Page 1

3 ÑÒÐ.

Çàñèëåíè ïðîâåðêè íà ïðåäëàãàíàòà ðèáà ïðåäè Íèêóëäåí

ÀËÊÎÕÎËÈÖÈÒÅ ÏÎ ÓËÈÖÈÒÅ ÃÐÈÆÀ ÍÀ ÏÎËÈÖÈß È ËÅÊÀÐÈ ÏÎÐÀÄÈ ËÈÏÑÀÒÀ ÍÀ ÎÒÐÅÇÂÈÒÅË:

 Ïî òðèìà-÷åòèðèìà ìèíàâàò íà ñåäìèöà ïðåç ñïåøåí öåíòúð  Óíèôîðìåíè ãè ïðèáèðàò çà äðåáíî õóëèãàíñòâî èëè ãè âîäÿò ïî äîìîâåòå èì  Âñåêè âòîðè áúëãàðèí å â íà÷àëíà ôàçà íà àëêîõîëèçúì, òâúðäÿò åêñïåðòè

Ëèïñàòà íà îòðåçâèòåë â ïîñëåäíèòå ïåò ãîäèíè îêàçâà ñåðèîçíî âëèÿíèå íà îðãàíèòå íà ðåäà è íà ëåêàðèòå îò ñïåøíèòå öåíòðîâå, êîèòî ñà ïðèíóäåíè äà ñå çàíèìàâàò ñ ïðåêàëèëèòå ñ àëêîõîëà è ïðèïàäíàëè ïî óëèöèòå áóðãàçëèè. Çâåíàòà, ïîçíàòè êàòî îòðåçâèòåëè, êîèòî áÿõà íà ïîä÷èíåíèå íà ïîëèöèÿòà, çàòâîðèõà âðàòè ïðåç 2014-à. Òîãàâà òåçè â Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ, Áóðãàñ, Âàðíà è

Ñòàðà Çàãîðà ñïðÿõà äà ôóíêöèîíèðàò. Ïúðâîíà÷àëíî å èìàëî èäåÿ ÷àñò îò òÿõ äà ñà íà èçäðúæêà íà îáùèíèòå. Çàïîçíàòè êîìåíòèðàõà, ÷å ïîíå Îáùèíà Áóðãàñ å èìàëà íÿêàêâà èäåÿ äà ïðàâè îòðåçâèòåë ïðåäè âðåìå. Ñïîðåä íàøè èçòî÷íèöè â ïîëèöèÿòà, îòðåçâèòåëèòå íèêîãà íå ñà áèëè íà èçäðúæêà íà ÌÂÐ, à ïî-ñêîðî òî÷íî íà îáùèíèòå. Ïîðàäè çàêîíîâè ïðîìåíè ïðåç 2014-à, òå ñå îêàçâàò áåç ñòàòóò, êàòî íå ïðèñúñòâàò íèêúäå â òåêñòîâåòå.

Íàðîäíè òàíöè îò Áóðãàñêî âèäÿõà Ñòð. 6 â ïîäíîæèåòî íà Àëïèòå

4-5 Çà ëÿòî '2019

Ñòð. 2

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ Ñíèìêà: Áîðèñëàâ ÏÅÍÊÎÂ

Òðè ôèðìè â áèòêà êîÿ äà ïîääúðæà ïúòèùàòà íà îáùèíà Ðóåí

14% ïî-ìàëêî  ñà êàöíàëèòå  ñàìîëåòè  Êúðâàâ óæàñ â íà Ëåòèùå  Àõòîïîë øîêèðà Áóðãàñ ìåñòíèòå õîðà Ñòð. 2-3

Ñòð. 7

Cyan Magenta Yellow Black

www.faragency.bg Öåíà 0.60 ëâ. Ãîä. XXXIII áð. 228/8109/ Âòîðíèê Áóðãàñ, 3 äåêåìâðè 2019 ã.

Ñòîÿí Àëåêñèåâ, àêòüîð:

Ñòð. 2

Äíåñ ñàëîíèòå ñà ïúëíè, çàùîòî ñå ïîÿâèõà è êà÷åñòâåíè ïðåäñòàâëåíèÿ


Новини

2

Чф

3 ДЕКЕМВРИ 2019

14 % по-малко са кацналите

Дона МИТЕВА По данни на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), базирани на националната статистика,

Туроператори и агенти определят сезона като противоречив

данни от летищата във Варна, Бургас и София и на някои от водещите общини с изявен туристически оборот, туристическият сезон 2019, макар и още незавършил, е бил много противо-

Три фирми в битка коя да поддържа пътищата на община Руен

речив. Данните са представени на пресконференция в БТА. Това, че сезонът е бил странен и противоречив това лято, потвърждава и Йоана Демирева, която е

турагент в Свети Влас. „Юли беше много слаб. Една огромна дупка се отвори, повече от петнадесет дни, където спадът на туристи бе невероятен. Като че ли много се заложи на ръкавите в сезона. А самият сезон не бе рекламиран и представян достатъчно активно и затова се получи тази дупка“, коментира Демирева. Тя допълни, че за разлика от юли, септември е бил много силен. За морския туризъм по данни от двете летища, на варненското има спад 16 на сто кацания на самолети, а в Бургас – 14 на сто спад. За двете летища има 12 на сто спад на обработените пътници. Според Асоциацията спад между 2

и 12 на сто автоматично влече намаление на оборота, при това в по-голяма степен, защото при намаляване на заетостта в хотелите, хотелиерите стимулират потенциалната заетост с ценови промоции, това значи намаление на оборота от тези, които потребяват услугата. По отделни пазари проучванията на Асоциацията показват, че протоците туристи през Летище Бургас при морския туризъм имат спад на 40 на сто от Германия, 11 на сто от Русия и 12 на сто от Полша. Ръст има от Великобритания и Ирландия. В разговори с руски туристи Демирева научава нещо, което много я изумява. „Основно през агенци-

На последна инстанция:

Обявиха Комисията за преместваеми обекти за нелегитимна Георги РУСИНОВ На последна инстанция Върховен административен съд е потвърдил решение на Бургаски административен съд от юли миналата година, с което комисията по чл.56 се обявява за нелегитимна. Това обявиха търговци от дребния бизнес в Бургас на пресконференция. Николай Димитров обясни, че битката за правата на малкия човек продължава, като успешно на две инстанции са оборили Общински съвет – Бургас за това дали комисията може да взима решения от правен характер. Според последното решение на ВАС комисията се явява помощен орган и нейните решения трябва да са подпомагащи на администрацията. „Ние ще призовем кмета да разпусне комисията, защото съдът реши, че те нямат право да взимат решение. Този чл.56, по който работи е регламентиран от Закона за устройство на територията и гласи, че тя е непостоянна. Всеки път ние показваме, че не са прави да взимат решение. Всеки път едно и също нещо“, обясни той. Във връзка с работата на комисията от последния мандат на местния парламент са пострадали много лоялни търговци, заради приетия й вътрешен правилник, с който раздаваха обекти на търг. „Ние обаче не можехме да го жалим, защото не е норма-

тивен акт. Сега засегнатите тепърва ще решават дали да съдят общината за обезщетения. Ако зависи от нас, това няма да се случи, защото тези пари ще ги плащаме всички бургазлии. Резултатът в съда вече е 16:0 за нас. 16 пъти осъждаме работата на тази комисия, но досега не сме усвоили нито една стотинка от присъдените обезщетения“, добавиха търговците. Димитров поясни още, че общината страда от грешните решения на комисията и че Общински съвет – Бургас упорито отказва да работи с тях – търговците, за разработване на нови правила. „На една предизборна среща кметът дори заяви, че има резон в исканията ни, защото ще има прогнозируемост на

приходите“, уточни Димитров. Затова той и колегите му за пореден път отправят предложение към местната администрация и Общински съвет за разработване на нова наредба, която обаче да дава сигурност на колегите им търговци за направените от тях инвестиции. Иначе разиграването чрез жребии според тях отваряло вратите за големите, които ще изядат бизнеса им. „Може комисията да е помощен, но не решаващ орган. Това и съдът го казва. Затова нямаме против да има комисия, но кметът да я назначи по закон и да работи в помощ на администрацията“, завърши той.

Кървав ужас в Ахтопол шокира местните хора Георги РУСИНОВ 83-годишен мъж бе открит заклан в дома си в Ахтопол, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Бургас. По тялото е имало прободни рани. Мъжът живеел заедно с 55-годишния си психичноболен син. Местни разказаха пред наш репортер, че жертвата е Калуд Калудов, а синът му – Георги. След подаден сигнал от зетя на възрастния мъж, който открил ужасяваща-

та гледка, към мястото на инцидента се отправили полицейски служители от Районно управление – Царево, които отцепили местопроизшествието. Със съдействието на „Криминална полиция” при ОДМВР – Бургас извършили щателен оглед като е констатирано, че в областта на гърдите на възрастния мъж, с тежка степен на инвалидност, има две прободни рани, вероятно нанесени с кухненски нож. Отскоро Калуд бил на легло с ампутиран

Психичноболен син заподозрян за смъртта на баща си крак. Психичноболният му син веднага е задържан от униформените като евентуален извършител на престъпление. Георги нееднократно е настаняван в Центъра за психично здраве с диагноза „шизофрения“. Хората в Ахтопол действително коментират, че става въпрос за убийство и виновният е Георги. Ка-

то всеки баща и син, те имали своите противоречия, но не било нещо необичайно. Двамата се грижели един за друг, но психичните проблеми на Георги явно ставали по-сериозни. Някои от тях казват дори, че психичноболният мъж крещял, че баща му се е самоубил, а той само му бил помогнал. Това станало, когато Георги влязъл в местен ма-

газин целия в кръв. Според близки до семейството, синът имал проблеми с алкохола. Във фаталния ден поискал пари от баща си, но той му забранил. Възможно е в изблик на ярост да е стигнал до решението да убие възрастния мъж, споделят местни. Калуд пък бил местният любимец, защото помагал на кой с каквото може и

бил добряк по душа. Хората не можеха да повярват, че подобна кървава трагедия се е случила в града им. По случая се провеждат различни процесуалноследствени действия. Назначени са и множество експертизи. Образуваното досъдебно производство се наблюдава от Окръжна прокуратура – Бургас.


Чф

Новини

3 ДЕКЕМВРИ 2019

самолети на летище Бургас

Българите ходят най-много в Гърция

При изходящия туризъм от България ръстът е 6 на сто и тенденцията за нарастване се запазва за десета година. Първата дестинация е Гърция 28 на сто от пазара на изходящия туризъм, следвана от Турция – 14 на сто, Испания, Италия и Германия по около пет на сто. Като цяло съседните страни привличат над 50 на сто от интереса на българските туристи.

ята минават при нас руснаци. В разговор с една дама разбрах, че представата, която се създава в Русия за нашите курорти е далеч не това, което се очаква. На нея са й представили дестинацията като евтина, но несигурна и с лоша хигиена в хотелите. Дамата бе много изненадана и то приятно, от всичко, което й бе предложено тук, при нас: чист и красив хотел, недалеч от морето, с обилна и разнообразна закуска. Сигурна и спокойна среда“, обясни Демирева. Тя самата няма отговор за себе си дали това са такива единични случаи, в които от уста на уста се разпространяват лоши слухове за Черноморието като туристическа дестинация или е целенасочена работа на туроператори. Ясно е станало, че там, откъдето е била закупена почивката у нас са обяснили по този начин ниската цена на пакета.

Сезонът е бил странен и противоречив това лято

Засилени проверки на Автобус „А15“ ще предлаганата риба влиза само в летището преди Никулден Променят частично маршрута на 15-ката Георги РУСИНОВ Силвия ШАТЪРОВА

Частично автобуси с номер № А15 ще влизат в Летище Бургас. Това става ясно от информация, разпространена от Община Бургас, касаеща промяна в линия № 15 на „Бургасбус“. Общинският превозвач уведомява своите клиенти, че с цел оптимизиране на транспортното обслужване, считано от 04.12.2019-а, се въвеждат частични промени в маршрута и разписанието на линия № 15. През зимните месеци автобусите, обслужващи линията, няма да влизат на територията на аеропорта, а ще спират двупосочно на спирка „Летище Бургас“, намираща се на кръговото кръстовище. Само в определени часове за дните от понеделник до съ-

бота курсовете от Бургас ще се извършват с влизане в летището, като тогава автобусите ще пътуват с № А15. Припомняме, че през ап-

Разписание от Бургас, Автогара Юг (в сила от 04.12.2019 г.) от понеделник до събота 05:30; 05:50; 06:05; 06:15; 06:35; 06:45; 07:05; 07:20; 07:35*; 07:50; 08:05; 08:25; 08:45; 09:10; 09:35; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40*; 14:00*; 14:20*; 14:40* ;  15:00*;  15:20*;  15:40*;  16:00*;  16:20*;  16:40*; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00;  19:20*; 19:40; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:15; 23:00 * Курсовете се изпълняват по маршрут на линия „А15“, с влизане на територията на Летище Бургас, Терминал 2 неделя (празник) 06:05; 06:40; 07:05; 07:30; 07:55; 08:20; 08:50; 09:25; 09:55; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 12:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:10; 14:50; 15:20; 15:45; 16:05; 16:35; 17:00; 17:30; 18:10; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00 Разписание от квартал „Сарафово“, улица „Ангел Димитров" (в сила от 04.12.2019 г.) от понеделник до събота 05:00; 06:05; 06:25; 06:40; 06:50; 07:10; 07:20; 07:40; 07:55; 08:15; 08:25; 08:40; 09:00; 09:20; 09:45; 10:10; 10:35; 10:55; 11:15; 11:35; 11:55; 12:15; 12:35; 12:55; 13:15; 13:35; 13:55; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:35; 17:55; 18:15; 18:35; 18:50; 19:05; 19:20; 19:35; 20:00; 20:15; 20:35; 21:05; 21:35; 22:05; 22:50 неделя (празник) 05:30; 06:40; 07:15; 07:40; 08:05; 08:30; 08:55; 09:25; 10:00; 10:30; 10:55; 11:20; 11:45; 12:10; 12:35; 13:00; 13:25; 13:50; 14:15; 14:45; 15:25; 15:55; 16:20; 16:40; 17:05; 17:35; 18:00; 18:40; 19:00; 19:35; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30.

"Чер­но­мор­ски фар" еАД Издател:

Димитър Николов Гла­вен ре­дак­тор:

Сил­вия Шатъ­ро­ва

рил, преди началото на сезона „Черноморски фар“ направи предложение за обособяването на линия „15А“, която да е сезонна и да ходи в най-натоварените часове до летището, за да взима туристи. През летния сезон много често на сарафовци и гости на града, кацнали на аерогарата, се налага да се тъпчат заедно в малките автобуси, имайки предвид, че вторите се качват и с куфарите си. Идеята ни бе продиктувана и от това, че зимата няма голям трафик от и към летището, освен от служители. От друга страна, както се вижда, част от жителите на квартала продължават да негодуват от това, че 15-ката обикаля твърде много. На пристигащите в Бургас туристи пък се налага да обикалят целия квартал, за да стигнат до дестинацията си в града. Инж. Драгнев тогава бе категоричен, че втора линия остава мираж. „Има си транспортна схема. В нея линия „15“ обслужва и летище Бургас, и квартал „Сарафово“. Питам кога ще закараме пътниците с отделна линия – един час преди полета, два? Кога ще ги върнем? На всеки полет ще изпращаме автобус и половин час след полета пак ли? То разписанието не може да се направи. Затова в един интервал през 15 минути минава автобусът по линия „15“ и кой когато желае, отива на летището и когато желае, се прибира“, обясни тогава той.

Вестникът е носител на награ­ дата "Св.Константин Кирил Фи­ лософ" на БАРМ. Носител e на наградата "Златно перо" на СБЖ.

