Page 1

3 ÑÒÐ.

Áåëàðóñêè òóðîïåðàòîðè áîéêîòèðàò Áúëãàðèÿ êàòî äåñòèíàöèÿ www.faragency.bg Öåíà 0.60 ëâ. Ãîä. XXXIII áð. 70/7951/ Óèêåíä Áóðãàñ, 12-14 àïðèë 2019 ã.

Âäèãàò áèëäèíã  íà ïúïà íà Áóðãàñ ñè à â è Îò äíà å äà í

Áèâøåòî êèíî „Ñåïòåìâðè“ âå÷å ùå å æèëèùíà è òúðãîâñêà ñãðàäà Ñèëâèÿ ØÀÒÚÐÎÂÀ Ïåòÿ ÄÎÁÐÅÂÀ

2-3  Àäâîêàò óïðåêíà

æåðòâà â êàòàñòðîôà çà ëèïñà íà êîëàí  Îáâèíÿåìè ïðè

ïóáëè÷íè ïðîöåñè ñ ïî-âèñîêè ïðèñúäè

Ñòð.

4-5

Ìîäåðåí ìíîãîôóíêöèîíàëåí áèëäèíã ùå áúäå âäèãíàò íà ìÿñòîòî íà áèâøåòî êèíî „Ñåïòåìâðè“. Îò ìåñåöè ñå ãîâîðè êàê ñãðàäàòà, â êîÿòî ïîêîëåíèÿ áóðãàçëèè õîäåõà íà êèíî è èìàøå íàä òðè êèíîçàëè, ùå ñå ïðåâúðíå â ïîðåäíàòà áèëäèíã ñãðàäà. Êèíîòî èç÷åçíà îò ãðàäñêèÿ ïåéçàæ îùå ïðåäè ãîäèíè, êîãàòî Ðàäîñòèí Äà÷åâ, êîéòî å ñîáñòâåíèê íà èìîòà, ïðèäîáè ÷ðåç ïðèâàòèçàöèÿ êèíîñàëîíèòå â Áóðãàñ.

Âèêòîð Ñîðîêèí, ñîëèñò íà  Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð: Èäâàìå â  Áúëãàðèÿ ñ  òîïëîòàòà,  çàâåùàíà îò  íàøèòå äåäè

Ñòð.

7

Ñèìåîíîâ: Êóïèõ çåìÿ íà  öåíà, ïî-âèñîêà îò ïàçàðíàòà

Ñòð. 2

Cyan Magenta Yellow Black

ëåãå


Чф

Вдигат билдинг

Новини

2

12-14 АПРИЛ 2019

Силвия ШАТЪРОВА Петя ДОБРЕВА

Модерен многофункционален билдинг ще бъде вдигнат на мястото на бившето кино „Септември“. От месеци се говори как сградата, в която поколения бургазлии ходеха на кино и имаше над три кинозали, ще се превърне в поредната билдинг сграда. Киното изчезна от градския пейзаж още преди години, когато Радостин Дачев, който е собственик на имота, придоби чрез приватизация киносалоните в Бургас. През годините кино „Септември“ бе дискотека, огромен парфюмериен склад, в подобна ситуация е и другото кино от соца „Родина“. Преди няколко месеца складът за парфюмерия и санитария от „Септември“ се премести в „Пиргос стийл“, имот отново притежаван от Дачев. „Черноморски фар“ научи, че от началото на есента ще започне строителството на пъпа на Бургас. Новият билдинг ще бъде на няколко етажа с няколко достъпа. В част от сградата ще има и хотелски апартаменти. На приземния етаж ще бъде разположен магазин от голяма

4 Бившето кино „Септември“ вече ще е жилищна и търговска сграда 4 През 2004 година пред „Черноморски фар“ приватизаторът на кината Радостин Дачев заявява, че правилната киноконцепция е тази на „Арена“, но забравя за нея

на кинематографа в Бургас. Тогава тя предвижда тази нерадостна съдба на киноимотите в топ центъра на града и превръщането им в билдинги. Радостин Дачев заявява в интервю пред нея, че киното в този му вид е демоде. хранителна верига. Договорът вече е подписан. Там ще има и киносалон. Проектът на сградата е типичен пример за 5:1, където съжителстват различни дейности - жилищна, търговска, че и дори развлекателна част, които са доходоносни за инвестито-

ра, който разчита на наеми от нея. Подобни са повечето масивни нови сгради в центъра на Бургас. В Община Бургас не са издали до този момент строително разрешително на инвеститора, коментираха от Община Бургас пред сайта „Черноморие.

За по-младото поколение бургазлии мястото се свързва с чалга дискотеки БГ“: „Очакваме да ни бъде предоставен план за работните дейности“ , категорични са от там. С този акт на практика се слага край на спомена за кината. През 2004 година „Черноморски фар“ публикува разработката на Йорданка Ингилизова, която беше изследовател

Препубликуваме част от разработката на Йорданка Инглизова от 19 ноември 2004 година: През 1998 година, със заповед на тогавашния министър на културата Емма Москова, държавните кина бяха прехвърлени от културното към промишле-

Симеонов: Купих земя на цена, по-висока от пазарната

Луксът в Бистрица - не на Ангелкова, а на родителите на мъжа й Оказа се, че луксозната къща в село Бистрица, в която по-рано лидерът на НФСБ Валери Симеонов обяви, че живее министърът на туризма Николина Ангелкова, е на родителите на съпруга й. „Не живея в къщата, чиито снимки се разпространяват в социалните мрежи. Била съм там на гости с дъщеря ми. Това е къщата, която е собственост на родителите на съпруга ми", обясни Ангелкова, след като Симеонов каза, че тя не е декларирала, че живее в къща, която не е нейна. „Всички имоти, които имам, са ясно декларирани. Описала съм и средствата, с които съм ги придобила", заяви тя. „Къща нямам никъде - нито в София, нито на територията на България, нито

извън нея. Живея в апартамент, който ясно е описан в моята декларация. Приемах всичко с чувство на хумор, но това - тази фиксация, почва да ме безпокои. Разпространяват се снимки от социалните мрежи на къща, която е собственост на родителите на моя съпруг и тя е купена много преди да се познавам с него и в която съм била на гости. Трябва ли следващият брифинг да е, за да обяснявам, че не живея в къщите на мои приятели? Това е последният път, в който обяснявам едни недоказани твърдения", възмути се Ангелкова. „Ние сме правова държава и нека оставим органите да си свършат работата", добави министърът на туризма, но отказа да отговаря на никакви въпроси след краткото си изявление.

Върховната касационна прокуратура и Антикорупционната комисия вече започнаха проверка как Николина Ангелкова е придобила имотите си в София. Проверката започва след сигнал от група народни представители от НФСБ, както и по медийни публикации. В сигнала се твърди, че Ангелкова е придобила евтин апартамент в столичния квартал „Овча купел", а медийни публикации намират несъотвествие между доходите и имуществото при Жаблянов. От прокуратурата са разпоредили Антикорупционната комисия да изиска информация за имотите, да се установят всички собственици, фирмите, от които са купени, дали и как са декларирани – продажни цени и платени данъци.


Чф

Новини

12-14 АПРИЛ 2019

3

на пъпа на Бургас

ното министерство. Целта бе да бъдат приватизирани от частни киноразпространители. Тогава се намери човек, който да пророкува, че ако кината се приватизират от ведомството на Александър Божков (което междувпрочем лапна преди това и книжарниците), няма да запазят дейността си.

Но никой не го чу. И ето ярък пример в Бургас Кино “Родина” отдавна е магазин. А след прекрояването на “Септември” то вече няма голям киносалон, разделен е на два помалки. Някогашната студийна зала е нощно заведение, а на третата зала виси катинар. Приватизационната битка се състоя в края на 1998 година, когато изненадващо я спечели „Заводски строежи” в лицето на Радостин Дачев. Договорът бе сключен на 28 декември за 1,6 милиона долара. Според вещи в строителния бизнес и брокери на недвижими имоти тогава това бе смешна сума за пакета от „стоки” – освен двете най-големи кина в центъра на Бургас с общо 4 зрителни зали, огромни фоайета, специфична инфраструктура, модерна аудиовизуална техника, към държавната фирма „Бургас филм” принадлежаха повечето летни кина по Черноморието – от Несебър до Царево, както и салоните в Зидарово, Средец, Айтос и Малко Търново. През 2002 година Дачев чрез „Пиргос арт” сключи 3-годишен договор с „Белфилмс”, която тогава развиваше дейност в кино „Тракия”. Дачев построи и временния екран на Охлюва, който работи само 2 години

Радостин Дачев през 2004 година:

Пример за правилно кино е „Арена“

Продават фурната в Екзарх Антимово Дона МИТЕВА Фурната в Екзарх Антимово, община Карнобат, е сложена на тезгяха. Частен съдебен изпълнител продава едноетажната, самостоятелна, масивна сграда с площ от 280 квадратни метра. Тя се състои от 170 квадратни метра фурна - работното помещение, входно антре, склад за суровини, друг отделен склад за брашно, и такъв за амбалаж, санитарен възел, преддверие и експедиционно помещение. Останалите 110 квадратни метра са баня, състояща се от преддверие, баня и съблекалня. Началната цена на недвижимия имот е 14 800.00 лв.

Отварянето на наддавателните предложения и обявяването на купувач ще бъде на 15 май в Районен съд Карнобат. Всички желаещи да огледат имота могат да го направят всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа след входиране на молба до частния съдебен изпълнител, който се занимава с продажбата в Бургас.

"Чер­но­мор­ски фар" еАД Издател:

Димитър Николов Гла­вен ре­дак­тор:

Сил­вия Шатъ­ро­ва

Беларуски туроператори бойкотират България като дестинация Дона МИТЕВА Част от туроператорите от Беларус са решили да не продават туристически пакети за България. Информацията подадоха от Бургаската регионална туристическа камара. В тази връзка нейният председател Иван Иванов изпрати писмо до министъра на външните работи и заместникпредседател на Министерски съвет Екатерина Захариева и до министъра на туризма Николина Ангелкова във връзка с въведената абонаментна такса за издаване на електронни визи за Беларус и с предложение за намаляване цената на самите визите. От камарата предлагат да отпадне абонаментната такса от 50 евро месечно в

Вестникът е носител на награ­ дата "Св.Константин Кирил Фи­ лософ" на БАРМ. Носител e на наградата "Златно перо" на СБЖ.

неактивен сезон и 100 евро в активния, а електронната виза от 65 да се намали на 35 евро, с цел да се запази и увеличи туристопотокът от Беларус. В отговора на Външно министерство се обяснява същността на „Е-виза“ и се подчертава, че значително се улеснява издаването на визи и съкращава времето. По отношение на предложеното намаление на таксата се казва: „…за ползването на програма „Е-виза“ от чуждите туроператори МВнР не може да влияе на цената, изисквана от фирма „Перфект плюс“ за обслужване на системата. Това може да бъде реализирано единствено чрез преговори между заинтересованите страни“. И се на-

помня, че по настояване на външно министерство фирмата е направила отсрочка от две години по отношение изискването за такса от туроператорите в Беларус, за разлика от страни като Украйна и Русия, където месечната такса за използването на въпросната програма е въведена още през 2016 година. За размера на таксата виза, за чието намаление апелират бургазлии, се отговаря, че „единствената причина за по-високата такса за виза за граждани на Беларус в сравнение с граждани на Русия, Украйна, Молдова или Грузия е, че последните посочени държави имат споразумения за улесняване издаването на визи, сключени с ЕС. Тези споразумения ре-

Вест­ни­кът е но­си­тел на ор­ден "Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий", вто­ра сте­пен. Член е на Бъл­гар­ска­та асо­ци­ация на ре­гио­нал­ ни­те ме­дии (БАРМ). "Черноморски фар" е учредител и член на Български медиен съюз (БМС)

Репортери и редактори: 0878/424676 • Кореспондент: Айтос 0558/2-35-27 • Реклама: Директор 0897 546 055 Счетоводство: 056/82 54 35 • Телефон за реклама: 056/ 82 54 35, 0878 424 698

Всички права са запазени. възпроизвеждането на информацията от "Черноморски фар" под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Все­ки ав­тор но­си пер­со­нал­на от­го­вор­ност за пу­бли­ка­ция­та си.

гламентират по-ниската такса в размер на 35 евро“. В писмото са изброени и допълнителните мерки от външно министерство за улесняване и насърчаване на туризма от Беларус в България. Тодор Камарашев, един от основните играчи на беларуския пазар, който работи с чартърните полети, коментира, че с контрагентите си продължава договорните отношения. Само преди дни той е бил на разговори там. „Летателната програма на Беларус е зададена абсолютно същата като миналата година. Има на този етап 20% спад в записванията, който в течение на сезона се надяваме да бъде преодолян“, коментира той.

Адрес на редакцията: ул."Милин камък" 9, ет.3 "Чер­но­мор­ски фар" e-ma­il: far@chfar.com info@faragency.bg


Чф

Адвокат обвини жертва в наказание за подсъдимия като добави, че и условната присъда е възможна, но тогава изпитателният срок трябва да е висок, както и да бъде лишен за дълго време от право да шофира. Адвокатът на пострадалите Николов започна пледоарията си с думите, че обвинителният акт напълно доказва вината на подсъдимия. Юристът добави, че размерът на наказанието оставя на преценката на съдия Георги Грънчев, но поиска смекчаващите вината обстоятелства да не се вземат предвид. Според него липсата на съдебно минало и административни нарушения на пътя са без значение в делото. Дойде ред и на адвокат Анестев и защитната му теза. Въпреки че клиентът

му направи самопризнание и прие обстоятелствата в обвинителния акт, това не попречи на Анестев да се бори като лъв за свободата на клиента си. Той бе категоричен, че смекчаващите вината обстоятелства трябва да вземат превес в това дело, противно на твърдението на другата страна. И от тук започна защитната теза за колана. „Мутафчиев е шофирал без колан и не е бил включил дневните светлини. Ако беше с предпазен колан, то травмите биха били по-леки. Затова считам, че и починалият е допринесъл за смъртта си. Това е потвърдено, както от автотехническата експертиза, така и от съдебно-медицинската. За пример ще дам, че клиентът ми и спътникът му са

Обвиняеми при публични Бургаски съдия наложи най-тежкото наказание за смърт на пътя в България

ОБЯВА Управителният съвет на Сдружение на ловците и риболовците “ХАН КРУМ” гр.Сунгурларе на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива ОбОС на Сдружението на 17.05.2019 год./ петък / от 10.00 часа в малката зала на Читалище „Просвета“ гр.Сунгурларе ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане отчетни доклади на УС и КС за дейността на Сдружението през 2018 год. 2. Приемане фин. план и план за основните дейности през 2019 г. 3. Определяне размера на чл. внос за 2020 г. и допълнителни парични вноски. 4. Промени в Устава и Правилника на Сдружението. 5. Избор на представители / делегати на Сдружението в ОбОС на НЛРС „СЛРБ“ гр.София. 6. Други. При липса на кворум на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,на същото място с един час по-късно при същия дневен ред. ОБЯВА за инвестиционно намерение В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал.1 от „ Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда“ (ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.), Ангел Веселинов Христов в качеството си на собственик на ПИ с идентификатор 07079.6.1094, по КККР на гр. Бургас Уведомява засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1094 по КК на гр.Бургас, м.”Герен бунар”, стопански двор, в разширението на кв.”Долно Езерово, гр.Бургас, в устройствена зона 6/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас. С ПУП-ПРЗ се предвижда за ПИ с идентификатор 07079.6.1094 по КК на гр.Бургас да се урегулира УПИ II1094, с отреждане „за производствени и складови дейности”, с предвидено в него запазване и надстрояване на съществуващата едноетажна сграда и ново свободно застрояване. За контакти: Деян Райков, телефон: 0892284244; имейл: terraplanburgas@gmail.com Подробна информация за инвестиционното предложение може да се намери в сградата на РИОСВ – гр.Бургас.Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 e-mail: riosvbs@unacs.bg Телефон:056/ 813 205

Преди две седмици се случи нещо безпрецедентно в Бургаската съдебна палата. Магистрат от Окръжен съд – Бургас наложи най-тежката присъда за смърт на пътя в България. Съдия Ангел Гагашев осъди убиеца на велосипедиста Евелин Дуков – Владимир Колев на 17 години затвор. Инцидентът е от 3-ти декември 2017-а. Тогава Колев се качва мъртвопиян зад волана на автомобила си, фучейки в Приморско с близо 100 км/ч. Тогава той навлиза в насрещното платно, където буквално помита Евелин и оставя една жена вдовица и едно дете сираче. Колев напуска местопрестъплението с мръсна газ, скрива се и до последно отрича всички обвинения. Ченгетата го намират 2 часа по-късно мъртвопиян в почивната станция, където работи. От ден едно той отрича да е шофирал автомобила. Поддържа абсурдната си версия, че някой друг му я бил взел, не се била изключвала и се палела с бутон. Явно Колев и адвокатът му, знаейки, че обик-

Съдия Ангел Гагашев новено на тези причинили смърт на пътя им се разминава с ниски присъди, а някои дори и с условни, разчитаха, че ще им се размине. Е, да, ама не! Съдия Ангел Гагашев с присъдата си показа, че все още може да се има доверие в българското правосъдие. Доскоро бе невъзможно подобна присъда да се произнесе. Трябва да се отбележи, че дори прокуратурата явно е изгубила доверие в правосъдието, тъй като държавният обвинител по делото искаше 15 години затвор. Брутални случаи с причинена смърт, дори след употреба на алкохол или дрога отнасяха по 5-6 години максимум. И това бе след законодателни промени, които се въведоха преди време уж с цел да има по-сериозни присъди в такива случаи. Присъдата на Гагашев обаче дойде като тежък шамар на правосъдието за Владимир Колев, който

О Б Я В Л Е Н И Е: Община Малко Търново обявява процедура за провеждане на публично оповестен търг на 23.04.2019 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на УПИ VI, кв. 2 по плана на с. Граматиково с площ 800 кв. м. За информация на тел. 05952/3034 и на сайта на общината.

