Page 1

Þehzade Mehmet Eðitim Kurumlarý Süreli Yayýn Organýdýr. Ücretsizdir.

YIL : 2 - SAYI : 5 OCAK ÞUBAT MART

2009

www.sehzade.k12.tr

«geleceðe açýlan kapý»

TÜBITAKTAN ªEHZADE' ye

BIR ALTIN MADALYA DAHA bu sayýda OKUL ÖNCESI ÖGRETMENLERINE SERTIFIKALI EGITIM PROGRAMI YAZARLAR VE ªAIRLER KULÜBÜ AHMET TURAN ALKAN'I MISAFIR ETTI ILKÖGRETIMLI ªEHZADELER SPORDA IDDIALI

2

ILKÖGRETIM OKULUMUZ MATEMATIK FEN OLIMPIYATLARINDA TÜRKIYE 2. SI

Konteynerlerden elde edilen bilgiler belediyede oluþturulan bir merkeze ulaþtýrýlacak. Yazdýðýmýz bilgisayar programý sayesinde ise hangi çöp konteynerlerinin dolu olduðu tespit edilecek ve araçlar için bir çöp toplama haritasý çýkarýlacak. Dolayýsýyla araçlar bu haritaya göre çöp toplayacaklarý için zamandan ve yakýttan tasarruf saðlayacaklar. "

TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen Liselerarasý Proje Yarýþmasý Dokuz Eylül Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsünde 6-10 Nisan tarihleri a ra s ý n d a ge rç e k l e þ - t i r i l d i . E ge bölgesinden 365 projenin baþvurduðu yarýþmada Þehzade Mehmet Koleji öðrencilerinden Ömer BAK ve Kadircan BAYRAM tarafýndan yapýlan ÇÖPOLOJÝ adlý proje bilgisayar dalýnda birinci oldu ve altýn madalya almaya hak kazandý. Mayýsýn ilk haftasýnda Ankara da yapýlacak olan Türkiye Finaline de katýlacak olan proje için ayný zamanda Patent baþvurusu da yapýlacak. ÇÖP TOPLAMADA YENÝ YÖNTEM Çöpoloji ile belediyeler artýk çöpleri daha kolay, daha ucuza ve az maliyetle taþýyacaklar. Öðrenciler projelerini þöyle anlattýlar. " Biz yaptýðýmýz projede çöp konteynerlerine birer aðýrlýk ve doluluk sensörü yerleþtirdik.

RESIME ªEHZADE DAMGASI

ÖGRENCILERIMIZ

ÜÇ ÖGRETMENIMIZE TÜBITAK'TAN BÜYÜK ONUR ÖGRETMENIMIZ ILIM IÇIN KUZEY KUTBU'NA GITTI

1.SINIF ÖGRENCILERIMIZIN OKUMA HEYECANI

ANAOKULUMUZ 1. DÖNEMI ªENLIKLERLE UGURLADI

BILGI YARIªMASINDA FINALDE 3

4

5

Manisa Ýl ve Ýlçelerinden 358 Resmi 13 özel, toplam 371 okulun katýldýðý Bilgi ve Kültür Yarýþmasý sonucunda özel Þehzade Mehmet Ýlköðretim Okulu ilk 4 okul arasýna girerek 23 nisanda yapýlacak finalde yarýþma hakký kazandý. Finale çýkan ilk 4 okul 13 Nisan Pazartesi günü Kültür Merkezi Lale salonunda yapýlan yarý final Bilgi ve Kültür Yarýþmasý'nda belirlendi. Manisa Merkezden Çaðatay Uluçay ve Öze Þehzade Mehmet Ýlköðretim

okulu finalde yarýþmaya hak kazanýrken diðer iki okul ise Saruhanlý C u m h u r i yet ve Öze l A k h i s a r Ýlköðretim Okulu oldu. Ýl birincinin belirleneceði final yarýþmasý 23 Nisan 2009 Perþembe günü Kültür Merkezi Lale salonunda yapýlacak. Özel Þehzade Mehmet ilköðretim okulu öðrencileri finale kalma sevinicini öðretmenleri ve Okul Müdürü Muzaffer Yýlmaz'la paylaþtýlar. Okul Müdürü Muzaffer Yýlmaz Manisa Merkez ve ilçelerden

EN IYI WEB SITESI ªEHZADELI ÖGRENCIDEN

ªEHITLERIMIZI UNUTMADIK! ªEHZADE' DEN MANISASPOR'A TAM DESTEK EN ANLAMLI ÖDÜL ILKÖGRETIM OKULUMUZDAN GERÇEK GIBI TATBIKAT

6

ªEHZADE MEHMET KOLEJI'NDEN MATEMATIK'TE BIR BAªARI DAHA

MINDERDE YINE

ªEHZADE MEHMET FIRTINASI

MASA TENISINDE BRONZ MADALYA HEYECANI DÜNYA ÇAPINDA GÜREª

7

ÖZEL ªEHZADELI MINIKLERDEN IL EMNIYET MÜDÜRÜ ADEM AYDEMIR'E ZIYARET MEZUNLARIMIZLA BIR ARADAYDIK

Manisa Valiliði, Manisa Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi'nin katkýlarýyla bu yýl 2. Kez düzenlenen Manisa Biliþim Web Tasarým Yarýþmasý sonuçlandý. Geçen yýl “ Ta n ý t M a n i s a ' n ý ” s l o ga n ý i l e düzenlenen yarýþmada 1. Olan Özel Þehzade Mehmet Koleji öðrencilerinden Hasan ÝÞCÝ bu yýl da “Tanýt Okulunu” sloganýyla düzenlenen yarýþmada 1. Oldu. Hasan ÝÞCÝ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapýlan Ödül töreninde CBÜ Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Kor YERELÝ'den 1.lik ödülünü aldý. 2 yýldýr birincilik ödülüne layýk görülen Özel Þehzade Mehmet Koleji öðrencisi

8

Manisa 15-16 Yaþ Greko-Romen Güreþ Ýl Birinciliðini okulumuz kazandý. Manisa Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan organize edilen 15-16 Yaþ Greko-Romen Güreþ Ýl

Birinciliði 18 Þubat 2009 tarihinde Manisa Gençlik Merkezi Kapalý Spor Salonunda yapýldý. Müsabakalara okulumuzun yanýsýra, Manisa Lisesi, Manisa Endüstri Meslek Lisesi, Turgutlu

371 okul arasýnda ilk 4 okul arasýnda olmak ve merkezden finale çýkan iki okuldan biri olmanýn gurur verici olduðunu söyledi. Ayrýca öðrencilerini kutlayarak finalist olan tüm öðreniclere ve okullara baþarýlar diledi.

