4 14

18

½Z^ ‹

{Y{€»

3 13

15 14

(lŸ) ºWZ« c€”u c{ÓÁ

ɀ^Ÿ 5769

11 10

13 12

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - [M ºÅ{‚¿Za

ʈ¼‹ 1388

15 14

(lŸ) ºWZ« c€”u c{ÓÁ

6 16

7 17

19:53

20:38 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

4 14

16

18 8 š°«

6 16 19:53 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:16 19:01 5:18 19:09 18:54 5:23

É{ÔÌ» 2009

Aug

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

22

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:16 19:01 5:18 19:09 18:54 5:23

É{ÔÌ» 2009

Aug

18 17

10 20

23

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:16 19:01 5:18 19:09 18:54 5:23

É{ÔÌ» 2009

Aug

15 ™±

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

13 23

14 24

19:45

20:30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

23

22

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:16 19:01 5:18 19:09 18:54 5:23

É{ÔÌ» 2009

Aug

23

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:16 19:01 5:18 19:09 18:54 5:23

É{ÔÌ» 2009

Aug

15 ™±

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

13 23

14 24

19:45

20:30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

23

22

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:16 19:01 5:18 19:09 18:54 5:23

É{ÔÌ» 2009

Aug

23

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:16 19:01 5:18 19:09 18:54 5:23

É{ÔÌ» 2009

Aug

15 ™±

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

13 23

14 24

19:45

20:30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

23

22

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 19:16 19:01 5:18 19:09 18:54 5:23

É{ÔÌ» 2009

Aug

23

15 ™±

½Z^ ‹

š™

{Y{€»

22

9 19 11 21

25 15 ™±

13 23 19:45 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

½Z^ ‹

š™

{Y{€»

22

9 19

12 22

22 21

20:30

ɀ^Ÿ 5769

20 19

11 21

25

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

10 20

20 19

14 24

15 ™±

19:45

18 17

9 19

12 22

25

13 23

22 21

18 17

10 20

11 21

12 22

22 21

20:30

9 19

20 19

11 21

25

š™

10 20

20 19

14 24

½Z^ ‹

{Y{€»

22

18 17

9 19

12 22

ɀ^Ÿ 5769

22 21

18 17

10 20

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

12 22

22 21

20:30

19:45

20 19

11 21

25

15 ™±

10 20

20 19

14 24

25

13 23

18 17

9 19

12 22

11 21 22 21

18 17

10 20

9 19

12 22

22 21

20:30

š™

22

20 19

11 21

25

½Z^ ‹

{Y{€»

10 20

20 19

14 24

ɀ^Ÿ 5769

18 17

9 19

12 22

ʈ¼‹ 1388

11 21 22 21

13 23

14 24

19:45

20:30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

23

25 15 ™±

13 23 19:45 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:53 5:24 19:00 18:45 5:28

Aug

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

23

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:53 5:24 19:00 18:45 5:28

Aug

25 24

17 27

16 26

19 29

18 28

21 ʬʥʬʠ 20:21 1

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:53 5:24 19:00 18:45 5:28

Aug

2 22 ¦¢¡­ž²

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

‰{Ây ‰Á

20 30

21 ʬʥʬʠ

19:37

20:21 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

1

23

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:53 5:24 19:00 18:45 5:28

Aug

20:21 1

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:53 5:24 19:00 18:45 5:28

Aug

2 22 ¦¢¡­ž²

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

20 30

20:21 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

1

23

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:53 5:24 19:00 18:45 5:28

Aug

20:21 1

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:53 5:24 19:00 18:45 5:28

Aug

2 22 ¦¢¡­ž²

ʈ¼‹ 1388

{Y{€» ½Z^ ‹

20 30

20:21 1

2 22 ¦¢¡­ž²

22 ¦¢¡­ž²

20 30 19:37 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

½Z^ ‹

š™

{Y{€»

23

16 26 18 28

21 ʬʥʬʠ

19:37

20:21 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

1

23

ɀ^Ÿ 5769

š™

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

19:08 18:53 5:24 19:00 18:45 5:28

Aug

2 22 ¦¢¡­ž²

‰{Ây ‰Á

20 30 19:37 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

½Z^ ‹

š™

{Y{€»

23

25 24

17 27

16 26 27 26

ºËY|¿ cZfÅ-½Z—Z« Âb̯

18 28

21 ʬʥʬʠ

2

‰{Ây ‰Á

29 28

‰{Ây ‰Á

‰{Ây ‰Á

29 28

‰{Ây ‰Á

18 28

19 29

16 26

19 29

16 26

27 26

ºËY|¿ cZfÅ-½Z—Z« Âb̯

27 26

ºËY|¿ cZfÅ-½Z—Z« Âb̯

š™

17 27

25 24

17 27

½Z^ ‹

{Y{€»

23

25 24

18 28

21 ʬʥʬʠ

ɀ^Ÿ 5769

21 ʬʥʬʠ

19:37

29 28

‰{Ây ‰Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

29 28

‰{Ây ‰Á

‰{Ây ‰Á

16 26

19 29

19:37

ʈ¼‹ 1388

19 29

27 26

ºËY|¿ cZfÅ-½Z—Z« Âb̯

20 30

27 26

ºËY|¿ cZfÅ-½Z—Z« Âb̯

25 24

17 27

22 ¦¢¡­ž²

17 27

18 28

21 ʬʥʬʠ

2

‰{Ây ‰Á

25 24

29 28

‰{Ây ‰Á

18 28 29 28

‰{Ây ‰Á

16 26

19 29

16 26

19 29

27 26

ºËY|¿ cZfÅ-½Z—Z« Âb̯

š™

23

27 26

25 24

17 27

½Z^ ‹

{Y{€»

17 27 ºËY|¿ cZfÅ-½Z—Z« Âb̯

29 28

‰{Ây ‰Á

ɀ^Ÿ 5769

25 24

27 26

ºËY|¿ cZfÅ-½Z—Z« Âb̯

ʈ¼‹ 1388

19 29 ‰{Ây ‰Á

20 30

18 28 29 28

‰{Ây ‰Á

21 ʬʥʬʠ

19:37

20:21 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

1

2 22 ¦¢¡­ž²

‰{Ây ‰Á

20 30 19:37 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:59 18:44 5:29 18:50 18:36 5:34

É{ÔÌ» 2009

Aug

ʈ¼‹ 1388

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”» 3

2

24 4

28 8

18:59 18:44 5:29 18:50 18:36 5:34

É{ÔÌ» 2009

Aug

ʈ¼‹ 1388

2

24 4

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:59 18:44 5:29 18:50 18:36 5:34

É{ÔÌ» 2009

Aug

9 29 ™¯³ ¢¤

ʈ¼‹ 1388

2

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:59 18:44 5:29 18:50 18:36 5:34

É{ÔÌ» 2009

Aug

ʈ¼‹ 1388

2

8

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:59 18:44 5:29 18:50 18:36 5:34

É{ÔÌ» 2009

Aug

ÂˀƋ

24

ɀ^Ÿ 5769

8

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:59 18:44 5:29 18:50 18:36 5:34

É{ÔÌ» 2009

Aug

ÂˀƋ

29 ™¯³ ¢¤

ʈ¼‹ 1388

2

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

20:12 8

½ZÅZ³€v‡ { cÂv̸‡ ¹ZËY

ÂˀƋ

25 5 6

27 7

9 29 ™¯³ ¢¤

ʈ¼‹ 1388

19:27

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

24

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”» 2

½ZÅZ³€v‡ { cÂv̸‡ ¹ZËY

ÂˀƋ

23 3 4

25 5 7

19:27

24

ɀ^Ÿ 5769

4

26 6 28 8

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

23 3

5

27 7

19:27

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

24 4

6

9

29 ™¯³ ¢¤

3

½ZÅZ³€v‡ { cÂv̸‡ ¹ZËY

25 5 7

27 7

9

28 8 cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ÂˀƋ

6

7

20:12

½ZÅZ³€v‡ { cÂv̸‡ ¹ZËY

25 5

26 6

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

24

ɀ^Ÿ 5769

4

5

19:27

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

23 3

24 4

4

26 6

2

3

½ZÅZ³€v‡ { cÂv̸‡ ¹ZËY

23 3 5

8

24

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

24 4

20:12

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

27 7

29 ™¯³ ¢¤

3

28 8

20:12

19:27

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

28 8

6

9

ʈ¼‹ 1388

7

25 5 7

29 ™¯³ ¢¤

26 6

4

26 6

9

5

19:27

27 7

24 4

23 3 5

6

3

ÂˀƋ

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

28 8

Aug

½ZÅZ³€v‡ { cÂv̸‡ ¹ZËY

27 7

24 4

8

18:59 18:44 5:29 18:50 18:36 5:34

É{ÔÌ» 2009

6

3

20:12

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

25 5 7

8

24

ɀ^Ÿ 5769

8

4

26 6

25 5

28 8 20:12

ÂˀƋ

4

7

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

½ZÅZ³€v‡ { cÂv̸‡ ¹ZËY

23 3

26 6

23 3 5

2

5

19:27

24

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

24 4

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”» 3

20:12

ÂˀƋ

27 7

29 ™¯³ ¢¤

ʈ¼‹ 1388

3

6

9

28 8

Aug

½ZÅZ³€v‡ { cÂv̸‡ ¹ZËY

25 5 7

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

18:59 18:44 5:29 18:50 18:36 5:34

É{ÔÌ» 2009

4

26 6

8

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

23 3 5

20:12

24

ɀ^Ÿ 5769

6

9 29 ™¯³ ¢¤

27 7 19:27

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:49 18:34 5:35 18:40 18:26 5:39

É{ÔÌ» 2009

Aug

ʈ¼‹ 1388

25

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:49 18:34 5:35 18:40 18:26 5:39

É{ÔÌ» 2009

Aug

10 9

31 11

2 13

14 13

20:02 15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:49 18:34 5:35 18:40 18:26 5:39

É{ÔÌ» 2009

Aug

5 ™žš³ ¢¤

ʈ¼‹ 1388

3 14

4 15

19:17

20:02 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

15

25

ɀ^Ÿ 5769

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:49 18:34 5:35 18:40 18:26 5:39

É{ÔÌ» 2009

Aug

10 9

15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:49 18:34 5:35 18:40 18:26 5:39

É{ÔÌ» 2009

Aug

5 ™žš³ ¢¤

ʈ¼‹ 1388

3 14

4 15

19:17

20:02 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

15

25

ɀ^Ÿ 5769

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:49 18:34 5:35 18:40 18:26 5:39

É{ÔÌ» 2009

Aug

10 9

15

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:49 18:34 5:35 18:40 18:26 5:39

É{ÔÌ» 2009

Aug

5 ™žš³ ¢¤

ʈ¼‹ 1388

3 14

4 15

19:17

20:02 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

15

25

ɀ^Ÿ 5769

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:49 18:34 5:35 18:40 18:26 5:39

É{ÔÌ» 2009

Aug

10 9

15

5 ™žš³ ¢¤

Sep 12

16 5 ™žš³ ¢¤

ʈ¼‹ 1388

3 14 19:17 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

25

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

30 10

2 13

14 13

20:02

30 10

12 11

Sep 12

16

25

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

31 11

12 11

4 15

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

10 9

30 10

2 13

ʈ¼‹ 1388

19:17

14 13

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

31 11

5 ™žš³ ¢¤

2 13

14 13

20:02

16

3 14

12 11

Sep 12

16

Sep 12

31 11

12 11

4 15

30 10

10 9

30 10

2 13

25

ɀ^Ÿ 5769

14 13

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

31 11

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

2 13

14 13

20:02

ʈ¼‹ 1388

19:17

12 11

Sep 12

16

5 ™žš³ ¢¤

31 11

12 11

4 15

16

3 14

10 9

30 10

2 13

Sep 12 14 13

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

31 11

30 10 12 11

Sep 12

16

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

31 11

12 11

4 15

25

ɀ^Ÿ 5769

10 9

30 10

2 13

ʈ¼‹ 1388

Sep 12 14 13

3 14

4 15

19:17

20:02 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

15

16 5 ™žš³ ¢¤

3 14 19:17 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:39 18:24 5:40 18:30 18:16 5:45

Sep

ʈ¼‹ 1388

26

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:39 18:24 5:40 18:30 18:16 5:45

