{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

   

ÅRSRAPPORT 2014  

Kort om  FuG  

Indhold

Farmaceuter uden  Grænser  (FuG)  er  en  dansk  humanitær   organisation,  der  arbejder  for  at  fremme  sundhed  i  udvik-­‐ lingslande  gennem  sikker  brug  af  medicin.    

1. Kort  om  FuG   2.  Året  der  gik   3.  Kilimanjaro  School  of  Pharmacy   4.  Masanga  Hospital  Rehabilitation  Project   5.  Ghana   6.  Studenternetværket   7.  Aktiviteter  i  Danmark   8.  Kommunikationsarbejde   9.  Projektgruppernes  forventninger  til  2015   10.  Økonomi   11.  Forventninger  til  2015  -­‐  fortsat    

Medicin og  lægemidler  er  essentielle  i  både  moderne  og  tra-­‐ ditionelle  sundhedssystemer.  For  at  skabe  grobund  for  gode   sundhedstilstande  er  det  nødvendigt,  at  lægemidlerne  er   sikre  at  anvende,  er  effektive  og  af  høj  kvalitet.  Forbedret   sundhed  i  et  langsigtet  perspektiv  kræver  desuden,  at  læge-­‐ midler  anvendes  rationelt.  Derfor  tager  vores  projekter  ud-­‐ gangspunkt  i  at:   Optimere  håndtering  og  brug  af  medicin  på  sundhedsfaci-­‐ liteter  og  blandt  civilbefolkninger.   • Oplyse  nationalt  og  internationalt  om  problemer  med   medicinbrug  i  udviklingslande.   • Styrke  lokale  lægemiddelfaglige  kompetencer  hos  stude-­‐ rende  og  sundhedsprofessionelle.     Vi  udsender  løbende  frivillige  sundhedsprofessionelle  til  vo-­‐ res  projekter  i  Tanzania,  Ghana  og  Sierra  Leone.   •

HJÆLP OS  MED  AT  FORTSÆTTE  VORES  ARBEJDE   Det  koster  300  kroner  om  året  at  være  medlem  af  FuG.  For  studerende  og  pensionister   koster  det  100  kr.  Pengene  går  til  vores  projekter  i  Tanzania,  Sierra  Leone  og  Ghana.  

Læs mere  på  vores  hjemmeside:  www.fug-­‐dk.dk    


4 1 2 3

Året der  gik   Beretning  fra  bestyrelsen  2014  

2014 blev  skudt  i  gang  med  en   intensiv  workshop,  hvor  be-­‐ styrelsen  diskuterede  vision   og  mission  for  FuG.  Efter  en   spændende  og  inspirerende   weekend  blev  visionen  opda-­‐ teret  og  afspejler  nu  tydeligt   de  udfordringer,  der  er  om-­‐ drejningspunktet  for  samar-­‐ bejdet  mellem  os  og  vores  pro-­‐ jektpartnere.  Desuden  disku-­‐ terede  vi,  hvilke  værdier  vi   arbejder  ud  fra,  og  hvordan  de   påvirker  den  måde,  FuG  indgår   i  projekter  og  samarbejdsrela-­‐ tioner  på.     Arbejdet  udmøntede  sig  end-­‐ videre  i  en  ny  kommunikati-­‐ onsstrategi  som  er  implemen-­‐ teret  i  hele  organisationen.   Dette  har  medført  ny  hjemme-­‐ side  med  tekster  og  billeder   således  at  vores  profil  står   simpel  og  skarp.  Ligeledes  har   vi  diskuteret  brug  af  nyheds-­‐ breve  og  sociale  medier.  Sam-­‐ let  betyder  det,  at  vi  er  mere   synlige  og  aktive  på  de  sociale   medier,  og  at  vi  tilstræber  at        

fortælle nyttige,  positive  nyhe-­‐ der  fra  vores  projekter  inden   for  konceptet  Reframing  the   Message.   Igen  i  år  har  vi  udsendt  farma-­‐ ceuter  og  studerende  i  forbin-­‐ delse  med  vores  projekter.  I   foråret  var  der  en  frivillig  far-­‐ maceut  på  Masanga  Hospital  i   Sierra  Leone  og  i  Ghana  ind-­‐ samlede  en  specialestuderende   viden  omkring  forfalsket  medi-­‐ cin.    I  november  sendte  vi  en   frivillig  til  Tanzania  for  at  op-­‐ starte  et  nyt  fælles  projekt  med   Kilimanjaro  School  of  Pharma-­‐ cy.    

Under hjemlige  himmelstrøg   har  vi  konsolideret  samar-­‐ bejdet  med  FuG  i  Norge  og   Sverige  bl.a.  gennem  en  ar-­‐ bejdsweekend  i  Uppsala.   Studenternetværket  var   med  over  25  frivillige  den   bærende  kraft  i  afholdelsen   af  en  international  konfe-­‐ rence  om  supply  chain  ma-­‐ nagement  i  FN  byen  med   160  deltagere  fra  20  lande.         Vi  vil  gerne  sige  stor  tak  til   alle,  der  har  bidraget  til  vo-­‐ res  arbejde  eller  på  anden   vis  støttet  vores  projekter  i   2014!  Vi  ser  frem  til  at  fort-­‐ sætte  samarbejdet  i  2015.  