Дона МИТЕВА Снимка: Борислав ПЕНКОВ Започнаха засилени проверки от страна на експертите от Агенцията по храните на обекти за отглеждане на аквакултури, за производство и търговия с риба и рибни продукти, заведения за обществено хранене, складове, пазари и борси в цялата страна. Тематичните проверки за Никулден са свързани с интензивното предлагане и търсене на храни за празника и се провеждат съвместно с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Комисията за защита на потребителите, обясниха от пресцентъра на БАБХ. Тези интензивни проверки ще продължат и ден след празника на Николай Чудотворец. Обект на засиления кон-

трол са документите за произход и безопасност на рибата, спазването на сроковете и условията на съхранение, правилното етикетиране на продуктите, регистрацията на обектите, съответствието на сграден фонд и оборудване със законодателството за храните. Специално внимание ще се обръща на случаи на продажбата на риба и рибни продукти на нерегламентирани места и от нерегистрирани търговци, за да се гарантира здравето на потребителите и безопасността на храните. За първите часове на проверката от пресцентъра в столицата нямаха информация за нарушение в Бургас. БАБХ призовава хората да купуват риба от регистрирани обекти, за да не се излагат на риск.

Съвети към потребителите Върху повърхността на прясната риба има много тънък слой слуз. Ако слузта е обилна, а слоят плътен, това означава, че рибата е престояла по-дълго време. Люспите трябва да са блестящи, плътно залепени за тялото. Хрилете трябва да са с розовочервен цвят. Очите трябва да са бистри. При натискане с пръст, вдлъбнатината трябва да изчезне бързо. Вест­ни­кът е но­си­тел на ор­ден "Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий", вто­ра сте­пен. Член е на Бъл­гар­ска­та асо­ци­ация на ре­гио­нал­ ни­те ме­дии (БАРМ). "Черноморски фар" е учредител и член на Български медиен съюз (БМС)

Репортери и редактори: 0878/424676 • Кореспондент: Айтос 0558/2-35-27 • Реклама: Директор 0897 546 055 Счетоводство: 056/82 54 35 • Телефон за реклама: 056/ 82 54 35, 0878 424 698

Всички права са запазени. възпроизвеждането на информацията от "Черноморски фар" под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Все­ки ав­тор но­си пер­со­нал­на от­го­вор­ност за пу­бли­ка­ция­та си.

3

крими Бременна жена пострада при катастрофа Бременна бургазлийка е пострадала при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на М В Р - Б у р г а с . Инцидентът е станал на б у л е в а р д „Демокрация“ в близост до пешеходна пътека. 39-годишната жена, шофьор на автомобил „Мазда 3“, спряла, за да даде предимство на пешеходец, като е блъсната отзад от „Хюндай Туксон“, управляван от 50-годишен бургазлия. От удара жената е откарана в УМБАЛ – Бургас и настанена за лечение в о т д е л е н и е „Патологична бременност“ с диагноза «заплашващо раждане», без опасност за живота.

Мъж обра свой познат в Меден рудник Мъж е обрал свой познат в комплекс „Меден рудник“. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВРБургас. Обирът е станал на кръстовището на улиците „Капитан Петко войвода“ и „Люлин“, където двамата са се видели и провели кратък разговор. Установено е, че 29-годишен бургазлия е отнел мобилния телефон на 34-годишен мъж от Ямбол. Извършителят е задържан и е върнал отнетата вещ. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Котлон подпали апартамент в Славейков Неизгасен готварски котлон, над който е имало мазнина, е предизвикал пожар в апартамент в комплекс „Славейков“. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВРБургас. Жилището е разположено в блок 71 и е обитавано от 27-годишна бургазлийка. Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и петима огнеборци. От инцидента не са пострадали хора и няма нанесени материални щети.

Адрес на редакцията: ул."Милин камък" 9, ет.3 "Чер­но­мор­ски фар" e-ma­il: far@chfar.com info@faragency.bg


Чф

Алкохолиците по улиците

Георги РУСИНОВ

Липсата на отрезвител в последните пет години оказва сериозно влияние на органите на реда и на

нето им е една по-хуманна позиция. „Алкохолното опиянение не е чак толкова сериозно и човек може да бъде закаран и до дома си, когато е

4 По трима-четирима минават

на седмица през спешен център

4 Униформени ги прибират за

дребно хулиганство или ги водят по домовете им

4 Всеки втори българин е в

ОБЯВА от Ангел Славов Савов от гр.Сунгурларе,община Сунгурларе На основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение- жилищна сграда със застроена площ 120 кв.м ,което ще се реализира в собствения ми поземлен имот УПИ Х ХХVІІІ - общ.,кв.2 ПУП гр.Сунгурларе, ул.”Аврора” №33. Всички,които желаят да изразят мнения и становища относно реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в Община Сунгурларе или в РИОСВ гр.Бургас с адрес 8000 гр.Бургас, ж.к.“Лазур“, ул.“Перущица“ №67,ет.3 ОБЯВА В съответствие с нормативната уредба, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 на НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда възложителя „ИНДУСТРИАЛ ПРОЦЕССИНГ ГРУП“ ООД организира провеждане на консултации по изготвеното предварително Задание за обхват на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение: „Монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна инсталация за рециклиране на отработени катализатори чрез пиролиза в част от имот № 000349 в землището на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас“. Предварителният вариант на Задание е качено на страницата на възложителя и консултанта за срок от 14 дни с дата 03.12.2019 г. Писмени становища, мнения и препоръки във връзка с инвестиционното предложение могат да се изпращат в срок до 18.12.2019г. на адрес: гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ №6 до „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

подпийнал и няма нужда от медицинска помощ. Ако е в по-умерено състояние, или МВР имат задачата да го закарат до дома му, където близките му да се погрижат за него, или в Спешното. Това са двете места, тъй като вече няма отрезвител“, обясни той.

Натряскваш се и патрулка те прибира до вкъщи

Бургаската полиция е една от потърпевшите страни от закриването на отрезвителя в морския град. Такъв тип хора, с алкохолни проблеми, ги задържат за дребни нарушения на обществения ред, за да имат фиктивен повод да останат в полицията през нощта. Другият вариант е, когато състоянието им не е толкова сериозно, да бъдат откарани до адрес, където роднините им да ги поемат. Така на практика униформените се превръщат в своеобразни таксиджии, работещи без пари.

чат риск за живота им. Не са малко случаите, в които пък на спешни медици им е втръснало от едни и същи алкохолици по улиците и за тях викат полиция. Свидетели на подобна сцена станаха наши репортери само преди няколко месеца. Тогава мъж, когото явно лекарите в Спешното и шофьорите на линейки добре познават, се беше натряскал посред бял ден, а те отказаха да го взимат към спешен център. За целта повикаха полиция.

Yel­low

Д-р Здравка Инджова от Медицински център „Свети Николай Чудотворец“ – Бургас заяви пред наш репортер, че за съжаление на спешните медици често се налага да карат прекалили с алкохола бургазлии към тях. „Бих казала на седмица, че имаме минимум по трима-четирима. Те обикновено не идват сами, а са намерени паднали и съответно някой е сигнализирал за тях и чрез полиция, или линейка, ги транспортират при нас. На въпроса дали буйстват – ами да, много често, то това е част от алкохолно опиянение. Какво правим? Проверяваме ги и ги преглеждаме, за да изключим някакво друго заболяване, което включва и разходи, разбира се. Много често някои от тях изпадат в кома и правим скенери, за да изключим друга причина за безсъзнателно състояние. След това ги оставяме в Шокова зала, докато изтрезнеят, което много често е 24 часа“, каза тя. Според д-р Лорис Мануелян, когато случаят е по-сериозен, то се счита за интоксикация и затова вече възникват рискове за живота и органите на човека. „Затова се счита, че трябва да мине задължително през лечебно заведение, за да се прецени какъв е рискът. Ако може да му се помогне в амбулаторни условия, да му се помогне, а ако не – да се хоспитализира. Имайте предвид, че има толкова тежки алкохолни опиянения, че изпадат в дълбока кома и с опасност за спиране на дишането, отделно, че увреждат трайно черен дроб и бъбреци. Тогава се нуждаят от интензивна терапия и даже може да се наложи включването им на хемодиализа. В такива случаи ги приемат в спешни центрове. В

Ma­gen­ta

лекарите от спешните центрове, които са принудени да се занимават с прекалилите с алкохола и припаднали по улиците бургазлии. Звената, познати като отрезвители, които бяха на подчинение на полицията, затвориха врати през 2014-а. Тогава тези в София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора спряха да функционират. Първоначално е имало идея част от тях да са на издръжка на общините. Запознати коментираха, че поне Община Бургас е имала някаква идея да прави отрезвител преди време. Според наши източници в полицията, отрезвителите никога не са били на издръжка на МВР, а по-скоро точно на общините. Поради законови промени през 2014-а, те се оказват без статут, като не присъстват никъде в текстовете. Вече бившият бургаски заместник-кмет по здравеопазването – д-р Лорис Мануелян, коментира пред наш репортер, че закрива-

Често буйстват в спешните центрове и изпадат в кома

Cy­an

Бившият отрезвител се превърна в Дневен център за лица с леки психични разстройства

Хора от системата коментират, че това е практиката, за да не остават навън да студуват, или да буйстват и да правят проблеми. По закон нямало как да бъдат прибрани само за това, че са се напили. Медици пък са разделени наполовина за това решение на проблема. Според едни точно там им е мястото, като са решили да прекаляват с алкохола. Други обаче смятат, че лекарският им дълг повелява най-малкото да бъдат прегледани, за да изклю-

Black

начална фаза на алкохолизъм, твърдят експерти

Тема

Cy­an

Ma­gen­ta

Yel­low

Black

на деня

4

3 ДЕКЕМВРИ 2019


Тема на деня

Чф

3 ДЕКЕМВРИ 2019

5

Огромен пожар през 2017-а унищожи бивши постройки към отрезвителя

та на мерките, които се взимат, за да ги лекуват“, смята той. Според Мануелян е добре и повече да се работи в насока лечение на зависимостите на най-тежките случаи. За целта има отделение по зависимостите към Центъра за психично

д-р Лорис Мануелян и Руска Бояджиева. С реализацията на този проект Община Бургас подкрепи модерната грижа за хората с психични разстройства. Доказано е, че ако бъдат изолирани и несоциализирани, те се влошават още повече, коментираха тогава от об-

на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и лични контакти, предоставяне на храна. Преки ползватели на програмите и услугите са около 30 потребители, лица с психични и поведенчески разстройства, пълнолетни

Огромен пожар изпепели останки от бившия отрезвител Същата година – 2017-а, през октомври, голям пожар изпрати в историята останки от бившия отрезвител след като погълна изоставени постройки. В част от

тях навремето се помещаваше Санаторно-курортен комплекс „Бургаски минерални бани“. В близост до изгорелите постройки се намира и представителството на организацията „Диабетни грижи“, както и Онкодиспансерът. Доста хора тогава се изплашиха от огромния пожар, а пациенти бяха евакуирани. 15 огнеборци и четири противопожарни автомобила се бориха с огнената стихия в октомврийската нощ. Основните притеснения бяха от намиращата се в близост бензиностанция, но пожарникарите навреме успяха да я обезопасят.

Black

мъже и жени с ниска степен на зависимост от грижи, както и членове на семейства на хора с психични разстройства. Центърът разполага с отлична материална база, изцяло ремонтирана. За   обезпечаване на дейността бе осигурено модерно обзавеждане и оборудване. Центърът се помещава на втория етаж в сградата на бившия отрезвител на улица „Иван Богоров“ 19 и разполага с  кабинети по психо и социална  рехабилитация, арт терапия, занимателна терапия, трапезария, която се използва и за активираща терапия (модул готварство), компютърна зала и санитарни възли. За дневните занятия на потребителите бяха закупени музикална уредба, китара, фотоапарати, различни настолни игри и дори конзола за видеоигри. В новия център се предвиждаше да бъдат внедрени и използвани няколко програми: „Водене на случай“, „Обучение в социални умения“, „Арт терапия“, „Терапевтична фотография“, „Кулинарен клуб и поддържане на средата“.

Yel­low

През април 2017-а официално бе открит Дневен център за лица с леки психични разстройства в Бургас. Символичната церемония ръководиха именно двамата вече бивши кметове

щината. Дневният център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства предлага комплекс от услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързано със задоволяване

Ma­gen­ta

Бургаският отрезвител се превърна в Дневен център за лица с леки психични разстройства

Отново 2017-а бе годината, в която пък задочната си война на тема туризъм водиха министърът на туризма Николина Ангелкова и вече бившият заместник-председател Валери Симеонов. Пред БНТ последният заяви, че има идея да направи отрезвител в Слънчев бряг. „Работим по този въпрос, говорил съм и с община Несебър. Така или иначе към този момент Слънчев бряг е алкохолен курорт. Какво лошо има - така, в кръга на шегата ще го кажа - какво лошо има да затворим цикъла? Те ще си платят добре за отрезвителя. Иначе могат да направят големи бели“, твърдеше той. Трябва да се направи проучване къде може да се изгради, каза тогава пред камерата на Нова телевизия министърът на туризма Николина Ангелкова. Има куп изисквания, заяви тя, след като водещият на „Здравей, България“ Виктор Николаев припомни, че Валери Симеонов е споделил, но в друго студио, че има идея за отрезвител в Слънчев бряг. Малко по-назад във времето пък хотелиери от най-големия ни курорт имаха инициатива за създаването на частен отрезвител, която така и не видя бял свят.

Cy­an

Мануелян сподели, че е редно да се помисли в насока глоби за рецидивистите-алкохолици, търкалящи се по бургаските улици и занимаващи всеки път органите на реда и спешните медици с поредното си пиянство. „На всеки може да се случи 1-2 пъти в живота си да изпадне в такива състояния, но при тези, които рецидивират трябва да има финансови глоби според мен. Това си е злоупотреба, защото това е един ресурс, който Здравната каса харчи за тях, за нещо, което те сами си причиняват. Това са разходи за всички – от момента на прегледа на лекаря, до пускането на изследвания, до момен-

„За“ и „против“ отрезвител в Слънчев бряг спориха Ангелкова и Симеонов

Снимка: Борислав ПЕНКОВ

Наказания за рецидивистите?

здраве, където се лекуват и алкохолици и психиатри работят с тях, тъй катo алкохолизмът е една от зависимостите. „Като се има предвид, че това, което почти всеки втори българин прави – ракията с вечерята, макар и една, според международните стандарти, се счита за начален стадий на алкохолизъм. Стигаме и до тези, които все по-често злоупотребяват, включително и на работното си място и излиза, че ние сме една от държавите със сериозен проблем“, добави той.

Снимка: Булфото

селата, където няма лечебни заведения пък първо им се оказва долекарска помощ, ако има фелдшер, или някой друг, като след това се вика вече Спешна помощ“, коментира от своя страна той.

