Page 1

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

19. neděle v mezidobí 13. srpna 2017 Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají. 1.čtení 1 Král. 19, 19a.11-13a * Postav se na hoře před Hospodinem! Žalm: Žl 85 * Pane, ukaž nám své milosrdenství. 2.čtení: Řím 9, 1-5 * Přál bych si, abych já sám byl proklet pro své bratry. Evangelium: Mt 14, 22-33 * Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě! Celá doba Ježíšova pozemského putování s učedníky byla dobou vyučování. Slovem i činem je Ježíš připravoval na úkol, který jim chtěl svěřit – být jeho svědky a hlasateli evangelia. Víra učedníků tu nebyla hned, i když byli pro Ježíše nadšeni. A tak je tomu v církvi v celých dějinách. Víře se člověk učí i na cestě, která prochází pochybnostmi. BOHOSLUŽBY OD 13. SRPNA DO 20. SRPNA 2017 19. neděle v mezidobí Lidečko 7:30 za + rodiče Brhlovy, + děti a vnuka 13. srpna Hor. Lideč 9:00 za farníky Lidečko 10:30 za + Annu Petruskovou, + syna, 2 + manžely, ž.a + rodinu Lidečko 14:00 fatimská pobožnost a svátostné požehnání pondělí 14. srpna Lidečko 18:00 za + Antonína Bučka, +bratra Josefa, 2+ rodiče úterý 15. srpna SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE středa 16. srpna čtvrtek 17. srpna

Hor. Lideč Lidečko

pátek 18. srpna sobota 19. srpna Pouť rodin v Olomouci 20. neděle v mezidobí 20. srpna SBÍRKA NA FARNOST

17:00 za + Josefa Františe, ž. a + rodinu 18:00 za + Ludmilu a Josefa Surovcovy, BP pro ž.rodinu 17:30 za + rodiče, 2 syny, ž. a + rodinu Krajčovu a Manovu 17:00 adorace, svátost smíření 18:00 za + P. Aloise Juráně, jeho rodiče, sourozence a BP pro ž.rodinu mše svatá nebude

Hor. Lideč

11:00 svatební mše svatá

Lidečko Hor. Lideč Lidečko Lidečko

7:30 9:00 10:30 14:00

Hor. Lideč Lidečko Lidečko

za farníky za + Aloise a Marii Filákovy a ž.rodinu za + Annu a Antonína Čížovy, BP pro ž.rodinu adorace a svátostné požehnání

Svátky: 14.8. památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka;15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie; * Úklid kostela: 481-500* Ohlášky před sňatkem: svátost manželství si udělí v sobotu 19. srpna v 11:00 v kostele v Hor. Lidči Tomáš Drga z Újezdu u Val. Klobouk a Anna Slánská z Hor. Lidče.

Návštěvy nemocných: Stále můžete v sakristii nahlašovat nemocné, o nichž víte, že by měli zájem o pravidelnou měsíční návštěvu kněze. Pozvání na Dožínky v Lidečku v neděli 27. srpna: 13:00 děkovná mše svatá za úrodu * 14:30 dožatá na poli * 15:00 předání dožínkového věnce * 15:30 program souborů Malý Valášek Lidečko, Valášek Hor.Lideč a cimbálová muzika Lidčan. Hudební doprovod zajistí dechová hudba Lidečanka a cimbálová muzika Kaňúr. Brigáda Markvartice: Kdo byste měl zájem pomoci při opravě kostela v Markvarticích v Severních Čechách, přihlaste se prosím u mne nebo u kostelníků. Jednalo by se o předposlední týden v srpnu (21. - 26. 8.)

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V ÚTERÝ 15. SRPNA Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu. Oslavujme Pannu Marii; vždyť z jejího nanebevzetí se radují i andělé. 1.čt. Zj. 11.19a; 12.1.3-6a.10ab. * Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama.* Žalm 45. * Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem. * 2.čt. 1 Kor 15, 20-27a. * Na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi. * Evang: Lk 1, 39-56 * Učinil mi veliké věci ten, který je mocný: ponížené povýšil. Slavnost Nanebevzetí P. Marie je doporučený zasvěcený svátek, přijďte na mši sv.!

Společný odjezd na CSM v Olomouci: Na celostátní setkání mládeže je z naší farnosti oficiálně přihlášených 32 mladých. Společný odjezd bude v úterý 15. srpna. Sraz v 14:10 na nádraží v Horní Lidči, odjezd rychlíkem v 14:37. Koupila by se společná jízdenka, která je mnohem levnější. Modlete se, prosím, za toto setkání, aby bylo pro mladé velkým povzbuzením na jejich cestě víry.

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 13. srpna 2017  

19. neděle v mezidobí

Kvítek 13. srpna 2017  

19. neděle v mezidobí

Advertisement