__MAIN_TEXT__

Page 1

FARO FARNOST LIDEČKO Zaplacením dobrovolné částky můžete přispět na výrobu časopisu (výrobní cena je 8 Kč).

Číslo třicátédruhé, Letní prázdniny 2017

Otče Josefe, není to tak dávno, co jste v kázání mluvil o tom, jak druhé nejprve poznáváme a teprve potom přijímáme. Do naší farnosti jste přišel před 3 lety a od té doby Vás stále poznáváme a snažíme se Vás přijmout. Přišel jste jako člověk, jako Josef Červenka, jako nový administrátor této farnosti, ale především jako kněz – služebník Boží. Přišel jste jako ten, který nám má předávat víru, svědčit o Bohu a ukazovat správný směr. Váš příchod do naší farnosti byl změnou pro nás všechny. Novoty, které jste u nás zaváděl, se nám často nelíbily a připadaly nám zbytečné. Než jste přišel, mnozí jsme si mysleli, že žijeme dobře, že se všichni máme rádi, že žijeme v dobré farnosti. Ale najednou jsme pochopili, že naše víra, kterou žijeme, není taková, jakou nám ukazuje Kristus. Vy jste si celou dobu uvědomoval, že jste služebníkem Božím, a ve chvíli, kdy Vás někdo dokáže přijmout, pochopí, že jste pro naši farnost velkým požehnáním. Došlo nám, že křesťanství je celoživotní následování Krista, že nestačí pokřtít děti a přivést je k prvnímu svatému přijímání. Že musíme víru žít každý den, protože jinak ji ztratíme. Děkujeme Vám za poutě do Filipova, na Turzovku, do Medjugorje, po Svatých branách, na Eucharistický kongres, k obrázku Panny Marie. Za Mariánské soboty, křížovou cestu za smíření a odpuštění zranění v naší farnosti, za týden Božího milosrdenství, za poutě prvokomunikantů, za dovolenou rodin, za duchovní obnovy, za přípravy na svátosti, za svátost smíření, za první svaté přijímání, za první pátky, za zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mnoho dalšího. Za to, co všechno jste konal k prohloubení a povzbuzení naší víry. Děkujeme Vám a zároveň Vás prosíme o odpuštění za náš nezájem, který jsme mnohdy projevovali, za naše nepřijetí a naši tvrdohlavost, kterou jsme tak často dávali najevo. Říká se, že kněz je člověk, který jako první zakusil Boží milosrdenství a je schopen předávat ho dál. Vy jste před jedenadvaceti lety zakusil Boží milosrdenství skrze svátost kněžství. Přejeme Vám, ať i v dalších farnostech dokážete šířit Boží milosrdenství. Ať Vás provází Boží požehnání, ať se necháváte vést Duchem svatým a Panna Maria ať je Vaší nadějí, jistotou a oporou ve Vaší náročné, ale krásné službě. Děkujeme Bohu za to, že Vás k nám poslal, a děkujeme Vám, že jste vždy našel sílu vést nás dál.

Z OBSAHU  Poděkování  Pozdrav z bohosloveckých prázdnin  První svaté přijímání  Pouť do Medjugorje  O Noci kostelů  Pozvánky na akce  Ohlášky


