Page 1

informátor římskokatolické farnosti Lidečko 6. neděle velikonoční - 21. května 2017 S radostným zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja. 1. čt. Sk 8,5-8.14-17 * Vložili na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého Žalm Žl 66 * Jásejte Bohu všechny země! 2. čt.- 1 Petr 3, 15-18 * Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. Evangelium: Jan 14,15-21 * Budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce. Pozadí úryvku tvoří opět smlouva. I ve starozákonní smlouvě byli spolu spojené „láska k Bohu“ a „přilnutí k jeho přikázáním“. Evangelium však nově tuto lásku směřuje bezprostředně k Ježíši (tím se nevylučuje, že je to zároveň láska k Bohu Otci). Ježíš je totiž prostředníkem nové smlouvy, a proto učedníci mají zachovávat jeho přikázání, tj. jeho slova. Obsahem těchto slov je zjevení Ježíšovy osoby a jeho poslání. Duch pravdy pak uvádí učedníky k hlubšímu poznání i rozpoznání pravdy, tj. samotného Ježíše přítomného v srdci věřícího. BOHOSLUŽBY OD 21. KVĚTNA DO 28. KVĚTNA 2017 6. neděle velikonoční Lidečko 7:30 za + rodiče Pechalovy, dar zdraví pro ž. rodinu 21. května Hor. Lideč 9:00 za + syna Rostislava, ž. a + r. Žídkovu a Důbravovu sbírka pro farnost Lidečko 10:30 za + Annu a Aloise Dorňákovy Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání pondělí 22. května Lidečko 18:00 za manžele Vaculčíkovy, živou a + rodinu úterý 23. května Lidečko 18:00 májová pobožnost středa 24. května Hor. Lideč 17:30 za 2 + rodiče a BP pro ž. r. Trčkovu a Matochovu čtvrtek 25. května Hor. Lideč 9:00 mše sv. - volný úmysl Nanebevstoupení Páně Lidečko 18:00 za + z r. Zádrapovy a BP živé rodině pátek 26. května Lidečko 18:00 za + Josefa Kučného - 1. výročí úmrtí sobota 27. května Lidečko 14:00 za živé a + padesátníky z farnosti 7. neděle velikonoční Lidečko 7:30 za + rodiče Františákovy, dar víry a BP pro ž.r. 28. května Hor. Lideč 9:00 za + Marii Slánskou - 1. výročí úmrtí Račné 11:00 za farnost Dnes je sbírka pro farnost na nové čalounění lavic v Lidečku. Očalounění každé lavice stálo přes 2000,-Kč, bez dopravy a instalace. Pán Bůh zaplať za vaše dary a štědrost. Svátky: 25.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, * 26. 5. pam. sv. Filipa Neriho, kněze, Májové pobožnosti: Lidečko vždy po mši sv. v úterý a středu v 18:00. Horní Lideč denně v 19:00 pokud není mše sv. * Křížové dny, kdy se modlí za úrodu jsou tři dny před slavností Nanebevstoupení Páně. Modlete se v tyto dny za úrodu a zpívejte po májové píseň č. 913. * Setkání členů pastorační i ekonomické rady bude v pondělí 29. května v 19:30 na faře. * Pouť v Pulčíně u kaple Svatého Ducha bude v neděli 4. června v 11:00. Pomocný biskup Josef Hrdlička se 19. ledna 2017 dožil 75 let a při té příležitosti požádal Svatého otce o zproštění úřadu. Papež František jeho abdikaci přijal 1. února 2017. Do přímluv nedělní mše svaté budeme vkládat prosbu za šťastnou volbu nového pomocného biskupa: „Prosíme, Pane, za nového pomocného biskupa, dej, ať se jím stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou.“

Ve čtvrtek 25. května je Slavnost Nanebevstoupení Páně - zasvěcený svátek, přijďte na mši sv. jako v neděli. Ráno v 9:00 v Horní Lidči, v 18:00 v Lidečku. Jde o událost, která se stala 40 dní po Ježíšově vzkříšení. Člověk, který věří v Ježíše jako v Božího Syna, zakouší toto vzkříšení v osobním životě. Jde o osobní obrácení a vzkříšení ze hříchů. Ježíš vystoupil do nebe, odkud přišel. Zdůraznil, že křesťan, ačkoliv zůstává na zemi, má duchovně hledět na nebe a všechno, co dělá, má být zaměřeno na Boží království, které je v nebi. * Svatodušní novéna: po Ježíšově nanebevstoupení apoštolové s Ježíšovou matkou Marií setrvávali na modlitbách až do Letnic, kdy je naplnil Duch sv. Proto se věřící také před Letnicemi modlí a prosí, aby Duch svatý vstoupil do jejich srdcí, a oni byli naplněni novým životem. Tato novéna nabízí krátké, zapamatovatelné, tematicky zaměřené Boží slovo pro každý den a prostou střelnou modlitbu, kterou můžeme v duchu opakovat během dne co nejčastěji. Modlitba novény začíná v pátek po Nanebevstoupení Páně. 1. den (pátek): Duch života, Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země... já do vás uvedu ducha a oživnete. (Ez 37,12.5). Přijď, Duchu svatý, a obnovuj ve mně život! Amen. 2. den (sobota): Duch odpuštění. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. (Ez 36,25). Přijď, Duchu svatý, a očisti mne od hříchů! Amen. 3. den (neděle): Duch Utěšitel. Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. (Iz 66,13). Přijď, Duchu Utěšiteli, ke mně a skrze mne k druhým lidem! Amen. 4. den (pondělí): Duch pravdy. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. (Jan 16,12n). Přijď, Duchu svatý, a uváděj mne do pravdy Boží! Amen. 5. den (út.): Duch síly. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. (Lk 24,49). Přijď, Duchu svatý, a posiluj mne v mé slabosti! Amen. 6. den (st.): Duch lásky. „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. (1 Kor 13,1-3). Přijď, Duchu svatý, a nauč mě milovat! Amen. 7. den (čtvrtek): Duch milosrdenství. Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. (Jan 20,22n). Přijď, Duchu svatý, a uč mne odpouštět! Amen. 8. den (pátek): Duch modlitby. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. (Řím 8,26). Přijď, Duchu svatý, a modli se ve mně! Amen. 9. den (so): Duch služby. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. (1 Kor 12,4-7). Přijď, Duchu svatý, a nauč mne nezištně sloužit! Amen.

Sbírky duben 2017 Lidečko 7:30 Horní Lideč 9:00 Lidečko 10:30 neděle 2. dubna 4316,- 5104,- 4097,- neděle 9. dubna 5068,- 6762,- 3884,- sobota 15. dubna - Boží hrob 18191,- 4809,- Vigilie 10742,- neděle 16. dubna - seminář 17094,- 18605,- 12801,- pondělí 17. dubna 5809,- 5098,- BM 15:00 2526,- B. Milosrdenství út: 2867,- st: 3003,- čt: 3592,- pá: 3073,- so: 3766,- neděle 23. dubna 7240,- 9028,- BM 15:00 9657,- neděle 30. dubna 4314,- 4957,- 4207,- Postní almužna: Horní Lideč - 17875,- Lidečko - 23007,-

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 21. května 2017  

6. neděle velikonoční

Kvítek 21. května 2017  

6. neděle velikonoční

Advertisement