Page 1

4-5 стр.

Площадката за опасни отпадъци в Атия остава, стопират други две

Мухи и суша морят пшеницата

Земеделци се ядосват, че няма активно действащи „Напоителни системи“, които да се включат в битката със засушаването

u2

Дона МИТЕВА Тежката суша, която е налегнала полето, се отразява много зле на есенниците, оплакват се зърнопроизводителите. До момента молитвите за дъжд не помагат, нивите линеят. Високата температура, на която обикновените хора се радват и обикалят по плажа, също е враг на земеделието. „Невероятно нападение от мухи на посевите от пшеница навсякъде. Те снасят ларвите си вътре в кълновете на пшеницата и те изяждат основното растение. При пълната липса на влага пшеницата няма развитие. Ако има достатъчно

влага, посевите братят, но сега при тоталната липса на влага растенията не могат да се развиват. Нивата буквално се изпразва“, обяснява Илия Проданов, председател на сдружение „Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“ – Карнобат и зам.-председател на Управителния съвет на Асоциацията. Той допълва и това, че при онези зърнопроизводители, които са засели нивите по-късно заради липсата на влага, растенията изобщо не са поникнали. А картината става още по-тежка във вътрешността на страната.

Йоана Кадийска – оперна певица:

Всяка нова роля ме обогатява вокално и емоционално

Стр.

3

Руснак е убиецът Не знаехме от Ченгене скеле, да има полицията здравословен го издирва

Колеги на починалия матрос:

проблем

Стр. 2

Архангеловден, полицаите отбелязват професионалният си празник

Снимка: Борислав ПЕНКОВ

Стр. 7

Cy­an Ma­gen­ta Yel­low Black

www.faragency.bg Це­на 0.60 лв. Год. XXXIII бр. 211/8092/ Уикенд Бур­гас, 8-10 ноември 2019 г.

Стр.

2-3


Íîâèíè

2

×ô

8-10 ÍÎÅÌÂÐÈ 2019

20% ÑÏÀÄ ÍÀ ÁÈÒÎÂÀÒÀ

 Ïîëèöèÿòà ïîñðåùà

ïðîôåñèîíàëíèÿ ñè ïðàçíèê

 Íîâèÿò äèðåêòîð – ñòàðøè êîìèñàð Ðàäîñëàâ Ñîòèðîâ, ïîõâàëè êîëåãèòå ñè

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍΠÑíèìêè: Áîðèñëàâ ÏÅÍÊΠ20% ñïàä íà áèòîâàòà ïðåñòúïíîñò ñå íàáëþäàâà â îáëàñòòà. Òîâà ñòàíà ÿñíî ïî âðåìå íà ïðàçíåíñòâàòà íà áóðãàñêàòà ïîëèöèÿ ïî ñëó÷àé ïðîôåñèîíàëíèÿ èì ïðàçíèê – Àðõàíãåëîâäåí. Äîáðèòå ðåçóëòàòè îò÷åòå àïåëàòèâíèÿò ïðîêóðîð Ëþáîìèð Ïåòðîâ. Ïî òðàäèöèÿ óíèôîðìåíèòå ïîñðåùàò ïðàçíèêà ñè äåí ïî-ðàíî, òúé êàòî ãîëÿìà ÷àñò îò òÿõ íà ïðàçíèêà ñà â ñòîëèöàòà çà âñåîáùè-

òå òúðæåñòâà. Òàçè ãîäèíà òîâà å ïúðâèÿò ïðàçíèê çà íîâèÿ ïúðâè â Îáëàñòíà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ - Áóðãàñ – ñòàðøè êîìèñàð Ðàäîñëàâ Ñîòèðîâ. Òîé áëàãîäàðè íà êîëåãèòå ñè, ÷å ñòðèêòíî èçïúëíÿâàò ñëóæåáíèÿ ñè äúëã. „Ðåçóëòàòèòå íå ñà íèêàê ìàëêî, à íàïðîòèâ òå ñà ñúùåñòâåíè è çíà÷èìè è ìíîãî îò òÿõ ñ øèðîê îáùåñòâåí îòçâóê. Âèå ñòå ïîëîæèëè ìàêñèìàëíè ñòàðàíèÿ, çà äà ãè äîâåäåì äîêðàé êàòî ñëó÷àè. Áëàãîäàðÿ è çà âðåìåòî, â êîåòî èçïúëíÿâàòå òåçè çàäà÷è, íà÷èíà, ïî êîéòî ãè

Ðóñíàê å óáèåöúò îò ×åíãåíå  ñêåëå, ïîëèöèÿòà ãî èçäèðâà

èçïúëíÿâàòå è òîâà, ÷å â ìíîãî îò ñëó÷àèòå ðèñêóâàòå çäðàâåòî è æèâîòà ñè. Áëàãîäàðÿ íà âàøèòå íàé-áëèçêè õîðà çà òúðïåíèåòî, êîåòî ïðîÿâÿâàò â äíè è ìîìåíòè, êîãàòî å íàé-íåîáõîäèìî äà áúäå òÿ ïðè òÿõ, à âèå ñòå îòíîâî íà ðàáîòà è îñèãóðÿâàòå ðåäà è ñïîêîéñòâèåòî. Êàòî íîâ äèðåêòîð çà êðàòêèÿ ïåðèîä îò åäèí ìåñåö ìîãà äà êàæà, ÷å ñòå õîðà ñ èçêëþ÷èòåëíî ïðîôåñèîíàëíè êà÷åñòâà. Çà êðàòêèÿ ìè ïðåñòîé ñìÿòàì, ÷å íÿìà íåðåøèìà çàäà÷à çà âàñ“, çàÿâè òîé â îáðúùåíèåòî ñè êúì ñëóæèòåëèòå íà áóðãàñêàòà ïîëèöèÿ. Ñîòèðîâ êîìåíòèðà è êàäðîâèòå ñìåíè, êîèòî íàïðàâè ñëåä âñòúïâàíåòî ñè â äëúæíîñò êàòî ïðîäèêòóâàíè îò íåîáõîäèìîñò. „ ïðîöåñà íà âðåìå è ïðè ïî-ñëàáè ðåçóëòàòè, íàé-âåðîÿòíî ùå èìà è íîâè ïðîìåíè. Âðúçêà ìåæäó ðîêàäàòà â Íåñåáúð è àêöèÿòà íÿìà“, êàòåãîðè÷åí áå òîé ïðåä æóðíàëèñòè. Äíè ïðåäè èçáîðèòå íà ïúðâè òóð áÿõà àðåñòóâàíè êàíäèäàòúò çà êìåò íà Íåñåáúð Íèêîëàé Äèìèòðîâ è îùå ÷åòèðèìà êàíäèäàòè çà ìåñòíà âëàñò ïî îáâèíåíèÿ çà êóïóâàíå íà ãëàñîâå. Ñòàðøè êîìèñàðÿò îáÿñíè

îùå, ÷å êàòî íîâ äèðåêòîð ìó å ðàíî äà ïðàâè ðåàëíà îöåíêà íà îáñòàíîâêàòà ñ áèòîâàòà ïðåñòúïíîñò, íî ñå ïîõâàëè, ÷å âå÷å å ïðåäïðèåë ìåðêè. „Âå÷å èìà çàñèëåíî ïîëèöåéñêî ïðèñúñòâèå ïðåäè âñè÷êî â ðîìñêèòå ìàõàëè. Ãîëÿìà ÷àñò îò ïðåñòúïëåíèÿòà, áåç äà íàáåæäàâàì òåçè õîðà, èäâàò îò òàì. Ïîçèöèîíèðàõìå „Ïúòíà ïîëèöèÿ“ íà âúçëîâè êðúñòîâèùà. Èäåÿòà ìè å ìàêñèìàëíî äà îãðàíè÷èì òðàôèêà ñóòðèí è âå÷åð. Îò â÷åðà ñúì ðàçïîðåäèë ïàòðóëíà äâîéêà ïî ãëàâíàòà íà ãðàäà è â Ìîðñêàòà ãðàäèíà“, äîáàâè òîé. Íà ïðîôåñèîíàëíèÿ ïðàçíèê íà áóðãàñêàòà ïîëèöèÿ ïðèñúñòâàõà ðåäèöà îôèöèàëíè ãîñòè – îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë, ïðåäñòàâèòåëè íà ñúä è ïðîêóðàòóðà, ìåñòíîòî óïðàâëåíèå, âîåííè è âåòåðàíè. Ãóáåðíàòîðúò Âúë÷î ×îëàêîâ áëàãîäàðè íà ïîëèöàèòå çà ðàáîòàòà èì è çà îòäàäåíîñòòà èì. Òîé ãè îïðåäåëè êàòî ìúæå è æåíè íà ÷åñòòà, äîñòîéíñòâîòî, ñìåëîñòòà è äèñöèïëèíàòà. „Îòíåñåíè êúì âàñ, òîâà íå ñà ïðîñòî îïðåäåëåíèÿ, à òèòëè. Òèòëè, êîèòî îáùåñòâîòî äàâà íà õîðàòà, êîèòî ñå ãðèæàò çà íåãîâîòî

ñïîêîéñòâèå è ñèãóðíîñò. Óáåäåí ñúì – íÿìà ïàãîí, êîéòî äà å ïî-ãîëÿìà íàãðàäà çà äåëàòà âè îò âÿðàòà íà íàøèòå ñúãðàæäàíè âúâ âàñ“, çàÿâè òîé â ðå÷òà ñè. Çàìåñòíèê-êìåòúò Êðàñèìèð Ñòîé÷åâ ïðî÷åòå ïîçäðàâèòåëåí àäðåñ îò êìåòà íà Îáùèíàòà Äèìèòúð Íèêîëîâ.  íåãî ãðàäîíà÷àëíèêúò ñúùî èçêàçâà áëàãîäàðíîñòòà ñè çà ðàáîòàòà íà áóðãàñêèòå ïîëèöàè. „Áëàãîäàðÿ âè, ÷å ïîëàãàòå îãðîìíè óñèëèÿ, ÷åñòî ñ ðèñê çà ñîáñòâåíèÿ ñè æèâîò, çà äà ñå ãðèæèòå çà ñïîêîéñòâèåòî è áåçîïàñíîñòòà íà âñè÷êè æèòåëè è ãîñòè íà ãðàäà è ðåãèîíà. Áëàãîäàðÿ âè çà óñïåøíîòî íè ïàðòíüîðñòâî ñ öåë ãàðàíòèðàíå íà äîáðè óñëîâèÿ çà æèâîò è èçãðàæäàíåòî íà äîáúð èìèäæ íà Áóðãàñ êàòî òóðèñòè÷åñêà äåñòèíàöèÿ. Ñèãóðåí ñúì, ÷å îãðîìíèÿò âè ïðîôåñèîíàëèçúì, àâòîðèòåò è îïèò âè ïîìàãàò â ñïðàâÿíåòî ñ åæåäíåâíèòå ñëóæåáíè ïðåäèçâèêàòåëñòâà è îâëàäÿâàíåòî íà èíòåíçèòåòà íà ïðåñòúïíîñòòà â íàòîâàðåíèÿ ìîðñêè ðåãèîí“, ñå êàçâà â îáðúùåíèåòî íà Íèêîëîâ. Àïåëàòèâíèÿò ïðîêóðîð îñâåí ÷å èçíåñå äàííèòå çà äîáðàòà ðàáîòà íà ïîëèöàè-

Ìóõè è ñóøà ìîðÿò ïøåíèöàòà Äîíà ÌÈÒÅÂÀ

Ïî äàííè îò ÁÐÒÊ

11% ïî-ñëàá ñåçîí òîâà ëÿòî

Äîíà ÌÈÒÅÂÀ

Àíàëèç íà Áóðãàñêàòà ðåãèîíàëíà òóðèñòè÷åñêà êàìàðà ñî÷è ñïàä îò 11% çà òîçè ëåòåí ñåçîí ñïðÿìî 2018 ãîäèíà.  ðåàëíè öèôðè òîâà îçíà÷àâà, ÷å Áóðãàñêà îáëàñò ïðåç ëÿòîòî å áèëà ïîñåòåíà ïðèáëèçèòåëíî îò 143 933 òóðèñòè ïîìàëêî. Ïåðèîäúò, êîéòî ñå îò÷èòà, å îò íà÷àëîòî íà ìàé äî êðàÿ íà îêòîìâðè. Îñíîâíèòå ïðè÷èíè çà òîçè ñïàä, êîèòî ñå êîìåíòèðàò â àíàëèçà, ñà ïðåíàñî÷âàíåòî íà òóðèñòîïîòîöèòå êúì Òóðöèÿ, Åãèïåò, Êèïúð, Òóíèñ, ïîðàäè ïðîìåíåíàòà ãåîïîëèòè÷åñêàòà ñðåäà, ïî-ðàçíîîáðàçíèòå ïàêåòè, óñëóãè, êà÷åñòâåí è áîãàò îë èíêëóçèâ, êîèòî ñå ïðåäëàãàò â òåçè äúðæàâè è íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî ñå ïîñî÷âà è ëèïñàòà íà êâàëèôèöèðàí

îáñëóæâàù ïåðñîíàë, åçèêîâî äîáðå ïîäãîòâåí è óìååù äà ðàáîòè â åêèï ïî íàøèòå êóðîðòè. Ïî ñïðàâêàòà îò ÁÐÒÊ îò ãîëåìèòå ïàçàðè Ãåðìàíèÿ å ñúñ ñïàä 58.50% èëè 86 559 òóðèñòè ïî-ìàëêî ñà ïîñåòèëè Þæíîòî íè ×åðíîìîðèå òîâà ëÿòî. Íà äðóãèÿ ãîëÿì ïàçàð – ðóñêèÿ, ñïàäúò å 16%. Ñòðÿñêàùè ñà ñïàäîâåòå íà ïî-ñëàáè ïàçàðè êàòî Èòàëèÿ, êúäåòî òîé å 461%, Øâåöèÿ – 100% è Ôðàíöèÿ - 84.80. ×àñò îò òóðèñòè÷åñêèÿ áðàíø íå å ñúãëàñåí ñ èçíåñåíèòå äàííè è îïîíèðàò, êàòî ïðèïîìíÿò, ÷å ïðåç 2018 ã. èìàøå ñèëåí ðúñò, ïîðàäè êîíþíêòóðàòà - ïðîáëåìèòå ìåæäó Ðóñèÿ è Òóðöèÿ, àòåíòàòèòå â Åãèïåò è ò.í. Òîãàâà ãîëÿìà ÷àñò îò òóðèñòèòå íÿìàøå êúäå äà îòèäàò è èçáðàõà Áúëãàðèÿ

êàòî ñðîäíà è àëòåðíàòèâíà äåñòèíàöèÿ. È òàêà ñå ñìÿòà, ÷å íàèñòèíà èìà ñïàä, íî òîé å äàëå÷ ïî-ìàëúê. Åêñïåðòèòå êîìåíòèðàò ñúùî, ÷å ïðè îò÷èòàíåòî íà ðåçóëòàòèòå òðÿáâà äà áúäà âçåòè ïîä âíèìàíèå è òóðèñòèòå, êîèòî èäâàò äà ïî÷èâàò ïî Þæíîòî ×åðíîìîðèå ñúñ ñîáñòâåíèòå ñè àâòîìîáèëè. Îáèêíîâåíî òå ñà îò ñúñåäíà Ðóìúíèÿ è íèêàê íå ñà ìàëêî. Ïî øîñå èäâàò ñúùî îò Ãúðöèÿ è Òóðöèÿ. Ñúñ ñèãóðíîñò èìà è êîëè÷åñòâî áúëãàðñêè òóðèñòè, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò îò÷åòåíè. Êàêúâòî è äà å ïðîöåíòúò íà ñïàä – ôàêò å, ÷å èçòåêëîòî ëÿòî íå ìîæå äà ñå ïîõâàëè ñ ðúñò, íèòî ñ äîáðè êàäðè. Îñîáåíî òåæêî ñå îòðàçèõà è ôàëèòèòå íà „Òîìàñ Êóê“ è „Àñòðàë Õîëèäåéç“ íà ôèíàëà ìó.

Òåæêàòà ñóøà, êîÿòî å íàëåãíàëà ïîëåòî, ñå îòðàçÿâà ìíîãî çëå íà åñåííèöèòå, îïëàêâàò ñå çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå. Äî ìîìåíòà ìîëèòâèòå çà äúæä íå ïîìàãàò, íèâèòå ëèíåÿò. Âèñîêàòà òåìïåðàòóðà, íà êîÿòî îáèêíîâåíèòå õîðà ñå ðàäâàò è îáèêàëÿò ïî ïëàæà, ñúùî å âðàã íà çåìåäåëèåòî. „Íåâåðîÿòíî íàïàäåíèå îò ìóõè íà ïîñåâèòå îò ïøåíèöà íàâñÿêúäå. Òå ñíàñÿò ëàðâèòå ñè âúòðå â êúëíîâåòå íà ïøåíèöàòà è òå èçÿæäàò îñíîâíîÏúðâè òàçè ãîäèíà â Áóðãàñêî çàæúíàõà îò ðåãèîíàëòî ðàñòåíèå. Ïðè ïúëíàòà ëèïñà íà âëàãà ïøåíèöàòà íÿìà íèÿ êëîí íà íàöèîíàëíàòà àñîöèàöèÿ íà çúðíîïðîèçâîðàçâèòèå. Àêî èìà äîñòàòú÷íî äèòåëèòå „Ìàðêåëè“. Íàä ñòî äóøè ñå ñúáðàõà â çåìëèâëàãà, ïîñåâèòå áðàòÿò, íî ñå- ùåòî íà çúðíîïðîèçâîäèòåëÿ Çäðàâêî Ñèâîâ â ñåëî ãà ïðè òîòàëíàòà ëèïñà íà âëà- Âúë÷èí. Ñðåä òÿõ áå è ïðåäñåäàòåëÿò Èëèÿ Ïðîäàíîâ ãà ðàñòåíèÿòà íå ìîãàò äà ñå ðàçâèâàò. Íèâàòà áóêâàëíî ñå èçïðàçâà“, îò òåçè ïðèðîäíè êàòàêëèçìè. „Îñâåí ÷å íÿîáÿñíÿâà Èëèÿ Ïðîäàíîâ, ïðåäñåäàòåë íà ìà äîáðè „Íàïîèòåëíè ñèñòåìè“, íÿìà äîáúð ñäðóæåíèå „Ñúþç íà çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå çàêîí è çà êîìàñèðàíå íà çåìåäåëñêèòå çå„Ìàðêåëè“ – Êàðíîáàò è çàì.-ïðåäñåäàòåë íà ìè, äà ìîæå ïîíå ñúñ ñîáñòâåíè ñèëè äà íàÓïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Àñîöèàöèÿòà. Òîé äî- ïîÿâàìå. Íà ÷óæäà çåìÿ íå ìîæå äà ñå èíâåïúëâà è òîâà, ÷å ïðè îíåçè çúðíîïðîèçâîäè- ñòèðà â íàïîÿâàíå. À àêî èìà êà÷åñòâåíî íàòåëè, êîèòî ñà çàñåëè íèâèòå ïî-êúñíî çàðà- ïîÿâàíå, âñåêè çåìåäåëåö ùå ñè ïëàòè è äúðäè ëèïñàòà íà âëàãà, ðàñòåíèÿòà èçîáùî íå æàâàòà ùå ñïå÷åëè, à è íèå íÿìà äà ñè ñêóñà ïîíèêíàëè. À êàðòèíàòà ñòàâà îùå ïî-òåæ- áåì êîñèòå, ïóñòîñâàéêè ñóøàòà“, îáÿñíÿâà Ïðîäàíîâ. Òîé äîáàâÿ, ÷å å ïðàâèë îïèòè äà êà âúâ âúòðåøíîñòòà íà ñòðàíàòà. Ïðè òàçè ñèòóàöèÿ çåìåäåëöèòå ñå ÿäîñ- ïîåìå èíèöèàòèâàòà – íàïðàâèë å ñðåùà ñ âàò, ÷å íÿìà àêòèâíî äåéñòâàùè „Íàïîèòåë- øåôà íà „Íàïîèòåëíè ñèñòåìè“ – Áóðãàñ è å íè ñèñòåìè“, êîèòî äà ïîïðàâÿò ùåòèòå îò çà- ïðåäëîæèë ïî ìÿðêàòà çà íàïîÿâàíå, àêî óñïåÿò äà ñå âêëþ÷àò êàòî ñòðóêòóðà, òîé êàòî ñóøàâàíåòî. Ïðèïîìíÿ ñå, ÷å ïðåäè ãîäèíè ãîëÿìà ÷àñò ïðåäñåäàòåë íà àñîöèàöèÿòà äà èì îñèãóðè îò áëîêîâåòå íà Áóðãàñêî áÿõà îáîðóäâàíè êîíñóìàòîðè, è òî ñ äúëãîñðî÷íè äîãîâîðè, îòëè÷íî çà íàïîÿâàíå è ñúîòâåòíî çàùèòåíè íî äîíèêúäå íå ñå å ñòèãíàëî.


