Page 1

VIRKSOMHEDSVURDERING Test Virksomhed 2017-10-16


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse Værdi..................................................................................................................................................................................................................3 Værdiansættelsesmodel.............................................................................................................................................................................. 5    Forudsætninger.........................................................................................................................................................................................5     Beregninger................................................................................................................................................................................................ 5     Forklaringer................................................................................................................................................................................................6 Branchesammenligning...............................................................................................................................................................................7 Prognosticeret resultat............................................................................................................................................................................... 13 Indgangsværdier.......................................................................................................................................................................................... 14     Resultat...................................................................................................................................................................................................... 14     Resultatvækst...........................................................................................................................................................................................14     Passiver.......................................................................................................................................................................................................15     Balancevækst............................................................................................................................................................................................ 15     Egenkapital................................................................................................................................................................................................15     Soliditet......................................................................................................................................................................................................16     Kalkulationsrente................................................................................................................................................................................... 16     Metode til beregning af residualværdi (restværdi)......................................................................................................................17 Fuldstændigt regnskab.............................................................................................................................................................................. 18     Resultatopgørelse................................................................................................................................................................................... 18     Noter........................................................................................................................................................................................................... 18     Balance....................................................................................................................................................................................................... 18     Alle nøgletal............................................................................................................................................................................................. 19 Ansvarsfraskrivelse..................................................................................................................................................................................... 20

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

2


Værdi

Værdi VIRKSOMHEDSVURDERING FAQTUM Danmark ApS har vurderet Test Virksomhed til

FAQTUM

DKK 24 408 000

Virksomhedsvurderingen er foretaget af Severus Thelander Test Virksomhed Testgade 22 2222 København K

INTERNATIONAL AB

22222222 2017-10-16 DKK 24 408 000

Bemærk at den udregnede værdi kan variere mellem DKK 22 770 000 til DKK 26 265 000.

Virksomhedens værdi (DKK) Nutidsværdien af prognosticeret afkast 2017-2023

12 869 000

Nutidsværdien af prognosticeret afkast efter 2023

11 539 000

Antal aktier

100

Værdi pr. aktie

244 080,47

Total nutidsværdi for virksomheden

24 408 000

Værdi/interval (DKK '000) Min 22 770

Værdi 24 408

Maks 26 265

Følsomhed (DKK '000) Tabellen nedenfor angiver følsomheden i udfaldet på kalkulationsrenten henholdsvis resultatudviklingen. Det er vigtigt at kalkulere med forskellige scenarier ved en virksomhedsvurdering. Den højeste værdi i nedenstående tabel er DKK 26 265 000, og den er baseret på en resultatudvikling der er 5,3% og en kalkulationsrente der er 13,0%. De modsvarende værdier i henhold til minimumsværdien er DKK 22 770 000, som baseres på en resultatudvikling der er 4,8% og en kalkulationsrente der er på 14,4%. Følsomhed (DKK '000) Resultatudvikling

4,8% 5,0% 5,3%

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

14,4% 22 770 23 052 23 337

Rente 13,7% 24 105 24 408 24 715

13,0% 25 607 25 934 26 265

3


Værdi- Antagelser

Forudsætninger (DKK '000) Forudsætningerne for den ovenstående værdiansættelse er følgende. En mere detaljeret redegørelse for disse værdier forefindes senere i dokumentet. Passiver i alt

9 509

Egenkapital

3 650

Soliditet (branche)

29,5 %

Rente

13,7 %

Vækst i resultat

5,0 %

Vækst i balance

2,0 %

Residualmetode

Going Concern

Antagelser

• Nettoresultat efter finansielle udgifter er beregnet til DKK 1 124 000. Resultatet baseres på de 5 seneste årsregnskaber til og med 1612. Princippet er at vurdere virksomheden ud fra en konjunkturcyklus og basere beregning på en længere tidsperiode. • OBS! Læg mærke til at det seneste års resultat er korrigeret til DKK 3 108 000 og at tilvæksten i resultatet, i det første prognoseår, er baseret på den korrigerede værdi. • Den gennemsnitlige resultatvækst er beregnet til 5,0 % for prognoseperioden og bygger på den historiske udvikling. • En faktor, som påvirker virksomhedens værdi, er virksomhedens konsolideringsniveau (soliditeten), som sammenlignes med branchens historiske gennemsnit. For virksomheden opgøres den til 38,4 %, som skal sættes i forhold til branchens 29,5 %, hvilket resulterer i, at det første års overskud til disposition bliver højere. • Bemærk at vi ikke har taget hensyn til en eventuel overpris på aktiverne, som er beregnet til den bogførte værdi.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