Hasan ÝÞCÝ bu baþarýsýný baþta ke n d i s i n e ya r d ý m c ý o l a n o k u l yönetimine , arkadaþlarýna olmak üzere tüm öðretmenlerine teþekkür etti. Ve gelecek yýllarda da 1.liði hedeflediðini belirtti. Manisa Biliþim Celal Bayar üniversitesi bilgi iþlem dairesinin katkýlarýyla 2 yýldýr amatör ruhla düzenlenmektedir. Amaç ise öðrencilere biliþim sektörünü sevdirmek ileride yetiþecek olan tasarýmcýlara zemin hazýrlamaktýr. Bu bakýmdan katýlýmýn her geçen yýl katlanarak arttýðýný belirten Manisa Biliþim organizatörleri bu ilgiden memnun olduklarýný gelecek yýllarda ilginin daha da artmasýný beklediklerini söylediler. Öðrencimizin hazýrladýðý ve birincilik kazanan web sitesine h t t p : / / h a s a n . s e h za d e l i . g e n .t r / adresin-den ulaþýlabilir. Milli Piyango Anadolu Lisesi, Soma Saðlýk Meslek Lisesi, Manisa Ýmam Hatip Lisesi, Soma Sabri Balcý Ýlk Öðretim Okulu, Salihli Endüstri Meslek Lisesi ve Turgutlu Özel Gündüzalp Lisesi öðrencileri katýldý. Çok çekiþmeli geçen müsabakalar sonucunda okulumuz, takým þampiyonluðunu 10 kategoriden 7'sinde birincilik alarak 95 puanla kazandý. Özel Þehzade Mehmet Koleji Okul Müdürü Giray Kara “Güreþte bu sene de Þampiyon olduk. Güreþen tüm sporcularýmýzý kutluyorum. Amacýmýz hem derslerinde hem de sporda baþarýlý insan yetiþtirmektir. Bu sporcularýmýz inanýyorum ki Balýkesir’deki Türkiye Þampiyonasýnda da baþarýlý olacaklardýr” dedi.


ªEHZADE'DEN YINE BIR ILK :

OKUL ÖNCESI ÖGRETMENLERINE SERTIFIKALI EGITIM PROGRAMI

172 Okul Öncesi Öðretmenine Sertifikalarý verildi. Þehzade Mehmet Eðitim Ku r u m l a r ý , 7 - 8 M a r t 2 0 0 9 tarihlerinde Manisa Merkez ve diðer ilçelerde çalýþan okul öncesi öðretmenlerine yönelik bir eðitim programý düzenledi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenlenen programa 172 okul öncesi Öðretmeni katýldý. Tüm hafta sonu devam eden program kapsamýnda Cumartesi ve Pazar günleri toplam 5 farklý oturum gerçekleþtirildi. Öðretmenlerle Sahnede Psikodrama Eðitimi 7 Mart Cumartesi günü gerçekleþen ilk oturumda, psikolojik danýþman ve psikodrama uzmaný Ferhat ÇELÝK “Okul Öncesi Eðitimde Psikodrama ile Öðretim ve Önemi” konulu bir eðitim gerçekleþtirdi. Ferhat ÇELÝK okul öncesi öðretmenlerine sahnede uygulamalý olarak psikodrama eðitimi verdi.

Stratejileri ” konulu bir eðitim gerçekleþtirdi. YAÞAR; üstün zekalý çocuklarýn eðitiminde ve ayýrt edilmesinde dikkat edilecek noktalara deðindi. Eðitime katýlan öðretmenler özellikle üstün zekalý çocuklarýn ayýrt edilebilmesi için çok önemli bilgiler edindiklerini ifade ettiler. Anne-Babalar Ceza Verirken Tutarlý Olmalý Programýn üçüncü oturumuna 8 Mart Pazar günü saat 09.30'da baþlandý. Bu oturumda Karadeniz Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Bölümü Öðretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet PALANCI katýlýmcý öðretmenlere “4-6 Yaþ Ana Sýnýfý öðrencilerinde Sosyal

ise Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kemal SAYAR “Medyanýn Çocuklar Üzerindeki Etkisi Konulu” bir eðitim gerçekleþtirdi. Eðitimde medyanýn ergenler ve bilhassa çocuklar üzerinde çok büyük etkisi olduðunu sýklýkla vurgulayan Prof.Dr. SAYAR “ çocuklara televizyon seyrettirirken çok dikkatli olmalý ve bilhassa televizyonun çocuklarýmýza adeta dadýlýk yapmasýna kesinlikle müsaade etmemeliyiz."dedi. Prof.Dr. Sayar, Çocuklara haftada 3 saatten fazla televizyon seyrettirmemenin ve çocuða alternatif faaliyetler sunmanýn önemine deðindi. 172 Okul Öncesi Öðretmenine Sertifikalarý Verildi Programýn beþinci ve son oturumu olarak da sertifika töreni gerçekleþtirildi. Sertifika törenine Milli Eðitim Müdürü Aziz Ersoy, Manisa Belediye Baþkaný Yrd. Ýbrahim Akbalýk, Milli Eðitim Müdür Yrd. Þerafettin Yel, Milli Eðitim Þube Müdürü Ýsa Kara, Milli Eðitim Þube Müdürü Muharrem Gülfidan katýldý. Törende bir konuþma yapan Þehzade Mehmet Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Giray Kara, þunlarý söyledi; "Milli Eðitim Müdürümüzün de teþvikleriyle böyle bir program gerçekleþtirmenin tüm okul öncesi öðretmenlerimize faydalý o l a c a ð ý n ý d ü þ ü n d ü k .” d e d i . Konuþmacýlarýn alanlarýnda uzman ve yetkin kiþiler olduðunu vurgulayan Kara; “hepsi de çok uzak þehirlerden sadece programýmýza katýlmak için M a n i s a ' y a g e l d i l e r. Tü m konuþmacýlarýmýza bu yüzden teþekkür etmek istiyorum” dedi.

