__MAIN_TEXT__

Page 1

FARO FARNOST LIDEČKO Číslo jedenácté, říjen 2013

Zaplacením dobrovolné částky můžete přispět na výrobu časopisu (výrobní cena je 5 Kč).

MÁME VOLIT? Kolikrát jsem slyšel, že křesťan by se neměl míchat do politiky, že politika je něco špinavého a musíme dát pozor, abychom se neumazali. Jenže, ne všechno, co slyšíme, musí být pravda a navíc nedávno Svatý Otec v jedné své promluvě říkal, že se do politiky, my křesťané, míchat máme. Jak se máme míchat do politiky? Brzy budou volby a my nejen máme právo, a já si myslím, že máme povinnost jít volit. Jistě, že máme svobodu a nikdo nás nemůže donutit jít k volbám. Ale ani nás nikdo nemůže osvobodit od toho, že máme zodpovědnost za budoucnost naší země. Svoboda totiž neznamená dělat si, co chci, ale dělat to, co je dobré. A pokud k volbám nepůjdu, tak tím umožním těm ostatním, aby rozhodli o mně a naší zemi. Pak se buď podřídím tomu, co rozhodli druzí, anebo se budu muset vystěhovat. Mnozí lidé v naší zemi říkají: „Ale koho mám volit?“ Pokud tedy půjdu volit, tak má můj hlas dvojí význam. Buďto volím někoho, anebo volím proti někomu. Pokud je mi zatěžko najít nějakou stranu, kterou bych mohl volit, tak určitě najdu stranu, kterou bych tady rozhodně volit nechtěl, a té je třeba říct jasné Ne! Volit proti něko-

mu je méně radostné, může to však naší zemi ochránit od něčeho, co bychom opravdu nechtěli zažít. Víme, že volební kampaně mají ráz ohňostrojů. Strany vystřelují gejzíry různobarevných rachejtlí předvolebních slibů, které celkem rychle vyhoří a zhasnou. Zůstane po nich dusivý zápach střelného prachu. Známe to na silvestra, po nádherném ohňostroji najdeme na Nový rok smetiště prázdných ohořelých obalů. Naštěstí se při pohledu na noční oblohu objeví odvěká světla hvězd. Než se tedy rozhodnete, ještě několik otázek, na které si zkuste odpovědět. Jsem demokrat? Jsem zodpovědný? Mám naději v budoucnost? Jsem rozumný? Jsem slušný člověk? Je mi jedno, když někdo lže? Vadí mi, když někdo jen očerňuje a pomlouvá? Proč jsem to napsal? Když tak kolikrát přemýšlím o naší zemi, tak se ptám sám sebe, proč jsme tolikrát jako národ dopadli jak sedláci u Chlumce. A přitom většina lidí věděla, co je správné, věděli, co mají dělat, ale neudělali to. A poslední věc. Kde se zapomene na Boha a jeho přikázání, tam nikdy nebude dobře. P. Jan

Z OBSAHU  Pro maminky  Svátost biřmování  V milosti Boží  Bohoslužba oběti  Máme naději  Dušičky  Střípky z farní kroniky


Stránka 2

DUŠIČKY „Neexistují mrtví, Pane, jsou jen živí – na naší zemi a na věčnosti.“ Tuto skutečnost si budeme připomínat na začátku měsíce listopadu. Ano, my jsme tady a oni na onom světě, ale přesto jsme si blízko. Oni už svůj život dobojovali, my ještě ne. Mnozí zemřelí velmi potřebují naše modlitby. A možná jste i vy mnohokrát zakusili pomoc těch, kteří už jsou na věčnosti a k nimž jste se obrátili s prosbou v různých obtížích. Nejspíš nás už každého někdy napadlo, jaké to asi bude v nebi? Jezuita Ginter Hóvera v jedné knize vypsal slova, která jsou malou ochutnávkou nebe a o kterých můžeme „na dušičky“ přemýšlet: Odpuštění – darování – budoucnost – dobrota – milosrdenství – humor – bratrství – vysvobození z hříchů – vykoupení – vděčnost – smíření – otevřenost – plnost – zpěv – my – nasycení – láska – osvobození od strachu – upřímnost – solidarita – láska – blaženost – ráj – důvěra – pochopení – krása – radost. Svatý Pavel říká: „Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují“ (1Kor 2:9) Podle této věty z Písma vyplývá, že náš život na této zemi bude posuzován