Снимка: Борислав ПЕНКОВ

Cy­an

Ma­gen­ta

Yel­low

Black

– грижа на полиция и лекари


ÎáùèíÈ

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 6

3 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2019

Íàðîäíè òàíöè îò Áóðãàñêî âèäÿõà â ïîäíîæèåòî íà Àëïèòå „×åðíîìîðñêè ôàð“ Êîëåäíèòå ïðàçíèöè îò Áóðãàñêî ñà ïðåäñòàâåíè â ñïåöèàëíà èçëîæáà â ìóçåÿ „Stille Nacht“ („Òèõà íîù“), íàìèðàù ñå â àëïèéñêèÿ êóðîðò Âàãðàéí. Èçëîæáàòà å äåëî íà Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé - Áóðãàñ â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ ìåñòíîòî òóðèñòè÷åñêîòî äðóæåñòâî „Kulturverein Blaues Fenster“ è Ïî÷åòíîòî êîíñóëñòâî íà Àâñòðèÿ â Áóðãàñ.  èçëîæáàòà ñà ïîêàçàíè òðàäèöèîííèòå çà áúëãàðèòå ïðàçíèöè, îáè÷àè è ïîâåðèÿ ïðåç äåêåìâðè. Òå çàïî÷âàò ñ äíèòå íà ñâåòöèòå Âàðâàðà, Ñàâà è Íèêîëà, ïðîäúëæàâàò ñ Èãíàæäåí è êóëìèíàöèÿòà èì íà Áúäíè âå÷åð è Êîëåäà. Îñâåí èíôîðìàöèÿ â èçëîæáàòà ñà ïðåäñòàâåíè îðèãèíàëíè êîñòþìè

Èçëîæáà ïðåäñòàâÿ êîëåäíàòà íè òðàäèöèÿ â Àâñòðèÿ

íè ãîñòè îò äâåòå ñòðàíè, ìåæäó êîèòî ïî÷åòíèÿò êîíñóë íà Àâñòðèÿ â Áóðãàñ äîö. ä-ð Ðàäîñòèíà Èâàíîâà-Ìèøèíåâà, îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà

îáëàñò Áóðãàñ Âúë÷î ×îëàêîâ, äèðåêòîðúò íà Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé - Áóðãàñ ä-ð Ìèëåí Íèêîëîâ, ìåñòíèÿò ïðåäñòàâèòåë â ëàíäñòàã Çàëöáóð - Åëèçàáåò Õóáåð è êìåòúò íà Âàãðàéí Àêñåë Åëìåð. Íàé-âúëíóâàùàòà ÷àñò îò ñúáèòèåòî áåøå ïðåäñòàâÿíåòî íà àâòåíòè÷åí ôîëêëîð îò æåíèòå îò Í× „Ïðîñâåòà-1929“, ñåëî Ëþëÿêîâî, îáùèíà Ðóåí. Òå äàäîõà âúçìîæíîñò íà ãîñòèòå äà ñå äîêîñíàò äî ìàãèÿòà íà áúëãàðñêîòî íàäïÿâàíå, òàíöè è êóõíÿ. Æèòåëèòå íà àëïèéñêèÿ ãðàä îïèòàõà çåëíèê, áàíèöà ñ áóëãóð, òèêâåíèê è êèøêåê, à ñãîòâåíèÿò ïî òðàäèöèîííà ëþëÿêîâñêà ðåöåïòà ïîñòåí áîá ñå îêàçà òåõåí àáñîëþòåí ôàâîðèò. Âåäíàãà ñëåä îòêðèâàíåòî ñè, èçëîæáàòà „Êîëåäíèòå ïðàçíèöè îò Áóðãàñêî“ áå ðàçãëåäàíà è îò íàøè ñúíàðîäíèöè, æèâååùè â áëèçêèòå íàñåëåíè ìåñòà. Ïðåäñòàâÿíåòî íà áúë-

ãàðñêàòà êóëòóðà âúâ Âàãðàéí ùå ïðîäúëæè ñ âòîðî ñúáèòèå â ñðåäàòà íà äåêåìâðè. Òîãàâà ãðóïà îò ÏÃÒ „Ïðîô. ä-ð Àñåí Çëàòàðîâ“- Áóðãàñ ùå ïîêàæå íà ìÿñòî êóëèíàðíèòå ñè óìåíèÿ, à òàíöîâ àíñàìáúë „Àòàíàñ Ìàí÷åâ“ ñà ïîêàíåíè äà èçíåñàò êðàòêà ôîëêëîðíà ïðîãðàìà. Ìóçåÿò „Òèõà íîù“ ðàçêàçâà èñòîðèÿòà íà íàéèçâåñòíàòà êîëåäíà ïåñåí â ñâåòà è ñúçäàòåëÿ íà íåéíèÿ òåêñò Éîçåô Ìîîð. Ìÿñòîòî å åäíà îò àòðàêöèèòå â àëïèéñêîòî ãðàä÷å Âàãðàéí, êîåòî ñå çàíèìàâà ïðåäèìíî ñúñ ñêè-òóðèçúì è ðåàëèçèðà 3 ìèëèîíà íîùóâêè ãîäèøíî. Áóðãàñêàòà èçëîæáà ùå îñòàíå òàì çà àêòèâíèÿ çèìåí ñåçîí è ùå èìà âúçìîæíîñò äà ïîïóëÿðèçèðà Áóðãàñ êàòî äåñòèíàöèÿ çà êóëòóðåí òóðèçúì. Çà öåëòà å ñúçäàäåí îùå ðåêëàìåí êàòàëîã ñ êðàòêà èíôîðìàöèÿ çà ìîðñêèÿ ãðàä è ìåñòíèòå òðàäèöèè.

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë Âúë÷î ×îëàêîâ (âëÿâî) áå ñðåä îôèöèàëíèòå ãîñòè îò áúëãàðñêà ñòðàíà

ÇÀÏÎÂÅÄ ¹ ÐÄ – 09 – 715/02.12.2019ã. Íà îñíîâàíèå ÷ë.44, àë.1, ò.1 è àë.2 îò Çàêîíà çà ìåñòíîòî óïðàâëåíèå è ìåñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ, âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 12, ò.4 è ò. 12 îò Çàêîíà çà òóðèçìà, ïðåäâèä èçâúðøåíà ñëóæåáíà ïðîâåðêà çà êàòåãîðèçàöèÿòà íà „ÊÀÔÅÍÅ“, íàõîäÿùî ñå â ãð. Êàìåíî, îáùèíà Êàìåíî, îáëàñò Áóðãàñ ñå óñòàíîâè, ÷å ñúãëàñíî ÷ë.133, àë.2 îò Çàêîíà çà òóðèçìà ñðîêúò íà èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå 00117 îò 24.11.2014 ãîä. å èçòåêúë. Âúâ âðúçêà ñ ãîðíîòî è íà îñíîâàíèå ÷ë.137, àë.2, âúâ âðúçêà ñ ÷ë.137, àë.1, ò.1 è ÷ë. 133, àë.4 îò Çàêîíà çà òóðèçìà ÇÀÏÎÂßÄÂÀÌ: ÏÐÅÊÐÀÒßÂÀÌ êàòåãîðèÿòà íà „ÊÀÔÅÍÅ“, ñúñ ñîáñòâåíèê: „ÙÅÐÅ 09“ ÅÎÎÄ, ÅÈÊ: .................., ïðåäñòàâëÿâàíî îò Ùåðþ Æåëÿçêîâ Ùåðåâ, â êà÷åñòâîòî ìó íà Óïðàâèòåë, íàõîäÿùî ñå â ñ. ãð. Êàìåíî, îáùèíà Êàìåíî, îáëàñò Áóðãàñ, îïðåäåëåíà ñúñ Çàïîâåä ¹ ÐÄ-09-680/24.11.2014 ãîä. íà Êìåòà íà îáùèíà Êàìåíî. ÎÁÅÇÑÈËÂÀÌ Óäîñòîâåðåíèå çà êàòåãîðèÿ ¹ 00117 îò 24.11.2014 ãîä. Çàïîâåäòà äà ñå âðú÷è íà „ÙÅÐÅ 09“ ÅÎÎÄ, ÅÈÊ: .................., ïðåäñòàâëÿâàíî îò Ùåðþ Æåëÿçêîâ Ùåðåâ,, ñúñ ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå: ...................................., ïî ðåäà íà ÷ë. 61 îò Àäìèíèñòðàòèâíîïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ. Çàïîâåäòà äà ñå ïóáëèêóâà íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà Îáùèíà Êàìåíî è äà ñå îïîâåñòè â åäèí åæåäíåâåí âåñòíèê. Íàñòîÿùàòà çàïîâåä ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà ÀÏÊ â 14-äíåâåí ñðîê, ÷ðåç Êìåòà íà îáùèíà Êàìåíî ïðåä Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Áóðãàñ. Îáæàëâàíåòî íà çàïîâåäòà íå ñïèðà íåéíîòî èçïúëíåíèå, Êîíòðîëúò ïî èçïúëíåíèå íà çàïîâåäòà, âúçëàãàì íà Äèìèòúð Ïåòðîâ – Çàìåñòíèê êìåò íà Îáùèíà Êàìåíî. Æåëüî Âàðäóíñêè / Ï / Êìåò íà Îáùèíà Êàìåíî

íà êîëåäàðè, íîñèè îò Ñòðàíäæàíñêî, îáðåäíè õëÿáîâå è íÿêîëêî âèäà ñóðâà÷êè. Èçëîæáàòà áåøå îòêðèòà â ïðèñúñòâèåòî íà ìíîæåñòâî ïî÷åò-

Æåíèòå îò Ëþëÿêîâî ïîêàçàõà àâòåíòè÷åí áúëãàðñêè òàíö

â áóðãàñ Ïðîâåðèõà ãîòîâíîñòòà íà

ïî÷èñòâàùèòå ôèðìè çà çèìàòà

„×åðíîìîðñêè ôàð“ Ïî çàïîâåä íà êìåòà Äèìèòúð Íèêîëîâ áå èçâúðøåíà ïðîâåðêà çà ìàòåðèàëíàòà îáåçïå÷åíîñò íà ôèðìèòå, êîèòî ùå îñúùåñòâÿâàò çèìíîòî ïîääúðæàíå íà ïúòèùàòà â Áóðãàñ. Îáùèíñêè ñëóæèòåëè, ñúâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåë íà Ïúòíà ïîëèöèÿ, ïîñåòèõà áàçèòå íà äðóæåñòâàòà „Íåëñåí ×èñòîòà" ÅÎÎÄ è „×èñòîòà" ÅÎÎÄ. Èíñïåêòèðàíè áÿõà íàëè÷íèòå ìàøèíè è íåîáõîäèìèòå ðåñóðñè çà ïî÷èñòâàíå è òðåòèðàíå íà ïúòíàòà ìðåæà ïðè ìèíóñîâè òåìïåðàòóðè - ïÿñúê, ñîë, ëóãà, ïðåïàðàò „Àíòèëåä“. Äâåòå äðóæåñòâà çàÿâèõà ãîòîâíîñò äà èçïúëíÿâàò äîãîâîðíèòå ñè çàäúëæåíèÿ êà÷åñòâåíî è ñå àíãàæèðàõà äà ïîääúðæàò äåæóðíè åêèïè çà áúðçà ðåàêöèÿ ïðè íóæäà.


Ñòîÿí Àëåêñèåâ å ðîäåí íà 15 ìàðò 1951 ãîäèíà âúâ Âàðíà. Çîäèÿ „Ðèáè”. Ïðåç 1971 ãîäèíà êàíäèäàòñòâà âúâ ÂÈÒÈÇ „Êðúñòþ Ñàðàôîâ”, ñåãà ÍÀÒÔÈÇ. Ïðèåò å â êëàñà íà ïðîô. Åëêà Ìèõàéëîâà. Ó÷è çàåäíî ñ Àãëèêà Áîÿäæèåâà, àêòðèñà îò áóðãàñêèÿ òåàòúð. Ïðåç 1983 ãîäèíà èìà ïðåäëîæåíèå äà ïîñòúïè íà ðàáîòà â áóðãàñêèÿ òåàòúð îò Íåäÿëêî Éîðäàíîâ, íî îòêàçâà. Ïîâå÷å îò 20 ãîäèíè å àêòüîð â Íàðîäíèÿ òåàòúð „Èâàí Âàçîâ”. Èìà íàä 70 ðîëè â òåàòúðà, íÿêîè îò òÿõ ñà Îñâàëä â „Ïðèçðàöè” íà Èáñåí, Ìåðêóöèî â „Ðîìåî è Æóëèåòà” íà Øåêñïèð, Ãàëèëåé â „Æèâîòúò íà Ãàëèëåé” îò Áðåõò, Äîðí â „×àéêà” íà ×åõîâ, Ðè÷àðä â „Öåíàòà íà Àðòúð Ìèëúð è ìíîãî äðóãè. Ðàáîòèë å ñ ðåæèñüîðè îò ðàçëè÷íè ïîêîëåíèÿ. Ñòàí÷î Ñòàí÷åâ, Ñòîÿí Êàìáàðåâ, Àñåí Øîïîâ, Ëåîí Äàíèåë, Êðèêîð Àçàðÿí, Èâàí Äîáðåâ, Áîðèñëàâ ×àêðèíîâ.  êèíîòî èìà íàä 20 ðîëè. Åäíà îò ïîñëåäíèòå çíà÷èòåëíè ðîëè å â ñåðèàëà „Îòêðàäíàò æèâîò” â ðîëÿòà íà ïðîô. Ãåíàäèåâ, ñ êîÿòî ïå÷åëè ëþáîâòà íà çðèòåëèòå. Æåíåí. Èìà 4 äåöà îò äâà áðàêà è øåñòèìà âíóöè. Íåîòäàâíà ãîñòóâà â Áóðãàñ ñ ïîñòàíîâêàòà „Èäåàëíèÿò ìúæ” îò Îñêàð Óàéëä. Åäèí ÷àñ ïðåäè ñïåêòàêúëà óñïÿ äà îòäåëè âðåìå è çà ÷èòàòåëèòå íà âåñòíèê „×åðíîìîðñêè ôàð”. Èíòåðâþ íà Äèìèòúð ÈËÈÅ - Ã-í Àëåêñèåâ, äîñòà Âàøè êîëåãè ñà ñïîäåëÿëè, ÷å èñêàò äà èãðàÿò öÿë æèâîò, äîðè àêî òðÿáâà äà èçëÿçàò íà ñöåíàòà â èíâàëèäíà êîëè÷êà. Çàùî òîâà æåëàíèå, òîçè ñòðåìåæ å òàêà ñèëíî èçðàçåí â àêòüîðèòå? - (Ñëåäâà äúëãà ïàóçà). Íÿìà òàêúâ ñòðåìåæ. Òîâà ïî-ñêîðî å åäíî íàñòðîåíèå çà ìîìåíòà, â êîéòî òîçè êîëåãà å ñïîäåëèë ñ Âàñ, çà äà èçáÿãà îò áèòà, îò åæåäíåâèåòî è äà ñå ñêðèå íà ñöåíàòà. Êàçâàì äà ñå ñêðèå, çàùîòî íèå, àêòüîðèòå, íå èçëú÷âàìå ñåáå ñè, à èçëú÷âàìå ãåðîÿ, åäèí äðóã ÷îâåê, äðóã æèâîò, à çà òîâà òðÿáâàò ñèëè, ãîòîâíîñò äà èçëú÷âàìå èñòèíàòà ñ ìíîãî ëþáîâ è îáè÷ êúì ÷îâåêà. -  òåàòúðà ñúùåñòâóâà åäèí íåïèñàí çàêîí, â êîéòî ñå êàçâà, ÷å íå áèâà àêòüîðèòå äà ñå äåëÿò íà ñòàðè è ìëàäè. Òîâà ÷àñò îò òåàòðàëíàòà åòèêà ëè å, èëè...? - Àç íå ìîãà äà ñå äåëÿ ñ ìîèòå ñèíîâå, êîèòî ñúùî ñà àêòüîðè, ñ äúùåðÿ ìè, êîÿòî å öèãóëàð è êîìïîçèòîð, ñ âíóöèòå ìè, íåçàâèñèìî, ÷å ñìå îò ðàçëè÷íè ïîêîëåíèÿ. Òîâà å íåâúçìîæíî. À â òåàòúðà åäíî îò íàéõóáàâèòå íåùà å ïàðòíüîðñòâî-

3 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2019

×ô

7

ê è í ä å ñ å á ú Ñ

- Íå çíàì, Âèå êàæåòå. - Íå õàðåñâàì òàçè äóìà, ñòðóâà ìè ñå, ÷å òÿ å èçêðèâåíà â ïðåäñòàâèòå íà õîðàòà. Êîãàòî ÷îâåê íàäöåíÿâà ñïîñîáíîñòèòå ñè, à òîâà íå å æåëàòåëíî. Íÿìà ñìèñúë. Òðÿáâà äà ðàçâèâàìå ñïîñîáíîñòèòå ñè. Íå ìîæå äà ñå íàäñêà÷àø ñúñ ñåáå ñè ëè ñ íÿêîé äðóã, êîãàòî ñòàâà äóìà çà èçêóñòâî. - Èìà ëè òåàòðàëåí áèçíåñ â Áúëãàðèÿ? - Âñå îùå ñìå ìíîãî äàëå÷å îò òîâà, êîåòî ïîñòèãà ìóçèêàëíèÿò áèçíåñ - òîé ñå ðàçâèâà íå ñàìî êàòî áèçíåñ, ðàçâèâà ñå êàòî ñïîñîáíîñòè, êàòî óñúâúðøåíñòâàíå. Òåàòðàëíèÿò áèçíåñ ìè ñå ñòðóâà,÷å å äîñòà ãëóïàâè÷úê âñå îùå, çàùîòî ñàì ïîäöåíÿâà ñåáå ñè è ïîäöåíÿâàéêè ñå, îòèâà êúì ðàçðóõà. - Òîãàâà, êîãà ãîäèíèòå çà áúëãàðñêèÿ òåàòúð ùå ñà ëåêè è êîãà òðóäíè? - Êîãàòî â áúëãàðñêèÿ òåàòúð âëåçå ïîêîëåíèå, êîåòî äà èìà ìíîãî ñåðèîçíè ïðåòåíöèè, à íå ñàìî äà ñè íàìèðà íÿêàêâà ðàáîòà è äà êàçâà, ÷å ðàáîòè â òåàòúð. Òîâà âàæè êàêòî çà àêòüîðè è ðåæèñüîðè, òàêà è çà âñè÷êè ñëóæèòåëè, ðåøèëè äà ñå ïîñâåòÿò íà òåàòúðà. Áúëãàðñêèÿò òåàòúð îòíîâî ùå áúäå íà âèñîòà, àêî âëåçå îíîâà ïîêîëåíèå, êîåòî äà ñå ðàçáóíòóâà.