Владимир Колев отнесе най-голямата присъда досега в България за смърт на пътя

дори не можа да си прибере пазарната торбичка, която показваше, че на път към съда спокойно е спрял да си напазарува в Айтос. Мярката му бе изменена още в залата и Колев бе отведен с белезници за радост на многобройните близки на загиналия млад колоездач. Трябва да се отчете, раз-

бира се, и добрата работата на наблюдаващия прокурор, който въпреки многобройните опити за саботаж от страна на Колев, събра достатъчно доказателства, с които Гагашев да го тикне на топло за дълго. А обвиняемият определено си го заслужаваше, не само, защото бе виновен, но и заради арогантното си поведение през цялото време на процеса, отказвайки да съдейства и отричайки всичко. Присъдата на съдия Ангел Гагашев трябва да послужи като сигнал към всеки, който си помисли да шофира пиян. Освен към хората, решението му трябва да е сигнал и към останалите съдии в страната, че е възможно да се прилагат и по-тежки присъди, за да може това да не е един единичен случай, а нормална съдебна практика. Ще отделим няколко реда и за един друг възможен сценарий, който може-

Законопроектът „Евелин Дуков“ влиза в пленарната зала

Black

ла. Времето е било ясно, слънцето е било изгряло, имало е видимост и то добра. Държавният обвинител посочи още, че Мехмед е шофирал доста над позволената скорост и е предприел опасно изпреварване, като по този начин е създал опасност и за загиналия Мутафчиев. Според прокурора подсъдимият е можел да предвиди опасността. Тук държавният обвинител обаче добави и че трябва да се имат предвид и смекчаващите вината обстоятелства по делото. Мехмед е неосъждан, няма административни нарушения на пътя, изказал е вината си за случилото се, включително и на наследниците на пострадалите, женен е с 2 деца. Затова прокурорът поиска минимално

Yel­low

съдимият призна вината си по всички факти и обстоятелства в обвинителния акт. По този начин нямаше нужда от разпитване на свидетели и вещи лица, а присъдата на Мехмед бе намалена с 1/3. Още в началото наследниците на загиналия, представлявани от адвокат Свилен Николов, поискаха да бъдат конституирани като частни обвинители и да заведат иск за по 50 000 лева кръвнина. Това са Кирякица и Стиляна Мутафчиеви. След приключване на съдебното следствие бе даден и ход на делото. Пръв пледоарията си изложи прокурорът. Според него доказателствата по делото сочат, че именно подсъдимият е управлявал автомоби-

Ma­gen­ta

Адвокат Веселин Анестев обвини несложения колан от страна на Иван Мутафчиев като причина за смъртта му. Това стана по време на пледоарията в защита на клиента му Мехмед Дауд. Мъжът е обвинен за това, че на 10 декември 2016-а около 8:00 часа сутринта на пътя между Каблешково и село Лъка предприел незаконно и опасно изпреварване на автомобил, довело до челен сблъсък с колата на Мутафчиев, като от удара вторият пострадал сериозно и по-късно в болницата починал от гръдна травма, довела до остра дихателна и сърдечна недостатъчност. Мехмед шофирал със скорост от 104 км/ч при позволена 90 км/ч в извънградски условия. Заседанието се гледа по съкратения ред, като под-

Мехмед Дауд се размина с условна, ще подобрява поведението си в програма

Cy­an

Георги РУСИНОВ Снимки: Борислав ПЕНКОВ

Тема

Cy­an

Ma­gen­ta

Yel­low

Black

на деня

4

12-14 АПРИЛ 2019


Тема на деня

Чф

12-14 АПРИЛ 2019

5

Мехмед Дауд (в средата) се размина само с условна присъда

оцелели след като са били с предпазни колани“, обясни юристът. Адвокат Анестев каза още, че веднага след удара Мехмед се притекъл на помощ на Мутафчиев, въпреки че самият той също бил пострадал. Тук той поиска минимално наказание, като подобно на прокурора заяви, че може да мине и с условна присъда. „Нито обществото, нито близките на загиналия ще спечелят, ако изпратим този мъж в затвора. Един по-дълъг срок от лишаване на право за управление на МПС би имал необходимия превъзпитателен ефект“, добави юристът. След пледоарията му обаче държавното обвинение поиска допълнение и отговори, че фактологията за колана, която Анестев посочи, не е теория на вероятностите, а факти от съдебно-медицинската и автотехническата експерти-

зи, които са били поискани именно от защитата. Относно разликите в травмите, които Анестев посочи, държавният обвинител заяви, че става въпрос за два различни автомобила и последствията от катастрофата. В последната си дума Мехмед изяви съжалението си и разказа накратко случилото се. „Тръгнах да изпреварвам една кола, но тя не намали, а напротив – даде газ. Тръгнах аз да намалям скоростта, намали и другата кола. И аз така нито наляво да мръдна, нито надясно и се блъснахме челно с пострадалия. Веднага, когато можах, слязох да му помогна, измих лицето му с вода. Той още дишаше, но беше в безсъзнание. В това време вече спряха и други коли наоколо и се обадиха на 112. Дойдоха две линейки. Него го качихме в първата, а аз останах да чакам втората.

Много съжалявам за станалото. Ходих и при близките му след като почина човекът да им се извиня, а те сега ми искат по 50 хиляди лева. Безработен съм след случката и едва намирам от време на време работа. Жена ми също е безработна и гледа двете ни деца. Нямам как да им платя тези пари. Нека да получат пари от гражданската отговорност“, обясни подсъдимият. От съда той поиска справедлива присъда. След неколкочасово съвещание съдия Георги Грънчев наложи 2-годишна условна присъда с 5-годишен изпитателен срок за Дауд. Той е лишен и от правото да шофира в продължение на 4 години и ще дължи кръвнина от 100 000 лева за наследниците на загиналия Мутафчиев. В 5-годишния изпитателен срок Мехмед ще бъде включен в програми за обществено поведение.

процеси - с по-високи присъди

Кирил Георгиев - убиецът на 16-годишния ученик, се размина с лека присъда – 4 години

на годината, хвалейки се с голям процент осъдителни присъди, но дали близките на жертвите остават доволни от справедливостта? Е, поне за тези на Евелин сме сигурни, тъй като напуснаха залата със сълзи на очите – от справедливата присъда. Неприятният момент идва от коментар на специалисти за „Черноморски фар“, че е много възможно Колев да получи по-

Близките на Евелин и медиите бяха неотлъчно в залата по време на всяко заседание

ОБЩИНА КАРНОБАТ гр.Карнобат, бул. „България” 12 e-mail: karnobat@mail.bg тел.0559 29125 факс: 0559 27165 ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 191/09.04.2019 г. на Кмета на Община Карнобат във връзка с чл. 10 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Директор на дирекция „АПИО“ при Община Карнобат по служебно правоотношение Минимални изисквания към кандидатите: - Образователна степен: магистър - област на висшето образование: Право - минимален професионален опит: 4 години - ранг: III младши - вид правоотношение: служебно - придобита юридическа правоспособност Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: - познаване на нормативните документи, закони, наредби, постановления, наредби, правилници и други, отнасящи се до работата на общинската администрация; - познания в областта на местното самоуправление и местната администрация. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Длъжността се заема по служебно правоотношение, с оглед на което кандидатите следва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1, т. 1-6 от Закона за държавния служител и по отношение на тях да не са налице основанията по ал.2 от същия член Начин за провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите – на два етапа: - първи етап:решаване на тест, който ще включва въпроси от областта на ЗМСМА, ЗА, ЗОС, ЗДС, ЗОП, ЗАНН, ЗУТ, ЗНА, ЗДСл, ДОПК, АПК, ЗГР и други, касаещи дейността на общинска администрация. - втори етап: интервю. Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите: - писмено заявление за участие в конкурса – по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите на държавните служители) - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и

не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; - копие от документи за придобита образователноквалификационно степен, допълнителна квалификация (при наличие на такава) и удостоверение за придобита юридическа правоспособност; - копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или придобития ранг като държавен служител. - други, по преценка на кандидата. Срок за подаване на документите: 30.04.2019 г. Място за подаване на документите: Център за административно - информационно обслужване и местни приходи, находящ се в гр. Карнобат, бул. “България” № 12 всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Списъци и/или други съобщения, във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи – гр. Карнобат, както и на интернет страницата на Община Карнобат. Лице за контакт: Ангелина Ковачева – гл.експерт “АО”, телефон за контакт 0559/29162 Представя на кандидатите необходимата информация, включително копие от длъжностната характеристика за длъжността, уведомява за пречките по назначаване на кандидатите, произтичащи от чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и приема документите на кандидатите. Описание на длъжността: Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на общината, като за целта ръководи, включително планира, организира, контролира, координира административно-правната и информационната дейност на Община Карнобат. Минимален размер на основаната месечна заплата, определена за длъжността: Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация минималният размер на основната месечна заплата за длъжността е 680,00 лева. Образците на заявление и декларацията по чл. 17, ал. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Карнобат – http://karnobat.acstre.com/

Black

ка. В две дела при съдия Ангел Грънчев виновниците признаха и единият получи 6 години затвор, която присъда несъмнено ще подлежи на обжалване, а другият - условна. Така Колев можеше да получи далеч по-ниска присъда, което пък повдига въпроса колко ефективно наистина е съкратеното съдебно производство. Да, прокуратура и съдии отчитат високи резултати в края

тя бе потвърдена и от Апелативен съд – Бургас. Случаят бе много болезнен за обществото, защото освен че загиналият е дете, това не бе и единственият случай на „пътеката на смъртта“, както я знаят местните. През годините шофьори са отнели десетки животи на същото място. Целият шум стигна и до София. Министърпредседателят реагира светкавично и разпореди построяването на пасарелка при опасния участък.

Yel­low

„Пътеката на смъртта“ в Атия, където близки и роднини изпратиха загиналия Костадин

ниска присъда след като със сигурност обжалва в Апелативен съд – Бургас. Според правни експерти това е честа практика в съда на втора инстанция. Думата почти сигурно ще има и Висшият апелативен съд като последна инстанция. Близките на Евелин обаче със сигурност ще разчитат на примера на съдия Ангел Гагашев, докато битката им продължава. Най-тежката присъда допреди това, издадена от Бургаски окръжен съд, бе 11 години затвор за бившия граничен полицай Костадин Стоянов, който блъсна дете, докато бе напушен в Крушевец. Впоследствие дори и неговата „тежка“ присъда бе редуцирана до 7 години. Определено изводът е, че публичните процеси, в които медиите са фактор, получават по-високи присъди, докато знайни и незнайни герои на правосъдието се измъкват с минимални и условни присъди, когато липсва журналистическият интерес. Затова често сме свидете-

ли как близки на жертвата организират протести пред Съдебната палата, за да привлекат вниманието на медиите и така да повлияят на процеса по един или друг начин, защото не вярват в справедливост. Изключение е може би присъдата на убиеца на Костадин от Атия. За смъртта на 16-годишния ученик, който бе прегазен на пешеходната пътека край селото, Кирил Георгиев получи 4-годишна ефективна присъда. Впоследствие

Ma­gen­ta

ше да се случи. Дали Колев е бил придуман от адвоката си още от началото да отрича всичко, за да може името му да блесне в медиите, да се появи в новинарските емисии, не знаем. Но е факт, че Колев можеше да се признае още от началото за виновен, да се вземат предвид смекчаващи вината обстоятелства и гледайки делото по съкратеното производство, присъдата му щеше да се редуцира с 1/3. Това в последните дни е масова практи-

Cy­an

Cy­an

Ma­gen­ta

Yel­low

Black

катастрофа за липса на колан


УчилищЕ моето

Стра­ни­ца 6

12-14 АПРИЛ 2019

Ученици от Свети Влас с отлични резултати от олимпиади „Черноморски фар“ С отлични резултати от областния кръг от олимпиадите по история и цивилизации и география и икономика се поздравиха учениците от училище „Св. св. Кирил и Методий“ - Свети Влас. Те трябва-

ше да покажат комплексни знания и съобразителност, както и да се преборят с жестоката конкуренция на останалите училища от цялата Бургаска област. Традиционни високи резултати постигнаха седмокласниците от училището: Албена Балинова

зае престижното II място по „История и цивилизация“, Мария Балинова - III място по „История и цивилизация“ от общо 25 участници. Димитър Калудов е на 11-о място, а Ивайло Неделчев на 14-о място. Петокласничката Христи-

ана Митева е на 15-о място от 41 участници от пети клас на олимпиадата по „История и цивилизация“. Високи резултати постигнаха нашите ученици и на олимпиадата по „География и икономика“. Петокласничката Деница Кушева е на 10-о

В Ново Паничарево отбелязаха Международния ден на ромите „Черноморски фар“ В Ново Паничарево празнично отбелязаха Международния ден на ромите. Богатата програма на ромския празник включваше кулинарна изложба и празничен концерт. Жителите на Ново Паничарево бяха подготвили разнообразна програма и през целия ден в селото се усещаше празничното настроение. Началото беше поставено с кулинарна изложба с конкурсен характер, в която се срещаха истински кулинарни шедьоври, сътворени от домакините в селото. Първото място беше присъдено на Минка Михайлова, която се представи с цели пет ястия и събра овациите. Във вечерните часове залата се оказа тясна, за да побере желаещите да видят най-веселата част от празничната програма, представена от местните самодейци. Концертната програма от народни и ориенталски танци, песни и забавни скечове изпълни залата на читалището

място от 40 участници, Вадим Петров от шести клас е на 6-о място от 40 участници. Седмокласникът Димитър Калудов – 3-то място, Венцислав Пенов, Магдалена Пешева и Ивайло Неделчев от 7-и клас също са сред първите 20 от общо 31 участници в олимпи-

Зрелищна битка на роботи в Бургас „Черноморски фар“

в Ново Паничарево с позитивни емоции. Част от програмата беше и телевизионното предаване „Панчарски спор“, което буквално възпроизведе вълна от бурни емоции и нестихващ смях. Талантливите жители влизаха безпроблемно от роля в роля, а присъстващите коментираха, че толкова не са се забавлявали. В скечовете своите комедийни възможности показа-

ПОКАНА На основание чл.20, ал.1, т.5 от ЗЗО, директорите на РЗОК сключват, изменят и прекратяват договорите за отпускане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на територията, обслужвана от РЗОК. Договорите се сключват в съответствие с Условия и ред за сключване на договори за отпускане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (обн. ДВ, бр.28 от 05.04.2019 г.) (наричани за краткост „Условията и реда“), НЗОК, чрез Директора на РЗОК – Бургас кани притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, чиито аптеки са разкрити на територията, обслужвана от РЗОК – Бургас да се запознаят с изискванията и необходимите документи и открива процедура по договаряне. За сключване на договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК, кандидатът подава до Директора на РЗОК – Бургас Заявление по образец /Приложение №1/. Към заявлението се прилагат следните документи: 1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната друга държава на кандидата – само за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис; 3. лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества – в случаите, когато аптеката ще отпуска лекарствени продукти, съдържащи наркотични и

ха: Минка Михайлова, Теодора Янакиева, Михаил Симеонов и Златин Йорданов. Талант показаха и децата от ОУ „Христо Ботев“, както и жените от битова група „Странджанска зеленика“, а Нина Янакиева нажежи обстановката с невероятен Бели денс, достоен за голяма сцена. В края на концертната програма бе изпълнено и традиционното „Циганско хоро“,

упойващи вещества – заверен от кандидата препис; 4. договор за управление или трудов договор на ръководителя на аптеката в случаите, когато същият работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис; 5. декларация по образец съгласно приложение № 2 и копие от потвърдената регистрация на трудовите договори в НАП на работещите в аптеката магистър-фармацевти – заверен от кандидата препис; 6. удостоверения за членство в Българския фармацевтичен съюз и за преминати форми за продължаващо медицинско обучение на ръководителя на аптеката и на работещите в нея магистър-фармацевти, издадени от съответната регионална колегия на БФС, с посочен адрес по месторабота на лицата според Националния електронен регистър на членовете на БФС – оригинал; 7. декларация по приложение № 2 към чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари за физически лица, действителни собственици на юридическото лице – търговец на дребно с лекарствени продукти, които са учредени по правото на друга държава членка; декларацията се подписва от законния представител или пълномощник на юридическото лице; 8. декларация за свързани лица по смисъла на § 1 от Търговския закон с други търговци на дребно с лекарствени продукти по образец съгласно приложение № 5. 10. данни на персонала, работещ в аптеката по образец-Приложение №4. Документи за сключване на договор се подават в деловодството на РЗОК-Бургас, гр. Бургас, парк „Езеро“ до 15.04.2019 г. Подадените документи се разглеждат и в 14-дневен срок се сключва договор по образец. За контакти и допълнителна информация – Росица Германов, Милена Иванова и Станислав Малев на тел: 056/80 66 73. ДИРЕКТОР НА РЗОК-БУРГАС: /Д-р Христо Добрев/

чиято хореография беше така направена, че чрез танцьорите на сцената се появиха цветовете на българското знаме, за да ни напомнят, че всички сме граждани на България, без значение от етноса. Участниците получиха кошница с почерпка от Община Приморско, а кметът на село Ново Паничарево изказа своето възхищение и поздравления по повод празника.

