Page 1

A fura varázslatos erdõ DÓKA LILLA Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Réka nevezetû kislány. Réka a szüleivel egy szép erdõ menti házban lakott. Egy gyönyörû szép tavaszi reggelen édesanyja megkérte lányát, hogy menjen ki az erdõbe és szedjen neki szép illatos virágot. Réka virágszedés közben felfigyelt egy fura hangra. Valószínûleg egy ló bajban van és segíteni kell neki. Mivel Réka jó lelkû és segítõ szándékú kislány volt, hagyta is a virágokat és elindult megkeresni a bajba jutott állatot. Amikor odaért nagyra nyitotta a szemét és elcsodálkozott azon, amit maga elõtt látott. Egy unikornis állt elõtte lába beszo-

rulva két nagy kõ közé. Tõle nem olyan messze egy öregember állt. Nem engedett senkit sem a közelébe. Az öreg bácsi megpróbálta kiszabadítani, de megrúgta és megharapta õt. A kislány ennek ellenére, hogy veszélyes lehet az unikornis kiszabadítása mégiscsak odament és megpróbálta nyugtatgatni a lovat. Az öreg bácsi nem akart hinni a szemének, amikor látta, hogy Rékát nem bántotta az unikornis. A kislány megnyugtatta a lovat, majd segített neki kivenni a lábát. Látta, hogy az csúnyán megsérült. Eldöntötte, hogy hazaviszi és ápolja, míg meg nem erõsödik. Folytatás a 6. oldalon


A Képviselõ-testület hírei Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ülésein az alábbi döntéseket hozta: • A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása címû pályázatához hirdetett közbeszerzési eljárást eredményesnek ítélte. Az eredményes eljárás legjobb ár/érték arányú ajánlattevõje: a KC BAU Építõipari és Szolgáltató Kft és a "Czetõ" Építõipari - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Képviselõ-testület továbbinettó 2.724.410.- HUF + 27 % ÁFA azaz bruttó 3.460.000 Ft önerõt biztosít a 2018 évi költségvetés terhére, a projekt többletköltségeihez. • A 2018. évi Járási Start munka mintaprogram-Fegyvernek eszközbeszerzése címû közbeszerzési eljárás eredményérõl az alábbiak szerint döntött: • Mezõgazdaság – vetõmag, trágya, vegyszer vonatkozásában a Don-Agro Kft. ajánlatát fogadta el • Mezõgazdaság – széna, szalmabála esetében nem érkezett be ajánlat, így az eljárás ezen ajánlati rész vonatkozásában eredménytelen • Helyi sajátosságok – gépalkatrész beszerzésvonatkozásában a Bodrogi Bau Kft. ajánlatát fogadta el • Helyi sajátosságok – építési anyagok vonatkozásában, a Belvízelvezetés – építési anyagok és a Belterületi közutak – építési anyagok vonatkozásában a Célbeton Kft. ajánlatát fogadta el • Az elfogadott legjobb ár-érték arányú ajánlatok a rendelkezésre álló forrásokat egyik ajánlati rész vonatkozásában sem haladják meg. • A Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatási forrását 6.350.000 Ft-tal növelte és elfogadta a társadalmi szervezetek részére 2018. évben meghirdetendõ második körös pályázati kiírást, valamint a támogatási szerzõdés tervezetet. • A 2018. április 13. napján a településen kialakult vis maior helyzettel kapcsolatosan felmerülõ védekezési költségekre – vis maior támogatás címen – támogatási igényt kíván benyújtani, saját erejébõl a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.Fegyvernek Város belvízzel veszélyeztetett belterületi szakaszainak belvízmentesítése a Büdöséri- és az Alsóréti szivattyútelepek beüzemelésével, aBüdöséri belvízcsatorna vízelvezetõ képességének javításának érdekében elvégzendõ gyökérzónás iszaptalanítás és a Büdöséri szivattyútelepen megrongálódott parti rézsû helyreállítása céljára. • Elfogadtaa Fegyverneki Rendõrõrs 2017. évi tevékenységérõl készült beszámolótés megköszöni a Rendõrség 2017. évben végzett munkáját. • Elfogadta a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról készült 2017. évi beszámolót. A Képviselõ-testület az éves szakmai munka eredményességét jónak értékeli és megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját. • Elfogadtaa Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi beszámolóját, a szakmai munka eredményességét jónak ér-

tékeli, és megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját. • Elfogadtaa Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységérõl készült beszámolóját. • Meghosszabbítja a Fegyvernek Város Önkormányzatának fenntartásában lévõ Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõjének, Balogh Mihálynénak a magasabb vezetõi megbízatását pályázat nélkül további 5 év idõtartamra 2018. szeptember 1-tõl 2023. augusztus 31-ig. • Egyetért a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde Szapárfalui tagintézményének fenntartói és mûködtetési jogának átadásával az Egri Fõegyházmegye részére. • Hozzájárul ahhoz, hogy a Mr. Klíma Energy Kft. (2131 Göd, Pesti út 52.) 117.998.779 Ft összegû jelzálogjogot jegyeztessen be Fegyvernek Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képezõ Fegyvernek belterület 1539/46 hrsz-ú forgalomképes ingatlanára a Mr. Klíma Kft. GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01321 kódjelû pályázatával kapcsolatban. • Kifejezi csatlakozási szándékát a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz és megbízza Tatár László polgármestert, hogy a belépéssel kapcsolatos elõkészítõ tárgyalásokat folytassa le és a végsõ döntés meghozatala elõtt számoljon be a képviselõ-testületnek. • Döntött a „Fegyvernek Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde Annaházi Óvoda felújítása” közbeszerzési eljárás esetén az eljárás megindításáról, a bizottság összetételérõl ésjavaslatot tett az ajánlattételi felhívásra kiválasztott gazdasági szereplõkrõl • Módosította 2018. évi költségvetésérõl szóló 1/2018.(II.16.) rendeletét • Egyetért az Orczy Anna Általános Iskola alábbi épületeinek használatba átadásával az Egri Fõegyházmegye részére – Fegyvernek, Dózsa György út 2. (hrsz: 496) – Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133 (hrsz: 1026) – Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152 (hrsz: 2580) – Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165 (hrsz: 179) • A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenõrzési jelentései alapján készített 2017. évi éves összefoglaló ellenõrzési jelentését elfogadja • 50.000,- Ft összeggel támogatjaa Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. Roma Napi rendezvényét. • Térítésmentesen felajánlja üzemeltetésre a KÖTIVIZIG részérea BüdösériBelvízöblözet létesítményei közül az önkormányzat tulajdonában lévõ Büdöséri fõcsatornát, a Büdöséri összekötõ csatornát és a Kocsordosi A csatornát, a Büdöséri szivattyútelepet és az Alsóréti szivattyútelep felépítményét. • Módosította Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatát -dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Zöldhulladék szállítási ütemterv: Járat 1-es gyûjtõjárat 2-es gyûjtõjárat

