Page 1

Dětský koutek – příloha farního časopisu Římskokatolické farnosti Lidečko vydaného 25. 5. 2014

Milá děvčata, milí chlapci, koncem května a především v měsíci červnu nás kromě konce školního roku čekají i další radostné události – mnoho slavností a svátků. Jsou jimi Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha Svatého, slavnost Nejsvětější Trojice, slavnost Těla a Krve Páně (takzvané Boží Tělo) a další. Zaměřili bychom se trošku více na slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou si budeme připomínat v neděli 8. června. Tato slavnost nám připomíná událost, kdy byl v den Letnic apoštolům shromážděným v Jeruzalémě seslán Duch Svatý a oni najednou získali schopnost mluvit cizími jazyky. A všichni lidé, kteří nepocházeli ze stejného území a v tu dobu se kolem apoštolů seběhli, slyšeli apoštoly mluvit svou vlastní mateřštinou. Více si o tom můžete přečíst v Písmu Svatém (v knize Skutků apoštolů na začátku 2. kapitoly) a vybarvit si obrázek, který seslání Ducha Svatého apoštolům zobrazuje. Duch Svatý nám může v našem životě velmi pomoci a je potřeba se k Němu modlit a prosit, aby nás v co největší míře zahrnoval svými dary. Těmito dary jsou: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží. Člověk díky těmto darům může ve svém životě rozvíjet takzvané ovoce Ducha Svatého, mezi které se řadí: láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost a zdrženlivost. To, že pozvání Ducha Svatého do našeho života myslíme vážně, vyjadřujeme přistoupením ke svátosti biřmování, která bývá většinou udělována otcem biskupem nebo přímo otcem arcibiskupem. Při této svátosti se plně otevíráme Duchu Svatému, který v nás působí už od našeho křtu. Na druhé straně této přílohy je pro vás připravena řetězovka, vyplněné lístky odevzdávejte do 8. června do krabice vzadu v kostele.


Řetězovka – Duch Svatý je dar Duch Svatý je pro člověka největším Božím darem. Není to někdo, koho můžeme vidět, nebo se ho dotýkat. Ale můžeme cítit jeho působení v nás a našem životě. A kdy se tak děje? Třeba tehdy, když svým způsobem života dáváme dobrý příklad ostatním lidem a oni v Pána Boha uvěří. Nebo když nepřátelé zapomenou na svůj spor a usmíří se. Když někdo, kdo způsobil škodu, ji nahradí. Když někdo zahořklý a plný nenávisti začne znovu milovat. Když někdo, kdo myslel pouze na sebe, začne najednou vidět potřeby druhých. A takových příkladů je spousta. Chceš vědět, co nás Duchu Svatému nejlépe otevírá? Vylušti řetězovku, kde poslední písmeno daného slova je zároveň prvním písmenem slova následujícího. Tajenka začíná v políčku č. 1 a její další písmena jsou ve vytečkovaných políčkách.

[1 – 2] Ježíšova matka; [2 – 3] Ježíšův učedník (obecně); [3 – 4] třetí z evangelistů; [4 – 5] první křesťanský mučedník (byl ukamenován); [5 – 6] den Páně (měli bychom být na mši svaté); [6 – 7] první žena v Bibli; [7 – 8] Boží posel; [8 – 9] svátky seslání Ducha Svatého (řečeno jinak); [9 – 10] země, kam uprchla Svatá Rodina před Herodem; [10 – 11] hora Ježíšova proměnění; [11 – 12] zahrada, z níž byli vyhnáni Adam a Eva; [12 – 1] město, kde byl apoštolům seslán Duch Svatý.

Jméno luštitele: ...........................................................................

věk: .......................

Příloha pro děti  

Dětská příloha k 17. číslu časopisu Faro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you