Page 1

FARO FARNOST LIDEČKO Zaplacením dobrovolné částky můžete přispět na výrobu časopisu (výrobní cena je 5 Kč).

VSTUPUJEME DO DOBY POSTNÍ Rychle proběhl vánoční čas, koledníci nám připomněli příchod mudrců do Betléma, mnozí jste přispěli při tříkrálové sbírce a podělili se s těmi, kteří mají méně než my. Včera nás průvod masek na fašanky upozornil, že se blíží doba postní – příprava na velikonoce – svátek zmrtvýchvstání Páně. Někdy mi přijde, jako by si lidé s postní dobou nevěděli moc rady a možná měli i trochu strach, co si budou muset odříct. Má ještě půst v dnešní době nějaké místo? Má a myslím si, že velmi důležité místo. Kdo chce v dnešní době brát půst vážně, musí počítat s tím, že půst je dobou odvahy a zkoušky. Nejde vůbec o kila, které shodíme, zřekneme-li se oblíbených jídel. Jde o zkoušku naší duchovní velikosti. Kdosi přirovnal období půstu k revizi auta před technickou kontrolou. Kdo chce „projít“, musí nejdříve auto prohlédnout, nechat

Číslo páté únor 2013

přeměřit jednotlivé hodnoty a vady odstranit. Snad dokáže tento příměr lépe osvětlit postní dobu, která se může zdát pochmurná. Kdo se správně postí, musí si položit několik důležitých otázek a sna- PŘEČTĚTE SI žit se na ně odpovědět. Co jsem si  O postní době postupem doby zvlášť oblíbil? Jsem na tom závislý? Nestal jsem se otro-  Poselství Svatého otce kem nějakého zlozvyku? Na jaký  O svátosti pomazání způsob chování, na jaké myšlení, na nemocných jaké předsudky jsem si zvykl? Vě Jak proběhla řím, že dokážu udělat něco nového? hromniční pouť Jak to vypadá s lidmi kolem mě? A co moje víra, snažím se, aby rostla a  O znamení kříže nebo se vytrácí? Dokáži si udělat  Proč se máme postit každý den čas na Pána Boha? Doká Jak probíhala stavba ži si udělat čas na své blízké? fary Je ještě mnoho dalších otázek, na které máme hledat v době postní odpověď. K tomu potřebujeme čas na ztišení, abychom se mohli znovu nadechnout a urovnat všechny své zmatky. Půst je čas milosti. Je pravda, že přetvořit srdce člověka je práce velmi namáhavá a mnoho lidí to brzy vzdá. Snažme se na sobě každý den pracovat a nebojme se bojovat se svými chybami. Také však objevujme Boží dary a nechme je v sobě růst. P. Jan Ston


Stránka 2

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE Drazí bratři a sestry, 11. února 2013, v den památky Panny Marie Lurdské, se bude připomínat 21. světový den nemocných. Pro mnoho nemocných, pro zdravotnické pracovníky i pro všechny lidi dobré vůle představuje tento den „silnou chvíli modlitby, sdílení a obětovaného utrpení za dobro církve a je pro všechny výzvou, aby v tváři nemocného bratra poznávali svatou tvář Kristovu, který svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním získal lidstvu spásu.“ Při této příležitosti se cítím být zvlášť blízko každému z vás, drazí nemocní. Kéž se ke každému z vás dostanou slova útěchy, vyslovená otci Druhého vatikánského koncilu: „Nejste ani opuštění, ani neužiteční, ale vy jste povoláni Kristem, jste jeho zářivým obrazem.“ Chci vám předložit k úvaze postavu milosrdného Samaritána. Ježíš nám v tomto podobenství dává pochopit hlubokou Boží lásku ke každé lidské bytosti, především pokud se nachází ve stavu nemoci a bolesti. Pán nám říká v závěru podobenství: „Jdi a stejně jednej i ty“ a ukazuje, jaký postoj má zaujmout každý jeho učedník k ostatním lidem, zvláště k těm, kdo potřebují péči. Jedná se tedy o to, abychom díky intenzivnímu vztahu s Bohem prožívanému v modlitbě, čerpali sílu z nekonečné Boží lásky a jako milosrdný Samaritán byli každodenně a konkrétně pozorní vůči tomu, kdo je zraněn na těle nebo na duchu a kdo žádá o pomoc, i když je neznámý a chybí mu prostředky. To platí nejen pro zdravotnické a pastorační pracovníky, ale pro všechny, včetně samotného nemocného člověka. „Člověka totiž nevyléčí to, že se utrpení vyhne, že uteče před bolestí. V přijatém utrpení naopak vyzrává, spojen s Kristem, který také trpěl, podpírán nekonečnou láskou“ Rok víry, který prožíváme, představuje vhodnou příležitost, abychom v našich církevních společenstvích zintenzivnili službu lásky a každý z nás byl milosrdným Samaritánem pro toho, kdo je nám nablízku. V této souvislosti bych chtěl připome-

