Page 1

Kvítek ze Sinaje informátor římskokatolické farnosti Lidečko

Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2017 Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále, jenž vládne na věčné věky. 1. čt. Nm 6,22-27 * Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám Žalm 67 * Bože, buď milostiv a žehnej nám! 2. čt. Gal 4,4-7 * Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy. Evangelium: Lk 2,16-21 * Nalezli Marii a Josefa i děťátko. Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš. Obřízka byla znamením smlouvy mezi Bohem a izraelským národem. Tato obřízka začleňuje i Ježíše do konkrétního lidského společenství. Jeho jméno naznačuje, že v něm Bůh uskutečňuje něco nového, co převyšuje podobu smlouvy starozákonní: v Ježíšovi Bůh zachraňuje a přináší plnost života (hebrejský význam jména Jehošua). Mnozí lidé – počínaje Jozuem – nesli v dějinách Izraele toto jméno, avšak nikdo neuskutečnil jeho význam. Teprve Ježíš naplnil smysl tohoto jména. On vstoupil do chrámu, ne však aby byl posvěcen, ale aby posvětil, ne aby byl očištěn, ale aby očistil a přivedl izraelský národ i mnohé další lidi k hlubší smlouvě a společenství s Bohem. BOHOSLUŽBY od 1. do 8. ledna 2017 neděle 1. ledna 2017 Lidečko 7:30 za + rodiče Stachovy, + dceru Helenu, ž a + rod. Sl. Matky Boží P. Marie Hor. Lideč 9:00 za Boží pomoc a zdraví pro nový život sbírka na arcidiecézi Lidečko 10:30 na poděkování a BP pro živou rod. Matochovu pondělí 2. ledna Lidečko 18:00 za + Boženu Šerou – 1. výročí úmrtí úterý 3. ledna Lidečko 7:00 za + P. Stanislava Vaňka středa 4. ledna Hor. Lideč 17:30 mše sv. čtvrtek 5. ledna Lidečko 18:00 za + Marii Plškovu a BP pro živou rodinu pátek 6. ledna Lidečko 9:00 za farníky Slavnost Zjevení Páně Hor. Lideč 16:30 za + rodiče Chupíkovy, ž. a + rodinu sv. Tří Králů / sbírka Lidečko 18:00 za + syna Josefa Nováka, + otce, ž. a + rodinu sobota 7. ledna Lidečko 7:00 večeřadlo 7:45 mše sv. za ž. a + členy ž. růžence neděle 8. ledna Lidečko 7:30 za farníky Svátek Křtu Páně Hor. Lideč 9:00 mše sv. - volná intence Lidečko 10:30 mše sv. - volná intence Lidečko 14:00 adorace a svát. požehnání, 14:30 koncert Svátky v týdnu: 2. 1. pam. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a uč. církve. 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš. * Úmysly mší sv. na 1. pololetí roku si můžete zapsat po každé mši sv. V Lidečku na faře, v Horní Lidči v sakristii, nebo můžete úmysl poslat emailem. V lednu jsou volné intence. * Farní ples bude v sobotu 11. února 2017. Setkání ochotných pořadatelů bude ve středu 4. ledna v 19:00 na faře. * Poděkování Misijního klubka za dary na adventní misijní jarmark. V Lidečku se vybralo 14 235,- Kč. V Horní Lidči 9876,- Kč. Děkujeme. * Modlitby otců v Lidečku budou opět ve čtvrtek po mši sv. Tříkrálový koncert v neděli 8. ledna 2017 v 14:30 ve farním kostele v Lidečku. Vystoupí smyčcový komorní soubor Collegium Classic a Tomáš Komárek - klarinet. Srdečně zveme.

