Page 1


A Képviselõ-testület hírei A képviselõ- testület ülésén hozott fontosabb döntésekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosokat: SZEPTEMBER 29. • Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ- testülete elfogadta a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde pedagógiai programját és a 2016-2017. nevelési év munkatervét. • Módosította a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbira módosult: – hétfõn: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 óráig – kedden: nincs ügyfélfogadás – szerdán: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 óráig – csütörtökön: 13:00 - 16:00 – pénteken: 8:00 – 12:00 óráig tart. • Egyetértett azzal, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata a „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása” címû, KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosító számú projektje befejezéséhez a földhivatali ingatlan nyilvántartásba történõ szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos feladatok ellátására földmérõ vállalkozó, vagy vállalkozás munkáját vegye igénybe. Felhatalmazta Tatár László polgármestert, hogy a feladat elvégzésével kapcsolatban árajánlatokat kérjen be az alábbi földmérõktõl: Földmérõk: – Konszenzus Pannónia Zrt. Farkas István 1071 Budapest, Dózsa György út 54. III. 6-7. iroda.gyarmatidora@konszenzus-pannonia.hu – SZIGET Geodézia Mérnöki és Szolgáltató Kft. Szabó Katalin 2309 Lórév, külterület 043/3. szigetgeo@mail.com – GEOVEKTOR Földmérõ Bt. Révész Péter 2700 Cegléd, Kenderföld u. 15. peter.revesz@geovektor.com • Felhatalmazta Tatár László polgármestert, hogy a legalacsonyabb árat benyújtó vállalkozóval megkösse a szerzõdést. • Egyetért azzal, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata a „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása” címû, KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosító számú projekt befejezéséhez a földhivatali ingatlan nyilvántartásba történõ szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos feladatok ellátására ügyvédvállalkozó, vagy vállalkozás munkáját veszi igénybe. Felhatalmazta Tatár László polgármestert, hogy a földhivatali ingatlan nyilvántartásba történõ szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos ügyvédi feladatok ellátására árajánlatokat kérjen be az alábbi ügyvédtõl, illetve ügyvédi irodáktól: • Ügyvédek: – Dr. Mosonyi Csaba és Társa Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Arany János u. 21. – Dr. Mosonyi Balázs 5000 Szolnok, Szigligeti út 9. I/7. – Dr. Erdei Zoltán Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. A/2 fsz. 1. • Felhatalmazta Tatár László polgármestert, hogy a legalacsonyabb árat benyújtó vállalkozóval megkösse a szerzõdést. • Egyetértett a pályázat benyújtásával, kötelezettséget vállalt a 2016. évi költségvetés terhére maximum bruttó 12.484.000,- Ft összegben a „Barnamezõs területek rehabilitációja” címû projekt tervezési és elõkészítési (megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérési és kihasználtsági terv) munkájának elvégzésére. Felhatalmazta a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolítására, az elõkészítési/ tervezõi szerzõdés megkötésére és a pályázat benyújtására.

2

• Egyetértett a pályázat benyújtásával, kötelezettséget vállalt a

2016. évi költségvetés terhére maximum bruttó 12.000.000 Ft összegben a „Belvíz II. ütem” címû projekt elõkészítési (elõzetes tanulmányok) és tervezési munka elvégzésére. Felhatalmazta a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolítására, a tervezõi szerzõdés megkötésére és a pályázat benyújtására. • Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. • Elfogadja az ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerzõdési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el. • Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására. • A Képviselõ-testülete dönt az A” és „B” típusú pályázatok szerzõdési feltételek szerinti kiírásáról. • Elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyvernek település vízi közmûveire vonatkozó 2017-2031. évi gördülõ fejlesztési tervét. • Módosította Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését. • Elfogadta a kiadások készpénzben történõ teljesítésének szabályairól szóló rendeletet. SZEPTEMBER 29. zárt • Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetértett a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 53. sz. alatti (hrsz.: 1263.) ingatlan megvásárlásával. Az ingatlan megvásárlásához kapcsolódó minden költségre a 2016. évi költségvetése terhére vállalt kötelezettséget. Felhatalmazta Tatár László polgármester urat, hogy az önkormányzat nevében és teljes körû kötelezettségvállalása mellett licitáljon a pályázatban szereplõ 1263. hrsz-ú ingatlanra. Kérte a polgármester urat, hogy az ingatlan megvásárlásának pontos költségeirõl a következõ ülésen számoljon be. -dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Bursa Hungarica

Figyelem! Kiírásra került a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója. Tájékozódni a www.emet.gov.hu webcímen, illetve az Önkormányzat 5. sz. irodájában lehet. A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8. -Török Eszter-


Orczy- Móra Nyelvi tábor 2016 5. osztályos tanulóink augusztus 22-26-ig ismét korán keltek, hiszen nyelvi táboros programokra vártuk õket. Tagintézményenként 20-20 tanuló bõvíthette tovább játékos keretek között idegen nyelvi szókincsét. A programok között szerepelt idegen nyelvi játékokkal megtûzdelt sportverseny, londoni „képeslap” készítése csomagolópapíron, az angol tea hagyományainak megismerése, valamint kerékpártúra városunk nevezetességeinek érintésével, ahol rövid történelmi betekintést is kaphattak településünk múltjába, az itt élõ nemzetiségek életébe. Virtuális kirándulásra indultunk Nagy-Britannia és Németország nagyobb nevezetességeihez, feltöltõdtünk a Kálvária dombon, valamint moziztunk Szolnokon. A program megvalósításához a Szülõi Munkaközösségek támogatása is hozzájárult. Az osztályfõnökök és a nyelv szakos nevelõk fáradhatatlan munkáját ezúton köszönjük meg! -Tokainé Csörgõ Henrietta-

