Page 1

FARO FARNOST LIDEČKO Zaplacením dobrovolné částky můžete přispět na výrobu časopisu (výrobní cena je 5 Kč).

První listopadové dny proměňují naše hřbitovy v kvetoucí zahrady zaplavené nádherou květů a září světel. To vše má svůj hluboký důvod ve víře v Krista – vítěze nad smrtí. Pro nás křesťany jsou svátky dušiček připomínkou naší veliké naděje. Smrt je pro člověka, který žije a umírá s Kristem, jen přechod do nového života. Většina lidí nezapomene na společenský rituál zajít na hřbitov, dát na hrob kytky a zapálit svíci. A protože máme všichni málo času, tak mnozí udělají jen toto prázdné gesto s dojmem, že to těm zemřelým musí přece stačit. Pokusme se porovnat toto naše dušičkové zastavení u hrobu se setkáním s našimi blízkými ještě za jejich života. Asi by bylo neslušné, kdybychom přišli na návštěvu, položili na stůl kytku, řekli pár naučených slov a rychle spěchali pryč. Jeden kněz kdysi napsal: „Květiny a svíčky na hrobě jsou bez vnitřního vztahu něčím bezduchým. Naši zemřelí právem očekávají duchovní obdarování. To se může uskutečnit jen tam, kde je živá víra.“ Svatý otec Benedikt XVI. ve své encyklice Spe salvi napsal: Duším zemřelých je pak možné darovat prostřednictvím eucharistie, modlit-

by a almužny „zotavení a osvěžení“. Láska dosahuje až na onen svět, a díky tomu je možné druhé obdarovat i přes hranice smrti. Toto přesvědčení jde napříč staletími a zůstává zdrojem útěchy i dnes. Kdo by nepociťoval potřebu svým milovaným blízkým, kteří již zemřeli, projevit trochu dobra, vděčnosti, poprosit za odpuštění, poděkovat? Žádný člověk není jen sám pro sebe. Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám. Do našeho života proniká život druhých a náš život (v dobrém i ve zlém) zasahuje do života dalších lidí. Ani smrt to nemůže změnit. Tento čas na začátku listopadu nás vede k zamyšlení nad slovy Vyznání víry: …věřím ve společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Získat plnomocné odpustky pro naše zemřelé znamená projít s nimi část jejich očistné cesty. Nepromarněme z lenosti nebo lhostejnosti tento čas! S vírou a láskou na ně vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.

Číslo třetí listopad 2012

PŘEČTĚTE SI  O službě akolytů v naší farnosti  O plnomocných odpustcích  Jak proběhla farní pouť do Prahy  O postojích v kostele  Informace o farní knihovně  O životě sv. Anežky České  O knihách, které mohou prohloubit naši víru


Stránka 2

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V ROCE VÍRY Apoštolská penitenciárie (Jeden ze tří tribunálů Římské kurie, je především tribunálem milosrdenství, který rozhoduje otázky týkající se odpuštění hříchů v římskokatolické církvi.) ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry. Od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013 je mohou získat věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou lítostí vyznají hříchy ve svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl Svatého otce. Během celého Roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když navštíví nejméně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve.

SVATÁ KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ PATRONKA FARNÍHO KOSTELA V LIDEČKU Podle tradice byla svatá Kateřina mladá, vzdělaná a krásná křesťanka. Pocházela ze vznešené rodiny. Roku 305 byla umučena v egyptské Alexandrii. Její mučednictví se datuje do doby císaře Maximina II., který tvrdě pronásledoval křesťany. Císař nařídil velké oslavy spojené s obětováním pohanským bohům. Kateřina se odmítla zúčastnit a panovníka oslovila těmito slovy: „Proč chceš přivést do neštěstí tento zástup kvůli kultu pohanských bohů? Nauč je znát Boha, stvořitele světa a jeho Syna Ježíše Krista, jenž svým křížem osvobodil lidstvo z pekla.“ Panovník byl zaskočen takovou pevností a odhodláním Kateřiny. Povolal tedy své řečníky a filozofy, aby ji přesvědčili svým výkladem a odvrátili ji od víry v Ježíše Krista. Mladá křesťanka je však svou moudrostí usvědčila z omylu. Mudrci se obrátili a císař je

