Page 1


101_ghanon_ajib  

٨ - ‫ﮐﺮدﺗﺎزﻣﺎنردﺷﺪنﯽﺷﺪهﮐﮫدوﭼﺮﺧﮫﺳﻮارانراﻣﻮﻇﻒﻣﺐﯾﺗﺼﻮﯽﻗﺎﻧﻮﻧﺎﯿﺘﺎﻧﯾدرﺑﺮ٨٨٨١ﺳﺎلدر‬ ‫ﺑﮫﺻﺪادرآورﻧﺪﻮﺳﺘﮫﯿراﺑﻄﻮرﭘﺸﺎنﯾازﮐﻨﺎرﺷﺎن،زﻧﮓدوﭼﺮﺧﮫھﺎﻦﯿﻣﺎﺷ‬ . ‫ﺧﺪا‬...

101_ghanon_ajib  

٨ - ‫ﮐﺮدﺗﺎزﻣﺎنردﺷﺪنﯽﺷﺪهﮐﮫدوﭼﺮﺧﮫﺳﻮارانراﻣﻮﻇﻒﻣﺐﯾﺗﺼﻮﯽﻗﺎﻧﻮﻧﺎﯿﺘﺎﻧﯾدرﺑﺮ٨٨٨١ﺳﺎلدر‬ ‫ﺑﮫﺻﺪادرآورﻧﺪﻮﺳﺘﮫﯿراﺑﻄﻮرﭘﺸﺎنﯾازﮐﻨﺎرﺷﺎن،زﻧﮓدوﭼﺮﺧﮫھﺎﻦﯿﻣﺎﺷ‬ . ‫ﺧﺪا‬...