Page 1


A Képviselõ-testület hírei A képviselõ- testület ülésén hozott fontosabb döntésekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosokat: Február 13. rendkívüli ülés • Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõtestülete Fegyvernek Város Önkormányzata részérõl Tatár László polgármestert, Bognár Noémi mûvelõdési felügyelõt,Dr. Bognár Zoltán önkormányzati képviselõt delegálja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsába. • Egyetért a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út 107. szám alatti épületének korszerûsítésérõl szóló pályázat benyújtásával. Kötelezettséget vállal a 2014. évi költségvetés terhére bruttó 29.183.071 Ft összegben az óvoda épületének felújítására, melynek 80%-a , 23.346.456 Ft pályázati forrás, 20% saját erõ 5.836.615 Ft • Szerzõdést köt a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által készített, állami adatbázisra épülõ digitális alaptérkép 5 évre szóló használatára, évenkénti adatfrissítéssel. Hosszú távú kötelezettséget vállal a feladatok költségére, a 2014. évi költségvetés terhére 763e Ft, a 2015. évi költségvetés terhére 520e Ft, a 2016. év terhére 520e Ft, a 2017. év terhére 520e Ft, a 2018. év terhére 520e Ft, összegig. • Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõtestülete az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2014 (II.6.) közleménye alapján kinyilvánítja csatlakozási szándékát Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülethez.

Módosította Fegyvernek Város Önkormányzata 2013. és 2014. évi költségvetését. • „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” kitüntetõ díjak alapításáról rendeletet alkotott. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014. január 30-ai ülésén módosította Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 53 §-ának több pontját, amely az alábbira változott: 53. §. (1) A lakosság tájékoztatására a 9/1990.(XI.7.) sz. határozattal alapított „Fegyverneki Hírmondó” elnevezéssel, a vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint idõszaki lapot ad ki az önkormányzat és intézményei mûködésének közhasznú információiról, a város lakosainak életérõl, civil szervezeteinek tevékenységérõl, egyéb aktuális és közérdekû információkról, fizetett, nem politikai tartalmú hirdetésekkel és a terjedelem növelése nélkül egyéb, szórakoztató tartalmakkal. (2) A „Fegyverneki Hírmondó”-t az önkormányzat havonta és szükség szerint jelenteti meg minden fegyverneki székhelyû, telephelyû vállalkozás és intézmény, valamint fegyverneki lakos részére ingatlanonként egy példányt ingyenesen. (3) Az éves költségvetési elõirányzaton belül a szerkesztõség gondoskodik a lap maximális terjedelmérõl, a terjedelem növekedése nem eredményezhet külön költségvetési kiadást. (4) A Fegyverneki Hírmondó felelõs kiadóját és a fõszerkesztõt a képviselõtestület határozattal jelöli ki. (5) A képviselõ – testület internetes honlapot tart fenn, üzemeltetésének szabályait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. •

-Buzás Istvánné dr-jegyzõ-

Országgyûlési képviselõk választása Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 6. napjára tûzte ki az országgyûlési képviselõk 2014. évi választását. Ezzel kapcsolatos néhány fontosabb tudnivalóra hívjuk fel a választópolgárok figyelmét. Magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár személyesen, érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal szavazhat, és a lakcímkártyára vagy a személyi azonosítóra is szükség lesz. Az okmányok érvényességi idejét szíveskedjenek ellenõrizni, mivel érvénytelen igazolvány nem fogadható el az adatok igazolására. A szavazás napján 2014. április 6-én a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyûlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. Aki a szavazás napján nem tartózkodik a lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a vá-

2

lasztójogával, kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb 2014. április 4-én 16.000 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Fontos változás, hogy a mostani választáson az átjelentkezõk már a másik településen is a lakcímük szerinti egyéni képviselõjelöltekre szavazhatnak. A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és fõkonzulátusain szavazhatnak, ha a helyi választási irodánál március 29-én 16.00 óráig jelentkeznek a külképviseleti névjegyzékbe. A névjegyzékben szereplõ, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránt kérelmet nyújthat be úgy, hogy az legkésõbb 2014. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen a helyi választási irodához. A szavazás napján mozgóurna iránti kérelmet a szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani legkésõbb 15.00 óráig. Az országgyûlési választással kapcsolatos további információk a www.valasztas.hu oldalon találhatóak, illetve kérdéseikkel a helyi választási irodához fordulhatnak. -Buzás Istvánné dr.-HVI-vezetõ, jegyzõ-


