Page 1

Meseszépen író és rajzoló Orczysok A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája immár kilencedik alkalommal hirdette meg az országosmeseíró és illusztráció pályázatát 2018 márciusában magyar és angol nyelven. Az idén 134 mûalkotással 23 intézmény vett részt a versenyen. Határon túlról is érkeztek pályamûvektöbb intézménybõl, RomániábólLugos és Tornyosnémeti településekrõl, akikkel az iskola jó kapcsolatot ápol évek óta, sõt még Törökországból is érkezett alkotás angol nyelven.Az elkészült alkotások több hetes munka eredményeként születtek meg. Etika órákon mindenki megálmodtasaját szereplõit, majd fonta szövevényes gondolatait papírra vetve. Miután elkészültek a mesék, rajzórákon illusztrációt készítettek hozzá a gyerekek. Ezután a legjobbnak vélt tanulók mûveit továbbítottam a pályázatot hirdetõk felé. Ennek eredményeképpen 6 tanuló nevezhetett az 5-6. osztályosok kategóriájában. Minden jeligével ellátott alkotást két bizottság bírál külön a mesét külön az illusztrációkat. Miután van egyezõség a két bizottság döntésében, akkor helyezésre ítélik meg azokat, s újból összeülve eldöntik immár együtt a rangsort. A díjkiosztón színvonalas mûsorral kedveskedtek a meghívottaknak, melyet követett azeredményhirdetés.

Nagy Mihály 6.b osztályos tanuló a tavalyi 3.helyezését megszépítve az idén 1. helyezést érte el a Cili macska és Vóry kés kalandja címû alkotásával. Jancsó Janka 6.b Az ikerkirályság és Nagy Adrienn 6. b osztályos tanuló Pandória címû munkáikkal különdíjban részesültek a 2018. április 19-én megrendezett díjkiosztón. Akik helyezést nem értek el, de pályamunkáik kiemelkedõnek bizonyultak, mint Dóka Lilla 6.b osztályos tanulónk rajza megtekinthetõ az intézmény kiállításán a nyertes mûvek mellett. A nyertes meséket szeretnénk közzétenni a kedves olvasók számára a hírmondó következõ számaiban is. Gratulálunk ezúton is minden résztvevõnek! -Páncél Tímea-Rajz, vizuális kultúra tanárnõ-

Cili macska és Vóry kés kalandja Egyszer volt, hol nem volt, valahol az erdõben élt egy szegény asszony a macskájával, akivel olyan csúnyán bánt, hogy már arra gondolt Cili el kellene szökni. Amint ezen gondolkodott fel-alá járkálva, hírtelen ott termett elõtte egy kis kés. A kés szép fényes volt, karcsú, mint egy nádszál. A markolata faragott fából készült a pengéje pedig úgy fénylett, mint égen az esthajnal csillag. Cili hírtelen megtorpant elõtte és azt kérdezte: folytatás a 5. oldalon


A Képviselõ-testület hírei 2018. március 22-ei rendkívüli ülés A Képviselõ-testület • Döntött a Start közfoglalkoztatáshoz szükséges termõföld használatáról. A közfoglalkoztatás keretén belül használt, Nemzeti Földalapba tartozó, Fegyvernek 0135/35 hrsz-ú (20 AK), 0218/2 hrsz-ú (25 AK), 022/24 hrsz-ú (99.51 AK), 038/1 hrsz-ú (1.72 AK), Nagykörû 0196/29 hrsz-ú (29.30 AK), 0224/10 hrsz-ú (38.43 AK) és 0234/8 hrsz-ú (56.89 AK) ingatlanokat megbízási szerzõdés keretében használja az önkormányzat 2018. október 15-ig. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tatár László polgármestert a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet elõtt a megbízási szerzõdés megkötése érdekében szükséges intézkedések megtételére és a megállapodás aláírására, valamint kötelezettséget vállal az 1.350.- Ft/AK/év mértékû használati díj megfizetésére, összesen 364.284,- Ft összegben. • Határozatot hozott az NHSZ Tisza Korlátolt Felelõsségû Társaság 15.000,- Ft névértékû üzletrészhányadának megvásárlásáról • Alapfeladat bõvítése céljából egyetért azzal, hogy az – 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatti, – 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. szám alatti, – 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatti feladatellátási helyeken mûködõ közoktatási intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata közé kerüljön felvételre a képesség-kibontakoztató felkészítés. • 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatti feladatellátási helyen mûködõ közoktatási intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata közé kerüljön felvételre az integrációs felkészítés. • Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy az 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2., Szent Erzsébet út 133.; 152.; 165. szám alatt lévõ, közoktatási feladatokat ellátó feladat-ellátási hely szétválással váljon ki az Orczy Anna Általános Iskolából. • Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy az 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2. ; Szent Erzsébet út 133.; 152. ; 165. szám alatt lévõ, közoktatási feladatokat ellátó feladatellátási hely jogutóddal szûnjön meg. • Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. szám alatt lévõ, Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye legyen a 035969 OM azonosítójú intézmény székhelye. Az intézmény hivatalos neve az Orczy Anna Általános Iskola hivatalos névrõl a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola hivatalos névre módosuljon. • A Képviselõ-testület a Fegyvernek Város településképének védelmérõl szóló 5/2018.(III.26.) önkormányzati rendeletet alkotta 2018. április 4-ei rendkívüli ülés • Döntött az 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatt lévõ, közoktatási feladatokat ellátó feladat-ellátási hely jogutóddal való megszûnésérõl és a fenntartói jog Egri Fõegyházmegye részére való átadásáról • A közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatti feladat-ellátási hely jogutóddal történõ megszûnésérõl szóló 53/2018.(III.22.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívüli helyezte. • Döntött az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatt lévõ, közoktatási feladatokat ellátó feladat-ellátási hely jogutóddal való megszûnésérõl és a fenntartói jog Egri Fõegyházmegye részére való átadásáról • A közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatti feladat-ellátási hely jogutóddal történõ megszûnésérõl szóló 54/2018.(III.22.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezte.

2

Döntött az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152. szám alatt lévõ, közoktatási feladatokat ellátó feladat-ellátási hely jogutóddal való megszûnésérõl és a fenntartói jog Egri Fõegyházmegye részére való átadásáról • A közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152. szám alatti feladat-ellátási hely jogutóddal történõ megszûnésérõl szóló 55/2018.(III.22.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezte. • Döntött az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165. szám alatt lévõ, közoktatási feladatokat ellátó feladat-ellátási hely jogutóddal való megszûnésérõl és a fenntartói jog Egri Fõegyházmegye részére való átadásáról. • A közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165. szám alatti feladat-ellátási hely jogutóddal történõ megszûnésérõl szóló 56/2018.(III.22.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívüli helyezte. • Kötelezettséget vállalt pályázat benyújtására Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány „Az európai kulturális örökség részét képezõ, Magyarország területén található/fellehetõ, jelenleg gondozatlan, elenyészõben lévõ zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megõrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elõsegítésére” címû pályázat benyújtásával, maximum bruttó 6.000.000 Ft összegben. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint a temetõ fekvése szerinti települési önkormányzat vállalja a temetõ 10 éven át történõ folyamatos gondozását, karbantartását. 2018.április 26-ai ülés • Elfogadta a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdése szerint a Szolnoki Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2017. évi tûzvédelmi tevékenységérõl készült beszámolót és megköszönte a Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2017. évben végzett munkáját. • Egyetért a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (3) bekezdés e) pontja és a 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján Csibi Enikõnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fõigazgatói (magasabb vezetõ) beosztás ellátására történõ kinevezésével. • Megbízta az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft-t (1033 Budapest, Mozaik út 14/a.) a Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz alatti hulladéklerakó felszín alatti víz monitoring rendszerének 2018-2021. évi üzemeltetési munkáinak elvégzésével, valamint a tárgyévi összefoglaló- és komplex zárójelentésének elkészítésével • Döntött a fegyverneki 1539/46 hrsz-ú 5 068 m2 nagyságú beépítetlen terület Mr. Klíma 0 Energy Kft. (Székhely: 2131 Göd, Pesti út 62., adószám: 23528758-2-13) számára való értékesítésrõl, nettó 2.800.000,- Ft + ÁFA áron. • Egyetért pályázat benyújtásával, a Magyarország 2018 évi központi költségvetésérõl szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint meghirdetett pályázati felhívás 1. c.) pontjára: belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Csillag út felújítása.A projekt tervezett elszámolható összköltsége bruttó 17.550.000 Ft A támogatás összege: 14.917.500 Ft, az önerõ 2.632.500 Ft. • Módosította a 2017. évi költségvetésérõl szóló 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletet • Elfogadta a Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendeletet • A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól szóló 8/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendeletet alkotott. •

-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-


Nyílt órák a Mórában

Pénz 7 a Mórában.