Číslo páté

nout některé z mnohých osob, které během dějin církve pomáhaly nemocným, a které nám mohou být příkladem a povzbuzením. Raoul Follereau, veden láskou k bližnímu, věnoval svůj život péči o lidi, postižené malomocenstvím i v nejvzdálenějších koutech naší planety, a zasloužil se mezi jiným také o Světový den proti lepře. Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty vždy začínala svůj den setkáním s Ježíšem v eucharistii, aby pak vycházela do ulic s růžencem v ruce, setkávala se s Pánem přítomným v nemocných a sloužila mu především v těch, které „nikdo nechce, nikdo nemá rád a nestará se o ně“. V evangeliu vystupuje postava blahoslavené Panny Marie, která následuje trpícího Syna až k jeho nejvyšší oběti na Golgotě. Ona nikdy neztrácí naději v Boží vítězství nad zlem, nad bolestí i nad smrtí a se stejnou vírou a láskou dokáže objímat svého Syna, když se narodil v betlémské jeskyni, i tenkrát, když zemřel na kříži. Její pevná důvěra v Boží moc je osvěcována Kristovým zmrtvýchvstáním, které dodává naději každému, kdo prožívá utrpení, a obnovuje jistotu Pánovy blízkosti a útěchy. Nakonec bych se chtěl slovem uznání a povzbuzení obrátit na katolické zdravotnické instituce i na občanskou společnost, na řeholní rodiny, angažované v pastorační péči o nemocné, a na sdružení zdravotnických pracovníků i dobrovolníků. Kéž u všech sílí vědomí, že „v láskyplném a velkodušném přijetí každého lidského života, zvláště jednáli se o slabé nebo nemocné, spatřuje zvláště dnes církev základní moment svého poslání“ Svěřuji 21. Světový den nemocných přímluvě Nejsvětější Milostiplné Panny Marie aby stále doprovázela trpící lidstvo při hledání útěchy a pevné naděje a aby pomáhala všem, kdo pracují pro apoštolát milosrdenství; kéž se stávají milosrdnými Samaritány pro všechny bratry a sestry zkoušené nemocí a utrpením. Všem rád uděluji své apoštolské požehnání. Ve Vatikánu 2. ledna 2013 Benedikt XVI. (zkráceno)