адата. Тези постижения са особено ценни, защото доказват още веднъж, че подготовката в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - град Свети Влас е на изключително високо ниво и ни нарежда сред елитните училища на област Бургас.

Роботи ще се изправят един срещу друг в невиждана битка на 7-и май в Бургас. Това не е сценарий на поредния научно-фантастичен филм, а реално състезание по роботика, в което ще участват ученици от професионалните гимназии, в които се изучават информационни технологии. Атрактивното „ROBO CHALLENGE BURGAS" ще се проведе на 7-и май от 15.00 часа на площад „Тройката". Футуристичната надпревара ще протече в четири кръга - мини сумо, следене на линия, състезание с Лего роботи и демонстрация на роботи. Целта на състезанието е учениците да демонстрират знания и умения в областта на съвременните информационни технологии, управлението на киберфизични системи и алгоритми. В състезанието, което ще се проведе за първи път в града, ще вземат участие и учениците от Професионал-

на гимназия по компютърно програмиране и иновации, в която децата изучават роботика. Освен съревнованието гимназиите, участващи в „ROBO CHALLENGE BURGAS", ще представят пред зрителите свои макети и инсталации в специално подготвена шатра. В нея всеки желаещ ще получи информация за професиите, които предлагат училищата. Публиката също ще може да се включи с конкурс за най-добра снимка с дрон. Жури ще определи най-добрите фотоси, а за победителите са предвидени награди. Снимките ще се изпращат на email адрес: cko_burgas@abv.bg. При лоши метеорологични условия състезанието ще се проведе в Дома на нефтохимика. Състезанието „ROBO CHALLENGE BURGAS" се организира от Община Бургас, Центъра за подкрепа на личностното развитие и Университет „Проф. д-р Асен Златаров".

Ученици от Поморие показаха знания във викторината „Да запазим децата на пътя“ „Черноморски фар“ В Поморие се проведе общинският кръг от националната викторина „Да запазим децата на пътя“. Тя е част от тазгодишния календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката. Организатор на състезанието бе Центърът за подкрепа за личностно развитие общински детски комплекс. Участие взеха 4 отбора от ОУ „Христо Ботев” - Горица, ОУ „Христо Ботев” - Поморие, СУ

„Иван Вазов” - Поморие и ОУ „Христо Ботев” - Ахелой. Знанията на децата бяха оценени от полицейски инспектор Георги Димитров от РУ Полиция – Поморие и Анелия Гочева – инспектор в Детска педагогическа стая. Въпросите за долекарска помощ при ПТП оценяваше медицинската сестра Мара Райкова. Викторината за безопасност на движението се е превърнала в ежегодна инициатива, провежда се в няколко кръга и цели не само проверка на учени-

ческите знания, но и формиране на умения за безопасно поведение на пътя. От отличното представяне на всички отбори стана ясно, че учениците усилено са работили със своите учители. Въпреки малката разлика в точките, беше излъчен и крайният победител, който се класира за областния кръг на викторината – СУ „Иван Вазов“ - Поморие. Всички участници получиха подаръци, грамоти и медали, осигурени от Община Поморие.


Âèêòîð Ñîðîêèí å ãëàâåí ñîëèñò íà Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð, êîéòî íà 21 þíè ùå ãîñòóâà â Áóðãàñ. Ðîäåí å íà 23 ñåïòåìâðè 1979 ãîäèíà, â ñåëî Êîìñîìîëåö, Ñòàâðîïîëñêè êðàé. Îò äåòñêèòå ñè ãîäèíè ñâèðè íà êèòàðà è àêîðäåîí è ñå èçÿâÿâà êàòî ñîëèñò â äåòñêè ôîðìàöèè. Çàâúðøâà Êðàñíîäàðñêèÿ óíèâåðñèòåò çà êóëòóðà è èçêóñòâà è òðàäèöèîííà êóëòóðà. Ñîðîêèí çàïî÷âà êàðèåðàòà ñè ïðåç 1997 ãîäèíà êàòî áàðàáàíèñò â Äúðæàâíèÿ àíñàìáúë çà êàçàøêè ïåñíè „Êðèíèöà” â ãðàä Êðàñíîäàð. Òàì çàáåëÿçâàò íåãîâèòå ãëàñîâè âúçìîæíîñòè è ïðåç 2002 ãîäèíà å ïîêàíåí â Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð, êúäåòî ïî-êúñíî ñòàâà ñîëèñò. Ñîðîêèí å íîñèòåë íà ïî÷åòíèòå çâàíèÿ „çàñëóæèë àðòèñò“ íà Ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ è íà Êóáàí, îòëè÷åí å ñ ïðèçà „Íàé-äîáúð àðòèñò íà ãîäèíàòà” çà 2017 ãîäèíà.  íåãîâèÿ èçêëþ÷èòåëíî áîãàò ðåïåðòîàð ïðèñúñòâàò íàé-èçâåñòíèòå êàçàøêè ïåñíè êàòî „Êîãäà ìû áûëè íà âîéíå”, „Òû ïðîñòè ìåíÿ, ðîäíàÿ”, „Ñïàñèòå íàøè äóøè”. Èíòåðâþ íà Îëÿ ÀË-ÀÕÌÅÒ - Âèêòîð, Âèå ïååòå îò ïåòãîäèøåí. Íèìà òàçè ïðîôåñèÿ å äåòñêàòà Âè ìå÷òà? - Äà, è àç èìàì óñåùàíåòî, ÷å ïåÿ îòêàêòî ñúì ñå ðîäèë. Áÿõ îáèêíîâåíî è äîñòà ïàëàâî ìîì÷å! Ìàéêà ìè íå ìîæåøå äà ìå ñâàëè îò äúðâåòàòà è ïîêðèâèòå. Áÿõà ìè ëþáèìèòå ìåñòà, çàùîòî òàì ñå ÷óâñòâàõ âèñîêî è íåäîñòúïåí. Íî âñè÷êèòå äåòñêè èçäúíêè è ëóäîðèè ñå íàëîæè äà ãè ïðåêðàòÿ êúì 1516-ãîäèøíàòà ñè âúçðàñò, êîãàòî òðÿáâàøå äà âçåìà ðåøåíèå çà ïúòÿ, ïî êîéòî ùå ïðîäúëæà. - Êîãà îñúçíàõòå, ÷å ïååíåòî å Âàøèÿò æèòåéñêè ïúò, ïî êîéòî ùå òðÿáâà äà âúðâèòå? - Îùå êàòî þíîøà ñâèðèõ ïðîôåñèîíàëíî íà íÿêîëêî èíñòðóìåíòà. Íå ìîãà äà âè îáÿñíÿ òîâà íåâåðîÿòíî âëå÷åíèå, êîåòî èçïèòâàì êúì ìóçèêàòà. Áèõ ãî ñðàâíèë ñàìî ñúñ ñèëíîòî íåïðåîäîëèìî âëþáâàíå. Äîðè äà

12-14 ÀÏÐÈË 2019

×ô

7

Ñúáåñåäíèê

êúäåòî áÿõ ïðèåò ïðåç 1996 ãîäèíà è ãî çàâúðøèõ ñ îòëè÷èå ïðåç 2001 ãîäèíà. Ïðåç 2002 ãîäèíà áÿõ ïðèåò â Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð. Òàêà çàïî÷íà ïåâ÷åñêàòà ìè êàðèåðà. Îùå â ñòóäåíòñêèÿ àíñàìáúë áÿõ òðàéíî âúâëå÷åí â òâîð÷åñòâîòî íà êàçàöèòå, òÿõíàòà ìóçèêà è ïåñíè.  ñòóäåíòñêèÿ àíñàìáúë ìèíàõ òàêà íàðå÷åíàòà ïîäãîòîâêà íà íîâîáðàíåö. È åòî âå÷å 17 ãîäèíè ñúì â ñúñòàâà íà Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð. - Âèå ñòå ðîäåí è èçðàñíàë â åäíî ìàëêî ñåëöå Êîìñîìîëåö. Êàêâî áåøå äåòñòâîòî Âè â òîâà ñåëî? - Î, ñåëñêèÿò æèâîò å âñå ïàê íåçàìåíèì. Êàòî äåöà ñ íåòúðïåíèå î÷àêâàõìå ëÿòîòî. Åäèí ïèñàòåë áåøå îïðåäåëèë äåòñêèÿ ñåëñêè ïåðèîä òàêà: „Êîãàòî äúðâåòàòà áÿõà ìíîãî ãîëåìè è ñå îïèðàõà äî íåáåòî...“ Íèêîãà íå èçëèçà îò ñúçíàíèåòî ìè êàðòèíàòà, êîãàòî îò ñóòðèí äî âå÷åð ñ åäíà ôèëèÿ â ðúêà òè÷àõìå ñ ìîì÷åòàòà áîñè ïî òðåâàòà è äæàïàõìå

Âèêòîð Ñîðîêèí,

ñîëèñò íà Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð:

Èäâàìå â Áúëãàðèÿ ñ òîïëîòàòà, çàâåùàíà îò íàøèòå äåäè èñêàø äà ñå îòêîï÷èø, å íåâúçìîæíî, íåùî òå âðúùà è òåãëè êúì òîâà, êîåòî îáè÷àø, äîðè ïîäñúçíàòåëíî. Òðúãíàõ ïî òîçè ïúò ñúçíàòåëíî è ñ îãðîìíà ðàäîñò â äóøàòà, çàùîòî ìóçèêàòà îïðåäåëåíî å ìîåòî ïîëå íà äåéñòâèå, ìîåòî àìïëîà, ìîÿò æèâîò. È òàêà ñå îòçîâàõ åäèí äåí â ïðåêðàñíèÿ ãðàä Êðàñíîäàð â Êðàñíîäàðñêèÿ êóëòóðåí èíñòèòóò,

ïî ëîêâèòå. Íèêîé çà íèùî íå òè ñå êàðà, çà íèêúäå íå áúðçàø, ñïîêîéíè âðåìåíà, êîãàòî ÷àêàõìå äà ñå ñúìíå, çà äà èçòè÷àìå îò êúùè è ñå ïðèáèðàõìå íà ñìðà÷àâàíå. - Íå ñòå ëè ìèñëèë äà ïðîìåíèòå íåùî â ñúäáàòà ñè? - Íå, âñè÷êî â æèâîòà ìè ñå íàðåäè òî÷íî êàêòî ãî èñêàõ è çà òîâà ñúì áëàãî-

äàðåí íà Áîãà. Íèå, õîðàòà, íå ñìå âëàñòíè äà ïðîìåíÿìå ñúäáàòà ñè, à è íå áè áèëî ðåäíî. Íå ìèñëÿ, ÷å å èíòåðåñíî äà çíàåø êàêâî òè ïðåäñòîè, ãóáè ñå õúñà è èíòåðåñà êúì æèâîòà. Íå áèõ èñêàë äà çíàì êàêâî ìå î÷àêâà òàì, çàä úãúëà, íèòî áèõ èñêàë äà çíàì êàêâè çàâîè ìè å ïðèãîòâèëà ñúäáàòà è êîëêî òå ùå ñà îïàñíè è ñòðúìíè.

- Âèêòîð, êàêâî å çà Âàñ Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð? - Êóáàíñêèÿò êàçàøêè õîð å ìîÿò æèâîò, ìîåòî ñåìåéñòâî. È áèõ èñêàë òîâà ìîå ñåìåéñòâî äà äîñòàâè ðàäîñò íà Áúëãàðèÿ. Íå ñè ïðåäñòàâÿì æèâîòà áåç ñåìåéñòâîòî ñè, ïî ñúùèÿ íà÷èí íå áèõ ìîãúë äà ñè ïðåäñòàâÿ è åäèí äåí îò òîçè æèâîò áåç Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð. Îáîæàâàì ïðîôåñèÿòà ñè, öåíÿ ïðèçâàíèåòî ñè, îáè÷àì æèâîòà ñè, ìèëåÿ çà ñåìåéñòâîòî ñè, è âñè÷êî òîâà ñå îáåäèíÿâà â Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð. - Âèíàãè ìå å èíòåðåñóâàë åäèí âúïðîñ - êàê ïåâöèòå ñè ïî÷èâàò èçâúí ðàáîòà? - Íå áèõ êàçàë, ÷å èìàìå ïî÷èâêè. Íèå îò Êóáàíñêèÿ õîð ñå íàìèðàìå âèíàãè â ðåæèì „áîéíà ãîòîâíîñò”. Ìíîãî ÷åñòî ñå å ñëó÷âàëî, êîãàòî ñìå óæ â îòïóñê, äà íè ñå îáàäÿò âåäíàãà äà ñå ÿâèì íà ðàáîòà, òúé êàòî èìàìå ïîêàíà çà ãàñòðîëè, èëè èçâúíðåäåí êîíöåðò ïðåç ëÿòîòî. Òúêìî ñìå ðåøèëè äà èäåì íÿêúäå ñ æåíàòà è äåöàòà íà ìîðå èëè â äðóãà äúðæàâà, è îòíîâî ñìå â ñòðîÿ. Çàòîâà êàçâàì, ÷å çà ìåí Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð å ìîåòî ñåìåéñòâî. Ñâèêíàëè ñìå âñÿêà åäíà ìèíóòà äà

íè ñå îáàäÿò, ÷å íà ñóòðèíòà òðúãâàìå. Çàòîâà íèå êàçâàìå, ÷å òîâà íàøåòî íå å ðàáîòà, à ñëóæáà! - Âèêòîð, êîÿ ïåñåí, êîÿòî èçïúëíÿâàòå êàòî ñîëèñò íà õîðà, Âè å íàéáëèçêà äî ñúðöåòî? - Íàé ìè å ïðèñúðöå ïåñåíòà, ñ êîÿòî çàïî÷íàõ êàðèåðàòà ñè â Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð „Íå äëÿ ìåíÿ ïðèéäåò âåñíà”. Òàçè ïåñåí ìîãà äà ÿ èçïåÿ íåçàâèñèìî êîãà è çàùî, ñ ïîâîä è áåç ïîâîä, âñåêè åäèí Áîæè äåí! Òîâà å ïåñåíòà íà äóøàòà ìè. Ñëåä íåÿ áèõ íàðåäèë èçâåñòíàòà êàçàøêà ïåñåí „Êîãäà ìû áûëè íà âîéíå”. Åäíà ìíîãî ñìèñëåíà ïåñåí, êîÿòî èçïúëíÿâàìå ïî÷òè âèíàãè â íàøèÿ ðåïåðòîàð. - Êîé å Âèêòîð Ñîðîêèí, ñ íÿêîëêî äóìè, èçâúí Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð, èçâúí ñöåíàòà? - Âèêòîð Ñîðîêèí å ïðåäè âñè÷êî äîìîøàð, ìèëååù çà ñåìåéñòâîòî, òàòêî è ëþáÿù ñúïðóã! - Ïðåäñòîè ïúðâîòî âè ãîñòóâàíå â Áúëãàðèÿ. Êàêâî î÷àêâàòå îò áúëãàðñêàòà ïóáëèêà? - Íèå èäâàìå ïðè âàñ ñ òîïëîòàòà íà ñúðöàòà ñè, çàâåùàíà îò íàøèòå äåäè è ïðàäåäè. È ñå íàäÿâàìå äà áúäåì ïîñðåùíàòè ñúñ ñú-

ùàòà òîïëîòà îò åäèí áðàòñêè ñëàâÿíñêè íàðîä. - Êàêâà ïðîãðàìà ùå ïðåäñòàâèòå ó íàñ? - Ïðîãðàìàòà íè å ïîä íàñëîâ: „Íàé-äîáðîòî çà 200 ãîäèíè”. Ùå ïîêàæåì êàêòî èñòîðè÷åñêè ïðîèçâåäåíèÿ, êîèòî ñà íà ïîâå÷å îò 200 ãîäèíè, òàêà è ñúâðåìåííèÿò íè ðåïåðòîàð îò êàçàøêè ïåñíè è òàíöè. Âñè÷êî òîâà ùå áúäå îáâèòî â àâòåíòè÷íè è íåâåðîÿòíî êðàñèâè êîñòþìè. Ùå ïîêàæåì ïðîãðàìà, êîÿòî å ïúëíà ñ ïîçèòèâíî è âåäðî íàñòðîåíèå, íî íå ñàìî - òàì ùå ïðèñúñòâàò è èñòîðèÿ, è áèòêè, è ëþáîâ, è ñåìåéñòâîòî, è òðàäèöèèòå, ïðàâîñëàâèåòî è âÿðàòà. - Êàêúâ å Âàøèÿò ïîçäðàâ êúì áúëãàðñêàòà ïóáëèêà? - Áúëãàðèÿ - î÷àêâàéòå íè! Ïðèâåòñòâàì âñè÷êè áúëãàðè ñ òîïúë êàçàøêè ïðèâåò…..Çà íàñ òóðíåòî íè â Áúëãàðèÿ å èçêëþ÷èòåëíî âúëíóâàùî è îòãîâîðíî. Ïîæåëàâàì âè ìíîãî ëþáîâ è êðàñîòà. Îáè÷àéòå, áúäåòå îáè÷àíè, íàñëàæäàâàéòå ñå íà êðàñîòàòà îêîëî âàñ, ïîñòàðàéòå ñå äà ÿ âèäèòå âúâ âñè÷êî, à íèå, àðòèñòèòå îò Êóáàíñêèÿ êàçàøêè õîð, ùå âè äîíåñåì îùå ìíîãî íåâèæäàíà äî ìîìåíòà êðàñîòà è ìíîãî, ìíîãî ëþáîâ!