szállítás

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus

Szeptember

Október

Novem- December ber

zöld

havonta

csütörtök

12

10

7

12

16

13

11

15

zöld

havonta

péntek

13

11

8

13

17

14

12

16

Szelektív szállítási ütemterv: Járat 1-es gyûjtõjárat 2-es gyûjtõjárat

2

szállítás

temNovemJanuár Február Március Április Május Június Július Augusztus Szep Október December ber ber

szelekhavonta tív

csütörtök

4

1

1, 29

26

24

14

19

23

20

18

22

20

szelekhavonta tív

péntek

5

2

2, 30

27

25

15

20

24

21

19

23

21


Tematikus napközis táborok az Orczyban

XI. komplex mûvészeti vetélkedõn elért siker az Orczyban

Az Orczy Anna Általános Iskolában, bár lezártuk a tanévet, mégis gyerekzsivajtól hangos az iskola. Intézményünkben az idei nyáron két nyertes pályázatnak (EFOP 3.3.5-17, Erzsébet-tábor) köszönhetõen tanulóink több héten keresztül nyári napközis táborokban vehetnek részt. Június 18-tól két héten át tematikus napközis táborokban vehetnek részt tanulóink az EFOP 3.3.5-17 projekt keretein belül. Június harmadik hetében a 4. osztályosok Környezetvédelem, a 6. osztályosok Közlekedés, KRESZ témakörben kalandos és izgalmas feladatokon keresztül ismerkedhetnek a témákkal. Lelkes tanító nénik és tanárok vezetésével 8-16 óráig biztosítunk a gyerekek számára színes programokat. Június negyedik hetében az elsõsök életvezetés-, a másodikosok sportfoglalkozásokon vesznek majd részt. Reméljük, hogy diákjaink e két hét után sok-sok élménnyel és tudással térnek majd haza. Az Erzsébet-tábor keretein belül az alsó tagozatos diákjaink két nyári napközis táborban vehetnek részt júliusban és augusztusban, felsõseink pedig Fonyódligeten tölthetnek el augusztusban egy hetet.

2018. május 2-án tizenegyedik alakommal rendezték meg a Komplex Mûvészeti vetélkedõt a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskolában. Az egykor megyei versenynek induló megmérettetés mára országossá nõtte ki magát. A téma az idén is elõre adott volt, hogy a gyermekek megelõzõ kutató és alkotó munkát végezhessenek, amelynek címe „mesterségek dicsérete” volt. Közel háromszáz diák versenyezhetett ezen a napon festészet-rajzolás, szobrászat, fogalmazás, számítógépes grafika területén. Iskolánkat hat tanuló képviselte a versenyen: Schmidt Boglárka 5.a, Jancsó Janka 6.b, Nagy Adrienn 6.b, Burai Máté 7.b, Turó Sándor 7.a, Sipos Katinka 8.o rajzolás kategóriában. A több száz alkotást neves zsûri értékelte, mint például Bosnyák Zsuzsa képzõmûvész és mûvésztanár, Szabó Imre fia Béla szobrászmûvész és mûvésztanár. Korcsoportjában Nagy Adrienn 6.b osztályos tanuló 5. helyezést érte el. Kategóriánként hat díjazottat jutalmazott a zsûri. A versenyen készült munkákból kiállítás nyílt a Damjanich János Múzeumban, amelyet az érdeklõdõk egész nyáron megtekinthetnek. Felkészítõ nevelõ Páncél Tímea. Ezúton is gratulálunk minden résztvevõnek.