4


Værdiansættelsesmodel

Værdiansættelsesmodel Modellen baserer sig på investeringsteorien, hvor fokus er på nutidsværdien af de forventede fremtidige udbyttebetalinger samt restværdien ved prognoseperiodens afslutning. Afkast på investeringerne er til for, at køberen skal kunne dække renter og afdrag. Nutidsværdiberegning af fremtidige overskud til disposition kan anvendes ved værdiansættelse af alle typer virksomheder. Først beregnes de fremtidige overskud til disposition. Disse består af de fremtidige resultater og effekten af, om virksomheden er under- eller overkapitaliseret. Resultatet af sidstnævnte beror på, hvilket niveau soliditeten ligger på. Hvis en virksomhed har en højere soliditet end branchen, f.eks. 50 % og gennemsnitsvirksomheden 20 %, er virksomheden overkapitaliseret. Overskud til disposition øges så med differencen. Det modsatte sker, hvis selskabet er underkapitaliseret. Vores model tager udgangspunkt i branchegennemsnittet for soliditet for de respektive virksomheder. Udover beregningen af overskud til disposition, beregnes virksomhedens restværdi ved prognoseperiodens afslutning, dvs. selskabets salgsværdi, aktiver minus gæld reduceret med skatten på kapitalgevinsten. Kalkulationsrenten er den rente, man vil have i afkast på placeringen. En måde at afgøre niveauet på denne, kan være ved at se på, hvad alternative placeringer giver af afkast. Du kan som kunde simulere effekten af fremtidsscenariet ved at ændre nogle af værdierne i modellen. Dette giver direkte gennemslag i vurderingen. Senere i dokumentet vil vi berøre samtlige indgående variable i modellen og forklare disse udførligt.

Forudsætninger (DKK '000) Passiver i alt

9 509

Egenkapital

3 650

Soliditet (branche)

29,5 %

Rente

13,7 %

Vækst i resultat

5,0 %

Vækst i balance

2,0 %

Residualmetode

Going Concern

Beregninger (DKK '000) Resultatvækst (%) Beregnet resultat Beregnet resultat efter skat Balancevækst (%) Beregnede passiver i alt Primo egenkapitalen Ultimo egenkapitalen Udbytte Nutidsværdifaktor (%) Nutidsværdi