Stránka 2

POZDRAV Z BOHOSLOVECKÝCH PRÁZDNIN Drazí farníci! Moc Vás všechny zdravím. Těchto pár řádků píšu z Kroměříže. Ale právě v době, kdy čtete tento pozdrav, jsem už zase úplně jinde. Hned Vám řeknu kde. Ale začněme od začátku. V polovině května nám, bohoslovcům, začalo zkouškové období, které jsme většinou zdárně dokončili. Uprostřed něj jsme prožili velikou událost – biskupské svěcení Mons. Martina Davida v ostravské katedrále. Na této slavnosti ministrovali všichni ostravští bohoslovci a mně se dostalo té cti, že jsem mohl ministrovat také, jako náhrada za nemocného spolubratra. Byl to pro mě veliký zážitek. Do Ostravy jsme odjížděli již v sobotu na večerní nácvik v katedrále a na nocleh jsme se přesunuli do kostela Svatého Ducha v Ostravě. Ano, čtete dobře. Přespali jsme v kostele. Tento kostel v Ostravě-Zábřehu byl postaven před deseti lety. Při jeho budování už nezbyly peníze na stavbu fary, a tak byty pro kněze jsou přistavěny přímo ke kostelu. Budíček na ranní mši svatou nám tedy udělaly místní farnice, které se před nedělní mší svatou začaly modlit růženec a přes tenké zdi kostela to bylo krásně slyšet. Po mši svaté s farníky a výborném obědě jsme odjeli do katedrály, kde jsme byli účastni samotného svěcení nového biskupa Martina. Moc se nám to líbilo, pro některé to bylo první biskupské svěcení v jejich životě. Myslím, že slavnost se vydařila, a přeji biskupovi Martinovi hojnost Božího požehnání v jeho službě. Nedlouho po této jedinečné události jsme děkovným chvalozpěvem Te Deum zakončili další rok naší formace ke kněžství a zároveň jsme se rozloučili s naším otcem rektorem Antonínem Štefkem, který byl představeným semináře 7 let a odchází na nové působiště. Od září se naším novým rektorem stane P. Pavel Stuška, bývalý spirituál Arcibiskupského

Číslo třicátédruhé

gymnázia v Kroměříži. Od chvíle našeho odjezdu se náš olomoucký seminář oděl do „hábitu“ lešení, po jehož odkrytí by se měla budova semináře opět ukázat ve své plné kráse. Zároveň bude vyměněna stará střecha a v tomto čase se nám také malují pokoje. To vše se ale může uskutečnit jen z Vašich darů a sbírek, které se pravidelně konají o Velikonocích a za které Vám ze srdce děkujeme. Začaly nám prázdniny, které jsou časem odpočinku a dovolených, ale ne vždy to tak je. Často se mě ptáte, co budu dělat, co mě o prázdninách čeká. Je toho opravdu hodně a alespoň o některé události se s Vámi chci podělit. Čas prázdnin pro mě začal již 9. června. Pár dní jsem prožil doma a už mé kroky vedly zpátky do Olomouce na jáhenské svěcení. Nyní jsem zakončil čtrnáctidenní praxi ve zdravotnictví. Za své působiště jsem si vybral opět, stejně jako před dvěma lety, Domov sv. Kříže a klášter Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Je to obohacující zkušenost, starat se o nemocné a staré kněze. A to po všech stránkách – hygiena, samozřejmě i přebalování, u některých i krmení, oblékání, povídání či převážení na vozíčku do kaple, na mši svatou. Při těchto činnostech si uvědomuju, že to, že se sami oblečeme, najíme, umyjeme, není samozřejmost a jednou možná budeme rádi, když nám s těmito základními věcmi někdo pomůže. A na kněžích je vidět opravdu vděčnost za tuto pomoc a udržujeme s nimi kontakt i nadále. Z Kroměříže se v tomto povídání opět dostávám do Olomouce, kde byl v katedrále minulou sobotu vysvěcen na kněze jediný novokněz Jan Berka. Poprvé v dějinách katedrály to byl pouze jeden vysvěcený novokněz. A právě v této chvíli, kdy čtete tento pozdrav, jsem na jeho primici v Přerově. Odtud se vydám na oslavu slavnosti sv. Cyrila a Metoděje na Velehrad, kde spolu se všemi moravskými bohoslovci prožiji Dny lidí dobré vůle. Po tomto maratonu akcí snad prožiji měsíc volna v naší farnosti a hlavně opět doma. Na


Faro

Stránka 3

malou chvíli se do útrob semináře vrátím až v srpnu, kde mám na starost týdenní duchovní obnovu pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let. Všichni tito mladí muži, kteří hledají své povolání, jsou tedy zváni. Hned po skončení obnovy budu konat praxi na Svatém Hostýně o víkendu během slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. A odtud se rozjedu opět do Olomouce, tentokrát na celostátní setkání mládeže. Těším se, že se zde potkám se svými známými mladými přáteli jak z Česka, tak z Polska, ale i z naší farnosti! Heslo setkání přece zní: „Nebojte se a přijeďte.“ Dá-li Pán, v polovině září pak, my bohoslovci, začneme nový rok naší formace a studia. Nyní se nacházím v polovině svého pobytu v semináři. Určitě stojí za to se poohlédnout nazpět a zamyslet nad tím, co udě-