-Gerõcs Eszter-

Diáknap az Orczyban 2018. június 13-án megrendeztük a várva várt Gyermeknapot a Fegyverneki Sportpályán. Kedvére válogathatott mindenki az ingyenes programokból. A lovasbemutató kezdéseként két diáklányunk társaikkal együtt mutatták be tudásukat a sportpálya melletti gyakorló pályán. Bizonyították az állatok iránti szeretetüket, tiszteletüket a begyakorlott koreográfiával, ugratásokkal, melyet a lovak kérésükre végrehajtottak. A bemutató után a tanulók is tanúbizonyságot tehettek bátorságukról és felülhettek a paripákra. Felkészítõjük Monokiné Fórizs Beatrix. Köszönjük szépen a segítõk szülõk munkáját is: Jancsó Mónika, Dibáczy Éva. A lovasbemutató után mindenki saját érdeklõdési körének megfelelõen válogatott az ügyességi állomások, ugrálóvár, biciklis vetélkedõ, zenés torna, bûnügyi bemutató, íjászat, stb. közül. Volt vattacukor és büfé is. Számomra legemlékezetesebb a közös zumbázás maradt, ahol a kicsik és nagyok, tanárok, meghívott vendégek közösen táncra perdültek Krupa Lajosné Erzsike nyugdíjas óvónéni jóvoltából. Voltak, akik az ebédrõl gondoskodtak, két üstben fõzve, míg mások szórakoztak. Ezúton is szeretnénk megköszönni Pelyhe Károly és Kindert Feri bácsinak a fõzésben nyújtott segítségüket! A napot a tanár – szülõ - diák meccs zárta, melyet a diákok hõsies küzdelme ellenére a felnõttek nyertek. A jutalmazások sem maradtak el, melynek során láthattuk a gyerekek arcán az örömöt. Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik hozzájárultak és valamilyen formában támogatták programunkat. -Páncél Tímea-osztályfõnöki munkaközösség vezetõ-

Páncél Tímea -rajz vizuális kultúra szakos tanár-

Díjazott a „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” címû rajzpályázaton az Orczyban Az ORFK Országos Baleset-megelõzési Bizottság idén is meghirdette a „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” címû rajzpályázatát. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelõzési Bizottsághoz közel 300 rajz érkezett, melyeknek a biztonságos, szabályos kerékpáros közlekedést kellett bemutatniuk. A legtöbb rajz színes ceruzával, filctollal és vízfestékkel készült, melyeket három korcsoportban bírált el a zsûri. Az óvodás, az általános iskolás alsó és a felsõ tagozatos alkotások közül 6-6 pályamû vesz részt az országos döntõn. A díjátadó ünnepséget 2018. május 2-án rendezték meg a szolnoki RepTárban, ahol dr. Urbán Zoltán rendõr dandártábornok, rendõrfõkapitány valamint Szitár Ferenc rendõr ezredes, rendészeti rendõrfõkapitány-helyettes köszöntötte a megjelenteket és adta át a díjakat. Iskolánkból 15 tanuló nevezett. Turó Sándor 7.b osztályos tanuló 5. helyezést érte el, így ezzel õ is jogot szerzett az országos döntõbe jutásra. Továbbá alkotásából óriásplakátot szeretnének készíteni. A helyezettek a díjátadó ünnepségen a megvendégelés mellett egy-egy oklevelet és ajándékcsomagot vehettek át, amelyek kerékpáros felszereléseket, rajzeszközöket, valamint játékokat és fülhallgatókat tartalmaztak. Felkészítõ nevelõ Páncél Tímea rajz tanárnõ. Ezúton is gratulálunk minden pályázónak! -Páncél Tímea-rajz vizuális kultúra szakos tanárnõ-

3


ë Mûemlékvédelem TRIANON Olvass a Könyvtárban ë Székelyföld (kulturális folyóirat) 1920. június 04. A trianoni béke aláírása ë Moldvai Magyarság A trianoni béke erõszakos diktátum volt, melyet egyoldalúan kényszerítettek Magyarorë ZeneKar szágra, és amely végül megtagadta mindazon ë Színház elveket, melyek nevében megszületett. Annak ëMagyar Napló (a Magyar Írószövetség lapellenére, hogy a területüket gyarapító orszája) gok célja hivatalosan a nemzeti önrendelkezés megvalósítása, önálló nemzetállamok létrehoë Bárka (irodalom, mûvészet, társadalomzása volt, a békekonferencián valójában az a tudomány) cél vezérelte õket, hogy Magyarország terüleëKortárs (irodalmi és mûvészeti folyóirat), tébõl minél nagyobb részt szerezhessenek ë Mûhely (kulturális folyóirat) meg. Fegyverneken 2018. június 4-én emlékeztünk Helyben olvasható és kölcsönözhetõ folyó- ë Szitakötõ (a kíváncsi gyermekek folyóirata) meg errõl az évfordulóról. -Mészáros Ildikó- iratok: ë Kabóca (minden kisiskolásnak és iskolába ë Világtörténet készülõnek) ë Történelmi szemle ë Csodaceruza (irodalmi és mûvészeti foë Hadtörténeti Közleménye lyóirat) ë Magyar Iparmûvészet ë Tiszatáj (irodalmi folyóirat) ë Alföld (irodalmi, mûvészeti és kritikai foDigitális Jólét Program lyóirat) Új számítástechnikai eszközök érkeztek a ë Szépirodalmi Figyelõ (irodalmi, kritikai könyvtárba szemlézõ folyóirat) A Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése ë GALAKTIKA pályázaton (GINOP-3.3.1-16-2016-00001) új ë Prágai tükör (közéleti és kulturális lap) eszközöket nyert a fegyverneki Könyvtár. A program keretében 3 db laptop, 2 db tablet, 2 ë Korunk (fórum, kultúra tudomány) db okostelefon, 1 db nyomtató-fénymásoló és 1 ë Magyar Szemle db projektor érkezett, melyek üzembe helyeë Vigilia zése is megtörtént. ë Filmvilág Jelen pályázat célja a közösségi internet hozzáë Balkon (kortárs mûvészeti folyóirat) férési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a ë Mûút (irodalmi, mûvészeti és kritikai fo- korszerû info-kommunikációs technológiai lyóirat) (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakë Kalligram (mûvészet és gondolat) emberekkel bíró Digitális Jólét Program Pontokon (a továbbiakban: DJP Pontok) keresztül ë Új Mûvészet pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszë Magyar építõmûvészet közök használatára, ezáltal a digitális jártasë Új Forrás (irodalom, mûvészet, társadaság fejlesztése, különös tekintettel a lom) munkavállalási korú, hátrányos helyzetû célë Pannon Tükör (kulturális folyóirat) csoporttagok körében. ë Hitel (irodalmi, társadalmi, mûvészeti folyóirat) ë Forrás (szépirodalom, szociográfia, mûvészet) ë 2000 (irodalmi és társadalmi havi lap) ë Korall (társadalomtörténeti folyóirat) ë Irodalomtörténet ë Valóság ë Mozgó Világ ë Látó (szépirodalmi folyóirat) ë Jelenkor (irodalmi és mûvészeti folyóirat) ëÉletünk (irodalmi, mûvészeti és kritikai folyóirat) ë Irodalomtörténeti Közlemények) ë Magyar Nyelvõr