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

2017 5,0 3 263 2 521 2,0 9 699 3 650 2 861 3 309 88,0 2 911

2018 5,0 3 426 2 647 2,0 9 893 2 861 2 918 2 589 77,4 2 003

2019 5,0 3 597 2 779 2,0 10 091 2 918 2 977 2 720 68,0 1 851

2020 5,1 3 780 2 920 2,0 10 293 2 977 3 036 2 860 59,8 1 712

2021 5,0 3 969 3 066 2,0 10 499 3 036 3 097 3 005 52,6 1 582

2022 5,0 4 167 3 219 2,0 10 709 3 097 3 159 3 157 46,3 1 461

2023 5,0 4 375 3 380 2,0 10 923 3 159 3 222 3 317 40,7 1 350

rest

28 347 40,7 11 539

5


Værdiansættelsesmodel- Forklaringer

Forklaringer

I tabellen fremgår beregninger af virksomhedens værdi for respektive år, og nedenfor følger en kort forklaring af de parametre, som indgår. Prognoseperioden Prognoseperiodens længde afgøres af tilgængeligheden af regnskabsdata. Beregningerne kan foretages på baggrund af kortere henholdsvis længere prognoseperioder, men den mest benyttede tidsperiode omfatter syv år, hvilket anvendes i denne model. Resultatvækst Værdien af resultatvæksten er beregnet på baggrund af middelværdierne fra år 1-2 og år 3-5 i regnskaberne. Beregnet resultat Værdien af resultatet er beregnet ved at multiplicere det forrige års resultat med resultatvæksten for det aktuelle år. Beregnet resultat efter skat Fås ved at trække 22.75 % skat fra det beregnede resultat. Balancevækst Ud fra de historiske værdier beregnes en gennemsnitlig årlig vækst i passiver. Beregnede passiver i alt Posten passiver i alt tages fra det seneste årsregnskab. Ultimo egenkapitalen Fås ved at de beregnede passiver i alt multipliceres med soliditeten, som angiver andelen af egenkapital i balancen. Primo egenkapitalen Posten angiver indgående balance på egenkapital. Denne værdi hentes fra foregående års udgående balance. Lidt enklere udtrykt, ”Det, du har i kassen i begyndelsen af året, er det samme, som du havde i slutningen af foregående år”. Udbytte Summen af det aktuelle års beregnede overskud til disposition. Det vil sige Primo Egenkapital + Årets resultat - Ultimo Egenkapital. Nutidsværdifaktor Henviser til respektive års faktor for at beregne nutidsværdien. Nutidsværdi Nutidsværdien i forhold til nutidsværdifaktoren og overskud til disposition.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

6


Branchesammenligning

Branchesammenligning Virksomheden er sammenlignet med: Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning. At positionere virksomheden i forhold til andre virksomheder i samme branche er en vigtig komponent i forhold til at værdiansætte virksomheden. Følgende detaljerede nøgletalsanalyse anskueliggør virksomhedens position i branchen i forhold til lønsomhed, likviditet og konsolidering. Udover at fokusere på tallene for enkelte år, er det vigtigt at se på trenden, dvs. nøgletallenes forandring over tiden. Nøgletallene er middelværdierne for branchen og gennemgås senere i dokument i en fortegnelse over samtlige nøgletal. Forrentning af egenkapitalen (%) 80,0

Virksomheden Branchemedianen

60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 -60,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser nettoresultatets andel af egenkapitalen og returneres som en procentdel. Egenkapitalforrentning udtrykker et selskabs rentabilitet og afdækker hvor stort et overskud et selskab genererer i forhold til den kapital aktionærerne har investeret. ROE (Return on equity) er nyttigt, når man sammenligner rentabiliteten af et selskab i forhold til andre virksomheder i samme branche. Afkastet på den opsparede kapital bør som udgangspunkt altid være så stor som mulig eller større end bankens indlånsrente plus en risikopræmie. Alternativt kan det være en økonomisk bedre løsning for ejerne at likvidere selskabet og sætte penge på en bankkonto. Afkast på den arbejdende kapital (%) 80,0

Virksomheden Branchemedianen

60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser den effektivitet og rentabilitet af et selskabs investerede kapital, defineret som EBT (Earnings before tax) delt med egenkapital + lang gæld og udtrykt i procent. ROCE (Return on capital employed) bør altid være højere end den hastighed, hvormed virksomheden låner penge, ellers vil stigningen i låntagningen begrænse aktionærernes indtjening.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

7


Branchesammenligning

Afkastningsgraden – Afkast af de samlede aktiver (%) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 2007

Virksomheden Branchemedianen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser virksomhedens nettoresultat før skat og ekstraordinære poster i forhold til dens samlede aktiver. Forholdet betragtes som en indikator for, hvor effektivt en virksomhed bruger sine aktiver til at generere indtjening før de kontraktlige forpligtelser skal betales. Jo større et selskabs indtjening i forhold til sine aktiver, jo mere effektivt udnytter virksomheden sine aktiver (produktionsapparatet). ROTA (Return on total assets) er et af de vigtigste nøgletal ved beregningen af virksomhedens markedsværdi. Nettomarginalen (%) 20,0

Virksomheden Branchemedianen

10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Defineres som nettoresultatet før skat og ekstraordinære poster, udtrykt i procent, og angiver hvor meget der tjenes på hver omsat krone. Afhængig af hvilken branche virksomheden befinder sig i kan der være store variationer i dette nøgletal. Dækningsgraden (%) 80,0