Refraiming the  Message   Når  vi  refraimer  et  budskab  eller  al  vores  udviklingskommunikation  betyder  det  i   praksis,  at  vi  forsøger  at  erstatte  de  eksisterende  negative  billeder  og  fortællinger   befolkningen  har  af  udviklingssamarbejdet  m ed  nogle  konstruktive  og  løsningsorien-­‐ terede  historier  og  billeder.   IND  MED:  Konstruktiv  nuanceret  formidling,  plads  til  at  kommunikere  de  strukturel-­‐ le  årsager  til  fattigdom,  at  give  partneren  sin  stemme.     UD  MED:  Håbløshed,  offerretorik,  problemorienteret  formidling,  forsimplede  bud-­‐ skaber  og  historier  der  fortæller,  at  det  kun  er  os  i  Danmark  der  kan  ændre  tingenes   tilstand.   Kilde:  www.cisu.dk  

Bestyrelsen

Formand Søren  Post     Kasserer   Helene  Brøndum  Pedersen    

Medlemmer Anne  Zimmermann   Ditte  Poulsen   Sofie  Rosenlund  Lau   Søren  Troels  Christensen   Amila  Zekovic    

Suppleanter Irma  Buza   Stine  Trolle   Ninna  Eckberg  

2


Kilimanjaro School   of  Pharmacy  

Glory og  Godliving  fremstiller  salve  til  eksamen  i  magistrel  frem-­‐ stilling  på  K SP.  I  løbet  af  to  timer  skal  der  vejes,  m åles  og  blandes   og  de  studerende  evalueres  løbende  på  deres  evne  til  at  beregne   mængden  af  indholdsstoffer,  måle  rigtigt  af,  mm.  

Styrke lokal  kapacitet   Antallet  af  farmaciuddannede   per  indbygger  er  meget  lille  i   Tanzania.  Derfor  er  der,  hvis   landet  skal  kunne  følge  med   udviklingen  nationalt  såvel   som  globalt,  et  akut  behov  for   flere  og  bedre  uddannede  in-­‐ den  for  farmaci.  I  FuG  tror  vi   på,  at  viden  om  virkning,  hånd-­‐ tering  og  brug  af  m edicin  er   afgørende  for  at  forbedre   sundheden,  og  derfor  er  det   fortsat  vigtigt  at  have  fokus  på   undervisning  inden  for  disse   områder.   FuG  indledte  derfor  i  2009  et   samarbejde  med  Kilimanjaro   School  of  Pharmacy  (KSP)  med   fokus  på  uddannelsesmæssig   kapacitetsopbygning.  

Samarbejdets overordnede  for-­‐ mål  er  at  højne  det  faglige  niveau   i  undervisningen  på  KSP,  samt   skabe  løsningsorienterede  og   handlekraftige  studerende,  som   efter  endt  uddannelse  kan  bidra-­‐ ge  til  at  sikre  befolkningen  i  Tan-­‐ zania  adgang  til  sikker  og  ratio-­‐ nel  m edicinsk  behandling.  Fra   2010  til  2013  var  danske  farma-­‐ ceuter  udsendt  på  KSP  for  at   højne  niveauet  gennem  erfa-­‐ ringsudveksling  med  lokale  un-­‐ dervisere  omkring  undervis-­‐ ningsmetoder.  

Nyt projektfokus   Efter  i  en  årrække  at  have  haft   fokus  på  de  lokale  undervisere   har  vi  i  2014  besluttet  at  flytte   fokus  til  de  studerende,  fordi  de   udgør  en  kæmpe  ressource,  som   kan  bidrage  til  at  forbedre  ud-­‐ dannelsen  og  studieforholdene   på  KSP.  

På KSP  uddannes  ”pharmacy     technicians”  som  efter  endt  ud-­‐ dannelse  kommer  til  at  fungere   som  videns-­‐  og  teknisk  persona-­‐ le  på  apoteker  i     Tanzania.   På  længere  sigt  kan  de  også  bi-­‐ drage  til  at  styrke  KSPs  gennem-­‐ slagskraft  over  for  beslutnings-­‐ tagere  i  Tanzania  med  henblik  på   at  afsætte  flere  midler  til  uddan-­‐ nelse  af  farmaceutisk  personale.   I  første  omgang  går  det  nye  pro-­‐ jekt  ud  på  at  styrke  studenteror-­‐ ganisationen  på  KSP  og  fremme   medindflydelse  på  uddannelsen.   Projektidéerne  diskuteres  lø-­‐ bende  med  ledelsen  på  KSP  og   den  nuværende  studenterorga-­‐ nisation.     Anders  Riber  Jespersen  har  si-­‐ den  november  været  udsendt  til   KSP  for  at  diskutere  projektidéer   med  de  involverede  parter.  Han   skal  være  på  KSP  i  5  måneder,  og   vi  forventer  herefter  at  have  et   overblik  over  projektaktiviteter,   der  kan  arbejdes  m ed  de  kom-­‐ mende  år.    