4


Hírek röviden

Néptánc fesztivál

4

A Mûvelõdési Házban "Közös értékeink, sokszínû társadalom, roma kultúra népszerûsítése"- pályázat keretén belül: Etnikai különbözõségek a Magyarországi cigányságon belül elõadást hallhattuk. Elõadó: Erdei Virág romológus volt, a mûsorban fellépett Veér Csongor hegedûmûvész

4

A XXIV. Nemzetközi Katona-és Bordalfesztiválon – ABASÁR – a Szapáry Népdalkör szerepelt a citerásokkal együtt. Visszatérõ vendégek, hiszen nem elõször szerepeltek a fesztiválon, ahol ismét nagy sikert arattak mûsorukkal. A fesztivál kísérõprogramjai – Kiállítások – Gyermekprogramok – kisvasúttal Abasár bemutatása, a történelmi pincesor. Finom ebéd, jóízû bor, gyönyörû népmûvészeti ruhák, kellemes idõ, jó hangulat.

4

Városunkat az a megtiszteltetés érte, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MEOSZ éves küldöttgyûlését nálunk tartotta. Murányi Zsigmondné elnök megköszönte a kedves fogadtatást, a vendéglátást.

4

Városunkban új kereskedelmi egység nyitotta meg kapuit a vásárlók elõtt. Május közepén Fegyvernek területén (másodszor) kémiai szúnyogirtásra került sor. A Mozgássérült Csoport a nyár közeledtével egyre több meghívásnak tesz eleget. Májusban Kenderesen és Kunhegyesen jártunk, június 23-án Tiszaföldváron, a IX. Tiszazugi Fesztiválra kaptunk meghívást, ahol a csoport tagjai mûsorral lépnek fel. Az Ünnepi Könyvhét alkalmára megjelent Mészáros Ildikó APEVA verseket tartalmazó kötete, melyet saját zentangle rajzaival illusztrált. 4 A Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde a Könyvtárban kiállítás keretében mutatta be a gyerekek egész évben készített alkotásait, mely 10 napig volt elérhetõ a látogatók számára.

4 4

4

4

2018.május 26-án Soponya adott helyet a VIII. Országos Humanitárius találkozónak. A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetõsége magyarországi települések (önkormányzatok) részére „ Humanitárius település” cím elnyerésére pályázatot írt ki. A cím elnyerése( elsõ alkalom) emléklap átadásával jár. A cím megtartása (második alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre Harmadik évben (folyamatosan) az elnyert cím feljogosítja a települést, hogy határán található üdvözlõ tábláin elhelyezze a „Humanitárius település” jelzést. Városunk mások évben is sikeres pályázatot nyújtott be , így Soponyán átvettük az emléktáblát.

4

„Meseillusztráció” rajzpályázaton Tatár Csilla I. helyezést ért el. Gratulálunk és további eredményes szereplést kívánunk!

2018.június 10-én a Fegyverneki Annaházi Gyermek Néptáncegyüttes Dunaföldvárra utazott az Antanténusz Gyermek Néptánc fesztiválra, ahol több mint 600 gyermek mutatkozott be. A megérkezés után finom ebéddel várták a gyerekeket és kísérõket. Ezután a színpadbejárás következett ahol a táncosok megmutatták milyen rutinosan mozognak a színpadon. Ezt követõen a gyerekek átöltöztek, hajat fontunk és vártuk a fellépés idõpontját. A koreográfiát nagy odafigyeléssel, és lendülettel mutatták be a táncosok. A verseny végét követõen a csapat oklevéllel gazdagodott. A kitûnõ eredményt egy közös fagyizással zártuk, majd este hét után indultunk haza. Rettentõ büszkeséggel tölti el az oktatókat, segítõket a gyerekek sikere. Bízunk benne, hogy a gyerekek lelkesedése nem lankad és a következõ megmérettetésen is ilyen szép eredményeket érnek el. Szeretnénk megköszönni a szülõk segítségét, támogatását, megértését és persze a Fegyverneki Mûvelõdési Háznak a gyerekek gyönyörû viseleteit. -Sarkadi Andrea-néptánc pedagógus-

