Page 1

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 29. LEDNA 2017 Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno. 1. čt. Sof 2,3; 3 12-13 * Zanechám uprostřed tebe lid pokorný a chudý. Žalm 146 * Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 2. čt. 1 Kor 1, 26-31* Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní. Evang: Mt 5,1-12a * Blahoslavenství lze také nazvat „cestami úspěchu podle Boží moudrosti“. Jsou příslibem i požadavkem současně. v této perspektivě jsou tedy blažení chudí v duchu - ti, kteří nic nenalhávají Bohu, sobě, ani druhým; ti, kteří uznávají Boží svrchovanost a svou závislost na něm. Blahoslaveni jsou zcela jiní než lidé pyšní na svou soběstačnost BOHOSLUŽBY OD 29. LEDNA DO 5. ÚNORA 2017 neděle 29. ledna Lidečko 7:30 za farnost 4. neděle v mezidobí Hor. Lideč 9:00 za+manžela Jarosl.Šenkeříka, 2+rodiče a d. v oč. 14:00 adorace Lidečko 10:30 za+manžela, ž. a + z r. Dorňákovy a Pasekovy pondělí 30. ledna Lidečko 18:00 za + manžela, ž. a + z rodiny Filákovy úterý 31. ledna Lidečko 7:00 na poděkování za dar života a BP pro ž. rod středa 1. února Hor. Lideč 17:30 za dary Ducha sv. BP pro živou rodinu čtvrtek 2. února Lidečko 9:00 za děti a matky z farnosti Svátek Uvedení Páně Hor. Lideč 16:30 za děti a matky z farnosti do chrámu - Hromnice Lidečko 18:00 za děti a matky z farnosti pátek 3. února Hor. Lideč 16:30 za + rodiče Petříkovy, + děti a živou rodinu první pátek Lidečko 18:00 za + rodiče Ryzovy, syna, d. v oč. a živou rodinu sobota 4. února Lidečko 16:45 večeřadlo, v 17:30 mše sv. za ž. a + členy ž. růž. neděle 5. února Lidečko 7:30 na poděkování Bohu za 70 let 5. neděle v mezidobí Hor. Lideč 9:00 za farnost Lidečko 10:30 za + Josefa a Amálii Kovářovy a živou rodinu Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února - Hromnice. Připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící. „Světlo k osvícení pohanům a sláva Izraele“. Tato prorocká slova pronáší Simeon, když bere do náručí Dítě Ježíše. Zároveň předpovídá, že „Pánův Mesiáš“ uskuteční své poslání jako znamení, „kterému se bude odporovat“. Také Maria, jeho Matka, bude mít osobně podíl na utrpení svého božského Syna. * Bohoslužba začíná žehnáním svící před kostelem a průvodem. Po kázání jdou matky s hromničkou ofěru kolem oltáře. Děkují takto za své děti a obětují je Bohu jako Panna Maria Ježíše. Mše sv. budou slouženy za matky a děti. Příspěvek za hromničku 25,Kč a mši sv. můžete darovat do sbírky při bohoslužbě. Liturgie slova svátku Uvedení Páně: 1.čt. Mal 3,1-4 * Přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte.* Žalm 24 Hospodin zástupů, on je král slávy! * 2. čt. Žid 2,14-18 * Musel se ve všem připodobnit bratřím. * Evangelium: Lk 2,22-40 * Moje oči uviděly tvou spásu. Přednáška s MUDr. Markem Hilšerem v pondělí 30. 1. od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Úspěch české zdravotnické mise v rovníkové Africe. Pořádá MO Červeného kříže.