Virksomheden Branchemedianen

60,0 40,0 20,0 0,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser den andel af hver omsat krone, der er tilbage når de direkte produktionsomkostninger er afholdt. Dækningsgraden indikerer hvor meget der dermed er tilbage af hver omsat krone til at afholde kapacitetsomkostningerne og et evt. udbytte til aktionærerne. Der kan være store variationer i dækningsgraden, afhængig af hvilken branche virksomheden befinder sig i og man bør derfor ikke sammenligne virksomheders dækningsgrad på tværs af brancher.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

8


Branchesammenligning

EBITDA-margin (%) 40,0

Virksomheden Branchemedianen

30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser virksomhedens evne til at tjene penge, før fradrag af renter, skat og afskrivninger på aktiverne. Da størrelsen af afskrivningerne afhænger af virksomhedens kapitalapparat, er der stor forskel på hvorledes denne post påvirker resultatet i forskellige brancher. Der bør derfor ikke sammenlignes på tværs af brancher. Overskudsgrad (EBIT-margin) (%) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 2007

Virksomheden Branchemedianen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser resultatet af den primære drifts andel af nettoomsætningen, før renter og skat, men efter afskrivninger. Virksomheder fra forskellige brancher bør ikke sammenlignes, men derimod kan man sammenligne virksomheder, fra forskellige lande og deres evne til at generere overskud, da der ikke tages hensyn til de forskellige skatte og renteforhold der evt. råder i landene. Cash Flow / Omsætning (%) 40,0

Virksomheden Branchemedianen

30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser virksomhedens pengestrøm i forhold til nettoomsætningen og anvendes til at konstatere om virksomheden med sine forskellige finansieringskilder, indtægter, investeringer (indskudskapital) eller lånefinansiering, er i stand til at opretholde tilstrækkelig likvide midler til at holde virksomheden kørende. Et yderst væsentligt nøgletal, der er en indikator på om en ellers på overfladen sund og solid virksomhed, er i stand til at imødekomme de krav som evt. kreditorer stiller til virksomheden. Alternativet kan være at virksomheden må lukke som følge af likviditetsmangel. Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

9


Branchesammenligning

Aktivernes omsætningshastighed 2

Virksomheden Branchemedianen

1

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser aktivernes evne til at generere omsætning og udtrykker virksomhedens evne til at udnytte sit materiel optimalt. En for høj ratio i forhold til sammenlignelige virksomheder, kan betyde at virksomheden ikke investerer nok i sit kapitalapparat, mens en for lav ratio kan betyde at virksomheden ikke udnytter sit kapitalapparat effektivt nok. Varelagerets omsætningshastighed 20

Virksomheden Branchemedianen

15 10 5 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser virksomhedens evne til at omsætte sit varelager og er en væsentlig faktor til at afgøre om virksomhedens varelager er tilstrækkeligt i forhold til den omsætning virksomheden kan generere. En forhøj ratio kan betyde at virksomheden kan komme i leveringsproblemer, mens en for lav ratio betyder at virksomhedens omkostninger til leverandører og lagerkapacitet øges. Dette nøgletal er specielt vigtigt for virksomheder, hvis aktiver hovedsageligt er bundet op i varelagre og medvirke til at fastlægge avancen på de enkelte varetyper. Således kan man udmærket have varetyper med en lav omsætningshastighed, blot avancen er betydelig, mens varetyper med en høj omsætningshastighed typisk kan bære en lavere avance. Soliditetsgrad (%) 40,0

Virksomheden Branchemedianen

30,0 20,0 10,0 0,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Et af mange nøgletal, der anvendes til at måle en virksomheds evne til at opfylde langsigtede forpligtelser. Soliditeten viser hvor stor en del at virksomhedens aktiver, der er finansieret ved indskudt og opsparet kapital. Soliditetsgraden kan variere fra branche til branche, men en tommelfingerregel for et acceptabelt niveau, er en soliditetsgrad på 20 %. Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