Efter denne  eksamen  er  Sabina,  og  resten   af  1.  årgang,  et  skridt  nærmere  diplomet   i  farmaci.  De  udgør  fremtidens  apotek-­‐ spersonale,  som  skal  være  med  til  at  sikre   befolkningen  i  Tanzania  den  bedst   mulige  lægemiddelbehandling.  

3


1 2 3

Masanga Hospital  Rehabilitation  Project   I  det  nordlige  Sierra  Leo-­‐ ne  hjælper  FuG  Masanga   Hospital  med  kapacitets-­‐ opbygning  af  sygehusapo-­‐ teket.   Året  har  budt  på  både  op-­‐  og   nedture  for  det  lille  jungle-­‐ hospital.  Det  startede  godt  ud.   Fra  februar  til  juli  2014  var   farmaceut  Tina  Holst  Nielsen   udsendt  til  sygehusapoteket   dels  som  faglig  sparing  for  den   nye  apoteksleder,  sygeplejer   Aruna  Kargbo,  og  dels  for  at   gennemføre  egne  projekter   særligt  med  fokus  på  forbed-­‐ ret  patientkommunikation.   Under  udsendelsen  har  Tina   blandt  andet  udarbejdet  en   samlet  manual  over  alle  pro-­‐ cedure  på  apoteket.  Dette  gør   det  væsentlig  nemmere  for   nyansatte  at  få  oplæring  i  apo-­‐ tekets  forskellige  funktioner   og  sikre  en  ensartet  tilgang  til   håndtering  af  lægemidler.   Desuden  har  Tina  løbende   afholdt  kurser  for  apoteksper-­‐ sonalet,  der  herved  har  fået   endnu  et  fagligt  løft  og  blandt   andet  er  blevet  styrket  i  at   kommunikere  kort  og  præcis   information  til  de  ambulante   patienter,  der  henter  deres   medicin  på  hospitalet.    

Ebola

Den næste  farmaceut  var  klar   til  at  tage  af  sted  og  overtage,   hvor  Tina  slap.  Men  kort  før   Tinas  hjemkost  spredte  ebola   sig  fra  nabolandet  Guinea  og   skabte  frygt  og  rædsel  blandt   alle  i  Sierra  Leone  og  Liberia.  I   Sierra  Leone  er  over  8000   smittet  med  ebola,  hvoraf   knap  3000  har  overlevet.  

Tina med  apotekspersonalet  på  Masanga  Hospital.  Fra  ven-­‐ stre:  Hassan,  Theresa,  Aruna,  Idrissa,  Tina  og  Mohamed   Selvom  epidemien  synes  at  væ-­‐ re  på  retræte,  er  der  fortsat   ofre  primært  omkring  hoved-­‐ staden  Freetown  og  den  næst-­‐ største  by  Port  Loko.  Masanga   landsby  er  indtil  videre  blevet   skånet  med  kun  få  tilfælde  i   hele  distriktet,  men  epidemien   har  alligevel  haft  voldsomme   konsekvenser  for  hospitalet  og   nærområdet.  Den  øgede  risiko   for  ansatte  og  patienter  forår-­‐ sagede,  at  hospitalsledelsen  af   sikkerhedsmæssige  årsager   besluttede  at  lukke  for  al  kli-­‐ nisk  aktivitet  på  hospitalet,  og   derfor  blev  planlagte  udsendel-­‐ ser  til  hospitalet  aflyst.   Foruden  de  fleste  hospitaler  og   sundhedsklinikker,  har  skoler   og  uddannelsesinstitutioner   været  lukket  siden  august  og   fødevarepriserne  stiger  fortsat.   For  at  begrænse  smitten  er  der   forsamlingsforbud,  hvilket  be-­‐ tyder  at  sociale  dagligdagsakti-­‐ viteter  som  fodbold,  landsby-­‐ møder  og  familiekomsamme-­‐ ner  er  forbudt.  Det  gik  så  vidt,   at  regeringen  erklærede  julen   for  aflyst.  