Sep

17 16

7 18

19:52 22

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

12 £¥¢ž-¦¢š¯©

É{ÔÌ» 2009

18:39 18:24 5:40 18:30 18:16 5:45

8 19

23

Sep

ʈ¼‹ 1388

9 20

10 21

11 22

19:08

19:52 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

22

26

ɀ^Ÿ 5769

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Sep

17 16

19:52 22

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

12 £¥¢ž-¦¢š¯©

É{ÔÌ» 2009

18:39 18:24 5:40 18:30 18:16 5:45

8 19

23

Sep

ʈ¼‹ 1388

10 21

11 22

19:08

19:52 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

22

26

ɀ^Ÿ 5769

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Sep

6 17

19:52 22

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

12 £¥¢ž-¦¢š¯©

É{ÔÌ» 2009

18:39 18:24 5:40 18:30 18:16 5:45

Sep

ʈ¼‹ 1388

10 21

11 22

19:08

19:52 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

22

26

ɀ^Ÿ 5769

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Sep

6 17

19:52 22

12 £¥¢ž-¦¢š¯©

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

26

ɀ^Ÿ 5769

6 17 19 18

8 19

23

19:08

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

7 18 9 20

21 20

11 22

ʈ¼‹ 1388

10 21

17 16

19 18

() ʸŸ c€”u c{ZƋ

23

12 £¥¢ž-¦¢š¯©

É{ÔÌ» 2009

18:39 18:24 5:40 18:30 18:16 5:45

8 19 21 20

() ʸŸ c€”u c{ZƋ

17 16

9 20

26

ɀ^Ÿ 5769

6 17

9 20

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

7 18

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19 18

8 19

23

19:08

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

7 18

21 20

11 22

ʈ¼‹ 1388

10 21

17 16

19 18

() ʸŸ c€”u c{ZƋ

23

12 £¥¢ž-¦¢š¯©

É{ÔÌ» 2009

18:39 18:24 5:40 18:30 18:16 5:45

8 19 21 20

() ʸŸ c€”u c{ZƋ

17 16

9 20

26

ɀ^Ÿ 5769

6 17

9 20

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

7 18

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19 18

21 20

11 22

19:08

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

7 18

19 18

() ʸŸ c€”u c{ZƋ

ʈ¼‹ 1388

10 21

17 16

6 17

9 20

23

12 £¥¢ž-¦¢š¯©

É{ÔÌ» 2009

18:39 18:24 5:40 18:30 18:16 5:45

8 19 21 20

() ʸŸ c€”u c{ZƋ

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

7 18

6 17 19 18

21 20

11 22

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

7 18

19 18

() ʸŸ c€”u c{ZƋ

26

ɀ^Ÿ 5769

17 16

6 17

9 20

ʈ¼‹ 1388

21 20

() ʸŸ c€”u c{ZƋ

10 21

11 22

19:08

19:52 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

8 19

22

23

12 £¥¢ž-¦¢š¯©

10 21 19:08 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:29 18:19

É{ÔÌ» 2009

18:15 5:45 18:05 5:50

Sep

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

27

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:29 18:19

É{ÔÌ» 2009

18:15 5:45 18:05 5:50

Sep

24 23

14 25

15 26

18 29 ɀ^Ÿ 5770 µZ‡ Z£M Z¿ZŒÅ ‰Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

19:41 29

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:29 18:19

19 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:15 5:45 18:05 5:50

Sep

ʈ¼‹ 1388

-

ɀ^Ÿ 5769

28 27

ºËY|¿ cZfÅ Z¿ZŒÅ ‰Á ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

ɀ^Ÿ 5770 µZ‡ Z£M Z¿ZŒÅ ‰Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

27

19:41 29

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:29 18:19

19 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:15 5:45 18:05 5:50

Sep

13 24

ɀ^Ÿ 5770 µZ‡ Z£M Z¿ZŒÅ ‰Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

19:41 29

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:29 18:19

19 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:15 5:45 18:05 5:50

Sep

ʈ¼‹ 1388

-

ɀ^Ÿ 5769

28 27

ºËY|¿ cZfÅ Z¿ZŒÅ ‰Á ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

ɀ^Ÿ 5770 µZ‡ Z£M Z¿ZŒÅ ‰Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

27

19:41 29

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:29 18:19

19 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:15 5:45 18:05 5:50

Sep

13 24

ɀ^Ÿ 5770 µZ‡ Z£M Z¿ZŒÅ ‰Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

19:41 29

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:29 18:19

19 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:15 5:45 18:05 5:50

Sep

ʈ¼‹ 1388

-

ɀ^Ÿ 5769

28 27

ºËY|¿ cZfÅ Z¿ZŒÅ ‰Á ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

ɀ^Ÿ 5770 µZ‡ Z£M Z¿ZŒÅ ‰Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

27

19:41 29

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:29 18:19

19 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

18:15 5:45 18:05 5:50

Sep

13 24

ɀ^Ÿ 5770 µZ‡ Z£M Z¿ZŒÅ ‰Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

19:41 29

19 œ«ž§ ³š²

13 24

16 27 -

18:57

15 26 28 27

ºËY|¿ cZfÅ Z¿ZŒÅ ‰Á ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

17 28 ʩʸʹʺ

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

14 25

15 26

18 29

ɀ^Ÿ 5769

26 25

28 27

ºËY|¿ cZfÅ Z¿ZŒÅ ‰Á ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

ʈ¼‹ 1388

18:57

24 23

26 25

-

17 28 ʩʸʹʺ

24 23

16 27

15 26

18 29

18:57

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

14 25

13 24

16 27

17 28 ʩʸʹʺ

27

26 25

15 26

18 29

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

14 25

28 27

ºËY|¿ cZfÅ Z¿ZŒÅ ‰Á ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

ʈ¼‹ 1388

18:57

24 23

26 25

-

17 28 ʩʸʹʺ

24 23

16 27

15 26

18 29

18:57

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

14 25

13 24

16 27

17 28 ʩʸʹʺ

27

26 25

15 26

18 29

ɀ^Ÿ 5769

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

14 25

28 27

ºËY|¿ cZfÅ Z¿ZŒÅ ‰Á ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

ʈ¼‹ 1388

18:57

24 23

26 25

-

17 28 ʩʸʹʺ

24 23

16 27

15 26

18 29

18:57

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

14 25

13 24

16 27

17 28 ʩʸʹʺ

27

26 25

28 27

ºËY|¿ cZfÅ Z¿ZŒÅ ‰Á ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

ÂˀƋ ¥ž¥™ ½Z”»

14 25

26 25

-

ɀ^Ÿ 5769

24 23

13 24

16 27

ʈ¼‹ 1388

18 29 ɀ^Ÿ 5770 µZ‡ Z£M Z¿ZŒÅ ‰Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

19:41 29

17 28 ʩʸʹʺ

19 œ«ž§ ³š²

18:57

27


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:18 18:04 5:51 18:09 17:55 5:55

Sep

ZÌ·|³ dÌÀ e - 4:39 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 19:31 dÌÀ e ½ZËZa

ʈ¼‹ 1388

ÂˀƋ ¢±²³ µY  ‹ 2

-

1

21 3

€ Æ»

4

ZÌ·|³ dÌÀ e - 4:39 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 19:31 dÌÀ e ½ZËZa

24 6

4

18:18 18:04 5:51 18:09 17:55 5:55

€ Æ»

4

ZÌ·|³ dÌÀ e - 4:39 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 19:31 dÌÀ e ½ZËZa

ZÌ·|³ dÌÀ e - 4:39 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 19:31 dÌÀ e ½ZËZa

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

Z¿ZŒÅ ‰Á ¹Á{ Á €˜§ |Ì ‡ |̟ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

3

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

1

4

3

22 4 5

8

25 7 18:31 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

7

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

28

ɀ^Ÿ 5770

ÂˀƋ ¢±²³ µY  ‹ 1

Z¿ZŒÅ ‰Á ¹Á{ Á €˜§ |Ì ‡ |̟ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

20 2 4

3

22 4 6

17:47

17:47

ʈ¼‹ 1388

21 3

5

šž² ³š²--ž©¢Ÿ™

24 6

23 5

24 6

Z¿ZŒÅ ‰Á ¹Á{ Á €˜§ |Ì ‡ |̟ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

20 2

2

-

€ Æ» 22 4

28

šž² ³š²--ž©¢Ÿ™

Sep

ZÌ·|³ dÌÀ e - 4:39 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 19:31 dÌÀ e ½ZËZa

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

26

É{ÔÌ» 2009

18:18 18:04 5:51 18:09 17:55 5:55

17:47

ÂˀƋ ¢±²³ µY  ‹

21 3

7

28

ɀ^Ÿ 5770

26

24 6

ʈ¼‹ 1388

18:31

20 2

8

5

8

25 7

17:47

1

6

22 4

23 5

ÂˀƋ ¢±²³ µY  ‹

23 5

3

6

ʈ¼‹ 1388

4

4

2

-

24 6

21 3

25 7

Sep

5

8

20 2

šž² ³š²--ž©¢Ÿ™

É{ÔÌ» 2009

18:18 18:04 5:51 18:09 17:55 5:55

Z¿ZŒÅ ‰Á ¹Á{ Á €˜§ |Ì ‡ |̟ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

26

€ Æ»

šž² ³š²--ž©¢Ÿ™

€ Æ»

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

3

2

7

Z¿ZŒÅ ‰Á ¹Á{ Á €˜§ |Ì ‡ |̟ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

26

-

18:31

28

ɀ^Ÿ 5770

28

ɀ^Ÿ 5770

1

21 3

7

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ÂˀƋ ¢±²³ µY  ‹

18:31 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

17:47

ʈ¼‹ 1388

2

-

22 4

18:31

Sep

ZÌ·|³ dÌÀ e - 4:39 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 19:31 dÌÀ e ½ZËZa

24 6

8

25 7

20 2

25 7

18:18 18:04 5:51 18:09 17:55 5:55

Sep

17:47

1

6

É{ÔÌ» 2009

É{ÔÌ» 2009

18:18 18:04 5:51 18:09 17:55 5:55

5

23 5

ÂˀƋ ¢±²³ µY  ‹

23 5

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

24 6

21 3

22 4

6

ʈ¼‹ 1388

2

3

šž² ³š²--ž©¢Ÿ™

5

8

4

26

€ Æ»

šž² ³š²--ž©¢Ÿ™

-

7

Z¿ZŒÅ ‰Á ¹Á{ Á €˜§ |Ì ‡ |̟ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

26

Sep

ZÌ·|³ dÌÀ e - 4:39 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 19:31 dÌÀ e ½ZËZa

28

ɀ^Ÿ 5770

22 4

18:31

É{ÔÌ» 2009

7

3

6

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

Z¿ZŒÅ ‰Á ¹Á{ Á €˜§ |Ì ‡ |̟ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

20 2

18:31

20 2

23 5

7

17:47

1

21 3

1

21 3

25 7

ÂˀƋ ¢±²³ µY  ‹

25 7

2

-

28

ɀ^Ÿ 5770

ÂˀƋ ¢±²³ µY  ‹

6

ʈ¼‹ 1388

2

€ Æ»

ZÌ·|³ dÌÀ e - 4:39 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 19:31 dÌÀ e ½ZËZa

ʈ¼‹ 1388

23 5

šž² ³š²--ž©¢Ÿ™

-

Sep

€ Æ»

26

Sep

18:18 18:04 5:51 18:09 17:55 5:55

5

8

18:31

18:18 18:04 5:51 18:09 17:55 5:55

É{ÔÌ» 2009

22 4

25 7

É{ÔÌ» 2009

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

3

6

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Z¿ZŒÅ ‰Á ¹Á{ Á €˜§ |Ì ‡ |̟ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

20 2

23 5

7

28

ɀ^Ÿ 5770

5

8

24 6

26 šž² ³š²--ž©¢Ÿ™

17:47 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:08 17:54 5:56 17:58 17:45 6:01

Sep

½Z̸̼¯ ±‚] ÁÁ Âb̯ - 17:23:ÔÌ ¿ ½|¿YÂy ½Z» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (19:05)18:44 dÌÀ e ½ZËZa Z¿Y¸Šd¯€Ì] ½|¿YÂy

ʈ¼‹ 1388

€Æ»

¢± ² ³

µY  ‹

9

-

8

28 10

29

ɀ^Ÿ 5770 -

27 9 11 10

30 12

-

ºËY|¿5 cZfÅ ,Âb̯ ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M 17:44 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:08 17:54 5:56 17:58 17:45 6:01

Sep

½Z̸̼¯ ±‚] ÁÁ Âb̯ - 17:23:ÔÌ ¿ ½|¿YÂy ½Z» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (19:05)18:44 dÌÀ e ½ZËZa Z¿Y¸Šd¯€Ì] ½|¿YÂy

([— ¹ÂË) Z¯Â‡ |ŸÂ» µÁY Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

18:21 14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:08 17:54 5:56 17:58 17:45 6:01

Sep

½Z̸̼¯ ±‚] ÁÁ Âb̯ - 17:23:ÔÌ ¿ ½|¿YÂy ½Z» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (19:05)18:44 dÌÀ e ½ZËZa Z¿Y¸Šd¯€Ì] ½|¿YÂy

ʈ¼‹ 1388

([— ¹ÂË) Z¯Â‡ |ŸÂ» µÁY Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

29

¢± ² ³ -

27 9 11 10

30 12

-

ºËY|¿5 cZfÅ ,Âb̯ ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M 17:44 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u

18:21 14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:08 17:54 5:56 17:58 17:45 6:01

Sep

½Z̸̼¯ ±‚] ÁÁ Âb̯ - 17:23:ÔÌ ¿ ½|¿YÂy ½Z» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (19:05)18:44 dÌÀ e ½ZËZa Z¿Y¸Šd¯€Ì] ½|¿YÂy

([— ¹ÂË) Z¯Â‡ |ŸÂ» µÁY Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

18:21 14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:08 17:54 5:56 17:58 17:45 6:01

Sep

½Z̸̼¯ ±‚] ÁÁ Âb̯ - 17:23:ÔÌ ¿ ½|¿YÂy ½Z» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (19:05)18:44 dÌÀ e ½ZËZa Z¿Y¸Šd¯€Ì] ½|¿YÂy

ʈ¼‹ 1388

([— ¹ÂË) Z¯Â‡ |ŸÂ» µÁY Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

29

¢± ² ³ -

11 10

-

ºËY|¿5 cZfÅ ,Âb̯ ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M 17:44 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u

18:21 14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:08 17:54 5:56 17:58 17:45 6:01

Sep

½Z̸̼¯ ±‚] ÁÁ Âb̯ - 17:23:ÔÌ ¿ ½|¿YÂy ½Z» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (19:05)18:44 dÌÀ e ½ZËZa Z¿Y¸Šd¯€Ì] ½|¿YÂy

([— ¹ÂË) Z¯Â‡ |ŸÂ» µÁY Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

18:21 14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:08 17:54 5:56 17:58 17:45 6:01

Sep

½Z̸̼¯ ±‚] ÁÁ Âb̯ - 17:23:ÔÌ ¿ ½|¿YÂy ½Z» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (19:05)18:44 dÌÀ e ½ZËZa Z¿Y¸Šd¯€Ì] ½|¿YÂy

ʈ¼‹ 1388

([— ¹ÂË) Z¯Â‡ |ŸÂ» µÁY Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

29

¢± ² ³ -

11 10

-

ºËY|¿5 cZfÅ ,Âb̯ ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M 17:44 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u

