Page 1

Moodle 1. Crear un compte a Moodle (donar d’alta) (Feina de l’administrador) a. Usuaris / Comptes / afegeix un usuari b. Crear un compte és necessari per a que els usuaris es puguin donar d’alta lliurement en els diferents cursos una vegada coneguin la contrasenya del curs (si en té) c. Existeix la possibilitat de que els alumnes es puguin inscriure en els cursos, sense haver estat donats d’alta prèviament per l’administrador del moodle. Perquè això sigui possible, l’administrador ha d’haver validat l’opció: “Auto-Autenticació” i. Usuaris – autenticació 2. Concedir permisos. (Feina de l’administrador) a. Permisos / Assignació de rols globals / Fer clic a sobre del rol i afegir o treure b. Des d’aquesta funció, podem donar d’alta als usuaris amb diferents atribucions: administrador, creador de cursos, professor editor, professor lector, estudiant, convidat 3. Com es defineixen les categories i qui ho pot fer? (Feina de l’administrador) a. S’ha de fer des de la pàgina inicial del moodle i només ho pot fer l’administrador b. S’activa l’edició i es localitza el bloc “categories de cursos” c. Clic a “Tots els cursos” – “afegeix una nova categoria” d. També es pot fer des del menú inicial que veu l’administrador en el marge esquerre: i. Cursos / afegeix - edita cursos / afegeix una nova categoria 4. Com obrir un curs a. Cursos / Afegeix - edita cursos / afegeix un nou curs b. Omplir tots els paràmetres del curs. N’hi ha que són obligatoris i. S’ha de decidir aspectes importants: 1. ordenació per temes o setmanes 2. si els alumnes es poden inscriure lliurement 3. si hi haurà contrasenya, etc 4. http://agora.xtec.cat/iesmartamata/moodle/course/view.ph p?id=61 c. També es pot fer mitjançant aquesta seqüència: fer clic a la categoria que es correspon amb el curs que volem crear / fer clic a “afegeix un nou curs” 5. Com donar estructura a un curs : setmanes i temes, posar els noms dels temes, etc.


a. Entrar en el curs que ja ha estat creat omplint els paràmetres corresponents. b. Fer clic a la pestanya « activa edició » (marge superior dret) c. Amb l’edició oberta del curs, podem: i. Editar un resum del tema. Presentar la unitat didàctica, anotar els objectius, criteris d’avaluació, etc. ii. Afegir activitats: glossaris, fòrums, qüestionaris iii. Afegir recursos: arxius de text, adreces web, vídeos, etc 6. Com aconseguir que els alumnes es puguin apuntar a un curs i accedir als materials a. En els paràmetres dins l’opció “inscripcions”, ha d’estar activada la casella: “permet inscripcions” – “sí” o “curso abierto” b. Entrar al moodle i fer clic en el curs c. Surt un avís dient si és la primera vegada que s’intenta accedir i “crear un nou cou compte d’usuari”. Fer clic en aquesta opció i enviar les dades. És important apuntar correctament l’e-mail que demana l’aplicatiu d. El moodle envia a l’adreça de correu de l’estudiant un missatge amb un enllaç en el qual s’ha de fer clic e. Després d’aquest clic es regressa al moodle i ja es pot entrar en el curs. Si el curs té contrasenya és ara el moment de posar-la. 7. Utilització del mòdul calendari Si el bloc del calendari no és visible en el curs s’ha d’activar prèviament. a. Activar edició b. Baixar (normalment) al final a la dreta i buscar el mòdul “blocs” c. Fer clic a “afegeix” i després a “calendari” Introduir un esdeveniment en el calendari d. Fer clic en la paraula del mes, per exemple “gener” e. Fer clic a “nou esdeveniment” f. Es marca, per exemple “esdeveniment del curs” i OK. Si hem fet grups separats, surt una opció per posar esdeveniments per a cada grup g. Escrivim i. el nom: és allò que es veurà en el calendari del curs, posant el ratolí a sobre ii. la descripció, és la ampliació de l’esdeveniment una vegada es faci clic en la data corresponent iii. les dates de l’esdeveniment h. Desar

8. Com eliminar un curs (feina de l’administrador) Administració del lloc / Cursos / Afegeix - edita cursos / marcar l’opció suprimeix