Číslo třetí

Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrály nebo na místo k tomu zvlášť určenému místním biskupem. Tam je pak potřeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k rozjímání, zakončeným modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům daného místa. Ve dnech k tomu zvlášť určených místním biskupem lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby Breviáře a vyzná svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů. (čbk) nechal popravit. Panovník se snažil Kateřinu odvrátit od křesťanství, nabízel ji bohatství a sňatek s významnými muži. Když odmítla, nechal ji vsadit do věže. Navštívila ji také císařovna a nejvyšší soudce. Oba byli zasaženi jejími slovy a obrátili se ke Kristu. Císař ji dal mučit na kole s hroty, ale kola se rozlámala. Nakonec byla sťata. Andělé odnesli její tělo na horu Sinaj, kde byla pohřbena. Kateřina Alexandrijská je historickou osobností, i když legendární vyprávění o jejím životě obsahuje mnoho symbolů. Na hoře Sinaj je skutečně klášter zasvěcený této světici. Je dodnes cílem mnoha poutníků a místem mnoha zázraků. Svatá Kateřina je patronkou filozofů, teologů, řečníků, studentů, učitelů, univerzit, dívek, ale třeba také mlynářů, cyklistů a železničářů. Od 13. století patřila k nejuctívanějším světcům. zpracováno podle knihy Svatí na každý den


Faro

Stránka 3

SLUŽBA AKOLYTŮ V NAŠÍ FARNOSTI zkrátka všem, kteří se ze závažného důvodu V současné liturgii označujeme slovem "akolyta" laika ustanoveného ke službě u oltáře, který přisluhuje knězi nebo jáhnovi. Z pastoračních důvodů, na žádost správce farnosti, místní ordinář udělí některým laikům (muži i ženy) pověření roznášet sv. přijímání nemocným. Toto pověření se zpravidla udílí na jeden rok. Osoba k tomuto úkolu vybraná má být náležitě poučena, jak zacházet s eucharistií a jak vést obřady v domě při podávání sv. přijímání. Tolik zkrácený výtah z církevních předpisů. Jak víte, i v naší farnosti je několik mužů a žen, kteří jsou službou podávání sv. přijímání pověřeni. Tito lidé absolvovali kurz pastoračních pomocníků v Luhačovicích a po jeho ukončení byli otcem arcibiskupem pověřeni k vykonávání této služby ve farnosti. Jejich služba by však neměla spočívat jen v pomoci knězi při podávání sv. přijímání při mši svaté, ale také v návštěvách nemocných a starších farníků s eucharistickým Kristem. Protože tato služba je zatím v naší farnosti málo rozšířena, rádi bychom vás vyzvali, abyste buď sami tuto možnost využívali, nebo upozornili na ty, kdo by takovéto návštěvy uvítali. Nejlépe je kontaktovat přímo otce Jana, a akolyté naší farnosti se pak podle zájmu, rádi o tyto návštěvy podělí. Při takovéto návštěvě, je nejdůležitější, možnost přijmout svátostného Ježíše, ale akolyta může přinést těm, kteří se dlouhodoběji nemohou dostat do kostela, kontakt s děním ve farnosti. Návštěvy nabízíme nejen dlouhodobě nemocným a starším lidem, ale

nemohou zúčastnit nedělní bohoslužby. Ke svatému přijímání může přistoupit ten, kdo je v milosti posvěcující - měsíční svatá zpověď před prvním pátkem. Dále postačí, aby nemocný měl doma připravený stolek (prostřený nejlépe bílým ubrusem), kříž, svíci, které patří k důstojnému přijetí Krista v domě a hlavně radostnou touhu setkat se s živým Kristem. Ideální dobou návštěv by pro nás bylo nedělní dopoledne, po ranních bohoslužbách, ale určitě se půjde domluvit i na jinou dobu tak, aby všem vyhovovala. Je možné přijmout podle domluvy svaté přijímání i během týdne. Důležitou poznámkou je, že pro nemocné není v těchto případech závazný hodinový půst před sv. přijímáním. Byli bychom rádi, kdyby se návštěvy nemocných a starších v naší farnosti, stávaly samozřejmostí. Vždyť nemocní a staří lidé jsou důležitými členy farního společenství a neradi bychom na ně zapomínali. A pro ně samotné, je zakoušení tohoto společenství církve, kontakt s ostatními a především pravidelné setkávání s Kristem právě v době nemoci, důležitou posilou. Kriste, vstal jsi z mrtvých a žiješ, protože jsi uprostřed nás, jsi všude, v každém člověku. Přestože jsme mnohdy tísněni ze všech stran, přestože se nám jak žhavé železo vpalují vnitřní nejistoty, nikdy nejsme zbaveni odvahy, neboť Ty žiješ. Ježíši, naše radosti, dopřej nám žít ve společenství své církve a v nepokrytém údivu žasnout nad Tvou přítomností v každém z lidí.