18:21 14

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

18:08 17:54 5:56 17:58 17:45 6:01

Sep

½Z̸̼¯ ±‚] ÁÁ Âb̯ - 17:23:ÔÌ ¿ ½|¿YÂy ½Z» ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e (19:05)18:44 dÌÀ e ½ZËZa Z¿Y¸Šd¯€Ì] ½|¿YÂy

([— ¹ÂË) Z¯Â‡ |ŸÂ» µÁY Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

18:21 14

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

8

29 -

ºËY|¿5 cZfÅ ,Âb̯ ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M 17:44 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u

-

½YŒu ÃZ» ¹Á{ Ze Á ¾ËY Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

27 9 29 11

15

Oct 13 17:37 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

9

-

8

28 10

29 -

ºËY|¿5 cZfÅ ,Âb̯ ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M 17:44 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u

-

½YŒu ÃZ» ¹Á{ Ze Á ¾ËY Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

27 9 11 10

½YŒu ÃZ» ¹Á{ Ze Á ¾ËY Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

29 11

15

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

3 œ«ž§ ³š²

30 12

13 12

2 14

½YŒu ÃZ» ¹Á{ Ze Á ¾ËY Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

17:37

ʈ¼‹ 1388

2 14

27 9

30 12

-

Oct 13

11 10

17:37

8

28 10

15

30 12

ɀ^Ÿ 5770

€Æ»

9

ºËY|¿5 cZfÅ ,Âb̯ ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M 17:44 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u

29 11

28 10

½YŒu ÃZ» ¹Á{ Ze Á ¾ËY Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

Oct 13

µY  ‹

-

-

13 12

3 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

29

27 9

9

-

13 12

15

8

3 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

29 11

2 14

¢± ² ³

2 14

27 9

30 12

µY  ‹

€Æ»

11 10

17:37

8

28 10

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

30 12

ɀ^Ÿ 5770

€Æ»

9

17:37

ʈ¼‹ 1388

28 10

½YŒu ÃZ» ¹Á{ Ze Á ¾ËY Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

Oct 13

µY  ‹

-

½YŒu ÃZ» ¹Á{ Ze Á ¾ËY Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

13 12

3 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

15

9

-

13 12

15

-

Oct 13

3 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

29 11

2 14

ºËY|¿5 cZfÅ ,Âb̯ ÄÀË{M {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M 17:44 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u

29 11

2 14

17:37

8

28 10

-

27 9

30 12

ɀ^Ÿ 5770

€Æ»

9

8

11 10

½YŒu ÃZ» ¹Á{ Ze Á ¾ËY Y {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

Oct 13

µY  ‹

-

¢± ² ³

29

13 12

3 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

µY  ‹

€Æ»

28 10

13 12

15

ɀ^Ÿ 5770

9

-

29 11

2 14

ʈ¼‹ 1388

29 11 13 12

Oct 13

3 œ«ž§ ³š²

2 14

17:37 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

([— ¹ÂË) Z¯Â‡ |ŸÂ» µÁY Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

18:21 14

15

Oct 13

3 œ«ž§ ³š²

17:37 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:57 17:49

É{ÔÌ» 2009

17:44 6:02 17:36 6:06

Oct

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

5 17

([— ¹ÂË) c€Ÿ ÊÀ̼‹ - (¥ZÂ»)ʧʥʸʤ ʡʩʹʮ Á€‹ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

18:12 21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:57 17:49

17:44 6:02 17:36 6:06

Oct

22

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

5 17

-

9 21 ([— ¹ÂË) c€Ÿ ÊÀ̼‹ - (¥ZÂ»)ʧʥʸʤ ʡʩʹʮ Á€‹ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

18:12 21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:57 17:49

17:44 6:02 17:36 6:06

22

Oct

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

5 17

9 21 ([— ¹ÂË) c€Ÿ ÊÀ̼‹ - (¥ZÂ»)ʧʥʸʤ ʡʩʹʮ Á€‹ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

18:12 21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:57 17:49

Oct

22

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

5 17

-

9 21 ([— ¹ÂË) c€Ÿ ÊÀ̼‹ - (¥ZÂ»)ʧʥʸʤ ʡʩʹʮ Á€‹ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

18:12 21

17:44 6:02 17:36 6:06

Oct

-

9 21

17:27

([— ¹ÂË) c€Ÿ ÊÀ̼‹ - (¥ZÂ»)ʧʥʸʤ ʡʩʹʮ Á€‹ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

30

ɀ^Ÿ 5770

¢± ² ³

18:12 21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:57 17:49

10 œ«ž§ ³š²

ɀ^Ÿ 5770

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

([— ¹ÂË ) Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

Oct

22

([— ¹ÂË) c€Ÿ ÊÀ̼‹ - (¥ZÂ»)ʧʥʸʤ ʡʩʹʮ Á€‹ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

30

ɀ^Ÿ 5770

¢± ² ³

18:12 21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:57 17:49

([— ¹ÂË ) Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

Oct

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

4 16

22

([— ¹ÂË) c€Ÿ ÊÀ̼‹ - (¥ZÂ»)ʧʥʸʤ ʡʩʹʮ Á€‹ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

17:27 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

30 ([— ¹ÂË ) Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

4 16 Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹ZÆq Á

6 18 20 19

½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ ,Z] ZÀ‹ÂÅ \‹ dˆa Ê¿ZÆm Á

9 21

17:27

8 20

ʈ¼‹ 1388

7 19

8 20

­{¯ Ê¿ZÆm Á - Z¯Â‡ |ŸÂ» ºŒ‹ Á

18 17

Z¯Â‡ |ŸÂ» ºnÀa Á

-

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹ZÆq Á

6 18

5 17

­{¯ Ê¿ZÆm Á - Z¯Â‡ |ŸÂ» ºŒ‹ Á

30 ([— ¹ÂË ) Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

16 15

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Â‡ Á

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹ZÆq Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

10 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

17:44 6:02 17:36 6:06

17:27

20 19

½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ ,Z] ZÀ‹ÂÅ \‹ dˆa Ê¿ZÆm Á

9 21

17:27

8 20

ʈ¼‹ 1388

7 19

8 20

­{¯ Ê¿ZÆm Á - Z¯Â‡ |ŸÂ» ºŒ‹ Á

18 17

Z¯Â‡ |ŸÂ» ºnÀa Á

-

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹ZÆq Á

6 18

5 17

­{¯ Ê¿ZÆm Á - Z¯Â‡ |ŸÂ» ºŒ‹ Á

([— ¹ÂË ) Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

16 15

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Â‡ Á

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹ZÆq Á

30

4 16

10 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

17:44 6:02 17:36 6:06

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

20 19

½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ ,Z] ZÀ‹ÂÅ \‹ dˆa Ê¿ZÆm Á

8 20

17:27

ʈ¼‹ 1388

7 19 ­{¯ Ê¿ZÆm Á - Z¯Â‡ |ŸÂ» ºŒ‹ Á

8 20

18 17

Z¯Â‡ |ŸÂ» ºnÀa Á

6 18

22

22

­{¯ Ê¿ZÆm Á - Z¯Â‡ |ŸÂ» ºŒ‹ Á

16 15

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Â‡ Á

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹ZÆq Á

20 19

½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ ,Z] ZÀ‹ÂÅ \‹ dˆa Ê¿ZÆm Á

17:57 17:49

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹ZÆq Á

6 18

10 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

4 16

7 19

4 16

5 17

18 17

Z¯Â‡ |ŸÂ» ºnÀa Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

([— ¹ÂË ) Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

16 15

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Â‡ Á

21

6 18

10 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

17:44 6:02 17:36 6:06

¢± ² ³

20 19

½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ ,Z] ZÀ‹ÂÅ \‹ dˆa Ê¿ZÆm Á

-

30

ɀ^Ÿ 5770

18:12

4 16

7 19 -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

18 17

Z¯Â‡ |ŸÂ» ºnÀa Á

([— ¹ÂË) c€Ÿ ÊÀ̼‹ - (¥ZÂ»)ʧʥʸʤ ʡʩʹʮ Á€‹ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e -

([— ¹ÂË ) Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

20 19

9 21

17:27

16 15

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Â‡ Á

¢± ² ³

30

18 17

½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ ,Z] ZÀ‹ÂÅ \‹ dˆa Ê¿ZÆm Á

6 18

10 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

-

8 20

20 19

½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ ,Z] ZÀ‹ÂÅ \‹ dˆa Ê¿ZÆm Á

µY  ‹

€Æ»

16 15

Z¯Â‡ |ŸÂ» ºnÀa Á

4 16

7 19

ɀ^Ÿ 5770

7 19

18 17

Z¯Â‡ |ŸÂ» ºnÀa Á

ʈ¼‹ 1388

5 17

­{¯ Ê¿ZÆm Á - Z¯Â‡ |ŸÂ» ºŒ‹ Á

16 15

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Â‡ Á

Oct

6 18

10 œ«ž§ ³š²

É{ÔÌ» 2009

17:44 6:02 17:36 6:06

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Â‡ Á

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹ZÆq Á

20 19

9 21

17:57 17:49

É{ÔÌ» 2009

4 16

7 19 ½Z̸̼¯ Ä¿Z^‹ ŠËZÌ¿ ,Z] ZÀ‹ÂÅ \‹ dˆa Ê¿ZÆm Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

([— ¹ÂË ) Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Á{ Á ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

18 17

Z¯Â‡ |ŸÂ» ºnÀa Á

-

¢± ² ³

16 15

Z¯Â‡ |ŸÂ» ¹Â‡ Á

30

ɀ^Ÿ 5770

18:12 21

22

10 œ«ž§ ³š²

­{¯ Ê¿ZÆm Á - Z¯Â‡ |ŸÂ» ºŒ‹ Á

8 20 17:27 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:47 17:34 6:07 17:39 17:27 6:13

Oct

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

¢± ² ³

23 22

12 24

31

ɀ^Ÿ 5770

É{ÔÌ» 2009

17:47 17:34 6:07 17:39 17:27 6:13

Oct

11 23

14 26

18:03 28

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:47 17:34 6:07 17:39 17:27 6:13

Oct

17 ³¢²™±š

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

15 27

16 28

17:18

18:03 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

28

31

ɀ^Ÿ 5770

¢± ² ³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:47 17:34 6:07 17:39 17:27 6:13

Oct

18:03 28

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:47 17:34 6:07 17:39 17:27 6:13

Oct

17 ³¢²™±š

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

15 27

16 28

17:18

18:03 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

28

31

ɀ^Ÿ 5770

¢± ² ³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:47 17:34 6:07 17:39 17:27 6:13

Oct

18:03 28

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:47 17:34 6:07 17:39 17:27 6:13

Oct

17 ³¢²™±š

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

15 27

16 28

17:18

18:03 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

28

31

ɀ^Ÿ 5770

¢± ² ³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:47 17:34 6:07 17:39 17:27 6:13

Oct

18:03 28

17 ³¢²™±š

17 ³¢²™±š

15 27 17:18 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

31 ([— ¹ÂË) YÂe Zz¼Ì‡ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11 23 13 25

29 17 ³¢²™±š

15 27 17:18 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

31 ([— ¹ÂË) YÂe Zz¼Ì‡ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11 23 25 24

() ©{Z ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

13 25

29

29

12 24 14 26

27 26

16 28

13 25

23 22

([— ¹ÂË) YÂe Zz¼Ì‡ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11 23

14 26

11 23

14 26

25 24

() ©{Z ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

([— ¹ÂË) YÂe Zz¼Ì‡ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

27 26

23 22

12 24

¢± ² ³

31

25 24

() ©{Z ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

13 25

29

µY  ‹

€Æ»

12 24

27 26

16 28

ɀ^Ÿ 5770

23 22

([— ¹ÂË) YÂe Zz¼Ì‡ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11 23

14 26

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

14 26

25 24

() ©{Z ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

17:18

27 26

23 22

12 24

17 ³¢²™±š

15 27

25 24

() ©{Z ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

13 25

29

29

12 24

27 26

16 28

13 25

23 22

([— ¹ÂË) YÂe Zz¼Ì‡ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11 23

14 26

([— ¹ÂË) YÂe Zz¼Ì‡ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

11 23

14 26

25 24

() ©{Z ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

¢± ² ³

27 26

23 22

12 24

µY  ‹

€Æ»

31

25 24

() ©{Z ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

13 25

29

ɀ^Ÿ 5770

12 24

27 26

16 28

ʈ¼‹ 1388

23 22

([— ¹ÂË) YÂe Zz¼Ì‡ ½Z̸̼¯ Ê^Å~» ¶Ì˜ e

25 24

() ©{Z ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

13 25 27 26

15 27

16 28

17:18

18:03 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

28

29 17 ³¢²™±š

15 27 17:18 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:38 17:25 6:14 17:30 17:18 6:19

Oct

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

2

5

É{ÔÌ» 2009

Oct

4

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

2

21 3

½Z]M 17:54 5

É{ÔÌ» 2009

17:38 17:25 6:14 17:30 17:18 6:19

Oct

4

24  ©

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

¢± ² ³

É{ÔÌ» 2009

Oct

4

24  ©

ʈ¼‹ 1388

€Æ» µY  ‹

½Z]M

17:54 5

17:54 5

32

¢± ² ³

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:38 17:25 6:14 17:30 17:18 6:19

‰{Ây ‰Á

Oct

24  ©

ɀ^Ÿ 5770

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

½Z]M 17:54 5

32

ɀ^Ÿ 5770

¢± ² ³ ‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:38 17:25 6:14 17:30 17:18 6:19

1

4

Oct

22 4

6 24  ©

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

32 ‰{Ây ‰Á

18 30 1

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

20 2 4

3

22 4

6 24  ©

17:09 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

µY  ‹

¢± ² ³

€Æ»

