Page 1

PŘIHLÁŠKA NA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně. Vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit. 1. čtení: Lv 13, 1-2. 45-46 * Malomocný bude bydlet sám a zdržovat se mimo tábor. Žalm: 32* Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. 2. čtení: 1 Kor 10, 31-11,1 * Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista. Evangelium: Mk 1,40-45 * Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn. Byla k tomu třeba víra malomocného a Ježíšův dotyk. Předstoupení před kněze a přinesení oběti mělo úředně dotvrdit, že k uzdravení došlo. Ježíš tímto činem demonstruje moc evangelia. Jde o potvrzení jeho slov, nikoli o produkci úspěšného léčitele. BOHOSLUŽBY OD 11. ÚNORA DO 18. ÚNORA 2018 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Lidečko 7:30 na poděkování za 80 let života a BP pro ž.rodinu 11. února Hor. Lideč 9:00 za živé a + farníky Lidečko 10:30 za + Miloslava Šviráka, jeho + manželku Annu, představování + rodiče, sourozence, vnučku Marcelku a BP prvokomunikantů pro ž.rodinu Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu pondělí 12. února Lidečko 18:00 za + manžela Josefa, švagrovou Martinu, jejich + otce, BP pro ž.rodinu Machů a Malíkovu úterý 13. února Lidečko 7:00 za nemocnou dceru středa 14. února Lidečko 7:30 za + Rostislava Daňka Hor. Lideč 16:30 za + rodiče Hrbáčkovy a Chovancovy, + z rodiny, POPELEČNÍ STŘEDA BP pro ž.rodinu Lidečko 18:00 za + Miroslava Janošíka, bratry a BP pro celou ž.rodinu čtvrtek 15. února Lidečko 17:00 adorace, svátost smíření Lidečko 18:00 za + Emílii Mrázovou, DO a BP pro ž.rodinu pátek 16. února Hor. Lideč 15:30 adorace, svátost smíření mše svatá Hor. Lideč 16:30 poděkování za 83 a 87 let manželů Išpoldových pro rodiče a děti Lidečko 18:00 za + rodiče Filákovy, + předky a dar zdraví pro živé rodiny sobota 17. února Lidečko 7:00 za + rodiče Ryzovy, + děti, + vnučku a BP a ochranu pro ž.rodinu 1. NEDĚLE POSTNÍ Lidečko 7:30 za živé a + farníky 18. února Hor. Lideč 9:00 za + Boženu Vaculkovou - 1. výročí úmrtí Lidečko 10:30 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví, víry a dary DS pro děti s rodinami Lidečko 14:00 pobožnost křížové cesty

Jméno..............................................................Adresa................................................... Úklid kostela: č. 461 - 480 Postní duchovní obnova s P. Jánem Rušínem SVD, farářem v Halenkově v sobotu 24. února v KD v Lidečku. Zahájení v 9:00, závěr v 13:30 při mši sv. v kostele. Do 18. února odevzdejte na faře nebo v sakristii vyplněnou přihlášku s režijním poplatkem 120,- Kč, studenti 70,- Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email: faralidecko@seznam.cz. Dnes naposledy se můžete přihlásit na jarní prázdninový pobyt na faře. Ministrantská schůzka bude tuto sobotu 17. února v 8:00 na faře. Setkání pastorační rady je zítra v pondělí 12. února v 19:00 na faře. Zkouška sboru na Velikonoce bude tento čtvrtek v 19:00 na faře. Prosíme o hojnou účast a odpovědný přístup. Sbírka u jesliček vynesla celkem 39.915,- Kč (Lidečko 23.553,- a Hor. Lideč 16.362,- Kč). Částka bude odeslána na konto Likvidace lepry. Výtěžek farního plesu 27.000,- Kč bude použit na zakoupení obleků pro děti na 1. svaté přijímání. Jsou vystaveny v boční kapli u televize, kde můžete ještě na tento účel přispět. Římskokatolická farnost Lidečko hospodaření za rok 2017

Matriky v roce 2017 Pokřtěných bylo 23 dětí. Z toho 13 chlapců a 10 děvčat. První svaté přijímání přijalo 25 dětí a 1 dospělý. V Horní Lidči 10 dětí a v Lidečku 15 dětí. Svátost biřmování přijalo 26 mladých z naší farnosti. Svátost manželství si v naší farnosti udělilo 11 párů. Svátost nemocných přijalo při společném udílení 140 věřících. V Horní Lidči 50 a v Lidečku 90. Zemřelých, kteří byli v naší farnosti pochováni bylo 35. 14 osob bylo z Horní Lidče, 18 osob z Lidečka a 3 lidé z jiných farností.

Počáteční zůstatek k 1.1.2017

4 093 384,69 1 714 838,28

C e l k e m příjmy Kostelní sbírky Sbírky k odeslání a účelové Příjmy

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11. ÚNORA 2018

v sobotu 24. února 2018 od 9:00 v kulturním domě v Lidečku + poplatek 120,-

Sbírky běžné

1 458 383,00 394 063,00 1 064 320,00

Hopodářská činnost (nájmy, lesní hospodaření)

196 550,00

Úroky z běžného účtu

9739,28

Ostatní příjmy

780,00

Dotace

39 386,00

Dary fyzických a právnických osob

10 000,00

C e l k e m výdaje

2 540 334,92

Režijní výdaje Bohoslužebné výdaje

Výdaje

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

787 057,42 79 885,70

Spotřeba materiálu

141 372,50

Energie (plyn, elektřina, voda)

220 765,00

Opravy a udržování

247 706,00

Ostatní náklady a služby Daně a poplatky Dary odeslané

97 328,22 20 234,00 68 830,00

Mzdové náklady

106 280,00

Příspěvek na mzdový fond AO

183 154,00

Pojištění - Havarijní fond Ostatní náklady Oprava fary Odeslané sbírky Konečný zůstatek k 31. 12. 2017

12 200,00 1 514,50 1 000 002,00 361 063,00

3 267 888,05

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 11. února 2018  

6. neděle v mezidobí

Kvítek 11. února 2018  

6. neděle v mezidobí

Advertisement