Úszásoktatás az Orczyban Szeptember 12-tõl – 16-ig úszásoktatás zajlott az Orczy Anna Általános Iskolában. A résztvevõ tanulók a hatodik és hetedik osztályosok voltak, akik két csoportban vettek részt az oktatáson. A helyszínt a Törökszentmiklós Városi Strandfürdõ és Kemping adta, ahová a gyermekek minden nap busszal jutottak el. Délelõtt kilenc órakor a hatodikosok indultak útnak, akik tíz órakor már a vízben tanulták az úszás rejtelmeit, a hetedikesek pedig váltották õket tizenkét órakor. A felkészítõ nevelõk Nagyné Pelyhe Anita, Huber Krisztina és Héder Róbert voltak. A célunk az volt a kollegáimmal, hogy a gyermekek félelem nélkül tudjanak a vízben tanulni, ehhez elõször vízbiztonságot elõkészítõ gyakorlatokat alkalmaztunk, ami után kezdhettünk magához az úszás oktatásához. A napi két órában a gyermekek megtanulhattak úszni és mellette sok-sok játék is szerepelt a pedagógusok tantervében, amelyek színesebbé tették a tanulást. Úgy gondolom, hogy a gyerekek nagyon élvezték ezt a hetet, ezt támasztja alá az is, hogy a vízbõl a nap végén alig akartak kijönni, amikor az iskolába vissza kellett indulnunk. A célunkat elértük, mindenki megismerkedhetett az úszással, és az is, aki kicsit félve indult a medence felé, a hét végére vígan játszott és úszott a medencében. -Héder Róbert-Testnevelõ tanár-

Nyelvi témahét az Orczy Iskolában Már második éve, szeptemberben nyelvi témahetet tartunk az iskolánk 6.,7., és 8. osztályos tanulóinknak.2016 szeptember 19-23 –ig a felsõs diákok az Olimpiai Játékok sport témájával foglalkoztak. Nemcsak idegen nyelven, hanem minden, az évfolyamon tanító pedagógus egy-egy órában a tananyaghoz kapcsolódóan érintették az Olimpia sport témáját,ezzel is színesítve az órákat. Történelem órán Antal Imre tanár úr az Olimpiai játékok eredetével,érdekes ismeretekkel gazdagította a gyerekek tudását. Rajz órán a gyerekek Páncél Tímea tanárnõvel Olimpiai jelképeket,sportágakat rajzoltak. Délutáni foglalkozások keretében, évfolyamonkénti csoportbontásban, idegen nyelven(angolul) is lehetõséget kaptak ismereteik bõvítésére Sport és Olimpia témakörben. Sokat foglalkoztunk a 2016-os Rioi Olimpiai Játékokkal. Elsõsorban játékos feladatokkal próbáltuk felkelteni a gyerekek érdeklõdését. Országismeret keretében sokat megtudtak Brazíliáról, a fõvárosáról,az Olimpia kabalafigurájáról, zászlójáról. Kiderült, hogy a gyerekek példaképként tekintenek Magyarország élsportolóira,akik részt vettek az idei Olimpián. A témahét záró napján közös sportversenyen vettek részt az Orczy és a Móra diákjai. Minden résztvevõ tanuló jól érezte magát és visszajelzéseik alapján várják a következõ idegen nyelvi rendezvényt! -Sipos Marina-tanárnõ-

A Világ Legnagyobb Tanórája A "Világ Legnagyobb Tanórája" idén is megrendezésre került. Ez egy globális oktatási projekt, amelyhez számos ország csatlakozott. A világ minden részén egy idõben, 2016. szeptember 19-ével kezdõdõ héten, tetszõleges napokon került megrendezésre a tanóra, így megalkotva a világ legnagyobbját. Az ENSZ által azonosított Globális Célok a fenntartható fejlõdést szolgálják és a Föld lakóinak legnagyobb problémáira próbálnak megoldást keresni. Ezek közül ez alkalommal a nemek közötti egyenlõségre fókuszáltak. A kezdeményezéshez a mi iskolánk is csatlakozott négy osztállyal. (Magyarországon 2313 osztály vett részt a projektben.) Két-két tanórát szerveztünk a hetedik és a nyolcadik osztályokban, ezeket szeptember 23-án tartottuk meg. A diákok a témával kapcsolatban érveltek, kifejtették véleményüket, kisfilmet néztek a nemek közötti egyenlõség fontosságáról, és inspiráló történetet olvashattak képregény formájában a témával kapcsolatban. Kutatást készítettek egy kérdõív kitöltésével, melynek eredménye alapján elkészítette mindenki a saját nemek közötti térképét. Ezzel járultak hozzá ahhoz a globális felméréshez, melyet összesítve közelebb juthatunk a nemek közötti egyenlõség eléréséhez, a probléma megoldásához. -Kocsmár Erzsébet-felsõ tagozat munkaközösségének vezetõje-