×ô

ÍÎÂÈÍÈ

8-10 ÍÎÅÌÂÐÈ 2019

ÏÐÅÑÒÚÏÍÎÑÒ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ

òå â ñïðàâÿíåòî ñ áèòîâàòà ïðåñòúïíîñò, îò÷åòå è äîáðîòî âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó Ïîëèöèÿ è Ïðîêóðàòóðà. „Ñúñ ñâîÿòà ðàáîòà îðãàíèòå íà ÌÂÐ è Ïðîêóðàòóðàòà äîêàçâàò, ÷å çà çàêîíà íÿìà íåäîñåãàåìîñò – è äúðæàâíè ñëóæèòåëè, ïîëèòèöè, áèçíåñìåíè è âñåêè, êîéòî èçâúðøè ïðåñòúïëåíèå è èìà äîñòàòú÷íî äîêàçàòåëñòâà, ìó áèâà ïîâäèãíàòî îáâèíåíèå. Çàòîâà â çíà÷èòåëíà ñòåïåí ñå ïîäîáðèõà ðåçóëòàòèòå ïî îòíîøåíèå íà êîðóïöèîííèòå ïðåñòúïëåíèÿ ïðåç ïîñëåäíèòå 2-3 ãîäèíè, êîèòî ñà ïðèîðèòåò íà äúðæàâàòà è îáùåñòâîòî“, êàçà ïðîêóðîð Ïåòðîâ. Òîé ïîÿñíè, ÷å äîáðèòå ðåçóëòàòè ñà â ïîñëåäíèòå ïåò ãîäèíè è ïîñòîÿííî ñå ïîäîáðÿâàò, à çíà÷èòåëíèÿò

ñïàä å îò ïîñëåäíèòå 2 - 3 ãîäèíè. „Óáèéñòâàòà ãè ðàçêðèâàòå íà 100%, êðàæáèòå íàìàëÿõà çíà÷èòåëíî, à èçêëþ÷èòåëíà å ðàáîòàòà âè è ïî îòíîøåíèå íà ãðàáåæèòå – ìíîæåñòâî çàäúðæàíè, îòëè÷íà ðàçêðèâàåìîñò, çàòîâà è òîçè âèä ïðåñòúïíîñò íàìàëÿ â ïúòè ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè“, äîáàâè òîé. Òúðæåñòâàòà ïðîäúëæèõà ñ íàãðàæäàâàíå íà çàñëóæèëè ñëóæèòåëè îò ÎÄÌÂÐ Áóðãàñ. Ñëåä òîâà ïðèñúñòâàùèòå ïî÷åòîõà ïàìåòòà íà çàãèíàëèòå ïî âðåìå íà ñëóæáà ïîëèöàè ñ ìèíóòà ìúë÷àíèå è íà êîëÿíî, êàòî ñëåä òîâà âåíöè è öâåòÿ ïîäíåñîõà âñè÷êè ïðèñúñòâàùè ïðåä ìåìîðèàëíèÿ ïàìåòíèê â ãðàäèíêàòà äî ñãðàäàòà íà äèðåêöèÿòà.

Ìíîãî ñèãíàëè è ñàìî äâå ïðîèçâîäñòâà

Ïåíñèîíåð ïîäïàëè íàâåñà ñè äîêàòî âàðè áóðêàíè

Òðúøíàõà áóðãàçëèÿ ñ íàðêîòèöè â Ìåäåí ðóäíèê 35-ãîäèøåí êðèìèíàëíî ïðîÿâåí áóðãàçëèÿ å áèë çàäúðæàí çà ïðèòåæàíèå íà íàðêîòèöè, ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà Îáëàñòíà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ-Áóðãàñ. Ïîëèöàè ïðåòúðñèëè àïàðòàìåíò, íàìèðàù ñå â áëîê 10 â Ìåäåí ðóäíèê, îáèòàâàí îò íåãî è îùå åäèí 35-ãîäèøåí êðèìèíàëíî ïðîÿâåí îò Ñîçîïîë. Òàì íàìåðèëè ìàðèõóàíà ñ òåãëî îò 4 ãðàìà è äâå õàï÷åòà „åêñòàçè“.

Êîëåãè íà ïî÷èíàëèÿ ìàòðîñ:

Íå çíàåõìå äà èìà  çäðàâîñëîâåí ïðîáëåì Àêî èìàøå òàêúâ, íèêîé íÿìàøå äà ãî îñòàâè âîäîëàç

„×åðíîìîðñêè ôàð“

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ

íèöè, ìëàäèòå êðúâîäàðèòåëè æèâî ñå èíòåðåñóâàõà îò òåìàòà è çàäàâàõà âúïðîñè çà êðúâíèòå ãðóïè, ñúâìåñòèìîñòòà, äîíîðñòâîòî. "Èçêëþ÷èòåëíî ìíîãî áëàãîäàðÿ íà ðúêîâîäñòâîòî íà ãèìíàçèÿòà. Òîâà êðúâîäàðÿâàíå å ïðèìåð è çà ïî-ìàëêèòå ó÷åíè-

"×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÈ ÔÀÐ" ÅÀÄ Èçäàòåë:

Äèìèòúð Íèêîëîâ Ãëàâåí ðåäàêòîð:

ÊÐÈÌÈ

80-ãîäèøåí ìúæ îò íåñåáúðñêîòî ñåëî Îðèçàðå å ïðè÷èíèë ïîæàð â èìîòà ñè, ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà Îáëàñòíà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ - Áóðãàñ. Èíöèäåíòúò ñòàíàë íà óëèöà „Èëèíäåíöè“ â ñåëîòî, êúäåòî íàâåñúò íà êúùàòà ìó ñå çàïàëèë. Ñúùèÿò âàðèë áóðêàíè, êàòî îãúíÿò îò òîâà ñå ðàçðàñíàë è âúçïëàìåíèë äúðâà, ñúõðàíÿâàíè â áëèçîñò. Îò èíöèäåíòà íÿìà ïîñòðàäàëè, êàêòî è íàíåñåíè ìàòåðèàëíè ùåòè ïî äðóãè ïîñòðîéêè îñâåí èçãîðåëèÿ íàâåñ. Îãíåáîðöè òðúãíàõà ñ êîëà äà ãî ãàñÿò, à â íåÿ ñå áëúñíà ìîòîöèêëåòèñò, êîéòî ïî÷èíà.

Ó÷åíèöèòå îò Ñòðîèòåëíèÿ òåõíèêóì ìàñîâî äàðèõà êðúâ Íàñòîÿùè è áèâøè ó÷åíèöè, êàêòî è ó÷èòåëè ñå âêëþ÷èõà â èçíåñåíàòà àêöèÿ ïî êðúâîäàðÿâàíå â Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ ïî ñòðîèòåëñòâî â Áóðãàñ. Àêöèÿòà áå îðãàíèçèðàíà îò ðúêîâîäñòâîòî íà ó÷èëèùåòî è Îòäåëåíèåòî ïî òðàíñôóçèîííà õåìàòîëîãèÿ íà ÓÌÁÀË Áóðãàñ. Âòîðà ó÷åáíà ãîäèíà ó÷èëèùåòî ïîäêðåïÿ ïðîåêòà íà áîëíèöàòà "Òîâà íå ñè ãî ïðàâèë" è ïîïóëÿðèçèðà äîáðîâîëíîòî è áåçâúçìåçäíî êðúâîäàðÿâàíå ñðåä ñâîèòå áúäåùè àáèòóðèåíòè. Æåëàåùè äà ñòàíàò êðúâîäàðèòåëè èìàøå îò âñè÷êè 12-è êëàñîâå. Ïîâå÷åòî ñå îêàçàõà ïîäõîäÿùè è ïî ìåäèöèíñêè êðèòåðèè. Äîêàòî ÷àêàõà ñâîèòå ñúó÷å-

3

Ñèëâèÿ Øàòúðîâà

öè, äîáðå å äà ñå ïðîâåæäà â òàêàâà ñðåäà, òóê äåöàòà ñå ÷óâñòâàò â ñâîè âîäè è íå ñà òîëêîâà ïðèòåñíåíè. Íàäÿâàì ñå, ÷å è äðóãè ó÷èëèùà ùå ñå âêëþ÷àò è ùå óñïååì äà îðãàíèçèðàìå îùå àêöèè", ñïîäåëè íà÷àëíèêúò íà îòäåëåíèåòî ä-ð Òîäîð Áîÿäæèåâ.

Âåñòíèêúò å íîñèòåë íà íàãðàäàòà "Ñâ.Êîíñòàíòèí Êèðèë Ôèëîñîô" íà ÁÀÐÌ. Íîñèòåë e íà íàãðàäàòà "Çëàòíî ïåðî" íà ÑÁÆ.

Àêî èìàøå ñòàð çäðàâîñëîâåí ïðîáëåì, íèêîé íÿìàøå äà ãî îñòàâè äà å âîäîëàç. Òîâà êîìåíòèðàõà êîëåãè íà ïî÷èíàëèÿ âúâ Âàðíà áóðãàñêè ìàòðîñ – Ñïàñ Ïåí÷åâ. 36-ãîäèøíèÿò ìúæ ïo÷èía ïðè èçâúðøâaíe ía ãoäèøíè ìeäèöèícêè ïðeãëeäè ía âoäoëaçíèÿ cúcòaâ oò Âoeííoìoðcêèòe cèëè c èìèòaöèoííè âoäoëaçíè cïócêaíèÿ â áaðoêaìeða. Ìaòðocúò e ía cëóæáa â Áúëãaðcêaòa aðìèÿ oò 2014 ã. Òoé e ceìeeí, c eäío äeòe. Âîåííîñëóæåùèòå îò Àòèÿ, êîèòî ïîæåëàõà äà îñòàíàò àíîíèìíè êîìåíòèðàõà, ÷å äîáðå ñà ïîçíàâàëè Ñïàñ, íî íèêîãà íå å äàâàë ïðèçíàöè íà ÷îâåê ñúñ çäðàâîñëîâíè ïðîáëåìè, íå çíàÿò è äà å èìàë òàêèâà. „Ïî ïðèíöèï çà ïëàâàòåëåí ñúñòàâ ñà ïî-ñåðèîçíè èçèñêâàíèÿòà, çàòîâà ïðåäïîëàãàì, ÷å è äà å èìàë çäðàâîñëîâåí ïðîáëåì, íå å áèë ñòàð“, êîìåíòèðà åäèí îò ìàòðîñèòå. Âîåííîìîðñêèòå ïîÿñíèõà, ÷å âñÿêà ãîäèíà ìèíàâàò êîìèñèè çà ãîäíîñò çà ïëàâàòåëåí ñúñòàâ è àêî Ñïàñ å èìàë ñòàð çäðàâîñëîâåí ïðîáëåì, òî íèêîé íÿìàëî äà ãî îñòàâè äà å âîäîëàç. Îòðè÷àò âúçìîæíîñòòà äà å èìàëî è ÷îâåøêà ãðåøêà, òúé êàòî îùå òðèìà ñà áèëè ñ ìàòðîñ III êëàñ Ïåí÷åâ â

áàðîêàìåðàòà, à òå íå ñà ïîñòðàäàëè. Ïî ñëó÷àÿ ñå âîäè äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî, à îò Âîåííîìîðñêè ñèëè çàÿâèõà, ÷å ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ïî ñëó÷àÿ ùå ìîæå äà ñå ïîëó÷è ñàìî îò íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð. Òîâà îáÿâèõà è â÷åðà îò Âîåííîòî ìèíèñòåðñòâî. Ñïîðåä îñòàíàëèòå ìàòðîñè â Àòèÿ îáà÷å Âîåííà ïðîêóðàòóðà íå ðàçãëàñÿâà èíôîðìàöèÿ, äîðè è ñðåä âîåííèòå. „Äàæå íàïðîòèâ, ïðè äðóãè ñëó÷àè íèå, ðåäîâèòå âîåííè, ðàçáèðàìå ïîñëåäíè, è òî îáèêíîâåíî îò âàñ – ìåäèèòå“, êîìåíòèðàõà êîëåãèòå íà Ñïàñ. Ïðè èíöèäåíò â áàðîêàìåðàòà, ìîìåíòàëíà ðåàêöèÿ çà îêàçâàíå íà ïîìîù íå å âúçìîæíà, îáÿñíè åêñïåðò ïðåä NOVA. Òåìàòà êîìåíòèðà Ðóìÿíà Áîåâà, êîÿòî èìà 40-ãîäèøåí

Âåñòíèêúò å íîñèòåë íà îðäåí "Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé", âòîðà ñòåïåí. ×ëåí å íà Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ íà ðåãèîíàëíèòå ìåäèè (ÁÀÐÌ). "×åðíîìîðñêè ôàð" å ó÷ðåäèòåë è ÷ëåí íà Áúëãàðñêè ìåäèåí ñúþç (ÁÌÑ)

Ðåïîðòåðè è ðåäàêòîðè: 0878/424676 • Êîðåñïîíäåíò: Àéòîñ 0558/2-35-27 • Ðåêëàìà: Äèðåêòîð 0897 546 055 Ñ÷åòîâîäñòâî: 056/82 54 35 • Òåëåôîí çà ðåêëàìà: 056/ 82 54 35, 0878 424 698

Âñè÷êè ïðàâà ñà çàïàçåíè. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà èíôîðìàöèÿòà îò "×åðíîìîðñêè ôàð" ïîä êàêâàòî è äà å ôîðìà, áåç ïðåäâàðèòåëíî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå îò ïðèòåæàòåëÿ íà àâòîðñêèòå ïðàâà èëè áåç ïîçîâàâàíå íà èçòî÷íèêà å çàáðàíåíî. Âñåêè àâòîð íîñè ïåðñîíàëíà îòãîâîðíîñò çà ïóáëèêàöèÿòà ñè.

ñòàæ êàòî âîäîëàç è å èíñòðóêòîð îò 10 ãîäèíè. „Âèíàãè òàêúâ òèï ãìóðêàíèÿ ñå ïðîâåæäàò ñ åêèï, êîéòî å îòâúí. Èìà òåõíèê, îïåðàòîð íà êàìåðàòà è ëåêàð. Èìà è àóäèî- è âèçóàëíà âðúçêà ñ õîðàòà âúòðå. Çà ìåí, îò òåõíè÷åñêà ãëåäíà òî÷êà, íèùî íå áè ìîãëî äà ñå îáúðêà”, îáÿñíÿâà Áîåâà. „ óñòðîéñòâîòî âëèçàò äâàìà èëè òðèìà äóøè. Ñïîðåä ðåæèìà íà èçëèçàíå îò äúëáî÷èíà âîäîëàçèòå ïðåêàðâàò ðàçëè÷íî âðåìå â áàðîêàìåðàòà“, äîïúëâà òÿ. È îáÿñíÿâà, ÷å ïðè âúçíèêâàíå íà èíöèäåíò, íÿìà êàê äà ñå îêàæå íåçàáàâíà ïîìîù íà íóæäàåùèÿ ñå. Òîâà å ñâúðçàíî ñ êóï òåõíè÷åñêè ïðîöåñè, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò èçâúðøåíè, ïðåäè èçâàæäàíåòî íà âîäîëàçèòå äà ñòàíå âúçìîæíî. Íàëÿãàíåòî òðÿáâà äà ñå ñâàëè è êàìåðàòà äà áúäå ðàçõåðìåòèçèðàíà.

ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÐÅÄÀÊÖÈßÒÀ: óë."Ìèëèí êàìúê" 9, åò.3 "×åðíîìîðñêè ôàð" e-mail: far@chfar.com info@faragency.bg


4

×ô

8-10 ÍÎÅÌÂÐÈ 2019

 Òèõîìèð ßíàêèåâ ïîèñêà ïúëíàòà äîêóìåíòàöèÿ ïî áúëãàðî-øâåéöàðñêèÿ ïðîåêò  Æèòåëèòå íà ñåëîòî ëèêóâàò è õâàëÿò íîâèÿ êìåò

íàõà ñ íîâîèçáðàíèÿ êìåò íà Îáùèíà Ñîçîïîë Òèõîìèð ßíàêèåâ. Îò íåãî òå èçèñêàõà äà ïðåãëåäàò äîêóìåíòèòå çà ïëîùàäêàòà, ñðåùó êîÿòî îò íà÷àëîòî íà ëÿòîòî ïðîòåñòèðàò.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Íà îñíîâàíèå ÷ë.4 àë.2 îò Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿ è ðåäà çà èçâúðøâàíå íà îöåíêà íà âúçäåéñòâèåòî âúðõó îêîëíàòà ñðåäà, ñå óâåäîìÿâàò âñè÷êè çàèíòåðåñîâàíå ëèöà îòíîñíî èíâåñòèöèîííîòî ïðåäëîæåíèå: „Æèëèùíà ñãðàäà â ÓÏÈ ÕV, êâ.35 ïî ïëàíà íà ñ.Ãúëúáåö, îáùèíà Ïîìîðèå„ Âúçëîæèòåë íà ïðîåêòà å: Ðóñàíêà Åí÷åâà Ãàâàçîâà. ÏÎÊÀÍÀ ÇÀ ÑÂÈÊÂÀÍÅ ÍÀ ÎÁÙÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ ÍÀ ÑÄÐÓÆÅÍÈÅ Ñ ÍÅÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÖÅË ÑÏÅËÅÎÊËÓÁ “ÁÓÐÃÀÑ – ÍÅÏÈÀÑÒ”: ÓÑ íà ÑÍÖ Ñïåëåîêëóá “Áóðãàñ – ÍÅÏÈÀÑÒ”, íà îñíîâàíèå ÷ë.26 îò ÇÞËÍÖ è ÷ë. 15 îò Óñòàâà íà ñäðóæåíèåòî, ñ ðåøåíèå îò 05.11.2019ã. ñâèêâà Îáùî ñúáðàíèå íà ñäðóæåíèåòî íà 26.11.2019ã., â 18,30 ÷àñà, â ãð. Áóðãàñ, Ìëàäåæêè êóëòóðåí öåíòúð – Áóðãàñ, çàëà ¹ 17, ñúñ ñëåäíèÿ äíåâåí ðåä: ò.1. Îáñúæäàíå è ïðèåìàíå íà Äîêëàäà çà äåéíîñòòà íà ñäðóæåíèåòî çà 2018ã.; ò. 2. Ïðèåìàíå íà Ãîäèøíèÿ ñ÷åòîâîäåí îò÷åò íà ñäðóæåíèåòî çà 2018ã.; ò. 3 Îñâîáîæäàâàíå íà ÷ëåí íà ÓÑ è èçáîð íà íîâ ÷ëåí íà ÓÑ íà ìÿñòîòî íà îñâîáîäåíèÿ, êîéòî äà äîâúðøè ìàíäàòà ìó; ò. 4. Ïðîìåíè â óñòàâà è íàèìåíîâàíèåòî íà ñäðóæåíèåòî â ñúîòâåòñòâèå ñ íîâèòå çàêîíîäàòåëíè ïðîìåíè; ò. 5. Ïðèåìàíå íà îñíîâíèòå íàñîêè çà ðàçâèòèå íà ñäðóæåíèåòî è ïðîãðàìà çà îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñòòà ìó íà îñíîâàíèå ÷ë. 4, àë. 1 îò Ïðàâèëíèêà íà Ñäðóæåíèå ñ íåñòîïàíñêà öåë Ñïåëåîêëóá „Áóðãàñ – ÍÅÏÈÀÑÒ” çà ðåäà çà îñúùåñòâÿâàíå íà îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò è çà íàáèðàíå è ðàçõîäâàíå íà èìóùåñòâîòî íà þðèäè÷åñêî ëèöå ñ íåñòîïàíñêà öåë, îñúùåñòâÿâàùî äåéíîñò â îáùåñòâåíà ïîëçà; ò. 6. Ïðèåìàíå ãîäèøåí áþäæåò íà ñäðóæåíèåòî çà 2019ã.; ò. 7. Äðóãè âúïðîñè. Ïðè ëèïñà íà êâîðóì ñúáðàíèåòî ùå ñå ïðîâåäå ñúùèÿ äåí â 19,30 ÷àñà, íà ñúùîòî ìÿñòî è ïðè ñúùèÿ äíåâåí ðåä. ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË íà ÓÑ

Èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò îáÿñíèõà ïðåä êìåòà íà Ñîçîïîë, ÷å ïðèòåñíåíèÿòà èì ñà ñâúðçàíè, ÷å òÿ êðèå îïàñíîñò çà çäðàâåòî íà õîðàòà íà Àòèÿ è ÷å ìÿñòîòî é íå å òàì. Ñàìàòà ïëîùàäêà å îïàñ-

íà, çàùîòî íÿìà êàíàëèçàöèÿ, à îòõîäíèòå âîäè íà ñãðàäèòå çà ïåðñîíàëà ùå ñå ñå èçëèâàò â äåðåòî ïîä íåÿ, òâúðäÿò õîðàòà îò Èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò. Ìåñòíèòå ñå ïðèòåñíÿ-

ìèëèîíè“, çàÿâè òîé. Íîâîèçáðàíèÿò êìåò íà ñåëîòî – Ðóìåí Äèìèòðîâ, ñúùî áå íà ñðåùàòà è çàÿâè, ÷å ñïîðåä íåãî ìîæå äà ñå íàïðàâè ïðîâåðêà íà äîêóìåíòàöèÿòà, çà äà ñå âèäè äàëè ñà ñïàçåíè âñè÷êè çàêîíîâè ðàìêè. Òèõîìèð ßíàêèåâ óâåðè ÷ëåíîâåòå íà Èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò, ÷å íÿìà äà ïîäïèñâà íèùî, òúé êàòî èìà ñðîê äî 19 íîåìâðè, â êîéòî ùå ñå âúçïîëçâà äà ñå çàïîçíàå ñ äåòàéëèòå ïî ïðîåêòà. Ïðîòåñòèðàùèòå ìó êàçàõà, ÷å çà òÿõ å âàæíî äà çíàÿò è äàëè âå÷å èìà ïîäïèñàíè äîãîâîðè çà ïîñëåäâàùîòî èçâîçâàíå íà îïàñíèòå áèòîâè îòïàäúöè. Åäíî îò îñíîâíèòå èì ïðèòåñíåíèÿ áå, ÷å âðåìåííàòà ïëîùàäêà íÿìà äà å âðåìåííà. „Îò òóê íàòàòúê âñè÷êî, êîåòî ùå ñòàâà ñ äåïîòî, ùå ñòàâà ñ âàñ, àç ñúì îáåùàë ïî âðåìå íà êàìïàíèÿòà óïðàâëåíèåòî ìè äà áúäå ïðîçðà÷íî è òîâà ùå ñå ñëó÷è“, ãàðàíòèðà êìåòúò íà îáùèíàòà.

Îòáåëÿçàõìå Åâðîïåéñêèÿ äåí íà ðàäîíà

Yellow

Black

Òèõîìèð ßíàêèåâ, êìåò íà îáùèíà Ñîçîïîë (íà ïðåäåí ïëàí)

âàò è îò ïîæàð, òúé êàòî ðàéîíúò îêîëî äåïîòî íàîêîëî å ãîðà. Ïðèïîìíèõà è ÷å ïðè èäâàíåòî ñè íà ìÿñòî åêîìèíèñòúðúò Íåíî Äèìîâ å îáÿñíèë íà æèòåëèòå, ÷å ðàçõîäèòå ïî ïëîùàäêàòà ñà îêîëî 2 ìèëèîíà ëåâà è àêî Îáùèíàòà íå èñêà äà ðåàëèçèðà ïðîåêòà, òî äà ãè âúðíå è äà ìåñòè ïëîùàäêàòà, êúäåòî ñè èñêà, ïî äóìèòå èì. ßíàêèåâ ãè óâåðè, ÷å ùå èçèñêà äà ñå âçåìàò ìåðêè è ÷å òîâà å àíãàæèìåíò íà îáùèíàòà. „Àç íÿìà äà äîïóñíà òàì äà ñòàíå ïîæàð. Ùå ðàáîòèì çàåäíî ñ êìåòà íà Àòèÿ, çà äà ïðåäîòâðàòèì òîâà, èëè èçòè÷àíå íà îòõîäíè âîäè, êàêòî êàçâàòå. Çàòîâà ùå èçèñêàì ñòàíîâèùå îò ÐÈÎÑÂ, ñ êîåòî äà íè ãàðàíòèðàò, ÷å òàçè ïëîùàäêà íå ïðåäñòàâëÿâà îïàñíîñò. Êàêâî äðóãî äà íàïðàâèì? Äà ïëàòèì 3 ìèëèîíà íåóñòîéêè, êîèòî Îáùèíàòà íÿìà? Ãîñïîäèí Íåíî Äèìîâ å ñ ÿñíàòà ïðåäñòàâà, ÷å Îáùèíàòà å ïðåä ôàëèò è íÿìà îòêúäå äà ãè íàìåðèì òåçè

Magenta

Ïëîùàäêàòà çà âðåìåííî ñúõðàíåíèå íà îïàñíè áèòîâè îòïàäúöè ùå îñòàíå. Òîâà ñòàíà ÿñíî ñëåä ïîðåäíèÿ ïðîòåñò, êîéòî æèòåëè íà ñåëî Àòèÿ ïðîâåäîõà. Òîçè ïúò òîé áå â Ñîçîïîë ïðåä Îáùèíàòà. Â÷åðà îêîëî 30-èíà äóøè ñ ïëàêàòè „Èñêàìå ñè ÷èñòà Àòèÿ“ ñå ïîÿâèõà ïðåä ñãðàäàòà, êúäåòî ìàëêî ïî-êúñíî ñå ñðåù-

Ñàìèÿò êìåò èì îáÿñíè, ÷å îùå ñ âñòúïâàíåòî ñè â äëúæíîñò ñëåä êàòî ïîëîæè êëåòâà ïðåäíèÿ äåí (á.à. ñðÿäà), ïðè íåãî ñà äîøëè 7 - 8 äóøè îò ðàçëè÷íè èíñòèòóöèè, êîèòî ìó êàçàëè, ÷å òðÿáâàëî äà ïîäïèøå äîêóìåíò, ñâúðçàí ñ ïëîùàäêàòà. Òîé îáà÷å èì êàçàë, ÷å íÿìà êàê äà ñòàíå, òúé êàòî îùå íå ñå å çàïîçíàë ñ äîêóìåíòàöèÿòà. ×ëåíîâåòå íà

Cyan

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ

Òåìà

Cyan

Magenta

Yellow

Black

íà äåíÿ

ÏËÎÙÀÄÊÀÒÀ ÇÀ ÎÏÀÑÍÈ ÎÒÏÀÄÚÖÈ 


Òåìà íà äåíÿ

×ô

8-10 ÍÎÅÌÂÐÈ 2019

5

 ÀÒÈß ÎÑÒÀÂÀ, ÑÒÎÏÈÐÀÒ ÄÐÓÃÈ ÄÂÅ

Ïëîùàäêàòà â Àòèÿ âå÷å å ãîòîâà

Òèõîìèð ßíàêèåâ îáîáùè ñðåùàòà ñè Èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò ïðåä ìåäèèòå. Òîé êîìåíòèðà, ÷å íàïðåæåíèåòî å ãåíåðèðàíî ïî íÿêîëêî

Ñïèïàõà ìúæ â Áàíåâî, ëîâèë â êàôåçè ïîéíè ïòèöè „×åðíîìîðñêè ôàð“ Åêñïåðòè îò ÐÈÎÑ - Áóðãàñ ñúâìåñòíî ñúñ ñëóæèòåëè íà ïîëèöèÿòà èçâúðøèõà ïðîâåðêà ïî ñèãíàë çà íåçàêîíåí óëîâ íà äèâè ïîéíè ïòèöè îò ðàçðåä Âðàá÷îïîäîáíè. Ïðè èíñïåêöèÿòà â êâàðòàë „Áàíåâî“ å óñòàíîâåíî ëèöå, êîåòî óëàâÿ ïòèöè ñ ìðåæà, êàòî çà ïðèìàìêà èçïîëçâà êàôåçè. Íàìåðåíè ñà õâàíàòè 3 ùèãëåöà, îáèêíîâåíî êîíîïàð÷å è çåëåíèêà.

Âñè÷êè èçáðîåíè âèäîâå ñà çàùèòåíè è âêëþ÷åíè â Ïðèëîæåíèå ¹3 íà Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå. Ñúñòàâåí å àêò çà óñòàíîâåíîòî àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå, à íåçàêîííî ïðèòåæàâàíèòå çàùèòåíè âèäîâå ïòèöè ñà êîíôèñêóâàíè è îñâîáîäåíè íà ïîäõîäÿùî ìÿñòî â îêîëíàòà ñðåäà. Çàêîíúò çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå ïðåäâèæäà ïðè ïîäîáíè ñëó÷àè ãëîáà â ðàçìåð îò 100 äî 5000 ëåâà çà ôèçè÷åñêè ëèöà.

Åêîìèíèñòúðúò Íåíî Äèìîâ (âäÿñíî) äîéäå íà ìÿñòî íà ïëîùàäêàòà ïðåç ëÿòîòî

äåíà ïëîùàäêàòà çà âðåìåííîòî ñúõðàíÿâàíå íà îïàñíè áèòîâè îòïàäúöè, à àç êàòî êìåò ùå íàïðàâÿ âñè÷êî âúçìîæíî äà íå äîïóñíà èçãðàæäàíåòî íà ñëåäâàùèÿ åòàï, à òîâà å èçãðàæäàíå íà äåïî çà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè è ðàçäðîáÿâàíåòî èì ñúñ çàêóïóâàíåòî íà òàêàâà ìàøèíà. Òîâà íÿìà êàê äà ñå ñëó÷âà òàì“, êàòåãîðè÷åí áå ßíàêèåâ. Ñïîðåä íåãî ïðè åâåíòóàëíî íåðåàëèçèðàíå íà ïðîåêòà çà ïëîùàäêàòà îáùèíàòà ùå òúðïè íåóñòîéêè îò îêîëî 3 ìèëèîíà ëåâà, íî äîðè è òîé âñå îùå íå çíàå êîëêî òî÷íî ñà ïðåäè äà ñå å çàïîçíàë ñ ïúëíàòà äîêóìåíòàöèÿ, êîÿòî ùå èçèñêà. Èìåííî çàòîâà ìó å äàäåí ñðîê äî 19 íîåìâðè, ïðåäè äà ïîäïèøå êàòî êìåò âàæíà äîêóìåíòàöèÿ. „ äîãîâîðà ïèøå, ÷å ñàíêöèèòå ñà ñóìàòà ïî èçïúëíåíèå íà ïðîåêòà, ïëþñ ëèõâèòå, êîèòî òåêàò çà ïåðèîäà. Êàçâàò,

ùå ãè êóëòèâèðàìå, ùå ãè çàñèïåì ñ ïðúñò è ùå çàñàäèì ãîðà, çà äà ìîæå õîðàòà äà ñà ñèãóðíè, ÷å íèùî íÿìà äà ñå ïðàâè òàì“, îáÿñíè êìåòúò íà îáùèíàòà. Òîé äîáàâè, ÷å ïëîùàäêàòà íàé-âåðîÿòíî ùå âëåçå â åêñïëîàòàöèÿ, íî çàñåãà ñå îòëàãà òîâà, äîêàòî íå ñå çàïîçíàÿò ñ äîêóìåíòàöèÿòà. „Àêî èìà íÿêàêúâ ôðàïèðàù ïðîïóñê, íåêà äúðæàâàòà äà ñè îïðàâÿ ïðîáëåìèòå“, âìåòíà òîé. Ïðîåêòèòå çà äåïî çà ðàçðóøàâàíå íà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè è çà ñêëàäèðàíåòî íà èçëÿçëà îò óïîòðåáà åëåêòðîíèêà, êîèòî òðÿáâàëî äà ñà â ñúñåäñòâî, ñà îáùèíñêè è çàòîâà ßíàêèåâ êàòî êìåò ïîåìà èíèöèàòèâàòà äà ãè ñïðå. Ãàëèíà Ãåí÷åâà îò Èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò îáÿñíè íà ïðîòåñòèðàùèòå ñëåä ñðåùàòà, ÷å êìåòúò èì å êàçàë, ÷å äî 19

„×åðíîìîðñêè ôàð“ íàó÷è, ÷å ïîêðàé áîðáèòå ñðåùó âúïðîñíàòà ïëîùàäêà ãîëÿìà ÷àñò îò õîðàòà ñà ñå ðàçäåëèëè åäèí ñ äðóã. Òàêà íàïðèìåð âå÷å ïî ïðîòåñòèòå ñå çàáåëÿçâàò âñå ïî-ìàëêî õîðà. Àäâîêàò Äðàãîìèð Îøàâêîâ, êîéòî áå åäèí îò ìîòîðèòå íà íåäîâîëñòâîòî è êîéòî ïîìàãàøå pro bono íà ïúðâîíà÷àëíèÿ Èíèöèàòèâåí êîìèòåò âå÷å ñå å îòäðúïíàë è íå ïðèñúñòâà íà ñúáèòèÿòà. Çà ñìåòêà íà òîâà èìà íîâîñôîðìèðàí è ìíîãî ïîìàëîáðîåí Èíèöèàòèâåí êîìèòåò. Èìåííî ïîðàäè òåçè áðîæåíèÿ ìåæäó õîðàòà êàóçàòà âñå ïîâå÷å çàïî÷âàøå äà èçãëåæäà èçãóáåíà. Ðåäíî å äà ñå îòáåëåæè, ÷å ïðè ñðåùàòà ñ Íåíî Äèìîâ íåäîâîëíèòå íå èñêàõà èçîáùî äà ñëóøàò óñïîêîåíèÿ êàê òàçè ïëîùàäêà å áåçîïàñíà. Òå ïðîñòî èñêàõà äà íå ñå ðåàëèçèðà ïðîåêòúò.

Black

Êìåòúò ñïèðà äðóãè äâà îáùèíñêè ïðîåêòà – áèëè îïàñíè çà õîðàòà

ïðè÷èíè. Ïúðâî – çàðàäè íà÷èíà, ïî êîéòî òîçè ïðîåêò å áèë ïðîìîòèðàí, èëè ïî-ñêîðî îò ëèïñàòà íà ïðîìîòèðàíå. „Èìàëî íÿêàêâî îáùåñòâåíî îáñúæäàíå, ïðîâåäåíî ïðåç 2009-à, íà êîåòî ñà ïðèñúñòâàëè øåñò ÷îâåêà, îò êîèòî äâàìà êìåòîâå. Òîâà å íåñåðèîçíî“, çàÿâè òîé. Âòîðèÿò ïðîáëåì, îò êîéòî õîðàòà ñå èçíåðâèëè, ñïîðåä íåãî å ôàêòúò, ÷å èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêòà ñå âëà÷è ìíîãî â ãîäèíèòå – ïî÷òè 10 ãîäèíè. „Òðåòî è íàé-âàæíî å, ÷å òàì íÿìà äà å ñàìî ïëîùàäêà çà âðåìåííî ñúõðàíåíèå íà îïàñíè áèòîâè îòïàäúöè, à 3 â 1. Äî íåÿ ùå èìà íÿêîëêî êëåòêè çà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè è ìàøèíà, êîÿòî åâåíòóàëíî äà áúäå äîêàðàíà, çà äà ãè ðàçäðîáÿâà. Òîâà å íà 200 ìåòðà îò êúùèòå íà õîðàòà è å íåäîïóñòèìî.  ìîìåíòà å èçãðà-

Yellow

Ïàíàéîò Ðåéçè áåøå íè îáÿñíåíî, ÷å òàêúâ òèï äåïà ñå ïðàâÿò â öåíòúðà íà øâåéöàðñêè ãðàäîâå è òîé ãè âèäÿë ëè÷íî ñ î÷èòå ñè è íè óáåäè â ïðåäõîäíèÿ Îáùèíñêè ñúâåò äà ãëàñóâàìå çà òîçè ïðîåêò. ßâíî, ÷å ñìå áèëè ïîäâåäåíè è ñåãà îò òóê íàòàòúê òðÿáâà äà ïðåäïðèåìåì ìåðêè, çà äà ìîæå æèòåëèòå äà ñå óñïîêîÿò“, çàâúðøè Ïèíåëîâ.

