__MAIN_TEXT__

Page 1

Úklid kostela: skupinka číslo 11.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

7. neděle v mezidobí

24. února 2019

1.čtení: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 * Hospodin tě vydal do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáhnout ruku na tebe. Žalm: Žl 103,1-2.3-4.8+10.12-13 * Hospodin je milosrdný a milostivý. 2.čtení: 1Kor 15,45-49 * Jako jsme nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze země, poneseme i podobnost s tím, který je z nebe. Evangelium: Lk 6,27-38 * Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Na blahoslavenství spojené s trojím „běda vám…“ (Lk 6,20-26) přímo navazuje náš text. Jde o morální kodex, jakýsi komentář k Desateru. BOHOSLUŽBY OD 24. ÚNORA DO 3. BŘEZNA 2019 7. neděle v mezidobí 24. února sbírka Haléř sv. Petra

Lidečko

7:30

Hor. Lideč Lidečko

9:00 10:30

pondělí 25. února

za + z rodiny Daňkové a Vraníkové, dar zdraví a BP pro živou rodinu za živé a + farníky za + dárce (mešní fundace) mše svatá nebude

úterý 26. února

mše svatá nebude

středa 27. února

mše svatá nebude

čtvrtek 28. února

pátek 1. března první pátek

sobota 2. března sobotní památka Panny Marie 8. neděle v mezidobí 3. března

Lidečko Lidečko Lidečko

16:00 17:00 18:00

Lidečko Lidečko Hor. Lideč Hor. Lideč

19:00 8-9 14:30 16:30

Lidečko

18:00

Lidečko

7:00

Lidečko Hor. Lideč

7:30 9:00

Lidečko

10:30

Lidečko Pulčín

11:45 15:00

svátost smíření pro děti a mládež adorace a svátost smíření za + Josefa Hyžáka, celou + rodinu Vaculčíkovu, zdraví a BP pro živé rodiny svátost smíření (2 kněží) svátost smíření adorace a svátost smíření za + rodiče Krajčírovy, zetě a vnuka Palka a BP pro živou rodinu za + Aloise Bučka, dar víry, BP pro rodinu Bučkovou mariánské večeřadlo a mše svatá za živé a + členy živého růžence za živé a + farníky na poděkování za dar života s prosbou o BP a pomoc pro celou rodinu za + Vlastislava Martinku, + rodiče, sourozence a švagry Josefa Talafu a Josefa Šuláka udílení svátosti křtu mše svatá

Kdo ještě nemáte podrobné informace na „Dobu sněhovou“, vyzvedněte si je po mši svaté v sakristii. Také moc prosím o modlitbu za děti i vedoucí, aby vše proběhlo bez problémů a aby to pro všechny účastníky byly příjemně strávené chvíle. Pouť do Izraele s P. Františkem Kuběnou SJ v termínu 8. – 20. září 2019. Podrobné informace jsou na vývěsce v předsíni kostela. Přihlašovat se můžete do 8. března. Katecheze dobrého pastýře během jarních prázdnin nebude. Od následujícího týdne (4. března) se přesunuje na pondělky, čas (od 16.30) i místo (dům Martina Hrabiny) zůstává. Srdečně zvu malé děti od 3 let a jejich rodiče. Přífarní tábor proběhne od 5. do 9. srpna 2019 na faře v Lidečku. Organizátoři hledají spolupracovníky z řad dospělých či starší mládeže. „Den pomoci je víc než žádný, celý týden bude krásný“. Hlaste se u Tomáše Fojtů nebo u Jana Novotného. Farní tábor pro děti od 6. do 8. třídy se bude konat 15. - 20. července 2019 na faře v Pačlavicích, cena 1400 Kč (v případě že pojedou sourozenci, tak první zaplatí 1400 Kč, další 1200 Kč). Přihlášky odevzdávejte buď otci Petrovi (můžete i na faře do schránky) nebo p. Vittekové v náboženství a to do konce března. Více informací u Kristýny Řepové (číslo je na přihlášce). Ohlášky před sňatkem: Stanislav Hrabica z Lidečka a Michaela Pěntáková z Janové si udělí v sobotu 2. března 2019 ve farním kostele v Hovězí svátost manželství. Přijměte srdečné pozvání v sobotu 2. března v 17:00 do kostela v Lidečku na povídání a promítání fotek o celosvětovém setkání mládeže v Panamě. Těší se na vás Kristýna Garguláková. Zveme zvláště všechny mladé z farnosti Během mé nepřítomnosti ve farnosti (pobyt s rodinou v Mariazell) se v případě zaopatřování obracejte na pana děkana Františka Krále (tel.č. 731 402 160).

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 24. února 2019  

7. neděle v mezidobí

Kvítek 24. února 2019  

7. neděle v mezidobí

Advertisement