Eseményekkel telve teltek el március utolsó napjai is iskolánkban, hiszen gyermeket, szülõt, pedagógust egyaránt érintettek a nyílt tanítási hetünk keretében megtartott órák. Érdeklõdõ, nyitott tekintetû szülõk, nagyszülõk foglaltak helyet a tantermekben és legtöbben elégedetten büszkén szemlélték lelkes gyermeküket, miként teljesít az órán. Az órák után lehetõség volt néhány szót váltani a tanítókkal, szaktanárokkal, hisz közös célunk, hogy minden gyermek sikeresnek érezze magát az iskolai közösségében. Kedves kötelességünk a hozzátartozók számára is bemutathassuk a mindennapi tevékenységünket, bepillantást nyerve az iskolai tanórákba. Köszönjük az érdeklõdõ szülõknek a részvételt.

Március 5-9 között a pénzügyi tudatosság jegyében zajlottak a tanítási órák az iskolában. A témahetet projektnappal zártuk március 10-én. A gyerekek komoly elõkészületek és a MAV( Móra NAV) instrukcióinak megfelelõen teljesítettek feladatokat. Vállalkozásokat alapítottak, (KFT:, Bt.,Egyesület, Egyéni váll.) különbözõ formákban. Megkapták mûködési engedélyüket, kezdõdhetett a PR. Cégtáblák, reklámok, árlisták, akciók...stb. jelentek meg az iskola folyosóin, hatalmas volt a nyüzsgés a délelõttön. A MAV ellenõrei szorgalmasan végezték munkájukat és a jó elõkészítésnek köszönhetõen nem találtak szabálysértést. A zsûrinek nem volt könnyû dolga az igényes cégtáblák,a kialakított standok és az ötletesnél ötletesebb reklámok (szendvicsember, névnapi akció) közül kiválasztani a legjobban sikerültet. A délelõtt végén sok komoly és aktuális pénzügyismerettel gazdagodva mosolygó arcokkal búcsúzó gyerekek léptek ki az iskola kapuján.

-Korpásné Nagy Judit-tanító-

-Szabó Gyula-

Legyen a matematika mindenkié!

Iskolanyitogató programok a Mórában Már hagyományosnak mondható, hogy minden tanévkezdés elõtt Iskolanyitogató foglalkozásokra várjuk a leendõ elsõ osztályos tanulóinkat-szüleikkel együtt-az Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményébe. Idén is volt már jó hangulatú, minden porcikát megmozgató sportfoglalkozás és komplex képességfelmérõ alkalmunk is. Legutóbb március 21-én látogattak el hozzánk a kis ovisok, ahol tavaszváró nyílt órákon vehettek részt. A három pillangó meséjét nézhették meg és dramatikus játékkal meg is jelenítették. Az ügyes kis kezek pillangókat és katicás szélforgókat készítettek. Játékos feladatokat megoldva együtt tanulhattak a negyedikesekkel is. A kellemes hangulatban gyorsan oldódtak az izgatott gyermekek és iskolakezdést támogató ötletekkel lettek gazdagabbak kedves szüleik. A játékos tanulás lehetõsége, a gyermekközpontúság és nyugodt légkör fogadott minden vendéget. Pedagógusaink szeretettel várják szeptemberben is a leendõ kis Mórásokat!

Matematikaverseny a Mórában A Matematikai Tehetségekért Alapítvány ebben a tanévben is megrendezte Magyarországon, a KangourousansFrontieres nemzetközi alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt. A verseny célja többek között a matematika megszerettetése, Magyarország bekapcsolása egy a matematikát népszerûsítõ világversenybe. 89 országban, azonos idõpontban, március 20-án került megrendezésre a verseny, melynek mottója : „Legyen ez a 75 perc a matematika ünnepe a világon! „ Iskolánkból 42 tanuló vett részt ezen az „ünnepen”, összemérve tudását kortársaival. 2. osztálytól

kezdve 19 alsós, és 23 felsõs tanulót neveztünk be. Diákjaink többsége a mezõny elsõ felében végzett. Évfolyamonként legjobb helyezést ért el: • Tokai Lili 2. osztály • Köpösdi Krisztián 3. osztály • Négyesi Martin 4. osztály • Márton Tamás 5. osztály • Köpösdi Andor 6. osztály • Magyar Fanni 7. osztály Résztvevõ tanulóink közül kiemelkedõen teljesítettek nyolcadikosaink. Megyénk 95 nyolcadikos diákja közül • Zilahi István 9., • Czifra Botond 11., • Varga Vivien 16. helyezést ért el. Megköszönve a diákok, felkészítõk munkáját, az eredményekhez szívbõl gratulálunk, és további sikereket kívánunk! -Gazsó Zoltánné-

-Szelei Zsuzsa-tanítónõ-

3


Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny 2018. április 7-én, Szolnokon a Móra Ferenc Általános Iskola tanulói részt vettek az Ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen. A verseny teszt kitöltésével indult, majd délután sor került az izgalmas gyakorlati feladatokra is,többek között elsõsegélynyújtás, lakóház-imitáció bevédése homokzsákokkal a belvíz ellen, túlélõ csomag összeállítása elõkészített anyagokból, sérült szállítása hordágyon akadálypályán keresztül idõre, ügyességi akadálypálya leküzdése, ’imitált tûz oltása’ ügyességi feladat idõre. Ezt a feladatot Engelhardt Bianka 13,45 mp alatt teljesítette, ezzel az általános iskolák között az 1. legjobb eredményt érte el, így a csapata különdíjban is részesült, amit Szolnok város polgármestere, Szalay Ferenc adott át! A csapatok tagjai: Bohács Martin, Nagy Zsombor, Engelhardt Bianka, Kocsis Rebeka, Zsemberi Nikolett, Vágán Renáta,Fazekas Csaba, Czifra Botond Idén is remek lehetõség volt a gyerekeknek, hogy hasznos ismereteket szerezzenek az esetleges veszélyhelyzetek kialakulása során alkalmazható védekezési módszerekrõl, technikákról jó hangulatú versenykörülmények között!

-Krupa Ádám testnevelõ-

Víz világnapja 2018. március. 23-án megrendezésre kerülõ víz világnapi megyei rajzpályázat szolnoki díjátadóján közel400 rajz közül három kategóriában 10-10 díjazottat jutalmaztak helyezések nélkül a Magyar Hidrológiai Társaságnak és társszervezeteinek, támogatóinak köszönhetõen. Az 5-6. osztályosok kategóriájában intézményünkbõl díjazott lett Dóka Lilla 6. b és Nagy Adrienn 6.b osztályos tanuló. Iskolánkból több pályamunkát is beküldtünk, amik szerepeltek a díjátadó ünnepség kiállításán az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Tabák Lajos Galériájában. A díjak átadása után a gyerekeket egy hatalmas, 50 szeletes torta várta, melybõl jóízûen falatozhattak a meghívottak. -Páncél Tímea -

Magyar Költészet napja A költészet napjához kapcsolódóan áprilisban az Ilosvai Sándor Kunhegyesi Mûvelõdési ház által meghirdetett Tamkó Sirató Károly verseinek illusztrációs pályázatán 2018.04. 11-én Jancsó Janka 6. b osztályos tanuló 1. helyezéstért el a Csigabiga címû vers illusztrációjával , Schmidt Boglárka 5.a osztályos tanuló pedig 3. helyezést ért el az Örömhír címû vers megjelenítésével. Sok szép rajzzal pályáztunk erre az eseményre is, melyek megtekinthetõk az Orczy Anna Általános Iskola facebook oldalán. -Páncél Tímea -Rajz, vizuális kultúra tanárnõ-

4

Májusfa állítás 2018. április 30-án a Fegyverneki néptáncosok Molnár Lajos meghívásának tettek eleget. A gyerekekkel együtt megnézhettük a gyönyörû és lélegzetelállító magángyûjteményt. A táncosok megcsodálhatták a Molnár Lajos által igényesen berendezett „paraszti” és „pásztor” kultúra használati tárgyaiból összeállított gyûjteményét. A tárlatvezetés után a gyerekek bemutatták a koreográfiáikat, majd egy kis táncház következett. Ezután a kis táncosok a májusfa állítás hagyományait ismerhették meg. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke. A legények éjszaka vágták ki a fát és a lányos ház elõtt állították fel szalagokkal, zsebkendõkkel, virágokkal díszítve. Ezt követõen a gyerekekkel együtt feldíszítettük, majd felállítottuk a „májusfát” majd egy táncházzal zártuk a nagyszerû délelõttöt. Külön köszönjük a meghívást és lehetõséget Molnár Lajosnak és családjának.