32

2

½Z]M 23 5 17:54 5

‰{Ây ‰Á

18 30 1

21 3

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

17:09

30 29

‰{Ây ‰Á

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

17:09

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

3

19 ʯʥʹʧ

22 4

‰{Ây ‰Á

20 2

23 5 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

32

18 30

2

17:09

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

21 3

3

6

24  ©

17:09

30 29

‰{Ây ‰Á

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

20 2 4

22 4

19 ʯʥʹʧ

18 30

21 3

3

6

23 5

ɀ^Ÿ 5770

1

4

21 3

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

20 2

2

22 4

6

1

19 ʯʥʹʧ

17:09

‰{Ây ‰Á

30 29

‰{Ây ‰Á

3

2

23 5

Oct

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

1

19 ʯʥʹʧ

½Z]M

17:38 17:25 6:14 17:30 17:18 6:19

‰{Ây ‰Á

30 29

‰{Ây ‰Á

É{ÔÌ» 2009

20 2

23 5 5

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

18 30

21 3

17:38 17:25 6:14 17:30 17:18 6:19

32

ɀ^Ÿ 5770

22 4

6

2

17:54

5

3

19 ʯʥʹʧ

½Z]M

17:54 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

30 29

‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

17:09

32

18 30

23 5

20 2

23 5

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

½Z]M

1

¢± ² ³

21 3

18 30

19 ʯʥʹʧ

µY  ‹

€Æ»

2

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

22 4

24  ©

ɀ^Ÿ 5770

30 29

‰{Ây ‰Á

3

6

ʈ¼‹ 1388

19 ʯʥʹʧ

30 29

‰{Ây ‰Á

Oct

20 2

23 5 17:54

É{ÔÌ» 2009

17:38 17:25 6:14 17:30 17:18 6:19

‰{Ây ‰Á

1

21 3

½Z]M

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

18 30

19 ʯʥʹʧ

17:38 17:25 6:14 17:30 17:18 6:19

¢± ² ³

30 29

‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

32

ɀ^Ÿ 5770

Z¿M ½|¿YÂy Á€‹ -

20 2 4

3

6 24  ©

22 4 17:09 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:29 17:16 6:20 17:22 17:10 6:25

É{ÔÌ» 2009

Oct

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

7

33

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:29 17:16 6:20 17:22 17:10 6:25

Oct

6

26 8

17:46 12

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:29 17:16 6:20 17:22 17:10 6:25

É{ÔÌ» 2009

Oct

31 £¥ £¥

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

7

29 11 17:01

17:46

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

33

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

12

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:29 17:16 6:20 17:22 17:10 6:25

É{ÔÌ» 2009

Oct

17:46 12

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:29 17:16 6:20 17:22 17:10 6:25

É{ÔÌ» 2009

Oct

31 £¥ £¥

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

7

29 11 17:01

17:46

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

33

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

12

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:29 17:16 6:20 17:22 17:10 6:25

É{ÔÌ» 2009

Oct

17:46 12

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:29 17:16 6:20 17:22 17:10 6:25

É{ÔÌ» 2009

Oct

31 £¥ £¥

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

7

29 11 17:01

17:46

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

12

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5770

33

¨ž² 

17:46 12

31 £¥ £¥

13 31 £¥ £¥

29 11 17:01

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

Ã| ¬·Y É{

¨ž² 

½Z]M

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

33

6

25 7 8

27 9

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:29 17:16 6:20 17:22 17:10 6:25

É{ÔÌ» 2009

Oct

13 31 £¥ £¥

29 11 17:01

ɀ^Ÿ 5770

Ã| ¬·Y É{

¨��² 

½Z]M

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ʈ¼‹ 1388

7

33

6

26 8

25 7 9

27 9

13

27 9

30 12

8

28 10

11 10

30 12

8

11 10

8

28 10

33

6

28 10

25 7 9

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

25 7

9

6

26 8

¨ž² 

26 8

11 10

13

Ã| ¬·Y É{

½Z]M

7

27 9

30 12

ɀ^Ÿ 5770

30 12

8

28 10

17:01

11 10

25 7 9

29 11

ʈ¼‹ 1388

28 10

6

26 8

31 £¥ £¥

9

11 10

13

13

26 8

27 9

30 12

8

27 9

7

8

28 10

6

25 7

30 12

25 7 9

33

11 10

6

26 8

¨ž² 

28 10

11 10

13

Ã| ¬·Y É{

½Z]M

9

27 9

30 12

ɀ^Ÿ 5770

26 8

8

28 10

ʈ¼‹ 1388

7

25 7 9

É{ÔÌ» 2009

27 9 11 10

29 11 17:01

30 12 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

17:46 12

13 31 £¥ £¥

29 11 17:01

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:21 17:09 6:26 17:15 17:03 6:32

Nov

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

34

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:21 17:09 6:26 17:15 17:03 6:32

Nov

14 13

2 15

Nov 14

4 17

17:39 19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:21 17:09 6:26 17:15 17:03 6:32

Nov

7 ™±¢ž

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

5 18

6 19

16:54

17:39 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19

34

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:21 17:09 6:26 17:15 17:03 6:32

Nov

17:39 19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:21 17:09 6:26 17:15 17:03 6:32

Nov

7 ™±¢ž

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

5 18

6 19

16:54

17:39 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19

34

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:21 17:09 6:26 17:15 17:03 6:32

Nov

17:39 19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:21 17:09 6:26 17:15 17:03 6:32

Nov

7 ™±¢ž

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

5 18

6 19

16:54

17:39 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19

34

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:21 17:09 6:26 17:15 17:03 6:32

Nov

17:39 19

7 ™±¢ž

ɀ^Ÿ 5770

Ã| ¬·Y É{

¨ž² 

½Z]M

34

Nov 14

3 16

20 7 ™±¢ž

5 18 16:54 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

Ã| ¬·Y É{

¨ž² 

½Z]M

34

Nov 14 16 15

ÂnŒ¿Y{ Á

3 16

20

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

2 15 4 17

18 17

6 19

7 ™±¢ž

16:54

14 13

Nov 14

4 17

20

5 18

18 17

16 15

ÂnŒ¿Y{ Á

3 16

4 17

14 13

2 15

Nov 14

16 15

ÂnŒ¿Y{ Á

3 16

20

¨ž² 

2 15

18 17

6 19

Ã| ¬·Y É{

½Z]M

34

14 13

Nov 14

4 17

ɀ^Ÿ 5770

18 17

16 15

ÂnŒ¿Y{ Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

4 17

14 13

2 15

16:54

16 15

ÂnŒ¿Y{ Á

3 16

20

7 ™±¢ž

2 15

18 17

6 19

20

5 18

14 13

Nov 14

4 17

3 16 18 17

16 15

ÂnŒ¿Y{ Á

Nov 14

4 17

14 13

2 15

¨ž² 

34

16 15

ÂnŒ¿Y{ Á

3 16

20

Ã| ¬·Y É{

½Z]M

2 15

18 17

6 19

ɀ^Ÿ 5770

14 13

16 15

ÂnŒ¿Y{ Á

ʈ¼‹ 1388

3 16 18 17

5 18

6 19

16:54

17:39 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

19

20 7 ™±¢ž

5 18 16:54 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 6:33 17:10 16:58 6:39

É{ÔÌ» 2009

Nov

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

35

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 6:33 17:10 16:58 6:39

É{ÔÌ» 2009

Nov

21 20

9 22

26

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 6:33 17:10 16:58 6:39

É{ÔÌ» 2009

Nov

14 ±² ¢¢ 

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

12 25

13 26

16:49

17:34 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

26

35

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 6:33 17:10 16:58 6:39

É{ÔÌ» 2009

Nov

26

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 6:33 17:10 16:58 6:39

É{ÔÌ» 2009

Nov

14 ±² ¢¢ 

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

12 25

13 26

16:49

17:34 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

26

35

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 6:33 17:10 16:58 6:39

É{ÔÌ» 2009

Nov

26

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 6:33 17:10 16:58 6:39

É{ÔÌ» 2009

Nov

14 ±² ¢¢ 

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

12 25

13 26

16:49

17:34 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

26

35

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 6:33 17:10 16:58 6:39

É{ÔÌ» 2009

Nov

26

14 ±² ¢¢ 

Ã| ¬·Y É{

¨ž² 

½Z]M

35

8 21 10 23

27 14 ±² ¢¢ 

12 25 16:49 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

Ã| ¬·Y É{

¨ž² 

½Z]M

35

8 21

11 24

25 24

17:34

ɀ^Ÿ 5770

23 22

10 23

27

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

9 22

23 22

13 26

14 ±² ¢¢ 

16:49

21 20

8 21

11 24

27

12 25

25 24

21 20

9 22

10 23

11 24

25 24

17:34

8 21

23 22

10 23

27

¨ž² 

9 22

23 22

13 26

Ã| ¬·Y É{

½Z]M

35

21 20

8 21

11 24

ɀ^Ÿ 5770

25 24

21 20

9 22

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

11 24

25 24

17:34

16:49

23 22

10 23

27

14 ±² ¢¢ 

9 22

23 22

13 26

27

12 25

21 20

8 21

11 24

10 23 25 24

21 20

9 22

8 21

11 24

25 24

17:34

¨ž² 

35

23 22

10 23

27

Ã| ¬·Y É{

½Z]M

9 22

23 22

13 26

ɀ^Ÿ 5770

21 20

8 21

11 24

ʈ¼‹ 1388

10 23 25 24

12 25

13 26

16:49

17:34 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

26

27 14 ±² ¢¢ 

12 25 16:49 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:57 6:40 17:06 16:54 6:46

Nov

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

36

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:57 6:40 17:06 16:54 6:46

Nov

28 27

16 29

15 28

2

20 3 17:30 3

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:57 6:40 17:06 16:54 6:46

Nov

‰{Ây ‰Á

21 ³žœ¥ž³

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

19 2

20 3

16:45

17:30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

3

36

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:57 6:40 17:06 16:54 6:46

Nov

20 3 17:30 3

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:57 6:40 17:06 16:54 6:46

Nov

‰{Ây ‰Á

21 ³žœ¥ž³

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

19 2 16:45

17:30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

3

36

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:57 6:40 17:06 16:54 6:46

Nov

20 3 17:30 3

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:57 6:40 17:06 16:54 6:46

Nov

21 ³žœ¥ž³

ʈ¼‹ 1388

½Z]M Ã| ¬·Y É{

‰{Ây ‰Á

19 2

20 3

16:45

17:30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

3

36

ɀ^Ÿ 5770

¨ž² 

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:57 6:40 17:06 16:54 6:46

Nov

17:30 3

21 ³žœ¥ž³

21 ³žœ¥ž³

19 2 16:45 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

Ã| ¬·Y É{

¨ž² 

½Z]M

36

15 28 ‰{Ây ‰Á

17 30 1

4 21 ³žœ¥ž³

19 2 16:45 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

Ã| ¬·Y É{

¨ž² 

½Z]M

36

28 27

16 29 ‰{Ây ‰Á

15 28 30 29

‰{Ây ‰Á

2

19 2

20 3

16:45

17:30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

3

‰{Ây ‰Á

17 30

18 ʥʬʱʫ

1

4

4

20 3

17 30 2

1

18 ʥʬʱʫ

15 28

18 ʥʬʱʫ

17 30

2

30 29

‰{Ây ‰Á

‰{Ây ‰Á

30 29

‰{Ây ‰Á

28 27

16 29

15 28

16 29

1

4

¨ž² 

36

28 27

17 30 2

Ã| ¬·Y É{

½Z]M

20 3

15 28

18 ʥʬʱʫ

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

2

30 29

‰{Ây ‰Á

16:45

ʈ¼‹ 1388

18 ʥʬʱʫ

28 27

16 29

21 ³žœ¥ž³

19 2

30 29

‰{Ây ‰Á

1

4

4

16 29

17 30 2

1

28 27

15 28

18 ʥʬʱʫ

‰{Ây ‰Á

17 30 2

30 29

‰{Ây ‰Á

36

15 28

18 ʥʬʱʫ

28 27

16 29

¨ž² 

30 29

‰{Ây ‰Á

1

4

Ã| ¬·Y É{

½Z]M

16 29

17 30

18 ʥʬʱʫ

ɀ^Ÿ 5770

28 27

30 29

‰{Ây ‰Á

ʈ¼‹ 1388

1

4 21 ³žœ¥ž³

19 2 16:45 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 6:47 17:03 16:52 6:53