Polgármester munka közben… A tavasz mindig magával hozza a megújulás igényét. Így érezzük ezt Fegyverneken is, ahol Tatár László polgármester számol be Önöknek a település aktuális életérõl. - „Búza vetése, új élet reménye …”szól a mondás. Mi az, ami itt Fegyverneken okot ad a reménykedésre? - Elsõsorban az, hogy a tervezett fejlesztéseink szép sorban haladnak útjukon, és talán azt tudom most a legnagyobb örömmel elmondani, hogy a Kavicsosi majorban elindult állattenyésztésnek hála már szaporodásról is be tudunk számolni és 18 sertés vár feldolgozásra, indulnak a tavaszi mezõgazdasági munkák, a hibrid kukorica termesztése. Munkát tudtunk adni és egészséges élelmiszer kerülhet sok fegyverneki asztalára. Már nem sorolom fel újra és újra a fejlesztéseket, csak azt szeretném, ha tudnák, hogy a pályázatokat nem mindig arra írják ki, mint amire épp akkor a legjobban szüksége lenne a városnak, ugyanakkor lényeges megemlítenem, hogy minden lehetõséget megragadunk, akár a település élhetõségérõl van szó, akár a szépségérõl. -A település fejlesztése tudatosan és összehangoltan mûködik, a tervezések mellett mindig tudósítunk arról, hogy a megvalósulás hogyan halad, és természetesen arról is, ahogyan a megvalósult fejlesztések hogyan adnak újabb és újabb ötleteket. - Sikeres pályázataink szerencsére folyamatosan vannak, legutóbb az I. világháborús szobor felújítására sikerült 2, 5 millió Ft támogatást nyerni. De örömmel jelenthetem, hogy folytatódik az orvosi rendelõ további korszerûsítése is. Március 4-én írtam alá Debrecenben azt a szerzõdést, mellyel megkezdõdhet a fogorvosi részleg felújítása. Ez jelenti az épület akadálymentesítését, tehát mozgássérültek, és babakocsival közlekedõ kismamák is akadály nélkül juthatnak be az épületbe és egy lift segítségével könnyen közlekedhetnek. Jelenti továbbá a fûtés, hõszigetelés korszerûsítését, a nyílászárók cseréjét és természetesen az orvosi eszközök korszerûbbé tételét, új eszközök beszerzését. A beruházás több mint 50 millió Ft-ból valósul meg. Az elmúlt 4 évben a fejlesztések összege elérte a 3 milliárd Ft-ot. Legnagyobb részben a csatorna- beruházásra, de egyéb fejlesztésekre is jelentõs összegeket tudtunk fordítani, ami remélem már jól látható a fegyvernekiek számára is. Tudom, hogy sok még a tennivaló, a megoldandó feladat, ezért mindig újabb és újabb terveket igyekszünk készíteni ezekre. - Bemutatná ezeket az ötleteket az olvasók számára? - A legújabb ötlet arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne megvalósítani a Szapárfalu felõl érkezõ biciklisek számára a biztonságos közlekedést, ezért tervezzük egy a Szapárfalut és a településközpontot összekötõ kerékpárút kialakítását. A település akkor jár jó úton, ha a helyi mezõgazdasági adottságait maximálisan igyekszik kihasználni, és ezáltal nemcsak a helyi lakosságot tudja értékes, helyben elõállított, biztonságos élelmiszerrel ellátni, hanem közben az emberek számára új munkahelyeket is tud létesíteni. Ebbõl fakad most

újabban egy fejõház létrehozásának terve, mely egyben tejtermékeket elõállító feldolgozó üzemként is mûködne. Hosszabb távon pedig a megyei fejlesztési tervbe sikerült venni egy sportcsarnok és tanuszoda létesítését. -A csatorna- beruházás a település eddigi életének legnagyobb jelentõségû fejlesztése, és éppen ezért sok problémával, megoldandó napi aktuális feladattal jár. Hogyan tudja ezt segíteni az önkormányzat? A kivitelezõ és partnerei az önkormányzattal együtt 2 hetente egyeztetést tart, és igyekszik egyéb módon, a folyamatos mûszaki ellenõrzés mellett pl. heti kétszeri úttisztítással enyhíteni az esõs idõ miatti sarat, port és koszt. A tervezett ütemben halad a csatornahálózat építése, lassan eléri az 50%-ot. Eddig azt lehet mondani, hogy nagyon nagy türelemmel viselik a lakosok a csatornázás miatti felfordulást, melyet õszintén köszönök. Úgy érzem, valahogy mindenki tudatában van annak, hogy ez a fejlesztés a település elsõdleges érdekét szolgálja. Fontos cél és feladat , hogy alakossági bekötések novemberre elérjék a 60-70%-os arányt, hiszen a kivitelezõ 3-3- havi folyamatos téli és nyári üzemeléssel tudja majd átadni a beruházást. Többször említettem már azt, hogy a sikeres pályázati tevékenységnek hála, azok számára, akik éltek az elõzetes takarékoskodás lehetõségével, a befizetett önrészüket oda tudjuk adni a házi bekötések megoldására, ami számításaink szerint kb. 200 ezer Ft-ot jelent egy-egy ingatlan számára. -Mi történik azokkal, akik eddig semmilyen módon nem éltek az elõtakarékossággal, de látva a beruházást, csatlakozni szeretnének? - Mind a kivitelezõvel, mind a támogató szervezettel egyeztettünk errõl a kérdésrõl és keressük a lehetõségét a csatlakozásnak.. Arra kérem a lakosokat, hogy akik ezt szeretnék, forduljanak a Fegyverneki Csatornamû Víziközmû Társulathoz, keressék a felmerülõ igényekkel a munkatársainkat, akik pontos felvilágosítást adnak a lehetõségekrõl. - Mit tart fontosnak 2014-ben? Különösen fontosnak tartom azt, hogy az emberek számára a munka adja meg az értékesség érzését, hogy minden egyes terv mögött ott van a szándék, hogy a fejlõdés által egyre több embernek nyíljon lehetõsége helyben maradva munkát és ezzel együtt önbecsülést találni. Vallom, hogy a szavak helyett a tettek ékesebben bizonyítják azt a munkát, melyet Fegyvernek jövõjéért tesz sok ember nap, mint nap. És ez a fejlõdés itt 2014-ben már mindenki számára szemmel látható. Fontos eredménynek tartom azt is, hogy az utóbbi 2 év tervszerû iparûzési adó csökkentésének hála a helyi vállalkozásokat úgy tudtuk támogatni, hogy mintegy 9 millió Ft így a vállalkozásoknál maradhat. S hogy ez miért jó? Ezáltal a munkavállalók számára is könnyebb az elhelyezkedés, a munkahelyek megtartása, fejlesztése, ez fontos a település jövõjét tekintve. A ciklus elsõ két éve a talpraállásról szólt, ami után szerencsére 2013 óta már a saját útját tudja a település járni. 2014-ben már jól érzékelhetõ az, hogy immár második éve a folyamatos fejlõdés kézzelfogható eredményeket hoz, komoly anyagi ráfordításokkal, ami 2014-re meghaladta a 3 milliárd forintot is települési szinten. Szeretném, ha ezen az úton sikeresen fejlõdhetne tovább Fegyvernek városa.