10


Branchesammenligning

Gearing (%) 400,0

Virksomheden Branchemedianen

300,0 200,0 100,0 0,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser forholdet mellem gæld og egenkapital, udtrykt i procent. Gælden defineres som kortfristet gæld + langfristet gæld og deles med egenkapitalen, for at afdække egenkapitalens andel af den samlede gæld. En høj gearing betyder således en øget risiko for at virksomhedens ikke kan imødekomme alle sine forpligtelser i tilfælde af en likviditetskrise. Resultat pr Medarbejder (DKK '000) 400,0

Virksomheden Branchemedianen

200,0 0,0 -200,0 -400,0 -600,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nøgletallet, der udtrykkes som resultatet efter finansielle poster (EBT) delt med antallet af fuldtidsbeskæftigede, er yderst væsentligt for specielt virksomheder, der er mandskabstunge. F.eks. servicevirksomheder eller andre virksomhedstyper, hvor der kun er et lille eller intet produktionsapparat. Omsætning pr Medarbejder (DKK '000) 5 000

Virksomheden Branchemedianen

4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nøgletallet viser hvor meget hver medarbejder er i stand til at omsætte og defineres som omsætningen delt med antallet af fuldtidsansatte i virksomheden. Har især stor betydning i mandskabstunge virksomheder, f.eks. indenfor serviceerhvervene.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

11


Branchesammenligning

Personaleomkostninger / Omsætning (%) 80,0

Virksomheden Branchemedianen

60,0 40,0 20,0 0,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser hvor stor en del af den samlede omsætning, der forbruges til løn, pension og sociale ydelser. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette et godt udtryk for hvor effektive medarbejderne er. Personaleomkostninger pr Medarbejder (DKK '000) 4 000,0

Virksomheden Branchemedianen

3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Viser den gennemsnitlige omkostning ved at beskæftige en fuldtidsmedarbejder.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

12


Prognosticeret resultat

Prognosticeret resultat Prognosticeret resultat (DKK '000) 5 000

Virksomheden

4 000 3 000 2 000 1 000 0 -12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

Prognosticerede passiver i alt (DKK '000) 14 000

Virksomheden

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

Prognosticeret forrentning af egenkapitalen (%) 140,0

Virksomheden

120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 -12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

Prognosticeret afkast pĂĽ total kapital (%) 50,0

Virksomheden

40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -12

-13

-14

-15

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

13


Indgangsværdier

Indgangsværdier Resultat (DKK '000) Ordinært resultat

2012-12

2013-12

2014-12

2015-12

2016-12

474

3 108

1 287

789

630

DKK 1 124 000 Nuværende værdi DKK 1 124 000 Hvordan er værdien beregnet? Værdien af resultatet er beregnet som en middelværdi af resultatet i de seneste 5 år. Vægtningen er sket ved, at de senere år er tillagt større vægt end de tidligere år. For at undgå ekstraordinære indtægter og udgifter gøres der ikke brug af posten ”Årets resultat”, men i stedet posten ”Nettoresultat efter finansielle udgifter”. Hvorfor justere? Hvis resultatet ikke stemmer overens med det forventede resultat for virksomheden i år, kan det justeres. Resultatet bør også justeres, hvis de bogførte indtægter eller udgifter ikke er normale. For eksempel kan ejere af enkeltmandsvirksomheder tage for høj eller lav løn ud som ansat i forhold til de øvrige ansatte.

Resultatvækst Resultatvækst (%)

2017 5,0

2018 5,0

2019 5,0

2020 5,1

2021 5,0

2022 5,0

2023 5,0

Middeltal 5,0 % Historisk middeltal 7,4 % Hvordan er værdien beregnet? Værdien af resultatvæksten er beregnet på tilvæksten mellem middelværdien af resultatet i år 1-2 og år 3-5 i regnskaberne. For at undgå ekstraordinære indtægter og udgifter gøres der ikke brug af posten ”Årets resultat”, men i stedet posten ”Nettoresultat efter finansielle udgifter”. Hvorfor justere? Resultatvæksten kan være vanskelig at bedømme ved hjælp af historiske data. Resultatet påvirkes blandt andet ved, at gevinster overføres fra et regnskabsår til et andet. For at få en så retvisende værdi som muligt bør man tage udgangspunkt i det budgetterede salg for de første år. For de seneste år skal man beregne en vækst, som man bedømmer til at være opnåelig over en længere periode fremover.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