Faro

Stránka 3

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH Teprve v nemoci člověk vidí, jak velký dar je život a jak je krásné, když jsme zdraví. Zdravý člověk na to často zapomíná. Nevšímá si, že nic nemá pevně ve svých rukou, že celý život i čas, který má k dispozici, je Božím darem. Máme tento dar v rukou jen tak dlouho, dokud nám ho Pán dopřává. A tak může vést nemoc k pokornému poznání naší lidské omezenosti a k spásnému přehodnocení hodnot. Ježíš na kříži je vítěz nad hříchem, nemocí a smrtí. I svátost pomazání nemocných vyplývá z kříže Kristova. Ježíš je jistě milosrdný soudce (nechce smrti hříšníka, ale aby žil), ale je také spravedlivý. Kdo přijme tuto svátost jeho velikého milosrdenství, nemusí se bát, i kdyby šel údolím smrti, vždyť Pán Ježíš bude s ním. Ježíš byl solidární s lidmi, tedy i s trpícími, nemocnými. Ukázal soucit s nemocnými, vykonal mnoho zázračných uzdravování, rozhorlil se nad nemocí a zlem fyzickým i duševním, které pochází ze hříchu. Sám na sobě ukázal, že často trpí i nevinný člověk za viníky, protože je členem lidské rodiny. V nemoci se má nemocný křesťan ve víře setkat s Ježíšem svátostným, který naše nemoci vzal na sebe. Svátost smí přijmout každý vážně nemocný křesťan – má těžší nemoc nebo člověk vysílený stářím, každý nad 60 let, proto lépe vyhovuje název svátost nemocných než poslední pomazání, neboť se smí přijmout i vícekrát za život, vždy v nemoci. Pomazání nemocných je posilující modlitbou pro nemocné a trpící pokřtěné lidi, a také pro lidi v nebezpečí smrti. Přijetí svátosti smíření a eucharistie jsou velmi žádoucí, aby se účinek pomazání mohl plně projevit. Je to prosba o sílu, aby nemocný dokázal své utrpení trpělivě snášet a obětovat za druhé. Před přijetím této svátosti je dobré očistit si své srdce ve svátosti smíření. Příhodná doba je už tehdy, kdy je věřící v nebezpečí smrti pro nemoc či stáří. Pokud nabude znovu zdraví, může později v nemoci tuto svátost znovu přijmout. I během téže nemoci může být svátost opakována, nastane-li

zhoršení. Je vhodné tuto svátost přijmout i před každým vážným chirurgickým zákrokem a také u osob starších 60 let. Ke svátosti se používá olivový olej, svěcený na Zelený čtvrtek biskupem. Pomazání se děje na čele a na obou rukou (dříve na 5 smyslech), kněz nemocné maže olejem nemocných a přitom říká: „Skrze toto svaté pomazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH MÁ TYTO ÚČINKY 

 

Spojuje nemocného s Kristovým utrpením k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve. Přináší mu útěchu, vnitřní pokoj a odvahu, aby snášel kříž své nemoci nebo stáří s odevzdaností a křesťanskou zralostí. Odpouští hříchy nemocného, pokud jejich odpuštění nemohl obdržet ve svátosti smíření (např. je už v bezvědomí). Dává mu sílu k uzdravení, pokud to prospívá ke spáse duše. Připravuje ho na přechod z života časného do věčného.

KRISTUS, NECHŤ JE TVÝM ŽIVOTEM V tomto nápisu je celá podstata života z této svátosti. Vždyť její přijetí vede k tomu, že ti, kteří jí s prospěchem přijímají – s důvěrou a toužícím, otevřeným srdcem - jsou zbaveni úzkosti a strachu z budoucnosti. Dostává se jim vědomí, že jsou v péči někoho mocnějšího, kterému záleží na jejich dobru a že není důležité ani zda přežijí, či ne, ale něco jiného. Pro ně je podstatné, že ví: „Teď jsem v Božích rukou a Pán má mou situaci dostatečně v moci. Důležité je jen spojení s ním. V naší farnosti bude tato svátost udělována na svátek Panny Marie Lurdské 11. února 2013 při mších svatých v 16:30 v Horní Lidči a v Lidečku v 18:00.