ËåãåíäÈ бургаски

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 8

12-14 ÀÏÐÈË 2019

Âëàäèìèð Ñòîÿíîâ – ïîáåäèòåë íà òåðåíà è èçâúí íåãî   ìîìåíòà òîé èãðàå íàé-âàæíèÿ ìà÷ â æèâîòà ñè, áîðåéêè ñå ñ êîâàðíî çàáîëÿâàíå  Ñòîÿíîâ å óâåðåí, ÷å ùå ñå ñïðàâè â òðóäíîòî ïðåïÿòñòâèå  Áèâøèÿò íàïàäàòåë å åäèí îò ìàëöèíàòà ôóòáîëèñòè, êîèòî íå ñà ïðîïóñêàëè äóçïà Ìèõàèë ÊÎËÅ Íèêîé íèêîãà íå çíàå êàêúâ óäàð ìîæå äà ìó ïîäíåñå ñúäáàòà. Çà ñúæàëåíèå, òîâà èçïèòâà â ìîìåíòà íà ãúðáà ñè è Âëàäèìèð Ñòîÿíîâ. Ëåãåíäàòà íà ðîäíèÿ íè ôóòáîë, çà ÷èÿòî ñïîðòíà êàðèåðà ùå ñòàíå âúïðîñ ïî-íàäîëó, ñå áîðè âå÷å øåñòà ãîäèíà ñ êîâàðíî çàáîëÿâàíå. Ïðåç 2013 ãîäèíà òîé áå äèàãíîñòèöèðàí ñ äðåáíîêëåòú÷åí êàðöèíîì (ðàê) íà áåëèòå äðîáîâå. Ïðåç 2014-à íàâëåçå â ðåìèñèÿ, íî çà íåùàñòèå áîëåñòòà îòíîâî ñå àêòèâèçèðà è áîðáàòà çà æèâîò íà áóðãàçëèÿòà ïðîäúëæàâà.  êðàÿ íà ìàðò òàçè ãîäèíà ñòàðòèðà äàðèòåëñêà ñìåòêà, â êîÿòî âñåêè ìîæå äà äàðè ñóìà, ÷ðåç êîÿòî äà ïîìîãíå íà Ñòîÿíîâ â íàé-âàæíèÿ ìó ìà÷.  ìîìåíòà òîé å íà ïåòèÿ åòàï îò ëå÷åíèåòî ñè. Çà ïðîâåæäàíåòî ìó ñà íåîáõîäèìè áëèçî 45 000 ëåâà, êîèòî ñà íåïîñèëíè çà íåãî è ñåìåéñòâîòî. Ñ íåÿ ñå çàïëàùàò 6 öèêúëà òåðàïèÿ ïðåç 2 ñåäìèöè. Ñàìî çà áðîåíè äíè â ñìåòêàòà èìà ñúáðàíè îêîëî 15-17 000 ëåâà, çàÿâè Âëàäèìèð ïðåä âåñòíèê „×åðíîìîðñêè ôàð“. Òîé å óáåäåí, ÷å ñóìàòà ùå óñïåå äà ñå ñúáåðå è òàêà ùå ïðîäúëæè ëåêóâàíå-

òî ñè. Áëàãîäàðåí å íà âñè÷êè, êîèòî â òîçè òðóäåí ìîìåíò, ïðîÿâÿâàò ìèëîñúðäèå è ìó ïîìàãàò ïî âñåâúçìîæíè íà÷èíè. Ñàìîòî ëå÷åíèå ùå ñå ïðîâåäå â Áóðãàñ ïî íàñòîÿâàíå íà Ñòîÿíîâ, âúïðåêè ÷å å ìîæåëî òî äà ñå ñúñòîè è â Òóðöèÿ. Òîé èñêà äà áúäå áëèçî äî ñåìåéñòâîòî ñè è ñâîèòå ïðèÿòåëè, îò êîèòî ÷óâñòâà îãðîìíà ïîäêðåïà è òîâà ãî êàðà äà ñå ÷óâñòâà ùàñòëèâ. Çàðàäè èç÷åðïâàíå íà òåðàïåâòè÷íèòå âúçìîæíîñòè íà íåãî ìó å ïðåäëîæåíî äà ïðåìèíå ïðåç èìóíîòåðàïèÿ, êîÿòî äà íàêàðà ñàìèÿ îðãàíèçúì äà ñå áîðè ñúñ çëîêà÷åñòâåíîòî òóìîðíî çàáîëÿâàíå. „Âúïðîñíàòà òåðàïèÿ íå å ïðèåòà êàòî ëå÷åíèå â Åâðîïà. Îäîáðåíà å çà âñÿêàêúâ âèä êàðöèíîì, íî íå è çà ìîÿ. Áëàãîäàðåíèå íà ìîè ïðèÿòåëè, ÷èÿòî äúùåðÿ çàâúðøè „Îíêîëîãèÿ“ â ÑÀÙ, ìè áå êàçàíî ïðåç äåêåìâðè, ÷å òîâà çàáîëÿâàíå â Àìåðèêà ñå ëåêóâà ïî òîçè íà÷èí. Äàâàëî ìíîãî äîáðè ðåçóëòàòè, êîåòî çà ìåí å ëú÷ ñâåòëèíà, îò êîÿòî èìàì íóæäà. Ìîãà äà áúäà èçëåêóâàí, âúïðåêè ÷å ïîäîáíî ëå÷åíèå íå å ïðèåòî â Åâðîïà“, íå ñïèðà äà âÿðâà òîé.

Áóðãàçëèÿòà (âäÿñíî) ñ åêèïà íà „Ëîêîìîòèâ“ (Ñîôèÿ) Ñëåä òàçè òåðàïèÿ ùå ñå ðàçáåðå äàëè âñè÷êî âúðâè â ïîëîæèòåëíà íàñîêà. Àêî èìà ïîäîáðåíèå, ùå ñå íàëîæè òîé äà ïðîäúëæè ñ òîçè ìåòîä íà ëå÷åíèå, êàòî ùå ìó áúäàò íåîáõîäèìè îùå ñðåäñòâà çà ñëåäâàùèòå òåðàïèè. „Ãëåäàì ñìåëî íàïðåä“, êàçâà Ñòîÿíîâ è íå ïàäà äóõîì, óâåðåí, ÷å ùå ïðåáîðè òåæêîòî ïðåïÿòñòâèå, êàêòî òîé ñàì íàðè÷à çàáîëÿâàíåòî ñè. Çà ñâåòà íà ôóòáîëà èìåòî Âëàäèìèð Ñòîÿíîâ å äîñòà äîáðå ïîçíàòî. Áóðãàçëèÿòà èçãðàäè óñïåøíà êàðèåðà êàòî ôóòáîëèñò, èãðàåéêè çà îòáîðèòå íà „×åðíîìîðåö“ (Áóðãàñ), „Äåïîðòèâî“ (Ëà Êîðóíÿ), „Ëîêîìîòèâ“ (Ñîôèÿ), êàêòî è ïëîâäèâñêèòå „Áîòåâ“ è „Ñïàðòàê“. Ñòèãíàë å è äî íàöèîíàëíèÿ îòáîð íà ñòðàíàòà íè, êúäåòî èçèãðàâà åäèí ìà÷. Ïðåäè äà çàïî÷íå äà òðåíèðà ôóòáîë, Ñòîÿíîâ ñå å çàíèìàâàë ñ áàñêåòáîë è âîëåé-

áîë. Çà íàé-âåëèêàòà èãðà â ñâåòà ãî îòêðèâà ëåãåíäàðíèÿò èãðà÷ è òðåíüîð Õðèñòî Ìîì÷åâ îò „×åðíîìîðåö“. Ñòàâà ñëó÷àéíî íà ôóòáîëåí òóðíèð ìåæäó ó÷èëèùàòà â Áóðãàñ, êîãàòî Âëàäèìèð å â 9-è êëàñ. Îùå ñ ïúðâèòå ñè ñòúïêè äåìîíñòðèðà ñâîÿ áåçñïîðåí òàëàíò. Ñëåä ïî-ìàëêî îò äâå ãîäèíè ïîïàäà è â ïîëåçðåíèåòî íà ìúæêèÿ îòáîð íà „àêóëèòå“. Òàêà çàïî÷âà ôóòáîëíàòà ïðèêàçêà íà íàïàäàòåëÿ. Ñïîäåëÿ, ÷å ìîìåíòèòå íà òåðåíà, êîèòî òîé íÿìà äà çàáðàâè, íå ñà åäèí èëè äâà. Íî ñïîìåíàâà çà ãîëà ñè ïðè ãîñòóâàíåòî íà „Õàñêîâî“, êîéòî å íåãîâ ïðúâ â êàðèåðàòà ìó. Âúïðåêè ÷å „àêóëèòå“ ãóáÿò ñðåùàòà ñ 1:2, Ñòîÿíîâ è äî äíåñ ñè ñïîìíÿ ñâîåòî ïîïàäåíèå, êîåòî ïî íåãîâè äóìè å ìîæå áè è íàé-êðàñèâèÿò ìó ãîë. Äîñòà ëþáîïèòåí ôàêò îò âèçèòêàòà ìó å, ÷å òîé íÿìà íèòî åäíà ïðîïóñíàòà äóçïà, ñ êîåòî ìàëöèíà ìîãàò äà ñå ïîõâàëÿò. Äðóãà èíòåðåñíà ñëó÷êà, çà êîÿòî ðàçêàçâà, å îò ïåðèîäà ìó â êàçàðìàòà. Òîãàâà áóðãàçëèè ñà ñå èçïðàâèëè ñðåùó „Áåëàñèöà“ (Ïåòðè÷). „×óõìå ñå ñ ìàéêà ìè, êîÿòî ìè êàçà, ÷å íÿêàêâà âîåííà êîëà å äîøëà ïðåä äîìà íè. Âúïðîñíèòå „ãîñòè“ ñà ïîèñêàëè äà âçåìàò áóðãàñêèÿ íàïàäàòåë â „×åðíî ìîðå“ (Âàðíà). Äîáðå, ÷å òîãàâà Òîòêî Äðåìñèçîâ è Âàñèë Ñòîÿíîâ óñïÿõà äà ìå ñêðèÿò, çà äà íå ñå îçîâà ïðè âàðíåíöè“, ñïîìíÿ ñè ñ óñìèâêà Ñòîÿíîâ. Òîé ñå ãîðäåå, ÷å íàâñÿêúäå, êúäåòî å èãðàë, èìà èçãðàäåíè ïðèÿòåëñòâà è ôåíîâåòå âñå îùå ãî ïîìíÿò è óâàæàâàò. Äîðè â ïðåñòîÿ ñè â ñîôèéñêèÿ „Ëîêîìîòèâ“, çàðàäè ìíîãî îòáåëÿçàíè îò íåãî ïîïàäåíèÿ, ñà çàïî÷íàëè äà ãî ñðàâíÿâàò â Íèêîëà Êîòêîâ.

ðåä íåãî ñèòóàöèÿòà ìîæå äà ñå îïðàâè, êîãàòî ãðàäúò íè îòíîâî ðàçïîëàãà ñ áàçè, êàêâèòî å èìàë íàâðåìåòî, çà äà ìîãàò äà òðåíèðàò ìåñòíèòå èãðà÷è òóê è âïîñëåäñòâèå äà ñå ðàçâèâàò, à íå äà õîäÿò îùå êàòî äåöà äà òðåíèðàò èçâúí Áóðãàñ. „Ïðåäè, êîãàòî èäâàõà òóê „Ëåâñêè“ è ÖÑÊÀ, ñïîäåëÿõà, ÷å äîðè è òå íÿìàò òàêèâà óñëîâèÿ, à ñåãà...“, êîìåíòèðà ñ áîëêà òîé. Èñêðåíî ñå íàäÿâà, ÷å áóðãàñêèÿò ôóòáîë ùå èçïëóâà îò áëàòîòî, â êîåòî ñå íàìèðà â ìîìåíòà è ùå äîéäàò ïî-äîáðè âðåìåíà. Âúïðåêè íåçàâèäíàòà ñèòóàöèÿ, òîé ïðîäúëæàâà äà ñëåäè ñëó÷âàùîòî ñå âúâ ôóòáîëà òóê. Ïîñëåäíèÿò äâóáîé, íà êîéòî å ïðèñúñòâàë, å ìà÷úò îò òàçè ñðÿäà ìåæäó „×åðíîìîðåö 1919“ è „Äèìèòðîâãðàä“, çàâúðøèë ñ

Âëàäèìèð Ñòîÿíîâ çàùèòàâà öâåòîâåòå è íà èñïàíñêèÿ „Äåïîðòèâî“ Ñúñ ñêðîìíîñò òîé ñïîäåëÿ, ÷å íå ìîæå äà ñå ìåðè ñ Êîòëåòî, íî ïðèçíàâà, ÷å òîé è Ãåîðãè Àñïàðóõîâ ñà áèëè íåãîâèòå êóìèðè. Ðàçãîâàðÿéêè ñ Âëàäèìèð Ñòîÿíîâ óñåùàì, ÷å â íåãî èìà åäèí íåïðèíóäåí ìåñòåí øîâèíèçúì, à çà Ñòîÿíîâ Áóðãàñ íå å ïðîñòî ãðàä, à íåùî ïîâå÷å. Ïðèçíàâà, ÷å ìó å íåïðèÿòíî çàðàäè ìîìåíòíîòî ñúñòîÿíèå íà áóðãàñêèÿ ôóòáîë. È íÿìà êàê äà å, ñëåä êàòî òîé å åäèí îò õîðàòà, äàëè æèâîòà ñè, çà äà ìîæå Áóðãàñ äà ñå çàòâúðäè êàòî ôóòáîëåí öåíòúð, à ãîñòóâàùèòå òèìîâå äà èäâàò òóê ñ ðåñïåêò. Ñïî-

ïîáåäà çà „àêóëèòå“. Êàòåãîðè÷åí å, ÷å èìà îùå ìíîãî êàêâî äà äàäå íà ôóòáîëà â ãðàäà, à è íå ñàìî.  ìîìåíòà òîé å äåëåãàò íà ÁÔÑ, íàáëþäàâàéêè òàëàíòè îò Þæíà Áúëãàðèÿ çà íàöèîíàëíèÿ îòáîð. Äîêàçàë å, ÷å óìåå äà ðàáîòè äîáðå ñ ìëàäèòå, ñëåä êàòî â òðåíüîðñêàòà ñè ïðîôåñèÿ å òðåíèðàë ìíîçèíà ìåñòíè ñïîðòèñòè, êîèòî òåïúðâà ñà ïðîõîæäàëè âúâ ôóòáîëà è äíåñ âå÷å ñà èçãðàäåíè èãðà÷è. Çà ñúæàëåíèå, íå â Áóðãàñ, à â äðóãè ãðàäîâå íà Áúëãàðèÿ è ÷óæáèíà, êúäåòî íîñÿò óñïåõè è ñëàâà íà ñâîèòå òèìîâå.

Êàê äà ïîìîãíåòå íà Âëàäî Ñòîÿíîâ


×ô

CÒÐÀÍÈÖÀ 9

Ïîìîðèå ñå ãîòâè çà áÿãàíåòî â íåäåëÿ

12-14 ÀÏÐÈË 2019

ÔÓÒÁÎË

Ïîìîðèå ùå áúäå äîìàêèí íà òðåòîòî ñúñòåçàíèå îò íîâèÿ ñåçîí íà „Ðúí Áúëãàðèÿ“. Íàäïðåâàðà, êîÿòî çàïî÷âà â 10 ÷àñà, ùå ïðåäèçâèêà ñèëèòå íà ó÷àñòíèöèòå ñ 5 êì áÿãàíå ïî ïÿñúê è îùå 5 êì – ïî ÷åðíèÿ ïúò íà äèãàòà ìåæäó ïîìîðèéñêîòî åçåðî è ×åðíî ìîðå. Äíåñ îò 11:30 ÷àñà, â Çàëà ¹ 2 íà Îáùèíà Ïîìîðèå, ùå ñå ïðîâåäå ïðåñêîí-

ôåðåíöèÿ, ñ ó÷àñòèåòî íà êîîðäèíàòîðà íà êàìïàíèÿòà Àíòîí Áîíîâ. Âñåêè æåëàåù ìîæå äà ïðèñúñòâà íà íåÿ, çà äà ðàçáåðå ïîâå÷å çà èíèöèàòèâàòà è çà óñëîâèÿòà íà íàäïðåâàðàòà. Ñúñòåçàíèåòî å ïîäõîäÿùî çà âñè÷êè, êàòåãîðè÷íè ñà îðãàíèçàòîðèòå. Çà æèòåëèòå íà Ïîìîðèå òàêñàòà çà ó÷àñòèå å áåçïëàòíà.