MILÉ, MILOVANÉ A MILUJÍCÍ MAMINKY Jsem jedna z vás a chci se s vámi podělit o malou zkušenost ze života. Ještě před několika lety jsem byla zoufalá manželka, která už neměla sílu snášet urážky svého často opilého manžela. Děti byly malé a já pro ně chtěla otce, který by jim byl vzorem. Uvažovala jsem i o rozvodu. Moje víra byla malá, přesto jsem vždy po mši svaté cítila, že to chci ještě s manželem urovnat. Bylo to těžké rozhodování, protože kde je malá víra, je i malá láska a malá naděje… Začala jsem chodit pravidelně ke svátosti smíření, abych mohla přijímat Krista. Chodila jsem na společné adorace a učila se naslouchat a důvěřovat Bohu. Většina hříchů je z pýchy a u mě to byla ukřivděnost a otázka proč zrovna já? Vůbec jsem nechápala tako-

Číslo desáté

podle lásky. Jaké lásky? Ježíš říká: „Jako jsem já miloval vás, tak i vy se milujte navzájem.“ (J 13:34) Tento požadavek je velmi náročný. Jsme schopni milovat každého člověka bezvýhradnou láskou jako Kristus? Ale do nebe přijdeme, když se naučíme milovat. A co, ti, kteří už jsou na věčnosti, naučili se to zde na zemi? 1. a 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Pane, proměň naše srdce, aby nebylo „kamenné“, ale dokázalo milovat každého člověka. A také tě prosíme za naše zemřelé, pro své milosrdenství odpusť jejich časné tresty za hříchy a přijmi je k sobě do věčné blaženosti. P. Jan Ston vý smysl života. Je to už nějaký rok, co mě oslovilo několik maminek ke společné modlitbě matek. Netušila jsem, o co jde. Pak jsem jela na Hromniční pouť matek do Šternberka. Nikdy nezapomenu na ten nádherný pokoj a klid v srdci, který jsem tam mohla zažít. Tady jsem pochopila, že právě tento můj kříž mě přiblížil k Bohu. Do Šternberka se vracím ráda, a když mi to vyjde tak na Modlitby matek chodím každý týden. Každá máme jiné starosti i radosti, které svěřujeme Bohu. Každá jsme úplně jiná a to je na tom to krásné. Cítím, jak se moje srdce modlitbou, adorací a mší svatou proměňuje. Děti jsou dnes už dospělé, s manželem to občas není jednoduché, ale víra, láska a naděje je stále větší a větší. Díky Bohu za tyto dary.


Faro

Stránka 3

V MILOSTI BOŽÍ Pokud patříte k lidem, kteří se rádi seznamují s životem zasvěcených osob, pak nabízím k přečtení knihu „V milosti Boží.“ Autorem je trapistický mnich André Louf. V knize je zachyceno dilema mnicha žijícího v samotě, od něhož se žádá, aby hovořil o své vnitřní zkušenosti. Tento mnich se stává svědkem, jehož životní historie nás může obohatit. Kniha poukazuje na svědectví víry v životě člověka, který se zasvětil životu modlitby. Nabízí se otázka, jak nás může trapistický mnich vést k následování, když žijeme každý odlišným stylem, v jiném prostředí, v jiných podmínkách. Jak si vytvořit ticho v hluku dnešní doby, dát prostor modlitbě, když se po nás žádají stále vyšší výkony, jak zvládat napětí, které je součástí každého rozhodování a mnoho dalších otázek. Celá kniha je psána metodou otázek a odpovědí. Je nesmírně zajímavé sledovat životní příběh člověka, který – pokud by zůstal ve světě- asi mohl udělat velkou kariéru. Ale tento mnich prožil jednu událost tak intenzivně, že v okamžiku bylo uchváceno celé jeho vědomí a věděl, že jeho místo je daleko od světa, v tichu, samotě. Nebál se udělat prostor pro Boha. Mohlo by se zdát, že vše proběhlo hladce, ale opak je pravdou. André Louf se nebojí ukázat sebe sama i v pochybnostech, pocitu marnosti, osamění, nebojí se podělit s vyprahlostí svého duchovního života. Nebojí se otevřít své nitro zatížené vinami. Říká: „Když žijeme ustavičně blízko svých bratří, brzy objevíme, jak jsme žárliví, závistiví, nepodrobení, podráždění, jak těžko přijímáme upozornění. Prožívání vztahu k bratrovi ve všedním životě, nás