É{ÔÌ» 2009

Nov

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

5

4

23 6

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 6:47 17:03 16:52 6:53

10

É{ÔÌ» 2009

Nov

28 ™¯¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

4

23 6

17:28 ½Z]€« |Ì ‡ |̟

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 6:47 17:03 16:52 6:53

10

É{ÔÌ» 2009

Nov

28 ™¯¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

5

4

23 6

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 6:47 17:03 16:52 6:53

10

É{ÔÌ» 2009

Nov

28 ™¯¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

4

23 6

É{ÔÌ» 2009

Nov

}M

27 10 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

37

ɀ^Ÿ 5770

ž¥ª¤

17:28 ½Z]€« |Ì ‡ |̟

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 6:47 17:03 16:52 6:53

10

É{ÔÌ» 2009

Nov

28 ™¯¢ž

Änv·Y É}

ž¥ª¤

}M

17:28

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

37

ž¥ª¤

½Z]€« |Ì ‡ |̟

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 6:47 17:03 16:52 6:53

10

É{ÔÌ» 2009

Nov

28 ™¯¢ž

Änv·Y É}

ž¥ª¤

}M 4

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

½Z]€« |Ì ‡ |̟

10

37

}M

6

24 7 8

11 28 ™¯¢ž

26 9 16:42

ɀ^Ÿ 5770

Änv·Y É}

ž¥ª¤

}M 4

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ʈ¼‹ 1388

37

}M 22 5

6

24 7 9

17:28

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

22 5

25 8 27 10

16:42

ɀ^Ÿ 5770

23 6

26 9

26 9

ʈ¼‹ 1388

7

16:42

8

11

5

}M

}M

24 7

9

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

37

6

25 8 27 10

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

22 5

7

ɀ^Ÿ 5770

4

23 6

26 9

16:42

ɀ^Ÿ 5770

5

}M

26 9

ʈ¼‹ 1388

25 8

8

11

28 ™¯¢ž

9

16:42

8

11

7

16:42

6

23 6

26 9

}M

24 7

5

24 7 9

10

17:05 16:54 6:47 17:03 16:52 6:53

10

6

25 8

½Z]€« |Ì ‡ |̟

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

22 5 7

17:28

ž¥ª¤

½Z]€« |Ì ‡ |̟

8

11

5

27 10

37

ɀ^Ÿ 5770

17:28

24 7 9

½Z]€« |Ì ‡ |̟

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

6

25 8

17:28

27 10

22 5 7

27 10

26 9 16:42

4

37

22 5

9

8

11

ž¥ª¤

25 8

24 7 9

Änv·Y É}

}M

7

6

25 8

ɀ^Ÿ 5770

23 6

22 5 7

27 10

}M

8

11

5

Nov

ʈ¼‹ 1388

5

24 7 9

½Z]€« |Ì ‡ |̟

17:05 16:54 6:47 17:03 16:52 6:53

É{ÔÌ» 2009

6

25 8

17:28

ž¥ª¤

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

22 5 7

27 10

37

ɀ^Ÿ 5770

8

11 28 ™¯¢ž

26 9 16:42

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:03 16:52 6:54 17:02 16:51 6:59

É{ÔÌ» 2009

Nov

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

38

ɀ^Ÿ 5770

ž¥ ª ¤

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:03 16:52 6:54 17:02 16:51 6:59

É{ÔÌ» 2009

Nov

12 11

30 13

ÂÀ·5ZŸ wZ] ½|¿YÂy cZ^Œ°Ë \‹ dËÁ€Ÿ ¹Z´ÀÅ { -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:03 16:52 6:54 17:02 16:51 6:59

17

É{ÔÌ» 2009

Nov

5  ¥²¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

3 16

4 17

16:41

ÂÀ·5ZŸ wZ] ½|¿YÂy cZ^Œ°Ë \‹ dËÁ€Ÿ ¹Z´ÀÅ { -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

38

ɀ^Ÿ 5770

ž¥ ª ¤

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:03 16:52 6:54 17:02 16:51 6:59

17:27 17

É{ÔÌ» 2009

Nov

ÂÀ·5ZŸ wZ] ½|¿YÂy cZ^Œ°Ë \‹ dËÁ€Ÿ ¹Z´ÀÅ { -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:03 16:52 6:54 17:02 16:51 6:59

17

É{ÔÌ» 2009

Nov

5  ¥²¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

3 16

4 17

16:41

ÂÀ·5ZŸ wZ] ½|¿YÂy cZ^Œ°Ë \‹ dËÁ€Ÿ ¹Z´ÀÅ { -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

38

ɀ^Ÿ 5770

ž¥ ª ¤

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:03 16:52 6:54 17:02 16:51 6:59

17:27 17

É{ÔÌ» 2009

Nov

ÂÀ·5ZŸ wZ] ½|¿YÂy cZ^Œ°Ë \‹ dËÁ€Ÿ ¹Z´ÀÅ { -

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:03 16:52 6:54 17:02 16:51 6:59

17

É{ÔÌ» 2009

Nov

5  ¥²¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

3 16

4 17

16:41

ÂÀ·5ZŸ wZ] ½|¿YÂy cZ^Œ°Ë \‹ dËÁ€Ÿ ¹Z´ÀÅ { -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

38

ɀ^Ÿ 5770

ž¥ ª ¤

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:03 16:52 6:54 17:02 16:51 6:59

17:27 17

É{ÔÌ» 2009

Nov

ÂÀ·5ZŸ wZ] ½|¿YÂy cZ^Œ°Ë \‹ dËÁ€Ÿ ¹Z´ÀÅ { -

17

5  ¥²¢ž

Änv·Y É}

ž¥ ª ¤

}M

38

29 12 Dec 14

18 5  ¥²¢ž

3 16 16:41 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

Änv·Y É}

ž¥ ª ¤

}M

38

29 12

2 15

16 15

17:27

ɀ^Ÿ 5770

14 13

Dec 14

18

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

30 13

14 13

4 17

5  ¥²¢ž

16:41

12 11

29 12

2 15

18

3 16

16 15

12 11

30 13

Dec 14

2 15

16 15

17:27

29 12

14 13

Dec 14

18

ž¥ ª ¤

30 13

14 13

4 17

Änv·Y É}

}M

38

12 11

29 12

2 15

ɀ^Ÿ 5770

16 15

12 11

30 13

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

2 15

16 15

17:27

16:41

14 13

Dec 14

18

5  ¥²¢ž

30 13

14 13

4 17

18

3 16

12 11

29 12

2 15

Dec 14 16 15

12 11

30 13

29 12

2 15

16 15

17:27

ž¥ ª ¤

38

14 13

Dec 14

18

Änv·Y É}

}M

30 13

14 13

4 17

ɀ^Ÿ 5770

12 11

29 12

2 15

ʈ¼‹ 1388

Dec 14 16 15

3 16

4 17

16:41 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ÂÀ·5ZŸ wZ] ½|¿YÂy cZ^Œ°Ë \‹ dËÁ€Ÿ ¹Z´ÀÅ { -

17:27 17

18 5  ¥²¢ž

3 16 16:41 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:02 17:02

É{ÔÌ» 2009

16:51 7:00 16:51 7:05

Dec

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

ž ¥ ª¤

19 18

7 20

39

ɀ^Ÿ 5770

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:02 17:02

É{ÔÌ» 2009

16:51 7:00 16:51 7:05

Dec

11 24 17:27 (¹Á{ \‹) Z¯ÂÀu µÁY Á

24

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:02 17:02

É{ÔÌ» 2009

16:51 7:00 16:51 7:05

8 21

Dec

25 12 š²¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

10 23

11 24

16:41

17:27 (¹Á{ \‹) Z¯ÂÀu µÁY Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

39

ɀ^Ÿ 5770

ž ¥ ª¤

24

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:02 17:02

É{ÔÌ» 2009

16:51 7:00 16:51 7:05

Dec

11 24 17:27 (¹Á{ \‹) Z¯ÂÀu µÁY Á

24

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:02 17:02

É{ÔÌ» 2009

16:51 7:00 16:51 7:05

Dec

12 š²¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

10 23

11 24

16:41

17:27 (¹Á{ \‹) Z¯ÂÀu µÁY Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

39

ɀ^Ÿ 5770

ž ¥ ª¤

24

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:02 17:02

É{ÔÌ» 2009

16:51 7:00 16:51 7:05

Dec

11 24 17:27 (¹Á{ \‹) Z¯ÂÀu µÁY Á

24

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:02 17:02

É{ÔÌ» 2009

16:51 7:00 16:51 7:05

Dec

12 š²¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

10 23

11 24

16:41

17:27 (¹Á{ \‹) Z¯ÂÀu µÁY Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

39

ɀ^Ÿ 5770

ž ¥ ª¤

24

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:02 17:02

É{ÔÌ» 2009

16:51 7:00 16:51 7:05

Dec

11 24 17:27 (¹Á{ \‹) Z¯ÂÀu µÁY Á

24

12 š²¢ž

16:41 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

Änv·Y É}

ž ¥ ª¤

}M

39 ºy €Ë|£ |̟

6 19 8 21

25 12 š²¢ž

10 23 16:41 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

Änv·Y É}

ž ¥ ª¤

}M

39 ºy €Ë|£ |̟

6 19 21 20

8 21

25

12 š²¢ž

7 20 9 22

23 22

(cZ^‹ ž¼‹Y ¶^«) Z¯ÂÀu µÁY \‹ {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M Z¯ÂÀu Á dŒÅ {

25

10 23

19 18

ºy €Ë|£ |̟

21 20

-

8 21

23 22

(cZ^‹ ž¼‹Y ¶^«) Z¯ÂÀu µÁY \‹ {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M Z¯ÂÀu Á dŒÅ {

6 19

9 22

ºy €Ë|£ |̟

6 19

9 22 -

19 18

7 20

39

21 20

8 21

25

ž ¥ ª¤

7 20

23 22

(cZ^‹ ž¼‹Y ¶^«) Z¯ÂÀu µÁY \‹ {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M Z¯ÂÀu Á dŒÅ {

Änv·Y É}

}M

19 18

ºy €Ë|£ |̟

21 20

-

ɀ^Ÿ 5770

23 22

(cZ^‹ ž¼‹Y ¶^«) Z¯ÂÀu µÁY \‹ {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M Z¯ÂÀu Á dŒÅ {

6 19

9 22

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

9 22 -

19 18

7 20

16:41

21 20

8 21

25

12 š²¢ž

7 20

23 22

(cZ^‹ ž¼‹Y ¶^«) Z¯ÂÀu µÁY \‹ {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M Z¯ÂÀu Á dŒÅ {

25

10 23

19 18

ºy €Ë|£ |̟

21 20

-

8 21 23 22

(cZ^‹ ž¼‹Y ¶^«) Z¯ÂÀu µÁY \‹ {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M Z¯ÂÀu Á dŒÅ {

6 19

9 22

ºy €Ë|£ |̟

6 19

9 22 -

19 18

7 20

ž ¥ ª¤

39

21 20

23 22

(cZ^‹ ž¼‹Y ¶^«) Z¯ÂÀu µÁY \‹ {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M Z¯ÂÀu Á dŒÅ {

Änv·Y É}

}M

7 20

21 20

-

ɀ^Ÿ 5770

19 18

ºy €Ë|£ |̟

6 19

9 22

ʈ¼‹ 1388

23 22

(cZ^‹ ž¼‹Y ¶^«) Z¯ÂÀu µÁY \‹ {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M Z¯ÂÀu Á dŒÅ { -

10 23

11 24

16:41

17:27 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

(¹Á{ \‹) Z¯ÂÀu µÁY Á

8 21

24

25 12 š²¢ž

10 23 16:41 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ 17:03 17:05

Â¸—

É{ÔÌ» 2009

16:52 7:06 16:54 7:09

Dec

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

14 27

17:30

17:03 17:05

2

Â¸—

É{ÔÌ» 2009

16:52 7:06 16:54 7:09

Dec

2 19 ®°§

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

18 1 17:30 Z¯ÂÀu ºfŒÅ Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ 17:03 17:05

2

Â¸—

É{ÔÌ» 2009

16:52 7:06 16:54 7:09

Dec

19 ®°§

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

14 27

17:30

17:03 17:05

2

Â¸—

É{ÔÌ» 2009

16:52 7:06 16:54 7:09

Dec

ž¥ ª ¤

2 19 ®°§

ʈ¼‹ 1388

}M

Änv·Y É}

17:30 2

É{ÔÌ» 2009

16:52 7:06 16:54 7:09

Dec

19 ®°§

2 19 ®°§

18 1

16:43

17:30 Z¯ÂÀu ºfŒÅ Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

40

ɀ^Ÿ 5770

ž¥ ª ¤

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ 17:03 17:05

(¹Â‡ \‹)Z¯ÂÀu ¹Á{ Á

2

Â¸—

É{ÔÌ» 2009

16:52 7:06 16:54 7:09

Dec

Änv·Y É}

ž¥ ª ¤

}M

18 1 17:30 Z¯ÂÀu ºfŒÅ Á

40

ɀ^Ÿ 5770

ž¥ ª ¤ (¹Â‡ \‹)Z¯ÂÀu ¹Á{ Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ 17:03 17:05