Ãîíèòáàòà ìåæäó „Íåôòîõèìèê“ è „Ñîçîïîë“ ïðîäúëæàâà Äâàòà îòáîðà çàïèñàõà ïîáåäè, „×åðíîìîðåö“ ñúùî ñå ïîçäðàâè ñ óñïåõà

Ìèõàèë ÊÎËÅ Èíòðèãàòà çà ïúðâîòî ìÿñòî â Òðåòà þãîèçòî÷íà ëèãà ïðîäúëæàâà äà å æèâà. Ïðåòåíäåíòèòå çà ëèäåðñêàòà ïîçèöèÿ - „Íåôòîõèìèê“ è „Ñîçîïîë“ ïîñòèãíàõà ïîáåäè. Ïî òîçè íà÷èí ñå çàïàçè ðàçëèêàòà îò òðè òî÷êè ìåæäó äâàòà òèìà, â ïîëçà íà áóðãàçëèè. „Øåéõîâåòå“ óñïÿõà äà íàääåëåÿò óáåäèòåëíî íàä ãîñòèòå îò „Ìàðèöà“ (Ïëîâäèâ) ñ 4:2. Ñðåùàòà íà „Ëàçóð“ çàïî÷íà ñ áúðç ãîë íà ïëîâäèâ÷àíè, êîèòî îùå âúâ âòîðàòà ìèíóòà ïîâåäîõà â ðåçóëòàòà, ñëåä ãîë íà Òîäîð Òèìîíîâ. Ðàäîñòòà èì îáà÷å òðàÿ êðàòêî è äîìàêèíèòå èçðàâíèõà ñëåä 9 ìèíóòè. Àâòîð íà ïîïàäåíèåòî áå Äåÿí Õðèñòîâ.  22-àòà ìèíóòà îòíîâî òîé ñå ðàçïèñà çà 2:1, à ìàëêî ñëåä òîâà Öâåòàí Ôèëèïîâ óâåëè÷è ïðåäíèíàòà íà „Íàôòàòà“ çà 3:1. Ïðåç âòîðîòî ïîëóâðåìå Äåÿí Õðèñòîâ ðåàëèçèðà ñâîÿ õåòòðèê â 73-àòà ìèíó-

òà, ïðàâåéêè ðåçóëòàòà 4:1. Òðè ìèíóòè ïðåäè êðàÿ íà äâóáîÿ ãîñòèòå íàìàëèõà èçîñòàâàíåòî ñè çà êðàéíîòî 4:2.  ñëåäâàùèÿ êðúã, êîéòî ùå ñå ïðîâåäå òàçè íåäåëÿ, „Íåôòîõèìèê“ ùå ãîñòóâà íà „Õàñêîâî“. Ïðåêèÿò è âå÷å åäèíñòâåí êîíêóðåíò íà áóðãàçëèè – îòáîðúò íà „Ñîçîïîë“ ïîñòèãíà êàòåãîðè÷åí ðåçóëòàò, ðàçãðîìÿâàéêè ñ 4:1 êà-

òî ãîñò ñúñòàâà íà „Ñâèëåíãðàä“. Ïðåäè äâóáîÿ âåñòíèêúò íè íàïèñà, ÷å ïîäîáåí ðåçóëòàò íå áè áèë èçíåíàäà, ïðåäâèä ìîìåíòíîòî ñúñòîÿíèå è íà äâàòà òèìà. Ñðåùàòà íà ñòàäèîí „Êîëîäðóìà“ â þæíèÿ ãðàä ñå èãðà íà òåæúê òåðåí, çàðàäè ïðîëèâåí äúæä, íî âúïðåêè òîâà „âàìïèðèòå“ íå îñòàâèõà øàíñîâå íà ñâîèòå äîìàêèíè. Ïúðâîòî ïîïàäåíèå â ìà-

ÊËÀÑÈÐÀÍÅ: 1. „Íåôòîõèìèê 1962" (Áóðãàñ) 2. „Ñîçîïîë" (Ñîçîïîë) 3. „Çàãîðåö" (Íîâà Çàãîðà) 4. „×åðíîìîðåö 1919" (Áóðãàñ) 5. „Ìàðèöà 1921" (Ïëîâäèâ) 6. „Ìèíüîð" (Ðàäíåâî) 7. „Õàñêîâî 1957" (Õàñêîâî) 8. „Àòëåòèê" (Êóêëåí) 9. „Ðîçîâà äîëèíà" (Êàçàíëúê) 10. „Ãèãàíò" (Ñúåäèíåíèå) 11. „Ñîêîë" (Ìàðêîâî) 12. „Ëåâñêè" (Êàðëîâî) 13. „Áîðèñëàâ 2009" (Ïúðâîìàé) 14. „Êàðíîáàò" (Êàðíîáàò) 15. „Äèìèòðîâãðàä 1947" (Äèìèòðîâãðàä) 16. „Ñâèëåíãðàä 1921" (Ñâèëåíãðàä) 17. „Ñàäîâî" (Ñàäîâî) 18. „Àñåíîâåö 2005" (Àñåíîâãðàä)

Ì 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 24 25 25 25 25

Ï 20 19 16 15 13 11 10 10 9 8 8 7 9 8 7 5 5 2

Ð 3 3 5 4 8 5 6 5 5 7 5 8 2 5 3 6 1 3

Ç 2 3 4 6 4 9 9 10 11 10 11 10 14 11 15 14 19 20

ÃÐ 62:16 55:21 52:17 58:27 34:17 31:23 41:32 40:35 38:40 26:28 34:41 19:28 29:37 28:45 21:36 19:46 14:70 24:66

Ò 63 60 53 49 47 38 36 35 32 31 29 29 29 29 24 21 16 9

÷à áå äåëî íà Àíòîíèî Ëàñêîâ, êîéòî îòêðè çà „íåáåñíîñèíèòå“ 11 ìèíóòè ñëåä ïúðâèÿ ñúäèéñêè ñèãíàë.  ðàìêèòå íà 6 ìèíóòè, ìåæäó 54 è 60 ìèíóòè, ãîñòèòå óáèõà èçöÿëî èíòðèãàòà â äâóáîÿ, ñëåä äâà ãîëà íà Òðàéî Ãðîçåâ è Ñòàíèìèð Áàåâ. Ñèëèòå íà „Ñâèëåíãðàä“ ñòèãíàõà äà âúðíàò ñàìî åäíî ïîïàäåíèå, ÷ðåç Àíàñòàñ Ïîïîâ.  ñúáîòà îòáîðúò íà „Ñîçîïîë“ ïðèåìà „×åðíîìîðåö 1919“

Êàðàòåêè èñêàò ïàðè çà ó÷àñòèå íà Ñâåòîâíî â Ðóìúíèÿ Ãåîðãè ÐÓÑÈÍΠÏðåçèäåíòúò íà Ñïîðòåí êëóá ïî êàðàòå „Íèêîí-Áóðãàñ“ Íèêîëàé Öàíåâ å íàïèñàë ïèñìî äî ÎáÑ-Áóðãàñ, ñ êîåòî èñêà îòïóñêàíå íà åäíîêðàòíà ôèíàíñîâà ïîìîù çà ó÷àñòèå íà íåãîâè ñúñòåçàòåëè íà Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî â Ðóìúíèÿ. Ôîðóìúò ùå ñå ïðîâåäå ìåæäó 24 è 26 ìàé òàçè ãîäèíà â ñòîëèöàòà íà ñåâåðíàòà íè ñúñåäêà Ðóìúíèÿ. „Íåîáõîäèìà íè å ñóìàòà îò 1500 ëåâà çà òðèìàòà íàøè ñúñòåçàòåëè, â êîèòî ñà âêëþ÷åíè õîòåë, òðàíñïîðò è òàêñà çà ó÷àñòèå. Ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî â Ðóìúíèÿ å åäíî îò íàé-âàæíèòå ñúñòåçàíèÿ ïðåç ãîäèíàòà, ñâúðçàíè ñ ðåàëèçàöèÿòà è

ðàçâèòèåòî íà ñúñòåçàòåëèòå íè. Íàäÿâàì ñå äà óñïååì äà ïîëó÷èì âúçìîæíîñòòà è òàçè ãîäèíà äà

ÏÎÊÀÍÀ ÓÑ ÍÀ ÇÏÊ „ÁÚÄÅÙÅ”- ÁÓÐÃÀÑ, æ.ê. Ìåäåí Ðóäíèê ÑÂÈÊÂÀ ÎÁÙÎ ÃÎÄÈØÍÎ-ÎÒ×ÅÒÍÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ ÍÀ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈßÒÀ, êîåòî ùå ñå ïðîâåäå íà 18 ÀÏÐÈË 2019 ãîäèíà /÷åòâúðòúê/ îò 17.00 ÷àñà â ñàëîíà íà ×ÈÒÀËÈÙÅ” ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅ”-êâ. ÏÎÁÅÄÀ ïðè ñëåäíèÿ ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄ: 1.Óòâúðæäàâàíå ðåøåíèåòî íà ÓÑ çà ïðèåìàíå íà íîâè ÷ëåí êîîïåðàòîðè. 2.Îäîáðÿâàíå îò÷åòà íà ÓÑ çà äåéíîñòòà ïðåç 2018ã. 3.Ïðèåìàíå íà Ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò íà êîîïåðàöèÿòà çà 2018ãîä. 4. Îäîáðÿâàíå îò÷åòà íà ÊÑ. 5. Ðåøåíèå íà ñúáðàíèåòî çà òåãëåíå íà êðåäèò ñðåùó èïîòåêà íà íåäâèæèìî èìóùåñòâî – ñãðàäè. 6. Ðåøåíèå íà ñúáðàíèåòî, çà ó÷àñòèåòî íà êîîïåðàöèÿòà â óñâîÿâàíå íà åâðîïåéñêè ôîíäîâå è ïðîãðàìè. 7. Ðåøåíèå íà ñúáðàíèåòî äà ïîëçâà ôèíàíñèðàíå ñðåùó çàëîã íà åâðîïåéñêè ñóáñèäèè, çà îáîðîòíè ñðåäñòâà – ñðåùó ãîäèøíè ñóáñèäèè. 8. Âçåìàíå íà ðåøåíèå çà ïðîäàæáà íà ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ. Ïðè ëèïñà íà êâîðóì, ñúáðàíèåòî ùå ñå ïðîâåäå íà ñúùîòî ìÿñòî, åäèí ÷àñ ïî-êúñíî. Îò ðúêîâîäñòâîòî íà ÓÑ è ÊÑ íà ÇÏÊ „ Áúäåùå” Òåë: 056 85 22 64, 0877 356 426

âçåìàò ó÷àñòèå ñ ïîìîùòà íà Îáùèíà Áóðãàñ“, ïèøå Öàíåâ. Ïèñìîòî ùå áúäå ðàç-

ãëåäàíî â ïîñòîÿííàòà êîìèñèÿ ïî ñïîðò êúì ÎáÑÁóðãàñ, ÷èåòî çàñåäàíèå å ïðåç èäíàòà ñåäìèöà.

ÎÁßÂÀ ''Ðîñòåð'' ÎÎÄ òúðñè ðàáîòíèöè íà äëúæíîñòòà òîâàðà÷-ìåñòîðàáîòà ''ïëîùàäêà çà âðåìåííî ñúõðàíåíèå è òðåòèðàíå íà îòïàäúöè'' ãð.Êàìåíî. Èçèñêâàíèÿ: Îñíîâíî îáðàçîâàíèå, ðàáîòîñïîñîáíîñò, îòãîâîðíîñò êúì ïîñòàâåíèòå çàäà÷è, óìåíèå çà ðàáîòà â åêèï, èçïúëíèòåëíîñò, ìîòèâàöèÿ Îñíîâíè çàäúëæåíèÿ: Ñúáèðàíå, èçíàñÿíå, ïðåäâàðèòåëíî òðåòèðàíå íà îòïàäúöè îò ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè; Ðàç÷èñòâàíå è ðåöèêëèðàíå íà ìåòàëè îò ñòðîèòåëíè îòïàäúöè. Òîâàðî-ðàçòîâàðíè è ïðåíîñíè äåéíîñòè. Îñíîâíî âúçíàãðàæäåíèå - 600ëâ ''Ðîñòåð'' ÎÎÄ òúðñè ñëóæèòåëè íà äëúæíîñòòà ðåçà÷,ìåòàë-ìåñòîðàáîòà ''ïëîùàäêà çà âðåìåííî ñúõðàíåíèå è òðåòèðàíå íà îòïàäúöè'' ãð.Êàìåíî. Èçèñêâàíèÿ: Îáðàçîâàíèå - ñðåäíî èëè äîêóìåíò çà ïðàâîñïîñîáíîñò - çàâàð÷èê íà ãàçîêèñëîðîäíî ðÿçàíå, äà ïîçíàâà òåõíèêèòå ïðè ãàçî-êèñëîðîäíî ðÿçàíå è çàâàðÿâàíå. Îñíîâíè çàäúëæåíèÿ: Íàðÿçâàíå è ôîðìàòèðàíå ÷ðåç ãàçîâî ïëàçìåííî è ìåõàíè÷íî îòñòðàíÿâàíå íà îòïàäàùèòå â ïðîèçâîäñòâåíàòà äåéíîñò ìåòàëè (ñêðàï). Îñíîâíî âúçíàãðàæäåíèå - 620ëâ. Òåëåôîí çà èíôîðìàöèÿ - 0882 566 001

(Áóðãàñ) â ìîðñêîòî äåðáè. Ñðåùàòà íà „Àðåíà Ñîçîïîë“ å ñ íà÷àëî îò 19 ÷àñà. „Àêóëèòå“ îò ñâîÿ ñòðàíà óñïÿõà äà ïîáåäÿò ñ ìèíèìàëíîòî 1:0 êàòî äîìàêèíè „Äèìèòðîâãðàä 1947“. Åäèíñòâåíèÿò ãîë â ìà÷à ðåàëèçèðà Æóëèåí Ïàðóøåâ ïðåç âòîðîòî ïîëóâðåìå. Ïðåäè ïî÷èâêàòà àêóëèòå óäàðèõà ãðåäà, à â êðàÿ íà ñðåùàòà Ïåòúð Êîëåâ íà äâà ïúòè ïðîïóñíà ñàì ñðåùó âðàòà-

ðÿ íà ãîñòèòå. Äðóãèÿò ïðåäñòàâèòåë â ëèãàòà îò Áóðãàñêà îáëàñò, „Êàðíîáàò“, ãîñòóâà íà „Ñîêîë“ (Ìàðêîâî). Äâóáîÿò îáà÷å áå îòëîæåí, à ïî íàøà èíôîðìàöèÿ òîâà ñå å ñëó÷èëî çàðàäè íàâîäíåí òåðåí â ïëîâäèâñêîòî ñåëî. Âñå îùå íå ñå çíàå çà êîãà ùå áúäå íàñðî÷åíà ñðåùàòà ìåæäó äâàòà òèìà. Êðàéíîòî ðåøåíèå çàâèñè îò çîíàëíèÿ ñúâåò íà ÁÔÑ-Ïëîâäèâ.

Þíîøè íà "àêóëèòå"  ïîëó÷èõà ïðîâîêàòèâíà òîðòà


10

12-14 ÀÏÐÈË 2019

ÑÚÁÎÒÀ

ÏÅÒÚÊ

06:00 - Ñóòðåøåí áëîê 08:30 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 08:45 - Êóëòóðà.ÁÃ 09:45 - 100% áóäíè 10:45 - Ñïîðòèñèìî ñïîðòíî-ðàçâëåêà-

òåëíî ïðåäàâàíå/ï/ 11:15 - Êàêâî ùå ñå ñëó÷è 2 äîêóì.ôèëì /8 åï./ï/ 11:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 12:30 - Ñòàíè áîãàò òâ èãðà/ï/ 13:30 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî /ï/ 14:00 - Ìàëêè èñòîðèè ïðåäàâàíå íà ñîöèàëíà òåìàòèêà 15:00 - Ïðåäàâàíå çà õîðà ñ óâðåäåí ñëóõ 15:15 - Îáçîð "Ëèãà Åâðîïà" 15:45 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 16:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 16:10 - Íîâèíè íà òóðñêè åçèê 16:30 - Êàêâî ùå ñå ñëó÷è 2 äîêóì. ôèëì /9 åï./ 17:00 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî 17:25 - Çåëåíà ñâåòëèíà 17:30 - Ñïîðòèñèìî ñïîðòíî-ðàçâëåêàòåëíî ïðåäàâàíå 18:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 18:20 - Îùå îò äåíÿ 19:00 - Ñòàíè áîãàò òâ èãðà 19:50 - Ëåêà íîù, äåöà! 20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 20:45 - Ñïîðòíè íîâèíè 21:00 - Ïàíîðàìà ñ Áîéêî Âàñèëåâ 22:00 - Íîùíè ïòèöè âå÷åðíî òîêøîó 23:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 23:25 - Çåëåíà ñâåòëèíà 23:30 - Êèàðà Ïàíêàëäè /Èòàëèÿ/, Ôðàíê Ñîëèâàí /ÑÀÙ/ è Ãåðäáåíä /Ãåðìàíèÿ/ Ìåæäóíàðîäåí äæàç ôåñòèâàë "Áàíñêî 2018" 00:35 - Ãðåõîâåòå íà áàùà ìè äîêóìåíòàëåí ôèëì /êîïðîäóêöèÿ, 2009ã./, ðåæèñüîð Íèêîëàñ Åíòåë(14) 02:00 - Êóëòóðà.Áà /ï/ 03:00 - 100% áóäíè /ï/ 04:05 - Äîé÷å Âåëå: Øèôò

06:05 - Âíèìàíèå, ðîáîòèêà àíèì. /ï/ 06:30 - Äèíîîòðÿä "Êóíã-ôó" àíèì./ï/ 06:55 - Ñðåáðèñòèÿò æðåáåö àíèì./ï/ 07:45 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 08:00 - Ïúòåêè ñåäìè÷íî ïðåäàâàíå 08:30 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 09:00 - Äåíÿò çàïî÷âà 11:00 - Òóðèçúì.áã 12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 12:30 - Áðàçäè - çà çåìåäåëèå 13:00 - Èäå íàøåíñêàòà ìóçèêà 14:00 - Âÿðà è îáùåñòâî 15:00 - Âå÷íè âðåìåíà /Áúëãàðèÿ,