- Gyere, ülj fel a hátamra, de vigyázz a bundámra! – mosolyodott el Cili. Így mentek tovább addig, míg egy kis patakhoz nem értek. Ott megálltak Cili ivott egyet, majd lepihentek egy fa alatt. Elszundítottak, de Vóry valahogy nem tudott aludni, zavarta a bagoly huhogása. Felkelt és elindult a patak felé. Amikor odaért belenézett a patak vizébe és meglátta saját magát a víz tükrében. Még sohasem látta magát, nem tudta, hogy is néz ki valójában. - Jééé! Nem is tudtam, hogy így nézek ki! – mondta meglepõdve. Milyen kecse és fényes vagyok, a holdvilág tiszta fénye visszatükrözõdik rólam. Addig-addig nézegette magát, míg egy bagoly jelent meg mögötte és egy szempillantás alatt belelökte a patakba. A Vóry csak kapálózott és hangosan kiabált: - Segítség! Segítség! Cili segíts! – kiabálta. Cili, amikor meghallotta a segítségkérést azonnal felpattant és egyenesen a patakhoz futott, de mire odaért Vóry már nem volt ott. Cili kétségbeesett és csak futott a patak mentén hátha meglátja a kis kést. - Vóry! Vóry! Merre vagy? Szólalj meg kérlek! – kiabált aggódva Cili. De csak a fák susogását és a madarak hangjait lehetett hallani. Egyszer csak a távolban egy hang szólalt meg: - Cili itt vagyok! Siess! Erre elkezdett futni a hang irányába amilyen gyorsan csak tudott át mindenen, közben Vóryt szólongatta. Sokáig nem lehetett hallani semmit se, egyszer csak hirtelen felbukkant éppen mellette Vóry, majd elmerült. Cili elõresietett hátha talál valamit, amivel ki tudja menteni a kis kést. Egyszer csak meglátott egy faágat, ami éppen a patak felett ívelt át. Felmászott rá megkapaszkodott a karmaival és az egyik mancsát kinyújtotta. - Vóry! Itt a mancsom próbálj meg beleugrani. – kiáltotta Cili. Vóry már nagyon fáradt volt, de amikor meglátta Cilit összeszedte minden erejét és egy hatalmasat ugrott. Éppen, hogy csak el tudta kapni a kimerült Vóryt. Cili ezután a hátára tette és lemászott a faágról. Letette a földre a kimerült kis kést, majd odafeküdt mellé és várta, hogy felébredjen. Kis idõ múlva kezdett éledezni, Cili ott ült mellette. Ránézett Cilire és azt mondta neki: - Köszönöm drága barátom, hogy megmentetted az életemet. – szólt halkan Vóry. - Ugyan már, hiszen ezt bárki megtenné a barátjáért. Te is megtetted értem, emlékszel? – felelte Cili. Ezután mosolyogva összebújtak és mély álomba szenderültek. Másnap reggel kipihenve ébredtek, majd nekiindultak, hogy felfedezzék a világot, új kalandokon át. Cili és Vóry azóta is együtt járják az ismeretlent, mint két jó barát. „ A barátság vagy egyenlõket vesz, vagy egyenlõkké tesz: a barátok vagy hasonló természetûek vagy idõvel hasonlóvá válnak egymáshoz.”

MESESZÉP MESEKÉP

Cili macska és Vóry kés kalandja folytatás az elsõ oldalról - Te meg ki vagy? – kérdezte. - A nevem Vóry. – felelte a kés - És téged hogy hívnak? – kérdezte. - Cili vagyok a ház macskája. – válaszolta. - Igazából mit keresel te itt? Hogy jöttél ide? - Figyeltelek a fa mögül. A gazdasszony kidobott, mert életlen lettem. Láttam, hogy nagy gondban vagy, gondoltam hátha tudok segíteni neked. - Tudod én mindig hûséges és kitartó voltam a gazdámhoz, de õ olyan mostohán bánt velem, hogy arra gondoltam világgá megyek. – pityeredett el Cili. - Te!? – kérdezte meglepõdve Vóry. Elmersz indulni egyedül? Azt sem tudod, merre kell menni! - Igazad van. – szomorodott el Cili. Nem tartanál velem? Így legalább nem lennék egyedül és te biztosan meg tudsz majd védeni a veszélytõl. Vóry gondolkodott. Végül is miért ne, hiszen mindig is világot szeretett volna járni. - Rendben van, szívesen veled tartok. – felelte Vóry. Cili annyira megörült, hogy úgy megölelte a kis Vóryt majdnem eltörte a nyelét. Másnak hajnalban indultak, a gazdasszony még mély álomban volt. Kiosontak az ajtón és nekivágtak a végtelen erdõnek. Amint mentek, mendegéltek találkoztak egy kígyóval. Amikor meglátta Cilit nagyokat nyeldesett, hiszen napok óta nem evett semmit se. - Sssssz, hát ti mit keresssztek itt? – kérdezte a kígyó. - Világot megyünk látni. – felelte Cili. - Éssssz nem féltek, hogy valaki felfal benneteket? Vóry ezen elkezdett nevetni, de annyira, hogy, hogy már a hasát fogta. - Mossszt mit nevetsz te késssz? – kérdezte a kígyó. - Azt, hogy nekem élem van és nem olyan egyszerû engem megenni. – válaszolta kacagva. - Igazából nem rád gondoltam Ssssszzz! – sziszegte. - Azt már nem! Jobb lesz, ha elmész az utunkból! Vóry olyan mérges lett a kígyóra, hogy elindult felé mélyen a szemébe nézve. A kígyó azonban nem is sejtette, hogy a kis Vóry mire készül. Egyre gyorsabban közelített felé, míg egyszer csak futásnak eredt és egy hatalmas ugrással megszúrta a kígyó farkincáját. Erre õ akkorát kiáltott, hogy az erdõ madarai mind felröppentek a lombok közül. - Nesze neked te álnok kígyó! – mordult fel Vóry. A kígyó fájdalmába arra se figyelt, hogy elõtte ott van egy nagy fa így nekiment és a fején jókora púp keletkezett. Cili eközben csak ámulva nézte a kis Vóryt, majd odament hozzá és megköszönte, hogy megmentette õt. Ezután még sokáig emlegették a kígyót és jókat kacagtak rajta. Ismét útra keltek, egyre beljebb és beljebb kerültek az erdõbe. Vóry kezdett elfáradni, Cili ezt észrevette és azt mondta neki:

5


VI. Népzenei-, és Népdaltalálkozó A Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár immár hatodik alkalommal rendezte meg a Népzenei és Népdaltalálkozót. Nagy sikere van ennek a találkozónak a térségben, szívesen jönnek a környezõ településekrõl a szólóénekesek, és a fellépõ csoportok is. Idén városunkat megtisztelte NAGYMAD község is Szlovákiából, így elmondhatjuk, hogy nemzetközivé nõtte ki magát a rendezvény! Dr. Tatár Gábor alpolgármester megnyitója után a helyi Szapáry Népdalkör túri dalokkal köszöntötte a megjelenteket. Most mutatkozott be az együttes újonnan készült ruhájukkal is, melyet boldogan, nagy örömmel viseltek, a nézõk és saját maguk gyönyörûségére. A Népdalkör vezetõje: Gerõcs Eszter Székács László Törökszentmiklósról érkezett, aki szólót énekelt. Hortobágy környéki pásztordalokat, és tréfás bordalokat adott elõ. Országos minõsítésen egy ezüst, négy arany fokozatot ért el. Tiszapüspökibõl érkezett a Tiszavirág Népdalkör. Mûsorukban Tiszamenti népdalok, Galgamenti népdalok szerepeltek. Több kitüntetés mellett büszkék a 2017-en elért Országos Népzenei Minõsítésen elért KIVÁLÓ eredményükre. Vezetõjük: Erdélyi István A Mongol Agrár Zrt Népdalkör Mezõtúrról érkezett hozzánk, böszörményi népdalokat adtak elõ Papp János gyûjtésébõl. A népdalkört a megalakulásától kezdve citerazenekar kíséri. Az országos minõsítésen mindig arany fokozatot értek el, és rendelkeznek két Arany-páva díjjal is. Mûvészeti vezetõjük: Seres Attiláné. A szomszédos városból érkezett a Törökszentmiklósi Népdalkör, mûsorukban Hortobágy-környéki pásztordalok, Te kis leány, te, te, te…szerelmi népdalcsokor szerepelt. Vezetõjük: Gondáné Árvai Mária Az abonyi Kéknefelejcs Dalkör vezetõje Csányi Sándor, aki csapatával bordalokat és katonadalokat hozott e találkozóra. A Sziporka Citera együttes tagjai gyerekek, akik vésztõi népdalokkal és dunántúli népdalokkal kápráztattak el bennünket. A csoport tagjai azonban nemcsak citeráznak, hanem énekelnek is. A törökszentmiklósi csoport vezetõje: Gondáné Árvai Mária.