-Mészáros Ildikó-

5


Ugye mi jó barátok vagyunk? A fenti mondat egy nagyon sikeres LGT szám, de hogyan kapcsolódik ez az Abádszalóki Böllér fesztiválhoz? A mindig sikeres Böllér fesztiválra egy baráti társaság évek óta kijár. Megtetszett nekik a légkör, a hangulat. Gondoltak egy merészet, hogy 2018-ban nemcsak mint vendégek, hanem résztvevõkként fognak ott lenni. Megkezdõdött a hónapokig tartó felkészülés, hogy a nagy napon minden a helyén legyen. Elõször is nevet választottak, és mint a címben is utaltam rá, õk lettek: Fegyvernek-Örményes Jóbarátok! Mindenkinek külön feladata volt, melynek részleteit alaposan átbeszélték. A Böllér fesztivál szombati napra esett, de õk már pénteken szállították a helyszínre a kellékeket, ami nem volt kevés, többször is kellett fordulni, hogy minden idõben ott legyen. Pénteken a sátor dekorálásával, díszítésével foglalkoztak, üstök, palackok, asztalok, székek, különbözõ kellékek kerültek helyükre. A szponzorok által felajánlott kiegészítõkkel egész csinosan felöltöztették a sátort. (Köszönik a felajánlott segítséget mindenkinek!) A csapat kb. 20 fõ volt, de a versenyben a szabályoknak megfelelõen 6 fõ nevezett, melynek díja 25.000.- Ft volt. A csapat a szervezõktõl kapott egy malacot, és a versenyben ezt kellett feldolgozni. Hideg, esõ, szél, nagykabát. De a hangulat? Forró! (gyermekkori emlékeimben is inkább a hideg játszott fõszerepet, hiszen gémberedett kézzel vártuk, hogy a megperzselt disznófülbõl kapjunk egy darabot!) A szervezõk igencsak kitettek magukért, hiszen nagyon sok kategóriában hirdettek gyõztest. A teljesség igénye nélkül-legjobb hurka és kolbász, leves, fehér cseléd, tepertõ, káposzta, pálinka, tokaszalonna, hagymás vér, legszebb terítés stb. Az elkészült finomságokat Kóstolójegyre árulták, melynek ára 300.-Ft volt. A csapatnak 250 db kóstolójegyet kellett eladni, nekik sikerült 450 db! (ugye ez nem kis teljesítmény?) A sátorhoz látogatókat népviseletbe öltözött lányok-asszonyok kínálták mosollyal, jó kedvvel, pogácsával, hájas kaláccsal, kispereccel, sós pereccel. És bizony itt az ideje, hogy beszéljünk a díjakról is. Fegyvernek-Örményes Jóbarátok csapata a „LEGFINOMABB TOKAALJA SZALONNA” díját hozta el, és ráadásul övéké lett a birsalmából készített „PÁLINKA DÍJ” II. helyezése is! A díjak tovább tüzelték a jó hangulatot, ami megfelelõ ahhoz, hogy jövõre is sikerrel próbálkozzanak! Ha kedvet kaptál, nosza rajta, jövõre találkozunk! -Mészáros Ildikó-

6

Folytatás az elsõ oldalról Mikor kiértek az erdõbõl az is kiderült, hogy az erdõ egy varázserejû erdõ, mert az unikornisból egyszer csak egy átlagos fekete ló lett. Mikor hazaértek a kislány elrejtette a lovat a pajtába, hogy a szülei ne vegyék észre, mert nagyon féltették a veszélyes dolgoktól. Nap, mint nap etette, itatta, gondozta és a lábát ápolta. A szüleinek feltûnt, hogy nagyon keveset van otthon a lányuk. Így egy reggel utána mentek és megnézték mivel is tölti lányuk a szabadidejét. Réka észrevette, hogy aszüleik követik õt, így gyorsan felpattant Szélviharra és vágtázni kezdett vele. A szülõk kiabáltak lányuk után: -Réka ne menj el!!! De a lány csak annyit szólt: -Ne féltsetek, majd jövök! Útközben Réka észrevette, hogy teljesen meggyógyult Szélvihar lába. Visszasétált vele a varázslatos erdõbe és szabadjára engedte.Szélvihar visszanyerte Unikornis alakját és mielõtt visszavágtázott volna az erdõ mélyére, így szólt a lányhoz: -Megmentettél engem a bajból és meggyógyítottál, ezért hálám jeléül adok neked egy amulettet, aminek a közepén élõ kõ van, ha belenézel, minden percben láthatod mit csinálok, vagy ha szükséged lenne rám csak nyomd meg a közepét és én itt termek a segítségedre. -Köszönöm szépen, - monda Réka és átölelte a nyakát egy kis idõre, majd elbúcsúztak egymástól. Réka visszatért a szüleihez és elmesélte édesanyjának és édesapjának, hogy mi is történt vele. Az amulettet egy láncra tette és a nyakába akasztotta, hogy mindig kéznél lehessen amikor csak látni szeretné az õ varázslatos lovát.


Az „öreg ház”

