Page 1

Úklid kostela: č. 81-100

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

26. neděle v mezidobí 1. října 2017 1.čtení: Ez 18,25-28 * Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků, sám sebe zachrání. Žalm: Žl 25 * Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. 2.čtení: Flp 2, 1-11 * Mějme v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Evangelium: Mt 21,28-32 * Litoval toho a šel. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Všechny úsudky člověka před Boží moudrostí a láskou blednou. Ale Ježíšovi současníci měli mnohdy až příliš jasno v otázce, kdo před Bohem obstojí. Tím více je šokovalo Ježíšovo prohlášení o přednostní cestě hříšníků do Božího království. Tato přednost nemá důvod v hříchu samotném, ale uplatňuje se tehdy, když hříšník Bohu uvěří, zatímco zdánlivě spravedlivý věří dále především sobě a svým představám. BOHOSLUŽBY OD 1. ŘÍJNA DO 8. ŘÍJNA 2017 26. neděle v mezidobí Lidečko 7:30 za + Josefa Hrabicu k 10. výročí +, BP pro 1. října ž.rodinu Hor. Lideč 9:00 za ž. a + rodinu Slánskou a Tkadlecovu Lidečko 10:30 za živé a + farníky Pulčín 15:00 mše svatá pondělí 2. října Lidečko 17:00 svátost smíření památka svatých Lidečko 18:00 za živou a + rodinu Sekvardovu a DO andělů strážných úterý 3 . října Lidečko 7:00 za živé a + farníky středa 4. října Hor. Lideč 16:00 svátost smíření památka Hor. Lideč 17:30 za + Bohumíra Štefku a BP pro ž. rodinu sv. Františka z Assisi čtvrtek 5. října Lidečko 15-17 svátost smíření pro děti a mládež Lidečko 17:00 adorace, svátost smíření Lidečko 18:00 za + Karla Janáče, 2 + rodiče, BP pro ž.rodinu Lidečko 19:00 svátost smíření – 3 zpovědníci pátek 6. října Lidečko 8-9 svátost smíření první pátek Hor. Lideč 16:00 adorace, svátost smíření Hor. Lideč 17:00 za + rodinu Šomanovu a BP pro ž.rodinu Lidečko 17:00 adorace Lidečko 18:00 za + rodiče Krajčovy, + děti, vnuka a BP pro ž.r. sobota 7. října Lidečko 7:00 mariánské večeřadlo a mše svatá za živé a + památka Panny Marie členy živého růžence Růžencové 27. neděle v mezidobí Lidečko 7:30 za + syna, + z rodiny Paláčkovy a Rumánkovy, 8. října BP pro ž.rodinu Hor. Lideč 9:00 za rodinu Vikovu, dary Ducha sv. a DO Lidečko 10:30 za + Ladislava Šviráka, 2 + rodiče, sourozence, živou a + rodinu (při mši sv.udílení svátosti křtu)

V úterý 10.10.2017 si připomeneme 30 let od úmrtí pana kanovníka P. Karla Pleváka. V 16:15 se sejdeme na hřbitově u jeho hrobu ke společné modlitbě. Potom bychom se přesunuli do kostela, kde by za něj byla v 17:00 sloužena mše svatá. Po mši svaté bude program pokračovat v malém sále kulturního domu přátelským posezením a vzpomínáním na tohoto vzácného kněze a člověka. Všichni jste srdečně zváni. Srdečně zvu maminky (nejen z naší farnosti) každé pondělí od 9:30 do 12:00 na faru do Lidečka do klubu maminek (nejen) na mateřské dovolené. Přicházet můžete kdykoliv během této doby a těšit se můžete na čas prožitý v uvolněné atmosféře s jinými maminkami a dětmi, povídání si, cvičení, pohybové hry, zábavné a tvořivé činnosti, omalovánky a různé pracovní listy. Pro maminky je také zajištěno malé občerstvení a podle potřeby i hlídání dětí. Začíná se již toto pondělí 2. 10. Klub se uskuteční pod záštitou Děkanátního centra pro rodinu Vsetín. Mše svaté pro rodiče s dětmi začnou v obou kostelích tento pátek. Srdečně zvu zvláště letošní třeťáky a jejich rodiče. Návštěvovat nemocné budu tento týden vždy od 9:00. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek Lidečko (dolňansko) a v pátek Lidečko (horňansko). Další společná schůzka ministranů z Lidečka i Horní Lidče bude tuto sobotu 8.10. v 8 hodin na faře. Po schůzce si půjdeme něco zahrát do haly, vezměte si sportovní obuv. Biřmovanci mají taktéž tuto sobotu biřmovaneckou schůzku. Sejdeme se v 18 hodin na faře. Přijměte srdečné pozvání otce arcibiskupa Jana Graubnera na svěcení našich nových pomocných biskupů Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka, které se uskuteční v sobotu 14.10. v 10 hodin v olomoucké katedrále.

Sbírky v září 2017 3.9. 10.9. 17.9. - sbírka na farnost 24.9.

Lidečko 7:30 5 050,- 6 690,- 16 534,- 5 331,-

Horní Lideč 9:00 5 024,- 5 455,- 13 773,- 5 351,-

Všem, kdo jste přispěli jakoukoliv částkou, ať Bůh odplatí!!!

Lidečko 10:30 5 192,- 5 321,- 12 033,- 4 514,-

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 1. října 2017  

26. neděle v mezidobí

Kvítek 1. října 2017  

26. neděle v mezidobí

Advertisement