Alle kæmper  videre   Trods  de  hårde  odds  kæmper   befolkningen  videre  og  vores   samarbejdspartnere  på   Masanga  Hospital  er  ved  godt   mod.  De  ansatte  mødes  jævn-­‐ ligt  for  at  vedligeholde  hospi-­‐ talsområdet  og  lave  forefal-­‐ dende  arbejde.  Masanga  Hos-­‐ pital  Rehabilitation  Projekt   (MHRP)  har  doneret  sin  am-­‐ bulance  til  kørsel  af  ebolamis-­‐ tænkte  patienter  og  er  desu-­‐ den  løbende  involveret  i  ud-­‐ dannelses-­‐  og  behandlingsini-­‐ tiativer,  der  forhåbentlig  er   med  til  at  gøre  en  forskel  i   bekæmpelsen  af  epidemien  i   det  lange  løb.     Herhjemme  mødes  projekt-­‐ gruppen  fortsat  og  arbejder   med  projektbeskrivelser  og   fundraising.  Det  er  endnu   uvist,  hvornår  der  igen  kan   komme  frivillige  til  Masanga,   men  vi  holder  os  opdateret  og   er  klar  til  at  genoptage  arbej-­‐ det,  så  snart  muligheden  by-­‐ der  sig.    

4


1 2 3

Ghana Farmaceuter  uden  Grænser  har  star-­‐ tet  et  projekt  i  Ghana  med  hjælp  fra   lokale  samarbejdspartnere  i     hovedstaden  Accra.     Fokus  er  på  forfalsket  medicin.   Under  sin  udsendelse  i  Ghana  var  Amila  tilknyttet  WHO-­‐ Collaborating  Center  for  Advocacy  and  Training  in  Pharmacovigi-­‐ lance.  Her  ses  hun  sammen  med  nogle  af  centerets  medarbejder.   Ken,  der  står  i  midten,  er  farmaceut  og  arbejder  med  bivirknings-­‐ overvågning  i  Ghana.  De  andre  tre  e r  ansvarlige  for  de  tekniske   og  administrative  opgaver  i  forbindelse  m ed  afholdelse  af  phar-­‐ macovigilance  kurser  for  sundhedsprofessionelle  fra  hele  Afrika.   Fredag  er  en  særlig  farverig  dag  i  Ghana,  da  det  er  en  landsdæk-­‐ kende  tradition  at  iklæde  sig  traditionelt  tøj  om  fredagen.  

FuG sætter  fokus  på  proble-­‐ mer  med  forfalskede  lægemid-­‐ ler  i  Ghana.  WHO  estimerer,  at   en  tredjedel  af  al  medicin  i   Afrika  er  forfalsket.  Konse-­‐ kvenserne  af  dette  kan  være   forværret  sygdom,  resistens   og  i  værste  fald  død.  Projektet   i  Ghana  er  et  samarbejde  mel-­‐ lem  FuG-­‐organisationer  fra   Norge,  Sverige  og  Danmark  og   lokale  partnere  i  Ghana.  

Ny  viden  om  forfalsket   medicin  i  Ghana   2014  har  været  et  spændende   år  og  har  budt  på  ny  viden   samt  en  ny  retning  for  projek-­‐ tet  i  Ghana.     I  april  drog  FuG-­‐medlem  og   farmaceutstuderende  Amila   Zekovic  til  Ghana  for  som  led  i   sit  speciale  at  undersøge  gha-­‐ nesiske  apoteksfarmaceuters   rolle  i  forhold  til  forfalskede   lægemidler.  Specialet  viste,  at   ghanesiske  apoteksfarmaceu-­‐ ter  har  god  viden  om  forfal-­‐ skede  lægemidler,  og  at  de   mener,  at  farmaceuter  bør     spille  en  aktiv  rolle  i  bekæm-­‐

pelsen af  forfalsket  medicin.   Eksempelvis  havde  alle  14   adspurgte  farmaceuter  oplevet   at  opdage  forfalskede  læge-­‐ midler  i  deres  apotek.  På  trods   af  dette  indrømmede  farma-­‐ ceuterne,  at  de  typisk  ikke   rapporterer  disse  tilfælde  til   myndighederne,  selvom  de   ved,  at  det  er  vigtigt  for  at   kunne  opspore  bagmændene.   Deres  manglende  indsats   skyldes  en  række  barrierer,   såsom  manglende  kompeten-­‐ cer  i,  hvordan  forfalskede  læ-­‐ gemidler  skal  håndteres.     I  specialet  identificeres  også   andre  faktorer  i  det  ghanesi-­‐ ske  samfund,  som  spiller  en   rolle  for  distributionen  af  for-­‐ falskede  lægemidler.  En  cen-­‐ tral  faktor  er  den  nationale   sundhedsforsikring  -­‐  National   Health  Insurance  Scheme   (NHIS)  -­‐  som  er  støttet  gen-­‐ nem  danske  udviklingsmidler  i   mere  end  10  år.  NHIS  refu-­‐   sionspolitik  menes  at  skabe   incitament  for  apotekerne  til   at  købe  de  billigste  lægemidler   på  markedet,  hvorved  kvalite-­‐ ten  af  medicinen  kompromit-­‐ teres.  