brzy přivede k hranicím našich lidských možností. Šťastná zkušenost! Neboť jak můžeme odpustit svému bratru, jestliže jsme nepocítili v hloubce své bytosti svou ustavičnou potřebu, aby nám odpustil Bůh!! Jen s Boží milostí se dostává z těžkostí. Jak se nám začíná podobat! Musí vyřešit své další vnitřní dilema, neboť je přitahován i službou v pastoraci, pro niž má skvělé předpoklady. Jeho neklid utiší výrok papeže Pia XI., který tvrdil, že ti, kdo se ve skrytém životě věnují modlitbě a pokání, dělají mnohem víc pro šíření Božího království než ti, kdo pro ně pracují. Tady se mohou všichni naši nemocní, starší lidé (a jistě my všichni) inspirovat, jak i přes pokročilost věku, zdravotní omezení a sociální osamocení, věnovat šíření Božího království. Četba této knihy je jakoby cestovním plánem, v němž mají místo všechna velká dobrodružství člověka: samota, společenství, modlitba, chudoba, poušť, písmo svaté, půst….. Vesměs zkušenosti, ve kterých se zjevuje Boží milost. Poznámka: Česká televize věnovala jeden díl dokumentárního cyklu „Zasvěcení“ životě trapistů. Možno jej shlédnout ve videoarchivu ČT.


Stránka 4

Číslo desáté

solvovat nemohli, byla nabídnuta spousta dalších variant, ať už se jednalo o poLáska, pokoj, radost. Přesně tímto způ- mocnou brigádu, duchovní obnovy či sobem bych vyjádřila své pocity po při- charizmatickou konferenci v Brně. jetí svátosti biřmování. Jenže to bych Prázdniny uběhly jako každým rokem předbíhala, celému slavnostnímu obřadu neskutečně rychle a nám už zbýval do přece jen předcházela důkladná roční toho velkého dne pouhý měsíc. Byli příprava. jsme hotovi s výběrem budoucích patroNa biřmování jsme se začali připravo- nů i kmotrů, a také každý z nás předal vat loňský podzim a snad každý z nás dopis pro otce arcibiskupa. Završením biřmovanců se mnou bude souhlasit, že naší přípravy tedy byla svátost smíření a při zpětném pohledu můžeme zazname- sobotní večer před nadcházející nedělí, nat další posun ve víře. Hned na začátku kdy pro nás byl přichystán večer plný jsme byli rozřazeni do skupinek společné modlitby, adorace, ale také svěk jednotlivým vedoucím – tímto bych dectví o víře. Už nám nic nebránilo otejim všem ještě jednou chtěla moc podě- vřít se té dlouho očekávané chvíli. kovat za to, že se nás celou dobu snažili Na slavnostní mši nám bylo ctí přivípopostrčit tím správným směrem, šli tat otce arcibiskupa Graubnera, který nás nám příkladem a vždy byli ochotni dis- ještě při kázání dokázal motivovat, pokutovat na nejrůznější témata. Ovšem vzbudit nás a poradit nám, po jaké cestě všechny schůzky neprobíhaly v těchto se máme ve svém nové etapě života po malých společenstvích, pro biřmovance boku s Duchem svatým vydat. Ano, přibyly uspořádány také mše, přednášky, ať jetí svátosti biřmování bylo tady. A poduž vyprávění o Papui Nové Guinei či In- le slov otce Karla Hořáka, které zaslechdii, ale i další rozmanitý program. Ně- la spousta z nás při setkání s ním při které schůzky byly pořádány společně svátosti smíření, Duch svatý se mohl pro všechny, ty potom vedl náš otec Jan, opravdu pořádně vyřádit, protože biřmojemuž samozřejmě patří ten největší dík. vanců bylo letos 73 – ovšem nejenom Ale aby to nevypadalo, že milí biřmo- z naší farnosti, ale také z Rožnova, Hovanci „jen“ seděli a poslouchali, ráda vězí, Vsetína, Choryně, Nedašova, Lačbych ještě zmínila, že se účastnili aktivit nova a Francovy Lhoty. v naší farnosti, například Teď už se tedy můžu vrápomáhali při zdobení pertit k úvodu o pár řádků níčků na Mikuláše, nemivýš. Doufám, že každý nula je vánoční výzdoba z nás biřmovanců na svůj v kostele, a nebo přidali další důležitý krok ve víře svoji ruku k dílu jinde. nikdy nezapomene a nechá V červnu se většina z nich v sobě Ducha svatého napotom vydala na víkend plno působit, aby láska, do Rajnochovic a těm, pokoj a radost nezůstaly kteří z nejrůznějších důvojen slovy. dů tuto část přípravy ab-