Doç.Dr PALANCI ve Okul Müdürü KARA

Sahnede psikodrama eðitimi

Öðretmenler, uygulamadan çok memnun kaldýklarýný ve psikodrama ile yapýlabilecekleri görmek adýna uygulamanýn çok faydalý olduðunu vurguladýlar. Üstün Zekalý Çocuða Sahip Olmak Övünülecek Bir Þey Deðil Ayný gün yapýlan ikinci oturumda ise Üstün Zekalý Öðrenciler Eðitimi Uzmaný Psikolojik Danýþman Gürkan YAÞAR “Üstün Zekalý Çocuklar Ýçin Eðitim

Becerilerin Geliþimi ve Kazanýmý” konulu bir eðitim verdi. Eðitimde 4-6 altý yaþ gurubu çocularýnýn hiçbir davranýþý sebepsiz gerçekleþtirmediðini ve bir davranýþý nedeniyle tepki ortaya koymadan önce o davranýþýn altýnda ne gibi sebepler yatýyor olabileceðini düþünmek gerektiðini vurguladý. Eðitimden çok memnun kaldýklarýný belirten okul öncesi öðretmenleri ise programýn sonunda Doç.Dr. Mehmet PALANCI'ya bir çok soru yönelttiler. Çocuklar Haftada 3 Saatten Fazla Televizyon Seyretmemeli Programýn dördüncü oturumunda

ILKÖGRETIMLI ªEHZADELER

SPORDA IDDIALI Manisa' da yapýlan Masa Tenisi müsabakalarýnda öðrencilerimiz; Burak GÜNGÖR, Yunus KAYA, Onur ÞANDA ve Burak ÇAMBEL takým halinde Manisa 3.sü oldular. Güreþte ise öðrencilerimiz; Metin IÞIK, Mehmet GÜRLER, Engin DERELÝ, Onur YILMAZ, Turan KÖRSULU, Oðuzhan DULMAN, Adem

TAÞKIRAN, Hüseyin AYDIN takým halinde Manisa 3.sü oldular. Okul Müdürü Muzaffer YILMAZ “Baþarýlý öðrencilerimizi tebrik ediyorum. Okulumuzda düzenlediðimiz sosyal faaliyetlerin sonuçlarýný almak bizleri mutlu e d i yo r. B i l g i y l e d o n att ý ð ý m ý z öðrencilerimizin sosyal etkinliklerimiz sayesinde bizlere büyük baþarýlar getirmesi gurur vericidir.”dedi.

Katýlýmcýlar sertifikalarýný Milli Eðitim Müdürü Aziz ERSOY' dan aldý.

Manisa Milli Eðitim Müdürü Aziz Ersoy ise konuþmasýnda “Þehzade Mehmet Eðitim kurumlarýna böyle güzel bir programa imza attýklarý için teþekkür etmek istiyorum. Okul öncesi eðitim, þüphesiz tüm sürecin en önemli kýsmýný oluþturuyor. " dedi. Sertifikalarýný alan okul öncesi ö ð re t m e n l e r i p ro g ra m d a n ç o k memnun kaldýklarýný, çok deðerli bilgiler edindiklerini söylediler.

YAZARLAR VE ªAIRLER KULÜBÜ AHMET TURAN ALKAN'I MISAFIR ETTI

Özel Þehzade Mehmet Koleji her ay bir yazarla söyleþi etkinliði çerçevesinde Gazeteci – Yazar Ahmet Turan Alkan’ý misafir etti. Ahmet Turan Alkan Kitap Kurtlarý ve Yazarlar Þairler Kulübünün davetlisi olarak Özel Þehzade Mehmet Koleji öðrencileri ile bir söyleþi yaptý. Gençlerin edebiyata ve kitaba olan ilgisinden memnun olan Ahmet Turan Alkan öðrencilere “kitap okuma”yý planlý bir þekilde yapmalarýný tavsiye etti .Teknoloji çaðýnda kitap okumaya zaman bulamamayý bir mazeret olarak deðerlendiren Alkan teknolojinin bize daha fazla zaman býrakmasý gerektiðini ifade etti. Günlük iþlerimizde bilgisayar ve cep telefonunun bilinçli kullanýlmadýðýna deðinen yazar bilinçli kullanýlýrsa insan hayatýnda kitap okumaya zaman kalacaðýný,zamanýn büyük çoðunluðunu bilgisayarda oyun oynayarak geçirmenin yanlýþ olduðunu söyledi.Ders çalýþmak ve kitap okumanýn tezat oluþturmadýðýný öðrencinin birinci görevinin ders olduðunu,dersin dýþýnda da mutlaka kitap okumaya zaman ayrýlmasý gerektiðini belirtti. Özel Þehzade Mehmet Koleji Okul Müdürü Giray Kara da “ Okulumuza her ay bir yazar davet ediyoruz.Bu güne kadar Dursun Gürlek,Senai Demirci, Prof.Dr.Orhan Kural,Ali Ural gibi ya za r l a r l a s ö y l e þ i ve s e m i n e r gerçekleþtirildik.Bu etkinliklerle öðrencilerimizi ”sosyal” yönden de geliþtirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki ay da bir yazarýmýzý misafir edeceðiz.Bu etkinliklerde emeði geçenleri kutluyorum.”dedi. Gazeteci – Yazar Ahmet Turan Alkan s e m i n e r s o n u n d a ö ð re n c i l e r i n sorularýný cevapladý ve kitaplarýný imzaladý.