Stránka 4

POUŤ FARNÍKŮ NA BEATIFIKACI ČTRNÁCTI PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ

Číslo třetí

ných věřících, jejichž počet se odhaduje na 6 tisíc. Mše pokračuje promluvou v latině překládané do češtiny. Přímluvy zaznívají česScházíme se ve 12:30 v Horní Lidči na vla- ky, německy, italsky, španělsky, francouzsky kovém nádraží. Skupinka asi 30 lidí složená i holandsky. Mše svatá vrcholí svatým přijíz osob různého věku, ale stejného vyznání. máním. Společně se chceme zúčastnit blahořečení 14 V závěru bohoslužby promlouvá br. Rodrípražských mučedníků ze 17. století, v kated- guez Carballo, a český bývalý apoštolský rále sv. Víta, které se koná v sobotu nuncius Giovanni Coppa. Závěrečné slovo 13. 10. 2012. Ale je teprve pátek a nás čeká patří kardinálu Dominiku Dukovi: „Jejich cesta vlakem a po příjezdu ubytování u Jezu- pozemská tragédie a posmrtná sláva vzešly itů a u P. Josefa Čunka. Po mši svaté z mravní krize celé tehdejší Evropy. Právě v kostele sv. Ignáce vyrážíme na večerní pro- v tomto kontextu tehdejších nejistot, osočohlídku našeho hlavního města. Počasí nám vání, obav, volání po nápravě, radikalismu a moc nepřeje, ale to nevadí. potlačení základní lidské Zato do sobotního rána V dubové truhle jsou přinášeny zodpovědnosti vůči drunás vítají zvony a krásné ostatky 14 mučedníků. hým, stejně jako v bezmezslunečné počasí. V osm vyné závisti, stává se dávná rážíme tramvají na Hradčany. V katedrále je událost mementem pro dnešek“, zdůraznil ještě možné najít místo k sezení v lavici. Ně- kardinál. kteří sedí, jiní využívají možnost stát blíže Po mši svaté se scházíme před arcibiskupoltáře a ministranti už se zapojili mezi ostat- ským palácem, a protože je opravdu krásně, ní černobíle oděné chlapce. Ještě je asi hodi- chceme ještě využít čas před odjezdem, ktena před začátkem beatifikační mše. Čekání rý je naplánován na 17:47, prohlídkou Prahy nám zpestřuje svědectví manželů, kterým se z Petřínské rozhledny, a pak po návštěvě na přímluvu pražských mučedníků narodil kostela Panny Marie Vítězné, vyzvedáváme zdravý syn Vojtěch a též růženec v jazycích zavazadla, nasedáme do vlaku a vyrážíme na mučedníků. cestu domů obohaceni o mnohé duchovní A už zní ručně rozeznělé zvony a průvod zážitky. vstupuje do katedrály. Dlouhé řady kněží, řeholníků, ministrantů. V dubové truhle jsou Krátce o 14 pražských mučednících přinášeny ostatky 14 mučedníků, děti nesou Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří palmové ratolesti symbolizující roku 1604 obsadili trosky kláštera u Panny Majejich mučednickou smrt a květi- rie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli ny. Kardinál Angelo Amato čte z různých evropských národů - Itálie, Němecprohlášení papeže Benedikta ka, Španělska, Holandska, Francie a Česka. Za XVI. o připojení 14 doby vpádu pasovských vojsk do Čech roku pražských mučedníků 1611 byli nařčeni z kolaborace s katolickým mezi blahoslavené. Je vojskem, na masopustní úterý 15. února 1611 odhalen jejich obraz vy- do jejich kláštera vtrhla pražská lůza a bratry soký 3 m. Katedrálou bez milosti pobila. zní potlesk zúčastně-


