Page 1

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19. ÚNORA Hospodine, důvěřuji v tvé slitování, pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem. 1. čt. Lv. 19.1-2.17-18 * Miluj svého bližního jako sám sebe. Žalm 103 * Hospodin je milosrdný a milostivý. 2. čt. 1 Kor 3,16-23 * Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu. Evang. Mt 5,38-48 * Milujte své nepřátele. Radikalizace zásad, jež koření ve Starém zákoně, je Ježíšovým požadavkem, který je zde ukazován na dvou příkladech ze života. Ukazují radikální odpuštění a radikální lásku, která se nezastaví ani před vztahem k nepříteli. Nepřítele ovšem můžeme milovat až tehdy, když jsme si jistí, že nás osobně má Bůh rád a že všichni nepřátelé jsou v Božích rukách. BOHOSLUŽBY OD 19. ÚNORA DO 26. ÚNORA 2017 neděle 19. února Lidečko 7:30 za farnost 7. neděle v mezidobí Hor. Lideč 9:00 za + rodiče Baklíkovy, živou a + rodinu Sbírka Haléř sv. Petra Lidečko 10:30 za + Josefa Červenku, rodiče a živou rodinu Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání pondělí 20. února Lidečko 18:00 za + rodiče Čížovy a BP pro živou rodinu (409) úterý 21. února Lidečko 7:00 za ž. a + rodinu Rinthovu a Esteřákovu středa 22. února Hor. Lideč 17:30 mše sv. čtvrtek 23. února Lidečko 18:00 za + manžela, 2 + rodiče a BP pro rod. Ryzákovu pátek 24. února Lidečko 18:00 za + rodiče Bučkovy a BP pro živou rodinu sobota 25. února Lidečko 7:30 mše sv. Lidečko 11:00 svatební mše sv. neděle 26. února Lidečko 7:30 za + Josefa Chupíka, + dceru a BP pro ž. rod. 8. neděle v mezidobí Hor. Lideč 9:00 za farnost sbírka pro farnost Lidečko 10:30 za + rodiče Bučkovy, s. Rozálii, 3syny, 2 zetě, ž. r. Svátky: 22. 2. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola * 23. 2. pam. sv. Polykarpa, biskupa a muč. Církevní sňatek uzavřou v sobotu 11. února 2017 v 11:00 v kostele v Lidečku Ivana Surovcová řím. katol. z Hor. Lidče a David Tichý bez vyznání z Hodonic okr. Znojmo. Rodiče, kteří nebyli v pátek na prvním setkání přípravy na první sv. přijímání zvu na setkání i s dětmi v pondělí 20. února po mši sv. v Lidečku. Farnost Brumov - Bylnice zve na duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou, OFM z Malty. Zahájení v úterý 21. 2. v 9:00 v KD. Obnova trvá tři dny: úterý, středa, čtvrtek. Dopolední program od 9:00 do 12:00 v KD. Večerní program od 17:00 do 20:00 v kostele. Podrobný program na webových stránkách farnosti a na plakátech. Postní duchovní obnova VIR pro mladé muže od 17 do 35 let v kněžském semináři v Olomouci 3. - 5. března 2017. Obnovu povede P. Miroslav Herold SI. Informace a přihlášky na webové adrese http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/. Doporučuji pro biřmovance. Volby do PRF se po dohodě s volební komisí a na přání farníků, kteří nejsou kvůli prázdninám přítomni, odkládají na příští neděli 26. února. Přemýšlejte prosím koho zvolíte.