Ñòîÿí Àëåêñèåâ:

Äíåñ ñàëîíèòå ñà ïúëíè, çàùîòî ñå ïîÿâèõà è êà÷åñòâåíè ïðåäñòàâëåíèÿ òî. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å íå òðÿáâà äà ñè áðîèì ãîäèíèòå, ñòàæà è ò.í. (ñìåå ñå). - Ïîñòèãíàë ñòå âñè÷êè âúçìîæíè óñïåõè â òåàòúðà, êèíîòî, òåëåâèçèÿòà. Îò êàêâî ñå ëèøàâàõòå â èìåòî íà óñïåõà? - Íèêîãà íå ñúì òúðñèë óñïåõà, íèòî ñúì ãî ãîíèë íÿêîãà. Íå ñúì ïðàâèë êîìïðîìèñè íèòî ñúñ ñåáå ñè, íèòî ñ áëèçêèòå. Åòî çàùî àç íå çíàì êàêâî òî÷íî å óñïåõ. Äà, âñåêè ÷îâåê èñêà äà ñå äîêîñíå äî òîâà, êîåòî å äóõîâíà ñèëà, êîÿòî å ëþáîâòà è èñòèíàòà. È êîãàòî çàëàòà å ïðåïúëíåíà, òîâà íàðè÷àì óñïåõ, íî ïî-èñòèíñêèÿò óñïåõ å òîãàâà, êîãàòî åäíà öÿëà íàöèÿ èìà îòíîøåíèå êúì òîâà, êàêâî ñå ñëó÷âà ñ êóëòóðàòà, êàê ñå ðàçâèâàò äåöàòà, äà ñà ëþáîçíàòåëíè.  òîâà îòíîøåíèå òåàòúðúò èìà îãðîìíà ñèëà è òàçè âðúçêà ìåæäó çàëà è ñöåíà å áîæåñòâåíà. Êàêòî Áîã å èñòèíà è ëþáîâ, òàêà è íàøàòà ðàáîòà å áîæåñòâåíà. - À ñðåùó êàêâî ñå ñúïðîòèâëÿâàòå â òåàòúðà? - Íå ñå ñúïðîòèâëÿâàì, áèõ èñêàë äà ñå ðàçáóíòóâàì, äîðè äà îòèäà îùå ïî-äàëå÷å. Íî ñïèðàì, çàùîòî îñâåí ðàáîòàòà ìè â òåàòúðà, àç ðàáîòÿ è êàòî äÿäî (ñìåå ñå), èìàì øåñòèìà âíóöè è ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò âðåìåòî ñúì ñ òÿõ. Òå ñà ñâåòëèíàòà, â òîâà å ñìèñúëúò. À äà ñå ñúïðîòèâëÿâàì ñåãà... çàùî, ñ êîãî... çà êàêâî... - À êàêâî ìîæå äà ñðèíå ñàìî÷óâñòâèåòî Âè êàòî ÷îâåê, êàòî àêòüîð? - Õì... ñà...ìî...÷óâñòâèå, ò.å. ñàì äà ñå ÷óâñòâàì, òàêà ëè... (ñìåå ñå)

- Âèñîêèÿò ñòàíäàðò íà æèâîò çà õîðàòà, êîèòî ïðîäúëæàâàò äà ðàáîòÿò â òåàòúðà – âå÷íà ìå÷òà èëè ðåàëíîñò? - Ñòàíäàðòúò íà æèâîò å ìíîãî íèñúê, îáèäíî íèñúê, íî òîâà íå å ìå÷òà çà õîðàòà â òåàòúðà. Íàøàòà ìå÷òà å äðóãà – áúëãàðñêèÿò òåàòúð äà áúäå òúðñåí îò öåëèÿ ñâÿò, à òîâà å âúçìîæíî. Áëèçî 12 ãîäèíè ðàáîòèõ â òåàòðè èç öÿëà Åâðîïà ñ ïðîåêò, ñúçäàäåí îò ôðàíöóçèí. Òîâà áåøå ñïåêòàêúë îò áúëãàðñêè àâòîð, „Ãúáàòà” íà Öâåòàí Ìàðàíãîçîâ. Ïðåäñòàâÿòå ëè ñè, òîâà ïðåäñòàâëåíèå æèâååøå èç öÿëà Åâðîïà. Îêîëî òîçè ïðîåêò ñå ðîäèõà è äðóãè ïðîåêòè. Áúëãàðñêè àêòüîðè îò ðàçëè÷íè òåàòðè ñúçäàäîõìå ñïåêòàêëè ñ àêòüîðè îò öÿëà Åâðîïà. Êîãàòî ñå ðàáîòè ñ òàêàâà ëåêîòà, ñ íàñòðîåíèå òâîð÷åñêî è äóõîâíî, âèíàãè èìà ñìèñúë. Âúïðîñúò å äà áúäåì ïîñëåäîâàòåëíè. - Èìàòå ëè îòãîâîð íà âúïðîñà – çàùî ïóáëèêàòà îòíîâî ïúëíè ñàëîíèòå. ×èÿ å çàñëóãàòà? - Çàñëóãàòà å â êà÷åñòâîòî íà ñïåêòàêúëà. Îò äîñòà âðåìå íàñàì ðàçãîâàðÿì ñ õîðà, êîèòî ìå ñïèðàò ñëåä ïðåäñòàâëåíèå. Òå ãîâîðÿò ñàìî è åäèíñòâåíî çà êà÷åñòâîòî. Êà÷åñòâî íà äðàìàòóðãèÿ, êà÷åñòâî íà àêòüîðèòå, êà÷åñòâî íà öÿë åäèí ñïåêòàêúë. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å íèå ñìå ñâúðçàíè ñ äóõîâíà âðúçêà, à íå ñàìî ñ åäíà èãðà. Íÿìà äà çàáðàâÿ êàêâî ìè êàçà åäèí çðèòåë – èìàìå äîáðè àêòüîðè â Áúëãàðèÿ, íî ìàëêî ñà òåçè, êîèòî ñòèãàò äî ñúðöàòà íè. - Îò êàêâî òðÿáâà äà ñå

• Áúëãàðñêèÿò òåàòúð ùå áúäå íà âèñîòà, àêî âëåçå îíîâà ïîêîëåíèå, êîåòî äà ñå ðàçáóíòóâà • „Êîãàòî ñúì â ìîðåòî ÷óâñòâàì, ÷å æèâåÿ“ – ñïîäåëÿ ïîïóëÿðíèÿò àêòüîð îïàçÿò ìëàäèòå àêòüîðè äíåñ? - Îò êàêâî òðÿáâà äà ñå îïàçÿò..., à çàùî äà ñå ïàçÿò... Âèæòå, ïî âðåìå íà ñèñòåìàòà òîãàâà ñå ÷óâñòâàõ ñìèñëåíî. Òîâà áåøå òàêîâà âðåìå, êîãàòî ñöåíàòà áåøå ìîÿò óäàð. Îòòàì ìîæåõ äà èçïðàùàì ñâîèòå ïîñëàíèÿ, ò.å. ïîñëàíèÿòà íà àâòîðà, íà òåçè, ñ êîèòî ñúçäàâàõìå íàøèòå ñïåêòàêëè. Òîçè áóíò, òîâà íåñúãëàñèå äà áúäåø îãðàíè÷åí, äà íÿìàø ñâîáîäà íà ñëîâîòî, äà ñå ñòðàõóâàø îò èñòèíàòà. Åòî òîãàâà ñè êàçàõ – ñöåíàòà å ìîåòî ìÿñòî. Òåàòúðúò è êèíîòî íàïðàâèõà ìíîãî, çà äà ìîæå òàçè ñèñòåìà äà ðóõíå. Ñåãà îáà÷å å äîñòà òúïî, çàùîòî ëúæàòà å íå ïî-ìàëêà, ïðåñòðóâêàòà å îãðîìíà. Àêòüîðèòå, êîèòî ñåãà ñà â òåàòðàëíàòà àêàäåìèÿ òðÿáâà äà íàïðàâÿò ñàìî åäíî – äà ñå óñúâúðøåíñòâàò, êàòî òâîðöè, êàòî õîðà, äà íàìåðÿò äóõîâíàòà ñè ñèëà, äà ñúáèðàò òâîð÷åñêà åíåðãèÿ è ðàçáèðà ñå, òðÿáâà ìíîãî äà ñå ðàáîòè. - Êàêâî áèõòå ïîâòàðÿëè âñåêè ïúò íà ñèíîâåòå ñè, êîèòî ñúùî ñà àêòüîðè? - Òå ñà ñàìîñòîÿòåëíè õîðà.

Ðàñòÿõà çàåäíî ñ ìåí, ñ ìàéêà ñè, õàðìîíè÷íî è ñïîêîéíî. Íèêîãà íå ñúì êàçâàë – „Òîâà ïðàâè, òîâà íå ïðàâè”. Ñèíîâåòå, êàêòî è äúùåðÿ ìè, îòðàñíàõà â ñðåäà îò ïðåêðàñíè ìîè êîëåãè.  ãðàäîâåòå, â êîèòî æèâÿõ è ðàáîòèõ, òå âñå îáùóâàõà ñ õîðà, ïðåêðàñíè êàòî òâîðöè, çà òÿõ òîâà áåøå øêîëà, öÿëà àêàäåìèÿ, ÷å òå ñàìè íàïðàâèõà ñâîÿ èçáîð. È Öâåòàí, è Àëåêñ, Åëèöà ñà õîðà íà âèñîêî íèâî – áëàãîäàðÿ íà Áîãà, ÷å ìè ãè äàäå êàòî õîðà è êàòî òâîðöè. - Êàæåòå åäíà äóìà îò òåàòðàëíèÿ ðå÷íèê, êîÿòî å èçãóáèëà ñâîÿòà ñòîéíîñò äíåñ? - Õì... òîâà å èíòåðåñíî. Åäíà äóìà... ìîæå áè... ïðåâúïëúùåíèå. Èñòèíñêîòî ïðåâúïëúùåíèå êàòî ÷å ëè ìàëêî ïî-ìàëêî çàïî÷âà äà îòñòúïâà. - À êàêâî íàðè÷àòå ôàòàëíà ãðåøêà â åäíî òåàòðàëíî ïðåäñòàâëåíèå? - Âñÿêà ãðåøêà ìè å ñèìïàòè÷íà. Íå ïðàâÿ ñêàíäàëè îò òîâà. Òÿ ïîðàæäà äðóãè ïî-èíòåðåñíè ñèòóàöèè. Îòêðèâà íîâè ïðîçîð÷åòà. Ãðåøêàòà å íåùî ïðèÿòíî, ñìåøíî è ñìèñëåíî. - Àêî çàâèñè îò Âàñ, êîå å åäèíñòâåíîòî íåùî, êîåòî

èñêàòå äà çà÷åðêíåòå â òåàòúðà? - Åäèíñòâåíî ïîíÿòèåòî – „÷àêàùè àðòèñòè”. - Çà êàêâî íàé-ìíîãî ñúæàëÿâàòå, ÷å çà 30 ãîäèíè íà ïðåõîä íå óñïÿ äà ñå ñëó÷è ñ òåàòúðà? - Òîçè Âàø âúïðîñ â ìîìåíòà ìíîãî ìå âúîäóøåâÿâà. Íå çíàì äàëè ñ ìàëêîòî âðåìå, ñ êîåòî ðàçïîëàãàìå ùå áúäà èç÷åðïàòåëåí... âèæòå, òåàòðèòå íå ñå îáåäèíèõà, íå ñå ñðîäèõà. Íèå ñå îòäåëèõìå, íå ñå ïîãëåæäàìå â î÷èòå. Ñàìî ðîäíèíñòâîòî ìåæäó òåàòðèòå â Áúëãàðèÿ ìîæå äà íàïðàâè ÷óäåñà. Òîãàâà ùå áúäåì åäèí çà âñè÷êè, âñè÷êè çà åäèí. - Èìàòå ëè äðóã òàëàíò, êîéòî íå óñïÿõòå äà ðàçêðèåòå ïðåç ãîäèíèòå? - Òàëàíò å ñèëíî êàçàíî, íî äàðáà – äà! Îò ìàëúê ïåÿ, íî íå óñïÿõ äà ðàçêðèÿ òàçè ñè ñïîñîáíîñò, íî íèêîãà íå å êúñíî. Àêî ñðåùíà îíçè ìóçèêàíò, êîìïîçèòîð, ñ êîéòî äà ðàáîòèì ïîíå ïîëîâèí ãîäèíà, ìèñëÿ, ÷å îòíîâî ìîãà äà çàïåÿ. (Ñìåå ñå). - Ïðåäè äîñòà ãîäèíè êàçàõòå, öèòèðàì: „Âñå îùå íå ñìå ñâîáîäíè õîðà è ñêî-

ðî íÿìà äà áúäåì. Ïîäîáíè ìèñëè âëàäåÿò ëè ñúçíàíèåòî Âè è äíåñ? - È ñåãà êàçâàì – îùå ñìå ìíîãî äàëå÷å. À çàùî íå ñìå ñâîáîäíè – çàùîòî íå çíàåì êàêâî å ñâîáîäà. - Ëå÷èìà ëè å áîëêàòà îò ñöåíè÷íà òðåñêà? - Çàùî äà å áîëêà. Àêî å áîëêà – íàïóñíè! Ñöåíè÷íàòà òðåñêà ÷îâåê ÿ ïðåäèçâèêâà. Òÿ äîêàçâà, ÷å íå òè å áåçðàçëè÷íî òîâà, êîåòî ùå èçëú÷èø îò ñöåíàòà. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å èìàø ÷óâñòâî çà îòãîâîðíîñò è îãðîìíî óâàæåíèå êúì õîðàòà, êîèòî ñà äîøëè äà òå ãëåäàò. - Êîå å ìÿñòîòî èçâúí òåàòúðà, êîåòî Âè êàðà äà ñå ÷óâñòâàòå êîìôîðòíî? - Æèâîòúò â ìîðåòî. Òàì íÿìà íèòî íà÷àëî, íèòî êðàé. Êîãàòî ñúì â ìîðåòî ÷óâñòâàì, ÷å æèâåÿ. - È ïîñëåäíî. Êàçàõòå, ÷å ñåãà ñå ðàäâàòå íà øåñòèìà âíóöè, òîâà, êîåòî ðÿäêî ñå ñëó÷âà â àðòèñòè÷íèòå ñðåäè. Ïðîäúëæåòå ìèñúëòà – âíóöèòå íè ùå æèâåÿò ïî-äîáðå, ñàìî òîãàâà êîãàòî... - Êîãàòî íÿìà äà ïîâòàðÿò ãðåøêèòå íà âúçðàñòíèòå, íà ðîäèòåëèòå, íà äÿäîâöèòå...