lat ve své další formaci jinak, v čem se zlepšit, abych byl, dá-li Pán, knězem podle Kristova srdce, podle jeho příkladu a podle příkladu Panny Marie. A na tom musím pracovat nejen přes období semináře, ale o to více během prázdnin. Proto Vám mnohokrát děkuji za Vaše modlitby, kterými mě provázíte na mé cestě. Nejen při zkouškách jsem je hodně pocítil. Prosím, pokračujte v tom i nadále. I já na Vás všechny každodenně pamatuji ve svých modlitbách. A modleme se i za všechny bohoslovce a za nová povolání. Můžeme a máme děkovat Pánu, že povolává muže, aby byli jeho svědky v tomto světě. Všem Vám ze srdce přeji krásné a požehnané letní dny a těším se, že se spolu během prázdnin uvidíme. bohoslovec Dominik

věřících v lidčanském kostele prožily. K večeru se ještě všichni sešli ve farním První a druhá červnová neděle znamenaly kostele na požehnání a zasvěcení Panně Mapro děti z Horní Lidče a Lidečka významný rii. Následně se pak setkali na farní zahradě den. Třeťáčci z Horní Lidče 4. června a u svatodušní vaječnice. z Lidečka 11. června totiž poprvé přijali PáV Lidečku byl během mše svaté, při které na Ježíše ve svatém přijímání. Na tuto velděti poprvé přistoupily k prvnímu svatému kou událost se připravovali celý školní rok s přijímání, pokřtěn jeden z prvokomunikantů. otcem Červenkou a od března se k jejich příV týdnu ještě otec Josef pozval děti společně pravám přidali i jejich rodiče. Setkání s ots rodiči na farní zahradu, kde poseděli u ohcem bývala příjemná a přínosná, díky čemuž ně a opekli špekáčky. vzniklo za tři měsíce i milé společenství dětí Otec Josef děti také pozval na pouť na Svaa rodičů. tý Kopeček u Olomouce. Po mši svaté v baV Horní Lidči se nakonec domluvili, že lezilice si prohlédli ZOO a po obědě stihli natos vrátí zpět tradici, která už ve farnosti velvštívit ještě klášter klarisek-kapucínek ve mi dlouho nebyla – děti šly ke svatému přijíŠternberku a tamní kostel. mání po letech ve valašských krojích. I kroje tak mohly přispět k atmosféře slavnosti, kte- Otci Červenkovi za všechno moc děkujerou si děti za přítomnosti rodičů i ostatních me!

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ


Stránka 4

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ První a druhá červnová neděle znamenala pro děti z Horní Lidče a Lidečka významný den. Třeťáčci z Horní Lidče 4. června a z Lidečka 11. června totiž poprvé přijali Pána Ježíše ve svatém přijímání. Na tuto velkou událost se připravovali celý školní rok s otcem Červenkou a od března se k jejich přípravám přidali i jejich rodiče. Setkání s otcem bývala příjemná a přínosná, díky čemuž vzniklo za tři měsíce i milé společenství dětí a rodičů. V Horní Lidči se nakonec domluvili, že letos vrátí zpět tradici, která už ve farnosti velmi dlouho nebyla – děti šly ke svatému přijímání po letech ve valašských krojích. I kroje tak mohly přispět k atmosféře slavnosti, kterou si děti za přítomnosti rodičů i ostatních věřících v lidčanském kostele prožily. K večeru se ještě všichni sešli ve farním kostele na požehnání a zasvěcení Panně Marii. Následně se pak setkali na farní zahradě u svatodušní vaječnice. V Lidečku byl na mši svaté, při které děti poprvé přistoupily k prvnímu svatému přijímání, také pokřtěn jeden z prvokomunikantů. V týdnu ještě otec Josef pozval děti společně s rodiči na farní zahradu, kde poseděli u ohně a opekli špekáčky. Otec Josef děti také pozval na pouť na Svatý kopeček u Olomouce. Po mši svaté v bazilice si prohlédli ZOO a po obědě stihli navštívit ještě klášter klarisek-kapucínek ve Šternberku a místní kostel. Otci Červenkovi za všechno moc děkujeme!