Zamyšlení k volbám do PRF - Priority farnosti zítřka (A. Opatrný) Dvě podstatné otázky: I. Co od života farnosti očekáváme (co nás uspokojí): stabilitu? vnitřní růst? evangelizaci navenek? naplnění svého kněžského poslání? její spokojené dožití až do smrti (naší nebo její?) II. Co od farnosti (oprávněně!) očekává společnost, ve které žijeme, tedy okolí farníků? A nejhorší otázka: zajímá nás to? Považujeme tato očekávání za směrodatná pro naši práci? 10 tezí k životu farnosti: 1. Farnost je a bude neideální společenství neideálních lidí. Musíme proto přemýšlet, co dobrého pro tuto neideální skutečnost udělat, než vymýšlet, jak konečně vytvořit ideální farnost z ideálních farníků. 2. Zatímco hnutí a řeholní společenství tvoří lidé v určitých důležitých rysech stejně orientovaní, je farnost ze své podstaty společenstvím lidí různých, kde „stejnost“ je nahodilá, není předpokladem ani požadavkem života farnosti. Musíme proto přemýšlet, jak tuto různost chránit tak, aby byla pro všechny prostorem k životu, ne redukovat vše na jeden model. 3. Svět nám křesťanům není dán k tomu, aby nám sloužil, ani k tomu, abychom ho celý obrátili případně zavrhli, ale jako prostor k životu z evangelia. Nejde o to, že bychom neměli evangelizovat, ale je třeba připustit, že jsme tu i kvůli světu, nejen kvůli sobě. 4. Farnost není určena k tomu, aby naplnila představy faráře či biskupa, ale aby žila z evangelia. Opakovaně je třeba se vracet k myšlence, že evangelium převyšuje všechny naše plány, představy a požadavky. Jinak si budujeme jen své vlastní zahrádky či pomníčky. 5. Není úkolem faráře naplnit představy farnosti a farníků o své osobě a o budoucí tváři farnosti, ale pomáhat k životu z evangelia všem. Věrnost požadavkům evangelia a současně uplatňovaná flexibilita, respektující možnosti farníků, farnosti, společnosti, jsou úkolem i křížem, který stále trvá. 6. Růst, stagnaci, i chátrání farnosti nelze považovat za jevy definitivní. Tuto skutečnost nám ukáží pohledy do dlouhodobé historie farnosti. Její respektování nás může odbřemenit od neužitečných starostí a současně disponovat k věrnému žití přítomných okamžiků. 7. Farnost, která má cíl a smysl svého života pouze sama v sobě, se odsuzuje k evangelizační i diakonické neplodnosti. Život jakéhokoliv křesťanského společenství se může vyčerpat jen sám v sobě. Bude vykazovat množství činností a výsledků, ale posléze se ukáže, že to vše prospělo Božímu království pramálo. 8. Pro život farnosti je velmi nebezpečné jak podstatné přerušení kontinuity života, tak lpění jen na tom, „jak to vždy bylo“. Jinak řečeno: ani revoluce ani stagnace zpravidla farnosti neprospěje. I velké změny života, pokud se stanou, nesmějí být popřením toho, co bylo a je v životě farnosti bezesporu evangelní, tedy dobré. 9. Kdo by tvrdil, že ví přesně, jak má farnost zítřka vypadat, nezasluhuje si naší důvěry. Křesťanská existence jak jednotlivce, tak společenství má vždy být co nejvíce odpovědí na výzvy přítomného života z inspirace a síly evangelia. Evangelium známe, ale otázky a výzvy života nemůžeme zdaleka předvídat. 10. Kdo se domnívá, že nejlepší pro život budoucnosti je konservace přítomného nebo dokonce návrat k minulému, zavádí na scestí. Bezradnost a velké starosti bezděčně mnohé nutí k hledání jistoty v minulém, zažitém idealizovaném. Božena Němcová psala svou Babičku jako idealizací mládí v době, kdy se jí vedlo zle. Ale život se podle tohoto textu neubíral.

Postní duchovní obnova farnosti bude v sobotu 11. března v KD v Lidečku. Přednáší P. Ivan Fišar, farář a děkan ve Zlíně. Přihlášky odevzdávejte do 8. března v sakristii nebo na faře i s poplatkem 150,-Kč, studenti 80,-Kč. Účastníci mají zajištěný oběd. Přihlášky je možné poslat také na email: faralidecko@seznam.cz. Poplatek zaplatíte na místě. Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty na Velehradě se koná 24. - 26. 3. a 27.- 29. 3. 2017. Přednáší P. Jan Gacík SDB. Přihlášky na tel: 733 741 896 Příprava na biřmování bude v pátek 24. 2. v 19:00 a v sobotu 25. 2. v 16:00 na faře.

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 19. února 2017  

7. neděle v mezidobí

Kvítek 19. února 2017  

7. neděle v mezidobí

Advertisement