íîåìâðè íÿìà äà ïîäïèñâà äîêóìåíòè, äîêàòî íå ñå ïðîâåðÿò âñè÷êè ïîñëåäâàùè äîãîâîðè è íå áúäå íàïðàâåíà öÿëîñòíà ïðîâåðêà íà äîêóìåíòàöèÿòà. „Íàé-íàêðàÿ íà íàñ ùå áúäå ïðåäîñòàâåí èíâåñòèöèîííèÿ ïðîåêò, çà äà ìîæå äà ñå çàïîçíàÿò è íàøèòå þðèñòè ñ íåãî. Ã-í ßíàêèåâ çàÿâè, ÷å ñïèðàò ñòðîèòåëñòâîòî íà èçãðàæäàíåòî íà äåïî çà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè è èíåðòíè ìàòåðèàëè, è ÷å íÿìà äà ñå èçãðàæäà è ïëîùàäêàòà çà åëåêòðîíèêà, èçëÿçëà îò óïîòðåáà. Òåçè äâàòà ïðîåêòà îòïàäàò. Òîâà å ïðîãðåñ çà íàñ è å ñòúïêà êúì óñïåõà“, çàÿâè òÿ, à äóìèòå é áÿõà ïîñðåùíàòè ñ àïëîäèñìåíòè. Íîâîèçáðàíèÿò êìåò íà Àòèÿ Ðóìåí Äèìèòðîâ ïúê îáåùà äà ïîäêðåïÿ Èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò.

Magenta

Ïðåäè ñðåùàòà òåìàòà ïðåä ìåäèè êîìåíòèðà è íîâîèçáðàíèÿò ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêè ñúâåò – Ñîçîïîë Ãåîðãè Ïèíåëîâ îò ÌÈÐ – êîàëèöèîííèÿò ïàðòíüîð íà ÁÑÏ â îáùèíàòà. Òîé îáÿñíè, ÷å ñëó÷àéíî å ðàçáðàë çà ïðîòåñòà è îáåùà ñëåä òîâà äà ñå ñðåùíå è ñ Òèõîìèð ßíàêèåâ, çà äà óòî÷íÿò ïîíàòàòúøíè äåéñòâèÿ. „Îêàçâà ñå, ÷å íå å òîâà, êàêâîòî íè áåøå ïðåäñòàâåíî ïðåäè ãîäèíà è ïîëîâèíà. Õóáàâî å âåäíúæ çàâèíàãè çàðàäè ñïîêîéñòâèåòî íà æèòåëèòå íà Àòèÿ òîçè âúïðîñ äà áúäå ðåøåí. Âúïðîñúò îêîëî äîãîâîðà è åâåíòóàëíèòå íåóñòîéêè å ñåðèîçåí è å õóáàâî äà ñå îáìèñëè îòâñÿêúäå, çàùîòî, àêî òðÿáâà äà áúäåì ÷åñòíè, 2/3 îò ïðîåêòà ðåàëíî å ðåàëèçèðàí. Òàêà ÷å òðÿáâà äà ñå âèäè îò òóê íàòàòúê êàê ìîæå äà ñå ïðåäîòâðàòÿò íÿêàêâè åâåíòóàëíè îïàñíîñòè, êîèòî ïðèòåñíÿâàò õîðàòà“, îáÿñíè òîé. Ïèíåëîâ îáÿñíè è ÷å è íà òÿõ êàòî îáùèíñêè ñúâåòíèöè èì å áèëî îáÿñíåíî, ÷å àêî ïëîùàäêàòà íå ñå ðåàëèçèðà ñåãà ñ òåçè ñðåäñòâà îò áúëãàðîøâåéöàðñêàòà ïðîãðàìà, òî ùå òðÿáâà äà ñå ðåàëèçèðà ñúñ ñîáñòâåíè. Ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáùèíñêè ñúâåò – Ñîçîïîë äîáàâè îùå, ÷å ïðåäè âðåìå ïðîåêòúò èì å áèë ïðåäñòàâåí êàòî àáñîëþòíî áåçîïàñåí. „Îò ïðåäõîäíèÿ è ïîíàñòîÿùåì ñëåäñòâåí áèâø êìåò íà Ñîçîïîë

÷å ñà îêîëî 2 ìèëèîíà ëåâà, íî ñ ëèõâèòå íàèñòèíà ìîæå äà ñòàíàò 3“, ïîÿñíè òîé. ßíàêèåâ ïðîäúëæè ñ òîâà, ÷å ñëåä êàòî ïëîùàäêàòà å èçãðàäåíà íÿìà êàêâî äà ñå íàïðàâè îñâåí äà ñå ãàðàíòèðà áåçîïàñíîñòòà íà õîðàòà. „Ùå èñêàìå äà âèäèì äîãîâîðèòå èì è äàëè èìà ñêëþ÷åíè òàêèâà çà ïîñëåäâàùî òðàíñïîðòèðàíå, ùå èñêàìå è ãàðàíöèÿ îò ÐÈÎÑ è äðóãè èíñòèòóöèè ñúñ ñúîòâåòíèòå çàìåðâàíèÿ íà âúçäóõ, ïî÷âà è âîäè è ÷å íÿìà îïàñíîñò çà õîðàòà – ðàäèàöèÿ, èçòè÷àíå íà âîäè, ãàçîâå, îïàñíîñò îò ïîæàðè. Òîâà ùå óñïîêîè õîðàòà è ñàìî òàêà ùå ìîãàò äà ïðèåìàò â òîçè ìó âèä òîâà íåùî. Òðåòîòî íåùî, êîåòî ãàðàíòèðàõ íà õîðàòà å, ÷å îñòàíàëèòå êëåòêè çà ñòðîèòåëíîòî äåïî ùå ãè ðàçðóøèì,

Cyan

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Èçëúãàë ëè å Ïàíàéîò Ðåéçè Îáùèíñêè ñúâåò – Ñîçîïîë çà ïëîùàäêàòà?


ОбщинИ

Стра­ни­ца 6

8-10 НОЕМВРИ 2019

Диагнози и прогнози за избора на новия шеф на Общинския съвет - Несебър Максим МОМЧИЛОВ Избраните на 27 октомври 21 общински съветници ще се съберат за учредителната сесия на новоизбрания Общински съвет в Несебър в понеделник от 14 часа. Първото заседание на Общинския съвет - Несебър, съгласно действащия правилник за работа на местния орган за самоуправление по традиция, се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници, който ръководи заседанието до избирането на председател на Общинския съвет. На това заседание общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на Общинския съвет. На първото заседание под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разискванията по избор на председател на Общинския съвет, който се избира с тайно гласуване. За произвеждането на тайно гласуване се избира временно действаща ко-

Полагането на клетва от новоизбраните съветници и тайното гласуване за председател на Общинския съвет в Несебър, най-вероятно ще бъде избран Румен Кулев ви бюлетини се броят за един действителен глас. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

Кои са получавали необходимия брой гласове, за да оглавят Общинския съвет в Несебър? На проведените първи избори след демократичните промени през 1989 г. на 30 октомври 1991 е учредителното заседание на новоизбрания Общински съвет, в който СДС има 24 съветници, БСП - 14, БЗНС /единен/ - 4, БЗНС „Никола Петков” - 3. Заседанието е открито от най-възрастния съветник Ангел

БСП също 8, БЗНС /единен/ - 4, ДАР и БББ - по 2, а Нов избор – 1. Георги Петрохански от БСП предлага за председател Красимир Косев, който получава 13 гласа, а Стоян Голев, предложен от Захари Нушев от СДС - 12. На 28 октомври 1999 първото заседание е открито от Димитър Статев. Тогава съветниците от коалиция ОДС са 6,от БСП - 4, от СРДП и БЕЛ - по 3,ФЦБ, БДБ,ЗП, БББ - Демократичен център и ДПС - по 1, като броят им е редуциран до от 25 на 21. Пенка Аврамова от БСП предлага Красимир Косев, а Коста Айтов от СРДП - Димитър Янков, които получават съответно 12 и 9 гласа. На 7 ноември 2003 заседанието се открива от Янаки Стоянов. В Общинския съвет Либерален съюз е представен от 5 съветници, БСП от 3, СДП – 2. Всички останали: Костадин Нищелков като независим, Георги Георгиев от ПК „Тракия”, Венелин Ташев от ССД, Янаки Стоянов от СДС, Драгомир Попов от БСД, Георги Цурев от ОБТ, Славчо Станелов от ПДС, Красимир Косев от „Роден край”, Христо

Полагането на клетва от новоизбраните съветници - 9 ноември 2015 г., и изпращането на мандата на 5 септември 2019 г. мисия от 5 души, като всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатури за председател . Изборът на председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати. Това става след като всеки съветник поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна. Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднак-

Събев, който призовава съветниците към обединяване. Атанас Кехайов от СДС предлага кандидатурата за председател на Михаил Бенин, а Красимир Косев от БСП - на Николай Трифонов. След тайно гласуване Бенин получава 28 гласа, а Трифонов - 15. Впоследствие кметът Страхил Ламбов подава оставка, а след него и Бенин. До края на мандата за председател е избрана Мария Стрезова от СДС, която също подава оставка, а на нейно място е избран Страхил Станков от БСП. На 24 ноември 1995 първото заседание е открито от Славчо Гечев. В Общинския съвет коалиция СДС има 8 съветници, коалиция

Колев от НДСВ, Здравко Маждраков от ФЦБ и Николай Димитров от НСДП 1990 са по 1 съветник. Димитър Янков от Либерален съюз, предложен от Христо Тодоров, получава 13 гласа, Христо Колев, предложен от Славян Теофилов - 6, а Красимир Косев, предложен от Драгомир Попов - 2. На 8 ноември 2007 е първото заседание на новоизбрания Общински съвет. В него за първи път влизат партиите МОРЕ и ДЕЛА, съответно с 5 и 3 съветници. Коалицията ПОБЕДА също има 3, а останалите партии: БСД, ХСС, Либерален съюз, РЗС и Атака по 2. По предложение на Иван Аврамов за председател е избран Благой Фи-

липов от МОРЕ, за който се гласува единодушно. На 3 ноември 2011 е учредителното заседание на новия Общински съвет, в който МОРЕ има 7 съветници, ГЕРБ - 5, ПБСД - 4, Либерален съюз и ПК „Тракия” - по 2, и коалиция „Ново начало” 1.Димитър Траянов от МОРЕ предлага за председател Благой Филипов,който получава 15 гл., Златко Димитров от ГЕРБ предлага Янаки Стоянов, за когото гласуват петима съветници. Костадин Нищелков предлага Венелин Ташев, но впоследствие оттегля предложението си поради отсъствието на кандидата. На 9 ноември Румен Кулев от местна коалиция „Сила“ бе избран за новия председател на Общинския съвет в Несебър. Той получи 11 гласа при тайното гласуване. Конкурентът му - досегашният председател на Общинския съвет - Благой Филипов от партия „Море“ получи 9 гласа. В заседанието не участва представителят на Коалиция „Зора“ Венелин Ташев.

Кой ще е новият председател? От гледна точка на резултатите от изборите до необходимото мнозинство гласове може да се стигне по различни, но все пак ограничен кръг конфигурации. Каква бе конфигурацията на мнозинството в местния парламент до изборите на 25 октомври? Партия МОРЕ бе представена от 7 съветници, ГЕРБ - 5, Българска социалдемокрация - 4, Либерален съюз и ПК „Тракия”-по 2 и „Ново начало и синята коалиция с вас” - 1. По време на мандата преди който кметът на Общината бе избран с балотаж, се заформи мнозинство на статуквото, включващо в повечето случаи всички партии /с определен брой изключения - ГЕРБ/, а съветникът на „Ново начало” присъстваше на заседания като самоизолирал се. Далеч преди изборите можеше да се прогнозира, че партиите на статуквото ще се възпроизведат в новия общински съвет с незначителни изменения, и при тези електорални нагласи няма как т.н. системни партии да получат необходимата избирателна квота, в т.ч. - и несистемните партии. Имаше и още една категорична прогноза - че кметът ще бъде избран без балотаж. Някои от участниците в изборния процес

така и не отчетоха прогнозата, но именно изборът на кмета без балотаж ще окаже влияние върху предстоящия избор на председател на Общинския съвет. Според резултатите, обявени от Общинската избирателна комисия, партия МОРЕ има 6 съветници, Българска социалдемокрация - 5, местна коалиция „Свободен избор за либерална алтернатива” / СИЛА/ и ГЕРБ - по 3, КП Зора и КП „БСП-ПК „Тракия”-по 2. При тези резултати обаче статуквото на досегашното мнозинство изглежда трудно постижимо. Трудностите произтичат от факта, че не само от ГЕРБ и Зора, които имаха кандидати за кмет, а и от МОРЕ /които нямаха/ не бе обявена подкрепа за независимия кандидат за кмет Николай Димитров. При това той бе избран на първи тур и без подкрепа от МОРЕ, които пък получиха чувствително по-малко гласове и се лишиха не само от 1 мандат, а и от възможността да се договарят за неслучилия се балотаж. Отделно погледнато новото мнозинство може да бъде от МОРЕ, ГЕРБ и Зора, събиращо необходимите минимални 11 гл. за избор на председател. Минималните 11 гласа се събират и от МОРЕ + партия „Българска социалдемокрация”. Подобни конфигурации в Общинския съвет досега е нямало. Те не са невъзможни, но са малко вероятни като консолидация. По-естествена изглежда консолидацията на една социал-либерална формация от: „Българска социалдемокрация”, СИЛА, ПК „БСП - ПК „Тракия”.Тя обаче събира само 10 гл. Вероятният положителен избор на председател би бил безпроблемен с гласовете на групата на ГЕРБ. А подобно мнозинство ще бъде далеч по-устойчиво и стабилно по време на мандата. Това мнозинство ще има нов, безспорен мандат за управление и ще е достатъчно легитимно, за да се ангажира с дългосрочни политики. При това положение обаче от МОРЕ ще останат в изолация и опозиция. Съществува и вариант на мнозинство „голяма коалиция“.Това вече се получи на учредителната сесия в Айтос, където от найголямата група съветници, тази на ДПС, обявиха, че няма да бъдат опозиция и не издигнаха свой кандидат за председател. Вероятността от възпроизвеждането на подобна ситуа-

ция не трябва да се изключва. Възможни са теоретично и други странни мнозинства и коалиции, които на практика никой не иска. Алтернативи на сегашното състояние в несебърския парламент съществуват и повечето от тях са по-добри от досегашното статукво. Най-важното е обаче, че алтернативите не бива да се мислят като случки, които ни връхлитат с неизбежността на природна стихия, всяка от тях е продукт на избора, който правим. Изпадането в съзерцателен конформизъм, породен от привидната безалтернативност на ситуацията, е също позиция. Но тези, които я заемат, нека не мислят, че така ще дочакат нещо по-добро. Междувременно в края на деня Общинската избирателна комисия обнародва решение №216/06.2015, с което заличава по тяхна молба избраните общински съветници Катя Крумова и Георги Наумов от партия МОРЕ, които се заместват от Иван Янев и Демир Стоянов. Избраният общински съветник от КП „Зора” Венелин Ташев тогава заяви предварително,че поради физическа невъзможност няма да участва на учредителната сесия на новоизбрания общински съвет.

Максимум минимум При настоящата ситуация преди тайното гласуване за председател на Общинския съвет в Несебър конфигурацията е повече от ясна. Общинските съветници вече бяха пренаредени. И най-вероятно конфигурацията в полза на Румен Кулев при тайно гласуване ще бъде: 6 от ПП „Български социалдемократи”, 3 от МК „Нова алтернатива”, 2 от МК „Съюз на свободните демократи”, 1 ПП „Движение 21” и, ако от ПП „БСП за България” бъдат освободени /заместени от другите двама/ - 2.Максимум - 14, минимум - 12 /11/. Трябва да се изтъкне, че в този случай максимумминимумът е нещо относително. Още повече, че изчезването на Костадин Нищелков е повече от показателно. Ще се върне ли той до 14 ч. на 11 ноември, когато на 26 октомври ЦИК свали имунитета му за общински съветник, а искането бе от главния прокурор Сотир Цацаров. И кой всъщност ще номинира бъдещия председател на Общинския съвет – Несебър?


Йоана Кадийска е родена в София. Завършва 23-то СУ „Фредерик Жолио Кюри“. След това продължава образованието си по специалността „Оперно пеене“ в НМА “Проф. Панчо Владигеров“. През 2011 г. печели ІІ награда на ХVІ Международен младежки музикален фестивалконкурс, Добрич - Албена, “Надежди, таланти майстори”. Две години по-късно, през 2013 г., печели стипендия от Фондация “Борис Христов” за Оперна студия в Национална академия “Санта Чечилия” - Рим, където специализира със сеньора Рената Ското, вокален педагог Анна Ванди и маестро Чезаре Скартон. Сред постиженията й се нареждат още: ІІ награда на ХХІV Национален конкурс за млади инструменталисти и певци “Светослав Обретенов”; награда на публиката и награда за най-добра интерпретация на българско музикално произведение на Международен конкурс за оперно пеене “Розата на Евтерпа в Карлово”; III награда на Втори международен конкурс за оперни певци „Елена Николай“; ІІ награда на Х международен конкурс „Франц Шуберт“ и финалист на International Vocal Competition, Zdar nad Sazavou, Czech Republic. През годините посещава различни майсторски класове за вокални и сценични умения и работа върху интерпретация на оперни произведения при редица изтъкнати педагози и творци с международно признание, между които - Дарина Такова, Анна ТомоваСинтова, Карло Коломбара, Фиоренца Косото, Бруна Балиони, Лариса Гергиева и др. През 2018 г. става стипендиант на фонда на Райна Кабаиванска и продължава обучението си в Модена, Италия. Своя дебют прави на сцената на ДМБЦ „Ст. Македонски“, с ролята на Елена в постановката „Хубавата Елена“ от Жак Офенбах, режисьор Марио Николов, под диригентството на Юли Дамянов. От август тази година е част от състава на Държавна опера Бургас. Към това можем да добавим и участието й в различни проекти, които предоставиха възможност за изява на големи и малки сцени, както в страната, така и извън нея.