Ó÷èëèùÅ ìîåòî

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 8

3 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2019

EVN îáçàâåäå  êëàñíà ñòàÿ â Ìåõàíîòî „×åðíîìîðñêè ôàð“ Ñ íîâà êëàñíà ñòàÿ ñå ñäîáèõà â Ïðîôåñèîíàëíà ãèìíàçèÿ ïî ìåõàíîåëåêòðîòåõíèêà è åëåêòðîíèêà (ÏÃÌÅÅ) – Áóðãàñ, áëàãîäàðåíèå íà ÅVN – Áúëãàðèÿ. Êàìïàíèÿòà å ÷àñò îò èíèöèàòèâàòà íà EVN – Áúëãàðèÿ çà ðàçâèòèå íà äóàëíîòî îáó÷åíèå â ñôåðàòà íà åëåêòðîòåõíèêàòà.  ÏÃÌÅÅ – Áóðãàñ èìà 2 ïàðàëåëêè ïîä ôîðìàòà

Èíèöèàòèâàòà å ÷àñò îò ïîäêðåïàòà íà äðóæåñòâîòî çà ðàçâèòèå íà äóàëíîòî îáó÷åíèå â ñôåðàòà íà åëåêòðîòåõíèêàòà íà äóàëíî îáó÷åíèå – â 8-è è 9-è êëàñ ñ îáùî 28 ó÷åíèöè. Îáîðóäâàíåòî å äàðåíèå îò êîìïàíèÿòà è âêëþ÷âà âñè÷êî íåîáõîäèìî çà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ - ìåáåëè çà ó÷åíèöèòå è ó÷èòåëÿ, îáó÷èòåëíè òàá-

ëà íà ñòåíèòå, ìóëòèìåäèÿ, ëàïòîï è äîïúëíèòåëíà òåõíèêà. Çàåäíî ñ òîâà íà åäíà îò âúòðåøíèòå ñòåíè â ó÷èëèùåòî EVN îòêðè è ó÷åáíà ñòåíà „Ïî ïúòÿ íà åëåêòðè÷åñêèÿ òîê“, êîÿòî ïðåäñòàâÿ ïúòÿ íà

åëåêòðè÷åñêàòà åíåðãèÿ – ïðîèçâîäñòâî, ïðåíîñ è ðàçïðåäåëåíèå. Íà îòêðèâàíåòî íà êëàñíàòà ñòàÿ â ÏÃÌÅÅ – Áóðãàñ ïðèñúñòâà èíæ. Çäðàâêî Áðàòîåâ, èçïúëíèòåëåí ÷ëåí íà ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà Eëåê-

òðîðàçïðåäåëåíèå „Þã“ (÷àñò îò EVN), ïðîô. Ñåâäàëèíà Òóðìàíîâà, ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêè ñúâåò - Áóðãàñ, Éîðäàíêà Àíàíèåâà, çàìåñòíèê-êìåò íà Îáùèíà Áóðãàñ, ïðåäñòàâèòåëè íà Òúðãîâñêî-ïðîìèøëåíà ïàëàòà Áóðãàñ è äð. Ó÷åíèöèòå ñå çàïîçíàõà è ñ êðàòêî âèäåî, ïîñâåòåíî íà áåçîïàñíîñòòà è êà÷åñòâîòî ïðè ðàáîòà ïî åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíàòà ìðåæà.

 ðàìêèòå íà ñúòðóäíè÷åñòâîòî ìåæäó EVN è ÏÃÌÅÅ – Áóðãàñ ùå ñå ïîäãîòâÿò êàäðè çà ïðîôåñèîíàëíîòî èì ðàçâèòèå â ñôåðàòà íà åëåêòðîòåõíèêàòà. Öåëòà å èçãðàæäàíå íà ïðîôåñèîíàëíè óìåíèÿ â ðåàëíà áèçíåñ ñðåäà ó ó÷åíèöèòå. Òåçè óìåíèÿ ùå èì äàäàò âúçìîæíîñò çà ïðîôåñèîíàëíî ðàçâèòèå íà ìëàäåæèòå â ñôåðàòà íà åëåêòðîòåõíèêàòà è åíåðãåòèêàòà.

Êàê ñå ïðàâè âåñòíèê íàó÷èõà áúäåùè æóðíàëèñòè îò Íåìñêàòà Ñòåëà ÍÈÊÎËÎÂÀ Êëóáúò ïî æóðíàëèñòèêà êúì ÍÅà „Ãüîòå" ïîñåòè ðåäàêöèÿòà íà ðåãèîíàëíèÿ âñåêèäíåâíèê „×åðíîìîðñêè ôàð", èçäàâàí â ãðàä Áóðãàñ. Òàì áÿõìå òîïëî ïîñðåùíàòè îò ãëàâíàòà ðåäàêòîðêà íà âåñòíèêà Ñèëâèÿ Øàòúðîâà, êîÿòî íè çàïîçíà ñ èñòîðèÿòà íà áóðãàñêèÿ âñåêèäíåâíèê è ÷àñò îò äåæóðíèÿ åêèï. Ðàçáðàõìå êàê ñå ïèøàò ñòàòèè çà âåñòíèê è êîëêî ðàáîòà è ïîñòîÿíñòâî ñå èçèñêâà çà äîáðèÿ ìàòåðèàë (íîâèíà èëè ðåïîðòàæ), êîèòî ÷åòåì âñåêèäíåâíî â „×åðíîìîðñêè ôàð". Ðàçêàçàõà íè çà òåõíîëîãèÿòà ïðè èç-

Íåñåáúðñêè äåöà „ïúòåøåñòâàõà“  â ñòðàíàòà íà Ïèòúð Ïàí 

„×åðíîìîðñêè ôàð“

ëè äà ãè âèæäàìå âñåêèäíåâíî ïî ïàâèëèîíèòå â ãðàäà. Îñâåí ÷å „×åðíîìîðñêè ôàð" å íàé-ñòàðèÿò ðåãèîíàëåí âåñòíèê â Áúëãàðèÿ, òîé å è ñðåä íàé-âëèÿòåëíèòå â Þãîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ. Êúì ìîìåíòà ñå ïðåäëàãà âúâ ôîðìàò À3 è ñå ñúñòîè îò 12 ñòðàíèöè, â êîèòî ñà ïðåäñòàâåíè

ãîòâÿíåòî íà âåñòíèêà, çà ðàçëè÷íèòå æàíðîâå æóðíàëèñòèêà è òåõíèòå îñîáåíîñòè. Äîìàêèíèòå íè ïîêàçàõà ìàòåðèàëè è ñíèìêè îò ïúðâèòå èì âåñòíèöè ïðåç

1920-à ãîäèíà, êîèòî èçãëåæäàõà â ïî-íåñòàíäàðòåí âèä, îòêîëêîòî ñìå ñâèêíà-

åäíè îò íàé-èçâåñòíèòå è êîìåíòèðàíè íîâèíè â îáùåñòâîòî. Íîâèòå ìàòåðèàëè îò âåñòíèêà ìîæåòå äà îòêðèåòå íà ôåéñáóê ñòðàíèöàòà èëè íà ñàéòà íà èçäàíèåòî. Ïðåç 2020 ãîäèíà âñåêèäíåâíèêúò „×åðíîìîðñêè ôàð" ïðàçíóâà ñâîèòå þáèëåéíè 100 ãîäèíè. Êëóáúò áå ïîêàíåí çà äîáðîâîë÷åñêà ðàáîòà â ïîìîù íà ðåäàêöèîííèÿ åêèï.

Áèáëèîòåêà „Ñòåôàí Âëàäêîâ” – Íåñåáúð – Ñòàð ãðàä ïðè Í× „ßíà Ëúñêîâà – 1905” ïðîâåäå íîâà èíèöèàòèâà, öåëÿùà äà ïðîâîêèðà èíòåðåñà íà äåöàòà êúì ÷åòåíåòî Ó÷åíèöè îò ÑÓ „Ëþáåí Êàðàâåëîâ”, ñòàíàõà ÷àñò îò „Íåâúðëåíä – ñòðàíàòà íà Ïèòúð Ïàí”. Áèáëèîòåêàðÿò Ñíåæèíà Ìàðêîâà ïîâåäå äåöàòà â ïðèêàçíèÿ ñâÿò íà ìîì÷åòî, êîåòî îòêàçâà äà ïîðàñíå, êàòî ãè çàïîçíà ñ èñòîðèÿòà íà ïîÿâàòà íà áðèëÿíòíèÿ øåäüîâúð íà ñúð Äæåéìç Ìàòþ Áàðè. Ïúòåøåñòâèåòî äî ñòðàíàòà íà Ïèòúð Ïàí ïðîäúëæè ñ ÷åòåíå íà ëþáèìè îòêúñè îò ðîìàíà, âêëþ÷âàùè èñòîðèè çà èçãóáåíè õëàïåòà, ïèðàòè è çëîâåù êðîêîäèë, çà ïðîèçõîäà íà ôåèòå è ñòðàííèòå êîîðäèíàòè íà îñòðîâ Íåâúðëåíä. Ïî-êúñíî ìàëêèòå ïðèÿòåëè ñå âïóñíàõà â îñïîðâàíî ñúñòåçàíèå ìåæäó îòáîðèòå - „Ôåè”, „Èçãóáåíèòå ìîì÷åòà” è „Ñèðåíè”, â êîåòî

ðåøàâàõà òåìàòè÷íè çàãàäêè, îòãîâàðÿõà íà âúïðîñè, îòêðèâàõà ïúò â çàïëåòåíè ëàáèðèíòè, íàìèðàõà ðàçëèêè è òúðñåõà ñêðèòàòà ñÿíêà íà Ïèòúð Ïàí. Íàêðàÿ âñè÷êè ó÷àñòíèöè ïîëó÷èõà ïîäàðúöè – êîìïëåêò ïàíà çà îöâåòÿâàíå, à îòáîðúò ïîáåäèòåë - ãðàöèîçíè êóêëè÷êè ôåè, èçðàáîòåíè ñ ìíîãî ëþáîâ, ñïåöèàëíî çà ñúáèòèåòî, îò ìàéñòîðêàòà íà ïðèêàçíè ôåè Ìàðèÿ Êîñòîâà.


×ô

CÒÐÀÍÈÖÀ 9

3 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2019

 ÁÓÐÃÀÑ

Äðàìàòè÷íà çàãóáà çà áàñêåòáîëíèÿ „×åðíîìîðåö“

Äðàìàòè÷íà çàãóáà çàïèñà „×åðíîìîðåö“ â äâóáîé îò äåâåòèÿ êðúã íà Íàöèîíàëíàòà áàñêåòáîëíà ëèãà. Áóðãàçëèè äîïóñíàõà ïîðàæåíèå ñ 84:86 êàòî äîìàêèíè íà „Àêàäåìèê“ (Ñîôèÿ). „×åðíîìîðåö“ çàïî÷íà ïîàìáèöèðàíî äâóáîÿ è ïúðâàòà ÷åòâúðò ïðèêëþ÷è ïðè 22:21 â ïîëçà íà áóðãàñêèÿ êëóá. Âòîðàòà ÷àñò áå îùå ïî-ñèëíà çà ìîì÷åòàòà íà Éîðäàí Êîëåâ, êàòî â íåÿ òå äîðè ïîâåäîõà ñ 13:0.  ïîñëåäíèòå ìèíóòè è äâàòà ñúñòàâà íàïðàâèõà ïðîïóñêè è óñïÿõà äà âêàðàò åäâà ïî 2 òî÷êè, çà 39:32 íà ïî÷èâêàòà. Ñëåä ïàóçàòà ãîñòèòå ñå ïðîáóäèõà è

ðåçóëòàòúò áå èçðàâíåí – 49:49, à â êðàÿ íà òðåòàòà ÷àñò äîðè è ïîâåäîõà ñ 56:57.Ïåò ìèíóòè ïðåäè êðàÿ íà äâóáîÿ áóðãàçëèè îòíîâî áÿõà íàïðåä â ðåçóëòàòà, êàòî ñëåä òîâà ìà÷úò âúðâåøå êîø çà êîø. 47 ñåêóíäè ïðåäè êðàÿ ïàê áå âúçñòàíîâåíî ðàâåíñòâîòî – 83:83, íî â êðàéíà ñìåòêà òèìúò íà „Àêàäåìèê“ óñïÿ äà ñïå÷åëè ìà÷à.  ñëåäâàùèÿ êðúã „×åðíîìîðåö“ ïîñðåùà øàìïèîíà „Áàëêàí“ (Áîòåâãðàä) íàâðúõ ïðàçíèêà íà Áóðãàñ 6 äåêåìâðè. Äâóáîÿò â çàëà „Áîé÷î Áðúíçîâ“ å ñ íà÷àëî îò 18:00 ÷àñà.