3


Akinek már szeptemberben nem csengetnek be Nagy esemény Tukarcs Istvánné életében, hogy 40 év munkaviszony után decembertõl nyugdíjba vonul. Jelenleg a felmentési idejét tölti. Pedagógusi pályáját Kuncsorbán kezdte, majd a fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményében oktatta a gyerekeket 39 éven át matematikára, orosz-, majd német nyelvre. Számos versenyre készített fel diákokat. Évekig volt a Tagintézmény Vöröskeresztes tanárelnöke. Katasztrófavédelmi és Vöröskeresztes versenyeken is jól szerepeltek a diákjai. A Humán Munkaközösség vezetõjeként aktívan részt vett az iskola életének szervezésében, munkatársai segítésében. Évekig bonyolította az Országos Kompetenciaméréseket. Pályája alatt végig osztályfõnök volt. Vannak olyan tanítványai, akik kollegái lettek. Él olyan család Fegyverneken, ahol osztályfõnöke volt a nagymamának, anyukának, végül az unokának is. Munkája elismeréseként 1984-ben az Úttörõk Szövetségének Országos Tanácsa Dicsérõ Oklevelét kapta,1989-ben a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkáért kitüntetõ jelvényt adományozta számára,2015-ben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oklevélben részesítette „a jövõ nemzedékért végzett áldozatos nevelõ-oktató munkájáért.” Tukarcs Istvánné aktívan bekapcsolódott Fegyvernek közéletébe is. Két ciklusban dolgozott önkormányzati képviselõkét, egy ciklusban a Pénzügyi Bizottság elnöke volt. Jelenleg a Pénzügyi Bizottság külsõs tagja. Fegyvernek Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008-ban „ Fegyvernek Közszolgálatáért” Díjat adományozta részére a „hosszú idõn át végzett közéleti tevékenységéért.” Erzsike nyugdíjba vonulása után teljes odaadással a hobbijának, a horgászatnak élhet. A horgászást a férje szerettette meg vele, több évtizede horgásznak együtt. Fõként a rablóhalazás a szenvedélyük. Legnagyobb halát, egy 6,8 kg-os csukát, a Nagykunsági Fõcsatornán fogta. A Fegyverneki Horgász Egyesületnek 1985 óta tagja. A kilencvenes évek elején a gyerek és ifjúság nevelésével foglalkozott. 1997-ben a közgyûlés az egyesület titkárává választotta. 1999 óta az elnöki teendõket látja el folyamatosan. Megválasztása óta sokat tett az egyesület közösséggé szervezõdése területén. Fáradhatatlanul és hozzáértéssel szervezi a horgászversenyeket, az egyesület életét. Lelkiismeretes munkájának, jó szervezõkészségének és lelkes segítõinek köszönhetõen az egyesület taglétszáma eléri a 200-300 fõt. Sõt volt olyan év is, hogy meghaladta az 500-at. Elnöksége alatt az egyesületi élet szervezettebb, programjaink, rendezvényeink színesebbek és egyre látogatottabbak lettek. A megyei küldöttközgyûlés 2002-ben a Közép-Tisza vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Segélyezési Bizottságának tagjává választotta. A horgászokért végzett áldozatos munka elismeréseként a horgász szövetség két alkalommal „ Egyesületi Munkáért” kitüntetésben részesítette. A közelmúltban ünnepelte Tukarcs Istvánné 60. születésnapját a horgászirodában a Fegyverneki Horgász Egyesület vezetõsége, a város polgármestere és családja körében. A vendégek elõször köszöntötték az elnökasszonyt, majd egy baráti megvendégelésre került sor. Erzsike nagyon tartalmas, aktív életet mondhat magáénak. Kívánunk neki a továbbiakban jó egészséget és hosszú életet! -Pfeiffer Vilmos-Tukarcs Istvánné kollegája és a Fegyverneki Egyesület titkára -

4

Városi Egészségnap 2016. NOVEMBER 05. szombat Helye: Mûvelõdési Ház Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 184. 10.00 órakor ünnepélyes megnyitó 09.00-12.00 óráig • Szûrések-mérések – vérnyomás, vércukor, koleszterin, testsúly – Lisztérzékenység – Szemészeti (10.00-12.00-ig, szemüveg csináltatásra kedvezmény) – Hallás • Elsõsegély bemutató • Egészségügyi TOTO • Kézmûves foglalkozás 13.00-14.00 óráig „EGYÜTT A MELLRÁK ELLEN „ SÉTA 14.00-14.30 óráig Rajzpályázat eredményhirdetés 14.30-15.20 óráig Elõadások: – Lisztérzékenységrõl elõadó: Pusztai János – Mellrákról elõadó: Illyés Annamária – Prostata betegségrõl elõadó: Dr Nagy András – Drogokról – Sztrókról elõadó: Dr Tóth Sarolta 15.20-16.00 óráig Kulturális mûsor: – Mirella kamarakórus, Mészáros Ildikó, Siposné Balogh Éva, A rendezvény fõvédnöke: TATÁRNÉ OLLÉ CSILLA Fegyvernek Mûvelõdési Ház és Fegyvernek Vöröskereszt Alapszervezet közös programja