V PÁTEK 6. LEDNA JE SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - SV. TŘÍ KRÁLŮ. Doporučený zasvěcený svátek. Přijďte na bohoslužby jako v neděli. Přineste si k požehnání vodu do svých domovů. Také se žehná zlato, kadidlo a křída. Hle přichází Vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu. 1.čt. - Iz. 60,1-6 * Hospodinova velebnost září nad tebou Žalm – Žl 72 * Budou se ti Hospodine klanět všechny národy 2.čt. - Ef 3,2-3a.5-6 * Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva. Evangelium: Mt.2 2,1-12 * Přišli jsme od východu poklonit se králi. Názvem mudrci se na výhodě označovali hvězdopravci. Tito mudrci byli přivedeni ke Kristu hvězdou, která byla symbolem Mesiáše. Klanění a dary jsou tichým a zároveň výmluvným svědectvím, že toto dítě je mesiánským králem. Mudrci představující pohanské národy, jsou vedle pastýřů dalšími svědky narozeného Mesiáše, který je spasitelem nejen židů, ale i pohanů. Tříkrálová sbírka bude probíhat v sobotu 7. ledna 2017. Setkání vedoucích koledníků v Lidečku bude v pondělí po mši sv. na faře. Prosíme vedoucí, aby oslovili děti do svých skupinek a děti prosíme o ochotu ke koledování. Mše sv. s požehnáním koledníků bude v Horní Lidči v pátek v 16:30 a v Lidečku v sobotu v 7:45. Občerstvení pro koledníky bude připraveno na faře. V neděli 8. ledna jsou koledníci zváni na film - Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek, jako odměna za koledování ve 13.30 v kině Vatra ve Vsetíně. Pouť do Filipova - také letos vás zvu na noční pouť v čase připomínky zázračného uzdravení nemocné dívky Magdaleny Kade, které se 13. ledna r. 1866 ve 4 hodiny ráno zjevila Panna Maria. * Odjezd z Lidečka bude ve čtvrtek 12. ledna v 15:30. Zastavíme se na mši sv. v 17:30 v Morkovicích, po které vyjedeme na noční cestu se zdravotními zastávkami do Filipova. Mše sv. začíná ve 4:00. Na zpáteční cestě se pomodlíme za naše rodiny u hrobu sv. Zdislavy v Jablonném pod Ještědí. Návrat v úterý 13. ledna k večeru. Cena: 700,-Kč, studenti 400,-Kč. Přihlaste se v sakristii do 9. ledna, se zálohou 200,-Kč. Sbírky prosinec 2016 Lidečko 7:30 Horní Lideč 9:00 Lidečko 10:30 neděle 4. prosince 5006,- 5939,- 3987,- neděle 11. prosince 5175,- 6072,- 3632,- neděle 18. prosince 9219,- 9531,- 5023,- Štědrý den 24. prosince - 4195,- 5986,- Narození Páně 25. prosince 10401,- 15194,- 9948,- sv. Štěpán 26. prosince 14406,- 13292,- 816,- Česká biskupská konference vyzývá kněze a duchovní, aby během novoročních bohoslužeb přednesli prosbu za mír ve světě, zejména na Blízkém východě: „Pane, věříme, že nic není nemožné, pokud se k Tobě obrátíme s modlitbou. Prosíme za pokoj a mír na Blízkém východě a zejména v syrském Aleppu, které je silně zkoušeno tragédií války“. Současně také vyzývá aby se v neděli 1. ledna 2017, kdy slavíme Světový den modliteb za mír, ve 12:00 rozezněli ve farnostech na několik minut zvony. Tímto symbolickým gestem chceme vyjádřit podporu všem mírovým snahám na Blízkém východě a připomenout oběti bojů v této části světa. Informace Centra pro rodinu Vsetín: Příprava snoubenců v roce 2017. Vsetín: 12.; 19.; 26. ledna a 9. února. V Lidečku: 21. února, 7. a 21. března a 4. dubna. Na kurz je nutné se předem přihlásit na tel. 731402033, nebo email:cprvsetin@ado.cz. Je možné celou přípravu absolvovat během jednoho víkendu na Svatém Hostýně 10.-12. 3. 2017. Přihlásit se do 6. 3. na uvedeném kontaktu. * Manželské večery: 8 setkání 1x týdně. Začátek 23. ledna. Přihlášky do 20. ledna. * Duchovní obnova pro manžele s P. Janem Balíkem v sobotu 11. února od 9:00 do 16:00. Téma: Recept na dobré manželství. Přihlášky do 8. února.

Profile for Faro Lidecko

Kvítek 1. ledna 2017  

Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2017

Kvítek 1. ledna 2017  

Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2017

Advertisement