8-10 ноември 2019

Чф

7

к и н д е с е б ъ С

Йоана Кадийска оперна певица:

Всяка нова роля ме обогатява вокално и емоционално Интервю на Петя ДОБРЕВА Снимка: Личен архив - Бургаската публика Ви гледа в началото на есента в “Сватбата на Фигаро” и в концерта “Есенна палитра”, с който започна новият сезон на Държавна опера. Как се стигна до поканата да пеете на сцената на морската Опера? - От август съм част от състава на Държавна опера – Бургас и е нормално да бъда включена в спектаклите и концертите на театъра.

- Вие сте млад изпълнител. Какви възможности Ви дават участията извън столицата? - Да разбирам ли, че въпросът Ви означава, че само участията в столицата дават възможности? Всяко излизане на сцената е опит. Сцената е една, няма значение дали е в столицата, или извън нея. България не е София. - Много театрални артисти избират да са на свободна практика, за да могат да участват в различни спектакли в страната. Във вашето изкуство този модел не е за-

Любовта и интереса към тази трудна професия дължа на оперна прима Александрина Милчева

стъпен широко, защо? - Аз нямам тези наблюдения и не бих си позволила да коментирам начина на работа на колегите актьори. Независимо че както те, така и ние сме хора на изкуството, реализацията в нашите професии е различна. Към това може да добавим и факта, че театрите в страната ни са много повече от оперите. В края на

краищата смятам, че всеки сам трябва да прави своя избор, така както е най-добре за него и неговото развитие. - Всеки артист има свой кумир, на когото се опитва да подражава или от когото се учи? Кой Ви напътстваше в първите ви стъпки на оперната сцена? - Моят първи учител е голямата наша оперна прима Александрина Милчева. Когато бях последна година солист и хорист в ДРХ на БНР акад. Христо Недялков ме заведе при нея, за да ме чуе. Тази среща никога няма да я забравя. Бях много притеснена, но когато видях и почувствах топлината и усмивката на г-жа Милчева, цялото притеснение се изпари. Тя беше първият човек, който повярва в мен. На нея дължа интереса, любовта и хъса да се „хвърля“ в тази предизвикателна и трудна професия. - Вие работите с гласа си. Как успявате да го съхраните, за да може да не Ви “предаде” на сцената? - С дисциплина. Наскоро гледах филма за живота на Андреа Бочели „Музика на

тишината“. Бях много впечатлена от сцената, в която учителят му каза: „Тишина. Тишината е най-важната и най-трудната дисциплина.“ - Една от световните оперни прими е сопраното Райна Кабаиванска, родом от Бургас. Имали ли сте досег с нея и нейните майсторски класове, които провежда в НБУ? - Да получиш една от стипендиите на маестра Кабаиванска е голяма привилегия. Аз имах тази възможност да се докосна до нейния опит и творчество и да получа още една гледна точка за начина на себеизразяване на певеца. Найважният урок, който научих за тази една година от съвместната ни работа е, че за да правиш нещата добре, не е достатъчно да притежаваш само талант – трябва характер. - Била сте стипендиант на фондация “Борис Христов” за оперна студия в Национална академия “Санта Чечилия” в Рим. Бяхте ли изкушена да останете да работите в Меката на операта? - Смятам, че няма човек, занимаващ се с оперно из-

куство, който да не иска да остане в страна като Италия и да намери своята реализация там. Оперното студио на Академия „Санта Чечилия“ беше за мен предизвикателство, което ми позволи да се докосна до изучаването на традицията на италианското белканто под ръководството на голямата изпълнителка и педагожка Рената Ското и преподавателите Анна Ванди – вокална техника и Чезаре Скартон – пластика, актьорско майсторство и дикция. Това беше моят първи досег с италианската школа и начин на преподаване. Стремях се да попивам и усвоявам всяко тяхно напътствие. - Вие сте мецосопран. Коя е ролята, към която сте отправили поглед и искате да реализирате? - Все още са много ролите, които имам желание да покоря. Всяка нова роля ми дава нещо ново, обогатява ме - вокално, технически и емоционално, и ме подготвя за преминаване към следващата. Мисля, че всяко нещо в живота ни идва в точния момент и когато сме готови за него, така че найдоброто предстои.


ХобИ

Стра­ни­ца 8

8-10 НОЕМВРИ 2019

Шабан Мустафа – шампионът от село Костен, новата визитка на Сунгурларе Михаил КОЛЕВ

Обикновено почти всяко населено място има с какво да се гордее пред света. Било то с красивата си природа, местната кухня, историческо събитие, културни особености или дадена личност. Една малка община в България може да се похвали със свой спортист и то в един изключително труден и красив спорт, каквото е планинското бягане. Няма да е пресилено, ако кажем, че маратонецът Шабан Мустафа през последните години е като визитна картичка на община Сунгурларе. Това е факт благодарение на множеството му успехи, които ако тръгнем да изброяваме, ще ни отнеме доста време. Роденият през 1978 година в сунгурларското село Костен мъж започва да се занимава с планинско бягане през 2007 година. Дотогава вече е натрупал сериозен опит, благодарение на това, че е участвал на състезания по лека атлетика на средни и дълги разстояния. Постигайки успехи в новия спорт, с който се е захванал, Мустафа твърдо решава, че ще се занимава сериозно с него, тъй като в това поприще се чувства по-добре. Макар и вече на 42 години той продължава да поддържа много високо ниво, което може да служи като пример за младото поколение, че възрастта е само една цифра и не могат да бъдат оправдание за постигането на целите. Самите тренировки на състезателя на „ШампионСунгурларе“ протичат различно, в зависимост от това за какъв маратон се подготвя атлетът. Обикновено залага на „фартлек“, което представлява про-

менливо бягане – 1000 метра се изминават с бързо темпо, с което ще се бяга и на самия маратон, следващите 1000 метра са с нормално темпо и така се редуват, докато накрая избяга общо 20 км. Възстановителното му бягане е около 15 - 20 км, като на него се стреми пулсът му да не надвишава 130 - 135 удара в минута В седмицата тренира почти всеки ден двуразово, с изключение на четвъртък и неделя, когато тренировката му е веднъж през деня. По време на двуразовите тренировки първата му такава е сутрин. Провежда я на стадиона в Сунгурларе, където развива скорост, докато следобед набляга на планинското бягане в родното си село Костен, където живее и до днес. Любимото трасе на Мустафа е „ЮнгФрау“ в Швейцария, който се води найкрасивият маратон в света. „Много е трудно да се участва там, професионалните бегачи могат да се пуснат, ако постигнат добри резултати преди това, но любителите имат ограничен брой участници, защото няма как с много хора да се качиш на високо в планината. Има граница от 5000 души максимум и тази граница се пълни за една седмица максимум, което е доста впечатляващо“, казва той. Както всеки спортист, така и маратонецът има хранителни режими, които спазва стриктно преди състезания. Сред тях има и любим такъв, който прилага преди тежки маратони. Става въпрос за режим, в който се влиза 8 дена преди старта. Използва го от 2010 година насам, като му го е препоръчал тогавашният му тре-

4 42-годишният мъж е легенда в

родното и международно планинско бягане

4 По време на маратон губи

съзнание за няколко часа, но и до днес не спира да тренира

ньор Динко Ганчев. По подобен режим се подготвят голяма част от руските атлети. „Осем дена преди участие правя една изтощител-

на тренировка. След това започвам да консумирам 3 дена белтъци. През тези дни продължавам пак да си тренирам. После 3 дена поемам въглехидрати и спирам белтъците. Накрая 2 дена преди състезанието, заедно с въглехидратите, взимам половин килограм мед и го разбивам в 2 литра вода и преди състезанието го изпивам. Един вид това е гликоген. На маратоните се чувствам много добре, особено след 30-ия км хранителният режим си показва резултата. Веднага след края на състезанието не чувстваш никаква умора, все едно си бил допингиран. Много интересен и ефикасно действащ режим е това“, разкрива режима си Мустафа. „Организмът обаче много бързо привиква и не трябва да се повтаря често този хранителен режим, защото после ефектът няма да е много голям. Затова трябва да се редува и с други хранителни режими“, съвета маратонецът. Неизменно контузиите съпътстват всеки един човек, захванал се активно със спорт. Така е и с Шабан Мустафа, който е пре-

живял не едва или две травми. Откроява два такива случая, които са найтежките до момента в кариерата му. Първият е през 2016 година, когато побеждава на маратона „ЮнгФрау“. „След маратона получих някаква травма, която ме мъчеше доста време, може би около 4-5 месеца. Заради нея изтървах целия сезон през 2016 година. Тогава от Швейцария ме бяха поканили като победител и за тях беше голяма чест да дойда отново и да си защитавам титлата. Но понеже нямаше как да си водя подготовката, им отказах. Втори път ми пратиха писмо – пак им отказах. Накрая не отидох, защото България беше домакин на Световното първенство по планинско бягане на къса дистанция (12 км) и трябваше да бягаме за националния ни отбор и им написах, че имам проблеми и не съм готов за дълги бягания. По-добрият вариант е да си бягам за отбора, отколкото да ходя да бягам само за престиж. Това ми беше най-сериозната контузия“. Вторият случай е от тази година, когато решава да се впусне на 2 юни в скоростното изкачване на връх Ботев, стремейки се да подобри рекорда на друга родна легенда в този спорт – Кирил НиколовДизела. На сутринта в деня на бягането като станах и имах стомашни проблеми. През цялата нощ пък валеше дъжд и трасето до хижа „Рай“ беше изключително тежко. Като тръгнах да бягам, все едно едвам стъпвах, организмът ми беше обезводнен. Стигнах до хижата, след което започнах да атакувам върха. По пътя има една Тарзанска пътека, минавайки по нея се появиха едни черни облаци, придружени с гръмотевици, изсипа се сериозен дъжд, който бе обърнат на градушка, а аз съм по потник и гащета, нямах нищо друго. Бях на открито, нямаше как да се върна назад, защото върхът ми бе по-близко. За кратко време земята побеля, в същото време усещах как организмът ми започва да настива. Изведнъж 1 км преди финала паднах в безсъзнание на трасето, водейки с 12 минути пред втория. Имаше едни туристи пред мен и зад мен, бя-

ха яки мъже, които са ме видели и са започнали да ме влачат нагоре. Добре, че те бяха там в този момент, за да ми окажат помощ. След като се събудих си спомням, че бях в една стая, настанен в хижата на върха. Час и половина съм бил в безсъзнание, после 1 час съм спал в хижата. Нищо не си спомням. Времето е било толкова лошо, че туристите, които са ме взели със себе си, са търсили известно време хижата, докато я намерят. Добре, че бях близо до финала и на открито. Ако бях на Тарзанската пътека – там има пропасти, в които ако паднеш, няма да могат да те намерят“. Не липсват и любопитни моменти по време на състезания, в които се е впускал Мустафа. През силната за него 2017 година, когато печели три маратона в Алпите, всички толкова се впечатляват от успехите му, че на четвъртия маратон в Швейцария допинг ченгета го проверяват, за да видят дали 42-годишният мъж не е използвал забранени вещества. „Никой не очакваше да спечеля трите състезания. Тогава бях направил моя си хранителен режим и това пак ми помогна много. На въпросното трето състезание спечелих случайно, защото един кениец, който бе миналогодишният победител, обърка трасето 1 км преди финала и аз се озовах първи. Някой май беше махнал маркировката, не знам как се обърка това момче“, разкрива Мустафа. Извън спорта маратонецът обича да се занимава със земеделие, има своя черешова градина в село Костен, която е около 8 дка. „Като имам малко време, винаги влизам в нея, това е доста приятно за мен занимание“, признава си той. От 2012 година до днес работи като началник в отдел „Спорт и туризъм” в Община Сунгурларе. „Бегачите в България няма как да преживяват само с бягане, трябва да се намери и някаква странична работа. В случая от Община Сунгурларе ми помогнаха много, те се радват на моите успехи, стремя се да не ги разочаровам, както и всички, които ми симпатизират“, казва Шабан Мустафа.


Чф

Cтра­ни­ца 9

8-10 НОЕМВРИ 2019

ФУТБОЛ

Герой от САЩ '94 продава медала си в интернет Медал на български футболист от САЩ '94 се продава в интернет. Отличието е част от комплекта, който бе връчен на Пеневата чета след четвъртото място през незабравимото лято. Не е ясно на кого е медала, но цената е 7000 евро. Преди време един от героите на Мондиал '94 - Йордан Лечков, разкри, че бронзовият му медал е бил

откраднат. Отличията на Димитър Пенев и Николай Илиев са в музеите на ЦСКА и „Левски“. Емил Кременлиев подарил американската си награда на бизнесмена Петър Манджуков, с когото са близки приятели. Един от тези, за които се знае, че пазят медалите си, е вратарят Пламен Николов.

Ангел Стойков преди квалификациите в Турция:

Имаме своите шансове да се класираме напред

Михаил КОЛЕВ След дни националният ни отбор по футбол до 19 години ще започне своето участие на европейски квалификационен турнир в Анталия. Нашите са в група 1, заедно с домакините от Турция, Армения и Черна гора. Мачовете ще се изиграят в периода 13 - 19 ноември. Първите два отбора в групата се класират напред за елитен кръг квалификации. Към момента момчетата на треньора Ангел Стойков се подготвят в националната база в „Бояна“, като ще отпътуват за Турция в неделя. Пред вестник „Черноморски фар“ Стойков сподели своите очаквания за предстоящите двубои в южната ни съседка. „Подготвяме се по най-добрия начин и очакванията

Националният ни отбор по футбол до 19 години, чийто треньор е бургазлията, заминава в неделя за Анталия

Бургаска фехтовачка спечели бронз на турнир в Румъния

ни са да се класираме напред. Ще направим всичко възможно това да се случи, имаме своите шансове. Надявам се всички в отбора да са здрави и в добра форма, за да се представим на ниво“, каза още бургазлията. Квалификациите в Турция ще пропусне звездата на отбора ни Крис Добрев, защото талантът от Бургас, който в момента се подвизава във втория отбор на „Порто“, е контузен. На разположение на Ангел Стойков за първите два двубоя няма да бъде и друг основен играч – Мартин Минчев от „Черно

море“, който има ангажименти с младежкия ни национален отбор. Дебют в подобни квалификации ще направят доста момчета, тъй като Стойков и екипът му са сформирали максимално нов отбор. По думи на селекционера това не е проблем, защото въпросните играчи са участвали в достатъчно мачове от международния календар, в които са натрупали солиден опит. Първата среща на България в Анталия е на 13 ноември, когато нашите ще се изправят срещу Черна гора.

Три дни по-късно е двубоят с Армения, а на 19 ноември е мачът с Турция. Формацията ни за квалификационния турнир ще бъде от 20 футболисти, колкото по правилник трябва да бъдат и селекциите на всички останали участващи отбори. Предстои до 1 - 2 дни Стойков да определи групата от играчи. Групата ни от играчи за квалификационния турнир в Турция ще бъде от 20 футболисти, колкото по правилник трябва да бъдат и селекциите на всички останали участващи отбори.

Отбори мерят сили утре, победителят ще гледа „Лудогорец“

Миналогодишното издание на турнира бе спечелено от отбора на „Несебър“ Петър НИКОЛАЕВ

Утре започва турнирът по футбол на малки вратички за купата на „БМФ Порт Бургас“, който ще се проведе в спортен комплекс „Каменица Арена”. Отборът победител ще получи голямата награда, която е билети за мача от Лига Европа „Лудогорец“ – „Ференцварош”. Срещата ще се играе на 12 декември в Разград. За победителите „БМФ Порт Бургас” организира и транспорт от Бургас до Разград и обратно. Двубоите в турнира ще започнат от 10 часа Очаква се полуфиналите да са с начало около 13:00 ч., а финалът – около 14:00 ч. Според предва-

рителните разчети, награждаването ще започне в 15:00 ч. Наградите ще връчат представител на „БМФ Порт Бургас” и гости на турнира. Поканени да присъст-

ват като официални гости за награждаването са кметът на Бургас Димитър Николов, заместниците му Йорданка Ананиева и д-р Лорис Мануелян, представители на Общински съвет - Бургас и на Регионалния инспекторат по образование. „БМФ Порт Бургас” организира и изцяло финансира футболния турнир за четвърта поредна година. След изключително успешното му първо провеждане през 2016 г. дружеството пое ангажимент да го превърне в традиционен, за да даде поредна възможност на младите хора да практикуват любимия си спорт и то при състезателни начала, както и да обогати спортния календар на Бургас с още една атрактивна инициатива.


