Page 1

แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฎูอยั น์ของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม ‫اﺨﻟﻄﻂ ا راﺳﻴﺔ ﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼم‬ แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฎูอัยน์ของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม เป็นแผนการเรียนการสอน ในแต่ละปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาภาคต้น และภาคปลายของปีการศึกษานั้นๆ กล่าวคือ ในหนึ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ จะมีการเรียนการสอน 2 ภาคการศึกษา และในแต่ละภาคการศึกษา จะ บ่งบอกว่ามีการเรียนการสอนวิชาใดบ้าง เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนหรือผู้ศึกษาได้รู้ว่า ในแต่ละ ภาคการศึกษานั้นจะมีการเรียนรู้หรือศึกษาวิชาใดบ้าง ตลอดจนได้รบั รู้ถึงว่าในแต่ละวิชาจะมีการ เรียนการสอนกี่ชั่วโมง ทั้งนี้ครูผู้สอนก็สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนและเตรียมแผนการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการ สอน พร้อมทั้งยังนําไปจัดเป็นตารางการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หรือตามปีการศึกษาได้ เป็นอย่างดี

และในส่วนของนักเรียนหรือผู้ศึกษาเองก็ยังจะได้รับรู้และรับทราบถึงแผนการเรียนการ

สอนในปีนั้นๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฏูอัยน์ของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม ‫اخلطط ادلراسية جلمعية تعليم اإلسالم‬ ระดับ 1 (ชั้นปีที่ 1) ١ ‫الصف‬ ภาคต้น - ‫الفصل ادلرايس األول‬ รหัสวิชา

ชื่อวิชา َ ‫المواد‬

‫تسلسل املادة‬ อข 101

ภาคปลาย - ‫الفصل ادلرايس اثلاين‬

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

จานวนชั่วโมงเรียน

รหัสวิชา

‫عدداحلصص‬

‫تسلسل املادة‬

12

อข 102

ชื่อวิชา َ ‫المواد‬

เขียนตามคาบอก

คอ 101

คัดอาหรับ

อก 101

อ่านอัลกรุอาน

‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬

ท่องจาอัลกุรอาน

12

ขบ 102

เขียนตามคาบอก

12

คอ 102

คัดอาหรับ

12

อก 102

อ่านอัลกรุอาน

12

เสริมทักษะ(คาศัพ์ภาษาอาหรับ)

ทก 102 สท 112 สท 122

ฟิกฮฺ จริยธรรมอิสลาม

18

ตฮ 102

เตาฮีด

18

ฟฮ 102

ฟิกฮฺ

18

ประวัติศาสตร์

َ ُْ ‫اتلَّ ْوحِيد‬

18 18

‫الفقه‬ จย 102

จริยธรรมอิสลาม

‫األخآلق‬ ปว 101

12 )‫مهارات اإلضافية ( األسماء احلسين‬

‫الفقه‬ จย 101

12

เสริมทักษะ(พระนามของอัลลอฮฺ)

‫اتلوحيد‬ ฟฮ 101

12

)‫مهارات اإلضافية (املفردات‬ 12

เตาฮีด

12

เสริมทักษะ(คาศัพ์ภาษาอาหรับ)

)‫مهارات اإلضافية (األسماء احلسين‬ ตฮ 101

12

‫حتفيظ القرآن الكريم‬ 12

เสริมทักษะ(พระนามของอัลลอฮฺ)

‫خط العربية‬

ท่องจาอัลกุรอาน

)‫مهارات اإلضافية (املفردات‬ สท 121

‫اإلمالء‬

12

‫قراء ة القرآن‬

‫حتفيظ القرآن الكريم‬ สท 111

12 ‫الكتابةوالقراءة العربية‬

‫قراء ة القرآن‬ ทก 101

‫عدداحلصص‬

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ขบ 101

จานวนชั่วโมงเรียน

18 ‫األخآلق‬

18 ‫السرية‬

ปว 102

ประวัติศาสตร์

18 ‫السرية‬

156

156


แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฏูอัยน์ของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม ‫اخلطط ادلراسية جلمعية تعليم اإلسالم‬ ระดับ 2 (ชั้นปีที่ 2) ٢ ‫الصف‬

ภาคต้น - ‫الفصل ادلرايس األول‬ รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬

ชื่อวิชา َ ‫المواد‬

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬

อข 201

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

ขบ 201

เขียนตามคาบอก

คอ 201

คัดอาหรับ

อก 201

อ่านอัลกรุอาน

ทก 201

ท่องจาอัลกุรอาน

ตว 201

ตัจญวีด

สท 211

เสริมทักษะ(คาศัพ์ภาษาอาหรับ)

สท 221

ภาคปลาย - ‫الفصل ادلرايس اثلاين‬

รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬

ชื่อวิชา َ ‫المواد‬

12

อข 202

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

12

ขบ 202

เขียนตามคาบอก

12

คอ 202

คัดอาหรับ

12

อก 202

อ่านอัลกรุอาน

12

ทก 202

ท่องจาอัลกุรอาน

12

ตว 202

ตัจญวีด

12

สท 212

เสริมทักษะ(คาศัพ์ภาษาอาหรับ)