ÐÅÊÎÐÄÅÍ ÁÐÎÉ ÑÏÎÐÒÍÈ ÏÐÎßÂÈ ÇÀ ÍÈÊÓËÄÅÍ

„×åðíîìîðñêè ôàð“

9:00-11:00 ÷. - ôèíàëè âúçðàñò 6-12 ã., 8-14 è 9-19 ã.; 11:00 ÷. - îôèöèàëíî îòêðèâàíå; 11:30 ÷. -16:30 ÷. - ôèíàëè âúçðàñò 7-16 ã., 9-16, 10-18 è 13-19 ã.; 17:00 ÷. - íàãðàæäàâàíå è çàêðèâàíå íà òóðíèðà. Ñúîðãàíèçàòîð íà ïðîÿâàòà å Êëóá ïî ãèìíàñòè÷åñêè ñïîðòîâå „×åðíîìîðåö - Áóðãàñ”. Íàé-äîáðèòå îòáîðè, ïðåîäîëåëè ïðåäâàðèòåëíèÿ êðúã, ùå ñå èçïðàâÿò åäèí ñðåùó äðóã çà îïðåäåëÿíå íà ïîáåäèòåëÿ â òàçãîäèøíîòî èçäàíèå íà äåòñêèÿ ôóòáîëåí òóðíèð „Ìèíè øàìïèîíñêàòà ëèãà”. Íà÷àëîòî íà ïðîÿâàòà ùå áúäå äàäåíî îò 18:30 ÷àñà â ñïîðòíà çàëà „Ìëàäîñò”. Ñúîðãàíèçàòîð íà ñúñòåçàíèåòî å

Áîãàòàòà ñïîðòíà ïðîãðàìà ïî ñëó÷àé ïðàçíèêà íà Áóðãàñ Íèêóëäåí òàçè ãîäèíà ñòàðòèðà ñ òðàäèöèîííèÿ øîñååí ïðîáåã. Òîé ùå áúäå ñ íàãðàäåí ôîíä îò 2000 ëåâà îáùî çà âñè÷êè âúçðàñòîâè ãðóïè è ùå áúäå ðàçïðåäåëåí êàêòî ñëåäâà: Äèñòàíöèÿ, âúçðàñò/ìÿñòî 5 êì äåâîéêè äî 18 ãîä. 5 êì þíîøè äî 18 ãîä. 10 êì ìúæå 10 êì æåíè

I II III 100 80 70 100 80 70 150 130 110 150 130 110

IV 60 60 90 90

V 50 50 70 70

VI 30 30 60 60

Ñïîðòíàòà ïðîÿâà ñå îðãàíèçèðà îò ÑÊ „Ìàðàòîíåö” Áóðãàñ è Îáùèíà Áóðãàñ. Íà÷àëîòî íà ïðîáåãà ùå áúäå äàäåíî îò 12:00 ÷. îò ÊÖ „Ìîðñêî êàçèíî”. Äèñòàíöèèòå ñà: çà þíîøè è äåâîéêè - 5 êì, à çà ìúæå è æåíè - 10 êì. Òðàñåòî å êàêòî ñëåäâà: Ìîðñêîòî êàçèíî, àëåÿòà çàä Ëåòíèÿ òåàòúð, àëåÿòà êðàé áóíêåðà, áèñòðî „Òðîïèêàíà”, êðàéáðåæíàòà àëåÿ, ïàðêèíãà äî áèñòðî „Ñåëåíà”, àëåÿòà çà Áóðãàñêèòå ñîëíèöè è îáðàòíî êúì Ìîðñêîòî êàçèíî. Ñúñòåçàòåëèòå íà äèñòàíöèÿ 10 êì ùå íàïðàâÿò äâå îáèêîëêè. Íàãðàæäàâàíåòî íà ïîáåäèòåëèòå ùå áúäå îò 13:30 ÷àñà íà ñöåíà „Îõëþâà” ïðåä Ìîðñêî êàçèíî.  ñúùîòî âðåìå ñïîðòíà çàëà „Ìëàäîñò” ùå áúäå äîìàêèí íà äâå ïðîÿâè. Îò 9:30 çàïî÷âà 10-èÿò òóðíèð ïî õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà, îðãàíèçèðàí îò ÑÊÕà „×åðíîìîðåö” - Áóðãàñ. Âåäíàãà ñëåä òîâà, îò 18:30 ÷àñà, ùå áúäå äàäåíî íà÷àëîòî íà ôèíàëà ïî ôóòáîë çà äåòñêèòå ãðàäèíè. Òóðíèðúò ïî õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà å ñúñ ñëåäíàòà ïðîãðàìà: 6 äåêåìâðè - íà÷àëî 9:30 ÷. - 11:30 ÷. - èíäèâèäóàëíî -

âñè÷êè âúçðàñòè; 12:00 ÷. - îôèöèàëíî îòêðèâàíå; 12:30 ÷. - 13:00 ÷. - íàãðàæäàâàíå - èíäèâèäóàëíî; 13:30 ÷. - 14:20 ÷. - àíñàìáëè; 14:30 - 15:15 ÷. - ìàñîâ ñòàðò; 15:30 - 16:00 ÷. - íàãðàæäàâàíå è çàêðèâàíå.  ñïîðòíà çàëà „Íåôòîõèìèê” ùå ñå ïðîâåäå âòîðè òóðíèð ïî ñïîðòíà àêðîáàòèêà çà Êóïà „×åðíîìîðåö - Áóðãàñ” ñúñ ñëåäíàòà ïðîãðàìà: 9:00 ÷. - íà÷àëî íà òóðíèðà;

Ó÷åíèöè îò „Ëþáåí Êàðàâåëîâ“ - Íåñåáúð ñ îòëè÷íî ïðåäñòàâÿíå íà îáùèíñêè ñúñòåçàíèÿ

ÄÔÊ „Çâåçäè÷êà” - Áóðãàñ.  ñïîðòíà çàëà „Íèêîëà Ñòàí÷åâ” ùå ñå ïðîâåäå òóðíèðúò ïî áîðáà „Äàíêî Äà÷åâ”. Íà÷àëîòî ùå áúäå äàäåíî â 10:00 ÷àñà. Ñúîðãàíèçàòîð íà ïðîÿâàòà å Ñïîðòåí êëóá ïî áîðáà „Áóðãàñ”. Íèêóëäåíñêè òóðíèð ïî áàñêåòáîë çà äåöà â ïàìåò íà Ãðèøàòà è ÷åñòâàíå íà áåíåôèñà íà Õðèñòî Íèêîëîâ Ãëàðóñà ùå ñå ïðîâåäå â ñïîðòíà çàëà „Áîé÷î Áðúíçîâ”. Íà÷àëîòî íà ñúñòåçàíèåòî å îò 14:00 ÷àñà. Ñúîðãàíèçàòîð íà ïðîÿâàòà å áàñêåòáîëåí êëóá „Äåëôèí”.

Âîëåéáîëíèòå îòáîðè íà Áóðãàñ ñ äâóáîè çà Êóïàòà

„Íåôòîõèìèê 2010“ „×åðíîìîðñêè ôàð“ Ñòàðòèðà îáùèíñêèÿò åòàï íà ó÷åíè÷åñêèòå ñïîðòíè èãðè 2019-2020 ãîäèíà. Âúâ ôóòáîëíèÿ òóðíèð âúâ âúçðàñòîâàòà ãðóïà 5-7 êëàñ ó÷àñòâàõà 6 îòáîðà. Òèìúò íà íåñåáúðñêîòî ó÷èëèùå

„Ëþáåí Êàðàâåëîâ“, ðúêîâîäåí îò ïðåïîäàâàòåëèòå ïî ôèçè÷åñêî âúçïèòàíèå è ñïîðò Ãåîðãè Ïåòðóøåâ è Äèìèòúð Ìîì÷èëîâ, íàäâè êîíêóðåíöèÿòà, êàòî âúâ ôèíàëíàòà ñðåùà çà ïúðâîòî ìÿñòî ïîáåäè îòáîðúò íà ÎÓ „Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé“

(Ñâåòè Âëàñ) ñ 9:0. Ðúêîâîäåíèÿò îò ïðåïîäàâàòåëÿ Èëèÿí Äóêîâ îòáîð ïðè þíîøèòå 8-10 êëàñ íàäèãðà ïðåäñòàâèòåëèòå íà Ïà ïî òóðèçúì „Èâàí Âàçîâ“ (Íåñåáúð) ñ êàòåãîðè÷íîòî 5:0. Íà îáùèíñêèòå ñúñòåçàíèÿ ïî ëåêà àòëåòèêà ìîìè÷åòàòà è ìîì÷åòàòà îò ÑÓ „Ëþáåí Êàðàâåëîâ“, ïîäãîòâåíè îò ïðåïîäàâàòåëÿ Äèìèòúð Ìîì÷èëîâ, ñå êëàñèðàõà íà ïúðâèòå ìåñòà.  ïî-ãîðíàòà âúçðàñòîâà ãðóïà 8-10 êëàñ, ìîìè÷åòàòà çàåõà ïúðâîòî ìÿñòî, à ìîì÷åòàòà – âòîðî. Òåõåí ðúêîâîäèòåë å ïðåïîäàâàòåëÿò ïî ôèçè÷åñêî âúçïèòàíèå è ñïîðò Èëèÿí Äóêîâ. Âñè÷êè îòáîðè, çàåëè ïúðâèòå ìåñòà â îáùèíñêèòå ñúñòåçàíèÿ, ïðîäúëæàâàò ñâîåòî ó÷àñòèå â îáëàñòíàòà íàäïðåâàðà.

„Äåÿ ñïîðò“


10

×ô

3 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2019

06:00 - Ñóòðåøåí áëîê 09:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 09:15 - Êóëòóðà.ÁÃ 10:15 - 100% áóäíè ïðåäàâàíå çà çäðàâî-

ñëîâåí ëàéôñòàéë 11:15 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî /ï/ 11:45 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 12:30 - Èñòîðèÿ.bg Áðåñò-Ëèòîâñêèÿò ìèðåí äîãîâîð/ï/ 13:30 - Äîéäå åñåíòà íà 1946ã. äîêóìåíòàëåí ôèëì /Áúëãàðèÿ, 2000ã./, ðåæèñüîð Êîíñòàíòèí ×àêúðîâ 14:00 - Ìàëêè èñòîðèè /ï/ 14:15 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 14:30 - Òî÷èöà àíèìàöèîíåí ôèëì 14:50 - Ñðåáðèñòèÿò æðåáåö àíèìàöèîíåí ôèëì 15:15 - Ãèìíàçèÿ "×åðíà äóïêà" 15:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 16:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 16:15 - Íîâèíè íà òóðñêè åçèê 16:30 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî 17:00 - ÁÍÒ íà 60 /ï/ 18:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 18:20 - Îùå îò äåíÿ 19:00 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà /35 åï./ 20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 20:45 - Ñïîðòíè íîâèíè 21:00 - Ðåôåðåíäóì 22:00 - ÁÍÒ íà 60 23:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ 23:30 - Çàêîíúò íà Äîéë 5 /7 åï./ (12) 00:15 - Êóëòóðà.Áà /ï/ 01:15 - 100% áóäíè ïðåäàâàíå çà çäðàâîñëîâåí ëàéôñòàéë/ï/ 02:15 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà /35 åï./ï/ 03:20 - Òóðèçúì.áã /ï/ 03:50 - Äíåñ è óòðå 04:15 - Çàêîíúò íà Äîéë 5 /7 åï./ï/ (12) 05:00 - Îùå îò äåíÿ /ï/ 05:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö

06:00 - "Ëþáèìöè" - åï.5, 6 07:00 - "Ñòîëè÷àíè â ïîâå÷å" /ï./ 08:00 - "Ìîäåðíî ñåìåéñòâî" /ï./ 09:00 - "Äîìàøåí àðåñò" /ï./ - ñ.4 åï.9, 10 10:00 - "×è÷î Áúê" - êîìåäèÿ (ÑÀÙ, 1989),

ðåæèñüîð Äæîí Õþç, â ðîëèòå: Äæîí Êåíäè, Ìàêîëè Êúëêèí, Äæèéí Ëóèñà Êåëè, Ãàáè Õîôìàí, Åéìè Ìàäèãúí, Ëîðè Ìåòêàëô è äð. 12:00 - "Áåç ïóêíàòà ïàðà" /ï./ 13:00 - "Ôèòíåñ" /ï./ 14:00 - "Ìîäåðíî ñåìåéñòâî" /ï./ 15:00 - "Íîâèòå ñúñåäè" /ï./

16:30 - "Íà ãîñòè íà òðåòàòà ïëàíåòà" åï.116 17:00 - "Êîìèöèòå è ïðèÿòåëè" - êîìåäèéíî øîó (2019 ïðîëåò), åï.18, 19 18:00 - "Áåç ïóêíàòà ïàðà" - ñ.6 åï.10, 11 19:00 - "Ñòîëè÷àíè â ïîâå÷å" - ñ.12 åï.2 20:00 - "Íîâèòå ñúñåäè" - ñ.5-7 åï.9 21:30 - "Íà ãîñòè íà òðåòàòà ïëàíåòà" 22:00 - "Ìîäåðíî ñåìåéñòâî" - ñ.8 åï.18, 19 23:00 - Ïðåìèåðà: "Ôèòíåñ" - åï.11, 12 00:00 - "×è÷î Áúê" /ï./ - êîìåäèÿ (ÑÀÙ, 1989) 02:00 - "Ëþáèìöè" /ï./ 03:00 - "Áåç ïóêíàòà ïàðà" /ï./ 04:00 - "Ñòîëè÷àíè â ïîâå÷å" /ï./ 05:00 - "Ëþáèìöè" /ï./

06:00 - Ñëåäâàùèÿò òîïìîäåë íà Àìåðèêà - 20 ñåçîí, åï. 15 06:45 - Ä-ð Çîóè Õàðò - âòîðè ñåçîí, åï. 12 07:45 - Îò÷àÿíè ñúïðóãè - ïúðâè ñåçîí, åï. 7 08:40 - Àìåðèêàíñêà ñúïðóãà - ïúðâè ñåçîí, åï. 1 09:05 - Àìåðèêàíñêà ñúïðóãà - ïúðâè ñåçîí, åï. 2 09:35 - Êàê ñå çàïîçíàõ ñ ìàéêà âè - ñåäìè ñåçîí, åï. 9 10:00 - Êàê ñå çàïîçíàõ ñ ìàéêà âè - ñåäìè ñåçîí, åï. 10 10:30 - Ñïåöèàëèçàíòúò, åï. 8 11:30 - Ãðàíä õîòåë, åï. 3 12:25 - Äðúçêè ìîìè÷åòà, åï. 3 13:20 - Ëåêàðèòå îò ×èêàãî - âòîðè ñåçîí, åï. 15 14:15 - Òÿëî çà îòìúùåíèå ñ Êëîè Êàðäàøèÿí, åï. 8 15:10 - Ä-ð Çîóè Õàðò - âòîðè ñåçîí, åï. 13 16:05 - Áåç ïóêíàòà ïàðà, åï. 21 16:30 - Áåç ïóêíàòà ïàðà, åï. 22 17:05 - Êàê ñå çàïîçíàõ ñ ìàéêà âè - ñåäìè ñåçîí, åï. 11 17:30 - Êàê ñå çàïîçíàõ ñ ìàéêà âè - ñåäìè ñåçîí, åï. 12 18:00 - Àìåðèêàíñêà ñúïðóãà - ïúðâè ñåçîí, åï. 3 18:30 - Àìåðèêàíñêà ñúïðóãà - ïúðâè ñåçîí, åï. 4 19:00 - Îò÷àÿíè ñúïðóãè - ïúðâè ñåçîí, åï. 8 20:00 - Ñïåöèàëèçàíòúò, åï. 9 21:00 - Ëåêàðèòå îò ×èêàãî - âòîðè ñåçîí, åï. 16 22:00 - Ñëàäêè íåïðèÿòíîñòè, åï. 12 22:55 - Ãðàíä õîòåë, åï. 4 23:50 - Ä-ð Çîóè Õàðò - âòîðè ñåçîí, åï. 13 00:50 - Áåç ïóêíàòà ïàðà, åï. 21 01:15 - Áåç ïóêíàòà ïàðà, åï. 22 01:50 - Àìåðèêàíñêà ñúïðóãà - ïúðâè ñåçîí, åï. 3 02:15 - Àìåðèêàíñêà ñúïðóãà - ïúðâè ñåçîí, åï. 4 02:40 - Îò÷àÿíè ñúïðóãè - ïúðâè ñåçîí, åï. 8 03:35 - Ñïåöèàëèçàíòúò, åï. 9 04:20 - Ñëåäâàùèÿò òîïìîäåë íà Àìåðèêà - 20 ñåçîí, åï. 15 05:15 - Òÿëî çà îòìúùåíèå ñ Êëîè Êàðäàøèÿí, åï. 8

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðîáîòè ïîä ïðèêðèòèå" - àíèìàöèÿ, åï.5 06:30 - "Òàçè ñóòðèí" - èíôîðìàöèîííî ïðåäàâàíå ñ âîäåù Àíòîí Õåêèìÿí 09:30 - "Ïðåäè îáåä" - òîêøîó ñ âîäåùè Äåñèñëàâà Ñòîÿíîâà è Àëåêñàíäúð Êàäèåâ 12:00 - bTV Íîâèíèòå - îáåäíà åìèñèÿ 12:30 - "Êîìèöèòå è ïðèÿòåëè" - êîìåäèéíî øîó 13:30 - Ïðåìèåðà: "Âòîðè øàíñ" - ñ.2 åï.68 (ïîñëåäåí) 15:00 - Ïðåìèåðà: "Øåñò ñåñòðè" - ñ.7 åï.23 16:00 - "Âñè÷êî ìîæå äà ñå ñëó÷è" - ñ.3 åï.15 17:00 - bTV Íîâèíèòå 17:30 - "Ëèöå â ëèöå" - ïóáëèöèñòè÷íî ïðåäàâàíå ñ âîäåù Öâåòàíêà Ðèçîâà 18:00 - Ïðåìèåðà: "Ñâîáîäåí äóõ" - åï.25 19:00 - bTV Íîâèíèòå - öåíòðàëíà åìèñèÿ 20:00 - Ïðåìèåðà: "Çàâèíàãè " - åï.35 21:00 - "Ôåðìàòà: Íîâ ñâÿò" - ðèàëèòè, ñ.5 22:30 - "Êîìèöèòå è ïðèÿòåëè" - êîìåäèéíî øîó 23:00 - bTV Íîâèíèòå - êúñíà åìèñèÿ 23:30 - "Ìúðòâà òî÷êà" - ñ.2 åï.21