10

8-10 ÍÎÅÌÂÐÈ 2019

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðåñêþ Áîòñ" àíèì., ñ.4 åï.14 06:30 - "Òàçè ñóòðèí" 09:30 - "Ïðåäè îáåä" - òîêøîó 12:00 - bTV Íîâèíèòå - îáåäíà åìèñèÿ 12:30 - "Êîìèöèòå è ïðèÿòåëè" - êîìåäèéíî øîó 13:30 - Ïðåìèåðà: "Âòîðè øàíñ" ñ.2 åï.51 15:00 - Ïðåìèåðà: "Øåñò ñåñòðè" ñ.7 åï.6 16:00 - "Êëèíèêà íà êîðàëîâèÿ îñòðîâ" - åï.11 17:00 - bTV Íîâèíèòå 17:30 - "Ëèöå â ëèöå" - ïóáëèöèñòè÷íî ïðåäàâàíå ñ âîäåù Öâåòàíêà Ðèçîâà 17:50 - Ñïîðò òîòî 18:00 - Ïðåìèåðà: "Ñâîáîäåí äóõ" - åï.7 19:00 - bTV Íîâèíèòå 20:00 - Ïðåìèåðà: "Çàâèíàãè " - åï.18 21:00 - "Ôåðìàòà: Íîâ ñâÿò" - ðèàëèòè, ñ.5 22:30 - "Ïîìîù 112" - åêøúí-êðèìèíàëíà ðèàëèòè ïîðåäèöà 23:00 - bTV Íîâèíèòå - êúñíà åìèñèÿ 23:30 - "Ìúðòâà òî÷êà" - ñ.2 åï.4

ÏÅÒÚÊ

06:00 - Ñóòðåøåí áëîê 09:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 09:15 - Êóëòóðà.ÁÃ 10:15 - 100% áóäíè ïðåäàâàíå çà

çäðàâîñëîâåí ëàéôñòàéë 11:15 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî /ï/ 11:45 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 12:30 - Òàéíèòå íà âîéíàòà 13-ñåðèéíà äîêóìåíòàëíà ïîðåäèöà /ÑÀÙ, 1998ã./, 1 åï. 13:25 - Äàðèòåëè è ôèëàíòðîïè, Áúëãàðèÿ äîêóìåíòàëåí ôèëì /2 ÷àñò/ 14:00 - Ìàëêè èñòîðèè 15:00 - Ñïåöèàëèçèðàíî ïðåäàâàíå çà õîðà ñ óâðåäåí ñëóõ 15:15 - Îáçîð Ëèãà Åâðîïà 15:45 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 16:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 16:15 - Íîâèíè íà òóðñêè åçèê 16:30 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî 17:00 - ÁÍÒ íà 60 /ï/ 18:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 18:20 - Îùå îò äåíÿ 19:00 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà /19 åï./ 20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 20:45 - Ñïîðòíè íîâèíè 21:00 - Ïàíîðàìà ñ Áîéêî Âàñèëåâ 22:00 - ÁÍÒ íà 60 23:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 23:30 - Êîíöåðò íà Äæàìàë Òîìàñ áåíä /ÑÀÙ/ Ìåæäóíàðîäåí äæàç ôåñòèâàë - Áàíñêî 2019 00:30 - Ïðèíö Ëàâèíà èãðàëåí ôèëì / ÑÀÙ, 2013ã./, ðåæèñüîð Äåéâèä Ãîðäúí Ãðèéí, â ðîëèòå: Ïîë Ðúä, Åìèë Õèðø, Äæîéñ Ïåéí è äð. 02:05 - Êóëòóðà.Áà /ï/ 03:05 - 100% áóäíè ïðåäàâàíå çà çäðàâîñëîâåí ëàéôñòàéë/ï/ 04:20 - Îùå îò äåíÿ /ï/ 05:00 - Ïàíîðàìà ñ Áîéêî Âàñèëåâ /ï/

00:30 - "Âòîðè øàíñ" /ï./ 02:00 - bTV Íîâèíèòå /ï./ 02:30 - "Ïðåäè îáåä" /ï./ 04:40 - "Îïàñíè óëèöè" /ï./ 05:30 - "ÍåïîçíàòèÒÅ" /ï./ - äîêóìåí-

òàëíà ïîðåäèöà

ÑÚÁÎÒÀ

06:00 - Âíèìàíèå, ðîáîòèêà àíèì. /ï/ 06:25 - Ìàãíà àóðà, èçãóáåíèÿò ãðàä 06:55 - Ñïèëèòèì è Ðàøî 07:20 - Ïàòèëàíñêî öàðñòâî 07:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 07:55 - Äåíÿò çàïî÷âà 11:00 - Áåúð Ãðèëñ - åêñòðåìíî îöåëÿ-

âàíå, çàñíåòî ñ êàìåðà 11:30 - Òóðèçúì.áã 12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 12:30 - Áðàçäè 13:00 - Èäå íàøåíñêàòà ìóçèêà 14:00 - Âÿðà è îáùåñòâî ñ Ãîðàí Áëàãîåâ 15:00 - Áàðèåðàòà /105 ã. îò ðîæäåíèåòî íà Ïàâåë Âåæèíîâ/ èãðàëåí ôèëì /Áúëãàðèÿ, 1979ã./, ñöåíàðèñò Ïàâåë Âåæèíîâ, ðåæèñüîð Õðèñòî Õðèñòîâ, â ðîëèòå: Âàíÿ Öâåòêîâà, Èíîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêè è äð. 17:00 - Âå÷íàòà ìóçèêà 17:30 - Ñëåä ìèëèîí ãîäèíè äîêóìåíòàëåí ôèëì /6, ïîñëåäåí åï./ 18:30 - Èçâúí èãðàòà 19:00 - Ñòàíè áîãàò òâ èãðà 20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 20:20 - Ñïîðòíè íîâèíè 20:30 - Ãîñïîäèí Ñåëôðèäæ 3 /6 è 7 åï./ (12) 22:05 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 22:20 - Ñòóäèî "Õ": ×åíãåòà /2 åï./(14) 23:15 - Ïîêëîííèêúò íà Ôðåä Àñòåð èãðàëåí ôèëì /Ãåðìàíèÿ, 2007ã./, ðåæèñüîð Íîåìè Ëâîâñêè, â ðîëèòå: Æàí-Ïèåð Ìàðèåë, Âàëåðèÿ Áðóíè Òåäåñêè, Ñàáèí Àçåìà è äð. (14) 00:55 - Òàéíèòå íà âîéíàòà äîêóìåíòàëåí ôèëì /ï/ 01:50 - Ïðèíö Ëàâèíà èãðàëåí ôèëì /ï/ 03:30 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà /19 åï./ï/ 04:30 - Áðàçäè /ï/ 05:00 - Èäå íàøåíñêàòà ìóçèêà /ï/

ÍÅÄÅËß

06:00 - Íåäåëíî åâàíãåëèå 06:05 - Âíèìàíèå, ðîáîòèêà àíèì. /ï/ 06:25 - Ìàãíà àóðà, èçãóáåíèÿò ãðàä 06:55 - Ïúòåêè 07:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 07:55 - Äåíÿò çàïî÷âà 11:00 - Îòáëèçî ñ Ìèðà 12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 12:30 - Äîìúò íà âÿðàòà 13:00 - Áèáëèîòåêàòà 14:00 - Ñèìîí ñðåùó ñòðàõà äîêóìåí-

òàëåí ôèëì /Áúëãàðèÿ, 2019ã./ 15:25 - Ãîñïîäèí Ñåëôðèäæ 3 /6 è 7 åï./ï/ (12) 17:00 - Îòâîðåíè äîñèåòà 3: Èâàí Ñèðàêîâ. Äà îöåëååø êàòî ñèí íà "áèâøè" õîðà. äîêóì. /Áúëãàðèÿ, 2019ã./, ðåæèñüîð Íèêîëàé Âàñèëåâ 17:30 - Àðåíà Ñïîðò 18:30 - Ñïîðò ÒÎÒÎ 19:00 - Ñòàíè áîãàò òâ èãðà 20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 20:20 - Ñïîðòíè íîâèíè 20:30 -  êàäúð Òàéíèòå äîêëàäè íà Ñîë Ïîëàíñêè 21:00 - Òîïëî èãðàëåí ôèëì /Áúëãàðèÿ, 1978ã./, ðåæèñüîð Âëàäèìèð ßí÷åâ, â ðîëèòå: Ãðèãîð Âà÷êîâ, Ñòåôàí Äàíàèëîâ, Òîäîð Êîëåâ, Íàóì Øîïîâ, Ãåîðãè ×åðêåëîâ è äð. 22:35 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 22:50 - Ëîâúò èãðàëåí ôèëì /êîïðîäóêöèÿ, 2012ã./, ðåæèñüîð Òîìàñ Âèíòåðáåðã, â ðîëèòå: Ìàäñ Ìèêåëñåí, Òîìàñ Áî Ëàðñåí è äð. (14) 00:45 - Ñòóäèî "Õ": ×åíãåòà /2 åï./ï/ (14) 01:40 - Ïîêëîííèêúò íà Ôðåä Àñòåð èãðàëåí ôèëì /ï/ (14) 03:25 - Áåúð Ãðèëñ - åêñòðåìíî îöåëÿâàíå, çàñíåòî ñ êàìåðà /ï/ 03:50 - Ñëåä ìèëèîí ãîäèíè äîêóìåíòàëåí ôèëì /6, ïîñëåäåí åï./ï/ 04:40 - Îòáëèçî ñ Ìèðà /ï/ 05:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö

06:00 - "Äæè Àé Äæî: Ñèãìà 6" - àíèì., åï.21, 22 07:00 - "Äîìàøåí àðåñò" - ñ.3 åï.1, 2 08:00 - "Òàçè ñúáîòà è íåäåëÿ" - àêòóàëåí óèêåíä áëîê ñ âîäåùè Æåíè Ìàð÷åâà, Àëåêñ Êðúñòåâà è Äèàíà Ëþáåíîâà 11:00 - "Cool...T" - ëàéôñòàéë ïðåäàâàíå ñ âîäåù Ïîëè Ãåðãóøåâà 12:00 - bTV Íîâèíèòå - îáåäíà åìèñèÿ 12:30 - "ÍåïîçíàòèÒÅ" - äîêóìåíòàëíà ïîðåäèöà íà Ãåîðãè Òîøåâ 13:00 - "Ê-9" - êîìåäèÿ, åêøúí, êðèìèíàëåí (ÑÀÙ, 1989), ðåæèñüîð Ðîä Äàíèúë, â ðîëèòå: Äæèì Áåëóøè, Ìåë Õàðèñ, Êåâèí Òàé, Åä Î`Íèéë è äð. 15:00 - "The Voice" - ìóçèêàëíî øîó, ìåæäóíàðîäíè èçäàíèÿ /íàé-äîáðîòî/ 16:00 - "Ìàðìàëàä" - òîêøîó ñ âîäåùè Ðàäîñò Äðàãàíîâà è Èâî Àðúêîâ 18:00 - "Êàðáîâñêè: Âòîðè ïëàí" - äîêóìåíòàëíà ïîðåäèöà ñ âîäåù Ìàðòèí Êàðáîâñêè 19:00 - bTV Íîâèíèòå - öåíòðàëíà åìèñèÿ 19:25 - bTV Ðåïîðòåðèòå 20:00 - "Ôåðìàòà: Íîâ ñâÿò" - ðèàëèòè, ñ.5 22:00 - "Kingsman: Òàéíèòå ñëóæáè" åêøúí, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíñêè (Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑÀÙ, 2014), ðåæèñüîð Ìàòþ Âîí, â ðîëèòå: Êîëèí Ôúðò, Òàðúí Åäæúðòúí, Ñàìþúë Äæàêñúí, Ìàðê Ñòðîíã, Äæàê Äàâúíïîðò, Ìàéêúë Êåéí... 00:30 - "Ñúïðîòèâà" - âîåíåí, äðàìà, åêøúí, èñòîðè÷åñêè (ÑÀÙ, 2008), ðåæèñüîð Eäóàðä Çóèê, â ðîëèòå: Äàíèåë Êðåéã, Ëèâ Øðàéáúð, Äæåéìè Áåë, Àëåêñà Äàâàëîñ, Òîìàñ Àðàíà, Ìèà Âàøèêîâñêà è äð. 03:00 - "Äîìàøåí àðåñò" /ï./ 03:30 - "Ìàðìàëàä" /ï./ 05:10 - "Cool...T" /ï./

06:00 - "Äæè Àé Äæî: Ñèãìà 6" - àíèì., åï.23, 24 07:00 - "Äîìàøåí àðåñò" - ñ.3 åï.3, 4 08:00 - "Òàçè ñúáîòà è íåäåëÿ" 11:00 - "Òúðñè ñå" - òîêøîó 12:00 - bTV Íîâèíèòå - îáåäíà åìèñèÿ 12:30 - "Ëîâöè íà õðàíà" - ïðåäàâàíå çà êóëèíàðåí òóðèçúì 13:00 - "Ïðÿñíî èçöåäåí" - ðîìàíòè÷åí, êîìåäèÿ (Ãåðìàíèÿ, 2012), ðåæèñüîð Êðèñòèíå Õàðòìàí, â ðîëèòå: Äèàíà Àìôò, Òîì Âëàøèõà Àëåêñàíäåð Áàéåð, Ñèëâåñòåð Ãðîò è äð. 15:00 - "Ñåìåéíà âàêàíöèÿ" - êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíñêè, ñåìååí (ÑÀÙ, 2006), ðåæèñüîð Áàðè Ñîíåíôåëä, â ðîëèòå: Ðîáèí Óèëÿìñ, Øåðèë Õàéíñ, Êðèñòèí ×åíîóåò, Äæîø Õú÷åðñúí è äð. 17:00 - "120 ìèíóòè" - ïóáëèöèñòè÷íî ïðåäàâàíå ñ âîäåù Ñâåòîñëàâ Èâàíîâ 17:50 - Ñïîðò òîòî 18:00 - "120 ìèíóòè" 19:00 - bTV Íîâèíèòå 19:25 - bTV Ðåïîðòåðèòå 20:00 - "Áúëãàðèÿ òúðñè òàëàíò" - òåëåâèçèîííî øîó, ñ.6 21:30 - "Ïàïàðàöè" - òåëåâèçèîíåí òàáëîèä ñ âîäåù Âåíåòà Ðàéêîâà 22:30 - "×åíãå çà åäèí äåí" - êîìåäèÿ, åêøúí (ÑÀÙ, 2014), ðåæèñüîð Òèì Ñòîðè, â ðîëèòå: Àéñ Êþá, Êåâèí Õàðò, Äæîí Ëåãóèçàìî, Áðóñ Ìàêãèë, Òèêà Ñúìïòúð, Ëîðúíñ Ôèøáúðí è äð. 00:30 - "Åçåðîòî íà àêóëèòå" - åêøúí, ïðèêëþ÷åíñêè, êðèìèíàëåí (ÑÀÙ, 2015), ðåæèñüîð Äæåðè Äóãúí, â ðîëèòå: Äîëô Ëóíäãðåí, Ñàðà Ëåéí, Ëèëè Î`Áðàéúíò, Ìàéêúë Ìèëèãàí, Ëàíñ Íèêúëñ è äð. 02:20 - "Äîìàøåí àðåñò" /ï./ 02:50 - "Òúðñè ñå" /ï./ 03:40 - "120 ìèíóòè" /ï./ 05:30 - "Ëèöå â ëèöå" /ï./

×ô

Ñïðàâî÷íèê 06:20 - "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" - ñóòðåøåí áëîê 09:30 - "Íà êàôå" - ïðåäàâàíå íà NOVA 12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 12:30 - "Ìîÿò æèâîò" - ñ. 3 13:30 - "Îñòàíè ñ ìåí" (ïðåìèåðà) 15:00 - "×åðíà ðîçà" 16:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 16:10 - "Ïëþñ - Ìèíóñ" - ïóáëèöèñòè÷íî ïðåäàâàíå, íà æèâî 17:00 - "Íàìåðè ìå" (ïðåìèåðà) 18:00 - "Ñåìåéíè âîéíè" (ïðåìèåðà) òåëåâèçèîííà èãðà

19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA - öåíòðàëíà åìèñèÿ 20:00 - "Îòêðàäíàò æèâîò: Êðúâíè âðúçêè" (ïðåìèåðà) - ñ. 8 21:00 - "Èãðè íà âîëÿòà: Áúëãàðèÿ" (ïðåìèåðà) - ðèàëèòè 22:00 - Ñòóäèî "Èãðè íà âîëÿòà: Áúëãàðèÿ" 23:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 23:30 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñ. 4 00:30 - "Ãîìîð" - ñ. 1 01:30 - "Çàâèíàãè ñâúðçàíè" 02:30 - "Ñëúíöå è ëóíà"

07:00 - "×åðíà ëþáîâ" 08:00 - "Ñúáóäè ñå" - ïðåäàâàíå 11:00 - "Ñúäåáåí ñïîð" - ïðåäàâà-

íå íà NOVA 12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 12:30 - Òåìàòà íà NOVA 12:50 - "Áåòîâåí 2" - ñ ó÷. íà ×àðëç Ãðîäèí, Äåáè Ìàçàð, Êðèñ Ïåí, Íèêîë Òîì, Áîíè Õúíò, Ìîðè ×åéêèí è äð. 14:40 - "Çàïàçè ïîñëåäíèÿ òàíö" - ñ ó÷. íà Äæóëèÿ Ñòàéëñ, Øîí Ïàòðèê Òîìàñ, Òåðè Êèíè, Êåðè Óîøèíãòúí, Ôðåäî Ñòàð è äð. 17:00 - "Ñúäáè íà êðúñòîïúò" - ïðåäàâàíå íà NOVA 18:00 - "Íè÷èÿ çåìÿ" - ïðåäàâàíå 19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA - öåíòðàëíà åìèñèÿ 19:30 - ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ËÎÒÀÐÈß 20:00 - "Ìàñêèðàíèÿò ïåâåö" (ïðåìèåðà) - çàáàâíî ïðåäàâàíå

22:00 - "Àíòìåí" - ñ ó÷. íà Ïîë Ðóä, Ìàéêúë Äúãëàñ, Åâàíäæåëèí Ëèëè, Àíòúíè Ìàêè, Ìàéêúë Ïåíÿ, Êîðè Ñòîë è äð. 00:30 - "Äþñ Áèãàëîó: Åâðîïåéñêîòî æèãîëî" - ñ ó÷. íà Ðîá Øíàéäúð, Åäè Ãðèôèí, Òèë Øâàéãåð, Éåðóí Êðàáå è äð. 04:10 - "Çàïàçè ïîñëåäíèÿ òàíö" - ñ ó÷. íà Äæóëèÿ Ñòàéëñ, Øîí Ïàòðèê Òîìàñ, Òåðè Êèíè, Êåðè Óîøèíãòúí, Ôðåäî Ñòàð è äð. /ï/

06:30 - "Èêîíîñòàñ" 07:00 - "×åðíà ëþáîâ" 08:00 - "Ñúáóäè ñå" - ïðåäàâàíå 11:00 - "Ñúäåáåí ñïîð" - ïðåäàâà-

íå íà NOVA 12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 12:30 - "Ïîä åñåííàòà ëóíà" (ïðåìèåðà) - ñ ó÷. íà Ëèíäè Áóóò, Óåñ Áðàóí, Íàòàëè Ëèñèíñêà, Äèéí Ðåäìàí è äð. 14:15 - "Ïåðôåêòíàòà èãðà" (ïðåìèåðà) - ñ ó÷. íà Íèêè Äèëîó÷, Àíäðþ Óîêúð, Âèíñúíò Äåéíäæúðôèéëä, Ëèçà Äþðúïò è äð. 16:00 - "Ñúäáè íà êðúñòîïúò" - ïðåäàâàíå íà NOVA 16:55 - Íåäåëÿòà íà NOVA - ïóáëèöèñòè÷íî òîêøîó 19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA - öåíòðàëíà åìèñèÿ 19:20 - Òåìàòà íà NOVA 20:00 - "Êàðèáñêè ïèðàòè: Îòìúùåíèåòî íà Ñàëàçàð" (ïðåìèåðà) - ñ ó÷. íà Äæîíè Äåï, Õàâèåð Áàðäåì, Äæåôðè Ðúø, Êèéðà Íàéòëè, Îðëàíäî Áëóì, Áðåíòúí Òóåéòñ, Ïîë Ìàêêàðòíè è äð. 22:45 - "Ëåãåíäà" (ïðåìèåðà) - ñ ó÷. íà Òîì Õàðäè, Åìèëè Áðàóíèíã, Êðèñòîôúð Åêåëñòúí è äð. 01:30 - ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ËÎÒÀÐÈß /ï/

02:00 - "Ïîä åñåííàòà ëóíà" - ñ ó÷. íà Ëèíäè Áóóò, Óåñ Áðàóí, Íàòàëè Ëèñèíñêà, Äèéí Ðåäìàí è äð.