14


Indgangsværdier- Passiver

Passiver DKK 9 509 000 Nuværende værdi DKK 9 509 000 Hvordan er værdien beregnet? Posten passiver i alt er hentet fra det seneste årsregnskab. Hvorfor justere? Selskabets tilgange er i bogføringen optaget til den bogføringsmæssige værdi. Dette kan af flere årsager afvige fra den faktiske værdi. F.eks. kan en afskrevet maskine eller vare fortsat have en værdi, eller modsat kan varer, som har en bogføringsmæssig værdi, have en lavere værdi pga. skader m.v. Bemærk at kun kapitalen på gældssiden påvirkes af en justering ved beregningen af værdien.

Balancevækst Balancevækst (%)

2017 2,0

2018 2,0

2019 2,0

2020 2,0

2021 2,0

2022 2,0

2023 2,0

Historisk middeltal -1,5 % Hvordan er værdien beregnet? Med udgangspunkt i de historiske værdier har vi beregnet en gennemsnitlig årlig vækst i balancen. Hvorfor justere? Større investeringer kan være nødvendige for en fremtidig ekspansion. Disse investeringer giver selskabet en større vækst i balancen, end hvad der tidligere har været tilfældet. Selskabet kan også have været inde i en kraftig ekspansionsfase, som nu er afsluttet. Balancen vil da ikke blive forøget så meget, som den tidligere er blevet.

Egenkapital DKK 3 650 000 Nuværende værdi DKK 3 650 000 Hvordan er værdien beregnet? Vi har hentet posten egenkapital fra det seneste årsregnskab. Til denne post er posten ubeskattede reserver minus 22.75 % skat tilføjet. Hvorfor justere? Hvis du har justeret balancen, kan det være nødvendigt at justere egenkapitalen. Se passiver.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

15


Indgangsværdier- Soliditet

Soliditet 29,5 % Brancheværdi* % Selskabets soliditet: 38,4 % * Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning. Hvordan er værdien beregnet? Soliditeten angiver andelen af egenkapital i forhold til gæld og er en vigtig faktor i vurderingen. For at afgøre om selskabet er under- eller overkapitaliseret sammenligner vi selskabets soliditet med branchegennemsnittet. Hvis selskabets soliditet er højere end branchegennemsnittet, vil overskuddet højne niveauet af overskud til disposition, og i den modsatte situation, det vil sige, hvis soliditeten er lavere end brancheniveauet, bliver overskud til disposition lavere. Hvorfor justere? Kapitalstrukturen afhænger af andelen af gæld og egenkapital. Hvis selskabet har for lav soliditet, det vil sige en for høj andel af gæld i forhold egenkapitalen, kan der opstå problemer ved en ekspansion og eller en lavkonjunktur, og ved for høj soliditet, det vil sige for høj andel egenkapital i forhold til gæld, bliver afkastene på egenkapitalen lavere. Afkastningskravet til egenkapital er normalt højere end til fremmedkapital.

Kalkulationsrente 13,7 % Originalværdi 13,7 % Hvordan er værdien beregnet? Kalkulationsrenten er den rente, som man vil have i afkast af investeringen. Kalkulationsrenten er en vigtig komponent i vurderingen og består af to del-komponenter, der tilsammen vil udgøre den samlede kalkulationsrente. • Her er vi gået ud fra afkast på nationalbankens udlånsrente, som normalt kaldes ”den risikofri rente” ved konstant pengeværdi. • Med baggrund i at investorer udsættes for en større usikkerhed, er det nyttigt at beregne en risikopræmie. Denne kan variere afhængig af, hvilket risikoniveau man beregner, men en holdbar skabelon er 7 % - 11 %. I modellen benytter vi 11 %, som følge af den øjeblikkelige økonomiske situation. Hvorfor justere? Hvis man ikke er ude efter en generel værdi af selskabet, men vil se, hvordan værdien forholder sig til andre investeringer. Efter et køb kan eksempelvis finansieringen af fremmedkapitalen være anderledes, hvilket kan indebære, at gældsrenten ændres. Selv kvoten mellem fremmed- og egenkapital er afgørende (læs mere i det foregående afsnit om soliditet). Derudover kan der være forskellige krav om afkast til egenkapital.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