3


A HVI értesítõje A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 75.§ b) pontjában elõírtak szerint közzéteszem a választási információs szolgálat általános feladatait, valamint elérhetõségeit. A választási információs szolgálat annak érdekében mûködik, hogy a hozzá forduló állampolgárok a választásokkal kapcsolatban felmerülõ jogi, igazgatási, informatikai és adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben közvetlen, korrekt tájékoztatást kapjanak. Átvesz és továbbít a választással kapcsolatos beadványokat, rendelkezésre bocsát az eljárás során használt nyomtatványokat, információs anyagokat, segít azok kitöltésében. A választó polgárok részére a választójog gyakorlásához szükséges minden információt megad. Fegyvernek Városban a Választási Információs Szolgálat tagjai: A település jegyzõje, egyben a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetõje Buzás Istvánné dr. Telefon: 06-56-556-010. e-mail: hivatal@fegyvernek.hu A HVI vezetõjének jogi helyettese Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezetõ. Telefon: 06-56-556-020, e-mail: hivatal@fegyvernek.hu A település anyakönyvvezetõje, a választással kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási teendõk munkatársa Bárdi Lászlóné. Telefon: 06-56-556-020, e-mail: hivatal@fegyvernek.hu Személyesen, hivatali idõben a Polgármesteri Hivatalban érhetõk el: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz. alatt. -Buzás Istvánné dr.-jegyzõ, HVI-vezetõ-

HIRDETMÉNY Hivatkozással a 48/2004. (IV.21.) számú FVM rendeletben foglaltakra, ezúton közzétesszük, hogy társaságunk a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) az UE91F-5-10 parcella azonosítóval ellátott Fegyvernek külterület 040/19 hrsz-ú földterületen a 2014-es gazdasági évben

HIBRIDKUKORICA termesztést kíván folytatni! Kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy ezen tényt földjeik mûvelésénél figyelembe venni szíveskedjenek! Esetleges adategyeztetés céljából Tháler Józsefet szíveskedjenek keresni a 06-20/388-3408-os telefonszámon! -Tatár László Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet elnök-

4

Házi szennyvíz bekötésekre vonatkozó mûszaki javaslatok 1. A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történõ csatlakozás 110 mm-es átmérõjû PVC, KGPVC anyagú csõvezetékkel valósítandó meg. A csatornacsöveket lehetõleg 5 ‰ körüli (méterenként ~0,5 cm) lejtéssel kell fektetni. A csatornacsõ-kötéseket – a gyártói elõírásoknak megfelelõen – tokos kötéssel vagy multifunkciós kötõelemmel kell kialakítani, a ragasztás nem megengedett. A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyásirányával szembe nézzen. 2. A csõtetõ minimális földtakarása 60-80 cm. 3. A házi szennyvízcsatorna épülettõl való minimális távolsága 1,5 m, közmûvektõl (vízvezeték, gáz) min. távolsága 1 m legyen. Amennyiben a védõtávolságok nem tarthatóak, a kivitelezést fokozott körültekintéssel kell végezni, a meglévõ vízvezetékre védõcsövet elhelyezni, illetve szükség esetén a csatorna mechanikai védelmérõl kell gondoskodni. (pl. védõbetonozás) 4. A meglévõ épületbõl kijövõ alapvezeték és a megépült házi szennyvízcsatorna csak tisztító idommal, vagy vízzáró kivitelû aknával csatlakozhat. Nem engedélyezett megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítõaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába. 5. A házi szennyvízcsatorna nyomvonalának iránytöréseinél mûanyag tisztítóidomokat kell beépíteni. Vízszintes iránytörésnél 90°-os könyök idom alkalmazása kerülendõ, helyette 2 db 45°-os ívidom szükséges. A szakszerûen beépített tisztítóidom biztosítja azt, hogy dugulás esetén ki lehessen tisztítani a csatornacsövet. 6. A házi szennyvízcsatorna alapvezetékének kiszellõztetésérõl gondoskodni kell. 7. A házi szennyvízcsatorna alá 10 cm vastag homok ágyazatot kell készíteni, a csatornacsõ mellé és fölé 10 cm magasságban szintén homok visszatöltést kell alkalmazni - a csõgyártó elõírásai szerint -, mely megakadályozza a csõvezetékek sérülését. A csõágyazati anyag megfelelõ tömörítését el kell végezni a késõbbi süllyedések elkerülése miatt. 8. A szennyvíz hálózatra történõ rácsatlakozást követõen a felhagyott, használaton kívül került szikkasztókat, tárolókat az ingatlan tulajdonosa – szippantás után – megszünteti. 9. A vezeték fölé erõs, mély gyökérzetû növény nem ültethetõ. -Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény-


Farsangolás az Óvodákban Annaházi Óvoda Az idén is fergeteges mulatság részesei lehettek, akik eljöttek az Annaházi ovisok Farsangjára a Mûvelõdési Házba.

és Vidéke ÁFÉSZ, Tháler József, Tháler Edit, Jancsó Mónika, Jancsó István, Albán Pékség, Paletta Vegyesbolt, SZ ZS Mélyépítõ Bt., Mészáros Katalin. Külön szeretném megköszönni Molnár Barna igazgató úrnak, és a kultúrház dolgozóinak az együttmûködõ, segítõkész munkájukat. -Galsi Imréné Szapárfalui Óvoda vezetõje-

Újtelepi Óvoda Elmúlt farsang el, el, el Kinek használt, kinek nem. Nekem használt, neked nem Én táncoltam, te meg nem.