Nagymadról (Szlovákia) a Bicsakfa Népdalkör tisztelte meg a találkozót, akiket a polgármesterük (László Gábor) is elkísért. Mûsorukban bordalok szerepeltek. Fõ hitvallásuk, hogy addig folytatják tevékenységüket, míg az összes magyar dalt el nem éneklik! Galgamenti karikázók, Édes kedves feleségem… tréfás népdal szerepelt a törökszentmiklósi Vadrózsák Citeraegyüttes mûsorán. A csoportot a népdalok szeretete, az együttzenélés öröme motiválja és tartja életben. Vezetõjük: Gondáné Árvai Mária Utolsó mûsorszámként a Szapáry Népdalkör, a Pacsirta Citerazenekar és Hétszínvirág Citerazenekar mûsorában gyönyörködhettünk, melyben Szatmári népdalok szerepeltek. Vezetõjük: Gerõcs Eszter, Szegi Katalin és Szabó Ferenc. Befejezésként a találkozón résztvevõk, és a jelenlévõ közönség együtt énekelte Tisza partján mandulafa virágzik…. címû dalt, mely nagyszerû záróakkordja volt a jól sikerült találkozónak! Köszönjük szépen minden fellépõnek a színvonalas elõadást. Jövõre találkozunk! -Mészáros Ildikó-

A Magyar Költészet Napja A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én ünneplik. Ez a nap József Attila születésnapja. Az Irodalmi Kör is csatlakozott e nemes hagyomány fenntartásához, s immár 5. alkalommal megünnepeltük a könyvtárban a kultúránknak e szép területét. "A költészet a vers lobogó fényudvarából nehéz menekülni Ha a láng már megperzselte lepke szárnyamat" /Keszei István/ A rendezvényt Wass Albert költészete jegyében tartottuk meg. E mellett saját verset is hozott a Prima Irodalmi Díjas Mészáros Ildikó. Verset mondott még Bihari József és Nagy Miklósné. Szavalat hangzott el Nahóczkiné Rajna Mártától, Dávid Máriától, Herman Józseftõl és Siposné Balog Évától. Az ünnep bensõségességét elõsegítette, hogy eljöttek és szavaltak, énekeltek szakmájuk kiválóságai: Kindert Ferenc, Nida István és Baunok Béla. Szenzaciós mûsort adott elõ a " SZÖSZ comedy". Egyedi módon játszottak el verseket, melyek látványosak, humorosak és érdekesek voltak. Ismét lelkileg feltöltõdve, jó hangulatban fejeztük be a délutánt. Köszönjük a könyvtárnak, hogy most is , mint mindig, biztosítja a helyet és a vendéglátást számunkra. Jövõre ugyanekkor, ugyanitt! -Siposné Balog Éva-

6


Muzsikusnak dalból van a lelke…

TÓMÉK, Utazás Kiállítás 2018

A cím nem véletlen, hiszen a 95 éves Csécsei Józsi bácsi, (aki Fegyverneken született 1923. július 26-án) gondolt egy nagyot. Szeretné látni a rokonokat, ismerõsöket, és Fegyverneket. Ahol született, ahol gyermekéveit töltött, mindig is meghatározó az ember életében, hiszen az emlékek, élmények végigkísérték pályafutása alatt. Azért szeretné Fegyverneket köszönteni hegedûszóval, mert az érzelmek kifejezésére a hegedû a legalkalmasabb!- állítja Józsi bácsi. Józsi bácsi Békéscsabáról érkezett hozzánk, ahol jelenleg lakik. Örömmel fogadtuk és köszöntöttük: Balog Éva Petõfi Sándor: Szülõföldem címû versével, Mészáros Ildikó erre az alkalomra írt Hegedûm címû versét szavalta, Rajna Imréné énekkel ( akit Józsi bácsi õstehetségnek nevezett!) Kindert Ferenc citerán játszott dalokkal, majd Rézsó-Kis Erika hegedûjátéka következett a Józsi bácsi által készített hegedûn! Most kísérjük végig, honnan is indult CSÉCSEI JÓZSEF , a zenetanár, koncertmester, hegedûkészítõ útja- egészen a Békéscsaba DÍSZPOLGÁRA kitüntetésig. Elmondása szerint alig volt kétéves, mikor két fát összedörzsölve, már komoly érdeklõdést mutatott a hegedû iránt. Az elsõ hegedût az édesapja készítette, melyen szorgalmasan gyakorolt és a következõ tavaszt már ezzel köszöntötte. Hegedülnek a cigányok!- mindjárt itt a jó idõ! De hol van a Józsi gyerek? – és megtalálták a tyúkólban, ahol épp gyakorolt. Hegedûjátékát összetévesztették a cigányokéval, hiszen már ekkor gyönyörûen szólaltatta meg a húrokat, hiába volt kisgyerek (az akkori szokás szerint a cigányok, ha érezték a jó idõt, kimentek hegedülni, hiszen minden cigány tudott hangszeren játszani, a cimbalmot pedig talicskával tolták ki) Kb 8-10 éves lehetett, mikor az elsõ hegedût Fegyvernek vette neki. 14 éves volt, mikor a Honvéd gyalogezred Fegyvernek határában gyakorlatozott s a katona zenekarba kerestek zenészt. Meghallgatták és itt el is dõlt a sorsa, mert felvették a katonazenekarba. Az ezreddobos maga mellé vette, elvitte a szabómûhelybe, cipészhez, hiszen a katonazenekar a díszszázad elõtt ment! Aztán Szegedre került, itt már 10 fõs zenekara volt, majd a következõ állomás Pécs. Itt két évig volt, majd Békéscsabára került a Jókai Színházba, ahol 17 évig volt koncertmester. Közben 22 évig tanított a zeneiskolában is. Józsi bácsi nemcsak gyönyörûen hegedült, hanem elsajátította a hegedûkészítés tudományát is! ( kb 30 hegedût készített), de vonzódott a festészet iránt is. …. és mi is kaptunk tõle ajándékot. 95 éves kora ellenére fiatalos lendülettel keltette életre a gyönyörû hangokat hegedûjén, mi pedig átadtuk magunkat a zene csodás világának. Mikor megkérdeztük Józsi bácsit, hogy e tartalmas életpályához mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom, azt felelte: Szeretetbõl képes az ember csodákra! Köszönjük Józsi bácsinak ezt az élményt, Isten éltesse még sokáig!

Fegyvernek városa képviseltette magát a Tisza-tavi Napok keretében megrendezett I. Tisza- tavi Országos Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron, és Szolnokon, az Utazás Kiállítás 2018. rendezvényen is. E két különösen rangos eseményen örömmel mutattuk be a település értékeit, büszkeségeinket és a településen élõk által készített mezõgazdasági, élelmiszeripari termékeket, kézmûves alkotásokat. A rendezvényekre ellátogatók örömmel fedezték fel kincseinket, különösen a Dr. Kiss Györgyné jóvoltából bemutatható Lelovich- hagyatékot és Fogarasi György festményeit, szobrait. Külön büszkeséggel vettük át a Tisza-tó Húsvéti Sonkája verseny II. helyezéséért járó díjat, melyet a fegyverneki Huber István által készített füstölt sonka nyert el. A település nevében köszönöm mindazoknak, akik segítettek bennünket finom termékeikkel, gyönyörûszép kézmûves alkotásaikkal, vagy értékes munkájukkal! Köszönjük szépen: Agócsné Varró Gizella (õrölt paprika), Angyal Csaba (homoktövis), Balogh János (halászháló), Bárdi László (fafaragás), Básti Marietta (virág), Bozsó Balázsné (virág), Burján Attila (szikvíz), Daku Márta (kosárfonás), Dr. Kiss Györgyné (Lelovich-féle hagyaték), Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Fogarasi György festményei, szobrai), Fegyverneki Pékség – Daku László (pékáru), Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek (pogácsa), Hornyák József (pálinka), Huber István (zöldség és húsáru), Lipcsei János (méz), Nagy-Müller Birtok - Nagy Attila, Müller Mónika (tökmag), Ollé Lászlóné (kosárfonás), Orczy Anna Általános Iskola (díszítés és kellékek), Péter Katalin - Dr. Tatár Gábor (húsáru), Rimóczi István (méz), Ulviczky László (pálinka), Ügyes Kezek Klubja – Mester Károlyné, Pataki Józsefné, Strigel Józsefné (hímzéses terítõk, befõttek, kosarak) -Tatár László-polgármester-