Bográcsolások az idõseknél A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének hírei Bográcsolás az I. sz. Annaházi Idõsek Klubjában Már kora délelõtt finom illatok szálltak a klub udvarán. Az idõsek már nagyon várták ezt a napot, hiszen egy újabb lehetõség a találkozásra, kikapcsolódásra, beszélgetésre, ami a mindennapok monotonságát egy kissé felvidítja. Szükség van ilyen lehetõségekre, mert amellett, hogy jól érzik magukat az emberek, közösségformáló ereje is van. Kocsmár Antal felajánlásaként bográcsban fõtt a birkapörkölt, melyet minden nyugdíjas nevében megköszönünk! Délben, amint megszólalt a harang, már az asztalon is volt a nagyon finom birkapörkölt. A jókedv emelkedett, a társaság tagjai Pista bácsi vezetésével még dalra is fakadtak! A tagok jól érezték magukat, köszönjük a szervezõknek.

fõzött meg a dolgozók segítségével közösen. A pörkölt mellé fõtt burgonya és uborka került még az asztalra. Nagyon jól sikerült az ebéd, a vörösbor elfogyasztása után a desszert következett: a pogácsát két klubtagunk ajánlotta fel, a mézes zserbót pedig a dolgozók készítették el. Ezt követõen a nap másik nagy eseménye, a tombolahúzás következett – nem volt olyan személy, aki ne nyert volna valamit. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ennek az eseménynek a megvalósításához, továbbá köszönjük a Polgármesteri Hivatal vezetõinek és dolgozóinak, hogy az idõsek részére az akadálymentesített fürdõt és a mellékhelyiségeket ilyen szépen és igényesen elkészítették. A rendezvény végeztével mindenki elégedetten távozott. A szapárfalui városrész legközelebbi helyi rendezvénye november hónapban a klubtagok közös névnapi köszöntése lesz, melyre szeretettel várjuk minden klubtagunkat.

- Mészáros Ildikó - klubtag -

Kerti parti a telepesi klubban Ebben az évben, a nyár eleji szabadtéri fõzésünk után a második, szeptember közepi bográcsoláshoz készülõdtünk lázasan – úgy gondoltuk, a változatosság kedvéért sertéspörköltet fõzünk. Már kora reggel klubtagjaink szorgosan dolgoztak, pucolták a hagymát és a krumplit. A fõzést egy új férfi klubtagunk vállalta magára, az asszonyok pedig a keze alá dolgoztak. A reggeli tea, zsíros kenyér hagymával és az elõzõ nap sütött linzer volt. Kindert Ferenc tanár úr a citerájával ismert, kedvelt dalokat játszott, sokan énekeltek, jó hangulat kerekedett,mindenki élvezte a kora õszi, kellemes idõjárást. Szerencsére nagyon sokan összegyûltünk, a klubtagjaink közül 27 fõ volt jelen. Lassan megfõtt a pörkölt,amit a szépen terített ebédlõben kiadagoltuk. Az ebédhez egyik idõsünk ajánlotta fel a savanyúságot. Mindenki jóízûen, jó kedvûen fogyasztottael az ételt, utána pedig még sokáig beszélgettek az asztal mellett. Barta Józsefné igazgatónõ beszámolt a közelgõ fejleményekrõl. A telepesi klubot is - Tatár Gyuláné - III. sz. Idõsek Klubja -

CARITAS HUNGARICA DÍJ !

érintõ átalakításokról és az Idõsek Napjáról (errõl a rendezvényünkrõl a következõ Fegyverneki Hírmondóban részletesebben is beszámolunk majd).Köszönetünket fejezzük ki a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtárnak a díszes sátorokért, Kindert Ferencnek a zenei szolgáltatásáért és Földi Zsoltnak a kedvezményes alapanyagért.Köszönöm mindenkinek a sok segítséget és a részvételt! - Szabó Lászlóné - II. sz. Idõsek Klubja -

Szabadtéri fõzés Szapárfaluban A III. sz. Szapárfalui Idõsek Klubjában elkövetkezett az õszi fõzés ideje. Tatár László polgármester úr ajánlotta fel a birkapörköltnek valót, melyet ismét szabadtéren, vasüstben, Szabadosné Éva néni

Az Egri Fõegyházmegyei Karitász Központ, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete a Caritas Internationalis Róma, az ICMC Genf tagszervezete a Katolikus Karitász , az Egyházmegyei Karitász Központ javaslatára Leblanc Lajosnét CARITAS HUNGARICA DÍJ kitüntetésben részesíti! E megtisztelõ kitüntetés Leblanc Lajosnénak a több évtizedes karitasz munkája elismerésének szól. A díjátadó ünnepségre okt. 8-án Budapesten a Magyar Szentek Templomában került sor. Gratulálunk, és további munkájához erõt, egészséget kívánunk! -Szerkesztõség-