1974ã./, ðåæèñüîð Àñåí Øîïîâ, â ðîëèòå: Ïåòúð Ñëàáàêîâ, Ìàðèÿ Ñïàñóíîâà, Ñòîé÷î Ìàçãàëîâ è äð. 16:40 - Øîóòî íà Ãðåúì Íîðòúí ñ ó÷àñòèåòî íà Êåéò Óèíñëåò, Èäðèñ Åëáà, Êðèñ Ðîê, ìóçèêà Ëèúì Ãàëàõàð/ï/ (12) 17:30 - Äæèíñ Ðîäúò íà ïðîô.Íèêîëàé Íàéäåíîâ 18:00 - Èçâúí èãðàòà ðàçâëåêàòåëíî ïðåäàâàíå 18:45 - Ôåíèêñúò Òîêèî äîêóìåíòàëåí ôèëì /2, ïîñëåäåí åï./ 19:45 - Ëåêà íîù, äåöà! 20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 20:30 - Ñïîðòíè íîâèíè 20:45 - Ãîñïîäèí Ñåëôðèäæ òâ ôèëì /7 è 8 åï./(12) 22:25 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 22:40 - Ñòóäèî "Õ": Íå óáèâàé òâ ôèëì /15 è 16 åï./(12) 00:25 - Ìîíîíîêå àíèì.(16) 01:15 - Ôåíèêñúò Òîêèî äîêóìåíòàëåí ôèëì /2 åï./ï/ 02:00 - Äæèíñ Ðîäúò íà ïðîô.Íèêîëàé Íàéäåíîâ/ï/ 03:00 - Ãîñïîäèí Ñåëôðèäæ òâ ôèëì /7 è 8 åï./ï/ (12) 04:30 - Áðàçäè /ï/ 05:00 - Èäå íàøåíñêàòà ìóçèêà ñ Äàíèåë Ñïàñîâ è Ìèëåí Èâàíîâ /ï/

ÍÅÄÅËß

06:00 - Íåäåëíî åâàíãåëèå 06:05 - Âíèìàíèå, ðîáîòèêà àíèì. /ï/ 06:30 - Äèíîîòðÿä "Êóíã-ôó" àíèì./ï/ 06:55 - Ñðåáðèñòèÿò æðåáåö àíèì./ï/ 07:45 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 08:00 - Ïúòåêè ñåäìè÷íî ïðåäàâàíå ñ âîäå-

ùà Äåíèöà Àòàíàñîâà-Ãåðãîâà 08:30 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 09:00 - Äåíÿò çàïî÷âà 11:00 - Îòáëèçî ñ Ìèðà 12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 12:30 - # Åâðîïà 13:00 - Èâàí Ðàäîåâ: "Àç ñúì è íîæà, è ðàíàòà" äîêóìåíòàëåí ôèëì /2, ïîñëåäíà ÷àñò/ 14:00 - Áèáëèîòåêàòà ïðåäàâàíå 15:00 - Óñïåõúò íà Áóêè /Êàíàäà, 2006ã./, ðåæèñüîð Ïèòúð Ìîñ, â ðîëèòå: Òàòÿíà Ìàñëàíè, Ñòþàðò Õþç, Ñàðà Àëúí è äð. 16:35 - Öåíàòà íà ïòèöèòå äîêóìåíòàëåí ôèëì /Áúëãàðèÿ, 2004ã./, ðåæèñüîð Àëáåíà Ïóíåâà 17:10 - Ñåìåéñòâî Äàðúë 2 /4 åï./ 18:00 - Ïðåìåæäèÿòà íà Ñâåùåíàòà êíèãà äîêóìåíòàëåí ôèëì ïî ïîâîä 140-ãîäèøíèíàòà íà Áúëãàðñêèÿ ïàðëàìåíò 18:30 - Ñïîðò ÒÎÒÎ 19:00 - Ïðåç êîðèäîðèòå íà âðåìåòî ñ Ìîðãàí Ôðèéìàí 2 äîêóì./5 åï./ 19:45 - Ëåêà íîù, äåöà! 20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 20:30 - Ñïîðòíè íîâèíè 20:45 - Áúëãàðèÿ îò êðàé äî êðàé 8 21:15 - Èãðà íà ëþáîâ èãðàëåí ôèëì /ÑÀÙ, 2009ã./, ðåæèñüîð Ìàðê Ôèíáåðã, â ðîëèòå: Ïîë Êåìáåë, Àíäè Ãðèôèò, Äîðèñ Ðîáúðòñ è äð.(12) 23:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 23:15 - Íàøèòå ëþáîâíèöè èãðàëåí ôèëì / Èñïàíèÿ, 2016ã./, ðåæèñüîð Ìèãåë Àíõåë Ëàìàòà, â ðîëèòå: Åäóàðäî Íîðèåãà, Ìèøåë Õåíåð, Ôåëå Ìàðòèíåñ è äð.(14) 00:50 - Ïðåç êîðèäîðèòå íà âðåìåòî ñ Ìîðãàí Ôðèéìàí 2 äîêóì./5 åï./ï/ 01:35 - Ñòóäèî "Õ": Íå óáèâàé òâ ôèëì /15 è 16 åï./ï/(12) 03:20 - Ãðåõîâåòå íà áàùà ìè äîêóìåíòàëåí ôèëì /ï/(14) 04:45 - Âÿðà è îáùåñòâî /ï/

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðîáîòè ïîä ïðèêðèòèå" - àíèì., åï.20 06:30 - "Òàçè ñóòðèí" 09:30 - "Ïðåäè îáåä" - òîêøîó 12:00 - bTV Íîâèíèòå 12:30 - "Øîóòî íà Ñëàâè" /ï./ 13:30 - Ïðåìèåðà: "Ëþáîâ îò âòîðè îïèò" - ñ.2, åï.69 15:00 - Ïðåìèåðà: "Øåñò ñåñòðè" ñ.5, åï.14 16:00 - Ïðåìèåðà: "Àëèñà â ñòðàíàòà íà ëþáîâòà" - ñ.3, åï.70 17:00 - bTV Íîâèíèòå 17:25 - "Ëèöå â ëèöå" 17:50 - Ñïîðò òîòî 18:00 - Ïðåìèåðà: "Îïàñíè óëèöè" ñ.12, åï.111 19:00 - bTV Íîâèíèòå 20:00 - Ïðåìèåðà: "Ìàéêà" - åï.53 21:00 - Ïðåìèåðà: "Ñòîëè÷àíè â ïîâå÷å" - ñ.13 åï.7 22:00 - "Êîìèöèòå è ïðèÿòåëè" - êîìåäèéíî øîó, ñ.13 åï.21 22:30 - "Øîóòî íà Ñëàâè" - âå÷åðíî òîêøîó ñ âîäåù Ñëàâè Òðèôîíîâ

06:20 - "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" - ñóòðåøåí áëîê 09:30 - "Íà êàôå" - ïðåäàâàíå íà NOVA 12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 12:30 - "Ìîÿò æèâîò" - ñ. 2 13:30 - "Îñòàíè ñ ìåí" (ïðåìèåðà) 15:00 - "Ïðîñòè ìè" (ïðåìèåðà) 16:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 16:10 - "Ïëþñ - Ìèíóñ" - ïóáëèöèñòè÷íî ïðåäàâàíå, íà æèâî 17:00 - "Íàìåðè ìå" (ïðåìèåðà) 17:55 - "Òåãëåíå íà Ëîòî 5 îò 35 "Çëàòíàòà òîïêà" 18:00 - "Ñåìåéíè âîéíè" (ïðåìèåðà) òåëåâèçèîííà èãðà

19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 20:00 - "Ãîñïîäèí Õ è ìîðåòî" (ïðå-

23:30 - bTV Íîâèíèòå - êúñíà åìèñèÿ 00:00 - "Áèáëèîòåêàðèòå" - ñ.2, åï.10 01:00 - "Âå÷íî òâîÿ" - åï.97, 98 02:10 - bTV Íîâèíèòå /ï./ 02:40 - "Ïðåäè îáåä" /ï./ 04:40 - "Îïàñíè óëèöè" /ï./ - ñåðèàë 05:30 - "Àëàìèíóò: Íîâî ïîêîëåíèå"

- ñêå÷ øîó

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðåñêþ Áîòñ" àíèì., ñ.4 åï.13, 14 07:00 - "Êîå å òîâà ìîìè÷å" - ñ.5, åï.3, 4 08:00 - "Òàçè ñúáîòà è íåäåëÿ" 11:00 - "Cool...T" - ëàéôñòàéë 12:00 - bTV Íîâèíèòå - îáåäíà åìèñèÿ 12:30 - "Áîãàòñòâàòà íà Áúëãàðèÿ" - äîêóìåíòàëíà ïîðåäèöà, ñ. 3 13:00 - "Äèâ ìåä" - ðîìàíòè÷åí, äðàìà (Òóðöèÿ, 2015), ðåæèñüîð Àëè Áèëãèí, â ðîëèòå: ×ààòàé Óëóñîé, Õþñåèí Àâíè Äàëÿí, Ìóñòàôà Àâêúðàí è äð. 15:30 - "Àëàìèíóò: Íîâî ïîêîëåíèå" - ñêå÷ øîó 16:00 - "Ìàðìàëàä" - òîêøîó 18:00 - "Êàðáîâñêè: Âòîðè ïëàí" 19:00 - bTV Íîâèíèòå 19:25 - bTV Ðåïîðòåðèòå - ïîðåäèöà çà æóðíàëèñòè÷åñêè ðàçñëåäâàíèÿ 20:00 - Ìåãàõèò: "Ñìúðòîíîñíî âëèÿíèå" - ôàíòàñòèêà, åêøúí, äðàìà (ÑÀÙ, 1998), ðåæèñüîð Ìèìè Ëåäúð, â ðîëèòå: Ðîáúðò Äþâàë, Òåà Ëåîíè, Èëàéäæà Óóä, Âàíåñà Ðåäãðåéâ, Ìîðãàí Ôðèéìàí, Äæîí Ôàâðî è äð. 22:30 - Ìåãàõèò: "Ïåðôåêòíàòà áóðÿ" - ïðèêëþ÷åíñêè, åêøúí, äðàìà (ÑÀÙ, 2000), ðåæèñüîð Âîëôãàíã Ïåòåðñåí, â ðîëèòå: Äæîðäæ Êëóíè, Ìàðê Óîëáúðã, Äæîí Ðàéëè, Äàÿí Ëåéí, Óèëÿì Ôèêòíúð è äð. 01:00 - Ìåãàõèò: "Ñòúêëåí àä" - äðàìà, åêøúí (Ôðàíöès, Áåëãèÿ 2017), ðåæèñüîð Åðúê Ñúìúð, â ðîëèòå: Êëåð Ôîðëàíè, Äæåéìè Áàìáúð, Ðàéëè Äæàêñúí, Àòàíàñ Ñðåáðåâ è äð. 02:50 - "Êàðáîâñêè: Âòîðè ïëàí" /ï./ 03:40 - "Ìàðìàëàä" /ï./ 05:20 - "Cool...T" /ï./

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðåñêþ Áîòñ" àíèì., ñ.4 åï.15, 16 07:00 - "Êîå å òîâà ìîìè÷å" - ñ.5, åï.5, 6 08:00 - "Òàçè ñúáîòà è íåäåëÿ" 11:00 - "Òúðñè ñå" - òîêøîó 12:00 - bTV Íîâèíèòå - îáåäíà åìèñèÿ 12:30 - "Õîòåë Åëåîí" - ñ.2 åï.8 13:00 - "Áèáëèîòåêàðÿò 3: Ïðîêëÿòèåòî íà áîêàëà íà Þäà" - ïðèêëþ÷åíñêè, åêøúí, êîìåäèÿ (òâ ôèëì, ÑÀÙ, 2008), ðåæèñüîð Äæîíàòàí Ôðåéêñ, â ðîëèòå: Íîà Óàéëè, Ñòàíà Êàòè÷, Áðóñ Äåéâèñúí, Áîá Íþõàðò è äð. 15:00 - Ñåìååí ñëåäîáåä: "Ñúðöåòî íà äðàêîíà" - ôåíòúçè, ïðèêëþ÷åíñêè (ÑÀÙ, 1996), ðåæèñüîð Ðîá Êîåí, â ðîëèòå: Äåíèñ Êóåéä, Øîí Êîíúðè, Äèíà Ìàéåð, Äåéâèä Òþëèñ, Ïèò Ïîñúëòóåéò, Äæåéñúí Àéçúêñ è äð. 17:00 - "120 ìèíóòè" - ïóáëèöèñòè÷íî ïðåäàâàíå ñ âîäåù Ñâåòîñëàâ Èâàíîâ 17:50 - Ñïîðò òîòî 18:00 - "120 ìèíóòè" 19:00 - bTV Íîâèíèòå 19:25 - bTV Ðåïîðòåðèòå - ïîðåäèöà çà æóðíàëèñòè÷åñêè ðàçñëåäâàíèÿ 20:00 - "Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ - ìóçèêàëíî øîó, ñ.6 21:30 - "Ïàïàðàöè" - òåëåâèçèîíåí òàáëîèä ñ âîäåù Âåíåòà Ðàéêîâà 22:30 - "Óëè÷åí áîé" - äðàìà, ñïîðòåí, åêøúí (ÑÀÙ, 2009), ðåæèñüîð Äèòî Ìîíòèéë, â ðîëèòå: ×àíèíã Òåéòúì, Òåðúíñ Õàóúðä, Ëóè Ãóçìàí, Ìàéêúë Ðèâåðà, Áðàéúí Óàéò è äð. 00:30 - "Ñïîîí" - õîðúð, åêøúí (ÑÀÙ, 1997), ðåæ.Ìàðê Äèïå, â ðîëèòå: Ìàéêúë Äæåé Óàéò, Äæîí Ëåãóèçàìî, Ìàðòèí Øèéí, Òåðèñà Ðàíäúë è äð. 02:20 - "Êîå å òîâà ìîìè÷å" /ï./ - ñåðèàë 02:50 - "Òúðñè ñå" /ï./ 03:40 - "120 ìèíóòè" /ï./ 05:30 - "Ëèöå â ëèöå" /ï./

×ô

Ñïðàâî÷íèê

ìèåðà) 21:00 - "Êîøìàðè â êóõíÿòà" (íîâ ñ.) - ðèàëèòè 22:00 - "Ñúäáè íà êðúñòîïúò" (ïðåìèåðà) - ïðåäàâàíå íà NOVA 23:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 23:30 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 19 00:30 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñ. 12 01:30 - "Çàâèíàãè ñâúðçàíè" 02:30 - "Ðèòúìúò íà ìå÷òèòå"

07:00 - "×åðíà ëþáîâ" 08:00 - "Ñúáóäè ñå" - ïðåäàâàíå 11:00 - "Ñúäåáåí ñïîð" 12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 12:30 - Òåìàòà íà NOVA 12:50 - "ÌÂÏ: Ìàéìóíñêè Âåðòèêàë-

íè Ïîñòèæåíèÿ" - ñ ó÷. íà Òîíè Àëêàíòàð, Äåéâèä Êåé, Êàìåðúí Áàíêðîôò, Ðåé Ãàëåòè è äð. 14:40 - "Õâàíè è ïóñíè" - ñ ó÷. íà Äæåíèôúð Ãàðíúð, Òèìúòè Îëèôàíò, Êåâèí Ñìèò, Äæóëèåò Ëóèñ, Ôèîíà Øàó è äð. 17:00 - Ñâåòîâíà Êóïà ïî õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà - àíñàìáëè, ìíîãîáîé, íà æèâî

19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 19:30 - ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ËÎÒÀÐÈß 20:00 - "Îòìúñòèòåëèòå" - ñ ó÷. íà Ðî-

áúðò Äàóíè Ìëàäøè, Êðèñ Åâúíñ, Ìàðê Ðúôàëî, Êðèñ Õåìñóúðò, Ñêàðëåò Éîõàíñîí, Äæåðúìè Ðåíúð, Ñòåëúí Ñêàðñãàðä, Ñàìþåë Äæàêñúí è äð. 23:00 - "Ëþáåçíèòå ïè÷îâå" - ñ ó÷. íà Ðúñåë Êðîó, Ðàéúí Ãîñëèíã, Àíãóðè Ðàéñ, Ìàò Áîìúð è äð. 01:20 - "Ìèñòåðèè îò ìàëêîòî ãðàä÷å: Êîíêðåòíè äîêàçàòåëñòâà" - ñ ó÷. íà Äæóúë Êèë÷úð, Êîëèí Ôúðãþñúí, Åðèí Êàðïëúê è äð. /ï/ 03:15 - "Ëþáîâ îò ïðúâ ïîãëåä" - ñ ó÷. íà Åéìè Ñìàðò, Äæîíàòàí Áåíåò, Êåëè Òèáî, Åéäðèúí Ãðåíèå è äð. /ï/ 04:50 - "ÌÂÏ: Ìàéìóíñêè Âåðòèêàëíè Ïîñòèæåíèÿ" - ñ ó÷. íà Òîíè Àëêàíòàð, Äåéâèä Êåé, Êàìåðúí Áàíêðîôò, Ðåé Ãàëåòè è äð./ï/