Pünkösdi Hangverseny A hagyományokhoz híven az idei évben is megrendezésre került a Pünkösdi Hangversenyünk. Ebben az évben a katolikus templom adott otthont a csodás hangversenynek. A Baldácsy Mûvészeti Egyesület Mirella Kamarakórusa, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa mellett a törökszentmiklósi Salve Regina Kórus gyönyörû dallamait is hallhatták az ellátogatók. A Mirella Kamarakórust Czifra Bálint-, a Karnagyok Kamarakórusát Vajna Katalin, Csokonai Alkotói-díjas karnagy, a Salve Regina Kórust Szekeres József vezeti. Köszönöm a magam és a közönség nevében ezt a lélekemelõ hangversenyt! -Molnár Barna-

-Mészáros Ildikó-

7


Pihenõre vonulnak a focistapalánták

Érmek a Pünkösdi Kupáról

Véget ért az OTP Bank Bozsik Egyesületi program Karcagi alközpontjának tavaszi fordulói. U7-U9 korosztályban 4 hétvégén kerültek megrendezésre a fesztiválok (3 Karcagon, 1 Fegyverneken) A fesztiválok programjaiban a mérkõzések mellett, ügyességi és technikai feladatokban is részt vesznek a játékosok. A rendezvényeken eredményhirdetés nincs, elsõdleges cél, hogy a képzés által érjünk el eredményeket, ezért a legjobb teljesítményeket, cseleket, technikai megoldásokat a kreativitást ösztönözzük, jutalmazzuk. A tornákon elért teljesítményért oklevelet vehetettet át: U7 korosztályból kétszer Molnár Bulcsú Vajk, egyszer Faragó Zsolt és Nagy-Müller Nándor. U9 korosztályból kétszer Kegyes Dávid, egyszer Faragó Róbert és Káldi Péter. Csapataink többi tagjainak, Faragó Renáta, Krakkó Gergely, Schmidt Attila, Molnár Villõ Hajna gratulálunk az egész tavaszi fordulókon nyújtott teljesítményükért. Felkészítõ edzõjük: Molnár Barna és Kerepesi János. Köszönjük a Fegyverneki Önkormányzat, a Fegyvernek VSE edzõinek, a szülõk és segítõink támogatását, hogy egy szép környezetben megépített jól karbantartott sport létesítményben készülhetünk hétrõl-hétre. Várjuk továbbra is a 2010-2014-ben született gyermekek jelentkezését utánpótlás korosztályainkban, bármelyik korosztály edzõjénél vagy a +36203221513 telefonszámon Szabó Ferenc elnöknél.

A Lurkó Focimánia szervezésében Fegyvernek VSE U7, U9, U13-as utánpótlás csapatai Szolnokon a Vegyimûvek pályán körmérkõzéses tornán vettek rész. A 6 csapatos ( Lurkó focimánia, Szajol, Rákóczifalva, Zagyvarékas, Martfû) mezõnyben U7-es csapatunk bronzéremmel, Albert Ákos (U9) "A torna gólkirálya", U13 csapatunk ezüstéremmel fejezték be a kupát. Köszönjük a szülõknek hogy hozzájárultak csapataink sikeréhez, gratulálunk a felkészítõknek az elért eredményért.

-Molnár Barna -

8

-Molnár Barna -


50 év elteltével találkoznak...

Véradás 2018. április 26-án tartott véradásra is szép számmal érkeztek véradóink. A konyha jóvoltából, minden alkalommal meleg teával tudjuk fogadni véradóinkat. Önkénteseink, önzetlen szorgalommal segítenek, abban, hogy mindenki elégedett legyen. Egy-két bátorító szó is jól jön, különösen azok számára, akik elõször jelentek meg véradáson. Minden alkalommal van elsõ véradó, most is hat fõ volt, aki elõször nyújtotta karját. Ez a bátor cselekedet, az emberi segítés legszebb formája. Segítettek ezzel a mûtétre váróknak, betegeknek, mely példaértékû cselekedet. Kedves fegyverneki véradók! Köszönöm a Vöröskereszt és a gyógyulni vágyó emberek, valamint hozzátartozóik nevében, hogy ilyen sokan eljöttek, eljöttetek a véradásra (72 fõ). Következõ véradás idõpontja: 2018. július 26. csütörtök, 9-15:30-ig. -Ollé Lászlóné-VK titkár -

Városi Gyermeknap 2018. május 19-én szombaton, volt az elsõ Városi Gyermeknap, amit a helyi Vöröskereszt a Mûvelõdési Házzal közösen rendezett a sportpályán. Nagy-nagy készülõdés , szervezkedés elõzte meg a rendezvény zökkenõmentes lebonyolítását. Hetekkel elõtte összedugtuk fejünket, milyen programok legyenek, amivel kicsiket, nagyokat egyaránt szórakoztatnak. Különbözõ pompás ötletekkel összeállt a kép. Elkészült az elsõ plakát, amelyen híreltük is, mire készülünk. Megkerestük az Orczy Anna Általános Iskola pedagógusait, segítsenek a színpadi mûsorban. Az óvónénik is szívesen fogadták felkérésünket. Szombat reggel 10 órakor volt a megnyitó. Gulácsiné Molnár Etelka köszöntötte a megjelenteket. Márton Boglárka volt a nap háziasszonya. A konyhában szorgos kezû asszonyok, már kenték a zsíros kenyeret, bekavarták a palacsinta tésztát, hogy mire megérkezik a gyerek sereg, tudják õket kínálni. A színpadon több csoport is pompásan remekelt mûsoraikkal. Szereplésük végeztével meghódíthatták a légvárat, bekopogtathattak a játszóházba, vagy éppen, kötélhúzó, zsákbafutó versenybe is beszállhattak. A tûzgolyó dobásnak is nagy sikere volt, még a felnõttek is kipróbálták. A kicsik számára arcfestés, kifestõ, puzle kirakó volt a program. Aki benevezett valamilyen versenyen, maci forint volt a jutalma, melyet a "Maci boltban" lehetett beváltani. A bohóc mûsorszáma után ajándék lufikat osztott a gyerkõcöknek. A Lipityóka együttestõl felcsendült gyermek dalokat még a felnõttek is dúdolták. Délután fél háromkor közös táncházzal zárult a nap. Az idõjárás is kegyes volt hozzánk, és remélem mindenki jól érezte magát és pozitív élménnyel távozott. Természetesen ez a nap sem jöhetett volna létre fõ támogatóink nélkül: Fegyvernek Város Önkormányzata, Egészséges és Biztonságos Életért Alapítvány, Fegyvernek Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Magyar Vöröskereszt területi szervezete. Számosan vállalták a munka oroszlán részét: Magyar Lászlóné ( Piroska ), Gulácsiné Molnár Etelka, Nagy János, Molnár Tibor, Magyar Melinda, Mikle Bianka, Szabó Imréné, Márton Boglárka, Ujlakán Csil-

Kedves volt osztálytársak, akik 1968-ban a fegyverneki Dózsa György Úti Általános Iskolában voltatok 8/A osztályosok! Eltelt 50 év, amióta együtt töltöttük napjaink nagy részét, de azóta nagyon keveset tudunk egymásról. Ezért 2018. augusztus 4-én szeretnénk újra találkozni Veletek. Elevenítsük fel iskolai emlékeinket és mondjuk el, kivel mi történt az elmúlt években. A találkozót volt iskolánkban kezdenénk 11.00 órakor, utána a Város Napja helyszínén folytatnánk. A találkozó befejezésének idõpontját nem szeretnénk behatárolni. Szeretettel várunk! Visszajelzést kérünk a részvételi szándékodról! Gyurits Tiborné Tatár Erzsébet tel: 06-20-349-7271

la, Baginé Gál Bianka, Tónai Mihályné, Knejfel Istvánné, Nagy József, Szegi László, Berta László, Dibáczy Éva, Bárdi László, Bihari Lajos ( kungfu ), Herman József ( Alpolgármester ), Sarkadi Andrea, Gerõcs Eszter, Czifra Zsigmondné, Czifra Botond, Sági Istvánné, Kovács Zoltán ( Dalma Dance), Tháler József, Pataki Józsefné (Irénke ), Pataki Józsefné (Katika), Bontovics Mihályné, Négyesi Miklósné, Barta Józsefné, Ternák Józsefné, Kalmár Jánosné, Nagy Miklósné, Strigel Józsefné, Kubik Józsefné, Kocsis Anikó, Rácz Istvánné, Göblyös Ferencné, Csõke Jánosné, Rimóczi Imréné, Demeter Jánosné, Réti Sándorné, Pelyhe Edina, Ollé Lászlóné, Ifj Bedõ Jánosné, Károlyfiné Szászi Anita, Kánya Sándor, Nagyné Pelyhe Anita, Síposné Szabó Erzsébet, Huber Viktória, Farkasné Tóth Gabriella, Vámos Csaba, Kovács Gáborné, Kovács Jánosné, Kengyelné Nagy Erzsébet, Nagy Szilvia, Bakos Mónika. És nem utolsó sorban a POLGÁRÕRÖK. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Bátran kijelenthetem, jól sikerült rendezvényen vagyunk túl, ezt igazolja a négyszáznál több résztvevõ. Jövõre ugyanitt. -Magyar Lászlóné ( Piroska ) Vöröskereszt elnök és Ollé Lászlóné Vöröskereszt titkár-