Újabb nemzetközi Ju-Jitsu sikerek

Hallomásból már ismertem az öreg házat, és mindig is furdalt a kíváncsiság, hogy közelebbrõl szemügyre vegyem. A szerencse mellém szegõdött, mert a jelenlegi tulajdonossal egy véletlen folytán találkoztam, kinek szíves invitálására már nem lehetett, de nem is akartam nemet mondani. Papír, toll és fényképezõgép a táskámban, gondoltam e nélkül nem is érdemes elindulnom, mert biztosan nagyon sok, hasznos információval leszek gazdagabb. A város szélén ha nem is hamar, de ráleltem a házra. A házigazda hátul az udvarban látta el a jószágokat, de nem is bántam, mert gyorsan elõkaptam a fényképezõgépet és már kattintottam is. Volt mit! A ház megõrizte eredeti külsejét. Még az ablakok is eredeti méretben néztek az utcára. Hatalmas porta ( 1 hold). Ma kizárólag itt található a telekméret, melyet régen a sváb telepesek számára osztottak ki. Nem is tudtam hírtelen, hogy kint az udvarban, vagy bent a lakásban nézzek elõször szét, hirtelen annyi látnivaló tárult elém. A ház ötödik generáció óta családi tulajdonban van, érdekesség, hogy az 1881-es kataszteri térképen már szerepel, akkori tulajdonosa Léderer Jánosné. 1890-es évek végétõl már Zimmer Domonkost és családját említik az anyakönyvek, mint lakosokat. ( A jelenlegi tulajdonos nagyszülei) A házigazdától megtudtam, hogy a házat 1985-ben lakták utoljára. Az utcáról a gangra nyíló ajtó is megõrizte eredeti állapotát, rajta hatalmas zár és kulcs. A gang kövezett, eredeti állapotú. A ház masszív, vert falú, háromosztatú lakóház (földes és deszkapadlóval, búbos kemencével), a hozzá tartozó ganggal, kamrával és pincével. A búbos kemence elõtti széken a tulajdonos papájának ruhája, csizmája… mintha csak kiszaladt volna valahova. A ház „él” , szobái, a konyha berendezve. Petróleumlámpa a falon, bár nem ég, de fényei felidézik a múltat, az itt élõk mindennapjait. Sok képet készítettem, miközben a házigazda számomra nagyon érdekes történetét hallgattam. Ide nem elég egyszer eljönni, itt legalább egy napot el kell töltenie az embernek, hogy valamennyire valós képet kapjunk a régmúltról. Reméljük ez az idõ is eljön, hiszen a ház és a hozzá tartozó telek a közeljövõben egy átfogó helyreállításban, állagmegóvásban és tereprendezésben vesz részt. Ezt követõen kapui nyitva lesznek a helytörténet és a hagyományos paraszti kultúra iránt érdeklõdõk számára. Az udvar közepén magasodik egy terebélyes japánakác, amelynek kora körülbelül 120 év. Tõle néhány méterre látható egy régi kút – felújítása folyamatban. Közeledett az este.. a madarak „hazatértek”, én pedig az élmények sokaságától boldogan tettem pontot az estére. Természetesen írásom nem részletes, csak a figyelem felkeltése miatt fogtam tollat, hogy van egy öreg ház, amelynek történetét másoknak is ismernie kell, hiszen annyi mindenrõl tud mesélni! Az öreg ház kora, a maga eredetiségében fennmaradt hagyományos építészeti technológiája, a néprajzi-helytörténeti értéke a településen egyedivé teszi! Köszönöm a tulajdonosnak, hogy betekintést nyertem, és kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani tervét.

Az örményesi „Vörös Sárkány” Goshin Ju-Jitsu Egyesület két sportolója, Krupa Ádám és Ledneczki Péter Duo Show kategóriában a június elején Lengyelországban megrendezett Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. Eredményük nagyságát jelzi, hogy a selejtezõben maguk mögé utasították azt a Világ- és Európa-bajnok spanyol párost, akik a világranglista 2. helyén vannak. Sajnos az elõdöntõben már nem kedvezett nekik a szerencse, mivel gyakorlatukat ugyanannyi ponttal értékelték a bírók, mint a román páros teljesítményét, ezért fordított sorrendben megismételtették az elõdöntõt. A mieink pihenés nélkül álltak tatamira, míg a kapott néhány percnyi pihenõidõt kihasználva a román páros minimális pontelõnnyel jutott a döntõbe. Sportolóink ezzel az eredménnyel nagyban hozzájárultak a válogatott sikeréhez, mivel a magyar csapat összesen 2bronzérmet, egy 4. és egy 5. helyet szerzett ezen az Európa-bajnokságon. A kontinensviadalt követõ hétvégén Bécsben került megrendezésre az Osztrák Nyílt Bajnokság, ahol szintén Duo Show kategóriában indult az örményesi páros. Hibátlan produkciójuk eredményeként megérdemelten állhattak a dobogó legfelsõ fokára. Az elkövetkezõ idõszak egy újabb megmérettetésre, az õsszel megrendezésre kerülõ Ju-jitsu Világbajnokságra való felkészüléssel telik, aminek Svédország ad otthont. Bízom benne, hogy onnan is legalább ilyen szép eredménnyel jönnek haza sportolóink. Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik anyagilag és más módon támogatják egyesületünket, köztük a Hermann Kft.-nek és az örményesi képviselõ-testületnek, mert az õ segítségük biztosította, hogy sportolóink eljuthattak ezekre a versenyekre! Külön köszönet illeti Krupa Istvánt a Krupatechnika Kft. ügyvezetõjét, aki sportolóink utazását biztosította!

-Mészáros Ildikó-

-Szabó János -technikai vezetõ -

Tisztelt Érintettek! Ezúton szeretném megköszönni minden lelkes aláírónak, aki az általam indítványozott buszjárat vasútra történõ menetrendmódosítási kérelemhez a nevét adta (több mint 500 aláírás gyûlt össze). A kérelmet elküldtem az KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek. Válaszukban idõt kértek, mert kérésünket utasérdekeket sértõnek vélték. Felsõbb hatóság felé irányítottam egy ismételt kérelmet. Várjuk és reméljük, hogy végre figyelembe veszik jogos igényünket és érdembeli intézkedés történik! -Siposne Balog Eva-