16


Indgangsværdier- Metode til beregning af residualværdi (restværdi)

Metode til beregning af residualværdi (restværdi) Going Concern I selskabets værdi indgår udover overskud til disposition også selskabets værdi ved prognoseperiodens afslutning. Denne restværdi kan beregnes på to forskellige måder. Dels ved at beregne en likvidationsværdi, hvilket vil sige aktiver minus gæld. Dels ved at beregne en going concern værdi, hvilket indebærer, at selskabet i al fremtid fortsætter med det samme indtjeningsniveau som for det seneste år i prognosen. Hvilken metode, man vælger, afhænger af selskabets type. Hvis det er et lille selskab, som er afhængig af en eller nogle få nøglemedarbejdere, er det ikke realistisk, at det kommer til at fungere i en uoverskuelig tid frem, og derfor fastsættes værdien ved brug af likvidationsmetoden. Er det derimod en stor virksomhed, som ikke er afhængig af nøglepersoner m.v. og som bedømmes til at kunne fortsætte med at generere overskud langt ind i fremtiden, skal going concern metoden anvendes.

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

17


Fuldstændigt regnskab

Fuldstændigt regnskab Resultatopgørelse (DKK '000) Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Primært resultat Finansieringsindtægter Finansielle indtægter Finansieringsudgifter Finansielle omkostninger Ordinært resultat Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat før minoritetsinteresser Årets resultat efter minoritetsinteresser

2012-12

2013-12

2014-12

2015-12

2016-12

14 795 2 549 6 855 5 391

15 717

19 855

17 708

17 738

7 708 11 009 7 903

7 065 10 790 9 489

7 381 10 027 9 253

7 918 9 820 9 994

4 816 81 494 1 1 21 21 474 474 126 348 348

3 106 7 7 5 5 3 108 3 108 555 2 553 2 553

1 301

14 14 1 287 1 287 382 905 905

773 30 30 14 14 789 789 219 570 570

-174 827 827 23 23 630 630 155 474 474

2012-12

2013-12

2014-12

2015-12

2016-12

24 81 4 816

24 90 12 232

25 70

26

26 58 4 916

2012-12

2013-12

2014-12

2015-12

2016-12

99 99 362 362 461 2 954 6 565 75 25 4 9 623 10 084 875 1 048 350 2 273 701 701 334 95 3 339

115 115 404 404 519 4 223 8 011 105 70 38 12 447 12 966 875 1 551 2 100 4 526 1 255 1 255 767 0 2 312

124 124

84 84

125 125

124 2 725 6 847 547 84 42 10 245 10 369 875 2 216 540 3 631 1 364 1 364 217

84 1 560 6 138 484 66 1 504 9 753 9 837 875 2 200 600 3 675 1 101 1 101 0

125 2 438 5 438 1 336 172 0 9 384 9 509 875 2 221 553 3 650 953 953 542

844 273

299 482

958 281

1 415

914

1 928

3 191

559 3 479

743 2 382

7 111 10 085

7 184 12 965

5 372 10 367

881 3 368 31 5 060 9 837

Noter (DKK '000) Ansatte Afskrivninger Personaleomkostninger

Balance (DKK '000) Driftsmidler Materielle anlægsaktiver i alt Øvrige finansielle aktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Selskabskapital Overført overskud/underskud Forventet udbytte Egenkapital i alt Udskudt skat Hensættelser i alt Kort Bankgæld Kort Gæld til nærtstående parter Varekreditorer Selskabsskat Forudbetalinger A conto igangværende arbejder for fremmed regning Anden gæld Periodeafgrænsningsposter, kort gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