A bált a gyerekek köszöntõje után a legkisebbek tánca nyitotta, majd a nagycsoportosok ropták a kopogóst a színpadon. Ez alkalommal sem maradhatott el a felnõttek mókázása, amiben a szülõk, óvó nénik , dajka nénik, vettek részt. A gyerekek csodaszép, színes jelmezekben vonultak újra a közönség elé. Nagy János zenész „húzta” a talp alá valót, míg a büfében sok-sok harapni való, zsákbamacska, arcfestés, lufi hajtogatás, tombola várta a vendégeket, amit ezúton is nagyon köszönünk a segítõ szülõknek. -Vereb Olga Annaházi Óvoda vezetõje-

Szapárfaui Óvoda „Jer, jer kikelet, seprûzd ki a hideget!” Télûzõ-tavaszváró idõszak a farsang, Rendezvényünk a Mûvelõdési Házban a gyerekek mûsorával kezdõdött. A kiscsoportosokkal elindultunk, hogy megkeressük a tavaszt, a vegyes csoport egy tavaszi vásárt varázsolt a színpadra. A farsangi hangulathoz hozzátartozik a tánc, ezért mind a két csoport „tánctudásával” is megörvendeztette a kedves közönséget. A délelõttöt nem tudtuk volna megrendezni a szülõk önzetlen segítsége nélkül, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Támogatta rendezvényünket: Tatár László polgármester úr, Hermann András, Básti Marietta, Szabó Gábor, Ficsor Kornél, Bóta István, Lövei Sándorné, Hillender Anikó, Pál Sándor, Kunhalom Kft., Tóth Bt. Gumiszerviz, Fegyvernek

Az év talán legvidámabb, legszínesebb ünnepe a farsang. Kicsik nagyok kibújhatnak a bõrükbõl, átváltozhatnak akármivé. Sárkány, bohóc, boszorkány, állatok, hercegnõk, ijesztõ és szépséges jelmezek sokasága jellemzi az ünnepet. Nem történt ez idén sem másként az Újtelepi óvodában. Gyerekek felnõttek alig várták, hogy felöltség jelmezüket és egy kicsit a hétköznapok szerepeit lecserélhessék. A mulatság egy fergeteges mesejátékkal ( A brémai muzsikusok) kezdõdött, amit az óvó nénik és a dajka nénik játszottak el, a gyerekek legnagyobb örömére. Öröm volt látni a gyerekeken, ahogy a valóságból kilépve már nem az ismert felnõtteket látták maguk elõtt, hanem a cicát, a kutyát, a szamarat, a kiskakast és a zsiványokat. A mese hatalma ebben a korban óriási, hiszen a gyerekek még képesek összekeverni a valóságot a mesebeli világgal. Mind a felnõtteknek, mind a gyerekeknek hatalmas élményt jelentett ez a játék. Ezt követõen minden kis jelmezest megcsodáltunk, és egy fergeteges zenés táncos, vetélkedõs mulatsággal folytattuk az ünneplést, melyhez hozzájárult a szülõk által készített sok-sok házi jellegû finomság is. Ezúton is nagyon köszönjük a szülõk közremûködését. -Angyalné Kiss Mária Újtelepi Óvoda vezetõje-

Központi Óvoda A központi óvodások kiszebáb égetésével búcsúztatták a telet… Az óvodai nevelõmunkánk fontos részei az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötõdõ hagyományok, szokások felelevenítése, a népi kultúra ápolása. A farsangi projekt célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek a farsangi hagyományápolással, a közös készülõdéssel, valamint a farsangi közös vidám mulatság átélése.

A farsangi jeles napot egy hosszabb elõkészülettel vezettük be, amelyhez a gyermekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan, változatos élmény- és tapasztalatszerzési lehetõségeket, és sokféle tevékenységet biztosítottunk, melyekkel örömtelivé, izgalmassá tettük a farsangi készülõdést. A csoportszobákat a gyermekek segítségével farsangi hangulatú dekorációval díszítettük, álarcokat készítettünk, farsangi kikiáltókat, verseket, énekeket tanultunk. A farsangi projekt keretében színházat szerveztünk az óvodában, ahol az óvó nénik jelmezbe öltözve szórakoztatták a gyermekeket mesék, népi történetek eljátszásával. A farsangi mulatságon a gyermekek jelmezekbe öltöztek, melyet jelmezes be-

mutatkozás követett. A megterített asztaloknál fánk, sütemény, gyümölcs, üdítõ várta a gyermekeket. A csoportok közös délelõttje Táncházzal és víg mulatozással telt el. Az óvodánkban évek óta hagyomány a kiszebáb égetés. A kiszebáb az idén is végigjárta a csoportokat, mindenki hozzátett valamit, hogy minél csúnyább, a telet és a betegséget elijesztõ banya váljon belõle. A hét zárásaként zajos, jelmezes télûzõ felvonulást szerveztünk az annaházi óvodásokkal és óvó nénikkel, melyet végigkísérhettek a szülõk is. A városon felvonulva, csörömpölve, kiabálva, énekelve ûztük a telet egészen az Ifjúsági Parkig, ahol végül elégettük a minden gondot magán hordozó kiszebábot, remélve a tavasz és a jó idõ megérkezését. A kiszebáb égetése után mindenki örömmel, és élményekkel tele érkezett vissza az óvodába. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõk segítségét és támogatását, amellyel hozzájárultak a farsangi mulatságunk szervezéséhez és sikeréhez! -Farkasné Rózant Ildikó Központi Óvoda vezetõje-

5


Farsangi bál az alsó tagozaton 2014. február 14-én pénteken rendeztük meg a Sárga iskola szokásos farsangi mulatságát. A gyerekek - és a szorgos jelmezkészítõ anyukák – most is lelkesen készültek: több mint harminc szebbnél szebb, ötletes és munkás jelmez készült el a nagy napra. A kicsik izgultak, a nézõk pedig egyik ámulatból a másikba estek a szép, ötletes jelmezek láttán. Valamennyi jelmezes finom Milka csokit kapott jutalmul. A tombolahúzás elõtt a résztvevõk éhségüket az anyukák által készített finom szendvicsekkel csillapíthatták. Zsákbamacskát és tombolát is lehetett vásárolni. A hangulat tetõfokán a tombolasorsolás következett: nagyon sok kedves, gyermekszíveket megdobogtató ajándék talált gazdára. Valamennyien egy kellemes délutánt töltöttünk el ezen a napon. A rendezvény sikeréért köszönet valamennyi segítõnek! -Országhné Herczeg Katalin-munkaközösségvezetõ-