2

Â¸—

É{ÔÌ» 2009

16:52 7:06 16:54 7:09

15 28

2 19 ®°§

Dec

Änv·Y É}

ž¥ ª ¤

}M

17:30 Z¯ÂÀu ºfŒÅ Á

40 (¹Â‡ \‹)Z¯ÂÀu ¹Á{ Á

13 26 (ºnÀa \‹)Z¯ÂÀu ¹ZÆq Á

15 28

2 19 ®°§

(ºf¨Å \‹)Z¯ÂÀu ºŒ‹ Á ‰{Ây ‰Á

17 30 16:43 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

Änv·Y É}

ž¥ ª ¤

}M

40 (¹Â‡ \‹)Z¯ÂÀu ¹Á{ Á

13 26 (ºnÀa \‹)Z¯ÂÀu ¹ZÆq Á

15 28 1 29

(ºfŒÅ \‹)Z¯ÂÀu ºf¨Å Á ‰{Ây ‰Á ɀ¼« ɀnÅ 1431 µZ‡ Z£M

18 1 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

28 27

(ºŒ‹ \‹)Z¯ÂÀu ºnÀa Á

16:43

16:43

26 25

(¹ZÆq \‹)Z¯ÂÀu ¹Â‡ Á

17 30

17 30

ɀ^Ÿ 5770

16 29 (ºf¨Å \‹)Z¯ÂÀu ºŒ‹ Á ‰{Ây ‰Á

(ºf¨Å \‹)Z¯ÂÀu ºŒ‹ Á ‰{Ây ‰Á

ʈ¼‹ 1388

14 27 (ºnÀa \‹)Z¯ÂÀu ¹ZÆq Á

(ºnÀa \‹)Z¯ÂÀu ¹ZÆq Á

1 29

(ºfŒÅ \‹)Z¯ÂÀu ºf¨Å Á ‰{Ây ‰Á ɀ¼« ɀnÅ 1431 µZ‡ Z£M

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

(¹Â‡ \‹)Z¯ÂÀu ¹Á{ Á

13 26

16 29

16:43

40

28 27

(ºŒ‹ \‹)Z¯ÂÀu ºnÀa Á

17 30

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

14 27

(ºf¨Å \‹)Z¯ÂÀu ºŒ‹ Á ‰{Ây ‰Á

16:43

26 25

(¹ZÆq \‹)Z¯ÂÀu ¹Â‡ Á

(ºnÀa \‹)Z¯ÂÀu ¹ZÆq Á

17 30

1 29

(ºfŒÅ \‹)Z¯ÂÀu ºf¨Å Á ‰{Ây ‰Á ɀ¼« ɀnÅ 1431 µZ‡ Z£M

17 30

(ºf¨Å \‹)Z¯ÂÀu ºŒ‹ Á ‰{Ây ‰Á

ʈ¼‹ 1388

16 29

15 28

2

15 28

28 27

(ºŒ‹ \‹)Z¯ÂÀu ºnÀa Á

(ºf¨Å \‹)Z¯ÂÀu ºŒ‹ Á ‰{Ây ‰Á

(ºnÀa \‹)Z¯ÂÀu ¹ZÆq Á

26 25

(¹ZÆq \‹)Z¯ÂÀu ¹Â‡ Á

(ºnÀa \‹)Z¯ÂÀu ¹ZÆq Á

1 29

18 1

Â¸—

13 26

16 29

13 26

14 27

28 27

(ºfŒÅ \‹)Z¯ÂÀu ºf¨Å Á ‰{Ây ‰Á ɀ¼« ɀnÅ 1431 µZ‡ Z£M

17:03 17:05

2

15 28

14 27 (ºŒ‹ \‹)Z¯ÂÀu ºnÀa Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£

(¹Â‡ \‹)Z¯ÂÀu ¹Á{ Á

26 25

(¹ZÆq \‹)Z¯ÂÀu ¹Â‡ Á

Z¯ÂÀu ºfŒÅ Á

40

ɀ^Ÿ 5770

1 29

18 1

Z¯ÂÀu ºfŒÅ Á

13 26

16 29 (ºfŒÅ \‹)Z¯ÂÀu ºf¨Å Á ‰{Ây ‰Á ɀ¼« ɀnÅ 1431 µZ‡ Z£M

17:30 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

28 27

(ºŒ‹ \‹)Z¯ÂÀu ºnÀa Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£

16:43

(¹Â‡ \‹)Z¯ÂÀu ¹Á{ Á

1 29

18 1

15 28

2

ž¥ ª ¤

28 27

(ºfŒÅ \‹)Z¯ÂÀu ºf¨Å Á ‰{Ây ‰Á ɀ¼« ɀnÅ 1431 µZ‡ Z£M

17 30

26 25

(¹ZÆq \‹)Z¯ÂÀu ¹Â‡ Á

Z¯ÂÀu ºfŒÅ Á

(ºf¨Å \‹)Z¯ÂÀu ºŒ‹ Á ‰{Ây ‰Á

1 29

Änv·Y É}

}M

40

26 25

(ºŒ‹ \‹)Z¯ÂÀu ºnÀa Á

13 26

16 29

ɀ^Ÿ 5770

16 29

28 27

(ºfŒÅ \‹)Z¯ÂÀu ºf¨Å Á ‰{Ây ‰Á ɀ¼« ɀnÅ 1431 µZ‡ Z£M

Dec

15 28

14 27 (ºŒ‹ \‹)Z¯ÂÀu ºnÀa Á

16:52 7:06 16:54 7:09

ʈ¼‹ 1388

14 27

26 25

(¹ZÆq \‹)Z¯ÂÀu ¹Â‡ Á

É{ÔÌ» 2009

(¹ZÆq \‹)Z¯ÂÀu ¹Â‡ Á

(ºnÀa \‹)Z¯ÂÀu ¹ZÆq Á

1 29

18 1

17:03 17:05

Â¸—

13 26

16 29 (ºfŒÅ \‹)Z¯ÂÀu ºf¨Å Á ‰{Ây ‰Á ɀ¼« ɀnÅ 1431 µZ‡ Z£M

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£

(¹Â‡ \‹)Z¯ÂÀu ¹Á{ Á

28 27

(ºŒ‹ \‹)Z¯ÂÀu ºnÀa Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£

ž¥ ª ¤

26 25

(¹ZÆq \‹)Z¯ÂÀu ¹Â‡ Á

Z¯ÂÀu ºfŒÅ Á

40

ɀ^Ÿ 5770

2

2 19 ®°§

(ºf¨Å \‹)Z¯ÂÀu ºŒ‹ Á ‰{Ây ‰Á

17 30 16:43 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 7:10 17:08 16:57 7:13

É{ÔÌ» 2009

Dec

ʈ¼‹ 1388

}M ¹ € v»

4

5

23 6 25 8

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 7:10 17:08 16:57 7:13

É{ÔÌ» 2009

Dec

ʈ¼‹ 1388

}M ¹ € v»

5

23 6

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 7:10 17:08 16:57 7:13

9

É{ÔÌ» 2009

Dec

ʈ¼‹ 1388

}M ¹ € v»

4

5

23 6 25 8

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 7:10 17:08 16:57 7:13

É{ÔÌ» 2009

Dec

9 26 ²›¢ž

ʈ¼‹ 1388

}M ¹ € v»

5

Dec

É{

26 ²›¢ž

7

9 26 ²›¢ž

ɀ^Ÿ 5770

¹ € v»

³š¡

}M

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

41

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ÊÀ̈u ÉZŸÂ‡ Ze

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 7:10 17:08 16:57 7:13

9

É{ÔÌ» 2009

Dec

5

7

26 ²›¢ž

ɀ^Ÿ 5770

¹ € v»

³š¡

}M

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

41

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:05 16:54 7:10 17:08 16:57 7:13

9

É{ÔÌ» 2009

Dec

5

7

24 7

9 26 ²›¢ž

¹ € v»

³š¡

}M

20 3 5

23 6

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

17:33 ÊÀ̈u ÉZŸÂ‡ Ze

9

41

3

É{

Y|¸Ë \‹

22 5 8

16:47

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5770

6

25 8

16:47

ʈ¼‹ 1388

21 4

24 7

É{

Y|¸Ë \‹

22 5

4

Y|¸Ë \‹

41

20 3

25 8 ÊÀ̈u ÉZŸÂ‡ Ze

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

3

23 6

17:33

16:47

ʈ¼‹ 1388

8

É{

24 7

9

6

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

É{

Y|¸Ë \‹

22 5

21 4

16:47

41

3

4

Y|¸Ë \‹

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

20 3

25 8 17:33

16:47

ʈ¼‹ 1388

8

É{

24 7

23 6

16:47

É{

Y|¸Ë \‹

22 5

6

Y|¸Ë \‹

7

9

5

21 4

22 5 8

3

4

20 3

23 6

9

É{ÔÌ» 2009

3

6

ÊÀ̈u ÉZŸÂ‡ Ze

17:05 16:54 7:10 17:08 16:57 7:13

24 7

21 4

17:33

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

9

7

4

25 8

³š¡

ÊÀ̈u ÉZŸÂ‡ Ze

22 5 8

9

41

ɀ^Ÿ 5770

17:33

20 3 6

ÊÀ̈u ÉZŸÂ‡ Ze

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

3

21 4

17:33

16:47

41

20 3

25 8

24 7

26 ²›¢ž

³š¡

8

7

9

¹ € v»

}M

23 6

22 5 8

ÊÀ̈u ÉZŸÂ‡ Ze

É{

20 3 6

ɀ^Ÿ 5770

6

Y|¸Ë \‹

3

21 4

ʈ¼‹ 1388

21 4

24 7

26 ²›¢ž

4

17:33

Dec

7

9

25 8

É{ÔÌ» 2009

4

22 5 8

9

17:05 16:54 7:10 17:08 16:57 7:13

20 3 6

ÊÀ̈u ÉZŸÂ‡ Ze

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

3

21 4

17:33

41

ɀ^Ÿ 5770

7

9 26 ²›¢ž

24 7 16:47

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:58 7:13 17:13 17:02 7:14

Dec

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹ € v»

³š¡

11 10

28 11

42

ɀ^Ÿ 5770

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:58 7:13 17:13 17:02 7:14

Dec

Jan

15

17:38

2 ¢ ¢ž

16

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:58 7:13 17:13 17:02 7:14

29 12

16

Dec

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹ € v»

31 14

15

17:38 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:58 7:13 17:13 17:02 7:14

Dec

15

17:38

2 ¢ ¢ž

16

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:58 7:13 17:13 17:02 7:14

Dec

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹ € v»

31 14

15

17:38 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

16

42

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:58 7:13 17:13 17:02 7:14

Dec

15

17:38

2 ¢ ¢ž

16

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:58 7:13 17:13 17:02 7:14

Dec

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹ € v»

31 14

Jan

16:52

15

17:38 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

17:38 16

15

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2009

17:09 16:58 7:13 17:13 17:02 7:14

Dec

2 ¢ ¢ž

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

¹ € v»

³š¡

É{

42 d^— 10 dÌÀ e - 6:14 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u ÊÀ̈u ÉY‹ZŸ 17:24 dÌÀ e ½ZËZa -

27 10 29 12

16

31 14 16:52 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

¹ € v»

³š¡

É{

11 10

d^— 10 dÌÀ e - 6:14 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u ÊÀ̈u ÉY‹ZŸ 17:24 dÌÀ e ½ZËZa -

28 11

42 d^— 10 dÌÀ e - 6:14 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u ÊÀ̈u ÉY‹ZŸ 17:24 dÌÀ e ½ZËZa -

27 10 13 12

29 12

16

16:52

ʈ¼‹ 1388

2 ¢ ¢ž

16

42

ɀ^Ÿ 5770

30 13

15 14

Jan

31 14

15 14

13 12

(2010) É{ÔÌ» |Ë|m µZ‡ -

16

30 13 (2010) É{ÔÌ» |Ë|m µZ‡ -

27 10

30 13

29 12

13 12

11 10

28 11

27 10

28 11

29 12

16

d^— 10 dÌÀ e - 6:14 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u ÊÀ̈u ÉY‹ZŸ 17:24 dÌÀ e ½ZËZa -

11 10

d^— 10 dÌÀ e - 6:14 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u ÊÀ̈u ÉY‹ZŸ 17:24 dÌÀ e ½ZËZa -

15 14

Jan

³š¡

2 ¢ ¢ž

13 12

(2010) É{ÔÌ» |Ë|m µZ‡ -

¹ € v»

É{

42

15 14

Jan

16:52

27 10

30 13

ɀ^Ÿ 5770

30 13 (2010) É{ÔÌ» |Ë|m µZ‡ -

11 10

28 11

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

28 11

29 12

16

16:52

13 12

15 14

Jan

31 14

11 10

d^— 10 dÌÀ e - 6:14 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u ÊÀ̈u ÉY‹ZŸ 17:24 dÌÀ e ½ZËZa -

13 12

(2010) É{ÔÌ» |Ë|m µZ‡ -

16 2 ¢ ¢ž

16

42

ɀ^Ÿ 5770

29 12 15 14

Jan

16:52

27 10

30 13

d^— 10 dÌÀ e - 6:14 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u ÊÀ̈u ÉY‹ZŸ 17:24 dÌÀ e ½ZËZa -

27 10

30 13 (2010) É{ÔÌ» |Ë|m µZ‡ -

11 10

28 11

³š¡

42

13 12

15 14

(2010) É{ÔÌ» |Ë|m µZ‡ -

¹ € v»

É{

28 11

13 12

30 13

ɀ^Ÿ 5770

11 10

d^— 10 dÌÀ e - 6:14 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u ÊÀ̈u ÉY‹ZŸ 17:24 dÌÀ e ½ZËZa -

27 10

ʈ¼‹ 1388

15 14

(2010) É{ÔÌ» |Ë|m µZ‡ -

31 14

Jan

16:52

17:38 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

29 12

16

15

16 2 ¢ ¢ž

31 14 16:52 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 7:14 17:20 17:09 7:14

É{ÔÌ» 2010

Jan

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹ € v»

43

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 7:14 17:20 17:09 7:14

É{ÔÌ» 2010

Jan

18 17

4 18

23

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 7:14 17:20 17:09 7:14

É{ÔÌ» 2010

Jan

9 ³ž§²

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹ € v»

7 21

8 22

16:58

17:45 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

23

43

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 7:14 17:20 17:09 7:14

É{ÔÌ» 2010

Jan

23

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 7:14 17:20 17:09 7:14

É{ÔÌ» 2010

Jan

9 ³ž§²

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹ € v»

7 21

8 22

16:58

17:45 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

23

43

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 7:14 17:20 17:09 7:14

É{ÔÌ» 2010

Jan

23

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 7:14 17:20 17:09 7:14

É{ÔÌ» 2010

Jan

9 ³ž§²

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹ € v»

7 21

8 22

16:58

17:45 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

23

43

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:14 17:03 7:14 17:20 17:09 7:14

É{ÔÌ» 2010

Jan

23

9 ³ž§²

¹ € v»

³š¡

É{

43

3 17 5 19

23 9 ³ž§²

7 21 16:58 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

¹ € v»

³š¡

É{

43

3 17

6 20

22 21

17:45

ɀ^Ÿ 5770

20 19

5 19

23

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

4 18

20 19

8 22

9 ³ž§²

16:58

18 17

3 17

6 20

23

7 21

22 21

18 17

4 18

5 19

6 20

22 21

17:45

3 17

20 19

5 19

23

³š¡

4 18

20 19

8 22

¹ € v»

É{

43

18 17

3 17

6 20

ɀ^Ÿ 5770

22 21

18 17

4 18

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

6 20

22 21

17:45

16:58

20 19

5 19

23

9 ³ž§²

4 18

20 19

8 22

23

7 21

18 17

3 17

6 20

5 19 22 21

18 17

4 18

3 17

6 20

22 21

17:45

³š¡

43

20 19

5 19

23

¹ € v»