Stránka 4

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK Dne 2. února 2013 jsme se s ostatními ženami z farnosti vydaly na pouť matek do Šternberka. Duchovně nás doprovázel náš otec P. Jan Ston. Program poutě matek začínal ve farním kostele modlitbou radostného růžence. Postupně byl chrám zcela zaplněn maminkami, babičkami, které přišly Bohu obětovat své mateřství a prosit za své děti. Mši svatou celebroval Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze, společně s ostatními kněžími. P. Nuzík nás mimo jiné vyzval k tomu, abychom se dokázaly po návratu domů dívat na většinu problémů, třeba s našimi dětmi, z jiného úhlu pohledu, než dosud. Potom si možná mnohem více uvědomíme slova modlitby: „Pane, zde jsou mé děti. Miluješ je mnohem víc než já, dokážeš změnit věci, které já změnit nemohu, a proto je odevzdávám do tvé bezpečné a milující péče a raduji se, protože ti věřím.“ Po mši svaté následovalo darování svíce s ofěrou matek kolem oltáře, kde jsme Bohu obětovaly naše děti. Odpolední program pokračoval již v místním kulturním domě, kde bylo o poznání tepleji, než ve zdejším farním kostele. Po čase oběda, kávy, společných rozhovorů, začal odpolední program náš biskup Mons. Josef Hrdlička. Byl velmi rád, že nás vidí tolik pohromadě. Celkem se nás sešlo kolem 1000 žen. Tématem byl Rok víry, který právě prožíváme. Otec biskup také zdůraznil velikost Panny Marie a to, že ona je naším největším vzorem a tou nejlepší doručovatelkou mezi námi a Bohem. Dále otec biskup mluvil o největším daru, který jsme všichni dostali, tedy daru eucharistie. Tak jako vždy nás otec biskup velmi povzbudil a zakončil přednášku slovy proroka Izaiáše (49, 16): „Já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.“

Číslo páté

Dále k nám mluvil P. Jiří Korda z Prahy, který nás seznámil s hnutím „Modliteb za nejmenší“ a prosil nás o modlitby za nenarozené děti. Vystoupila i sestra Růžena Fialová z hnutí modliteb matek, která nás povzbudila svým osobním svědectvím. Celý program byl zakončen společnou adorací před Nejsvětější svátostí, při které každá z nás v důvěře odevzdala jména dětí do košíčku našemu Spasiteli. Sama za sebe mohu říci, že jsem se vracela domů velmi povzbuzena do dalšího každodenního úsilí žít radostně své mateřství a v pevnější důvěře v Boží ochranu a vedení.

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim. Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí. Osvoboď je ode všech vlivů Zlého. Ochraňuj je na cestách. Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků. Žehnám jim, aby dostali lásku, radost, pokoj, životní moudrost, chuť k modlitbě a k plnění svých povinností, srdce plné lásky k Tobě a k lidem. Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravností. Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život. Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byli zdraví duchovně, duševně i tělesně, aby přišli do nebe s celou naší rodinou. Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš. Požehnej i mně, abych se k nim chovala s Tvou trpělivostí, moudrostí a láskou. Amen.


Faro

Stránka 5

VSTUPNÍ OBŘADY – KŘÍŽ Prvním gestem, které děláme společně je znamení kříže. Není asi nutné dlouho popisovat význam tohoto znamení. Je znamením spásy, znamením vykoupení a záchrany. Proto jím nejen mši svatou začínáme. Je to naše první vyznání víry. Máme si uvědomit, že jsme se sešli ve jménu Božím – on nás shromáždil, sjednotil do jednoho společenství. I způsob jak kříž dělám, je mé vyjádření víry. Toto znamení mě má obejmout, tak jako Ježíš Kristus byl cele na kříži, tak má i mě obejmout. Máme dělat kříž pomalu, s úctou, jako mé vyznání: ano, v toho, jehož znamení konám, v toho věřím. Když dělám toto znamení na svém těle mám jej cítit i v duši. Má být tak hluboké, že jej vnímám i svou duší, kříž se vrývá do mé duše, tak jako řezbář vrývá nějaké znamení do dřeva. Dávejme si pozor, abychom nedělali kříž automaticky – takovéto odehnání much, či polechtání na prsou. Platí zásada, že děláme pouze jedno znamení. Když přijdu do kostela nedělá pokleknutí zároveň s křížem, ale nejdříve pokleknu a potom udělám kříž. Při mši sv. děláme kříž pouze 3x, na začátku, na konci a před evangeliem. Amen. Odpověď věřících na znamení kříže. Po vyznání víry v Trojici, které říká předsedající kněz lid odpovídá svým amen. Toto slovíčko je vyjádřením souhlasu, je to přilnutí k pravdě. Dáváme najevo, že věříme v Boha trojjediného a společně chceme vstoupit do slavení mše svaté, kdy si zvláště připomínáme velikonoční tajemství našeho vykoupení. Když konáme znamení kříže, můžeme si uvědomit i tyto dvě skutečnosti: H. U. von Balthasar: „Kříž je kritická situace lásky.“ A M. L. King: „Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není zralý pro život.“