7


A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei A Fegyverneki Horgász Egyesület május 27-én nagyszabású, családias légkörû horgászversenyt rendezett tagjai részére az Alsóréti Holt-Tiszán. Közel 60 horgász mérte össze tudását. Összesen 23 induló mérlegelt, 41 kg halakadt a horogra. Fõként törpeharcsát és keszeget sikerült fogni, de volt egy szép amur, ponty és kárász is. Az értékelés az országos versenyszabály alapján történt. A legeredményesebb versenyzõk: Felnõtt kategória: 1.Mándoki László 2.Simon László 3.Domány István 4.Farkas Barna 5.Pápai József 6.Tukarcs László Ifi-gyermek kategória: 1.Páva Oszkár 2. Bíró Zoltán 3. Simon András 4. Nagy Szabolcs 5. Kiss Ferenc 6. Tónai Attila A nyertesek jutalma értékes horgász eszközök voltak, amiket Tatár László polgármester és Tukarcs Istvánné, az egyesület elnöke adott át. Külön köszöntöttük egy kis ajándékcsomaggal a legidõsebb és a legfiatalabb versenyzõt, Mravik Lászlót és Monzéger Sziromot. Az ifi-gyermek kategóriában legnagyobb halat fogó versenyzõnek Domány István ajánlott fel különdíjat, amit Kiss Ferenc vehetett át. A verseny alatt szakácsaink, Korpás Sándor, Demeter János és Angyal Attila nagy odaadással készítették az ebédet, amit jó hangulatban fogyasztottunk el az eredményhirdetés után. A horgászversenytaz egyesületi bevételekbõl, pályázati pénzbõl és Tatár László polgármester támogatásával és rendeztük meg. Ezúton szeretném neki megköszönni, hogy hozzájárult, hogy ilyen kellemesen tölthessük ezt a délelõttöt. Külön köszönetet mondunk a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény dolgozóinak, a Fegyverneki Polgárõrségnek és a halõröknek, akik munkájukkal nagy mértékben hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. A horgászverseny rendezése miatt Tukarcs Istvánné elnök, aki egyben megyei küldött is, nem tudott részt venni a Közép-Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének küldöttgyûlésén, ami sajnos ugyanezen a napon ke-

8

rült megrendezésre. Így Pfeiffer Vilmos tikár képviselte az egyesületünket. Az elmúlt év értékelése mellett szóba kerültek a jövõ érintõ változások. Az aktuális teendõkrõl folyamatosan tájékoztatni fogjuk tagjainkat. A megyei elnökség a Fegyverneki Horgász Egyesületnek megalakulásának 35. évfordulója alkalmából egy serleget és emléklapot adományozott több éves eredményes mûködéséért. Ezen felül Tukarcs Istvánt, az egyesület ügyintézõjét az egyesület érdekében kifejtett eredményes munkájáért „HORGÁSZ EGYESÜLETÉRT” jelvénnyel tüntette ki. A díjazott a kitüntetés átadásán az egyesületi horgászverseny miatt nem tudott részt venni,de Fialka György, a Közép-Tisza –Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke távollétében is megköszönte eddigi munkáját és további sikereket kíván neki is és a Fegyverneki Horgász Egyesületnek is az elõttük álló feladatok elvégzéséhez.

jegy kiváltásának az általános és elõzetes feltétele lesz. A regisztráció elvégezhetõ online, bármely elektronikus eszközrõl, vagy személyesen is igényelhetõ a horgász egyesületeknél. A regisztrálóknak mind az online, mind a személyes regisztrációnál szükségük lesz a személyi igazolványra, lakcímkártyára és az adókártyájukra. A regisztráció után a MOHOSZ a horgász címére fogja postai úton kiküldeni a horgászkártyát. Ennek birtokában lehet már csak 2019-tõl horgászengedélyt váltani. A Magyar Horgászkártya általános érvényessége a 2018. évben teljesített érvényes és lezárt regisztráció idõpontját követõ 6. naptári év január 31. napja, majd 2019-tõl az adott évben teljesített érvényes és lezárt regisztráció idõpontját követõ 5. naptári év január 31. napja. Az egyszeri, a kártya teljes érvényességi idejére szóló regisztrációs díj 2.200 Ft. A horgászkártya díjának befizetésére a regisztrálóknak két lehetõséget is biztosít a MOHOSZ. Az online regisztrációt végzõk a regisztráció során online kártyás fizetéssel, azonnal tudják teljesíteni a díj befizetését. A személyes regisztrációt választók számára a horgász egyesületeknél lesznek elérhetõek elõre legyártott, befizetõ azonosítóval ellátott postai csekkek, melynek befizetésével egyenlíthetõ ki a regisztrációs díj. Amennyiben új információhoz jutunk a horgász kártyát illetõen, a Fegyverneki HírmonTukarcs István 1985 óta tagja a Fegyverneki dóban értesítjük a horgászni vágyókat az Horgász Egyesületnek. A közgyûlés 1997-ben aktuális helyzetrõl. megválasztotta a Fegyelmi Bizottság tagjának, majd 1999-tõl a Felügyelõ Bizottság tagja volt. 2003. óta az ügyintézõ tisztséget tölti be folyamatosan. Munkáját nagy odaadással végzi, a feladatok megoldásában a horgászok érdekeit képviseli. A horgászengedélyek árusítása mellett szervezi az egyesület programjait, intézi a horgászok ügyes-bajos dolgait. Nyomon követi a haltelepítéseket. Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez, amit már harmadik alkalommal érdemelt ki. Néhány szóban szeretném összefoglalni, hogy mit kell tudni a horgász regisztrációról és a A száraz tények után egy kellemes egyesületi Magyar Horgászkártyáról. eseményrõl számolok be. A Fegyverneki HorA Magyar Horgászkártya: egy elektronikus gász Egyesület június elején vezetõségi horvagy személyes regisztrációhoz kötött, szemé- gászversenyt rendezett a Nagykunsági lyi igazolvány méretû plasztikkártya, ami Fõcsatorna telekhalmi versenypályáján. Az 2019. január 1-jét követõenhelyettesíti a jelen- alábbi eredmények születtek: legi papíralapú horgász igazolványt. A hor- 1. Korpás Sándor gászkártya kiváltása 2018. szeptember 1-jétõlkezdõdik. Ez a lehetõség forgalmazó 2. Tukarcs István rendszer év eleji tehermentesítését szolgálja. 3. Tukarcs Istvánné 2019. január 1-jét követõen pedig a horgászat Az elkövetkezõ idõszakban eredményes horgágyakorlásának, egyben az egyesületi tagság lé- szatot kívánok minden horgásztársamnak. -Tukarcs Istvánnétesítésének, megújításának, az állami horgász-Fegyverneki Horgász Egyesület Elnöke-