5


Zarándoklat „Uram, légy az utazó társasága, irányadója az elágazásoknál! Adj neki erõt, amikor elgyengül, védelmezd veszély közben, oltalmazd az út során, adj árnyékot a nap hevében, világíts a sötétségben, nyújts vigaszt, mikor kedvét szegi, és szilárdítsd meg szándékában!” Így szól a zarándokok egyik imája. Törökszentmiklósi ismerõseinktõl hallottuk, hogy néhány lelkes ember szervezi a magyar zarándokutat. Dr. Légrádi Attila nevét emlegették, akivel napokon belül felvettük a kapcsolatot. Szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy idén, az irgalmasság évében elõször vehettünk részt az immár hatodik alkalommal megrendezett gyalogos zarándoklaton Törökszentmiklós és Mátraverebély-Szentkút között. Július 19-én, a szentmise után indultunk Péter atyával és a hívekkel az alatkai kereszthez, ahol közös imával indítottak minket a száznegyvennégy kilométeres útnak. Motorcsónakkal keltünk át a Tiszán. Elsõ állomásunk, Jászladány felé igyekeztünk, amelyet földúton közelítettünk meg, bokáig érõ sárban és térdig érõ gazban. Másnap reggel szentmisét követõen indultunk Jászjákóhalmára, majd Vámosgyörk következett. Utolsó szálláshelyünk Gyöngyöspatán volt. Tornatermekben aludtunk, segítséget kaptunk a plébániákról, és mindig volt lehetõségünk meleg élelem fogyasztására. Mindennap részt vettünk szentmisén. Az út menti kereszteknél megálltunk imádkozni. Mindennap elmondtunk egy teljes rózsafüzért, ami alatt becsléseink szerint 2,6 kilométert tettünk meg. Az utolsó délután még egy erdei misét is celebrált nekünk Dobák Gábor egykori törökszentmiklósi káplán a Mátrában. Innen, a hegycsúcsról égszakadás és földindulás közepette csúsztunk, ereszkedtünk le, majd mellig érõ susnyáson átverekedve magunkat, végre megpillantottuk az utunk végét jelzõ táblát. Így az éjszakát már a szentkúti zarándokszálláson töltöttük, ahol köszönetet mondtunk zarándoktársainknak, hiszen ahogy Ádám Dénes mondta, „a szenvedések összekovácsoltak minket” –azt a hét férfit és egy nõt, akik végigjárták ezt a csodálatos utat.Név szerint: Dr. Légrádi Attila, Dr. Kiss Györgyné, Anda Dávid, Markót László, Sajtos Béla, Ádám Dénes, Czifra Bálint és Prunnel László. Valóban, egy zarándoklat igazi megmérettetés testben, szellemben és lélekben egyaránt. Miben is különbözik egy zarándoklat a túrázástól? Istennel vagy nélküle. Mi a cél? Az Õ keresése vagy tulajdonképpen semmi, csak egy kis szórakozás. Mi mindannyian egy célnak szenteltük ezt a hetet, melyet meg is találtunk.

MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt/Önöket a helyi Mozgássérült Csoport értekezletére!

2016. október 22-én 9:00 óra kezdettel Helye: Önkormányzati Étterem (Hunyadi út) Napirend: • Soron következõ rendezvényünk feladatainak megbeszélése • Aktuális események ismertetése • Egyéb a csoporttal kapcsolatos tájékoztatás Szeretettel hívunk és várunk minden csoporttagot, leendõ tagot illetve a kedves érdeklõdõket. Ismerjék meg tevékenységünket és csatlakozzanak hozzánk! -Vezetõség-

6

Mivel mi ezt az utat elõször tettük meg, nem igazán tudtuk, mire is számítsunk, és mire készüljünk. Igazából nem is lehet és nem is kell készülni. Az út fedi fel a megpróbáltatásokat, és mindig kicsit másképp – ahogy a mindennapi életben is. Minden el van rendezve, valahogy Õ szólni akar hozzánk, mindig mást szeretne mutatni. Térdig érõ sár, gaz, tikkadt, meleg idõ, vagy éppen madárcsicsergés, hûvös szellõ… Mind valamilyen üzenetet hordoz. Azért tudjuk, mert átéltük. Átéltük azt, hogy teherbírásunk határát túllépve másra bízzuk magunkat. Megosztottuk egymással a fájdalmat, ugyanakkor a vidámságot és szeretetet is, amelyet egy zarándoktársaság hordoz. Hiszen a boldogságot csak az bírja el, aki elosztja, a fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belõle. A zarándokút végén megértettük, hogy nem rejtélyes, és nincs benne semmi titok, nem volt nehéz vagy bonyolult,de végig kellett menni, meg kellett tenni a Nagy Utat. Így lehet megtapasztalni ezt az elmondhatatlan érzést, amely bennünk kavargott:a tisztulást, jóakarást, szeretetet, békét, elégedettséget és megnyugvást. Köszönettel tartozunk a Teremtõnek, a zarándoktársaknak és mindenkinek, aki segítette utunkat. „Aki sétál, nézelõdik, / Aki zarándokol, befelé figyel. / Aki bóklászik, céltalan, / Aki zarándokol, célra talál. / Aki zarándokol, úton van. / Aki zarándokol, jó úton van. -Dr. Kiss Györgyné Judit és Czifra Bálint-

MEGHÍVÓ A Fegyverneki Mozgássérült Csoport tisztelettel meghívja Önt/Önöket rendezvényére