MODLITBA V ROCE VÍRY Dobrý Bože, děkujeme Ti za to, že nám dáváš milost prožívat tento liturgický rok jako Rok víry. Je to Tvoje výzva a touha, abychom Ti byli blíže. Ty nás chceš přitáhnout k sobě, chceš, aby naše víra rostla. Chceme na Tvou výzvu odpovědět upřímnou snahou více Tě poznávat a milovat. Trojjediný Bože, dávej nám zakoušet svou otcovskou lásku, daruj nám srdce dítěte, které je závislé na Tobě a spoj nás se Svým milujícím srdcem láskou Ducha Svatého. Čekáme na Jeho oheň ve spojení s Pannou Marií, která svou mateřskou láskou ukazuje na Tvou lásku. Ukazuj nám cesty, kterými nás chceš přivést k hlubšímu vztahu k Tobě a veď nás svým Duchem, abychom tyto cesty objevovali a kráčeli v Tvých stopách. Uč nás hlubší modlitbě, dej nám více pokory, abychom často přijímali Tvé

odpuštění ve svátosti smíření, daruj nám větší úctu k Eucharistii, otevři naše uši, abychom porozuměli slovům z Tvých úst, otevři naše srdce, abychom Tě nacházeli ve svých bližních a dej nám ochotu a sílu projevovat jim skutky lásky, neboť víra bez skutků je mrtvá. Bože, přitahuj nás každým dnem tohoto milostivého roku na své svaté srdce, obmývej nás Krví a vodou, která vytryskla z Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Dej nám zase o něco více zakusit a pochopit Tvé milosrdenství a osvoboď nás od všeho, co nám v tom brání. Vytrhni nás z moci Zlého Ducha, který se jistě bude snažit překazit naši snahu být Ti blíž. Nedopusť, aby nad námi Zlo zvítězilo a dej nám sílu vstát po každém pádu. Spolu s apoštoly voláme: "Pane, dej nám více víry" a spolu s Ježíšem Tě vzýváme v modlitbě, kterou nás naučil. Otče náš…


Stránka 6

Číslo páté


Faro

11. 2. 13. 2. 14. 2. 15. 2. 16. 2. 17. 2. 20. 2. 20. 2. 24. 2. 2. 3. 6. 3. 7. 3. 8. 3. 9. 3. 17. - 24. 3. 20. 3. 23. 3. 5. 4. 6. 4.

Stránka 7

Udělování svátosti pomazání nemocných; Lidečko i Horní Lideč Popeleční středa – začíná doba postní; den přísného půstu Horní Lideč 19:30 příprava rodičů prvopřijímajících dětí Děkanátní mše sv. pro mládež; 18:00 Vsetín. Po mši sv. videoklipová křížová cesta Postní duchovní obnova pro mládež ve Vizovicích. Vede P. Pavel Stuška Setkání biřmovanců v kostele v Lidečku v 17:00 Setkání seniorů v 9:30 - kulturní dům Lidečko Katechismus na faře v 19:00 Křížová cesta pro biřmovance i pro ostatní Postní duchovní obnova pro mládež ve Vsetíně, vede P. Karel Hořák Setkání seniorů v 9:30 - kulturní dům Lidečko Příprava rodičů prvopřijímajících dětí - Horní Lideč Příprava rodičů prvopřijímajících dětí - Lidečko Postní duchovní obnova; Lidečko i Horní Lideč Týden modliteb za mládež Setkání seniorů v 9:30 - kulturní dům Lidečko Diecézní setkání mládeže na Velehradě Setkání biřmovanců a ostatních v Lidečku v kostele v 19:00 P. Jaroslav Mikeš, SDB - přednáška o salesiánském díle v Indii Velikonoční ples v Lidečku v kulturním domě