9. Com afegir activitats sobre un tema: Per conèixer i valorar els diferents tipus d’activitats es pot consultar l’enllaç següent: http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/gestio_centres/d004/modul_3/guia_moodle_per_professorat.pdf

a. Activitat FORUM i. Activar edició del curs ii. Afegeix una activitat iii. Fòrum iv. Omplir el formulari del fòrum v. Desar canvis i tornar al curs b. Activitat GLOSSARI i. Activar edició del curs ii. Afegeix una activitat iii. Glossari iv. Omplir el formulari del glossari (pràcticament no s’ha de canviar res) v. Desar canvis i tornar al curs. Continuar amb l’edició activada vi. Fer clic en el títol del glossari que hem definit en el formulari vii. Fer clic a “afegeix una entrada” i omplir el formulari que s’obre: anotar el concepte i anotar l’explicació del concepte. viii. Desar els canvis c. Activitat QÜESTIONARI DE VERTADER - FALS i. Activar edició del curs ii. Afegeix una activitat iii. Qüestionari iv. Omplir el formulari del qüestionari (pràcticament no s’ha de canviar res). 1. És interessant marcar l’opció “ barreja preguntes-sí” per dificultar la còpia entre els estudiants 2. A “opcions de revisió” es recomana marcar només "Immediatament després de cada intent" vol dir dins dels dos minuts següents després que l'usuari trameti el seu intent fent clic al botó "Envia i acaba". v. Desar canvis i tornar al curs. Continuar amb l’edició activada vi. Fer clic en el títol del qüestionari que hem definit en el formulari vii. Desplegar menú de “ crea una nova pregunta “ i marcar l'opció vertader - fals. Immediatament canvia la pantalla viii. A títol de la pregunta podem posar “t1p1” i a sota escrivim el text de la pregunta. Moodle guardarà totes les meves preguntes, per tant no deixarà repetir el nom de les preguntes (t1p1 significa: tema 1 pregunta 1)


ix. marquem en el lloc corresponent si és vertader o fals la resposta correcta. Desem els canvis x. Despleguem el menú de “crea una nova pregunta” i marquem novament vertader - fals i així successivament xi. quan s'ha acabat el qüestionari, es marca la casella de totes les preguntes i es fa clic a “afegeix al qüestionari” xii. Una vegada han passat al qüestionari podem canviar l'ordre de les preguntes mitjançant les fletxes de la dreta. xiii. Desem canvis **** Altres tipus de qüestionaris Es pot dissenyar un altre tipus de qüestionari modificant l’opció “crea una pregunta nova”. En funció del tipus de pregunta escollit, es proposarà un qüestionari o altre. Normalment es pot deixar “1” com a “qualificació per defecte de la pregunta” 

Resposta oberta: els alumnes han d’escriure sense opcions de resposta a un interrogant o demanda del qüestionari. Es pot utilitzar el camp “retroacció general” per oferir una resposta a l’alumne una vegada ha respost la pregunta.

Aparellament: es formulen dues preguntes com a mínim i cadascuna amb la seva resposta. En el camp 3 es pot posar una resposta sense pregunta per oferir tres opcions per dues qüestions (surten al desplegar el combo “tria”). És obligatori que aparegui penalització per l’error (es pot deixar 0,1). Al camp “text de la pregunta” s’ha d’escriure un enunciat (en l’exemple: aparella preguntes i respostes)

Opcions múltiples: Al camp “text de la pregunta”es formula un interrogant inicial i en els camps inferiors: “opció 1”, “opció 2”, etc.


diferents possibles respostes (amb retroacció o no). Mitjançant la “qualificació” que apareix al costat de cada opció, hem de procurar que hi hagi una combinació o una opció que tingui el 100% correcte