2016. november 12-én (szombat) 1030 órai kezdettel Helye: Önkormányzati Étterem Fegyvernek, Hunyadi út Program: • Vendégek köszöntése • Elõadás ,,Mozgásszervi, egészségfejlesztési tanácsadás” címmel. Elõadó: Ortoprofil Alföld képviselõje • Kultúrmûsor: – - Nagy Miklósné saját versét adja elõ – - 48-as Olvasókör Dalárda elõadása Kisújszállásról • Ebéd: Aperitif, Csontleves, Lecsós szelet tésztával, Sütemény Az élõzenét Szûcs Imre szolgáltatja. A rendezvény ideje alatt büfé üzemel. Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk és hálásan köszönjük! Tombola sorsolás kb. 1600 óra (sok értékes tárgy vár gazdára) Részvételi díj: Tagoknak: 1400.- Ft Nem tagoknak: 1800.- Ft Kérjük Önöket, hogy részvételi szándékukat az alábbi telefonszámok egyikén jelezni szíveskedjenek: Göblyös Ferencné: 06-30-6361874 Fehér Istvánné: 06-56-480-449 Hívunk és várunk mindenkit, töltsenek el velünk egy kellemes napot megfeledkezve bajról és problémáról! Fergeteges nap vár ránk, és ezen a napon nem fáj semmi. A zene és a közösség ereje mindezt felülmúlja!


Felnõttkórusok találkoztak Idén október 08-án Fegyverneken tartották a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Felnõttkórusok XXVI. Találkozóját, amit minden évben a ZENEI VILÁGNAP tiszteletére rendeznek meg. Nagy örömünkre szolgált, hogy 14 kórus vett részt a hangversenyen és ebbõl kettõ jubileumát is ünnepelte. A Fegyverneki Mirella Kamarakórus alakulásának 15. , míg a Cantate Nobis Énekegyüttes megalapításának 5. évfordulóját tartotta. A hangversenyt Dr. Tatár Gábor alpolgármester nyitotta meg, majd Vajna Katalin Csokonai-alkotói díjas mûvésznõ köszöntötte a jelenlévõket. A rendezvény az étteremben folytatódott baráti esttel, melyen a Dogs zenekar játszott és a hangulat fergeteges volt. Köszönjük a kórusoknak a remek hangulatot!

Fegyverneki delegáció Visken

A negyedik éve tartó kapcsolat után, 2016. augusztus 06-án testvértelepülési megállapodást kötött Fegyvernek a Kárpátaljai Visk városával. A fegyverneki ünnepélyes aláírás alkalmával Tatár László- Fegyvernek polgármestere- és a megállapodás elõkészítõi meghívást kaptak a viski „falunapi” hétvégére 2016. szeptember 25-ére Hajovics Jaroszlávtól, Visk polgármesterétõl. A szûk 2 napban a küldöttség tagjai betekintést nyerhettek a kárpátaljai kisváros életbe. Városnézés, üzemlátogatás (Sajáni ásványvíz palackozó, spa hotel…) szerepeltek a programok között, de ellátogathattunk Rahóra is, ahol a Fekete és a Fehér Tisza összefolyásában gyönyörködhettünk. Vasárnap a lovas csõszök zenés -Molnár Barna- fogadtatásában részesültünk, akik körbejárva a települést felrázták a várost. A fõtéren felállított színpadon a polgármesterek köszöntötték a helybelieket és a környékben élõket, vendégeket, majd színes mûsorok következtek a helyiek szervezésében és elõadásában. A délutáni órákban elbúcsúztunk vendéglátóinktól, akik a Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség tagjai által gondoskodtak rólunk. Mindkét fél bízik a határon innen és túl lévõ kapcsolatok erõsödésében, remélve, hogy a kapcsolatok tovább bõvülhetnek és elõnyére válik majd a két település minden lakója számára. -Molnár Barna-

2016.07.03. Kerepesi Vince - Bakos Krisztina, Kerepesi János 2016.07.04. Vásárhelyi Botond - Balázs Edith, Vásárhelyi Roland 2016.07.04. Juhász József - Raffael Ramóna, Juhász József 2016.07.16. Budai Boglárka - Tóth Nikoletta, Budai János 2016.07.27. Gaál Kiara - Sárándi Edina, Gaál Csaba 2016.08.11. Baktai Judit -Kovács Judit, Baktai Miklós 2016.08.12. Tóth Mira - Tukarcs Annamária, Tóth Attila 2016.08.13. Pázmándi Jázmin - Rácz Nóra, Pázmándi György 2016.08.15. Burai Laura Éva - Burai Rita 2016.08.15. Kolompár Amarilla Mercédesz Kolompár Franciska Klaudia, Horváth László 2016.08.16. Mága Anna - Aranyi Nikolett Barbara, Mága Csaba 2016.08.20. Filep Dávid - Mravik Dóra, Filep Dávid • 2016. október 12-28. Kézimunka kiállítás A kiállítás látogatható a Mûvelõdési Ház nyitvatartási idejében. 2016.08.26. Czikó Jázmina Virág - Rózsási Anikó, Czikó József 00 30 2016.09.06. Pelyhe Zsuzsanna - Tukarcs Zsuzsa, Pelyhe Csaba • 2016. október 20. 9 -15 -ig: Véradás 00 2016.09.10. Serdült Ádám - Szabó Anita, Serdült Tibor • 2016. október 23. 9 : Ünnepélyes megemlékezés 00 2016.09.12. Rencz Milos - Képes Rita, Rencz Milán • 2016. október 29. 17 Solymászmise 00 • 2016. november 05. 9 órától: Egészségnap 2016.09.13. Toronyai Dániel - Pál Andrea, Toronyai Gábor • 2016. november 12. Márton-napi táncház 2016.09.16. Molnár Laura 00 Skudrova-Tóth Mariann, Molnár Sándor • 2016. november 18. 18 Mesevilág, Télapó elõzetes (részletek a szórólapokon) 2016.09.19. Majer Gréta - Fodor Tünde, Majer Norbert • 2016. november 27. Adventi gyertyagyújtás