Tisztelt Adózó Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola Tehetségek Érvényesüléséért Közhasznú Alapítványának célja a hátrányos helyzetû, jó képességû tanulók segítése. Támogatóinknak köszönhetõen, elõzõ években már lehetõségünk nyílt néhány – elsõsorban végzõs – tanulót anyagilag segíteni. Amennyiben ehhez Ön is szívesen hozzájárulna, akkor megteheti adója 1 %-ának felajánlásával, vagy befizetheti támogatását az alapítványunk számlájára is! Alapítványunk adószáma: 18842652-1-16 Számlaszám: 11745066-20017864 -Kuratórium nevében: Gazsó Zoltánné kuratóriumi tag-

6

Iskolanyitogató Az iskolakezdés minden szülõ és kisgyermek számára új, egy picit ijesztõ, várakozással, dilemmával teli dolog. Hogy ezeken az érzéseken, gondokon segítsünk, iskolánk Iskolanyitogató nevezetû programmal igyekszik betekintést adni az iskolai életbe. 2014. 02. 0-án iskolánkban újra meghívtuk a leendõ elsõs gyerekeket és szüleiket. Ezen a délutánon az anyukák, apukák tájékoztatást kaptak a jövõ évrõl a beiratkozásról. Addig a gyerekekkel az alsós tanító nénik, - bácsik foglalkoztak. A leendõ tanulók rajzolhattak, kipróbálhatták a fejlesztõ játékokat, gyurmázhattak és társasjátékozhattak, és énekeltünk közösen egy nagy körben. Nagyon élvezték ezt a délutánt a gyerekek és a tanító nénik, bácsik is. -Rózant Diána-

Itt a farsang, áll a bál, még a „Múmia” is táncot jár! Felsõs farsang Még iskolánk csontváza Samu is gondolt egyet és jelmezt húzott magára. Múmia képében rejtõzködött el. Nagy sikert aratva ezzel gyermekeink körében, akik szívesen álltak mellé a vidám fotózás pillanataiban. 2014. február 14-én, pénteken délben már szorgos kezek segítettek a felsõs farsang elõkészületeiben. A 8. osztályos lányok és néhány fiú nagy igyekezettel készítette a szendvicseket, míg a segítõ szülõk az osztályok által behozott, finom sütiket állították „kirakatba”. Iskolánk ebédlõjét 15 órától tini – diszkóvá varázsoltuk 120 tanuló számára. Benn Bárdi László tanár úr hangtechnikájának és fényeffektjeinek köszönhetõen fergeteges hangulatot hoztak ki a diákokból a „stúdiós fiúk”. Az elõtérben zsákbamacskát, üdítõket, szendvicseket és süteményeket vásárolhatott, aki akart. A farsanghoz híven volt, aki jelmezt is öltött a tél elûzésére. Fél 6-ig élvezhették a diákok a táncos mulatságot, hatalmas porfelhõ borította a táncteret. Idén elõször több változást is alkalmaztunk, a tapasztalatokat levontuk, a jövõben felhasználjuk. Meg kell, hogy említsük, hogy a szülõk hozzájárulása (sütemény, szendvicsekhez-valók, zsákbamacska, árusítás és elõkészületek) nélkül mindez nem jöhetett volna létre. Volt olyan szülõ, aki reggel 7 órától este fél 6-ig állt a rendelkezésünkre (Márton Csabáné, Naszek Zoltánné, Tukarcsné Széman Mónika). Köszönet kitartó, fáradhatatlan munkájukért! Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni az SZMK elnökének, Tukarcsné Széman Mónikának, aki nemcsak idõt és energiát nem kímélve irányította a szülõket, hanem szponzorokat keresve, illetve jómaga anyagi támogatásával is jelentõsen növelte a rendezvény bevételét. Szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni minden segítõ szülõnek, tanulónak, pedagógus kollégának, akik összehangolt munkája eredményeként sikerült feledhetetlen „bulit” rendezni. Elijesztettük a telet, várjuk a tavaszt! -Tokainé Csörgõ Henrietta-


Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat benyújtott pályázata támogatást nyert a 102/2012 (X.1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és –fejlesztésre a LADER Helyi Akciócsoport közremûködésével Fegyvernek Szapáry park felújításának megvalósítására (támogatás iratazonosító: 1552991044) A projekt mûszaki tartalma/célja: A Szapáry park átépítésével egy többfunkciós emlékpark, sétány és tematikus út megépítése a cél, mely bemutatja a település történetét, annak alapításától várossá vallásáig, jelentõs korszakait, alkotóit és hírességeit, a sétányon áthaladva városkapun keresztül a tér központi részén a település címerét egy vasbeton címerfalon mutatjuk be. A központi térrõl szórt kõ sétányon a hely értékek, a település alkotóinak munkái kerülnek bemutatásra, alkotói sétányon. A park szélén egy országzászló elhelyezését szolgáló tér is kialakításra kerül. A területen pihenést szolgáló padok, utcabútorok kerülnek kihelyezésre. A téren a parkoló kialakításra került, valamint a területen a földmunkák megkezdõdtek. A projekt megvalósításának tervezett idõtartalma: Kezdés: 2013. szeptember 30. Befejezés: 2014. június 30. Kivitelezõ: Czifra 2006 Kft. 5231 Fegyvernek, Gyóni Géza út 28/A Szerzõdés értéke: Nettó: 9.980.000 Ft ÁFA: 2.694.600 Ft Bruttó: 12.674.600 Ft Irányító hatóság/Közremûködõ szervezet: Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal http://www.mvh.gov.hu/ Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport http://www.tiszamentikozosseg.hu