06:00 - Ïîëèòèêà è ñïîðò - ñ Èâàí Òúðïîìàíîâ 06:59 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ 10:30 - EuroTV Shop 11:00 - Ó÷èëèùå çà ðîäèòåëè - ñúñ Ñòîéêà Ñòåôàíîâà 12:00 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèëâèÿ ×àëúêîâà 13:00 - Íîâèíè 13:15 - Ïîëèòèêà è ñïîðò - ñ Èâàí Òúðïîìàíîâ 14:15 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó ñ Âëàäî Áåðåàíó 15:15 - Íîâèíè 15:30 - EuroTV Shop 16:00 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ 18:50 - Íîâèíè 19:20 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ 20:00 - ÅâðîÄèêîÔ - ñúñ Ñàøî Äèêîâ 22:00 - Ñâåòúò è âñè÷êî â íåãî - ñúñ Ñèìåîí Èäàêèåâ 23:00 - Íîâèíè 23:30 - Øåñòî ÷óâñòâî 01:30 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 02:00 - EuroTV Shop 03:30 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó ñ Âëàäî Áåðåàíó 04:30 - Ìîäíà ôèåñòà - ñ Ìàðèàíà Àðøåâà 05:00 - ÅâðîÄèêîÔ - ñúñ Ñàøî Äèêîâ

07:00 - Ekids- Àíèì. 09:00 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèë-

âèÿ ×àëúêîâà 10:00 - ×åñòíî êàçàíî - ñ Ëþáà Êóëåçè÷ 12:00 - Êëþ÷úò êúì óñïåõà 12:30 - Áúëãàðèÿ, êîÿòî ñúãðàäèõìå Äîêóìåíòàëåí ôèëì - 3 åï. 13:00 - Âðåìåíà è íðàâè - èçáðàíî 15:00 - Êàðäèîãðàìà - ñ ïðîô. Ä-ð Íàäêà Áîÿäæèåâà 16:00 - Øïèîíêàòà íà Êîêî - Ñêðèòà êàìåðà 16:30 - Òåìèäà - öåíàòà íà èñòèíàòà ñ Íèíà-Íèêîë Õàìèëòúí 17:00 - Ïúòóâàùî ÷èòàëèùå - ñ Èâàéëî Øîïñêè 18:00 - Íîâèíè 18:30 - Ìîäíà ôèåñòà - ñ Ìàðèàíà Àðøåâà 19:00 - Áúëãàðèÿ íà æèâî - ñ Èâî Áîæêîâ 20:00 - Ïðåìúë÷àíè èñòèíè - ñ Ìèí÷î Õðèñòîâ 21:00 - Øîóòî íà Ìàâðèêîâ - ñ Âàñêî Ìàâðèêîâ 22:00 - Äîêóìåíòàëåí ôèëì 23:00 - Íîâèíè 23:30 - Øåñòî ÷óâñòâî 01:30 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 02:00 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèëâèÿ ×àëúêîâà 03:00 - Êàðäèîãðàìà - ñ ïðîô. Ä-ð Íàäêà Áîÿäæèåâà 04:00 - Äîêóìåíòàëåí ôèëì 05:00 - Øîóòî íà Ìàâðèêîâ - ñ Âàñêî Ìàâðèêîâ

06:00 - Ïúòóâàùî ÷èòàëèùå - ñ Èâàéëî Øîïñêè 07:00 - Ekids- Àíèì. 10:00 - Çàåäíî áúëãàðè - ñ ïðîô. Àëåêñàíäúð Òîìîâ 11:00 - ÅâðîÄèêîÔ - ñúñ Ñàøî Äèêîâ 13:00 - Òåìèäà - öåíàòà íà èñòèíàòà ñ Íèíà-Íèêîë Õàìèëòúí 13:30 - Øïèîíêàòà íà Êîêî - Ñêðèòà êàìåðà 14:00 - Ïðåìúë÷àíè èñòèíè - ñ Ìèí÷î Õðèñòîâ 15:00 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèëâèÿ ×àëúêîâà 16:00 - Ñâåòúò è âñè÷êî â íåãî - ñúñ Ñèìåîí Èäàêèåâ

17:00 - Ó÷èëèùå çà ðîäèòåëè - ñúñ Ñòîéêà Ñòåôàíîâà 18:00 - Íîâèíè 18:30 - Áúëãàðèÿ, êîÿòî ñúãðàäèõìå Äîêóìåíòàëåí ôèëì - 4åï. 19:00 - Ïîëèòèêà è ñïîðò - ñ Èâàí Òúðïîìàíîâ 20:00 - Âðåìåíà è íðàâè - èçáðàíî 22:00 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó ñ Âëàäî Áåðåàíó 23:00 - Íîâèíè 23:30 - Ïñèõîëîãè÷åñêè ïîðòðåò - ñ Ðåíè Àíàñòàñîâà 00:30 - Øåñòî ÷óâñòâî 02:30 - Âðåìåíà è íðàâè - èçáðàíî 04:30 - Øïèîíêàòà íà Êîêî - Ñêðèòà êàìåðà 05:00 - Ñâåòúò è âñè÷êî â íåãî - ñúñ Ñèìåîí Èäàêèåâ

05:50 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìàÿìè" - ñ. 7 /ï/ 06:50 - "Âîéíàòà íà Ôîéë" - ñ. 9 08:50 - "Äúùåðÿòà íà ìóñêåòàðÿ" ïðèêëþ÷åíñêè ñ ó÷. íà Æåðàð Äåïàðäèéî, Ìàéêúë Éîðê, Ñóçè Åéìè, Íàñòàñÿ Êèíñêè, Äæîí Ðèñ-Äåéâèñ, Êàñïúð Çàôåð, Êðèñòîôåð Êàçàíîâ, Àëàí Êîðäþíå è äð., II ÷àñò /ï/ 11:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìàÿìè" - ñ. 7 12:00 - "Ïëàæåí òèéí ôèëì 2" - ñåìååí ôèëì ñ ó÷. íà Ðîñ Ëèí÷, Ìàÿ Ìè÷úë, Ãðåéñ Ôèïñ, Ãàðåò Êëåéòúí, Äæîí Äåëóêà., Êðèñè Ôèò, Äæîðäàí Ôèøúð, Äæåñèêà Ëèé Êåëúð è äð. 14:10 - " êàäúð" 14:50 - "Ìèñëè êàòî ìúæ 2" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Àäàì Áðîóäè, Ìàéêúë Èéëè, Äæåðè Ôåðàðà, Ìåãàí Ãóä, Ðåäæèíà Õîë, Äåíèñ Õåéñáúðò, Òàðàäæè Ï.Õåíòúí, Òåðúíñ Äæåíêèíñ, Äæåíèôúð Ëóèñ, Êåâèí Õàðò è äð 17:00 - "Ãîðåùà ãîíêà" - åêøúí-êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Ðèéç Óèäúðñïóóí, Ñîôèÿ Âåðãàðà, Ìàéê Áúðáèãëèÿ, Ìàéêúë Ìîóñëè, Äæîí Êàðúë Ëèí÷, Ðîáúðò Êàçèíñêè, Ìàòþ äåë Íåãðî è äð. /ï/ 19:00 - "Ñîôèÿ - Äåí è Íîù" - ðèàëèòè ñåðèàë 20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî" - ñ. 15 21:00 - "Äåòðîéò" (ïðåìèåðà) - êðèìèíàëíà äðàìà ñ ó÷. íà Äæîí Áîéåãà, Óèë Ïîóëòúð, Àëäæè Ñìèò, Äæàê Ðåéíúð, Äæåéêúá Ëàòèìîð, Äæåéñúí Ìè÷úë, Õàíà Ìúðè è äð. 00:10 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî" ñ. 15 /ï/ 01:10 - "Âðàòèòå íà ìðàêà" - òðèëúð ñ ó÷. íà Íèêúëúñ Êåéäæ, Ñàðà Óåéí Êåëèñ, Âåðîíèêà Ôåðåñ, Ëèðèÿ Áåíò è äð.

06:00 - "Íå áåç äúùåðèòå ìè" - äðàìà ñ ó÷. íà Õàðäè Êðóäæúð Ìëàäøè, Ñîôè Øóò, Êàòÿ Ùóäò, Õàíà Õüîïíåð è äð. 08:20 - "Íåâîëè â êóõíÿòà" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Òåêëà Êàðóëà Óàéä, Ìîíà Ñèèôðèä, Êàòåðèíà ßêîá, Ðîëô Êàíèñ, Ìèõàéë Ãðåëèí è äð. 10:20 - "Ñïèñúêúò íà Äæåñèêà Äàðëèíã" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Áëåúð Ôîóëúð, 12:00 - "Íîðà Ðîáúðòñ: Ñìúðò êðàé çìèéñêàòà ðåêà" - ìèñòåðè ñ ó÷. íà Õåäúð Ëîêëèúð, Äæîíàòàí Øåê, Ãàðè Õúäñúí, Ëèíäà Äàðëîó, Ëèñà Ìàðè Êàðóê è äð. 14:00 - "Ãóðìå äåòåêòèâè: ßæ, ïèé è óìðè" - ìèñòåðè ñ ó÷. íà Äèëúí Íèéë, Áðóê Áúðíñ, Áðóñ Áîêñëàéòíúð, Ìàðê Ñèíèúð, Àëè Ñêîâáàé è äð. /ï/ 16:00 - "Äâà ïàòëàêà" - åêøúí-êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Ìàðê Óîëáúðã, Äåíçúë Óîøèíãòúí, Áèë Ïàêñòúí, Ïîëà Ïàòúí, Åäóàðä Äæåéìñ Îëìúñ, Äæåéìñ Ìàðñäúí, Ôðåä Óîðä è äð. /ï/ 18:00 - "Îòìúùåíèåòî íà øàôåðêèòå" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Ðåéâúí-Ñèìîíå, Äæîàíà Ãàðñèÿ, Áåò Áðîäåðèê, Äåéâèä Êëåéòúí Ðîäæúðñ è äð. 20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî" - ñ. 15 21:00 - "Âîåâîäà" - äðàìà ñ ó÷. íà Çîðíèöà Ñîôèÿ, Âàëåðè Éîðäàíîâ, Âëàäèìèð Çîìáîðè, Ãîðàí Ãúí÷åâ, Ëåàðò Äîêëå, Ïåòúð Ãåíêîâ, Àëåêñàíäúð Àëåêñèåâ è äð. 23:30 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî" ñ. 15 /ï/ 00:30 - "Äåòðîéò" - êðèìèíàëíà äðàìà ñ ó÷. íà Äæîí Áîéåãà, Óèë Ïîóëòúð, Àëäæè Ñìèò, Äæàê Ðåéíúð, Äæåéêúá Ëàòèìîð, Äæåéñúí Ìè÷úë, Õàíà Ìúðè è äð. 05:00 - "Òðèìà òàòêîâöè íàêóï" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Äæóëèà Õàðòìàí, Ñóçàíå Ôîí Áîðñîäè, Ñàìè Î’Ëèúðè è äð.

07:15 - "Íåâúçìîæåí áðàê" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Ñàñêèÿ Âåñòåð, Êàòÿ Ôëèíò, Ñîíÿ Ãåðõàðä, Êîñòÿ Óëìàí è äð. 09:15 - "Ïëàæåí òèéí ôèëì 2" - ñåìååí ôèëì ñ ó÷. íà Ðîñ Ëèí÷, Ìàÿ Ìè÷úë, Ãðåéñ Ôèïñ, Ãàðåò Êëåéòúí, Äæîí Äåëóêà., Êðèñè Ôèò, Äæîðäàí Ôèøúð, Äæåñèêà Ëèé Êåëúð è äð. /ï/ 11:30 - "Ìèñòåðèèòå íà Àóðîðà Òèééãàðäúí: Óëèêè" - ìèñòåðè ñ ó÷. íà Êàíäèñ Êàìåðúí, Ëåêñà Äîéã, Ìàðèëó Õåíúð, Áðóñ Äîóñúí è äð. /ï/ 13:15 - "Âîåâîäà" - äðàìà ñ ó÷. íà Çîðíèöà Ñîôèÿ, Âàëåðè Éîðäàíîâ, Âëàäèìèð Çîìáîðè, Ãîðàí Ãúí÷åâ, Ëåàðò Äîêëå, Ïåòúð Ãåíêîâ, Àëåêñàíäúð Àëåêñèåâ è äð. /ï/ 15:50 - "Íîùòà íà ìàéêèòå" - êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Ñàðà Äðþ, Ïàòðèøà Õèéòúí, Àíäðåÿ Ëîãàí Óàéò, Øîí Îñòèí, Òðåéñ Àäêèíñ è äð. /ï/ 18:00 - " ðèòúìà íà òàíöà: Ðåâîëþöèÿ" - ìóçèêàëåí ôèëì ñ ó÷. íà Ðàÿí Ãóñìàí, Êàòðèí Ìàêêîðìàê, Ïèòúð Ãàëàõúð, Ìèøà Ãåéáðèúë Õàìèëòúí è äð. 20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî" - ñ. 15 21:00 - "Äåæà Âþ" - åêøúí-òðèëúð ñ ó÷. íà Äåíçúë Óîøèíãòúí, Âàë Êèëìúð, Ïàóëà Ïàòîí, Äæèì Êàâèéçúë, Àäàì Ãîëäáúð, Åëäúí Õåíñúí, Áðóñ Ãðèéíóóä, Ìàò Êðåéâúí è äð. 23:30 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî" ñ. 15 /ï/ 00:30 - "×îâåê áåç ñÿíêà" - åêøúíôàíòàñòèêà ñ ó÷. íà Åëèçàáåò Øó, Êåâèí Áåéêúí, Äæîø Áðîëèí, Êèì Äèêåíñ, Äæîóè Ñëîòíèê, Ìàðè Ðàíäúë è äð.

06:00 - "Äðàãà ôàìèëèÿ" - ñ. 2 07:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð"

- ñ. 5 /ï/

08:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 12 /ï/ 09:15 - "Äà ñå ïîñìååì" 10:00 - "Àãåíòèòå íà ÙÈÒ" - ñ. 2 /ï/ 11:00 - "Ñíàéïåðèñòè" - ñ. 4 /ï/ 12:00 - "Õàâàé 5-0" - ñ. 1 /ï/ 13:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð"- ñ. 5 14:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 12 15:00 - "Àãåíòèòå íà ÙÈÒ" - ñ. 2 16:00 - "Æåíåíè ñ äåöà" - ñ. 4, 2 åï. 17:00 - "Ðèòíèêúò íà òðèòå íèíäæè" ïðèêëþ÷åíñêè åêøúí ñ ó÷. íà Âèêòîð Óîíã, Ìàêñ Åëèúò Ñëåéä, Øîí Ôîêñ, Äæ. Åâúí Áîíèôàíò, Êàðîëàéí Äæóíêî Êèíã, Äúñòèí Íãóèåí è äð. 19:00 - "Ñíàéïåðèñòè" - ñ. 4 20:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ: Ëîñ Àíäæåëèñ" - ñ. 5 21:00 - "Õàâàé 5-0" - ñ. 1 22:00 - "Ôåðìàòà" - òðèëúð ñ ó÷. íà Àë Ïà÷èíî, Êîëèí Ôàðåë, Áðèäæèò Ìîéíàõàí, Ãåéáðèúë Ìàõò, Ìàéê Ðààëáà, Êåíåò Ìèò÷úë, Ðîí Ëèé è äð. 00:20 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ: Ëîñ Àíäæåëèñ" - ñ. 5 /ï/ 01:20 - "Ôðàêòóðà" - ïðåäàâàíå çà ðîê ìóçèêà /ï/ 03:40 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð

06:45 - "Ùóðèòå ñúñåäè" - ñ. 4

08:45 - "Äîñèåòàòà "Ãðèì" - ñ. 6 10:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñ. 15 11:00 - "Ïðèêëþ÷åíèåòî "Ïîñåéäîí"

- ïðèêëþ÷åíñêè åêøúí ñ ó÷. íà Àäàì Áîëäóèí, Áðàÿí Áðàóí, Ðóòãåð Õàóåð, Ñòèâ Ãóòåíáåðã, C. Òîìàñ Õàóúë, Ïèòúð Óåëúð, Êëàéâ Ìàíòúë, Àëåêñ Êèíãñòúí è äð., I ÷àñò /ï/ 13:00 - "Íàöèîíàëíà ëîòàðèÿ" /ï/ 13:30 - "Äæåñè Ñòîóí: Õëàäíîêðúâíî" - êðèìèíàëåí ôèëì ñ ó÷. íà Òîì Ñåëåê, Ñòèâúí Ìàêõàòè, Ïîëè Øåíúí, Âàéîëà Äåéâèñ, Äæåéí Àäàìñ, , Øîí Ðîáúðòñ è äð. 15:20 - "Òåîðèÿ çà ãîëåìèÿ âçðèâ" - ñ. 11 15:45 - "Êðåïîñò: Îòíîâî çàä ðåøåòêèòå" - åêøúí-ôàíòàñòèêà ñ ó÷. íà Êðèñòîô Ëàìáåð, Ëèç Ìåé Áðàç, Óèëè Ãàðñîí, Ïàì Ãðèúð, Äåéâèä Ðîáúðñúí è äð. /ï/ 17:45 - "Ôåðìàòà" - òðèëúð ñ ó÷. íà Àë Ïà÷èíî, Êîëèí Ôàðåë, Áðèäæèò Ìîéíàõàí, Ãåéáðèúë Ìàõò, Ìàéê Ðààëáà, Êåíåò Ìèò÷úë, Ðîí Ëèé è äð. /ï/ 20:00 - "Èçâúí êîíòðîë" - åêøúí ñ ó÷. íà Æàí-Êëîä Âàí Äàì, Ëîðà Õàðèíã, Òîìàñ Àðàíà, Ñþçúí Äæèáíè, Äæåñèêà Áàóìàí, Ñàíäðà Âèäàë, Ëóñè Äæåíúð è äð. 22:00 - "Óëòðàâàéúëåò" - åêøúí-ôàíòàñòèêà ñ ó÷. íà Ìèëà Éîâîâè÷, Êàìåðàí Áðàéò, Íèê ×èíëúíä, Óèëÿì Ôè÷íåð, Àéäà Ìàðòèí, Ñåáàñòèÿí Àíðè è äð. 00:10 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð

06:45 - "Ùóðèòå ñúñåäè" - ñ. 4 08:45 - "Äîñèåòàòà "Ãðèì" - ñ. 6

10:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñ. 15 11:00 - "Ðèòíèêúò íà òðèòå íèíäæè" ïðèêëþ÷åíñêè åêøúí ñ ó÷. íà Âèêòîð Óîíã, Ìàêñ Åëèúò Ñëåéä, Øîí Ôîêñ, Äæ. Åâúí Áîíèôàíò, Êàðîëàéí Äæóíêî Êèíã, Äúñòèí Íãóèåí è äð. /ï/ 13:00 - "Áåç áàãàæ" - ïðåäàâàíå çà òóðèçúì 13:30 - "Ïðèêëþ÷åíèåòî "Ïîñåéäîí" - ïðèêëþ÷åíñêè åêøúí ñ ó÷. íà Àäàì Áîëäóèí, Áðàÿí Áðàóí, Ðóòãåð Õàóåð, Ñòèâ Ãóòåíáåðã, C. Òîìàñ Õàóúë, Ïèòúð Óåëúð, Êëàéâ Ìàíòúë, Àëåêñ Êèíãñòúí è äð., II ÷àñò 15:30 - "Òåîðèÿ çà ãîëåìèÿ âçðèâ" - ñ. 11 15:50 - "Óëòðàâàéúëåò" - åêøúí-ôàíòàñòèêà ñ ó÷. íà Ìèëà Éîâîâè÷, Êàìåðàí Áðàéò, Íèê ×èíëúíä, Óèëÿì Ôè÷íåð, Àéäà Ìàðòèí è äð. 17:45 - "Ñâåòêàâè÷åí óäàð" - åêøúíêîìåäèÿ ñ ó÷. íà Äæåêè ×àí, Àíèòà Þåí, Ìàéêúë Óîíã è äð. 20:00 - "Ïàçèòåëÿò íà ìèðà" - åêøúí ñ ó÷. íà Äîëô Ëóíäãðåí, Ìàéêúë Ñàðàöèí, Ìîíòåë Óèëÿìñ è äð. 22:00 - "Ïîä èíâàçèÿ" - åêøúí ñ ó÷. íà Óåñëè Ñíàéïñ, Ëàóðà Áèëäæåðè, Íèêî Ïåïàäæ, Õàíà Ðîóç Ìåé è äð. 00:00 - "Ôðàêòóðà" - ïðåäàâàíå çà ðîê ìóçèêà 02:20 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð

06:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Èñïàíèÿ, îáçîð 07:00 - Ñíóêúð: Óúðëä îóïúí â Þøàí, ôèíàë 09:00 - Îëèìïèéñêè èãðè: "Áåçñìúðòíè ëåãåíäè" 09:30 - Îëèìïèéñêè èãðè: "Îò ëàãåð äî ìåäàë" 10:00 - Îëèìïèéñêè èãðè: "Åäèíñòâåíèÿò øàìïèîí" 10:30 - Äæóäî: Ãîëÿì øëåì â Àáó Äàáè 11:00 - Ñàìáî: Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî â Ñåóë, ïúðâè äåí, äèðåêòíî 13:00 - Ôðèéñòàéë ñêè: Ñâåòîâíà êóïà â Ìîäåíà, áèã åúð 14:00 - Ñíîóáîðä: Ñâåòîâíà êóïà â Ìîäåíà, áèã åúð 15:00 - Òåíèñ: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà Ôðàíöèÿ, îáçîð 16:00 - Òåíèñ: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà ÑÀÙ, îáçîð 17:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Èòàëèÿ, îáçîð 18:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Ôðàíöèÿ, îáçîð 19:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Ôëàíäðèÿ 19:40 - Êîëîåçäåíå: Ïàðèæ - Ðóáå 20:20 - Íîâèíè 20:25 - Êîëîåçäåíå íà ïèñòà: Ñâåòîâíà êóïà â Ãëàçãîó, ïúðâè äåí, äèðåêòíî

00:45 - Íîâèíè 00:50 - Ñàìáî: Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî â Ñåóë, ïúðâè äåí 02:30 - Ëåêà àòëåòèêà: Ìàðàòîí íà Íþ Éîðê

06:00 - Òåíèñ: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà ÑÀÙ, îáçîð 07:00 - Êóðèîçè 07:30 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Ôëàíäðèÿ 08:30 - Êîëîåçäåíå: Ïàðèæ - Ðóáå 09:30 - Ñíîóáîðä: Ñâåòîâíà êóïà â Ìîäåíà, áèã åúð 10:30 - Ôðèéñòàéë ñêè: Ñâåòîâíà êóïà â Ìîäåíà, áèã åúð 11:30 - Ëåêà àòëåòèêà: Ìàðàòîí íà Íþ Éîðê 12:30 - Îëèìïèéñêè èãðè: "Áåçñìúðòíè ëåãåíäè" 13:00 - Îëèìïèéñêè èãðè: "Îò ëàãåð äî ìåäàë" 13:30 - Îëèìïèéñêè èãðè: "Åäèíñòâåíèÿò øàìïèîí" 14:00 - Ñíóêúð: Óúðëä îóïúí â Þøàí, ôèíàë 15:50 - Ëåêà àòëåòèêà: Ìàðàòîí íà Íþ Éîðê 17:20 - Òåíèñ: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ, îáçîð 18:20 - Òåíèñ: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà Ôðàíöèÿ, îáçîð 19:20 - Òåíèñ: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà ÑÀÙ, îáçîð 20:20 - Íîâèíè 20:25 - Êîëîåçäåíå íà ïèñòà: Ñâåòîâíà êóïà â Ãëàçãîó, âòîðè äåí, äèðåêòíî 00:10 - Íîâèíè 00:15 - Åâðîïåéñêè ðàëè øàìïèîíàò: Ðàëè Óíãàðèÿ, ïúðâè äåí 00:45 - Íîâèíè 00:50 - Ñàìáî: Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî â Ñåóë, âòîðè äåí 02:30 - Îëèìïèéñêè èãðè: "Åäèíñòâåíèÿò øàìïèîí" 03:00 - Ôðèéñòàéë ñêè: Ñâåòîâíà êóïà â Ìîäåíà, áèã åúð 04:00 - Êóðèîçè 04:30 - Åâðîïåéñêè ðàëè øàìïèîíàò: Ðàëè Óíãàðèÿ, ïúðâè äåí

05:55 - Àâòîìîáèëèçúì: Ñâåòîâåí øàìïèîíàò çà èçäðúæëèâîñò, 4 ÷àñà íà Øàíõàé, äèðåêòíî 10:30 - Òåíèñ: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà Ôðàíöèÿ, îáçîð 11:30 - Òåíèñ: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà ÑÀÙ, îáçîð 12:30 - Ñíóêúð: Óúðëä îóïúí â Þøàí, ôèíàë 13:10 - BMX êîëîåçäåíå: Ñâåòîâíî óëè÷íî ïúðâåíñòâî â ×åíäó 14:40 - Êîëîêðîñ: Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî â Ñåâèëÿ, æåíè è ìúæå, äèðåêòíî 17:30 - Òåíèñ íà ìàñà: Ñâåòîâíà îòáîðíà êóïà â Òîêèî, ôèíàë 19:30 - Êîëîêðîñ: Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî â Ñåâèëÿ, æåíè è ìúæå 21:30 - Íîâèíè 21:35 - Àâòîìîáèëèçúì: Ñâåòîâåí øàìïèîíàò çà èçäðúæëèâîñò, 4 ÷àñà íà Øàíõàé 22:35 - Ñíóêúð: Óúðëä îóïúí â Þøàí, ôèíàë

23:25 - Íîâèíè 23:30 - Ñàìáî: Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî â Ñåóë, òðåòè äåí 00:55 - Íîâèíè 01:00 - Åâðîïåéñêè ðàëè øàìïèîíàò: Ðàëè Óíãàðèÿ, âòîðè äåí 01:30 - Àâòîìîáèëèçúì: Ñâåòîèçäðúæëèâ â âåí øàìïèîíàò çà èçäðúæëèâîñò Øàíõàé

ÂÐÅÌÅÒÎ Â ÁÓÐÃÀÑ ÏÅÒÚÊ

Òåìïåðàòóðà: 15/22°C Ïðåäèìíî ñëúí÷åâî Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 4% Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 6% Îáëà÷íîñò: 27%

ÑÚÁÎÒÀ

Òåìïåðàòóðà: 14/23°C Ïðîìåíëèâà îáëà÷íîñò Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 5% Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0% Îáëà÷íîñò: 40%

ÍÅÄÅËß

Òåìïåðàòóðà: 13/23°C Ïðîìåíëèâà îáëà÷íîñò Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 3% Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0% Îáëà÷íîñò: 50%


лДЛё

8-10 лЮлълЋлюлњлалў 2019

 

  

 

    

 

&'%   4((5

   

 

 

 

   

# 

    

 

 ) 

 

 

 

 

  !

     

 (    

  

  

  4(5

 

     

  

   (  

    0( ((

  

  

* 

 

 

  

#  *  

  

   

 

 

  

  

# 

  $'6+ $+$+

) 

  

 11 

  

  

  

  /0111( ((

  

 

  ! 

 #  

  

 

  

 

    ! 

 

 

 

  

    

   

"#$%

   

  

 

   

 

  $"'. $%..  

 2

   

   

 

 

!  (  

 

  

   3  

 

   (  

 

#    

   

  

  #  

 

 #   

  $+,- $+3%  

7

 

 

  

 * $+,' $+'-! 

          $-'6 $"%6

 

 

 

 !    

 

   

   

8# ## ### # (

  

 

   

   

  

  89:;<9:;<=9(=>=9?@(@A?B?(=C=D;<(?A=(D?@?4?@A=5(@?9;(@=<?:;( <?D?((?C=D?:(?(9;(@;B?D(=D;D( ((<;@(;>E9?4EB?5( @E>?:;(( ;F=D(@;(A=D=<;(AEG?D?((?@?:E(D;:?H(=D(9?D(@=D( DE4=@I5(@EH( H>=((;( >A?(=A( D?( B?(?9;D(ED=(?:;4?A5(?J;( ;(H=( E>;A?D(;>(;J=D(=?>E:(( ?<(;D=:;CE@(@?<=@( ( A?@;D?( @;( ?:?<(=A;>(;J=H:(?:;D=94?:;D5(?:?D4?A5(;@;>(?:;DE( >=:=(@?G;A?(=D?:E>=(:;(<;H?@(?@?:=D(;D=@?:(? ?( 89?D=949?D5(E:;D=>(:;D? ?>?B?((EHA=9?4>GED?5(<;:?:=@((>;A?(?D;:?>( ?:;D?(??DE:?( DA=(D;H(?<;D?:(EB(@E:;@( @;H(E:=(?D( >;A?4K;BI;5(D=9=(D(:(?B?( :(J=( 9?>(:?A?(DE( :=A(=<(<=94E=@L;5(E@=4@?DA=5(D;A;D=( C;H(?<?( ?>?:;D( (D;>;D(:E@(=:=(?C=@( @;D?(@(9;@=D(;:( ?( ;D?( <=D;<;A?(><?J(E:( >(?D;FEH:(:=H(E@( A?<4;>M<5( D?:(=G( ( 9;:?(;G;@(9?:(ED?:=@(=D?A(=:@;H?(A;<=94;A=>?N5(=DE:(=J?:=@(A?@( (:?<?D( ;>?(D?@;(?@?(


12

8-10 ÍÎÅÌÂÐÈ 2019

×ô

Áóëåâàðä

Ñ ÕËßÁ, ÂÈÍÎ È ÑÀÌÓÐÀÉÑÊÎ ÊÓ×Å ÑÅ ÏÐÎÌÎÒÈÐÀÕÀ ÏÎËÈÒÈÖÈ ÎÒ ÐÅÃÈÎÍÀ • Ðàêåòíè óñòàíîâêè íå ìîæàõà äà èçñòðåëÿò ïîëêîâíèê • Ôîòîøîï ïîäìëàäè êàíäèäàòè • È Ñèëâåñòúð Ñòàëîóí íå ïîìîãíà íà ìåðàêëèÿ çà êìåò

Black

Cyan Magenta Yellow

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍΠÈçáîðèòå â îáëàñòòà îòìèíàõà è ñåãà ñìÿòàìå, ÷å å ïîäõîäÿùî âðåìå äà îáîáùèì îò íåñòàíäàðòíèòå èäåè çà ïðåäèçáîðíà àãèòàöèÿ íà ÷àñò îò êàíäèäàòèòå çà ìåñòíàòà âëàñò. Ùå íè èçâèíÿâàò òåçè, êîèòî åâåíòóàëíî ñìå ïðîïóñíàëè, íî êàìïàíèÿòà áå äúëãà è èçïúëíåíà ñ ôîòîáîìáàðäèðàíå îòâñÿêúäå è íàé-âå÷å â ñîöèàëíèòå ìðåæè, òàêà ÷å å âúçìîæíî äà íå ñìå âèäåëè è íÿêîé-äðóã áèñåð. Éîðäàí Ãåîðãèåâ îò ÁÑÏ, êîéòî óñïÿ äà ñå ïðåáîðè çà ìÿñòî â íîâèÿ Îáùèí-

ñêè ñúâåò, áå íàìåðèë îðèãèíàëåí íà÷èí äà íå äîñàæäà íà ïîòåíöèàëíèòå èçáèðàòåëè ñúñ ñêó÷íà ïðîôèëíà ñíèìêà. Âìåñòî òîâà òîé áå ïóñíàë ôîòîñ íà êó÷åòî ñè ßøèðî, êîåòî å îò ÿïîíñêàòà ïîðîäà Àêèòà. Ãåîðãèåâ áå íàïèñàë: „Àêî èñêàø äà ãëàñóâàø çà åäèí ñàìóðàé â Îáùèíñêèÿ ñúâåò íà Áóðãàñ”. Ïî îðèãèíàëíîñò ìó äàâàìå 10 îò 10. Áðàâî, Äàí÷î!  ïðåñëåäâàíå íà ïîõðèñòèÿíñêè íàñòðîåíèòå èçáèðàòåëè, ëèêîâåòå ñè Ïàíàéîò Ðåéçè è Ñòàí÷î Ñòàíêîâ ðåøèõà äà ïîëîæàò âúðõó ñèìâîëèòå íà ïëúòòà è êðúâòà íà Ñïàñèòåëÿ. Ðåéçè íå ñïðÿ öÿëà êàìïàíèÿ äà ðàçäàâà áóòèëêè âèíî ñúñ çàëåïåíà íåãîâà ñíèìêà è íîìåðàòà íà ëèñòàòà è ëè÷íàòà ìó ïðåôåðåíöèÿ. Ëèöåòî íà

Ñòàíêîâ ïúê ãîðäî ñå ïîêàçâàøå âúðõó îïàêîâêèòå õëÿá, ïðîäàâàíè èç Êàðíîáàòñêî. È äâàìàòà ñòàíàõà îáåêò íà ïîäèãðàâêè, íî ïúê è äâàìàòà ñà âúâ âëàñòòà, ìàêàð åäèíèÿò äà å íàìðúùåí îò äåí çàðàäè ïîáåäà íà äðóã. Ðàêåòíèòå óñòàíîâêè çà ñúæàëåíèå íå ìîæàõà äà èçñòðåëÿò ïîëêîâíèê Êèðèë Ïåòêîâ, îáùèíñêè ñúâåòíèê îò ïðåäíèÿ ìàíäàò. Â ïðåäèçáîðíàòà ñè êàìïàíèÿ òîé çàëîæè íà íîñòàëãèÿòà ïî âîåííîòî íè ìèíàëî è ñëàâíèòå äíè íà ðîäíèÿ âîé-

íèê. Ïåòêîâ çàâúðòÿ ãîðäî ñâîÿ ïî-ìëàäà âåðñèÿ îò âðåìåòî ñè íà ñëóæáà, ðåäîì ñúñ ñàìîëåòè è ðàêåòíè óñòàíîâêè. Ïåòêîâ áå åäèí îò íàé-àêòèâíèòå è èç ïåíñèîíåðñêèòå êëóáîâå â Ìåäåí ðóäíèê.

Ñèëâåñòúð Ñòàëîóí! Äà, ñúùèÿò – Ðàìáî, Ðîêè, âåëèêèÿò, íåïîáåäèìèÿò. Îùå â ïúðâèòå äíè íà êàìïàíèÿòà â Áóðãàñ ñå ðàçäàâàõà åäíè ôëàåðè ñúñ ñàìèÿ Ñëàé. Íå îáà÷å òîé áå ðåøèë äà ñå ïðîáâà çà êìåòñêèÿ ñòîë íà Áóðãàñ, à Èâàéëî Äðàæåâ. Ïðîãðàìàòà ñè òîé áå ïðåäñòàâèë íà âúïðîñíèòå àôèøè, êàòî íàéîòäîëó ãîðäî ïîçèðàøå â ñåëôè ñúñ Ñòàëîóí. Äðóãèÿò áðàò Äðàæåâ – Ãåîðãè, íå îñòàíà ïî-íàçàä â ïðåäèçáîðíèòå áè-

ñåðè. Êàòî èçêëþ÷èì, ÷å îôèöèàëíàòà ñíèìêà, êîÿòî ñå âúðòÿ èç öÿëàòà êàìïàíèÿ ïî ïëàêàòèòå ìó, áå òîëêîâà ÿêî ïèïàíà ñ Ôîòîøîï, ÷å ñèãóðíî è ñàì íå ñå ðàçïîçíàâàøå „ïîäìëàäåíèÿò“ Äðàæåâ, òîé àêòèâíî ïîñòâà åæå÷àñíî íà ñòåíàòà ñè ðàçëè÷íè èíôîðìàöèîííè ìàòåðèàëè, êàòî êúì òÿõ îòíîâî ïðèëàãàøå ñâîé ëèê. Òàêà åäíà ÷àñò îò èçáèðàòåëèòå ìó ðàçáðàõà, ÷å åäâà ëè íå òîé å îòãîâîðåí çà òîâà, ÷å íà äúíîòî íà ×åðíî ìîðå íàïðèìåð ëåæàò òîíîâå çëàòî. Ïîñòàâåíèÿò ïðåäèçáîðåí ïëàêàò íà êîíòåéíåð ñ áîêëóöè òî÷íî ïîä íàäïèñà „Ñìåñåíè áèòîâè îòïàäúöè“ íÿìà äà êîìåíòèðàìå èçîáùî, à ùå îñòàíåì â î÷àêâàíå äî ñëåäâàùèÿ âîò.

Îáùèíà Áóðãàñ òúðñè íàé-èíòåðåñíèòå è àâòåíòè÷íè ðèáíè ðåöåïòè Çëàòíèòå êíèãè íà Disney

Òúðñåòå â ðàçïðîñòðàíèòåëñêàòà ìðåæà è îáåêòèòå çà ïðîäàæáà íà âåñòíèöè

Profile for faragency

08-10.11.2019 - бр. 211  

Черноморски фар, бр. 211, 08-10.11.2019

08-10.11.2019 - бр. 211  

Черноморски фар, бр. 211, 08-10.11.2019

Profile for faragency
Advertisement