Nyt samarbejde  med  kirke-­‐ lige  organisationer  i  Ghana   I  november  mødtes  FuG-­‐ repræsentanter  fra  Norge,  Sveri-­‐ ge  og  Danmark  i  Uppsala  for  at   diskutere  projektets  fremtid.   Mødet  resulterede  i  beskrivelsen   af  et  indledende  projekt,  der  skal   udføres  i  samarbejde  med  kirke-­‐ lige  organisationer  i  Ghana.  Kir-­‐ ken  i  Ghana  er  forum  for  nogle  af   de  største  sociale  sammenkom-­‐ ster  og  er  dermed  et  effektivt   talerør  til  store  dele  af  befolk-­‐ ningen.  Formålet  med  projektet   er  at  skabe  opmærksomhed  i   lokalbefolkningen  om  risici  ved   køb  og  anvendelse  af  forfalsket   medicin.  Samtidig  vil  FuG  opfor-­‐ dre  den  ghanesiske  befolkning  til   at  stille  spørgsmål  til  sundheds-­‐ professionelle  vedrørende  kvali-­‐ teten  af  deres  medicin.                

5


Studenternetværket De  studerende  på  PharmaSchool  tager   aktivt  del  i  FuGs  arbejde.   Studenternetværket  er  en  gruppe,  som  er  etableret   for  at  give  studerende  mulighed  for  at  involvere  og   engagere  sig  i  FuGs  arbejde.  Dette  indebærer  bl.a.   inputs  og  ideer  til  projekter  og  arrangementer  både   på  og  udenfor  farmaceutuddannelsen  på  Køben-­‐ havns  Universitet  (PharmaSchool).  Derudover  er   det  også  muligt  for  de  studerende  at  involvere  sig  i   de  enkelte  projektgrupper  og  herigennem  tilegne   sig  bredere  viden  om  FuGs  projekter.    

Øverst: Irma,  Amila  og  Stine  gør  klar  til  for-­‐ eningsaften  på  PharmaSchool.     Nederst:  Introaften  om  Studenternetværket.  

2014 har  været  et  år,  hvor  nye  engagerede  og  initia-­‐ tivrige  studerende  har  pustet  nyt  liv  i  FuG  Studen-­‐ ternetværk.  Dette  kan  ses  som  et  resultat  af  en  øget   synlighed  af  FuG  bl.a.  på  de  sociale  medier  og  gen-­‐ nem  aktiviteter  på  PharmaSchool.      

Synlighed på  PharmaSchool     Kagens  Dag  

I foråret  blev  der  igen  åbnet  for  den  helt  store  kagebuffet,  idet  sidste  års  store  succes  ”Kagens  Dag”   blev  gentaget.  Her  kunne  alle  for  30kr  få  adgang  til  alt  den  kage,  de  kunne  spise.  Kagerne  blev  ven-­‐ ligst  doneret  af  venner  og  bekendte.  I  år  kom  der  100  flere  besøgende  i  forhold  til  sidste  år,  hvilket   resulterede  i  et  overskud  på  4661kr,  der  går  til  FuGs  projekter.    

Foreningsaften

I år  deltog  FuG  Studenternetværk  på  foreningsaften.  Der  blev  udvist  stor  interesse  fra  de  studerende   for  FuGs  udviklingsarbejde.  I  samme  ombæring  inviterede  Studenternetværket  til  et  introduktions-­‐ arrangement  i  efteråret.  

Introduktionsaften om  Studenternetværket  og  FuG  

I slutningen  af  november  åbnede  Studenternetværket  dørene  til  et  nyt  initiativ  på  Pharmaschool.   Dette  var  et  1½  times  introduktionsarrangement  omhandlende  FuG  som  organisation,  og  hvordan   man  som  studerende  kan  engagere  sig  i  organisationsarbejdet.  Tanken  bag  var,  at  alle  interesserede   studerende  havde  mulighed  for  at  høre  om  FuG  og  få  en  baggrundsviden,  som  er  essentiel  for  at  væ-­‐ re  involveret  i  Studenternetværket.  Der  deltog  24  studerende  ved  arrangementet  og  de  fremmødte   blev  undervejs  aktiveret  og  udfordret  med  tanker  og  ideer  til  Studenternetværkets  fremtidige  pro-­‐ jekter.          

6


Aktiviteter i  Danmark   Synliggørelse  og  PR   People  that  Deliver  Konference  i  FN  byen   Under  temaet  People  Must  Deliver  var  UNICEF  og  People  that  Deliver  vært  for  en  international  konfe-­‐ rence  i  FN  byen  (København)  i  oktober.  Med  over  25  frivillige  var  FuG  en  central  aktør  ved  selve  af-­‐ holdelsen  af  konferencen  og  de  frivillige  havde  rig  mulighed  for  at  suge  inspiration  til  sig  fra  de  over   160  deltagere  fra  20  lande.   Deltagerne  repræsenterede  regeringer,  myndigheder,  universiteter,  implementerende  partnere,  in-­‐ ternationale  og  nationalt  baserede  NGOer  samt  private  virksomheder.   Ugen  bød  på  masser  af  inspirerende  oplæg  om  forskellige  udfordringer  og  løsninger  på  problemer  i   forsyningskæden  for  medicin  i  lav-­‐  og  middelindkomst  lande.  Deltagerne  diskuterede  styrker,  svag-­‐ heder  og  muligheder  inden  for  forsyningskæder  og  adresserede  samtidig  at  mangel  på  kvalificeret   arbejdskraft  inden  for  lægemiddeldistribution  er  en  af  de  største  trusler  mod  velfungerende  sund-­‐ hedssystemer.  