Orczy-bál Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Orczy Anna Általános Iskola Tagintézménye, a Szakiskola, a Szülõk, Nevelõk Együtt Fegyvernek Tanulóifjúságáért Alapítvány és az Orczy Tagintézmény Szülõi Munkaközössége megrendezte hagyományos jótékonysági bálját 2014.01.25-én a Hunyadi úti Étteremben. Az estét diákok színesítették mûsorukkal. Felléptek iskolánk tanulói, a 2.és a 3-4.évfolyamos táncosok Baksay Zsuzsanna és Fédererné Makk Erzsébet vezetésével,iskolánk volt tanulói,Temesvári Dóra,az Annaházi Tánccsoport és városunk zeneiskolás növendéke Hornyák Luca. A finom vacsora elkészítésérõl Danyi Antal és Varga Nikoletta vendéglátó szakoktatók és szakiskolás tanulók gondoskodtak. A talpalávalót a Tonic Retro Band húzta. A tombolahúzás is vidám hangulatban zajlott, majd hajnalig folytatódott a mulatság. Köszönetet illet mindenkit, aki adománnyal, belépõjegy és tombolajegy vásárlással illetve munkájával hozzájárult bálunk sikeréhez. A bál teljes bevételét iskolánk tanulói életkörülményeinek javítására fogjuk fordítani. Gondolataimat Böjte Csaba szavaival zárom: „ Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen valami jót tenni, és meglátja milyen sokan mellé állnak.” -Baranyiné Bujdosó Ágnes-szervezõ,alapítvány kuratóriumi tag-

Farsangi mulatság a Mûvelõdési Házban 2014. 02. 15-én Táncházzal egybekötött Farsangi Mulatságot tartottunk a Fegyverneki Mûvelõdési Házban. A farsangi jókedv, a tél temetése és a tavasz eljövetele felett érzett öröm kifejezése volt. Farsangolás, fánksütés várta a gyermekeket és szülõket. A farsangi mulatságon különféle programok várták a gyermekeket és felnõtteket egyaránt. A Fegyverneki Ügyes Kezek Klubjával kézmûves foglalkozás, csuhé, szalmafonásban vehettek részt gyerekek és felnõttek egyaránt. Cifra Bálint és Kindert Eszter szalagos fánkot sütött a farsangi étvágy csillapítására, hozzá Czepán Bertalanné (Juszti néni) pudingja ízesítette a finomságot. Molnárné Daku Márta és családja bemutatta a kosárfonást és a vesszõnapocska elkészítését, Bárdi László a fafaragást. Közösen Farsang Jancsi készítése, este pedig tûzgyújtás, János és párja elégetésére került sor. A programokba mindenki jókedvûen kapcsolódott be, kivágott álarcokat festettek és díszítettek, amit szívesen használtak a gyermekek. Azután farsangi éneklés, és körtánc következett. A farsangi mulatság Táncházzal folytatódott, gyerekek és felnõttek rophatták a táncot és a jó hangulatról Tóth Ádám és barátai gondoskodtak. Táncházzal egybekötött Farsangi Mulatságot a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár rendezte, ezúton is minden résztvevõnek, köszönöm a részvételét -Molnár Barna igazgató-

Beszélni nehéz? „a nyelv az legyen a ’minek lennie illik: hív, kész és tetszõ magyarázója mindannak, a ’mit a lélek gondol és érez. „ /Kazinczy Ferenc/

Nyelvünk szépségét több költõnk, írónk megénekelte verseiben, írásaiban, ennek állít emléket a „Szép Magyar Beszéd” verseny megrendezése. Ebben az évben február 6-án került sor tanulóink „megmérettetésére” Szolnokon a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárában. A diákokat sorszámaik sorrendjében hallgatta meg a zsûri. A „hozott” 20-25 soros begyakorolt szövegen kívül a versenyzõk rövid felkészülés után ismeretlen szöveget olvastak fel egy alkalommal. Az értékelésnél elsõsorban a szép beszédet figyelték. Mellette az értelmezés és az elõadásmód, valamint a közönség felé való gondolat közvetítését pontozták. A mûvek elsajátítása mellett fontos a tempó, a hangszín, a hanglejtés, a szöveg tagolása a „szép” elõadásokhoz. Iskolánkból Szász Dániel 7. a és Négyesi Márk 5. a osztályos tanulónk méltó módon állta meg helyét, hiszen Négyesi Márk 3. helyezést ért el, nagy örömünkre. Gratulálunk sikeréhez, sikerükhöz! Nemcsak önmagunk értékét, önbecsülését gazdagítjuk ezzel, hanem gondolatközvetítõ eszközünket, anyanyelvünket is tisztán õrizhetjük meg az ifjabb nemzedékek számára. Gárdonyi Géza örökérvényû sorai mindenkihez szólnak: „Minden nemzetnek fõ kincse a nyelve. Bármit elveszthet, visszaszerezheti, de ha a nyelvét elveszti, Isten sem adja vissza többé.” -Kormos Jánosné-Magyartanár írásából szerkesztve-