ILKÖGRETIM OKULUMUZ

RESIME

MATEMATIK-FEN OLIMPIYATLARINDA

ªEHZADE DAMGASI

TÜRKIYE 2. SI

4. sü düzenlenen 61 ilden 2495 öðrencinin katýldýðý Matematik Fen Olimpiyatlarýnda Özel Þehzade Mehmet Ýlköðretim Okulu öðrencileri gümüþ madalya alarak Türkiye 2.si oldu. Ýzmir Özel Yamanlar Eðitim Kurumlarý tarafýndan düzenlenen ve Türkiyenin dört bir yanýndan 61 il 402 okul ve 2495 öðrencinin katýldýðý Matematik Fen Olimpiyatý'na (MAFETYA) Türkiye genelinden Diyarbakýrdan, Þýrnak'a, Hakkari'den Edirne'ye 61 il 402 okul ve 2495 öðrenci katýldý. Yarýþmada, Özel Þehzade Mehmet Ýlköðretim Okulu M ate m at i k O l i m p i yat Ta k ý m ý öðrencileri 5.Sýnýflarda Esma Kayýlýoðlu ve 6. Sýnýflarda Emre Kýzýltuð Gümüþ madalya alarak

Türkiye 2. si oldular. Okulumuzu ve Manisa'yý en iyi þekilde temsil eden öðrencilerimiz okulumuzun gurur kaynaðý oldular. Özel Þehzade Mehmet Ýlköðretim Okulu Müdürü Muzaffer Yýlmaz, öðrencilerinin Matemaitk Fen alanýndaki yarýþmalarda Manisa birincisi olmalarýndan ve özellikle MAFETYA gibi Türkiye geneli binlerce öðrencinin katýldýðý olimpiyatlarda Türkiye 2.si olmalarýndan dolayý gurur duyduðunu ayrýca evrensel bir dil olan Matematik ve günlük hayatla iç içe olan Fen ve Teknoloji'yi önemsediklerini vurgulayarak. Baþarý elde eden öðrencilerini, öðrenci velilerini ve olimpiyat öðretmenleri Ýlker Kaplan'ý tebrik etti.

ÜÇ ÖGRETMENIMIZE TÜBITAK'TAN BÜYÜK ONUR

TÜBÝTAK Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik branþlarýnda yaklaþýk 200 öðretmene Bilim Olimpiyatlarý Bilim Danýþmanlýðý Kampý düzenledi.Bu özel kampa okulumuzdan 3 Öðretmen de davet geldi. TÜBÝTAK Türkiye de bilimi ve bilimsel çalýþmayý özendirmek, bu konuda kabiliyetli gençleri bulup yetiþtirmek ve teþvik etmek amacýyla, ülkemizde bilim olimpiyatý çalýþmalarýna ciddi anlamda yatýrým yapan ve bu konuda hem ulusal hem de uluslararasý derecelere imza atmýþ okullarýn öðretmenlerine; ‘Bilim Olimpiyatlarý Bilim Danýþmalýðý Kampý’ yaptý. Türkiye genelinde en seçkin okullarýn öðretmenlerinin katýldýðý kamp deðiþik illerde þubat tatili süresinde 12-15 gün kadar sürdü. Bu baðlamda Kimya Öðretmenlerine Ankara,Fizik

Öðretmenlerine Marmaris, Matematik Öðretmenlerine Kuþadasý ,Biyoloji Öðretmenlerine ise Antalya –Kemerde kamp yapýldý. Þehzade Mehmet Kolejinden Matematik dalýnda Ömer Özgür TÜFEKÇÝ, Fizik branþýnda Ýsmail GÖKTAÞ, Biyoloji branþýndan ise Biyoloji öðretmeni ve okul müdürü Giray KARA katýldý. Þehzade Mehmet Koleji Okul Müdürü Giray KARA programýn sonunda þunlarý söyledi; “Oldukça uzun ve yoðun bir programdý. Günde yaklaþýk 8 saat ders anlatýldý. Üniversiteyi yeniden okuduk desem abes olmaz herhalde. Yýllardýr Olimpiyat iþiyle uðraþýyorum. Aslýnda çok önceleri yapýlmasý gereken bir programdý. Programda hem kendi branþýnda Türkiye’nin en iyi öðretmenleriyle tanýþma imkaný bulduk, hem doküman paylaþýmý