Mûvelõdési Ház Programjai

7


A FEGYVERNEKI HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI A Fegyverneki Horgász Egyesület augusztus 20-án nagyszabású, és családias légkörû horgászversenyt rendezett tagjai részére az Alsóréti Holt-Tiszán.70 horgász mérte össze tudását. A gyönyörû, jó idõben a családtagok is buzdították a versenyzõket. Összesen 25 induló mérlegelt, 66 kg hal akadt a horogra. Az értékelés az országos versenyszabály alapján történt. A legeredményesebb versenyzõk: Felnõtt kategória: Ifi-gyerek kategória: 1.Katona Csaba 1.Jónás Zoltán 2.Barta András 2.Simon András 3.Mága Zsolt 3.Simon Gergõ 4.Gál István 4.Nagy Mihály 5.Németi József 5.Burai Milán 6.Tukarcs Attila 6.Nagy Szabolcs A nyertesek jutalma értékes horgászeszközök voltak, amelyeket Tatár László polgármester és Tukarcs Istvánné, az egyesület elnöke adott át. Külön köszöntöttük egy kis ajándékcsomaggal a legidõsebb és a legfiatalabb versenyzõt, Kovács Jánost és Simon Andrást. A legnagyobb halat fogó versenyzõnek, a 2.4 kg-os pontyot fogó Mága Zsoltnak Domány István ajánlott fel különdíjat. A verseny alatt szakácsaink, Korpás Sándor, Demeter János és Sükösd Károly nagy odaadással készítették az ebédet. A marhapörkölt illata csiklandozta a horgászok és kísérõik orrát, amit jó hangulatban fogyasztottunk el az eredményhirdetés után. A verseny fõ támogatója Tatár László polgármester volt. Ezúton szeretném neki megköszönni, hogy hozzájárult, hogy ilyen kellemesen tölthessük ezt a délelõttöt. Rajta kívül a Fegyvernek és Vidéke ÁFÉSZ támogatta rendezvényünket. Külön köszönetet mondunk a Fegyverneki Polgárõrségnek , akik munkájukkal nagy mértékben hozzájárultak rendezvényünk lebonyolításához, valamint a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény dolgozóinak, hogy a versenypályát szépen rendbe tették.

Tájékoztatom a horgászokat, hogy augusztus-szeptemberben folyamatosan zajlanak a haltelepítések. Az Alsóréti Holt-Tiszába ebben az idõszakban 30 q horogra érett pontyot telepített a Fegyverneki Városgazdálkodási Intézmény. A Közép-Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 60 q kétnyaras pontyot telepített Tisza folyóba Tiszaroffnál, Szolnoknál és Tiszavárkonynál. Horgász egyesületünk vezetõsége képviselte a horgászokat a telepítéseken. -Tukarcs Istvánné-Fegyverneki Horgász Egyesület Elnöke-

nap a Várkertben folytattuk ügyességi célokkal, végezetül a harmadik napon szép erdõs te2016.augusztus 30-tól szeptember 03-ig került sor az I. Történelmi rületen zártuk a 3D-s célokkal. Íjász Világbajnokság megrendezésére, melynek színhelye Gyula Nagyon meleg volt ránk, árnyék városa volt. A Kõrössy Íjászai Egyesület 3 tagja is képviseltette az elsõ két napon nem volt. Tradicionális íjgyermek lánykategóriában Hegedûs Vanessza indult, ifjúsági vadász reflex kategóriában Õz Dávid képviseltetet magát. Dobogós helyezést nem értünk el, de nyertünk magunknak egy magyar-török barátságot. Magyar zászlónkat 10 világbajnok is aláírta. Olyan élményekkel gazdagodtunk, melyet leírni nem lehet, de helyt álltunk, és büszkék vagyunk és büszkék lehetnek az elért eddigi eredményeinkre.

Kõrössy Íjászai Egyesület

-Kõrösi István edzõ-

A képen balról jobbra haladva: Õz Dávid,Hegedûs Vanessza, Kõrösi István magát ezen a rangos versenyen. Három napon keresztül, mindennap megmérettetés volt. Kezdtük a Göndöcs - kertben majd más-

8


MEGEMLÉKEZÉS BOGNÁR JÁNOSNÉ született: KOVÁCS ÉVA halálának 2. évfordulójára

"Nem integet többé elfáradt kezed. Nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra te sohasem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint az égen a csillagok." Szeretõ férje és családja.

EMLÉKEZÉS

GYÁSZJELENTÉSEK A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy Bagi Sándor 51 éves Balogh Imréné Nagy Éva 57 éves Czimmer Sebestyén 64 éves Demeter Pálné Guba Erzsébet 87 éves Kengyel Józsefné Lovász Margit 59 éves Nagy Sándorné Bognár Magdolna 83 éves Sipos Dezsõné Pap Mária 81 éves Sziráki Jánosné Ábrók Mária 85 éves Zilahi István 79 éves korában elhunyt. Mit lelkem eddig félve sejtett, Elõttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. -Vajda János-

BORSÓS FERENC halálának 24. és BORSÓS FERENCNÉ halálának 8. évfordulójára "Suhanva száll az élet tova, Ami elmúlt nem jön vissza soha. Bár lassan mindent elveszítünk, De Titeket örökkön-örökké szeretünk." A szeretõ Család

EMLÉKEZÉS

Hálás szívvel mondunk köszönet mindazoknak, akik édesanyánk

DEMETER PÁLNÉ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönet Dr. Tóth Saroltának és Kelemen Csabánénak lelkiismeretes munkájukért. A Gyászoló Család

ID. BAGI ANDRÁS halálának 8. és

BAGI ANDRÁSNÉ született: CSÖRGÕ IRÉN halálának 1. évfordulójára ,, Elfeledni titeket nem lehet, csak megtanulni élni nélkületek.”