9


elõtt egy tábla jelzi majd, hogy mindig ve- Februárban, Örményesen volt a LESZÁLLÁS lünk leszel, és nagyon sokat jelentesz ne- PÁRIZSBAN címû 2 részes komédia elõadása. künk. Itt a TV1-nek még tervekrõl, feladatokról beMindenkinek van egy személyes élménye széltél, adtál interjút. Az elõadás sikere moveled kapcsolatban, és a képeket nézegetve, solyt csalt arcodra - igen, mosolyt, olyan egy mosolygós, életvidám ember tekintete Pötyikéset. Elképesztõ dolgot vittél véghez. tükrözõdik vissza. Ez a töretlen, máshoz Életeket változtattál meg, közösséget teremnem hasonlítható mosoly jelenik meg emlé- tettél. kezetünkben, ha rád gondolunk! A család és Nyomot hagytál a világban. Bennünk. mi is ezért úgy döntöttünk, hogy a megem- „Önmagad adtad, százfelé illant, lékezésünket e mosoly vezesse, hisz ez vagy De bennünk minden kis darabja itt van!” Te, a mi drága Pötyikénk! – és már repül is -Mészáros Ildikóhozzád a szeretet hintája.

Veled volna nagy ûr van most a szívemben veled volna lógni kedvem egy hintába fennen szállva röpülni az éjszakába

Utolsó mosoly Egy februári vasárnapon, egy fáradt hajnalon végleg legördült a függöny… Pötyi, mindenki Pötyikéje egy hosszú, nagyon hosszú útra indult, de nézzük meg állomásait és emlékezzünk rá. Gyermekszínjátszás, városnapok, kiállítások, testvérvárosi kapcsolat, gyermektáborok, táncházak és megannyi rendezvény, megbeszélés. Számára igazán fontos volt a kultúra, és bármikor számíthattunk rá, precízsége, pozitív, negatív kritikái amely építõ, segítõ jellegû volt. A gyermekszínjátszás Jász-Nagykun-Szolnok megyei selejtezõjében nemcsak mint rendezõt fogadták szívesen, hanem szakmai körökben is, hiszen neve volt a szakmában! Fontos munkát végeztél. Hittel, szívvel, lélekkel, szeretettel! Gyerekekkel és felnõttekkel. Pötyike segítségével újraéledt a fegyverneki felnõtt színjátszás, és több évtized után elhozta Párizst szûkebb hazánkba. Igen, Párizst, a szeretett várost. Drága Pötyi! Álmod áprilisban valóra vált, hiszen Párizsból indulva a Szajna mentén magad választottad ki végsõ nyughelyed, és a folyó majd csendes ringásával simogatja lelked az örök idõben. A Fegyverneki Színkör – ami életed utolsó munkája volt – úgy döntött, hogy a Mûvelõdési Ház udvarán egy fát ültet a tiszteletedre, mely

10

nyakló nélkül csak úgy csendben volna veled lógni kedvem hintánk, ha az égbe szállna az én lelkem víggá válna nem kellene hozzá semmi csak a hintán veled lenni röpülni a fákon túlra az arcunkra csillag hullna sötét éjben égbe szállva szállj csak hintám meg ne állj ma itt élsz mindig a szívemben veled volna lógni kedvem Bihari József

A függöny legördült… Kezedben virág, arcodon mosoly Véget ért az elõadás, vaj’ hol jársz most? Ne félj! A szeretet erõs köteléke fogja kezed és vezet a függöny túloldalán Csillagok világítják utad, fényük soha nem hervad Boldog percek, tapsok csilingelése hallik, hogy a végtelen magány õrült csendjében egyedül soha ne maradj! Hisszük!- mert hinni akarjuk!lelked tovább él, s új életed fájdalommentesen lépked az égi virágmezõ közepén Mi érezzük azt, nélküled egyedül vagyunk, elcsendesült a hangod, lelkünkben vihar dúl Az emlékek szivárványhídján találkozunk, addig is õrizzük örök álmod! Mészáros Ildikó


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

JAKAB JÁNOSNÉ született Budai Magdolna életének 86. évében elhunyt. A Gyászoló Család

"Küzdöttél, de már nem lehet a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szerettek." (Tóth Árpád)

GYÁSZJELENTÉSEK A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kovács Andrásné született: Nagyfejõ Irén Erzsébet 86 éves Varró István 69 éves Burai Zoltánné született: Burai Mária 58 éves Fazekas Józsefné született: Fehér Éva 60éves Mester Károly 73 éves Boros Miklós 86 éves Tóth Sándorné született: Molnár Mária 98 éves Jakab Jánosné született: Budai Magdolna 86 éves Molnár László 70 éves Korpás Imre 47 éves Madarász Istvánné született: Mihics Mária 94 éves

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

korában elhunyt.

Müller Gáspár

A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

2018. április 9-én életének 84. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. május 18-án 9 órakor, az Óbudai temetõ (1037 Budapest, Bécsi út 365-371.) ravatalozójában volt, a római katolikus egyház szertartása szerint. DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉL! E-mail cím: szerenyi.ildiko@gmail.com

Emlékezés

EMLÉKEZÉS

PAPP ERNÕNÉ (SZECSEI ILONA) 2016.05.18. halálának 2. éves évfordulóján

Talán senki sem fog emlékezni majd Ollé Ferire. Azok viszont biztosan, akik vért kaptak tõle. Kevés véradás volt, melyen ne jelent volna meg, hogy önként segíthessen embertársain. Alig várta, hogy elérje az 50. véradását. Mindig mondta, hogy "már csak három, már csak kettõ...". Majd megkapta elismerését az 50-szeres véradásért. Sajnos nem sokkal késõbb elhunyt. Köszönjük Feri az önzetlen segítséged, beteg embertársaid nevében. Nyugodj Békében. Tisztelettel a nyugdíjas véradószervezõ

"Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél. Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk Veled." Férje és Lányai

11


Tájékoztató a 2018. évi határszemlérõl A határszemle alapvetõ célja a termõföldek termõképességének fenntartása, a mezõgazdasági termelés jövedelmezõségének fokozása mellett - mintegy társadalmi igényként - a gyomnövényekkel borított, hasznosítatlan területek csökkentése. Ezúton tájékoztatom az ingatlan tulajdonosokat, a termõföldek használóit, illetve minden érintettet, hogy 2018. május 28-ától a területileg illetékes járási hivatalok földhivatali osztályának munkatársai határszemle keretében Jász-Nagykun-Szolnok megye mezõgazdasági területeinek átfogó ellenõrzését végzik. A határszemle ellenõrzés 2018. július 1-jét követõen a parlagfû elleni hatósági védekezés helyszíni ellenõrzés munkáival együtt folytatódik. A járási hivatalok földhivatali osztályának munkatársai a határszemle során, a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján: • ellenõrzik a hasznosítási, továbbá az ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését, • ellenõrzik az ingatlanok természetbeni állapota és ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezõségét, különös tekintettel a mûvelési ág változás bejelentésének megtörténtére; • felderítik az engedély nélküli más célra hasznosított területeket; • ellenõrzik az engedélyezett más célú hasznosítással kapcsolatos kötelezettségek, elõírások betartását; • ellenõrzik a földminõsítési mintatereket, ill. elvégzik az ezekkel kapcsolatos munkákat; • felmérik az újrahasznosítást igénylõ, arra alkalmas területeket. A járási hivatalok földhivatali osztályai az ellenõrzés során feltárt, hatáskörükbe tartozó szabálytalanságok esetén hivatalból eljárást indítanak, illetve folytatnak le. A járási hivatalok földhivatali osztályai a hatáskörükbe nem tartozó jogsza-