Özel þehzade Mehmet ilköðretim okulu öðrencileri eðitim öðretimdeki baþarýlarýný sosyal faaliyet ler ve yarýþmalarda da gösteriyor. 5 Ekim dünya öðretmenler günü nedeniyle eðitimsen tarafýndan d ü ze n l e n m i þ o l a n re s i m þ i i r kompozisyon ve sunum yarýþmasýnda öðrencilerimiz; Nurdan Fenerci ve Ýsmail Tunahan Mert'in çalýþmalarý ödeüle layýk bulundu. Manisa Ýli çapýnda düzenlenen yarýþmaya merkez ilçe ve diðer ilçelerden bir çok öðrenci ve eser katýldý. Yarýþmada 7.sýnýf öðrencilerinden Nurdan Fenerci resim dalýnda Ýl birincisi, 8.sýnýf öðrencilerinden Ýsmail Tunahan Mert ise Þiir dalýnda Manisa ikincisi olmaya hak kazandýlar. Okul Müdürü Muzaffer Yýlmaz dereceye giran öðrencileri baþarýlarýndan dolayý tebrik etti ve ödüllendirdi. “Öðrencilerimizin resim-edebiyat gibi güzel sanat oldu, hem de Ülkemizin en güzide Akademisyenlerinden ders alma fýrsatý yakaladýk.Buradan edindiðimiz bilgiler ve izlenimlerin olimpiyat öðrencilerimizin baþarýlarýna olumlu yönde etki edeceðini düþünüyorum. Þehzade Mehmet Eðitim Kurumlarý olarak öðrencilerimiz olimpiyatlarda bu güne kadar ulusal düzeyde onlarca uluslarasý düzeyde ise 13 madalya elde etti. Bu baþarýlarýmýz artarak devam edecektir.Bu eðitimin verilmesini saðlayan TÜBÝTAK yetkililerine, Akademisyenlere ve tüm emeði geçen herkese teþekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Bilim olimpiyatý kampýnýn sonunda katýlýmcýlara Bilim Danýþmanlýðý Sertifikasý verildi. Sertifika töreninde b i r ko n u þ m a ya p a n B i y o l o j i Olimpiyatlarý Ulusal Koordinatörü ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü öðretim Görevlisi Prof. Dr. Ertunç GÜNDÜZ ”bizler de yýllardýr bilim olimpiyatlarýna öðrenci hazýrlayan siz deðerli öðretmenlerle tanýþtýðýmýz için çok mutluyuz. Kampý yapmaktaki amacýmýz olimpiyat çalýþmalarý adýna yeniden bir kývýlcým y a k m a k t ý r. B u r a d a s i z l e r e çalýþmalarla ilgili sadece yol göstermek ve rehberlik yapmak istedik. Bu þekilde olimpiyat çalýþmalarýnýn ülkemizde daha geniþ bir kitleye yayýlmasýný ve ülkemizin uluslar arasý düzeyde elde ettiði baþarýlarýn artarak süreceðini tahmin ediyoruz.” dedi.

dallarýnda aldýðý baþarýlar bize okulumuzun öðrencilerini sadece bilgiyle donatmadýðýný ayný zamanda sanatla ilgilenen insanlar yetiþtiren bir kurum olduðunu da gösteriyor. Biz öðrencilerimizin bu baþarýlarýndan gurur duyuyor, onlarý yetiþtiren öðretmenlerine de emeklerinden dolayý çok teþekkür ediyoruz.” Diye konuþtu. Dereceye giren öðrencilere ödülleri 23 Ocak 2009 Cuma günü sendika binasý toplantý salonunda düzenlenen bir törenle sendika yönetimi tarafýndan takdim edildi.

ÖGRETMENIMIZ ILIM IÇIN KUZEY KUTBU'NA GITTI

Okulumuz Ýngilizce Öðretmeni Haþim YILDIZ 66° 32’ 35” ‘den geçen Kuzey Kutup Dairesi’ne yolculuk yaptý. 1-6 Þubat 2009 tarihleri arasýnda R o v a n i e m i - F i n l a n d i y a ’d a düzenlenen Avrupa Birliði öðretmenleri hizmeti içi programýna giden öðretmenimiz Haþim Yýldýz “ C L I L ( C o nte nt a n d L a n g u a ge Integrated Learning) – Across Borders and Boundaries” adýný taþýyan eðitim amaçlý programýna katýldý. Öðretmenimiz Finlandiya'ya bütün Avrupa ve OECD ülkelerinin katýldýðý PISA denilen ve 2000 yýlýndan beri her üç yýlda bir yapýlan sýnavda Finlandiya’nýn neden hep birinci olduðunu araþtýrmak üzere gitmiþti. Aslen, “öðrencilerin branþders konularýný bir yabancý dilin entegresi ile öðrenmeleri ve küçük yaþtan birkaç yabancý dili edinmeleri” ile ilgili olan eðitim süresince uygulamalý olarak ilk ve orta öðretim ile Üniversite seviyesinde incelemelerde bulundu.


1.SINIF ÖGRENCILERIMIZIN OKUMA HEYECANI

Miniklerin gösterisi koroyla baþladý.

Ýköðretim Okulumuzun 1.Sýnýf öðrencileri 2008-2009 EðitimÖðretim yýlý kasým ayýnda okuma yazmayý öðrenip bu mutluluklarýný velileriyle ve sevdikleriyle Manisa Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda büyük bir coþkuyla paylaþtýlar. Minikler okuma þenlinde “ Türk Büyüklerini” canlandýrarak salondaki misafirleri duygulandýrýrken yöresel kýyafetleriyle de Türkiye haritasý oluþturup bayrak açarak rengarenk bir görünüm sergilediler. Ayrýca jimnastik gösterileri de göz doldurdu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim

Akbalýk Okuma belgelerini verirken öðrencilerin kendilerine özgüvenlerinden ve gösterilerinden dolayý çok baþarýlý bulduðunu ifade etti. Okul Müdürü Muzaffer YILMAZ nadide çiçeklerin hem 1.dönem okuma yazmayý öðrenmiþ olmalarýnýn hem de anlamlý ve mesajlý gösterileriyle bugünün küçüðü olduklarýný yarýn büyüyüp dünyaya, insanlýða mutluluk sevgi ve barýþ daðýtacaklarýnýn birer göstergesi olduðunu ifade etti.

1.sýnýf öðrencilerimiz gece boyunca çeþitli gösteriler sundular.

Öðrencilerimiz okuma belgelerini almanýn mutluluðunu yaþadý

1. Sýnýflar Türk büyüklerini canlandýrdýlar.

Jimnastik gösterileri seyircilerden büyük alkýþ aldý.

Gecede öðrencilerimiz Ýngilizce þarký ve skeçler sundular.