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ


Faro

Stránka 5

BOHOSLUŽBA OBĚTI - CHLÉB A VÍNO Dary, které přinášíme ke mši svaté jsou chléb a víno. Ony samotné jsou již symboly. Symbol jednoty - chléb utvořen z mnoha zrn, víno vytlačeno z mnoha hroznů. Mnohost se stává jednotou. A při přijímání se stává opak. Jeden chléb se láme, aby mohlo být celé společenství nasyceno. Přicházíme jako jednotlivci; stává se z nás společenství; rozcházíme se. Symbol oběti - i tento aspekt zde vnímáme. Zrno musí být rozemleto a hrozny vína lisovány. Uvědomujeme si, že teprve skrze oběť může vyrůst a vyrůstat něco krásného, spásného. Symbol daru pro každého - chléb a víno jsou v Izraeli ty nejběžnější potraviny, dostupné každému člověku. Pro nás asi jen chléb. Ježíš nechtěl „zůstat“ v něčem honosném a nedostupném. Zůstal v tom, k čemu má přístup a co potřebuje každý člověk – v pokrmu. On chce být pro každého tak potřebný, jako je pro nás potřebný pokrm a nápoj. Víno jako symbol radosti - Písmo o víně říká, že je radostí srdce = krev Ježíše Krista nám má být k radosti, vždyť je to krev vykoupení, skrze kterou můžeme dojít do nebe. Když kněz přijal od lidu tyto dary přichází s nimi k oltáři – obětnímu místu a nejprve za ně děkuje Bohu v modlitbě Požehnaný jsi Hospodine, Bože celého světa … z tvé štědrosti … V této modlitbě je vyjádřeno: dary, které Bohu přinášíme jsou od něho samého, pochází z jeho štědrosti a dobroty. On nám je zase vrátí jako chléb věčného života a nápoj duchovní. Přimíšení vody do vína - kněz vlévá trochu vody do vína. Pochází z toho, že v Izraeli se víno ředilo vodou. Dnes má symbolický charakter: poukazuje na „spojení lidství a božství“ v Ježíši Kristu. I my máme být spojení s Bohem, tak jako se Ježíš stal člověkem. Následuje „úkon kajícnosti kněze“, kdy si kněz, těsně před svatou obětí, uvědomuje, že i on je hříšník a milosti konat mši sv. se mu dostalo bez jeho zásluh. Uvědomuje si to a před Boha přistupuje s duší pokornou a se srdcem zkroušeným. Lavabo - symbolickým mytím rukou kněz naznačuje to, co říká v modlitbě Smyj ze mě Bože mou nepravost a očisť mě od mého hříchu. Vždyť každý z nás smí k Bohu přistoupit pouze se srdcem čistým.

SETKÁNÍ SCHOL 10:00 12:00 13:00 14:30 15:30 17:30 19:00

Ať „pomáhat“ není jen fráze… zahájení a první blok přehlídky oběd koncert kapely ANGLES „POMÁHÁME SI?“ beseda P. Josefa Čunka pro děti zábavná show s bratry Chabičovskými druhý blok přehlídky mše svatá v kostele sv. Kateřiny v Lidečku večer chval se skupinou SIMEON

26. 10. 2013 V KD LIDEČKO


Stránka 6

Číslo desáté


Faro

Stránka 7

21. 10. 23. 10. 26. 10. 27. 10. 2. 11. 3. 11. 13.1. 16. 11. 18. 11. 20.11. 23. 11. 24. 11. 25.11.

modlitby se sestrami ze Štípy (po mši sv.) setkání seniorů: KD Lidečko; vyobrazení slavného a bolestného růžence (10:00) setkání schol: KD Lidečko (10:00 – přehlídka schol, 13:00 – koncert, 14:30 – beseda P. Josef Čunek, 15:30 – přehlídka schol, 17:30 mše svatá, 19:00 – večer chval) Filip Mana, křesťanské písně - Lidečko kostel (14:30) Dušičková pobožnost - Horní Lideč (18:00) Dušičková pobožnost – Lidečko (14:00) Setkání seniorů: KD Lidečko Mše svatá u kapličky v Račném (17:00) Modlitby se sestrami ze Štípy (po mši sv.) Katechismus (19:00) Den diecéze – Olomouc Hody ke cti svaté Kateřiny - kazatel, misionář Ryszard Górowski MIC Adorační den farnosti

STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Letošního roku 1929/30 je ve farnosti tento počet tříd: Lidečko -5; Horní Lideč – 2; Střelná – 3; Pulčín – 1. Nejhorší poměry jsou v Lidečku, kde nemáme ani jednoho učitele našeho smýšlení. Zjevně však nebojují, s dětmi se modlí a do náboženských otázek se nepletou. Osobnímu styku s knězem se většinou vyhýbají, poněvadž dobře znají svého šéfa – řídícího. Též v Pulčíně se poměry zhoršily odchodem p. řídícího Stanislava Janečka. Jeho zatimní nástupce chce rozhodně dobýt metálu „pokrokového lva“. V Horní Lidči je spisovatel Jan Trávníček, řídící i slečna učitelka Pavla Lepková oporou katolíků. Je hodně činným ve veřejném životě a usnadňuje v mnohém ohledu práci kněžím. Ve Střelné řídící i s paní drží se svého smýšlení, při tom chová se vždy taktně a dle možností vyjde vždy farnímu úřadu vstříc. Učitel Bystřický je uvědomělým katolíkem a vypomáhá také horlivě. Celkem mohou býti rodičové spokojeni a bez zvláštních obav svěřiti škole své děti. Opatrnosti ovšem nikdy nezbývá.

K objasnění náboženského uvědomění zdejšího lidu ještě podotýkám. Ani v daleké cizině za mořem nezapomínají farníci na milý lidečský kostelíček. Ze sbírky, kterou mezi sebou provedli, byly zakoupeny bílé korouhve. Umírající pamatují rovněž hojně na účinky oběti mše svaté a proto oba kněží mají ve zdejším chudém kraji tolik intencí, že jimi vydržují několik kněží mimo duchovní správu, ba i faráře na bohaté Hané. K uctění památky zemřelých zakoupila rodina Sporkova z Horní Lidče lustr v ceně asi 3 000,Kč, rodina Slánských bílý ornát v ceně 2 250,- Kč. To uvádíme jen některé případy. Kde je taková obětavost, můžeme právem mluviti o dobrém duchu a uvědomění katolickém.


Není většího milosrdenství než odpustit tomu, kdo nás urazil. (Sv. Tomáš Akvinský)

SVATBY Lenka Řepová a Lukáš Adolt Helena Zimáčková a Jakub Černoch Romana Sochorová a Petr Brlica

7. 9. 2013 21. 9. 2013 28. 9. 2013

KŘTY Filip Kudela Viktorie Pechálová Tobiáš Maček Tomáš Molek

* 15.9.2013 * 22.9.2013 * 28.9.2013 * 13.10.2013

POHŘBY NA PŘÍPRAVĚ ČASOPISU SE PODÍLELI Marek Filák Ludmila Fusková Sára Matůšová Adam Jeřábek Martina Slováčková P. Jan Ston

Farní úřad Lidečko Lidečko 37 756 15 Mobil farní úřad (+420) 733 741 148 Mobil P. Jan Ston (+420) 731 621 239 E-mail falidecko@ado.cz

Navštivte náš web farnost.lidecko.cz

Marie Daňková František Váňa

* 2.4.1935 * 15.5.1940

+ 29. 8. 2013 + 11. 9. 2013

STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Dny 19. a 20. září 1930 byly slavnostními dny pro celou farnost, neboť nejdůstojnější p. biskup Msgr. Jan Stavěl uděloval svátost biřmování asi 700 biřmovancům. Při vítání byl nejdůstojnější p. biskup mile překvapen proslovem p. řídícího Trávníčka za katolické učitele. Školní děti z Horní Lidče přednesly na uvítání tuto básničku: Již dlouho těšili jsme se my drobné děti valašské na dnešní den, jenž přinese nám hojnost milosti nebeské. V kostele tomto jsme pokřtěny, doma zas matičky k Bohu nás vedly, abychom v radosti i soužení vždycky k nebesům vzhlédly. Ve škole učili jsme se o Pánu Bohu jak mocný a dobrý je k nám, by srdéčko naše Ho milovalo tak jako On nás vždycky miluje sám. Abychom síly vždycky dost měli k vytrvalému pro Krista bojování, vaše biskupská milost dnes udělí nám svaté biřmování. Vítáme ve Vás, pastýři drahý biskupa – kněze vysoké důstojnosti nástupce svatého Metoděje.

Profile for Faro Lidecko

Faro 11  

Jedenácté číslo časopisu farnosti Lidečko.

Faro 11  

Jedenácté číslo časopisu farnosti Lidečko.

Advertisement