Oplæg for  Pharmadanmark  -­‐  Stat     På  en  kold  januaraften  inviterede  FuG,  i  samarbejde  med  Pharmadanmark-­‐Stat,  til  fyraftensmøde  om   vores  udviklingsarbejde.  I  løbet  af  aftenen  blev  vores  projekter  i  Tanzania  og  Sierra  Leone  præsente-­‐ ret,  krydret  med  anekdoter  og  et  indblik  i  hvilke  oplevelser  og  udfordringer  man  møder,  når  man  som   udsendt  for  FuG  skal  navigere  i  en  fremmed  kultur.  

Landsdækkende indsamling  på     apotekerne  

FuG har  i  samarbejde  med  farmaceutstu-­‐ derende  fra  PharmaSchool  og  FuGs  Stu-­‐ denternetværk  i  perioden  maj  2013  -­‐  maj   2014  haft  indsamlingsbøsser  på  en  række   danske  apoteker.   Landsindsamlingen  resulterede  i  et  overskud   på  10.441,63  kr.  Pengene  går  til  projektet  om   forfalsket  medicin  i  Ghana.   FuG  ønsker  at  takke  alle,  som  har  været  med   til  at  bidrage  til  indsamlingen.    

FuG sendte  i  år  en  jule-­‐  og  nytårshilsen  med   decembernummeret  af  Pharma-­‐bladet.  

CISUs Oplysningspulje  

FuG søgte  i  maj  CISUs  Oplysningspulje  om  hjælp  til  udstillingen  Medicines  for  Life.  Oplysningspuljen   har  til  formål  at  styrke  og  understøtte  foreningers  oplysningsaktiviteter  om  udviklingslande  og  FuG   ønsker,  gennem  en  mobil  udstilling  af  billeder,  kortfilm  og  portrætter,  at  formidle  lokale  historier   om  brug  og  salg  af  medicin  i  Sierra  Leone.  Udstillingen  er  målrettet  sundhedsprofessionelle  på  læ-­‐ gemiddelområdet  og  formålet  er  at  præge  den  sociale  bevidsthed  om,  at  anvendelse  af  vestlig  me-­‐ dicin  i  udviklingslande  langt  fra  er  uproblematisk.  CISU  anerkendte  projektet  med  30.000kr.    

Projektet er  sat  på  standby,  da  indsamling  af  datamateriale  ikke  har  været  muligt  på  grund  af  ebo-­‐ laepidemien.  Vi  har  fået  medhold  af  CISU  til  at  gemme  bevillingen,  til  situationen  i  Sierra  Leone  er   stabiliseret.  

7


Kommunikationsarbejde 2014  har  været  dedikeret  til  arbejdet  med  intern  og  ekstern  kommunikati-­‐ on.  Dette  har  resulteret  i  ny  vision,  mission  og  værdier.  Arbejdet  blev   igangsat  på  en  workshop  i  starten  af  året.  Drøftelsen  af  kommunikation   førte  til  opdatering  af  kommunikationsstrategien,  som  udmøntede  sig  i   blandt  andet  ny  hjemmeside  og  revideret  brug  af  sociale  medier.         Vision   Farmaceuter  uden  Grænser  arbejder  for  at  fremme  sundhed  i  udviklingslande  gennem  sikker   brug  af  medicin.   Mission   Vi  gennemfører  udviklingsprojekter  med  fokus  på  anvendelse  af  medicin,  oplysning  og  ud-­‐ dannelse.   • Vi  optimerer  håndtering  og  brug  af  medicin  på  sundhedsfaciliteter  og  blandt  civilbefolknin-­‐ ger.   • Vi  oplyser  nationalt  og  internationalt  om  problemer  med  medicinbrug  i  udviklingslande.   • Vi  styrker  lokale  lægemiddelfaglige  kompetencer  hos  studerende  og  sundhedsprofessionel-­‐ le.     Værdier   •

Vi tror  på  at  medindflydelse  og  ejerskab  er  vigtigt  for  at  gennemføre  bæredygtige  projekter,  der   kan  leve  videre  efter  organisationen  har  trukket  sig  ud.  Derfor  involveres  både  frivillige  i  Dan-­‐ mark  og  vores  lokale  samarbejdspartnere  i  udviklingen,  implementeringen  og  driften  af  projek-­‐ terne.   Vi  er  en  professionel  organisation  og  bruger  vores  faglighed  til  at  lave  projekter  af  høj  kvalitet.   Vi  er  ansvarlige  for,  at  vores  projekter  er  relevante  og  gavner  lokalbefolkningen  mest  muligt.   Vi  tror  på  at  fælles  engagement  er  et  vigtigt  element  i  samarbejdet  mod  et  fælles  mål.    