É{

4 18

20 19

8 22

ɀ^Ÿ 5770

18 17

3 17

6 20

ʈ¼‹ 1388

5 19 22 21

7 21

8 22

16:58

17:45 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

23

23 9 ³ž§²

7 21 16:58 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:21 17:10 7:14 17:27 17:16 7:13

É{ÔÌ» 2010

Jan

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹€v»

44

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:21 17:10 7:14 17:27 17:16 7:13

É{ÔÌ» 2010

Jan

25 24

11 25

‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:21 17:10 7:14 17:27 17:16 7:13

30

É{ÔÌ» 2010

Jan

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹€v»

15 29

17:05

17:52 ‰{Ây ‰Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

44

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:21 17:10 7:14 17:27 17:16 7:13

30

É{ÔÌ» 2010

Jan

25 24

11 25

‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:21 17:10 7:14 17:27 17:16 7:13

30

É{ÔÌ» 2010

Jan

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹€v»

17:05

17:52 ‰{Ây ‰Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

44

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:21 17:10 7:14 17:27 17:16 7:13

30

É{ÔÌ» 2010

Jan

‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:21 17:10 7:14 17:27 17:16 7:13

30

É{ÔÌ» 2010

Jan

ʈ¼‹ 1388

É{ ¹€v»

17:05

17:52 ‰{Ây ‰Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

44

ɀ^Ÿ 5770

³š¡

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:21 17:10 7:14 17:27 17:16 7:13

30

É{ÔÌ» 2010

Jan

‰{Ây ‰Á

30

³š¡

44

10 24 12 26 14 28 ʨʡʹ

16 ™±™ž

17:05 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

¹€v»

³š¡

É{

44

10 24 12 26 29 28

14 28 16 ™±™ž

¹€v»

É{

13 27

29 28

17:52

ɀ^Ÿ 5770

27 26

12 26

ʨʡʹ

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

11 25

27 26

15 29

17:05

25 24

10 24

13 27

16 ™±™ž

15 29

25 24

11 25

ʨʡʹ

29 28

14 28 16 ™±™ž

14 28

13 27

29 28

17:52

12 26

27 26

12 26

ʨʡʹ

10 24

11 25

27 26

15 29

³š¡

44

25 24

10 24

13 27

¹€v»

É{

15 29

25 24

11 25

ɀ^Ÿ 5770

29 28

14 28 16 ™±™ž

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

13 27

29 28

17:52

16 ™±™ž

17:05

27 26

12 26

ʨʡʹ

ʨʡʹ

11 25

27 26

15 29

14 28

25 24

10 24

13 27

12 26 29 28

14 28 16 ™±™ž

10 24

13 27

29 28

17:52

³š¡

44

27 26

12 26

ʨʡʹ

¹€v»

É{

11 25

27 26

15 29

ɀ^Ÿ 5770

25 24

10 24

13 27

ʈ¼‹ 1388

15 29

17:05

17:52 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

‰{Ây ‰Á

30

14 28 ʨʡʹ

16 ™±™ž

17:05 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:28 17:17 7:13 17:34 17:23 7:10

É{ÔÌ» 2010

Jan

ʈ¼‹ 1388

É{ €¨

2

6

17:28 17:17 7:13 17:34 17:23 7:10

É{ÔÌ» 2010

Jan

5

23 ™š

ʈ¼‹ 1388

É{ €¨

2

7

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:28 17:17 7:13 17:34 17:23 7:10

É{ÔÌ» 2010

Jan

5

23 ™š

ʈ¼‹ 1388

É{ €¨

2

22 7

17:28 17:17 7:13 17:34 17:23 7:10

Jan

5

23 ™š

ʈ¼‹ 1388

É{ €¨

5

8 23 ™š

5

23 ™š

17:12

ɀ^Ÿ 5770

€¨

¡ š²

É{

45

ɀ^Ÿ 5770

¡ š²

7

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:28 17:17 7:13 17:34 17:23 7:10

É{ÔÌ» 2010

Jan

3

19 4 5

23 ™š

ɀ^Ÿ 5770

€¨

¡ š²

É{

ɀ^Ÿ 5770

3

19 4 6

22 7 7

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

45

¡ š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:28 17:17 7:13 17:34 17:23 7:10

É{ÔÌ» 2010

Jan

5

23 ™š

€¨

¡ š²

É{

17:12

17 2 3

19 4 6

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

7

45

1

20 5

17:59

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5770

4

22 7

17:12

ʈ¼‹ 1388

18 3

21 6

¾¼Æ] 21 6

8

2

¾¼Æ]

45

17 2

20 5

17:59

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

1

18 3

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

17:12

ʈ¼‹ 1388

4

17:12

¾¼Æ] 21 6

8

2

¾¼Æ]

45

17 2

22 7 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

1

6

17:59

17:12

ʈ¼‹ 1388

20 5

¾¼Æ]

¾¼Æ] 21 6

8

4

19 4 6

7

Jan

3

20 5

19 4

18 3

17 2 4

17:59

É{ÔÌ» 2010

1

18 3

3

2

21 6

8

2

22 7

17:28 17:17 7:13 17:34 17:23 7:10

19 4 6

É{ÔÌ» 2010

¡ š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

3

20 5

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

45

ɀ^Ÿ 5770

7

17 2 4

7

17:59

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

1

18 3

17:59

17:12

21 6

8

17 2

22 7

19 4 6

17:59

¾¼Æ]

45

1

6

3

20 5

¡ š²

20 5

17 2 4

€¨

É{

4

1

18 3

ɀ^Ÿ 5770

18 3

21 6

8

22 7

Jan

ʈ¼‹ 1388

2

19 4

22 7

É{ÔÌ» 2010

3

20 5

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

17:28 17:17 7:13 17:34 17:23 7:10

17 2 4

7

¡ š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

1

18 3

17:59

45

ɀ^Ÿ 5770

5

8 23 ™š

¾¼Æ] 21 6 17:12

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:35 17:24 7:10 17:42 17:30 7:06

É{ÔÌ» 2010

Jan

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

9

46

ɀ^Ÿ 5770

¡ š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:35 17:24 7:10 17:42 17:30 7:06

É{ÔÌ» 2010

Jan

8

25 10

c¿ÔËY ¾Œm

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:35 17:24 7:10 17:42 17:30 7:06

14

É{ÔÌ» 2010

Jan

30  ¥²š

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

9

28 13

29 14

17:19

18:06 c¿ÔËY ¾Œm

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

46

ɀ^Ÿ 5770

¡ š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:35 17:24 7:10 17:42 17:30 7:06

14

É{ÔÌ» 2010

Jan

c¿ÔËY ¾Œm

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:35 17:24 7:10 17:42 17:30 7:06

14

É{ÔÌ» 2010

Jan

30  ¥²š

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

9

28 13

29 14

17:19

18:06 c¿ÔËY ¾Œm

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

46

ɀ^Ÿ 5770

¡ š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:35 17:24 7:10 17:42 17:30 7:06

14

É{ÔÌ» 2010

Jan

c¿ÔËY ¾Œm

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:35 17:24 7:10 17:42 17:30 7:06

14

É{ÔÌ» 2010

Jan

30  ¥²š

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

9

28 13

29 14

17:19

18:06 c¿ÔËY ¾Œm

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

46

ɀ^Ÿ 5770

¡ š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:35 17:24 7:10 17:42 17:30 7:06

14

É{ÔÌ» 2010

Jan

c¿ÔËY ¾Œm

14

30  ¥²š

17:19 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

€¨

¡ š²

¾¼Æ]

46

8

24 9 26 11

15 30  ¥²š

28 13 17:19 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

€¨

¡ š²

¾¼Æ]

46

8

24 9

27 12

13 12

18:06

30  ¥²š

28 13

11 10

26 11

15

15

25 10

11 10

29 14

26 11

9

24 9

27 12

24 9

13 12

8

25 10

8

27 12

13 12

18:06

¡ š²

46

11 10

26 11

15

€¨

¾¼Æ]

25 10

11 10

29 14

ɀ^Ÿ 5770

9

24 9

27 12

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

13 12

8

25 10

17:19

ʈ¼‹ 1388

27 12

13 12

18:06

30  ¥²š

28 13

11 10

26 11

15

15

25 10

11 10

29 14

26 11

9

24 9

27 12

24 9

13 12

8

25 10

8

27 12

13 12

18:06

¡ š²

46

11 10

26 11

15

€¨

¾¼Æ]

25 10

11 10

29 14

ɀ^Ÿ 5770

9

24 9

27 12

ʈ¼‹ 1388

26 11 13 12

28 13

29 14

17:19

18:06 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

c¿ÔËY ¾Œm

14

15 30  ¥²š

28 13 17:19 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2010

17:43 17:31 7:05 17:49 17:37 7:00

Jan

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

47

ɀ^Ÿ 5770

¡š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2010

17:43 17:31 7:05 17:49 17:37 7:00

Jan

16 15

Feb 17

18:13 21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Jan

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

4 20

5 21

17:26

18:13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

21

47

ɀ^Ÿ 5770

¡š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Jan

18:13 21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Jan

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

4 20

5 21

17:26

18:13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

21

47

ɀ^Ÿ 5770

¡š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:43 17:31 7:05 17:49 17:37 7:00

Jan

18:13 21

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:43 17:31 7:05 17:49 17:37 7:00

Jan

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

4 20

5 21

17:26

18:13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

21

47

ɀ^Ÿ 5770

¡š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:43 17:31 7:05 17:49 17:37 7:00

Jan

18:13 21

31 16 2 18

22

4 20 17:26 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

€¨

¡š²

¾¼Æ]

47

31 16 18 17

2 18

22

¡š²

Feb 17

3 19

20 19

5 21

€¨

¾¼Æ]

47

16 15

18 17

ÊÀ̈u ¾Ì ]Y

ɀ^Ÿ 5770

6 ¢¤©™ ³š²--ž±³¢

É{ÔÌ» 2010

31 16

3 19

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

20 19

16 15

Feb 17

17:26

ʈ¼‹ 1388

3 19 ÊÀ̈u ¾Ì ]Y

6 ¢¤©™ ³š²--ž±³¢

É{ÔÌ» 2010

4 20

18 17

2 18

22

22

Feb 17

20 19

5 21

2 18

16 15

18 17

ÊÀ̈u ¾Ì ]Y

31 16

6 ¢¤©™ ³š²--ž±³¢

É{ÔÌ» 2010

31 16

3 19

¡š²

47

20 19

16 15

Feb 17

€¨

¾¼Æ]

3 19 ÊÀ̈u ¾Ì ]Y

6 ¢¤©™ ³š²--ž±³¢

É{ÔÌ» 2010

17:43 17:31 7:05 17:49 17:37 7:00

2 18

22

ɀ^Ÿ 5770

18 17

20 19

5 21

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

Feb 17

18 17

ÊÀ̈u ¾Ì ]Y

17:26

16 15

31 16

3 19

22

4 20

6 ¢¤©™ ³š²--ž±³¢

É{ÔÌ» 2010

17:43 17:31 7:05 17:49 17:37 7:00

2 18 20 19

16 15

Feb 17

31 16

3 19 ÊÀ̈u ¾Ì ]Y

6 ¢¤©™ ³š²--ž±³¢

É{ÔÌ» 2010

17:43 17:31 7:05 17:49 17:37 7:00

2 18

22

¡š²

47

18 17

20 19

5 21

€¨

¾¼Æ]

Feb 17

18 17

ÊÀ̈u ¾Ì ]Y

ɀ^Ÿ 5770

16 15

31 16

3 19

ʈ¼‹ 1388

20 19

ÊÀ̈u ¾Ì ]Y

4 20

6 ¢¤©™ ³š²--ž±³¢

5 21

17:26

18:13 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

2 18

21

22

4 20

6 ¢¤©™ ³š²--ž±³¢

17:26 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:50 17:38 6:59 17:56 17:44 6:53

É{ÔÌ» 2010

Feb

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

48

ɀ^Ÿ 5770

¡š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:50 17:38 6:59 17:56 17:44 6:53

É{ÔÌ» 2010

Feb

23 22

8 24

27 26

18:20 () ¹€¯Y µÂ‡ c€”u d¸u

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:50 17:38 6:59 17:56 17:44 6:53

28

12 28

17:33

Feb

¾¼Æ] €¨

18:20 () ¹€¯Y µÂ‡ c€”u d¸u

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

48

ɀ^Ÿ 5770

¡š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:50 17:38 6:59 17:56 17:44 6:53

28

É{ÔÌ» 2010

Feb

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u d¸u

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:50 17:38 6:59 17:56 17:44 6:53

28

Feb

¾¼Æ] €¨

12 28

17:33

18:20 () ¹€¯Y µÂ‡ c€”u d¸u

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

48

ɀ^Ÿ 5770

¡š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:50 17:38 6:59 17:56 17:44 6:53

28

É{ÔÌ» 2010

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u d¸u

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:50 17:38 6:59 17:56 17:44 6:53

28

Feb

Feb

¾¼Æ] €¨

12 28

17:33

18:20 () ¹€¯Y µÂ‡ c€”u d¸u

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

48

ɀ^Ÿ 5770

¡š²

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 17:50 17:38 6:59 17:56 17:44 6:53

28

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u d¸u

28

29

ʻԇY [Ô¬¿Y ɁÁ€Ìa

11 27 17:33 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

É{ÔÌ» 2010

Feb

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

€¨

¡š²

¾¼Æ]

48

7 23 25 24

27 26

18:20

9 25

8 24

9 25

29

7 23

¦¢¥°² ³š²--¦¢¡­²§

25 24

12 28

48

23 22

7 23

10 26

¡š²

13

23 22

8 24

€¨

¾¼Æ]