Iskolánk alapítványáról A Szülõk, Nevelõk Együtt Fegyvernek Tanulóifjúságáért Alapítvány 16 éve mûködik, jelenleg kiemelkedõen közhasznú, az adó 1 %- át fogadni képes alapítványként. Az elmúlt években, 2010-tõl napjainkig megközelítõen 2 millió Ft támogatást nyújtottunk iskolánk, az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézménye tanulóinak. Támogattuk színházlátogatásokat, hazai és külföldi kirándulásokat, alsó és felsõ tagozatos nyári táborokat, tavaszi kulturális rendezvényt, diák és sportnapot. Szerveztünk jutalom kirándulást a kitûnõ és jeles tanulóknak.Vállaltuk tanulmányi versenyek nevezési díjainak és utazási költségeinek kifizetését. Minden évben kiosztjuk ösztöndíjainkat. Az Orczy-díjat iskolánk legkiválóbb 8. évfolyamos tanulója, az „Akire büszkék vagyunk” díjat rangos országos és megyei tanulmányi és sport versenyeken sikeres résztvevõk kaphatják. 2011/12. tanévben 45 tanuló,2012/13. tanévben 32 tanuló vehette át ezt a díjat. Tisztelettel kérjük, hogy befizetett személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával gondoljon intézményünkre és támogassa a Szülõk, Nevelõk Együtt Fegyvernek Tanulóifjúságáért Alapítványt! címe: 5231 Fegyvernek,Dózsa Gy. u. 2. kuratórium elnöke: Dr. Tóth Sarolta adószáma: 18830352-1-16 -Baranyiné Bujdosó Ágnes-alapítvány kuratóriumi tag-

8


Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat benyújtott pályázata támogatást nyert a 102/2012 (X.1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és –fejlesztésre a LADER Helyi Akciócsoport közremûködésével Ady Endre úti gyermekjátszótér kialakítására (támogatás iratazonosító: 1553039770) A projekt mûszaki tartalma/célja: Fegyvernek belterületén az Ady E. út mellett található funkció nélküli településrészen új közterületi játszótér építése. A területen 8 db játszótéri eszköz (kombinált eszköz, kacsa mérleghinta, hintaló, 2 üléses lánchinta létrával, mini vonat, egyenes csúszda lépcsõvel, 4 üléses rugós játék, mini kombinált játék), ütéscsillapítás és közlekedõ utak létrehozása. Kerékpár és babakocsi tárolására alkalmas térkõ burkolat és parkoló kialakítása. A terület parkosítása és utcabútorok elhelyezése történik meg a beruházás keretében. A projekt megvalósításának tervezett idõtartalma: Kezdés: 2013. szeptember 30. Befejezés: 2014. június 30. Kivitelezõ: Memphis –M Bt. 1025 Budapest, Csejtei utca 17. Szerzõdés értéke: Nettó: 4.990.000 Ft ÁFA: 1.347.300 Ft Bruttó: 6.337.300 Ft Irányító hatóság/Közremûködõ szervezet: Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (hivatkozás: http://www.mvh.gov.hu/) Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport (hivatkozás: http://www.tiszamentikozosseg.hu/)


Labdarúgás Több mint három hónap telt el az utolsó bajnoki mérkõzés óta a labdarúgó megyei I. osztályban. A hét végén viszont már az elsõ tavaszi hazai összecsapásra látogathatnak ki a szurkolók (lapzártánk közben, már idegenben Csépán játszik csapatunk). A tél folyamán nem volt nagy játékosmozgás az egyesület háza táján, mindössze egyetlen játékos érkezett, õ viszont nem ismeretlen a fegyverneki szurkolók számára. Bognár Gergõ fél éves kitérõt követõen igazolt haza. A csapat a tél folyamán több teremtornán is szerepelt. Kisújszálláson az elõkelõ harmadik helyezést érték el a zöld-fehérek. Sajnos az abonyi teremtorna nem sikerüllt úgy ahogy tervezték, de a Megyi Igazgatóság által kiírt téli teremlabdarúgó kupán javítottak a fiúk. Az egész küzdelemsorozatban nem találtak legyõzõre, ennek ellenére "csak" a bronzéremnek örülhettek. A selejtezõk és a középdöntõ alkalmával a 12 lejátszott találkozón 11-szer hagyták el gyõztesen a parkettet és egyszer döntetlenre végeztek. A döntõben elõbb a Jánoshidát múlták felül, majd a Szajol és a Tiszafüred gárdájával is remiztek. A körbeveréseknek köszönhetõen azonban csak a 3. hely jutott a fegyvernekieknek, de ez is dícséretes. Folyamatosan épül és szépül sporttelepünk. A TAo pályázaton benyújtott sporttelep rekonstrukció a végéhez közeledik. A bajnoki nyitányra már mintegy 90%-os állapotban várja sportolóinkat. Mindeközben már benyújtottuk a következõ pályázatot, melyben az öltözõépület nagyterme és kiszolgálóhelységei újulnának meg és megtörténne a teljes épületrendszer homlokzati hõszigetelése. Reményeink szerint ez 2015. tavaszára valósulna meg. A sporttelep eddig kihasználatlan része is átépül. A LEADER pályázaton nyertes projekt keretében szabadidõ parkot hozunk létre.

Az örömteli események mellett sajnos szomorú dolgokról is be kell számolnunk. A téli szünet alatt három személytõl is végsõ búcsút kellett vennünk. Hanák István és Ladányi Sándor évekig töltötte be az elnöki pozíciót egyesületünkben, míg Földesi János két szezonon keresztül volt csapatunk edzõje. A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk. -Faragó Zsolt-


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk

Ladányi Sándor temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. „Pihenj te drága szív, már megszûntél dobogni szeretõ jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni Téged soha nem lehet. Csak meg kell tanulnunk Ezután élni NÉLKÜLED. " Külön köszönetet mondunk Dr. Tóth Sarolta háziorvosnak és Kelemen Csabáné Juditnak lelkiismeretes munkájáért. Felesége és gyermekei

Emlékezünk

Nagy Miklós halálának közelgõ 2 évfordulójára Elhervadt egy rózsaszál Megállt egy szív nem dobog már Messze útra indultál ahol Vissza út nincs már Szomorúak vagyunk Míg élünk nem feledünk Szeretõ családod

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, megtisztelõknek, akik drága szerettünk

Németh Józsefné Bata Magdolna 2014.02.20-án engesztelõ szentmiséjén, búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

Igényesen karbantartott családi ház eladó! Fegyvernek Kiss János út 22/A Érd.: 06-30-2035323

Gyászjelentések A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal és együttérzéssel tudatjuk, hogy Németh Józsefné Bata Magdolna 63 éves Erdõs Ferenc 66 éves Hubai István 61 éves Szijártó Béláné Kiss Julianna 93 éves Ladányi Sándor 59 éves Kecsõ András 77 éves Barta József 53 éves Koncz Mihály 85 éves korában elhunyt. A családok gyászában részvéttel osztozunk.