ANAOKULUMUZ 1. DÖNEMI

ªENLIKLERLE UGURLADI

Öðrencilerimiz ezberledikleri þiirleri büyük bir ustalýkla okudular. Dönem boyunca öðrendiklerinden bazý kesitleri annebaba ve diðer davetlilere sunan anaokulu öðrencilerimiz izleyenleri mest ederken bazen de duygusal sahneler yaþattýlar. Gösterilerinde Folklörden yarýþmaya þiirden sinevizyon gösterisine kadar. Birçok çeþitli etkinliklerle b ü y ü k l e r i n i n ka rþ ý s ý n a ç ý ka n þehzadeli minikler, Ýstiklal Marþý’nýn 10 kýtasýný ezbere okuyarak da büyük beðeni topladýlar. Ayrýca Anne-babalar için, çocuklarý hakkýnda sorulan sorulardan oluþan bir yarýþma yapýldý. Yarýþmada sürpriz durumlarla karþýlaþan veliler

Anaokulu velilerimiz yarýþmada zaman zaman sürpriz anlar yaþadýlar

Minikler Ýstiklâl Marþý' nýn tümünü ezbere okudular.

ç o c u k l a rd a n d a h a h e y e c a n l ý olduklarýný ve okuldaki eðitimden çok memnun olduklarýný ifade ettiler.Öðrenci velileri; programlarý çok beðendiklerini ifade ederek baþta öðretmenler olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ettiler. Okul müdürü Muzaffer YILMAZ “Çocuklarýn kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, yaþýtlarý ve b ü y ü k l e r i y l e s a ð l ý k l ý i l et i þ i m kurabilmeleri, el becerilerinin geliþmesi ve zihinsel olarak bir üst sýnýfa hazýrlýk temel hedeflerimizdendir. Öðrenmeye ilgi uyandýrmak var olan yeteneklerini görünür kýlmak için dönem boyunca bu tür etkinlikle yer veriyoruz. Bu programý sergileyen öðrencilerimize ve hedeflerimize ulaþmamýzda takým ruhuna sahip eðitim kadromuza ve hiçbir desteði esirgemeyen deðerli velilerimize teþekkür ediyoruz.” Diyerek yeni dönemde de artan tempoyla etkinliklere devam edeceklerinin müjdesini verdi.


ªEHITLERIMIZI UNUTMADIK! 1915' te Çanakkale'de þehit düþen askerlerimiz, bir kez daha Þehzade Mehmet Eðitim Kurumlarý ve Manisa Belediyesi iþbirliðiyle Manisa Belediyesi Kültür Sitesinde düzenlenen bir fotoðraf sergisiyle anýldý.

“Fotoðraflarla Çanakkale Destaný” isimli serginin açýlýþýný Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Eski Manisa Belediye Baþkaný Bülent Kar ve Milli Eðitim Müdürü Aziz Ersoy beraber gerçekleþtirdiler. Açýlýþtan sonra sergiyi gezen Manisa Valisi Güvenç ve beraberindekiler sergilenen eserlerle ilgili okul müdürü Giray Kara'ya sorular yönelttiler. Özel Þehzade Mehmet Ýlköðretim Okulu Resim ve El Sanatlarý Öðretmenleri Mehtap Yenibaðcý ve Orhan Köþker' in hazýrladýklarý Manisa'dan Çanakkale savaþýna katýlarak burada þehit düþen askerlerimizin bazýlarýnýn isminin yazdýðý temsili þehitlik davetlilerin ilgisini çekti. Açýlýþ esnasýnda Özel Þehzade

ªEHZADE' DEN

MANISASPOR'A TAM DESTEK

EN ANLAMLI ÖDÜL

Davetliler sergiyi ilgiyle gezdiler. Mehmet Koleji Müzik Kulübü öðrencileri de davetlilere Çanakkale ve kahramanlýk türküleri seslendirdiler. Çanakkale Savaþý ile ilgili farklý 150'ye yakýn anekdot ve fotoðrafýn yer aldýðý “Fotoðraflarla Çanakkale Destaný” sergisi 18-22 Mart tarihleri arasýnda Manisa'lýlarýn beðenisine sunuldu. Öðretmenlerimiz tarafýndan yapýlan temsili þehitlik ziyaretçilerin beðenisini topladý.

ILKÖGRETIM OKULUMUZDAN

GERÇEK GIBI TATBIKAT Özel Þehzade Mehmet Ýlköðretim Okulu Öðrencileri 23 Þubat Pazartesi günü yaptýðý Deprem ve Yangýn tatbikatý ile heyecanlý dakikalar yaþadý. Alarmla baþlayan tatbikatla okulu en kýsa sürede boþaltmayý amaçlayan öðrenciler, bu alandaki baþarýlarý ile Sivil Savunma Teþkilatýnýn takdirini topladý. 6 derecelik bir deprem o l d u ð u v a r s a y ý l a ra k y a p ý l a n tatbikatta mahsur kalan öðrenciler halatlarla, itfaiye merdiveni ile ve atlama yastýðý ile kurtarýldý. Senaryo gereði okulun 2. ve 3. Katlarýnda kalan öðrenciler liberatör ve sedye ile kurtarýldý. Okulda sivil savunmada görevli öðrenciler binada mahsur kalan arkadaþlarýný, yaralandýlarý bölgelere göre deðiþik þekillerde taþýyarak saðlýk ekiplerine teslim ettiler. Öðrenciler yapýlan makyajlarýyla ve kýyafet tasarýmlarýyla tatbikata

1965

renk kattýlar. Temel ilkyardým ve kurtarma becerilerini gösteren öðrencilerin ciddiyeti Hollywood aktörlerine taþ çýkarttý. Bahçede yakýlan tüp ve çýkartýlan yangýn özellikle küçük sýnýflarda endiþe yarattý. Yangýn anýnda neler yapýlmasý gerektiði ve yangýnýn söndürülme þekilleri uygulamalý olarak öðrencilere gösterildi. Okul Müdür Muzaffer Yýlmaz: “Öðrenilen bilgilerin kalýcý hale gelmesi ancak uygulanmasý ile mümkün. Okulumuzda, öðrencilerin eðitimleri için özel bir önem taþýyan Belirli Gün ve Haftalarý büyük bir ciddiyetle kutluyoruz.Bu tatbikatý yapmamýzda bize yardýmcý olan Manisa Belediyesine, Saðlýk Ýl müdürlüðüne, itfaiye müdürlüðüne ve sivil savunma müdürlüðüne teþekkür ediyoruz.” Dedi.