4 906 9 509

18


Fuldstændigt regnskab- Alle nøgletal

Alle nøgletal Indtjening Forrentning af egenkapitalen (%) Forrentning af egenkapitalen (%) * Afkast af investeret kapital (%) Afkast af investeret kapital (%) * Afkastningsgraden (%) Afkastningsgraden (%) * Nettomarginalen (EBT) (%) Nettomarginalen (EBT) (%) * Dækningsgraden (%) Dækningsgraden (%) * EBITDA-margin (%) EBITDA-margin (%) * Overskudsgrad (EBIT-margin) (%) Overskudsgrad (EBIT-margin) (%) * Cash Flow / Omsætning (%) Cash Flow / Omsætning (%) * Effektivitet Aktivernes omsætningshastighed Aktivernes omsætningshastighed * Debitorers omsætningshastighed (dage) Debitorers omsætningshastighed (dage) * Kreditorers omsætningshastighed (dage) Kreditorers omsætningshastighed (dage) * Anlægsstruktur Likviditetsgrad 1 (%) Likviditetsgrad 1 (%) * Likviditetsgrad 2 (%) Likviditetsgrad 2 (%) * Soliditetsgrad (%) Soliditetsgrad (%) * Gearing (%) Gearing (%) * Nøgletal pr. medarbejder Resultat pr Medarbejder Resultat pr Medarbejder * Omsætning pr Medarbejder Omsætning pr Medarbejder * Personaleomkostninger / Omsætning (%) Personaleomkostninger / Omsætning (%) * Personaleomkostninger pr Medarbejder Personaleomkostninger pr Medarbejder * Egenkapital pr. medarbejder Egenkapital pr. medarbejder * Arbejdskapital pr. medarbejder Arbejdskapital pr. medarbejder * Aktiver pr. ansat Aktiver pr. ansat *

2012-12

2013-12

2014-12

2015-12

2016-12

20,9 6,1 21,8 7,8 4,7 1,8 3,2 4,8 36,4

68,7 6,6 68,8 7,5 24,0 2,4 19,8 6,4 70,0

35,4 -7,8 35,8 -4,1 12,4 -2,4 6,5 -6,3 54,3

21,5 -42,4 21,9 -8,0 8,0 -13,7 4,5 -33,8 56,6

17,3 -2,7 17,9 0,3 6,6 -1,9 3,6 -6,9 55,4

3,9 29,0 3,3 11,6 2,9 19,0

20,3 29,9 19,8 15,5 16,8 18,0

6,9 31,7 6,6 9,0 4,9 13,3

4,4 28,3 4,4 -12,3 3,2 10,4

-0,7 19,8 -1,0 3,1 3,0 8,4

1,5 0,4 159,7 67,0 81,2 45,0

1,2 0,5 183,5 67,0 53,0 36,0

1,9 0,4 124,1 58,0 15,3 25,0

1,8 0,5 124,8 70,0 6,1 23,0

1,9 0,3 110,4 58,0 19,4 34,0

135,3 146,0 135,3 124,0 22,5 29,8 312,8 175,8

173,3 143,0 173,3 132,0 34,9 33,8 158,7 144,9

190,7 122,0 190,7 135,0 35,0 29,6 147,9 177,4

192,7 103,0 192,7 99,0 37,4 26,0 137,7 200,5

191,3 135,0 191,3 136,0 38,4 26,4 134,4 190,7

20

130

616

655

51 255 794 4 502

30 -506 681 2 863

32,6 22,6 201

77,8 23,0 510

22,3

22,6

95

189

3 159 145

134

237

420

540

603 141 1 997 225 394 378 6 260

24 -229 682 2 983 27,7 22,2 189 626 140 3 144 172 429 366 11 887

240 1 666 415

* Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

19


Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse FAQTUMs vurderingsmodel er afhængig af hvilke indgangsværdier, der er angivet af den person, der har udført vurderingen. FAQTUM kan derfor ikke garantere at den værdi, der præsenteres, er den præcise pris på virksomheden. Værdien bør ALTID opfattes som vejledende og som et udgangspunkt for forhandling. FAQTUM er tillige afhængig af de dataleverandører, der leverer inddata og som FAQTUM anser for pålidelige. FAQTUM kan derfor ikke stilles til ansvar for evt. fejlbehæftede inddata fra dataleverandørerne og vi påtager os derfor intet ansvar for eventuelle tab eller anden skade, der kan opstå ved anvendelsen af vurderingen.

Udarbejdet den, 2017-10-16 af Severus Thelander.

FAQTUM er repræsenteret i følgende lande:

Vurdering af Test Virksomhed (22222222)

20

Demo danmark  
Demo danmark  
Advertisement