00:30 - "Ñòðåëàòà" - ñ.5 åï.17 01:30 - "Êúùà îò êàðòè" - ñ.6 åï.4 02:30 - "Ïðåäè îáåä" /ï./ 04:40 - "Âòîðè øàíñ" - åï.8 05:30 - "Ëèöå â ëèöå" /ï./

06:00 - Àíèìàöèîíåí áëîê: "Òðàíñôîðìúðñ: Ðåñêþ Áîòñ" - ñ.3 åï.13 - 16 08:00 - "Áÿãñòâî îò çàòâîðà" - ñ.2 åï.20 09:00 - "Òåæêè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñ.6 åï.3 10:00 - "Ãîòúì" - ñ.3 åï.10 11:00 - "Òðåíèðîâú÷åí äåí" - åï.6 12:00 - "Ëåãåíäèòå íà óòðåøíèÿ äåí" - ñ.2 åï.4 13:00 - "Âúí îò ïåùòà" - êðèìèíàëåí, òðèëúð (Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑÀÙ, 2013), ðåæèñüîð Ñêîò Êóïúð, â ðîëèòå: Êðèñ÷úí Áåéë, Êåéñè Àôëåê, Çîóè Ñàëäàíà, Óäè Õàðåëñúí, Ñàì Øåïúðä, Óèëåì Äåôî è äð. 15:00 - "Áÿãñòâî îò çàòâîðà" - ñ.2 åï.21 16:00 - "Òåæêè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñ.6 åï.4 17:00 - "Ëåãåíäèòå íà óòðåøíèÿ äåí" - ñ.2 åï.5 18:00 - "Òðåíèðîâú÷åí äåí" - åï.7 19:00 - ×àñúò íà ñóïåðãåðîèòå: "Ãîòúì" ñ.3 åï.11 20:00 - Åêøúí â 8 (ïðåìèåðà): "Íàðêîñ" - åï.1 21:00 - bTV Íîâèíèòå 22:00 - Áàíäàòà íà Åêøúí: "Ïîñëåäíèÿò ëîâåö íà âåùèöè" - ôåíòúçè, åêøúí, ïðèêëþ÷åíñêè (ÑÀÙ, 2015), ðåæèñüîð Áðåê Àéñíúð, â ðîëèòå: Âèí Äèçåë, Ðîóç Ëåñëè è äð. 00:15 - "Íàðêîñ" - åï.1 01:15 - "Ãîòúì" - ñ.3 åï.11

02:15 - "Áÿãñòâî îò çàòâîðà" - ñ.2 åï.21 03:15 - "Ëåãåíäèòå íà óòðåøíèÿ äåí" - ñ.2

åï.5

04:15 - "Òðåíèðîâú÷åí äåí" - åï.7 05:15 - "Òåæêè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñ.6 åï.4

06:00 - Èíòåðíåò ñúñèïà æèâîòà ìè - ïúðâè ñåçîí, åï. 6 06:25 - Áåçñëåäíî èç÷åçíàëè - ñåçîí ñåäåì, åï. 20 07:15 - Áåçñëåäíî èç÷åçíàëè - ñåçîí ñåäåì, åï. 21 08:15 - Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî, åï. 13 09:15 - Áóë - âòîðè ñåçîí, åï. 10 10:10 - Áóë - âòîðè ñåçîí, åï. 11 11:15 - Åëåìåíòàðíî, Óîòñúí - ïåòè ñåçîí, åï. 15 12:10 - Áåçñëåäíî èç÷åçíàëè - ñåçîí ñåäåì, åï. 22 13:10 - Áåçñëåäíî èç÷åçíàëè - ñåçîí ñåäåì, åï. 23 14:10 - Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî, åï. 13 15:10 - Ðîêî Ñêèàâîíå, åï. 2 16:15 - Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ, åï. 2 17:10 - Ëàñ Âåãàñ - òðåòè ñåçîí, åï. 13 18:05 - Ëàñ Âåãàñ - òðåòè ñåçîí, åï. 14 19:05 - Áóë - âòîðè ñåçîí, åï. 12 20:00 - Áóë - âòîðè ñåçîí, åï. 13 21:00 - Åëåìåíòàðíî, Óîòñúí - ïåòè ñåçîí, åï. 16 22:00 - Ìèñòåðèèòå íà äîêòîð Áëåéê, åï. 2 23:05 - Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ, åï. 3 00:00 - Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî, åï. 14 00:55 - Åëåìåíòàðíî, Óîòñúí - ïåòè ñåçîí, åï. 16 01:55 - Îòäåë "Ðàçñëåäâàíå", åï. 1 02:40 - Îòäåë "Ðàçñëåäâàíå", åï. 2 03:30 - Àíäæåëèêà Ôàñò - ïåòè ñåçîí, åï. 2 04:15 - Îòåö Áðàóí - âòîðè ñåçîí, åï. 3 05:05 - Îòåö Áðàóí - âòîðè ñåçîí, åï. 4

06:20 - "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" - ñóòðåøåí áëîê 09:30 - "Íà êàôå" - ïðåäàâàíå íà NOVA 12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 12:30 - "Ìîÿò æèâîò" - ñ. 4 13:30 - "Îñòàíè ñ ìåí" (ïðåìèåðà) 15:00 - "×åðíà ðîçà" 16:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 16:10 - "Ïëþñ - Ìèíóñ" - ïóáëèöèñòè÷íî

ïðåäàâàíå, íà æèâî 17:00 - "Íàìåðè ìå" (ïðåìèåðà) 18:00 - "Ñåìåéíè âîéíè" (ïðåìèåðà) - òåëåâèçèîííà èãðà 19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA - öåíòðàëíà åìèñèÿ 20:00 - "Îòêðàäíàò æèâîò: Êðúâíè âðúçêè" (ïðåìèåðà) - ñ. 8 21:00 - "Èãðè íà âîëÿòà: Áúëãàðèÿ" (ïðåìèåðà) - ðèàëèòè 22:00 - "Ïúòÿò íà ÷åñòòà" (ïðåìèåðà)

06:30 - Êëþ÷úò êúì óñïåõà 06:59 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ

ñ. 5 /ï/ 08:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 13 /ï/ 09:15 - "Äà ñå ïîñìååì" 10:00 - "Àãåíòèòå íà ÙÈÒ" - ñ. 3 /ï/ 11:00 - "Ñíàéïåðèñòè" - ñ. 5 /ï/ 12:00 - "Õàâàé 5-0" - ñ. 2 /ï/

10:30 - EuroTV Shop 11:00 - Âðåìåíà è íðàâè - èçáðàíî 13:00 - Íîâèíè 13:15 - ×åñòíî êàçàíî - ñ Ëþáà Êóëåçè÷ 15:15 - Íîâèíè 15:30 - EuroTV Shop 16:00 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ 18:50 - Íîâèíè 19:20 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ 20:00 - Çàåäíî áúëãàðè - ñ ïðîô. Àëåêñàí-

23:00 - Íîâèíèòå íà NOVA 23:30 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñ. 5 00:30 - "Áåãúëöè îò áúäåùåòî" 01:30 - "Çàâèíàãè ñâúðçàíè" 02:45 - "Ñëúíöå è ëóíà" 05:20 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñ. 5 /ï/

äúð Òîìîâ 21:00 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó - ñ Âëàäî Áåðåàíó 22:00 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèëâèÿ ×àëúêîâà 23:00 - Íîâèíè 23:30 - Øåñòî ÷óâñòâî 01:30 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö 02:00 - EuroTV Shop 03:30 - Çàåäíî áúëãàðè - ñ ïðîô. Àëåêñàíäúð Òîìîâ 04:30 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó - ñ Âëàäî Áåðåàíó 05:30 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèëâèÿ ×àëúêîâà

06:00 - "Ñåäåì ÷àñà ðàçëèêà" /ï./ - åï.8, 9 08:00 - "Îò ðóñà ïî-ðóñà" - êîìåäèÿ, êðèìè-

06:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìàÿìè" - ñ. 8 /ï/

íàëåí (Êàíàäà, 2007), ðåæèñüîð Äèéí Õàìèëòúí, â ðîëèòå: Ïàìåëà Àíäåðñúí, Äåíèñ Ðè÷àðäñ, Åìàíþåë Âîæèå è äð. 10:00 - Òåëåïàçàð 10:15 - "Ñåäåì ÷àñà ðàçëèêà" - åï.10, 11 12:15 - Òåëåïàçàð 12:30 - "Ìåëîäèÿ çà åäíà íîù" - äðàìà (Êàíàäà, 2007), ðåæèñüîð Äåéâèä Óèéâúð, â ðîëèòå: Ëîðà Ëåéòúí, Àíòîíèî Êþïî è äð. 14:15 - "Øåñò ìåòðà äúëáî÷èíà" - ïðèêëþ÷åíñêè, äðàìà, áèîãðàôè÷åí (ÑÀÙ, 2017), ðåæèñüîð Ñêîò Óî, â ðîëèòå: Äæîø Õàðòíåò, Ìèðà Ñîðâèíî, Ñàðà Äþìîíò è äð. 16:15 - "Õîðúò íà ìîì÷åòàòà" - äðàìà (ÑÀÙ, 2014), ðåæèñüîð Ôðàíñîà Æèðàð, â ðîëèòå: Ãàðåò Óåðèíã, Äúñòèí Õîôìàí, Êàòè Áåéòñ, Äåáðà Óèíãúð, Êåâèí Ìàêõåéë è äð. 18:15 - Òåëåïàçàð 18:30 - "Ìàÿìè Âàéñ" - åêøúí, êðèìèíàëåí (ÑÀÙ, 2006), ðåæèñüîð Ìàéêúë Ìàí, â ðîëèòå: Äæåéìè Ôîêñ, Êîëèí Ôàðåë, Ãîíã Ëè, Äæîí Îðòèç, Äæúñòèí Äåðîó è äð. 20:50 - "Êàòî íà êèíî" - ïðåäàâàíå çà êèíî 21:00 - Ïðåìèåðà: "Ãîñïîæèöà Àìåðèêà" êîìåäèÿ (ÑÀÙ, 2015), ðåæèñüîð Íîà Áàóìáàê, â ðîëèòå: Ãðåòà Ãúðóèã, Ëîëà Êúðê, Øåéíà Äàóäñóåë, Êàòðèí Úðáè è äð. 22:45 - "Êîíòàêò" - ôàíòàñòèêà, äðàìà, ìèñòúðè (ÑÀÙ, 1997), ðåæèñüîð Ðîáúðò Çåìåêèñ, â ðîëèòå: Äæîäè Ôîñòúð, Ìàòþ Ìàêêîíúõè, Òîì Ñêåðèò, Äæåôðè Áëåéê, Óèëÿì Ôèêòíúð, Äæåíà Ìàëîóí è äð. 01:45 - "Ñåäåì ÷àñà ðàçëèêà" /ï./ - åï.10, 11 03:45 - "Ñëåïîòà" - äðàìà, ðîìàíòè÷åí (ÑÀÙ, 2017), ðåæèñüîð Ìàéêúë Ìåéëúð, â ðîëèòå: Àëåê Áîëäóèí, Äåìè Ìóð, Äèëúí Ìàêäúðìúò, Âèâà Áèàíêà è äð.

06:10 - Òåîðèÿ íà ãëóïîñòòà, åï. 13 06:35 - Òåîðèÿ íà ãëóïîñòòà, åï. 14 07:00 - Íåïîçíàòàòà ïëàíåòà, åï. 3 08:00 - Íåïîçíàòàòà ïëàíåòà, åï. 4 09:00 - Ðàçãëîáè ìå, åï. 7 10:00 - Åâðîïà îòâèñîêî, åï. 1 11:00 - Èñòèíàòà çà…, åï. 5 12:00 - Ðàçñëåäâàíå íà ñàìîëåòíè êàòà-

ñòðîôè, åï. 9 13:00 - Ðàçñëåäâàíå íà ñàìîëåòíè êàòàñòðîôè, åï. 10 14:00 - Ðàçãëîáè ìå, åï. 1 15:00 - Ìàãèñòðàëà ïðåç àäà: ÑÀÙ, åï. 8 16:00 - Ìðúñíà ðàáîòà, åï. 7 17:00 - Èñòîðèÿòà çà Áîã: Êîìïèëàöèè, åï. 3 18:00 - Ãåíèÿò: Ïèêàñî, åï. 3 19:00 - Èçãóáåíèòå ñúêðîâèùà íà ìàèòå, åï. 4 20:00 - Èçãóáåíèòå ñúêðîâèùà íà ìàèòå, åï. 2 21:00 - Ðóõâàíåòî íà ìîñòà â Ãåíóà, åï. 1 22:00 - Åâðîïà îòâèñîêî, åï. 4 23:00 - Èçãóáåíèòå ãðàäîâå ñ Àëáúðò Ëèí, åï. 4 00:00 - Íàðêîáëÿñúê: Çàëàâÿíåòî íà Õîàêèí Ãóñìàí, åï. 1 01:00 - Îòáëèçî: Íàé-ñòðîãèòå ðóñêè çàòâîðè, åï. 1 01:55 - Èçãóáåíèòå ãðàäîâå ñ Àëáúðò Ëèí, åï. 4 02:40 - Ñïàñèòåëåí îòðÿä â àäà, åï. 8 03:25 - Ìèãîâå îò êàòàñòðîôàòà, åï. 1 03:50 - Èçîñòàâåíè, åï. 13 04:10 - Ñïàñèòåëåí îòðÿä â àäà, åï. 8 04:55 - Ìèãîâå îò êàòàñòðîôàòà, åï. 1 05:15 - Èçîñòàâåíè, åï. 13 05:35 - Êàê äà ñïå÷åëèì, åï. 3

06:00 - "Äðàãà ôàìèëèÿ" - ñ. 2 07:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð" -

07:00 - "Çàãàäêè îò Ôëîðåíöèÿ" - ðîìàíòè÷íà äðàìà ñ ó÷. íà Ñèìîíå Õàíçåëìàí, Ðåíå Èôðà, Íàäåæäà Áðåíèêå, Ìèõàèë Ìåíäåë, Ðóôúñ Áåê è äð. /ï/ 09:00 - "Äà îáè÷àø ïî ðåöåïòà" - ðîìàíòè÷åí ôèëì ñ ó÷. íà Ìàÿ Ñòîÿí, Ðàéúí Ðîòìàí, Áåñ Àðìñòðîíã, Òàíÿ ×èøîëì è äð. 11:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìàÿìè" - ñ. 8 12:00 - "Êîôòè ïðè÷åñêà" - êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Ëèé-Àëèí Áåéêúð, Ëîðà Ìàðàíî, Êðèñ÷úí Êåìáúë è äð. 14:20 - "Ìèñòúð Äèéäñ" - êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Àäàì Ñàíäëúð, Óèíîíà Ðàéäúð, Ïåðè Àíäåëèí Áëåê, Äæîí Òóðòóðî è äð. /ï/ 16:20 - "Æåëÿçíàòà ìàñêà" - ïðèêëþ÷åíñêè ôèëì ñ ó÷. íà Ëåîíàðäî äè Êàïðèî, Äæåðúìè Àéðúíñ, Äæîí Ìàëêîâè÷, Æåðàð Äåïàðäèéî, Ãåéáðèúë Áúðí, Õþ Ëîðè è äð. 19:00 - "Ñîôèÿ - Äåí è Íîù" - ðèàëèòè ñåðèàë 20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìàÿìè" - ñ. 3 21:00 - "×óæäåíåöúò" - åêøúí ñ ó÷. íà Äæåêè ×àí, Ïèúðñ Áðîñíàí, ×àðëè Ìúðôè, Êåéòè Ëóí, Ðóôúñ Äæîóíñ è äð. 23:30 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìàÿìè" - ñ. 3 /ï/ 00:30 - "Äåòåòî â ìåí" - ðîìàíòè÷íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Äæåíè Ñëåéò, Ïîë Áðèãàíòè, Ãàáè Õîôìàí, Ðè÷àðä Êàéíä è äð.