Číslo třicátédruhé


Faro

Stránka 5

POUŤ DO MEDJUGORJE Nikdy jsem neměla potřebu navštěvovat poutní místa, odrazovaly mě davy lidí. Až letos poslední neděli v dubnu přišla myšlenka přihlásit se na květnovou pouť do Medjugorje. V autobuse mě čekali dobří lidé, na místě samém příjemné ubytování v rodinném penzionu, a hlavně bohatý program. Každý den jsme slavili českou mši svatou s otcem Josefem a večer jsme se (se sluchátky na uších kvůli překladu) účastnili tamní mše svaté a modlitby růžence, společně s poutníky snad z celého světa. Zajímavé bylo, jak se každý modlil a odpovídal svou vlastní řečí – působilo to jako zmatení jazyků v atmosféře jednoty a pokoje.

NOC KOSTELŮ Co si představíme, když se řekne kostel? Slyšíme zvony nebo nádherný zvuk varhan, vzpomeneme si na křest, svatbu, pohřeb, mši svatou. Také můžeme kostel vnímat jako historickou památku a obdivovat dílo mistrů. A máme i nové, krásné kostely. Jsou otevřené pro všechny, může se zde zastavit každý. Abychom se dozvěděli o nich něco víc, je tu pro nás projekt NOC KOSTELŮ. Program je vždy pestrý. Nás v Lidečku na zahájení svolaly zvony na mši svatou: „Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý! Popatř na mou bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy!“ Sloužil náš pan farář P. Josef Červenka. Po mši svaté ožila farní zahrada. Večer plný her s názvem Po stopách svatých naše děti krásně unavil. V kostele si připravili Lenka a Vojta Ryzovi vzpomínku na lidečkovského faráře, kanovníka P. Karla Pleváka. Letos si připomeneme 30. výročí jeho úmrtí. Při projekci jsme mohli zhlédnout spoustu fotografií a

Během pobytu jsme navštívili sirotčinec, centrum, kde se modlitbou a prací léčí lidé z různých závislostí, a také manžele, kteří po oslovení poselstvím Panny Marie opustili svůj finančně bohatý život a přestěhovali se z Kanady do Medjugorje. Všude jsme poslouchali příběhy lidí, které Panna Maria přitáhla na toto místo, a oni nechali Boha, aby měnil jejich životy. S modlitbou růžence jsme vystoupali na Podbrdo, kde se zjevuje Panna Maria, a při výstupu na Križevac jsme prošli křížovou cestou. Někteří šli bosí. Potom došlo konečně i na mne a prožila jsem Boží přítomnost. Díky, Bože.

společně zavzpomínat na léta, kdy u nás sloužil. Následoval koncert sólového zpěvu Markéty Maryášové s doprovodem varhan Miloslavy Smítkové. Zazněly biblické písně a jiné duchovní skladby. Program pokračoval přednáškou Roberta Šomana na téma Křesťan a moderní technologie. Robert nás seznámil s aplikacemi na mobilech a počítačích. Moderní technologie mohou prohloubit náš vztah k Bohu, pokud víme, jak je používat. Bibli, Breviář, Kancionál, to všechno můžeme mít v mobilu, třeba na cesty. Celý večer zakončil úžasný Večer chval. Společně jsme chválili Boha modlitbou a zpěvem. Velký dík patří všem, kteří se nějak podíleli. Bylo otevřeno všem lidem dobré vůle zcela zdarma. Každý si mohl vybrat kteroukoliv část programu podle svého vlastního výběru a uvážení. Kéž by takovéto akce nás k Bohu a navzájem k sobě samým přibližovaly. Ať jsme živá farnost, která umí ve víře růst.


Stránka 6

Vážení a milí farníci, na prázdniny a nejenom na ně jsme pro vás připravili nový projekt, který jsme nazvali Křížkování. Projekt spočívá ve zmapování drobných sakrálních památek v naší farnosti i v okolí. Je určen pro mladé i starší, pro rodiny i jednotlivce, zkrátka pro všechny, kteří vědí o křížích, kapličkách, sochách a obrázcích svatých či Božích mukách. Pokud o takových místech víte, popřípadě na ně narazíte při vašich výletech, zaregistrujte je přímo na stránkách Farnosti Lidečko v odkazu křížkování. Chodíte či jezdíte-li na výlety a dovolené, pravděpodobně s sebou vozíte chytrý telefon. Narazíte-li při své cestě na kříž, sochu, kapličku, obrázek či Boží muka, vyfoťte tuto památku a zaznamenejte také její polohu. Pro zaznamenání polohy můžete např. využít aplikaci Mapy.cz, kde kliknete na svoji polohu a následně se vám zobrazí souřadnice GPS. Fotografii, GPS souřadnice a ideálně také nějaké informace