Si volem reprendre el qüestionari, bé per afegir més preguntes o modificar-ne alguna, s’activa l’edició i es fa clic a l’enllaç que apareix en el moodle. A la part superior apareixen 4 botons. Fem clic a “edita”. d. Activitat TASCA – penjar un fitxer (activitat offline) i. Activar edició del curs ii. Afegeix una activitat iii. Tasca – Penjar un fitxer 1. posem nom (serà l’enllaç que presentarà l’activitat en el curs 2. escrivim la descripció de l’activitat. L’enunciat 3. definir les dates d’inici i final i si es permetrà o no enviar tasques fora de termini 4. definir si es permet o no poder tornar a trametre i si volem un avís per e-mail 5. desar canvis i tornar al curs e. Activitat TASCA – activitat en línia (activitat online) i. **** Els passos a seguir són els mateixos que en l’activitat anterior. La diferència entre una i altra activitat radica en la manera de respondre i de fer arribar la resposta al moodle. En la Tasca-penjar un fitxer els alumnes preparen un arxiu (doc, odt, ppt, pdf, etc) en el que expressen la resposta i aquest arxiu l’envien al moodle. En la Tasca-activitat en línia, han d’escriure directament en el moodle la seva resposta i l’envien. Quan entren en l’activitat se’ls obre un camp de text en el que han d’escriure la seva resposta. f. Activitat CONSULTA (fer una votació / conèixer l’opinió d’un grup sobre algun aspecte del currículum o de l’organització del grup classe – per exemple quin dia es prefereix per lliurar un treball -...) i. Activar edició del curs ii. Afegeix una activitat iii. Consulta


1. es posa títol a la consulta (serà l’enllaç que presentarà l’activitat en el curs) 2. Es fa la descripció de la consulta: s’escriu la pregunta 3. en “límit” es pot deixar marcada l’opció “inhabilita” 4. en els camps de “opció 1” “opció 2” , etc hem d’escriure les diferents respostes que permetem que apareguin per respondre a la pregunta que estem formulant. Per exemple si la pregunta formulada només accepta un SÍ o un NO, haurem d’escriure en el camp opció 1: Sí i en el camp opció 2: No. 5. definir les dates d’inici i final 6. A “paràmetres diversos “ s’ha de decidir a. si les opcions de resposta es volen en horitzontal o vertical b. la forma de visualitzar els resultats c. la confidencialitat dels resultats d. si es permet o no canviar la resposta g. Activitat ENQUESTA phpESP Primera part: crear els paràmetres de l’enquesta Es defineix el títol, una petita descripció, les dates i les opcions de resposta. Es desen els canvis i es torna al curs Segona part: dissenyar l’enquesta Es fa clic a l’enllaç de l’enquesta Es fa clic a Preguntes A “salt de secció” marquem “botons d’opció” Es fa clic a “Afegeix una pregunta del tipus seleccionat” Es posa nom a la pregunta (e1p1 –enquesta 1 – pegunta 1 - i el text de la pregunta En el darrer camp de text, es posen les diferents opcions de resposta en línies separades. Per exemple: Sí No 10. Com afegir recursos (materials que han d’ajudar als alumnes per aprendre els continguts de la unitat o que necessiten per resoldre les activitats): a. Com pujar un arxiu de text i. Afegeix un recurs / enllaça un fitxer o lloc web / tria o penja un fitxer / penja un fitxer / busquem l’arxiu mitjançant la funció “examinar” / fem clic a “penja aquest fitxer” / ens apareix la llista de carpetes o fitxers que tenim en el servidor / fer clic a “tria” (sota la columna “acció”) b. Com enllaçar un lloc web i. Afegeix un recurs / enllaça un fitxer o lloc web / omplir l’aplicatiu: bàsicament: nom de l’enllaç i adreça web


c. Com insertar una etiqueta (camp en el qual es pot descriure aspectes de la unitat didàctica mitjançant: text, imatges, vídeos, etc.) i. Afegeix un recurs / enllaça un fitxer o lloc web / insereix una etiqueta / omplir i desar canvis d. Com incrustar un vídeo i. Afegeix un recurs / insereix una etiqueta. Activar el mode HTML i enganxar el “codi embed” del vídeo. Guardar canvis

11. Tutorials de Moodle

Com muntar un wiki http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td204/practica_3-6.html curs iniciació al moodle D004: http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/gestio_centres/d004/index curs d’ús i dinamització de moodle D204 http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/gestio_centres/d204/index Vídeos tutorials de moodle http://www.sre.urv.es/moodleviewlets/ http://cvb.ehu.es/ayudas/moodle/esp/

Tutorial  

Manual moodle