06:00 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâåòîâíà êóïà â Ëåéê Ëóèç, ñóïåð Ã, ìúæå 06:45 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâåòîâíà êóïà â Ëåéê Ëóèç, ñïóñêàíå, ìúæå 07:30 - Ñêè ñêîêîâå: Ñâåòîâíà êóïà â Êóóñàìî 09:30 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî, òðåòè êðúã 11:30 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâåòîâíà êóïà â Ëåéê Ëóèç, ñóïåð Ã, ìúæå 12:30 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâåòîâíà êóïà â Ëåéê Ëóèç, ñïóñêàíå, ìúæå 13:25 - "Ïîáåäè ñúäáàòà" ñ Òåñà Óîðëè 13:30 - Äæóäî: Ãîëÿì øëåì â Îñàêà 14:00 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî, òðåòè êðúã 15:00 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî, òðåòè êðúã, äèðåêòíî 19:30 - Êîíåí ñïîðò: Horse Excellence, ìàãàçèííî ïðåäàâàíå 20:00 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâåòîâíà êóïà â Ëåéê Ëóèç, ñóïåð Ã, ìúæå 20:40 - Íîâèíè 20:45 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî, òðåòè êðúã, äèðåêòíî 01:30 - Íîâèíè 01:35 - Ñêè ñêîêîâå: Ñâåòîâíà êóïà â Êóóñàìî 04:00 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî, òðåòè êðúã

06:00 - "Ïðîñòè ìè" /ï/ 07:00 - "Ñåâåð Þã" /ï/ 08:10 - "Áÿëàòà ðîáèíÿ" - ñåðèaë /ï/

09:30 - "Íàçîâè ìå ïî èìå" /ï/ 13:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð"- ñ. 5 14:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 13 15:00 - "Àãåíòèòå íà ÙÈÒ" - ñ. 3 16:00 - "Æåíåíè ñ äåöà" - ñ. 6, 2 åï.à 17:00 - "Ðîçîâàòà ïàíòåðà 2" - ïðèêëþ÷åí-

ñêà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Ñòèâ Ìàðòèí, Æàí Ðåíî, Åìèëè Ìîðòèìúð, Àíäè Ãàðñèÿ, Àëôðåä Ìîëèíà, Àéøâàðèÿ Ðàé, Äæåðúìè Àéðúíñ, Äæîí Êëèéç, Ëèëè Òîìëèí è äð. /ï/ 19:00 - "Ñíàéïåðèñòè" - ñ. 5 20:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ: Ëîñ Àíäæåëèñ" - ñ. 6 21:00 - "Õàâàé 5-0" - ñ. 2 22:00 - "Ãðàäñêà ñïðàâåäëèâîñò" - åêøúí ñ ó÷. íà Ñòèâúí Ñåãàë, Åäè Ãðèôèí, Êàðìåí Ñåðàíî è äð. 00:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ: Ëîñ Àíäæåëèñ" - ñ. 6 /ï/ 01:00 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð

06:00 - Íåçàáðàâèìî; ñ. 4, åï. 1, êðèì. 07:10 - Õàíèáúë ïîñòìîðòåì; ñ. 3, åï. 10 07:15 - Íåçàáðàâèìî; ñ. 4, åï. 2, êðèì. 08:10 - Ïúòåøåñòâåíèöè; ñ. 2, åï. 6, äðàìà 09:05 - ×åíãåòà íîâîáðàíöè; ñ. 1, åï. 2 10:00 - Ìîðñêè äåòåêòèâè: Ëîñ Àíäæåëèñ; ñ.

9, åï. 19, êðèì. 10:55 - Ìîðñêè äåòåêòèâè: Ëîñ Àíäæåëèñ; ñ. 9, åï. 20, êðèìèíàëåí, äðàìà, ÑÀÙ, 2017 11:50 - Ïúòåøåñòâåíèöè; ñ. 2, åï. 6, äðàìà 12:45 - ×åíãåòà íîâîáðàíöè; ñ. 1, åï. 2 13:40 - Ñïåöèàëåí îòðÿä; ñ. 2, åï. 9, åêøúí 14:35 - Ìîðñêè äåòåêòèâè: Ëîñ Àíäæåëèñ; ñ. 9, åï. 19, êðèì. 15:30 - Ìîðñêè äåòåêòèâè: Ëîñ Àíäæåëèñ; ñ. 9, åï. 20, êðèì. 16:25 - Ïúòåøåñòâåíèöè; ñ. 2, åï. 7, äðàìà 17:20 - ×åíãåòà íîâîáðàíöè; ñ. 1, åï. 3 18:15 - Ñïåöèàëåí îòðÿä; ñ. 2, åï. 10 19:05 - Ìîðñêè äåòåêòèâè: Ëîñ Àíäæåëèñ; ñ. 9, åï. 21, êðèì. 20:05 - Ìîðñêè äåòåêòèâè: Ëîñ Àíäæåëèñ; ñ. 9, åï. 22, êðèì. 21:00 - Äîáðèÿò äîêòîð; ñ. 1, åï. 10 21:55 - Ñíàéïåðèñò: Ñòðåëåöúò ïðèçðàê 00:00 - Êàðàòå êèä 3; åêøúí 02:10 - Îïðåäåëåí äà îöåëåå; ñ. 2, åï. 1 02:50 - Ïðåñòúïíè íàìåðåíèÿ: Çàïîäîçðåíè; ñ. 1, åï. 10, êðèì. 03:30 - Ïðåñòúïíè íàìåðåíèÿ: Çàïîäîçðåíè; ñ. 1, åï. 11, êðèì. 04:10 - Âèðóñ; ñ. 2, åï. 11, óæàñè 04:50 - Ñâèäåòåëèòå; ñ. 2, åï. 1, êðèì. 05:45 - Íåçàáðàâèìî; ñ. 4, åï. 2, êðèì.

11:00 - "Ñèÿéíà ëóíà" /ï/ 12:00 - "Ìèñòè÷íà ëþáîâ" /ï/ 13:00 - "Ñåìåéíè âîéíè" - òåëåâèçèîííà èãðà /ï/ 14:00 - "×åðíà ëþáîâ" /ï/ 15:00 - "Áÿëàòà ðîáèíÿ" - ñåðèaë 16:00 - "Ñòàÿ 309" 17:00 - "Ñèÿéíà ëóíà" 18:00 - "Äúùåðÿ ìè" /ï/ 19:00 - "Ñåâåð Þã" 20:00 - "Ìèñòè÷íà ëþáîâ" (ïðåìèåðà) 21:00 - "Íàçîâè ìå ïî èìå" (ïðåìèåðà) 22:30 - "Äúùåðÿ ìè" (ïðåìèåðà) 23:30 - "×åðíà ëþáîâ" (ïðåìèåðà) 00:30 - "Ïðîñòè ìè" 01:30 - "Ñòàÿ 309" /ï/ 02:30 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð

07:00 - "Óòðåëàíäèÿ", åêøúí - ôàíòàñòèêà, ÑÀÙ, 2015; ðåæ. Áðàä Áúðä, ñ Äæîðäæ Êëóíè, Õþ Ëîðè, Áðèò Ðîáúðòñúí [12+] 09:10 - "Çàâðúùàíå â Êðèñòìàñ Êðèéê", ðîìàíòè÷íà äðàìà, ÑÀÙ, 2018; ðåæ. Äîí ÌàêÁðåðòè, ñ Òîðè Àíäåðñúí, Ñòèâúí Õàñçàð, Ñòèâúí Óåáúð, Êàðè Ìàò÷åò [12+] 10:40 - "×óäo", ñïîðòíà äðàìà, ÑÀÙ, 2004; ðåæ. Ãàâèí Î’Êîíúð, ñ Êúðò Ðúñåë, Ïàòðèøà Êëàðêñúí, Íîà Åìåðèõ, Øîí ÌàêKàí [0+] 12:55 - "Èíòåðñòåëàð", íàó÷íà ôàíòàñòèêà, ÑÀÙ, 2014; ðåæ. Êðèñòîôúð Íîëàí, ñ Ìàòþ ÌàêKîíúõè, Àí Õàòàóåé [12+] 15:40 - "Çåëåíàòà êíèãà", áèîãðàôè÷íà êîìåäèÿ, ÑÀÙ, 2018; ðåæ. Ïèòúð Ôàðåëè, ñ Âèãî Ìîðòåíñåí, Ìàõåðøàëà Àëè, Ëèíäà Êàðäåëèíè, Ñåáàñòèàí Ìàíèñêàëêî [12+] 17:50 - "Ñèëèöèåâàòà äîëèíà VI, 6 åï.", êîìåäèÿ, ÑÀÙ, 2019; ðåæ. Ìàéê Äæúäæ, ñ Òîìàñ Ìèäúëäú÷, Äæîø Áðåíúð [12+] 18:20 - "Øîóòî íà Äæîí Îëèâúð VI, 11 åï.", êîìåäèéíî òîêøîó, ÑÀÙ, 2019, [12+] 18:55 - "Ãîäçèëà (2014)", ôàíòàñòèêà, ÑÀÙ, 2014; ðåæ. Ãàðåò Åäóàðäñ, ñ Àðúí ÒåéëúðÄæîíñúí, Êåí Óàòàíàáå [12+] 21:00 - "Òúìíèòå ìó ìàòåðèè I, 5 åï.", ïðèêëþ÷åíñêè - ôåíúçè, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2019; ðåæ. Îòî Áàòúðñò, ñ Äàôíå Êèéí, Ðóò Óèëñúí, Äæåéìñ ÌàêÀâîé [12+] 22:00 - "Àôåðàòà V, 10 åï.", äðàìà, ÑÀÙ, 2019; ðåæ. Òîa Ôðåéçúð, ñ Äîìèíèê Óåñò, Ìîðà Òèúðíè, Äæîøóà Äæàêñúí [15+] 23:05 - "Ôàòàëíî çàòèøèå", ïñèõîòðèëúð, ÑÀÙ, 2019; ðåæ. Ñòèâúí Íàéò, ñ Ìàòþ ÌàêKîíúõè, Àí Õàòàóåé, Äàÿí Ëåéí [15+] 00:50 - "Òúðñåíå (2018)", òðèëúð, ÑÀÙ, 2018; ðåæ. Àíèø Øàãàíòè, ñ Äæîí ×î, Äåáðà Ìåñèíã, Ìèøåë Ëà, Ñàðà Ñîîí [15+] 02:35 - "Ëîøè ìîì÷åòà", åêøúí - êðèìè êîìåäèÿ, ÑÀÙ, 1995; ðåæ. Ìàéêúë Áàé, ñ Óèë Ñìèò, Ìàðòèí Ëîðúíñ, Òeà Ëåîíè [15+]

ÂÐÅÌÅÒÎ Â ÁÓÐÃÀÑ ÂÒÎÐÍÈÊ Òåìïåðàòóðà: 3/7°C Îáëà÷íî, êðàòúê äúæä Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 98% Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0% Îáëà÷íîñò 98%

ÑÐßÄÀ Òåìïåðàòóðà: -1/4°C Ïðîìåíëèâà îáëà÷íîñò Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 7% Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0% Îáëà÷íîñò 28%


Чф

3 ДЕКЕМВРИ 2019

11

       


12

3 ДЕКЕМВРИ 2019

Бургаски политик посети парижкото кабаре „Лидо“

Black

Cy­an Ma­gen­ta Yel­low

то парижко кабаре „Lido“. Благодаря на моите френски партньори и приятели, които направиха тази вечер възможна“, написа Зафиров. Във Франция бургазлията бе заради провелата се генерална асамблея на ев-

Петър НИКОЛАЕВ Бургаският политик и член на ИБ на БСП Атанас Зафиров и съпругата му посетиха знаменитото френско кабаре „Лидо“ в Париж, където са изгледали заедно спектакъл. Това разкри

Чф

Булевард

ропейското ръгби. Самият Атанас Зафиров е и президент на родната ни федерация в този спорт. На срещата в Париж той успя да се срещне и обмени няколко думи с шефа на световна ръгби федерация – сър Бил Бомон.

Представят клиповете от проекта „С гласа на Бургас“

самият той в профила си в социалната мрежа. „След добре свършената работа е време за удоволствия. А най-доброто удоволствие е споделеното. С моята съпруга се насладихме на изключителен спектакъл в знаменито-

cÍÁÄÏÇßÐÄßÌ¿ßÀÙÊ¿ÏÐÉÍÑÍ

WWW.faragency.bg

xÙÎÍÔÉÌÉ ÑÖ×ËÉÛÑËÖÑ ÛÎàÖÑ Û×Ù×ËÎ ÐÉ ÔÑÚÛ Ö× Ø×ÍÞÙÉÖËÉÖÎ ÖÉ ÏÑÛÖÑ ÓÜÔÛÜÙÑ ßÉÙÎËÑßÉ

ÚÔãÖà×ÌÔÎÍ ÐÎÔÎÖàÜßÑ Ô×ÐÈ Ñ ÍÙ xÙ×ÑÐËÎ ÍÎÖÑ ÚÉ Ø× ÊãÔÌÉÙÚÓÑ ØÉÛÎÖÛ ØÙÑ ÑÐØ×ÔÐËÉ ÖÎ ÖÉ »xÎÖÎÙÌÎÛÑÓ¼ ÛÎÞÖ×Ô×ÌÑÈ tÎÚÖÑ ÚÉ ÐÉ

ØÙÑÔ×ÏÎÖÑÎ ÖÎ ÐÉØÜáËÉÛ ÍçÐÑÛÎ ÊãÙÐ× ÚÎ

ÉÊÚ×ÙÊÑÙÉÛ ÖÎ ÍÉËÉÛ ØÙÑÌ×ÙÑ ØÙÎÍ×ÛËÉÙÈ ËÉÛ Ø×ÈËÉÛÉ ÖÉ ÞÔ×Ù×ÐÉ ÚÛÙÎÚÉ ØÙÑ ÛÙÎÛÑ ÙÉÖÎ Ú ÞÎÙÊÑßÑÍÑ ÜÕ×ÙÉÛÉ ÖÉ Ø×àËÉÛÉ

VPBS 10 1590 лв. с ДДС

+ подарък прахосмукачка Бургас кв. "Акациите", ул. "Индустриална" 32 +359 877 121 111 +359 886 793 545 marketing@verso-bg.com

kÅÇÍËÏËÍÝĽÝÈÅÎÏÊËÝÌËÁÒͽʿ½Ê‡

КУПИ ОНЛАЙН www.versо-bg.com

Следете новините в развитие и на мобилната версия, достъпна за всички смарт устройства

GSM 0888 337 983; E-mail: liubchev@abv.bg

Златните книги на Disney

Търсете в разпространителската мрежа и обектите за продажба на вестници

Profile for faragency

03.12.2019 - бр. 228  

Черноморски фар, бр. 228, 03.12.2019

03.12.2019 - бр. 228  

Черноморски фар, бр. 228, 03.12.2019

Profile for faragency
Advertisement