bálysértés észlelése esetén megkeresik az intézkedésre hatáskörrel rendelkezõ hatóságot. A határszemle keretében Fegyvernek település is ellenõrzésre kerül. A termõföld hasznosítási kötelezettségét a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §-a írja elõ, a földhasználók számára: (1) A földhasználó - ha e törvény vagy az e törvény végrehajtására ki-adott jogszabály másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termõföldet mûvelési ágának megfelelõ termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi elõírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). (2) Szõlõt és gyümölcsöst a mûvelési ágának megfelelõ termeléssel kell hasznosítani. (3)Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termõföld más célú hasz-nosítását, a földhasználó vagy az igénybevevõ köteles a termõföldet az elsõ igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás). (4) A földhasználó köteles a termõföldnek nem minõsülõ ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelõ területfelhasználást nem akadályozza, illetõleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). (5)Az (l)-(4) bekezdésben elõírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszere-sen ellenõrzi. (6) Az ingatlanügyi hatóság az (l)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettsé-gek elmulasztása miatt a földvédelmi bírság megfizetésére kötelezõ jogerõs határozatának egy példányát közli a mezõgazdasági igazgatási szervvel (Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Fõosztály). -Dr. Berkó Attila fõigazgató nevében és megbízásából:-r. Széphalmi Éva fõosztályvezetõ-

gás, magas láz (40,5-42 °C), testen bõrvérzések, a bõr vöröses-lilás elszínezõdése (különösen a füleken, a has alján, és a combokon), elõforTájékoztató az Afrikai Sertéspestisrõl dulhat hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy véres hasmenés, Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus által okozott fertõzõ állatbetegség, valamint 5-10 napon belüli elhullás jellemzõ a betegségre. amely az embert nem betegíti meg, de a házi sertésekben, a vaddisznókban tömeges elhullással és nagy gazdasági kárral járó járványt A betegség sertésállományokoz. A megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elhullanak. A beteg- ba történõ behurcolásának Megelõzõ intézkedések ség nem gyógyítható, ellene hatékony védõoltás nem áll rendelkezésre. lehetõségei A betegség terjedését megakadályozni csupán igazgatási intézkedésekSertéseket csak az országos nyilvántartási kel, a fertõzött sertésállományok gyors felszámolásával és az állattartó rendszerben regisztrált sertéstartótól, szálFertõzött sertések bevitelével lítási dokumentumokkal együtt szabad vááltal következetesen végrehajtott megelõzõ intézkedésekkel lehet. sárolni! A betegség megállapításra került hazánkban is, egy Heves megyébõl származó elhullott vaddisznóban került kimutatásra kórokozó. Az afA sertések ne érintkezzenek élõ vaddiszrikai sertéspestis magyarországi elõfordulását megelõzõen megjelent Vaddisznókkal történõ érint- nókkal és a vaddisznók zsigerelésébõl szármár a balti államokban, Lengyelországban, Ukrajnában, a Moldovai kezéssel mazó anyagokkal! Köztársaságban, Romániában és Csehországban is. Sertés vagy vaddisznóhúst tar- Az állati eredetû anyagot tartalmazó élelA hazai sertés állományok védelme érdekében elengedhetetlenül szük- talmazó élelmiszerhulladék miszerhulladék (moslék) etetésére vonatséges a betegség korai felismerése. Ennek érdekében kiemelt jelentõ- (moslék) etetésével kozó tilalom betartása! sége van annak, hogy az állattartók állataik megbetegedésérõl, esetleg Fertõzött sertések vagy vadelhullásáról haladéktalanul tájékoztassák a szolgáltató állatorvosukat. disznók váladékával szennye- Vadászatnál vagy más sertéstartó helyen A sertéstartó a betegségben elhullott vagy a betegség felszámolása ér- zõdött lábbelivel, ruházattal, használt lábbelit, öltözéket le kell cserélni a dekében hatósági rendelkezésre leölt sertései után állami kártalanítás- használati eszközzel, gépjár- sertéstartó udvarba lépés elõtt! ban részesül, aminek feltétele a beteg vagy elhullott sertések mielõbbi mûvel bejelentése az állatorvosnak. Az állatorvos a helyszínen, a beteg állatok klinikai vizsgálata, és elhullás esetén a hullák boncolása után dönt az A betegséggel szemben eddig alkalmazott minden sikeres felszámolási ASP kizárására irányuló laboratóriumi mintaküldés és a helyi hatósági program alapja a korai felismerés volt, ezért kiemelten kérünk valaállatorvos értesítésének szükségességérõl. Amennyiben a sertéstartó mennyi állattartót, hogy minden elhullott, beteg, rendellenesen viselaz állat(ok) betegségét, vagy elhullását – bár arról tudomása volt - nem kedõ sertés esetén mielõbb szóljon az állatorvosának! jelentette az állatorvosnak, akkor az ASP késõbbi hatósági megállapí- A betegséggel kapcsolatosan további információkat talál a Nemzeti tását követõen felszámolt állománya után állami kártalanításra nem Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján jogosult, vele szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szabható ki. (http://portal.nebih.gov.hu). A betegség egyes esetekben nagyon gyors lefolyású, ilyenkor a sertések -Karcagi Járási Hivatal Élelmiszerláncrövid ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd váratlanul elpusztulnak. -biztonsági és Állategészségügyi OsztályÁltalában étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan moz-

Sertéstartók figyelmébe!!

12


Tisztelt Eb-tulajdonosok! Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal köteles eb összeírást végeznie. Az eb-összeírás a településen tartott ebek nyilvántartásba vétele, valamint eb-rendészeti feladatainak hatékony ellátása céljából történik. A mellékelt „Eb-összeíró adatlap” kitöltése önbevallásos módszerrel történik. Az adatlap letölthetõ a www.fegyvernek.hu weboldalról, valamint személyesen beszerezhetõ a Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény székhelyén (Szent Erzsébet út 175.) Az eb-összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján! A nyilvántartásba vétel minden ebre vonatkozik, kortól függetlenül! A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani: • postai úton a Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. címre

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 1. az eb tulajdonosának neve: ............................................... lakcíme:.................................................................................. 2. az ebtartó neve: ................................................................. lakcíme: ................................................................................. telefonszáma: ........................................................................ elektronikus levélcíme: ......................................................... II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok az eb fajtája: .......................................................................... neme: ..................................................................................... születési ideje: ....................................................................... színe: ..................................................................................... hívóneve: ............................................................................... tartási helye: .......................................................................... III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok 1. chippel ellátott eb esetén a beültetett mikrochip sorszáma: ........................................... a beültetés idõpontja: ............................................................ a beültetést végzõ magánállatorvos neve: ............................. ............................................................................................... a beültetést végzõ kamarai bélyegzõje száma: ...................... 2. ivartalanított eb esetén az ivartalanítás idõpontja: ..................................................... az ivartalanítást végzõ magánállatorvos neve: ...................... ............................................................................................... az ivartalanítást végzõ kamarai bélyegzõje száma:................ 3. kisállat-útlevéllel rendelkezõ eb esetén az útlevél száma: ................................................................... az útlevél kiállításának idõpontja: .........................................

személyesen a Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény székhelyén • e-mailben a varosuzemeltetes@fegyvernek.hu címen • Információ az adatlap alján található, bõvebb felvilágosítás az 556-010-es telefonszámon, a 175-ös melléken kérhetõ. Kérjük, hogy az „Eb-összeíró adatlapot” szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az eb-összeírási idõszak végéig, azaz legkésõbb 2018. június 30. napjáig visszajuttatni a fenti címre! Amennyiben a tartott eb nem rendelkezik oltási könyvvel, kérjük az adatszolgáltatás elõtt rendezzék azt dr. Tatár Gáborral (30/3303745) vagy dr Varga Mihállyal (30/9250556). Felhívjuk a Tisztelt Eb-tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Köszönjük! •

az útlevelet kiállító magánállatorvos neve: ........................... ............................................................................................... az útlevelet kiállító kamarai bélyegzõje száma:..................... IV. Az eb oltására vonatkozó adatok az eb oltási könyvének száma: .............................................. az oltási könyvet kiállító magánállatorvos neve: .................. ............................................................................................... az oltási könyvet kiállító kamarai bélyegzõje száma: ............ V. Egyéb adatok veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza: megfigyelt / nem megfigyelt * megfigyelés kezdõ idõpontja és idõtartama: .......................... az eb veszélyessé minõsítése: igen / nem * ha igen, akkor a veszélyessé minõsítés idõpontja: ………… év ……….………………….. hónap ……… nap * a megfelelõ válasz bekarikázandó .............................. .............................. az adatlapot benyújtó neve aláírása Kitöltési útmutató: Egy háztartásban tartott ebek esetében minden ebrõl külön adatlapot kell kitölteni! I. pont: az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. II. pont: az eb fajtája a törzskönyv alapján, (vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de) meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni. III. pont: a mikrochip jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végzõ állatorvos neve és a kamarai bélyegzõjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is. IV. pont: az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján töltendõ ki.