เสริมทักษะ(พระนามของอัลลอฮฺ) )‫مهارات اإلضافية (األسماء احلسين‬

12

สท 222

เสริมทักษะ(พระนามของอัลลอฮฺ)

ตฮ 201

เตาฮีด

18

ตฮ 202

เตาฮีด

ฟฮ 201

ฟิกฮฺ

18

ฟฮ 202

ฟิกฮฺ

จย 201

จริยธรรมอิสลาม

18

จย 202

จริยธรรมอิสลาม

ปว 201

ประวัติศาสตร์

18

ปว 202

ประวัติศาสตร์

‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراء ة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬

)‫مهارات اإلضافية (املفردات‬

‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

168

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬ ‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراء ة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬ )‫مهارات اإلضافية (املفردات‬

)‫مهارات اإلضافية ( األسماء احلسين‬ ‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 168


แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฏูอัยน์ของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม ‫اخلطط ادلراسية جلمعية تعليم اإلسالم‬ ระดับ 3 (ชั้นปีที่ 3) ٣ ‫الصف‬

ภาคต้น - ‫الفصل ادلرايس األول‬ รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬

ชื่อวิชา َ ‫المواد‬

อข 301

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

ขบ 301

เขียนตามคาบอก

คอ 301

คัดอาหรับ

อก 301

อ่านอัลกรุอาน

ทก 301

ท่องจาอัลกุรอาน

ตว 301

ตัจญวีด

ตฮ 301

เตาฮีด

ฟฮ 301

ฟิกฮฺ

ตซ 301

ตัฟซีร

ฮด 301

ฮาดิษ

จย 301

จริยธรรมอิสลาม

ปว 301

ประวัติศาสตร์

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬ ‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراء ة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬ ‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫اتلفسري‬ ‫احلديث‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬

ภาคปลาย - ‫الفصل ادلرايس اثلاين‬ ชื่อวิชา َ ‫المواد‬

12

อข 302

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

12

ขบ 302

เขียนตามคาบอก

12

คอ 302

คัดอาหรับ

12

อก 302

อ่านอัลกรุอาน

12

ทก 302

ท่องจาอัลกุรอาน

12

ตว 302

ตัจญวีด

18

ตฮ 302

เตาฮีด

18

ฟฮ 302

ฟิกฮฺ

18

ตซ 302

ตัฟซีร

18

ฮด 302

ฮาดิษ

18

จย 302

จริยธรรมอิสลาม

18

ปว 302

ประวัติศาสตร์

180

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬ ‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراء ة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬ ‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫اتلفسري‬ ‫احلديث‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 180


แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฏูอัยน์ของสมาคมเพือ่ การศึกษาอิสลาม ‫اخلطط ادلراسية جلمعية تعليم اإلسالم‬ ระดับ 4 (ชั้นปีที่ 4) ٤ ‫الصف‬

ภาคต้น - ‫الفصل ادلرايس األول‬ รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬

ชื่อวิชา َ ‫المواد‬

อข 401

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

ขบ 401

เขียนตามคาบอก

คอ 401

คัดอาหรับ

อก 401

อ่านอัลกรุอาน

ทก 401

ท่องจาอัลกุรอาน

ตว 401

ตัจญวีด

ตฮ 401

เตาฮีด

ฟฮ 401

ฟิกฮฺ

ตซ 401

ตัฟซีร

ฮด 401

ฮาดิษ

จย 401

จริยธรรมอิสลาม

ปว 401

ประวัติศาสตร์

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬ ‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراءة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬ ‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫اتلفسري‬ ‫احلديث‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬

ภาคปลาย - ‫الفصل ادلرايس اثلاين‬ ชื่อวิชา َ ‫المواد‬

12

อข 402

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

12

ขบ 402

เขียนตามคาบอก

12

คอ 402

คัดอาหรับ

12

อก 402

อ่านอัลกรุอาน

12

ทก 402

ท่องจาอัลกุรอาน

12

ตว 402

ตัจญวีด

18

ตฮ 402

เตาฮีด

18

ฟฮ 402

ฟิกฮฺ

18

ตซ 402

ตัฟซีร

18

ฮด 402

ฮาดิษ

18

จย 402

จริยธรรมอิสลาม

18

ปว 402

ประวัติศาสตร์

180

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬ ‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراءة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬ ‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫اتلفسري‬ ‫احلديث‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 180


แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฏูอัยน์ของสมาคมเพือ่ การศึกษาอิสลาม ‫اخلطط ادلراسية جلمعية تعليم اإلسالم‬ ระดับ 5 (ชั้นปีที่ 5) ٥ ‫الصف‬

ภาคต้น - ‫الفصل ادلرايس األول‬ รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬

ชื่อวิَ ชา ‫المواد‬

อข 501

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

ขบ 501

เขียนตามคาบอก

คอ 501

คัดอาหรับ

อก 501

อ่านอัลกรุอาน

ทก 501

ท่องจาอัลกุรอาน

ตว 501

ตัจญวีด

พฐ 501

พืน้ ฐานภาษาอาหรับ

สอ 501

สนทนาภาษาอาหรับ

สท 531

วัฒนธรรมอิสลาม

ตฮ 501

เตาฮีด

ฟฮ 501

ฟิกฮฺ

ตซ 501

ตัฟซีร

ฮด 501

ฮาดิษ

จย 501

จริยธรรมอิสลาม

ปว 501

ประวัติศาสตร์

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬ ‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراءة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬ ‫تمهيداللغة العربية‬ ‫املحادثات العربية‬ ‫اثلقافة اإلسالمية‬ ‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫اتلفسري‬ ‫احلديث‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬

ภาคปลาย - ‫الفصل ادلرايس اثلاين‬ ชื่อวิَ ชา ‫المواد‬

12

อข 502

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

12

ขบ 502

เขียนตามคาบอก

12

คอ 502

คัดอาหรับ

12

อก 502

อ่านอัลกรุอาน

12

ทก 502

ท่องจาอัลกุรอาน

12

ตว 502

ตัจญวีด

12

พฐ 502

พืน้ ฐานภาษาอาหรับ

12

สอ 502

สนทนาภาษาอาหรับ

12

สท 532

วัฒนธรรมอิสลาม

18

ตฮ 502

เตาฮีด

18

ฟฮ 502

ฟิกฮฺ

18

ตซ 502

ตัฟซีร

18

ฮด 502

ฮาดิษ

18

จย 502

จริยธรรมอิสลาม

18

ปว 502

ประวัติศาสตร์

216

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬ ‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراءة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬ ‫تمهيداللغة العربية‬ ‫املحادثات العربية‬ ‫اثلقافة اإلسالمية‬ ‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫اتلفسري‬ ‫احلديث‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 216


แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฏูอัยน์ของสมาคมเพือ่ การศึกษาอิสลาม ‫اخلطط ادلراسية جلمعية تعليم اإلسالم‬ ระดับ 6 (ชั้นปีที่ 6) ٦ ‫الصف‬ ภาคต้น - ‫الفصل ادلرايس األول‬ รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬ อข 601

ภาคปลาย - ‫الفصل ادلرايس اثلاين‬

ชื่อวิَ ชา ‫المواد‬

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬

หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

12

รหัสวิชา ‫تسلسل املادة‬ อข 602

ชื่อวิَ ชา ‫المواد‬ หลักการอ่าน/หลักการเขียนภาษาอาหรับ

‫الكتابةوالقراءة العربية‬ ขบ 601

เขียนตามคาบอก

คอ 601

คัดอาหรับ

อก 601

อ่านอัลกรุอาน

ทก 601

ท่องจาอัลกุรอาน

ตว 601

ตัจญวีด

พฐ 601

พืน้ ฐานภาษาอาหรับ

สอ 601

สนทนาภาษาอาหรับ

สท 631

วัฒนธรรมอิสลาม

ตฮ 601

เตาฮีด

ฟฮ 601

ฟิกฮฺ

ตซ 601

ตัฟซีร

ฮด 601

ฮาดิษ

จย 601

จริยธรรมอิสลาม

ปว 601

ประวัติศาสตร์

‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراءة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬ ‫تمهيداللغة العربية‬ ‫املحادثات العربية‬ ‫اثلقافة اإلسالمية‬ ‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫اتلفسري‬ ‫احلديث‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

จานวนชั่วโมงเรียน ‫عدداحلصص‬ 12 ‫الكتابةوالقراءة العربية‬

12

ขบ 602

เขียนตามคาบอก

12

คอ 602

คัดอาหรับ

12

อก 602

อ่านอัลกรุอาน

12

ทก 602

ท่องจาอัลกุรอาน

12

ตว 602

ตัจญวีด

12

พฐ 602

พืน้ ฐานภาษาอาหรับ

12

สอ 602

สนทนาภาษาอาหรับ

12

สท 632

วัฒนธรรมอิสลาม

18

ตฮ 602

เตาฮีด

18

ฟฮ 602

ฟิกฮฺ

18

ตซ 602

ตัฟซีร

18

ฮด 602

ฮาดิษ

18

จย 602

จริยธรรมอิสลาม

18

ปว 602

ประวัติศาสตร์

216

‫اإلمالء‬ ‫خط العربية‬ ‫قراءة القرآن‬ ‫حتفيظ القرآن الكريم‬ ‫اتلجويد‬ ‫تمهيداللغة العربية‬ ‫املحادثات العربية‬ ‫اثلقافة اإلسالمية‬ ‫اتلوحيد‬ ‫الفقه‬ ‫اتلفسري‬ ‫احلديث‬ ‫األخآلق‬ ‫السرية‬

12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 216

แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฎูอัยน์  
แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฎูอัยน์  

แผนการศึกษาหลักสูตรฟัรฎูอัยน์ สมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม

Advertisement