FuGs nye  værdihjul    

8


Projektgrupper-­‐ nes forventninger   til  2015   Ulovlig  salg  af  m edicin  i  Ghana  ser  man  m ange  steder.   Medicin  sælges  ofte  på  store  markedspladser,  hvor  det   ligger  i  den  bagende  sol  dagen  lang.  Salget  forekommer   endda  i  de  offentlige  busser,  som  vist  her  på  billedet.  

Mauris laoreet  elit  sed  dolor.  

Kilimanjaro School  of  Pharmacy    

I løbet  af  første  halvdel  af  2015  forventer  vi  at   have  en  færdig  projektplan  for  vores  samar-­‐ bejde  med  KSP  frem  til  2020.  Sideløbende  vil   vi  arbejde  med  at  skaffe  de  nødvendige  mid-­‐ ler  til  projektaktiviteterne.  Anders,  som  tog  til   KSP  i  november,  afslutter  sin  udsendelse  i   april  2015.  På  det  tidspunkt  forventer  vi  at   have  etableret  en  solid  kontakt  til  studenter-­‐ organisationen  på  KSP,  samt  have  konsensus   omkring  de  respektive  parters  rolle  i  projekt-­‐ samarbejdet.  Til  marts  tager  farmaceut  Mette   Lykke  Rathje  til  KSP  for  at  starte  indledende   projektaktiviteter  op.    

Masanga Hospital    

Masanga Hospital  forventes  at  genåbne  i  lø-­‐ bet  af  2015  og  arbejdsgruppen  står  i  den  for-­‐ bindelse  klar  til  at  hjælpe  med  genetablering   af  projektaktiviteterne  på  hospitalet.  I  mel-­‐ lemtiden  arbejder  vi  videre  på  en  styrkelse  af   projektbeskrivelsen  og  forventer  at  søge  mid-­‐ ler  til  kommende  udsendelser.    

Ghana

I 2015  forventer  FuG  at  arbejde  videre  med  pro-­‐ jektbeskrivelsen  for  projektet  i  Ghana.  Samtidig  vil   der  være  en  stor  indsats  for  at  skaffe  midler  til   udførslen  af  projektet.  Der  er  desuden  planer  om   en  projektrejse  med  henblik  på  at  møde  lokale   partnere  og  opstarte  projektet  i  Ghana.  Den  indle-­‐ dende  indsats  i  samarbejde  med  kirkelige  organi-­‐ sationer  forventes  at  munde  ud  i  nye  og  større   indsatser  i  Ghana.    

Studenternetværket  

Med en  forstærket  og  engageret  gruppe  studeren-­‐ de,  ser  FuG  frem  til  et  spirende  år  for  Studenter-­‐ netværket.  Fokus  for  2015  bliver  bl.a.  på  PR-­‐ arbejde,  aktiviteter  for  støttemedlemmer  og  over-­‐ sættelse  af  FuGs  hjemmeside.  Derudover  vil  Stu-­‐ denternetværket  bakke  op  om  FuGs  aktiviteter  i   Danmark  og  projekter  i  fokuslandene.  Desuden   forventes  der  igen  at  blive  afholdt  Kagens  Dag  i   foråret  2015.  Et  større  fokus  på  synlighed,  vil  for-­‐ håbentlig  resultere  i,  at  flere  studerende  vil  følge   og  støtte  FuGs  arbejde.      

9


lorem ipsum  dolor  

nr. ,  dato  

Økonomi Indtægter   I  2014  har  Farmaceuter  uden  Grænser  haft  ind-­‐ tægter  på  kr.  83.728,24.  Der  har  været  en  ned-­‐ gang  i  medlemskontingenter  på  cirka  kr.  5.000.   Til  gengæld  har  FuG  i  2014  modtaget  kr.  30.000   fra  CISUs  Oplysningspulje,  holdt  foredrag  med   honorar  på  kr.  7.500  samt  haft  indsamling,  hvor   der  blev  indsamlet  lidt  over  11.000  kr.      

Udgifter Udgifterne  i  2014  har  været  på  kr.  45.201,18.     Størstedelen,  kr.  34.535,20,  er  anvendt  til  dæk-­‐ ning  af  administrationsomkostninger.  De  største   administrationsomkostninger  er  forsikringer  og   regnskabsrevision.  Forsikring,  der  dækker  for-­‐ eningens  aktive  i  Danmark,  er  lovpligtig  og  de  to   andre  forsikringer,  rejseforsikring  og  pro-­‐ dukt/ansvarsforsikring,  er  for  at  beskytte  vores     udsendte  bedst  mulig  under  deres  udsendelse.     Tak  til  alle,  der  støttede  os  i  kampen   mod  forfalsket  medicin  og  donerede   penge  til  indsamlingen  på  danske  apo-­‐ teker.  