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2013 Sdružení YMCA Setkání vás zve ve dnech 30. 6. – 7. 7. 2013 na týdenní kurz pro manželské páry v Kroměříži. Přijeďte obnovit a posílit své manželství. Uslyšíte přednášky o manželské komunikaci, rozdílech mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb i sexualitě. Volné odpoledne můžete prožít podle vlastních představ. Na závěr budete mít příležitost obnovit svůj manželský slib při slavnostní mši. Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem. Více informací o našich akcích a přihlášky najdete na www.manzele.setkani.org nebo na Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 632 00 Brno, email: michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768


Kdo prokázal dobrodiní, ať mlčí; ať vypráví ten, kdo je přijal. Seneca

KŘTY Radim Ryza Richard Ryza

* 29.12. 2012 * 29.12. 2012

POHŘBY Jiří Františák Marie Brhlová

* 4. 9. 1962 * 27. 7. 1935

+ 28. 12. 2012 + 3. 1. 2013

STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY

NA PŘÍPRAVĚ ČASOPISU SE PODÍLELI Ludmila Fusková Marek Filák Adam Jeřábek P. Jan Ston

Farní úřad Lidečko Lidečko 37 756 12 Telefon: (+420) 571 447 425 Mobil: (+420) 731 621 239 E-mail: falidecko@ado.cz

Navštivte náš web farnost.lidecko.cz

L.P. 1923 byla tuhá zima i jaro velmi studené, mrazy ještě v červnu. Ještě při generální vizitaci 21. června si vizitátor dp. P. Ryšavý 70 ti letý pán kázal v pokoji zatopit a přikazoval: Ale jistě si to zapište že jste museli 21. června topit aby vám hosté nepomrzli. Na jaře tohoto roku se počalo s opravou fary. Poněvadž přízemek vzdor tomu že v r. 1911 byl opraven a opatřen vzduchov. kanálem byl opět úplně zničen houbou takže bez úhony na zdraví tam nebylo možno bydleti, bylo usneseno konk. výborem stavěti 2 světnice podkrovní. Jelikož nižádné podpory a schválení od úřadů které věc stále protahovali a odkládali (ač komise chodila jedna za druhou) se dočkati nebylo možno a střecha byla již tak chatrná že celým domem zatékalo a děla se tak škoda na zdivu, rozhodnuto nečekati na schválení a podporu úřadů a stavěti na vlastní pěst. Stavba svěřena p. staviteli Dostálovi ve Vizovicích. On poslal 5 tesařů svých ostatní dělníky vzal z Lidečka. Stavělo se ze dřeva. Dříví bylo koupeno z lesů panských a co se hodilo vzato i z lesa farského. Stavba se protáhla dlouho neb vazba střechy dělala obtíže při zřizování podkroví. Dost s tím bylo práce, starostí i mrzutostí různých ale bylo přece dokončeno o což zase jen hlavní zásluhu má člen konk. výboru p. Jan Brhel č. 49 který těch starostí a obětí přinesl nejvíce. Ovšem, oběti peněžní musí nésti celá farnost. Že se to neobešlo bez různých poznámek na účet faráře že sem tam někdo rýpl že si farář vystavěl holubník a teď že se na to musí platit je samozřejmé. Ale, co se obejde bez lidských úsudků? Proud odpadů od církve řím. kat. nezasáhl příliš v našem kraji, jen asi něco přes 20 případů. Lid jest dosud tím starým valašským lidem, vlna pokroku jej ještě neprosákla ač je obava že se to stane nyní kdy se počala stavěti dráha a mnoho cizího živlu se sem dostane. Pracuje na stavbě trati mnoho zdejších dělníků, plat mají průměrně 2,50 Kč na hodinu, jsou spokojeni s výdělkem pouze doma, cizím však to na živobytí těžko stačí. Úroda na polích byla dobrá a šťastně se všecko sklidilo.

Faro 05  

Páté číslo časopisu farnosti Lidečko.

Advertisement