Okulumuz Manisaspor' lu futbolculara zorlu Karþýyaka maçý öncesi destek vermek için çok sayýda öðrencisi ile birlikte Tarýk A l m ý þ S p o r Te s i s l e r i n e g i tt i . Futbolculara çiçek veren ve baklava ikram eden öðrencilerin takýmýn m o t i va syo n u - n u v e n e þ e s i n i arttýrdýklarý gözlendi. Manisaspor teknik direktörü Levent Eriþ “Þehzade Mehmet Kolejinin hem lise hem de ilköðretim okulu öðrencilerine bizi zorlu Karþýyaka maçý öncesinde yalnýz býrakmadýklarý için teþekkür ederiz.”dedi. Manisaspor antrenmanýný bir süre daha tezahüratlarla izleyen Þehzade Mehmet Kolejli öðrenciler daha sonra Tarýk Almýþ Spor Tesislerinden ayrýldýlar.

12 Mart istiklal marþýnýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle istiklal marþýnýn yazýldýðý ortam ve istiklal marþýnýn felsefesi konularýnda ilköðretim okulu öðrencileri arasýnda resim, orta öðretim okullarý arasýnda ise kompozisyon yarýþmasý düzenlendi . Yarýþmada okulumuz öðrencisi Nurdan Fenerci yaptýðý anlamlý resimle birinciliðe layýk görüldü. Öðrencimiz ödülünü Jandarma Alay Komutaný Jandarma Albay Eyüp Menay'dan aldý. Kültür sitesi lale aslonunda yapýlan tören Manisa Va l i s i G a r n i zo n K o m u t a n ý Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Belediye Baþkan Vekili Recep Kafes' in katýlýmýyla gerçekleþti. Okul Müdürü Muzaffer Yýlmaz “Bu anlamlý günde böyle güzel bir baþarý elde ettiði için öðrencimizi ve onu yetiþtiren öðretmenlerimizi tebrik ediyorum.” dedi .


ªEHZADE MEHMET KOLEJI'NDEN MASA TENISINDE

MATEMATIK'TE

BRONZ MADALYA

BIR BAªARI DAHA

HEYECANI

Ege Özel Okullar arasý Masa Tenisi Turnuvasýnda Þehzade Mehmet Koleji bronz Madalya kazandý. Ýzmir'de yapýlan turnuvaya Ege Bölgesinden 9 Okul katýldý. Masa Tenisine üç öðrencisi ile katýlan Þehzade Mehmet Koleji takým halinde 3. oldu. Þehzade Mehmet Koleji Masa Tenisi Takýmý adýna Reþat Alp Karabul ,Abdullah Gevher ve Þerif Ahmet Yýldýz katýldý. Þehzade Mehmet Koleji Beden Öðretmeni Muammer GÖK de “ diðer spor branþlarýnýn yanýna bu yýl Masa Tenisini de ilave ettik. Hafta da üç antrenman ile çalýþtýk ve meyvelerini yavaþ yavaþ almaya baþladýk. Önümüzdeki müsabakalardan Masa Tenisinde öðrencilerimden daha büyük baþarýlar bekliyorum. Sistemli spor yapan öðrencilerimin derslerinde de baþarýlý olduklarýný görüyorum. Ege Özel Okullar arasý Masa Tenisi Turnuvasýnda bronz madalya alan öðrencilerimi kutluyorum” dedi.

Þehzade Mehmet Koleji, bu sene 11.'si düzenlenen Ege Bölgesi Matematik Yarýþmasý'nda 2. oldu. Ege Bölgesinden en baþarýlý 45 Okuldan toplam 250 kiþinin katýldýðý Matematik Yarýþmasýnda okulumuz 298,00 Puan ile ikinci oldu. Her yýl düzenlenen Matematik yarýþmasý iki aþamadan oluþuyor. Ýlk aþamayý baþarý ile geçen Ahmet Turan KARAKUÞ, Ýlke GÜNGÖRDÜ ve Ramazan Bilal BAL isimlerini finale yazdýrdýlar. 05.04.2009 Pazar günü yapýlan finallerde de baþarýlý olan öðrencilerimiz Ege Bölgesinde en seçkin okullarýn katýldýðý yarýþmada G ü m ü þ m a d a l ya a l m aya h a k kazandýlar. Þehzade Mehmet Koleji Okul Müdürü Giray KARA da “ Matematik'te geçen sene bu yarýþmada birinci olmuþtuk. Öðrencilerimiz bu sene de baþarý zincirine bir halka daha eklemiþ oldular. Ege Bölgesinde Manisa'yý en iyi bir þekilde temsil eden öðrencilerimizi tebrik ediyorum”dedi.

Ögrencilerimiz;

Reºat Alp Karabul Abdullah Gevher ªerif Ahmet Yildiz Ege Özel Okullararasi Masa Tenisi Turnuvasinda Takim Halinde Bronz Madalya almaya hak kazandilar.