EMLÉKEZÉS S. TÓTH IMRE ,,Szomorú az út mely sírodhoz vezet, megpihent a drága békés szíved, virágot is viszünk egy néma sírra, de ezzel téged nem hozhatunk vissza.” Szeretõ feleséged, lányod, édesanyád és gyászoló családod.

Szeretõ lányotok és családja.

9


Jó tudni! 105

• vonalas telefonról karcagi Tûzoltóság • mobil készülékrõl szolnoki Tûzoltóság

A törökszentmiklósi Tûzoltóság az 56/590-654-as telefonszámon érhetõ el. ***** A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyverneki Üzemegység Ügyfélszolgálati ideje: Fegyverneken hónap elsõ és harmadik péntek: 800-1200 Törökszentmiklóson: Táncsics M. 42/A Nyitvatartás Hétfõ-csütörtök: 800-1500, péntek: szünnap Call Center: 06-40-180-124 ***** Orvosi ügyelet: 06-20/388-97-87 ***** Szelektív hulladékszállítás (Sárga tetejû kuka) • Régi 3-as 4-es körzet: (hétfõ) október 31, november 21. • Régi 1-es, 2-es körzet: (kedd) november 1. november 22. ***** Zöldhulladék szállítás Szolgáltató logójával ellátott zsákban, illetve kévébe kötve • Régi 3-as 4-es körzet: (hétfõ): október 24, november 14., Régi 1-es, 2-es körzet: (kedd): október 25, november 15.

A „Hétszilvafás” pálinkagazda Balogh Józsefet nem kell bemutatni a fegyvernekieknek, hiszen már több alkalommal üdvözölhettük itt is, a Hírmondó hasábjain. Ismét egy jó hír birtokában keltem útra, hogy megérdeklõdjem tõle a legújabb versenyen elért eredményét. Egy kis kérdezõsködés, hol merre is lakik. Ott!- nem messze, ahol a ház elõtt hét szilvafa áll! A szívélyes fogattatás után egy kissé félve kérdeztem rá, hogy véletlen, vagy valóban így ismerik: „A hétszilvafás”Igen, ezen a néven becéznek. Nem véletlen. Balog József, aki közel 40 éve készíti, illetve fõzeti a magyarok kedvencét, a pálinkát. Versenyre, elõször 2009-ben jelentkezett, azóta is minden évben megméretteti pálinkáját. Legutóbb Kisújszálláson, a”Kivilágos virradatig” fesztivál keretében. Szilva pálinkája és Barack pálinkája is Ezüst fokozatot kapott. Gratulálunk a nagyon szép eredményhez! -Szerkesztõség-

Kérjük a lakosságot, hogy a szállításra elõkészített zöldhulladékot a fent megjelölt napokon, legkésõbb reggel 0700-ig helyezzék ki az ingatlan elé ! Szemétszállítás Információs pont: Fegyvernek Szent Erzsébet út 175. sz.

Kácsor Judit és Nagy Péter 2016.09.03-án Huber Tibor és Makk Tímea 2016.09.05-én Mága Emese Sarolta és Burai János 2016.09.06-án Turó Zsanett és Marton Zsolt 2016.09.10-én Kubicsek Katalin és Csortos Imre 2016.09.21-én Balogh Beáta és Strigel Dávid 2016.10.07-én örök hûséget fogadtak egymásnak. "Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom Melyet vissza soha nem kérek Szeress egy életen át, úgy, mint én téged Akkor is ha megöregszünk És akkor is, ha már nem élek." -Ady Endre-

Fegyverneki Hírmondó Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Dr. Petõ Zoltán jegyzõ Fõszerkesztõ: Négyesiné Derecskei Edina Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó Tördelõszerkesztõ: Faragó Zsolt fotók: Herman József, Iványi János ISSN 2060-4203 2016. évi lapzárta idõpontjai: minden hónap 25-e. A Szerkesztõség cikkeket, véleményeket digitális formában várja a Polgármesteri Hivatal Szent Erzsébet út 175. szám alatti épületébe, vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail címre. A hirdetéseket személyesen szíveskedjenek leadni lapzártáig. Nyomdai elõállítás: Ronin-Rol Bt. 5200 Törökszentmiklós, Templom út 28. Megjelenik 1800 példányban, Fegyvernek Város közigazgatási területén ingyenesen. A Fegyverneki Hírmondó letölthetõ Fegyvernek Város honlapjáról: a www.fegyvernek.hu címrõl.

Fegyverneki Hírmondó 2016. október  

Fegyverneki hírmondó októberi lapszám

Fegyverneki Hírmondó 2016. október  

Fegyverneki hírmondó októberi lapszám

Advertisement