06:30 - "Èêîíîñòàñ" 07:00 - "×åðíà ëþáîâ" 08:00 - "Ñúáóäè ñå" - ïðåäàâàíå 11:00 - "Ñúäåáåí ñïîð" - ïðåäàâà-

íå íà NOVA 12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 12:30 - "Ïåðôåêòíîòî ëÿòî" - ñ ó÷. íà Ëèíäçè Øîó, Äåðåê Òåëúð, Åìèëè Ðîóç, Ëóêàñ Áðàéúíò è äð. 14:10 - "Ðàçêàæè ìè çà ëþáîâòà" - ñ ó÷. íà Øàðëîò Ñúëèâàí, Êîðè Ñåâèúð, Êðèñòè Ëåéíã, Êîëèí Ëîðúíñ, Ïðåñòúí Âàäúðñëèéñ è äð. 16:00 - Ñâåòîâíà Êóïà ïî õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà - ôèíàëè, íà æèâî 19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 19:20 - Òåìàòà íà NOVA 20:00 - "Òðèòå Õèêñà: Îòíîâî â èãðàòà" (ïðåìèåðà) - ñ ó÷. íà Âèí Äèçåë, Äîíè Éåí, Íèíà Äîáðåâ, Ðóáè Ðîóç, Òîíè Êîëåò, Ñàìþúë Äæàêñúí è äð. 22:10 - "Ëîøè ìîì÷åòà" - ñ ó÷. íà Óèë Ñìèò, Ìàðòèí Ëîðúíñ, Òåà Ëåîíè, ×åêè Êàðèî, Òåðåçà Ðàíäúë, Ìàðäæ Õåëãåíáåðãåð è äð. 00:40 - ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ËÎÒÀÐÈß /ï/

01:10 - "Ðàçêàæè ìè çà ëþáîâòà" - ñ ó÷. íà Øàðëîò Ñúëèâàí, Êîðè Ñåâèúð, Êðèñòè Ëåéíã, Êîëèí Ëîðúíñ, Ïðåñòúí Âàäúðñëèéñ è äð../ï/ 03:40 - "Ïåðôåêòíîòî ëÿòî" - ñ ó÷. íà Ëèíäçè Øîó, Äåðåê Òåëúð, Åìèëè Ðîóç, Ëóêàñ Áðàéúíò è äð. /ï/

06:00 - "Êàñúë" - ñ. 7 /ï/

05:45 - "Äðàãà ôàìèëèÿ" - ñ. 2 06:50 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéí-

äæúð"- ñ. 7 /ï/ 07:50 - "Â.È.Ï." - ñ. 4 /ï/

07:00 - "Èíñïåêòîð Äæîðäæ Äæåíòëè" 08:50 - "Äà ñå çàâúðíåø ó äîìà" -

äðàìà ñ ó÷. íà Ðàíäè Óåéí, Äæåðàëä Ìàêðåéíè, ßíà Êðàìåð, Øîí Ñèïîñ è äð. /ï/ 11:00 - "Êàñúë" - ñ. 7 12:00 - "Ëþáîâ è òàíöè" - ðîìàíòè÷åí ôèëì ñ ó÷. íà Åéìè Ñìàðò, Òîì Ìàëîé, Áèëè Çåéí, Áåòè Óàéò è äð. /ï/ 14:00 - "Äúõúò íà æèâîòà" - ðîìàíòè÷íà äðàìà ñ ó÷. íà Àíäðþ Ãàðôèéëä, Êëåúð Ôîé, Ìèðàíäà Ðàéñúí, Òîì Õîëàíäåð, Åä Ñïèëúðñ, Äåéâèä Áúòëúð, Òîì Õîëàíäúð, Áåí Ëîéä-Õþç, Êàìèëà Ðúäúðôîðä è äð. 16:50 - "Ïàäèíãòúí 2" - ïðèêëþ÷åíñêà ôèëì ñ ó÷. íà Õþ Ãðàíò, Õþ Áîíåâèë, Ñàëè Õîêèíñ, Äæóëè Óîëòúðñ, Áðåíäúí Ãëèéñúí, Ñàìþåë Äæîñëèí è äð. /ï/ 19:00 - "Ñîôèÿ - Äåí è Íîù" - ðèàëèòè ñåðèàë 20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Íþ Éîðê"- ñ. 9 21:00 - "Ñïàéäúðìåí 2" - ïðèêëþ÷åíñêè åêøúí ñ ó÷. íà Òîáè Ìàãóàéúð, Êèðñòåí Äúíñò, Äæåéìñ Ôðàíêî, Àëôðåä Ìîëèíà, Ðîçìàðè Õàðèñ è è äð. 23:30 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Íþ Éîðê" - ñ. 9, /ï/ 00:30 - Èíñïåêòîð Äæîðäæ Äæåíòëè" /ï/

06:30 - "Àêòüîðñêî ñòóäèî"- òîêøîó, ñ. 19 07:30 - "Ëþáîâ ïîä çâåçäèòå" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Àøëè Íþáðîó, Óåñ Áðàóí, Äæåéäà Ëèëè Ìèëúð, 09:45 - "Åçèêúò íà ðàçáèòîòî ñúðöå" ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Äæóäè Òîëò, Êåéò Ôðåí÷, Äæóëè Óàéò, Èòúí Êîí, Ëàðà Ïóëâúð, Îñêàð Íóíåñ, Ñòèâúí Àíäåðñúí, Êåëè Äæîíñúí è äð. /ï/ 11:50 - "Ïðèêàçêà çà âúëøåáíàòà ðèáêà" - ñåìååí ôèëì ñ ó÷. íà Ëåêñè Äæîâàíüîëè, Ðîáúðò Êàðàäèí, Ìàðòèí Êëåáà è äð. /ï/ 13:30 - "Áàíäèòêè" - ïðèêëþ÷åíñêè åêøúí ñ ó÷. íà Ïåíåëîïå Êðóñ, Ñàëìà Õàéåê, Ñòèéâ Çàí, Äóàéò Éîêàì, Ñàì Øåïúðä è äð. 15:30 - "Ñïàéäúðìåí 2" - ïðèêëþ÷åíñêè åêøúí ñ ó÷. íà Òîáè Ìàãóàéúð, Êèðñòåí Äúíñò, Äæåéìñ Ôðàíêî, Àëôðåä Ìîëèíà, Ðîçìàðè Õàðèñ è è äð. /ï/ 18:00 - "Êóïîí ñ Äèê è Äæåéí" - êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Äæèì Êåðè, Àëåê Áîëäóèí, Òåà Ëåîíè, Ðè÷àðä Äæåíêèíñ è äð. 20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Íþ Éîðê" - ñ. 9 21:00 - "Äíè íà ãðîõîò" - äðàìà ñ ó÷. íà Òîì Êðóç, Íèêîë Êèäìàí, Ðîáúðò Äþâàë, Ìàéêúë Ðóêúð, Ðàíäè Êóåéä, Äîí Ñèìïñúí, Êàðîëèí Óéëÿìñ, Äîíà Ñêîò è äð. 23:10 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Íþ Éîðê" - ñ. 9, /ï/ 00:10 - "Äåòåòî â ìåí" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Äæåíè Ñëåéò, Ïîë Áðèãàíòè, Ãàáè Õîôìàí, Ðè÷àðä Êàéíä, Ïîëè Äðåéïúð è äð.

06:00 - "Î÷àðîâàòåëíà Êîëåäà" - ðîìàíòè÷åí ôèëì ñ ó÷. íà Äæóëè Áåíö, Äåéâèä Ñúòêëèô, Áðóñ Ãðåé, Êàòðèí Ìàêíàëè, Âàíåñà Ìàöóè, Àøëè Ëåãàò, Ïîë Õîïêèíñ è äð. 08:15 - "Ñïåöèàëèòåòúò íà äåíÿ" - êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Àñèô Ìàíäâè, Äæåñ Óèêñëúð, Êåâèí Êîðèãàí, Äèéí Óèíòúðñ, Íàñèðóäèí Øàõ, Õàðèø Ïàòåë, Àìèð Àðèñúí, Ìàäõóð Äæàôðè è äð. /ï/ 10:20 - "Ñïèñúêúò íà Äæåñèêà Äàðëèíã" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Áëåúð Ôîóëúð, Àíäàé Òóðàë, Àøëè Ëèàî, Êëîå Èñò, Åìà Ðåéí Ëàéë, Åâà Áåëà è äð. 12:00 - "Êóïîí ñ Äèê è Äæåéí" - êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Äæèì Êåðè, Àëåê Áîëäóèí, Òåà Ëåîíè, Ðè÷àðä Äæåíêèíñ è äð. /ï/ 14:00 - "Çàáðàâåíèòå" - òðèëúð ñ ó÷. íà Äæóëèàí Ìóð, Äîìèíèê Óåñò, Ãàðè Ñèíèç, Àíòúíè Åäóàðäñ, Àëôðå Óóäàðä, Ëèíúñ Ðîó÷, Ðîáúðò Óèñäúì è äð. 16:00 - "Äíè íà ãðîõîò" - äðàìà ñ ó÷. íà Òîì Êðóç, Íèêîë Êèäìàí, Ðîáúðò Äþâàë, Ìàéêúë Ðóêúð, Ðàíäè Êóåéä, Äîí Ñèìïñúí, Êàðîëèí Óéëÿìñ, Äîíà Ñêîò è äð. /ï/ 18:10 - "Îòìúùåíèåòî íà øàôåðêèòå" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Ðåéâúí-Ñèìîíå, Äæîàíà Ãàðñèÿ, Áåò Áðîäåðèê, Äåéâèä Êëåéòúí Ðîäæúðñ è äð. 20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Íþ Éîðê" - ñ. 9 21:00 - "×àñúò íà ãåðîèòå" - åêøúí ñ ó÷. íà Êðèñ Ïàéí, Êåéñè Àôëåê, Áåí Ôîñòúð, Åðèê Áàíà, Õîëèäåé Ãðåéíäæúð, Äæîí Îðòèç è äð. 23:20 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Íþ Éîðê" - ñ. 9, /ï/ 00:20 - "Çàáðàâåíèòå" - òðèëúð ñ ó÷. íà Äæóëèàí Ìóð, Äîìèíèê Óåñò, Ãàðè Ñèíèç, Àíòúíè Åäóàðäñ, Àëôðå Óóäàðä, Ëèíúñ Ðîó÷, Ðîáúðò Óèñäúì è äð. /ï/

09:10 - "Âñè÷êè îáè÷àò Ðåéìúíä" ñ. 4 /ï/ 10:00 - "Ïîëèöàèòå îò ×èêàãî" - ñ. 5 /ï/ 11:00 - "Äîñèåòàòà "Ãðèì" - ñ. 2 /ï/ 12:00 - "Õàâàé 5-0" - ñ. 3 /ï/ 13:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð"- ñ. 7 14:00 - "Â.È.Ï." - ñ. 4 15:00 - "Ïîëèöàèòå îò ×èêàãî" - ñ. 5 16:00 - "Âñè÷êè îáè÷àò Ðåéìúíä" ñ. 4, 2 åï.à 17:00 - "Äâîéíà êîìáèíà" - åêøúí ñ ó÷. íà Æàí-Êëîä Âàí Äàì, Ìèêè Ðóðê, Ïîë Ôðèéìàí, Äåíèñ Ðîäìàí, Âàëàðèÿ Êàâàëè, Íàòàøà Ëèíäèíãåð è äð. /ï/ 19:00 - "Äîñèåòàòà "Ãðèì" - ñ. 2 20:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ: Ëîñ Àíäæåëèñ" - ñ. 1 21:00 - "Õàâàé 5-0" - ñ. 3 22:00 - "Åäèíàêúò" - êðèìèíàëåí åêøúí ñ ó÷. íà Äæåò Ëè, Äæåéñúí Ñòåéòúì, Äæîí Ëîí, Äåâúí Àîêè, Ëóèñ Ãóçìàí, Íàäèí Âåëàñêåñ è äð. 00:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ: Ëîñ Àíäæåëèñ" - ñ. 1 /ï/ 01:00 - "Ôðàêòóðà" - ïðåäàâàíå çà ðîê ìóçèêà /ï/ 03:30 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð

06:00 - "Êàìèîíè ïî ëåäà" - ðèàëèòè, ñ. 8 07:00 - "Òîï Ãèúð: Èäåàëíîòî ïúòóâàíå 2" - ïðåäàâàíå çà àâòîìîáèëè 08:30 - "Òîï Ãèúð" - ïðåäàâàíå çà àâòîìîáèëè, ñ. 23, 2 åï.à 11:00 - "Ñèãíàëúò" - òðèëúð ñ ó÷. íà Áðåíòúí Òóåéòñ, Îëèâèÿ Êóê, Ëîðúíñ Ôèøáúðí, Áî Íàï, Ëèí Øåé, Äæåôðè Ãðîóâúð è äð. 13:00 - "Íàöèîíàëíà ëîòàðèÿ" /ï/ 13:30 - "Ùóðèòå ñúñåäè" - ñ. 5

15:20 - "Âîéíà íà äðîíîâå" - âîåíåí òðèëúð ñ ó÷. íà Õåëúí Ìèðúí, Àðúí Ïîë, Àëúí Ðèêìàí, Áàðõàä Àáäè, Èúí Ãëåí, Ôèáè Ôîêñ, Êèì Åíãåëáðåõò, Äæåðúìè Íîðòúì è äð. /ï/ 17:30 - "Ãðàäñêè êàóáîè: Çëàòîòî íà Êúðëè" - êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Áèëè Êðèñòúë, Äàíèåë Ñòúðí, Äæîí Ëîâèö, Äæàê Ïàëàíñ, Ïàòðèøà Óåòèã, Ïðóèò Òåéëúð Âèíñ, Áèë ÌàêÊèíè è äð. 20:00 - "Ëîâöè íà äóõîâå" - åêøúí- êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Áèë Ìúðè, Äàí Àêðîéä, Ñèãîðíè Óèâúð, Ðèê Ìîðàíèñ, Õàðîëä Ðàìèñ è äð. 22:10 - "Ñåðèéíè óáèéöè" - êðèìèíàëåí òðèëúð ñ ó÷. íà Äæîí Òðàâîëòà, Ñàëìà Õàéåê, Äæåéìñ Ãàíäîëôèíè, Äæàðåä Ëåòî, Ñêîò Êàí, Ëîðà Äúðí, Ìàéêúë Ãàñòîí è äð. 00:30 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð

05:45 - "Êàìèîíè ïî ëåäà" - ðèàëèòè, ñ. 8 06:45 - "Òîï Ãèúð: Èäåàëíîòî ïúòóâàíå" - ïðåäàâàíå çà àâòîìîáèëè 08:10 - "Òîï Ãèúð" - ïðåäàâàíå çà àâòîìîáèëè, ñ. 23, 2 åï.à 10:50 - "Ëîâöè íà äóõîâå" - åêøúí- êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Áèë Ìúðè, Äàí Àêðîéä, Ñèãîðíè Óèâúð, Ðèê Ìîðàíèñ, Õàðîëä Ðàìèñ è äð. /ï/ 13:00 - "Áåç áàãàæ" - ïðåäàâàíå çà òóðèçúì

13:30 - "Ùóðèòå ñúñåäè" - ñ. 5 15:30 - "Ñâåòêàâè÷åí óäàð" - åêøúí-

êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Äæåêè ×àí, Àíèòà Þåí, Ìàéêúë Óîíã è äð. 17:40 - "Óáèéñòâåíà ñêîðîñò" - êðèìèíàëåí åêøúí ñ ó÷. íà Àíäðþ Êèéãúí, Áðàíäúí Êóèí, Íàòàëè ×èãëèóòè, Íèê Êàðòúð, Ðåíî Óèëñúí, Ãðåã Ãðúíáúðã, Êðèñ÷úí Ìîíçîí è äð. 20:00 - "Àìåðèêàíñêè òþëåíè" - åêøúí ñ ó÷. íà Äæèì Ôèöïàòðèê, Ãðåã Êîëèíñ, Äæúñòèí Óèëÿìñ, Êåíåò Êàìïáåë, Äæåíè ÌàêØåéë, Âåëèçàð Áèíåâ, Áàøàð Ðàõàë è äð. 22:00 - "Ïàçèòåëÿò íà ìèðà" - åêøúí ñ ó÷. íà Äîëô Ëóíäãðåí, Ìàéêúë Ñàðàöèí, Ìîíòåë Óèëÿìñ, Ðîé Øàéäúð, Êðèñòîôúð Õàéåðäàë è äð. 00:00 - "Ôðàêòóðà" - ïðåäàâàíå çà ðîê ìóçèêà 02:30 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð 05:45 - "Äðàãà ôàìèëèÿ" - ñ. 2

06:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ÷åòâúðòè åòàï 07:30 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 89 êã, ìúæå 08:30 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 76 êã, æåíè 09:30 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ÷åòâúðòè åòàï 11:00 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 76 êã, æåíè 11:45 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 89 êã, ìúæå 12:30 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ÷åòâúðòè åòàï 13:30 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 76 êã, æåíè 14:30 - Ôîðìóëà Å: Ïðåäè ñòàðòà â Ðèì 15:00 - Àâòîìîáèëèçúì: Ñâåòîâíà êóïà çà òóðèñòè÷åñêè àâòîìîáèëè WTCR â Ìàðàêåø, îáçîð 15:30 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ÷åòâúðòè åòàï 16:30 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ïåòè åòàï, äèðåêòíî 18:30 - Ôîðìóëà Å: Ïðåäè ñòàðòà â Ðèì 19:00 - Àâòîìîáèëèçúì: Ñâåòîâíà êóïà çà òóðèñòè÷åñêè àâòîìîáèëè WTCR â Ìàðàêåø, îáçîð 19:25 - Íîâèíè 19:30 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 96 êã, ìúæå, äèðåêòíî 21:15 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 87 êã, æåíè 22:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ïåòè åòàï 23:00 - Ïëóâàíå: Ñåâåðåí òóð â Ñòîêõîëì, ïúðâè äåí 23:45 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 87 êã, æåíè 00:25 - Íîâèíè 00:30 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ïåòè åòàï 01:30 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 96 êã, ìúæå 02:30 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ïåòè åòàï 04:00 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 87 êã, æåíè 05:00 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 96 êã, ìúæå