Číslo třicátédruhé

k navštívené památce zaregistrujte přímo na stránkách farnosti. Nová sakrální památka se poté během několika dnů objeví na mapě. Pokud nevlastníte chytrý telefon či z nějakého důvodu nemůžete konat výlety po okolí, nezoufejte, i vy se můžete zapojit. Tímto apelujeme hlavně na starší naší farnosti, kteří o spoustě památek ví. Oslovte mladší ve svém okolí, kteří chytrým telefonem disponují, předejte jim informace k památce, pošlete je na místo, kde se nachází a požádejte je, ať památku vyfotí a zařídí její registraci. V našem okolí je jistě spousta úžasných míst, o kterých mnoho z nás nemá ani tušení, a jsou to určitě místa, která stojí za návštěvu, kde naši předkové postavili kříže či umístili obrázky svatých. Díky projektu křížkování vytvoříme přehlednou mapu těchto míst a umožníme všem, kdo mají zájem, aby se o těchto místech dozvěděli a mohli je také navštívit.


Faro

Stránka 7

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 4. ČERVENCE Již tradičně proběhne na Velehradu dne 4. července slavnostní večer spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. Večer lidí dobré vůle začíná v 19:30 a přímý přenos tohoto slavnostního večera začne ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase Dvojka.

Účinkující

Jiří Pavlica a Hradišťan Marie Rottrová Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka Peter Cmorik Band Slza Jaroslav Wykrent Sbor Stojanova gymnázia Velehrad a další

Moderátoři

Filip Tomsa a Tereza Kostková

V době mezi 21:00 a 23:00 bude v bazilice duchovní program (adorace). Ve 21:20 začne vystoupení kapely SLZA na hřišti ZŠ. Od 23:00 bude sloužena mše svatá.

5. ČERVENCE NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2017 Mše svaté v bazilice: 6:30, 7:30 8:30 mše sv. - celebrují novokněží České republiky 9:40 Růženec v bazilice 10:30 Slavnostní poutní mše svatá - nádvoří před bazilikou Hlavní celebrant a kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří 15:00 - mše svatá byzantsko-slovanského ritu v bazilice, hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha


Stránka 8

Číslo třicátédruhé


Faro

Strรกnka 9


Strรกnka 10


Faro

Strรกnka 11


Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. (Diane Chamberlain )

NA PŘÍPRAVĚ ČASOPISU SE PODÍLELI P. Josef Červenka Marek Filák Tomáš Fojtů Zdenka Chupíková Adam Jeřábek Dominik Kovář Markéta Lalošáková Sára Matůšová Silvie Matůšová Patricie Nováková Ondřej Pospíchal Kateřina Ščotková

Římskokatolická farnost Lidečko Lidečko 37 756 15

KŘTY (jedná se o datum křtu) Kristýna Vokřálová 16. 4. 2017 Ondřej Chupík

16. 4. 2017

Alžběta Slováčková

23. 4. 2017

Hana Marie Trochtová

21. 5. 2017

Tomáš Bůbela

4. 6. 2017

Viktor Daněk

11. 6. 2017

Stanislav Petřík

18. 6. 2017

Vojtěch Machala

18. 6. 2017

SVATBY Filip Janáč a Klára Šenkeříková

10. 6. 2017

Josef Juřička a Klára Kulíšková

17. 6. 2017

David Řepa a Barbora Michalcová

24. 6. 2017

POHŘBY Alexandr Chupík

48 let

+ 15. 6. 2017

Ludmila Staňková

87 let

+ 22. 6. 2017

Ladislav Juřička

55 let

+ 24. 6. 2017

Mobil farní úřad (+420) 733 741 148 Mobil P. Josef Červenka (+420) 731 621 105 E-mail faralidecko@seznam.cz

Navštivte náš web farnost.lidecko.cz

více viz www.konference.cho.cz

Profile for Faro Lidecko

Faro 32  

Letní prázdniny 2017

Faro 32  

Letní prázdniny 2017

Advertisement