Emlékezés

PATKÓ JÓZSEF

GYÁSZJELENTÉSEK

halálának 2. éves évfordulóján "Míg éltél szerettünk, Míg élünk, nem feledünk Fájó szívvel emlékezünk rád." Szeretõ Családod

A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy Nagy Mihályné született: Ladányi Éva 59 éves Domány Károlyné született: Deák Margit Irén 84 éves Tóth Istvánné született: Czifra Mária 84 éves Nádas József 68 éves korában elhunyt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

NÁDAS GYÖRGY kõmûves életének 69. évében elhunyt "Megállt egy szív, mely élni vágyott Pihen a kéz, mely dolgozni imádott Nélküled szomorú és üres a házunk És nem hisszük el, hogy Téged már hiába várunk." Feledhetetlen halottunkról szûk Családi körben vettünk búcsút. A Gyászoló Család

Emlékezés IFJ. FODOR JÁNOS halálának 19. évfordulójára „Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, az ne is tudja meg, mi az igaz fájdalom”

Emlékezés

RÓZANT JÓZSEF halálának 1. éves évfordulóján „Nem integet többé az elfáradt kezed, Nem dobog értünk jóságos szíved. Számunkra te nem lehetsz halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretõ Szüleid, egyetlen Öcséd és Családja

Emlékezés Szeretettel emlékezünk ÉDESAPÁM

KOZMA LAJOS a.n: Bognár Rozália halálának 20. évfordulójának alkalmából Lánya, Veje, Unokája és Családja

Szeretõ szüleid, testvéred, nagymamád, rokonaid és barátaid

Emlékezés

BAGI JÓZSEF halálának 4. évfordulóján

"Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, megpihent a drága apai szíved. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel Téged nem hozhatunk vissza." Feleség, két lánya és unokái

9


Jó tudni! Ha vészhelyzet állt elõ, hívja a készenléti szervek – a mentõk, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendõri feladatok ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható, alábbi hívószámokat:

104 (a mentõk) • 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv) • 107 (az általános rendõri feladatok ellátására •

létrehozott szerv)

112 (egységes európai segélyhívó szám) ***** A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. helyi elérhetõségei: Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86. (Vízmûtelep) - mûszaki hibabejelentõ (0-24-ig): 06-80/205-157 - ivóvíz szolgáltatás: 06-70/455-60-61 - szennyvíz szolgáltatás: 06-70/455-60-51 Törökszentmiklósi Ügyfélszolgálat: 5200 Törökszentmiklós,Táncsics Mihály 42/a. Központi ügyfélszolgálat: 5000 Szolnok, Thököly út 83. email: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu Tel.: 06-40/180-124

2018.04.20. Ladányi Kincsõ Lia szülei: Csató Vivien, Ladányi András 2018.05.03. Hermann Dominik László szülei: Hegedûs Melinda, Hermann Viktor 2018.05.05. Tháler Viktória szülei: Skudreva-Tóth Judit, Tháler Attila 2018.05.07. Bognár Inez szülei: Szabó Fanni, Bognár Gergõ 2018.05.16. Szabó Szonja szülei: Huber Nikoletta, Szabó Norbert 2018.05.22. Palcsi Izidor szülei: Baktai Alexandra, Palcsi Zoltán 2018.05.26. Túró Ádám Máté szülei: Csécsei Irén, Túró Zoltán 2018.05.27. Kovács Mária szülei: Ollé Melinda, Kovács Ferenc Sok boldogságot és egészséget kíván a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

*****

Orvosi ügyelet: 06-70/3703-104 ***** Ortopédiai szakvizsgálat idõpontja: 2018.08.23 Csütörtök 13-15 óra Dr. Voloscsuk Szakvizsgálatok helye: Fegyverneki Orvosi Rendelõ Fegyvernek Szent Erzsébet út 128/A A vizsgálatokra jelentkezni lehet: Négyesiné Cseh Anikónál A 06-20-536-8855-ös telefonszámon www.ortoprofil.hu *****

Az E.ON ügyfélszolgálati telefonszámai Általános ügyintézés: 06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00, 06-70-459-96-00 Mérõállás bejelentés vezetékes telefonról* (ingyenes) 06-80-210-211 mobiltelefonról sms-en 06-30-3-444-999 * A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.

Hibabejelentés: 06-80-210-310

Vadász Ildikó és Csemány István 2018. június 2-án Molnár Erika és Nagy János 2018. június 22-én örök hûséget fogadtak egymásnak. Gratulálunk!

Fegyverneki Hírmondó Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata Felelõs kiadó: dr. Petõ Zoltán jegyzõ Fõszerkesztõ: Négyesiné Derecskei Edina Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó Tördelõszerkesztõ: Faragó Zsolt fotók: Herman József ISSN 2060-4203 2018. évi lapzárta idõpontjai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e. A Szerkesztõség cikkeket, véleményeket digitális formában várja a Polgármesteri Hivatal Szent Erzsébet út 175. szám alatti épületébe, vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail címre. A hirdetéseket személyesen szíveskedjenek leadni lapzártáig. Nyomdai elõállítás: Ronin-Rol Bt. 5200 Törökszentmiklós, Templom út 28. Megjelenik 1850 példányban, Fegyvernek Város közigazgatási területén ingyenesen. A Fegyverneki Hírmondó letölthetõ Fegyvernek Város honlapjáról: a www.fegyvernek.hu címrõl.

Fegyverneki Hírmondó 2018. június  
Fegyverneki Hírmondó 2018. június  
Advertisement