Faro

Stránka 5

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ Důležitým prvkem každé bohoslužby jsou postoje, které nejsou jen tak, aby se něco dělo, ale mnoho vyjadřují a mají nám pomoci v prožívání mše svaté. Společné postoje, které zachováváme a konáme, jsou vyjádřením vzájemného společenství a jednoty tohoto shromáždění. Stání – člověk, když je vztyčen, projevuje svou vděčnost a důvěru. Povstáváme, když chceme někomu vzdát úctu. Zde tak činíme Bohu, který přichází mezi nás. Klečení – tento postoj pochází z období středověku. Vyjadřuje mé klanění, ale i pokoru, mou nesoběstačnost, postoj prosícího, uvědomění si mé hříšnosti. Pokleknutí – úkon víry. Poklekáme před Ježíšem ve svatostánku a vyznáváme jej jako svého zemřelého a zmrtvýchvstalého Pána. Sezení – neznamená odpočinek. Je to postoj naslouchajícího, očekávajícího. Chci si od Boha něco odnést a tento postoj mi k tomu pomáhá. Znamení, že mám čas, nespěchám, chci poslouchat = naslouchat Bohu. Úklona – opět postoj, kdy vzdávám úctu. Prostrace – ležení. Postoj pokory a naprostého odevzdání, ponížení se před Svatým; je pouze na Velký pátek a při svěcení. Sepnuté ruce – postoj soustředěnosti, dávám pozor. A také ukazují k nebi, kam chci obracet svou pozornost. Rozepjaté ruce – kněz; symbolizují jednotu celého shromáždění. Kněz do modlitby, kterou přednáší zahrnuje každého věřícího = modlí se s každým a za každého. A opět ukazuje směr, kterým máme hledět – k Bohu. Ticho, mlčení – není to prázdnota, že kněz zapomněl jak dál. Je to chvilka soustředění, uvědomění si hříchů, vyslovení mé vlastní prosby, usebrání, zopakování si toho, co si mohu odnést pro svůj život. Pozornost – nechci být automat, který vše dělá naprosto stejně. Chci mši svatou prožít, být v ní, být s Ježíšem. Mše sv. není jen věc kněze a ministrantů. Jak vypadám – i to jak přijdu do kostela oblečen, upraven, uštván či neuštván vypovídá, kým pro mě Bůh, se kterým se chci setkat, je. A jak si ho vážím. Ať jsou všechna gesta pro nás vyjádřením živé víry a vyjádřením živé účasti na tom, co se u oltáře koná.

FARNÍ KNIHOVNA A PRODEJ KNIH NA FAŘE Zveme vás do nově otevřené farní knihovny v Lidečku na faře. Zatím je zde umístěno na 600 titulů - prakticky všech žánrů. Postupně budeme knihovnu doplňovat novými knihami. Je možné si také zapůjčit DVD a podívat se s rodinou na pěkný film. Máte možnost si zde zakoupit zcela nové knížky a kalendáře na příští rok. Tak neváhejte a přijďte se podívat.

OTEVÍRACÍ DOBA středa po večerní mši svaté neděle po ranní mši svaté neděle po hrubé mši svaté


Stránka 6

Číslo třetí

13. listopadu 2012 slavíme svátek svaté Anežky České, důležité české světice. O jejím životě se více dozvíš v obrázkovém čtení.


Faro

Stránka 7

4. 11. 7. 11. 9. 11. 15. 11. 17. 11. 18. 11. 20. 11. 23. 11.

Dušičková pobožnost ve 14:00 v Lidečku Katechismus III. část v 19:00 na faře v Lidečku Farní rada v 19:00 Setkání kněží děkanátu Vsetín s o. arcibiskupem: mše svatá v Horní Lidči v 9:00 Mše svatá v 17:00 u kapličky v Račném Divadelní inscenace o P. Antonínu Huvarovi; 17:00 kulturní dům v Lidečku Úklid kostela před poutí Okresní kolo soutěže „Bible a my“ pro žáky škol Lidečko a Horní Lideč ve Valašském Meziříčí 24. - 25. 11. Adorační noc farnosti v kostele v Lidečku 25. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále; Poutní mše svatá v 10:30 v Lidečku 27. 11. Biblické tance se sestrou Miladou v 17:30 v Centru pro život v Horní Lidči 30. 11. - 1. 12. Adventní duchovní obnova – P. Mgr. Karol Matlok MIC 2. 12. Svěcení Adventních věnců 7. 12. Divadelní představení „Alžběta – jedna z nás“ v Lidečku v kostele v 19:00

Jak víme, letošní rok byl vyhlášen Rokem víry. Jednou z nabízených možností, jak tento čas naplnit a obohatit své poznání a vzdělávání v duchovní oblasti, je četba duchovní literatury. V nově otevřené farní knihovně najdeme mezi tituly např. knihu od Tomáše Špidlíka: Apoštol národů svatý Pavel. Již jméno samotného autora je zárukou vysoce kvalitního díla. Kapitoly jsou vždy uvedeny citátem z jednotlivých listů, které apoštol Pavel napsal. Poté je srozumitelným, čtivým a poutavým způsobem vedeno vysvětlování daných citátů, uvádění do souvislostí s jinými místy Písma. V každé kapitolce se dá najít spousta myšlenek, které mohou být nesmírně obohacující a inspirativní pro náš duchovní život. Od stejného autora bych ještě zmínila knihu, která může být výborným dárkem pro naše děti na Vánoce. Jedná se o Bajky o moudré sově. Jak už to v bajkách bývá, hlavními hrdiny příběhů jsou zvířata, která v sobě nesou lidské vlastnosti. Kapitoly jsou stručné, ale obsahově nesmírně bohaté. Knihu bych doporučila nejen dětským, ale i dospělým čtenářům.