DÜNYA ÇAPINDA

GÜREª

w w w ORLD

IDE

Özel Þehzade Mehmet Koleji Amerika ve Güney Afrika'dan gelen güreþci misafirlerini aðýrladý. Kültürel deðiþim programý kapsamýnda 10 Nisan 2009 tarihinde ülkemize gelen Amerika Birleþik Devletleri New York Eyaleti Mohawk Valley güreþ takýmý 16 güreþçi ve 5 idareci ile Güney Afrika Pretoria güreþ takýmý ise 10 güreþçi ve 3 idareci ile 16 Nisan 2009 tarihinde Manisa Þehzade Mehmet Kolejine geldiler. Her üç ülke takýmýnýn g ü re þ ç i l e r i M a n i s a ' d a k i o ku l tesislerinde ortak çalýþma yaptýlar. Müþterek idmanda, genç güreþçiler

RESTLING

birbirileriyle günümüz güreþinde en çok kullanýlan teknikleri teorik ve uygulamalý olarak çalýþma imkaný buldular. Sonrasýnda öðrenciler yorgunluklarýný mangal partisinde attýlar. Okulu ziyaretlerinde okul müdürü Giray Kara tarafýndan her iki ülke takýmýnýn idarecilerine günün anýsýna birer þilt takdim edildi. Konu ile ilgili olarak Mohawk Valley güreþ takýmý idarecisi Don MCGEE yaptýðý açýklamada; “Þehzade Mehmet Kolejine daha önce de gelmiþtim. Güreþ alt yapýsý çok güçlü bir okul. Ayrýca geçen geliþimde öðrencilerim açýsýndan kültürel

deðiþim programýnýn çok verimli olduðunu gördüm.” Dedi. Konu ile ilgili olarak Güney Afrika g ü re þ ta k ý m ý i d a re c i s i Fa r i a VERMAAH yaptýðý açýklamada”Her yýl güreþ takýmýmla birlikte deðiþik ülkelere ziyaretler yapýyorum. Bu benim Manisa'ya ilk geliþim, þunu itiraf etmeliyim ki gerek eðitim gerekse güreþ altyapýsý bakýmýndan tahminlerimin çok ötesinde bir okulla karþýlaþtým”dedi.

Yabanci sporcular ve ögretmenler okulumuzun güreº altyapisini çok geliºmiº bulduklarini ifade ettiler


ÖZEL ªEHZADELI MINIKLERDEN

IL EMNIYET MÜDÜRÜ ADEM AYDEMIR'E ZIYARET

Polis Teþkilatýnýn 164. Kuruluþ Yýl dönümü münasebetiyle Özel Þehzade Mehmet Eðitim Kurumlarý Lise Müdürü Giray Kara, Ýlköðretim Okulu Müdür Muzaffer Yýlmaz, Bir gurup öðretmen ve Anaokulu öðrencilieri ile birlikte Ýl Emniyet Müdürü Adem Aydemiri makamýnda ziyaret ederek polis haftasýný kutladýlar. Makamýnda Özel Þehzade Mehmet Anaokulu öðrencilerini güleryüz, ilgi ve alakayla karþýlayan Aydemir onlarla bir süre sohbet etti. Özellikle trafik kurallarý konusunda bilgi veren Aydemir, Özel Þehzade Mehmet Anaokulu öðrencisi küçük polis Nesibe D ö n m ez ' l e h at ý ra fo to ð ra f ý çektirmeyi ihmal etmedi. Özel

Þehzade Mehmet Ana okulu öðrencilerine “bizden ne istiyorsunuz” sorusuna karþýlýk bir öðrencinin “yapboz istiyoruz.” demesi üzerine, Aydemir tüm öðrencilere bizzat kendisi birer yapboz hediye etti. Kendilerinin Þehzadeli minikler tarafýndan ziyeret edilmesinden büyük mutluluk duyduðunu ifade ederek makamýndan uðurladý. Özel Þehzade Mehmet Lisesi Müdürü Giray Kara ve Özel Þehzade Mehmet Ýlköðretim Okulu Müdürü Muzaffer Yýlmaz; Polis teþkilatýnýn kuruluþunun 164. Yýl dönümü m ü n a s e b e t i y l e t ü m E m n i ye t Te þ k i l a t ý n ý n p o l i s g ü n ü n ü kutladýklarýný ifade ettiler.

MEZUNLARIMIZLA BIR ARADAYDIK Þ e h za d e M e h m e t Ko l e j i Müdürü Giray KARA'nýn 27 Aralýk 2008 tarihinde gerçekleþtirdiði Ýstanbul ziyaretinde mezunlarla sözleþtiði 14 Mart Ýstanbul mezunlar buluþmasý gerçekleþti. Buluþmaya mezunlar sorumlusu müdür yardýmcýsý Olgun GÝRAY ev sahipliði yaptý. Buluþmaya 50'ye yakýn Þehzade Koleji Mezunu katýldý. Arnavutköy Belediye Tesislerinde gerçekleþen yemekte bir araya gelen mezunlar hem hasret giderdi, hem de geçmiþ zamanlarý yad etme fýrsatý buldu. Mezunlardan Sorumlu Müdür Yardýmcýsý Olgun Giray toplantýyla ilgili “Düþünebiliyor musunuz? Ýstanbul'da buluþacaðýmýzý

duyuruyoruz ve buluþmaya 50 ye yakýn mezun katýlýyor. Gerek okuyan gerek hayata atýlmýþ mezunlarýmýzýn katýlýmlarý, Ýstanbul dýþýnda Ýzmir ve Ankara'dan katýlýmlarýn olmasý, dahasý yurtdýþýndan bile katýlýmýn gerçekleþmesi bence, bizim artýk büyük bir aile olmaya baþladýðýmýzý gösterir nitelikte. Zaman ayýrýp buluþmaya gelen tüm mezunlarýmýza çok teþekkür ediyorum.” Þeklinde konuþtu. Müdür Yardýmcýsý Olgun Giray; Þehzadeli olmanýn mezuniyetle biten bir þey olmadýðýný mezun olup okuldan ayrýlan öðrencileri hala Þehzade Mehmet Ko l e j i n i n b i r p a rç a s ý o l a ra k gördüklerini ifade etti.

Bilen A.Þ. Adýna Sahibi: Giray KARA

Yayýn Yönetmeni: Ýbrahim YAÐIZ

Grafik Tasarým: Halil Haskaraca

Yayýn Kurulu: Þenol Kahramanlar - Halil Haskaraca

Şehzade Mehmet Bülten 2009  

Şehzade Mehmet Lisesi Bülten 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you