První pátek přinášíme smír a zadostiučení za urážky Ježíšova Srdce. Děti i dospělí mohou získat zaslíbení devíti prvních pátků. Zpovídá se před každou mší sv. V Lidečku ve čtvrtek od 8:00 dva zpovědníci. V pátek od 14:30 do 15:30 pro děti. V Horní Lidči vždy od 16:00. Před každou mší sv. je adorace, po mši sv. se bude udělovat blažejské požehnání. Mariánská sobota v Lidečku: kvůli účasti faráře na pouti ve Šternberku bude mariánské večeřadlo odpoledne. Modlitba dvou růženců začne v 16:45, mše sv. v 17:30. První soboty jsou zasvěceny smíru Neposkvrněného Srdce P. Marie. HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve Šternberku v sobotu 4. února 2017. Autobus odjíždí v 7:00 z Horní Lidče, 7:10 z Lidečka. Přihlaste se, jsou ještě volná místa. Cena 180,-Kč BIŘMOVANCI – termíny pro osobní setkání s knězem vám budou poslány emailem. Svátost pomazání nemocných se bude udělovat v sobotu 11. 2. při mši sv. 8:30 v Lidečku, a 10:00 v Horní Lidči. Zájemci odevzdají v sakristii lístek: jméno, obec a datum narození. POZVÁNÍ NA FARNÍ PLES V LIDEČKU V SOBOTU 11. ÚNORA Za každý utracený peníz na plese, za vstupné, tombolu, občerstvení atd. dostanete žeton. Ten můžete vložit do připravených džbánů, které budou představovat různé charitativní projekty. Podle míry naplnění džbánu se pak rozdělí z celkového výtěžku plesu. * Farní ples se koná v den památky Panny Marie Lurdské, kdy se rovněž připomíná Světový den nemocných. Chtěli jsme tuto skutečnost nějak zviditelnit a pomoci těm, kteří jsou kolem nás nemocní, nebo jinak strádají. * Inspirovali jsme se evangelním příběhem z Janova evangelia o svatbě v Káni Galilejské, kde Ježíš před vykonáním zázraku požádal učedníky o pomoc slovy: "naplňte džbány vodou..." * Každé dobré dílo vyžaduje naši aktivní účast. Už jenom to, že přijdete na ples, bude někomu potřebnému k užitku. Vstupenky získáte v předprodeji u paní Pavlíkové v Lidečku a paní Povalačové v Horní Lidči. Těšíme se na vás. P. Josef Červenka s organizátory plesu. Volby do pastorační rady farnosti budou probíhat od 29. ledna do 5. února. Na připravené lístky může každý farník starší 15 let napsat své kandidáty starší 18. let. Volební komise: František Slováček - Lidečko 519, Markéta Lalošáková - Horní Lideč a Kateřina Ščotková - Lidečko spočítá v neděli 5. února odpoledne hlasy a seznámí nás s výsledky. Po sestavení jmenovité kandidátky proběhnou vlastní volby v neděli 19. února. STANOVY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ / 2. ČÁST 4. Pastorační rada má právo: 1/ sdělit arcibiskupovi svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné farnosti nebo k jiným personálním změnám, které se týkají duchovních působících ve farnosti. Právo arcibiskupa rozhodnout o personálních změnách dle svého uvážení tím není dotčeno. 2/ být zavčas informována o vzniku a zániku společenství a organizací farnosti, 3/ vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti, případně hranic farnosti, při výběru pomocníků k podávání eucharistie, při výběru lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové misie či duchovní obnovy farnosti. 4/ podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých otázek, týkajících se života farnosti, např. uspořádání církevních slavností a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů) a na stanovení pořádku bohoslužeb. II. Složení pastorační rady: 1. Pastorační radu tvoří: 1/ farář, 2/ ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření arcibiskupem (kněží, jáhnové), případně laik pověřený arcibiskupem k účasti na pastorační péči o farnost podle kán. 517 § 2 Kodexu kanonického práva. (CIC) 3/ po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), případně z farností, spravovaných excurrendo, které nemají vlastní pastorační radu (viz bod IV.4.3.), 4/ 2 až 6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě s volební komisí), 5/ 2 až 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem dle jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit počet volených). 2. Předsedou pastorační rady je vždy farář podle kán. 519 a 536 CIC.

Profile for Faro Lidecko

Kvítek - 29. ledna 2017  

Kvítek - 29. ledna 2017

Kvítek - 29. ledna 2017  

Kvítek - 29. ledna 2017

Advertisement