2014. március 20-án 16 órától A Fegyvernek Város Önkormányzattal történt egyeztetés alapján

ORTOPÉ D SZAKV IZS GÁLATOT S Z E R V E Z ÜN K ! Jelentkezni lehet: 06 /20 289 97 67-es vagy az 56 / 556 -321 –es telefonon Dományné Simon Anikónál. Helyszín: Orvosi Rendelõ Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a

Véradás A következõ véradás idõpontja: 2014. április 3. csütörtök, 900 -1530 -ig a Mûvelõdési Házban. Minden véradót szeretettel várunk. Az elmúlt évhez hasonlóan, 2014. március 29-én szombaton véradó vacsorát rendezünk az Önkormányzati Étteremben. Vacsorával kapcsolatban az alábbi telefonszámokon lehet érdeklõdni! • Ollé Lászlóné 06-30/746-1097 • Réti Lajosné 06-30/431-5110 • Striegel Józsefné 06-70/ 771-8309 -Fegyvernek Vöröskereszt-

11


Gólyahír Házasságkötés Burai Szilvia és Mága Csaba 2014. február 17-én házasságot kötött. Gratulálunk!

Programajánló Március 15-én Koszorúzás 1848-as emlékmûnél 900-órától Nemzeti Táncház 1700 Március 20-án Közmeghallgatás 1700 Mûvelõdési Házban Március 22-én Tavaszi Rock Koncert Rockin' RockCats, ROzzy Hozzbort, Dogs Március 20-27 Internet Fiesta a Könyvtárban Április 3-án Véradás 900 - 1600 -ig Április 12-én Népzenei-és Népdaltalálkozó 900 -órától Táncház 1700 Április 19-én Dogs Koncert -Molnár Barna igazgató-

Értesítés az óvodai beíratásról A Fegyverneki Tiszavirág óvoda és Bölcsõde Intézményben az óvodai nevelést igénylõ és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beíratkozását a 2014/2015. nevelési évre A következõ idõpontra jelöli ki: • 2014. április 7-én (hétfõn) 8.00-12.00 óra • 2014. április 8-án (kedden) 8.00-16.00 óra • 2014. április 9-én (szerdán) 8.00-12.00 óra • 2014. április 10-én (csütörtökön) 8.00-16.00 óra • 2014. április 11-én (pénteken) 8.00-12.00 óra A beíratkozás az újtelepi óvodában (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88. Sz. Alatt) történik, ahol a szülõnek be kell mutatnia: • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, • A gyermek lakcímkártyáját, • A gyermek taj kártyáját, • Orvosi igazolást a megkapott, kötelezõ védõoltásokról, • Az egyik szülõ személyi igazolványát, lakcímkártyáját • Gyermekvédelmi kedvezményrõl szóló határozatát (ha van ilyen). -Balogh Mihályné- intézményvezetõ-

"Mikor megszületik egy várva-várt gyermek, A élet dolgai új értelmet nyernek. Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, Új fénnyel ragyognak a világba hárman." Gõdér Benett János 2014.01.13. Gõdér Imre, Donkó Katalin Angolkert u.20. Sebõk Noémi 2014.01.15. Sebõk Gábor, Újlakán Csilla Damjanich u.15. Csík Seron 2014.01.17. Túró Zoltán, Csík Erzsébet Szt.Erzsébet u.121. Csík Liliána 2014.01.17. Túró Zoltán, Csík Erzsébet Szt.Erzsébet u.121. Négyesi Nelli 2014.02.02. Négyesi Sándor, Sándor Alexandra Damj.u.141. Kovács-Nagy Áron 2014.02.10. Kovács Csaba, Nagy Gabriella Zagyi u.5. Hegedûs Ádám 2014.02.12. Hegedûs Ferenc, Ficsor Mónika Táncsics u. 162. Tukarcs Leila 2014.02.13. Tukarcs Zsuzsanna, Pelyhe Csaba Gyöngyvirág u.14. Túró Gábor 2014.02.17. Kovács Gábor, Túró Zsuzsanna Damjanich u.1. Kácsor Dorina 2014.02.18. Kácsor József, Tóth Nikoletta Petõfi u.3. Mikle Richárd Nikolasz 2014.02.23. Mikle Richárd, Horváth Éva Víztorony u.28. Szabó Lili 2014.02.24. Szabó János, Holló Andrea Martinovics u.42. Tóth Fanni 2014.03.01. Tóth Zoltán, Nagy Ágnes Martinovics u.57.

Kovács- Nagy Áron 2014. 02. 10-n született édesanyja:Papp Erika édesapja:Kovács Csaba

Fegyverneki Hírmondó Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Buzás Istvánné dr. jegyzõ Fõszerkesztõ: Négyesiné Derecskei Edina Tördelõszerkesztõ: Faragó Zsolt ISSN 2060-4203 2014. évi lapzárta idõpontjai: minden hónap 25-e. A Szerkesztõség cikkeket, véleményeket digitális formában várja a Polgármesteri Hivatal Felszabadulás út 175. szám alatti épületébe, vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail címre. A hirdetéseket személyesen szíveskedjenek leadni lapzártáig. Nyomdai elõállítás: Ronin-Rol Bt. 5200 Törökszentmiklós, Templom út 28. Megjelenik 2.700 példányban, Fegyvernek Város közigazgatási területén ingyenesen. A Fegyverneki Hírmondó letölthetõ Fegyvernek Város honlapjáról: a www.fegyvernek.hu címrõl.

Fegyverneki Hírmondó 2014. március  
Fegyverneki Hírmondó 2014. március  
Advertisement