„Nechat si poradit, to samo je už moudrost.“ „Kdo miluje přírodu, toho má v lásce příroda. Vždyť všichni jsme jedno v Božím světě.“ „Jak těžké je obrátit srdce lakomce!“ „K tomu, aby byl někdo správcem v zemi, nestačí umět krást a křičet silným hlasem, ale je třeba mít zdravý rozum, napřed uvažovat a pak teprve jednat. A hlavně neposlouchat vychvalovače!“ Třetím zajímavým titulem je kniha z pera Josefa Langforda: Matka Tereza a Panna Maria. Po celý svůj život se Matka Tereza držela pevně za ruku Panny Marie. Stále držela v ruce růženec. I my můžeme najít vzor v této ženě, která přes svoji nesmírnou pracovní vytíženost, kladla Boha na první místo a věnovala mu čas v modlitbě. Dnešní člověk tvrdí, že nemá čas. Má ho úplně stejné množství jako Matka Tereza. A ta se uměla modlit! Pokusme se i my následovat její příklad. Pomocníkem na cestě se může stát i výše zmíněná kniha.


Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin. Seneca

SVATBY Iveta Šenkeříková a Jozef Kobzáň

6. 10. 2012

POHŘBY Jan Slovák Jiří Kristen

* 1. 6. 1941 * 25. 12. 1937

+ 29. 9. 2012 + 1. 10. 2012

STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY

NA PŘÍPRAVĚ ČASOPISU SE PODÍLELI Marie Bučková Ludmila Fusková Martina Slováčková Monika Vichtorová Pavel Dorňák Marek Filák Adam Jeřábek P. Jan Ston

Farní úřad Lidečko Lidečko 37 756 12 Telefon: (+420) 571 447 425 Mobil: (+420) 731 621 239 E-mail: falidecko@ado.cz

Navštivte náš web farnost.lidecko.cz

Roku 1914 byl také náš kostel poškozen bleskem. Kostelní věž jím byla silně zasažena. Roku 1915 bylo hrozné sucho. Čtyři měsíce letní ani nekáplo a studně i řeky vyschly. Ve farské studni, hluboké 12 metrů, byla voda jen na dva metry. Velké sucho bylo rovněž i v roce 1921, což zhoubně působilo hlavně na dobytek, mezi nímž zle řádila slintavka i kulhavka a mnoho dobytka padlo. Oprava kostela i farní budovy jest velmi nutná. Potřebné kroky byly učiněny již v roce 1914 u příslušných instancí, ale poněvadž do toho přišla válka, jest provedení těchto prací velmi ztíženo. S velkými obtížemi byl přece v roce 1920 zřízen nový plot kolem hřbitova. Materiál k němu poskytly obce celé farnosti. Roku 1921 bylo konečně možno opraviti kostelní věž, která byla již velmi sešlá, a jak již bylo uvedeno, bleskem poškozená. Blesk, ač nezapálil, řádil v ní zle. Pokryta jest věž opět šindelem máčeným v karbolinu a dvakrát natřena barvou. Nátěr a práce s tím spojená stála 4 200,- Kč. Natěračskou práci provedl pan Rychlík, natěrač a malíř z Vizovic. Věž opatřena nyní již hromosvodem. Roku 1915 zavedena také v našem chrámu Páně P. Janem Rýcem májová pobožnost a založen spolek ustavičného klanění. V roce 1917 v čase řádění válečných běd, vzat nám také zvonek, jímž se zvonilo pozdvihování, a píšťaly z varhan. K velké radosti všech, ostatní zvony byly ponechány jakožto velmi staré památky. V příloze farního časopisu je vložen list papeže Benedikta XVI. Porta fidei (Brána k víře), kterým svatý Otec vyhlásil Rok víry. Nebojte se ho přečíst. My všichni dnes neseme zodpovědnost za víru v naší zemi, farnosti, v našich rodinách. Znovu objevme tento veliký poklad, protože, jak říká Svatý Otec, pro mnohé starosti jsme zapomněli, že, - jako křesťané - máme za úkol být solí země, světlém světa. Kdo má víru, může se s nadějí dívat do budoucnosti. Kdo ji nemá… Pane, dej nám více víry.

Faro 03  

Třetí číslo časopisu farnosti Lidečko.