00:00 - ÍÎÂÈÍÈ 00:30 - Äîáðî óòðî, Áóðãàñ - ñóòðåøåí áëîê 02:00 - ÍÎÂÈÍÈ 02:20 - Èãðàëåí ôèëì 04:00 - ÍÎÂÈÍÈ 04:30 - Ñåìååí ñåðèàë 05:30 - Èãðàëåí ôèëì 07:00 - Çà äåöàòà 08:00 - Äîáðî óòðî, Áóðãàñ - ñóòðåøåí áëîê 09:30 - Íîâèíèòå îò ñòðàíàòà - ïðîãðàìíî âðåìå íà Àñîöèàöèÿ íà áúëãàðñêèòå êàáåëíè îïåðàòîðè 11:00 - Ôåíîìåíúò Ñòðàíäæà

06:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ïåòè åòàï 07:30 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 87 êã, æåíè 08:30 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 96 êã, ìúæå 09:30 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, ïåòè åòàï 11:00 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, 109 êã, ìúæå, äèðåêòíî 12:45 - Êóðèîçè 13:00 - Ôîðìóëà Å: Êâàëèôèêàöèÿ â Ðèì, äèðåêòíî 14:00 - Àâòîìîáèëèçúì: Ñâåòîâíà êóïà çà òóðèñòè÷åñêè àâòîìîáèëè WTCR â Ìàðàêåø, îáçîð 14:30 - Ìîòîöèêëåòèçúì: Ñâåòîâåí Ñóïåðáàéê øàìïèîíàò â Àññåí, êâàëèôèêàöèÿ 15:00 - Ìîòîöèêëåòèçúì: Ñâåòîâåí Ñóïåðáàéê øàìïèîíàò â Àññåí, ïúðâî ñúñòåçàíèå, äèðåêòíî 16:00 - Êóðèîçè 16:15 - Ôîðìóëà Å: Êâàëèôèêàöèÿ â Ðèì 16:45 - Ôîðìóëà Å: Ñúñòåçàíèå â Ðèì, èíòðîäóêöèÿ 17:00 - Ôîðìóëà Å: Ñúñòåçàíèå â Ðèì, äèðåêòíî 18:15 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, íàä 87 êã, æåíè 18:55 - Íîâèíè 19:00 - Ïëóâàíå: Ñåâåðåí òóð â Ñòîêõîëì, âòîðè äåí, äèðåêòíî 20:30 - Âäèãàíå íà òåæåñòè: Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî â Ãðóçèÿ, íàä 109 êã, ìúæå 21:30 - Ôîðìóëà Å: Ñúñòåçàíèå â Ðèì 22:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, øåñòè åòàï 23:30 - Êîíåí ñïîðò: Ñâåòîâåí òóð íà øàìïèîíèòå â Ìåêñèêî, äèðåêòíî 01:25 - Íîâèíè 01:30 - Ïëóâàíå: Ñåâåðåí òóð â Ñòîêõîëì, âòîðè äåí 02:30 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, øåñòè åòàï

00:00 - ÍÎÂÈÍÈ 00:30 - Èãðàëåí ôèëì 02:00 - ÍÎÂÈÍÈ 02:20 - Èãðàëåí ôèëì 04:00 - ÍÎÂÈÍÈ 04:30 - Ñåìååí ñåðèàë 05:30 - Èãðàëåí ôèëì 07:00 - Çà äåöàòà 08:00 - Èãðàëåí ôèëì 09:30 - Ïðîãðàìíî âðåìå íà Àñîöè-

06:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Áàñêèÿ, øåñòè åòàï 07:30 - Ïëóâàíå: Ñåâåðåí òóð â Ñòîêõîëì, âòîðè äåí 09:00 - Ëåêà àòëåòèêà: Ìàðàòîí íà Ïàðèæ, äèðåêòíî 12:00 - Êîëîåçäåíå: Ïàðèæ - Ðóáå, äèðåêòíî 18:30 - Ìîòîöèêëåòèçúì: Ñâåòîâåí Ñóïåðáàéê øàìïèîíàò â Àññåí, âòîðî ñúñòåçàíèå 19:00 - Ïëóâàíå: Ñåâåðåí òóð â Ñòîêõîëì, òðåòè äåí, äèðåêòíî 20:30 - Íîâèíè 20:35 - Ôîðìóëà Å: Ñúñòåçàíèå â Ðèì 21:00 - Ìîòîöèêëåòèçúì: Ñâåòîâåí Ñóïåðñïîðò øàìïèîíàò â Àññåí 21:30 - Ìîòîöèêëåòèçúì: Ñâåòîâåí Ñóïåðáàéê øàìïèîíàò â Àññåí, âòîðî ñúñòåçàíèå 22:00 - Êîëîåçäåíå: Ïàðèæ - Ðóáå 23:30 - Ìîòîöèêëåòèçúì: Ñâåòîâåí Ñóïåðñïîðò øàìïèîíàò â Àññåí 00:00 - Ìîòîöèêëåòèçúì: Ñâåòîâåí Ñóïåðáàéê øàìïèîíàò â Àññåí 00:25 - Íîâèíè 00:30 - Êîëîåçäåíå: Ïàðèæ - Ðóáå 01:30 - Ïëóâàíå: Ñåâåðåí òóð â Ñòîêõîëì, òðåòè äåí 02:30 - Êîëîåçäåíå: Ïàðèæ - Ðóáå

12:00 - ÍÎÂÈÍÈ – îáåäíà åìèñèÿ 12:20 - Èãðàëåí ôèëì 14:00 - ÍÎÂÈÍÈ 14:20 - Íîâèíèòå îò ñòðàíàòà - ïðî-

ãðàìíî âðåìå íà Àñîöèàöèÿ íà áúëãàðñêèòå êàáåëíè îïåðàòîðè 16:00 - ÍÎÂÈÍÈ 16:30 - Ñêîðîñò - ïðåäàâàíå çà àâòîìîáèëèçúì 17:00 - Ñåìååí ñåðèàë 18:00 - ÍÎÂÈÍÈ 18:15 - Íà ôîêóñ - ïóáëèöèñòèêà 19:00 - ÌÅÄÈÊ - çäðàâíî ïðåäàâàíå 20:00 - ÍÎÂÈÍÈ – öåíòðàëíà åìèñèÿ 20:30 - Ïðåäàâàíå çà êóëòóðà 21:00 - Ïîñëåäíè äíè - îêóëòíî ïðåäàâàíå 22.00 - ÍÎÂÈÍÈ 22:20 - Èãðàëåí ôèëì

àöèÿ íà áúëãàðñêèòå êàáåëíè îïåðàòîðè 11:10 - Ñêîðîñò - ïðåäàâàíå çà àâòîìîáèëèçúì 12:00 - ÍÎÂÈÍÈ – îáåäíà åìèñèÿ 12:20 - Èãðàëåí ôèëì 14:00 - ÍÎÂÈÍÈ 14:20 - Ïðîãðàìíî âðåìå íà Àñîöèàöèÿ íà áúëãàðñêèòå êàáåëíè îïåðàòîðè 16:00 - ÍÎÂÈÍÈ 16:20 - Èãðàëåí ôèëì 18:00 - ÍÎÂÈÍÈ 18:20 - Èãðàëåí ôèëì 20:00 - ÍÎÂÈÍÈ – öåíòðàëíà åìèñèÿ 20:30 - Ñêîðîñò - ïðåäàâàíå çà àâòîìîáèëèçúì

21:00 - Ëèöå â ëèöå - ïóáëèöèñòèêà 22:00 - ÍÎÂÈÍÈ 22:20 - Èãðàëåí ôèëì

00:00 - ÍÎÂÈÍÈ 00:30 - Èãðàëåí ôèëì 02:00 - ÍÎÂÈÍÈ 02:30 - Èãðàëåí ôèëì 04:00 - ÍÎÂÈÍÈ 04:30 - Íåïîçíàòà Ðóñèÿ 05:00 - Èãðàëåí ôèëì 07:00 - Çà äåöàòà 07:30 - Äîêóìåíòàëíà ïîðåäèöà 08:00 - Èãðàëåí ôèëì 10:00 - Ïîñëåäíè äíè - îêóëòíî ïðå-

äàâàíå 11:00 - ÌÅÄÈÊ - çäðàâíî ïðåäàâàíå 12:00 - ÍÎÂÈÍÈ 12:30 - Ëèöå â ëèöå - ïóáëèöèñòèêà 14:00 - ÍÎÂÈÍÈ 14:20 - Èãðàëåí ôèëì 16:00 - ÍÎÂÈÍÈ 16:20 - Èãðàëåí ôèëì 18:00 - ÍÎÂÈÍÈ 18:30 - Äîêóìåíòàëíà ïîðåäèöà 19:30 - ÐÅÂÞ - ñâåòñêî ïðåäàâàíå

20:00 - ÍÎÂÈÍÈ – öåíòðàëíà åìèñèÿ 20:20 - Èãðàëåí ôèëì 22:00 - ÍÎÂÈÍÈ 22:20 - Èãðàëåí ôèëì

ÂÐÅÌÅÒÎ Â ÁÓÐÃÀÑ ÏÅÒÚÊ

Òåìïåðàòóðà: 9/16°C Îáëà÷íî, êðàòúê äúæä Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 71% Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 11% Îáëà÷íîñò: 52%

ÑÚÁÎÒÀ

Òåìïåðàòóðà: 9/13°C Îáëà÷íî, êðàòúê äúæä Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 95% Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0% Îáëà÷íîñò: 87%

ÍÅÄÅËß

Òåìïåðàòóðà: 9/12°C Îáëà÷íî, ñëàá äúæä Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 92% Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0% Îáëà÷íîñò: 100%


лДЛё

12-14 лљлЪлалўлЏ 2019

   

   

 !  "#

  $

  '

 

$  

!

) ( 

& 

 

  %   ( $ 

  '

'  

"

 & $

'  ( 

  ' 

 #

 $ # #

 "

 

  # ! 

 '

 

!$  $

'  

 "

1  

     

% 

 "

 

%

% 

 "

" #

" ( " '  % 

 

 % 

(

 

 

&%  ( 

&% 2

 

 

")(

 

 % *))+

 ' " 

  ,

  , '  

 ''%

  

 " "  " % # 

!

)   

 ,-.(  ' ( $

 (

 !$ ) % "  

 

$ 

 '"" 

&

 " '

 

  

 '   ..0

   " //

"

  

 ( 

   

 

   

   /0/0

' $ * ) )+

 "

$ 

 "

"

"

 

"  

  

(  $

 " '&  

 

 

&! %

% 

 

 " " 

( 

' 

 $

'%

%

 $

 

' %

 

'% 

  '% 

 " 3  

 ! " 

!

  "  ( 

 '

"    

    

 !

 

   

 ' "  

 ! " 

 

 

 

 % 

 

 

( $

 

)&

#

" #

 

  

    

  #"  

  !  $ 

  

11

 %$

  # *) )+

  

 !  

"  

1 '

  " 

 

' 

'& ' 

% 

( 

 

!

! %      

( 1$ ,-,-

 ( ' 

              4567895: 4;547<:) =<;4>6) ;5=<8?5) @547) <867A5) 5; *B<;59C+)

?765?) >?7) ;65) 65) ;5D<;) 5;5) 6<) ;) >E5) =7454<9) >:<9<45) @< * 6F?+)

67@54>;) <@*4567895:+) 4795):745)C<97)45;>:*<;7@+)5?>):56) 65658) 56) >C5) 5;54>;) 5;54>6) ?>) ?5G<95) ?>:7) ;4) ;<476> *7<4;>+) ;>H) 97<: *>68456476+) ;5@) 97)5I56)5;7?5C5);54?5)?5;) )58)?7)?5)@<) ) 67) 5) ?5I5)4>) 647C>4) 5;7) ;7@56)95?)5476)85?>:5*5;7H+)5;5C>65*7<I>+)

45658)7>8*8:59C>+)5;54*%56>9+)

 4>@56>=<4>6)>95;)<;74) =5?5)@7454>;7) =54785)6<47*&F56+) 4<9565) <645)@56);76765*5IC59<65+) ;5;5)5?85) ?5) ) )85?5) 5)56>8) >C?5) 6<: * >C>;+) 5;I5) 76) 56<) "597:) >G<;67? *7?>95J+) :5;) 4<;) 765;<45) 7;79)

856>;) 5456 *%5?+) 7@=5) C5@> *59:54>;<+) ;7?) >45?) ) ) ?58 *:59C+) ;5A7I>:>)85)5;) ) =5) E<;7);>) 7G5?) ) );59)7C5?47?5) 95C5)8?;5) 9<:54>;) 97I54>;)<?56)4<95):>7C)5;765)5;56) @76)7H) 9<)654)


12

12-14 АПРИЛ 2019

Чф

Булевард

Цветни и свежи в краката Това естествено направи впечатление на мъжката и дамската част на събитието, повечето от които политици и бизнесмени. Почти всички знаят, че това е запазена марка на Беновска, така че лорд Евгени Минчев в качеството си на фешън полиция не би следвало да й прави забележки. Беновска бе с цветни боти, яке с американското знаме и пъстри орнаменти върху дънките си. Момичето, което стои

Cy­an Ma­gen­ta Yel­low

Илиана Беновска - цветна и запомняща се

тава управляващите, пристигна преди време в Бургас и веднага направи впечатление със стайлинга си. Известно е, че тя не обича да остане незабелязана и прави всичко възможно да изпъкне по един или друг пиар и маркетингов начин. Пъстрите дрехи и цветни принтове не бяха акцент, а дори самоцел на облеклото й. Весела ГОРАНОВА Мариета Ханджиева - винаги усмихната и стилна

Black

Идването на пролетта се усеща не само по температурите, разцъфнали цветя и раззеленили се дървета, а и върху аксесоарите и дрехите на дамите. Представителките на нежния пол си позволяват лека закачка с цветята и по улиците бодро крачат градинки. С това повечето искат да сложат край на сивотата и скуката, да си донесат пролетно настроение и да се подготвят за лятото. Цветята отдавна се наложиха като принт в аксесоари, като апликации върху дрехи и най-вече върху дънкови панталони и гуменки. Острието на „Канал 3“ Илиaна Беновска, която смело се хвърля да защи-

зад протокола в Община Бургас - Мариета Ханджиева, също се отдаде на пролетно настроение, като наблегна на цветните акценти върху обувките си. Вечно стилната Мариета обаче не може да бъде сравнявана по никакъв начин с Илиaна Беновска, чиято шарения напомня на циганска палатка, напротив, самата Беновска е добре да погледне как се съчетават цветовете при Мариета. С цветни обувки с изрисувано сърце на тях и стилна синя рокля тя бе забелязана на представянето на книгата на журналистката Десислава Георгиева.

Вечер с Вениамин Димитров от „Гласът на България“ „Черноморски фар“

На 24 април гости и жители на Бургас ще имат честта и удоволствието да чуят уникалния глас на Вениамин. Той е роден и живее в Бургас и дълги години се изявява по родни и чужди сцени.

ǎǖnjƿNJƾǁǃƼ NJǎǀƼƾƼljǁljƼǃǁLjǛ

NJǍDŽƿǏnjDŽNjNJǓƾƼǃƼLjǁǓǎDŽǎǁǍDŽǍƼƿnjDŽNJlj ƼLjǁǓǎDŽǎǁǍDŽǍƼƿnjDŽNJlj ǀljƼǁLjDŽƼnjǁljǀƼƾ ǃǁLjǁǀǁLJǍdžƼǃǁLjǛNjNJǀljƼǁLjDŽƼnjǁljǀƼƾ ǒǛLJƼǎƼǍǎnjƼljƼNjnjDŽnjƼƾljDŽǏǍLJNJƾDŽǛǃƼ ƾǍDŽǓdžDŽǏǓƼǍǎljDŽǒDŽ

ljǜǨǡǬǡǮǡǩǤǩǜ www.agrion.bg/bg/services/rental ǤǧǤǩǜǝǡǣǫǧǜǮǡǩǮǡǧǡǰǪǩ

Последната му песен е с талантливото бургаско цвете - Лидия Стаматова. Вениамин е завършил НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” - Бургас и след това заминава за Америка. Там среща много нови и интересни хора, но сърцето

му остава тук, в България, и веднага се завръща, когато започва форматът „Гласът на България”. Тук, в родината си, той иска да изгради своята музикална кариера и се подготвя за това сам и в продължение на месеци. Така решава пър-

вото му клубно участие да бъде в родния Бургас. Има желание да зарадва своите съграждани и се надява на подкрепа, на 24 април от 20.00 часа в бар „Таргет“. Участието му ще бъде с бенд и гости, които ще видим в деня на концерта!

Profile for faragency

12-14.04.2019 - бр. 70  

Черноморски фар, бр. 70, 12-14.04.2019

12-14.04.2019 - бр. 70  

Черноморски фар, бр. 70, 12-14.04.2019

Profile for faragency
Advertisement