13


14


Tisztelt Vállalkozó! Városunkban nagyon kevés fiatal él a lakhatási körülmények és a munkalehetõségek hiánya miatt. Fegyvernek Városának lehetõsége nyílt az „Esély Otthon - Esély Fegyverneken”címû projekt keretében, a Fegyverneki fiatalok támogatására,ösztöndíjat és bérlakásokat tudunk biztosítani azoknak a 16-35 év közöttifiataloknak, akik hiányszakmát tanulnak, vagy Fegyverneki munkáltatónál dolgoznak. Ahhoz, hogy pontosan megtudjuk állapítani, milyen hiányszakmák vannak településünkön, az Önök segítségére van szükségünk! Azoknak a tanulóknak biztosítunk ösztöndíjat és bérlakásokat,akik az önök által meghatározott hiányszakmákat tanulják. A sikeres projekt megvalósítása, és az Önök érdekében kérjük, írja le, hogy a cégénél/vállalkozásánál, milyen szakember hiány van. Válaszaikat az alábbi elérhetõségekre várjuk: 2018.06.05.-ig • eselyotthon@fegyvernek.hu • 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. – Fábián Nikoletta Köszönjük együttmûködését! -Fegyvernek Város Önkormányzata -

Szia! Segíts nekünk! Fegyvernek Város Önkormányzata tisztában van vele, mennyire nehéz a mai világban a fiatalok számára az önálló, független élet elkezdése, a munkahelykeresés, a lakhatás biztosítása, mely probléma halmozottan van jelen városunkban. Éppen ezért hoztuk létre az „Esély Otthon – Otthon Fegyverneken” címû projektet, melynek keretében a 16 és 35 év közötti fiatalok támogatására nyílik lehetõség. A projekt keretében számos, kimondottan a fiatalok helyben maradását biztosító intézkedés kerül megvalósításra. Célunk egy olyan közösség megteremtése, ahol a fiatalok is a saját lábukra tudnak állni, önálló megélhetést, egzisztenciát tudnak kialakítani. Ebben segítünk most Neked/Nektek! A településen általánossá vált a szakemberhiány. Ezért (is) fontos számunkra, hogy a fiatalok megfelelõ szakmai ismerettel rendelkezzenek, melyek a munkájuk során majd hasznossá válhat számukra. Célunk továbbá a még tanuló diákok támogatása, remélve, hogy a tudásukat városunkban kamatoztatják majd. A pályázat keretében támogatni tudjuk a

Megnyitottunk!

RUBIN DIVAT Minõségi használt ruházat 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 155. (volt Játékbolt helyén)

Termékeink: • Gyermekruházat • Nõi, férfi ruházat extra méretig • Nõi, férfi, gyerek cipõ • Táska • Fürdõruha • Munkaruha

Nyitvatartás: Hétfõ-péntek: 700-1200, 1330-1730 Szombat: 700-1100 Kiválló minõség, kedvezõ ár! Mindenki szeretettel várunk!

középiskolásokat: max. 4 féléven keresztül, bruttó 20.000 Ft/hó • fõiskolásokat/egyetemistákat: max. 4 féléven keresztül, bruttó 30.000 Ft/hó Ahhoz, hogy segíteni tudjuk, a TE segítségedre is szükségünk van ! A sikeres projekt megvalósítás érdekében kérlek írd meg melyik középiskolába, fõiskolára/egyetemre jársz, milyen szakon tanulsz, és melyik évfolyamba névvel, címmel, és elérhetõségeddel együtt. Kérd meg Fegyverneki osztálytársadat, szomszédodat, barátodat, hogy õ is tegye meg, mert nem biztos, hogy mindenkihez eljut ez a levél. Köszönjük, hogy együttmûködsz velünk! Válaszaidat 2018. 06.11.-ig várjuk! Az alábbi elérhetõségeken tudsz válaszolni, vagy érdeklõdni : • eselyotthon@fegyvernek.hu • Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 Fábián Nikoletta (személyesen vagy postai úton) Segíts, hogy segíthessünk! •

-Fegyvernek Város Önkormányzata-

Fegyvernek Szent Erzsébet út 174. szám alatt lévõ

BABA-MAMA BOLT épületében

üzlethelyiségek kiadók. Érdeklõdni a helyszínen, vagy a 06-30-4262309-es telefonszámon. Szabó Zoltánné Hillender Anikó

Kõmûves, burkoló és homlokzatszigetelõ munkákat vállalunk! Érd.: 06-70-9310893

15


Jó tudni! Ha vészhelyzet állt elõ, hívja a készenléti szervek – a mentõk, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendõri feladatok ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható, alábbi hívószámokat:

104 (a mentõk) • 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv) • 107 (az általános rendõri feladatok ellátására •

létrehozott szerv)

112 (egységes európai segélyhívó szám) ***** A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. helyi elérhetõségei: Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86. (Vízmûtelep) - mûszaki hibabejelentõ (0-24-ig): 06-80/205-157 - ivóvíz szolgáltatás: 06-70/455-60-61 - szennyvíz szolgáltatás: 06-70/455-60-51 Törökszentmiklósi Ügyfélszolgálat: 5200 Törökszentmiklós,Táncsics Mihály 42/a. Központi ügyfélszolgálat: 5000 Szolnok, Thököly út 83. email: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu Tel.: 06-40/180-124 *****

Orvosi ügyelet: 06-70/3703-104 ***** Ortopédiai szakvizsgálat idõpontja: 2018.06.13 Szerda 13-15 óra Dr. Fekri Szakvizsgálatok helye: Fegyverneki Orvosi Rendelõ Fegyvernek Szent Erzsébet út 128/A A vizsgálatokra jelentkezni lehet: Négyesiné Cseh Anikónál A 06-20-536-8855-ös telefonszámon www.ortoprofil.hu *****

Az E.ON ügyfélszolgálati telefonszámai Általános ügyintézés: 06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00, 06-70-459-96-00 Mérõállás bejelentés vezetékes telefonról* (ingyenes) 06-80-210-211 mobiltelefonról sms-en 06-30-3-444-999 * A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.

Hibabejelentés: 06-80-210-310

Barabás Edit és Hermann András 2018. május 12-én Pál Andrea és Toronyai Gábor 2018. május 18-án Köpösdi Tímea és Palágyi Lajos 2018. május 25-én örök hûséget fogadtak egymásnak. "Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom Melyet vissza soha nem kérek Szeress egy életen át, úgy, mint én téged Akkor is ha megöregszünk És akkor is, ha már nem élek." -Ady Endre-

A 2018. évi HÁZHOZ MENÕ ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSRÕL Tájékoztatjuk a tisztelt lakossági ingatlantulajdonosokat, ingatlan használókat, hogy a házhoz menõ hulladékgyûjtés keretében az elkülönítetten gyûjtött zöldhulladékok 2018. évben az alábbi táblázatba foglalt napokon kerülnek összegyûjtésre a lakossági ingatlanok elõl. Járat Szállítás máj. 1-es Csütörtök 10. 2-es Péntek 11.

jún. 7. 8.

júl. 12. 13.

aug. szept. okt. 16. 13. 11. 17. 14. 12.

nov. 15. 16.

dec.

A zöldhulladék gyûjtéshez szükséges emblémás zsákot (Ingatlanonként 2 db/alkalom) a közszolgáltató díjmentesen biztosítja. Átvétel helye: Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény székhelyén üzemelõ információs pont, Fegyvernek Szent Erzsébet út 175.sz. Kérjük a lakosságot, hogy a szállításra elõkészített zöldhulladékot a fent megjelölt napokon, legkésõbb reggel 07.00-ig helyezzék ki az ingatlan elé !

Fegyverneki Hírmondó Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata Felelõs kiadó: dr. Petõ Zoltán jegyzõ Fõszerkesztõ: Négyesiné Derecskei Edina Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó Tördelõszerkesztõ: Faragó Zsolt fotók: Herman József ISSN 2060-4203 2018. évi lapzárta idõpontjai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e. A Szerkesztõség cikkeket, véleményeket digitális formában várja a Polgármesteri Hivatal Szent Erzsébet út 175. szám alatti épületébe, vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail címre. A hirdetéseket személyesen szíveskedjenek leadni lapzártáig. Nyomdai elõállítás: Ronin-Rol Bt. 5200 Törökszentmiklós, Templom út 28. Megjelenik 1850 példányban, Fegyvernek Város közigazgatási területén ingyenesen. A Fegyverneki Hírmondó letölthetõ Fegyvernek Város honlapjáról: a www.fegyvernek.hu címrõl.

Fegyverneki Hírmondó 2018. májusi lapszám  
Fegyverneki Hírmondó 2018. májusi lapszám  
Advertisement