27 26

11 27

¦¢¥°² ³š²--¦¢¡­²§

ʈ¼‹ 1388

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

10 26 ʻԇY [Ô¬¿Y ɁÁ€Ìa

13

É{ÔÌ» 2010

17:33

25 24

27 26

18:20

11 27

ʈ¼‹ 1388

8 24

9 25

29

29

ʻԇY [Ô¬¿Y ɁÁ€Ìa

¦¢¥°² ³š²--¦¢¡­²§

25 24

12 28

9 25

23 22

7 23

10 26

48

7 23

13

23 22

8 24

¡š²

27 26

11 27

¦¢¥°² ³š²--¦¢¡­²§

ʈ¼‹ 1388

€¨

¾¼Æ]

10 26 ʻԇY [Ô¬¿Y ɁÁ€Ìa

13

É{ÔÌ» 2010

ɀ^Ÿ 5770

25 24

27 26

18:20

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

8 24

9 25

29

17:33

¦¢¥°² ³š²--¦¢¡­²§

25 24

12 28

11 27

23 22

7 23

10 26

29

ʻԇY [Ô¬¿Y ɁÁ€Ìa

13

23 22

8 24

9 25 27 26

11 27

¦¢¥°² ³š²--¦¢¡­²§

ʈ¼‹ 1388

7 23

10 26 ʻԇY [Ô¬¿Y ɁÁ€Ìa

13

É{ÔÌ» 2010

¡š²

48

25 24

9 25

29

€¨

¾¼Æ]

8 24

25 24

12 28

ɀ^Ÿ 5770

23 22

7 23

10 26

ʈ¼‹ 1388

10 26 27 26

ʻԇY [Ô¬¿Y ɁÁ€Ìa

11 27

13 ¦¢¥°² ³š²--¦¢¡­²§

12 28

17:33

18:20 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

9 25

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u d¸u

28

29

ʻԇY [Ô¬¿Y ɁÁ€Ìa

11 27

13 ¦¢¥°² ³š²--¦¢¡­²§

17:33 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2010

17:58 17:45 6:52 18:03 17:51 6:46

Feb

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

2

20 §ž±³

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

2

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2010

17:58 17:45 6:52 18:03 17:51 6:46

Feb

20 §ž±³

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

2

20 §ž±³

ʈ¼‹ 1388

¾¼Æ] €¨

2

49

ɀ^Ÿ 5770

¡ š² ‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2010

17:58 17:45 6:52 18:03 17:51 6:46

Feb

6 18:27 |À¨‡Y

20 §ž±³

1

16 2 3

18 4

20 §ž±³

€¨

¡ š²

¾¼Æ]

16 2 3

19 5

18 4

6 18:27 |À¨‡Y

49

¡ š² ‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2010

17:58 17:45 6:52 18:03 17:51 6:46

Feb

20 §ž±³

€¨

¡ š²

¾¼Æ]

30 29

‰{Ây ‰Á () Z“ ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

‰{Ây ‰Á

1

16 2 4

3

19 5

6 18:27 |À¨‡Y 5

49

14 30

17 3

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

2

17:39

17:39

ʈ¼‹ 1388

15 ʸʣʠ

18 4

‰{Ây ‰Á

1

4

5

49

14 30

17 3

ɀ^Ÿ 5770

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

2

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

17:39

ʈ¼‹ 1388

15 ʸʣʠ

17:39

‰{Ây ‰Á

30 29

‰{Ây ‰Á () Z“ ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

3

19 5 5

5

49

14 30

6 18:27 |À¨‡Y

16 2 4

¡ š²

19 5

1

17 3

€¨

¾¼Æ]

4

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ɀ^Ÿ 5770

17 3

17:39

17:39

ʈ¼‹ 1388

15 ʸʣʠ

14 30

15 ʸʣʠ

18 4

20 §ž±³

2

30 29

‰{Ây ‰Á () Z“ ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

3

30 29

‰{Ây ‰Á () Z“ ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

18 4

6 18:27 |À¨‡Y

Feb

Feb

3

19 5

É{ÔÌ» 2010

17:58 17:45 6:52 18:03 17:51 6:46

16 2 4

5

É{ÔÌ» 2010

1

17 3

17:58 17:45 6:52 18:03 17:51 6:46

‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

14 30

15 ʸʣʠ

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

¡ š²

30 29

‰{Ây ‰Á () Z“ ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

49

ɀ^Ÿ 5770

18 4

6 18:27 |À¨‡Y 5

5

3

19 5

16 2

6 18:27 |À¨‡Y ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

‰{Ây ‰Á

1

19 5

17:39

49

14 30

4

16 2 4

¡ š²

17 3

1

17 3

€¨

¾¼Æ]

15 ʸʣʠ

14 30

15 ʸʣʠ

ɀ^Ÿ 5770

2

30 29

‰{Ây ‰Á () Z“ ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

ʈ¼‹ 1388

30 29

‰{Ây ‰Á () Z“ ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

18 4

6 18:27 |À¨‡Y

Feb

Feb

3

19 5

17:58 17:45 6:52 18:03 17:51 6:46

17:58 17:45 6:52 18:03 17:51 6:46

16 2 4

É{ÔÌ» 2010

É{ÔÌ» 2010

1

17 3

5

‰{Ây ‰Á

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

14 30

15 ʸʣʠ

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

¡ š²

30 29

‰{Ây ‰Á () Z“ ¹Z»Y c€”u c{ZƋ

49

ɀ^Ÿ 5770

20 §ž±³

18 4 17:39 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:04 17:52 6:45 18:11 17:58 6:37

É{ÔÌ» 2010

Feb

ʈ¼‹ 1388

|À¨‡Y µÁÓY žÌ]

7

±œ ™

6

22 8

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:04 17:52 6:45 18:11 17:58 6:37

13

Feb

ʈ¼‹ 1388

|À¨‡Y µÁÓY žÌ]

7

25 11

17:47

±œ ™

12

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:04 17:52 6:45 18:11 17:58 6:37

Feb

13

ʈ¼‹ 1388

|À¨‡Y µÁÓY žÌ]

7

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:04 17:52 6:45 18:11 17:58 6:37

Feb

ʈ¼‹ 1388

|À¨‡Y µÁÓY žÌ]

7

18:04 17:52 6:45 18:11 17:58 6:37

É{ÔÌ» 2010

Feb

µÁÓY žÌ]

±œ ™

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

{‹ Ê» Ã|¿YÂy ÔÌ´» cZ^Œ°Ë \‹

50

±œ ™

18:34 12

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:04 17:52 6:45 18:11 17:58 6:37

Feb

8

13

17:47

±œ ™ ÂÀ] ċ» c€”u cZ§Á Á |·Âe

21 7 8

23 9 11 10

€f‡Y dÌÀ e - 5:32 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 18:23 dÌÀ e ½ZËZa

26 12 {‹ Ê» Ã|¿YÂy ÔÌ´» cZ^Œ°Ë \‹

18:34 12

50

6

24 10 -

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

µÁÓY žÌ]

22 8

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

25 11

ɀ^Ÿ 5770

|À¨‡Y

€f‡Y dÌÀ e - 5:32 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 18:23 dÌÀ e ½ZËZa -

ʈ¼‹ 1388

9

27 ±ž¤Ÿ ³š²--ž¯³

ÂÀ] ċ» c€”u cZ§Á Á |·Âe

23 9

7

ÂÀ] ċ» c€”u cZ§Á Á |·Âe

50

6

27 ±ž¤Ÿ ³š²--ž¯³

É{ÔÌ» 2010

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

21 7

26 12

cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

17:47

17:47

11 10

€f‡Y dÌÀ e - 5:32 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 18:23 dÌÀ e ½ZËZa

ɀ^Ÿ 5770

25 11

ɀ^Ÿ 5770

|À¨‡Y

€f‡Y dÌÀ e - 5:32 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 18:23 dÌÀ e ½ZËZa -

ʈ¼‹ 1388

24 10

23 9

13

13

22 8

17:47

25 11

8

23 9

7

-

25 11

ÂÀ] ċ» c€”u cZ§Á Á |·Âe

21 7

9

11 10

12

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

50

6

27 ±ž¤Ÿ ³š²--ž¯³

8

24 10

{‹ Ê» Ã|¿YÂy ÔÌ´» cZ^Œ°Ë \‹

12

21 7 9

18:34

{‹ Ê» Ã|¿YÂy ÔÌ´» cZ^Œ°Ë \‹

18:34

ÂÀ] ċ» c€”u cZ§Á Á |·Âe

6

22 8

26 12

50

±œ ™

27 ±ž¤Ÿ ³š²--ž¯³

É{ÔÌ» 2010

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

ɀ^Ÿ 5770

11 10

12

±œ ™

26 12

23 9

13

µÁÓY žÌ]

|À¨‡Y

11 10

€f‡Y dÌÀ e - 5:32 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 18:23 dÌÀ e ½ZËZa

8

24 10 26 12

Feb

17:47

ɀ^Ÿ 5770

24 10

17:47

25 11

ʈ¼‹ 1388

7

21 7 9

{‹ Ê» Ã|¿YÂy ÔÌ´» cZ^Œ°Ë \‹

18:04 17:52 6:45 18:11 17:58 6:37

É{ÔÌ» 2010

22 8

6

22 8

18:34

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

13

€f‡Y dÌÀ e - 5:32 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 18:23 dÌÀ e ½ZËZa -

27 ±ž¤Ÿ ³š²--ž¯³

-

25 11

8

23 9

9

27 ±ž¤Ÿ ³š²--ž¯³

É{ÔÌ» 2010

12

23 9

26 12 {‹ Ê» Ã|¿YÂy ÔÌ´» cZ^Œ°Ë \‹

{‹ Ê» Ã|¿YÂy ÔÌ´» cZ^Œ°Ë \‹

18:34

ÂÀ] ċ» c€”u cZ§Á Á |·Âe

11 10

18:34

50

ɀ^Ÿ 5770

ÂÀ] ċ» c€”u cZ§Á Á |·Âe

21 7

26 12

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy

50

6

11 10

€f‡Y dÌÀ e - 5:32 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 18:23 dÌÀ e ½ZËZa -

8

24 10

±œ ™

24 10

21 7 9

µÁÓY žÌ]

|À¨‡Y

22 8

6

22 8

ɀ^Ÿ 5770

9

27 ±ž¤Ÿ ³š²--ž¯³

É{ÔÌ» 2010

ʈ¼‹ 1388

7

23 9

26 12

Feb

ÂÀ] ċ» c€”u cZ§Á Á |·Âe

11 10

12

18:04 17:52 6:45 18:11 17:58 6:37

É{ÔÌ» 2010

8

24 10

{‹ Ê» Ã|¿YÂy ÔÌ´» cZ^Œ°Ë \‹

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

21 7 9

18:34

50

ɀ^Ÿ 5770

13

€f‡Y dÌÀ e - 5:32 dÌÀ e Á€‹ €j¯Y |u 18:23 dÌÀ e ½ZËZa -

25 11

27 ±ž¤Ÿ ³š²--ž¯³

17:47

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹ cZ^Œ°Ë \‹ { Z¿Y¸5Å d¯€Ì] ½|¿YÂy


ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2010

18:11 17:59 6:36 18:17 18:04 6:28

Feb

ʈ¼‹ 1388

|À¨‡Y

±œ ™

µÁÓY žÌ]

14 13

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - ¾‹Â‹ ºËÂa

Mar 15

51

ɀ^Ÿ 5770 -

(t^ { Ô´Ì»)ºËÂa ¾Œm {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

É{ÔÌ» 2010

18:11 17:59 6:36 18:17 18:04 6:28

Feb

2 16

18:40 ½ZÌ¿Y€ËY ÉZ°fy{ Á

19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Feb

|À¨‡Y

5 19

17:53 ½ZÌ¿Y€ËY ÉZ°fy{ Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

51

±œ ™

14 13

Mar 15

18:40

ɀ^Ÿ 5770

µÁÓY žÌ]

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - ¾‹Â‹ ºËÂa

-

(t^ { Ô´Ì»)ºËÂa ¾Œm {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:11 17:59 6:36 18:17 18:04 6:28

Feb

½ZÌ¿Y€ËY ÉZ°fy{ Á

19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:11 17:59 6:36 18:17 18:04 6:28

Feb

|À¨‡Y

4 18

5 19

17:53

18:40 ½ZÌ¿Y€ËY ÉZ°fy{ Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

51

ɀ^Ÿ 5770

±œ ™

14 13

Mar 15

-

(t^ { Ô´Ì»)ºËÂa ¾Œm {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:11 17:59 6:36 18:17 18:04 6:28

Feb

½ZÌ¿Y€ËY ÉZ°fy{ Á

19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸— 18:11 17:59 6:36 18:17 18:04 6:28

Feb

|À¨‡Y

4 18

5 19

17:53

18:40 ½ZÌ¿Y€ËY ÉZ°fy{ Á

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

51

ɀ^Ÿ 5770

±œ ™

14 13

Mar 15

-

(t^ { Ô´Ì»)ºËÂa ¾Œm {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

19

ZvÀÌ» ½ZËZa [Á€£ Â¸—

Feb

½ZÌ¿Y€ËY ÉZ°fy{ Á

19

-

(t^ { Ô´Ì»)ºËÂa ¾Œm {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

28 14 2 16

20

() ¹€¯Y µÂ‡ c€”u {ÔÌ»

4 18 17:53 ½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹

ʈ¼‹ 1388

ɀ^Ÿ 5770

µÁÓY žÌ]

±œ ™

|À¨‡Y

Mar 15

51 -

(t^ { Ô´Ì»)ºËÂa ¾Œm {‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M

28 14 16 15

18 17

18:40

±œ ™

14 13

{‹ ʼ¿ Ã|¿YÂy Z¿M - ¾‹Â‹ ºËÂa

2 16

20

µÁÓY žÌ]

|À¨‡Y

51

±­ ³š² --™²³ ¢¤

16 15

5 19

½Z̸̼¯ ¶Ì˜ e Á ,cZ^‹