Page 1

Společná schůzka ministranů z Lidečka i Horní Lidče bude tuto sobotu v 9 hodin na faře. Přijďte, prosím, všichni!

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

20. neděle v mezidobí 20. srpna 2017 Liturgie slova 20. neděle v mezidobí - vstupní antifona: Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. 1.čtení. Iz 56,1.6-7 * Cizince přivedu na svou svatou horu. Žalm: Žl 67 * Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! 2.čtení:Řím 11, 13-15. 29-32* Boží dary Izraeli a jeho povolání jsou neodvolatelné. Evang: Mt 15,21-28 * Ženo, jak veliká je tvá víra! Nejde jen o to, že evangelium plasticky ukazuje, že i pohané mají šanci. Jde o víru. Předmětem víry této ženy není splnění jejího přání. Ona věří především Ježíši, vnímá jeho poslání, určené ve prospěch všech potřebných. BOHOSLUŽBY OD 20. SRPNA DO 27. SRPNA 2017 20. neděle v mezidobí Lidečko 7:30 za farníky 20. srpna Hor. Lideč 9:00 za + Aloise a Marii Filákovy a ž.rodinu SBÍRKA NA FARNOST Lidečko 10:30 za + Annu a Antonína Čížovy, BP pro ž.rodinu Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání pondělí 21. srpna Lidečko 18:00 za 2 + rodiče, BP a pomoc pro ž.r. úterý 22. srpna

Lidečko

7:00 za + rodiče Matochovy, dar zdraví pro ž.rodiny

středa 23. srpna

čtvrtek 24. srpna pátek 25. srpna

sobota 26. srpna

Lidečko Lidečko Hor. Lideč Hor. Lideč Lidečko Lidečko

17:00 18:00 16:00 17:00 18:00 7:00

21. neděle v mezidobí 27. srpna

Lidečko Hor. Lideč Lidečko

7:30 za + rodiče Gajdošíkovy a Žídkovy, BP pro ž.r. 9:00 za + Františka Garguláka, syna, 2 + rodiče 13:00 na poděkování za letošní úrodu – u motorestu (celebruje P. Ladislav Švirák)

mše svatá nebude adorace, svátost smíření na pod. za přijatá dobrodiní a narození vnučky adorace, svátost smíření na poděkování za 70 let života a za BP pro děti s rodinami za + prarodiče, jejich + děti, ž. a + z rodiny za farníky

Svátky: 21.8. památka sv. Pia X.,papeže; 22.8. památka Panny Marie Královny; 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola; * Úklid kostela: 501-520* Pozvání na Dožínky v Lidečku v neděli 27. srpna: 13:00 děkovná mše svatá za úrodu * 14:30 dožatá na poli * 15:00 předání dožínkového věnce * 15:30 program souborů Malý Valášek Lidečko, Valášek Hor. Lideč a cimbálová muzika Lidčan. Hudební doprovod zajistí dechová hudba Lidečanka a cimbálová muzika Kaňúr. Setkání všech, kdo ve farnosti pomáhají s rozdílením sv. přijímání při mši svaté nebo při návštěvě nemocných se uskuteční tento pátek 25.8. v 19 hodin na faře.

Příští čtvrtek 30.8. v 19 hodin zvu na faru všechny členy pastorační i ekonomické rady. Hlavním bodem programu bude příprava na oslavu 30. výročí úmrtí P. Karla Pleváka. Při té příležitosti bych vás rád poprosil o spolupráci. Jistě máte mnoho vzpomínek na působení P. Pleváka v naší farnosti. Nebojte se napsat nějakou zkušenost, svědectví, příběh či úsměvnou historku, která by se s ním pojila. Příspěvky bychom rádi použili v novém čísle farního časopisu. Klidně je můžete vhodit na faru do schránky. Uzávěrka je do konce září. Moc děkujeme. V úterý 19.9. se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn. Zapisovat se můžete vzadu u obětních darů. Čas odjezdu a cena budou ještě upřesněny. Město Vsetín bude od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 dějištěm sedmého ročníku multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Součástí programu budou žánrově různorodá hudební vystoupení, semináře, workshopy, divadelní a filmová představení, program pro děti a sportovní vyžití. Návštěvníci také budou moci využít poradenskou nebo modlitební službu. Předprodej vstupenek probíhá na internetových stránkách festivalu www.festivalunited.cz, kde jsou uvedeny podrobné informace. Aktuality jsou průběžně uveřejňovány na sociální síti Facebook www.facebook.com/festivalunited.

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 20. srpna 2017  

20. neděle v mezidobí

Kvítek 20. srpna 2017  

20. neděle v mezidobí

Advertisement