Medlemmer De  har  i  løbet  af  året  været  en  tilgang  på  34   nye  støttemedlemmer.  I  starten  af  2014  blev   der  ryddet  op  i  medlemsregisteret.  Støtte-­‐ medlemmer  der  ikke  havde  støttet  de  sene-­‐ ste  2  år  blev  slettet.  Der  har  således  været  en   afgang  på  75  støttemedlemmer.  Antallet  af   støttemedlemmer  var  ved  årets  udgang  115.   Som  følge  af  foreningens  arbejde  med  øget   synlighed  et  det  et  håb  at  2015  vil  byde  på   flere  støttemedlemmer  på  i  og  uden  for  læ-­‐ gemiddelområdet.    

Foreningen forsøger  at  holde  administrations-­‐ omkostningerne  på  et  minimum,  men  må  erken-­‐ de  at  trods  dette,  kommer  det  til  at  udgøre  en   stor  post  grundet  foreningens  begrænsede  stør-­‐ relse.     I  2013  var  udgifterne  på  kr.  85.309,87.  Der  er   således  sket  et  stort  fald.  Dette  skyldes  blandt   andet  at  foreningens  bestyrelse  har  besluttet  at   en  udsendt  ikke  længere  får  et  honorar  i  forbin-­‐ delse  med  udsendelse,  men  blot  får  dækket  flybil-­‐ let,  forsikring  og  visum.  Foreningen  håber  der-­‐ med  at  det  bliver  muligt  at  udsende  flere  frivilli-­‐ ge.   Det  blev  i  2014  ikke  muligt  at  anvende  de  30.000   kroner  foreningen  har  fået  fra  CISUs  Oplysnings-­‐ pulje.  Midlerne  er  givet  til  brug  til  udarbejdelse  af   udstillingen  ”Medicines  for  Life”  hvor  billed-­‐  og   videomaterialet  skulle  indsamles  i  Sierra  Leone.   Grundet  ebola-­‐epidemien  har  foreningen  ikke   haft  en  udsendt  til  at  indsamle  materialet.  Mid-­‐ lerne  er  derfor  hensat  til  brug  i  2015,  hvor  det   forhåbentligt  bliver  muligt  at  rejse  til  Sierra  Leo-­‐ ne.    

10


lorem ipsum  dolor  

nr. ,  dato  

   

Forventninger til   2015  -­‐  fortsat  

Tak  til  vores  sponsorer  

2014 blev  året  med  styrket  fokus   på   synlighed  og  kommunikation  –  men   arbejdet  fortsætter!  

Med lanceringen  af  den  nye  kommunikations-­‐ strategi  i  2014  fik  FuG  et  solidt  udgangspunkt   for  at  målrette  kommunikation  til  vores  med-­‐ lemmer  og  andre  interesserede.  I  takt  med  at   vi  har  implementeret  den  nye  strategi,  har  vi   set  en  øget  interesse  for  foreningen.  Flere   medlemmer  er  kommet  til  og  vores  arrange-­‐ menter  har  været  velbesøgte.  For  at  fortsætte   denne  positive  udvikling  vil  vi  i  det  kommen-­‐ de  år  have  medlemsfremgang  på  dagsordenen   og  vi  vil  derfor  arbejde  for  at  styrke  vores   medlemsgrundlag  i  Danmark.    

Udover støttemedlemmer  vil  vi  arbejde  videre   med  at  indgå  i  netværk  med  andre  NGOer  bå-­‐ de  i  Danmark  og  i  udlandet.  Faglig  sparring   med  andre  NGOer  kan  medvirke  til  at  skærpe   vores  profil  yderligere  og  samtidig  give  inspi-­‐ ration  til  yderligere  projekt-­‐  og  organisati-­‐ onsudvikling.      

I 2014  har  FuG  fået  støtte  fra:                 Desuden  stor  tak  til  de  apoteker,  der  støt-­‐ tede  vores  indsamling  samt  til  vores  med-­‐ lemmer  for  trofast  støtte.    

FuG var  i  år  aktive  på  den  internationale  konference  People  Must  Deliver.  Foto  fra  People   that  Deliver’s  hjemmeside:  www.peoplethatdeliver.org  

11


Mail info@fug-­‐dk.dk     Postadresse   Farmaceuter  uden  Grænser   c/o  Pharmadanmark   Rygårds  Allé  1   DK  –  2900  Hellerup   Danmark   CVR.nr.:  34  11  03  44   Besøg  os  på:   www.fug-­‐dk.dk   https://www.facebook.com/fugdk    

12

Profile for Farmaceuter uden Grænser

Farmaceuter uden Gænser - Årsrappport 2014  

Farmaceuter uden Gænser - Årsrappport 2014  

Advertisement